Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: Mgr. Božena Suchánková, ředitelka

2 Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 4 POSLÁNÍ A ÚKOLY ŠKOLY, PŘEDMĚT JEJÍ ČINNOSTI 4 ŘÍZENÍ A VEDENÍ ŠKOLY 6 Povinnosti ředitelky MŠ 6 Zaměstnanci 6 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY 7 Přehled odloučených pracovišť MŠ Čechova 1523/1, příspěvkové organizace, Velké Meziříčí 7 PERSONÁLNÍ ÚDAJE ZA JEDNOTLIVÁ ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ MŠ 9 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 15 Přehled školních vzdělávacích programů odloučených pracovišť 15 Doplňující granty a projekty mateřské školy 16 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY 17 PREVENCE RIZIK A ŠKOLNÍ ÚRAZY, PRACOVNÍ ÚRAZY 17 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 18 ZMĚNY V PEDAGOGICKÉM SBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 213/14 2 Změny v kapacitě MŠ k nebyly.mš je naplněna na 412 dětí se souhlasem zřizovatele. Povolena výjimka. 2 PŘEHLED O STAVECH DĚTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 213/14 2 KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 214 PRO ŠKOLNÍ ROK 214/15 22 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ 23 Přehled o vzdělávání ředitelky ve školním roce 213/ Přehled o vzdělávání provozních zaměstnanců 25 GRANTY MŠ 25

3 PROJEKTY MŠ 26 Celoškolní sportovní akce 26 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ PODNĚTŮ 27 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu 27 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 27 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 27 MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 29 Přehled o stáří budov 29 Přehled o výši rozpočtu pro školní rok 213/ PŘEHLED O KONTROLÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 213/214 3 PŘEHLED O PŘERUŠENÍ A OMEZENÍ PROVOZU MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 213/214 31

4 Základní údaje o škole Město Velké Meziříčí se sídlem Radnická 29/1, Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou, zřídilo příspěvkovou organizaci pod názvem Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, ve znění zákona 561/24 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 14/25 a 43/26, zákona 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Sídlem příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Meziříčí je ulice Čechova 1523/1 ve Velkém Meziříčí, kde je ředitelství mateřské školy. K došlo ke změně a bylo zřízeno další správní středisko pro administrativní činnost školy, ředitelky a ekonomky Obecních 79/3 IČO MŠ: Mateřská škola byla zřízena jako samostatný právní subjekt od ve znění zřizovací listiny na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne Mateřská škola je zařazena do sítě škol rozhodnutím krajského úřadu k Ve znění zřizovací listiny zahrnuje Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace odloučená pracoviště: Sokolovská 1568/29 Sportovní 1794/6 Nad Plovárnou 1569/12 Čechova 1523/1 Mírová 181 /Oslavická 18/2 Každé odloučené pracoviště má vlastní školní jídelnu. Třída MŠ Oslavická má výdejnu s výrobou stravy ve školní kuchyni ZŠ Oslavická. Poslání a úkoly školy, předmět její činnosti Mateřská škola je v působnosti MŠMT ČR a její předmět činnosti je dán Vyhláškou MŠMT č.14/25 a 43/26 Sb., o mateřských školách. Předmětem činnosti mateřské školy je předškolní výchova dětí ve věku od 3 do 6 roků věku. Předškolní výchova zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti. Probíhá ve spolupráci rodiny a mateřské školy. Mateřská škola navazuje na výchovu dětí v rodině, rozvíjí specifické formy, /alternativy výchovného působení na děti, působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované. Základním posláním mateřské škola je realizace výchovně- vzdělávacích programů v souladu s obsahem národního kurikula- rámcového vzdělávacího programu pro předškolní výchovu. Prostřednictvím výchovných programů podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dětí, přispívá k vytváření základních předpokladů pro pozdější vzdělávání dětí, vytváření kompetencí ke školnímu vyučování dětí. v ZŠ. Mateřská škola má zpracovaný vlastní ˇškolní vzdělávací program. Mateřská škola kromě základních činností vyvíjí aktivitu ve spolupráci s dalšími výchovně-vzdělávacími, společenskými, kulturními, ekologickými, společenskými a sportovními organizacemi ve městě, základními školami, poradenskými centry v oblasti předškolní výchovy. 4

