AGA International SA závod zahraniční právnické osoby VPP a ZPP Pojištění spoluúčasti v případě škody na pronajatém vozidle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AGA International SA závod zahraniční právnické osoby VPP a ZPP Pojištění spoluúčasti v případě škody na pronajatém vozidle"

Transkript

1 Car Trawler AGA International SA závod zahraniční právnické osoby VPP a ZPP Pojištění spoluúčasti v případě škody na pronajatém vozidle Děkujeme Vám, že jste si vybral/a Pojištění spoluúčasti v případě škody na pronajatém vozidle od AGA International SA závod zahraniční právnické osoby. V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI Vyplňte tiskopis Oznámení pojistné události, který naleznete na webových stránkách pojistitelehttp://www.allianzassistance.cz/corporate/images/hl%c3%a1%c5%a1en%c3%ad%20pojistn%c3%a9%20ud% C3%A1losti%20-%20CDW.pdf POTŘEBUJETE INFORMACE? anebo

2 PŘEHLED POJISTNÉHO PLNĚNÍ POJISTNÝ ZÁJEM Proplacení spoluúčasti v případě škody na pronajatém vozidle v důsledku nehody nebo jeho odcizení LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ Limit Kč Proplacení spoluúčasti účtovaná pronajímatelem v případě vandalismu Kč Poškození střechy Poškození čelního skla, bočních oken nebo střešního okna Poškození podvozku Kč Kč Kč Poškození pneumatik Kč / výměna pneumatiky 1500 CZK/ oprava pneumatiky Poznámka: Pro přepočet zahraniční měny na českou je rozhodující kurs "devizy-střed" vyhlášený Českou národní bankou ke dni vzniku pojistné události.

3 POJIŠTĚNÍ SPOLUÚČASTI V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ PRONAJATÉHO VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto pojistné podmínky se vztahují na celou pojistnou smlouvu. Přečtěte si je, prosím, pozorně, jelikož pojistné plnění Vám může být vyplaceno pouze za dodržení těchto podmínek: Pojištěný má bydliště v České republice. Pojištěný přiměřeně chrání pojištěné vozidlo před ztrátou, poškozením nebo krádeží, a činí veškerá nezbytná opatření ke zmírnění případných škod. Pojištěný má platnou pojistnou smlouvu k tomuto pojištění spoluúčasti v případě škody na pronajatém vozidle. Pojištěný souhlasí, že pojištění se vztahuje na období po celou dobu pronájmu v maximální délce 32 po sobě jdoucích kalendářních dní. V případě vzniku pojistné události je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že nastala pojistná událost a podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu této události. Více informací je uvedeno v článku Uplatnění práva na pojistné plnění. Všechny změny pojistné smlouvy musí mít písemnou formu a mohou být provedeny jen po dohodě smluvních stran. Věk pojištěného nesmí být v den sjednání pojištění nižší 18 a vyšší 74 let. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pojistitelem je AGA International SA závod zahraniční právnické osoby, se sídlem Jankovcova 1596/14b, Praha 7 Holešovice, Česká republika, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložce (dále pojistitel nebo pojišťovna ) Pojistná smlouva, uzavřená s AGA International SA závod zahraniční právnické osoby, se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon ). Pro řešení sporů vzniklých z pojištění jsou příslušné soudy České republiky Pojistná smlouva se dále řídí těmito všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPP ), zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP ), Přehledem pojistného plnění, případně dalšími smluvními ujednáními uzavřenými mezi pojišťovnou a pojistníkem, lhostejno v jaké formě (písemné či elektronické), pokud na ně odkazuje. Výčet pojistného zájmu u jednotlivých pojistných událostí uvedený v Přehledu pojistného krytí má informativní charakter. Pokud pojistné podmínky odkazují na ustanovení uvedená v Přehledu pojistného krytí, platí tato ustanovení.

