YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití"

Transkript

1 YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, vané Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC tfi.5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle normy DIN VDE Na vyïádání také jiné barvy izolace Ïil - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj í poloze od 3 Ïil v e - Plá È ze speciální smûsi PVC barvy edé, zv ená odolnost proti olejûm - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Ovládací PVC kabely, poïadavky pfiizpûsobeny DIN VDE 0245, 0281, Provozní teplota pohyblivé uloïení od -5 C do +70 C pevné uloïení od -40 C do +80 C - Jmenovité napûtí U o /U 300/500 V - Stfiídavé zku ební napûtí 3000 V - Jiskrová zkou ka 6000 V - Izolaãní odpor min. 20 MΩ km - Minimální polomûr ohybu inf. 7,5 prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) Tyto kabely se pouïívají pfii stfiednû tûïkém mechanickém namáhání s voln m pohybem, av ak bez zv en ch poïadavkû na tah, v such ch, vlhk ch a mokr ch prostfiedích, ale nevhodné pro venkovní pouïití. Tyto kabely jsou vhodné pro pouïití v mûfiicí a ovládací technice, v dopravû, v robních linkách, klimatizaãní technice a tûïkém prûmyslu. Vodiãe jsou vané tak, aby i pfii odstranûní ãásti plá tû bylo moïné rozli it jednotlivé Ïíly. âíselné oznaãení je podtrïeno, z dûvodu moïné zámûny. Ochranná zemnicí Ïíla je uloïena ve vnûj í vrstvû. Speciální sloïení PVC zaruãuje jak dobrou flexibilitu, tak i úspornou a rychlou instalaci. Na vyïádání jsou k dispozici také verze s ãerven mi resp. modr mi Ïílami. OZ = verze bez zeleno-ïluté zemnicí Ïíly OZ 2 0,5 4,8 9, ,5 5,1 14, OZ 3 0,5 5,1 14, ,5 5,7 19, OZ 4 0,5 5,7 19, ,5 6,2 24, OZ 5 0,5 6,2 24, ,5 6,7 28, ,5 7,4 33, OZ 7 0,5 7,4 33, ,5 8,0 38, ,5 8,8 48, ,5 9,1 58, OZ 12 0,5 9,1 58, ,5 9,5 67, ,5 10,0 76, ,5 10,7 86, ,5 11,2 96, ,5 11,8 101, ,5 13,0 120, ,5 13,5 144, ,5 14,0 154, ,5 14,5 163, ,5 15,8 192, ,5 15,8 202, ,5 17,3 240, ,5 17,3 252, ,5 19,4 293, ,5 19,4 312, ,5 21,3 384, ,5 23,7 480, OZ 2 0,75 5,2 14, ,75 5,5 21, OZ 3 0,75 5,5 21, ,75 6,2 28, OZ 4 0,75 6,2 28, ,75 6,8 36, OZ 5 0,75 6,8 36, ,75 7,5 43, OZ 6 0,75 7,5 43, ,75 8,1 50, OZ 7 0,75 8,1 50, ,75 8,9 58, ,75 9,5 65, ,75 9,6 72, ,75 9,9 86, OZ 12 0,75 9,9 86, ,75 10,6 101, ,75 11,2 108, ,75 11,9 130, ,75 12,3 137, ,75 12,6 144, ,75 13,3 151, ,75 14,5 180, ,75 15,2 195, ,75 15,6 230, ,75 16,4 245, ,75 17,2 260, ,75 17,6 288, ,75 17,6 296, ,75 17,6 302, ,75 19,8 360, ,75 20,9 439, ,75 21,5 468, ,75 23,6 576, ,75 26,2 720, OZ 2 1 5,5 19, ,0 29,

2 YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní, ovládací kabely, vané Ïíly OZ 3 1 6,0 29, ,6 38, OZ 4 1 6,6 38, ,2 48, OZ 5 1 7,2 48, ,0 58, ,6 67, Z 7 1 8,6 67, ,4 77, ,1 86, ,4 96, ,7 115, OZ ,7 115, ,3 134, ,0 154, ,7 173, ,0 184, ,5 192, ,1 205, ,7 236, ,6 240, ,6 250, ,8 259, ,4 326, ,4 346, ,4 355, ,9 384, ,9 394, ,9 403, ,0 480, ,5 538, ,2 586, ,8 624, ,4 786, ,2 960, OZ 2 1,5 6,3 29, ,5 6,7 43, OZ 3 1,5 6,7 43, ,5 7,3 58, OZ 4 1,5 7,3 58, ,5 8,2 72, OZ 5 1,5 8,2 72, ,5 8,9 86, ,5 9,8 101, OZ 7 1,5 9,8 101, ,5 10,6 115, ,5 11,5 130, ,5 11,7 144, ,5 12,1 158, ,5 12,1 173, OZ 12 1,5 12,1 173, ,5 12,9 202, ,5 13,6 230, ,5 14,5 259, ,5 15,2 274, ,5 15,2 288, ,5 16,1 302, ,5 17,8 360, ,5 19,0 389, ,5 19,1 461, ,5 19,8 490, ,5 20,2 533, ,5 21,0 590, ,5 21,4 605, ,5 23,7 720, ,5 25,0 806, ,5 25,3 878, ,5 26,0 936, ,5 29,0 1152, ,5 32,5 1440, OZ 2 2,5 7,6 48, ,5 8,3 72, OZ 3 2,5 8,3 72, ,5 9,1 96, OZ 4 2,5 9,1 96, ,5 10,2 120, OZ 5 2,5 10,2 120, ,5 12,1 168, OZ 7 2,5 12,1 168, ,5 13,2 192, ,5 15,2 288, ,5 16,1 336, ,5 18,1 432, ,5 20,4 504, ,5 22,2 600, ,5 25,1 816, ,5 27,2 1008, ,5 30,0 1200, ,5 32,0 1464, ,5 41,0 2400, OZ 2 4 9,2 77, ,9 115, ,0 154, ,1 192, ,3 269, ,9 307, ,3 461, ,7 173, ,0 230, ,5 288, ,0 403, ,0 288, ,8 384, ,7 480, ,6 672, ,6 461, ,7 614, ,9 768, ,4 1075, ,5 720, ,2 960, ,9 1200, ,0 1680,

3 YY-JB Flexibilní kabely, barevné Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - Îíly barevnû kódovány, zeleno-ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj í poloze od 3 Ïil v e 2-Ïilové: modrá/hnûdá 3-Ïilové: zeleno-ïlutá/modrá/hnûdá 4-Ïilové: zeleno-ïlutá/hnûdá/ãerná/ edá 5-Ïilové: zeleno-ïlutá/modrá/hnûdá/ãerná/ edá - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Plá È ze speciální smûsi PVC barvy edé, zv ená odolnost proti olejûm - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Flexibilní kabely, speciální PVC, poïadavky pfiizpûsobeny DIN VDE 0245, 0281, 0293, Provozní teplota pohyblivé uloïení od -5 C do +70 C pevné uloïení od -40 C do +80 C - Jmenovité napûtí U o /U 300/500 V - Stfiídavé zku ební napûtí 3000 V - Jiskrová zkou ka 6000 V - Izolaãní odpor min. 20 MΩ km - Minimální polomûr ohybu inf. 7,5 prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) Tyto kabely se pouïívají pfii stfiednû tûïkém mechanickém namáhání s voln m pohybem, av ak bez zv en ch poïadavkû na tah v such ch, vlhk ch a mokr ch prostfiedích, ale nevhodné pro venkovní pouïití. Tyto kabely mohou b t pouïity v mûfiicí a ovládací technice, v dopravû, v robních linkách, klimatizaãní technice a tûïkém prûmyslu. Ochranná zemnicí Ïíla je uloïena ve vnûj í poloze. OB = verze bez zeleno-ïluté zemnicí Ïíly OB 2 0,5 4,8 9, ,5 5,1 14, OB 3 0,5 5,1 14, ,5 5,7 19, OB 4 0,5 5,7 19, ,5 6,2 24, ,5 6,7 28, ,5 7,4 33, ,5 8,0 38, ,5 8,8 48, ,5 9,1 58, ,5 9,5 67, ,5 10,0 76, ,5 11, ,5 12,8 118, ,5 13,2 130, ,5 13,5 144, ,5 14,7 168, ,5 15,8 192, ,5 17,3 250, OB 2 0,75 5,2 14, ,75 5,5 21, OB 3 0,75 5,5 21, ,75 6,2 28, OB 4 0,75 6,2 28, ,75 6,8 36, ,75 7,5 43, ,75 8,1 50, ,75 8,9 58, ,75 9,5 65, ,75 9,6 72, ,75 9,9 86, ,75 11,2 108, ,75 11,9 130, ,75 13,3 151, ,75 14,5 180, ,75 15,6 230, ,75 17,6 288, ,75 19,8 360, OB 2 1 5,5 19, ,0 27, OB 3 1 6,0 29, ,6 38, OB 4 1 6,6 38, ,2 48, ,0 58, ,6 67, ,4 77, ,1 87, ,4 96, ,7 115, ,3 134, ,0 154, ,7 173, ,5 192, ,7 236, ,6 240, ,4 326, ,4 461, ,5 538, OB 2 1,5 6,3 29, ,5 6,7 43, OB 3 1,5 6,7 43, ,5 7,3 58, OB 4 1,5 7,3 58, ,5 8,2 72, ,5 8,9 86,