5 Nabízí dětem a rodičům nadstandardní aktivity, soutěže, informační a poradenskou činnost, specializuje se na vedení logopedické péče a integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, pořádá výchovně. vzdělávací projekty. 5

6 Řízení a vedení školy Státní správu realizuje vůči mateřské škole krajský úřad, Kraj Vysočina Jihlava, samosprávu vykonává zřizovatel Město Velké Meziříčí. Mateřská škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. V čele mateřské školy stojí ředitelka, jako statutární orgán, kterého jmenuje Rada Města Velké Meziříčí. Ředitelka jedná za mateřskou školu jejím jménem ve všech právních vztazích do kterých škola může vstupovat. Povinnosti ředitelky MŠ Výchovně vzdělávací, které stanoví 561/24 Sb., dále zákon č. 75/25 Sb. (oba ve znění pozdějších předpisů), další povinnosti ředitelce jako vedoucí organizace stanoví občanský zákoník, zákoník práce. Respektuje směrnice a pokyny zřizovatele. Ředitelka určuje svého zástupce, poradní orgány školy, vedoucí učitelky odloučených pracovišť a vedoucí úseků školního stravování. Ředitelka spolupracuje se zástupci rodičů, školskou komisí při MěÚ, s odborem školství, Radou města Velké Meziříčí Řízení mateřské školy je dvoustupňové, poradním orgánem jsou porady vedení, pedagogická rada. Vnitřní organizační struktura mateřské školy je stanovena organizačním řádem, organizačním schématem řízení školy, je vydán pracovní řád pro pedagogické a provozní zaměstnance, školní řád, vnitřní směrnice a pokyny zajišťující chod mateřské školy jako příspěvkové organizace. Zaměstnanci V mateřské škole pracují kvalifikované učitelky pro předškolní výchovu, administrativní a provozní pracovnice - ekonomka, vedoucí školních jídelen v jednotlivých odloučených pracovištích, účetnictví je prováděno externě- účetní firmou JUDr. Maláškové Velké Meziříčí Rozsah povinností zaměstnanců, vymezení jejich práv a odpovědnost stanoví pracovní smlouvy, popisy práce, pracovní náplně, vymezení kompetencí, organizační a pracovní řád. Mzdové podmínky zaměstnanců stanoví právní předpisy, především, MŠMT, odbor školství KÚ, odbor školství MěÚ, vnitřní platový předpis vydaný ředitelkou. Prémiové řády a jiné způsoby hmotné zainteresovanosti zaměstnanců jsou stanoveny rovněž ve vnitřním platovém předpisu ředitelky školy. 6

7 Hospodářská činnost mateřské školy Mateřská škola je příspěvkovou organizací a hospodaří v objemu svého příspěvku na provoz podle přidělených finančních prostředků stanovených zřizovatelem v průběhu kalendářního roku.. Ve své činnosti se řídí platnou legislativou. Využívá sponzorských darů pro rozvoj předškolní výchovy. Mateřská škola uplatňuje vnitřní kontrolní systém, dle zákona o finanční kontrole č. 32/21 Sb. v platném znění. Mateřská škola nemá povolenou doplňkovou činnost. Vztah k nemovitostem je řešen smlouvou o výpůjčce podle občanského zákoníku, vztah k pozemkům je řešen správou majetku, drobný majetek je řešen darovací smlouvou. Mateřská škola pořizuje vlastní majetek z příspěvku na provoz. Krajský úřad poskytuje mateřské škole finanční prostředky na platy. Mateřská škola zřizuje jako příspěvková organizace fond odměn, fond FKSP, fond rezerv a hospodaří též s prostředky od rodičů dětí navštěvujících mateřskou školu a s vlastními prostředky finance (dary, dotace apod.) ve smyslu vyhlášky č.25/2, Sb., ve znění 45/21 Sb. v platném znění. Je stanovena úplata za předškolní vzdělávání. Přehled odloučených pracovišť MŠ Čechova 1523/1, příspěvkové organizace, Velké Meziříčí Ředitelství MŠ Čechova 1523/1, ředitelka Mgr. Božena Suchánková, Tel , , ekonomka školy Marie Šabatová, účetní práce účetní firma JUDr. Malášková. Správní středisko pro administrativu školy, zaměstnance a veřejnost je v budově Obecník 79/3,náměstí Velké Meziříčí. MŠ Sokolovská 29,594 1 Velké Meziříčí, tel ,mssokolovska cbox.cz, vedoucí učitelka Mgr. Věra Bourková vedoucí školního stravování Milada Kravalová Počet tříd : 4 MŠ Sportovní 1794, Velké Meziříčí, tel , vedoucí učitelka Pešková Olga, vedoucí školního stravování Ivana Pešková Počet tříd : 3 MŠ Čechova 1523/1, Velké Meziříčí, tel , vedoucí učitelka Krčová Naďa, vedoucí školního stravování Milada Kravalová Počet tříd : 4 MŠ Nad Plovárnou 1569, Velké Meziříčí, tel , vedoucí učitelka Kopečná Věra, zástupkyně ředitelky, vedoucí školního stravování Ivana Pešková Počet tříd : 2 7

