by DEMA DEKOR CZ Ceník 2008 Profesionální o etfiování podlahovin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "by DEMA DEKOR CZ Ceník 2008 Profesionální o etfiování podlahovin"

Transkript

1 by DEMA DEKOR CZ Ceník 2008 Profesionální o etfiování podlahovin

2 Na kaïdé podlaze po celém svûtû jsme doma. Návody na o etfiování pro v echny podlahoviny Technické listy Bezpeãnostní listy Informace najdete na

3 Obsah pro Elastické podlahoviny 4-6 pro Koberce 7 pro Pfiírodní vlákna a koberce 8 pro Lakované dfievo a korek pro Olejované a voskované dfievo a korek 8-11 pro Laminátové podlahy 11 pro Byt a dûm - nábytek, kámen, dlaïba atd. 12 Náfiadí a pomûcky + Syr + Stroje a pfiíslu enství Ceník prací 15 Technické zmûny vyhrazeny. Dbejte prosím návodû na o etfiování a návodû k pouïití na obalech.

4 pro Elastické podlahoviny Základní ãistiãe CC-Základní ãistící pfiípravek R ks , , ,- Pro základní ãi tûní a pro ãi tûní po ukonãení stavebních prací u pfiírodního linolea, PVC, CV a kauãukov ch podlahovin. OdstraÀuje staré vrstvy o etfiovacích prostfiedkû, zbytky lepidel apod. Pro materiál etrná ph-hodnota. CC-Turbo-základní ãistiã NOVINKA! ,- Expres-základní ãistiã s rychl m rozpou tûcím úãinkem. OdstraÀuje velmi silnû a dûkladnû ochranné samole tící nátûry, pfiedev ím odolné, pfiestárlé nebo navrstvené ochranné filmy na podlahovinách. Krátká doba pûsobení, bezzápachová receptura. PouÏiteln pro PVC, polyolefin, linoleum, kauãuk. Pro profesionální pouïití v objektech. CC-Profi-základní ãistící pfiípravek ,- Pro profesionální základní ãi tûní podlahovin z PVC a CV. Není vhodn pro pfiírodní linoleum a kauãukové podlahoviny. BûÏné a intenzivní ãistící prostfiedky CC-PU-ãistiã ks , , ,- Ideální ãistící pfiípravek pro ãi tûní po ukonãení stavebních prací a pro denní ãi tûní tûch elastick ch podlahovin (PVC, CV, linoleum apod.), které jsou o etfieny CC-PU-ochrannou vrstvou nebo mají v robní PU-povrchovou úpravu. Vysoká ãistící schopnost. Rozpou tí neãistoty a tuky. CC-R 1000-ãistící pfiípravek ks , , ,- Pro bûïné ãi tûní a o etfiování v ech elastick ch podlahovin. PÛsobí protiskluznû, odpuzuje neãistoty a je antistatick. SplÀuje poïadavky DIN pro údrïbu sportovních povrchû. MoÏno zale Èovat a pouïívat v ãistících automatech. CC-Aktivní ãistící pfiípravek R ks , ,- Ideální pro ãi tûní po ukonãení stavebních prací u novû poloïen ch elastick ch podlahovin v domácnostech a také pfiírodního linolea v objektech, aby zde zûstal zachován v robní ochrann fini. Také optimální pro mezistupàové ãi tûní bez naru ení polymerov ch ochrann ch filmû. 4

5 pro Elastické podlahoviny 2K - Polyuretanové ochranné vrstvy - pro extrémnû dlouhou ochranu CC-PU-ochranná vrstva matná , vãetnû 500 ml tvrdidla CC-PU-ochranná vrstva-antislip , vãetnû tvrdidla g pfiísada CC-PU-Anticolor NOVINKA! ,- Speciální 2K polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatíïení a také dezinfekãním prostfiedkûm a chemikáliím. Pro dlouhodobou ochranu, s hedvábnû matnou optikou. Protiskluzn. SplÀuje poïadavky normy DIN pro sportovní povrchy. Urãen pouze pro odborné provádûcí firmy. Jedno balení vystaãí na cca 55 m 2 pfii dvou nátûrech. 7650,- Speciální 2K polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatíïení a také proti bezbarv m dezinfekãním prostfiedkûm a chemikáliím. Pfiísada Antislip zabezpeãuje zv ení protiskluznosti ochranného filmu na skupinu R 10. Protiskluzné vlastnosti zkou eny v ústavu BGIA dle smûrnice BGR 181 a DIN Urãen pouze pro odborné provádûcí firmy. Jedno balení vystaãí na cca 55 m 2 pfii dvou nátûrech , vãetnû 500 ml tvrdidla 2 ks ,- Speciální 2K polymerní ochranná vrstva se zv enou odolností proti barevn m chemikáliím (barvy na vlasy, dezinfekce na poranûní apod.) a migraci zmûkãovadel (napfi. z gumy). Ochrann film s vysokou odolností a hedvábnû lesklou optikou. Urãen pouze pro odborné provádûcí firmy. Jedno balení vystaãí na cca 25 m 2 pfii dvou nátûrech. CC-Primer NOVINKA! 2, 4 ks , ,- pro minerální cementové lité podlahy Základní nátûr pro minerální cementové lité podlahy. Dobrá nasávací schopnost, stejnomûrn optick vzhled. ZdÛrazÀuje individuální strukturu a provedení minerálního podkladu. Optimální základní nátûr pro ideální pfiilnutí následnû naná en ch CC-PU-ochrann ch vrstev. O etfiovací prostfiedky & Refresher CC-Mat-3000PU NOVINKA! ks , , ,- Polyuretanovo-polymerní disperze pro o etfiování elastick ch podlahovin v objektu v pfiípadû, Ïe není moïné pou- Ïít nûkterou CC-Tvrdou ochrannou vrstvu nebo CC-PUochrannou vrstvu. Díky speciální polymerní kombinaci je ideální pro rychlé oïivování podlahovin s v robní PU-úpravou povrchu. Optimální také pro o etfiování a denní ãi tûní elastick ch podlahovin v domácnosti. Matná optika. Protiskluzn. Mat-3000PU Mat-3000PU CC-Lesk-3000PU NOVINKA! ks , , ,- Polyuretanovo-polymerní disperze pro o etfiování elastick ch podlahovin v objektu v pfiípadû, Ïe není moïné pou- Ïít nûkterou CC-Tvrdou ochrannou vrstvu nebo CC-PU -ochrannou vrstvu. Díky speciální polymerní kombinaci je ideální pro rychlé oïivování podlahovin s v robní PU-úpravou povrchu. Optimální také pro o etfiování a denní ãi tûní elastick ch podlahovin v domácnosti. Lesklá optika. Protiskluzn. 5

