Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: Mgr. Božena Suchánková, ředitelka

2 Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 4 POSLÁNÍ A ÚKOLY ŠKOLY, PŘEDMĚT JEJÍ ČINNOSTI 4 ŘÍZENÍ A VEDENÍ ŠKOLY 6 Povinnosti ředitelky MŠ 6 Zaměstnanci 6 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY 7 Přehled odloučených pracovišť MŠ Čechova 1523/1, příspěvkové organizace, Velké Meziříčí 7 PERSONÁLNÍ ÚDAJE ZA JEDNOTLIVÁ ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ MŠ 9 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 15 Přehled školních vzdělávacích programů odloučených pracovišť 15 Doplňující granty a projekty mateřské školy 16 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY 17 PREVENCE RIZIK A ŠKOLNÍ ÚRAZY, PRACOVNÍ ÚRAZY 17 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 18 ZMĚNY V PEDAGOGICKÉM SBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 213/14 2 Změny v kapacitě MŠ k nebyly.mš je naplněna na 412 dětí se souhlasem zřizovatele. Povolena výjimka. 2 PŘEHLED O STAVECH DĚTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 213/14 2 KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 214 PRO ŠKOLNÍ ROK 214/15 22 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ 23 Přehled o vzdělávání ředitelky ve školním roce 213/ Přehled o vzdělávání provozních zaměstnanců 25 GRANTY MŠ 25

3 PROJEKTY MŠ 26 Celoškolní sportovní akce 26 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ PODNĚTŮ 27 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu 27 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 27 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 27 MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 29 Přehled o stáří budov 29 Přehled o výši rozpočtu pro školní rok 213/ PŘEHLED O KONTROLÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 213/214 3 PŘEHLED O PŘERUŠENÍ A OMEZENÍ PROVOZU MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 213/214 31

4 Základní údaje o škole Město Velké Meziříčí se sídlem Radnická 29/1, Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou, zřídilo příspěvkovou organizaci pod názvem Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, ve znění zákona 561/24 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 14/25 a 43/26, zákona 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Sídlem příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Meziříčí je ulice Čechova 1523/1 ve Velkém Meziříčí, kde je ředitelství mateřské školy. K došlo ke změně a bylo zřízeno další správní středisko pro administrativní činnost školy, ředitelky a ekonomky Obecních 79/3 IČO MŠ: Mateřská škola byla zřízena jako samostatný právní subjekt od ve znění zřizovací listiny na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne Mateřská škola je zařazena do sítě škol rozhodnutím krajského úřadu k Ve znění zřizovací listiny zahrnuje Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace odloučená pracoviště: Sokolovská 1568/29 Sportovní 1794/6 Nad Plovárnou 1569/12 Čechova 1523/1 Mírová 181 /Oslavická 18/2 Každé odloučené pracoviště má vlastní školní jídelnu. Třída MŠ Oslavická má výdejnu s výrobou stravy ve školní kuchyni ZŠ Oslavická. Poslání a úkoly školy, předmět její činnosti Mateřská škola je v působnosti MŠMT ČR a její předmět činnosti je dán Vyhláškou MŠMT č.14/25 a 43/26 Sb., o mateřských školách. Předmětem činnosti mateřské školy je předškolní výchova dětí ve věku od 3 do 6 roků věku. Předškolní výchova zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti. Probíhá ve spolupráci rodiny a mateřské školy. Mateřská škola navazuje na výchovu dětí v rodině, rozvíjí specifické formy, /alternativy výchovného působení na děti, působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované. Základním posláním mateřské škola je realizace výchovně- vzdělávacích programů v souladu s obsahem národního kurikula- rámcového vzdělávacího programu pro předškolní výchovu. Prostřednictvím výchovných programů podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dětí, přispívá k vytváření základních předpokladů pro pozdější vzdělávání dětí, vytváření kompetencí ke školnímu vyučování dětí. v ZŠ. Mateřská škola má zpracovaný vlastní ˇškolní vzdělávací program. Mateřská škola kromě základních činností vyvíjí aktivitu ve spolupráci s dalšími výchovně-vzdělávacími, společenskými, kulturními, ekologickými, společenskými a sportovními organizacemi ve městě, základními školami, poradenskými centry v oblasti předškolní výchovy. 4