4 YY-JB Flexibilní kabely, barevné Ïíly ,5 9,8 101, ,5 10,6 115, ,5 12,1 158, ,5 12,1 173, ,5 12,9 202, ,5 13,6 230, ,5 14,5 259, ,5 15,2 288, ,5 17,8 360, ,5 19,1 461, ,5 19,8 490, ,5 21,4 605, ,5 23,7 720, OB 2 2,5 9,1 48, ,5 9,9 72, OB 3 2,5 9,9 72, ,5 11,0 96, OB 4 2,5 11,0 96, ,5 12,0 120, ,5 13,3 144, ,5 14,6 168, ,5 16,1 192, ,5 17,6 264, ,5 20,5 383, ,5 21,7 432, ,5 26,5 600, ,5 31,8 766, ,5 38,0 1200, ,5 40,0 1464, OB ,4 77, ,2 115, ,5 154, ,9 192, ,8 269, ,3 422, ,6 173, ,0 230, ,5 288, ,0 403, ,0 288, ,0 384, ,0 480, ,1 672, ,5 461, ,8 614, ,0 768, ,0 1075, ,3 720, ,0 960, ,0 1200, ,6 1080, ,7 1344, ,1 1680, ,2 1440, ,9 1920, ,6 2400, ,1 2016, ,6 2688, ,3 3360, ,1 2736, ,8 3648, ,2 4560, ,5 3456, ,8 4608, ,8 5760, ,8 7104,

5 YY-JZ 0,6/1 kv BLACK Flexibilní ovládací kabel, vané Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle normy DIN VDE Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu, zeleno-ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj í poloze od 3 Ïil v e - Dûlící folie - Plá È ze speciální smûsi PVC barvy ãerné, zv ená odolnost proti olejûm - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Ovládací kabely, speciální PVC - PoÏadavky pfiizpûsobeny DIN VDE 0262/12.95 a DIN VDE 0281 ãást 13 s izolaãní tlou kou pro 1 kv - Provozní teplota pohyblivé uloïení od -5 C do +70 C pevné uloïení od -40 C do +80 C - Jmenovité napûtí U o /U 0,6/1 kv - Stfiídavé zku ební napûtí 3500 V - Jiskrová zkou ka 6000 V - Izolaãní odpor min. 20 MΩ km - Proudové zatíïení dle DIN VDE Minimální polomûr ohybu inf. 7,5 prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) - Odolnost proti UV záfiení Ohebn kabel slouïící pro mûfiicí a ovládací úãely v obrábûcí technice, pfiepravní oblasti, v robních linkách, chladící technice a tûïkém prûmyslu. Vhodné pro instalaci s flexibilním pouïitím pfii stfiednû tûïkém mechanickém zatíïení s voln m pohybem, av ak bez zv en ch poïadavkû na tah, v suchém, vlhkém a mokrém vnitfiním i venkovním (pfii pevném uloïení) prostfiedí. Nevhodné pro pfiímé ukládání do zemû a pro pfiímou aplikaci ve vodû. Vodiãe jsou vané tak, aby i pfii odstranûní jen nûkolika centimetrû plá tû bylo moïné rozli it kaïdou Ïílu. âíselné oznaãení je podtrïeno, z dûvodu moïné zámûny. Ochranná zemnicí Ïíla je stoãena ve vnûj í poloze. âern plá È je sloïen ze speciálního PVC a je odoln proti UV záfiení. OZ = verze bez zeleno-ïluté zemnicí Ïíly OZ 2 0,5 6,4 9, ,5 6,8 14, OZ 3 0,5 6,8 14, ,5 7,6 19, OZ 4 0,5 7,6 19, ,5 8,2 24, OZ 5 0,5 8,2 24, ,5 9,1 28, ,5 9,8 33, OZ 7 0,5 9,8 33, ,5 10,7 38, OZ 8 0,5 10,7 38, ,5 11,6 48, ,5 12,2 58, OZ 12 0,5 12,2 58, ,5 12,3 67, ,5 13,7 76, ,5 14,4 86, ,5 15,3 96, ,5 16,5 96, ,5 17,2 120, ,5 18,0 144, ,5 18,9 154, ,5 19,3 163, ,5 21,2 192, ,5 21,2 202, ,5 23,4 240, ,5 24,3 252, ,5 26,0 293, ,5 26,3 312, ,5 28,9 384, ,5 33,5 480, OZ 2 0,75 6,8 14, ,75 7,2 21, OZ 3 0,75 7,2 21, ,75 8,0 28, OZ 4 0,75 8,0 28, ,75 8,8 36, OZ 5 0,75 8,8 36, ,75 9,7 43, OZ 6 0,75 9,7 43, ,75 10,7 50, OZ 7 0,75 10,7 50, ,75 11,5 58, OZ 8 0,75 11,5 58, ,75 12,5 65, ,75 12,7 72, ,75 13,1 86, OZ 12 0,75 13,1 86, ,75 13,9 101, ,75 14,7 108, ,75 15,6 130, ,75 16,6 144, ,75 17,3 151, ,75 18,9 180, ,75 20,5 230, ,75 21,5 245, ,75 21,3 260, ,75 23,2 288, ,75 23,2 296, ,75 23,2 302, ,75 25,6 360, ,75 28,2 439, ,75 29,0 468,

6 YY-JZ 0,6/1 kv BLACK Flexibilní ovládací kabel, vané Ïíly ,75 31,4 576, ,75 36,2 720, OZ 2 1 7,4 19, ,0 29, OZ 3 1 8,0 29, ,8 38, OZ 4 1 8,8 38, ,8 48, OZ 5 1 9,8 48, ,8 58, ,7 67, OZ ,7 67, ,8 77, ,9 86, ,1 96, OZ ,1 96, ,5 115, OZ ,5 115, ,5 134, ,5 154, ,3 173, ,4 192, ,4 205, ,3 236, ,1 240, ,1 250, ,0 326, ,0 346, ,9 384, ,9 394, ,9 403, ,5 480, ,3 538, ,4 586, ,5 624, ,8 786, ,1 960, OZ 2 1,5 8,4 29, ,5 9,1 43, OZ 3 1,5 9,1 43, ,5 9,9 58, OZ 4 1,5 9,9 58, ,5 11,0 72, OZ 5 1,5 11,0 72, ,5 12,3 86, ,5 13,3 101, OZ 7 1,5 13,3 101, ,5 14,5 115, ,5 15,7 130, ,5 15,9 144, ,5 16,6 158, ,5 16,6 173, OZ 12 1,5 16,6 173, ,5 17,4 202, ,5 18,5 230, ,5 19,7 259, ,5 20,9 279, ,5 20,9 288, ,5 22,0 302, ,5 23,9 360, ,5 26,0 461, ,5 27,2 490, ,5 29,3 576, ,5 29,5 605, ,5 32,5 720, ,5 33,5 806, ,5 35,7 878, ,5 36,8 936, ,5 39,9 1152, ,5 45,6 1440, OZ 2 2,5 9,4 48, ,5 9,9 72, OZ 3 2,5 9,9 72, ,5 11,1 96, OZ 4 2,5 11,1 96, ,5 12,4 120, OZ 5 2,5 12,4 120, ,5 15,0 168, OZ 7 2,5 15,0 168, ,5 16,1 192, ,5 18,4 288, ,5 19,6 336, ,5 22,0 432, ,5 24,6 504, ,5 26,9 600, ,5 30,4 816, ,5 33,0 1008, ,5 36,2 1200, ,5 40,1 1464, ,5 49,0 2400, OZ ,4 77, ,3 115, ,8 154, ,3 192, ,8 269, ,0 307, ,9 461, ,1 173, ,6 230, ,3 288, ,3 403, ,5 288, ,4 384, ,5 480, ,5 672, ,1 461, ,2 614, ,6 768, ,8 1075, ,0 720, ,9 960, ,3 1200, ,6 1680, ,2 1008, ,4 1344, ,8 1680, ,5 1440, ,2 1920, ,0 2400, ,7 2016, ,0 2688, ,7 3360, ,2 2736, ,2 3648, ,7 4560, ,5 4608, ,4 5760, ,5 7104,

7 YY-JZ-HF Flexibilní kabel pro uloïení do vleãn ch fietûzû - Jemnû lanûné mûdûné vodiãe, svazek vinut dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 6 - Izolace jádra ze speciálního PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle DIN VDE Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu, zeleno-ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj í poloze - Stoãené Ïíly ovinuty jemnou textilní páskou - Plá È ze speciálního PVC, barvy edé, zv ená odolnost proti olejûm - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Ovládací kabel ze speciálního PVC, vysoce ohebn díky speciální konstrukci - PoÏadavky pfiizpûsobeny DIN VDE 0245, 0281 ãást 13 - Provozní teplota pohyblivé uloïení od -5 C do +70 C pevné uloïení od -40 C do +80 C - Jmenovité napûtí U o /U 300/500 V - Stfiídavé zku ební napûtí 3000 V - Jiskrová zkou ka 6000 V - Izolaãní odpor min. 20 MΩ km - Minimální polomûr ohybu inf. 7,5 prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) YY-JZ-HF kabely jsou ideální pro pouïití ve strojním prûmyslu, pro náfiadí, pfii montáïích a pouïití robotû na v robních linkách a v ude tam, kde je nezbytná vysoká flexibilita. Tyto kabely se velmi osvûdãují v kombinaci se standardními vleãn mi fietûzy a dále jsou vhodné pro flexibilní pouïití pfii stfiednû tûïkém mechanickém zatíïení s voln m pohybem. OZ = verze bez zeleno-ïluté zemnicí Ïíly OZ 2 0,5 5,0 9, ,5 5,3 14, ,5 5,7 19, ,5 6,4 24, ,5 7,5 33, ,5 9,1 48, ,5 9,2 58, ,5 9,8 67, ,5 10,3 76, ,5 11,1 86, ,5 11,6 96, ,5 13,4 120, ,5 13,7 144, ,5 15,0 163, ,5 15,0 173, ,5 16,1 202, ,5 17,9 240, ,5 19,6 293, OZ 2 0,75 5,4 14, ,75 5,7 21, ,75 6,4 28, ,75 7,0 36, ,75 8,3 50, ,75 10,1 72, ,75 10,2 86, ,75 10,9 101, ,75 11,5 115, ,75 12,1 130, ,75 12,8 144, ,75 14,9 180, ,75 15,2 216, ,75 16,6 245, ,75 16,6 259, ,75 18,1 302, ,75 20,0 360, ,3 439, ,75 24,7 468, OZ 2 1 5,7 19, ,0 29, ,8 38, ,4 48, ,8 67, ,7 96, ,8 115, ,6 134, ,2 154, ,0 173, ,6 192, ,8 240, ,4 308, ,8 326, ,8 346, ,3 403, ,3 403, ,2 480, ,2 586, ,7 624, OZ 2 1,5 6,4 29, ,5 6,8 43, ,5 7,4 58, ,5 8,3 72, ,5 9,9 101, ,5 11,9 144, ,5 12,1 173, ,5 12,9 202, ,5 13,6 230, ,5 14,5 259, ,5 15,2 288, ,5 17,8 360, ,5 18,2 432, ,5 19,7 490,