8 MŠ Mírová 181, Velké Meziříčí, tel , vedoucí učitelka Kadlíková Blanka, vedoucí školního stravování Ivana Pešková Počet tříd : 3 od nová třída MŠ v budově ZŠ Oslavická 18/2 Webové stránky školy : www. skolkavm.cz Provozní doba mateřské školy je na všech pracovištích od 6.15 do 16. hodin 8

9 Personální údaje za jednotlivá odloučená pracoviště MŠ Stav zaměstnanců k : 6 Počet pedagogických pracovníků : 37 přepočteno úvazků 34 Z toho asistentky pedagoga: 5, z toho 3 z dotací úřadu práce, 2 odbor školství KÚ Počet provozních pracovníků k : 23 přepočteno úvazků 23 Počet Členění zaměstnanců podle vzdělání, pohlaví a věku Odloučené pracoviště MŠ : Sokolovská věk muži ženy celkem do 2 let 21-3 let let let let a více let vzdělání dosažené muži ženy celkem základní vyučen 2 2 střední odborné 7 7 úplné střední vyšší odborné 1 1 vysokoškolské 3 3 celkem celkem

10 odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem učitelka mateřské školy 8 8 asistent pedagoga celkem 8 8 Odloučené pracoviště MŠ: Sportovní 6, Velké Meziříčí věk muži ženy celkem do 2 let let let let let a více let celkem 9 9 vzdělání dosažené muži ženy celkem základní vyučen 2 2 střední odborné úplné střední 6 6 vyšší odborné vysokoškolské 1 1 celkem 9 9 1

11 odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem učitelka mateřské školy 6 6 asistent pedagoga celkem 6 6 Odloučené pracoviště MŠ: Čechova, včetně ředitelství věk muži ženy celkem do 2 let 21-3 let let let let a více let celkem vzdělání dosažené muži ženy celkem základní vyučen 3 3 střední odborné 8 8 úplné střední 1 1 vyšší odborné 1 1 vysokoškolské 3 3 celkem

12 odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem učitelka mateřské školy asistent pedagoga 2 2 celkem Odloučené pracoviště MŠ: Nad Plovárnou věk muži ženy celkem do 2 let 21-3 let let 41-5 let let a více let celkem 7 7 vzdělání dosažené muži ženy celkem základní vyučen 2 2 střední odborné 2 2 úplné střední 1 1 vyšší odborné 1 1 vysokoškolské 1 1 celkem

13 odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem učitelka mateřské školy 4 4 asistent pedagoga celkem 4 4 Odloučené pracoviště MŠ: Mírová věk muži ženy celkem do 2 let 21-3 let let let let a více let celkem vzdělání dosažené muži ženy celkem základní vyučen 2 2 střední odborné 1 1 úplné střední 8 8 vyšší odborné vysokoškolské 2 2 celkem