4 1.4. Obsahují-li pojistná smlouva nebo pojistné podmínky v případech, kdy to zákon připouští, ujednání odchylná od zákona, platí ujednání v nich uvedená Pojištění podle těchto pojistných podmínek může být sjednáno pouze tehdy, pokud na něm má pojistník a/nebo pojištěný pojistný zájem. Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události Jakákoliv právní jednání, sdělení, oznámení určené pojistiteli zasílá pojistník, pojištěný či jiná oprávněná osoba poskytovateli. Sdělení, ať už písemná či ústní, určená pojistiteli se považují za doručená dnem převzetí poskytovatelem resp. dojitím poskytovateli. Tím není dotčeno právo těchto osob jednat přímo s pojistitelem Tyto pojistné podmínky jsou platné od ÚZEMNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ Pojištění spoluúčasti v případě odcizení nebo škody na pronajatém vozidle se sjednává s územní platností Celý svět (viz Výklad pojmů) a Česká republika. 3. ROZHODNÉ PRÁVO Pojistná smlouva a pojištění v ní sjednané se řídí podle českého práva a pro řešení sporů vzniklých v souvislosti s tímto pojištěním jsou příslušné soudy České republiky. Veškerá komunikace a dokumentace v souvislosti s touto pojistnou smlouvou bude v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. 4. VÝKLAD POJMŮ Bydliště - místo, kde se pojištěný zdržuje s úmyslem žít tam trvale; Celý svět - území celého světa, vyjma: Afghánistánu, Běloruska, Kuby, Konžské demokratické republiky, Iránu, Iráku, Pobřeží Slonoviny, Libérie, Severní Koreje, Barmy, Súdánu a Zimbabwe; Doba pronájmu - doba, na niž má pojištěný sjednán pronájem vozidla a jež nepřesahuje 32 dní Nehoda - událost, v jejímž důsledku došlo k poškození nebo zničení vozidla, vyžadující opravu vozidla, za jejíž náklady je pojištěný odpovědný; jde o nahodilou událost, při níž vlivem vnějších činitelů (jako např. střet s jiným vozidlem, náraz vozidla do objektu, vyjetí mimo silniční komunikaci) dojde k poškození, zničení nebo provoznímu znehodnocení pojištěného vozidla, vyžadujícímu opravu vozidla, za jejíž náklady je pojištěný odpovědný Oprávněná osoba - osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění; Pojistná doba doba, na kterou bylo pojištění sjednáno, jinak také doba trvání pojištění. Pojistná doba je uvedena v pojistce; Pojistné nebezpečí - událost, v jejímž důsledku došlo k poškození nebo zničení pojištěného vozidla: dopravní nehoda, k níž došlo v souvislosti se silničním provozem; škody způsobené na pojištěném vozidle třetími osobami; např. krádeží nebo vandalismem; Pojistná částka horní hranice plnění pojistitele, stanovená dle rizika, na něž se vztahuje pojistná smlouva; Pojistník - osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu a která je povinna platit pojistné;