8 YY-JZ-HF Flexibilní kabel pro uloïení do vleãn ch fietûzû ,5 19,7 518, ,5 21,5 605, ,5 23,7 720, ,5 25,3 864, ,5 26,2 878, ,5 27,6 936, OZ 2 2,5 7,7 48, ,5 8,4 72, ,5 9,1 96, ,5 10,2 120, ,5 12,2 168, ,5 15,0 240, ,5 15,2 288, ,5 16,1 336, ,5 17,2 384, ,5 18,1 432, ,5 19,2 480, ,5 22,5 600, ,5 23,5 720, ,5 25,2 816, ,5 25,2 864, ,5 27,4 1008, ,5 30,0 1200, ,4 115, ,4 154, ,7 192, ,3 230, ,5 288, ,7 384, ,7 480, ,8 614, ,3 768,

9 PUR-JZ-HF Flexibilní kabel pro uloïení do vleãn ch fietûzû - Jemnû lanûné mûdûné vodiãe dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 6 - Jádro izolováno PVC, odolné proti olejûm dle DIN VDE 0281 ãást 1, pro lep í pohyblivost - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle DIN VDE 0293, zeleno-ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj í poloze - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu, Ïíly ovinuty jemnou textilní páskou - Speciální polyuretanov PUR plá È barvy edé, povrchová izolace zabraàuje skluzu - Venkovní plá È k dispozici také v jin ch barvách - Samozhá ecí PUR dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Ovládací kabel ze speciálního polyuretanu pro vleãné fietûzy - Provozní teplota pohyblivé uloïení od -5 C do +70 C pevné uloïení od -40 C do +70 C - Jmenovité napûtí U o /U 300/500 V - Stfiídavé zku ební napûtí 3000 V - Jiskrová zkou ka 6000 V - Izolaãní odpor min. 20 MΩ km - Minimální polomûr ohybu inf. 7,5 prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 100 Mrad) PUR-JZ-HF je extrémnû pevn kabel, pouïívan pfiedev ím pro svoji odolnost vûãi pfietrhnutí a opotfiebení. Z dûvodu jeho dobré odolnosti proti minerálním olejûm a chladícím látkám je tento kabel vhodn pro pouïití ve strojírenství, v robû náfiadí a tûïkém prûmyslu v kritick ch oblastech. Díky jeho vysoké odolnosti proti opotfiebení a dobré pohybové schopnosti je instalace snadná a rychlá. Ideální pro pouïití ve vleãn ch fietûzech pro jeho mal polomûru ohybu. Vhodn také pro venkovní uloïení, odoln proti UV záfiení, kyslíku, ozonu, vlhkosti a vûãi mikrobûm. OZ = verze bez zeleno-ïluté zemnicí Ïíly OZ 2 0,5 5,4 9, ,5 5,9 14, ,5 6,3 19, ,5 6,9 24, ,5 7,8 33, ,5 8,6 38, ,5 9,6 48, ,5 10,3 58, ,5 10,3 67, ,5 11,5 86, ,5 12,6 96, ,5 13,6 120, ,5 14,2 144, ,5 15,1 163, ,5 16,2 202, ,5 18,0 240, OZ 2 0,75 5,9 14, ,75 6,2 21, ,75 6,7 28, ,75 7,3 36, ,75 8,7 50, ,75 9,5 58, ,75 10,5 72, ,75 11,0 86, ,75 11,4 101, ,75 12,6 130, ,75 14,0 151, ,75 15,2 180, ,75 15,7 216, ,75 17,1 245, ,75 18,5 302, ,75 20,0 360, OZ 2 1 6,6 19, ,0 29, ,6 38, ,2 48, ,6 67, ,5 77, ,6 96, ,0 115, ,0 134, ,5 173, ,0 205, ,6 240, ,8 308, ,7 326, ,9 394, ,1 403, ,4 480, ,9 624, OZ 2 1,5 7,1 29, ,5 7,5 43, ,5 8,2 58, ,5 9,0 72, ,5 10,8 101, ,5 11,6 115, ,5 13,4 144, ,5 13,4 173, ,5 14,3 202, ,5 16,0 259, ,5 17,5 302,

10 PUR-JZ-HF Flexibilní kabel pro uloïení do vleãn ch fietûzû ,5 19,5 360, ,5 20,0 410, ,5 22,0 490, ,5 23,8 605, ,5 29,1 720, ,5 32,4 878, ,5 33,6 936, OZ 2 2,5 8, ,5 9, ,5 10, ,5 11, ,5 13, ,5 17, ,5 18, ,5 20, ,5 24, OZ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

11 PUR-FLEX Vysoce flexibilní kabel pro uloïení do vleãn ch fietûzû - Jemnû lanûné mûdûné vodiãe dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 6 - Izolace jádra ze speciálního polyetylénu TPE - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle DIN VDE 0293, zeleno-ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj í poloze - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu, vrstvy ovinuty jemnou textilní páskou - Speciální polyuretanov PUR plá È barvy edé, povrchová izolace zabraàuje skluzu - Samozhá ecí PUR dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC , bezhalogenov PUR-FLEX je speciální kabel s dlouhodobou vysokou flexibilitou a odolností vûãi opotfiebení. Díky velmi dobr m mechanick m vlastnostem a dobré odolnosti proti minerálním olejûm je tento kabel vhodn pro pouïítí ve strojírenství, robotizaci, v robû náfiadí, oceláfiském prûmyslu ve v ech kritick ch oblastech. Díky vysoké odolnosti proti opotfiebení a dobré pohybové schopnosti je ideální pro pouïití ve vleãn ch fietûzech. Je vhodn téï pro venkovní uloïení odoln proti UV záfiení, kyslíku, ozonu, vlhkosti a vûãi mikrobûm, ale ne pro pfiímé uloïení do zemû. OZ = verze bez zeleno-ïluté zemnicí Ïíly. Jiné velikosti jsou moïné dodat na pfiání. - Ovládací, bezhalogenov kabel ze speciálního polyuretanu pro vleãné fietûzy, pro vysoké nároky - Provozní teplota pohyblivé uloïení od -30 C do +80 C pevné uloïení od -50 C do +80 C - Jmenovité napûtí U o /U 300/500 V - Stfiídavé zku ební napûtí 2000 V - Jiskrová zkou ka 6000 V - Izolaãní odpor min. 20 MΩ km - Minimální polomûr ohybu inf. 7,5 prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 100 Mrad) - V hody vysoká ohebnost, odolnost proti otûru a mechanickému po kození i pfii nízk ch teplotách, odoln proti olejûm, benzinûm, hydraulick m kapalinám, kyselinám, ozonu, UV záfiení, vodû, mikrobûm, bezhalogenov OZ 2 0,5 5,5 9, ,5 5,8 14, ,5 6,4 19, ,5 7,0 24, ,5 8,1 33, ,5 9,9 58, ,5 11,5 86, ,5 12,0 96, ,5 13,6 120, ,5 14,3 144, OZ 2 0,75 6,2 14, ,75 6,5 21, ,75 7,0 28, ,75 7,8 36, ,75 9,0 50, ,75 11,0 86, ,75 12,9 130, ,75 13,5 144, ,75 15,4 180, ,75 16,1 216, OZ 2 1 6,9 19, ,4 29, ,0 38, ,7 48, ,2 67, ,6 115, ,8 173, ,8 192, ,8 240, ,5 308, ,5 346, OZ 2 1,5 7,6 29, ,5 8,1 43, ,5 8,7 58, ,5 9,7 72, ,5 11,3 101, ,5 13,8 173, ,5 16,3 259, ,5 17,3 288, ,5 19,7 360, ,5 20,3 432, ,5 22,2 518, OZ 2 2,5 9,2 48, ,5 9,7 72, ,5 10,5 96, ,5 11,6 120, ,5 13,8 168, ,5 16,9 288, ,5 20,0 432, ,5 21,2 480, ,1 154, ,2 192, ,1 269, ,3 230, ,8 288, ,7 480, ,8 768,

