NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití"

Transkript

1 NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC a HD Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení Ïil dle DIN VDE Plá È z termoplastického PVC, barva plá tû ãerná - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC, dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Silové kabely pro dodávku energie mohou b t instalovány venku, pod zemí, ve vodû, v kabelovodech, v elektrárnách, pro prûmyslové a distribuãní panely a pro úãastnické sítû, kde nebudou mechanicky po kozeny. Poznámka CE = v robek je pfiizpûsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC. Odpovídá RoHS. re = kulaté plné jádro rm = kulaté lanûné jádro sm = sektorové lanûné jádro - Silov a ovládací kabel dle DIN VDE 0276 ãást 603, HD a IEC Teplota jádra max. +70 C - Provozní teplota pfii pokládce od -5 C do +70 C - Jmenovité napûtí U o /U 0,6/1 kv - Stfiídavé zku ební napûtí V - Minimální polomûr ohybu jednoïilov inf. 15 prûmûr víceïilov inf. 12 prûmûr NYY-J NYY-O prûfiez jádra cca re 9, re 9, re 10, re 11, rm 12, rm 13, rm 15, rm 16, rm 19, rm 20, rm 22, rm 25, rm 28, rm 30, rm 34, rm 38, rm 43, ,5 re 11, ,5 re 12, re 14, re 15, re 16, re 18, rm 23, ,5 re 11, ,5 re 12, re 14, re 15, re 17, re 19, rm 24, sm 25, sm 26, sm 30, sm 34, sm 37, sm 40, sm 46, NYY-J NYY-O prûfiez jádra cca sm 51, /16 rm/re 24, /16 sm/re 26, /25 sm/rm 29, /35 sm/rm 32, /50 sm 38, /70 sm 41, /70 sm 46, /95 sm 51, /120 sm 58, ,5 re 12, ,5 re 13, re 15, re 16, re 18, re 21, rm 26, sm 27, sm 30, sm 34, sm 39, sm 42, sm 47, sm 52, sm 58, ,5 re 13, ,5 re 14, re 16, re 18, re 20, re 22, rm 28, rm 34, rm 40, rm 43, rm 50, rm 52,

2 NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE NYY-J NYY-O cca re 15, ,5 re 18, ,5 re 19, ,5 re 20, ,5 re 21, ,5 re 22, ,5 re 23, ,5 re 25, ,5 re 26, ,5 re 29, ,5 re 34, ,5 re 16, NYY-J NYY-O cca ,5 re 19, ,5 re 20, ,5 re 21, ,5 re 22, ,5 re 23, ,5 re 24, ,5 re 27, ,5 re 28, ,5 re 31, ,5 re 35, re 18, re 20, re 23,

3 NAYY-J/-O Hliníkov silov kabel 0,6/1 kv - Plné nebo lanûné hliníkové jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo tfi. 2, IEC a HD Izolace jádra z PVC - Barvy Ïil 4-Ïilov zeleno-ïlutá, hnûdá, ãerná, edá 1-Ïilov ãerná - Vnitfiní v plàov plá È - Venkovní plá È PVC ãerné barvy - Samozhá ecí PVC dle DIN VDE 0482 ãást , EN , IEC Silov kabel dle DIN VDE 0276 ãást 603, HD 603 a IEC Teplota jádra max. +70 C - Provozní teplota pfii pokládce od -5 C do +70 C - Teplota jádra pfii zkratu +160 C (do 5 vtefiin) - Jmenovité napûtí U o /U 0,6/1 kv - Stfiídavé zku ební napûtí 4000 V - Minimální polomûr ohybu jednoïilov inf. 15 prûmûr víceïilov inf. 12 prûmûr Silov kabel vhodn pro vnitfiní a venkovní instalace, pro uloïení do zemû, vody, kabelov ch kanálû a v ude tam, kde nehrozí nebezpeãí mechanického po kození Poznámka CE = v robek je pfiizpûsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC. Odpovídá RoHS NAYY-J cca Obsah Al , , , , , , , , , , NAYY-O cca Obsah Al A ,0-17, A ,0-19, A ,0-21, A ,0-22, A ,0-25, A ,0-27, A ,0-30, A ,0-32, A ,0-37, A ,0-40,

4 NYM-J/-O Instalaãní kabel s PVC plá tûm, VDE schválen - Plné nebo lanûné mûdûné jádro dle DIN VDE 0295 a IEC tfi. 1 nebo tfi. 2 - Jádro izolováno PVC - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE , Ïíly stoãeny v polohách - U verze (N)YM(St) elektrostatické stínûní (St) z plastové pokovené (Al-PET) fólie + pfiíloïn CuSn drát 1,5 mm 2 - Plá È ze speciálního PVC, barva plá tû edá - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC, dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Plá È z PVC dle DIN VDE 0250 ãást Teplota jádra max. +70 C - Provozní teplota pfii pokládce od -5 C do +70 C - Jmenovité napûtí U o /U 300/500 V - Stfiídavé zku ební napûtí 2000 V - Minimální polomûr ohybu 6 prûmûr Pro prûmyslové a domovní instalace. PouÏiteln v such ch, vlhk ch a mokr ch otevfien ch prostorách i pod omítkou, zdivem a betonem. Nevhodn pro zapu tûní do hutnûného betonu. Venkovní pouïití je moïné jen v pfiípadû, Ïe kabel nebude vystaven pfiímému slunci. Poznámka CE = v robek je pfiizpûsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC. Odpovídá RoHS. re = kulaté plné jádro rm = kulaté lanûné jádro 09 cca NYM-J ,5 re 6,0 24, re 6,6 38, re 7,2 58, re 8,4 96, rm 9,9 154, rm 12,0 240, ,5 re 9,1 43, ,5 re 10,4 72, re 12,0 115, re 13,0 173, ,5 re 9,8 58, ,5 re 11,3 96, re 13,0 154, re 15,1 230, re 17,6 384, rm 21,3 614, ,5 re 10,3 72, ,5 re 12,0 120, re 14,5 192, re 16,1 288, re 19,2 480, rm 23,4 768, ,5 re 11,5 101, ,5 re 13,2 168, ,5 re 13,8 144, ,5 re 14,4 173,0 405 cca NYM-O ,5 re 5,4 14, ,5 re 6,0 24, re 6,6 38, re 7,2 58, re 8,4 96, rm 9,9 154, ,5 re 8,7 29, ,5 re 8,9 48, ,5 re 9,1 43, ,5 re 9,8 58, ,5 re 11,3 96, re 13,0 154, re 15,1 230, re 17,6 384, rm 19,0 614, ,5 re 11,5 101,0 235 (N)YM(St)-J ,5 10, ,5 11, ,5 12, ,5 13, ,5 12, ,5 13, ,5 13, , , ,

