platební bilance 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "platební bilance 2008"

Transkript

1 platební bilance 2008

2 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE OBCHODNÍ BILANCE Směnné relace BILANCE SLUŽEB BILANCE VÝNOSŮ BĚŽNÉ PŘEVODY 7 2. KAPITÁLOVÝ ÚČET 8 3. FINANČNÍ ÚČET PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE České přímé investice v zahraničí Přímé zahraniční investice v ČR Výnosy z přímých zahraničních investic v ČR PORTFOLIOVÉ INVESTICE Vývoj na peněžních a kapitálových trzích Portfoliové investice FINANČNÍ DERIVÁTY OSTATNÍ INVESTICE VÝVOJ DEVIZOVÝCH REZERV V ČNB INVESTIČNÍ POZICE, ZAHRANIČNÍ DLUH, DLUHOVÁ SLUŽBA INVESTIČNÍ POZICE ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST DLUHOVÁ SLUŽBA 12 III. PŘÍLOHY Příloha č. 1 FinančnÍ toky mezi Českou republikou a Evropskou unií v roce Příloha č. 2 Vývoj efektivního kurzu koruny 16 Příloha č. 3 Dluhové indikátory vnější stability 19 Příloha č. 4 Platební bilance (leden až prosinec) 20 Příloha č. 5 Platební bilance (leden až prosinec detail) 22 Příloha č. 6 Investiční pozice vůči zahraničí 26 Příloha č. 7 Zahraniční zadluženost 29 Příloha č. 8 Dluhová služba z dlouhodobé zadluženosti 35 PŘÍLOHA Č. 9 Přímé zahraniční investice 37 PŘÍLOHA Č. 10 Portfoliové investice 42

3 I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 HLAVNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY Běžný účet a kapitálový účet platební bilance Běžný účet platební bilance skončil schodkem ve výši 113,9 mld. Kč. Aktivní saldo obchodní bilance se zbožím a službami převýšilo deficit bilance výnosů. Výše schodku běžného účtu platební bilance v roce 2008 vztažená k HDP činila 3,1 % a přebytek výkonové bilance (saldo bilance zboží a služeb) dosáhl 5 % HDP. Do meziročního zvýšení schodku bilance výnosů se promítl pokles výnosů z portfoliových investic. Přebytek obchodní bilance se zbožím se v meziročním srovnání snížil v důsledku poklesu poptávky ze zemí nejvýznamnějších obchodních partnerů a zhoršení směnných relací vlivem růstu cen minerálních paliv. V teritoriální struktuře se meziročně zhoršilo saldo obchodní výměny se zeměmi jihovýchodní Asie (zejména s Čínou) a Ruskem, v jeho případě vlivem zvýšeného objemu i cen u dovozu ropy a zemního plynu. Vůči zemím Evropské unie se zvýšil přebytek obchodní bilance, ale při poklesu obchodního obratu v porovnání s předchozím rokem. V roce 2008 došlo ke zhoršení směnných relací o 1,3 procentního bodu při poklesu vývozních cen o 4,6 % a dovozních cen o 3,3 %. Pozitivní směnné relace se udržely jen u strojírenské produkce (index 101,1) a tržních výrobků (index 103). Vývoj cen v zahraničním obchodě byl ovlivněn změnami cen na zahraničních trzích i vývojem kurzu koruny. Na zhoršení směnných relací působil zejména vývoj cen energetických surovin na světovém trhu. Cena ropy v USD na světových trzích zaznamenala koncem prvního pololetí 2008 historická maxima, poté prudce poklesla až pod úroveň z počátku roku. Aktivum bilance služeb meziročně výrazně vzrostlo v důsledku rostoucí zahraniční poptávky po ostatních službách, u kterých skončila obchodní bilance téměř vyrovnaná (zatímco v předchozích letech byla deficitní). Nárůst vývozu byl patrný u poměrně širokého spektra služeb, hlavně u obchodních operací se zbožím, služeb výpočetní techniky a služeb poradenství v podnikání a řízení. Zahraniční poptávka po dopravních službách převyšovala v souhrnu dovoz dopravních služeb, zejména vlivem růstu čistého výnosu ze silniční nákladní dopravy a z poskytování obslužných služeb spojených s leteckou přepravou zboží a po železnici. Aktivum ze zahraničního cestovního ruchu se snížilo vlivem mírného poklesu příjmů při růstu výdajů českých občanů na cesty a pobyt v zahraničí. V bilanci výnosů souvisel meziroční nárůst schodku především se snížením příjmů z dividend a úroků z dluhopisů a ostatních finančních aktiv především u bankovního sektoru, vč. devizových rezerv České národní banky. Na straně pasiv se zvýšily náklady na zaměstnávání zahraničních pracovníků v České republice, dividendy vyplácené zahraničním vlastníkům tuzemských akcií a platby úroků z depozit a úvěrů přijatých bankovním sektorem ze zahraničí. GRAF I.1 Schodek běžného účtu stagnoval (v mld. Kč, v %) BÚ BÚ/HDP (pravá osa) OB+sl. OB+sl./HDP (pravá osa) GRAF I.2 Ceny ropy zaznamenaly koncem prvního pololetí historická maxima, poté ve druhé polovině roku prudce poklesly (USD/barel) /08 04/08 07/08 10/08 Brent Ural GRAF I.3 Vývoj schodku bilance výnosů ovlivnily vyšší mzdy vyplácené zahraničním pracovníkům v ČR a zhoršení bilance výnosů z cenných papírů (salda v mld. Kč) Přímé a portfoliové investice Ostatní sektory Výnosy ze zaměstnávání pracovních sil Saldo bilance výnosů V meziročním snížení schodku bilance běžných transferů se promítly vyšší příjmy u vládních transferů v souvislosti s nárůstem výběru daní a odvodů na sociální pojištění za zahraniční pracovníky zaměstnané v České republice. Meziročně se snížily čisté odvody do rozpočtu Evropské unie zaznamenané v bilanci transferů. Pokles schodku nastal rovněž v bilanci soukromých transferů podniků a domácností ve vztahu k zahraničí (remitence, penze, daně a další transfery). Navýšení přebytku na kapitálovém účtu souviselo s aktivem salda v obchodování s emisními povolenkami a vyššími příjmy ze strukturálních fondů Evropské unie zahrnutých do kapitálového účtu.

4 2 I. SOUHRNNÁ ČÁST GRAF I.4 V sektorové struktuře čistého přílivu zahraničních zdrojů vzrostl význam podnikového sektoru (v mld. Kč) Finanční účet platební bilance Na finančním účtu platební bilance dosáhl čistý příliv zahraničního kapitálu 151,2 mld. Kč a tento vývoj byl ovlivněn především čerpáním zahraničních zdrojů podnikovou sférou Ostatní sektory Měnově finanční instituce Vládní sektor ČNB Rozsah čistého přílivu zahraničích zdrojů do podnikového sektoru se v porovnání s předchozím rokem zvýšil. Rozhodující vliv na tuto skutečnost mělo inkasování výnosů z prodeje zahraničních cenných papírů tuzemskými společnostmi. Tento vývoj byl korigován mírným poklesem přílivu zahraničních investic formou reinvestovaného zisku a stagnovala výše investic do základního kapitálu dceřiných společností. GRAF I.5 Rozsah aktivních i pasivních operací měnově finančních institucí výrazně poklesl (v mld. Kč) Změna aktiv Poznámka: + pokles aktiv, nárůst pasiv - nárůst aktiv, pokles pasiv Změna pasiv Bilance MFI GRAF I.6 Růst schodku investiční pozice vůči zahraničí pokračoval (v mld. Kč) Význam externího financování potřeb vládního sektoru v roce 2008 poklesl. Hlavním důvodem bylo výrazné snížení držby vládních dluhopisů nerezidenty koncem roku Oproti předchozímu roku se zvýšilo čerpání úvěrů od Evropské investiční banky na výstavbu infrastruktury a na financování regionálních projektů. V bilanci měnových finančních institucí se zvýšilo čisté čerpání zahraničních zdrojů vlivem nárůstu vkladů zahraničních investorů, výše reinvestovaného zisku do tuzemských bank a růstu tržní hodnoty závazků z uzavřených finančních derivátů s nerezidenty. Transakce měnově finančních institucí s cennými papíry nebyly v saldu významné. Devizové rezervy Devizové rezervy České národní banky se bez vlivu kurzových pohybů zvýšily v důsledku inkasování výnosů z investování devizových rezerv a transakcí prováděných pro klienty banky Aktiva Pasiva Saldo Vývoj investiční pozice a dluhu vůči zahraničí Růst schodku investiční pozice České republiky vůči zahraničí v roce 2008 byl důsledkem přílivu přímých zahraničních investic do České republiky. Schodek investiční pozice vůči zahraničí se zvýšil na 43,3 % HDP. Zahraniční dluh České republiky na konci roku představoval 42 % HDP.