12 H05BQ-F, H07BQ-F Ohebn kabel s PUR plá tûm 01 - Lanûné mûdûné vodiãe dle normy DIN VDE 0295 a IEC a HD 383 tfi. 5 - Jádro izolováno EPR smûsí - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE Zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla, Ïíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Speciální polyuretanov PUR plá È barvy oranïové - Silov kabel z EPR/PUR izolací dle DIN VDE 0282 ã. 10 a HD S1 - Provozní teplota pohyblivé uloïení od -25 C do +80 C pevné uloïení od -40 C do +80 C - Jmenovité napûtí U o /U 300/500 V resp. 450/750 V - Stfiídavé zku ební napûtí 2000 V resp V - Minimální polomûr ohybu inf. 7,5 prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 100 Mrad) V hody - Vysoká odolnost proti otûru a mechanickému po kození - Vysoká ohebnost i pfii nízk ch teplotách - Odoln proti olejûm, benzinûm, kyselinám, ozonu, UV záfiení a mikrobûm Tyto kabely se pouïívají v such ch i vlhk ch prostfiedích se stfiedním mechanick m zatíïením, napfi. k propojení prûmyslov ch a zemûdûlsk ch zafiízení, v ohfiívaãích kde je nebezpeãí tepelného po kození plá tû ãi v elektrick ch náfiadích jako jsou vrtaãky, ruãní pily, dopravníky, chladící zafiízení atd. Extrémnû pevné kabely, pouïívané pfiedev ím pro svoji odolnost vûãi pfietrhnutí a opotfiebení. Vhodn také pro venkovní uloïení, je odoln proti UV záfiení, kyslíku, ozonu, vlhkosti a mikrobûm. min.-max. H05BQ-F ,75 5,7-7,4 14, ,75 6,2-8,1 21, ,75 6,8-8,8 28, ,75 7,6-9,9 36, ,1-8,0 19, ,5-8,5 29, ,1-9,3 38, ,0-10,3 48,0 112 H07BQ-F ,5 7,6-9,8 29, ,5 9,0-11,6 48, ,6-13,7 77, ,8-15,1 115, ,6-19,9 192, ,9-22,8 307,0 600 min.-max ,5 8,0-10,4 43, ,5 9,6-12,4 72, ,3-14,5 115, ,8-16,3 173, ,8-21,4 288, ,5-24,7 461, ,5 9,0-11,6 58, ,5 10,7-13,8 96, ,7-16,2 154, ,2-18,1 230, ,6-23,6 384, ,3-27,0 614, ,5 9,8-12,7 72, ,5 11,9-15,3 120, ,1-17,9 192, ,7-20,0 288, ,4-25,9 480, ,7-30,0 768,

13 H05VV5-F Ohebn kabel, vané Ïíly, schválen dle VDE, HAR - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 tfi. 5 a IEC tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC dle DIN VDE 0281 ãást 1 - Îíly stoãeny v polohách, ãerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle DIN VDE Speciální plá È PVC dle DIN VDE 0281 ãást 1, HD 21.1S2/A16, barvy edé - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Tyto kabely se pouïívají pro flexibilní pouïití pfii stfiednû tûïkém mechanickém zatíïení s voln m pohybem, av ak bez zv en ch poïadavkû na tah v such ch, vlhk ch a mokr ch místnostech, ale nevhodné pro venkovní pouïití. Tyto kabely mohou b t pouïity v mûfiicí a ovládací technice, pfiepravních oblastech a v robních linkách. Kabely byly testovány dle DIN VDE 0207 a 0473 a byly shledány plnû odoln mi proti olejûm. Na kabely nepûsobí chemické vlivy. Kabely jsou urãeny pro vlhké a mokré prostfiedí, pfiedev ím k pouïítí pro pfiístroje v pivovarnictví, plnících linkách a auto-myãkách. OZ = verze bez zeleno-ïluté zemnicí Ïíly. Jiné velikosti a typy jsou k dispozici na vyïádání. - Ohebn PVC kabel s plá tûm odoln m proti olejûm dle DIN VDE 0281 ãást 13, HD S1 a IEC 60227/75 - Provozní teplota pohyblivé uloïení od -5 C do +70 C pevné uloïení od -40 C do +70 C - Jmenovité napûtí U o /U 300/500 V - Stfiídavé zku ební napûtí 2000 V - Jiskrová zkou ka 6000 V - Izolaãní odpor min. 20 MΩ km - Minimální polomûr ohybu inf. 7,5 prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) OZ 2 0,5 5,9 9, G 0,5 6,2 14, G 0,5 6,7 19, G 0,5 7,4 24, G 0,5 8,4 28, G 0,5 9,1 33, G 0,5 9,6 38, G 0,5 10,6 43, G 0,5 10,8 48, G 0,5 11,2 58, G 0,5 11,7 67, G 0,5 13,0 86, G 0,5 16,0 120, G 0,5 16,1 129, G 0,5 17,7 163, G 0,5 17,7 172, G 0,5 19,8 196, G 0,5 21,5 240, G 0,5 23,0 293, G 0,5 25,3 312, OZ 2 0,75 6,3 14, G 0,75 6,7 21, G 0,75 7,3 28, G 0,75 8,3 36, G 0,75 9,0 43, G 0,75 9,7 50, G 0,75 10,4 58, G 0,75 11,5 65, G 0,75 12,1 86, G 0,75 12,4 101, G 0,75 14,0 130, G 0,75 17,0 180, G 0,75 17,1 195, G 0,75 19,1 245, G 0,75 19,1 259, G 0,75 21,3 296, G 0,75 23,2 360, G 0,75 25,8 439, G 0,75 27,1 468, OZ 2 1 6,6 19, G 1 7,0 29, G 1 7,6 38, G 1 8,7 48, G 1 9,5 58, G 1 10,2 67, G 1 11,0 77, G 1 12,1 86, G 1 12,7 115, G 1 13,3 134, G 1 15,0 173, G 1 15,0 183, G 1 18,0 240, G 1 18,0 259, G 1 20,6 326, G 1 21,0 346, G 1 21,0 355, G 1 22,5 394, G 1 24,5 480, G 1 26,0 586, G 1 28,1 624, OZ 2 1,5 7,3 29, G 1,5 7,9 43, G 1,5 8,7 58, G 1,5 9,6 72, G 1,5 10,7 86, G 1,5 11,8 101, G 1,5 13,2 115,

14 H05VV5-F Ohebn kabel, vané Ïíly, schválen dle VDE, HAR G 1,5 13,5 130, G 1,5 14,4 173, G 1,5 15,3 202, G 1,5 17,2 259, G 1,5 17,2 274, G 1,5 21,7 360, G 1,5 21,7 389, G 1,5 22,4 461, G 1,5 24,1 490, G 1,5 24,4 518, G 1,5 24,4 533, G 1,5 26,3 590, G 1,5 28,9 720, G 1,5 30,8 878, G 1,5 32,2 963, OZ 2 2,5 9,1 48, G 2,5 9,6 72, G 2,5 10,8 96, G 2,5 11,6 120, G 2,5 14,2 168, G 2,5 16,1 192, G 2,5 17,7 288, G 2,5 19,0 336, G 2,5 21,4 432, G 2,5 26,1 600, G 2,5 26,2 648, G 2,5 29,5 816, G 2,5 29,6 864, G 2,5 32,0 984, G 2,5 35,0 1200, G 2,5 37,1 1464, (H)05VV5-F OZ ,7 77, G 4 11,3 115, G 4 12,4 154, G 4 13,9 192, G 4 16,5 269, G 4 20,8 461, OZ ,0 116, G 6 12,9 173, G 6 14,2 230, G 6 15,9 288, G 6 18,9 403, G10 16,3 288, G10 18,1 384, G10 20,3 480, G10 24,3 672, G16 18,3 461, G16 20,9 614, G16 23,4 768, G16 28,5 1075, G25 26,3 960, G25 29,5 1200,

15 LiYY Ohebn kabel, barevné znaãení Ïil dle DIN Lanûné mûdûné jádro, dle DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC dle DIN VDE 0281 ãást 1 - Barevné znaãení Ïil dle DIN 47100, bez barevného opakování - Îíly vinuty v polohách s optimální délkou zkrutu - Plá È ze speciálního PVC dle DIN VDE 0281 ãást 1, barva edá, zv ená odolnost proti olejûm - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Tyto datové ovládací PVC kabely se pouïívají pro flexibilní pfiipojení s voln m pohybem, av ak bez zv en ch poïadavkû na tah, v such ch, vlhk ch a mokr ch místnostech, ale nevhodné pro venkovní pouïití. Kabely LiYY jsou vhodné pro pouïití kdekoliv tam, kde konstrukãní poïadavky vyïadují minimální vnûj í prûmûr. T ká se to pfiedev ím nástrojafiství, strojírenství, elektroniky, poãítaãové, mûfiicí a ovládací techniky. Jiné velikosti jsou moïné dodat na pfiání. - Datové PVC kabely, poïadavky pfiizpûsobeny DIN VDE 0245, Provozní teplota pohyblivé uloïení od -5 C do +70 C pevné uloïení od -40 C do +80 C - Provozní napûtí 0,14 mm 2 = 350 V, 0,25 mm 2 = 500 V - Stfiídavé zku ební napûtí do 0,25 mm 2 = 1200 V od 0,34 mm 2 = 2000 V - Izolaãní odpor min. 200 MΩ km - Provozní kapacita (inf. hodnota) pfii 800 Hz 120 pf/m pro 0,14 mm 2, 150 pf/m pro 0,25 mm 2 - Vzájemná indukãnost (inf. hodnota) 0,65 mh/km - Impedance (inf. hodnota) 78 Ω - Minimální polomûr ohybu 7,5 vnûj í prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) ,14 3,2 2, ,14 3,2 4, ,14 3,5 5, ,14 4,0 6, ,14 4,3 8, ,14 4,3 9, ,14 4,6 10, ,14 5,3 13, ,14 5,6 16, ,14 5,9 18, ,14 6,2 21, ,14 6,5 24, ,14 6,5 26, ,14 6,8 28, ,14 7,6 32, ,14 7,6 33, ,14 7,7 36, ,14 8,0 40, ,14 8,2 43, ,14 8,7 48, ,14 9,5 54, ,14 9,8 56, ,14 10,3 59, ,14 10,4 65, ,14 10,7 70, ,14 11,0 75, ,14 11,3 82, ,14 15,5 108, ,14 18,1 135, ,25 3,8 4, ,25 3,9 7, ,25 4,3 9, ,25 4,8 12, ,25 5,2 14, ,25 5,2 16, ,25 5,7 19, ,25 6,4 24, ,25 6,7 28, ,25 7,1 33, ,25 7,5 38, ,25 7,9 43, ,25 8,4 46, ,25 9,1 48, ,25 9,3 50, ,25 9,8 60, ,25 9,9 61, ,25 10,1 65, ,25 10,3 72, ,25 10,5 77, ,25 11,1 86, ,25 11,3 89, ,25 11,5 96, ,25 11,8 101, ,25 12,6 106, ,25 12,7 115, ,25 13,6 125, ,25 14,0 134, ,25 14,4 146, ,25 19,6 192, ,25 23,1 240, ,34 4,2 6, ,34 4,4 9, ,34 4,9 13, ,34 5,3 16,

