Minimální preventivní program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Školní rok: 2012/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana Praha 9 Mgr. Martin Střelec Telefon na ředitele ,l. 20 na ředitele Jméno školního metodika prevence Mgr. Iva Sulanová Telefon Specializační studium Realizátor vzdělávání Ano Filosofická fakulta, katedra psychologie Jméno výchovného poradce Mgr. Anna Roulová Telefon ,l. 25 Specializační studium Realizátor vzdělávání Ano PedF UK Jméno školního psychologa Telefon PhDr. Ivana Halíková ,l.25 Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků ZŠ - I stupeň ZŠ - II.stupeň Víceleté gymnázium 4leté gymnázium SŠ ostatní Celkem pedagogů na škole* 52 1

2 2. Stručná analýza situace Naše škola se nachází v městské části Praha 9 Čakovice. Má dvě spojené budovy, v první sídlí 1. stupeň, ve druhé žáci ročníků a žáci 2. stupně. Na 1. i 2. stupeň dojíždí žáci z několika okolních obcí. Vzdělávají se zde i děti cizích státních příslušníků, integrují se děti s SPU a žáci zdravotně postižení. Škola je odborně velmi dobře vybavena, 3 učebny PC, IT tabule ve třídách, odborné učebny, školní knihovna. Žákům je nabízeno velké množství volnočasových aktivit v podobě nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Působí zde školní preventivní tým, složený z vedení školy, školního metodika prevence, výchovného poradce a třídních učitelů. Při řešení problémových situací postupuje podle předem stanovených pokynů, shrnutých ve školním řádu. Zásadním vstupním zdrojem pro tvorbu Minimálního preventivního programu jsou data získaná z evaluace MPP z roku předchozího, z výsledků dotazníkového šetření, ze záznamů četnosti výskytu rizikového chování a z informací od třídních učitelů. Z toho vyplývají i stanovené dlouhodobé cíle- výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoj a podpora sociálních kompetencí, další vzdělávání pedagogických pracovníků. 3. Stanovení cílů MPP Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Spolupráce mladších a starších žáků Vrstevnický program Počet aktivit na dané téma, zlepšení kvality vztahů mezi žáky, snížení případů šikany a dalších sociálně patologických jevů Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Snížení projevů sociálně patologických jevů, násilí a vandalismu Zkvalitnění školního prostředí, výchova ke zdravému životnímu stylu 2

3 Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Pokračovat v informovanosti pedagogů v problematice rizikového chování Počet vzdělávacích programů na dané téma Počet proškolených pedagogů Rozšíření kompetencí zefektivňuje práci pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogů Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Zvýšit informovanost žáků o problematice poruch přijmu potravy Dotazníkové šetření, odstranění problematiky Výskyt případů poruch příjmu potravy Zvyšování sebedůvěry, nácvik adekvátní reakce na stres a neúspěch, výchova k odpovědnosti za své zdraví Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Zapojit do zájmových kroužků a projektů realizujících se v tomto školním roce žáky z rizikových skupin Počet žáků zapojených do těchto aktivit Smysluplné trávení volného času, působení pedagoga i mimo vyučování Výchova ke zdravému životnímu stylu Cíl: Zvýšit informovanost žáků v oblasti šikany a kyberšikany ( Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: v návaznosti na šk.rok 2011/2012 ) Zpětná vazba (výsledky dotazníkové akce) od zúčastněných žáků,. Snížení počtu řešených případů, právní vědomí Rozvoj sociálních kompetencí 3

4 4. Skladba aktivit MPP pro jednotlivé cílové skupiny a) Pedagogové Název a odborné zaměření vzdělávání Stručná charakteristika Diagnostika žáků se sníženou adaptací na nové prostředí Formy práce s třídním kolektivem na včasné odhalení problematiky Realizátor/lektor Počet proškolených pedagogů Počet hodin 3 Termín konání Březen Mgr.Žufníček, PCPP Všichni pedagogičtí pracovníci b) Žáci Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování 4