6 pro Elastické podlahoviny Konvenãní polymerní tvrdé ochranné vrstvy CC-Objekt Mat-tvrdá ochranná vrstva ,- Polymerní disperze s kovov m síèováním s velmi dobrou odolností a polomatnou optikou. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed. vystaãí na cca 200 m 2 pfii dvou nátûrech. CC-Secura-tvrdá ochranná vrstva ,- 4830,- Polymerní disperze s kovov m síèováním s vysokou odolností a hedvábnû matnou optikou. SplÀuje poïadavky normy DIN pro sportovní povrchy. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed. vystaãí na cca 200 m 2 pfii dvou nátûrech. CC-SG Lesk-tvrdá ochranná vrstva ,- 3640,- Polymerní disperze s kovov m síèováním s vysokou odolností a lesklou optikou. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed. vystaãí na cca 200 m 2 pfii dvou nátûrech. CC-Medica-tvrdá ochranná vrstva ,- Speciální polymerní disperze s kovov m síèováním pro první o etfiení elastick ch podlahovin, se zv enou odolností proti dezinfekãním prostfiedkûm, hedvábnû matná optika. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed. vystaãí na cca 200 m 2 pfii dvou nátûrech. Dezinfekce a odstraàování skvrn CC-Dezinfekãní prostfiedek koncentrát ,- Pro dezinfekãní ãi tûní v nemocnicích a lékafisk ch praxích. PÛsobí baktericidnû, fungicidnû, algicidnû a virucidnû. Zkou en a zanesen do listiny DGHM a DVG. CC-Dezinfekãní prostfiedek bezpeãnû pou- Ïívat. Pfied pouïitím vïdy proãíst oznaãení a informaci o produktu. CC-Elatex ml 15 ks ,- Univerzální odstraàovaã skvrn pro odstraàování r h od gumov ch podpatkû a tvrdo íjn ch skvrn, jako napfi. zbytky lepidel, barvy apod. 6

7 pro Koberce Pfiedãistiãe a ãistící prostfiedky CC-Fresh-Up 2v ml 6 ks , ,- Stará se o ãerstvou vûni díky nové Fresh-Up formuli. Nepfiíjemné pachy na kobercích a ãalounûní budou zcela absorbovány. Rozpou tí neãistoty a skvrny. Proto je ideální jako pfiedãistiã ve spojení se such m i mokr m extrakãním ãi tûním kobercû a ãalounûní. CC-Carpetlife-prá ek NOVINKA! kg 10 kg 10 ks , ,- âistící prá ek na koberce s vynikající schopností rozpou tût neãistoty, pro intenzivní ãi tûní textilních podlahovin. Podlaha mûïe b t kdykoliv bûhem ãi tûní pouïívána. Je ideální pro ãi tûní kobercû choulostiv ch na vlhkost, volnû poloïen ch nebo napínan ch kobercû. Díky optimalizované velikosti zrna témûfi Ïádná tvorba prachu. CC-Kob-Ex ks , ,- Obzvlá tû etrn a hloubkovû úãinn ãistiã pro sprejovou extrakci v ech textilních podlahovin. Speciálnû pro vlnûné koberce. vystaãí na cca 40 m 2. Impregnace CC-Baygard-ochrana koberce ml 12 ks , ,- Pro impregnaci vlákna po kaïdém ãi tûní koberce. Odpuzuje neãistoty, stabilizuje vlákno a zamezuje za ednutí koberce. CC-Fleckschutz ml 6 ks ,- Pro dlouhodobou ochranu proti skvrnám. Tekutiny vyperlí a mohou b t snadnûji odsáty sav m hadfiíkem. Je vhodn pro kûïi a textilie, koberce nebo sedací soupravy. 400 ml vystaãí na cca m 2. Extrémnû hofilav. OdstraÀovaãe skvrn CC-Fleck&Weg ml 400 ml CC-Fleck&Weg hadfiík 25 ks 6 ks ,- 530,- OdstraÀuje vodou rozpustné i nerozpustné skvrny z kobercû ze syntetick ch vláken. PÛsobí aktivním kyslíkem také proti barevnû intenzivním skvrnám jako ãervené víno, káva, ãaj apod. OdstraÀuje r hy od gumy, gumov ch podpatkû, fixû apod ks ,- CC-Fleckenspray R ml 12 ks ,- Profesionál mezi odstraàovaãi skvrn. Receptura na bázi vysoce úãinn ch aktivních látek odstraàuje tvrdo íjné neãistoty jako Ïv kaãka, olej, tuky, asfalt, lepidla, barvy apod. Extrémnû hofilav. 7

8 pro Pfiírodní vlákna a koberce CC-Kob-Ex ks , ,- Obzvlá tû etrn a hloubkovû úãinn ãistiã pro sprejovou extrakci v ech textilních podlahovin. Speciálnû pro vlnûné koberce. vystaãí na cca 40 m 2. CC-Suchá pûna ml 6 ks ,- Speciálnû vyvinutá pro ãi tûní textilních podlahovin a kobercû citliv ch na vlhkost napfi. sisal, kokos, juta. Vynikající ãistící úãinek také na ãalounûní, textilních tapetách a pelmetech. Extrémnû hofilav. CC-Alibaba ml 6 ks ,- etrn odstraàovaã skvrn s irokou pûsobností pro koberce a textilní podlahoviny z vlny, hedvábí, juty, kokosu a ostatních pfiírodních vláken. Vhodn také pro orientální koberce. CC-Teppich-Stop ml 6 ks ,- ZabraÀuje dlouhodobû klouzání kusov ch kobercû, koupelnov ch pfiedloïek apod. Jednodu e nastfiíkat na spodní stranu koberce - hotovo. pro Lakované dfievo a korek CC-Péãe o korek ks ,- Pro o etfiení a bûïné ãi tûní v ech lakovan ch korkov ch podlahovin. O etfiuje a chrání nov korek a star m korkov m podlahám propûjãuje opût nov hedvábn lesk. CC-Základní ãistiã na parkety a korek ks , ,- etrn intenzivní ãistiã pro odstraàování silného zneãi tûní a zbytkû voskû. Je vhodn také jako základní ãistiã pro lakované parkety a korkové podlahy. Vznûtliv. 8

9 pro Lakované dfievo a korek CC-Lesk na parkety ks , ,- Pro o etfiení v ech lakovan ch parket a dfievûn ch podlahovin. O etfiuje a chrání nové parkety hedvábnû leskl m ochrann m filmem, star m parketám propûjãuje opût nov lesk. Obzvlá tû vhodn pro parkety lakované hedvábnû leskl m lakem. CC-Mat na parkety ks , ,- Pro o etfiení v ech lakovan ch parket a dfievûn ch podlahovin. O etfiuje a chrání parkety hedvábnû matn m ochrann m filmem. Obzvlá tû vhodn pro parkety lakované matn m lakem. CC-Péãe o parkety ks , ,- âistící pfiípravek bez rozpou tûdel pro ãi tûní po ukonãení stavebních prací a pravidelné bûïné ãi tûní v ech lakovan ch dfievûn ch podlah a parket. CC-Pfiípravek na impregnaci spár ml 8 ks ,- Ideální ochrana spojû pro v echny laminátové, lakované dfievûné a korkové podlahy. Chrání podlahu pfied vodou a vnikem vlhkosti do oblasti spojû. 250 ml vystaãí na cca m 2. CC-Elatex ml 15 ks ,- Univerzální odstraàovaã skvrn pro odstraàování r h od gumov ch podpatkû a tvrdo íjn ch skvrn. Vhodn také pro v robnû lakované parkety a korkové podlahy. CC-Sprühmax pro parkety, korek a laminát l 5 ks ,- K Ïivotnímu prostfiedí ohledupln sprejov ãistiã pro laminát, lakované dfievûné a korkové podlahy. Pro rychlé a bezproblémové denní ãi tûní. Hygienicky váïe volnû leïící prach a jemné neãistoty. âistí beze mouh a nevrství se. Pfiedávkování a bobtnání hran kvûli pfiíli né vlhkosti bude zamezeno. 9

