VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

2

3

4 Výroční zpráva Gymnázia Jana Nerudy, školy hl. m. Prahy, za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Praha 1, Hellichova 3 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele RNDr. Juraj Liška, (Hell.) PhDr. Zuzana Wienerová, (Hell.) Petr Mašlaň, (Žižkov) 3. Webové stránky právnické osoby 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající, atd.) K/604 G přírodovědné předměty (6leté) 180 dobíhající K/611 G humanitní předměty (6leté) 180 dobíhající K/61 Gymnázium (6leté) K/610 G vybrané předměty v cizím jazyce (6leté) K/81 Gymnázium 310 dobíhající K/807 Gymnázium - estetickovýchovné předměty 310 dobíhající 5. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2010/2011: a. nové obory / programy žádné b. zrušené obory / programy žádné 6. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Praha 1, Hellichova 3 / hl. m. Praha/ Praha 3, Komenského nám. 9 / hl. m. Praha/ Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

5 7. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Škola má dvě pracoviště, obě budovy jsou majetkem hl. m. Prahy a mají bezbariérový přístup. K dispozici máme celkem 52 učebny, 11 z nich je odborných pro výuku fyziky, biologie, chemie, informatiky a hudebních předmětů, a knihovnu. 8. Školská rada Školská rada byla ustanovena v září členové: za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky: 1) Ing. Jiří Maštovský předseda 2) Ing. Roman Vopršal za pedagogické pracovníky školy: 3) Mgr. Alena Plášková 4) RNDr. Jaromír Kekule, Ph.D. za zřizovatele: 5) RNDr. Jana Příhodová 6) Mgr. Albert Kubišta II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem ,7 138,4 2 0, ,7 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 98,919 nekvalifikovaných 1,081 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických v tom podle věkových kategorií 2

6 osobách k do 20 let let let let let 61 a více let d) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků prevence zdrav. obtíží hudebníků, prevence soc. patol. jevů, výuka fyziky, semináře 32 nová maturita, práce matur. komisaře, právní 29 odpovědnost při výuce Tv, výuka klavíru, kontrabasu, obnovitelné zdroje energie jazykový kurz jaro I a Jaro II, kurzy 8 prevence soc. patol. jevů, 6 kritické myšlení doplňkové pedagogické studium 1 Studium k výkonu specializovaných činností Bakaláři rozvrh, školský management 2 suplování, TK Management pro ředitele škol rozšiřování aprobace 0 0 jiné (uvést jaké) 0 0 vzdělávací instituce MHMP, NIDV, KPPP, PPP hl.m. Prahy, COPTH, ČEZ, HAMU, JČMF, Cermat, PedF UK, FTVS UK, MFF UK, GMHS, Konzervatoř Brno, KÚ StČ, Člověk v tísni, G a SOŠ pro zrakově postižené MHMP, PPP hl.m. Prahy, Člověk v tísni 1 PPP, Praha 1 2 Služba škole MB, NIDV e) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 0 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet semináře 4 zaměření Účetnictví, majetek,+cest.náhrady+uzávěrka počet účastníků vzdělávací instituce 5 Gordic + KEŠ o.s. kurzy 1 Nový ZP 1 KEŠ o.s. jiné (uvést jaké) 0 0 3

7 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů a) denní vzdělávání škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (za každou školu samostatně) přerušili vzdělávání: 3 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 7 - sami ukončili vzdělávání: 8 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 2 - přestoupili na jinou školu: 5 - jiný důvod změny (uveďte jaký): změna oboru ze zdravot. důvodů 1 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 1 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 - sami ukončili vzdělávání: 0 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 6 z toho nebylo povoleno opakování: 2 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 6 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele a) denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele 23,6 4,3 Sledované ukazatele průměrný počet žáků ve třídě a počet žáků připadajících na učitele jsou v případě naší školy statisticky nepoužitelné údaje zejména pro tvorbu normativu, protože počet žáků hudebních tříd je stanoven na v jedné třídě, přesnější vyjádření je naplnění tříd v procentech. Na pracovišti Hellichova činí 100%, tj. víc než předpokládá normativ, na pracovišti Komenského nám. je naplněnost víc než 100%. Koeficient počtu žáků připadajících na učitele je v našich podmínkách neaplikovatelný, protože při individuální hudební výuce připadá 1 žák na 1 vyučujícího. 4

