by DEMA DEKOR CZ Ceník 2008 Profesionální o etfiování podlahovin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "by DEMA DEKOR CZ Ceník 2008 Profesionální o etfiování podlahovin"

Transkript

1 by DEMA DEKOR CZ Ceník 2008 Profesionální o etfiování podlahovin

2 Na kaïdé podlaze po celém svûtû jsme doma. Návody na o etfiování pro v echny podlahoviny Technické listy Bezpeãnostní listy Informace najdete na

3 Obsah pro Elastické podlahoviny 4-6 pro Koberce 7 pro Pfiírodní vlákna a koberce 8 pro Lakované dfievo a korek pro Olejované a voskované dfievo a korek 8-11 pro Laminátové podlahy 11 pro Byt a dûm - nábytek, kámen, dlaïba atd. 12 Náfiadí a pomûcky + Syr + Stroje a pfiíslu enství Ceník prací 15 Technické zmûny vyhrazeny. Dbejte prosím návodû na o etfiování a návodû k pouïití na obalech.

4 pro Elastické podlahoviny Základní ãistiãe CC-Základní ãistící pfiípravek R ks , , ,- Pro základní ãi tûní a pro ãi tûní po ukonãení stavebních prací u pfiírodního linolea, PVC, CV a kauãukov ch podlahovin. OdstraÀuje staré vrstvy o etfiovacích prostfiedkû, zbytky lepidel apod. Pro materiál etrná ph-hodnota. CC-Turbo-základní ãistiã NOVINKA! ,- Expres-základní ãistiã s rychl m rozpou tûcím úãinkem. OdstraÀuje velmi silnû a dûkladnû ochranné samole tící nátûry, pfiedev ím odolné, pfiestárlé nebo navrstvené ochranné filmy na podlahovinách. Krátká doba pûsobení, bezzápachová receptura. PouÏiteln pro PVC, polyolefin, linoleum, kauãuk. Pro profesionální pouïití v objektech. CC-Profi-základní ãistící pfiípravek ,- Pro profesionální základní ãi tûní podlahovin z PVC a CV. Není vhodn pro pfiírodní linoleum a kauãukové podlahoviny. BûÏné a intenzivní ãistící prostfiedky CC-PU-ãistiã ks , , ,- Ideální ãistící pfiípravek pro ãi tûní po ukonãení stavebních prací a pro denní ãi tûní tûch elastick ch podlahovin (PVC, CV, linoleum apod.), které jsou o etfieny CC-PU-ochrannou vrstvou nebo mají v robní PU-povrchovou úpravu. Vysoká ãistící schopnost. Rozpou tí neãistoty a tuky. CC-R 1000-ãistící pfiípravek ks , , ,- Pro bûïné ãi tûní a o etfiování v ech elastick ch podlahovin. PÛsobí protiskluznû, odpuzuje neãistoty a je antistatick. SplÀuje poïadavky DIN pro údrïbu sportovních povrchû. MoÏno zale Èovat a pouïívat v ãistících automatech. CC-Aktivní ãistící pfiípravek R ks , ,- Ideální pro ãi tûní po ukonãení stavebních prací u novû poloïen ch elastick ch podlahovin v domácnostech a také pfiírodního linolea v objektech, aby zde zûstal zachován v robní ochrann fini. Také optimální pro mezistupàové ãi tûní bez naru ení polymerov ch ochrann ch filmû. 4

5 pro Elastické podlahoviny 2K - Polyuretanové ochranné vrstvy - pro extrémnû dlouhou ochranu CC-PU-ochranná vrstva matná , vãetnû 500 ml tvrdidla CC-PU-ochranná vrstva-antislip , vãetnû tvrdidla g pfiísada CC-PU-Anticolor NOVINKA! ,- Speciální 2K polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatíïení a také dezinfekãním prostfiedkûm a chemikáliím. Pro dlouhodobou ochranu, s hedvábnû matnou optikou. Protiskluzn. SplÀuje poïadavky normy DIN pro sportovní povrchy. Urãen pouze pro odborné provádûcí firmy. Jedno balení vystaãí na cca 55 m 2 pfii dvou nátûrech. 7650,- Speciální 2K polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatíïení a také proti bezbarv m dezinfekãním prostfiedkûm a chemikáliím. Pfiísada Antislip zabezpeãuje zv ení protiskluznosti ochranného filmu na skupinu R 10. Protiskluzné vlastnosti zkou eny v ústavu BGIA dle smûrnice BGR 181 a DIN Urãen pouze pro odborné provádûcí firmy. Jedno balení vystaãí na cca 55 m 2 pfii dvou nátûrech , vãetnû 500 ml tvrdidla 2 ks ,- Speciální 2K polymerní ochranná vrstva se zv enou odolností proti barevn m chemikáliím (barvy na vlasy, dezinfekce na poranûní apod.) a migraci zmûkãovadel (napfi. z gumy). Ochrann film s vysokou odolností a hedvábnû lesklou optikou. Urãen pouze pro odborné provádûcí firmy. Jedno balení vystaãí na cca 25 m 2 pfii dvou nátûrech. CC-Primer NOVINKA! 2, 4 ks , ,- pro minerální cementové lité podlahy Základní nátûr pro minerální cementové lité podlahy. Dobrá nasávací schopnost, stejnomûrn optick vzhled. ZdÛrazÀuje individuální strukturu a provedení minerálního podkladu. Optimální základní nátûr pro ideální pfiilnutí následnû naná en ch CC-PU-ochrann ch vrstev. O etfiovací prostfiedky & Refresher CC-Mat-3000PU NOVINKA! ks , , ,- Polyuretanovo-polymerní disperze pro o etfiování elastick ch podlahovin v objektu v pfiípadû, Ïe není moïné pou- Ïít nûkterou CC-Tvrdou ochrannou vrstvu nebo CC-PUochrannou vrstvu. Díky speciální polymerní kombinaci je ideální pro rychlé oïivování podlahovin s v robní PU-úpravou povrchu. Optimální také pro o etfiování a denní ãi tûní elastick ch podlahovin v domácnosti. Matná optika. Protiskluzn. Mat-3000PU Mat-3000PU CC-Lesk-3000PU NOVINKA! ks , , ,- Polyuretanovo-polymerní disperze pro o etfiování elastick ch podlahovin v objektu v pfiípadû, Ïe není moïné pou- Ïít nûkterou CC-Tvrdou ochrannou vrstvu nebo CC-PU -ochrannou vrstvu. Díky speciální polymerní kombinaci je ideální pro rychlé oïivování podlahovin s v robní PU-úpravou povrchu. Optimální také pro o etfiování a denní ãi tûní elastick ch podlahovin v domácnosti. Lesklá optika. Protiskluzn. 5