10 Olej pro dfievûné a korkové podlahoviny CC-Premium-olej l 4 l CC-Tvrdidlo pro olej 4 ks , ,- Tvrd voskov olej na bázi modifikovan ch alkydov ch pryskyfiic a pfiírodních olejû a voskû pro základní povrchovou úpravu vybrou- en ch dfievûn ch podlah v silnû zatûïovan ch prostorách. ZdÛrazÀuje kresbu dfieva. Hedvábnû matná optika. Dobrá nasávací schopnost, elastick film. Ideální v kombinaci s CC-Tvrdidlem pro olej, kter m je dosaïeno obzvlá tû odolného povrchu a rychlého schnutí (pouze pro odborné provádûcí firmy). Vhodn také pro korkové podlahy ml 4 ks ,- Speciální tvrdidlo pro CC-Premium-olej+. Zvy uje odolnost a Ïivotnost vytvofieného olejového filmu a urychluje schnutí. Pouze pro odborné provádûcí firmy. CC-Bílá pasta NOVINKA! ml 20 ks ,- Pigmentov koncentrát pro barvení CC-Premium-olejÛ. Bílou pastou pigmentovan olej propûjãuje podlahovinû charakteristick bûlav tón, kter zdûrazàuje pfiirozenou strukturu dfieva a zjasàuje podlahu. Speciální formulace na bázi pasty umoïàuje jednoduché a stejnomûrné smíchání s olejem. pro Olejované a voskované dfievo a korek CC-Premium-o etfiovací olej l 4 ks ,- O etfiovací olej na bázi modifikovan ch alkydov ch pryskyfiic a pfiírodních olejû a voskû pro olejované/voskované parkety a korkové podlahy. Není vhodn pro UV-olejované kvality nebo pro základní olejování vybrou en ch podlah. Dobrá nasákavost. Odoln elastick o etfiovací film. Je optimální pro o etfiování tûch podlah, které byly základnû naolejovány CC-Premium-olejem +. CC-Bílá pasta NOVINKA! ml 20 ks ,- Pigmentov koncentrát pro barvení CC-Premium-olejÛ. Bílou pastou pigmentovan olej propûjãuje podlahovinû charakteristick bûlav tón, kter zdûrazàuje pfiirozenou strukturu dfieva a zjasàuje podlahu. Speciální formulace na bázi pasty umoïàuje jednoduché a stejnomûrné smíchání s olejem. CC-Péãe o voskované povrchy ks , ,- âistí a o etfiuje jedním pracovním pochodem olejované a voskované dfievûné nebo korkové podlahy. V jimeãná o etfiovací síla na bázi pfiírodních voskû. Po vyle tûní má podlaha pûkn hedvábn lesk. Testován a povolen - Norbert Strehle, Institut für Fußbodentechnik, Koblenz. CC-M dlo na dfievo ks , ,- âistí a o etfiuje jedním pracovním pochodem olejované a voskované dfievûné nebo korkové podlahy. V jimeãná ãistící síla na pfiírodní m dlové bázi pfii souãasnû etrné ph-hodnotû. Hedvábnû matná receptura. 10

11 pro Olejované a voskované dfievo a korek CC-M dlo na dfievo-bílé NOVINKA! ks ,- Do bûla pigmentovaná verze CC-M dla na dfievo. UmoÏÀuje pravidelné oïivování barvy u bíle tónovan ch podlahovin v rámci bûïného denního ãi tûní. CC-Základní ãistiã na parkety a korek ks , ,- etrn intenzivní ãistiã pro odstraàování silného zneãi tûní a zbytkû voskû. Je vhodn také jako základní ãistiã pro lakované parkety a korkové podlahy. Vznûtliv. pro Laminátové podlahy CC-Pfiípravek na ãi tûní laminátu ks , ,- etrn neutrální ãistící pfiípravek pro bûïné ãi tûní v ech laminátov ch podlahovin a v ech laminátov ch povrchû. Odsouhlasen na v echny Click-lamináty. CC-Pfiípravek na impregnaci spár ml 8 ks ,- Ideální ochrana spojû pro v echny laminátové, lakované dfievûné a korkové podlahy. Chrání podlahu pfied vodou a vnikem vlhkosti do oblasti spojû. 250 ml vystaãí na cca m 2. CC-Elatex ml 15 ks ,- Univerzální odstraàovaã skvrn pro odstraàování r h od gumov ch podpatkû a tvrdo íjn ch skvrn. CC-Sprühmax pro parkety, korek a laminát l 5 ks ,- K Ïivotnímu prostfiedí ohledupln sprejov ãistiã pro laminát, lakované dfievûné a korkové podlahy. Pro rychlé a bezproblémové denní ãi tûní. Hygienicky váïe volnû leïící prach a jemné neãistoty. âistí beze mouh a nevrství se. Pfiedávkování a bobtnání hran kvûli pfiíli né vlhkosti bude zamezeno. 5 11

