Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 mhypotéka Zásady poskytování hypotečních úvěrů Platnost a účinnost od:

2 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1.POJEM HYPOTEČNÍ ÚVĚR 1.2.DRUHY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ 1.3.ŽADATEL Parametry Žadatele Základní podklady vyžadované Bankou pro ověření Žadatele Dokumenty, které předkládá Žadatel Bance (souhrn) 2. PARAMETRY HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU 2.1.VÝŠE HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU 2.2.OBDOBÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU 2.3.ÚROČENÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU A MOŽNOSTI SPLÁCENÍ Úročení Hypotečního úvěru Možnosti splácení Hypotečního úvěru 3. POSOUZENÍ FINANČNÍ SITUACE ŽADATELE 3.1.HYPOTEČNÍ ÚVĚR S PROKAZOVÁNÍM PŘÍJMŮ Příjmy ze závislé činnosti Příjmy z vlastní společnosti Příjmy z podnikání Příjmy z pronájmu Příjmy z ciziny nebo manažerských kontraktů Sociální dávky 3.2.HYPOTEČNÍ ÚVĚR BEZ PROKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ Účelová HÚ bez prokazování příjmů Neúčelová HÚ bez prokazování příjmů 4. VYHODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE ŽADATELE 5. ÚČELY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ A VYŽADOVANÉ PODKLADY 5.1. NÁKUP TUZEMSKÉ NEMOVITOSTI NEBO JEJÍ ČÁSTI DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ 5.2.NÁKUP PODÍLU V BYTOVÉM DRUŽSTVU 5.3.VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE/MODERNIZACE 5.4.FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ 5.5.REFINANCOVÁNÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU STANDARDNÍ 5.6.REFINANCOVÁNÍ VYPOŘÁDÁNÍ BEZPODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ MANŽELŮ (SJM) 5.8. VYPOŘÁDÁNÍ DĚDICKÝCH PODÍLŮ 5.9. KONSOLIDACE 6. ZAJIŠTĚNÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU 6.1.ZAJIŠTĚNÍ ZÁSTAVNÍ NEMOVITOSTÍ Přijatelné Zástavní nemovitosti Nepřijatelné Zástavní nemovitosti Vyžadované podklady k zajištění Zástavní nemovitost 6.2.VINKULACE POJISTNÉHO PLNĚNÍ Vyžadované podklady 6.3.SKUPINOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AMCICO 7. TERMÍNY A PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLUVNÍ DOKUMENTACE 7.1.SMLUVNÍ DOKUMENTACI TVOŘÍ 7.2. PODMÍNKY A TERMÍNY PRO VYHOTOVENÍ SMLUVNÍ DOKUMENTACE 8. ČERPÁNÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU 8.1.POŽADOVANÉ DOKUMENTY K ČERPÁNÍ 2

3 9. NÁSLEDNÉ ZMĚNY V HYPOTEČNÍM ÚVĚRU 9.1.VÝMĚNA/ZMĚNA ZÁSTAVY 9.2.VYVÁZÁNÍ JEDNOHO Z ŽADATELŮ Z HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU 9.3.PŘISTOUPENÍ DALŠÍHO ŽADATELE K HYPOTEČNÍMU ÚVĚRU 9.4.PRODLOUŽENÍ DOBY SPLATNOSTI HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU 9.5.ZKRÁCENÍ DOBY SPLATNOSTI HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU 9.6.ODKLAD SPLÁTEK HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘÍLOHY: Příloha č. 1 Náležitosti smluv Příloha č. 2 Náležitosti dokumentů k čerpání Příloha č. 3 Life insurance 3

4 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1. POJEM HYPOTEČNÍ ÚVĚR Hypoteční úvěr je střednědobý až dlouhodobý úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti nacházející se na území České republiky. Hypoteční úvěr poskytuje mbank (dále jen Banka ) pouze fyzickým osobám žádajícím pod rodným číslem. Banka neposkytuje hypoteční úvěry určené k podnikání, přičemž za podnikání není považován pronájem objektů k bydlení. Pořízení nemovitosti do podnikání znamená její vložení do účetnictví Žadatele a její využívání k podnikání DRUHY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ POSKYTOVANÝCH BANKOU 1) Účelový hypoteční úvěr (dále jen Účelový HÚ ) účelem tohoto hypotečního úvěru je: - financování investic do nemovitosti určené k osobnímu užívání Žadatele; nebo - financování investic do nemovitosti, která se po poskytnutí Hypotečního úvěru změní na nemovitost určenou k osobnímu užívání Žadatele. Banka v tomto případě vyžaduje prokázání účelovosti. Přijatelné účely a dokumenty Bankou uvedeny v kap. 5. Této metodiky. 2) Neúčelový hypoteční úvěr (dále jen Neúčelový HÚ ) tento typ hypotečního úvěru není účelově vázán a může být poskytnut na cokoliv (účelovost se nesleduje); 3) Konsolidační hypoteční úvěr (dále jen Konsolidace ) jedná se o účelový hypoteční úvěr, jehož účelem však není investice do nemovitosti. Jedná se o konsolidaci (splacení) úvěrových (kreditních) produktů Žadatele, které nebyly určeny na bydlení. Banka v tomto případě vyžaduje prokázání účelovosti. Specifikace v kap. 5., odst. 5.9 této metodiky. (výše uvedené druhy hypotečních úvěrů dále jen společně Hypoteční úvěr ) 1.3. ŽADATEL Žadatele je fyzická osoba/y žádající u Banky o Hypoteční úvěr na základě Žádosti o hypoteční úvěr (dále jen Žadatel ) Žádost o Hypoteční úvěr podává vždy osoba, která nabývá nemovitost do svého osobního vlastnictví, popř. již je vlastníkem financované nemovitosti. Manželé podávají žádost o Hypoteční úvěr vždy společně. Výjimku tvoří pouze případy, kdy předloží řádně uzavřené zúžení nebo rozdělení společného jmění manželů a to formou notářského zápisu nebo formou právoplatného soudního rozhodnutí. O Hypoteční úvěr mohou společně požádat maximálně 4 Žadatelé žijící maximálně ve 2 dvou domácnostech (např. hlavní Žadatel, kde spoludlužník je jeho manželka, matka a otec). 4