8 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) škola prospělo s vyznamenáním 187 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 28 opakovalo ročník 4 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 96,6 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 68,49 z toho neomluvených 0,11 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií škola MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 115 z toho konali zkoušku opakovaně 2 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 2 prospěl s vyznamenáním 51 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 64 neprospěl 0 5

9 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2012/2013 délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let počet přihlášek celkem 433 počet kol přijímacího řízení celkem 1 přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) počet přijatých celkem 147 z toho v 1. kole 147 z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání 31 počet nepřijatých celkem 286 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) Gymnázium (6leté) G vybrané předměty v cizím jazyce (6leté) počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2012/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Celkem 11: Slovensko 7, Černá Hora 1, Německo 2, Rusko 12, Švýcarsko 1, Ukrajina 2, Arménská republika 2, Bosna a Hercegovina 1, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 1, Francouzská republika 2, Chorvatská republika 1, Konžská republika 1, Korejská republika 1, Moldavská republika 1, Mongolsko 2, Republika Kazachstán 2, Republika Srbsko 1, Vietnamská socialistická republika 7 Začlenění probíhá bez problémů. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Velmi pozitivní zkušenosti máme s integrací ZTP žáků. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Od r existuje dvojjazyčné studium v česko-francouzských třídách se zvláštními ŠVP DG. Individuální péče je věnována jednotlivcům v dalších zaměřeních /olympiády, soutěže, odborné přehlídky,.../. V osmiletém studiu probíhá individuální výuka hudebních oborů (nástroj nebo sólový zpěv), klavírního praktika, komorní hry, hry v orchestru, základů operního herectví a jevištního pohybu. 6

10 10. Ověřování výsledků vzdělávání Zorganizovali jsme maturitní zkouškou nanečisto. Pravidelně se účastníme soutěží, testování PISA. V rámci autoevaluace jsme sami zadali anketu rodičům (Kvalita školy). Sami organizujeme mock testy úrovně FCE. V hudebních třídách ověřujeme výsledky koncerty, hudebními projekty, testy kvart. 11. Školní vzdělávací programy Příprava ŠVP proběhla podle plánu koordinátora a ŠVP je ověřován v prvních čtyřech ročnících. V hudebních třídách je ŠVP ověřován v 1. až 7. ročníku. Na základě zkušeností z výuky je ŠVP průběžně upravován a doplňován ve spolupráci koordinátora a předmětových komisí. 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Masivní zapojení studentů ( 241) do metropolitního programu na podporu výuky jazyků ( španělština, ruština, angličtina, němčina, francouzština, latina) V. Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Hellichova Mgr. Michaela Dočekalová v hudebních třídách - Mgr. Ivana Lipovská Pravidelné programy primární prevence, spolupráce s PPP na velmi dobré úrovni, řešení prospěchových problémů, semináře Jak se učit a testy profesionální orientace. Spolupráce s KPPP Praha 8 a PPP Praha Prevence sociálně patologických jevů Viz příloha Zpráva školního psychologa Hell. Školní psycholog Mgr. Noemi Matějková Mgr. Helena Gomelová - pravidelné programy primární prevence, spolupráce s KPPP a PPP Praha 2, řešeny problémy vztahů mezi žáky 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Problematiku environmentální výchovy integrujeme do jednotlivých předmětů. Připravili jsme a účastnili jsme se programu Člověk a příroda, ekologických exkurzí, ekologického kurz Stožec na Šumavě apod. Další informace viz zprávy jednotlivých předmětových komisí. 7