6 pro Elastické podlahoviny Konvenãní polymerní tvrdé ochranné vrstvy CC-Objekt Mat-tvrdá ochranná vrstva ,- Polymerní disperze s kovov m síèováním s velmi dobrou odolností a polomatnou optikou. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed. vystaãí na cca 200 m 2 pfii dvou nátûrech. CC-Secura-tvrdá ochranná vrstva ,- 4830,- Polymerní disperze s kovov m síèováním s vysokou odolností a hedvábnû matnou optikou. SplÀuje poïadavky normy DIN pro sportovní povrchy. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed. vystaãí na cca 200 m 2 pfii dvou nátûrech. CC-SG Lesk-tvrdá ochranná vrstva ,- 3640,- Polymerní disperze s kovov m síèováním s vysokou odolností a lesklou optikou. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed. vystaãí na cca 200 m 2 pfii dvou nátûrech. CC-Medica-tvrdá ochranná vrstva ,- Speciální polymerní disperze s kovov m síèováním pro první o etfiení elastick ch podlahovin, se zv enou odolností proti dezinfekãním prostfiedkûm, hedvábnû matná optika. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed. vystaãí na cca 200 m 2 pfii dvou nátûrech. Dezinfekce a odstraàování skvrn CC-Dezinfekãní prostfiedek koncentrát ,- Pro dezinfekãní ãi tûní v nemocnicích a lékafisk ch praxích. PÛsobí baktericidnû, fungicidnû, algicidnû a virucidnû. Zkou en a zanesen do listiny DGHM a DVG. CC-Dezinfekãní prostfiedek bezpeãnû pou- Ïívat. Pfied pouïitím vïdy proãíst oznaãení a informaci o produktu. CC-Elatex ml 15 ks ,- Univerzální odstraàovaã skvrn pro odstraàování r h od gumov ch podpatkû a tvrdo íjn ch skvrn, jako napfi. zbytky lepidel, barvy apod. 6

7 pro Koberce Pfiedãistiãe a ãistící prostfiedky CC-Fresh-Up 2v ml 6 ks , ,- Stará se o ãerstvou vûni díky nové Fresh-Up formuli. Nepfiíjemné pachy na kobercích a ãalounûní budou zcela absorbovány. Rozpou tí neãistoty a skvrny. Proto je ideální jako pfiedãistiã ve spojení se such m i mokr m extrakãním ãi tûním kobercû a ãalounûní. CC-Carpetlife-prá ek NOVINKA! kg 10 kg 10 ks , ,- âistící prá ek na koberce s vynikající schopností rozpou tût neãistoty, pro intenzivní ãi tûní textilních podlahovin. Podlaha mûïe b t kdykoliv bûhem ãi tûní pouïívána. Je ideální pro ãi tûní kobercû choulostiv ch na vlhkost, volnû poloïen ch nebo napínan ch kobercû. Díky optimalizované velikosti zrna témûfi Ïádná tvorba prachu. CC-Kob-Ex ks , ,- Obzvlá tû etrn a hloubkovû úãinn ãistiã pro sprejovou extrakci v ech textilních podlahovin. Speciálnû pro vlnûné koberce. vystaãí na cca 40 m 2. Impregnace CC-Baygard-ochrana koberce ml 12 ks , ,- Pro impregnaci vlákna po kaïdém ãi tûní koberce. Odpuzuje neãistoty, stabilizuje vlákno a zamezuje za ednutí koberce. CC-Fleckschutz ml 6 ks ,- Pro dlouhodobou ochranu proti skvrnám. Tekutiny vyperlí a mohou b t snadnûji odsáty sav m hadfiíkem. Je vhodn pro kûïi a textilie, koberce nebo sedací soupravy. 400 ml vystaãí na cca m 2. Extrémnû hofilav. OdstraÀovaãe skvrn CC-Fleck&Weg ml 400 ml CC-Fleck&Weg hadfiík 25 ks 6 ks ,- 530,- OdstraÀuje vodou rozpustné i nerozpustné skvrny z kobercû ze syntetick ch vláken. PÛsobí aktivním kyslíkem také proti barevnû intenzivním skvrnám jako ãervené víno, káva, ãaj apod. OdstraÀuje r hy od gumy, gumov ch podpatkû, fixû apod ks ,- CC-Fleckenspray R ml 12 ks ,- Profesionál mezi odstraàovaãi skvrn. Receptura na bázi vysoce úãinn ch aktivních látek odstraàuje tvrdo íjné neãistoty jako Ïv kaãka, olej, tuky, asfalt, lepidla, barvy apod. Extrémnû hofilav. 7

8 pro Pfiírodní vlákna a koberce CC-Kob-Ex ks , ,- Obzvlá tû etrn a hloubkovû úãinn ãistiã pro sprejovou extrakci v ech textilních podlahovin. Speciálnû pro vlnûné koberce. vystaãí na cca 40 m 2. CC-Suchá pûna ml 6 ks ,- Speciálnû vyvinutá pro ãi tûní textilních podlahovin a kobercû citliv ch na vlhkost napfi. sisal, kokos, juta. Vynikající ãistící úãinek také na ãalounûní, textilních tapetách a pelmetech. Extrémnû hofilav. CC-Alibaba ml 6 ks ,- etrn odstraàovaã skvrn s irokou pûsobností pro koberce a textilní podlahoviny z vlny, hedvábí, juty, kokosu a ostatních pfiírodních vláken. Vhodn také pro orientální koberce. CC-Teppich-Stop ml 6 ks ,- ZabraÀuje dlouhodobû klouzání kusov ch kobercû, koupelnov ch pfiedloïek apod. Jednodu e nastfiíkat na spodní stranu koberce - hotovo. pro Lakované dfievo a korek CC-Péãe o korek ks ,- Pro o etfiení a bûïné ãi tûní v ech lakovan ch korkov ch podlahovin. O etfiuje a chrání nov korek a star m korkov m podlahám propûjãuje opût nov hedvábn lesk. CC-Základní ãistiã na parkety a korek ks , ,- etrn intenzivní ãistiã pro odstraàování silného zneãi tûní a zbytkû voskû. Je vhodn také jako základní ãistiã pro lakované parkety a korkové podlahy. Vznûtliv. 8

9 pro Lakované dfievo a korek CC-Lesk na parkety ks , ,- Pro o etfiení v ech lakovan ch parket a dfievûn ch podlahovin. O etfiuje a chrání nové parkety hedvábnû leskl m ochrann m filmem, star m parketám propûjãuje opût nov lesk. Obzvlá tû vhodn pro parkety lakované hedvábnû leskl m lakem. CC-Mat na parkety ks , ,- Pro o etfiení v ech lakovan ch parket a dfievûn ch podlahovin. O etfiuje a chrání parkety hedvábnû matn m ochrann m filmem. Obzvlá tû vhodn pro parkety lakované matn m lakem. CC-Péãe o parkety ks , ,- âistící pfiípravek bez rozpou tûdel pro ãi tûní po ukonãení stavebních prací a pravidelné bûïné ãi tûní v ech lakovan ch dfievûn ch podlah a parket. CC-Pfiípravek na impregnaci spár ml 8 ks ,- Ideální ochrana spojû pro v echny laminátové, lakované dfievûné a korkové podlahy. Chrání podlahu pfied vodou a vnikem vlhkosti do oblasti spojû. 250 ml vystaãí na cca m 2. CC-Elatex ml 15 ks ,- Univerzální odstraàovaã skvrn pro odstraàování r h od gumov ch podpatkû a tvrdo íjn ch skvrn. Vhodn také pro v robnû lakované parkety a korkové podlahy. CC-Sprühmax pro parkety, korek a laminát l 5 ks ,- K Ïivotnímu prostfiedí ohledupln sprejov ãistiã pro laminát, lakované dfievûné a korkové podlahy. Pro rychlé a bezproblémové denní ãi tûní. Hygienicky váïe volnû leïící prach a jemné neãistoty. âistí beze mouh a nevrství se. Pfiedávkování a bobtnání hran kvûli pfiíli né vlhkosti bude zamezeno. 9