5 Parametry Žadatele Obecné parametry Žadatele: osoba starší 18 let, plná právní způsobilost, stálý zdroj příjmů, dostatečné finanční zdroje pro splácení úvěru (bonita), v době splatnosti hypotečního úvěru nesmí Žadatelé překročit hranici 70ti let Výjimka: Hypoteční úvěr přesahující dobou splatnosti výše uvedenou věkovou hranici některého z Žadatelů lze poskytnout pouze v případě, že nezohledňujeme příjmy nejstaršího Žadatele a doba splatnosti Hypotečního úvěru bude nastavena podle nejstaršího Žadatele, který prokazuje příjmy, přičemž jeho věk nesmí přesáhnout věkovou hranici 70 let v době splatnosti Hypotečního úvěru. Tato výjimka platí pouze v případě Hypotečního úvěru s prokazováním příjmů. V případě Hypotečního úvěru bez prokazování příjmů musí alespoň 2 Žadatelé v době splatnosti Hypotečního úvěru dosáhnout maximální věkové hranice 70 let parametry Hypotečního úvěru bez prokazování příjmů viz.kap. 3., odst Žadatel cizí státní příslušník musí dále splňovat kromě výše uvedených i následující podmínky: občan členského státu Evropské unie přidělené rodné číslo, povolený trvalý pobyt na území ČR, popř. má na území ČR povolený přechodný pobyt, jehož platnost je min. po dobu trvání Hypotečního úvěru Základní podklady vyžadované Bankou pro ověření Žadatele občanský průkaz vždy u občanů ČR; cestovní pas včetně povolení k trvalému/přechodnému pobytu, kde musí být uvedena adresa pobytu a v případě dokladu o přechodném pobytu i datum platnosti u Žadatele cizince, druhý doklad totožnosti řidičský průkaz, pas, zbrojní průkaz, rodný list, po formální a obsahové stránce pro Banku přijatelný doklad o zúžení/rozdělení společného jmění manželů (SJM) v době manželství, a to v případě, že Žadateli nebudou oba manželé. Smlouva musí obsahovat ustanovení o zúžení rozsahu SJM vztahující se na budoucí závazky příslušného Žadatele (tj. nestačí zúžení SJM pouze na majetek) právoplatný rozsudek o rozvodu včetně rozdělení společného jmění manželů po rozvodu (v případech, kdy Žadatel ještě nemá nový občanský průkaz uvádějící jeho aktuální stav). Poznámka: Pro kontrolu totožnosti Žadatele není možné přijmout místo občanského průkazu náhradní osobní doklad (potvrzení o krádeži dokladu apod.). Poznámka: U Žadatele cizince se jako hlavní doklad zadává vždy číslo pasu nebo občanského průkazu nikdy číslo povolení k pobytu. V UF se do pole Typ dokladu totožnosti zadává kód CZ v případě předložení pasu. V případě občanů SR, kdy byl předložen pas se zadává kód CZ a v případě, že byl předložen OP, zadává se kód CO. Poznámka: V případě občanského průkazu s ustřiženým rohem je pro platnost vyžadováno i doložení kontrolního dokladu, který vysvětluje důvod, proč bylo tak učiněno (např. změna stavu, trvalé adresy apod.) 5

6 Dokumenty, které předkládá Žadatel Bance (souhrn) Žadatel předkládá k posouzení poskytnutí Hypotečního úvěru následující dokumenty: Žádost o Hypoteční úvěr. Žádost může být podepsána max. 14 dní před jejím zadáním do UF, dokumenty k ověření Žadatele v souladu s kap. 1., odst. 1.3., část , dokumenty potvrzující výši a zdroj příjmů v souladu s kap. 3., dokumenty týkající se účelovosti úvěru v souladu s kap. 5., dokumenty týkající se právního zajištění v souladu s kap. 6., jiné dokumenty vyžádané centrálou Banky pro vyhodnocení Hypotečního úvěru. 2. PARAMETRY HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU 2.1. VÝŠE HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU Výše Hypotečního úvěru závisí na všech následujících faktorech: 1) Produktové nastavení Minimální výše Hypotečního úvěru je ,- Kč. Maximální výše Hypotečního úvěru je: - v případě Účelového HÚ ,- Kč, - v případě Neúčelového HÚ a Konsolidace ,- Kč. 2) Celková expozice Hypotečního úvěru Maximální výše všech Hypotečních úvěrů poskytnutých Žadateli (včetně těch, kde vystupuje jako spoludlužník) nesmí přesáhnout ,- Kč. 3) Úvěrové schopnosti Žadatele (bonitě) 4) Hodnotě nemovitosti navržené jako zajištění Hypotečního úvěru (dále jen Zástavní nemovitost ), resp. LTV (loan to value) = výše požadovaného Hypotečního úvěru k hodnotě Zástavní nemovitosti 5) Typu Zástavní nemovitosti dle kap. 6., odst. 6.1., část dle níže uvedené tabulky v závislosti na typu Hypotečního úvěru: Typ Zástavní Doba splatnosti Neúčelový HÚ a Účelový HÚ nemovitosti > 30 Konsolidace Standardní nemovitost 80 % 70 % 60 % Nestandardní nemovitost 60% 50 % 0 % V případě, že je doba splatnosti Účelové HÚ delší než 30 let, snižuje se hranice výše úvěru v závislosti na výše uvedené tabulce LTV o 10 %, tj. u Účelového HÚ se standardní nemovitostí 6

7 jako zajištěním by byla maximální výše úvěru snížena na 70 % LTV. Účelový HÚ Do výše Účelové HÚ lze započítat neúčelovou část za účelem úhrady poplatků spojených s vyřízením Hypotečního úvěru (poplatek za vyhotovení odhadu Zástavní nemovitosti, notářské a soudní poplatky, pojištění nemovitosti a jiné administrativní náklady apod.). Částka této neúčelové části nesmí přesáhnout 10 % výše hlavního účelu Účelového HÚ a je čerpána na mkonto Žadatele zpětně nekontrolujeme účel tohoto účelu. Příklad: Žadatel žádá na nákup nemovitosti ,- Kč a chce ještě využít 10 % neúčelově maximální výše neúčelové části je ,- Kč, tj. celková výše úvěru je maximálně ,- Kč. ( ( x 0,1) = ,- Kč) Poznámka: Výše uvedené se netýká refinancování standard a refinancování 24, které mají své vlastní podmínky viz. níže. Refinancování standardní Výše Hypotečního úvěru u refinancování standard může být stanovena pouze do původní výše refinancovaného hypotečního úvěru (viz. kap. 5., odst. 5.5.). Refinancování 24 Výše Hypotečního úvěru u refinancování 24 nesmí přesáhnout výši aktuálního zůstatku refinancovaného hypotečního úvěru (dle bankovní informace). (viz. kap. 5., odst. 5.6.). Konsolidace Do výše úvěru lze započítat neúčelovou část. Výše této neúčelové části nesmí přesáhnout 30 % výše hlavního účelu Konsolidace a zároveň nesmí přesáhnout ,- Kč (viz. kap. 5., odst. 5.9.). Tato část je čerpána na mkonto Žadatele zpětně nekontrolujeme účel tohoto účelu. Max. výše úvěru = Výše konsolidované částky + (výše konsolidované částky x 0,3) tato část nesmí přesáhnout výši ,- Kč 2.2. OBDOBÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU Minimální doba trvání Hypotečního úvěru je 1 rok Maximální doba trvání Hypotečního úvěru: a) Účelový HÚ maximálně 40 let při zachování pravidla dle kap. 2., odst (pravidlo pro Hypoteční úvěry nad 30 let) a kap. 1., odst. 1.3., část b) Neúčelový HÚ maximálně 20 let c) Konsolidace maximálně 25 let Druh HÚ Min. výše HÚ Max. výše HÚ Min. doba splatnosti HÚ Max. doba splatnosti HÚ Účelový HÚ ,- Kč ,- Kč 1 rok 40 let Neúčelový HÚ ,- Kč ,- Kč 1 rok 20 let Konsolidace ,- Kč ,- Kč 1 rok 25 let 7

