Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: Mgr. Božena Suchánková, ředitelka

2 Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 4 POSLÁNÍ A ÚKOLY ŠKOLY, PŘEDMĚT JEJÍ ČINNOSTI 4 ŘÍZENÍ A VEDENÍ ŠKOLY 6 Povinnosti ředitelky MŠ 6 Zaměstnanci 6 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY 7 Přehled odloučených pracovišť MŠ Čechova 1523/1, příspěvkové organizace, Velké Meziříčí 7 PERSONÁLNÍ ÚDAJE ZA JEDNOTLIVÁ ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ MŠ 9 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 15 Přehled školních vzdělávacích programů odloučených pracovišť 15 Doplňující granty a projekty mateřské školy 16 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY 17 PREVENCE RIZIK A ŠKOLNÍ ÚRAZY, PRACOVNÍ ÚRAZY 17 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 18 ZMĚNY V PEDAGOGICKÉM SBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 213/14 2 Změny v kapacitě MŠ k nebyly.mš je naplněna na 412 dětí se souhlasem zřizovatele. Povolena výjimka. 2 PŘEHLED O STAVECH DĚTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 213/14 2 KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 214 PRO ŠKOLNÍ ROK 214/15 22 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ 23 Přehled o vzdělávání ředitelky ve školním roce 213/ Přehled o vzdělávání provozních zaměstnanců 25 GRANTY MŠ 25

3 PROJEKTY MŠ 26 Celoškolní sportovní akce 26 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ PODNĚTŮ 27 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu 27 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 27 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 27 MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 29 Přehled o stáří budov 29 Přehled o výši rozpočtu pro školní rok 213/ PŘEHLED O KONTROLÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 213/214 3 PŘEHLED O PŘERUŠENÍ A OMEZENÍ PROVOZU MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 213/214 31

4 Základní údaje o škole Město Velké Meziříčí se sídlem Radnická 29/1, Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou, zřídilo příspěvkovou organizaci pod názvem Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, ve znění zákona 561/24 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 14/25 a 43/26, zákona 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Sídlem příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Meziříčí je ulice Čechova 1523/1 ve Velkém Meziříčí, kde je ředitelství mateřské školy. K došlo ke změně a bylo zřízeno další správní středisko pro administrativní činnost školy, ředitelky a ekonomky Obecních 79/3 IČO MŠ: Mateřská škola byla zřízena jako samostatný právní subjekt od ve znění zřizovací listiny na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne Mateřská škola je zařazena do sítě škol rozhodnutím krajského úřadu k Ve znění zřizovací listiny zahrnuje Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace odloučená pracoviště: Sokolovská 1568/29 Sportovní 1794/6 Nad Plovárnou 1569/12 Čechova 1523/1 Mírová 181 /Oslavická 18/2 Každé odloučené pracoviště má vlastní školní jídelnu. Třída MŠ Oslavická má výdejnu s výrobou stravy ve školní kuchyni ZŠ Oslavická. Poslání a úkoly školy, předmět její činnosti Mateřská škola je v působnosti MŠMT ČR a její předmět činnosti je dán Vyhláškou MŠMT č.14/25 a 43/26 Sb., o mateřských školách. Předmětem činnosti mateřské školy je předškolní výchova dětí ve věku od 3 do 6 roků věku. Předškolní výchova zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti. Probíhá ve spolupráci rodiny a mateřské školy. Mateřská škola navazuje na výchovu dětí v rodině, rozvíjí specifické formy, /alternativy výchovného působení na děti, působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované. Základním posláním mateřské škola je realizace výchovně- vzdělávacích programů v souladu s obsahem národního kurikula- rámcového vzdělávacího programu pro předškolní výchovu. Prostřednictvím výchovných programů podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dětí, přispívá k vytváření základních předpokladů pro pozdější vzdělávání dětí, vytváření kompetencí ke školnímu vyučování dětí. v ZŠ. Mateřská škola má zpracovaný vlastní ˇškolní vzdělávací program. Mateřská škola kromě základních činností vyvíjí aktivitu ve spolupráci s dalšími výchovně-vzdělávacími, společenskými, kulturními, ekologickými, společenskými a sportovními organizacemi ve městě, základními školami, poradenskými centry v oblasti předškolní výchovy. 4