5 Ročník/pololetí Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová dotace 1 / 1 Prvouka Osobní bezpečí Cesta do školy 4 hod 1 / 1 český jazyk Komunikace Komunikační kruh-vztahy mezi námi 1-2 hod 1 / 2 výtvarná výchova Sociální klima Moje rodina 2 hod 1 / 2 Prvouka Osobní bezpečí Plody stromů a keřů - jedovaté 1 hod 2 / 1 Prvouka Osobní bezpečí Setkání s cizí osobou 1 hod 2 / 1 prvouka Osobní bezpečí Tísňová volání-chování v krizových situacích 1 hod 2 /2 Návštěva dopravního hřiště Bezpečnost silničního provozu 8hod 3 / 1 český jazyk čtení Odlišnost mezi rasami 1 hod 3 / 1 prvouka Osobní bezpečí Jedlé a jedovaté houby 1 hod 3 / 2 Návštěva dopravního hřiště Bezpečnost silničního provozu 8 hod 4 / 1 český jazyk, výtvarná výchova Mediální gramotnost Reklama 3 hod český jazyk Sociální klima Co je šikana 1 hod 4 /2 4 / 2 Návštěva dopravního hřiště BESIP 8 hod 5 /1 vlastivěda Obyvatelstvo Rozdíly mezi rasami, rasismus 1-2 hod 5 /1 přírodověda Zdravá výživa Zdravé a nezdravé potraviny 1 hod 5 / 2 Návštěva dopravního hřiště BESIP 8 hod 6 / 1 český jazyk dopis Příběhy o dětech a pro děti-vzá- 1 hod jemná tolerance 6 / 1 anglický jazyk Zdravá výživa Sestavení jídelníčku 1 hod 6 / 2 zeměpis Planeta Země Etnika 1 hod 6 / 2 občanská výchova Osobnostní a sociální rozvoj Komunikace 1 hod 7 / 1 český jazyk Charakteristika Můj kamarád 1 hod 5

6 7 / 1 Zeměpis světadílů Afrika-HIV,rasismus,Jižní Amerika 2 hod AmAmerika- drogové kartely,asie- Různorodost,tolerance 7 /2 občanská výchova Morální rozvoj Situační hry 1 hod 8 / 1 výchova ke zdraví Návykové látky Legální a nelegální drogy 2-3 hod 8 / 2 přírodopis Lidské rasy Výživa Tolerance Plody 8 / 2 chemie Soli Drogy 1 hod 9 / 1 český jazyk úvaha Životní hodnoty 1 hod 9 / 1 chemie Alkoholy Drogy a jejich dopad ne zdraví 1 hod 6

7 Specifická prevence Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu 446 Počet hodin programu 18 Osobní bezpečí Všeobecná prevence,interaktivní Program má několik bloků- BESIP, Bezpečná cesta do školy,malý kriminalista, Bezpečný kontakt se psy. Policie ČR Žáci 1. stupně Návaznost programu na cíle MPP Zdravý životní styl, sociální kompetence Ukazatele úspěšnosti Termín Duben,březen 2013 Počet zúčastněných, rozhovory s žáky-zpětná vazba, anketa Zodpovědná osoba Metodik prevence,policie ČR Specifická prevence Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu 126 Počet hodin programu 6-8 Návaznost programu na cíle MPP Zvyšování informovanosti Ukazatele úspěšnosti Termín Duben 2013 Šikana a kyberšikana Všeobecná a selektivní prevence,interaktivní Seznámení s tématikou, příklady řešení, interaktivní hry,právní zodpovědnost Policie ČR Žáci 2. stupně Počet řešených případů šikany a kyberšikany Zodpovědná osoba Metodik prevence,policie ČR Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Nápravná zařízení - exkurze Všeobecná prevence V rámci prevence kriminality mládeže exkurze do věznice Příbram 7