8 2.3. ÚROČENÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU A MOŽNOSTI SPLÁCENÍ Úročení Hypotečního úvěru Způsob úročení Hypotečního úvěru si Žadatel vybírá při podání Žádosti o hypoteční úvěr. Způsob úročení lze měnit pouze dodatkem ke smlouvě o hypoteční úvěr. Hypoteční úvěr lze úročit 2 způsoby úročení: 1) Variabilní úroková sazba skládá se z 1M PRIBORu (cena peněz na mezibankovním trhu, kterou vyhlašuje Česká národní banka na bázi roku 365) a marže Banky. Tato sazba se stanovuje vždy 2 pracovní dny před koncem měsíce a je platná na celý následující kalendářní měsíc. Změna nastává tehdy, pokud dojde k navýšení nebo snížení PRIBORu o více než 0,1 %. Obchodní marže zůstává pro Žadatele neměnná po celou dobu trvání Hypotečního úvěru; Změnu na fixní úrokovou sazbu lze provést kdykoliv na žádost Žadatel a po podepsání dodatku ke smlouvě o hypotečním úvěru; 2) Fixní úroková sazba úroková sazba garantovaná na zvolené období 1, 2, 3, 4 nebo 5 let. Dobu fixace si Žadatel volí při podání Žádosti o hypoteční úvěr. V době, kdy fixační období končí je Žadateli nabídnuta nová sazba na další období fixace nebo si Žadatel může zvolit nový typ úrokové sazby (variabilní úrokovou sazbu nebo jinou délku fixačního období) lze provést pouze v období změny fixačního období a po podepsání dodatku ke smlouvě o hypotečním úvěru Možnosti splácení Hypotečního úvěru Žadatel si při podání Žádosti o Hypoteční úvěr volí způsob splácení a datum splatnosti Hypotečního úvěru. Hypoteční úvěr se vždy splácí automaticky z mkonta Žadatele dle harmonogramu splácení, který má Žadatel ve svém internetovém bankovnictví. Žadatel je povinen na svém mkontu udržovat dostatečné finanční prostředky pro splácení Hypotečního úvěru. V případě, že den splatnosti vychází na den volna/nepracovní den, pak se datum splatnosti automaticky posouvá na první pracovní den po tomto volném dnu. Hypoteční úvěr lze splácet následujícími způsoby: 1) Stejné (anuitní) splátky po celou dobu fixace fixní úrokové sazby, popř. PRIBORu (v případě variabilní úrokové sazby) Žadatel splácí stejnou výši splátky; 2) Klesající (degresivní) splátky výše splátky Hypotečního úvěru se v průběhu splácení mění snižuje se; 3) Mimořádné splátky Žadatel má možnost provádět mimořádné splátky Hypotečního úvěru přes své mkonto (internetbanking). Provedením mimořádné splátky se automaticky změní harmonogram splácení sníží se výše splátky Hypotečního úvěru. Žadatel může písemným oznámením požádat o mimořádnou splátku a o zkrácení doby splatnosti a ponechání stejné výše splátky Hypotečního úvěru musí ale nejprve uzavřít dodatek ke smlouvě o hypotečním úvěru. Poznámka: Při mhypotéce může klient splatit jakoukoliv část nesplacené jistiny bez poplatku. Při mhypotéce Light může klient udělat mimořádnou splátku bez poplatku pouze do výše 20% nesplacené jistiny. Nad tuto částku bude klientovi účtován poplatek v smyslu aktuálního sazebníku. 8

9 3. POSOUZENÍ FINANČNÍ SITUACE ŽADATELE Na základě Bankou stanovených parametrů jsou k posouzení finanční situace Žadatele vyžadovány různé podklady v závislosti na níže uvedených kategorií, do kterých příslušný Hypoteční úvěr spadá. Kategorie: 9 1) Hypoteční úvěr s prokazováním příjmů (viz. kap. 3, odst této metodiky); 2) Hypoteční úvěr bez prokazování příjmů musí splňovat kritéria dle kap. 3., odst této metodiky. Vznik a existence příjmů musí splňovat kritéria jako při hypotéce s dokládáním příjmů HYPOTEČNÍ ÚVĚR S PROKAZOVÁNÍM PŘÍJMŮ Spadají sem všechny Hypoteční úvěry, které neodpovídají kritériím Hypotečního úvěru bez prokazování příjmů. Příjmy akceptovatelné Bankou pro žádost o Hypoteční úvěr příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání, příjmy z vlastní společnosti, příjmy z ciziny, příjmy z pronájmu, sociální dávky. Úvěr nelze poskytnout Žadatelům, kteří: jsou nezaměstnaní, jsou ve zkušební lhůtě, jsou ve výpovědní lhůtě, s výjimkou osob, které odcházejí do starobního nebo invalidního důchodu, popř. budou čerpat rentu, mají sezónní povolání, mají neplacenou dovolenou v době podání žádosti o Hypoteční úvěr, jsou dlouhodobě nemocní v době podání žádosti o Hypoteční úvěr, jsou zaměstnaní ve společnostech, které jsou v likvidaci, úpadku nebo insolvenci, neplní řádně své závazky vůči bankám, finančnímu úřadu a dalším státním institucím v řádných termínech, podnikají v činnostech, které nejsou podporovány Bankou, mají nebo měli exekuci. Poznámka: Výše uvedené parametry se vztahují i na Hypoteční úvěry bez prokazování příjmů Příjmy ze závislé činnosti Příjmem ze závislé činnosti se rozumí takový příjem, který Žadatel pravidelně získává na základě pracovní smlouvy, tj. Žadatel je v zaměstnaneckém poměru. Žadatel nesmí být ve zkušební ani výpovědní lhůtě.