5 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 1.1 OBCHODNÍ BILANCE Obchodní bilance v metodice platební bilance dosáhla v roce 2008 aktiva 103,2 mld. Kč, což je meziroční pokles o 17,4 mld. Kč. Obchodní bilance podle metodiky platební bilance je vyjádřena v hodnotách FOB, tj. bez přímých obchodních nákladů na hranici dovážející země (PONz). V dovozu jsou navíc připočteny nákupy zboží v zahraničí nezahrnuté do statistiky zahraničního obchodu (nákupy pohonných hmot na letištích v zahraničí a hodnota tzv. podlimitních poštovních zásilek nepodléhajících celní deklaraci ze zemí mimo eurozónu 1 ). Celková hodnota dovozu zboží nezahrnutého do statistiky zahraničního obchodu činila 4,2 mld. Kč. Výsledek zahraničního obchodu ČR byl ovlivněn především prudkým poklesem poptávky ze zemí nejvýznamnějších obchodních partnerů zejména ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008, doprovázeným růstem dovozů ze zemí mimo Evropskou unii. Saldo zahraničního obchodu bylo ovlivněno i zhoršením směnných relací. V teritoriální struktuře zahraničního obchodu zaujímá rozhodující podíl obchod se zeměmi EU. Do těchto zemí směřovalo přes 85 % vývozu, pocházelo odtud 67 % dovozu a aktivum bilance vzrostlo meziročně o 75 mld. Kč. Přebytek dosažený ve vzájemném obchodu se zeměmi EU dlouhodobě převyšuje deficit obchodní výměny s ostatními zeměmi. Pasivum zahraničního obchodu vůči ostatním zemím se meziročně prohloubilo o 94 mld. Kč, z toho 85 % připadalo na obchod s Čínou a ostatními zeměmi jihovýchodní Asie v důsledku růstu dovozu zejména kancelářských strojů, elektrických a telekomunikačních zařízení a dovozu spotřebního zboží. Prohloubil se také deficit obchodní výměny s Ruskem vlivem růstu dovozu ropy a zemního plynu (vliv cen i zvýšení objemu importu). Ve zbožové struktuře dosáhl přebytek zahraničního obchodu se stroji a dopravními prostředky 329 mld. Kč. Záporné saldo ve skupině minerálních paliv se zvýšilo na 164 mld. Kč. V komoditní struktuře obchodní výměny nedošlo k výrazným změnám. Podíl strojů a přepravních zařízení na vývozu činí 53,5 %, skupina tržních výrobků má podíl 9,6 %. Na straně dovozu je situace podobná, skupina strojů a dopravních zařízení dosahuje podílu na celkovém dovozu 41,3 %, tržní výrobky 19,8 %. Na straně dovozu mají významné zastoupení komodity ze skupin chemikálie a paliva s podílem 10,3 %. Tab. II.1.1 Přebytek obchodní bilance dle metodiky platební bilance byl vyšší než dle statistiky ČSÚ (v mld. Kč) GRAF II.1.1 Přebytek zahraničního obchodu meziročně poklesl (v mld. Kč) Tab. II Ostatní země EU 27 Saldo obchodní bilance (pravá osa) Podíl strojů a přepravních zařízení na obratu zahraničního obchodu dosahuje téměř jedné poloviny (v %) Skupiny SITC Vývoz zboží (v cenách FOB) 2 479, ,4 Dovoz zboží (v cenách CIF) , ,6 obchodní bilance dle statistiky ZO 87,9 68,8 Vývoz zboží (v cenách FOB) 2 479, ,4 Dovoz zboží (v cenách FOB) , ,0 Dovoz zboží nezahrnutý ve statistice ZO -3,6-4,2 obchodní bilance dle metodiky PB 120,6 103,2 Podíl na celku Vývoz Dovoz Potraviny 2,9 3,2 4,3 4,4 1 Nápoje, tabák 0,6 0,7 0,7 0,5 2 Suroviny 2,6 2,6 2,4 2,6 3 Paliva 2,7 3,5 8,0 10,3 4 Tuky, oleje 0,1 0,1 0,1 0,2 5 Chemikálie 5,8 5,9 10,4 10,3 6 Tržní výrobky 20,2 19,6 20,9 19,8 7 Stroje a přepr. zařízení 54,3 53,5 43,0 41,3 8 Průmyslové výrobky 10,8 10,8 10,1 10,5 9 Nezařazené 0,0 0,1 0,1 0,1 Celkem 100,0 100,0 100,0 100, Nařízením rady (ES) č. 274/2008, kterým se mění nařízení (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla, se s účinností od 1. prosince 2008 zvyšuje limit na bezcelní zásilky z 22 eur na 150 eur.

6 4 II. PODROBNÁ ČÁST Tab. II.1.3 Celkové směnné relace se zhoršily (meziroční indexy; rok 2008 = 100) Skupiny SITC Cenové indexy Směnná vývozu dovozu relace 0 Potraviny 99,0 100,1 98,9 1 Nápoje, tabák 97,2 97,0 100,2 2 Suroviny 96,6 108,2 89,3 3 Paliva 115,6 117,3 98,6 4 Tuky, oleje 114,2 107,3 106,4 5 Chemikálie 95,2 95,4 99,8 6 Tržní výrobky 98,3 95,4 103,0 7 Stroje a přepr. zařízení 92,8 91,8 101,1 8 Průmyslové výrobky 93,4 93,8 99,6 Celkem 95,4 96,7 98, Směnné relace Snížení vývozních cen v roce 2008 o 4,6 % a zároveň pokles cen dovozu o 3,3 % vedly ke zhoršení celkových směnných relací o 1,3 procentního bodu. Pohyb cen zahraničního obchodu byl ovlivněn zejména vývojem cen na světovém trhu a pohyby kurzu koruny vůči euru a americkému dolaru. Nejvýrazněji z vývozních cen se snížily ceny strojů a dopravních prostředků o 7,2 % (zejména silničních vozidel), průmyslového zboží o 6,6 % a ceny chemikálií o 4,8 %. Zvýšily se pouze vývozní ceny minerálních paliv o 15,6 %. Na straně dovozu klesaly ceny strojů a dopravních prostředků o 8,2 % (především elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů) a průmyslového zboží o 6,2 %. Naopak rostly dovozní ceny minerálních paliv o 17,3 % (zvláště ropy a ropných výrobků) a ceny ostatních surovin o 8,2 %. Zlepšení směnných relací bylo nejvýraznější ve skupinách cen tuků a olejů o 6,4 %, tržních výrobků o 3 % a ve z hlediska obchodní bilance nosné skupině strojů a přepravních zařízení o 1 %. Směnné relace se zhoršily zejména ve skupině surovin, paliv, potravin a průmyslových výrobků. 1.2 BILANCE SLUŽEB Tab. II.1.4 Aktivum bilance služeb tvoří přebytky dopravy a cestovního ruchu (v mld.kč) Změna Saldo bilance služeb 56,6 82,0 25,4 z toho Vývoz 346,6 377,4 30,8 Doprava 101,8 105,5 3,7 Cestovní ruch 134,1 130,8-3,3 Ostatní služby 110,7 141,1 30,4 GRAF II.1.2 Přebytek bilance služeb se dále zvýšil (v mld. Kč) Dovoz 290,0 295,4 5,4 Doprava 73,1 75,3 2,2 Cestovní ruch 73,5 77,5 4,0 Ostatní služby 143,4 142,6-0, Cestovní ruch Ostatní služby Doprava Saldo celkem V roce 2008 skončila bilance služeb přebytkem 82,0 mld. Kč. Meziročně se přebytek služeb výrazně zvýšil v důsledku rychlejšího růstu vývozu než dovozu. Zlepšení salda bilance služeb bylo v rozhodující míře způsobeno příznivým vývojem salda ostatních obchodních a neobchodních služeb. Čistý výnos z mezinárodní přepravy se mírně zvýšil, naopak u cestovního ruchu bylo zaznamenáno mírné snížení příjmů od zahraničních návštěvníků při současném nárůstu výdajů na cesty českých občanů do ciziny. V oblasti mezinárodní přepravy zboží a osob bylo meziroční snížení přebytku osobní a nákladní dopravy kompenzováno nárůstem čistého výnosu z obslužných a dalších s dopravou souvisejících služeb (řízení letového provozu, údržba dopravních prostředků, skladování a manipulace s nákladem aj.). Aktivum dopravy se meziročně zvýšilo o 1,5 mld. Kč na částku 30,2 mld. Kč. Podíl nákladní dopravy na vývozu dopravních služeb se proti roku 2007 nezměnil (70 %), zatímco její podíl na dovozu se mírně zvýšil (na 80 %). Z hlediska výkonů zůstává rozhodující silniční doprava s meziročním nárůstem aktiva o 10 %. Potrubní doprava zaznamenala změnu trendu proti předcházejícím obdobím. Tradiční aktivum bylo nahrazeno mírným pasivem v důsledku poklesu příjmů plynoucích z potrubní dopravy, které bylo současně doprovázeno zvýšenými výdaji na dopravu ropy a plynu pro tuzemskou spotřebu. U ostatních druhů služeb v oblasti přepravy zboží nedošlo k významnějším změnám oproti předchozímu roku. Osobní doprava zůstala v příjmech i výdajích na stejné úrovni jako v roce 2007, rozhodující postavení si zachovala letecká přeprava osob. Devizové příjmy ze zahraničního cestovního ruchu meziročně poklesly o 2,5 %. Hlavním důvodem byla stagnace počtu zahraničních návštěvníků a zpevnění koruny vůči EUR a USD.