5 NYCY Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE, s Cu koncentrick m vodiãem - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 a IEC tfi. 1 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE Îíly spolu stoãeny - V plàová smûs - Koncentrick vodiã z Cu pásky a Cu drátkû - Plá È z termoplastického PVC, barva plá tû ãerná - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC, dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Silov a ovládací kabel dle DIN VDE 0276 ãást 603, HD 603. S1 a IEC Teplota jádra max. +70 C - Provozní teplota pfii pokládce od -5 C do +70 C - Jmenovité napûtí U o /U 0,6/1 kv - Stfiídavé zku ební napûtí 4000 V - Minimální polomûr ohybu jednoïilov inf. 15 prûmûr víceïilov inf. 12 prûmûr Silové kabely pro dodávku energie pro prûmysl a rozvodny, elektrárny, domovní pfiípojky a pouliãní osvûtlení, dále jako ovládací kabely pro pfienos impulsû a mûfien ch dat. V ude tam, kde je vyïadována zv ená elektrická a mechanická ochrana. Kabely pro venkovní i vnitfiní instalaci, do vody, do betonu i do kabelov ch kanálû. Koncentrick vodiã (C) smí b t pouïit jako nulov, ochrann zemnicí vodiã a souãasnû ho lze pouïít i jako stínûní. Poznámka CE = v robek je pfiizpûsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC. Odpovídá RoHS. cca re/10 11, re/16 12, ,5 re/1,5 13, ,5 re/2,5 13, re/4 15, re/6 17, re/10 19, re/16 20, ,5 re/1,5 13, re/2,5 14, re/4 16, re/6 17, re/10 20, re/16 23, ,5 re/1,5 14, ,5 re/2,5 15, re/4 17, re/6 18, re/10 21, re/16 23, ,5 re/1,5 15, ,5 re/2,5 16, re/4 19, re/6 21, re/10 23, re/4 21, re/6 24, cca ,5 re/1,5 15, ,5 re/2,5 16, ,5 re/1,5 17, ,5 re/2,5 17, ,5 re/2,5 19, ,5 re/2,5 20, ,5 re/2,5 20, ,5 re/4 22, ,5 re/4 23, ,5 re/6 24, ,5 re/6 26, ,5 re/6 27, ,5 re/10 30, ,5 re/10 32, ,5 re/10 33, ,5 re/2,5 17, ,5 re/2,5 18, ,5 re/4 20, ,5 re/4 21, ,5 re/4 22, ,5 re/6 22, ,5 re/6 23, ,5 re/6 23, ,5 re/10 26, ,5 re/10 28, ,5 re/10 30, ,5 re/10 35, ,5 re/10 38, ,5 re/10. 40,

6 NYCWY Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE, s Cu koncentrick m vodiãem - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 a IEC tfi. 1 nebo tfi. 2 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE Îíly spolu stoãeny - V plàová smûs - Koncentrick vodiã z Cu pásky a Cu drátkû - Plá È z termoplastického PVC, barva plá tû ãerná - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC, dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Silov a ovládací kabel dle DIN VDE 0276 ãást 603, HD 603. S1 a IEC Teplota jádra max. +70 C - Provozní teplota pfii pokládce od -5 C do +70 C - Jmenovité napûtí U o /U 0,6/1 kv - Stfiídavé zku ební napûtí 4000 V - Minimální polomûr ohybu jednoïilov inf. 15 prûmûr víceïilov inf. 12 prûmûr Silové kabely pro dodávku energie, pfiednostnû pro uloïení do zemû, hlavnû v elektrárnách, rozvodn ch sítích i jako ovládací kabely pro pfienos impulsû a mûfien ch dat. V ude tam, kde je vyïadována zv ená elektrická a mechanická ochrana. Kabely pro venkovní i vnitfiní instalaci, do vody, do betonu i do kabelov ch kanálû. Koncentrick vodiã (C) smí b t pouïit jako nulov, ochrann zemnicí vodiã a souãasnû ho lze pouïít i jako stínûní. Poznámka CE = v robek je pfiizpûsoben nízkému napûtí dle nafiízení 2006/95/EC. Odpovídá RoHS. 09 cca Proudová zatíïitelnost - uloïení [A] v zemi (20 C) ve vzduchu (30 C) re/10 19, re/16 21, re/10 19, re/16 22, rm/16 26, sm/16 27, sm/25 29, sm/35 33, sm/50 38, sm/70 41, sm/70 45, sm/95 50, sm/120 57, rm/25 26, sm/35 27, sm/50 29, sm/70 34, sm/95 38, sm/120 42, sm/150 46, sm/185 51, re/10 20, re/16 23, rm/16 28, sm/16 29, sm/25 33, sm/35 37, sm/50 43, sm/70 47, sm/70 51, sm/95 56, sm/120 62,

7 N2XSEY 6/10 kv 3-Ïilov Mûdûné jádro s XLPE izolací, s PVC plá tûm - Kulaté holé Cu jádro lanûné dle HD 383, IEC Vnitfiní polovodivá vrstva - Izolace jádra zesítûn polyetylen (XLPE) - Vnûj í polovodivá vrstva svafiená s izolací - Páska z vodivého materiálu - Stínûní z Cu drátû a z jedné nebo dvou protismûrnû vinut ch Cu pásek - 3 vodiãe vinuty spoleãnû - Vnitfiní v plàov plá È - Vnûj í plá È z PVC smûsi, barva plá tû ãervená - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC, dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Ïilov, XLPE-izolovan silov kabel dle DIN VDE 0276 ãást 620, HD 620 a IEC Teplota jádra max. +90 C - Provozní teplota pfii pokládce od -5 C do +70 C - Teplota jádra pfii zkratu 250 C (do 5 vtefiin) - Jmenovité napûtí U o /U 6/10 kv - Provozní napûtí max. 12 kv - Stfiídavé zku ební napûtí 21 kv - Minimální polomûr ohybu max. 15 prûmûr Kabel vhodn pfiedev ím pro vnitfiní instalace v kabelov ch kanálech, prûmyslov ch rozvodn ch skfiíních a spínacích soustavách. Omezenû pro uloïení do zemû, protoïe PVC plá È by mohl b t po kozen mechanick m tlakem. Tlou ka izolace Tlou ka PVC plá tû Proudová zatíïitelnost - uloïení [A] v zemi (20 C) ve vzduchu (30 C) rm/16 3,4 2, rm/16 3,4 2, rm/16 3,4 2, rm/16 3,4 2, rm/16 3,4 2, rm/16 3,4 2, rm/25 3,4 3, rm/25 3,4 3, rm/25 3,4 3, rm/25 3,4 3,

8 N2XSY 6/10 kv, 12/20 kv, 18/30 kv Mûdûné jádro s XLPE izolací, s PVC plá tûm - Kulaté holé Cu jádro lanûné dle HD 383, IEC Vnitfiní polovodivá vrstva - Izolace jádra zesítûn polyetylen (XLPE) tlou ka izolace: 6/10 kv 3,4 mm 12/20 kv 5,5 mm 18/30 kv 8 mm - Vnûj í polovodivá vrstva svafiená s izolací - Páska z vodivého materiálu - Stínûní z Cu drátû a z jedné nebo dvou protismûrnû vinut ch Cu pásek - Ovinutí nevodivou páskou - Plá È z PVC smûsi, barva plá tû ãervená, tlou ka plá tû 2,5 mm - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC, dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC XLPE-izolovan silov kabel dle DIN VDE 0276 ãást 620, HD 620 a IEC Teplota jádra max. +90 C - Provozní teplota pfii pokládce od -5 C do +70 C - Jmenovitá napûtí U o /U 6/10 kv, 12/20 kv, 18/30 kv - Provozní napûtí 6/10 kv = max. 12 kv 12/20 kv = max. 24 kv 18/30 kv = max. 36 kv - Stfiídavé zku ební napûtí 6/10 kv = 21 kv po dobu 5 min. 12/20 kv = 42 kv po dobu 5 min. 18/30 kv = 63 kv po dobu 5 min. - Minimální polomûr ohybu max. 15 prûmûr Vhodné pro instalace v elektrárnách, kabelov ch kanálech, pro venkovní uloïení, do zemû, do vody, pro instalaci v rozvodn ch skfiíních. Díky dobr m tvarovacím schopnostem mûïe b t tento kabel poloïen i v obtíïn ch trasách. Pro zabránûní ru ení (interference) slouïí stínûní. 09 min. max. N2XSY 6/10 kv rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ N2XSY 12/20 kv rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ min. max rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ N2XSY 18/30 kv rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/