10 Pracovní smlouva může být uzavřena na: dobu neurčitou - zaměstnanecký poměr musí trvat u současného zaměstnavatele min. 3 měsíce, přičemž do vyžadovaného 3 měsíčního období je možno zahrnout i dřívější zaměstnání na dobu určitou u stejného zaměstnavatele, pokud nebude v nové smlouvě na dobu určitou uplatňována zkušební lhůta, dobu určitou - zaměstnanecký poměr musí trvat u současného zaměstnavatele min. 3 měsíce a: a) musí být pracovní poměr uzavřen na dobu nejméně 12 měsíců od data podání žádosti o Hypoteční úvěr, a to v případě první smlouvy na dobu určitou, nebo v případě, kdy byl pracovní poměr již jednou obnoven, je tato lhůta 6 měsíců; nebo b) v případě, že se jedná o smlouvy na dobu určitou uzavírané vždy na období 1 6 po sobě jdoucích měsíců u stejného zaměstnavatele musí být prokázána (smluvně) návaznost těchto smluv za období posledních 12 měsíců. Vysvětlení: Bod a) klientovi musí trvat pracovní poměr do budoucna 12M od data podání žádosti o Hypoteční úvěr. Jestli byl pracovní poměr jednou obnoven, tato lhůta je pouze 6M. Ale klientovi musel trvat pracovní poměr v minulosti již 12M a od data podání žádosti o Hypoteční úvěr musí trvat pracovní poměr do budoucna 6M. Bod b) jestli jsou pracovní smlouvy uzavřené na 1-6 měsíční po sebe jdoucí období, musí být smluvně prokázána návaznost těchto pracovních smluv za posledních 12 měsíců. To znamená, že klient musí mít 2x obnovenou pracovní smlouvu = v minulosti musel trvat pracovní poměr 12 měsíců a do budoucna dalších 6M. úplně vyplněné potvrzení o výši příjmů, které je vystaveno pověřenou osobou zaměstnavatele s razítkem, jménem a podpisem výstavce v době schválení nesmí být starší 30-ti dnů, kompletní výpis z běžného účtu za poslední 3 měsíce, a to v případě zasílání výplaty na běžný účet (pokud není zasílán do Banky), popř. 3 poslední výplatní pásky a to, v případě výplaty mzdy v hotovosti, pracovní smlouva v případě smlouvy na dobu určitou, popř. doložení dalších smluv prokazující návaznost pracovního poměru viz kap. 3., odst. 3.1., část , dodatek pracovní smlouvy (mzdový výměr) pokud má být v kalkulaci úvěrové bonity zohledněn příjem po zvýšení mzdy, daňové přiznání včetně všech příloh v případě, kdy Žadatel je zaměstnán (má pracovní smlouvu) u více zaměstnavatelů a chce je započítat v žádosti o Hypoteční úvěr, v případě, že má Žadatel aktivní záznam v RŽP, předkládá bezdlužnost vůči FÚ, která není starší než 90 dnů ode dne jejího přijetí na centrálu Banky (aktivní záznam v RŽP neznamená pozastavenou nebo zrušenou podnikatelskou činnost), doklad o bezdlužnosti vůči FÚ a ČSSZ vůči společnosti (právnická osoba), kde je Žadatel spolumajitelem/společníkem, a to v případě, že vlastní 50 % a více této společnosti (podíly spolužadatelů u jedné společnosti se sčítají), ne starší než 90 dnů ode dne jejího přijetí na centrálu Banky 10

11 Příjmy z vlastní společnosti Do vlastní společnosti patří taková společnost, kde má Žadatel vlastnický nebo spoluvlastnický podíl a zároveň je v této společnosti v zaměstnaneckém poměru. 11 standardně jsou vyžadovány stejné podklady jako u příjmů ze závislé činnosti (viz. odst. 3.1., část ) s výjimkou podílů vyšších než 50% (podíly Žadatelů se sčítají), kdy se navíc dokládá: o daňové přiznání společnosti, o rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce společnosti, bezdlužnost vůči FÚ a ČSSZ společnosti ne starší než 90 dnů ode dne jejího přijetí na centrálu Banky; v případě, že má Žadatel aktivní záznam v RŽP, předkládá bezdlužnost vůči FÚ, která není starší než 90 dnů ode dne jejího přijetí na centrálu Banky (aktivní záznam v RŽP neznamená pozastavenou nebo zrušenou podnikatelskou činnost) Příjmy z podnikání Jedná se o příjmy plynoucí z živnostenského nebo jiného než živnostenského oprávnění (svobodná povolání herci, zpěváci atd.). Tyto příjmy jsou jednou ročně vyčísleny v daňové přiznání, které dává obraz finanční situace Žadatele za rok, pro který vznikla Žadateli daňová povinnost. Žadatel uplatňující příjmy ze samostatné výdělečné činnosti musí podnikat minimálně 12 měsíců, resp. musí vykonávat činnost po celé předchozí zdaňovací období a zároveň tato činnost ke dni schvalování stále trvá. Povinnost předkládat daňové přiznání finančnímu úřadu vzniká Žadateli v okamžiku, kdy je nahlášen jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Standardní lhůty pro předkládání DP jsou: v případě samostatného podání daňového přiznání, v případě využívání daňového poradce (v tomto případě je nutno kromě dalších podkladů viz. níže doložit plnou moc daňového poradce, která se předkládá finančnímu úřadu. Příjmy jsou počítány podle příjmového kalkulátoru pro výpočet příjmů. Žadatel nesmí být v posledním zdaňovacím období ve ztrátě. daňové přiznání za poslední 2 zdaňovací období s razítkem FÚ na straně, kde je vyčíslena daňová povinnost a doklad o zaplacení daně nebo DP s razítkem FÚ na každé straně DP (v případě razítka FÚ na každé straně DP se nemusí dokládat doklad o zaplacení daně) o od 1.1. do akceptujeme DP za předminulý rok nebo již DP za minulý rok, kde nedílnou součástí je doklad o zaplacení daně, o od 1.4. akceptujeme pouze DP za minulý rok nebo v případě, že je využíván daňový poradce, se tato lhůta prodlužuje do 1.7.,

12 doklad o bezdlužnosti vůči FÚ ne starší než 90 dnů ode dne jejího přijetí na centrálu Banky, kompletní výpis ze soukromého nebo podnikatelského běžného účtu za poslední měsíc, přes který je veden platební styk vztahující se k samostatně výdělečné činnosti (pokud nejsou platby vedeny přes účet Žadatele v Bance), v případě, že Žadatel využívá daňového poradce, musí předložit také plnou moc daňového poradce, která se předkládá finančnímu úřadu a tato plná moc bude ověřena FÚ, v případě jiného než živnostenského oprávnění dokument, který potvrzuje oprávnění vykonávat tuto činnost, vydaný příslušným orgánem např. diplom, legitimaci apod., doklad o bezdlužnosti vůči FÚ a ČSSZ vůči společnosti (právnická osoba), kde je Žadatel spolumajitelem/společníkem, a to v případě, že vlastní 50 % a více této společnosti (podíly spolužadatelů u jedné společnosti se sčítají), ne starší než 90 dnů ode dne jejího přijetí na centrálu Banky Příjmy z pronájmu Příjmy z pronájmu podle 9 Zákona o daních z příjmů. Patří sem zejména pronájem nemovitostí (jejich částí) a bytů (jejich částí). Tyto příjmy neplynou na základě živnostenského oprávnění. Příjmy z pronájmu akceptujeme v případě, že tyto nájemní smlouvy trvají minimálně již 12 měsíců. Poznámka: V případě, že je nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou, její termín ukončení by měl být vzdálen nejméně 6 měsíců od data podání žádosti o poskytnutí Hypotečního úvěru a to v případě, že tato smlouva již byla 1x obnovena. Příjem je počítán podle příjmového kalkulátoru pro výpočet příjmů. Žadatel nesmí být v posledním zdaňovacím období ve ztrátě. daňové přiznání za poslední zdaňovací období s razítkem FÚ na straně, kde je vyčíslena daňová povinnost a doklad o zaplacení daně nebo DP s razítkem FÚ na každé straně DP (v případě razítka FÚ na každé straně DP se nemusí dokládat doklad o zaplacení daně), nájemní smlouvy, které již trvají 12 měsíců, výpis z běžného účtu, kam je směřováno nájemné, za poslední 3 měsíce, dokument Banky Příjem z pronájmu nemovitosti + fotodokumentace pronajímané nemovitosti (interiéru i exteriéru), výpis z katastru nemovitostí nebo doklad potvrzující vlastnictví nebo právo užívání bytu (povolení k pronájmu) Žadatelem, doklad o bezdlužnosti vůči FÚ ne starší než 90 dnů ode dne jejího přijetí na centrálu Banky, doklad o bezdlužnosti vůči FÚ a ČSSZ vůči společnosti (právnická osoba), kde je Žadatel spolumajitelem/společníkem, a to v případě, že vlastní 50 % a více této společnosti (podíly spolužadatelů u jedné společnosti se sčítají), ne starší než 90 dnů ode dne jeho přijetí na centrálu Banky Příjmy z ciziny Akceptovatelnou formou příjmů ze zahraničí jsou pouze příjmy ze závislé činnosti, které jsou vykonávány na základě pracovní smlouvy (stejná pravidla jako u příjmů ze závislé činnosti viz. kap. 3., odst. 3.1., část ). Uznáváme 70 % těchto příjmů. Pro přepočet příjmů se použije kurz ČNB deviza střed platný v den provedení analýzy. 12

