Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně"

Transkript

1 Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně Analytická zpráva Jean-Claude Juncker a spoluautoři Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem a Mario Draghi Neformální zasedání Evropské rady 12. února 2015

2 Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně Analytická zpráva Úvod Účastníci eurosummitu konaného dne 24. října 2014 se shodli na tom, že pro hladké fungování hospodářské a měnové unie má zásadní význam užší koordinace hospodářských politik. Vyzvali k pokračování v práci na vytváření konkrétních mechanismů pro intenzivnější koordinaci hospodářských politik, konvergenci a solidaritu a vyzvali předsedu Evropské komise, aby v úzké spolupráci s předsedou eurosummitu, předsedou Euroskupiny a prezidentem Evropské centrální banky připravili další kroky v zájmu lepší správy ekonomických záležitostí v eurozóně. Evropská rada na svém zasedání dne 18. prosince 2014 tento mandát potvrdila. V první řadě byli tito čtyři představitelé evropských orgánů ( čtyři předsedové ) požádáni, aby vypracovali analytickou zprávu jako podklad k diskusi na neformálním zasedání Evropské rady dne 12. února Zpráva hodnotí současný stav hospodářské a měnové unie (HMU). Upozorňuje na hlavní nedostatky rámce HMU, které odhalila krize, popisuje opatření dosud přijatá k jejich řešení a připravuje půdu pro diskusi o dalších krocích. Touto analytickou zprávou není dotčen konečný obsah zprávy čtyř předsedů, kterou mají vypracovat s ohledem na výsledek jednání hlav států nebo předsedů vlád dne 12. února a na další práci a konzultace před zasedáním Evropské rady v červnu tohoto roku. 1. Povaha hospodářské a měnové unie Euro je společná měna dnes již 19 členských států EU a více než 330 milionů občanů. Navzdory krizi je euro druhou nejdůležitější měnou na světě, jejíž podíl na světových měnových rezervách činí 24,4 % (18 % v roce 1999) po americkém dolaru s podílem 61,2 %. 59 zemí a území světa navázalo přímo či nepřímo svou měnu na euro. Euro je však víc než jen měna. Je to též politický projekt. Naše měnová unie vyžaduje, aby se členské státy jednou provždy vzdaly své dřívější národní měny a trvale sdílely suverenitu v měnových záležitostech s ostatními zeměmi eurozóny. Euro tak vytváří společný osud pro 19 členských států, které euro zavedly jako svou měnu. To od všech vyžaduje jak solidaritu v dobách krize, tak dodržování společně dohodnutých pravidel. Eurozóna má jedinečné institucionální uspořádání. Zatímco o měnové politice se rozhoduje společně na evropské úrovni, hospodářská a fiskální politika zůstávají do značné míry v kompetenci členských států. Při takovém nastavení se může zranitelnost jednoho členského státu přeměnit ve zranitelnost celé eurozóny. Ekonomický úspěch je proto společným zájmem všech členů. Měnová unie bude úspěšná pouze tehdy, pokud členství v ní bude v průběhu času přinášet větší výhody než nečlenství. Všechny členské státy proto musí přijmout odpovědnost a uvažovat o své hospodářské a fiskální politice jako o věci společného zájmu. Smlouvy stanoví jasný soubor cílů udržitelný růst podporující začlenění, cenovou stabilitu, zdravé veřejné finance a vysokou míru zaměstnanosti a rámec hospodářské a měnové unie stanoví soubor společných pravidel pro úzkou koordinaci těchto politik. Krize ukázala, že pokud se v uvedeném rámci 1

3 vyskytnou nedostatky nebo rámec není dostatečně uplatňován, integrita eurozóny jako celku je ohrožena a cílů stanovených ve smlouvách nelze dosáhnout. Z tohoto důvodu bylo zajištění plné slučitelnosti rámce HMU s požadavky sdílení společné měny v posledních letech hlavní výzvou a stále zůstává překážkou, kterou jsme ještě definitivně nepřekonali. 2. Ohlédnutí: různé příčiny krize Krize, která se začala v eurozóně projevovat od léta 2007 a nadále dopadá na hospodářský rozvoj několika členů eurozóny, měla řadu příčin a kořenů. Zatímco některé z nich jsou společné všem průmyslovým zemím, jiné postihly silněji právě eurozónu a prodloužily a zintenzivnily dopady krize. Na začátku se jednalo především o krizi finanční. Vznikla na americkém trhu s rizikovými hypotékami a rychle se šířila v celosvětově propojeném finančním systému až k evropským bankám a jiným finančním institucím, zejména v zemích eurozóny, kde příznivé podmínky prvních deseti let existence eura vedly ke vzniku bubliny na finančním a realitním trhu. Charakteristickým rysem, který má pro eurozónu zvláštní význam, byla negativní cyklická zpětná vazba mezi dluhy bank a zadlužením států: když se banky, které nabyly takového významu pro systém, že nebylo možné je nechat zkrachovat, dostaly do finančních obtíží a požádaly o pomoc stát, mohla být stabilita bankovního systému zajištěna jen na úkor veřejných financí dotyčných zemí a za cenu vyšší finanční roztříštěnosti (viz graf č. 1). Proto v těchto zemích krize bank rychle přerostla v krizi veřejných financí, což mělo přímý dopad na reálnou ekonomiku. Graf č. 1 Graf č. 1 Úrokové sazby bank Úvěry podnikům, sazby v % p.a. Výnosy desetiletých ze státních dluhopisů (v %, měsíční průměr) členůeurozóny Zdroj: ECB, Reuters, propočty útvarů ECB 2