9 N2XS2Y 6/10 kv, 12/20 kv, 18/30 kv Mûdûné jádro s XLPE izolací, PE plá È - Kulaté holé Cu jádro lanûné dle HD 383, IEC Vnitfiní polovodivá vrstva - Izolace jádra zesítûn polyetylen (XLPE) - Tlou ka izolace: 6/10 kv = 3,4 mm; 12/20 kv = 5,5 mm; 18/30 kv = 8,0 mm - Vnûj í polovodivá vrstva svafiená s izolací - Páska z vodivého materiálu - Stínûní z Cu drátû a z jedné nebo dvou protismûrnû vinut ch Cu pásek - Ovinutí nevodivou páskou - Plá È z PE smûsi, barva plá tû ãerná, tlou ka plá tû 2,5 mm - XLPE-izolovan silov kabel dle DIN VDE 0276 ãást 620, HD 620 a IEC Teplota jádra max. +90 C - Provozní teplota pfii pokládce od -20 C do +70 C - Teplota jádra pfii zkratu 250 C (do 5 vtefiin) - Jmenovitá napûtí U o /U 6/10 kv, 12/20 kv, 18/30 kv - Provozní napûtí 6/10 kv = max. 12 kv 12/20 kv = max. 24 kv 18/30 kv = max. 36 kv - Stfiídavé zku ební napûtí 6/10 kv = 21 kv po dobu 5 min. 12/20 kv = 42 kv po dobu 5 min. 18/30 kv = 63 kv po dobu 5 min. - Minimální polomûr ohybu max. 15 prûmûr Vhodné pro instalace v elektrárnách, kabelov ch kanálech, pro venkovní uloïení, do zemû, do vody, pro instalaci v rozvodn ch skfiíních. Pro zabránûní ru ení (interference) slouïí stínûní. x prûfiez jádra cca min. cca max. N2XS2Y 6/10 kv rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ N2XS2Y 12/20 kv rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ N2XS2Y 18/30 kv rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ Proudová zatíïitelnost - uloïení [A] v zemi (20 C) ve vzduchu (30 C)

10 N2XS(F)2Y 6/10 kv, 12/20 kv, 18/30 kv Mûdûné jádro s XLPE izolací, podélnû vodotûsn, PE plá È - Kulaté holé Cu jádro lanûné dle HD 383, IEC Vnitfiní polovodivá vrstva - Izolace jádra zesítûn polyetylen (XLPE) - Vnûj í polovodivá vrstva svafiená s izolací - Páska z vodivého materiálu - Páska podélnû uloïená, vodotûsná - Stínûní z Cu drátû a z jedné nebo dvou protismûrnû vinut ch Cu pásek - Ovinutí nevodivou páskou - Plá È z PE smûsi, barva plá tû ãerná - XLPE-izolovan silov kabel dle DIN VDE 0276 ãást 620, HD 620 a IEC Teplota jádra max. +90 C - Provozní teplota pfii pokládce od -20 C do +70 C - Teplota jádra pfii zkratu 250 C (do 5 vtefiin) - Jmenovitá napûtí U o /U 6/10 kv, 12/20 kv, 18/30 kv - Provozní napûtí 6/10 kv = max. 12 kv 12/20 kv = max. 24 kv 18/30 kv = max. 36 kv - Stfiídavé zku ební napûtí 6/10 kv = 21 kv po dobu 5 min. 12/20 kv = 42 kv po dobu 5 min. 18/30 kv = 63 kv po dobu 5 min. - Minimální polomûr ohybu max. 15 prûmûr Vhodné pro vnitfiní i venkovní instalace v elektrárnách, kabelov ch kanálech, pro uloïení do zemû, do vody, pro instalaci v rozvodn ch skfiíních. Polyetylénov plá È je odoln mechanickému tlaku leïících kabelû, ale není ohniodoln. Pro zabránûní ru ení (interference) slouïí stínûní. 09 Tlou ka izolace Tlou ka PE plá tû Vnûj í Proudová zatíïitelnost - uloïení [A] v zemi (20 C) ve vzduchu (30 C) N2XS(F)2Y 6/10 kv rm/16 3,4 2, rm/16 3,4 2, rm/16 3,4 2, rm/16 3,4 2, rm/16 3,4 2, rm/25 3,4 2, rm/25 3,4 2, rm/25 3,4 2, rm/25 3,4 2, rm/35 3,4 2, rm/35 3,4 2, N2XS(F)2Y 12/20 kv rm/16 5,5 2, rm/16 5,5 2, rm/16 5,5 2, rm/16 5,5 2, rm/16 5,5 2, rm/25 5,5 2, rm/25 5,5 2, rm/25 5,5 2, rm/25 5,5 2, rm/35 5,5 2, rm/35 5,5 2, N2XS(F)2Y 18/30 kv rm/16 8,0 2, rm/16 8,0 2, rm/16 8,0 2, rm/16 8,0 2, rm/25 8,0 2, rm/25 8,0 2, rm/25 8,0 2, rm/25 8,0 2, rm/35 8,0 2, rm/35 8,0 2,

11 NA2XS(F)2Y 6/10 kv, 12/20 kv, 18/30 kv Hliníkové jádro s XLPE izolací, podélnû vodotûsn, PE plá È - Kulaté holé Al jádro lanûné dle IEC Vnitfiní polovodivá vrstva - Izolace jádra zesítûn polyetylen (XLPE) - Vnûj í polovodivá vrstva svafiená s izolací - Vodoblokující polovodivá páska - Páska podélnû uloïená, vodotûsná - Stínûní z Cu drátû a z jedné nebo dvou protismûrnû vinut ch Cu pásek - Plá È z PE smûsi, barva plá tû ãerná - XLPE-izolovan silov kabel dle DIN VDE 0276 ãást 620, HD 620 a IEC Teplota jádra max. +90 C - Provozní teplota po pokládce max +70 C pfii pokládce od -5 C do +70 C - Jmenovitá napûtí U o /U 6/10 kv, 12/20 kv, 18/30 kv - Provozní napûtí 6/10 kv = max. 12 kv 12/20 kv = max. 24 kv 18/30 kv = max. 36 kv - Stfiídavé zku ební napûtí 6/10 kv = 21 kv po dobu 5 min. 12/20 kv = 42 kv po dobu 5 min. 18/30 kv = 63 kv po dobu 5 min. - Minimální polomûr ohybu max. 15 prûmûr Vhodné pro instalace v elektrárnách, kabelov ch kanálech, pro venkovní uloïení, do zemû, do vody, pro instalaci v rozvodn ch skfiíních. Pro zabránûní ru ení (interference) slouïí stínûní. Pro správnou instalaci doporuãujeme pouïít odizolovací náfiadí. Obsah Al Proudová zatíïitelnost uloïení [A] v zemi (20 C) ve vzduchu (30 C) NA2XS(F)2Y 6/10 kv rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ NA2XS(F)2Y 12/20 kv rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ NA2XS(F)2Y 18/30 kv rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/ rm/