14 odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem učitelka mateřské školy 6 6 asistent pedagoga 1 1 celkem Počet učitelek s logopedickým vzděláním z celkového počtu pedagogů: 12 Počet dětí v logopedické péči: 75 (klinický logoped) Počet učitelek s odborností speciální pedagog: 2 Počet učitelek s odborností učitele anglického jazyka: 4 Počet dálkově studujících ve školním roce 213/14 : 2 MŠ Sportovní 1 učitelka vysokoškolské bakalářské MŠ Čechova 1 učitelka - vysokoškolské - předškolní pedagogika 14

15 Školní vzdělávací program Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu pro předškolní výchovu. Oficiálně byl školní vzdělávací program po předchozím prověřování uveden do praxe k Vychází z koncepce školy, která vymezuje dlouhodobé záměry, střednědobé i krátkodobé cíle. Jednotlivé mateřské školy realizují předškolní vzdělávání podle vlastních ŠVP, které byly zpracovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, č.j. 3245/ Vzdělávací oblasti jsou rozpracovány ve třídních vzdělávacích programech a naplňují cíle podporující rozvoj schopností, dovedností a postojů dětí. Je plněna oblast environmentální výchovy a prevence sociálně-patologických jevů, je zastoupena speciální péče o zdravotně postižené děti. Oblasti hodnocení předškolního vzdělávání je věnována náležitá pozornost, je vytvořen systém vyhodnocení kvality předškolního vzdělávání který je v praxi ověřován. Je prováděna SWOT analýza stavu vzdělávání na jednotlivých pracovištích, je prováděna autoevaluace, evaluace. Aktualizace ŠVP proběhla v lednu 212.Koncepce školy vychází z naší dosavadní výchovně vzdělávací činnosti. Vize školy Mateřská škola je místem pro hry a život dětí předškolního věku Cíl vize: Předškolní období je šancí pro celkový rozvoj dítěte předškolního věku Přehled školních vzdělávacích programů odloučených pracovišť Odloučená pracoviště MŠ Počet tříd vedoucí učitelky Vize: MŠ místo pro život a hry dětí Sokolovská 288/29 4 Mgr. Bourková Věra Klíčkem otvírám,nové věci poznávám Sportovní 1794/6 3 Pešková Olga Náš barevný svět Čechova 1523/1 4 Krčová Naděžda Čtyřlístek Nad Plovárnou 1569/12 2 Kopečná Věra Krok za krokem celým rokem Mírová 181O/38/Oslavická 3 Kadlíková Blanka Se sluníčkem, krok za krokem celým rokem" celkem: 16 15

16 Doplňující granty a projekty mateřské školy Školní vzdělávací a Minimální preventivní program školy byl doplňován po dobu školního roku prostřednictvím dílčích výchovně vzdělávacích projektů: Evropský týden mobility Hallo Cookie - projekt angličtina pro předškolní děti Ekologický celostátní projekt Mrkvička,zapojeny všechny MŠ Brousek pro tvůj jazýček - logopedický projekt Učíme se zdravě žít, sportovat a zdravě jíst - grant zdravé město Celoškolní sportovní olympiáda dětí ve spolupráci s hokejovým klubem Velké Meziříčí Slavnostní certifikace přírodní zahrady v MŠ Sokolovská Školní vzdělávací program se v oblasti sociálně patologických jevů se zaměřoval především na jejich prevenci, která spočívala nejen v získání dobrých pohybových dovedností, ale i v životosprávě, zdravých životních návycích tj. odpočinek, zábava, hry, soutěže a v neposlední řadě také zdravý životní styl ve spolupráci s rodinou, dětským lékařem, apod. Důležité bylo uplatňování metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí (sociálně slabé rodiny, samoživitelky, alkoholismus v rodině.). Součástí školního programu je postup pro včasné zachycení ohrožených dětí, rodin i ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ. Škola konkrétní patologické jevy neřešila, ale zabývá se některými náznaky, které by v dalším věkovém období mohly přerůst do šikany, vandalizmu, násilného chování. Mateřská škola se svým zaměřením snaží dětem umožnit výběr sportovních aktivit tak, aby byl vytvořen základ pozitivní seberealizace, zažívání pocitu úspěchu a uplatnění v dětském kolektivu v předškolním vývoji dětí. V této oblasti spolupracovala s DDM, Ekologickým centrem Ostrůvek, Chaloupky, rodiči. 16