7 II. PODROBNÁ ČÁST 5 Významnými událostmi z hlediska volného pohybu osob bylo plné začlenění České republiky do schengenského prostoru, které zajistilo volný pohyb osob jak na silničních přechodech, tak i na letištích, a zjednodušení vízového režimu s USA pro naše občany. Podle údajů ČSÚ došlo k meziročnímu poklesu příjezdů do hromadných ubytovacích zařízeních (o 0,4 %) a průměrného počtu přenocování (o 3 %). Největší podíl z celkového počtu zahraničních návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních tvořili Němci (22 %), Britové (7,2 %), Rusové (6,2 %), Američané (4,5 %), Poláci (5,6 %), Slováci (4,5%) a Holanďané (3 %). Příznivý vývoj se projevil v lázeňských zařízeních, která v průběhu roku využilo o 6 % více zahraničních hostů a počet jejich přenocování vzrostl v průměru o 5,3 %. Tab. II.1.5 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních mírně klesl (mil. osob, noci) Počet osob 6,1 5,7 6,5 6,7 6,6 Průměrná doba přenocování 3,1 2,9 3,1 3,1 3,0 Výdaje našich občanů na cesty a pobyty v zahraničí meziročně stouply o 5,5 % a výjezdy rezidentů do zahraničí vzrostly o 10,5 %. Podíl transakcí platebními kartami na příjmech ze zahraničního cestovního ruchu dosáhl 54,9 %. Podíl plateb prostřednictvím platebních karet, vydanými bankami v České republice, na výdajích zahraničního cestovního ruchu činil 35,1 %. V bilanci ostatních služeb došlo k výraznému meziročnímu zvýšení vývozu při současném mírném poklesu dovozu. Výsledné pasivum ostatních služeb se snížilo na pouhých 1,4 mld. Kč (v roce 2007 schodek 32,7 mld. Kč). GRAF II.1.3 V příjmech zahraničního cestovního ruchu převažují bezhotovostní úhrady (v mld. Kč) Nejpříznivější výsledky byly dosaženy u obchodních operací se zbožím, které se staly přebytkovými. Zvýšila se zahraniční poptávka po službách výpočetní techniky a zároveň klesly výdaje na její dovoz. Obdobně tomu bylo u architektonických, inženýrských a jiných služeb technického charakteru a u služeb poskytovaných tuzemskými právními, účetními a auditorskými firmami i reklamními agenturami. Vyšší inkasa ze zahraničí a zároveň úspora ve výdajích byla zaznamenána u autorských honorářů, licenčních a franšízových poplatků. Zvýšily se převody prostředků od spřízněných společností ze zahraničí na úhradu režijních nákladů a provozních potřeb. Nárůst zisku byl rovněž vykázán u služeb v oblasti zemědělství a těžby Ostatní způsoby úhrady příjmy Operace platebními kartami příjmy Ostatní způsoby úhrady výdaje Operace platebními kartami výdaje U finančních služeb byl pokles na straně inkas doprovázen mnohem větším snížením nákladů na služby přijaté od zahraničních finančních institucí, což se pozitivně odrazilo ve snížení výsledného schodku. Naproti tomu propad vývozu byl zaznamenán u služeb audiovizuálních, v oblasti telekomunikací a odpadového hospodářství. Meziročně se zvýšily částky placené zahraničním dodavatelům stavebních prací, za pronájem strojů a zařízení a při nákupu informačních služeb. U pojišťovacích služeb se tuzemským pojišťovnám zvýšil čistý výnos spojený s pojištěním majetku a osob proti nahodilým událostem (tzv. přímé pojištění) a při poskytování služeb v oblasti zajištění. Zároveň se jim zvýšily náklady na využívání služeb od zahraničních zajišťovatelů. Celková bilance pojištění se proti roku 2007 zlepšila. Služby vládního sektoru se v příjmech ani ve výdajích výrazněji nelišily od předchozího roku.

8 6 II. PODROBNÁ ČÁST Tab. II.1.6 Deficit bilance výnosů se zvýšil (v mld.kč) Změna Saldo bilance výnosů -270,2-288,8-18,6 z toho Výnosy 152,0 135,6-16,4 Příjmy z práce v zahraničí 23,8 20,9-2,9 Investiční výnosy 128,2 114,7-13,5 dividendy 15,8 6,0-9,8 reinvestovaný zisk 20,5 27,6 7,1 úroky 91,9 81,1-10,8 Náklady 422,2 424,4 2,2 Příjmy z práce v zahraničí 43,3 55,7 12,4 Investiční výnosy 378,9 368,7-10,2 dividendy 164,1 169,6 5,5 reinvestovaný zisk 140,6 124,9-15,7 úroky 74,2 74,2 0,0 Poznámka: dividendy a reinvestovaný zisk za rok 2008 jsou odhadnuté a budou zpřesněny 1.3 BILANCE VÝNOSŮ Schodek bilance výnosů se v roce 2008 zvýšil na 288,8 mld. Kč. Proti předcházejícímu roku se významně snížily výnosy z majetkových investic v zahraničí i úroky plynoucí z finančních aktiv. Na straně výdajů vzrostly náklady na zaměstnávání cizinců a dividendy vyplacené zahraničním investorům. Počet cizinců zaměstnaných v České republice se v porovnání s rokem 2007 zvýšil o 20 %; podle zpřesněného odhadu ČSÚ jich zde ke konci roku 2008 pracovalo téměř 217 tisíc. Náklady na jejich zaměstnání (mzdy a odvody na sociální zabezpečení) meziročně vzrostly o téměř 30 %. Celkový příjem českých občanů pracujících v zahraničí poklesl o více než 10 %. Podle informace ČSÚ dosáhl v závěru roku jejich počet 26,7 tisíc, což představuje snížení o cca 4 % proti konci předcházejícího roku. Proti roku 2007 se snížil výnos plynoucí tuzemským investorům z jejich majetkové angažovanosti v zahraničí. Přímým investorům klesl zisk na 3,7 mld. Kč, což představuje cca polovinu částky z předchozího roku. Ještě větší propad zisku byl zaznamenán u portfoliových investorů, kteří se zejména ve druhé polovině roku zbavovali svých majetkových investic v zahraničí. Na dividendách inkasovali 2,3 mld. Kč, tj. necelých 30 % z částky získané rok předtím. Částka dividend převedených ve prospěch zahraničních vlastníků tuzemských firem zůstala na přibližně stejné úrovni jako v roce 2007 (159,9 mld. Kč), zatímco ostatním investorům se příjem z dividend zdvojnásobil (9,7 mld. Kč). S ohledem na očekávané hospodářské výsledky tuzemských firem za uplynulý rok i avizované výplaty dividend lze předpokládat, že se sníží částky věnované zahraničními vlastníky na další rozvoj jejich podniků. Naproti tomu se očekává, že vyšší částky ze zisku reinvestují tuzemští investoři v zahraničí. Údaje o výši dividend a reinvestovaných zisků jsou předběžné a budou zpřesněny podle výsledků výběrového šetření o přímých investicích za rok Výrazně nižší úrokové výnosy proti roku 2007 si připsali portfolioví investoři. Zisk z držby zahraničních dluhopisů se jim snížil téměř na polovinu (10,2 mld. Kč), zatímco úrokové příjmy z tuzemských obligací klesly jen mírně (na 11,8 mld. Kč). V podstatě veškeré úrokové výnosy pocházejí z držby dlouhodobých obligací. Meziroční snížení věřitelské pozice obchodních bank ve vztahu k zahraničí i vývoj úrokových sazeb v závěru roku se odrazil v poklesu jejich čistého úrokového výnosu. Příjmy z devizových rezerv ČNB se rovněž snížily, což vedlo ke zhoršení úrokové bilance celé bankovní soustavy o 3,8 mld. Kč. Růst zadlužení vládního sektoru vůči EIB se promítl do vyšších plateb úroků, proti roku 2007 vzrostly o 0,7 mld. Kč. V souvislosti s přijatými úvěry bylo na úrocích celkem zaplaceno 2,7 mld. Kč, zatímco splátky úroků z dříve poskytnutých vládních úvěrů do zahraničí byly zanedbatelné. I přes snížení částky úroků uhrazených do zahraničí v souvislosti s přijatými úvěry od finančních institucí a obchodních partnerů zůstala úroková bilance ostatních sektorů vysoce pasivní (19,8 mld. Kč).

9 II. PODROBNÁ ČÁST BĚŽNÉ PŘEVODY Bilance běžných převodů skončila v roce 2008 schodkem ve výši 10,3 mld. Kč. V porovnání s předchozím rokem došlo ke snížení schodku o 8,1 mld. Kč. V příjmech i výdajích převažovaly převody vládního sektoru nad převody soukromými. Nejvýznamnější složkou vládních převodů zůstávají převody ve vztahu k rozpočtu Evropské unie. Čistý odliv prostředků z České republiky do rozpočtu Evropské unie vykazovaný v běžných převodech se meziročně snížil na 1,5 mld. Kč. Ostatní převody vládního sektoru ovlivnil zejména meziroční nárůst daní z příjmů a příspěvků na sociální zabezpečení za zahraniční pracovníky zaměstnané v České republice. Největší podíl na růstu výdajů vlády do zahraničí za rok 2008 byla platba Nomuře na základě výsledku arbitráže ohledně IPB a následných dohod (částka 3,6 mld. Kč). Ostatní výdaje vlády zahrnují vratky DPH nerezidentům, příspěvky mezinárodním organizacím a penze vyplácené do zahraničí. Aktivní saldo bilance vládních převodů se meziročně zlepšilo o 3,9 mld. Kč. Tab. II.1.7 Pasivum bilance běžných převodů se snížilo (v mld.kč) Změna Saldo běžných převodů -18,4-10,3 8,1 z toho Příjmy 69,5 75,2 5,7 vládní 46,6 58,6 12,0 příjmy z rozpočtu EU 28,1 34,7 6,6 ostatní 18,5 23,9 5,4 soukromé 22,9 16,6-6,3 Výdaje 87,9 85,5-2,4 vládní 43,1 51,2 8,1 odvody do rozpočtu EU 32,6 36,2 3,6 ostatní 10,5 15,0 4,5 soukromé 44,8 34,3-10,5 Mírně se snížil schodek bilance soukromých převodů z 21,9 mld. Kč v roce 2007 na 17,7 mld. Kč v roce Příjmová i výdajové strana se přitom meziročně snížila. Největší podíl na soukromých převodech mají remitence. Dále jsou do převodů zahrnuty odvody daní z příjmů a sociálního pojištění českých občanů pracujících v zahraničí, penze vyplacené českým rezidentům ze zahraničí a další transfery domácností.