12 pro Byt a dûm (nábytek, kámen, dlaïba atd.) Original Asalin ml 12 ks ,- O etfiování nábytku se dvûma aktivními fázemi pro lakované povrchy a povrchy z umûl ch hmot, smaltované pfiedmûty, mramor, bfiidlice. Kombinuje ãistící sílu vodou rozpustn ch úãinn ch látek s o etfiovacím úãinkem vysoce kvalitních olejû. OdstraÀuje neãistoty a otisky rukou, obnovuje pûvodní tón o etfiovaného povrchu. CC-Teak-olej ml 6 ks ,- Olej na bázi lnûného oleje s pfiíjemn m aroma pro základní a pravidelné o etfiení zahradního nábytku z teakového dfieva a ostatních dfievin, které odolávají povûtrnostním vlivûm. Dobrá nasávací schopnost, pfiirozen drsn povrch. Zachovává dfievinám schopnost d chat. CC-Péãe o kámen ks , ,- Pro o etfiení a bûïné ãi tûní v ech podlahovin z pfiírodního a umûlého kamene. Povrch zûstane protiskluzn, odpuzuje neãistoty a obdrïí hedvábnû matn lesk. CC-Inolit-aktivní prá ek kg 12 ks ,- Firmou Villeroy & Boch doporuãen základní ãistiã pro odstranûní cementového závoje u dlaïby a keramick ch podlahovin, pro venkovní i vnitfiní bazény, zahradní fontány, betonové a kamenné podlahy, sanitární keramiku. OdstraÀuje také zbytky moãového kamene, saze, mastné a rezavé skvrny. CC-Univerzální ãistiã K ks , ,- âistí v echny vodû odolné povrchy v kuchyni, koupelnû, toaletách, pfiírodní kûïi i koïenku, kovové díly, okna, sklo, zrcadla, mark zy, Ïaluzie, zahradní nábytek. Myje nádobí a sklo, ãistí v e v autû vevnitfi a venku. Náfiadí a pomûcky Produkt Obj. ãíslo Balení Cenov kód MOC Krátk popis CC-Lasiãka ,- Kompletní drïák vã. tyãe Potah pro CC-Lasiãka ,- Pro jednoduché a odborné naná ení polymerních disperzí na elastické podlahoviny a také na dfievûné a korkové podlahoviny v domácnostech i v objektech. CC-Univerzální tyã ,- Univerzálnû pouïitelná tyã pro rûzné nástavce. 12

13 Náfiadí a pomûcky Produkt Obj. ãíslo Balení Cenov kód MOC Krátk popis CC-Quick-Step-Systém Quick-Step-DrÏák ,- se stabilním otoãn m kloubem Quick-Step-Potah ,- Bavlna/polyester (50 cm) Quick-Step-Potah ,- Speciální mikrovlákno (50 cm) Novinka! CC-Padmeister-Systém CC-Padmeister-drÏák ,- Ruãní pad bíl ks ,- Ruãní pad ãerven ks ,- Ruãní pad modr ks ,- Ruãní pad zelen ks ,- Ruãní pad hnûd ks ,- CC-DrÏák váleãku s ko em - 25 cm ks ,- CC-Lakovací váleãek Aquatop ks ,- Délka vlasu - 10 mm, ífika - 25 cm CC-Olejovací váleãek ks ,- Délka vlasu - 4 mm, ífika - 25 cm CC-DrÏák váleãku s ko em - 50 cm ks ,- CC-Lakovací váleãek Aquatop ks ,- Délka vlasu - 10 mm, ífika - 50 cm Novinka! CC-PruÏná stûrka zaoblená - 27 cm ks ,- Bavlnûn hadfiík 45x45 cm x 2 ks ,-/2 ks Profi stûrka velká s gum. lamelou ,- Náhradní gumová lamela ,- Papírová role - velká rolí ,- Speciální hadfiík ks ,- Profi-systém pro o etfiování a bûïné ãi tûní tvrd ch podlahovin. Skládá se z robustního drïáku s otoãn m kloubem a dvou potahû z rûzn ch materiálû v ífice 50 cm. Potah z bavlny/polyesteru slouïí k jednoduchému naná ení polymerních disperzí a k ekonomickému bûïnému dennímu ãi - tûní tûch podlah, které jsou polymerními disperzemi o etfieny. Potah ze speciálního mikrovlákna umoïàuje optimální denní ãi tûní podlahovin s PU-úpravou povrchu. Rychlá práce a bezproblémové sundávání potahu. Pro lehké odstraàování voskû a ochrann ch vrstev na mal ch plochách a také v rozích a na hranách ve spojení s vhodn m padem. Velikost 117x254x15 mm - pady pro ruãní doãi Èování ploch - kvalita stejná jako CC-Superpad Speciální drïák pro nasazení v ech níïe uveden ch váleãkû. Novû vyvinut naná ecí váleãek pro CC-PU-ochrannou vrstvu. Novû vyvinut naná ecí váleãek pro aplikaci CC-PU -ochrann ch vrstev na velk ch plochách. Stûrka se zaoblen mi hranami pro naná ení CC-OlejÛ. Pro le tûní a dosou ení CC-Comfort-oleje. Pro tenké nanesení a zapracování CC-Pfiípravku na impregnaci spár. Pro dokonalé a ekonomické odstraàování a vysou ení CC- Pfiípravku na impregnaci spár bûhem aplikace. Stfiední - cca 400 útrïkû papíru 190 x 210 mm K následnému le tûní povrchu po nanesení, odstranûní (pomocí papírové role) a naschnutí CC-Pfiípravku na impregnaci spár. Hadfiík je vhodn také pro naná ení polymerních ochrann ch disperzí na mal ch plochách v domácnostech, na schodech apod. Syr - Interchange tyã ,- Syr - Kruhov mop ,- mal - (45 cm) Syr - Kruhov mop ,- velk - (60 cm) Syr - Bulldog ,- kbelík se Ïdímaãem Syr - Kartáã ,- Syr - Kartáã úzk ,- 5 13

14 Stroje a pfiíslu enství Kompletní sortiment strojû a pfiíslu enství naleznete ve speciálním akãním ceníku strojû pro rok Zde pouze v ãet jednotliv ch strojû: Stroje pro základní ãi tûní tvrd ch podlahovin, brou ení, le tûní a sprejové ãi tûní: CC-SRP 1 jednokotouãov stroj CC-SRP 2+S jednokotouãov stroj CC-Profi-M/S-vysavaã NOVINKA! Numatic CTD Stroje pro suché ãi tûní textilních podlahovin: CC-Carpetlife Profi 350 NOVINKA! CC-Carpetlife-kartáãov vysavaã NOVINKA! CC-Tebo-kartáãov vysavaã S Stroje pro mokré ãi tûní textilních podlahovin: CC-Premium F2 CC-Sprüh-Boy 2000 Numatic CTD Stroje pro mytí tvrd ch podlahovin: CC-Premium F2 Numatic TT3450 (kabelov ) Numatic TTB 4552 (bateriov ) Servisní vozíky: Numatic NSC1403B/120 Pady: 14 Akãní ceník strojû pro rok 2008 vám rádi na vyïádání za leme.