5 Nabízí dětem a rodičům nadstandardní aktivity, soutěže, informační a poradenskou činnost, specializuje se na vedení logopedické péče a integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, pořádá výchovně. vzdělávací projekty. 5

6 Řízení a vedení školy Státní správu realizuje vůči mateřské škole krajský úřad, Kraj Vysočina Jihlava, samosprávu vykonává zřizovatel Město Velké Meziříčí. Mateřská škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. V čele mateřské školy stojí ředitelka, jako statutární orgán, kterého jmenuje Rada Města Velké Meziříčí. Ředitelka jedná za mateřskou školu jejím jménem ve všech právních vztazích do kterých škola může vstupovat. Povinnosti ředitelky MŠ Výchovně vzdělávací, které stanoví 561/24 Sb., dále zákon č. 75/25 Sb. (oba ve znění pozdějších předpisů), další povinnosti ředitelce jako vedoucí organizace stanoví občanský zákoník, zákoník práce. Respektuje směrnice a pokyny zřizovatele. Ředitelka určuje svého zástupce, poradní orgány školy, vedoucí učitelky odloučených pracovišť a vedoucí úseků školního stravování. Ředitelka spolupracuje se zástupci rodičů, školskou komisí při MěÚ, s odborem školství, Radou města Velké Meziříčí Řízení mateřské školy je dvoustupňové, poradním orgánem jsou porady vedení, pedagogická rada. Vnitřní organizační struktura mateřské školy je stanovena organizačním řádem, organizačním schématem řízení školy, je vydán pracovní řád pro pedagogické a provozní zaměstnance, školní řád, vnitřní směrnice a pokyny zajišťující chod mateřské školy jako příspěvkové organizace. Zaměstnanci V mateřské škole pracují kvalifikované učitelky pro předškolní výchovu, administrativní a provozní pracovnice - ekonomka, vedoucí školních jídelen v jednotlivých odloučených pracovištích, účetnictví je prováděno externě- účetní firmou JUDr. Maláškové Velké Meziříčí Rozsah povinností zaměstnanců, vymezení jejich práv a odpovědnost stanoví pracovní smlouvy, popisy práce, pracovní náplně, vymezení kompetencí, organizační a pracovní řád. Mzdové podmínky zaměstnanců stanoví právní předpisy, především, MŠMT, odbor školství KÚ, odbor školství MěÚ, vnitřní platový předpis vydaný ředitelkou. Prémiové řády a jiné způsoby hmotné zainteresovanosti zaměstnanců jsou stanoveny rovněž ve vnitřním platovém předpisu ředitelky školy. 6

7 Hospodářská činnost mateřské školy Mateřská škola je příspěvkovou organizací a hospodaří v objemu svého příspěvku na provoz podle přidělených finančních prostředků stanovených zřizovatelem v průběhu kalendářního roku.. Ve své činnosti se řídí platnou legislativou. Využívá sponzorských darů pro rozvoj předškolní výchovy. Mateřská škola uplatňuje vnitřní kontrolní systém, dle zákona o finanční kontrole č. 32/21 Sb. v platném znění. Mateřská škola nemá povolenou doplňkovou činnost. Vztah k nemovitostem je řešen smlouvou o výpůjčce podle občanského zákoníku, vztah k pozemkům je řešen správou majetku, drobný majetek je řešen darovací smlouvou. Mateřská škola pořizuje vlastní majetek z příspěvku na provoz. Krajský úřad poskytuje mateřské škole finanční prostředky na platy. Mateřská škola zřizuje jako příspěvková organizace fond odměn, fond FKSP, fond rezerv a hospodaří též s prostředky od rodičů dětí navštěvujících mateřskou školu a s vlastními prostředky finance (dary, dotace apod.) ve smyslu vyhlášky č.25/2, Sb., ve znění 45/21 Sb. v platném znění. Je stanovena úplata za předškolní vzdělávání. Přehled odloučených pracovišť MŠ Čechova 1523/1, příspěvkové organizace, Velké Meziříčí Ředitelství MŠ Čechova 1523/1, ředitelka Mgr. Božena Suchánková, Tel , , ekonomka školy Marie Šabatová, účetní práce účetní firma JUDr. Malášková. Správní středisko pro administrativu školy, zaměstnance a veřejnost je v budově Obecník 79/3,náměstí Velké Meziříčí. MŠ Sokolovská 29,594 1 Velké Meziříčí, tel ,mssokolovska cbox.cz, vedoucí učitelka Mgr. Věra Bourková vedoucí školního stravování Milada Kravalová Počet tříd : 4 MŠ Sportovní 1794, Velké Meziříčí, tel , vedoucí učitelka Pešková Olga, vedoucí školního stravování Ivana Pešková Počet tříd : 3 MŠ Čechova 1523/1, Velké Meziříčí, tel , vedoucí učitelka Krčová Naďa, vedoucí školního stravování Milada Kravalová Počet tříd : 4 MŠ Nad Plovárnou 1569, Velké Meziříčí, tel , vedoucí učitelka Kopečná Věra, zástupkyně ředitelky, vedoucí školního stravování Ivana Pešková Počet tříd : 2 7