5 Nabízí dětem a rodičům nadstandardní aktivity, soutěže, informační a poradenskou činnost, specializuje se na vedení logopedické péče a integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, pořádá výchovně. vzdělávací projekty. 5

6 Řízení a vedení školy Státní správu realizuje vůči mateřské škole krajský úřad, Kraj Vysočina Jihlava, samosprávu vykonává zřizovatel Město Velké Meziříčí. Mateřská škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. V čele mateřské školy stojí ředitelka, jako statutární orgán, kterého jmenuje Rada Města Velké Meziříčí. Ředitelka jedná za mateřskou školu jejím jménem ve všech právních vztazích do kterých škola může vstupovat. Povinnosti ředitelky MŠ Výchovně vzdělávací, které stanoví 561/24 Sb., dále zákon č. 75/25 Sb. (oba ve znění pozdějších předpisů), další povinnosti ředitelce jako vedoucí organizace stanoví občanský zákoník, zákoník práce. Respektuje směrnice a pokyny zřizovatele. Ředitelka určuje svého zástupce, poradní orgány školy, vedoucí učitelky odloučených pracovišť a vedoucí úseků školního stravování. Ředitelka spolupracuje se zástupci rodičů, školskou komisí při MěÚ, s odborem školství, Radou města Velké Meziříčí Řízení mateřské školy je dvoustupňové, poradním orgánem jsou porady vedení, pedagogická rada. Vnitřní organizační struktura mateřské školy je stanovena organizačním řádem, organizačním schématem řízení školy, je vydán pracovní řád pro pedagogické a provozní zaměstnance, školní řád, vnitřní směrnice a pokyny zajišťující chod mateřské školy jako příspěvkové organizace. Zaměstnanci V mateřské škole pracují kvalifikované učitelky pro předškolní výchovu, administrativní a provozní pracovnice - ekonomka, vedoucí školních jídelen v jednotlivých odloučených pracovištích, účetnictví je prováděno externě- účetní firmou JUDr. Maláškové Velké Meziříčí Rozsah povinností zaměstnanců, vymezení jejich práv a odpovědnost stanoví pracovní smlouvy, popisy práce, pracovní náplně, vymezení kompetencí, organizační a pracovní řád. Mzdové podmínky zaměstnanců stanoví právní předpisy, především, MŠMT, odbor školství KÚ, odbor školství MěÚ, vnitřní platový předpis vydaný ředitelkou. Prémiové řády a jiné způsoby hmotné zainteresovanosti zaměstnanců jsou stanoveny rovněž ve vnitřním platovém předpisu ředitelky školy. 6

7 Hospodářská činnost mateřské školy Mateřská škola je příspěvkovou organizací a hospodaří v objemu svého příspěvku na provoz podle přidělených finančních prostředků stanovených zřizovatelem v průběhu kalendářního roku.. Ve své činnosti se řídí platnou legislativou. Využívá sponzorských darů pro rozvoj předškolní výchovy. Mateřská škola uplatňuje vnitřní kontrolní systém, dle zákona o finanční kontrole č. 32/21 Sb. v platném znění. Mateřská škola nemá povolenou doplňkovou činnost. Vztah k nemovitostem je řešen smlouvou o výpůjčce podle občanského zákoníku, vztah k pozemkům je řešen správou majetku, drobný majetek je řešen darovací smlouvou. Mateřská škola pořizuje vlastní majetek z příspěvku na provoz. Krajský úřad poskytuje mateřské škole finanční prostředky na platy. Mateřská škola zřizuje jako příspěvková organizace fond odměn, fond FKSP, fond rezerv a hospodaří též s prostředky od rodičů dětí navštěvujících mateřskou školu a s vlastními prostředky finance (dary, dotace apod.) ve smyslu vyhlášky č.25/2, Sb., ve znění 45/21 Sb. v platném znění. Je stanovena úplata za předškolní vzdělávání. Přehled odloučených pracovišť MŠ Čechova 1523/1, příspěvkové organizace, Velké Meziříčí Ředitelství MŠ Čechova 1523/1, ředitelka Mgr. Božena Suchánková, Tel , , ekonomka školy Marie Šabatová, účetní práce účetní firma JUDr. Malášková. Správní středisko pro administrativu školy, zaměstnance a veřejnost je v budově Obecník 79/3,náměstí Velké Meziříčí. MŠ Sokolovská 29,594 1 Velké Meziříčí, tel ,mssokolovska cbox.cz, vedoucí učitelka Mgr. Věra Bourková vedoucí školního stravování Milada Kravalová Počet tříd : 4 MŠ Sportovní 1794, Velké Meziříčí, tel , vedoucí učitelka Pešková Olga, vedoucí školního stravování Ivana Pešková Počet tříd : 3 MŠ Čechova 1523/1, Velké Meziříčí, tel , vedoucí učitelka Krčová Naďa, vedoucí školního stravování Milada Kravalová Počet tříd : 4 MŠ Nad Plovárnou 1569, Velké Meziříčí, tel , vedoucí učitelka Kopečná Věra, zástupkyně ředitelky, vedoucí školního stravování Ivana Pešková Počet tříd : 2 7