16 LiYY Ohebn kabel, barevné znaãení Ïil dle DIN ,34 5,8 19, ,34 5,9 22, ,34 6,3 26, ,34 7,2 32, ,34 7,6 39, ,34 8,0 45, ,34 8,4 52, ,34 8,9 59, ,34 9,8 65, ,34 9,8 69, ,34 11,0 78, ,34 11,2 82, ,34 11,2 88, ,34 11,6 98, ,34 11,9 104, ,34 12,6 118, ,34 12,9 121, ,34 13,5 131, ,34 14,0 137, ,34 14,7 144, ,34 14,9 157, ,34 15,3 170, ,34 15,5 183, ,34 16,2 199, ,34 22,0 264, ,34 25,4 327, ,5 4,8 9, ,5 5,1 14, ,5 5,7 19, ,5 6,2 24, ,5 6,7 28, ,5 7,4 33, ,5 8,0 38, ,5 8,8 48, ,5 9,1 58, ,5 10,0 77, ,5 11,2 96, ,5 12,3 116, ,5 13,5 144, ,5 15,8 192, ,75 5,2 14, ,75 5,5 21, ,75 6,2 29, ,75 6,8 36, ,75 8,1 50, ,75 8,9 58, ,75 9,6 72, ,75 9,9 86, ,75 11,6 115, ,75 12,6 144, ,5 19, ,0 29, ,5 29, ,5 6,9 43,

17 PAAR-LiYY Ohebn párov PVC kabel, barevné znaãení Ïil dle DIN Lanûné mûdûné jádro, dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC, dle DIN VDE 0207 ãást 4 - Barevné znaãení Ïil dle DIN Îíly stoãeny do páru s optimální délkou zkrutu, páry stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Stoãené páry ovinuty fólií - Plá È ze speciálního PVC, dle DIN VDE 0207 ãást 5, barva edá, zv ená odolnost proti olejûm - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Tyto datové ovládací párové kabely se pouïívají pro flexibilní pfiipojení s voln m pohybem, av ak bez zv en ch poïadavkû na tah, v such ch, vlhk ch a mokr ch místnostech, ale nevhodné pro venkovní pouïití. PAAR LiYY kabely jsou vhodné k pouïití v oblastech, kde je nutn mal vnûj í prûmûr. Napfiíklad jako ovládací kabely pro mûfiicí pfiístroje, v poãetní techniku, pro pfienos signálu atd. Tyto kabely jsou vhodné jen pro pouïití pfii nízkém napûtí. Jiné velikosti jsou moïné dodat na pfiání. - Párové PVC kabely, poïadavky pfiizpûsobeny DIN VDE 0812, Provozní teplota pohyblivé uloïení od -5 C do +70 C pevné uloïení od -30 C do +80 C - Provozní napûtí 250 V (nevhodn pro instalace v silov ch obvodech) - Stfiídavé zku ební napûtí 1200 V - Izolaãní odpor min. 200 MΩ km - Provozní kapacita (inf. hodnota) pfii 800 Hz 120 pf/m pro 0,14 mm 2, 150 pf/m pro 0,25 mm 2 - Vzájemná indukãnost inf. 0,65 mh/km - Impedance inf. 78 Ω - Kapacitní nerovnováha inf. 300 pf/100 m - Minimální polomûr ohybu 7,5 prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) Poãet párû ,14 3,7 2, ,14 5,1 5, ,14 5,5 8, ,14 5,7 10, ,14 6,4 13, ,14 7,2 16, ,14 7,2 18, ,14 7,6 21, ,14 8,2 26, ,14 8,8 29, ,14 9,1 32, ,14 9,6 37, ,14 9,8 40, ,14 10,2 43, ,14 10,5 48, ,14 10,7 54, ,14 10,9 59, ,14 12,0 65, ,14 12,4 67, ,14 12,4 70, ,14 12,6 73, ,14 12,8 75, ,14 13,4 81, ,14 13,6 86, ,14 13,9 91, ,14 14,2 97, ,14 14,4 102, ,14 14,8 108, ,14 15,5 118, ,14 15,8 128, ,14 16,6 134, ,14 17,3 140, ,14 17,8 148,0 427 Poãet párû ,25 4,0 5, ,25 5,4 10, ,25 5,8 15, ,25 6,4 20, ,25 7,2 25, ,25 8,0 30, ,25 8,0 35, ,25 8,7 40, ,25 9,7 50, ,25 10,2 55, ,25 10,6 60, ,25 11,2 70, ,25 11,8 75, ,25 12,2 80, ,25 12,5 90, ,25 13,3 100, ,25 13,7 110, ,25 14,4 120, ,25 15,3 125, ,25 15,3 130, ,25 15,4 135, ,25 15,5 140, ,25 16,0 150, ,25 16,3 160, ,25 16,9 170, ,25 17,1 180, ,25 17,2 190, ,25 17,2 200, ,25 17,4 220, ,25 17,5 225, ,25 18,0 250, ,25 18,1 260, ,25 18,3 275,

18 H05VV-F Ohebné kabely, barevné Ïíly, bíl nebo ãern PVC plá È 01 - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 a HD Jádro izolováno speciálním PVC, Ïíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE , od 7 Ïil v e ãerné s bíl m váním - Zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla od 3 Ïil v e - PVC ãern, nebo bíl plá È dle DIN VDE 0207 ãást 5 - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC PVC ovládací kabely dle DIN VDE 0281 ãást 5 a IEC , HD 21.5 S3 - Provozní teplota pohyblivá instalace od -5 C do +70 C pevná instalace od -40 C do +70 C - Jmenovité napûtí U o /U 300/500 V - Max. pfiípustné provozní napûtí ve 3-fázov ch a 1-fázov ch stfiídav ch systémech U o /U 330/550 V ve stejnosmûrn ch systémech U o /U 495/825 V - Stfiídavé zku ební napûtí 2000 V - Minimální polomûr ohybu 7,5 prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) Tyto typy kabelû jsou urãeny pro stfiední namáhání (Ïdímaãky, praãky atd.), pro pfiipojení domácích spotfiebiãû jako napfi. kuchyàské roboty, svítidla, vysavaãe, kanceláfiské pfiístroje, radia atd. Tyto kabely se mohou pouïít i pro pfiístroje jako trouby, pfiímotopy za pfiedpokladu, Ïe nedojde k pfiímému styku s hork mi ãástmi. Vhodné také do vlhk ch prostfiedí. Jiné barvy plá tû na vyïádání. Objednací Barva ,75 sw 6,4 14, ,75 ws 6,4 14, G 0,75 sw 6,8 21, G 0,75 ws 6,8 21, G 0,75 sw 7,4 28, G 0,75 ws 7,4 28, G 0,75 sw 8,3 36, G 0,75 ws 8,3 36, sw 6,8 19, ws 6,8 19, G 1 sw 7,2 29, G 1 ws 7,2 29, G 1 sw 8,0 38, G 1 ws 8,0 38, G 1 sw 8,8 48, G 1 ws 8,8 48,0 105 Objednací Barva ,5 sw 7,6 29, ,5 ws 7,6 29, G 1,5 sw 8,2 43, G 1,5 ws 8,2 43, G 1,5 sw 9,2 58, G 1,5 ws 9,2 58, G 1,5 sw 9,3 72, G 1,5 ws 9,3 72, G 2,5 sw 10,1 72, G 2,5 ws 10,1 72, G 2,5 sw 11,2 96, G 2,5 ws 11,2 96, G 2,5 sw 12,4 120, G 2,5 ws 12,4 120, G 4 sw 12,5 154, G 4 ws 12,5 154, G 4 sw 13,7 192, G 4 ws 13,7 192,

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, vané Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle normy

Více

LiYCY-JZ. Ohebn kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití

LiYCY-JZ. Ohebn kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití LiYCY-JZ Ohebn kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* - Lanûné mûdûné jádro, dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m ãíslováním dle

Více

LiYCY-JZ. Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití

LiYCY-JZ. Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití LiYCY-JZ Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* - Lanûné mûdûné jádro, dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m ãíslováním

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

H07VVH6-F. Ploch PVC kabel. Konstrukce. Technická data. PouÏití

H07VVH6-F. Ploch PVC kabel. Konstrukce. Technická data. PouÏití H07VVH6-F Ploch PVC kabel - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC - Îíly uloïeny paralelnû - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE 0293 nebo od 6 Ïil

Více

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 a HD 383 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení

Více

H07VVH6-F. Ploch PVC kabel. Konstrukce. Technická data. PouÏití

H07VVH6-F. Ploch PVC kabel. Konstrukce. Technická data. PouÏití H07VVH6-F Ploch PVC kabel - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC - Îíly uloïeny paralelnû - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE 0293 nebo od 6 Ïil

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 a HD 383 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení

Více

UTP 4 2 AWG 24/1 Datov nestínûn kabel UTP Cat. 5e

UTP 4 2 AWG 24/1 Datov nestínûn kabel UTP Cat. 5e UTP 4 2 AWG 24/1 Datov nestínûn kabel UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

N2XH, N2XCH. Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru. Konstrukce. Technická data. PouÏití N2XH

N2XH, N2XCH. Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru. Konstrukce. Technická data. PouÏití N2XH N2XH, N2XCH Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 tfi. 1 nebo 2 - Izolace jádra z bezhalogenové

Více

N2XH, N2XCH. Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru. Konstrukce. Technická data. PouÏití N2XH

N2XH, N2XCH. Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru. Konstrukce. Technická data. PouÏití N2XH N2XH, N2XCH Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru -Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 tfi. 1 nebo 2 -Izolace jádra z bezhalogenové zesítûné