8 MŠ Mírová 181, Velké Meziříčí, tel , vedoucí učitelka Kadlíková Blanka, vedoucí školního stravování Ivana Pešková Počet tříd : 3 od nová třída MŠ v budově ZŠ Oslavická 18/2 Webové stránky školy : www. skolkavm.cz Provozní doba mateřské školy je na všech pracovištích od 6.15 do 16. hodin 8

9 Personální údaje za jednotlivá odloučená pracoviště MŠ Stav zaměstnanců k : 6 Počet pedagogických pracovníků : 37 přepočteno úvazků 34 Z toho asistentky pedagoga: 5, z toho 3 z dotací úřadu práce, 2 odbor školství KÚ Počet provozních pracovníků k : 23 přepočteno úvazků 23 Počet Členění zaměstnanců podle vzdělání, pohlaví a věku Odloučené pracoviště MŠ : Sokolovská věk muži ženy celkem do 2 let 21-3 let let let let a více let vzdělání dosažené muži ženy celkem základní vyučen 2 2 střední odborné 7 7 úplné střední vyšší odborné 1 1 vysokoškolské 3 3 celkem celkem

10 odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem učitelka mateřské školy 8 8 asistent pedagoga celkem 8 8 Odloučené pracoviště MŠ: Sportovní 6, Velké Meziříčí věk muži ženy celkem do 2 let let let let let a více let celkem 9 9 vzdělání dosažené muži ženy celkem základní vyučen 2 2 střední odborné úplné střední 6 6 vyšší odborné vysokoškolské 1 1 celkem 9 9 1

11 odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem učitelka mateřské školy 6 6 asistent pedagoga celkem 6 6 Odloučené pracoviště MŠ: Čechova, včetně ředitelství věk muži ženy celkem do 2 let 21-3 let let let let a více let celkem vzdělání dosažené muži ženy celkem základní vyučen 3 3 střední odborné 8 8 úplné střední 1 1 vyšší odborné 1 1 vysokoškolské 3 3 celkem

12 odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem učitelka mateřské školy asistent pedagoga 2 2 celkem Odloučené pracoviště MŠ: Nad Plovárnou věk muži ženy celkem do 2 let 21-3 let let 41-5 let let a více let celkem 7 7 vzdělání dosažené muži ženy celkem základní vyučen 2 2 střední odborné 2 2 úplné střední 1 1 vyšší odborné 1 1 vysokoškolské 1 1 celkem

13 odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem učitelka mateřské školy 4 4 asistent pedagoga celkem 4 4 Odloučené pracoviště MŠ: Mírová věk muži ženy celkem do 2 let 21-3 let let let let a více let celkem vzdělání dosažené muži ženy celkem základní vyučen 2 2 střední odborné 1 1 úplné střední 8 8 vyšší odborné vysokoškolské 2 2 celkem