15 Ceník prací platn od 1. ledna 2008 Cena za 1 m 2 PVC, CV, Linoleum, Kauãuk, Lité podlahy âi tûní po pokládce - u nov ch podlahovin 25,- Základní ãi tûní - odstranûní star ch ochrann ch nátûrû 35,- O etfiení povrchu 1K-polymerní ochrannou vrstvou - mat nebo pololesk (2 nátûry) 40,- Sanace 1K-polymerní ochranné vrstvy - cena je vãetnû pfiípravy stávajícího povrchu (1 nátûr) 45,- OÏivení podlahovin vãetnû kvalit s v robní PU/PUR-úpravou povrchu - speciální 1K-polyuretanovo-polymerní ochrannou vrstvou mat nebo pololesk (2 nátûry) Novinka 55,- Speciální dlouhodobé o etfiení podlahovin vãetnû kvalit s v robní PU/PUR-úpravou povrchu 145,- - 2K-polyuretanovou CC-PU-ochrannou vrstvou matnou (2 nátûry) * aï 6x del í Ïivotnost neï bûïné polymerní nebo kopolymerní nátûry * extrémní odolnost vûãi mechanickému a chemickému zatíïení * odolnost vûãi v em bezbarv m dezinfekãním prostfiedkûm * permanentní, chemicky neodstraniteln nátûr * dle DIN vhodn pro elastické sportovní povrchy Minerální cementové lité podlahy 190,- - základní nátûr CC-Primer + 2 vrstvy CC-PU-ochranné vrstvy matné Koberce Sprejové pfiedãi tûní, suché extrakãní ãi tûní kobercû - vãetnû odstraàování skvrn 49,- Klasické mokré extrakãní ãi tûní - vãetnû odstraàování skvrn 25,- Proti pinivá impregnace koberce s ochranou vlákna 55,- Dfievûné podlahy - lakované, olejované, voskované âi tûní lakovan ch podlah po pokládce a o etfiení - 1K-polymerní ochrannou vrstvou (2 nátûry) 65,- Základní ãi tûní lakovan ch podlah a nové o etfiení - odstranûní star ch ochrann ch nátûrû a ochrana 1K-polymerní ochrannou vrstvou (2 nátûry) 95,- Sprejové strojové ãi tûní povrchu 35,- Intenzivní ãi tûní a následné o etfiení voskovan ch a olejovan ch podlah 55,- Intenzivní ãi tûní a následné doolejování dfievûn ch podlah 95,- Laminátové podlahy Impregnace spár proti vlhkosti 53, Sprejové strojové ãi tûní povrchu 35,- DlaÏby a kamenné podlahy Intenzivní hloubkové ãi tûní, o etfiení povrchu a zale tûní 45,- Základní ãi tûní - odstraàování cementového závoje a rzi, ãi tûní spár 55,- Poznámky a upfiesnûní: * Ve keré uvedené ceny jsou v Kã bez DPH. * Pfiesná cenová kalkulace závisí na stavu podlahoviny, velikosti a ãlenitosti plochy. * V pfiípadû vût í nároãnosti na manuální práci bez moïnosti pouïití strojû, napfi. schodi tû, úzké nepfiístupné plochy apod., provádíme pfiesn individuální cenov rozpoãet. * Na zakázky do 100 m 2 vám vypracujeme individuální cenov rozpoãet. * K zakázkám do 500 m 2 úãtujeme dopravné Kã 8,- za 1 km. * VyÏádejte si, prosím, pfiesnou cenovou kalkulaci pro Va i konkrétní podlahovinu. 15

16 DEMA DEKOR CZ s.r.o. V hradní dovozce CC-Dr. Schutz pro âr a SR VídeÀská 51, Znojmo tel: +420 / fax: +420 / mobil office: +420 / Doporuãeno v znamn mi v robci podlahovin

katalog / ceník / 2009...na podlahu,já jsem pes! Profesionální péče o Vaši podlahu

katalog / ceník / 2009...na podlahu,já jsem pes! Profesionální péče o Vaši podlahu katalog / ceník / 2009...na podlahu,já jsem pes! Profesionální péče o Vaši podlahu Máte potíže s optickým vzhledem povrchu Vaší podlahoviny? Je denní čištění obtížné a neúčinné? Obraťte se na naše odborné

Více

katalog / ceník / 2010 Profesionální péče o Vaši podlahu

katalog / ceník / 2010 Profesionální péče o Vaši podlahu katalog / ceník / 2010 Profesionální péče o Vaši podlahu CERTIFIKÁT ERTIFIKÁT CERTIFIKÁT CERTIFIKÁT CERTIFIKÁT CERTIFIKÁT CERTIFIKÁT CERTIFIKÁT CERTIFIKÁT KÁT CERTIFIKÁT CERTIFIKÁT CERTIFIKÁT CERTIFIKÁT

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Návod na čištění a údržbu podlah

Návod na čištění a údržbu podlah S přírodou k člověku Návod na čištění a údržbu podlah pro podlahy ze dřeva, korku, linolea a minerálních povrchů suché čištění mokré čištění údržba základní obnova odstraňování problematických skvrn intenzivní

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU CRAMOLIN CRAMOLIN DÛvûra v osvûdãenou znaãku Bezpeãí díky kompetentnosti UÏ kdyï revoluce v elektronice zahájila pfied nûkolika desítkami let své vítûzné

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Obsah: Rabatové skupiny, poznámky, informace, balné a dopravné. Ceník 2015/1 platný od 1. ledna 2015 Stránka 2 z 15

Obsah: Rabatové skupiny, poznámky, informace, balné a dopravné. Ceník 2015/1 platný od 1. ledna 2015 Stránka 2 z 15 Obsah: Elastické, minerální a lité podlahy Stra 3-4 PU-COLOR barevná renovace povrchu podlahovin Stra 4 Koberce ze syntetického vlák Stra 5 Koberce z přírodních vláken Stra 5 Dřevěné a korkové podlahy

Více

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Jak se nové provedení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo liší od toho původního? Nové složení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo obsahuje

Více

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH SP-5 AMBIENTE SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Montáž v úrovni podlahy. Méně je někdy

Více

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Povrchové úpravy podlah Čištění podlah Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Trvale pěkná podlaha díky dobrému ošetření. S péčí a pravidelností chránit I když po podlaze všichni chodíme, nemusí přeci

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2015

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2015 PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2015 B2C ceník č. 2/2015 platnost 1. 6. 30. 9. 2015 aktualizace 1. 6. 2015 INFORMACE o cenách a produktech Star: Jednotlivá

Více

Podlahy na terasy a balkóny

Podlahy na terasy a balkóny Podlahy na terasy a balkóny Inovativní Univerzální Variabilní design Příjemný, teplý a bezpečný povrch Vysoká odolnost Vyrobeno v Německu Pryžové čtverce Kraitec step nabízejí elegantní a praktické řešení

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

RZ systémy pro čištění a ošetřování podlah

RZ systémy pro čištění a ošetřování podlah RZ systémy pro čištění a ošetřování podlah 2014 Elastické podlahoviny ošetřování podlah RZ 151 TURBO AKTIV GRUNDREINIGER speciální základní čisticí prostředek Nová receptura Vysoce aktivní speciální čisticí

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie VELKOOBCHODNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2013

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie VELKOOBCHODNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2013 PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie VELKOOBCHODNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2013 ceník č. 4/2013 platnost 1. 10. 31. 12. 2013 aktualizace 1. 10. 2013 INFORMACE o cenách a produktech Star: Jednotlivá

Více

Třívrstvé dřevěné podlahy program Basic

Třívrstvé dřevěné podlahy program Basic program Basic Velká ofenziva Basic 2015: Nové, přesvědčivé, přirozené Parador Velká ofenziva Basic 2015 Osvědčená prémiová kvalita tvoří základ sortimentu Basic. S mnoha novými položkami s různou úpravou