10 8 II. PODROBNÁ ČÁST Tab. II.2.1 Strukturální fondy EU výrazně ovlivňují vývoj kapitálového účtu (v mld.kč) Změna Kapitálový účet 19,6 31,0 11,4 v tom fondy EU 19,6 24,2 4,6 2. KAPITÁLOVÝ ÚČET Saldo kapitálového účtu v roce 2008 zůstalo nadále aktivní. Meziročně se zvýšilo o 11,4 mld. Kč na 31,0 mld. Kč. Vývoj kapitálového účtu je ovlivňován především příjmy ze strukturálních fondů Evropské unie (24,2 mld. Kč). Nově se významnou složkou na straně příjmů a výdajů kapitálového účtu stalo obchodování sektoru nefinančních podniků s emisními povolenkami. Kladný dopad do aktiva kapitálového účtu činil 8,3 mld. Kč. V tomto roce byly významné také kapitálové výdaje vlády, které snížily aktivní saldo o 1,5 mld. Kč. Jednalo se především o odpuštění dluhu cizím vládám z dříve poskytnutých vládních úvěrů. Tab. II.3.1 Ve struktuře finančních toků k největší meziroční změně došlo u portfoliových investic (v mld.kč) Změna Finanční účet 125,8 151,2 25,4 Přímé investice 179,0 150,4-28,6 české v zahraničí -32,9-32,4 0,5 zahraniční v ČR 211,9 182,8-29,1 Portfoliové investice -57,2-9,1 48,1 české v zahraničí -98,7-4,4 94,3 zahraniční v ČR 41,4-4,7-46,1 Finanční deriváty 1,3-14,0-15,3 aktiva -15,7 36,0 51,7 pasiva 17,0-50,0-67,0 Ostatní investice 2,7 23,9 21,2 1. Dlouhodobé investice -15,8-32,7-16,9 poskytnuté do zahraničí -46,0-67,7-21,7 přijaté ze zahraničí 30,2 35,0 4,8 2. Krátkodobé investice 18,5 56,6 38,1 poskytnuté do zahraničí -96,2-16,6 79,6 přijaté ze zahraničí 114,7 73,2-41,5 GRAF II.3.1 Aktivní saldo přímých investic se meziročně mírně snížilo (v mld. Kč) PZI do zahraničí PZI do ČR Saldo bilance výnosů 3. FinančnÍ ÚČET Na finančním účtu platební bilance dosáhl v roce 2008 čistý příliv zahraničních zdrojů 151,2 mld. Kč, což v porovnání s rokem 2007 představuje nárůst o 25,4 mld. Kč. Meziročně poklesl čistý příliv přímých zahraničních investic. Salda portfoliových investic a finančních derivátů skončila pasivem, v případě portfoliových investic však menším než v předchozím roce. U ostatních investic došlo meziročně k nárůstu čistého přílivu zdrojů ze zahraničí. 3.1 Přímé zahraniční investice České přímé investice v zahraničí Přímé investice uskutečněné českými subjekty v zahraničí meziročně stagnovaly a dosáhly výše 32,4 mld. Kč. Z toho do základního kapitálu bylo investováno 2,9 mld. Kč a reinvestovaný zisk vzrostl podle předběžných údajů na 27,6 mld. Kč. Úvěry poskytnuté v rámci přímé investice se snížily z 6,5 mld. Kč v roce 2007 na 1,9 mld. Kč roce Největší objem investic směřoval do odvětví nemovitostí a služeb pro podniky (51,5 %), dále do finančního zprostředkování (15,9 %), do obchodu a oprav (14,8 %) a do výroby elektřiny, plynu a vody (10,6 %). Nejvyšší byla dynamika investic ve zpracovatelském průmyslu, které vzrostly meziročně o 39,8 %, zejména v důsledku investic do odvětví výroby strojů a zařízení a elektrických strojů a přístrojů. Z hlediska teritoriálního členění patřily k největším příjemcům investic Nizozemsko, Kypr, Německo a Portugalsko. GRAF II.3.2 Příjem z privatizace státního majetku nebyl v roce 2008 žádný (v mld. Kč, v %) Objem PZI bez privatizace Privatizace státního majetku Přímé zahraniční investice v ČR Přímé zahraniční investice do České republiky meziročně poklesly o 13,8 % a dosáhly 182,8 mld. Kč. Hlavním faktorem byl zejména nižší předpokládaný objem reinvestovaného zisku (125 mld. Kč) a pokles přílivu ostatního kapitálu na 7,1 mld. Kč. Investice do základního kapitálu dosáhly téměř stejného objemu jako v roce 2007 (50,7 mld. Kč). V roce 2008 se neuskutečnily žádné prodeje státních majetkových účastí. Hlavní podíl na přílivu investic měly investice zaměřené na výzkum i vývoj a do strategických služeb, jež jsou finančně méně náročné než výrobní projekty a v celkovém objemu převažovaly. Objem úvěrů přijatých v rámci přímé investice podle předběžných údajů meziročně poklesl

11 II. PODROBNÁ ČÁST 9 o 65,1 % především v důsledku nižších splátek úvěrů ze strany zahraničních mateřských společností. Poměr přílivu přímých zahraničních investic k HDP poklesl ze 6 % v roce 2007 na 5 % v roce Největší objem přímých zahraničních investic směřoval do sektoru služeb (66,3 %). Do zpracovatelského průmyslu mířilo 33,5 % investic a pouze 0,2 % do prvovýroby. Z hlediska odvětvového členění bylo 24,9 % investic orientováno do finančního zprostředkování, 17,5 % do nemovitostí a služeb pro podniky, 11,6 % do odvětví obchodu a oprav a 7,7 % do výroby pryžových a plastových výrobků. V teritoriálním členění podle země původu bezprostředního zahraničního investora připlynulo nejvíce investic z Německa (32,2 %), z Rakouska (19,5 %), z Nizozemska (13,7 %) a z Kypru (9,7 %). Investice ze zemí Evropské unie dosáhly 86,1 % z celkového objemu investic v ČR Výnosy z přímých zahraničních investic v ČR Podle předběžných údajů dosáhl objem dividend a úroků z ostatního kapitálu placených do zahraničí téměř stejné výše jako v roce Oproti předchozím letům došlo k nižší tvorbě reinvestovaného zisku. To se odrazilo v meziročním mírném poklesu objemu výnosů z přímých investic, který dosáhl 294,1 mld. Kč. Objem vyplacených dividend přesáhl objem reinvestovaných zisků a na celkových výnosech se podílel 54,4 %. Výnosnost investic (poměr výnosu ke stavu přímých zahraničních investic) meziročně poklesla z 15,2 % na 13,3 %. Dividendy vyplacené zahraničním investorům v roce 2008 činily podle předběžných údajů 159,9 mld. Kč. Z toho polovinu dividend vyplatilo 11 největších společností se zahraniční majetkovou účastí. Téměř 60 % z celkové částky bylo vyplaceno v oblasti služeb a zbývající suma připadá na zpracovatelský průmysl. Reinvestované zisky podle předběžných údajů dosáhly 125 mld. Kč, tj. meziročně poklesly o 11,1 %. Z toho více než tři čtvrtiny byly vyprodukovány v oblasti služeb, a to zejména v odvětvích finančního zprostředkování, obchodu a oprav. Příjmy z úroků zahraničních mateřských společností, které poskytly úvěry dceřiným společnostem v ČR, dosáhly podle předběžných údajů 9,3 mld. Kč. Jejich podíl na celkovém výnosu činil 3,2 %. 3.2 PORTFOLIOVÉ INVESTICE Vývoj na peněžních a kapitálových trzích Český peněžní a kapitálový trh byl v roce 2008 ovlivněn světovou finanční krizí, prudkým poklesem světové ekonomiky a následným zpomalením temp růstu HDP ve všech rozvinutých ekonomikách. Krize na trhu amerických hypoték negativně ovlivnila nejen finančnictví, ale následně i ostatní sektory ekonomiky. Po celém světě byla prováděna opatření ke stabilizaci bankovního systému a ve druhé polovině roku docházelo k rychlému snižování úrokových sazeb. Úrokový diferenciál CZK vůči hlavním světovým měnám se postupně posunul do kladných hodnot vlivem výraznějšího poklesu zahraničních úrokových sazeb v porovnání s domácími. Nejvýznamnější světové akciové trhy v průběhu roku výrazně klesaly a vykázaly dvouciferné ztráty. Index pražské burzy kopíroval vývoj cen na burzách v zahraničí. Hlavní index PX meziročně poklesl o 52,7 %. Finanční krize se projevila v poklesu zájmu zahraničních investorů o akcie českých podniků a ve snížení držby korunových dluhopisů. Tab. II.3.2 Výnosnost přímých zahraničních investic v ČR meziročně poklesla (v mld.kč) a) Výnos 156,6 159,9 206,2 309,1 294,1 Stav PZI 1 280, , , , ,6 Výnosnost (%) 12,2 10,7 12,4 15,2 13,3 a) předběžná data GRAF II.3.3 Dividendy v posledních dvou letech vzrostly rychleji než reinvestované zisky (v mld. Kč) GRAF II.3.4 Indexy burz klesaly (v %; = 100) Reinvestované zisky Dividendy Úroky 40 01/ Dow Jones BUX FTSE 100 DJ Stoxx 50 PX WIG