14 odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem učitelka mateřské školy 6 6 asistent pedagoga 1 1 celkem Počet učitelek s logopedickým vzděláním z celkového počtu pedagogů: 12 Počet dětí v logopedické péči: 75 (klinický logoped) Počet učitelek s odborností speciální pedagog: 2 Počet učitelek s odborností učitele anglického jazyka: 4 Počet dálkově studujících ve školním roce 213/14 : 2 MŠ Sportovní 1 učitelka vysokoškolské bakalářské MŠ Čechova 1 učitelka - vysokoškolské - předškolní pedagogika 14

15 Školní vzdělávací program Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu pro předškolní výchovu. Oficiálně byl školní vzdělávací program po předchozím prověřování uveden do praxe k Vychází z koncepce školy, která vymezuje dlouhodobé záměry, střednědobé i krátkodobé cíle. Jednotlivé mateřské školy realizují předškolní vzdělávání podle vlastních ŠVP, které byly zpracovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, č.j. 3245/ Vzdělávací oblasti jsou rozpracovány ve třídních vzdělávacích programech a naplňují cíle podporující rozvoj schopností, dovedností a postojů dětí. Je plněna oblast environmentální výchovy a prevence sociálně-patologických jevů, je zastoupena speciální péče o zdravotně postižené děti. Oblasti hodnocení předškolního vzdělávání je věnována náležitá pozornost, je vytvořen systém vyhodnocení kvality předškolního vzdělávání který je v praxi ověřován. Je prováděna SWOT analýza stavu vzdělávání na jednotlivých pracovištích, je prováděna autoevaluace, evaluace. Aktualizace ŠVP proběhla v lednu 212.Koncepce školy vychází z naší dosavadní výchovně vzdělávací činnosti. Vize školy Mateřská škola je místem pro hry a život dětí předškolního věku Cíl vize: Předškolní období je šancí pro celkový rozvoj dítěte předškolního věku Přehled školních vzdělávacích programů odloučených pracovišť Odloučená pracoviště MŠ Počet tříd vedoucí učitelky Vize: MŠ místo pro život a hry dětí Sokolovská 288/29 4 Mgr. Bourková Věra Klíčkem otvírám,nové věci poznávám Sportovní 1794/6 3 Pešková Olga Náš barevný svět Čechova 1523/1 4 Krčová Naděžda Čtyřlístek Nad Plovárnou 1569/12 2 Kopečná Věra Krok za krokem celým rokem Mírová 181O/38/Oslavická 3 Kadlíková Blanka Se sluníčkem, krok za krokem celým rokem" celkem: 16 15

16 Doplňující granty a projekty mateřské školy Školní vzdělávací a Minimální preventivní program školy byl doplňován po dobu školního roku prostřednictvím dílčích výchovně vzdělávacích projektů: Evropský týden mobility Hallo Cookie - projekt angličtina pro předškolní děti Ekologický celostátní projekt Mrkvička,zapojeny všechny MŠ Brousek pro tvůj jazýček - logopedický projekt Učíme se zdravě žít, sportovat a zdravě jíst - grant zdravé město Celoškolní sportovní olympiáda dětí ve spolupráci s hokejovým klubem Velké Meziříčí Slavnostní certifikace přírodní zahrady v MŠ Sokolovská Školní vzdělávací program se v oblasti sociálně patologických jevů se zaměřoval především na jejich prevenci, která spočívala nejen v získání dobrých pohybových dovedností, ale i v životosprávě, zdravých životních návycích tj. odpočinek, zábava, hry, soutěže a v neposlední řadě také zdravý životní styl ve spolupráci s rodinou, dětským lékařem, apod. Důležité bylo uplatňování metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí (sociálně slabé rodiny, samoživitelky, alkoholismus v rodině.). Součástí školního programu je postup pro včasné zachycení ohrožených dětí, rodin i ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ. Škola konkrétní patologické jevy neřešila, ale zabývá se některými náznaky, které by v dalším věkovém období mohly přerůst do šikany, vandalizmu, násilného chování. Mateřská škola se svým zaměřením snaží dětem umožnit výběr sportovních aktivit tak, aby byl vytvořen základ pozitivní seberealizace, zažívání pocitu úspěchu a uplatnění v dětském kolektivu v předškolním vývoji dětí. V této oblasti spolupracovala s DDM, Ekologickým centrem Ostrůvek, Chaloupky, rodiči. 16