17 Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plnění programu : Problematika environmentálního vzdělávání je zpracována v jednotlivých částech ŠVP. Nezbytnými znalostmi k jejímu naplňování byly pojmy vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj. Organizace environmentálního vzdělávání spočívala ve spolupráci mateřské školy s rodinou, týkající se ekologizace školy - šetření energií, třídění odpadů, ochrana přírody v praxi, sběr papíru,zapojení do celostátního ekologického projektu Mrkvička. Děti ze všech školek sbírají papír a odevzdávají ho do sběru, účastní se ekologických projektů Chaloupky, Ostrůvek, mateřská škola Sokolovská získala finanční prostředky z fondu Vysočina k budování přírodní zahrady, která byla dobudována v srpnu 213. Prevence rizik a školní úrazy, pracovní úrazy Přestože bylo zaznamenáno minimum úrazů ve škole, stále byla problematika bezpečnosti a ochrany zdraví dětí jednou z priorit práce školy. Zejména jsme se zaměřovali na prevenci úrazů, vytipování míst a činnosti, kdy je ohrožení dětí největší, a tomu jsme přizpůsobili organizační a výchovná opatření. Počet záznamů v knize úrazů za školní rok 213/14 : 3 Děti - 3 Zaměstnanci - Platná legislativa: 29 zákona č. 561/24 Sb., školský zákon v platném znění ve znění novely 472/211 Sb. Vyhláška č. 64/25 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů v platném znění Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,č.j.: 37 14/

18 Spolupráce školy s rodiči Třídní schůzky byly spojeny s ukázkami dětské práce, malými výstupy. Tvoříme společně náměty aktivit pro děti na celý školní rok, učitelky, vedoucí učitelky, ředitelka informují o dění ve škole. Besídky pro rodiče pořádáme 2 ročně, rodiče se účastní společných akcí v MŠ s dětmi, dílen tvořivosti. Podle možnosti poskytují rodiče-podnikatelé drobné služby a sponzorské dary. Osvědčenou aktivitou jsou společné projekty s rodiči. Otevřená škola rodiče měli možnost pobývat ve škole s dítětem dle jeho potřeb, být přítomni dle zájmu ve třídě a pozorovat nebo se zapojit do činnosti během dne. Byli zváni na akce školy dle plánu tříd a školy. Rodiče dostávali v průběhu školního roku dotazníky, kde hodnotí činnost MŠ, stravování dětí,provozní dobu školy, podávají náměty. Rodiče byli průběžně informováni pomocí nástěnek v šatnách školy, třídní učitelky poskytovaly individuální konzultace rodičům. Pro rodiče byly pořádány třídní schůzky, poradní dny, besedy, informováni byli prostřednictvím nástěnek.u dětí s dietami bylo spolupracováno s vedoucí školní jídelny, za pomoci rodičů připravovány pro děti diety/celiakie, bezlepková dieta/ Spolupracovali jsme v oblasti logopedie, v péči o zdravotně postižené, školní zralosti s SPC Březejc, Speciálně. Pedagogickým centrem Jihlava,zavedli jsme pro školní rok 213/14 logopedický projekt zacílený na zlepšení výslovnosti a řeči dětí před vstupem do ZŠ. Integrujeme děti se zdravotním postižení, zdravotním znevýhodněním. Pro rodiče byly pořádány k těmto tématům besedy s odborníky na psychologii a předškolní výchovu. Je zprostředkována odborné speciálně pedagogické, logopedické poradenství. Významné úspěchy školy v roce Dařilo se nám výborně naplňování oblastí školního vzdělávacího programu, úspěchů jsme dosáhli zejména v oblasti logopedické péče o děti, snížili jsme tímto způsobem počet odkladů školní docházky. Naše MŠ zpracovala logopedický projekt ve spolupráci s SPC, poskytovala logopedickou praxi pro SPC a NIDV Jihlava. 2. Významně jsme se odborně věnovali dětem se zdravotním postižením, které jsou integrovány v běžných třídách našich školek. 3. Zpracovali jsme a celoročně plnili výchovně vzdělávací projekty pro děti předškolního věku se zaměřením na environmentální výchovu, prevenci sociálně patologických jevů, spolupráci s rodiči a ostatními partnery v našem městě. 4. Uspořádali jsme sportovní aktivity, zejména sportovní hry ve spolupráci s hokejovým klubem. Děti plnily předplaveckou výchovu, školy uspořádaly akademie a školní slavnosti pro rodiče a přátele školy. 5. Významně jsme spolupracovali se zřizovatelem školy v oblasti modernizace budov MŠ Čechova a Sokolovská zateplení, vnitřní generální údržby a opravy, výměna oken, vybavení tříd a šaten a dalších. 6. Vybudovali jsme ve spolupráci s Krajským úřadem Vysočina a zřizovatelem školy přírodní zahradu MŠ Sokolovská. 7. Zvýšili jsme kvalifikovanost pedagogů s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním, získali jsme vzdělávací projekt z prostředků EU pro další bezplatné 18