4 Dluh Neformální zasedání Evropské rady, 12. února 2015 Následně se tedy z krize stala krize státního dluhu. V prvním desetiletí existence eura nedošlo k udržitelnému snížení vládních dluhů a rozpočtových schodků pod úroveň referenční hodnoty 60 % a 3 % HDP, které vyžadovala Maastrichtská smlouva. Přestože by příznivé makroekonomické podmínky ve většině zemí umožnily silnější fiskální konsolidaci, podařilo se veřejný dluh v eurozóně, který v roce 1998 dosahoval 72,8 % HDP, snížit v průměru pouze na 66,2 % HDP v roce Schodky v eurozóně činily v období v průměru 1,9 % HDP, přičemž vrcholu dosáhly v roce 2003 na úrovni 3,1 % HDP. Společného cíle politiky pro státní rozpočet, který má být vyrovnaný nebo v přebytku (aby se mohlo snižovat veřejné zadlužení), nemohlo být dosaženo. Fiskální pravidla, jejichž účelem je omezit nadměrné schodky veřejných financí (tzv. Pakt o stabilitě a růstu), nebyla často dodržována a prováděna. Od roku 1997 byl s většinou zemí eurozóny (kromě Estonska a Lucemburska) jednou nebo i opakovaně zahájen postup při nadměrném schodku. V roce 2003 Rada kvalifikovanou většinou rozhodla o částečném pozastavení uplatnění pravidel paktu v případě postupu při nadměrném schodku vedeném s Německem a Francií. V roce 2005 byl pakt reformován způsobem, který je obecně vnímán jako zmírnění pravidel. Oba tyto kroky podkopaly jeho důvěryhodnost. Když se v eurozóně začala krize projevovat, reagovaly její členské státy důležitými stimulačními balíčky a injekcemi veřejných finančních prostředků do svých bankovních systémů, což bylo na jedné straně nezbytné k zajištění finanční stability a zmírnění dopadu krize, ale na druhé straně v mnoha zemích vedlo ke zvýšení veřejného dluhu a schodku vysoko nad úroveň maastrichtských referenčních hodnot. Schodky veřejných financí v eurozóně dosáhly vrcholu 6,2 % HDP v roce 2010, načež se je podařilo snížit na 2,6 % HDP v roce Naopak veřejný dluh i nadále v důsledku opatření přijatých během krize roste a v roce 2014 činil v eurozóně v průměru 94,3 % HDP, což významně převyšuje úroveň z období před krizí (viz graf č. 2). Graf č. 2 Dluhy a schodky v eurozóně , % HDP Konsolidace v posledních letech Krize Konsolidace před HMU První desetiletí HMU Schodek Zdroj: Evropská komise, ECB Krizi v eurozóně, vyvolanou celosvětovými finančními otřesy, lze označit též jako krizi konkurenceschopnosti. Několik problémových oblastí přitom existovalo již před ní. Evropa se až do 90. let minulého století částečně úspěšně snažila dohnat USA v produktivitě, ale časem se tento proces zastavil. Několik zemí eurozóny nevyužilo období hospodářského rozmachu k odstranění přetrvávajících rigidit na trhu s výrobky a trhu práce. 3