5 Pojistka: doklad, který potvrzuje existenci pojištění v rozsahu zvoleném pojistníkem v souladu s těmito pojistnými podmínkami Pojištěný osoba, na jejíž život, zdraví, majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje; pro účely tohoto pojištění se za pojištěného považuje každá fyzická osoba uvedená ve smlouvě o pronájmu vozidla jako jeho řidič; Spoluúčast pojištěného částka, jíž je pojištěný povinen, v souladu s pojistnými podmínkami pojištění vozidla, sjednaného v souvislosti s pronájmem vozidla, se sám podílet na pokrytí odpovídajících nákladů uhrazených pronajímatelem na opravu vozidla, případně na pokrytí škod vzniklých pronajímateli v souvislosti s odcizením vozidla, včetně nákladů na přemístění/odtah vozidla v souvislosti s nehodou (viz definice pojmu nehoda ); Škodná událost - skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. Pojistná událost vznik finanční ztráty pojištěného ze sjednané spoluúčasti na nákladech na opravu a odtah/přemístění vozidla, příp. na nákladech souvisejících s odcizením vozidla, za které je odpovědný. Třetí osoba jakákoli fyzická nebo právnická osoba kromě: - pojištěného, - rodinných příslušníků pojištěného, - osoby doprovázející pojištěného, - zaměstnanců pojištěného při plnění jejich úkolů; Vozidlo pronajaté vozidlo, které je majetkem společnosti/ agentury, pronajímající vozidla a jež si pojištěný v souladu se smlouvou o pronájmu vozidla pronajal. Vozidlem se rozumí vozidla: osobní nebo poloužitková, o hmotnosti do 3,5 tuny, s max. 9 místy k sezení (včetně řidiče) a s datem výroby, které není starší 10 let; používaná výhradně na veřejných komunikacích; vyjma vozy užitkové, přívěsy, motocykly, mopedy, skútry; 5. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ 5.1. Předmětem pojištění je krytí finanční ztráty ze spoluúčasti pojištěného (viz Výklad pojmů) Pojistným nebezpečím je odcizení, vandalismus nebo nehoda (viz Výklad pojmů) vozidla Nárok na pojistné plnění vzniká pojištěnému, pokud: Splňuje kritéria potřebná k řízení motorových vozidel, tj. je nejméně 1 (jeden) rok před uzavřením tohoto pojištění/ smlouvy o pronájmu vozidla držitelem řidičského oprávnění k řízení motorového vozidla zařazeného do příslušné skupiny případně podskupiny řidičského oprávnění pro dané vozidlo, stanovená pronajímatelem, zákony i místní jurisdikcí, Řídí a užívá pronajaté vozidlo v souladu se smlouvou o pronájmu vozidla, podepsanou s pronajímatelem, Vozidlo si pronajal od profesionálního pronajímatele, tj. od osoby, jež je oprávněna uzavírat smlouvy o pronájmu vozidel a má pronájem vozidel ve svém předmětu podnikání; Neuzavřel Pojištění spoluúčasti nabídnuté pronajímatelem.

6 6. ROZSAH POJISTNÉHO PLNĚNÍ 6.1. Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové Pojistitel poskytne pojistné plnění, které nepřesáhne v žádném případě limity uvedené v přehledu pojistného plnění a spoluúčasti. 7. OBECNÉ VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ Toto pojištění se nevztahuje na tyto události a jejich následky: 7.1. válečné události, občanská válka, občanské nepokoje; 7.2. akty násilí (včetně teroristické činnosti); 7.3. účinky uvolněné jaderné energie, chemických nebo biologických zbraní 7.4. stávky, sabotáže, účast pojištěných osob v sázkách, páchání trestné činnosti, rvačky, s výjimkou událostí, jež nastaly v rámci sebeobrany nebo pomoci jiným osobám, jež se ocitly v nebezpečí; 7.5. účast vozidla na závodech nebo soutěžích; 7.6. úmyslné zavinění nebo pokus o sebevraždu pojištěného; 7.7. řízení vozidla mimo vyznačené silnice, na lesních nebo polních cestách, v korytech řek; 7.8. řízení vozidla osobami, jež nemají zákonné oprávnění řídit motorové vozidlo anebo jimž byly dočasně nebo trvale odebrány nezbytné doklady Dále se pojištění nevztahuje na: 7.9. jakékoli škody, vzniklé v důsledku nedodržení smlouvy o pronájmu ze strany pojištěného, jakékoli škody, vzniklé v důsledku nehody, ke které došlo po uplynutí doby pro vrácení vozidla dle smlouvy o pronájmu vozidla; jakékoli škody, vzniklé na vozidle v době, kdy bylo řízeno osobou, která nebyla uvedená v pojistné smlouvě tohoto pojištění; jakékoli škody, vzniklé na vozidle v době, kdy bylo odcizeno; poškození interiéru vozidla; případy, kde je nehoda vozidla způsobena mechanickou poruchu vozidla; případy, kdy je nehoda vozidla způsobena natankováním nesprávného paliva; celkovým opotřebením vozidla pojistné plnění ve vztahu ke všem převáženým osobám, jestliže celkový počet osob, jež se v době nehody nacházely ve vozidle, překračuje povolený počet osob, uvedený v osvědčení o registraci pronajatého vozidla; veškeré nepřímé škody vzniklé v důsledku nehody vozidla, tj. následné škody, které nelze přímo přiřadit jednání poškozeného z hlediska jeho zavinění; škody způsobené zabavením, odtahem nebo rekvizicí vozidla policií; škody způsobené vadnou konstrukcí vozidla; jiné náklady, než ty vynaložené na opravu nebo přemístění vozidla (vyjma náklady na odtah, fakturované pronajímatelem);