12 N2XSEYFGbY 3,6/6 kv, 6/10 kv, 18/30 kv, 19/33 kv Mûdûné jádro s izolací XLPE, armováním, PVC plá tûm, 3-Ïilov - Kulaté holé Cu jádro lanûné dle IEC Polovodivá vrstva - Izolace jádra zesítûn polyetylen (XLPE) - Barevné znaãení Ïil dle HD 308 S2 - Polovodivá vrstva - Páska z polovodivého materiálu - Stínûní z Cu pásky - V plà - Vnitfiní PVC plá È - Armování z ocelov ch pokoven ch drátû (SWA) - Ocelová pokovená páska - Vnûj í plá È z PVC smûsi, barva plá tû ãervená nebo ãerná Silov kabel vhodn pro vnitfiní a venkovní instalace, pro pokládku do zemû, do vody a kabelov ch kanálû. Dále v ude tam, kde je oãekáváno nebezpeãí mechanického po kození. Poznámka Napûtí 12/20 kv na vyïádání. Bezhalogenová verze na vyïádání. - Silov kabel dle DIN VDE 0276 ãást 603, HD 620, IEC 60502, BS Teplota jádra max. do +90 C - Teplota pfii pokládce od 0 C do +70 C - Teplota jádra pfii zkratu +250 C (do 5 vtefiin) - Jmenovité napûtí U o /U 3,6/6 kv, 6/10 kv, 6,35/11 kv (dle BS), 18/30 kv, 19/33 kv (dle BS) - Provozní napûtí 3,6/6 kv = max. 7,2 kv 6/10 kv = max. 12 kv 18/30 kv = max. 36 kv - Stfiídavé zku ební napûtí 3,6/6 kv = 11 kv po dobu 5 min. 6/10 kv = 21 kv po dobu 5 min. 18/30 kv = 63 kv po dobu 5 min. - Minimální polomûr ohybu cca 15 prûmûr 09 cca âinn odpor jádra (W/km) Indukãnost (mh/km) Kapacita (uf/km) Proudové zatíïení Proudové zatíïení ve vzduchu v zemi pfii 20 C (A) pfii 30 C (A) N2XSEYFGbY 3,6/6 kv /16 44,5 0,7270 0,370 0, /16 47,0 0,5240 0,352 0, /16 50,5 0,3870 0,336 0, /16 54,5 0,2680 0,318 0, /16 58,5 0,1930 0,303 0, /16 63,0 0,1530 0,292 0, /25 66,0 0,1240 0,284 0, /25 70,0 0,0991 0,276 0, /25 77,5 0,0754 0,267 0, /25 84,0 0,0601 0,263 0, /35 93,0 0,0470 0,257 0, N2XSEYFGbY 6/10 kv, dle BS 6,35/11 kv /16 49,5 0,7270 0,392 0, /16 52,0 0,5240 0,374 0, /16 54,5 0,3870 0,355 0, /16 58,5 0,2680 0,336 0, /16 63,0 0,1930 0,320 0, /16 67,0 0,1530 0,308 0, /25 70,5 0,1240 0,299 0, /25 74,5 0,0991 0,290 0, /25 81,5 0,0754 0,278 0, /25 87,0 0,0601 0,270 0, /35 94,5 0,0470 0,261 0, N2XSEYFGbY 18/30 kv, dle BS 19/33 kv /16 74,5 0,5240 0,457 0, /16 78,0 0,3870 0,434 0, /16 81,5 0,2680 0,410 0, /16 85,5 0,1930 0,389 0, /16 89,5 0,1530 0,372 0, /25 93,0 0,1240 0,360 0, /25 97,0 0,0991 0,348 0, /25 104,0 0,0754 0,331 0, /25 109,5 0,0601 0,321 0,

13 XLPE/PVC/SWA/PVC (N2XRY) Silov a ovládací armovan kabel 0,6/1 kv, dle IEC Mûdûn lanûn vodiã dle IEC Izolace jádra z XLPE (zesítûn polyetylén) - Barevné znaãení vodiãû dle HD 308.S2 - PVC vnitfiní v plàov plá È - Armování z ocelov ch pokoven ch drátû (SWA) - Vnûj í ãern plá È, samozhá ecí a ohnivzdorné PVC dle normy IEC a BS 4066 PT1 - Silov a ovládací kabel dle IEC 60502, BS Teplota jádra max. +90 C - Teplota pfii pokládce od 0 C do +70 C - Jmenovité napûtí U o /U 0,6/1 kv - Stfiídavé zku ební napûtí 4 kv - Minimální polomûr ohybu 12 prûmûr Tyto silové a ovládací armované kabely jsou urãené pro venkovní instalace, pro pokládku do zemû, vody, v kabelovodech, v elektrárnách, pro prûmyslové distribuãní panely a pro úãastnické sítû, kde je oãekáváno nebezpeãí mechanického po kození kabelû. Poznámka Bezhalogenová verze na vyïádání. Odpovídá RoHS. Typ PrÛfiez jádra jádra XLPE2 1/5 1,5 7/0, , XLPE3 1/5 1,5 7/0, , XLPE4 1/5 1,5 7/0, , XLPE5 1/5 1,5 7/0, , XLPE7 1/5 1,5 7/0, , XLPE8 1/5 1,5 7/0, , XLPE10 1/5 1,5 7/0, , XLPE12 1/5 1,5 7/0, , XLPE19 1/5 1,5 7/0, , XLPE27 1/5 1,5 7/0, , XLPE37 1/5 1,5 7/0, , XLPE48 1/5 1,5 7/0, , XLPE2 2/5 2,5 7/0, , XLPE3 2/5 2,5 7/0, , XLPE4 2/5 2,5 7/0, , XLPE5 2/5 2,5 7/0, , XLPE7 2/5 2,5 7/0, , XLPE10 2/5 2,5 7/0, , XLPE12 2/5 2,5 7/0, , XLPE19 2/5 2,5 7/0, , XLPE27 2/5 2,5 7/0, , XLPE37 X2/5 2,5 7/0, , XLPE48 2/5 2,5 7/0, , XLPE2 4 4,0 7/0, , XLPE3 4 4,0 7/0, , XLPE4 4 4,0 7/0, , XLPE5 4 4,0 7/0, , XLPE7 4 4,0 7/0, , XLPE12 4 4,0 7/0, , XLPE19 4 4,0 7/0, , XLPE2 6 6,0 7/1, , XLPE3 6 6,0 7/1, , XLPE4 6 6,0 7/1, , XLPE5 6 6,0 7/1, , XLPE7 6 6,0 7/1, , XLPE ,0 7/1, , XLPE ,0 7/1, ,9

14 XLPE/PVC/SWA/PVC (N2XRY) Silov a ovládací armovan kabel 0,6/1 kv, dle IEC Typ PrÛfiez jádra jádra XLPE ,0 7/1, , XLPE ,0 7/1, , XLPE ,0 7/1, , XLPE ,0 7/1, , XLPE ,0 7/1, , XLPE ,0 7/1, , XLPE ,0 7/1, , XLPE ,0 7/1, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /1, , XLPE /1, , XLPE /1, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /2, , XLPE /2, ,

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 a HD 383 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

N2XH, N2XCH. Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru. Konstrukce. Technická data. PouÏití N2XH

N2XH, N2XCH. Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru. Konstrukce. Technická data. PouÏití N2XH N2XH, N2XCH Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru -Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 tfi. 1 nebo 2 -Izolace jádra z bezhalogenové zesítûné

Více

N2XH, N2XCH. Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru. Konstrukce. Technická data. PouÏití N2XH

N2XH, N2XCH. Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru. Konstrukce. Technická data. PouÏití N2XH N2XH, N2XCH Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 tfi. 1 nebo 2 - Izolace jádra z bezhalogenové

Více

LiYCY-JZ. Ohebn kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití

LiYCY-JZ. Ohebn kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití LiYCY-JZ Ohebn kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* - Lanûné mûdûné jádro, dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m ãíslováním dle

Více

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, vané Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle

Více

UTP 4 2 AWG 24/1 Datov nestínûn kabel UTP Cat. 5e

UTP 4 2 AWG 24/1 Datov nestínûn kabel UTP Cat. 5e UTP 4 2 AWG 24/1 Datov nestínûn kabel UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, vané Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle normy

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

LiYCY-JZ. Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití

LiYCY-JZ. Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití LiYCY-JZ Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* - Lanûné mûdûné jádro, dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m ãíslováním

Více

H07VVH6-F. Ploch PVC kabel. Konstrukce. Technická data. PouÏití

H07VVH6-F. Ploch PVC kabel. Konstrukce. Technická data. PouÏití H07VVH6-F Ploch PVC kabel - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC - Îíly uloïeny paralelnû - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE 0293 nebo od 6 Ïil

Více

H07VVH6-F. Ploch PVC kabel. Konstrukce. Technická data. PouÏití

H07VVH6-F. Ploch PVC kabel. Konstrukce. Technická data. PouÏití H07VVH6-F Ploch PVC kabel - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC - Îíly uloïeny paralelnû - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE 0293 nebo od 6 Ïil