5 Vývoj míry nezaměstnanosti ( ) Vývoj míry nezaměstnanosti ( ) Neformální zasedání Evropské rady, 12. února 2015 Naproti tomu hluboce zakořeněné nedostatky neumožnily nabídce udržet krok s poptávkou. Významné nominální a reálné rigidity zároveň bránily účinné alokaci zdrojů, včetně mezi obchodovatelným a neobchodovatelným sektorem, a tím omezovaly fungování faktorů konkurenceschopnosti (viz graf č. 3). Graf č. 3: Rigidity na trhu s výrobky a trhu práce a vývoj míry nezaměstnanosti ( ) Na pozadí tohoto vývoje během prvního desetiletí existence eura výrazně vzrostly náklady práce (měřeno jako jednotkové náklady práce) v řadě zemí eurozóny, což vedlo ke zdražení jejich výrobků a snížení konkurenceschopnosti. Jejich platební bilance ve vztahu k ostatním zemím eurozóny, které udržely jednotkové náklady práce stabilní nebo je dokonce snížily, začaly vykazovat záporné saldo. Rigidity na trhu práce a trhu s výrobky (2008) Zdroj: Eurostat a OECD Pozn.: Rigidity na trhu práce a trhu s výrobky měřeny jako průměr ukazatelů OECD pro právní předpisy na ochranu zaměstnanců a regulaci trhu s výrobky. Graf č. 4: Vývoj jednotkových nákladů práce ( ) a míry nezaměstnanosti ( ) Vývoj jednotkových nákladů práce ( ) Zdroj: Eurostat Pozn.: Údaje za země eurozóny, které se staly členy HMU před rokem 2002; pro míru nezaměstnanosti jsou použity zářijové údaje. Tato situace přinesla zvýšení míry nezaměstnanosti během krize (viz graf č. 4). Kromě toho relativně příznivé podmínky financování v prvních letech po zavedení eura vedly k nevhodné alokaci zdrojů financování do méně produktivních forem investic, jako jsou nemovitosti, a k většímu riskování a zadlužování mnoha soukromých i veřejných subjektů. Když v eurozóně nastala krize a trhy přehodnotily rizikový a růstový potenciál jednotlivých zemí, ztráta konkurenceschopnosti začala být viditelná a vedla k odlivu zdrojů financování, které jsou pro investice nezbytné. To dále posílilo dopad krize v těchto zemích. I když několik zúčastněných stran na evropské úrovni varovalo před tímto vývojem, rámec pro správu ekonomických záležitostí v té době neřešil systematické zjišťování a nápravu nerovnováhy, a tudíž nemohl zabránit jejímu zvětšování. V neposlední řadě je možné krizi považovat také za krizi trhů, pokud jde o jejich schopnost správně ocenit riziko země. Zatímco Maastrichtská smlouva byla založena na předpokladu, že hlavním faktorem předcházení rozdílnému vývoji ekonomik eurozóny a jejich fiskální situace je tržní disciplína a že signalizační úlohu plní rostoucí úrokové sazby státních dluhopisů, realita v eurozóně v letech 1999 až 2008 byla jiná. Investoři namísto toho považovali eurozónu za jeden celek a nebrali v úvahu rozdílná hospodářská a finanční rizika. Krize tyto rozdíly odhalila. Následné přehodnocení rizik pak vedlo k tomu, že úrokové sazby dluhopisů některých zemí eurozóny byly mnohem vyšší než sazby dluhopisů některých rozvojových zemí (viz graf č. 1). Tento vývoj událostí ukázal, že existuje významný rozdíl mezi cíli a skutečným plněním rámce HMU stanoveného v období před krizí a rovněž že společně dohodnuté politiky nejsou dlouhodobě dodržovány a prováděny. 4