17 Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plnění programu : Problematika environmentálního vzdělávání je zpracována v jednotlivých částech ŠVP. Nezbytnými znalostmi k jejímu naplňování byly pojmy vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj. Organizace environmentálního vzdělávání spočívala ve spolupráci mateřské školy s rodinou, týkající se ekologizace školy - šetření energií, třídění odpadů, ochrana přírody v praxi, sběr papíru,zapojení do celostátního ekologického projektu Mrkvička. Děti ze všech školek sbírají papír a odevzdávají ho do sběru, účastní se ekologických projektů Chaloupky, Ostrůvek, mateřská škola Sokolovská získala finanční prostředky z fondu Vysočina k budování přírodní zahrady, která byla dobudována v srpnu 213. Prevence rizik a školní úrazy, pracovní úrazy Přestože bylo zaznamenáno minimum úrazů ve škole, stále byla problematika bezpečnosti a ochrany zdraví dětí jednou z priorit práce školy. Zejména jsme se zaměřovali na prevenci úrazů, vytipování míst a činnosti, kdy je ohrožení dětí největší, a tomu jsme přizpůsobili organizační a výchovná opatření. Počet záznamů v knize úrazů za školní rok 213/14 : 3 Děti - 3 Zaměstnanci - Platná legislativa: 29 zákona č. 561/24 Sb., školský zákon v platném znění ve znění novely 472/211 Sb. Vyhláška č. 64/25 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů v platném znění Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,č.j.: 37 14/

18 Spolupráce školy s rodiči Třídní schůzky byly spojeny s ukázkami dětské práce, malými výstupy. Tvoříme společně náměty aktivit pro děti na celý školní rok, učitelky, vedoucí učitelky, ředitelka informují o dění ve škole. Besídky pro rodiče pořádáme 2 ročně, rodiče se účastní společných akcí v MŠ s dětmi, dílen tvořivosti. Podle možnosti poskytují rodiče-podnikatelé drobné služby a sponzorské dary. Osvědčenou aktivitou jsou společné projekty s rodiči. Otevřená škola rodiče měli možnost pobývat ve škole s dítětem dle jeho potřeb, být přítomni dle zájmu ve třídě a pozorovat nebo se zapojit do činnosti během dne. Byli zváni na akce školy dle plánu tříd a školy. Rodiče dostávali v průběhu školního roku dotazníky, kde hodnotí činnost MŠ, stravování dětí,provozní dobu školy, podávají náměty. Rodiče byli průběžně informováni pomocí nástěnek v šatnách školy, třídní učitelky poskytovaly individuální konzultace rodičům. Pro rodiče byly pořádány třídní schůzky, poradní dny, besedy, informováni byli prostřednictvím nástěnek.u dětí s dietami bylo spolupracováno s vedoucí školní jídelny, za pomoci rodičů připravovány pro děti diety/celiakie, bezlepková dieta/ Spolupracovali jsme v oblasti logopedie, v péči o zdravotně postižené, školní zralosti s SPC Březejc, Speciálně. Pedagogickým centrem Jihlava,zavedli jsme pro školní rok 213/14 logopedický projekt zacílený na zlepšení výslovnosti a řeči dětí před vstupem do ZŠ. Integrujeme děti se zdravotním postižení, zdravotním znevýhodněním. Pro rodiče byly pořádány k těmto tématům besedy s odborníky na psychologii a předškolní výchovu. Je zprostředkována odborné speciálně pedagogické, logopedické poradenství. Významné úspěchy školy v roce Dařilo se nám výborně naplňování oblastí školního vzdělávacího programu, úspěchů jsme dosáhli zejména v oblasti logopedické péče o děti, snížili jsme tímto způsobem počet odkladů školní docházky. Naše MŠ zpracovala logopedický projekt ve spolupráci s SPC, poskytovala logopedickou praxi pro SPC a NIDV Jihlava. 2. Významně jsme se odborně věnovali dětem se zdravotním postižením, které jsou integrovány v běžných třídách našich školek. 3. Zpracovali jsme a celoročně plnili výchovně vzdělávací projekty pro děti předškolního věku se zaměřením na environmentální výchovu, prevenci sociálně patologických jevů, spolupráci s rodiči a ostatními partnery v našem městě. 4. Uspořádali jsme sportovní aktivity, zejména sportovní hry ve spolupráci s hokejovým klubem. Děti plnily předplaveckou výchovu, školy uspořádaly akademie a školní slavnosti pro rodiče a přátele školy. 5. Významně jsme spolupracovali se zřizovatelem školy v oblasti modernizace budov MŠ Čechova a Sokolovská zateplení, vnitřní generální údržby a opravy, výměna oken, vybavení tříd a šaten a dalších. 6. Vybudovali jsme ve spolupráci s Krajským úřadem Vysočina a zřizovatelem školy přírodní zahradu MŠ Sokolovská. 7. Zvýšili jsme kvalifikovanost pedagogů s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním, získali jsme vzdělávací projekt z prostředků EU pro další bezplatné 18