13 13 potvrzení o příjmu, pracovní smlouva, kompletní výpis z běžného účtu za posledních 6 měsíců, na který je převáděna mzda, popř. výplatní pásky za posledních 6 měsíců v případě, kdy je výplata vyplácena v hotovosti; pracovní povolení v případě, kdy jej daná země vyžaduje - týká se příjmů ze zahraničí, daňové přiznání podávané v ČR v případě, kdy Česká republika nemá s danou zemí smlouvu o zamezení dvojího zdanění týká se příjmů ze zahraničí, doklad o bezdlužnosti vůči FÚ ne starší než 90 dnů ode dne jejího přijetí na centrálu Banky, doklad o bezdlužnosti vůči FÚ a ČSSZ vůči společnosti (právnická osoba), kde je Žadatel spolumajitelem/společníkem, a to v případě, že vlastní 50 % a více této společnosti (podíly spolužadatelů u jedné společnosti se sčítají), ne starší než 90 dnů ode dne jejího přijetí na centrálu Banky. Veškeré doklady, které jsou předkládány pro posouzení žádosti o Hypoteční úvěr musí být úředně přeloženy s výjimkou slovenského a anglického jazyka. Přeložený musí být celý text dokládaných materiálů, neakceptuje se pouze překlad vybraných částí Sociální dávky Uznáváme pouze pravidelně opakující se příjmy, které nevyžadují pravidelné přezkoumávání nároku na tyto dávky a které mají dlouhodobý charakter. Mezi akceptované příjmy patří: rodičovský příspěvek, invalidní důchod starobní důchod výsluhová renta s neomezenou platností vdovský důchod Poznámka: Výživné/alimenty, nemocenská, příjem z ošetřování člena rodiny, sirotčí důchod, granty apod. nejsou pro Banku akceptovatelným příjem. Vyžadované podklady výměr dávky vystavený příslušnou institucí, kompletní výpis z běžného účtu za poslední 3 měsíce, kam je směřována sociální dávka, popř. kontrolní ústřižky složenek za poslední 3 měsíce v případě, kdy dávka není zasílána na běžný účet Žadatele, v případě, kdy je požadováno uznání rodičovského příspěvku a nejsou splněna kritéria pobírání mateřské dovolené (po porodu), pak uznáme výši rodičovského příspěvku 7.600,- Kč a bude doloženo čestné prohlášení osoby, která tento příspěvek bude pobírat, doklad o bezdlužnosti vůči FÚ ne starší než 90 dnů ode dne jejího přijetí na centrálu Banky, doklad o bezdlužnosti vůči FÚ a ČSSZ vůči společnosti (právnická osoba), kde je Žadatel spolumajitelem/společníkem, a to v případě, že vlastní 50 % a více této společnosti (podíly spolužadatelů u jedné společnosti se sčítají), ne starší než 90 dnů ode dne jeho přijetí na centrálu Banky.

14 3.2. HYPOTEČNÍ ÚVĚR BEZ PROKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ Žadatel nemusí předkládat standardní dokumenty prokazující příjmy, pokud Hypoteční úvěr splňuje podmínky stanovené v tomto odstavci. Analýza bonity je prováděna na základě dat uvedených v čestném prohlášení Žadatele, které dodal k žádosti o Hypoteční úvěr (pokud se potvrdí jejich pravdivost) a závazků. Kritéria pro Hypoteční úvěr bez prokazování příjmů jsou nastavena podle toho, o jaký typ Hypotečního úvěru se jedná (Účelová HÚ nebo Neúčelová HÚ) Účelová HÚ bez prokazování příjmů (vyjma Refinancování 24) Musí splňovat všechny následující kritéria: 14 výše úvěru nesmí přesáhnout 50% hodnoty Zástavní nemovitosti, výše úvěru nesmí překročit Kč. Tato částka je také celkovou úvěrovou angažovaností Žadatele, tj. celková úvěrová angažovanost (součet všech úvěrových produktů) Žadatele/ů v Bance může být maximálně Kč (započítávají se i úvěry, ve kterých působí Žadatel jako spoludlužník). Poznámka: V případě, že Žadatel přesáhne svou úvěrovou angažovaností tuto částku, musí doložit příjmy dle kap. 3, odst žádost o Hypoteční úvěr je podávána 1 nebo více Žadateli. V případě více Žadatelů, všichni musí být v produktivním věku, tj. v době splatnosti mohou dosáhnout max. 70 let. výše měsíčního příjmu lze ověřit na základě historie na běžném účtu (příjem chodí na mkonto nebo je doložen výpis z běžného účtu u jiné banky, kam je směřován jeho příjem jiné doklady nejsou pro tento typ Hypotečního úvěru akceptovány) požadované doklady záleží na zdroji příjmů Žadatele viz. vyžadované podklady, kladné hodnocení v registru CBCB všech Žadatelů (prázdný report CBCB je pokládán za pozitivní report). Refinancování 24 V případě, že Účelový HÚ splňuje podmínky refinancování 24 v souladu s kap. 5., odst pak Žadatel k prokázání příjmů dokládá vždy pouze dále uvedené podklady bez ohledu na výše uvedené parametry. Musí být ale zároveň splněna následující podmínka: výše měsíčního příjmu lze ověřit na základě historie na běžném účtu (příjem chodí na mkonto nebo je doložen výpis z běžného účtu u jiné banky, kam je směřován jeho příjem jiné doklady nejsou pro tento typ Hypotečního úvěru akceptovány) požadované doklady záleží na zdroji příjmů Žadatele viz. vyžadované podklady. Vyžadované podklady pro Hypotéční úvěry bez prokazování příjmů, které splňují výše uvedená kritéria: čestné prohlášení o výši pravidelných měsíčních příjmů a závazků Žadatelů. Součástí čestného prohlášení, popř. žádosti o Hypoteční úvěr bude informace, odkud Žadateli plynou příjmy (název zaměstnavatele, podnikání apod.). V UF musí být vždy zadán zdroj příjmů a vyplněna příslušná pole. Čestné prohlášení o příjmu lze přijmout pouze v případě, že je možné výši měsíčního příjmu ověřit na základě historie na běžném účtu. Žadatel musí