10 Olej pro dfievûné a korkové podlahoviny CC-Premium-olej l 4 l CC-Tvrdidlo pro olej 4 ks , ,- Tvrd voskov olej na bázi modifikovan ch alkydov ch pryskyfiic a pfiírodních olejû a voskû pro základní povrchovou úpravu vybrou- en ch dfievûn ch podlah v silnû zatûïovan ch prostorách. ZdÛrazÀuje kresbu dfieva. Hedvábnû matná optika. Dobrá nasávací schopnost, elastick film. Ideální v kombinaci s CC-Tvrdidlem pro olej, kter m je dosaïeno obzvlá tû odolného povrchu a rychlého schnutí (pouze pro odborné provádûcí firmy). Vhodn také pro korkové podlahy ml 4 ks ,- Speciální tvrdidlo pro CC-Premium-olej+. Zvy uje odolnost a Ïivotnost vytvofieného olejového filmu a urychluje schnutí. Pouze pro odborné provádûcí firmy. CC-Bílá pasta NOVINKA! ml 20 ks ,- Pigmentov koncentrát pro barvení CC-Premium-olejÛ. Bílou pastou pigmentovan olej propûjãuje podlahovinû charakteristick bûlav tón, kter zdûrazàuje pfiirozenou strukturu dfieva a zjasàuje podlahu. Speciální formulace na bázi pasty umoïàuje jednoduché a stejnomûrné smíchání s olejem. pro Olejované a voskované dfievo a korek CC-Premium-o etfiovací olej l 4 ks ,- O etfiovací olej na bázi modifikovan ch alkydov ch pryskyfiic a pfiírodních olejû a voskû pro olejované/voskované parkety a korkové podlahy. Není vhodn pro UV-olejované kvality nebo pro základní olejování vybrou en ch podlah. Dobrá nasákavost. Odoln elastick o etfiovací film. Je optimální pro o etfiování tûch podlah, které byly základnû naolejovány CC-Premium-olejem +. CC-Bílá pasta NOVINKA! ml 20 ks ,- Pigmentov koncentrát pro barvení CC-Premium-olejÛ. Bílou pastou pigmentovan olej propûjãuje podlahovinû charakteristick bûlav tón, kter zdûrazàuje pfiirozenou strukturu dfieva a zjasàuje podlahu. Speciální formulace na bázi pasty umoïàuje jednoduché a stejnomûrné smíchání s olejem. CC-Péãe o voskované povrchy ks , ,- âistí a o etfiuje jedním pracovním pochodem olejované a voskované dfievûné nebo korkové podlahy. V jimeãná o etfiovací síla na bázi pfiírodních voskû. Po vyle tûní má podlaha pûkn hedvábn lesk. Testován a povolen - Norbert Strehle, Institut für Fußbodentechnik, Koblenz. CC-M dlo na dfievo ks , ,- âistí a o etfiuje jedním pracovním pochodem olejované a voskované dfievûné nebo korkové podlahy. V jimeãná ãistící síla na pfiírodní m dlové bázi pfii souãasnû etrné ph-hodnotû. Hedvábnû matná receptura. 10

11 pro Olejované a voskované dfievo a korek CC-M dlo na dfievo-bílé NOVINKA! ks ,- Do bûla pigmentovaná verze CC-M dla na dfievo. UmoÏÀuje pravidelné oïivování barvy u bíle tónovan ch podlahovin v rámci bûïného denního ãi tûní. CC-Základní ãistiã na parkety a korek ks , ,- etrn intenzivní ãistiã pro odstraàování silného zneãi tûní a zbytkû voskû. Je vhodn také jako základní ãistiã pro lakované parkety a korkové podlahy. Vznûtliv. pro Laminátové podlahy CC-Pfiípravek na ãi tûní laminátu ks , ,- etrn neutrální ãistící pfiípravek pro bûïné ãi tûní v ech laminátov ch podlahovin a v ech laminátov ch povrchû. Odsouhlasen na v echny Click-lamináty. CC-Pfiípravek na impregnaci spár ml 8 ks ,- Ideální ochrana spojû pro v echny laminátové, lakované dfievûné a korkové podlahy. Chrání podlahu pfied vodou a vnikem vlhkosti do oblasti spojû. 250 ml vystaãí na cca m 2. CC-Elatex ml 15 ks ,- Univerzální odstraàovaã skvrn pro odstraàování r h od gumov ch podpatkû a tvrdo íjn ch skvrn. CC-Sprühmax pro parkety, korek a laminát l 5 ks ,- K Ïivotnímu prostfiedí ohledupln sprejov ãistiã pro laminát, lakované dfievûné a korkové podlahy. Pro rychlé a bezproblémové denní ãi tûní. Hygienicky váïe volnû leïící prach a jemné neãistoty. âistí beze mouh a nevrství se. Pfiedávkování a bobtnání hran kvûli pfiíli né vlhkosti bude zamezeno. 5 11

12 pro Byt a dûm (nábytek, kámen, dlaïba atd.) Original Asalin ml 12 ks ,- O etfiování nábytku se dvûma aktivními fázemi pro lakované povrchy a povrchy z umûl ch hmot, smaltované pfiedmûty, mramor, bfiidlice. Kombinuje ãistící sílu vodou rozpustn ch úãinn ch látek s o etfiovacím úãinkem vysoce kvalitních olejû. OdstraÀuje neãistoty a otisky rukou, obnovuje pûvodní tón o etfiovaného povrchu. CC-Teak-olej ml 6 ks ,- Olej na bázi lnûného oleje s pfiíjemn m aroma pro základní a pravidelné o etfiení zahradního nábytku z teakového dfieva a ostatních dfievin, které odolávají povûtrnostním vlivûm. Dobrá nasávací schopnost, pfiirozen drsn povrch. Zachovává dfievinám schopnost d chat. CC-Péãe o kámen ks , ,- Pro o etfiení a bûïné ãi tûní v ech podlahovin z pfiírodního a umûlého kamene. Povrch zûstane protiskluzn, odpuzuje neãistoty a obdrïí hedvábnû matn lesk. CC-Inolit-aktivní prá ek kg 12 ks ,- Firmou Villeroy & Boch doporuãen základní ãistiã pro odstranûní cementového závoje u dlaïby a keramick ch podlahovin, pro venkovní i vnitfiní bazény, zahradní fontány, betonové a kamenné podlahy, sanitární keramiku. OdstraÀuje také zbytky moãového kamene, saze, mastné a rezavé skvrny. CC-Univerzální ãistiã K ks , ,- âistí v echny vodû odolné povrchy v kuchyni, koupelnû, toaletách, pfiírodní kûïi i koïenku, kovové díly, okna, sklo, zrcadla, mark zy, Ïaluzie, zahradní nábytek. Myje nádobí a sklo, ãistí v e v autû vevnitfi a venku. Náfiadí a pomûcky Produkt Obj. ãíslo Balení Cenov kód MOC Krátk popis CC-Lasiãka ,- Kompletní drïák vã. tyãe Potah pro CC-Lasiãka ,- Pro jednoduché a odborné naná ení polymerních disperzí na elastické podlahoviny a také na dfievûné a korkové podlahoviny v domácnostech i v objektech. CC-Univerzální tyã ,- Univerzálnû pouïitelná tyã pro rûzné nástavce. 12

