Závazná část včetně veřejně prospěšných staveb Územního plánu obce Vojkovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závazná část včetně veřejně prospěšných staveb Územního plánu obce Vojkovice"

Transkript

1 Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Obce Vojkovice Závazná část včetně veřejně prospěšných staveb Územního plánu obce Vojkovice změny č Vymezení pojmů Urbanistická koncepce je způsob, jakým bylo a v budoucnu bude záměrně rozvíjeno funkční a prostorové uspořádání sídel a krajiny. Je dána druhem funkčního využití území (, nepřípustní, případně podmíněné funkční využití ploch), uspořádáním a základní regulací území. Regulace ve vztahu k území se regulací míní usměrňování jeho vývoje žádoucím směrem a stanovení mezí při jeho využívání. Zastavěná část obce 1 (urbanizované území) Vojkovic je tvořena současně zastavěným územím obce 2 a zastavitelným územím 3. Nezastavěné území 4 je území obce mimo zastavěnou část obce. Je tvořeno zejména zemědělsky využívanými plochami, lesy, vodními plochami a toky. Nezastavěné území je Územním plánem obce Vojkovice změnou č. 1 stanoveno jako nezastavitelné území (volná krajina). Regulativy jsou ustanovení, která omezují využití a uspořádání území. Jsou odvozeny z celostátně platných předpisů nebo jsou autonomně stanoveny schvalovatelem územního plánu. 5 Jsou formulovány jako limity využití území a základní zásady uspořádání území, které nabývají platnost schválením územně plánovací dokumentace. Jsou vyjádřeny slovně, číselně nebo graficky. 6 Zóny jsou vymezená území s rozdílnými podmínkami zastavitelnosti a s rozdílným charakterem (např. odlišnými architektonickými a urbanistickými hodnotami, požadavky na zachování pohody bydlení; s rozdílnou kvalitou životního prostředí, se specifickými hodnotami a požadavky pro provádění změn ve využití území a pod.). Za pozemek (tj. plochu) rodinného domu je Územním plánem obce Vojkovice změnou č. 1 považován soubor stavebních parcel (druh pozemku zastavěné plochy a nádvoří) a pozemkových parcel, které spolu sousedí, tvoří společný funkční celek a slouží účelu, pro který byla stavba rodinný dům zřízena (povolena a kolaudována) 7. 1 např. 4 odstavec (5) Vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 2 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 139a odstavec (2). 3 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 139a odstavec (3). 4 např. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 64 odstavec (2). 5 podle slovníku (www. uur.cz) r podle Příklady regulativů v územně plánovací dokumentaci (Ústav územního rozvoje, Brno 1998). 7 podle Vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 50 odstavec (8) a Zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 139a odstavec (2) písmeno a). 1

2 Za pozemek (tj. plochu) stavby pro individuální rekreaci je Územním plánem obce Vojkovice změnou č. 1 považován soubor stavebních parcel (druh pozemku zastavěné plochy a nádvoří) a pozemkových parcel, které spolu sousedí, tvoří společný funkční celek a slouží účelu, pro který byla stavba pro individuální rekreaci zřízena (povolena a kolaudována) 8. Za zařízení občanského vybavení jsou Územním plánem obce Vojkovice změnou č. 1 považována zařízení školství (stavby škol, předškolních a školských zařízení 9 ) a výchovy; zařízení pro kulturu; tělovýchovná zařízení 10, hřiště a sportoviště; zařízení zdravotnictví (stavby pro zdravotnictví 11 ) a sociální péče; zařízení prodeje (včetně staveb pro obchod 12 ); zařízení veřejného stravování a ubytování (pohostinství a stravovací služby, ubytovací zařízení 13 ); zařízení služeb obyvatelstvu (nevýrobní služby); stavby pro administrativu, peněžnictví a pod.; dále církevní stavby; hřbitovy; zařízení sloužící rekreaci (mimo staveb pro individuální rekreaci 14 ), cestovnímu ruchu a využití volného času a pod. Za zařízení výroby jsou Územním plánem obce Vojkovice změnou č. 1 kromě staveb pro výrobu a skladování 15 považovány i zemědělské stavby 16 (stavby pro zemědělství 17 ); zařízení výrobních a opravárenských služeb; zařízení služeb motoristům (servisy, opravny a čerpací stanice pohonných hmot 18 ; hromadné garáže pro osobní automobily; autobazary a pod.; garáže, odstavné a parkovací plochy pro nákladní automobily, autobusy, traktory a pod. 19 ); zařízení stavební výroby; povrchová zařízení těžby surovin; skladovací plochy 20 ; plošná zařízení technického vybavení; plochy zvláštního určení a pod. V zahradách zastavěné části obce, které nejsou pozemky rodinného domu nebo stavby pro individuální rekreaci, hlavní stavba sklad na uložení nářadí a skladování produktů rostlinné produkce z této zahrady, je Územním plánem obce Vojkovice změnou č. 1 považována za stavbu sloužící rostlinné výrobě a uskladnění jejich produktů, tj. je považována za zemědělskou stavbu 21 bez ohledu na formální označení (hospodářská budova, zahradní domek, sklad nářadí, samostatný sklep, stodola, jiná stavba a pod.). 8 podle Vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 50 odstavec (8) a Zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 139a odstavec (2) písmeno a). 9 Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 3 písmeno f), Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 3 písmeno g), Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 3 písmeno d), Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 3 písmeno i). 16 Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 3 písmeno j), Vyhláška č. 191/2002 o technických požadavcích na stavby pro zemědělství. 18 Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 4 odstavec (6). 20 podle Vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, 5 odstavec (2) písmeno c). 21 Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 3 písmeno j). 2