Více

SiF, SiF-GL, SiFZ. Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové. Technická data. Konstrukce. PouÏití. SiF. SiF-GL. SiF-GL-Si. SiFZ

SiF, SiF-GL, SiFZ. Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové. Technická data. Konstrukce. PouÏití. SiF. SiF-GL. SiF-GL-Si. SiFZ SiF, SiF-GL, SiFZ Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové SiF SiF-GL SiF-GL-Si SiFZ Typ SiF lanûné mûdûné cínované jádro,dle DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5, izolace ze silikonového kauãuku Typ SiFF

Více

SiF, SiF-GL, SiFZ. Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové. Konstrukce. Technická data. PouÏití. SiF. SiF-GL. SiF-GL-Si. SiFZ

SiF, SiF-GL, SiFZ. Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové. Konstrukce. Technická data. PouÏití. SiF. SiF-GL. SiF-GL-Si. SiFZ SiF, SiF-GL, SiFZ Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové SiF SiF-GL SiF-GL-Si SiFZ Typ SiF lanûné mûdûné cínované jádro,dle DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5, izolace ze silikonového kauãuku Typ SiFF

Více

Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz)

Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz) Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz) absolutnû vodûodoln - Pouzdro: poniklovaná mosaz - vloïka: PA 6 GFK IP 68 tlak 10 barû dle EN 60529-40 C aï +100 C; krátkodobû aï +120 C Konstrukce strojû, zafiízení,

Více

N2XH bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž

N2XH bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž Silnoproudé ohni odolné kabely 0,6/1 kv bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE 0276-604. Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž Info CPR (Nařízení o stavebních

Více

NYY-J, NYY-O, VDE, PVC silnoproudý kabel dle HD 603 / VDE , instalace do země a v budovách, pevná instalace v nejrůznějších aplikacích

NYY-J, NYY-O, VDE, PVC silnoproudý kabel dle HD 603 / VDE , instalace do země a v budovách, pevná instalace v nejrůznějších aplikacích Pevně uložený PVC zemní kabel pro různé oblasti použití, VDE, PVC silnoproudý kabel dle HD 603 / VDE 0276-603, instalace do země a v budovách, pevná instalace v nejrůznějších aplikacích Info CPR (Nařízení

Více

N2XH bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž

N2XH bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž Silnoproudé ohni odolné kabely 0,6/1 kv bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE 0276-604. Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž Info Bezhalogenová alternativa

Více

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB KATALOG PRODUKTŮ. PRODUKTY 2009 2010 www.prakab.cz

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB KATALOG PRODUKTŮ. PRODUKTY 2009 2010 www.prakab.cz PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB KATALOG PRODUKTŮ PRODUKTY 2009 2010 EN ISO 9001 EN ISO 14001 PRŮMĚRNÁ ŽIVOTNOST NAŠICH KABELŮ JE 40 LET PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB Obsah

Více

KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB

KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB PRAKAB MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP MEMBER OF SKB-GROUP 2017 PRAKAB.CZ PRAKAB.CZ PRAKAB KATALOG PRODUKTŮ GPS souřadnice: 50 03.702 N 14 32.472

Více

F01. Silový kabel s PVC izolací podle DIN VDE

F01. Silový kabel s PVC izolací podle DIN VDE NYY (E-YY) Silový kabel s PVC izolací podle DIN VDE 06-3 Kruhové nebo sektorové Cu jádro plné popř. hrubě laněné s PVC izolací, vícežilové verze společně slaněny a opláštěny výplňovou hmotou, vnější plášq

Více

KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP

KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP Vážení zákazníci, je nám potěšením představit Vám nový tuzemský katalog společnosti

Více

->> OEM PRODUKTY. PRAKAB Produkty. S na imi vodiãi k Va emu cíli. V robky Katalog OEM produktů.

->> OEM PRODUKTY. PRAKAB Produkty. S na imi vodiãi k Va emu cíli. V robky Katalog OEM produktů. S na imi vodiãi k Va emu cíli V robky 2005 Katalog OEM produktů I kabely lze u ít na míru V této části katalogu Vám chceme představit nový výrobní sortiment kabelů a vodičů nazvaný OEM produkty. Co však

Více

OBSAH. HOLÉ VODIČE Cu lana 2 Cu pletiva 7 SDĚLOVACÍ KABELY SYKFY 59 BYFY M 60 TCEPKPFLE 61 TCEPKPFLEZE 63

OBSAH. HOLÉ VODIČE Cu lana 2 Cu pletiva 7 SDĚLOVACÍ KABELY SYKFY 59 BYFY M 60 TCEPKPFLE 61 TCEPKPFLEZE 63 PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA OBSAH HOLÉ VODIČE Cu lana 2 Cu pletiva 7 1 7 2 3 4 5 6 INSTALAČNÍ VODIČE A KABELY bez pláště H05V U, H05V K 8 H07V U, H07V R 9 H07V K 10 s pláštěm CYKY 11 AYKY 13 CYKYLo 14 CYKYDY

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

Obsah. 11 pro signalizaci a pro elektroniku SHTFH R 127 SSTFH V180 129 SHKFH R 131 SSKFH V180 132 TCEKH R 134 TCEKFLHZH R 136

Obsah. 11 pro signalizaci a pro elektroniku SHTFH R 127 SSTFH V180 129 SHKFH R 131 SSKFH V180 132 TCEKH R 134 TCEKFLHZH R 136 Obsah 11 Holé Cu lana 2 Cu pletiva 5 22 Instalační a kabely H05V K, H07V K 6 H05V U, H07V U/R 7 H07V A R 9 H03VV F 10 H05VV F 11 CYKYLo 12 NYM 13 AYKY 15 CYKY 16 CYKYDY 18 CYKCY 20 33 Kabely pro ovládání

Více

->> K ATA LOG V ROBKÒ

->> K ATA LOG V ROBKÒ ->> K ATA LOG V ROBKÒ S na imi vodiãi k Va emu cíli V robky 2005 05 Izolovaná vrchní vedení 06 Energetické kabely 0,6/1 kv www.prakab.cz Ná sortiment tak mnohostrann jako Va e poïadavky Představujeme Vám

Více

Membránové tlakové spínaãe, 42 V

Membránové tlakové spínaãe, 42 V 0163 Membránové tlakové spínaãe, 42 V Pozinkované ocelové tûlo Pfiipojení na roubky M3 Pfietlak bezpeãn do 600 bar *) 36 S vnûj ím závitem 24 SW RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve

Více

Vysokofrekvenční koaxiální kabely typu VM 96 IEC... dle PN 05/99

Vysokofrekvenční koaxiální kabely typu VM 96 IEC... dle PN 05/99 Vysokofrekvenční koaxiální kabely typu VM 6 IEC... dle PN 05/ Konstrukce: konstrukce jednotlivých typů kabelů jsou uvedeny v kapitole SPECIFIKACE PRO JEDNOTLIVÉ TYPY KOAXIÁLNÍCH KABELŮ Jádro: rezistivita

Více

Membránové tlakové spínaãe, 42 V

Membránové tlakové spínaãe, 42 V 0166 Membránové tlakové spínaãe, 42 V Pozinkované ocelové tûlo Pfiipojení na roubky M3 Pfietlak bezpeãn do 300 bar *) 36 S vnûj ím závitem 24 SW RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve

Více

YSLY 43 SIF 50 SID 51 SIHF 52 SIF-PV/P 55 H05V-K 56 H07V-K 57 H05V-U 58 H07V-U 59

YSLY 43 SIF 50 SID 51 SIHF 52 SIF-PV/P 55 H05V-K 56 H07V-K 57 H05V-U 58 H07V-U 59 KABELY A VODIČE 2012 Bezhalogenové kabely a vodiče Pryžové kabely a vodiče Ovládací kabely a vodiče Sdělovací kabely a vodiče Silikonové kabely a vodiče Instalační vodiče Solární kabely Obsah BEZHALOGENOVÉ