Více

UNIVERSAL HLADKÁ KŮŽE NUBUK STYLE OUTDOOR SPORT. KATALOG kosmetika na obuv

UNIVERSAL HLADKÁ KŮŽE NUBUK STYLE OUTDOOR SPORT. KATALOG kosmetika na obuv UNIVERSAL HLADKÁ KŮŽE NUBUK STYLE OUTDOOR SPORT KATALOG kosmetika na obuv Sortiment UNIVERSAL Pro všechny obuvnické materiály a jejich kombinace. HLADKÁ KŮŽE Pro obuv z hladké kůže. NUBUK Pro obuv z nubuku

Více

Nové produkty FOR HOME 2015

Nové produkty FOR HOME 2015 Nové produkty FOR HOME 2015 Tekutý prostředek na čištění plastových povrchů NOVINKA Plastic Surface Cleaner 750 ml dokonale odstraňuje veškeré nečistoty: mastnotu, prach i saze nepoškrábe čištěný povrch

Více

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2014

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2014 PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2014 B2C ceník č. 2/2014 platnost 1. 4. 30. 6. 2014 aktualizace 1. 4. 2014 INFORMACE o cenách a produktech Star: Jednotlivá

Více

Kterou lazuru z vaší nabídky použít?

Kterou lazuru z vaší nabídky použít? Kterou lazuru z vaší nabídky použít? Současná nabídka lazur z COLORLAKu představuje ucelenou a profesionální formu ochrany dřeva ve všech jeho oblastech povrchové úpravy pro použití v exteriéru i interiéru.

Více

Průmyslové nátěrové hmoty

Průmyslové nátěrové hmoty Průmyslové nátěrové hmoty Společnost FEYCOLOR vznikla v Německu v roce 1948 a je trvale úzce specializována na vývoj a výrobu vysoce kvalitních průmyslových nátěrů pro oblast antikorozní ochrany, ochrany

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

CENÍK OSMO COLOR 2014 Platnost od 1.01.2014 Verze : ČR, Maloobchodní ceny bez DPH a s DPH Vytvořeno: 13.12.2013

CENÍK OSMO COLOR 2014 Platnost od 1.01.2014 Verze : ČR, Maloobchodní ceny bez DPH a s DPH Vytvořeno: 13.12.2013 bez 4006850112647 10300023 Tvrdý voskový olej Original 3032 bezbarvý-hedvábný polomat 0,375 L 4 478 578 4006850104444 10300001 Tvrdý voskový olej Original 3032 bezbarvý-hedvábný polomat 0,75 L 4 752 910

Více

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance 2015-2016 Luxusní vinylové dílce Volně kladené dlaždice a lamely Tkané vinylové čtverce Vytváříme atmosféru Architekti, interiéroví designéři a firmy zabývající

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky

Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky A B R A S I V E S Obsah v eobecnû Brousicí systémy sia : základní pfiedpoklad pro dosaïení kvalitního povrchu 4 sia chrání Va e zdraví: rozsáhlé informace k zaji

Více

Budova Vyšehrad Victoria, Na Vítězné pláni 4/1719, Praha 4, 140 00, Tel.: (+420) 222 522 870, Fax: (+420) 222 519 456 E-mail:mail@boltonczechia.

Budova Vyšehrad Victoria, Na Vítězné pláni 4/1719, Praha 4, 140 00, Tel.: (+420) 222 522 870, Fax: (+420) 222 519 456 E-mail:mail@boltonczechia. Budova Vyšehrad Victoria, Na Vítězné pláni 4/1719, Praha 4, 140 00, Tel.: (+420) 222 522 870, Fax: (+420) 222 519 456 E-mail:mail@boltonczechia.cz, www.boltonczechia.cz Profesionální řada WC NET Aktivátor

Více

PROSTORY PÉČE O ZDRAVÍ STROPNÍ PODHLEDY. [S námi, se pfiání stávají skuteãností.] PÉČE O ZDRAVÍ DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy March 2007

PROSTORY PÉČE O ZDRAVÍ STROPNÍ PODHLEDY. [S námi, se pfiání stávají skuteãností.] PÉČE O ZDRAVÍ DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy March 2007 STROPNÍ PODHLEDY [S námi, se pfiání stávají skuteãností.] CI/SfB (35) Xy March 2007 PÉČE O ZDRAVÍ PROSTORY PÉČE O ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA AKUSTICKÉ POHODLÍ DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ I strop

Více

BÜCHNER systémy na podlahy BÜCHNER Systémy na podlahy

BÜCHNER systémy na podlahy BÜCHNER Systémy na podlahy BÜCHNER Systémy na podlahy Nátěry podlah pro lehké zatížení Vodou ředitelné Vlastnosti: lehké pochozí a pracovní zatížení v dílnách a skladech. Silně savé Normální podlahy BÜCHNER ELG- Aqua - dobře se

Více

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Průmyslové podlahové systémy penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Ceresit-flooring brochure-cz_v5.indd 1 30.4.2009 13:56:02 EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR Dvousložková pryskyřice k penetraci cementem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

PŘÍRODNÍ NÁTĚRY NA DŘEVO OSMO CENÍK 2015

PŘÍRODNÍ NÁTĚRY NA DŘEVO OSMO CENÍK 2015 PŘÍRODNÍ NÁTĚRY NA DŘEVO OSMO CENÍK 2015 PRO DŘEVO VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH Obsah PRO DŘEVO VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH Tvrdý voskový olej Original................. 3 Tvrdý voskový olej Rapid.................

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

prací prostředek pro dětské prádlo

prací prostředek pro dětské prádlo prací prostředek pro dětské prádlo 2,4 kg 4,5 kg 15 kg BATOLE Kvalitní prací prášek českého výrobce, určený převážně na prádlo přicházející do styku s dětskou pokožkou, která je nejvíce vystavena rizikům

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Luxusní dubová prkna 1302,- 990,-

Luxusní dubová prkna 1302,- 990,- Bestsellers 2014-58 vybraných třívrstvých, dýhových a laminátových podlah v atraktivní cenové nabídce, 56 dubů a 2 ořechy - Různé barevné povrchové úpravy v matném laku, oxidativním a UV - oleji, kartáčování

Více

Návod k péči. o podlahu. Nejlepší tipy pro dokonalou péči. o podlahu

Návod k péči. o podlahu. Nejlepší tipy pro dokonalou péči. o podlahu Návod k péči o podlahu Nejlepší tipy pro dokonalou péči o podlahu 2 rychle, snadno, přírodně: tak se dnes pečuje o podlahy. Správná péče o podlahu snadná a hned hotová! Správná péče o podlahu zachová hodnotu

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete!