19 vzdělávání pedagogů v oblasti rozvíjení emoční inteligence dětí a předčtenářské výchovy. 8. Plnili jsme ekologický projekt Mrkvička ve spolupráci s ekologickým centrem Ostrůvek. 9. Úspěšně jsme vytvářeli povědomí o předškolním vzdělávání dětí v našem městě. 19

20 Změny v pedagogickém sboru ve školním roce 213/14 V začátku i průběhu školního roku 213/14 nastoupila nová učitelka paní Veronika Borkovcová - MŠ Sportovní,, paní učitelka Dagmar Tvarůžková -MŠ Nad Plovárnou, slečna učitelka Marie Veselá MŠ Čechova. Dále noví provozní zaměstnanci paní Milada Kravalová jako vedoucí školní jídelny MŠ Sokolovská, paní Pavlína Suchánková jako uklizečka MŠ Sokolovská, paní Lada Pospíšilová jako školnice MŠ Sokolovská, paní Marie Nedomová jako školnice MŠ Mírová, paní Žaneta Doležalová jako kuchařka MŠ Nad Plovárnou. V měsíci březnu 214 ukončila pracovní poměr odchodem do důchodu paní Libuše Cejpková,vedoucí školní jídelny MŠ Čechova a Sokolovská,paní Marie Karmazínová,uklizečka MŠ Sokolovská,paní Alena Krejčová školnice MŠ Mírová. Na vlastní žádost Plovárnou. učitelka ukončila pracovní poměr paní Anna Bradáčová,kuchařka MŠ Nad Jako asistentky pedagoga pracovaly Danuše Zemanová, Jana Kovářová. Pomocné asistentky k integrovaným dětem se zdravotním postižením placených z dotací ESF byly Kateřina Velebová, Kateřina Malcová,Ilona Dvořáková. Asistentky pedagoga pracovaly s dětmi se zdravotním postižením na MŠ Čechova, Mírová,Sokolovská. Všechny asistentky absolvovaly kurz asistenta v rámci dalšího vzdělávání pedagogů.počet integrovaných dětí se zdravotním postižením ve školním 213/14 bylo celkem 8. Změny v kapacitě MŠ k nebyly.mš je naplněna na 412 dětí se souhlasem zřizovatele. Povolena výjimka. Přehled o stavech dětí ve školním roce 213/14 Kapacita školy byla stanovena na základě doporučení KHS, dle vyhlášky č. 14/25 Sb., Ministerstva zdravotnictví ČR na 356 dětí. Ředitelka školy žádala radu města o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě podle Vyhlášky č.14/25 Sb., o mateřských školách, 2, v platném znění, dle kterého se třída mateřské školy naplňuje do 24 dětí. Naplnění tříd bylo provedeno takto: K : MŠ Sokolovská 4 třídy 1 dětí třídy 25/25/25/25 MŠ Sportovní 3 třídy 78 dětí třídy 26/26 /26 MŠ Čechova 4 třídy 1 dětí třídy 25/26/25/24 MŠ Nad Plovárnou 2 třídy 5 dětí třídy 25/25 MŠ Mírová 3 třídy 78 dětí třídy 28/28 /28/ Celkem : 16 tříd 412 dětí Tímto navýšením počtu dětí na třídu bylo možno plně využít stanovenou kapacitu MŠ. Dle možnosti výjimky k navýšení z vyhlášky o MŠ č. 14/25 Sb., může být na třídě MŠ nejvíce 28 dětí. Závazně stanovená kapacita MŠ je 412 dětí. S přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým a organizačním podmínkám bylo požadavku zákonných zástupců dětí o zařazení do mateřské školy vyhověno, a povolena výjimku z počtu dětí ve třídě na maximální počet dětí: Výjimka k navýšení počtu dětí na třídách byla radou města schválena pro školní rok 214/215. 2