13 Náfiadí a pomûcky Produkt Obj. ãíslo Balení Cenov kód MOC Krátk popis CC-Quick-Step-Systém Quick-Step-DrÏák ,- se stabilním otoãn m kloubem Quick-Step-Potah ,- Bavlna/polyester (50 cm) Quick-Step-Potah ,- Speciální mikrovlákno (50 cm) Novinka! CC-Padmeister-Systém CC-Padmeister-drÏák ,- Ruãní pad bíl ks ,- Ruãní pad ãerven ks ,- Ruãní pad modr ks ,- Ruãní pad zelen ks ,- Ruãní pad hnûd ks ,- CC-DrÏák váleãku s ko em - 25 cm ks ,- CC-Lakovací váleãek Aquatop ks ,- Délka vlasu - 10 mm, ífika - 25 cm CC-Olejovací váleãek ks ,- Délka vlasu - 4 mm, ífika - 25 cm CC-DrÏák váleãku s ko em - 50 cm ks ,- CC-Lakovací váleãek Aquatop ks ,- Délka vlasu - 10 mm, ífika - 50 cm Novinka! CC-PruÏná stûrka zaoblená - 27 cm ks ,- Bavlnûn hadfiík 45x45 cm x 2 ks ,-/2 ks Profi stûrka velká s gum. lamelou ,- Náhradní gumová lamela ,- Papírová role - velká rolí ,- Speciální hadfiík ks ,- Profi-systém pro o etfiování a bûïné ãi tûní tvrd ch podlahovin. Skládá se z robustního drïáku s otoãn m kloubem a dvou potahû z rûzn ch materiálû v ífice 50 cm. Potah z bavlny/polyesteru slouïí k jednoduchému naná ení polymerních disperzí a k ekonomickému bûïnému dennímu ãi - tûní tûch podlah, které jsou polymerními disperzemi o etfieny. Potah ze speciálního mikrovlákna umoïàuje optimální denní ãi tûní podlahovin s PU-úpravou povrchu. Rychlá práce a bezproblémové sundávání potahu. Pro lehké odstraàování voskû a ochrann ch vrstev na mal ch plochách a také v rozích a na hranách ve spojení s vhodn m padem. Velikost 117x254x15 mm - pady pro ruãní doãi Èování ploch - kvalita stejná jako CC-Superpad Speciální drïák pro nasazení v ech níïe uveden ch váleãkû. Novû vyvinut naná ecí váleãek pro CC-PU-ochrannou vrstvu. Novû vyvinut naná ecí váleãek pro aplikaci CC-PU -ochrann ch vrstev na velk ch plochách. Stûrka se zaoblen mi hranami pro naná ení CC-OlejÛ. Pro le tûní a dosou ení CC-Comfort-oleje. Pro tenké nanesení a zapracování CC-Pfiípravku na impregnaci spár. Pro dokonalé a ekonomické odstraàování a vysou ení CC- Pfiípravku na impregnaci spár bûhem aplikace. Stfiední - cca 400 útrïkû papíru 190 x 210 mm K následnému le tûní povrchu po nanesení, odstranûní (pomocí papírové role) a naschnutí CC-Pfiípravku na impregnaci spár. Hadfiík je vhodn také pro naná ení polymerních ochrann ch disperzí na mal ch plochách v domácnostech, na schodech apod. Syr - Interchange tyã ,- Syr - Kruhov mop ,- mal - (45 cm) Syr - Kruhov mop ,- velk - (60 cm) Syr - Bulldog ,- kbelík se Ïdímaãem Syr - Kartáã ,- Syr - Kartáã úzk ,- 5 13

14 Stroje a pfiíslu enství Kompletní sortiment strojû a pfiíslu enství naleznete ve speciálním akãním ceníku strojû pro rok Zde pouze v ãet jednotliv ch strojû: Stroje pro základní ãi tûní tvrd ch podlahovin, brou ení, le tûní a sprejové ãi tûní: CC-SRP 1 jednokotouãov stroj CC-SRP 2+S jednokotouãov stroj CC-Profi-M/S-vysavaã NOVINKA! Numatic CTD Stroje pro suché ãi tûní textilních podlahovin: CC-Carpetlife Profi 350 NOVINKA! CC-Carpetlife-kartáãov vysavaã NOVINKA! CC-Tebo-kartáãov vysavaã S Stroje pro mokré ãi tûní textilních podlahovin: CC-Premium F2 CC-Sprüh-Boy 2000 Numatic CTD Stroje pro mytí tvrd ch podlahovin: CC-Premium F2 Numatic TT3450 (kabelov ) Numatic TTB 4552 (bateriov ) Servisní vozíky: Numatic NSC1403B/120 Pady: 14 Akãní ceník strojû pro rok 2008 vám rádi na vyïádání za leme.

15 Ceník prací platn od 1. ledna 2008 Cena za 1 m 2 PVC, CV, Linoleum, Kauãuk, Lité podlahy âi tûní po pokládce - u nov ch podlahovin 25,- Základní ãi tûní - odstranûní star ch ochrann ch nátûrû 35,- O etfiení povrchu 1K-polymerní ochrannou vrstvou - mat nebo pololesk (2 nátûry) 40,- Sanace 1K-polymerní ochranné vrstvy - cena je vãetnû pfiípravy stávajícího povrchu (1 nátûr) 45,- OÏivení podlahovin vãetnû kvalit s v robní PU/PUR-úpravou povrchu - speciální 1K-polyuretanovo-polymerní ochrannou vrstvou mat nebo pololesk (2 nátûry) Novinka 55,- Speciální dlouhodobé o etfiení podlahovin vãetnû kvalit s v robní PU/PUR-úpravou povrchu 145,- - 2K-polyuretanovou CC-PU-ochrannou vrstvou matnou (2 nátûry) * aï 6x del í Ïivotnost neï bûïné polymerní nebo kopolymerní nátûry * extrémní odolnost vûãi mechanickému a chemickému zatíïení * odolnost vûãi v em bezbarv m dezinfekãním prostfiedkûm * permanentní, chemicky neodstraniteln nátûr * dle DIN vhodn pro elastické sportovní povrchy Minerální cementové lité podlahy 190,- - základní nátûr CC-Primer + 2 vrstvy CC-PU-ochranné vrstvy matné Koberce Sprejové pfiedãi tûní, suché extrakãní ãi tûní kobercû - vãetnû odstraàování skvrn 49,- Klasické mokré extrakãní ãi tûní - vãetnû odstraàování skvrn 25,- Proti pinivá impregnace koberce s ochranou vlákna 55,- Dfievûné podlahy - lakované, olejované, voskované âi tûní lakovan ch podlah po pokládce a o etfiení - 1K-polymerní ochrannou vrstvou (2 nátûry) 65,- Základní ãi tûní lakovan ch podlah a nové o etfiení - odstranûní star ch ochrann ch nátûrû a ochrana 1K-polymerní ochrannou vrstvou (2 nátûry) 95,- Sprejové strojové ãi tûní povrchu 35,- Intenzivní ãi tûní a následné o etfiení voskovan ch a olejovan ch podlah 55,- Intenzivní ãi tûní a následné doolejování dfievûn ch podlah 95,- Laminátové podlahy Impregnace spár proti vlhkosti 53, Sprejové strojové ãi tûní povrchu 35,- DlaÏby a kamenné podlahy Intenzivní hloubkové ãi tûní, o etfiení povrchu a zale tûní 45,- Základní ãi tûní - odstraàování cementového závoje a rzi, ãi tûní spár 55,- Poznámky a upfiesnûní: * Ve keré uvedené ceny jsou v Kã bez DPH. * Pfiesná cenová kalkulace závisí na stavu podlahoviny, velikosti a ãlenitosti plochy. * V pfiípadû vût í nároãnosti na manuální práci bez moïnosti pouïití strojû, napfi. schodi tû, úzké nepfiístupné plochy apod., provádíme pfiesn individuální cenov rozpoãet. * Na zakázky do 100 m 2 vám vypracujeme individuální cenov rozpoãet. * K zakázkám do 500 m 2 úãtujeme dopravné Kã 8,- za 1 km. * VyÏádejte si, prosím, pfiesnou cenovou kalkulaci pro Va i konkrétní podlahovinu. 15