6 3. Opatření přijatá od roku 2010 s cílem posílit odolnost hospodářské a měnové unie Krize odhalila, že významné strukturální nedostatky a rigidity a neudržitelné fiskální a hospodářské politiky v některých členských státech mohou oslabit hospodářský rozvoj eurozóny jako celku, a tím ohrozit přínosy členství v HMU. Poukázala také na závažné slabiny správního rámce, který nebyl schopen tomuto vývoji zabránit. Na úrovni eurozóny byly od roku 2010 přijaty důležité reformy, jejichž cílem je tyto nedostatky řešit a odstranit: Byl zřízen Evropský mechanismus stability (ESM) jako nástroj stálého krizového mechanismu, který nebyl před krizí k dispozici. Byla založena bankovní unie s tím, že ECB se ujala úlohy jednotného mechanismu dohledu a od 1. listopadu 2014 vykonává přímý dohled nad všemi významnými bankami v eurozóně. Jednotný mechanismus pro řešení krizí a nová pravidla rekapitalizace z vnitřních zdrojů stanovená směrnicí EU o ozdravných postupech a řešení krize bank nyní poskytují rámec pro řádné řešení krize bank a pro sdílení zátěže mezi akcionáři a věřiteli. Tato opatření doplněná zřízením Jednotného fondu pro řešení krizí významně přispěla k omezení nežádoucího provázání veřejných financí a bank a k ochraně vkladatelů (vedle harmonizovaných vnitrostátních systémů pojištění vkladů). Byl zaveden nový postup při makroekonomické nerovnováze, jehož účelem je včas odhalit vznik makroekonomické zranitelnosti a poskytnout nástroje k její nápravě. Reforma Paktu o stabilitě a růstu v letech 2011/2013 a dohoda o rozpočtovém paktu posílily fiskální rámec s cílem předcházet vytváření značných fiskálních nerovnováh v budoucnosti. Sledování vývoje výdajů je nyní v rámci preventivní složky paktu důležitějším prvkem a postupy v rámci preventivní a nápravné složky byly posíleny v neposlední řadě novými, včasnějšími a progresivními sankcemi. Mezi hlavní poučení z krize patří to, že je třeba zavést numerickou doporučenou hodnotu pro dluh, která by přispívala ke sbližování směrem ke zdravé míře zadlužení, a to pod maastrichtskou referenční hodnotou 60 % HDP. Zavedení hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou pro rozhodnutí Rady v rámci postupu při nadměrném schodku má za cíl zvýšit automatizaci postupů. V roce 2011 byly posíleny pravomoci Eurostatu, pokud jde o statistické údaje používané v rámci postupu při nadměrném schodku. Podle pozměněného nařízení je nyní Eurostat oprávněn zkoumat účetnictví veřejné správy členských států a provádět šetření na místě v dotčeném členském státě. Jedná se o důležitá opatření, která kdyby platila již před deseti lety, by pravděpodobně značně zlepšila výkonnost eurozóny jak před krizí, tak během ní. Nicméně tyto nové struktury budou účinné pouze tehdy, pokud budou provedeny v plném rozsahu na úrovni EU i na úrovni vnitrostátní. 5

7 Průměrný růst potenciálního produktu ( Neformální zasedání Evropské rady, 12. února Současná situace Ačkoli již započala významná korekce fiskální a hospodářské nerovnováhy, a to zejména v zemích využívajících finanční pomoc EU/MMF a v dalších zranitelných zemích eurozóny, trpké dědictví kumulovaných nerovnováh je nadále patrné: jen v několika málo letech prudce stoupla míra nezaměstnanosti a výrazně narostlo veřejné i soukromé zadlužení. Míra nezaměstnanosti v eurozóně se od roku 2009 pohybuje nad 10 %, přičemž v roce 2014 činila 11,6 % oproti 7,5 % v roce Nezaměstnanost mladých lidí v eurozóně dosahuje dokonce 23 % (nárůst z 16,6 % v roce 2007). Vysoká zadluženost a nezaměstnanost, jakož i stále velké překážky pro pružnost trhů omezují růstový potenciál zemí (viz graf č. 5). Vysoký dluh navíc obvykle mívá negativní vliv na růst (viz graf č. 6) a nízký růst spolu s nízkou inflací zemím dále ztěžují snížit dluh, a zvýšit tak odolnost a udržitelnost. Za této situace může být pro některé vysoce zadlužené země eurozóny, které vykazují nízké tempo růstu potenciálního produktu, rychlé snížení veřejného zadlužení obzvláště obtížné. Zvýšení odolnosti vůči šokům a vyšší potenciální růst vyžadují další opatření v podobě vnitrostátních strukturálních reforem. Podle mezinárodních ukazatelů flexibility na trhu s výrobky a trhu práce existují v zemích eurozóny stále výrazné rigidity, které je třeba řešit. Kromě toho musí vlády vytvořit prostředí, jež je příznivé pro podnikatele, kteří chtějí založit nový podnik, i pro již existující podniky, které chtějí růst. Mezinárodní ukazatele naznačují, že v eurozóně existuje značný prostor pro zlepšení. Při posuzování celkového postavení ve světě totiž eurozóna v současné době v průměru stojí daleko za Spojeným královstvím a USA. Graf č. 5: Reálný HDP na hlavu (průměrné tempo růstu) Zdroj: Evropská komise DE EA FR IE PT ES IT GR Graf č. 6: Průměrný potenciální růst a veřejný a soukromý dluh V žebříčku Světové banky, který hodnotí snadnost podnikání, se pouze jedna země eurozóny (Finsko) řadí mezi prvních deset a několik zemí není ani v první padesátce. Opatření ke zlepšení této situace nejsou pouze v nejlepším zájmu každého členského státu z důvodu silných vazeb mezi ekonomikami členských států, ale jsou také v zájmu eurozóny jako celku. Veřejný a soukromý dluh v % HDP Zdroj: Evropská komise, Eurostat Pozn.: Poslední údaje o veřejném a soukromém dluhu jsou z června 2014, odhady pro potenciální produkt za rok