11 4. Multikulturní výchova Vstoupili jsme do Projektu Jeden svět, spolupracujeme s organizací Člověk v tísni, účastnili jsme se projektu Studenti čtou a píší noviny. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji viz bod Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Zahajovací soustředění Mozolov 129 Lyžařské výcvikové kurzy různá místa (Lovčenka, Čenkovice..) 175 Lyžařský výcvikový kurz Alpy 27 Jazykové kurzy různá místa (Šohajka, Lovčenka..) 77 Vodácký kurz Vltava 72 Horolezecký kurz Křečovice Mimoškolní aktivity Viz zprávy jednotlivých předmětových komisí a příloha Úspěchy. Koncerty pro domovy důchodců, charitativní organizace, vystoupení na předávání cen Gratias agit na MZV ČR, na soutěži o obnovitelných zdrojích energie Enersol 2012, vystoupení při slavnostních příležitostech jiných škol a institucí apod. 8. Soutěže Viz příloha Úspěchy. 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Viz zprávy jednotlivých předmětových komisí Hell. Festival studentských orchestrů Dubai (SAE), koncertní vystoupení Symfonického orchestru v Bambergu (SRN). 10. Spolupráce právnické osoby s partnery Jsme členem Asociace aktivních škol. Škola je součástí sítě škol nesoucí známku Rodiče vítáni 11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou typ vzdělávání zaměření počet účastníků určeno pro dospělé / žáky akreditace MŠMT ano / ne odborný kurz

12 pomaturitní specializační kurz rekvalifikace jiné (uvést jaké) Další aktivity, prezentace Hudební doprovod při udělování cen Gratias agit na MZV ČR, charitativní koncerty pro Mamma Help, domovy důchodců a jiné charitativní organizace, slavnostní zakončení MO a slavnostní předávání maturitních vysvědčení na jiných školách, vystoupení na krajském kole soutěže Enersol 2012, na FF UK. Viz zprávy jednotlivých předmětových komisí. VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Viz Inspekční zpráva na stránkách ČSI. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Následná kontrola plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při finanční kontrole za rok 2009 a 1. pololetí 2010, MHMP, květen 2012, všechny opatření byly splněny. 9

13 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 NÁKLADY hlavní činnost Schválený rozpočet ÚZ ,-- ÚZ ,-- Celkem ,-- Upravený rozpočet čerpání ÚZ , ,-- ÚZ , ,-- ÚZ , ,-- ÚZ , ,-- ÚZ , ,-- ÚZ , ,-- ÚZ , , Celkem ,-- Kč ,--Kč VÝNOSY hlavní činnost rozpočet skutečnost ÚZ , ,-- ÚZ , ,-- ÚZ , ,-- ÚZ , ,-- ÚZ , ,-- ÚZ , ,-- ÚZ , , Celkem ,-- Kč ,--Kč 10

14 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK v hlavní činnosti Celkové náklady Celkové výnosy Hospodářský výsledek-zisk ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč DOPLŇKOVÁ ČINNOST - náklady 501/ spotřební materiál ,-- 502/ spotřeba el. energie ,-- 511/ oprava, údržba ,-- 521/ mzdové prostředky ,-- Celkem ,-- Kč DOPLŇKOVÁ ČINNOST - výnosy 602/ prodej služeb ,-- 603/ pronájmy tříd ,-- 603/ pronájmy tělocvična ,-- 603/ pronájmy prostor školy ,-- Celkem ,-- Kč HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK na doplňkové činnosti Náklady ,-- Kč Výnosy ,-- Kč Hospodářský výsledek-zisk ,-- Kč 11

15 MZDOVÁ OBLAST Čerpání celkem ÚZ Schválený limit mzdových prostředků Čerpání - skutečnost ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ÚZ Schválený limit mzdových prostředků Čerpání skutečnost ,-- Kč ,-- Kč Schválený limit přepočtených pracovníků byl dodržen. Počet přepočtených pracovníků 154,500 Přepočtený počet pedagogických pracovníků 138,270 Z Á V Ě R Při čerpání finančních prostředků postupujeme podle rozpočtových opatření ROZ MHMP a usnesení RHMP. Od MHMP obdrželo gymnázium Na realizaci projektu Zateplení objektu GJN - V rámci půjčky k projektu Zateplení objektu GJN V rámci programu Inovace ve vzdělávání Nákup výpočetní techniky ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč I ve školním roce 2011/12 pokračovala úspěšná spolupráce s rodiči studentů GJN. Občanské sdružení GJN (SRPŠ při GJN) vybralo na členských příspěvcích Kč. Z této částky mimo jiné poskytlo SRPŠ Kč na multimediální vybavení do tříd, Kč na zahraniční výměny, na sportovní materiál, na propagační materiály školy, Kč na relaxační zóny pro studenty, Kč na ochrannou známku GJN 12