8 MŠ Mírová 181, Velké Meziříčí, tel , vedoucí učitelka Kadlíková Blanka, vedoucí školního stravování Ivana Pešková Počet tříd : 3 od nová třída MŠ v budově ZŠ Oslavická 18/2 Webové stránky školy : www. skolkavm.cz Provozní doba mateřské školy je na všech pracovištích od 6.15 do 16. hodin 8

9 Personální údaje za jednotlivá odloučená pracoviště MŠ Stav zaměstnanců k : 6 Počet pedagogických pracovníků : 37 přepočteno úvazků 34 Z toho asistentky pedagoga: 5, z toho 3 z dotací úřadu práce, 2 odbor školství KÚ Počet provozních pracovníků k : 23 přepočteno úvazků 23 Počet Členění zaměstnanců podle vzdělání, pohlaví a věku Odloučené pracoviště MŠ : Sokolovská věk muži ženy celkem do 2 let 21-3 let let let let a více let vzdělání dosažené muži ženy celkem základní vyučen 2 2 střední odborné 7 7 úplné střední vyšší odborné 1 1 vysokoškolské 3 3 celkem celkem

10 odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem učitelka mateřské školy 8 8 asistent pedagoga celkem 8 8 Odloučené pracoviště MŠ: Sportovní 6, Velké Meziříčí věk muži ženy celkem do 2 let let let let let a více let celkem 9 9 vzdělání dosažené muži ženy celkem základní vyučen 2 2 střední odborné úplné střední 6 6 vyšší odborné vysokoškolské 1 1 celkem 9 9 1

11 odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem učitelka mateřské školy 6 6 asistent pedagoga celkem 6 6 Odloučené pracoviště MŠ: Čechova, včetně ředitelství věk muži ženy celkem do 2 let 21-3 let let let let a více let celkem vzdělání dosažené muži ženy celkem základní vyučen 3 3 střední odborné 8 8 úplné střední 1 1 vyšší odborné 1 1 vysokoškolské 3 3 celkem

12 odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem učitelka mateřské školy asistent pedagoga 2 2 celkem Odloučené pracoviště MŠ: Nad Plovárnou věk muži ženy celkem do 2 let 21-3 let let 41-5 let let a více let celkem 7 7 vzdělání dosažené muži ženy celkem základní vyučen 2 2 střední odborné 2 2 úplné střední 1 1 vyšší odborné 1 1 vysokoškolské 1 1 celkem

13 odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem učitelka mateřské školy 4 4 asistent pedagoga celkem 4 4 Odloučené pracoviště MŠ: Mírová věk muži ženy celkem do 2 let 21-3 let let let let a více let celkem vzdělání dosažené muži ženy celkem základní vyučen 2 2 střední odborné 1 1 úplné střední 8 8 vyšší odborné vysokoškolské 2 2 celkem

14 odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem učitelka mateřské školy 6 6 asistent pedagoga 1 1 celkem Počet učitelek s logopedickým vzděláním z celkového počtu pedagogů: 12 Počet dětí v logopedické péči: 75 (klinický logoped) Počet učitelek s odborností speciální pedagog: 2 Počet učitelek s odborností učitele anglického jazyka: 4 Počet dálkově studujících ve školním roce 213/14 : 2 MŠ Sportovní 1 učitelka vysokoškolské bakalářské MŠ Čechova 1 učitelka - vysokoškolské - předškolní pedagogika 14