8 5. Pohled do budoucna: směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii S ohledem na stávající slabé hospodářské prostředí v eurozóně jako celku a dosud neodstraněná problematická místa a rigidity v jednotlivých zemích je třeba postupně přejít ke konkrétním mechanismům pro intenzivnější koordinaci hospodářských politik, konvergenci a solidaritu. Tyto mechanismy by měly vycházet ze skutečné situace členských států eurozóny, pokud jde o ekonomiku, zaměstnanost a sociální oblast, z povahy vztahu vzájemné provázanosti těchto zemí a z jejich schopnosti postupné konvergence. V krátkodobém horizontu je důležité zavést jednotnou strategii postavenou na magickém trojúhelníku strukturálních reforem, investic a fiskální odpovědnosti a v této souvislosti přikročit k efektivnějším závazkům k provedení prorůstových strukturálních reforem v eurozóně. Politické závazky zemí eurozóny, ať již přijaté jednotlivě nebo společně, k provedení prorůstových strukturálních reforem nebyly uspokojivě splněny. V dobách krize jsou často přijímány rozhodné závazky, a když se celková hospodářská situace zlepší, závazky se oslabí. V tomto smyslu má stabilizující účinek jednotné měny určité kontraproduktivní účinky na ochotu vlád členských států odhodlaně zahájit a dokončit nezbytné strukturální reformy, i když by byly naléhavě zapotřebí. Aby bylo možné pokračovat ve strukturálních reformách, které musíme v celé eurozóně považovat za prioritu, je zapotřebí obnovit politický konsensus na nejvyšší politické úrovni. Kromě toho je nutné zlepšit fungování jednotného trhu, zejména v oblastech, které mají zásadní význam pro zvýšení přizpůsobivosti ekonomik eurozóny. V tomto ohledu je hlavním cílem zvýšení mobility pracovních sil. Dále je potřeba doplnit bankovní unii a diverzifikovat a rozšířit zdroje financování evropské ekonomiky. Za tím účelem musíme odstranit zbývající překážky bránící investicím a volnému pohybu kapitálu a integrace kapitálového trhu se musí stát politickou prioritou, přičemž je třeba zvážit otázky jako daně, úpadkové právo a právo obchodních společností. Dobře integrovaný finanční systém v EU navazující na unii kapitálových trhů může přispět k větší odolnosti měnové unie vůči otřesům tím, že poskytne soukromé sdílení rizik. Může též zvýšit účinnost při vytváření pracovních míst a podpoře růstu a investic. Pro posílení vyhlídek na růst jsou nezbytné další iniciativy k dokončení jednotného trhu, například v oblasti digitální ekonomiky a energetiky. Konkrétní pokrok v oněch dvou zásadních oblastech prorůstové strukturální reformy a prohloubení jednotného trhu přispěje k hladkému fungování hospodářské a měnové unie v krátkodobém horizontu (v příštích 18 měsících) za předpokladu, že se jim dostane silné politické podpory. Je však nezbytné, jak pro občany, tak pro trhy, vypracovat dlouhodobou strategii, jak by se měl vyvíjet rámec HMU, které oblasti je možné považovat za kompletní a kde je třeba pokračovat v činnosti, aby se posílila společná správa, jak to již bylo požadováno ve zprávě čtyř předsedů v roce 2012 a v návrhu Komise, jež zůstávají platné. Eurozóně se nepodařilo překonat dopady krize stejným způsobem jako USA, což může poukazovat na skutečnost, že neúplná měnová unie se přizpůsobuje mnohem pomaleji než systém s úplnějším institucionálním uspořádáním (viz graf č. 7). 7