15 z příjmů uvedených v čestném prohlášení a zjištěných závazků bonitně vycházet, výpis z běžného účtu, ze kterého lze ověřit příjem dle čestného prohlášení: 1) u příjmů ze zaměstnání, z pronájmu, sociálních dávek apod. poslední výpis z běžného účtu, kam Žadateli přišel příjem z těchto zdrojů, a to v případě, že mu příjem nechodí na mkonto (v tom případě nemusí výpis dokládat), 2) u příjmů z podnikání (OSVČ) libovolný 1 měsíční výpis z běžného účtu z posledních 3 měsíců, z kterého bude možné ověřit příjem dle čestného prohlášení, v případě, že má Žadatel aktivní záznam v RŽP, předkládá bezdlužnost vůči FÚ, která není starší než 90 dnů ode dne jejího přijetí na centrálu Banky (aktivní záznam v RŽP neznamená pozastavenou nebo zrušenou podnikatelskou činnost) doklad o bezdlužnosti vůči FÚ a ČSSZ vůči společnosti (právnická osoba), kde je Žadatel spolumajitelem/společníkem, a to v případě, že vlastní 50 % a více této společnosti (podíly spolužadatelů u jedné společnosti se sčítají), ne starší než 90 dnů ode dne jejího přijetí na centrálu Banky Neúčelová HÚ bez prokazování příjmů výše úvěru nesmí přesáhnout 30% hodnoty Zástavní nemovitosti, výše úvěru nesmí překročit Kč, žádost o Hypoteční úvěr je podávána nejméně 2 Žadateli, přičemž oba Žadatelé musí být v produktivním věku, tj. v době splatnosti mohou dosáhnout max. 70 let, výše měsíčního příjmu lze ověřit na základě historie na běžném účtu (příjem chodí na mkonto nebo je doložen výpis z běžného účtu u jiné banky, kam je směřován jeho příjem jiné doklady nejsou pro tento typ Hypotečního úvěru akceptovány) požadované doklady záleží na zdroji příjmů Žadatele viz. vyžadované podklady, kladné hodnocení v registru CBCB všech Žadatelů (prázdný report CBCB není pokládán za pozitivní report, tj. v tomto případě musí být doloženy standardní podklady k příjmům). Vyžadované podklady čestné prohlášení o výši pravidelných měsíčních příjmů a závazků Žadatelů. Součástí čestného prohlášení, popř. žádosti o Hypoteční úvěr bude informace, odkud Žadateli plynou příjmy (název zaměstnavatele, podnikání apod.). V UF musí být vždy zadán zdroj příjmů a vyplněna příslušná pole. Čestné prohlášení o příjmu lze přijmout pouze v případě, že je možné výši měsíčního příjmu ověřit na základě historie na běžném účtu. Žadatel musí z příjmů uvedených v čestném prohlášení a zjištěných závazků bonitně vycházet, výpis z běžného účtu, ze kterého lze ověřit příjem dle čestného prohlášení: 1) u příjmů ze zaměstnání, z pronájmu, sociálních dávek apod. poslední výpis z běžného účtu, kam Žadateli přišel příjem z těchto zdrojů, a to v případě, že mu příjem nechodí na mkonto (v tom případě nemusí výpis dokládat), 2) u příjmů z podnikání (OSVČ) libovolný 1 měsíční výpis z běžného účtu z posledních 3 měsíců, z kterého bude možné ověřit příjem dle čestného prohlášení, v případě, že má Žadatel aktivní záznam v RŽP, předkládá bezdlužnost vůči FÚ, která není starší než 90 dnů ode dne jejího přijetí na centrálu Banky (aktivní záznam v RŽP neznamená pozastavenou nebo zrušenou podnikatelskou činnost), doklad o bezdlužnosti vůči FÚ a ČSSZ vůči společnosti (právnická osoba), kde je Žadatel spolumajitelem/společníkem, a to v případě, že vlastní 50 % a více této společnosti (podíly spolužadatelů u jedné společnosti se sčítají), ne starší než 90 dnů ode dne jeho přijetí na centrálu Banky. 15

16 4. VYHODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE ŽADATELE Veškeré příjmy a závazky Žadatelů musí být uvedeny v žádosti o Hypoteční úvěr a zadány do systému tyto závazky budou dále analytiky porovnány, popř. doplněny závazky ze CBCB. Žadatel musí mít dostatečné finanční zdroje pro splácení požadovaného Hypotečního úvěru. Tyto finanční prostředky musí pokrýt veškeré závazky Žadatele a náklady na chod domácnosti (součet výdajů připadajících na všechny členy domácnosti, ke kterým má vyživovací povinnost) včetně splátky jistiny a úroků požadovaného Hypotečního úvěru. Příjmy V případě, že o Hypoteční úvěr žádají oba manželé, posuzují se příjmy každého zvlášť a pak se zdroje sčítají (s výjimkou příjmů ze společného podnikání, tzv. osoba spolupracující uznává se pouze hlavní příjem z podnikání). Pokud o Hypoteční úvěr žádá jeden z manželů a manželé mají zrušen nebo zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů, je možné zohlednit příjmy druhého z manželů za podmínky, že přistoupí k Hypotečnímu úvěru. Závazky Při výpočtu bonity Žadatele se zohledňují veškeré závazky všech Žadatelů, které jsou úvěrového charakter (úvěry, půjčky, úvěrové limity na bankovních účtech, leasingy, hypoteční úvěry, úvěry ze stavebního spoření, limity na kreditních kartách apod.) a jiné jako je výživné/alimenty. Tato data musejí být podrobně a pečlivě zapsaná do žádosti o Hypoteční úvěr a do systému. Poznámka: V případě, že Žadatel podal žádost o úvěr, půjčku, kreditní kartu apod. u jiné banky nebo jiné finanční instituce a tento úvěr hodlá v budoucnosti čerpat, je nutno k žádosti o Hypoteční úvěr doložit uzavřenou úvěrovou smlouvu, popř. kalkulaci k tomuto úvěru vystavenou příslušnou institucí, kde bude uvedena výše úvěru, doba splatnosti, výše měsíční splátky apod. V případě, že úvěr čerpat nebude, je nutné doložit nejpozději k čerpání doklad o odstoupení od žádosti o tento úvěr tato informace musí být uvedena v komentáři v systému!!! Výjimka: V úvěrových závazcích Žadatele je možné nezohledňovat splátky úvěru, jehož konečný termín splatnosti nastane v období 90 dnů ode dne úvěrového rozhodnutí a tento úvěr nevykazuje žádné závazky po splatnosti (v historii ani současnosti) v tomto případě musí být doložena smlouva o úvěru, ze které bude zřejmá splatnost úvěru, popř. vyjádření příslušné banky prokazující termín splatnosti příslušného úvěru. V úvěrových závazcích Žadatele je nutné zohlednit také zatížení z titulu úvěrů, u kterých je Žadatel ručitelem. Výjimka: Ručitelský závazek nemusí být zohledněn v případě, kdy aktuální výše nesplacené části úvěru, za který Žadatel ručí, není vyšší než ,- Kč a úvěr nevykazuje žádné splátky po splatnosti (v historii ani současnosti). Aktuální výše ručitelských závazků se sčítají. 1. Pozitivní hodnocení úvěrové bonity Žadatele nezavazuje Banku k poskytnutí úvěru. 2. Banka si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí Hypotečního úvěru bez udání důvodů. 16