21 Zápis dětí do mateřské školy, statistika, výsledky přijímání dětí Zápis dětí do mateřské školy probíhal ve dnech 14. a Celkem se přihlásilo 172 dětí z Velkého Meziříčí a jeho místních částí, velký zájem byl i z okolních obcí. Souvisí to s tím, že v místě není školka, tam, kde školku mají rozhoduje to, že rodiče jezdí do Velkého Meziříčí za prací. Vzhledem k nedostatečné kapacitě míst v mateřské škole bylo opět přistoupeno ke stanovení kriterií k přijímání dětí, ředitelka školy předložila tato kriteria vedení radnice a radě města,která je vzala na vědomí. Rodiče měli možnost týden před zápisem informace a dokumentaci k zápisu získat, bylo jim poskytnuto dostatek informací, v průběhu zápisu nedošlo ke stížnostem ze strany rodičů. Výsledky zápisu dětí do mateřské školy v roce 214 Odloučené pracoviště 1. den 2.den celkem MŠ Sokolovská MŠ Sportovní MŠ Čechova MŠ Nad Plovárnou MŠ Mírová celkem Přijato bylo na volná místa v mateřské škole 136 dětí. Přijato nebylo 16 dětí ve věku dvou let. 21

22 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v roce 214 pro školní rok 214/15 Ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Meziříčí, Čechova 1523/1 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení par. 165, odst. 2 písm. b) zákona č. 561/24 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: Do MŠ budou zpravidla přijímány děti, které dovrší do konce měsíce září roky věku Děti musí splňovat povinné očkování podle par. 5 zákona 258/2 SB., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 213/14 Tato kritéria jsou platná pro všechna odloučená pracoviště MŠ: MŠ Sokolovská MŠ Sportovní MŠ Čechova MŠ Nad Plovárnou MŠ Mírová MŠ Oslavická K předškolnímu vzdělávání k se přijímají: 1. Přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky včetně dětí s odkladem školní docházky k celodenní docházce. 2. Děti podle věku přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy, starší dítě má přednost. V případě shodnosti posuzovaných kritérií budou při rozhodování uplatněna k bodům 1 až 2 doplňující kritéria: Celodenní docházka Trvalý pobyt dítěte na území města Velké Meziříčí a v jeho místních částech Sourozenci již přijatých dětí v MŠ Sociálně znevýhodněné prostředí v rodině na základě podkladu orgánu sociálně právní ochrany dítěte Poznámky: Na základě zákona č. 561/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, rozhoduje o přijetí do mateřské školy ředitelka školy, popřípadě stanovuje zkušební lhůtu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Děti musí mít zvládnuty základní hygienické návyky v oblasti osobní hygieny. Musí být schopny zvládat obsah školního vzdělávacího programu mateřské školy. Děti musí mít povinné pravidelné očkování. Děti v posledním předškolním 22