9 Graf č. 7 Reálný HDP na hlavu Míra nezaměstnanosti Vývoj od ledna 2008 (v procentních bodech) Eurozóna Spojené státy Spojené státy Eurozóna Zdroj: Eurostat Tato analytická zpráva si proto klade za cíl zahájit diskusi, z které bude vycházet výhledová zpráva čtyř předsedů, do jejíž přípravy budou úzce zapojeny všechny členské státy 1 a jež by se mohla zabývat zejména těmito otázkami: Jak můžeme zajistit zdravou fiskální a hospodářskou situaci ve všech členských státech eurozóny? Jak by bylo možné zajistit lepší uplatňování a prosazování rámce pro ekonomickou a fiskální správu? Je stávající rámec pro správu bude-li plně proveden dostatečný k tomu, aby eurozóna byla v dlouhodobém horizontu odolná vůči otřesům a prosperovala? Do jaké míry může rámec HMU záviset především na pevných pravidlech a do jaké míry jsou rovněž zapotřebí silné společné instituce? Jaké nástroje jsou nezbytné v případech, kdy navzdory dohledu na základě správního rámce půjdou vnitrostátní politiky nežádoucí cestou? Je propojení fiskálního a finančního sektoru již dostatečně vyřešeno, aby se neopakovala negativní cyklická zpětná vazba mezi bankami a zadlužením států? Jak by se dalo podpořit soukromé sdílení rizika prostřednictvím finančních trhů v eurozóně, aby se zajistila lepší absorpce asymetrických šoků? Do jaké míry je současné sdílení suverenity postačující ke splnění požadavků hospodářského, finančního a fiskálního rámce společné měny? Je žádoucí ještě větší sdílení rizik ve fiskální oblasti? Jaké by byly podmínky? Za jakých podmínek a v jaké podobě by se dalo uvažovat o pevnější společné správě ve vztahu ke strukturálním reformám? Jak by mohla podpořit reálnou konvergenci? Jak lze nejlépe dosáhnout odpovědnosti a legitimnosti ve víceúrovňovém uspořádání, jakým je hospodářská a měnová unie? 1 Předseda Evropské komise uvedl, že má při přípravě zprávy v úmyslu zohlednit příspěvek předsedy Evropského parlamentu. 8

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 276 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Švédska z roku 2015

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 315 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Přijetí eura Českou republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Obsah O čem vypovídají analýzy sladěnosti Vybrané

Více

Rozpočtová kázeň v EU. Tomáš Pavelka 5.6.2014 Evropský dům

Rozpočtová kázeň v EU. Tomáš Pavelka 5.6.2014 Evropský dům Rozpočtová kázeň v EU Tomáš Pavelka 5.6.2014 Evropský dům Pakt stability a růstu Rok 1997, cíl fiskální disciplína za účelem stability eurozóny. Preventivní část Stabilizační programy/konvergenční programy.

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 264 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Litvy z roku 2015 CS CS

Více

9263/15 ls/jp/bl 1 DG B 3A - DG G 1A

9263/15 ls/jp/bl 1 DG B 3A - DG G 1A Rada Evropské unie Brusel 15. června 2015 (OR. en) 9263/15 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada UEM 198 ECOFIN 404 SOC 366 COMPET 278 ENV 361 EDUC 184

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška. Ing. Martina Šudřichová

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška. Ing. Martina Šudřichová EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Evropské hospodářské a měnové unie. Činnost Evropské centrální banky, výhody a nevýhody (rizika)

Více

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek Tři poznámky k bankovní unii David Marek Tři úhly pohledu Bankovní unie v kontextu evropské integrace Bankovní unie a evropské krize Problémy dosavadní konstrukce bankovní unie Definice bankovní unie Preventivní

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 270 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Polska z roku 2015

Více

5734/17 js/jhu 1 DGG 1A

5734/17 js/jhu 1 DGG 1A Rada Evropské unie Brusel 27. ledna 2017 (OR. en) 5734/17 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace 5188/17 ECOFIN 50 UEM 14 SOC 51 EMPL

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 338 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Malty z roku 2016 CS CS

Více

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní?

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) and EuroTeam při

Více

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Vladimír r Tomší šík člen bankovní rady ČNB SeminářČeské společnosti ekonomické a ŠkodyAuto Vysoké školy Pozice nových zemí EU v rámci evropské integrace 12.

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy David Marek Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká Republika, tel.: +420 221 424 111, fax: +420 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz

Více

Finanční krize a česká ekonomika

Finanční krize a česká ekonomika Finanční krize a česká ekonomika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Finanční krize, její fiskální důsledky, konsolidace Bankovní institut, Praha, 9. prosince 2011 Obsah Příčiny krize eurozóny

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

26.3.2014. Příprava a členství v EU. Příprava na vstup do EU (před rokem 2004) Po vstupu do EU (po roce 2004) Příprava a členství v eurozóně

26.3.2014. Příprava a členství v EU. Příprava na vstup do EU (před rokem 2004) Po vstupu do EU (po roce 2004) Příprava a členství v eurozóně 27. března, 2014, Brno Ex ante koordinace hospodářských politik co čeká ČR? doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Mendel European Centre Jean Monnet Centre of Excelllence Příprava a členství v EU strana 2 Příprava

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Přijetí eura v ČR současný stav, perspektivy Hospodářská a měnová unie Michal Částek Etapy přijetí eura První etapa: ČS je členem EU není součástí ERM II (Exchange rate mechanism -mechanismu směnných

Více

Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky

Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO EKONOMIKU A FINANCE Mladá Boleslav, 10. května 2006 Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky Marek MORA Obsah a struktura prezentace 1.