16 Sdružení přátel česko-francouzské sekce GJN Ve školním roce 2011/2012 pokračovala i úspěšná spolupráce se Sdružením přátel českofrancouzské sekce GJN, jehož cílem podporovat akce pro studenty bilingvní sekce a výuku podle francouzských metod. Sdružení se podílelo na organizaci 6 výměnných pobytů pro třídy bilingvní sekce. Sdružení vybralo na členských příspěvcích Kč. Z těchto příspěvků a úspor z předchozích let bylo mimo jiné zaplaceno Kč za pomůcky akce pro studenty, Kč na laboratorní pomůcky pro fyziku a chemii a Kč na multimediální vybavení jazykové učebny. 13

17 VIII. Další informace Příloha: učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů ŠESTILETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDY HUMANITNÍ Předmět V VI Český jazyk a literatura 3/1 4/1 Cizí jazyk 1 4/3 4/3 Cizí jazyk 2 3/3 3/3 Latina 1/1 2/2 Občanská výchova 0 0 Základy společenských věd 2 2 Dějepis 3 2 Zeměpis 2 1 Matematika 3/1 3/1 Deskriptivní geometrie 0 0 Fyzika 2/1 2/1 Chemie 2/1 0 Biologie/geologie 2/1 2/1 Informatika a výp. technika 0 0 Estetická výchova 0 0 Tělesná výchova 2/2 2/2 Volitelný předmět 1 Liter.sem. 2/2 2/2 Volitelný předmět 2 2/2 2/2 Volitelný předmět 3 2/0 2/2 Volitelný předmět 4 0 2/2 Celkem 35/18 35/20 14

18 ŠESTILETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDY PŘÍRODOVĚDNÉ Předmět V VI Český jazyk a literatura 3/1 4/1 Cizí jazyk 1 3/3 3/3 Cizí jazyk 2 3/3 3/3 Latina 0 0 Občanská výchova 0 0 Základy společenských věd 2 2 Dějepis 2 0 Zeměpis 2 2 Matematika 4/1 4/1 Deskriptivní geometrie 0 0 Fyzika 3/1 2/1 Chemie 2/1 2/1 Biologie/geologie 3/1 3/1 Informatika a výp. technika 0 0 Estetická výchova 0 0 Tělesná výchova 2/2 2/2 Volitelný předmět 1 - La/Dg 2/2 2/2 Volitelný předmět 2 2/2 2/2 Volitelný předmět 3 2/2 2/2 Volitelný předmět 4 0 2/2 Celkem 35/17 35/19 15

19 ŠESTILETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDY VŠEOBECNÉ Tento učební plán platí pro ročníky, které se učí podle nového ŠVP Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Vyučovací předměty Český jazyk a literatura 1.roč. 2.roč celkem 3.roč 4.roč Blok A 5.roč. Blok B 6.roč celkem 4 / 1 3 / / 1 3 / 1 3 / 1 4 / 2 14 Literární seminář Cizí jazyk 1 3 / 3 3 / / 3 Cizí jazyk 2 3 / 3 3 / / 3 4 / 4 (3/3) 3 / 3 (4/4) 3 / 3 4 / 4 14 (13) 3 / 3 3 / 3 12 (13) Matematika 4 / 2 4 / / 1 4 / 1 3 / 1 3 / 1 14 Fyzika 2 / 1 2 / / 1 3 / 1 3 / 1 2 / Chemie 2 / 1 2 / / 1 2 / 1 3 / 1 2 / Biologie / geologie 2 / 1 3 / / 1 3 / 1 3 / 1 2 / Zeměpis Občanská výchova ZSV Humanitní základ Dějepis Člověk a svět práce Výtvarná výchova INT INT INT INT INT INT - INT 1 / 1 1 / Hudební výchova 1 / 1 1 / Výtvarná výchova Hudební výchova / 2 2 / Tělesná výchova 2 / 2 2 / / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 8 Informatika 2 / 2 2 / / 2 2 / Volitelný předmět Latina / Dg Volitelný předmět / 2 2 / / 4 12/

20 Průřezová témata INT INT INT INT INT INT INT INT Celkem Kurzy Výměnné zájezdy Adaptač ní kurz 1 T Lyřař ský kurz 1 T Zimní jazykov ý kurz 1 T Letní sport ovní kurz 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 17