15 Školní vzdělávací program Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu pro předškolní výchovu. Oficiálně byl školní vzdělávací program po předchozím prověřování uveden do praxe k Vychází z koncepce školy, která vymezuje dlouhodobé záměry, střednědobé i krátkodobé cíle. Jednotlivé mateřské školy realizují předškolní vzdělávání podle vlastních ŠVP, které byly zpracovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, č.j. 3245/ Vzdělávací oblasti jsou rozpracovány ve třídních vzdělávacích programech a naplňují cíle podporující rozvoj schopností, dovedností a postojů dětí. Je plněna oblast environmentální výchovy a prevence sociálně-patologických jevů, je zastoupena speciální péče o zdravotně postižené děti. Oblasti hodnocení předškolního vzdělávání je věnována náležitá pozornost, je vytvořen systém vyhodnocení kvality předškolního vzdělávání který je v praxi ověřován. Je prováděna SWOT analýza stavu vzdělávání na jednotlivých pracovištích, je prováděna autoevaluace, evaluace. Aktualizace ŠVP proběhla v lednu 212.Koncepce školy vychází z naší dosavadní výchovně vzdělávací činnosti. Vize školy Mateřská škola je místem pro hry a život dětí předškolního věku Cíl vize: Předškolní období je šancí pro celkový rozvoj dítěte předškolního věku Přehled školních vzdělávacích programů odloučených pracovišť Odloučená pracoviště MŠ Počet tříd vedoucí učitelky Vize: MŠ místo pro život a hry dětí Sokolovská 288/29 4 Mgr. Bourková Věra Klíčkem otvírám,nové věci poznávám Sportovní 1794/6 3 Pešková Olga Náš barevný svět Čechova 1523/1 4 Krčová Naděžda Čtyřlístek Nad Plovárnou 1569/12 2 Kopečná Věra Krok za krokem celým rokem Mírová 181O/38/Oslavická 3 Kadlíková Blanka Se sluníčkem, krok za krokem celým rokem" celkem: 16 15

16 Doplňující granty a projekty mateřské školy Školní vzdělávací a Minimální preventivní program školy byl doplňován po dobu školního roku prostřednictvím dílčích výchovně vzdělávacích projektů: Evropský týden mobility Hallo Cookie - projekt angličtina pro předškolní děti Ekologický celostátní projekt Mrkvička,zapojeny všechny MŠ Brousek pro tvůj jazýček - logopedický projekt Učíme se zdravě žít, sportovat a zdravě jíst - grant zdravé město Celoškolní sportovní olympiáda dětí ve spolupráci s hokejovým klubem Velké Meziříčí Slavnostní certifikace přírodní zahrady v MŠ Sokolovská Školní vzdělávací program se v oblasti sociálně patologických jevů se zaměřoval především na jejich prevenci, která spočívala nejen v získání dobrých pohybových dovedností, ale i v životosprávě, zdravých životních návycích tj. odpočinek, zábava, hry, soutěže a v neposlední řadě také zdravý životní styl ve spolupráci s rodinou, dětským lékařem, apod. Důležité bylo uplatňování metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí (sociálně slabé rodiny, samoživitelky, alkoholismus v rodině.). Součástí školního programu je postup pro včasné zachycení ohrožených dětí, rodin i ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ. Škola konkrétní patologické jevy neřešila, ale zabývá se některými náznaky, které by v dalším věkovém období mohly přerůst do šikany, vandalizmu, násilného chování. Mateřská škola se svým zaměřením snaží dětem umožnit výběr sportovních aktivit tak, aby byl vytvořen základ pozitivní seberealizace, zažívání pocitu úspěchu a uplatnění v dětském kolektivu v předškolním vývoji dětí. V této oblasti spolupracovala s DDM, Ekologickým centrem Ostrůvek, Chaloupky, rodiči. 16