19 vzdělávání pedagogů v oblasti rozvíjení emoční inteligence dětí a předčtenářské výchovy. 8. Plnili jsme ekologický projekt Mrkvička ve spolupráci s ekologickým centrem Ostrůvek. 9. Úspěšně jsme vytvářeli povědomí o předškolním vzdělávání dětí v našem městě. 19

20 Změny v pedagogickém sboru ve školním roce 213/14 V začátku i průběhu školního roku 213/14 nastoupila nová učitelka paní Veronika Borkovcová - MŠ Sportovní,, paní učitelka Dagmar Tvarůžková -MŠ Nad Plovárnou, slečna učitelka Marie Veselá MŠ Čechova. Dále noví provozní zaměstnanci paní Milada Kravalová jako vedoucí školní jídelny MŠ Sokolovská, paní Pavlína Suchánková jako uklizečka MŠ Sokolovská, paní Lada Pospíšilová jako školnice MŠ Sokolovská, paní Marie Nedomová jako školnice MŠ Mírová, paní Žaneta Doležalová jako kuchařka MŠ Nad Plovárnou. V měsíci březnu 214 ukončila pracovní poměr odchodem do důchodu paní Libuše Cejpková,vedoucí školní jídelny MŠ Čechova a Sokolovská,paní Marie Karmazínová,uklizečka MŠ Sokolovská,paní Alena Krejčová školnice MŠ Mírová. Na vlastní žádost Plovárnou. učitelka ukončila pracovní poměr paní Anna Bradáčová,kuchařka MŠ Nad Jako asistentky pedagoga pracovaly Danuše Zemanová, Jana Kovářová. Pomocné asistentky k integrovaným dětem se zdravotním postižením placených z dotací ESF byly Kateřina Velebová, Kateřina Malcová,Ilona Dvořáková. Asistentky pedagoga pracovaly s dětmi se zdravotním postižením na MŠ Čechova, Mírová,Sokolovská. Všechny asistentky absolvovaly kurz asistenta v rámci dalšího vzdělávání pedagogů.počet integrovaných dětí se zdravotním postižením ve školním 213/14 bylo celkem 8. Změny v kapacitě MŠ k nebyly.mš je naplněna na 412 dětí se souhlasem zřizovatele. Povolena výjimka. Přehled o stavech dětí ve školním roce 213/14 Kapacita školy byla stanovena na základě doporučení KHS, dle vyhlášky č. 14/25 Sb., Ministerstva zdravotnictví ČR na 356 dětí. Ředitelka školy žádala radu města o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě podle Vyhlášky č.14/25 Sb., o mateřských školách, 2, v platném znění, dle kterého se třída mateřské školy naplňuje do 24 dětí. Naplnění tříd bylo provedeno takto: K : MŠ Sokolovská 4 třídy 1 dětí třídy 25/25/25/25 MŠ Sportovní 3 třídy 78 dětí třídy 26/26 /26 MŠ Čechova 4 třídy 1 dětí třídy 25/26/25/24 MŠ Nad Plovárnou 2 třídy 5 dětí třídy 25/25 MŠ Mírová 3 třídy 78 dětí třídy 28/28 /28/ Celkem : 16 tříd 412 dětí Tímto navýšením počtu dětí na třídu bylo možno plně využít stanovenou kapacitu MŠ. Dle možnosti výjimky k navýšení z vyhlášky o MŠ č. 14/25 Sb., může být na třídě MŠ nejvíce 28 dětí. Závazně stanovená kapacita MŠ je 412 dětí. S přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým a organizačním podmínkám bylo požadavku zákonných zástupců dětí o zařazení do mateřské školy vyhověno, a povolena výjimku z počtu dětí ve třídě na maximální počet dětí: Výjimka k navýšení počtu dětí na třídách byla radou města schválena pro školní rok 214/215. 2