21 ŠESTILETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDY DVOJJAZYČNÉ předmět ročník celkem Český jazyk a literatura 3/1 4/1 3/1 3/1 3/1 2/0 18 Francouzský jazyk 10/10 10/ Francouzský jazyk a literatura - - 4/4 4/4 4/4-12 Další cizí jazyk - - 3/3 3/3 3/3 3/3 12 Občanský a společensko-vědní základ Dějepis Zeměpis Matematika 4/1 3/1 4/1 4/1 4/1 4/1 23 Fyzika 2/0 2/0 3/1 3/1 3/1 3/0 16 Chemie 2/0 2/0 3/1 3/1 3/1 2/0 15 Biologie 2/0 2/0 3/1 2/0 3/1 2/0 14 Informatika - - 2/2 2/ Hudební výchova / Výtvarná výchova 2 (1+1) 2 (1+1) 2/2 2/ Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 12 Volitelný předmět (1) Volitelné předměty (4) Celkem Poznámky: Údaj za znakem / znamená, že třída je na příslušný počet hodin dělena na dvě skupiny; dělení na skupiny se bude řídit aktuálními předpisy MŠMT. Předmět Francouzský jazyk a literatura končí v 5.roč. MZ. Předměty dějepis, zeměpis, matematika, fyzika a chemie se od 3. ročníku vyučují ve francouzštině. Jako Další cizí jazyk je pro všechny žáky povinný Anglický jazyk. 18

22 UČEBNÍ PLÁNY - osmileté studium s hudebním zaměřením ročník: Název vyučovacího předmětu Zkratka I. II. III. IV. Celkem Český jazyk a literatura Čj Anglický jazyk Aj Německý jazyk Nj Výchova k občanství Vo Dějepis D Dnešní svět 1/ Ds Zeměpis Z Matematika M Fyzika Fy Chemie Che Biologie a výchova ke zdraví 2/ Bi Informatika Inf Tělesná výchova Tv Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Hlavní hudební obor 3/ Ho Celkem Nepovinné předměty: Informatika Sluchová výchova Klavírní praktikum Úvod do dějin hudby Úvod do vícehlasu Hudební nástroje Hra v orchestru Komorní hra

23 5. 8. ročník: V. VI. VII. VIII. Celkem Povinné předměty Zkratka A B A B A B A B A B Český jazyk a literatura Čj Anglický jazyk Aj Německý jazyk Nj Občanský a společenskovědní základ Osz Dějepis D Zeměpis Z Matematika M Fyzika Fy Chemie Che Biologie a výchova ke zdraví Bi Informatika Inf Tělesná výchova Tv Dějiny hudby Dh Harmonie Ha Kontrapunkt Kpt Hudební formy Hf Hudební teorie Ht Seminář hudební teorie Sht Rozbor skladeb Rs Hlavní hudební obor Ho Celkem Nepovinné předměty Klavírní praktikum Kpn Literární seminář Ls Cvičení z matematiky Mcv

24 VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ

25 Příloha Výchovné a kariérní poradenství Zpráva za výchovné a kariérní poradenství za školní rok 2011/2012 A: Výchovné a kariérní poradenství - úzká spolupráce se školním psychologem (Mgr.Noemi Matějková) ve věcech školní neúspěšnosti, integrace, prevence aj. - ve spádové poradně spolupracuje škola s Mgr.Lýdií Jarkovskou (PPP pro Prahu 1,2 a 4, Francouzská 56, Praha 10) PPP pro školu zajišťovala: 1. Profitesty pro předmaturitní 5. ročníky 2. Individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče 3. Pravidelná setkání výchovných poradců Kariérní poradenství: - zajištění profitestů a jejich rozbor pro předmaturitní ročníky v PPP - pravidelné informace a předávání materiálů o studiu na VŠ a VOŠ a o přípravných kurzech na vysoké školy - beseda Přijímací řízení a příprava ke studiu na vysoké škole ve spolupráci s institutem Sokrates - prezentace zástupců vybraných vysokých škol - seminář o studiu a perspektivách absolventů ČVUT na trhu práce (na ČVUT) - individuální pohovory se studenty a jejich rodiči na téma dalšího uplatnění v životě B: Okruhy činnosti VP na škole - doporučuje studenty s poruchami chování, učení aj. na vyšetření do PPP - spolupráce s PPP - spolupráce s ostatními vyučujícími, především třídními - poradenská služba pro studenty školy (pravidelné konzultační hodiny) - spolupráce s rodiči - spolupráce se školním psychologem nad novou koncepcí adaptačního kurzu - setkání s maturanty nad modelem maturitní zkoušky - informace o škole pro veřejnost (den otevřených dveří) - sestavení a konzultace IVP - poskytování informačních materiálů o drogách, alkoholu a kouření C: Časový rozpis akcí v plánu školy - akce uvedené v plánu školy byly splněny