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! Obsah KOMBINOVANÉ PRACOVNÍ STOLY 3-4 POJÍZDNÉ SKŘÍŇKY A DÍLENSKÉ VOZÍKY 5 PODSTAVCOVÉ SKŘÍŇKY 6-7 SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ K DĚLENÍ ZÁSUVEK PODSTAVCOVÝCH

Více

Linoleová podlaha. 60 Přírodní podlahy

Linoleová podlaha. 60 Přírodní podlahy Linoleová podlaha Vnímání prostoru s podlahou pokrytou linoleem je velmi speciální a kdo jednou bydlel v takto vybavených místnostech, ten již nechce jinak. Uvolněná atmosféra vzniká hravým střídáním dynamického,

Více

Čistota střižená na míru

Čistota střižená na míru Příslušenství pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Čistota střižená na míru Firma Kärcher nabízí pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot bohaté a užitečné příslušenství pro

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Original GARDENA Cleansystém. Perfektní péče na mokro, která má systém. Silný sortiment pro všechny čisticí úkoly kolem domu a na zahradě.

Original GARDENA Cleansystém. Perfektní péče na mokro, která má systém. Silný sortiment pro všechny čisticí úkoly kolem domu a na zahradě. Perfektní péče na mokro, která má systém Silný sortiment pro všechny čisticí úkoly kolem domu a na zahradě. Čisticí systém s přívodem vody a přípojkami GARDENA systému. Jednoduše kombinovatelný Ideální

Více

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/ 4. Plošný materiál Nabídka plošných materiálů zahrnuje zejména dřevotřískové desky laminované, surové a dýhované, dále dřevovláknité desky, desky MDF a HDF, pracovní desky, překližky, štěpkové desky a

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK 2014.1

MALOOBCHODNÍ CENÍK 2014.1 MALOOBCHODNÍ CENÍK 2014.1 DŘEVĚNÉ 3-VRSTVÉ PODLAHY Parket Atelier s.r.o. Budějovická 1035 252 42 Jesenice tel. vzorkovna: 241 404 735 tel. velkoobchod: 241 712 630 fax: 241 404 017 www.parketatelier.cz

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Ceník služeb Cleaning service Karlovy Vary

Ceník služeb Cleaning service Karlovy Vary Čistící a úklidové práce Karlovy Vary Tomáš Suchan Loketská 10, 360 06 Karlovy Vary Tel/Fax: 352 665 935 Mobil: 606 519 616 IČ: 669 70 253 Email: suchan.tomas.kv@seznam.cz Skype: Mr.Cleaner Ceník služeb

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

MANUÁL K POUŽITÍ SUPERKONCENTRÁTŮ

MANUÁL K POUŽITÍ SUPERKONCENTRÁTŮ MANUÁL K POUŽITÍ SUPERKONCENTRÁTŮ PRO ČISTOTU A HYGIENU V PROFESIONÁLNÍ SFÉŘE Produkt Popis Kde použít Ředění Jak použít AROMA PRODUKT Superkoncentrát. Detergent pro základní úklid i denní údržbu a pro

Více

Vinyl. teplejší a tišší jak laminát! CENÍK 2011. Ceník 03/2011 CZ

Vinyl. teplejší a tišší jak laminát! CENÍK 2011. Ceník 03/2011 CZ Ceník 03/2011 CZ Vinyl teplejší a tišší jak laminát! CENÍK 2011 Tímto ceníkem pozbývají všechna dřívější vydání platnosti. Omyl, cena a technické změny vyhrazeny! Všechny dodávky se zakládají na prodejních

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

ZERO. ekologické ELASTICKÉ PODLAHOVÉ KRYTINY V ROLÍCH bez obsahu pvc. Bez obsahu PVC

ZERO. ekologické ELASTICKÉ PODLAHOVÉ KRYTINY V ROLÍCH bez obsahu pvc. Bez obsahu PVC ZERO ekologické ELASTICKÉ PODLAHOVÉ KRYTINY V ROLÍCH bez obsahu pvc Bez obsahu PVC ELASTICKÉ PODLAHY V ROLÍCH PRO KOMERČNÍ PROSTORY Neobsahuje PVC (polyvinylchlorid), chlor a plastifikátory Neobsahuje

Více

výroby dopravních prostředků

výroby dopravních prostředků Komplexní profesionální řešení pro dané segmenty. www.tork.cz paliv a energie strojírenský výroby dopravních prostředků chemický správná volba má význam Charakter práce v oblasti strojírenského, automobilového,

Více

nábytek ZAVĚŠENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY USNADŇUJÍ ÚDRŽBU FOTO VILLEROY & BOCH Living

nábytek ZAVĚŠENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY USNADŇUJÍ ÚDRŽBU FOTO VILLEROY & BOCH Living nábytek ZAVĚŠENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY USNADŇUJÍ ÚDRŽBU FOTO VILLEROY & BOCH 62 Living PŘI VÝBĚRU NÁBYTKU DO KOUPELNY BYCHOM SE NEMĚLI ŘÍDIT POUZE JEHO VZHLEDEM, TVAREM A VELIKOSTÍ, ALE MĚLI BYCHOM SE ZAJÍMAT

Více

Laminát Basic Program

Laminát Basic Program Laminát Basic Program Velká ofenziva Basic 2015: Objevte nové dekory a formáty Parador Laminát Velká ofenziva Basic 2015 Osvědčená prémiová kvalita tvoří základ sortimentu Basic. S mnoha novými dekory

Více

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce - vícevrstvé konstrukce Vícevrstvé konstrukce mají v podstatû podobnou skladbu, pfiiãemï kaïdá plní specifickou funkci. 0 0 KLINKER - lícové zdivo vzduchová mezera POROTHERM, P+D POROTHERM UNIVERSAL plo

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Flügger. Ochrana dřeva v interiéru. flugger.cz

Flügger. Ochrana dřeva v interiéru. flugger.cz Flügger Ochrana dřeva v interiéru flugger.cz FLÜGGER OCHRANA DŘEVA V INTERIÉRU Proč natíráme truhlářské výrobky v interiérech? Natřením dveří, zárubní nebo nábytku můžete dosáhnout mnoha nádherných a vzrušujících

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oopp,

Více

Proč. Protože čistí!

Proč. Protože čistí! Proč Protože čistí! New Product Technology Značka REAL přináší komplexní řešení na všechny stupně znečištění a pro všechny typy povrchů včetně těch nejcitlivějších (sklokeramika, dřevo, mramor, teflon,

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

SLOŽENÍ PODLAHY TECHNICKÉ PARAMETRY

SLOŽENÍ PODLAHY TECHNICKÉ PARAMETRY laminátové podlahy SLOŽENÍ PODLAHY 1 Overlay vysoce odolný proti oděru 2 Dekorační papír 3 Vodě-odolná nosná deska z přírodních dřevěných vláken 4 Protitah Jako nosné desky byly použity výlučně desky HDF

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce Pronivel Cerfix Pronivel P

přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce Pronivel Cerfix Pronivel P PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce

Více

PU 250-50 d4/0412. 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3

PU 250-50 d4/0412. 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3 PU 250-50 d4/0412 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3 Informace o přípravku Účel použití přípravku: Popis přípravku Velmi kvalitní 2-složkový vrchní nátěr na bázi polyuretan-acryl, na minerální

Více

nátěry na dřevo do vnitřních a vnějších prostor tvrdý voskový OLej na OChRana & ÚdRžba Ceník OSMO COLOR Maloobchodní ceník 2012

nátěry na dřevo do vnitřních a vnějších prostor tvrdý voskový OLej na OChRana & ÚdRžba Ceník OSMO COLOR Maloobchodní ceník 2012 nátěry na dřevo do vnitřních a vnějších prostor tvrdý voskový OLej na dřevěné podlahy OChRana & ÚdRžba Ceník OSMO COLOR Maloobchodní ceník 2012 pro dřevo ve vnitřních prostorách 4 Tvrdý voskový olej Original,-Rapid,-Pure,-2

Více

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost.