21 Zápis dětí do mateřské školy, statistika, výsledky přijímání dětí Zápis dětí do mateřské školy probíhal ve dnech 14. a Celkem se přihlásilo 172 dětí z Velkého Meziříčí a jeho místních částí, velký zájem byl i z okolních obcí. Souvisí to s tím, že v místě není školka, tam, kde školku mají rozhoduje to, že rodiče jezdí do Velkého Meziříčí za prací. Vzhledem k nedostatečné kapacitě míst v mateřské škole bylo opět přistoupeno ke stanovení kriterií k přijímání dětí, ředitelka školy předložila tato kriteria vedení radnice a radě města,která je vzala na vědomí. Rodiče měli možnost týden před zápisem informace a dokumentaci k zápisu získat, bylo jim poskytnuto dostatek informací, v průběhu zápisu nedošlo ke stížnostem ze strany rodičů. Výsledky zápisu dětí do mateřské školy v roce 214 Odloučené pracoviště 1. den 2.den celkem MŠ Sokolovská MŠ Sportovní MŠ Čechova MŠ Nad Plovárnou MŠ Mírová celkem Přijato bylo na volná místa v mateřské škole 136 dětí. Přijato nebylo 16 dětí ve věku dvou let. 21

22 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v roce 214 pro školní rok 214/15 Ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Meziříčí, Čechova 1523/1 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení par. 165, odst. 2 písm. b) zákona č. 561/24 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: Do MŠ budou zpravidla přijímány děti, které dovrší do konce měsíce září roky věku Děti musí splňovat povinné očkování podle par. 5 zákona 258/2 SB., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 213/14 Tato kritéria jsou platná pro všechna odloučená pracoviště MŠ: MŠ Sokolovská MŠ Sportovní MŠ Čechova MŠ Nad Plovárnou MŠ Mírová MŠ Oslavická K předškolnímu vzdělávání k se přijímají: 1. Přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky včetně dětí s odkladem školní docházky k celodenní docházce. 2. Děti podle věku přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy, starší dítě má přednost. V případě shodnosti posuzovaných kritérií budou při rozhodování uplatněna k bodům 1 až 2 doplňující kritéria: Celodenní docházka Trvalý pobyt dítěte na území města Velké Meziříčí a v jeho místních částech Sourozenci již přijatých dětí v MŠ Sociálně znevýhodněné prostředí v rodině na základě podkladu orgánu sociálně právní ochrany dítěte Poznámky: Na základě zákona č. 561/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, rozhoduje o přijetí do mateřské školy ředitelka školy, popřípadě stanovuje zkušební lhůtu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Děti musí mít zvládnuty základní hygienické návyky v oblasti osobní hygieny. Musí být schopny zvládat obsah školního vzdělávacího programu mateřské školy. Děti musí mít povinné pravidelné očkování. Děti v posledním předškolním 22