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT

KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT 2 KABELY A VODIČE / Přehledový prospekt Bezhalogenové kabely N2XH N2XCH s koncentrickým vodičem Bezhalogenový silový kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene

Více

1. Stykaãe 1.3 Stykaãe fiady C

1. Stykaãe 1.3 Stykaãe fiady C 1.3 Stykaãe fiady C 1.3.1 Tabulka ã. 8 technická data Technická data stykaãû fiady C Hlavní kontakty Jmenovité izolaãní napûtí U i [V] Impulzní v drïné napûtí U imp [kv] Jmenovit tepeln proud I th [A]

Více

ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel s barevným značením žil ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info Jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V Shodný

Více

značení silových kabelů oheň nešířících a oheń nešířících i ohniodolných

značení silových kabelů oheň nešířících a oheń nešířících i ohniodolných značení silových kabelů oheň nešířících a oheń nešířících i ohniodolných 1. písmeno jmenovité napětí 1-0,6/1 kv 2. písmeno - materiál a provedení jádra C5 lanované kulaté Cu jádro třídy 5 C2 lanované kulaté

Více

INFORMACE O VÝROBKU. UNITRONIC LiYY. Info Kabel pro mnohostranné použití Další rozměry/barvy na vyžádání

INFORMACE O VÝROBKU. UNITRONIC LiYY. Info Kabel pro mnohostranné použití Další rozměry/barvy na vyžádání Datový kabel s barevným kódem DIN 47100 : Nízkofrekvenční datový kabel z PVC, kódovaný DIN 47100, flexibilní (0,34 mm² vícežilový Maxi TERMI- POINT ), odolný vůči šíření plamene, řízení přístrojového vybavení

Více

LPA-TOP LPA TOP 1/ mm 2 (IEC) / AWG (UL) 250V (IEC) / 300V (UL) 18A (IEC) / 10A (UL)

LPA-TOP LPA TOP 1/ mm 2 (IEC) / AWG (UL) 250V (IEC) / 300V (UL) 18A (IEC) / 10A (UL) Svorky do tištěných spojů TO-přívod L-TO L TO 1/90 fiipojovací systém TO vyvinut firmou Weidmüller zaji Èuje spojení pomocí svûrky se roubem, která zjednodu uje spojení drátû v kaïdodenní bûïné praxi i

Více

ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel s barevným značením žil ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr

Více

BEZHALOGENOVÉ KABELY A VODIČE

BEZHALOGENOVÉ KABELY A VODIČE BEZHALOGENOVÉ KABELY A VODIČE J-H(St)H...Bd BMK B2cas1d0... 8 J-H(St)H...Bd / BMK... 10 JE-H(St)H...Bd FE180 E30 BMK B2cas1d1... 12 JE-H(St)H...Bd FE180 E30 / BMK... 14 JE-H(St)H...Bd FE180 E90 / BMK...

Více

ÖLFLEX CLASSIC flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registraci pro širokou škálu aplikací - flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U:

Více

TRANSPORTKABEL. Svou perspektivu spatřuje vedení společnosti v neustále rostoucí spokojenosti, Vás, zákazníků.

TRANSPORTKABEL. Svou perspektivu spatřuje vedení společnosti v neustále rostoucí spokojenosti, Vás, zákazníků. Transportkabel-DIXI a.s. byla založena v r. 1996 jako výrobce a dodavatel technologií, zařízení a strojů pro výrobu kabelů a dále zařízení pro manipulaci s kabely. Stali jsme se tak stabilní společností,

Více

INSTALAČNÍ A SBĚRNICOVÉ KABELY

INSTALAČNÍ A SBĚRNICOVÉ KABELY INSTALAČNÍ A SBĚRNICOVÉ KABELY OBSAH J-Y(St)Y...Lg... 51 J-Y(St)Y...Lg BMK... 52 JE-Y(St)Y...Bd... 53 E-BUS / E-BUS LS0H... 54 Typové značení instalačních a sběrnicových kabelů Orientační srovnání značení

Více

C01. Ovládací kabel s PVC-izolací podle DIN VDE 0281-13

C01. Ovládací kabel s PVC-izolací podle DIN VDE 0281-13 YSLY Ovládací kabel s PVC-izolací podle DIN VDE 0281-13 Holé laněné měděné vodiče, VDE 0295 třída 5, izolace žil z polyvinylchloridu (PVC), jedna žíla zelenožlutá ve vnější vrstvě (odpadá u provedení OZ

Více

8 Obouruãní ovládací pulty

8 Obouruãní ovládací pulty Obsah Obouruãní ovládací pulty b V eobecnû.................................................... strana /2 b Popis......................................................... strana / b Technické údaje................................................

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

Ovládací PVC kabel s VDE registrací, odolný proti olejům, s černým vnějším pláštěm pro mnohostranné použití

Ovládací PVC kabel s VDE registrací, odolný proti olejům, s černým vnějším pláštěm pro mnohostranné použití Ovládací PVC kabel s VDE registrací, odolný proti olejům, s černým vnějším pláštěm pro mnohostranné použití ovládací kabel z PVC, registrovaný VDE, odolný vůči oleji, flexibilní a odolný vůči UV pro různé

Více

Pryžové instalační vedení se zvýšenou tepelnou odolností podle DIN VDE Teplotní rozsah Max. provozní teplota na vodiči 110 C. Obj.

Pryžové instalační vedení se zvýšenou tepelnou odolností podle DIN VDE Teplotní rozsah Max. provozní teplota na vodiči 110 C. Obj. H07G-U H07K-K Pryžové instalační vedení se zvýšenou tepelnou odolností podle DIN VDE 0282-501 Pocínovaný nebo holý plný, popř. laněný měděný vodič izolovaný tepelně odolnou pryžovou směsí. Pro vnitřní

Více

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou činnost

Více

ÖLFLEX CLASSIC flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registraci pro širokou škálu aplikací - flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U:

Více

Jsme připraveni na požadavky budoucnosti

Jsme připraveni na požadavky budoucnosti VÝROBNÍ PROGRAM Úvod Jsme připraveni na požadavky budoucnosti Řešení orientovaná na budoucnost a inovace byla vždy nejvyšší prioritou společnosti nkt cables. Naše výrobní provozy patří v Evropě k nejmodernějším,

Více

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY Stíněný ovládací kabel PVC s malým vnějším průměrem ovládací kabel z PVC, stíněný a flexibilní pro různé aplikace, tenký a lehký bez vnitřního pláště, U 0 /U: 300/500 V Info CPR (Nařízení o stavebních

Více

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY ovládací kabel z PVC, VDE registrovaný s opletem z ocelových drátů, flexibilní kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY ovládací kabel z PVC, VDE registrovaný s opletem z ocelových drátů, flexibilní kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel s opletem z ocelových drátů s transparentním vnějším pláštěm ovládací kabel z PVC, VDE registrovaný s opletem z ocelových drátů, flexibilní kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500

Více

Elektrické rozvádûãe do 630 A

Elektrické rozvádûãe do 630 A Elektrické rozvádûãe do 630 A Funkãní systém Prisma Plus Funkãní systém Prisma Plus je moïné pouïít pro v echny typy nízkonapûèov ch distribuãních rozvádûãû do 630 A instalovan ch v komerãních i v prûmyslov

Více

Vysvûtlení kódového znaãení pro kabely a izolované vodiãe

Vysvûtlení kódového znaãení pro kabely a izolované vodiãe Vysvûtlení kódového znaãení pro kabely a izolované vodiãe A venkovní kabely A schválen národní typ AB venkovní kabel s ochru pfied bleskem AD venkovní kabel s diferenciální ochru AJ venkovní kabel s indukãní

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. S Y K Y a S Y K F Y. č. TP 31.30.13 - KD - 02/97. Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu

TECHNICKÉ PODMÍNKY. S Y K Y a S Y K F Y. č. TP 31.30.13 - KD - 02/97. Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu TECHNICKÉ PODMÍNKY č. TP 31.30.13 - KD - 02/97 Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu S Y K Y a S Y K F Y Děčín, září 1997 O B S A H ÚVOD...1 1. všeobecně...1 strana 1.1 Značení kabelů...1 1.2

Více

KABELY A VODIČE. Přehledový katalog

KABELY A VODIČE. Přehledový katalog KABELY A VODIČE Přehledový katalog Právo na technické změny vyhrazeno. Prodej zboží se řídí obchodními podmínkami společnosti, které jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekci KE STAŽENÍ. Katalog

Více

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Stíněný ovládací PVC kabel s transparentním vnějším pláštěm ovládací kabel z PVC, registrovaný VDE, stíněný, flexibilní a očíslovaný pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info CPR (Nařízení o stavebních

Více

Instalační kabely s Cu jádrem

Instalační kabely s Cu jádrem Instalační kabely s Cu jádrem Installation cables with Cu conductor Standard: TP-KK-133/01 4 3 2 1 Konstrukce: Construction: 1 Měděné jádro Copper conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal 4 Plášť PVC PVC

Více

PRYŽOVÉ KABELY OBSAH. Orientační srovnání značení kabelů EST a některých dalších výrobců. Typové značení harmonizovaných kabelů

PRYŽOVÉ KABELY OBSAH. Orientační srovnání značení kabelů EST a některých dalších výrobců. Typové značení harmonizovaných kabelů OBSAH H05RR-F... 35 H07RN-F... 36 TITANEX H07RN-F... 39 TITANEX PREMIUM... 41 H01N2-D... 43 NSGAFÖU... 44 H05RNH2-F... 45 Typové značení harmonizovaných kabelů Orientační srovnání značení kabelů EST a

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení

Více

INFORMACE O VÝROBKU. UNITRONIC LiYCY. Výhody Stínicí oplet minimalizuje vliv elektrických rušivých polí Mnohostranné možnosti použití

INFORMACE O VÝROBKU. UNITRONIC LiYCY. Výhody Stínicí oplet minimalizuje vliv elektrických rušivých polí Mnohostranné možnosti použití Stíněný datový kabel s barevným kódem DIN 47100 : Nízkofrekvenční datový kabel z PVC DIN 47100 s barevným kódem (0,34 mm² vícedrátový Maxi TERMI- POINT ), odolný vůči šíření plamene, stíněný, řízení přístrojového

Více

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka ODVOD OVACÍ SYSTÉMY Oddíl E V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

Stíněný datový kabel s PE izolací žil, nízkou kapacitou, stočenými páry, pro použití v energetických řetězech, UL AWM pro USA + CAN

Stíněný datový kabel s PE izolací žil, nízkou kapacitou, stočenými páry, pro použití v energetických řetězech, UL AWM pro USA + CAN Stíněný datový kabel s PE izolací žil, nízkou kapacitou, stočenými páry, pro použití v energetických řetězech, UL AWM pro USA + CAN UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A B: Shielded, low-capacitance,

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ZÁVĚSNÉ KABELY A IZOLOVANÉ VODIČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DO 45 KV

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ZÁVĚSNÉ KABELY A IZOLOVANÉ VODIČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DO 45 KV Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Distribuce E.ON ČR ZÁVĚSNÉ KABELY A IZOLOVANÉ VODIČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DO 45 KV PNE 34 7614 3. vydání

Více

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE kat.5e Flex. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Vhodné pro patch kabely (max. 60 m)

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE kat.5e Flex. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Vhodné pro patch kabely (max. 60 m) Kabel pro Ethernet Cat.5e (třída D) pro flexibilní použití - testováno do 100 MHz Kabel pro průmyslový Ethernet kat. 5e pro pohyblivé uložení vnější plášť bez halogenů nebo PUR (schválení AWM), provedení

Více

Bez halogenů; dlouhodobé ponoření; ohýbání/zkrut ve smyčce (WTG): -40 C až + 90 C; odolný proti UV záření/ozónu

Bez halogenů; dlouhodobé ponoření; ohýbání/zkrut ve smyčce (WTG): -40 C až + 90 C; odolný proti UV záření/ozónu Bez halogenů; dlouhodobé ponoření; ohýbání/zkrut ve smyčce (WTG): -40 C až + 90 C; odolný proti UV záření/ozónu H07RN-F, &lt HAR&gt, připojovací a ovládací kabel, permanentní ponoření do 100 m, odolný

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

Instalační kabely. Installation cables NYM 300/500 V. Konstrukce: Construction: Použití: Application: Vlastnosti: Properties: Standard: VDE

Instalační kabely. Installation cables NYM 300/500 V. Konstrukce: Construction: Použití: Application: Vlastnosti: Properties: Standard: VDE Instalační kabely Installation cables Standard: VDE 0250-204 4 3 2 1 Konstrukce: Construction: 1 Měděná plná holá jádra, třída 1 dle ČSN EN 60228 Solid plain copper conductors, class 1 acc. to ČSN EN 60228

Více

3 Výplňový obal. 4 Plášť PE. Bedding

3 Výplňový obal. 4 Plášť PE. Bedding Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard VDE0276 T.603-5G-2 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace XLPE XLPE insulation 3 Výplňový

Více

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE (Seznam platných norem s daty účinnosti) Normy PNE jsou tvořeny a schvalovány energetickými společnostmi, ČEPS, případně dalšími organizacemi

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

Instalační kabely s Cu jádrem

Instalační kabely s Cu jádrem Instalační kabely s Cu jádrem Installation cables with Cu conductor Standard: VDE 0276 T.603-3G-2 4 3 2 1 Konstrukce: Construction: 1 Měděné jádro Copper conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal 4 Plášť

Více

3 Výplňový obal. 4 Plášť PE. Bedding

3 Výplňový obal. 4 Plášť PE. Bedding Instalační kabely s Cu jádrem Installation cables with Cu conductor Standard VDE0276 T.603-5G-2 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Měděné jádro Copper conductor 2 Izolace XLPE XLPE insulation 3 Výplňový

Více

ÖLFLEX 191 CY ovládací kabel z PVC s UL/CSA AWM, odolný vůči oleji, stíněný a flexibilní pro různé aplikace, UL/CSA: 600 V

ÖLFLEX 191 CY ovládací kabel z PVC s UL/CSA AWM, odolný vůči oleji, stíněný a flexibilní pro různé aplikace, UL/CSA: 600 V Vícenormový stíněný kabel odolný proti olejům s aprobací AWM ovládací kabel z PVC s UL/CSA AWM, odolný vůči oleji, stíněný a flexibilní pro různé aplikace, UL/CSA: 600 V Info Průřez vodičů až 120 mm² Další

Více

SADY SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. Strana KOLÍKY PRÒMYSLOVÉ. âepy ROUBOVANÉ ROUBY DO D EVA HMOÎDINEK. Strana Strany Strana...