23 ročníku jsou děti, které od 1.9. do daného školního roku dovrší věku 6ti let a děti do 8 let věku, které mají rozhodnutím ředitele základní školy odloženou školní docházku. Další vzdělávání pedagogů Další vzdělávání učitelek proběhlo podle stanovených plánů DVPP, který byl během školního roku aktualizován. Učitelky MŠ mají odpovídající odborné vzdělání podle zákona č. 563/24 Sb. v platném znění. O pedagogických pracovnících. Mají způsobilost pro práci s dětmi s logopedickými vadami, s dětmi se zdravotním postižením. Ředitelka,vedoucí učitelky všech odloučených pracovišť absolvovaly funkční studium pro vedoucí pedagogické pracovníky. Ve školním roce 213/21 si zvyšovaly odbornou kvalifikaci dvě, učitelkyvysokoškolské studium (dálkové studium), středoškolské odborné 1. Předepsané kvalifikační předpoklady učitelek představuje středoškolské, vyšší odborné vzdělání. Zájem o doplnění vysokoškolské aprobace pro práci učitelky v MŠ se zvyšuje, vedení školy pro získávání vyšší kvalifikace vytváří podmínky. V rámci DVPP se učitelky po dobu celého školního roku účastnily vzdělávání, které nabízely akreditované vzdělávací instituce v Jihlavě, Třebíči, Žďáru nad Sázavou, Brně. Zájem o vzdělávání je na velmi dobré úrovni, což souvisí zejména s novým přístupe a prvky v předškolní výchově, přípravou, zpracováním a prováděním ŠVP a třídních vzdělávacích programů, evaluací. Přehled o vzdělávání ředitelky ve školním roce 213/ 214 Příprava projektů financovaných ze zdroje EU Evaluace v MŠ Nové školské zákony průběžná novelizace, připravované změny Odměňování školských pracovníků po novelách platových předpisů Zákon o pedagogických pracovnících a vyhláško o DVPP Hospitace, evaluační technika Archivní a spisová služba ve školství Správní řád a jeho aplikace ve školství Ředitel školy a finanční kontrola Rámcově vzdělávací program v praxi školy Pracovně - právní vztahy v praxi školy, novela zákoníku práce Inventarizace majetku a jeho zásady Co nového nám přinesl ŠVP proměny předškolního vzdělávání Hospitace jako evaluační technika FKSP a sociální fondy Finanční kontrola, zpráva, postupy při finanční kontrole Nový zákoník práce ve školství, novelizace ZP Aplikace zákoníku práce ve školství 23

24 Cílové kompetence RVP, ŠVP Spisová služba, datové schránky, skartační řízení Vztahy mezi zřizovatelem a školou příspěvkovou organizací Zásady inventarizace Změny v zákonech o účetnictví, novelizace zákonů v oblasti hospodaření školy s majetkem Přehled o vzdělávání učitelek, vedoucích učitelek Proměny MŠ po zavedení RVP pro předškolní vzdělávání, návrhy -standarty Příprava projektů financovaných ze zdroje EU Základní a pokročilé dovednosti v ICT Evaluace v MŠ Školní zralost, práce s dětmi se zdravotním postižením Zákon o pedagogických pracovnících a vyhláška o DVPP Hospitace, evaluační technika Archivní a spisová služba ve školství Správní řád a jeho aplikace ve školství Inventarizace majetku MŠ, činnost inventarizačních komisí Školní vzdělávací program v praxi školy Pracovně - právní vztahy v praxi školy, ZP Co nového nám přinesl ŠVP, hodnocení školy Cílové kompetence RVP, ŠVP, hodnocení dětí Klíčové kompetence dětí a cesty k nim Výchovné projekty v MŠ a jejich realizace ve ŠVP Předškolní pedagog a školní vzdělávací program Angličtina a metodika výuky- projekt Brána jazyků Právní odpovědnost učitelky MŠ Periodická proškolení BOZP,PO, kurzy školení první pomoci Logopedická prevence a poradenství pro rodiče Výtvarné nápady jaro, léto, podzim, zima Předčtenářská výchova dětí předškolního věku Předmatematická výchova dětí předškolního věku Práce s dětmi se zdravotním postižení speciální pedagogika, hudební a pohybová výchova Logopedická prevence u dětí předškolního věku Zákoník práce, pracovní řád První pomoc a prevence úrazů 24

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více