8 Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu 25 Počet hodin programu PRAK prevence kriminality, o.s Žáci 9. ročníků 6 hod exkurze, 2 hod následná beseda Návaznost programu na cíle MPP Zvyšování informovanosti, prevence sociálně patologických jevů Ukazatele úspěšnosti Termín Prosinec 2012 Snížení výskytu rizikového chování Zodpovědná osoba Metodik prevence, PRAK Specifická prevence Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu 52 Počet hodin programu 2-3 Návaznost programu na cíle MPP Zdravý životní styl Ukazatele úspěšnosti Termín Únor 2013 Poruchy přijmu potravy Selektivní prevence,přednáška,beseda Seznámení s problematikou, beseda PRAK prevence kriminality, o.s, nemocnice Motol Dívky 8. a 9. ročníků Reakce žáků-třídnické hodiny, frekvence řešených případů Zodpovědná osoba Metodik prevence, PRAK 8

9 c) Rodiče Název programu Stručná charakteristika programu Realizátor Počet hodin programu 3 Termín konání Leden 2013 Legální a nelegální drogy Beseda s Policií, ochrana dětí, způsoby distribuce, účinky kouření na dětský organismus, první pomoc Policie ČR Zodpovědná osoba Metodik prevence, Policie ČR Útvar prevence 9

10 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ (součást Minimálního preventivního programu)

11 Obsah: 1. Úvod 2. Vzdělávání pedagogů 3. Školní preventivní tým 4. Zmapování situace ve škole a motivování pedagogů ke změně situace 5. Společný postup při řešení šikany 6. Prevence ve výuce 7. Prevence ve školním životě mimo vyučování 8. Ochranný režim 9. Spolupráce s rodiči 10. Školní poradenské služby 11. Vztahy se školami v okolí

12 1. Úvod Školní program proti šikaně je speciální program a je určen pedagogickým pracovníkům školy, dále nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy. Slouží k vytváření bezpečného a zdravého prostředí ve škole, je především zaměřen na prevenci šikany všeho druhu. Dělí se na primární a sekundární prevenci. Do primární fáze spadá spolupráce ŠMP především s třídními učiteli a má zamezit negativním jevům chování. Do sekundární fáze spadá spolupráce ŠMP, VP s třídními učiteli, kteří by měli odhalovat a léčit zárodečné a počáteční podoby šikany. Při pokročilých šikanách probíhá spolupráce školy s odborníky ze specializovaných institucí. Metodická východiska - Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j / Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. : / Šikana Šikanou označujeme situaci, kdy jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně ubližuje druhým. Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co ti je nepříjemné, co tě ponižuje, nebo to prostě bolí. Strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci. Ale může ti znepříjemňovat život i jinak. Pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí spolužáky, aby s tebou nemluvili a nevšímali si tě. Později se otravování života stupňuje a zdokonaluje. Nastupuje fyzické násilí (bití, krádeže a poškozování věcí). Šikanování je vážná věc a v řadě případů bývá trestným činem. S rozvojem nových technologií se objevuje nový druh šikany kyberšikana. Kyberšikana je například: - hanlivé a urážlivé zprávy zasílané prostřednictvím SMS, MMS nebo internetu - zesměšňující nebo ponižující obrázky či videa posílané em nebo vyvěšené na webové stránce - webové stránky, blogy s cílem někoho zesměšnit - zesměšňování, vydírání, zastrašování, ubližování, ohrožování a obtěžování prostřednictvím sociálních sítí - zneužití identity oběti rozesíláním obtěžujících a urážlivých zpráv pod jejím jménem Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků Škola má povinnost v souladu s ustanovením 29 zák. 561/2004 Sb., školského zákona zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