17 Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plnění programu : Problematika environmentálního vzdělávání je zpracována v jednotlivých částech ŠVP. Nezbytnými znalostmi k jejímu naplňování byly pojmy vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj. Organizace environmentálního vzdělávání spočívala ve spolupráci mateřské školy s rodinou, týkající se ekologizace školy - šetření energií, třídění odpadů, ochrana přírody v praxi, sběr papíru,zapojení do celostátního ekologického projektu Mrkvička. Děti ze všech školek sbírají papír a odevzdávají ho do sběru, účastní se ekologických projektů Chaloupky, Ostrůvek, mateřská škola Sokolovská získala finanční prostředky z fondu Vysočina k budování přírodní zahrady, která byla dobudována v srpnu 213. Prevence rizik a školní úrazy, pracovní úrazy Přestože bylo zaznamenáno minimum úrazů ve škole, stále byla problematika bezpečnosti a ochrany zdraví dětí jednou z priorit práce školy. Zejména jsme se zaměřovali na prevenci úrazů, vytipování míst a činnosti, kdy je ohrožení dětí největší, a tomu jsme přizpůsobili organizační a výchovná opatření. Počet záznamů v knize úrazů za školní rok 213/14 : 3 Děti - 3 Zaměstnanci - Platná legislativa: 29 zákona č. 561/24 Sb., školský zákon v platném znění ve znění novely 472/211 Sb. Vyhláška č. 64/25 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů v platném znění Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,č.j.: 37 14/

18 Spolupráce školy s rodiči Třídní schůzky byly spojeny s ukázkami dětské práce, malými výstupy. Tvoříme společně náměty aktivit pro děti na celý školní rok, učitelky, vedoucí učitelky, ředitelka informují o dění ve škole. Besídky pro rodiče pořádáme 2 ročně, rodiče se účastní společných akcí v MŠ s dětmi, dílen tvořivosti. Podle možnosti poskytují rodiče-podnikatelé drobné služby a sponzorské dary. Osvědčenou aktivitou jsou společné projekty s rodiči. Otevřená škola rodiče měli možnost pobývat ve škole s dítětem dle jeho potřeb, být přítomni dle zájmu ve třídě a pozorovat nebo se zapojit do činnosti během dne. Byli zváni na akce školy dle plánu tříd a školy. Rodiče dostávali v průběhu školního roku dotazníky, kde hodnotí činnost MŠ, stravování dětí,provozní dobu školy, podávají náměty. Rodiče byli průběžně informováni pomocí nástěnek v šatnách školy, třídní učitelky poskytovaly individuální konzultace rodičům. Pro rodiče byly pořádány třídní schůzky, poradní dny, besedy, informováni byli prostřednictvím nástěnek.u dětí s dietami bylo spolupracováno s vedoucí školní jídelny, za pomoci rodičů připravovány pro děti diety/celiakie, bezlepková dieta/ Spolupracovali jsme v oblasti logopedie, v péči o zdravotně postižené, školní zralosti s SPC Březejc, Speciálně. Pedagogickým centrem Jihlava,zavedli jsme pro školní rok 213/14 logopedický projekt zacílený na zlepšení výslovnosti a řeči dětí před vstupem do ZŠ. Integrujeme děti se zdravotním postižení, zdravotním znevýhodněním. Pro rodiče byly pořádány k těmto tématům besedy s odborníky na psychologii a předškolní výchovu. Je zprostředkována odborné speciálně pedagogické, logopedické poradenství. Významné úspěchy školy v roce Dařilo se nám výborně naplňování oblastí školního vzdělávacího programu, úspěchů jsme dosáhli zejména v oblasti logopedické péče o děti, snížili jsme tímto způsobem počet odkladů školní docházky. Naše MŠ zpracovala logopedický projekt ve spolupráci s SPC, poskytovala logopedickou praxi pro SPC a NIDV Jihlava. 2. Významně jsme se odborně věnovali dětem se zdravotním postižením, které jsou integrovány v běžných třídách našich školek. 3. Zpracovali jsme a celoročně plnili výchovně vzdělávací projekty pro děti předškolního věku se zaměřením na environmentální výchovu, prevenci sociálně patologických jevů, spolupráci s rodiči a ostatními partnery v našem městě. 4. Uspořádali jsme sportovní aktivity, zejména sportovní hry ve spolupráci s hokejovým klubem. Děti plnily předplaveckou výchovu, školy uspořádaly akademie a školní slavnosti pro rodiče a přátele školy. 5. Významně jsme spolupracovali se zřizovatelem školy v oblasti modernizace budov MŠ Čechova a Sokolovská zateplení, vnitřní generální údržby a opravy, výměna oken, vybavení tříd a šaten a dalších. 6. Vybudovali jsme ve spolupráci s Krajským úřadem Vysočina a zřizovatelem školy přírodní zahradu MŠ Sokolovská. 7. Zvýšili jsme kvalifikovanost pedagogů s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním, získali jsme vzdělávací projekt z prostředků EU pro další bezplatné 18