12 10 II. PODROBNÁ ČÁST Portfoliové investice GRAF II.3.5 Investice nerezidentů směřovaly do českých dluhopisů emitovaných v zahraničí (v mld. Kč) Dluhové CP emitované v ČR Dluhové CP emitované v zahraničí Majetkové CP U portfoliových investic meziročně poklesl čistý odliv zdrojů z 57,2 mld. Kč na 9,1 mld. Kč. V důsledku krize na kapitálových trzích se značně snížil zájem českých investorů o zahraniční cenné papíry. Rovněž zahraniční investoři snižovali objem tuzemských akcií a korunových dluhopisů ve svém portfoliu, zejména ve čtvrtém čtvrtletí. U aktiv došlo k celkovému čistému odlivu zdrojů do zahraničí ve výši 4,4 mld. Kč. Čisté saldo investic do zahraničních majetkových cenných papírů dosáhlo 11,1 mld. Kč, naopak u dluhových instrumentů došlo k převisu odprodejů ve výši 6,7 mld. Kč. Na straně pasiv nastal čistý odliv zahraničního kapitálu ve výši 4,7 mld. Kč. Zájem zahraničních investorů směřoval zejména do tuzemských dluhopisů emitovaných rezidenty na zahraničních trzích (69,8 mld. Kč). Naopak pokles vykázaly investice do českých majetkových cenných papírů (o 21,3 mld. Kč) a do korunových dluhopisů emitovaných v ČR (o 53,2 mld. Kč). 3.3 Finanční deriváty GRAF II.3.6 Vývoj stavů reálných hodnot derivátů bank vůči nerezidentům byl ovlivněn pohybem kurzu koruny (v mld. Kč) / Kladná reálná hodnota Záporná reálná hodnota Vývoj derivátů v platební bilanci byl spojen především s pohybem kurzu koruny v průběhu roku. V první polovině roku kurz posiloval a docházelo ke sjednávání měnových derivátů mezi českými exportéry a českými bankami (fixování měnového kurzu budoucích cizoměnových inkas). Otevřené pozice vzniklé obchodováním na českém trhu vyrovnávaly tuzemské banky opačnou pozicí vůči zahraničním bankám. Od srpna 2008 začala česká koruna depreciovat, což mělo za následek tržní přecenění uzavřených a dosud neukončených derivátových smluv. Přecenění se promítlo do dynamického růstu stavů čistých reálných hodnot finančních derivátů vůči nerezidentům v rozvahách českých bank a koncem roku přešla čistá pozice reálných hodnot s finančními deriváty z aktiva do pasiva. GRAF II.3.7 Výsledné saldo ostatních investic ovlivnil zejména bankovní sektor (v mld. Kč) OSTATNÍ INVESTICE V položce ostatní investice nastal čistý příliv kapitálu ze zahraničí ve výši 23,9 mld. Kč (meziroční nárůst o 21,2 mld. Kč). Největší příliv zdrojů (ve výši 31,5 mld. Kč) vykázal bankovní sektor (údaje nezahrnují portfoliové investice). Na straně pasiv došlo zejména k navýšení krátkodobých korunových, ale i devizových vkladů zahraničních bank a klientů Aktiva banky Aktiva vláda Aktiva ostatní Saldo Pasiva banky Pasiva vláda Pasiva ostatní Vládní sektor čerpal v saldu ze zahraničí 8,2 mld. Kč. V aktivních operacích se promítlo především navýšení vkladů České republiky v mezinárodních institucích. Strana pasiv byla ovlivněna především čerpáním dlouhodobých úvěrů od EIB na centrální a regionální úrovni na rozvoj infrastruktury. Čistý odliv kapitálu ve výši 16,1 mld. Kč vykázal podnikový sektor. Na straně aktiv došlo zejména k nárůstu krátkodobých vývozních pohledávek a vkladů u zahraničních bank. Pasivní stranu nejvíce ovlivnil nárůst čerpaných krátkodobých finančních úvěrů.

13 II. PODROBNÁ ČÁST VÝVOJ DEVIZOVÝCH REZERV ČNB Aktivní saldo transakcí s devizovými rezervami (po vyloučení kurzových vlivů) dosáhlo 40,1 mld. Kč. Promítly se do něj výnosy z jejich investování a výsledek operací prováděných pro klienty ČNB. Stav devizových rezerv ČNB ke konci roku 2008 dosáhl v korunovém vyjádření částky 715,8 mld. Kč, což je ekvivalent více než 3 měsíčního objemu dovozu zboží a služeb. Tab. II.4.1 Stav devizových rezerv ČNB pokrývá více než tříměsíční dovoz zboží a služeb (v mld. Kč, v měsících) Změna Devizové rezervy ČNB 631,0 715,8 84,8 Krytí dovozu zboží a služeb 2,9 3,2 0,3 5. INVESTIČNÍ POZICE, ZAHRANIČNÍ DLUH, DLUHOVÁ SLUŽBA 5.1 INVESTIČNÍ POZICE Investiční pozice České republiky vůči zahraničí byla ke konci roku 2008 pasivní ve výši 1603,3 mld. Kč, což znamená meziroční prohloubení čisté dlužnické pozice o 188 mld. Kč. Výsledné saldo bylo ovlivněno zejména meziročním nárůstem stavu pasiv o 357,8 mld. Kč na částku 3891,7 mld. Kč. Nejvyšší nárůst závazků vykázaly podniky se zahraniční majetkovou účastí. Meziroční nárůst aktiv o 169,8 mld. Kč byl ovlivněn zejména položkou ostatní investice. Čistá dlužnická pozice u položky přímých investic meziročně vzrostla o 143,4 mld. Kč na částku 2020,8 mld. Kč. Závazky z přímých investic se v důsledku navyšování vlastního jmění zahraničních investorů v tuzemských společnostech včetně reinvestovaného zisku zvýšily na 2212,6 mld. Kč. Stav přímých investic rezidentů v zahraničí (aktiva) meziročně vzrostl o 37,1 mld. Kč na částku 191,8 mld. Kč. U položky portfoliových investic (bez ČNB) meziročně došlo v důsledku krize na kapitálových trzích k zásadním změnám. Aktivní saldo z koce roku 2007 (62,3 mld. Kč) přešlo ke konci roku 2008 do pasiva ve výši 3 mld. Kč. Investice českých subjektů do zahraničních cenných papírů meziročně klesly o 113,5 mld. Kč. Rovněž stav investic nerezidentů do českých cenných papírů celkově poklesl o 48,2 mld. Kč, a to především vlivem jak snížení cen, tak i poklesu zájmu o investice do majetkových cenných papírů (propad o 82,7 mld. Kč). Během roku se naopak podařilo úspěšně umístit na zahraničním trhu emise (převážně vládních) dluhopisů. Tab. II.5.1 Dlužnická pozice ČR meziročně vzrostla (v mld. Kč) Změna Aktiva 2 118, ,4 169,8 Pasiva 3 533, ,7 357,8 Saldo investiční pozice celkem , ,3-188,0 Poznámka: V pasivech jsou na rozdíl od hrubé zadluženosti v přímých investicích kromě úvěrových operací zahrnuty i majetkové podíly a v portfoliových investicích kromě dluhových cenných papírů i majetkové cenné papíry. Tab. II.5.2 Vývoj investiční pozice nejvíce ovlivnily přímé investice (v mld. Kč) Změna Přímé investice , ,8-143,4 Portfoliové investice 62,3-3,0-65,3 Finanční deriváty 15,3-14,2-29,5 ČNB 632,7 717,6 84,9 Obchodní banky 77,3 42,8-34,5 Vláda -38,5-42,0-3,5 Podniky -286,9-283,8 3,1 Souhrnná invest. pozice celkem , ,4-188,2 Poznámka: V pasivech jsou na rozdíl od hrubé zadluženosti v přímých investicích kromě úvěrových operací zahrnuty i majetkové podíly a v portfoliových investicích kromě dluhových cenných papírů i majetkové cenné papíry. Saldo stavů reálných hodnot finančních derivátů přešlo z aktiva 15,3 mld. Kč do pasiva ve výši 14,2 mld. Kč. Nejvyšší věřitelskou pozici vůči zahraničí (717,6 mld. Kč) má ČNB v důsledku držby devizových rezerv. Čistá věřitelská pozice obchodních bank z vkladů a úvěrů vůči zahraničí meziročně poklesla o 34,5 mld. Kč na 42,8mld. Kč ke konci roku Pozice vlády se na celkovém saldu investiční pozice podílela pasivem 42,0 mld. Kč. Meziročně došlo k prohloubení dlužnické pozice vlády pouze o 3,5 mld. Kč. Objem vládních aktiv vzrostl v důsledku navýšení účasti České republiky na kapitálu mezinárodních organizací. Na straně pasiv došlo k nárůstu čerpání dlouhodobých půjček přijatých od Evropské investiční banky. U podnikového sektoru došlo zejména vlivem navýšení krátkodobých vývozních pohledávek k mírnému meziročnímu poklesu čisté dlužnické pozice na 283,8 mld. Kč.