7 7.22. škody způsobené osobami cestujícími ve vozidle, jež nenastaly v důsledku cesty nebo nehody (škody vzniklé v souvislosti s kouřením nebo způsobené zvířaty, jež má pojištěný v péči); nehody vzniklé v souvislosti s vyšší hladinou alkoholu v krvi, než povoluje česká legislativa, chybným užitím předepsaných nebo volně prodejných léků, narkotik, nebo jiných omamných látek pronájmem vozidel následujících značek: Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Lotus, Maserati, Porsche, Rolls Royce, Bentley, Bricklin, Cadillac Fleetwood Limousine, Daimler, Deloran, Excalibur, Jensen, vozidel z kolekce starší 20 let anebo těch, jejichž výrobu výrobce ukončil před 10 lety; vozidel s hmotností vyšší než 3,5 tuny, vozidel, zapůjčených na dobu delší než 32 po sobě jdoucích dnů rekreačních vozidel Z tohoto pojištění je vyloučen nárok na pojistné plnění za následné škody všeho druhu a za jakékoliv nepřímé škody (např. ušlý výdělek, ušlý zisk, expresní příplatky jakéhokoliv druhu bez schválení pojistitele). 8. VZNIK, TRVÁNÍ A ZÁNIK POJIŠTĚNÍ 8.1. Pojištění vzniká okamžikem uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy může být přijat i zaplacením pojistného Pojištění u AGA International SA závod zahraniční právnické osoby je nutno uzavřít v den rezervace pronájmu vozidla u CAR TRAWLER Pojištění se vztahuje na období po celou dobu trvání smlouvy o pronájmu vozidla, není-li uvedeno jinak Pojistník může kromě jiných důvodů stanovených zákonem odstoupit od pojištění do čtrnácti (14) dnů od data sjednání pojištění, pod podmínkou, že oprávněná osoba v této lhůtě neobdržela pojistné plnění od pojistitele Odstoupení od smlouvy je pojištěný povinen odeslat pojistiteli písemně. Kontaktní údaje pojistitele jsou blíže uvedeny v článku 14-Informace. 9. POJISTNÉ 9.1. Pojistné za pojištění dle těchto pojistných podmínek je jednorázovým pojistným a platí se způsobem uvedeným v návrhu na uzavření tohoto pojištění Výše pojistného, způsob a doba úhrady pojistného (jeho splatnost) je uvedena v návrhu na uzavření pojištění a pojistce. 10. POVINNOSTI PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY A MOŽNOST ODSTOUPIT OD SMLOUVY Dotáže-li se pojistitel v písemné formě zájemce o pojištění při jednání o uzavření smlouvy nebo pojistníka při jednání o změně smlouvy na skutečnosti, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek, zodpoví zájemce nebo pojistník tyto dotazy pravdivě a úplně. Povinnost se považuje za řádně splněnou, nebylo-li v odpovědi zatajeno nic podstatného. Povinnosti pojistníka platí obdobně i pro pojištěného.