16 DEMA DEKOR CZ s.r.o. V hradní dovozce CC-Dr. Schutz pro âr a SR VídeÀská 51, Znojmo tel: +420 / fax: +420 / mobil office: +420 / Doporuãeno v znamn mi v robci podlahovin

katalog / ceník / 2009...na podlahu,já jsem pes! Profesionální péče o Vaši podlahu

katalog / ceník / 2009...na podlahu,já jsem pes! Profesionální péče o Vaši podlahu katalog / ceník / 2009...na podlahu,já jsem pes! Profesionální péče o Vaši podlahu Máte potíže s optickým vzhledem povrchu Vaší podlahoviny? Je denní čištění obtížné a neúčinné? Obraťte se na naše odborné

Více

katalog / ceník / 2009...na podlahu,já jsem pes! Profesionální péče o Vaši podlahu

katalog / ceník / 2009...na podlahu,já jsem pes! Profesionální péče o Vaši podlahu katalog / ceník / 2009...na podlahu,já jsem pes! Profesionální péče o Vaši podlahu Obsah Elastické podlahoviny 4 6 Přírodní vlákna a koberce 7 Koberce 8 9 Lakované dřevo a korek 10 11 Olej pro dřevěné

Více

PÉČE O PODLAHY DR. SCHUTZ

PÉČE O PODLAHY DR. SCHUTZ PÉČE O PODLAHY DR. SCHUTZ Elastické podlahoviny Základní čističe CC-Základní čistící prostředek R 750 ml 178,00 Odstraňuje staré vrstvy ošetř. prostředků, zbytky lepidel apod. 5 l 822,00 Určen pro základní

Více

Maloobchodní ceník 2012. Péče opovrchy

Maloobchodní ceník 2012. Péče opovrchy Maloobchodní ceník 2012 Péče opovrchy Provádíme odborné aplikace produktů z našeho programu. www.dema-servis.cz Výhradní dovozce pro ČR a SR www.dr-schutz.cz www.nano-line.cz www.dema-dekor.cz Obsah ELASTICKÉ

Více

PÉČE O PODLAHY DR. SCHUTZ

PÉČE O PODLAHY DR. SCHUTZ 01 Elastické podlahoviny PÉČE O PODLAHY DR. SCHUTZ Základní čističe CC-Základní čistící prostředek R Odstraňuje staré vrstvy ošetř. prostředků, zbytky lepidel apod. Určen pro základní čištění a po ukončení

Více

PÉČE O PODLAHY DR. SCHUTZ

PÉČE O PODLAHY DR. SCHUTZ Elastické podlahy Základní čističe odstraňovače starých nátěrů CC-Základní čistící prostředek R Odstraňuje staré vrstvy ošetř. prostředků, zbytky lepidel apod. Určen pro základní čištění a po ukončení

Více

5,5 l 6 290,00 Speciální 2-komponentní ochranný nátěr na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také

5,5 l 6 290,00 Speciální 2-komponentní ochranný nátěr na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také Elastické podlahoviny Základní čističe CC Základní čistící přípravek R Katalogové číslo Obsah Balení Kč/ks Pro základní čištění a pro čištění po ukončení stavebních prací u přírodního linolea, PVC, CV

Více

Pro profesionální základní čištění podlahovin z PVC a CV. Vysoce alkalický - není vhodný pro přírodní linoleum a kaučukové podlahoviny.

Pro profesionální základní čištění podlahovin z PVC a CV. Vysoce alkalický - není vhodný pro přírodní linoleum a kaučukové podlahoviny. - Systém na ošetřenía čištění podlahových krytin Elastické podlahoviny Základní čističe CC Základní čistící přípravek R Obsah Balení MO cena Kč/ks Pro základní čištění a pro čištění po ukončení stavebních

Více

Dáváme podlahám krásu!

Dáváme podlahám krásu! Dáváme podlahám krásu! Ceník 2015 Ošetřování, čištění a renovace podlahovin. Ceník 2015/1 platný od 1. led 2015 Stránka 1 z 11 Elastické, minerální a lité podlahy Produkt Základní čističe odstraňovače

Více

CC-Dr. Schutz velkoobchodní ceník 2010 Strana 1 / 12

CC-Dr. Schutz velkoobchodní ceník 2010 Strana 1 / 12 CC-Dr. Schutz velkoobchodní ceník 2010 Strana 1 / 12 Obsah: Ošetřování, čištění a renovace elastických podlahovin PVC, CV, linoleum, kaučuk Strana 3, 4 PU-COLOR Renovace elastických a minerálních cementových

Více

katalog / ceník / 2010 Profesionální péče o Vaši podlahu

katalog / ceník / 2010 Profesionální péče o Vaši podlahu katalog / ceník / 2010 Profesionální péče o Vaši podlahu CERTIFIKÁT ERTIFIKÁT CERTIFIKÁT CERTIFIKÁT CERTIFIKÁT CERTIFIKÁT CERTIFIKÁT CERTIFIKÁT CERTIFIKÁT KÁT CERTIFIKÁT CERTIFIKÁT CERTIFIKÁT CERTIFIKÁT

Více

WOCA * Speciální louh na dub - bílý pigment 500278 4 2,5 1 202,00 Kč 1 092,00 Kč 8-10

WOCA * Speciální louh na dub - bílý pigment 500278 4 2,5 1 202,00 Kč 1 092,00 Kč 8-10 WOCA * -produkty pro dřevěné podlahy, zahradní nábytek, venkovní terasy, fasády a pracovní dřevěné desky Doporučený MOC platný od 16. 4. 2012 Ceny bez DPH Louhy Ošetření louhem zabraňuje u měkkých dřev

Více

KATALOG VÝROBKŮ PODLAHOVÉ MATERIÁLY. LAKY OLEJE a VOSKY ÚDRŽBA a ČIŠTĚNÍ PRO PROFESIONÁLY. Made in Sweeden - Dokonalý a odolný povrch

KATALOG VÝROBKŮ PODLAHOVÉ MATERIÁLY. LAKY OLEJE a VOSKY ÚDRŽBA a ČIŠTĚNÍ PRO PROFESIONÁLY. Made in Sweeden - Dokonalý a odolný povrch KATALOG VÝROBKŮ LAKY OLEJE a VOSKY ÚDRŽBA a ČIŠTĚNÍ PODLAHOVÉ MATERIÁLY PRO PROFESIONÁLY Made in Sweeden - Dokonalý a odolný povrch WASSERBASIERTER FUSSBODENLACK Schnelle Trocknung: 20-40 Minuten Z-157.10-131

Více

OBSAH PROD EVO UNIVERZÁL PROINTERIÉR PROBETON MULTICOLOR SPREJE. EDIDLA, TUÎIDLA, âistiâe, ODSTRA OVAâE NÁTùRÒ

OBSAH PROD EVO UNIVERZÁL PROINTERIÉR PROBETON MULTICOLOR SPREJE. EDIDLA, TUÎIDLA, âistiâe, ODSTRA OVAâE NÁTùRÒ PRO MALOSPOT EBITELE PROD EVO, PROKOV, UNIVERZÁL, PROINTERIÉR, 2007 PROBETON, MULTICOLOR, EDIDLA SPREJE, OBSAH 4 PROD EVO BEZBARVÉ LAKY, NAPOU TùDLA, OLEJE, LAZURY, ZÁKLADNÍ BARVY, VRCHNÍ BARVY 13 PROKOV

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

PASSION GOLD COLOR, WEISS

PASSION GOLD COLOR, WEISS MAIT 500ml, 5L, volně do vlastních nádob Velmi silný univerzální čistič /koncentrát/ MAIT se používá na mytí, čištění a odmaštění: Kachliček, dlaždic, keramických a PVC podlah, teras, skleněných povrchů,