17 5. ÚČELY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ A VYŽADOVANÉ PODKLADY Banka poskytuje Hypoteční úvěry, resp. Účelové HÚ a Konsolidaci za tímto účelem: 17 Nákup tuzemské nemovitosti nebo její části do osobního vlastnictví, Nákup podílu v bytovém družstvu, ze kterého plynou práva a povinnosti člena družstva k užívání nemovitosti určené k bydlení, Výstavba nemovitosti, Modernizace / rekonstrukce nemovitosti, Refinancování úvěru poskytnutého jiným bankovním ústavem a zajištěným nemovitostí nebo stavební spořitelnou za účelem bydlení, Vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů (SJM), Vypořádání dědických podílů, Financování zálohových plateb na koupi domu nebo bytu od developera, Konsolidace úvěrových závazků (spotřebitelské úvěry, neúčelové hypoteční úvěry, revolvingové úvěry, kreditní karty, kontokorentní úvěry). V případě Neúčelových HÚ není účelovost dokládána a účel není uvedený ani v úvěrové smlouvě. Prostředky jsou Žadateli převáděny na běžný účet (mkonto) NÁKUP TUZEMSKÉ NEMOVITOSTI NEBO JEJÍ ČÁSTI DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ Jedná se o koupi tuzemské nemovitosti (k trvalému bydlení, k individuální rekreaci a pozemků, které jsou určeny k zástavbě nemovitostí určené k bydlení) nebo její části do osobního vlastnictví (nemovitost musí nabývat alespoň jeden ze Žadatelů). aktuální výpis z katastru nemovitostí vztahující se k předmětu Hypotečního úvěru platnost výpisu je maximálně 60 dnů v době právní analýzy nemovitosti, kupní smlouva vztahující se k předmětu Hypotečního úvěru řádně a platně uzavřená mezi všemi účastníky smlouvy a s notářsky nebo úředně ověřenými podpisy (ke schválení stačí nepodepsané vzory této smlouvy, k čerpání pak musí být doložena v řádné formě znění musí odpovídat předloženému vzoru ke schválení), nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě vztahující se k předmětu tohoto Hypotečního úvěru řádně a platně uzavřená mezi všemi účastníky smlouvy a s notářsky nebo úředně ověřenými podpisy, jejíž součástí bude vzor kupní smlouvy (ke schválení stačí nepodepsané vzory této smlouvy, k čerpání pak musí být doložena v řádné formě znění musí odpovídat předloženému vzoru ke schválení), v případě koupě pozemku dokument pro Banku přijatelný prokazující, že je pozemek určený k zástavbě (bytových, rodinných domů) např. územně plánovací informaci, stavební povolení nebo jiný dokument vystavený příslušným státním orgánem, v případě koupě nemovitosti od obce, města, státu nebo bytového družstva dokument, ze kterého budou zřejmé podmínky prodeje (obvykle kupní smlouva), v případě, že jsou peníze z Hypotečního úvěru poukazovány do advokátní či jiné úschovy (realitní, bankovní apod.), pak Žadatel dokládá řádně a platně uzavřenou smlouvu o této úschově s notářsky nebo úředně ověřenými podpisy (vyjma podpisu advokáta, banky) nebo

18 musí být tato dohoda součástí kupní smlouvy/smlouvy o budoucí kupní smlouvě a schovatel musí být třetí stranou přistupující k této smlouvě (ke schválení stačí vzory této smlouvy, k čerpání pak musí být doložena v řádné formě znění musí odpovídat předloženému vzoru ke schválení). Výjimkou je notářská úschova peněz, kdy dle notářského řádu nemusí být vyhotovena smlouva o úschově, v tomto případě musí být doložen (nejpozději před čerpáním Hypotečního úvěru) doklad pro Banku přijatelný vystavený příslušným notářem, kde bude uvedeno číslo účtu notářské úschovy. Náležitosti kupní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě jsou uvedeny v samostatném dokumentu, který je přílohou č NÁKUP PODÍLU V BYTOVÉM DRUŽSTVU Jedná se o převod členských práv a povinností člena družstva v bytovém družstvu, se kterými je spojeno právo užívání nemovitosti (bytové jednotky, popř. rodinného domu). aktuální výpis z katastru nemovitostí vztahující se k předmětu Hypotečního úvěru platnost výpisu je maximálně 60 dnů v době právní analýzy nemovitosti, smlouva/dohoda o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu vztahující se k předmětu Hypotečního úvěru řádně a platně uzavřená mezi všemi účastníky smlouvy a s notářsky nebo úředně ověřenými podpisy (ke schválení stačí nepodepsaný vzory této smlouvy, k čerpání pak musí být doložena v řádné formě znění musí odpovídat předloženému vzoru ke schválení), nebo budoucí smlouva/dohoda o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu vztahující se k předmětu Hypotečního úvěru řádně a platně uzavřená mezi všemi účastníky smlouvy a s notářsky nebo úředně ověřenými podpisy, jejíž součástí bude vzor smlouvy o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu (ke schválení stačí nepodepsaný vzory této smlouvy, k čerpání pak musí být doložena v řádné formě znění musí odpovídat předloženému vzoru ke schválení), dokument prokazující členství převodce v příslušném bytovém družstvu (zejména nájemní smlouva), v případě, že jsou peníze z Hypotečního úvěru poukazovány do advokátní či jiné úschovy (realitní, bankovní apod.), pak Žadatel dokládá řádně a platně uzavřenou smlouvu o této úschově s notářsky nebo úředně ověřenými podpisy (vyjma podpisu advokáta, banky) nebo musí být tato dohoda součástí budoucí smlouvy/smlouvy o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu a schovatel musí být třetí stranou přistupující k této smlouvě (ke schválení stačí vzory této smlouvy, k čerpání pak musí být doložena v řádné formě znění musí odpovídat předloženému vzoru ke schválení). Výjimkou je notářská úschova peněz, kdy dle notářského řádu nemusí být vyhotovena smlouva o úschově, v tomto případě musí být doložen (nejpozději před čerpáním Hypotečního úvěru) doklad pro Banku přijatelný vystavený příslušným notářem, kde bude uvedeno číslo účtu notářské úschovy. Náležitosti smlouvy a smlouvy o budoucím převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu jsou uvedeny v samostatném dokumentu, který je přílohou č. 1 18