8 10.2. Bylo-li v důsledku porušení povinnosti pojistníka nebo pojištěného při jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně ujednáno nižší pojistné, má pojistitel právo pojistné plnění snížit o takovou část, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet Mělo-li porušení povinnosti pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby, která má na pojistné plnění právo, podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojistitel právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit Právo na odstoupení od smlouvy: Od pojistné smlouvy může odstoupit pojistník i pojistitel v případech a za podmínek, kdy tak stanoví zákon Dále může pojistník odstoupit od pojistné smlouvy v případě, že sjednané pojištění neodpovídá jakkoliv požadavkům pojistníka nebo pojištěného ve lhůtě 14 dnů od uzavření pojistné smlouvy tak, že sdělí poskytovateli, že odstupuje od pojistné smlouvy. V takovém případě pojištění zaniká od počátku a celé zaplacené pojistné bude pojistníkovi vráceno. Právo odstoupit od pojistné smlouvy lze uplatnit pouze v případě, že pojištěný ještě nenastoupil cestu nebo neuplatnil právo na pojistné plnění. Takto odstoupit od smlouvy lze písemně nebo telefonicky na telefonním čísle poskytovatele +42(0) v pracovní dny od 9 do 17 hodin. Telefonické sdělení je nutné písemně potvrdit. 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Veškeré osobní údaje o pojistníku, pojištěném a dalších osobách účastných na pojištění jsou zpracovávány pojistitelem plně v souladu s ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Pojistitel zpracovává osobní údaje pojistníka a pojištěného a dalších oprávněných osob k naplnění účelu pojištění Pojistník nebo pojištěný či každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že pojistitel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat pojistitele o vysvětlení, b) požadovat, aby pojistitel odstranil takto vzniklý stav Pojistitel má právo na údaje o zdravotním stavu pojištěného nebo o příčině jeho smrti. Tyto údaje může pojistitel požadovat v případech šetření pojistných událostí. K poskytnutí údajů o zdravotním stavu pojištěného potřebuje pojistitel souhlas pojištěného (nebo jeho zákonného zástupce), který musí být vydán při podpisu pojistné smlouvy, nejpozději však při uplatnění nároku na pojistné plnění. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů pojistník může udělit při podpisu pojistné smlouvy na základě zmocnění pojištěného. Nevydání souhlasu pojistiteli k získání údajů o zdravotním stavu pojištěného, nebo dodatečné odvolání tohoto souhlasu nebo odmítnutí zprostit zdravotnické zařízení nebo lékaře mlčenlivosti o zdravotním stavu pojištěného má za následek nemožnost provést nebo dokončit šetření pojistné události, případně vyplatit pojistné plnění Pojistník uzavřením pojistné smlouvy dává pojistiteli souhlas, aby jeho osobní údaje (tj. jméno, příjmení, adresu, rodné číslo, datum narození, telefonní číslo, adresu elektronické pošty a další) dále zpracovával po dobu správy sjednaného pojištění a plnění všech závazků z pojištění. Pojistník svůj souhlas uděluje též k nabídce produktů a služeb včetně marketingových informací a dále k zasílání obchodních sdělení.

9 Souhlas pojistník uděluje též pro zpracování údajů sdělených pojistiteli o zdravotním stavu, a to v rozsahu nezbytném pro správu sjednaného pojištění. Tento souhlas se uděluje i pro předávání údajů do jiných států zajistitelům pojistitele a subjektům v rámci finanční skupiny pojistitele, jakož i ostatním subjektům v pojišťovnictví, bankovnictví a dalších finančních službách a asociacím těchto subjektů Pojistník uzavřením pojistné smlouvy potvrzuje, že byl řádně informován o svých právech. Pojistník prohlašuje, že si je vědom toho, že v případě, kdy svůj souhlas odvolá, a tím znemožní řádnou správu pojištění, dojde k zániku pojistné smlouvy pro nemožnost plnění. 12. UPLATNĚNÍ PRÁVA NA POJISTNÉ PLNĚNÍ Nastane-li událost, se kterou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, spojuje požadavek na pojistné plnění, oznámí to pojistiteli bez zbytečného odkladu, podá mu pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události, o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění; současně předloží pojistiteli potřebné doklady a postupuje způsobem ujednaným ve smlouvě. Není-li současně pojistníkem nebo pojištěným, mají tyto povinnosti i pojistník a pojištěný Stejné oznámení může učinit jakákoliv osoba, která má na pojistném plnění právní zájem Oprávněnou osobou je pojištěný, není-li ve zvláštní části těchto podmínek uvedeno jinak Pojištěný zašle pojistiteli bez zbytečného odkladu vyplněný dotazník k nahlášení pojistné události, jehož formulář je k dispozici na webové stránce %20ud%C3%A1losti%20-%20CDW.pdf. Pojištěný je povinen tento formulář vyplnit a odeslat pojistiteli současně s veškerými dokumenty, které mohou být pojistitelem rozumně požadovány v rozsahu dle těchto pojistných podmínek pro šetření pojistné události a stanovení existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit Ve formuláři je nutno uvést následující údaje: - číslo pojistné smlouvy (nezbytné k identifikaci volajícího); - jméno a příjmení volajícího; - značku a SPZ pronajatého vozidla; - místo vzniku pojistné události, kontaktní telefonní číslo na Pojištěného; - stručný popis události; Právo na pojistné plnění z pojištění spoluúčasti v případě poškození pronajatého vozidlaa jeho výše bude posouzena na základě dokladů, jež předloží Pojištěný: - vyplněný formulář (viz odst tohoto článku); - smlouva o pronájmu vozidla; - kopie řidičského průkazu osoby, jež v době pojistné události vozidlo řídila; - originály účtů/faktur potvrzujících úhradu nákladů na opravu pronajatého vozidla Pojištěným; - policejní protokol (pokud je to možné); V případě, že oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí, je pojistitel oprávněn plnění