Více

MASIVNÍ PODLAHY OSMO Z BOROVICE A MODŘÍNU LEDEN 2014

MASIVNÍ PODLAHY OSMO Z BOROVICE A MODŘÍNU LEDEN 2014 MASIVNÍ PODLAHY OSMO Z BOROVICE A MODŘÍNU LEDEN 2014 Třídění Tloušťka Dřevina mm Šírka účtovaná mm Šířka krycí mm Délka m Spojení Lehká fáze dokola Povrchová úprava Pokládka na teplovodní podlahové vytápění

Více

Doporučený ceník podlahářských prací a služeb 2016

Doporučený ceník podlahářských prací a služeb 2016 Doporučený ceník podlahářských prací a služeb 2016 PŘÍPRAVA ZAKÁZKY - posouzení, zaměření Kč/mj Cena Kč Cenová nabídka, rozpočet materiálu a práce /do velikosti 150m2 / ks 500 Cenová nabídka, rozpočet

Více

Podobný vzhled, rozdílné materiály

Podobný vzhled, rozdílné materiály 14 povlakové krytiny Foto DLW-Armstrong Podobný vzhled, rozdílné materiály Linoleum Jak název napovídá (linum len, oleum olej), jde o materiál vyrobený z přírodních surovin. Na počátku 20. století bylo

Více

Ochranný lak na motor

Ochranný lak na motor Ochrana prostoru motoru Hedvábně lesklé, průhledné Pomocí dlouhodobého ochranného filmu vypadá motor, konstrukční díly, hadice a plechy v motoru jako nové. Zabraňuje vniknutí vlhkosti a chrání před korozí.

Více

3M Průmyslová divize. Řešení pro provoz a údržbu. Řešení pro údržbu a provoz. v průmyslových objektech

3M Průmyslová divize. Řešení pro provoz a údržbu. Řešení pro údržbu a provoz. v průmyslových objektech 3M Průmyslová divize Řešení pro provoz a údržbu Řešení pro údržbu a provoz v průmyslových objektech S výrobky 3M rychle a snadno Vinylové označovací pásky V katalogu, kter drïíte v ruce, jsme vytvofiili

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Produktový list. Autokosmetika

Produktový list. Autokosmetika Produktový list Autokosmetika Péče o lak Šampony SONAX XTREME šampon 2 v 1 Šampon se sušicím účinkem pro ruční mytí. Podporuje rychlý odtok vody a nezanechává skvrny. 1 l 215 300 SONAX Lešticí šampon,

Více

Číslo a název výrobku

Číslo a název výrobku Číslo a název výrobku 102 Olej na zahradní nábytek - Classic 0,750 537 18 30 106 Pečující olej 1,000 537 83 6 107 Pečující vosk 1,000 537 83 6 108 Olej na pracovní plochy - Pur Solid 0,375 510 8 64 0,500

Více

Ceník Řeziva, KVH, Plotovek, OSB

Ceník Řeziva, KVH, Plotovek, OSB Ceník Řeziva, KVH, Plotovek, OSB Otevírací doba: Po Pá 7 30 15 30 Jaroslav Karban Ořešská 972/59, Praha 5, 155 00 prodejna: 778 480 171 mob: 603 427 868 E-mail: jaroslav-karban@seznam.cz www.palubkykarban.cz

Více

MASIVNÍ PODLAHY OSMO Z BOROVICE, MODŘÍNU A JASANU

MASIVNÍ PODLAHY OSMO Z BOROVICE, MODŘÍNU A JASANU MASIVNÍ PODLAHY OSMO Z BOROVICE, MODŘÍNU A JASANU ČERVENEC 2014 Severská borovice 15 x 111 mm s povrchovou úpravou OSMO Tvrdým voskovým olejem, odstín Stone Severská borovice POLOMAT Severská borovice

Více

PVC. kolekce 2013. Supreme Plus Texstyle 280 Texstyle 220

PVC. kolekce 2013. Supreme Plus Texstyle 280 Texstyle 220 PVC kolekce 2013 Supreme Plus Texstyle 280 Texstyle 220 Authentic 300 Supreme Plus třída zátěže celková tloušťka: 2,5 mm tl. nášlapné vrstvy: 0,7 mm délka role: 24 m šíře role: 4 a 2 m g s 3 t hmotnost:

Více

Ceník 2014. Číslo 2 - platný od 20. ledna 2014. Ošetřování, čištění a renovace podlahovin

Ceník 2014. Číslo 2 - platný od 20. ledna 2014. Ošetřování, čištění a renovace podlahovin Ceník 2014 Číslo 2 - platný od 20. led 2014 Ošetřování, čištění a renovace podlahovin Obsah: Elastické, minerální a lité podlahy Stra 3-4 PU-COLOR barevná renovace povrchu podlahovin Stra 4 Koberce ze

Více

Přehled www.thomsit.cz

Přehled www.thomsit.cz Přehled výrobků www.thomsit.cz Thomsit katalog výrobků Obsah Vyrovnávání podlah Základní nátěry - penetrace 5-6 R 777, R 766, R 755, R 756, R 740, R 790, Ceresit CT 19 Samonivelační, stěrkové a vyrovnávací

Více

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava Kontejnery 1. Povrchy Desky kontejnerû jsou provedeny v melaminové fólii, v dezénech edobílá, achátová edá (tzn. stfiední edá), ãerná perliãka, tfie eà, hru ka, bfiíza, buk, granit, stfiíbrná, javor-jantar

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

Ceník 2014. Číslo 1 - platný od 1. ledna 2014. Ošetřování, čištění a renovace podlahovin

Ceník 2014. Číslo 1 - platný od 1. ledna 2014. Ošetřování, čištění a renovace podlahovin Ceník 2014 Číslo 1 - platný od 1. led 2014 Ošetřování, čištění a renovace podlahovin Obsah: Elastické, minerální a lité podlahy Stra 3-4 PU-COLOR barevná renovace povrchu podlahovin Stra 4 Koberce ze syntetického

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

Péče o povrchy Ceník 2013

Péče o povrchy Ceník 2013 1et partner odborníkům Péče o povrchy Ceník 2013 platný od 1. března 2013 DEMA DEKOR CZ s.r.o. je výhradní dovozce značky CC-Dr. Schutz pro ČR a SR. Jsme již 1et partnerem odborníků v oblasti čištění,

Více

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá),

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Péče o povrchy Ceník 2013

Péče o povrchy Ceník 2013 1et partner odborníkům Péče o povrchy Ceník 2013 platný od 1. března 2013 DEMA DEKOR CZ s.r.o. je výhradní dovozce značky CC-Dr. Schutz pro ČR a SR. Jsme již 1et partnerem odborníků v oblasti čištění,

Více

Čisté řešení pro každou aplikaci

Čisté řešení pro každou aplikaci Čisté řešení pro každou aplikaci LEMITEC F Vysoce výkonný čisticí koncentrát s NSF certifikací pro oblast potravinářství a kuchyní. K odstranění nečistot při výrobě nebo zpracování potravin. Vhodný pro

Více

Dáváme podlahám krásu!

Dáváme podlahám krásu! Dáváme podlahám krásu! Ceník 2015 Ošetřování, čištění a renovace podlahovin. Tmely, louhy, oleje a laky pro dřevo a korek. Nábytkové kluzáky. Obsah: Elastické, minerální a lité podlahy Stra 3-4 PU-COLOR

Více

Čištění. HMK R 54 - Rozpouštědlo nečistot

Čištění. HMK R 54 - Rozpouštědlo nečistot Čištění HMK R 52 - Odstraňovač oleje a vosku rozpouští staré i čerstvé nečistoty do hloubky až 2 cm. Ideální pro čištění barevných vad na okrajích obkladů z přírodního kamene, způsobených vyteklými změkčovadly

Více

Návod na čištění a údržbu podlah

Návod na čištění a údržbu podlah S přírodou k člověku Návod na čištění a údržbu podlah pro podlahy ze dřeva, korku, linolea a minerálních povrchů suché čištění mokré čištění údržba základní obnova odstraňování problematických skvrn intenzivní

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

POPIS. V robce si vyhrazuje právo na provedení zmûn na spotfiebiãích a ve vybavení pfiíslu enstvím bez pfiedchozího upozornûní.