19 vzdělávání pedagogů v oblasti rozvíjení emoční inteligence dětí a předčtenářské výchovy. 8. Plnili jsme ekologický projekt Mrkvička ve spolupráci s ekologickým centrem Ostrůvek. 9. Úspěšně jsme vytvářeli povědomí o předškolním vzdělávání dětí v našem městě. 19

20 Změny v pedagogickém sboru ve školním roce 213/14 V začátku i průběhu školního roku 213/14 nastoupila nová učitelka paní Veronika Borkovcová - MŠ Sportovní,, paní učitelka Dagmar Tvarůžková -MŠ Nad Plovárnou, slečna učitelka Marie Veselá MŠ Čechova. Dále noví provozní zaměstnanci paní Milada Kravalová jako vedoucí školní jídelny MŠ Sokolovská, paní Pavlína Suchánková jako uklizečka MŠ Sokolovská, paní Lada Pospíšilová jako školnice MŠ Sokolovská, paní Marie Nedomová jako školnice MŠ Mírová, paní Žaneta Doležalová jako kuchařka MŠ Nad Plovárnou. V měsíci březnu 214 ukončila pracovní poměr odchodem do důchodu paní Libuše Cejpková,vedoucí školní jídelny MŠ Čechova a Sokolovská,paní Marie Karmazínová,uklizečka MŠ Sokolovská,paní Alena Krejčová školnice MŠ Mírová. Na vlastní žádost Plovárnou. učitelka ukončila pracovní poměr paní Anna Bradáčová,kuchařka MŠ Nad Jako asistentky pedagoga pracovaly Danuše Zemanová, Jana Kovářová. Pomocné asistentky k integrovaným dětem se zdravotním postižením placených z dotací ESF byly Kateřina Velebová, Kateřina Malcová,Ilona Dvořáková. Asistentky pedagoga pracovaly s dětmi se zdravotním postižením na MŠ Čechova, Mírová,Sokolovská. Všechny asistentky absolvovaly kurz asistenta v rámci dalšího vzdělávání pedagogů.počet integrovaných dětí se zdravotním postižením ve školním 213/14 bylo celkem 8. Změny v kapacitě MŠ k nebyly.mš je naplněna na 412 dětí se souhlasem zřizovatele. Povolena výjimka. Přehled o stavech dětí ve školním roce 213/14 Kapacita školy byla stanovena na základě doporučení KHS, dle vyhlášky č. 14/25 Sb., Ministerstva zdravotnictví ČR na 356 dětí. Ředitelka školy žádala radu města o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě podle Vyhlášky č.14/25 Sb., o mateřských školách, 2, v platném znění, dle kterého se třída mateřské školy naplňuje do 24 dětí. Naplnění tříd bylo provedeno takto: K : MŠ Sokolovská 4 třídy 1 dětí třídy 25/25/25/25 MŠ Sportovní 3 třídy 78 dětí třídy 26/26 /26 MŠ Čechova 4 třídy 1 dětí třídy 25/26/25/24 MŠ Nad Plovárnou 2 třídy 5 dětí třídy 25/25 MŠ Mírová 3 třídy 78 dětí třídy 28/28 /28/ Celkem : 16 tříd 412 dětí Tímto navýšením počtu dětí na třídu bylo možno plně využít stanovenou kapacitu MŠ. Dle možnosti výjimky k navýšení z vyhlášky o MŠ č. 14/25 Sb., může být na třídě MŠ nejvíce 28 dětí. Závazně stanovená kapacita MŠ je 412 dětí. S přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým a organizačním podmínkám bylo požadavku zákonných zástupců dětí o zařazení do mateřské školy vyhověno, a povolena výjimku z počtu dětí ve třídě na maximální počet dětí: Výjimka k navýšení počtu dětí na třídách byla radou města schválena pro školní rok 214/215. 2