10 z pojistné smlouvy odmítnout. Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne. 13. VÝPLATA POJISTNÉHO PLNĚNÍ Pojistitel zahájí bez zbytečného odkladu po oznámení podle odst a šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění; na žádost této osoby jí pojistitel v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípadě důvod jeho zamítnutí Pojistné plnění je splatné do 15 dnů ode dne ukončení šetření podle odstavce Nelze-li ukončit šetření nutná k zjištění pojistné události, rozsahu pojistného plnění nebo k zjištění osoby oprávněné přijmout pojistné plnění do tří měsíců ode dne oznámení, pojistitel oznamovateli sdělí, proč nelze šetření ukončit; požádá-li o to oznamovatel, sdělí mu pojistitel důvody v písemné formě. Pojistitel poskytne osobě, která uplatňuje právo na pojistné plnění, na její žádost na pojistné plnění přiměřenou zálohu; to neplatí, je-li rozumný důvod poskytnutí zálohy odepřít Obsahuje-li oznámení události, se kterou je spojen požadavek na pojistné plnění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu oznámené události, anebo zamlčí-li se v něm vědomě údaje týkající se této události, má pojistitel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na šetření skutečností, o nichž mu byly tyto údaje sděleny nebo zamlčeny. Má se za to, že pojistitel vynaložil náklady v prokázané výši účelně. Vyvolá-li pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje na pojistné plnění právo, náklady šetření nebo jejich zvýšení porušením povinnosti, má pojistitel vůči němu právo na přiměřenou náhradu Byl-li majetek pojistnou událostí poškozen nebo zničen, zdrží se osoba, která má právo na pojistné plnění, oprav poškozeného majetku nebo odstraňování zbytků zničeného majetku, dokud s tím pojistitel neprojeví souhlas. Byla-li ujednána doba, do jejíhož uplynutí se má pojistitel vyjádřit, zaniká tato povinnost nejpozději uplynutím této doby; nebyla-li ujednána, zaniká tato povinnost, nevyjádří-li se pojistitel v době přiměřené okolnostem případu Odstavec 13.5 se nepoužije, je-li potřebné začít s opravou majetku nebo s odstraňováním jeho zbytků dříve z důvodu bezpečnosti, ochrany zdraví nebo životního prostředí nebo z jiného závažného důvodu Poskytl-li pojistitel po vzniku pojistné události pojistné plnění, nepřechází na něho vlastnické právo k pojištěnému majetku, ale má právo na vydání toho, co na pojistném plnění poskytl. Oprávněná osoba si však může odečíst náklady účelně vynaložené na odstranění závad vzniklých v době, kdy byla zbavena možnosti s majetkem nakládat Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění Pohledávky z pojištění nelze bez souhlasu pojistitele postoupit, zastavit či jakkoliv s nimi nakládat Pojistné plnění je splatné v české měně, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Pojistitel použije k přepočtu kurz České národní banky platný ke dni úhrady nákladů nebo ke dni vzniku pojistné události.