Více

SiF, SiF-GL, SiFZ. Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové. Technická data. Konstrukce. PouÏití. SiF. SiF-GL. SiF-GL-Si. SiFZ

SiF, SiF-GL, SiFZ. Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové. Technická data. Konstrukce. PouÏití. SiF. SiF-GL. SiF-GL-Si. SiFZ SiF, SiF-GL, SiFZ Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové SiF SiF-GL SiF-GL-Si SiFZ Typ SiF lanûné mûdûné cínované jádro,dle DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5, izolace ze silikonového kauãuku Typ SiFF

Více

SiF, SiF-GL, SiFZ. Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové. Konstrukce. Technická data. PouÏití. SiF. SiF-GL. SiF-GL-Si. SiFZ

SiF, SiF-GL, SiFZ. Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové. Konstrukce. Technická data. PouÏití. SiF. SiF-GL. SiF-GL-Si. SiFZ SiF, SiF-GL, SiFZ Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové SiF SiF-GL SiF-GL-Si SiFZ Typ SiF lanûné mûdûné cínované jádro,dle DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5, izolace ze silikonového kauãuku Typ SiFF

Více

Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz)

Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz) Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz) absolutnû vodûodoln - Pouzdro: poniklovaná mosaz - vloïka: PA 6 GFK IP 68 tlak 10 barû dle EN 60529-40 C aï +100 C; krátkodobû aï +120 C Konstrukce strojû, zafiízení,

Více

ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel s barevným značením žil ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info Jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V Shodný

Více

ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel s barevným značením žil ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr

Více

Membránové tlakové spínaãe, 42 V

Membránové tlakové spínaãe, 42 V 0163 Membránové tlakové spínaãe, 42 V Pozinkované ocelové tûlo Pfiipojení na roubky M3 Pfietlak bezpeãn do 600 bar *) 36 S vnûj ím závitem 24 SW RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve

Více

C01. Ovládací kabel s PVC-izolací podle DIN VDE 0281-13

C01. Ovládací kabel s PVC-izolací podle DIN VDE 0281-13 YSLY Ovládací kabel s PVC-izolací podle DIN VDE 0281-13 Holé laněné měděné vodiče, VDE 0295 třída 5, izolace žil z polyvinylchloridu (PVC), jedna žíla zelenožlutá ve vnější vrstvě (odpadá u provedení OZ

Více

Membránové tlakové spínaãe, 42 V

Membránové tlakové spínaãe, 42 V 0166 Membránové tlakové spínaãe, 42 V Pozinkované ocelové tûlo Pfiipojení na roubky M3 Pfietlak bezpeãn do 300 bar *) 36 S vnûj ím závitem 24 SW RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

->> OEM PRODUKTY. PRAKAB Produkty. S na imi vodiãi k Va emu cíli. V robky Katalog OEM produktů.

->> OEM PRODUKTY. PRAKAB Produkty. S na imi vodiãi k Va emu cíli. V robky Katalog OEM produktů. S na imi vodiãi k Va emu cíli V robky 2005 Katalog OEM produktů I kabely lze u ít na míru V této části katalogu Vám chceme představit nový výrobní sortiment kabelů a vodičů nazvaný OEM produkty. Co však

Více

Ovládací PVC kabel s VDE registrací, odolný proti olejům, s černým vnějším pláštěm pro mnohostranné použití

Ovládací PVC kabel s VDE registrací, odolný proti olejům, s černým vnějším pláštěm pro mnohostranné použití Ovládací PVC kabel s VDE registrací, odolný proti olejům, s černým vnějším pláštěm pro mnohostranné použití ovládací kabel z PVC, registrovaný VDE, odolný vůči oleji, flexibilní a odolný vůči UV pro různé

Více

8 Obouruãní ovládací pulty

8 Obouruãní ovládací pulty Obsah Obouruãní ovládací pulty b V eobecnû.................................................... strana /2 b Popis......................................................... strana / b Technické údaje................................................

Více

Stíněný ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE

Stíněný ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE Stíněný ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE stíněný ovládací kabel z PUR pro vnitřní a venkovní použití ohebný za studena,

Více

1. Stykaãe 1.3 Stykaãe fiady C

1. Stykaãe 1.3 Stykaãe fiady C 1.3 Stykaãe fiady C 1.3.1 Tabulka ã. 8 technická data Technická data stykaãû fiady C Hlavní kontakty Jmenovité izolaãní napûtí U i [V] Impulzní v drïné napûtí U imp [kv] Jmenovit tepeln proud I th [A]

Více

Ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE

Ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE Ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE ovládací kabel z PUR pro vnitřní a venkovní použití ohebný za studena, odolný abrazi,

Více

Vysoce flexibilní stíněný ovládací kabel, izolace žil z PVC, vnitřní plášť a plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození

Vysoce flexibilní stíněný ovládací kabel, izolace žil z PVC, vnitřní plášť a plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození Vysoce flexibilní stíněný ovládací kabel, izolace žil z PVC, vnitřní plášť a plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození stíněný připojovací a ovládací kabel pro univerzální použití v energetických

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

EVM. VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316

EVM. VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316 Vertikální vícestupàová odstfiedivá ãerpadla v rûzn ch verzích: litinová (EVMG), nerezová z AISI 304 (EVM), nerezová z AISI 316 (EVML) a s certifikací WRAS (EVMW). Spolehlivá, tichá a se snadnou údrïbou.

Více

ÖLFLEX CLASSIC flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registraci pro širokou škálu aplikací - flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U:

Více

INFORMACE O VÝROBKU. UNITRONIC LiYY. Info Kabel pro mnohostranné použití Další rozměry/barvy na vyžádání

INFORMACE O VÝROBKU. UNITRONIC LiYY. Info Kabel pro mnohostranné použití Další rozměry/barvy na vyžádání Datový kabel s barevným kódem DIN 47100 : Nízkofrekvenční datový kabel z PVC, kódovaný DIN 47100, flexibilní (0,34 mm² vícežilový Maxi TERMI- POINT ), odolný vůči šíření plamene, řízení přístrojového vybavení

Více

Objemov vodomûr. SuchobûÏné poãítadlo Metrologická tfiída C pro v echny polohy. V znamné vlastnosti. PouÏití. Volitelná pfiíslu enství

Objemov vodomûr. SuchobûÏné poãítadlo Metrologická tfiída C pro v echny polohy. V znamné vlastnosti. PouÏití. Volitelná pfiíslu enství Objemov vodomûr SuchobûÏné poãítadlo Metrologická tfiída C pro v echny polohy V znamné vlastnosti PouÏití DN 15 aï 40, PN16, do 40 o C. Vysoká pfiesnost a spolehlivost. Nízké tlakové ztráty. Malá citlivost

Více

Vysoce flexibilní bezhalogenový ovládací kabel, plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození, certifikovaný pro Severní Ameriku

Vysoce flexibilní bezhalogenový ovládací kabel, plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození, certifikovaný pro Severní Ameriku Vysoce flexibilní bezhalogenový ovládací kabel, plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození, certifikovaný pro Severní Ameriku připojovací a ovládací kabel bez halogenů do energetických řetězů

Více

Katalog. Spou tûãe motorû GZ1 M

Katalog. Spou tûãe motorû GZ1 M Katalog Spou tûãe motorû Volba pfiístroje Spou tûãe motorû TeSys 0 PouÏití Ochrana motorû proti zkratûm a pfietíïení Nastavení zkratové spou tû 13 In Jmenovité v kony motorû v AC-3, 400 V Do 15 kw Do 30

Více

YSLY 43 SIF 50 SID 51 SIHF 52 SIF-PV/P 55 H05V-K 56 H07V-K 57 H05V-U 58 H07V-U 59

YSLY 43 SIF 50 SID 51 SIHF 52 SIF-PV/P 55 H05V-K 56 H07V-K 57 H05V-U 58 H07V-U 59 KABELY A VODIČE 2012 Bezhalogenové kabely a vodiče Pryžové kabely a vodiče Ovládací kabely a vodiče Sdělovací kabely a vodiče Silikonové kabely a vodiče Instalační vodiče Solární kabely Obsah BEZHALOGENOVÉ

Více

ÖLFLEX CLASSIC flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registraci pro širokou škálu aplikací - flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U:

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. S Y K Y a S Y K F Y. č. TP 31.30.13 - KD - 02/97. Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu

TECHNICKÉ PODMÍNKY. S Y K Y a S Y K F Y. č. TP 31.30.13 - KD - 02/97. Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu TECHNICKÉ PODMÍNKY č. TP 31.30.13 - KD - 02/97 Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu S Y K Y a S Y K F Y Děčín, září 1997 O B S A H ÚVOD...1 1. všeobecně...1 strana 1.1 Značení kabelů...1 1.2

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB KATALOG PRODUKTŮ. PRODUKTY 2009 2010 www.prakab.cz

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB KATALOG PRODUKTŮ. PRODUKTY 2009 2010 www.prakab.cz PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB KATALOG PRODUKTŮ PRODUKTY 2009 2010 EN ISO 9001 EN ISO 14001 PRŮMĚRNÁ ŽIVOTNOST NAŠICH KABELŮ JE 40 LET PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB Obsah

Více

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE kat.5e Flex. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Vhodné pro patch kabely (max. 60 m)

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE kat.5e Flex. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Vhodné pro patch kabely (max. 60 m) Kabel pro Ethernet Cat.5e (třída D) pro flexibilní použití - testováno do 100 MHz Kabel pro průmyslový Ethernet kat. 5e pro pohyblivé uložení vnější plášť bez halogenů nebo PUR (schválení AWM), provedení

Více

Vysoce flexibilní ovládací kabel odolný proti povětrnostním vlivům, TPE plášť v širokém rozsahu odolný proti chemikáliím