Více

NOVÝ RÁMEC EU PRO FISKÁLNÍ POLITIKU

NOVÝ RÁMEC EU PRO FISKÁLNÍ POLITIKU NOVÝ RÁMEC EU PRO FISKÁLNÍ POLITIKU K zajištění stability hospodářské a měnové unie je zapotřebí, aby byl rámec pro předcházení vzniku neudržitelných veřejných financí silný. Reforma (součást balíčku šesti

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci 8. ročníku odborné konference Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno,

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 5. června 2013 (07.06) (OR. en) 10548/13 ECOFIN 473 UEM 168

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 5. června 2013 (07.06) (OR. en) 10548/13 ECOFIN 473 UEM 168 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. června 2013 (07.06) (OR. en) 10548/13 ECOFIN 473 UEM 168 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí:

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Rakouska na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Rakouska na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 340 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Rakouska na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Rakouska z roku 2016

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

Návrh STANOVISKO RADY. k programu hospodářského partnerství Španělska

Návrh STANOVISKO RADY. k programu hospodářského partnerství Španělska EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.11.2013 COM(2013) 902 final 2013/0393 (NLE) Návrh STANOVISKO RADY k programu hospodářského partnerství Španělska CS CS 2013/0393 (NLE) Návrh STANOVISKO RADY k programu

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Pakt stability a růstu Madrid - zasedání ER v prosinci 1995 Rozpočtová disciplína má klíčový význam jak pro úspěch hospodářské a měnové unie tak pro p

Pakt stability a růstu Madrid - zasedání ER v prosinci 1995 Rozpočtová disciplína má klíčový význam jak pro úspěch hospodářské a měnové unie tak pro p Konvergenční zprávy, Pakt stability a růstu Hospodářská a měnová unie Pakt stability a růstu Madrid - zasedání ER v prosinci 1995 Rozpočtová disciplína má klíčový význam jak pro úspěch hospodářské a měnové

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 14. března 2013 (OR. en)

EVROPSKÁ RADA Brusel 14. března 2013 (OR. en) EVROPSKÁ RADA Brusel 14. března 2013 (OR. en) EUCO 23/13 CO EUR 3 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesilatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA 14. a 15. března 2013 ZÁVĚRY

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 326 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Slovenska na období

Více

Zavedení eura. Mirek Topolánek ČR

Zavedení eura. Mirek Topolánek ČR Zavedení eura v České republice Mirek Topolánek předseda vlády ČR Brownovy testy Dostatečnáflexibilitatrhůschopných ustát změnu ekonomického klimatu Dopad na investice Dopad na zaměstnanost Dopad na britský

Více

Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu. Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů

Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu. Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Senát 11. května 2011 Podpora udržitelného růstu a zaměstnanosti V porovnání

Více

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka).

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka). Průzkum MMF REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ TÉMATA Země nově vznikajících trhů v Evropě očekávají silnější růst, ale čelí novým rizikům IMF Survey 13. listopad 2015 Dělníci na ropném vrtu v Rusku: Zatímco většina

Více

Hospodářský a měnový výbor. Navrhovatelé (*): Sofia Ribeiro, Výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti Jean Arthuis, Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor. Navrhovatelé (*): Sofia Ribeiro, Výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti Jean Arthuis, Rozpočtový výbor Evropský parlament 2014-2019 Hospodářský a měnový výbor 2016/2101(INI) 21.6.2016 NÁVRH ZPRÁVY o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 (2016/2101(INI)) Hospodářský

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Řešení eurokrize:

Více

Česká republika a euro očima ČNB

Česká republika a euro očima ČNB Česká republika a euro očima ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Přijetí společné evropské měny v ČR přínosy a rizika 29. ledna 2016 Obsah Srovnání vývoje HDP v eurozóně a v zemích EU mimo

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Rakouska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Rakouska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 269 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Rakouska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Rakouska z roku 2015

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3.1 Vládní strategie a střednědobé fiskální cíle Hlavními cíli vlády v oblasti fiskální politiky (viz Kapitola 1), které se budou promítat do hospodaření vládního

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 55-309

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 55-309 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 16. 2. 2011 2010/0278(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 55-309 Návrh zprávy Sylvie Goulard (PE454.626v03-00) o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně

Více

Stabilita veřejných financí

Stabilita veřejných financí Stabilita veřejných financí Pavel Štěpánek, Eva Zamrazilová Česká bankovní asociace Aktuální problémy fiskální politiky Mezinárodní konference Newton College Praha, 25. září 2015 Rizika veřejného dluhu

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014 CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU Dne 3. května

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

DŮSLEDKY SOUČASNÉ FINANČNÍ A HOSPODÁŘSKÉ KRIZE PRO OBLAST VEŘEJNÉ ODPOVĚDNOSTI A VEŘEJNÉ KONTROLY V EU A PRO ROLI EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA

DŮSLEDKY SOUČASNÉ FINANČNÍ A HOSPODÁŘSKÉ KRIZE PRO OBLAST VEŘEJNÉ ODPOVĚDNOSTI A VEŘEJNÉ KONTROLY V EU A PRO ROLI EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR Písemné stanovisko 2011 DŮSLEDKY SOUČASNÉ FINANČNÍ A HOSPODÁŘSKÉ KRIZE PRO OBLAST VEŘEJNÉ ODPOVĚDNOSTI A VEŘEJNÉ KONTROLY V EU A PRO ROLI EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA CS 3 ÚVOD 1. Celosvětová

Více

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny?

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická

Více

Posílení fiskálního rámce ČR

Posílení fiskálního rámce ČR Posílení fiskálního rámce ČR David PRUŠVIC odbor Finanční politika Národní rozpočtové rámce: Evropská legislativa a zkušenosti z EU 9. října 2014, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR České republiky,

Více

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a.

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 5. června 2013 (07.06) (OR. en) 10547/13 ECOFIN 472 UEM 167

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 5. června 2013 (07.06) (OR. en) 10547/13 ECOFIN 472 UEM 167 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. června 2013 (07.06) (OR. en) 10547/13 ECOFIN 472 UEM 167 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí:

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA O MALTĚ Z ROKU 2007. (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Malty)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA O MALTĚ Z ROKU 2007. (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Malty) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.5.2007 KOM(2007) 258 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA O MALTĚ Z ROKU 2007 (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Malty)

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 328 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2016 CS CS

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Otázka přijetí eura v ČR rizika a příležitosti

Otázka přijetí eura v ČR rizika a příležitosti Otázka přijetí eura v ČR rizika a příležitosti Petr Král náměstek ředitele sekce měnové ČNB Rozpočet a finanční vize měst a obcí 17. září 2015, Autoklub ČR Přijetí eura a jeho podmínky Přínosy a náklady

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA O KYPRU Z ROKU 2007. (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Kypru)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA O KYPRU Z ROKU 2007. (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Kypru) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.5.2007 KOM(2007) 255 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA O KYPRU Z ROKU 2007 (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Kypru)

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

Fáze ekonomické integrace EU. Hospodářská a měnová unie. Michal Částek

Fáze ekonomické integrace EU. Hospodářská a měnová unie. Michal Částek Fáze ekonomické integrace EU Hospodářská a měnová unie Michal Částek Fáze ekonomické integrace Zóna volného obchodu (bezcelní obchod se zbožím) - ESVO, asociační dohody Celní unie - společný trh (EHS-1968,

Více

Ekonomickákrize a změny v ekonomickém governance EU

Ekonomickákrize a změny v ekonomickém governance EU Ekonomickákrize a změny v ekonomickém governance EU Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky březen 2013 Ekonomická situace Finanční krize (2008) Krize bankovního sektoru Nutnost posílit

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. května 2008 (28.05) (OR. en) 9385/08 ECOFIN 171 UEM 112

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. května 2008 (28.05) (OR. en) 9385/08 ECOFIN 171 UEM 112 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (28.05) (OR. en) 9385/08 ECOFIN 171 UEM 112 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí:

Více

Několik poznámek ke krizi eurozóny

Několik poznámek ke krizi eurozóny Několik poznámek ke krizi eurozóny Mojmír Hampl viceguvernér Česká národní banka Prezentace pro: i) studenty Gymnázia ve Žďáru nad Sázavou, ii) podnikatele regionu, iii) veřejnou diskusi s občany Žďár

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Belgie na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Belgie na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 252 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Belgie na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Belgie z roku 2015 CS CS

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví opatření s cílem vytvořit postupně jednotné zastoupení eurozóny v Mezinárodním měnovém fondu

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví opatření s cílem vytvořit postupně jednotné zastoupení eurozóny v Mezinárodním měnovém fondu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví opatření s cílem vytvořit postupně jednotné zastoupení eurozóny v Mezinárodním měnovém

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Kypru na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Kypru na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 333 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Kypru na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Kypru z roku 2016 CS CS

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 429 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2014 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23.

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. květen 2012 Obsah prezentace 1. Postavení ČR v zrcadel dluhových problémů

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Aktuáln lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Maastrichtská konvergenční kritéria ria cenová stabilita dlouhodobé úrokové sazby veřejn ejné finance

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Nizozemska na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Nizozemska na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 339 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Nizozemska na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Nizozemska z roku 2016

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Portugalska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Portugalska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 271 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Portugalska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Portugalska z roku

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16) L 157/28 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více