19 5.3. VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE / MODERNIZACE Jedná se o výstavbu, rekonstrukci / modernizaci rodinného domu nebo bytu, popř. přestavba nebytové nemovitosti na bytovou. Výstavba, rekonstrukce / modernizace může být prováděna pouze na nemovitosti ve vlastnictví/spoluvlastnictví alespoň jednoho z Žadatelů. Výstavba, rekonstrukce / modernizace může být prováděna dodavatelsky nebo svépomocí. Od uzavření úvěrové smlouvy k Hypotečnímu úvěru do ukončení investičního projektu nesmí uplynout déle než 24 měsíců. aktuální výpis z katastru nemovitostí vztahující se k předmětu Hypotečního úvěru platnost výpisu je maximálně 60 dnů v době právní analýzy nemovitosti, doklady po obsahové a formální stránce pro Banku přijatelné prokazující oprávnění provést účel Hypotečního úvěru v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy upravujícími územní plánování a stavební řád (zejména pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby, popř. jiná podání stavebníka stavebnímu úřadu či jiná rozhodnutí, opatření nebo potvrzení stavebního úřadu), projektová dokumentace půdorysy, řezy, pohledy, situace, technická stavební zpráva apod. (vše s razítky úřadu + kopie nejlépe na papírech formátu A3), podrobný rozpočet + harmonogram prací, kde bude specifikováno, v jakém období chce Žadatel čerpat Hypoteční úvěr a jaké práce bude provádět, budoucí/smlouva o dílo v případech, kdy Žadatel využívá k výstavbě, rekonstrukci / modernizaci stavební společnost. Poznámka: V případě, že je v odhadu Zástavní nemovitosti, která je zároveň předmětem Hypotečního úvěru uvedena budoucí hodnota po dokončení výstavby/rekonstrukce, tak se LTV stanovuje na základě této hodnoty a jednotlivé tranše Hypotečního úvěru se stanovují na základě aktuální (stávající) hodnoty Zástavní nemovitosti. Další čerpání probíhá na základě aktualizace (revize) odhadu Zástavní nemovitosti. Příklad: budoucí hodnota nemovitosti je ,- Kč, stávající hodnota je ,- Kč, požadovaná výše Hypotečního úvěru je ,- Kč, tj. budoucí LTV je 70 % - úroková sazba je tedy nastavena na 70 % LTV. První čerpání může proběhnout maximálně do výše 70 % z ,- Kč (aktuální hodnota), tj ,- Kč. Před každým dalším čerpání Hypotečního úvěru musí být doložena aktualizace odhadu a součet dosud vyčerpané výše Hypotečního úvěru a požadovaného dalšího čerpání Hypotečního úvěru nesmí překročit 70 % aktuální hodnoty Zajištěné nemovitosti FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ Jedná se o developerskou výstavbu obytných budov nebo rodinných domů, přičemž Žadatel kupuje samostatný byt nebo rodinný dům. Od uzavření úvěrové smlouvy k Hypotečnímu úvěru do ukončení investičního projektu (koupě nemovitosti) nesmí uplynout déle než 36 měsíců. 19

20 aktuální výpis z katastru nemovitostí vztahující se k předmětu Hypotečního úvěru (pozemku, popř. i bytovým jednotkám nebo rodinným domům, pokud už jsou zapsány v katastru nemovitostí) platnost výpisu je maximálně 60 dnů v době právní analýzy nemovitosti, nebo prohlášení vlastníka (developerské společnosti) o rozdělení bytových jednotek, v případě, že ještě nejsou zapsány v katastru nemovitostí, kupní smlouva vztahující se k předmětu Hypotečního úvěru řádně a platně uzavřená mezi všemi účastníky smlouvy (tj. Žadatelem a developerskou společností) a s notářsky ověřenými podpisy, (ke schválení stačí vzory této smlouvy, k čerpání pak musí být doložena v řádné formě znění musí odpovídat předloženému vzoru ke schválení) nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě řádně a platně uzavřená mezi všemi účastníky smlouvy (tj. Žadatelem a developerskou společností) a s notářsky ověřenými podpisy, jejíž součástí bude vzor smlouvy o výstavbě a kupní smlouva (ke schválení stačí vzory této smlouvy, k čerpání pak musí být doložena v řádné formě znění musí odpovídat předloženému vzoru ke schválení), v případě, že jsou peníze z Hypotečního úvěru poukazovány do advokátní či jiné úschovy (realitní, bankovní apod.), pak Žadatel dokládá řádně a platně uzavřenou smlouvu o této úschově s notářsky nebo úředně ověřenými podpisy (vyjma podpisu advokáta, banky) nebo musí být tato dohoda součástí kupní smlouvy/smlouvy o budoucí kupní smlouvě a schovatel musí být třetí stranou přistupující k této smlouvě (ke schválení stačí vzory této smlouvy, k čerpání pak musí být doložena v řádné formě znění musí odpovídat předloženému vzoru ke schválení). Výjimkou je notářská úschova peněz, kdy dle notářského řádu nemusí být vyhotovena smlouva o úschově, v tomto případě musí být doložen (nejpozději před čerpáním Hypotečního úvěru) doklad pro Banku přijatelný vystavený příslušným notářem, kde bude uvedeno číslo účtu notářské úschovy výpis z obchodního rejstříku developerské společnosti ne starší 3 měsíců. Tento dokument může být nahrazen výtiskem výpisu z oficiální internetové stránky nebo doklady po obsahové a formální stránce pro Banku přijatelné prokazující oprávnění provést účel Hypotečního úvěru v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy upravujícími územní plánování a stavební řád (zejména pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby, popř. jiná podání stavebníka stavebnímu úřadu či jiná rozhodnutí, opatření nebo potvrzení stavebního úřadu), faktury vystavené developerskou společností k proplacení (k čerpání), v případě, že na nemovitosti vázne zástavní právo ve prospěch financující banky developerské společnosti a nemovitost je zároveň Zástavní nemovitostí potvrzení financující banky developerské společnosti o vzdání se zástavního práva k Zástavní nemovitosti, resp. předmětu Hypotečního úvěru po úhradě kupní ceny určené v kupní smlouvě. Toto potvrzení musí být dodáno nejpozději ke schválení úvěru. Náležitosti kupní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě jsou uvedeny v samostatném dokumentu, který je přílohou č. 1 20

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto Úvěrové podmínky (dále jen ÚP) jsou smluvními podmínkami ve smyslu 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (dále jen ÚS) o poskytnutí úvěru

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Comparison of offers of housing loans in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK113 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více