14 12 II. PODROBNÁ ČÁST Tab. II.5.3 Podíl krátkodobé zadluženosti mírně vzrostl (v mld.kč) Změna Zahraniční zadluženost celkem 1 374, ,9 181,2 krátkodobá 407,8 499,1 91,3 dlouhodobá 966, ,8 89,9 Podíl krátkodobé zadluženosti 29,7% 32,1% 2,4% Tab. II.5.4 V členění podle instrumentů největší nárůst zadluženosti vykázaly půjčky (v mld.kč) Změna Nástroje peněžního trhu 9,8 5,3-4,5 Dluhopisy a směnky 284,0 322,8 38,8 Půjčky 509,5 599,1 89,6 Vklady 249,2 295,6 46,4 Obchodní úvěry 111,6 108,4-3,2 Ostatní pasiva 20,9 24,1 3,2 Mezipodnikové půjčky v rámci PZI 189,7 200,7 11,0 Celková zadluženost 1 374, ,0 181,3 5.2 Zahraniční zadluženost Zadluženost České republiky vůči zahraničí ke konci roku 2008 dosáhla 1 555,9 mld. Kč. Podle dostupných dat a dopočtů se dluh denominovaný v korunách na této částce podílel cca 36 %. Meziročně narostl zahraniční dluh České republiky o 181,2 mld. Kč. Krátkodobé závazky se splatností do jednoho roku dosahují 32,1 % celkového dluhu. Na celkové zadluženosti se podílí podniková sféra 58,4 %. Zastoupení komerčních bank činí 13,9 % a vládní sektor (ústřední vláda a obce) zaujímal na celkové zadluženosti 27,7 %. Na celkovém zahraničním dluhu v členění podle instrumentů se nejvýrazněji podílely půjčky (38,5 %), dluhopisy a vklady po 20 %. Podíl půjček čerpaných v rámci přímých investic dosáhl 12,9 %. 5.3 Dluhová služba Dluhová služba z dlouhodobých závazků vůči zahraničí za rok 2008 představovala náklady ve výši 116,2 mld. Kč. Splátky jistiny činily 71,2 mld. Kč a na úrocích bylo zaplaceno 45 mld. Kč. Rozložení dluhové služby v následujících třech letech je rovnoměrné a dosahuje zhruba 170 mld. Kč ročně. GRAF II.5.1 Dluhová služba je rovnoměrně rozložena v následujících letech (v mld. Kč) Splátky jistiny Splátky úroků Největší podíl dluhové služby ve výši 70,8 % uhradil podnikový sektor. Podniky splácely zejména úvěry přijaté od zahraničních bank a investorů. Obchodní banky se na dluhové službě podílely cca 14 %. Splátky vládního sektoru, včetně obcí a měst, představovaly 15,4 % z dluhové služby. Financování dluhové služby představovalo cca 4,1 % vývozu zboží a služeb za rok 2008.

15 PŘÍLOHA Č FinančnÍ toky mezi Českou republikou a Evropskou unií v roce mil. EUR mil. Kč mil. EUR mil. Kč mil. EUR mil. Kč PŘÍJMY Předvstupní pomoc 255, ,7 4,5 124,1-10,5-268,7 PHARE 172, ,7-0,1-3,4-10,5-268,7 ISPA 35, ,8 SAPARD 47, ,1 4,6 127,5 Zemědělství 1 022, ,0 704, ,7 582, ,3 tržní opatření 138, ,6 5,5 154,5 27,8 673,0 přímé platby 467, ,6 392, ,4 338, ,4 rozvoj venkova 408, ,7 304, ,3 212, ,9 veterinární opatření 8,1 227,0 1,8 48,6 3,3 85,0 Strukturální operace 913, , , , , ,1 strukturální fondy 548, ,9 762, , , ,8 Fond soudržnosti 365, ,2 247, ,1 630, ,3 Vnitřní politiky 66, ,3 35,3 975,2 32,2 817,0 přechodná opatření 14,5 420,4 10,9 296,0 1,5 38,4 vnitřní politiky - komunitární programy 51, ,9 24,4 679,1 30,7 778,6 Kompenzace 833, ,6 Celkové příjmy z rozpočtu EU 3 091, , , , , ,7 Finanční nástroj EHP/Norsko 3,3 91,6 2,8 77,0 18,7 468,7 Bilaterální pomoc Švýcarska Celkové příjmy 3 094, , , , , ,4 ODVODY Tradiční vlastní zdroje (cla,...) 357, ,9 182, ,1 206, ,0 Zdroj DPH 404, ,4 198, ,6 222, ,3 Zdroj HNP 1 695, ,0 704, ,9 858, ,7 Kompenzace Velké Británii 212, ,2 77, ,0 124, ,6 Celkové odvody vlastních zdrojů EU 2 669, , , , , ,7 Čistá pozice vůči rozpočtu EU 421, ,2 590, ,9 909, ,0 Platby Evropské investiční bance 83, ,3 55, ,2 55, ,0 podíl na základním kapitálu 23,6 708,0 15,7 439,2 15,7 394,9 podíl na rezervách 59, ,3 39, ,0 39,8 998,1 Platba Evropské centrální bance 5,7 184,9-0,1-2,3 podíl na základním kapitálu 5,7 184,9-0,1-2,3 Výzkumný fond pro uhlí a ocel 6,0 173,8 8,0 220,4 12,0 320,1 Celkové odvody vůči institucím EU 2 764, , , , , ,8 Čistá pozice vůči institucím EU 330, ,8 530, ,6 860, ,6 Pramen: MF, propočet ČNB Statistika platební bilance sleduje transakce spojené s převody prostředků mezi institucemi EU, rozpočtem Komise a institucemi v České republice. Prostředky z evropských fondů jsou převáděny ve prospěch Národního fondu Ministerstva financí, který je platební agenturou pro provádění strukturálních operací. Platby na zemědělskou politiku jsou příjmem speciálně zřízeného účtu Ministerstva zemědělství. Příjmy jsou realizovány v eurech a do platební bilance jsou přepočteny kurzem použitým pro danou transakci. Hodnoty uvedené v přehledu v jednotlivých letech jsou platby do ČR na účty centrálních institucí, nikoliv

16 14 Příloha č. 1 objem konečného čerpání prostředků ekonomickými subjekty na našem území. Odvody vlastních zdrojů jsou realizovány v korunách z účtu Ministerstva financí a přepočet do eur je proveden kurzem deviza střed platným v den transakce. 1. Příjmy z rozpočtu EU Programy předvstupní pomoci jsou pro Českou republiku od roku 2007 pro nové žádosti uzavřeny. Realizovány jsou pouze závěrečné platby po úplném dokončení projektů nebo vrácené nevyužité prostředky. Vrácené prostředky z programu PHARE činily v roce 2008 celkem 268,7 mil. Kč. Nástroj ISPA byl ukončen pro nové žadatele již k 30. dubnu 2004 a nahrazen čerpáním z Fondu soudržnosti v rámci kapitoly strukturálních operací 2. Dotace zemědělcům přijaté z Evropské unie dosáhly v roce 2008 celkové výše 14,7 mld. Kč. Na tržní opatření z kapitoly zemědělství obdržela Česká republika 0,7 mld. Kč. Na přímé platby zemědělcům bylo v roce 2008 přijato celkem 8,6 mld. Kč. Na projekty z programu rozvoje venkova získala Česká republika z Evropské unie v roce 2008 platby v celkové výši 5,3 mld. Kč. Na veterinární opatření bylo přijato v roce 2008 celkem 85 mil. Kč. Dotace určené pro zemědělství jsou příjmem účtu kapitoly Ministerstva zemědělství a následně budou převedeny ve prospěch Státního zemědělského intervenčního fondu, který je platební agenturou pro správu dotací a výplaty zemědělcům. Z kapitoly strukturálních operací získala Česká republika v roce 2008 celkem 43,2 mld. Kč. Ze strukturálních fondů byly přijaty průběžné a zálohové platby v celkové výši 27,3 mld. Kč, z toho z rozpočtového období bylo přijato 11,5 mld. Kč. Přijaté prostředky z rozpočtu Komise v eurech jsou příjmem Národního fondu Ministerstva financí a dále jsou v korunách po částech převáděny na účty platebních jednotek, ze kterých jsou propláceny konečným příjemcům. Přijaté zálohové platby z období dosáhly v roce 2008 celkové výše 15,8 mld. Kč. Zálohové platby jsou pouze převodem části alokace pro dané období a nejsou vázány na uskutečnění konkrétních projektů. Z Fondu soudržnosti přijala Česká republika v roce 2008 celkem 15,9 mld. Kč, z toho 4,3 mld. Kč z období a zálohové platby ve výši 11,6 mld. Kč z období Žádosti o čerpání z Fondu soudržnosti jsou propláceny subjektům na základě konkrétních projektů v oblasti infrastruktury nebo životního prostředí. V rámci kapitoly vnitřní politiky získala Česká republika v roce 2008 celkem 0,8 mld. Kč. Česká republika jako členský stát Evropské unie je příjemcem pomoci z programu Evropských společenství tzv. přechodového nástroje. V roce 2008 byly přijaty prostředky na tento nástroj v celkové výši 38 mil. Kč. Vnitřní politiky jsou dále prováděny s využitím komunitárních programů, které jsou zaměřeny na podporu menších projektů v oblastech: vzdělání, věda a výzkum, podnikatelské a výzkumné kapacity, kultura, informační společnost, ochrana spotřebitele a mnohé další. V přehledu finančních toků jsou v roce 2008 zahrnuty platby na komunitární programy v celkové výši téměř 0,8 mld. Kč. Platby na programy zabezpečované největšími národními agenturami (Česká národní agentura Mládež, Eurodesk a Dům zahraničních služeb MŠMT) byly do přehledu zahrnuty na základě přímého statistického šetření. Součástí příjmů jsou také prostředky pomoci z mimorozpočtových zdrojů finanční nástroj EHP a bilaterální pomoc Norska. Na základě obou uvedených finančních mechanismů se státy EHP/Norsko zavazují přispívat ekonomicky slabším zemím v Evropském hospodářském prostoru poskytováním grantů na investiční a rozvojové projekty v prioritních oblastech, jako např. ochrana a obnova kulturního dědictví, ochrana životního prostředí a další. V roce 2008 přijala Česká republika v rámci pomoci států Evropského hospodářského prostoru prostředky ve výši 0,5 mld. Kč. 2 Platby z Fondu soudržnosti přijaté ve prospěch dříve schválených projektů ISPA jsou zachyceny v přehledu pod položkou Strukturální operace Fond soudržnosti.