13 2. Vzdělávání pedagogů Pedagogové mají možnost vzdělávání k problematice šikanování, dále využívají a mohou využívat semináře zaměřené na budování a upevňování pozitivních vztahů ve skupině. V roce 2010 byl celý pedagogický sbor proškolen na téma šikana a kyberšikana (Pražské centrum primární prevence). 3. Školní preventivní tým ( ŠPT) Školní preventivní tým je určen k řešení aktuálních problémů, úzké spolupráci a k prosazování MPP a Programu proti šikanování. Členy ŠPT jsou ředitel školy, zástupce ředitele školy, ŠMP, VP, třídní učitel. ŠPT lze aktuálně doplnit či přeskupit podle situace. 4. Zmapování situace ve škole a motivování pedagogů ke změně situace Zmapování situace v celé škole je důležité pro motivování pedagogů. Šetření probíhá na začátku školního roku na druhém stupni v rámci výchovy ke zdraví. Děti zpětně hodnotí své vztahy se spolužáky za minulý školní rok. V šestých ročnících nejdříve 2 měsíce od začátku šk. roku hodnotí své postavení v novém kolektivu. Na prvním stupni mapují situaci třídní učitelky prostřednictvím her, třídnických hodin, v rámci a výtvarné a tělesné výchovy. 5. Společný postup při řešení šikany Krizový plán: A) Pro situace, které zvládne škola sama (počáteční stádia šikany). B) Pro situace, kdy potřebuje škola pomoc zvenku a je nutná její součinnost se servisními zařízeními a policií. (Při odhalení pokročilé šikany, výbuchu školního lynčování). A. Škola zvládá řešit situaci sama Sejde se školní preventivní tým. Promyslí technické možnosti a načasuje strategii vyšetřování. Připraví se na šetření a domluví se na konkrétní době, kdy začnou s vyšetřováním. Postupují tak, aby během jednoho dne došli k závěru. Šetření by mělo probíhat nenápadně, aby o něm žáci nevěděli. Žáci, se kterými bude proveden rozhovor, se nesmí vrátit zpět do třídy do doby, než budou všichni vyslechnuti. 1) Rozhovory Rozhovory s dětmi probíhají bez přítomnosti zákonného zástupce. Výpovědi se musí důkladně zapsat. 1) Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, s oběťmi. 2) Nalezení vhodných svědků. 3) Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů).

14 4) Zajištění ochrany obětem. 5) Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. ŠPT musí nalézt odpovědi na následující otázky. - Kdo je obětí, popřípadě kolik je obětí? - Kdo je agresorem, popřípadě kolik je agresorů? Kdo z nich je iniciátor, kdo je aktivní účastník šikanování a kdo je obětí i agresorem? - Co, kdy, kde a jak dělali agresoři konkrétním obětem? - K jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo? - Jak dlouho šikanování trvá? 2) ŠPT zhodnotí výsledky šetření, domluví se na výchovném opatření nebo podá návrh na snížení známky z chování. Ještě týž den vyrozumí zákonné zástupce oběti a agresora a pozve je do školy. 3) Výchovná komise V rámci společného setkání ŠPT, žáka agresora a jeho rodičů se rozhoduje o výchovných opatřeních. Naše doporučená osnova: seznámení rodičů s problémem vyjádření jednotlivých členů ŠPT vyjádření žáka vyjádření rodičů rozhodování komise za zavřenými dveřmi seznámení rodičů a žáka se závěrem komise Pokud je více agresorů, setkání probíhá odděleně. Rodiče s problémem seznamuje ten, kdo případ šetřil a má všechny potřebné poznatky k dispozici. Nesmí prozradit, odkud informace získal. Může například hovořit o tom, že bylo provedeno důkladné šetření, které zahrnovalo větší počet žáků. 4) Rozhovor s rodiči oběti ŠPT se domluví s rodiči oběti na setkání, není nutné týž den. Informujeme o zjištěních a závěrech školy a domluvíme se na dalších opatřeních. Třídní učitel nebo ŠMP (VP) by se měl s obětí domluvit na osobním setkání v rozumném intervalu a tím situaci sledovat. 5) Oznámení a potrestání agresorů před celou třídou Nezbytnou součástí je informování žáků celé třídy o závěru výchovné komise. Může proběhnout následující den. Úkolem pedagoga je přesvědčit žáky, že pracovníci školy dokážou spolehlivě zajistit ochranu slabých před silnými a respektování kázeňských norem školy. Po vyšetření šikany a potrestání viníků je potřeba pracovat s celou třídou. Probíhají intervenční programy ve spolupráci ŠMP a třídního učitele. Šikana je problém trvalý, a proto je třeba s ní tak zacházet. Nejlepší prevencí je budovat trvale a