POPIS. V robce si vyhrazuje právo na provedení zmûn na spotfiebiãích a ve vybavení pfiíslu enstvím bez pfiedchozího upozornûní. CZ POPIS A Háãek pro polohu parkování B MfiíÏka pro v stup vzduchu a filtr HEPA C Pedál vypínaãe ON/OFF D Otvor pro zasunutí spojky na hadici E Páãka pro otvírání prostoru pro sbûr prachu F. Kontrola síly

Více

Ralex 10,00 kg Ralex 40,00 kg - prostředek na podlahy pro ruční i strojní mytí, vhodný zejména na PVC, odstraňuje mastnotu a šmír

Ralex 10,00 kg Ralex 40,00 kg - prostředek na podlahy pro ruční i strojní mytí, vhodný zejména na PVC, odstraňuje mastnotu a šmír Kuchyně a potravinářství: Puron DA 10,00 kg Puron DA 40,00 kg - prostředek s obsahem aktivního chloru určený pro mytí a dezinfekci v potravinářském průmyslu a zemědělství, má zvýšený účinek na organické

Více

univerzální disperzní penetrace k úpravě savých i nesavých podkladů a dřevěných a dřevotřískových desek

univerzální disperzní penetrace k úpravě savých i nesavých podkladů a dřevěných a dřevotřískových desek STAVEBNÍ CHEMIE UZIN Penetrace a oprava podkladů Název Druh Balení Cena (Kč/kg) Cena (Kč/balení) UZIN PE 260 UZIN PE 317 UZIN PE 360 UZIN PE 280 UZIN PE 414 Turbo UZIN PE 380 univerzální disperzní penetrace

Více

olla system www.a-keramika.com

olla system www.a-keramika.com Technokolla olla system www.a-keramika.com www.a-keramika.com 1 TECHNOMED Mrazuvzdorné lepidlo na cementové bázi urãené pro pokládku keramick ch obkladû a dlaïeb v interiérech. Urãeno pro materiály s nasákavostí

Více

Kanceláfisk nábytek VALUE

Kanceláfisk nábytek VALUE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek VALUE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá), buk,

Více

PVC Merkur - složení EN 653

PVC Merkur - složení EN 653 Merkur PVC Scarlet Technické parametry PVC Merkur Technické parametry Třída zátěže FI PVC Merkur scarlet 02 Scarlet Celková tloušťka Nášlapná vrstva Šíře role Hořlavost Podlahové topení Záruka 3,4 mm 0,4

Více

Obsah: Rabatové skupiny, poznámky, informace, balné a dopravné. Ceník 2015/1 platný od 1. ledna 2015 Stránka 2 z 15

Obsah: Rabatové skupiny, poznámky, informace, balné a dopravné. Ceník 2015/1 platný od 1. ledna 2015 Stránka 2 z 15 Obsah: Elastické, minerální a lité podlahy Stra 3-4 PU-COLOR barevná renovace povrchu podlahovin Stra 4 Koberce ze syntetického vlák Stra 5 Koberce z přírodních vláken Stra 5 Dřevěné a korkové podlahy

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

Pfiíprava podkladu. âi tûní, brou ení, krábání Ocelové drátûné kartáãe. 1. Dfievûné tûlo. Dfievûné tûlo. Profi kvalita (bez vyobrazení).

Pfiíprava podkladu. âi tûní, brou ení, krábání Ocelové drátûné kartáãe. 1. Dfievûné tûlo. Dfievûné tûlo. Profi kvalita (bez vyobrazení). I. Obj. ãíslo Velikost Bal. APG Popis 9 0 0 0 -fiad B 9 0 0 0 -fiad B 9 0 0 0 -fiad B Pfiíprava podkladu âi tûní, brou ení, krábání Ocelové drátûné kartáãe. Dfievûné tûlo. 9 0 99 -fiad C 9 00 99 0 B Dfievûné

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

A09-1 - Lepidla obecně

A09-1 - Lepidla obecně A09-1 - Lepidla obecně EASY-MIX 5000 N 50ml obj. číslo: 9450506 Specifická vastnost tekutá, boba zpracovatelnosti při 10ml a +20 C. (v minutách) 20 barva téměř bezbarvá, čirá. Systém míchání a dávkování

Více

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH SP-5 AMBIENTE SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Montáž v úrovni podlahy. Méně je někdy

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

VYSOCE KVALITNÍ VÝROBKY PRO POVRCHOVOU

VYSOCE KVALITNÍ VÝROBKY PRO POVRCHOVOU VYSOCE KVALITNÍ VÝROBKY PRO POVRCHOVOU ÚPRAVU DŘEVA www.ciranova.eu CZ 80 I po více než 80 letech Ciranova stále získává znalosti a upevňuje si pozici expertů v oblasti povrchové úpravy a LET údržby dřevěných

Více

info@zenit-caslav.cz Pražská 162 tel.: +420 327 304 890 http://www.zenit-caslav.cz/ 286 01 Čáslav fax: +420 327 313 688 http://www.cistotadomova.

info@zenit-caslav.cz Pražská 162 tel.: +420 327 304 890 http://www.zenit-caslav.cz/ 286 01 Čáslav fax: +420 327 313 688 http://www.cistotadomova. Nová značka pro profesionální úklid OBLAST GENERÁLNÍ OBLAST KUCHYŃSKÁ OBLAST UMÝVARENSKÁ OBLAST SANITÁRNÍ OBLAST DEZINFEKČNÍ OBLAST SPECIÁLNÍ v nejvyšší kvalitě v přijatelné ceně odborný poradenský servis

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

BIOFA Systém pro ochranu dřeva a kovů na dřevěné a kovové konstrukce v interiérech a exteriérech

BIOFA Systém pro ochranu dřeva a kovů na dřevěné a kovové konstrukce v interiérech a exteriérech BIOFA Systém pro ochranu dřeva a kovů na dřevěné a kovové konstrukce v interiérech a exteriérech Základní y Impregnace na dřevo s obsahem bylin 1010 45 0.75 452.00 6.50 70.00 na dřevo v exteriérech, proniká

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Čištění a údržba. Čištění po pokládce laminátových podlah MEISTER se provádí CC-čističem na

Čištění a údržba. Čištění po pokládce laminátových podlah MEISTER se provádí CC-čističem na Čištění a údržba Rozhodli jste se pro kvalitní produkt Made in Germany. S tímto návodem na čištění a údržbu získáváte veškeré důležité informace, které vaší krytině zajistí dlouhou životnost a dobrý vzhled.

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

Y STĚRK Y A TĚR NÁ 51

Y STĚRK Y A TĚR NÁ 51 51 52 NÁTĚROVÉ HMOTY MALÍŘSKÉ BARVY MALÍŘSKÁ BARVA PROFI SOUDAL Profi je nátěr nejvyšší kvality určený k úpravě povrchů luxusních interiérů a obytných místností. Vyznačuje se extrémní zářivou bělostí a

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Název Druh Balení Kč/kg Kč/balení

Název Druh Balení Kč/kg Kč/balení Penetrace a oprava podkladů Název Druh Balení Kč/kg Kč/balení UZIN PE 260 univerzální disperzní penetrace k úpravě savých i nesavých podkladů a dřevěných a dřevotřískových desek 10 kg 195,00 154,00 975,00

Více

Kterou lazuru z vaší nabídky použít?