Vysoce flexibilní ovládací kabel odolný proti povětrnostním vlivům, TPE plášť v širokém rozsahu odolný proti chemikáliím Vysoce flexibilní ovládací kabel odolný proti povětrnostním vlivům, TPE plášť v širokém rozsahu odolný proti chemikáliím připojovací a ovládací kabel bez halogenů, použití v energetickém řetězu, do náročných

Více

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY ovládací kabel z PVC, VDE registrovaný s opletem z ocelových drátů, flexibilní kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY ovládací kabel z PVC, VDE registrovaný s opletem z ocelových drátů, flexibilní kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel s opletem z ocelových drátů s transparentním vnějším pláštěm ovládací kabel z PVC, VDE registrovaný s opletem z ocelových drátů, flexibilní kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500

Více

PRYŽOVÉ KABELY OBSAH. Orientační srovnání značení kabelů EST a některých dalších výrobců. Typové značení harmonizovaných kabelů

PRYŽOVÉ KABELY OBSAH. Orientační srovnání značení kabelů EST a některých dalších výrobců. Typové značení harmonizovaných kabelů OBSAH H05RR-F... 35 H07RN-F... 36 TITANEX H07RN-F... 39 TITANEX PREMIUM... 41 H01N2-D... 43 NSGAFÖU... 44 H05RNH2-F... 45 Typové značení harmonizovaných kabelů Orientační srovnání značení kabelů EST a

Více

Elektrické rozvádûãe do 630 A

Elektrické rozvádûãe do 630 A Elektrické rozvádûãe do 630 A Funkãní systém Prisma Plus Funkãní systém Prisma Plus je moïné pouïít pro v echny typy nízkonapûèov ch distribuãních rozvádûãû do 630 A instalovan ch v komerãních i v prûmyslov

Více

Bez halogenů; dlouhodobé ponoření; ohýbání/zkrut ve smyčce (WTG): -40 C až + 90 C; odolný proti UV záření/ozónu

Bez halogenů; dlouhodobé ponoření; ohýbání/zkrut ve smyčce (WTG): -40 C až + 90 C; odolný proti UV záření/ozónu Bez halogenů; dlouhodobé ponoření; ohýbání/zkrut ve smyčce (WTG): -40 C až + 90 C; odolný proti UV záření/ozónu H07RN-F, &lt HAR&gt, připojovací a ovládací kabel, permanentní ponoření do 100 m, odolný

Více

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště Ochranná a oddûlovací jiskfii tû OBO slouïí ke galvanickému oddûlení a pfiemostûní komponent, které nesmûjí b t z provozního hlediska propojeny pfiímo. Pomocí tûchto pfiístrojû lze zabránit napfi. vzniku

Více

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Stíněný ovládací PVC kabel s transparentním vnějším pláštěm ovládací kabel z PVC, registrovaný VDE, stíněný, flexibilní a očíslovaný pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info CPR (Nařízení o stavebních

Více

KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT

KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT 2 KABELY A VODIČE / Přehledový prospekt Bezhalogenové kabely N2XH N2XCH s koncentrickým vodičem Bezhalogenový silový kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene

Více

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX HEAT 125 C MC. Info Zlepšené chování při požáru Aprobace GL (Germanischer Lloyd)

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX HEAT 125 C MC. Info Zlepšené chování při požáru Aprobace GL (Germanischer Lloyd) Stíněný kabel zesítěný elektronovým paprskem pro zvýšené provozní požadavky bezhalogenový stíněný ovládací kabel s certifikátem GL, zvláštní vlastnosti při požáru, IEC 60332-3, vhodný pro +125 C Info Zlepšené

Více

ÖLFLEX 191 CY ovládací kabel z PVC s UL/CSA AWM, odolný vůči oleji, stíněný a flexibilní pro různé aplikace, UL/CSA: 600 V

ÖLFLEX 191 CY ovládací kabel z PVC s UL/CSA AWM, odolný vůči oleji, stíněný a flexibilní pro různé aplikace, UL/CSA: 600 V Vícenormový stíněný kabel odolný proti olejům s aprobací AWM ovládací kabel z PVC s UL/CSA AWM, odolný vůči oleji, stíněný a flexibilní pro různé aplikace, UL/CSA: 600 V Info Průřez vodičů až 120 mm² Další

Více

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE kat.5e Flex. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Pouze pro aplikace s patch kabely (max.

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE kat.5e Flex. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Pouze pro aplikace s patch kabely (max. Kabel Ethernet kategorie 5e, třída D pro flexibilní použití - zkoušený do 100 MHz Kabel pro průmyslový Ethernet kat. 5e pro pohyblivé uložení vnější plášť bez halogenů nebo PUR (schválení AWM), provedení

Více

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit Kanály analsplit je nov, elegantní a praktick systém z PV pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. analsplit se lehce montuje pomocí vrutû a hmoïdinek. Trubky jsou uchyceny

Více

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY Stíněný ovládací kabel PVC s malým vnějším průměrem ovládací kabel z PVC, stíněný a flexibilní pro různé aplikace, tenký a lehký bez vnitřního pláště, U 0 /U: 300/500 V Info CPR (Nařízení o stavebních

Více

Osvědčený stíněný ovládací kabel s odolností proti povětrnostním vlivům a řadě chemických látek

Osvědčený stíněný ovládací kabel s odolností proti povětrnostním vlivům a řadě chemických látek Osvědčený stíněný ovládací kabel s odolností proti povětrnostním vlivům a řadě chemických látek stíněný ovládací kabel, odolný povětrnosti, bio olejům, saponátům a horké vodě, pro použití v potravinářství

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

ÖLFLEX CLASSIC 110 CH

ÖLFLEX CLASSIC 110 CH Stíněný bezhalogenový ovládací kabel, odolný proti olejům a vysoce flexibilní ovládací kabel bez halogenů, HFFR, odolný vůči oleji, stíněný a odolný vůči chladu pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info

Více

Ovládací kabel s pláštěm z PUR, odolný proti oděru a olejům pro vyšší požadavky aplikace

Ovládací kabel s pláštěm z PUR, odolný proti oděru a olejům pro vyšší požadavky aplikace Ovládací kabel s pláštěm z PUR, odolný proti oděru a olejům pro vyšší požadavky aplikace ÖLFLEX 400 P PUR ovládací kabel, odolný olejů a abrazi, vysoká vrubová houževnatost, pro průmyslové stroje, spotřebiče,

Více

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX CLASSIC 110 H

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX CLASSIC 110 H Bezhalogenový ovládací kabel, odolný proti olejům a velmi flexibilní - bezhalogenový ovládací kabel, HFFR, olejovzdorný, flexibilní a odolný vůči chladu až do -30 C pro všestranné použití, dle nařízení

Více

Kanceláfisk nábytek VALUE

Kanceláfisk nábytek VALUE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek VALUE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá), buk,

Více

KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP

KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP Vážení zákazníci, je nám potěšením představit Vám nový tuzemský katalog společnosti

Více

Stíněný servokabel s PUR pláštěm pro vysoce dynamické aplikace při použití v energetickém řetězu - certifikovaný

Stíněný servokabel s PUR pláštěm pro vysoce dynamické aplikace při použití v energetickém řetězu - certifikovaný Stíněný servokabel s PUR pláštěm pro vysoce dynamické aplikace při použití v energetickém řetězu - certifikovaný stíněný servokabel pro použití v energetickém řetězu s velkou dynamikou, do náročných podmínek,

Více

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE Cat.5e. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE Cat.5e. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Kabel Ethernet kategorie 5e, třída D pro pevné uložení - zkoušený do 100 MHz Kabel pro průmyslový Ethernet kat. 5e pro pevné uložení vnější plášť z bezhalogenové směsi nebo PUR (schválení AWM), provedení

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Ovládací kabel s pláštěm z PUR, odolný proti oděru a oleji, pro vyšší požadavky aplikace

Ovládací kabel s pláštěm z PUR, odolný proti oděru a oleji, pro vyšší požadavky aplikace Ovládací kabel s pláštěm z PUR, odolný proti oděru a oleji, pro vyšší požadavky aplikace ÖLFLEX 400 P PUR ovládací kabel, odolný olejů a abrazi, vysoká vrubová houževnatost, pro průmyslové stroje, spotřebiče,

Více

Osvědčený ovládací kabel s odolností proti povětrnostním vlivům a řadě chemických látek

Osvědčený ovládací kabel s odolností proti povětrnostním vlivům a řadě chemických látek INFORMACE O VÝROBKU Osvědčený ovládací kabel s odolností proti povětrnostním vlivům a řadě chemických látek ovládací kabel, odolný povětrnosti, bio olejům, saponátům a horké vodě, pro použití v potravinářství

Více

Vysoce flexibilní stíněný datový kabel s vnějším pláštěm z PUR, stočenými páry - UL/CSA aprobace

Vysoce flexibilní stíněný datový kabel s vnějším pláštěm z PUR, stočenými páry - UL/CSA aprobace Vysoce flexibilní stíněný datový kabel s vnějším pláštěm z PUR, stočenými páry - UL/CSA aprobace : Nízkofrekvenční datový kabel PURUL AWM CMX VW-1, bez halogenů, vysoce flexibilní, energetický řetěz, stíněný

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení

Více

OBSAH. HOLÉ VODIČE Cu lana 2 Cu pletiva 7 SDĚLOVACÍ KABELY SYKFY 59 BYFY M 60 TCEPKPFLE 61 TCEPKPFLEZE 63

OBSAH. HOLÉ VODIČE Cu lana 2 Cu pletiva 7 SDĚLOVACÍ KABELY SYKFY 59 BYFY M 60 TCEPKPFLE 61 TCEPKPFLEZE 63 PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA OBSAH HOLÉ VODIČE Cu lana 2 Cu pletiva 7 1 7 2 3 4 5 6 INSTALAČNÍ VODIČE A KABELY bez pláště H05V U, H05V K 8 H07V U, H07V R 9 H07V K 10 s pláštěm CYKY 11 AYKY 13 CYKYLo 14 CYKYDY

Více

Pryžové instalační vedení se zvýšenou tepelnou odolností podle DIN VDE Teplotní rozsah Max. provozní teplota na vodiči 110 C. Obj.