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost. KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM Vhodné pro kancelář i domácnost. 1 Lepidla Lepidlo 8g tuhé gelové Lepidlo 15g tuhé gelové - Tuhá lepící pasta, vysouvatelná z plastové tuby, pro univerzální použití v kanceláři i

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Základní třída K 2 Home

Základní třída K 2 Home Základní třída K 2 Home Vysokotlaký čistič K2 Home se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti. Vybavení:

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

D U B. Barevný tón podlahy je teplý, středně hnědý až intenzivně hnědý. Hlazení až k dostatečné struktuře fládru.

D U B. Barevný tón podlahy je teplý, středně hnědý až intenzivně hnědý. Hlazení až k dostatečné struktuře fládru. D U B Barevný tón podlahy je teplý, středně hnědý až intenzivně hnědý. Hlazení až k dostatečné struktuře fládru. Dub Arkáde, antický vzhled v olejovém vosku, fasetované, silně sukovité, svěží struktura

Více

Katalog 2005/2006. platnost od 1. 10. 2005. Hygienické systémy

Katalog 2005/2006. platnost od 1. 10. 2005. Hygienické systémy Katalog 2005/2006 platnost od 1. 10. 2005 Hygienické systémy OBSAH SANITÁRNÍ SYSTÉMY KOVOVÉ... 3 BOBRICK... 3 produktová řada Classic... 4 produktová řada Contura... 10 produktová řada Trimline... 13 produktová

Více

každý den exkluzivní pocit

každý den exkluzivní pocit cz každý den exkluzivní pocit Vzrušující kolekce podlah Rooms Vás zahrne celou šíři profesionálních laminátových podlah ve 30 dekorech od oblíbené bukové 3-parkety až po vysoce ušlechtilý dub v provedení

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image Postranní ochranné potahy pro ALFA ROMEO obj. č. D-AR 95 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

k k TECHNICKÝ LIST Použití / Oblasti použití Skladování / Zpracování Kvalitativní znaky / Technická data EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY SKLADOVÁNÍ

k k TECHNICKÝ LIST Použití / Oblasti použití Skladování / Zpracování Kvalitativní znaky / Technická data EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY SKLADOVÁNÍ TECHNICKÝ LIST EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY Stav: 10. listopad 2011 EGGER EUROSPAN Pracovní desky jsou sendvičové elementy, skládající se z dřevotřískových desek E1 EUROSPAN, jež jsou na ploše a jakož

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB...

!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB... REPROSTUDIO CENÍK SLUŽEB Platnost od: březen / 2011!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB... - BAREVNÉ A ČERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ A TISK - SAZBA LETÁKŮ, PROSPEKTŮ, POZVÁNEK, HLAVIČKOVÝCH

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

Moderní metody úklidu v nemocnicích

Moderní metody úklidu v nemocnicích Moderní metody úklidu v nemocnicích 111249_Prospekt_Krankenhaus_2011_EN-RU-CZ_RZ.indd 1 22.08.11 16:05 Moderní metody úklidu v nemocnicích Tímto prospektem bychom Vám rádi představili naši různorodou řadu

Více

PŘÍRODNÍ NÁTĚRY NA DŘEVO

PŘÍRODNÍ NÁTĚRY NA DŘEVO PŘÍRODNÍ NÁTĚRY NA DŘEVO BARVY A OCHRANA UVNITŘ BŘEZEN 2012 POROVNEJTE SI TRADIČNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA BÁZI OLEJE > chrání dřevo zevnitř > nevytváří fi lm > netvoří žádné ochranné povrchy LAKY A NÁTĚROVÝ

Více

IZOLACE PROTI HLUKU A VIBRACÍM Vyrobena z recyklované gumy. o d o l n á s p o l e h l i v á t r v a n l i v á

IZOLACE PROTI HLUKU A VIBRACÍM Vyrobena z recyklované gumy. o d o l n á s p o l e h l i v á t r v a n l i v á IZOLACE PROTI HLUKU A VIBRACÍM Vyrobena z recyklované gumy o d o l n á s p o l e h l i v á t r v a n l i v á FUNKCE & VÝHODY Tlumení hluku a vibrací - výborná ochrana proti hluku, který vzniká v konstrukcích

Více

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou

Více

-30%1) ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK NA OCHRANU PŘED SKVRNAMI XXXL DOMY NÁBYTKU. TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

-30%1) ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK NA OCHRANU PŘED SKVRNAMI XXXL DOMY NÁBYTKU. TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ. ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK XXXL NOVINKA 18.999,- 33.345,-* SEDACÍ SOUPRAVA -30%1) NA OCHRANU premium - Ochrana před skvrnami obalí vaše nové textilie neviditelnou ochrannou vrstvou a ochrání potahové látky do posledního

Více

Ochranné nátěrové hmoty

Ochranné nátěrové hmoty Ochranné nátěrové 4 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

KATALOG STANDARDŮ 5/2015

KATALOG STANDARDŮ 5/2015 5/2015 KATALOG STANDARDŮ DVEŘE Dveře dotvářejí Váš interiér. Jsou chápány jako nábytek, který mimo jiné plní komunikační funkci mezi jednotlivými místnostmi. Dveře, které byly vybrány do standardu projektu,

Více

Modely Bonalana v nabídce: 11 12 13. Vložené lišty: Povrchy: Sklo v ceně: polykarbonát čirý, polykarbonát mléčný. Dýha. model 15 O4.

Modely Bonalana v nabídce: 11 12 13. Vložené lišty: Povrchy: Sklo v ceně: polykarbonát čirý, polykarbonát mléčný. Dýha. model 15 O4. Modely Bonalana v nabídce: DÝHA Vložené lišty: 15 15 15 S2, O3 LET ZÁRUKA O1 O2 O3 O4 Povrchy: Dýha buk, bříza, dub AM, dub EV, dub finský, jasan, javor AM, javor EV, olše, ořech AM, ořech EV, ořech finský,

Více

Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou

Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou Obsah TiráÏ Technická koncepce a zpracování Ing. Ladislav KubÛ M.T. A., spol. s r. o. Pod Pekárnami 7, Praha 9 Vydání âerven 2008 Vydavatel M.T.A.,

Více