26 ZPRÁVA O AKTIVITĚ ŠKOLNÍ PSYCHOLOGA

27 Příloha Zpráva školního psychologa Zpráva o aktivitě školního psychologa za školní rok 2011/2012 Úvod: Po prvním roce působení na GJN se ukázala priorita více se věnovat třídním kolektivům, abychom předcházeli nežádoucím jevům z oblasti rizikového chování (např. kyberšikana, pokus o sebevraždu..) Mým cílem bylo nejprve lépe zmapovat situaci v jednotlivých třídách a poskytnout třídním učitelům podporu a metodické vedení při práci se třídami. Jednotlivce jsem pak mohla zacílit sama, ať už s pomocí spolužáků, rodičů nebo kolegů pedagogů. Jako neméně důležité se jevilo zprůhlednění toků informací. Předávat si důležité informace o studentech všem kompetentním osobám, které se studenty přicházejí do styku. Za tímto účelem se povedlo realizovat několik tematických setkání s pedagogy jedné třídy. Např. kolem výrazného studenta s dgn. ADHD. Nebo na výjezdním zasedání, kdy se téma krizové intervence ukázalo být více než přípravným pro nadcházející období. Ale rovněž se zlepšilo setkávání školního poradenského pracoviště (ŠPP), čímž se dařilo plnit jeden z cílů vytyčených na konci loňského školního roku. 1. Hodnocení úrovně týmové spolupráce v rámci ŠPP při řešení problémů: Řady ŠPP velmi posílila Mgr. Dočekalová studující výchovné poradenství. I díky jejímu proaktivnímu přístupu jsme jako ŠPP iniciovali několik změn, z nichž nejvýrazněji se do chodu školy promítá nový koncept práce se třídami (viz Závěr). Obhajobou závěrečné práce a zkouškami jsem v dubnu zdárně zakončila dvouleté studium pro metodiky prevence a zvýšila tak připravenost ŠPP na odhalování sociálně patologických jevů v širším kontextu školy. K tomu proběhl screening týkající se právě rizikového chování (RCH). Jeho vyhodnocení bude vodítkem pro práci v nadcházejícím ŠR. Celkově vnímám velký posun v práci ŠPP. Do následujícího období bychom chtěli docílit pravidelnosti v setkávání. 2. Procentuální poměr rozložení poskytovaných poradenských činností ŠP (dle standardních činností v %): Diagnostická, depistážní činnost 25 % Intervenční činnost, konzultační činnost 57 % Metodická 18 % 3. Přehled odborných činností školního psychologa v tabulkové části. a/ Údaje o počtech klientů, kterým byla poskytnuta ve škol. roce 2010/2011 péče ŠP: Kategorie žáků Celkový počet žáků, kterým byla věnována péče z toho individuální péče (počet jednotlivých žáků ne kontaktů) z toho skupinová péče (celkový počet žáků ve všech skupinách)

28 Příloha Zpráva školního psychologa ročníky (někteří byli i 181 v péči skupinové) ročníky (někteří byli i 95 v péči skupinové) Celkem b/ Nejčastější důvody poskytnuté odborné péče ŠP: Důvody Počet aktivit Krizová intervence 15 Problémy v osobnostním vývoji 54 Vztahové obtíže 42 Výukové problémy 56 Výchovné problémy a poruchy chování 22 Péče o integrované žáky 4 Profesní poradenství 5 Ostatní** 15 **rozvod rodičů, nácvik relaxačních technik a AT c/ Počet kontaktů a odborných činností pro rodiče a učitele, resp. počet setkání (např. konzultace, krizové intervence, besedy, metod.schůzky aj.) : Kategorie realizovaných individuálně realizovaných skupinově Rodiče 23 8 Učitelé 78 4 Ostatní** 29 ** výchovný poradce, oblastní metodik prevence, metodik prevence KPPP d/ Ostatní aktivity a odborné činnosti ŠP/ŠSP: Zaměření Počet aktivit Prevence školního selhávání 43 Depistáže, skupinová diagnostika 7 Práce se třídou (bez diagnostiky) 21 Součinnost v primární prevenci soc.- 23 patolog.jevů Podpora vzdělávacích aktivit školy 3 Pobytové akce s žáky mimo školu 3 Koordinační činnost v rámci ŠPP 10 Porady, klasifikační porady 5 Setkání metodiků prevence, školních 15 psychologů Jiné** 45 ** Pravidelné studium pro metodiky prevence (1x za 14 dní od 8:30 do 16:30), vzdělávání ŠP