SADY SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. Strana KOLÍKY PRÒMYSLOVÉ. âepy ROUBOVANÉ ROUBY DO D EVA HMOÎDINEK. Strana Strany Strana... SADY SPOJOVACÍHO MATERIÁLU Strana...556-559 635 ROUBY DO D EVA 650 KOLÍKY PRÒMYSLOVÉ 651 VYTAHOVAâE HMOÎDINEK 670 âepy ROUBOVANÉ Strana...560 Strana...561 Strana...561 Strany...561 Sekce 6 Obsah 6 Oznaãení

Více

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS Instalační návod pro vestavné myčky šíře 60 cm řady CDI a CDS 2 3 4 5 TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO V ROBCE NÁBYTKU Tento model myãky je urãen pro zabudování do komponovatelného nábytku pod horní desku nebo pod

Více

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX HEAT 125 C MC. Info Zlepšené chování při požáru Aprobace GL (Germanischer Lloyd)

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX HEAT 125 C MC. Info Zlepšené chování při požáru Aprobace GL (Germanischer Lloyd) Stíněný kabel zesítěný elektronovým paprskem pro zvýšené provozní požadavky bezhalogenový stíněný ovládací kabel s certifikátem GL, zvláštní vlastnosti při požáru, IEC 60332-3, vhodný pro +125 C Info Zlepšené

Více

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště Ochranná a oddûlovací jiskfii tû OBO slouïí ke galvanickému oddûlení a pfiemostûní komponent, které nesmûjí b t z provozního hlediska propojeny pfiímo. Pomocí tûchto pfiístrojû lze zabránit napfi. vzniku

Více

1-CYKY. Instalační kabely s Cu jádrem. Standard TP-KK-133/01. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Cu conductor.

1-CYKY. Instalační kabely s Cu jádrem. Standard TP-KK-133/01. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Cu conductor. Instalační kabely s Cu jádrem Installation cables with Cu conductor Standard TP-KK-133/01 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Měděné jádro Copper conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal 4 Plášť PVC PVC insulation

Více

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit Kanály analsplit je nov, elegantní a praktick systém z PV pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. analsplit se lehce montuje pomocí vrutû a hmoïdinek. Trubky jsou uchyceny

Více

2 Izolace PVC. PVC insulation

2 Izolace PVC. PVC insulation Instalační kabely Installation cables Standard: PN-KV-061-00 4 3 2 1 Konstrukce: Construction: 1 Měděná plná holá jádra Solid plain copper conductors 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal 4 Plášť PVC PVC insulation

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Konstrukční prvky izolovaných vedení a kabelů

Konstrukční prvky izolovaných vedení a kabelů Konstrukční prvky izolovaných vedení a kabelů Tvary vodičů kulatý kulatý kulatý sektorový sektorový plný laněný laněný plný laněný RE RM komprimovaný SE SM RM Konstrukce a hodnoty odporu vodičů dle DIN

Více

Foto: HELUKABEL. Kompenzační vedení L 1

Foto: HELUKABEL. Kompenzační vedení L 1 Foto: HELUKABEL Kompenzační vedení L 1 Technická data Speciální izolace podle požadavku z PVC, silikonu, teflonu nebo skelného hedvábí Odpor jádra podle Fe: 0,080 Ohm/m CuNi: 0,327 Ohm/m NiCr: 0,07 Ohm/m

Více

NY2Y 0,6/1 kv. Instalační kabely s Cu jádrem VDE 0276 T.603-3G-2. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Cu conductor.

NY2Y 0,6/1 kv. Instalační kabely s Cu jádrem VDE 0276 T.603-3G-2. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Cu conductor. Instalační kabely s Cu jádrem Installation cables with Cu conductor Standard VDE 0276 T.603-3G-2 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Měděné jádro Copper conductor 2 Izolace PVC PVC insulation 3 Výplňový

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

Základní parametry skfiíní ZP. Pfiíloha PNE : PomÛcka pro orientaci v systému typového oznaãení kabelov ch skfiíní

Základní parametry skfiíní ZP. Pfiíloha PNE : PomÛcka pro orientaci v systému typového oznaãení kabelov ch skfiíní PN Základní parametry skfiíní ZP Pfiíloha PN 35 7040: PomÛcka pro orientaci v systému typového oznaãení kabelov ch skfiíní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S R 4 02 / K V W 4 Druh Urãení kabelové Poãet PouÏit Materiálové

Více

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE kat.5e Flex. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Pouze pro aplikace s patch kabely (max.

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE kat.5e Flex. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Pouze pro aplikace s patch kabely (max. Kabel Ethernet kategorie 5e, třída D pro flexibilní použití - zkoušený do 100 MHz Kabel pro průmyslový Ethernet kat. 5e pro pohyblivé uložení vnější plášť bez halogenů nebo PUR (schválení AWM), provedení

Více

3 Výplňový obal. 4 Plášť PE. Bedding

3 Výplňový obal. 4 Plášť PE. Bedding Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-145/03 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace XLPE XLPE insulation 3 Výplňový

Více

Jmenovitá tloušťka pláště Nominal sheath thickness. 1x10 RE 1,0 1, x16 RE 1,0 1, x25 RE 1,2 1,

Jmenovitá tloušťka pláště Nominal sheath thickness. 1x10 RE 1,0 1, x16 RE 1,0 1, x25 RE 1,2 1, Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard VDE 0276 T.603-3G-2 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC PVC insulation 3 Výplňový

Více

INFORMACE O VÝROBKU H07V-K <HAR> Info CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr čísla výrobku na <HAR>

INFORMACE O VÝROBKU H07V-K <HAR> Info CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr čísla výrobku na   <HAR> Evropská typová konstrukční certifikace H07V-K, HAR, připojovací a ovládací kabel, PVC, 450/750 V, zapojení zařízení a rozvaděčů, odolný vůči šíření plamene, třída 5/jemný vodič, pevná instalace,

Více

ZÁVĚSNÉ KABELY A IZOLOVANÉ VODIČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DO 45 KV

ZÁVĚSNÉ KABELY A IZOLOVANÉ VODIČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DO 45 KV Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON CZ., ZSE ZÁVĚSNÉ KABELY A IZOLOVANÉ VODIČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DO 45 KV

Více

ÖLFLEX VFD 2XL - stíněný VFD vodič pro pevné uložení nebo příležitostný pohyb, certifikát UL TC-ER.

ÖLFLEX VFD 2XL - stíněný VFD vodič pro pevné uložení nebo příležitostný pohyb, certifikát UL TC-ER. Flexibilní VFD kabel s více schváleními, s párem vodičů pro brzdu nebo čidlo teploty ÖLFLEX VFD 2XL - stíněný VFD vodič pro pevné uložení nebo příležitostný pohyb, certifikát UL TC-ER. Info Připojení pohonu

Více

5x2x0,5 PRAFlaGuard F

5x2x0,5 PRAFlaGuard F 5x2x0,5 PRAFlaGuard F 5x2x0,5 PRAFlaGuard F PH 120R Kabel s funkční schopností kabelového systému dle ZP-27/2008. Hnědá barva pláště. Objednací kód: 0601082104 Záruka: 2 roky Popis Náviny po 100,200 M,

Více

Instalační kabely s koncentrickým vodičem a Cu jádrem

Instalační kabely s koncentrickým vodičem a Cu jádrem Instalační kabely s koncentrickým vodičem a Cu jádrem Installation screened cables with Cu conductor NYCWY 0,6/1 kv Standard VDE 0276 T.603-3G-1 5 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Měděné jádro Copper

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Vysoce flexibilní stíněný ovládací kabel, izolace žil z PVC, vnitřní plášť a plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození

Vysoce flexibilní stíněný ovládací kabel, izolace žil z PVC, vnitřní plášť a plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození Vysoce flexibilní stíněný ovládací kabel, izolace žil z PVC, vnitřní plášť a plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození stíněný připojovací a ovládací kabel pro univerzální použití v energetických

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

Nové audio soupravy VIDEX. Souprava Digiphone. 4K-1 AUDIO KIT Dvefiní souprava série 4000 s jedním tlaãítkem obsahuje:

Nové audio soupravy VIDEX. Souprava Digiphone. 4K-1 AUDIO KIT Dvefiní souprava série 4000 s jedním tlaãítkem obsahuje: Nové audio soupravy VIDEX série 4000 4K-1 AUDIO KIT Dvefiní souprava série 4000 s jedním tlaãítkem obsahuje: 1 venkovní jednotkou s jedním tlaãítkem (Art.4836-1), masivní montáïní rámeãek s krabiãkou pro

Více