21 Zápis dětí do mateřské školy, statistika, výsledky přijímání dětí Zápis dětí do mateřské školy probíhal ve dnech 14. a Celkem se přihlásilo 172 dětí z Velkého Meziříčí a jeho místních částí, velký zájem byl i z okolních obcí. Souvisí to s tím, že v místě není školka, tam, kde školku mají rozhoduje to, že rodiče jezdí do Velkého Meziříčí za prací. Vzhledem k nedostatečné kapacitě míst v mateřské škole bylo opět přistoupeno ke stanovení kriterií k přijímání dětí, ředitelka školy předložila tato kriteria vedení radnice a radě města,která je vzala na vědomí. Rodiče měli možnost týden před zápisem informace a dokumentaci k zápisu získat, bylo jim poskytnuto dostatek informací, v průběhu zápisu nedošlo ke stížnostem ze strany rodičů. Výsledky zápisu dětí do mateřské školy v roce 214 Odloučené pracoviště 1. den 2.den celkem MŠ Sokolovská MŠ Sportovní MŠ Čechova MŠ Nad Plovárnou MŠ Mírová celkem Přijato bylo na volná místa v mateřské škole 136 dětí. Přijato nebylo 16 dětí ve věku dvou let. 21

22 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v roce 214 pro školní rok 214/15 Ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Meziříčí, Čechova 1523/1 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení par. 165, odst. 2 písm. b) zákona č. 561/24 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: Do MŠ budou zpravidla přijímány děti, které dovrší do konce měsíce září roky věku Děti musí splňovat povinné očkování podle par. 5 zákona 258/2 SB., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 213/14 Tato kritéria jsou platná pro všechna odloučená pracoviště MŠ: MŠ Sokolovská MŠ Sportovní MŠ Čechova MŠ Nad Plovárnou MŠ Mírová MŠ Oslavická K předškolnímu vzdělávání k se přijímají: 1. Přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky včetně dětí s odkladem školní docházky k celodenní docházce. 2. Děti podle věku přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy, starší dítě má přednost. V případě shodnosti posuzovaných kritérií budou při rozhodování uplatněna k bodům 1 až 2 doplňující kritéria: Celodenní docházka Trvalý pobyt dítěte na území města Velké Meziříčí a v jeho místních částech Sourozenci již přijatých dětí v MŠ Sociálně znevýhodněné prostředí v rodině na základě podkladu orgánu sociálně právní ochrany dítěte Poznámky: Na základě zákona č. 561/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, rozhoduje o přijetí do mateřské školy ředitelka školy, popřípadě stanovuje zkušební lhůtu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Děti musí mít zvládnuty základní hygienické návyky v oblasti osobní hygieny. Musí být schopny zvládat obsah školního vzdělávacího programu mateřské školy. Děti musí mít povinné pravidelné očkování. Děti v posledním předškolním 22