Pryžové instalační vedení se zvýšenou tepelnou odolností podle DIN VDE Teplotní rozsah Max. provozní teplota na vodiči 110 C. Obj. H07G-U H07K-K Pryžové instalační vedení se zvýšenou tepelnou odolností podle DIN VDE 0282-501 Pocínovaný nebo holý plný, popř. laněný měděný vodič izolovaný tepelně odolnou pryžovou směsí. Pro vnitřní

Více

ÖLFLEX PUR 400 P spirální kabel se zvýšenou chemickou odolností, s odolností proti oleji, pro použití ve výrobě strojů a zařízení

ÖLFLEX PUR 400 P spirální kabel se zvýšenou chemickou odolností, s odolností proti oleji, pro použití ve výrobě strojů a zařízení PUR spirální kabel se zvýšenou chemickou odolností ÖLFLEX PUR 400 P spirální kabel se zvýšenou chemickou odolností, s odolností proti oleji, pro použití ve výrobě strojů a zařízení Info Zvýšená odolnost

Více

Řadové svorky. se šroubovým připojením

Řadové svorky. se šroubovým připojením Řadové svorky se šroubovým připojením Obsah adové svorky se roubov m pfiipojením - typ WKN 3 adové svorky - typ WK 4-5 adové svorky - typ WK/WKN 6-7 Zemnící svorky - typ WK/WKN...SL/U 8-9 adové instalaãní

Více

Vakuové stykaãe fiady VK a VM Kompaktní vakuové stykaãe fiady VK Modulární stykaãe fiady VM Pracovní podmínky:

Vakuové stykaãe fiady VK a VM Kompaktní vakuové stykaãe fiady VK Modulární stykaãe fiady VM Pracovní podmínky: Vakuové stykaãe fiady V a VM Vakuové stykaãe z fiad V a VM jsou urãeny pro spínání v silov ch ovodech stfiídavého napûtí do 1000 V, zejména pro kategorie uïití AC-1, AC-2, AC-3 neo AC-4. Jsou velmi vhodné

Více

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá),

Více

Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky

Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky Vydání Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky www.conti-online.com Imprint Obsah Imprint 2001 Continental Aktiengessellschaft Hannover. Ve kerá práva vyhrazena Obsah této publikace je v sledkem mnoha let

Více

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní a stíněný pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní a stíněný pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V INFORMACE O VÝROBKU Stíněný bezhalogenový ovládací kabel s vylepšenými protipožárními vlastnostmi ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní a stíněný pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info CPR

Více

Kabel PCF v provedení duplex s PVC nebo PUR pláštěm pro použití PROFINET typu B nebo C

Kabel PCF v provedení duplex s PVC nebo PUR pláštěm pro použití PROFINET typu B nebo C Kabel PCF v provedení duplex s PVC nebo PUR pláštěm pro použití PROFINET typu B nebo C Optické kabely kompatibilní s PROFINET dle typu B a C, s dvojitým kabelem 2K200/230 PCF, barevně kódovaným J-VY(ZN)Y,

Více

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ Odstfiedivá ãerpadla s axiálním vstupem podle EN 733 (dfiíve DIN 55) vyrobená z nerezové oceli AISI 30 (fiada 3) a AISI 3L (fiada 3L); pouïití

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB

KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB PRAKAB MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP MEMBER OF SKB-GROUP 2017 PRAKAB.CZ PRAKAB.CZ PRAKAB KATALOG PRODUKTŮ GPS souřadnice: 50 03.702 N 14 32.472

Více

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17 DrenáÏní technika V robní sortiment 327.300/17 platnost od 1. 1. 2003 V tomto katalogu naleznete v e, co potfiebujete pro oddrenáïování pfiebyteãné prûsakové a spodní vody. Program RAUDREN se pouïívá rovnûï

Více

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX SPIRAL 400 P

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX SPIRAL 400 P PUR spirální kabel se zvýšenou chemickou odolností ÖLFLEX PUR 400 P spirální kabel se zvýšenou chemickou odolností, s odolností proti oleji, pro použití ve výrobě strojů a zařízení Dobrá chemická odolnost

Více

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE Cat.5e. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE Cat.5e. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Kabely pro Ethernet kategorie 5e, třída D pro pevné uložení - zkoušeny do 100 MHz Kabel pro průmyslový Ethernet kat. 5e pro pevné uložení vnější plášť z bezhalogenové směsi nebo PUR (schválení AWM), provedení

Více

Stíněný datový kabel s PE izolací žil, nízkou kapacitou, stočenými páry, pro použití v energetických řetězech, UL AWM pro USA + CAN

Stíněný datový kabel s PE izolací žil, nízkou kapacitou, stočenými páry, pro použití v energetických řetězech, UL AWM pro USA + CAN Stíněný datový kabel s PE izolací žil, nízkou kapacitou, stočenými páry, pro použití v energetických řetězech, UL AWM pro USA + CAN UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A B: Shielded, low-capacitance,

Více

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX CRANE. Info Vhodný pro použití venku Integrovaný nosný prvek Vhodný i pro energetické řetězy a systémy kabelových vozíků

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX CRANE. Info Vhodný pro použití venku Integrovaný nosný prvek Vhodný i pro energetické řetězy a systémy kabelových vozíků Vysoce flexibilní pryžové kabely s nosným prvkem odolné proti povětrnostním vlivům flexibilní kabel, odolný vůči šíření plamene do venkovního prostředí a pro jeřábové aplikace / dopravníkové technologie,

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

Solenoidové ventily. Obecné údaje. Materiály tûleso - kovaná mosaz (OT) nebo nerez ocel

Solenoidové ventily. Obecné údaje. Materiály tûleso - kovaná mosaz (OT) nebo nerez ocel Solenoidové ventily pro automatizaci (voda, vzduch, neteãné plyny, lehké oleje) pro vysoké teploty (pára a horká voda) pro paliva (zemní plyn a topné oleje) Obecné údaje Solenoidové ventily jsou elektromagnetické

Více

Velkoplo n secí stroj Citan pro vysok plo n v kon a optimální ukládání osiva

Velkoplo n secí stroj Citan pro vysok plo n v kon a optimální ukládání osiva Citan 1 Velkoplo n secí stroj Citan pro vysok plo n v kon a optimální ukládání osiva Nezávislé pracovní procesy, maximální v kon aï 125 ha oseté plochy za den! Strategie velk ch zemûdûlsk ch podnikû spoãívá

Více

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Rok zaloïení: 1995 Registrace: Sídlo: Provozovna: Pfiedmût ãinnosti: PÛsobnost: Vybavení: Krajsk soud v Brnû oddíl C, vloïka

Více

INFORMACE O VÝROBKU UNITRONIC SPIRAL. Info Bezpečný proti elektrickému rušení Vnější plášť z PUR Novinka: Nyní k dispozici v průřezech 0,25 mm²

INFORMACE O VÝROBKU UNITRONIC SPIRAL. Info Bezpečný proti elektrickému rušení Vnější plášť z PUR Novinka: Nyní k dispozici v průřezech 0,25 mm² Spirální kabel s vnějším pláštěm z PUR a celkovým stíněním pro přesný přenos impulzů stíněný PUR spirální kabel, odolný abrazi, datový a ovládací kabel pro použití při zpracování dat, měření a řídicí technice

Více

Cenově výhodný, harmonizovaný, flexibilní, jednožilový vodič pro chráněné pevné uložení

Cenově výhodný, harmonizovaný, flexibilní, jednožilový vodič pro chráněné pevné uložení Cenově výhodný, harmonizovaný, flexibilní, jednožilový vodič pro chráněné pevné uložení H07V-K, HAR, připojovací a ovládací kabel, PVC, 450/750 V, zapojení, montáž, odolný vůči šíření plamene, třída 5/jemný

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Pevná instalace a podmíněné flexibilní použití v suchých či vlhkých interiérech a venkovních prostorech. Teplotní rozsah od -55 C do +250 C

Pevná instalace a podmíněné flexibilní použití v suchých či vlhkých interiérech a venkovních prostorech. Teplotní rozsah od -55 C do +250 C Pevná instalace a podmíněné flexibilní použití v suchých či vlhkých interiérech a venkovních prostorech. Teplotní rozsah od -55 C do +250 C UV odolný Odolnost proti horku Výroba strojů a zařízení Vhodný

Více

N2XH bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž

N2XH bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž Silnoproudé ohni odolné kabely 0,6/1 kv bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE 0276-604. Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž Info Bezhalogenová alternativa

Více

N2XH bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž

N2XH bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž Silnoproudé ohni odolné kabely 0,6/1 kv bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE 0276-604. Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž Info CPR (Nařízení o stavebních

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

INSTALAČNÍ A SBĚRNICOVÉ KABELY

INSTALAČNÍ A SBĚRNICOVÉ KABELY INSTALAČNÍ A SBĚRNICOVÉ KABELY OBSAH J-Y(St)Y...Lg... 51 J-Y(St)Y...Lg BMK... 52 JE-Y(St)Y...Bd... 53 E-BUS / E-BUS LS0H... 54 Typové značení instalačních a sběrnicových kabelů Orientační srovnání značení

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

ÖLFLEX 01_kap08_flex kabely.indd 58 2.1.2008 15:42:56

ÖLFLEX 01_kap08_flex kabely.indd 58 2.1.2008 15:42:56 ÖLFLEX 01_kap08_flex kabely.indd 58 2.1.2008 15:42:56 ibilní kabely ibilní připojovací a ovládací kabely 60 Yellow 62 CY 63 SY BK Power 0,6/1 kv 66 ely s pláštěm z PVC s číslovanými žílami ÖLFLEX CLASSIC

Více