Kterou lazuru z vaší nabídky použít? Kterou lazuru z vaší nabídky použít? Současná nabídka lazur z COLORLAKu představuje ucelenou a profesionální formu ochrany dřeva ve všech jeho oblastech povrchové úpravy pro použití v exteriéru i interiéru.

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ!

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! PODLAHY Platon Systém Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! Platon Flexi pro lepené dfievûné podlahy Platon Stop pro plovoucí podlahy Úspora ãasu Cenovû v hodné

Více

PrÛmyslové vpusti. ACO katalog. ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti

PrÛmyslové vpusti. ACO katalog. ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti PrÛmyslové vpusti ACO katalog ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti PrÛmyslové vpusti Pfiehled systému Odolnost spojû proti korozi je zaji tûna pasivováním v mofiící lázni. Zesílené okraje vpusti

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie!

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! IZOLAâNÍ SYSTÉMY Izolace pro ikmé i ploché stfiechy Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! Izolace pod plechovou krytinou Izolace pod zelenou stfiechou Izolace na krokvích Izolace na záklopu Izolace

Více

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2015

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2015 PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2015 B2C ceník č. 2/2015 platnost 1. 6. 30. 9. 2015 aktualizace 1. 6. 2015 INFORMACE o cenách a produktech Star: Jednotlivá

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. Proti hnilobě. Proti UV záření. Ochrana proti UV záření. Proti červotočům

PŘEHLED PRODUKTŮ. Proti hnilobě. Proti UV záření. Ochrana proti UV záření. Proti červotočům PŘEHLED PRODUKTŮ Proti hnilobě Proti UV záření Ochrana proti UV záření Proti červotočům Xyladecor profesionální ochrana dřeva Co nevíte o ICI a značce Xyladecor? ICI Group - největší světový producent

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU CRAMOLIN CRAMOLIN DÛvûra v osvûdãenou znaãku Bezpeãí díky kompetentnosti UÏ kdyï revoluce v elektronice zahájila pfied nûkolika desítkami let své vítûzné

Více

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje Kroxx Znaãka Kroxx, jako spojení slov Cross a Fix, reprezentuje sílu na ich lepidel. KvÛli zdokonalení image lepidel bylo písmeno C nahrazeno písmenem K do podoby Kroxx. Ná slogan je QUICK & STRONG [RYCHLE

Více

Seznam výrobků Lena Chemical s.r.o. 2015

Seznam výrobků Lena Chemical s.r.o. 2015 Seznam výrobků Lena Chemical s.r.o. 2015 R Lena P 101 Opravné sady a přísady pro opravu podlah Betonových a jiných konstrukcí Neplněný bezrozpouštědlový dvousložkový čirý epoxidový vazný můstek, zpevňovač

Více

PROFESIONÁLNÍ. V estranné plynové hfiebíkovaãky. Plynová hfiebíkovaãka pro aplikaci dfievo na dfievo. hmotnost (kg) síla úderu (J) energie

PROFESIONÁLNÍ. V estranné plynové hfiebíkovaãky. Plynová hfiebíkovaãka pro aplikaci dfievo na dfievo. hmotnost (kg) síla úderu (J) energie Katalóg SPIT PROFESIONÁLNÍ (kg) V estranné plynové hfiebíkovaãky síla úderu (J) energie pro elektrikáfie plynová náplà 3,6 82 (bez CFC) PULSA 700E pro sádrokartonáfie plynová náplà 3,6 100 (bez CFC) PULSA

Více

BELLINZONI. ceník. platnost do odvolání

BELLINZONI. ceník. platnost do odvolání BELLINZONI ceník platnost do odvolání ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY čističe na bázi kyselin - u leštěných mramorů a vápenců poškozují lesk W.H. - extra silný čistič na žulu. Odstraňuje veškeré organické 1 l 224 Kč

Více

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Jak se nové provedení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo liší od toho původního? Nové složení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo obsahuje

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz S 10 S 10 Plus Hepa Kč 4.180,- Kč 5.800,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje.

Více

KATALOG NÁTĚROVÝCH HMOT

KATALOG NÁTĚROVÝCH HMOT KATALOG NÁTĚROVÝCH HMOT KVALITA ZA DOBROU CENU COLOR S.R.O. Barvy syntetické základní Primer S 2000 Barva syntetická základní Primer S-2000 je určen pro základní nátěry kovů a dřeva pod olejové, syntetické,

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Základní ceník staveních hmot, stavební chemie a nátěrových hmot

Základní ceník staveních hmot, stavební chemie a nátěrových hmot Rokospol a. s., provozovna Kaňovice č. 101, pošta 763 41 Biskupice u Luhačovic-Zlín E-mail: rokospol@rokospol.cz, http:/www.rokospol.cz Základní ceník staveních hmot, stavební chemie a nátěrových hmot

Více

Nové produkty FOR HOME 2015

Nové produkty FOR HOME 2015 Nové produkty FOR HOME 2015 Tekutý prostředek na čištění plastových povrchů NOVINKA Plastic Surface Cleaner 750 ml dokonale odstraňuje veškeré nečistoty: mastnotu, prach i saze nepoškrábe čištěný povrch

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK 2010

MALOOBCHODNÍ CENÍK 2010 MALOOBCHODNÍ CENÍK 2010 uvedené ceny v tomto ceníku jsou v Kč bez DPH (vždy za měrnou jednotku) platný od 1.2. 2010 Třívrstvé parkety MAGNUM Základní produktová řada Dekor / dřevina Král Dáma Střelec Věž

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy Isola Powertekk Extra tfiída pro Vás 7/08 IP-CZ Powertekk Nordic ãerná Powertekk Nordic Powertekk CC Suché a zdravé domy POWERTEKK Rozhodující je, co máte nahofie Tvarovû estetick vzhled stfie ní ta ky

Více

Lepidla, separační prostředky, tmely, brusivo. Obsah

Lepidla, separační prostředky, tmely, brusivo. Obsah Obsah Lepidla 2 disperzní PU lepidla na bázi kaučuku na bázi kyanoakrylátů tavná Čističe a separační prostředky tavných lepidel 5 Tmely 6 parkety dřevo Brusivo 7 2 3 3 4 4 6 6 1 Lepidla Lepidlo na dřevo

Více

Va e jistota na mokru.

Va e jistota na mokru. Va e jistota na mokru. Léto 2013 Nabídka letních pneumatik pro osobní, 4 4 a dodávková vozidla RainExpert RainExpert Profilové ãíslo 80 135/80 R13 70T F B 70 145/80 R13 75T F B 70 155/80 R13 79T E B 70

Více

A10 - Kapaliny v kanystrech

A10 - Kapaliny v kanystrech UVOLŇOVAČ RZI 5l obj. číslo: 94000238 Weicon Uvolňovač rzi a je svoji vícenásobnou funkcí nepostradatelný při opravách a údržbě. Z důvodu dobrého kapilárního působení a přilnavosti vnikne i do nejmenších

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

MARIS POLYMERS CENÍK 2011

MARIS POLYMERS CENÍK 2011 MARIS POLYMERS CENÍ TEUTÉ HYDROIZOLAČNÍ MEMBRÁNY odstín balení / FLASH Elastická, tekutá, jednosložková, Spotřeba při 3 vrstvách,, kg/m Elastická, tekutá, tixotropní, jednosložková, polyuretanová, vodě

Více

MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA

MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA 37 38 MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ PUROCOL Vysoce kvalitní polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepicí silou. Po vytvrzení je transparentní a vysoce vodovzdorné D4 (ČSN EN 204). Nezanechává skvrny a lze použít

Více