15 systematicky kamarádské a bezpečné vztahy v celé třídě. B) Situace, kdy potřebuje škola pomoc zvenku. Jedná se o výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování, jež vyžaduje následující postup: 1. Překonání šoku pedagoga a bezprostřední záchrana oběti. 2. Zalarmovat další pedagogy a domluvit se s nimi o spolupráci při vyšetřování. 3. Zabránění domluvě na křivé skupinové výpovědi. 4. Pokračovat v pomoci a podpoře oběti. 5. Ohlásit celou věc Policii ČR. 6. ŠMP, (VP) začnou s vyšetřováním. Opírají se o strategii uvedenou výše. Spolupráce se specializovanými institucemi a Policií ČR Při řešení případů této šikany spolupracovat s institucemi: - v resortu školství Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, t.č v resortu zdravotnictví - s pediatry (v případě krize voláme záchrannou službu), odbornými lékaři, dětskými psychology - Policie ČR, Městská policie Čakovice t. č v resortu sociální péče - OSPOD 6. Prevence ve výuce Prevence šikany je využívána napříč školním vzdělávacím programem. Na 1.stupni pracují třídní učitelky se vztahy ve třídě průběžně. S příchodem na 2. stupeň se posiluje vytváření pozitivních vztahů na adaptačním kurzu a poté s nimi dále pracují třídní učitelé. Podrobnější informace dostávají žáci na 2. stupni v hodinách výchovy ke zdraví, výpočetní techniky. 7. Prevence ve školním životě mimo vyučování Snažíme se upevňovat vztahy v třídním kolektivu i v době, kdy školní život přesahuje rámec oficiální činnosti třídy jsou to například přestávky, čas kolem oběda, družina, mimoškolní aktivity. Během školního roku organizujeme aktivity, které vedou především k vytvoření pozitivních vztahů ve třídě. 8. Ochranný režim - školní řád - dozory učitelů o přestávkách Všechny přestávky mezi jednotlivými vyučovacími hodinami jsou pod pedagogickým dozorem. Dozor nad žáky začíná 20 minut před zahájením vyučování i v šatnách. Přestávky žáci tráví ve třídách nebo na chodbách. Čas kolem oběda, mezi dopoledním a odpoledním

16 vyučováním, mohou trávit ve školní knihovně, opět pod pedagogickým dozorem. V šatnách končí dozory s odchodem posledních žáků. Při odpoledním vyučování zajišťují dozor nad třídou vyučující, kteří tam právě učí. Přehled jednotlivých dozorů je vyvěšen na chodbách. 9. Spolupráce s rodiči Seznámení rodičů s aktivitami školy, s primární i sekundární prevencí šikany probíhá prostřednictvím třídních schůzek. Je-li potřeba, dochází k individuálnímu setkání s rodiči. Každý pedagog se snaží prohloubit spolupráci s rodiči. Pro rodiče se připravují vánoční trhy, na 1. stupni Den matek, každoročně probíhá Den otevřených dveří. Na škole funguje rada školy. Rodiče budoucích prvňáčku mají vždy v květnu informativní schůzku. Rodiče mohou využívat stránky školy. 10. Školní poradenské služby Na škole působí ŠMP a VP. Poskytují prevenci šikany, vyšetřování a práci s žáky. Poskytují také poradenské služby pro rodiče, žáky, učitele a mohou na základě zadání zprostředkovat kontakty a spolupráci se specializovanými pracovišti a dalšími subjekty. 11. Vztahy s okolními školami -průběžná komunikace s okolními školami -vzájemné informování o možnostech spolupráce -u žáků přicházejících z jiných škol respektování přání rodičů o zařazení jejich dětí do konkrétních kolektivů -předškoláci z mateřských škol se svými učitelkami navštěvují 1. ročníky během jarního období školního roku.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více

Minimální preventivní program GTM

Minimální preventivní program GTM Minimální preventivní program GTM Náš minimální preventivní program vychází z potřeb školy, navazuje na výchovný plán školy, koresponduje s cíly školy. Podkladem pro zpracování preventivního programu byly

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j. 24 246/2008-6 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohroţuje

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více