23 ročníku jsou děti, které od 1.9. do daného školního roku dovrší věku 6ti let a děti do 8 let věku, které mají rozhodnutím ředitele základní školy odloženou školní docházku. Další vzdělávání pedagogů Další vzdělávání učitelek proběhlo podle stanovených plánů DVPP, který byl během školního roku aktualizován. Učitelky MŠ mají odpovídající odborné vzdělání podle zákona č. 563/24 Sb. v platném znění. O pedagogických pracovnících. Mají způsobilost pro práci s dětmi s logopedickými vadami, s dětmi se zdravotním postižením. Ředitelka,vedoucí učitelky všech odloučených pracovišť absolvovaly funkční studium pro vedoucí pedagogické pracovníky. Ve školním roce 213/21 si zvyšovaly odbornou kvalifikaci dvě, učitelkyvysokoškolské studium (dálkové studium), středoškolské odborné 1. Předepsané kvalifikační předpoklady učitelek představuje středoškolské, vyšší odborné vzdělání. Zájem o doplnění vysokoškolské aprobace pro práci učitelky v MŠ se zvyšuje, vedení školy pro získávání vyšší kvalifikace vytváří podmínky. V rámci DVPP se učitelky po dobu celého školního roku účastnily vzdělávání, které nabízely akreditované vzdělávací instituce v Jihlavě, Třebíči, Žďáru nad Sázavou, Brně. Zájem o vzdělávání je na velmi dobré úrovni, což souvisí zejména s novým přístupe a prvky v předškolní výchově, přípravou, zpracováním a prováděním ŠVP a třídních vzdělávacích programů, evaluací. Přehled o vzdělávání ředitelky ve školním roce 213/ 214 Příprava projektů financovaných ze zdroje EU Evaluace v MŠ Nové školské zákony průběžná novelizace, připravované změny Odměňování školských pracovníků po novelách platových předpisů Zákon o pedagogických pracovnících a vyhláško o DVPP Hospitace, evaluační technika Archivní a spisová služba ve školství Správní řád a jeho aplikace ve školství Ředitel školy a finanční kontrola Rámcově vzdělávací program v praxi školy Pracovně - právní vztahy v praxi školy, novela zákoníku práce Inventarizace majetku a jeho zásady Co nového nám přinesl ŠVP proměny předškolního vzdělávání Hospitace jako evaluační technika FKSP a sociální fondy Finanční kontrola, zpráva, postupy při finanční kontrole Nový zákoník práce ve školství, novelizace ZP Aplikace zákoníku práce ve školství 23

24 Cílové kompetence RVP, ŠVP Spisová služba, datové schránky, skartační řízení Vztahy mezi zřizovatelem a školou příspěvkovou organizací Zásady inventarizace Změny v zákonech o účetnictví, novelizace zákonů v oblasti hospodaření školy s majetkem Přehled o vzdělávání učitelek, vedoucích učitelek Proměny MŠ po zavedení RVP pro předškolní vzdělávání, návrhy -standarty Příprava projektů financovaných ze zdroje EU Základní a pokročilé dovednosti v ICT Evaluace v MŠ Školní zralost, práce s dětmi se zdravotním postižením Zákon o pedagogických pracovnících a vyhláška o DVPP Hospitace, evaluační technika Archivní a spisová služba ve školství Správní řád a jeho aplikace ve školství Inventarizace majetku MŠ, činnost inventarizačních komisí Školní vzdělávací program v praxi školy Pracovně - právní vztahy v praxi školy, ZP Co nového nám přinesl ŠVP, hodnocení školy Cílové kompetence RVP, ŠVP, hodnocení dětí Klíčové kompetence dětí a cesty k nim Výchovné projekty v MŠ a jejich realizace ve ŠVP Předškolní pedagog a školní vzdělávací program Angličtina a metodika výuky- projekt Brána jazyků Právní odpovědnost učitelky MŠ Periodická proškolení BOZP,PO, kurzy školení první pomoci Logopedická prevence a poradenství pro rodiče Výtvarné nápady jaro, léto, podzim, zima Předčtenářská výchova dětí předškolního věku Předmatematická výchova dětí předškolního věku Práce s dětmi se zdravotním postižení speciální pedagogika, hudební a pohybová výchova Logopedická prevence u dětí předškolního věku Zákoník práce, pracovní řád První pomoc a prevence úrazů 24

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/10 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 10. 2015 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-520/11-J. Sázavou, Haškova 129. obecně prospěšná společnost

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-520/11-J. Sázavou, Haškova 129. obecně prospěšná společnost Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-520/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá mateřská škola Bambino, o. p. s., Světlá nad Sázavou,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk Mateřská škola Sluníčko Šumperk Obsah Organizační struktura MŠ Sluníčko Základní informace o MŠ Sluníčko Hospodaření MŠ Sluníčko, dotace zřizovatele - město Šumperk Zápisy dětí Závěr Organizační struktura

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a mateřská škola Brtnice, p. o., Školní 725, 588 32 Brtnice Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012 2013 Schváleno na pedagogické radě dne 27. 8. 2013 Vypracovala:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2085/10-T Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a mateřská škola Brtnice, p. o., Školní 725, 588 32 Brtnice Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2014 2015 Schváleno na pedagogické radě dne 25.8.2015 Vypracovala: Bc.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/10 Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 25. 10. 2016 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 1359/11- A Název kontrolované osoby: Mateřská škola, Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815 Sídlo: Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením OBSAH : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělaní, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více