11 14. INFORMACE V případě dotazů ohledně pojistného krytí se pojištěný/pojistník/oprávněná osoba mohou spojit s Centrem zákazníků pojistitele na tel. čísle +42(0) (v pracovní dny od 9:00 do 17:00), případně na adrese elektronické pošty V případě dotazů ohledně likvidace pojistné události se pojištěný/pojistník/oprávněná osoba mohou spojit s likvidačním oddělením pojistitelem na adrese: Allianz Assistance oddělení likvidace pojistných událostí Jankovcova 1596/14b Praha Pokud pojištěný/pojistník/oprávněná osoba nejsou spokojeni ani s odpovědí pojistitele, mohou podat stížnost České národní bance Na toto pojištění se vztahuje též zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zejména jeho 55 (osvobození od daně z přidané hodnoty) Pojištěný/pojistník souhlasí s tím, že některé informace a dokumenty (zejména potvrzení o pojištění) týkající se tohoto pojištění mu budou sdělovány nikoli v češtině, ale v angličtině. ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ODDÍL 1 POJISTNÁ UDÁLOST A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ Nastane-li v době trvání pojištění pojistná událostmá pojištěný právo na pojistné plnění. Pojistitel nahradí pojištěnému spoluúčast, jíž se pojištěný podílel na nákladech, jež vznikly pronajímateli vozidla v souvislosti s náhodným poškozením nebo odcizením vozidla. do výše Kč jako proplacení spoluúčasti/ zálohy složené pro případ náhodného poškození nebo odcizení vozidla, na něž se vztahuje Vaše pojištění pronajatého vozidla; do výše Kč v případě poškození střechy vozidla, do výše Kč v případě poškození čelního skla, oken nebo střešního okna vozidla, do výše Kč v případě poškození podvozku vozidla, do výše Kč v případě poškození pneumatiky, vyžadujícího její výměnu, nebo do výše Kč za každou pneumatiku, jež vyžaduje opravu Pojistné plnění za všechny pojistné události celkem nepřesáhne limit Kč :

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P-100/14 OBSAH ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,

Více

Pojištění jízdních kol Užijte si jízdu a starosti nechte na nás

Pojištění jízdních kol Užijte si jízdu a starosti nechte na nás Pojištění jízdních kol Užijte si jízdu a starosti nechte na nás Doporučuje Josef Dressler www.ervpojistovna.cz Proč ERV pojišťovna? kvalita služeb je vždy na prvním místě silné mezinárodní zázemí nejširší

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 6/12 PP FAP 6/12 Obsah Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 1/14

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 1/14 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 1/14 Článek 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Územní rozsah Pojistná smlouva, vznik a změny pojištění Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného Práva a povinnosti

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob VPP O-901/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob! Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit na to, že v určitých případech si vyhrazujeme právo snížit pojistné plnění, nebo ho vůbec

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění zásilek během přepravy

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění zásilek během přepravy Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění zásilek během přepravy P-690/14 OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení... 1 Článek 2 Vznik a trvání pojištění... 1 Článek 3 Změna pojištění... 1 Článek 4 Zánik pojištění...

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014 POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014 Cestovní pojištění je určeno k zabezpečení pojištěných osob při prostředku v místě bydliště v České republice. strany a dále pojištěný

Více

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CIFUG 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník, se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha 6, IČ 16190891

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA č. CIT 2/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIT 2/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus II (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus (ACP) Obsah: Všeobecné pojistné

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Pro toto pojištění právní asistence, které sjednává pojistitel Inter Partner Assistance S.A., člen skupiny AXA, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení...

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... 3 Článek 1 Předmět pojištění... 3 Článek 2 Pojistná událost... 3 Článek 3 Druhy pojištění...

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění H-350/11 Článek I. Úvodní ustanovení 1) Pro havarijní pojištění vozidla platí příslušná ustanovení

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob 1. Společná ustanovení 1.1 Úvodní ustanovení 1.1.1 Allianz pojišťovna, a. s., jako pojistitel, vydává tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP ) podle

Více

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT M-750/14 OBSAH ČÁST 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ....................................... 2 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

Domov & zázemí Top Exklusiv

Domov & zázemí Top Exklusiv Domov & zázemí Top Exklusiv Domácnost/stavby Všeobecné pojistné podmínky EU 2196/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácnosti na území ČR zvláštní

Více

Pojištění klíčových osob. k Firemnímu účtu České spořitelny

Pojištění klíčových osob. k Firemnímu účtu České spořitelny Pojištění klíčových osob k Firemnímu účtu České spořitelny Pojištění klíčových osob k Firemnímu účtu České spořitelny Úvod Pojištění klíčových osob rozsahem krytí pomáhá řešit situace, kdy klient, majitel

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více