29 Příloha Zpráva školního psychologa 4. Spolupráce s organizacemi a institucemi (nejčastější kontakty, obsah spolupráce): Instituce PPP KPPP Psychiatr Kliničtí psychologové Nestátní organizace Obsah spolupráce Konzultace se spec. pedag., psychologem, návštěva ve škole Školení lektorů Poskytování zpráv Poskytování zpráv, součinnost o.s. Divadelta Závěrečné zhodnocení: Služby školního psychologa vyhledaly během školního roku jak pedagogové GJN, tak studenti GJN a jejich rodiče. Studenti byli nejčastěji doporučeni třídním učitelem, rodiči, případně se doslechli o nabídce a přišli sami či s kamarády, kteří už zkušenost se školním psychologem měli. Všem pedagogům GJN zde patří velký dík za jejich podporu. Hlavní okruhy témat, které jsme se studenty řešili, se týkaly problémů s učením, vztahových problémů, nepříznivého klimatu ve třídě, složité rodinné situace (rozvod rodičů, nesoulad..), nároků na výkon ve škole, subkultur, part, poruch příjmu potravy, životního stylu, výběru povolání. Koncept práce se třídami vychází z přesvědčení o smysluplnosti třídnických hodin, lépe z hodin pro třídu, tedy účelně využitého času pro zlepšení atmosféry ve třídě. Základní premisou konceptu je podpořit pravidelné setkávání tříd a jejich třídních učitelů nad tématy, která jsou pro třídu aktuální. Z hlediska prevence rizikového chování je takové pravidelné setkávání nedocenitelnou možností, jak RCH předcházet. Především díky budováním vztahů, komunikací o problémech, snahou o jejich řešení. Garantem takového modelu bude školní psycholog, který podpoří třídní učitele v konkrétních aktivitách. Konkrétně se jedná především od dobrý začátek budoucích prvních ročníků. Tedy o co největší preventivní práci týmu už na adaptačním kurzu v Mozolově. ŠP spolu s VP a jednotlivci z kabinetu tělesné výchovy vytvářejí program podpory nových třídních učitelů. Ten obsahuje propracování metodiky, absolvování seminářů a soustředění pedagogů a týmu před samotným výjezdem na adaptační kurz se studenty. Mysleli jsme rovněž na rodiče, kteří prošli prvním kolem testovacího on-line dotazníku. Celý projekt by potřeboval užší specifikaci a jednoho garanta, aby se podařilo lépe definovat cíle a vyhodnocovat výstupy. Ve spolupráci s KPPP jsme v rámci programu na podporu posilování pozitivních životních hodnot a postojů zrealizovali čtyři dopolední setkání ve všech 1. ročnících a tři ve všech 2. ročnících. Další setkání se třídou byla intervenční, případně edukační ( Jak se učit, Facebook a jeho rizika ), šitá třídě na míru. V dubnu jsem se účastnila výměny s holandským Almere, kde se povedlo navázat vztahy a být nápomocná ve chvílích vyžadujících intervenci. Následné ocenění studentů, jichž se to týkalo, bylo jakousi odměnou navíc. Jako školní psycholog a zároveň nově metodik prevence vnímám výrazné urychlení řešení některých situací díky usnadnění součinnosti těchto dvou funkcí a především díky podpoře nové výchovné poradkyně a také setkávání školního poradenského pracoviště.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 223 /2007 Výroční zpráva o činnosti

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM, Vítězná 616, Český Brod č. organizace 10407 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM Vítězná 616 282 27 Český Brod Tel.+fax: 321 622 347 e-mail: gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz Strana 1

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více