23 ročníku jsou děti, které od 1.9. do daného školního roku dovrší věku 6ti let a děti do 8 let věku, které mají rozhodnutím ředitele základní školy odloženou školní docházku. Další vzdělávání pedagogů Další vzdělávání učitelek proběhlo podle stanovených plánů DVPP, který byl během školního roku aktualizován. Učitelky MŠ mají odpovídající odborné vzdělání podle zákona č. 563/24 Sb. v platném znění. O pedagogických pracovnících. Mají způsobilost pro práci s dětmi s logopedickými vadami, s dětmi se zdravotním postižením. Ředitelka,vedoucí učitelky všech odloučených pracovišť absolvovaly funkční studium pro vedoucí pedagogické pracovníky. Ve školním roce 213/21 si zvyšovaly odbornou kvalifikaci dvě, učitelkyvysokoškolské studium (dálkové studium), středoškolské odborné 1. Předepsané kvalifikační předpoklady učitelek představuje středoškolské, vyšší odborné vzdělání. Zájem o doplnění vysokoškolské aprobace pro práci učitelky v MŠ se zvyšuje, vedení školy pro získávání vyšší kvalifikace vytváří podmínky. V rámci DVPP se učitelky po dobu celého školního roku účastnily vzdělávání, které nabízely akreditované vzdělávací instituce v Jihlavě, Třebíči, Žďáru nad Sázavou, Brně. Zájem o vzdělávání je na velmi dobré úrovni, což souvisí zejména s novým přístupe a prvky v předškolní výchově, přípravou, zpracováním a prováděním ŠVP a třídních vzdělávacích programů, evaluací. Přehled o vzdělávání ředitelky ve školním roce 213/ 214 Příprava projektů financovaných ze zdroje EU Evaluace v MŠ Nové školské zákony průběžná novelizace, připravované změny Odměňování školských pracovníků po novelách platových předpisů Zákon o pedagogických pracovnících a vyhláško o DVPP Hospitace, evaluační technika Archivní a spisová služba ve školství Správní řád a jeho aplikace ve školství Ředitel školy a finanční kontrola Rámcově vzdělávací program v praxi školy Pracovně - právní vztahy v praxi školy, novela zákoníku práce Inventarizace majetku a jeho zásady Co nového nám přinesl ŠVP proměny předškolního vzdělávání Hospitace jako evaluační technika FKSP a sociální fondy Finanční kontrola, zpráva, postupy při finanční kontrole Nový zákoník práce ve školství, novelizace ZP Aplikace zákoníku práce ve školství 23

24 Cílové kompetence RVP, ŠVP Spisová služba, datové schránky, skartační řízení Vztahy mezi zřizovatelem a školou příspěvkovou organizací Zásady inventarizace Změny v zákonech o účetnictví, novelizace zákonů v oblasti hospodaření školy s majetkem Přehled o vzdělávání učitelek, vedoucích učitelek Proměny MŠ po zavedení RVP pro předškolní vzdělávání, návrhy -standarty Příprava projektů financovaných ze zdroje EU Základní a pokročilé dovednosti v ICT Evaluace v MŠ Školní zralost, práce s dětmi se zdravotním postižením Zákon o pedagogických pracovnících a vyhláška o DVPP Hospitace, evaluační technika Archivní a spisová služba ve školství Správní řád a jeho aplikace ve školství Inventarizace majetku MŠ, činnost inventarizačních komisí Školní vzdělávací program v praxi školy Pracovně - právní vztahy v praxi školy, ZP Co nového nám přinesl ŠVP, hodnocení školy Cílové kompetence RVP, ŠVP, hodnocení dětí Klíčové kompetence dětí a cesty k nim Výchovné projekty v MŠ a jejich realizace ve ŠVP Předškolní pedagog a školní vzdělávací program Angličtina a metodika výuky- projekt Brána jazyků Právní odpovědnost učitelky MŠ Periodická proškolení BOZP,PO, kurzy školení první pomoci Logopedická prevence a poradenství pro rodiče Výtvarné nápady jaro, léto, podzim, zima Předčtenářská výchova dětí předškolního věku Předmatematická výchova dětí předškolního věku Práce s dětmi se zdravotním postižení speciální pedagogika, hudební a pohybová výchova Logopedická prevence u dětí předškolního věku Zákoník práce, pracovní řád První pomoc a prevence úrazů 24

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2, p. o. b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2011/2012 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves Výroční zpráva Mateřská škola Nová Ves 204-205 Mateřská škola Nová Ves Údaje o mateřské škole za školní rok 204/205 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Základní škola a Mateřská škola Nová

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013

Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013 Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Vacíková Jaroslava Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace 1. Základní údaje Název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více