17 Příloha č Odvody do rozpočtu EU Odvody České republiky do rozpočtu Evropské unie jsou placeny v korunách v pravidelných měsíčních splátkách a jejich celková výše v roce 2008 činila 35,4 mld. Kč. Jedná se o zálohové platby a konečné vyúčtování bude provedeno vždy po ukončení období zpětně podle příslušných definitivních statistických údajů a s ohledem na vývoj kurzu Kč/EUR v daném období. Objemově nejvýznamnější položkou je zdroj založený na hrubém národním produktu, dále zdroj podle DPH, kompenzace Velké Británii a nejmenší podíl připadá na tradiční zdroje EU jako cla a cukerné dávky. 3. Splátky základního kapitálu EIB, ECB a poplatek do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel V březnu a v září 2008 byly uhrazeny další splátky kapitálu a rezerv Evropské investiční banky v celkové výši 1,4 mld. Kč. V lednu 2008 byl uhrazen příspěvek České republiky do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel ve výši 320,1 mil. Kč. 4. Shrnutí Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie, propočtená jako rozdíl celkových příjmů z rozpočtu a odvodů do rozpočtu Evropské unie, dosáhla v roce 2008 aktivního salda ve výši 23 mld. Kč. Po zahrnutí plateb mimo rozpočet Komise bylo aktivní saldo s Evropskou unií nižší na úrovni 21,7 mld. Kč. V platební bilanci jsou vzájemné převody zaznamenávány na běžném účtu v rámci položky vládní transfery, kde pasivní saldo běžných převodů z Evropské unie v roce 2008 dosáhlo 1,1 mld. Kč. Na kapitálovém účtu platební bilance jsou zaznamenány převody z Fondu soudržnosti Evropské unie a převod části zálohových a průběžných plateb v rámci strukturálních operací. Aktivní saldo kapitálových převodů spojených se strukturálními operacemi Evropské unie činilo 24,2 mld. Kč. Splátka kapitálu a rezerv Evropské investiční banky je zahrnuta na finančním účtu platební bilance a představuje pasivní saldo ve výši 1,4 mld. Kč.

18 16 Příloha č. 2 VÝVOJ EFEKTIVNÍHO KURZU KORUNY 1. Nominální efektivní kurz koruny Nominální efektivní kurz (NEER) vyjádřený bazickým indexem uvádí zhodnocení (index nad 100) či znehodnocení (index pod 100) národní měny vůči koši vybraných měn za určité období oproti základnímu období (rok 2005). Index NEER je propočten ve dvou variantách metodou váženého geometrického průměru nominálních měnových kurzů, se zohledněním váhových podílů 26 zemí, jejichž celkový podíl na zahraničním obchodu ČR činí cca 90 %. NEER je počítán v časové řadě jako měsíční a jako roční průměr na bázi roku 2005 za 11 měnových oblastí. Exporty a importy zemí eurozóny jsou ve výpočtu zohledněny jedním váhovým podílem s použitím kurzu koruny vůči euru. Časová řada nominálního efektivního kurzu aktuálně zohledňuje zařazení obratu zahraničního obchodu se Slovenskem do jedné měnové oblasti eurozóny. Tabulka 1: Nominální efektivní kurz koruny v % (měsíční údaje, rok 2005 = 100) Váhy: obrat zahraničního obchodu 115,5 118,5 119,6 120,4 120,0 123,7 127,6 123,2 122,0 120,1 118,3 115,8 Váhy: obrat zahr. obchodu skupin 5-8 SITC 115,6 118,7 119,8 120,6 120,2 124,0 127,9 123,5 122,2 120,2 118,4 115,7 apreciace > 100; depreciace < Hodnota indexu nominálního efektivního kurzu koruny posílila v roce 2008 v průměru meziročně o 11,6 %. Shodný vývoj vykazuje také index nominálního efektivního kurzu koruny, kde váhy jsou založeny na obratu zahraničního obchodu ve skupinách 5-8 SITC. Trend posilování hodnoty indexu nominálního efektivního kurzu koruny patrný již z předchozích let vyvrcholil v červenci Index nominálního efektivního kurzu koruny v roce 2008 meziročně nejvíce posílil ve třetím čtvrtletí téměř o 16 % a ve čtvrtém čtvrtletí již jen o 5,3 %. Vývoj nominálního efektivního kurzu ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 byl ovlivněn postupující finanční krizí a negativními zprávami ze středoevropského regionu. K oslabení nominálního efektivního kurzu koruny v závěru roku přispělo také posílení měn hlavních obchodních partnerů, a to eura a amerického dolaru. Graf 1: Vývoj kurzu koruny vůči EUR a USD v roce /08 2/08 3/08 4/08 5/08 6/08 7/08 8/08 9/08 10/08 11/08 12/08 CZK / EUR CZK / USD

19 Příloha č Reálný efektivní kurz koruny Ukazatele reálného efektivního kurzu (REER) vycházejí z výpočtu nominálního efektivního kurzu, přičemž jsou dále upraveny o relativní změny cenových hladin jednotlivých obchodních partnerů ČR vůči změnám domácí cenové hladiny. Tyto změny jsou vyjádřeny příslušnými cenovými indexy, resp. deflátory. Publikované časové řady již zahrnují Slovensko jako součást eurozóny. V roce 2008 se index reálného efektivního kurzu koruny deflovaný indexem spotřebitelských cen (CPI) meziročně zvýšil v průměru o 15,7 procentního bodu, deflovaný indexem cen průmyslových výrobců (PPI) pak o 10,1 procentního bodu (při použití vah celkového obratu zahraničního obchodu). Výrazný růst v prvním pololetí roku 2008 byl způsoben především apreciací nominálního kurzu koruny. Nejvyšších hodnot bylo dosaženo v červenci. Poté došlo ke změně trendu vývoje nominálního kurzu a rovněž ke zpomalení růstu domácí cenové hladiny, což vedlo k postupnému poklesu hodnot REER v závěru roku. Tabulka 2: Reálný efektivní kurz koruny v % deflovaný cenovými indexy Váhy: obrat zahraničního obchodu 2008 (měsíční údaje, rok 2005 = 100) Ceny průmyslových výrobců 111,5 114,0 114,5 114,5 114,1 117,6 120,7 117,6 116,8 114,7 112,6 109,9 Spotřebitelské ceny 118,9 121,9 122,6 123,4 122,7 126,0 130,1 125,6 124,6 122,7 120,5 118,1 Pramen: Propočty ČNB z cenových indexů ECB Graf 2: Reálný efektivní kurz koruny deflovaný cenovými indexy a nominální efektivní kurz koruny (měsíční údaje v %, rok 2005 = 100) REER PPI REER CPI NEER Pramen: Propočty ČNB podle statistik ECB

20 18 Příloha č. 2 Průběh vývoje reálných efektivních kurzů deflovaných jednotkovými náklady práce (ULCT), resp. deflátory hrubých domácích produktů (HDP) prakticky kopíroval vývoj indexů z předchozího odstavce, tj. výrazný růst v první části roku 2008 a následný pokles v dalších měsících. Za hlavní faktor, který v roce 2008 ovlivňoval indexy reálného efektivního kurzu, lze tedy označit vývoj nominálního kurzu koruny. Tabulka 3: Nominální efektivní kurz koruny a reálný efektivní kurz koruny v % deflovaný jednotkovými náklady práce a deflátorem HDP Váhy: obrat zahraničního obchodu 2008 (čtvrtletní údaje v %, rok 2005 = 100) I. II. III. IV. ULCT 119,7 122,3 125,1 119,1 HDP 117,9 120,2 122,9 116,7 NEER 117,9 121,4 124,3 118,1 Pramen: Propočty ČNB z cenových indexů ECB Graf 3: NEER a REER deflovaný jednotkovými náklady práce a deflátorem HDP (čtvrtletní údaje v %, rok 2005 = 100) REER ULCT REER HDP NEER Pramen: Propočty ČNB podle statistik ECB

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

platební bilance 2009

platební bilance 2009 platební bilance 2009 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 3 1.1 OBCHODNÍ BILANCE 3 1.1.1 Směnné relace 4 1.2 BILANCE SLUŽEB 4 1.3 BILANCE VÝNOSŮ 6 1.4 BĚŽNÉ PŘEVODY

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Měsíční přehled č. 01/02

Měsíční přehled č. 01/02 Měsíční přehled č. 01/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v lednu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 202,5 mld.kč, čímž klesl v

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2010

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2010 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2006

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2006 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

Vývoj zahraničního obchodu ČR za tři čtvrtletí roku 2014

Vývoj zahraničního obchodu ČR za tři čtvrtletí roku 2014 Vývoj zahraničního obchodu ČR za tři čtvrtletí roku 2014 Obsah Vývoj zahraničního obchodu ČR za tři čtvrtletí roku 2014... 1 Zahraniční obchod za 3. čtvrtletí... 2 Vývoz podle skupin zemí v jednotlivých

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku 2005 (pro potřeby vyhodnocení programu Marketing)

Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku 2005 (pro potřeby vyhodnocení programu Marketing) Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku (pro potřeby vyhodnocení programu Marketing) Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku Zahraniční

Více

Platební bilance Dostupný z

Platební bilance Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 20.02.2017 Platební bilance 2010 Česká národní banka 2010 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-138872 Dílo je chráněno

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku 2007

Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku 2007 Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve druhém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7 V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7 Vysoká dynamika provázela zahraniční obchod i ve 3. čtvrtletí 2007. V porovnání se 3. čtvrtletím obrat zahraničního obchodu vzrostl o 15,5 % (o 159,8

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Odhad Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 5 1 1 růst v %, 9, 5,7 8,5 1,8 15,,,7, 5, Dovoz zboží

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 7 11.. růst v % 1, 9, 5,7 8,5 1,8 15,, 1,8.. Dovoz zboží (fob)

Více

Vývoj zahraničního obchodu

Vývoj zahraničního obchodu V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 5 Zahraniční obchod provázel i v 1. čtvrtletí 2007 dvouciferný růst. V porovnání s 1. čtvrtletím 2006 obrat zahraničního obchodu vzrostl o 16,2 % (o 162,0

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Měsíční přehled 04/00

Měsíční přehled 04/00 Měsíční přehled 04/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 174,5 mld.kč, čímž stoupl

Více

II. Vlastní hlavní město Praha

II. Vlastní hlavní město Praha II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod Rozpočet vlastního hl. m. Prahy na rok 2017 byl schválen s příjmy v objemu 48 2 752,90 tis. Kč a výdaji v objemu 65 193 281,00 tis. Kč. Během roku 2017 byly na základě

Více

PLATEBNÍ BILANCE 2006

PLATEBNÍ BILANCE 2006 PLATEBNÍ BILANCE 26 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 4 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 4 1.1. OBCHODNÍ BILANCE 4 1.1.1. Směnné relace 4 BOX 1 Konkurence v zahraničním obchodě a pricing-to-market

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Tabulka C..1: Platební bilance roční 7 8 9 1 11 1 13 1 15 Výkonová bilance mld. Kč 18 1 1 11 19 19 11 1 35 38 obchodní bilance ) mld. Kč 59 7 87 5 9 19 188 7 88 z toho minerální paliva

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

II. Vývoj a stav státního dluhu

II. Vývoj a stav státního dluhu II. Vývoj a stav státního dluhu 1. Vývoj státního dluhu v letech 2000 až 2011 Období let 2000 až 2011 se vyznačovalo růstovým trendem státního dluhu, který byl způsoben především rozpočtovými schodky,

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2007

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2007 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU)

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21) (2014/647/EU) VÝKONNÁ RADA

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Vývoj hospodaření vlastního hl. m. Prahy od roku 2008 mapuje bilanční tabulka:

Vývoj hospodaření vlastního hl. m. Prahy od roku 2008 mapuje bilanční tabulka: II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2014 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, na zákon

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu Státní dluh se v 1. čtvrtletí 2016 zvýšil z 1 673,0 mld. Kč na 1 694,7 mld. Kč, tj. o 21,7 mld. Kč, resp. 1,3 %, přičemž vnitřní státní dluh vzrostl o 21,8 mld. Kč a korunová hodnota

Více

OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1

OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 4 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 4 1.1. OBCHODNÍ BILANCE 4 BOX 1 Vývoj obchodní bilance v letech 21 25 5 1.1.1. Směnné relace 5 1.1.2. Vývoj teritoriální struktury

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 20 Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2007 ve výši 483,3 mld.

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

PLATEBNÍ BILANCE 2004

PLATEBNÍ BILANCE 2004 PLATEBNÍ BILANCE 2004 PLATEBNÍ BILANCE OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 5 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 5 1.1. OBCHODNÍ BILANCE 5 1.1.1. Směnné relace 5 1.1.2. Vývoj teritoriální struktury

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

PLATEBNÍ BILANCE 010 2

PLATEBNÍ BILANCE 010 2 PLATEBNÍ BILANCE 2010 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 3 1.1 OBCHODNÍ BILANCE 3 1.2 BILANCE SLUŽEB 3 1.3 BILANCE VÝNOSŮ 5 1.4 BĚŽNÉ PŘEVODY 5 2. KAPITÁLOVÝ ÚČET

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

II. Vlastní hlavní město Praha

II. Vlastní hlavní město Praha II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod Rozpočet vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 byl schválen s v objemu 44 423 447,60 tis. Kč a výdaji v objemu 58 740 892,90 tis. Kč. Během roku 2016 byly na základě

Více

OBECNÉ ZÁSADY. Článek 1. Změny. Přílohy I a II obecných zásad ECB/2013/23 se nahrazují textem uvedeným v příloze těchto obecných zásad.

OBECNÉ ZÁSADY. Článek 1. Změny. Přílohy I a II obecných zásad ECB/2013/23 se nahrazují textem uvedeným v příloze těchto obecných zásad. 15.6.2018 L 153/161 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2018/861 ze dne 24. dubna 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2018/13) VÝKONNÁ

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE OBCHODNÍ BILANCE 5

1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE OBCHODNÍ BILANCE 5 OBSAH A. SOUHRNNÁ ČÁST 1 B. PODROBNÁ ČÁST 5 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 5 1.1. OBCHODNÍ BILANCE 5 1.1.1. SMĚNNÉ RELACE 6 1.1.2. VÝVOJ TERITORIÁLNÍ STRUKTURY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU 8 1.1.3. VÝVOJ KOMODITNÍ

Více

Ministerstvo financí Čj.: MF /2018/ Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv

Ministerstvo financí Čj.: MF /2018/ Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Ministerstvo financí Čj.: MF 15 115/2018/1104-60 F. Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Očekávaný vývoj státních finančních aktiv a pasiv vymezených ustanovením 36 zákona č. 218/2000

Více

Vnější dluh Středně- a dlouhodobé dluhopisy vydané na zahraničních trzích

Vnější dluh Středně- a dlouhodobé dluhopisy vydané na zahraničních trzích II. Vývoj státního dluhu Státní dluh se v 1. 3. čtvrtletí 2016 snížil z 1 673,0 mld. Kč na 1 660,1 mld. Kč, tj. o 12,9 mld. Kč, resp. 0,8 %, přičemž vnitřní státní dluh poklesl o 12,3 mld. Kč a korunová

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA EKONOMICKÝCH TEORIÍ PLATEBNÍ BILANCE Teze diplomové práce Vypracovala: : Bc. Kristýna Jandová Vedoucí diplomové práce: Ing. Eva Kaňková

Více

III. Náklady státního dluhu

III. Náklady státního dluhu III. Náklady státního dluhu 1. Základní tendence ve vývoji nákladů státního dluhu v letech 2006 až 2011 Relativně silný růst výdajů na státní dluh v letech 2006 až 2008 byl způsoben skutečností současného

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2014 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2016 Obsah Zahraniční investice... 2 Přímé zahraniční investice v Polsku v roce 2015... 2 Závazky z titulu přímých

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut studie č. 2.091

Více

I. Hlavní město Praha jako celek

I. Hlavní město Praha jako celek I. Hlavní město Praha jako celek 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2018 přebytkem ve výši 6 660 789,91 tis. Kč. Výsledek hospodaření hlavního

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části s rokem 2011 a 2012 je v následující tabulce:

Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části s rokem 2011 a 2012 je v následující tabulce: II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2013 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, na zákon

Více

I. Hlavní město Praha jako celek

I. Hlavní město Praha jako celek tis. Kč I. Hlavní město Praha jako celek 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2016 přebytkem ve výši 12 282 595,34 tis. Kč. Výsledek hospodaření

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí 2009 podává následující tabulka: Půjčky. Stav (a)

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí 2009 podává následující tabulka: Půjčky. Stav (a) B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu V 1.-3. čtvrtletí 2009 došlo ke zvýšení státního dluhu o 167,9 mld. Kč z 999,8 mld. Kč na 1 167,7 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 1.-3. čtvrtletí 2009

Více

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. Roční zpráva 2007

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. Roční zpráva 2007 HOSPODAŘENÍ FTNsP Ing. Lubomír Vrána, MBA, ekonomický náměstek ředitele FTNsP dosáhla v roce 27 po zdanění zisku v celkové výši 16 436 tis. Kč, což představuje nejlepší hospodářský výsledek v historii

Více

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě?

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě? ING Obavy z posilující koruny - jsou na místě? Vojtěch Benda Senior economist Praha 26. listopadu 2007 Kurz koruny k euru a dolaru Kurz EUR/CZK Kurz USD/CZK 41 47 39 42 37 35 37 33 32 31 27 29 27 22 25

Více

I. Hlavní město Praha jako celek

I. Hlavní město Praha jako celek I. Hlavní město Praha jako celek 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2017 přebytkem ve výši 7 452 991,66 tis. Kč. Výsledek hospodaření hlavního

Více

Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR

Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR Mezinárodní standard statistiky platební bilance Mezinárodního měnového fondu (BPM6) Rudolf Olšovský Ředitel odboru platební bilance ČNB Praha, 16. září 2014

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu Celkový státní dluh dosáhl ke konci září nominální hodnoty 589,3 mld Kč a proti stavu na začátku letošního roku se zvýšil o 96,1 mld Kč, tj. o 19,5 % (schválený

Více

Platební bilance Dostupný z

Platební bilance Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 09.01.2017 Platební bilance 1999 Česká národní banka 1999 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-138883 Dílo je chráněno

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 6.5.2004 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje za

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 29 Státní rozpočet České republiky na rok 2006 byl schválen zákonem č. 543 ze

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

ICT v ČR: kde krize dosud nejvíc bolela?

ICT v ČR: kde krize dosud nejvíc bolela? ICT v ČR: kde krize dosud nejvíc bolela? Konference Fórum e-time 2011 květen 2011 Globální kontexty krize Dopad na českou ekonomiku a firemní sektor Odvětví informačních a komunikačních činností Telekomunikace

Více

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika ČESKÁ EKONOMIKA V roce 2016 a 1. polovině roku 2017 Hrubý domácí produkt v ČR a ve světě (stálé ceny, sezónně a kalendářně očištěno, pro USA sezónně neočištěné údaje, meziroční změna v %) 8 6 4 2 0-2 -4-6

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více