3 2. Urbanistická koncepce 1. Při uspořádání a využívání území Obce Vojkovice a při rozhodování v území je nutno respektovat ochranu hodnot území a postupovat v souladu s územně plánovací dokumentací velkého územního celku usnesení č. 298 Vlády České republiky ze dne 25. března 2002 o územním plánu velkého územního celku Beskydy; sdělení č. 143/2002 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Beskydy. 2. V území je nutno zajistit ochranu ploch pro územní systém ekologické stability krajiny, pro šířkové úpravy silnic, nadřazená a oblastní vedení technické infrastruktury. 3. Urbanistická koncepce, zásady dopravního a technického vybavení řešeného území Územního plánu obce Vojkovice změny č. 1 jsou stanoveny ve výkresech 2. Grafické části, kterými jsou A. Hlavní výkres A.1 Regulativy 1 : A.2 1 : B. Další výkresy B.1 Technické vybavení území B.1.1 Vodní hospodářství 1 : B.1.2 Energetika; Telekomunikace 1 : B.2 Veřejně prospěšné stavby 1 : B.3 Zábor pozemků 1 : B.4 Širší vztahy 1 : Pro řešené území Územního plánu obce Vojkovice změny č. 1 se jako závazné stanovují regulativy základní zásady uspořádání území, limity využití území a vymezení a funkční využití zastavitelných ploch dle vymezení obsažených v A. Hlavní výkres A.1 Regulativy, A.2 : a) Urbanistické členění území vymezení zastavěné části obce (urbanizovaného území) a vymezení nezastavitelného území (volné krajiny). b) Regulace využití území zonace (tj. zásady členění a organizace území zastavitelnost území). c) Limity využití území. d) Vymezení a funkční využití zastavitelných ploch. 3

4 3. Základní zásady uspořádání a využití území Řešené území Územního plánu obce Vojkovice změny č. 1 je urbanisticky členěno na zastavěnou část obce (urbanizovaní území) a nezastavitelné území (volnou krajinu) a dále pak na zóny. 3.1 Zastavěná část obce (urbanizované území) Zastavěná část obce ve Vojkovicích zahrnuje obytné území (zóna - bydlení; zóna - smíšená; zóna - občanská vybavenost) a výrobní území (zóna - výroba, technická vybavenost). V současně zastavěném území obce se připouští bez nutnosti změny územního plánu Vojkovic nová výstavba i na plochách nevymezených jako zastavitelné plochy, změny staveb, změny ve způsobu užívání staveb a změny využití území, pokud jsou v souladu s podmínkami vymezených zón a za předpokladu splnění požadavků specifikovaných v rámci řízení vedených podle stavebního zákona k jednotlivým záměrům. V zastavěné části obce není možné zřizování lesů 22. Odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily 23 zaměstnanců a návštěvníků zařízení občanského vybavení a zařízení výroby budou buď v rámci objektu nebo na stavebním pozemku 24 zřizovaného zařízení. Kapacity zařízení pro dopravu v klidu dimenzovat pro stupeň automobilizace 1 : 3. V obytném území obce není možné umísťovat garáže, odstavné a parkovací plochy pro nákladní automobily, autobusy, traktory a pod Nezastavitelné území (volná krajina) Nezastavěné území je Územním plánem obce Vojkovice změnou č. 1 stanoveno jako nezastavitelné území (volná krajina) a tvoří jej zóna - územní systém ekologické stability krajiny; zóna - lesy; zóna - zemědělská krajina. 22 podle Zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 139a odstavec (2) písmeno b). 23 Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 4 odstavec (6). 24 Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 4 odstavec (3). 25 Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 4 odstavec (7). 4

5 Zóna bydlení Jde o území s výrazně převládající funkcí bydlení a s funkcemi doplňujícími bydlení (obslužné komunikace, sítě technického vybavení, zeleň). Předpokládá se zde vytvoření a zachování pohody bydlení bez rušivých vlivů, tj. kvalitní obytné prostředí. Zastavitelné plochy zařazené do této zóny jsou určeny pro výstavbu nových staveb pro bydlení rodinných domů. Jako stavby hlavní budou realizovány rodinné domy, které budou povoleny i kolaudovány jako první trvalé stavby budovy na pozemku (tj. mimo staveb zařízení staveniště, oplocení, sítí technického vybavení a pod.). B bydlení - rodinné domy, na pozemku se stavbou rodinného domu garáže pro osobní automobily a drobné stavby, které plní doplňkovou funkci k RD; ZP zemědělské obhospodařovaní ploch. podmíněně OV, V občanské vybavení, výroba - na pozemku se stavbou rodinného domu drobné stavby pro podnikatelskou činnost, jejichž následným provoz nebude mít nežádoucí vlivy na pohodu bydlení v této zóně. ne - stavby pro individuální rekreaci; OV, V občanské vybavení, výroba - zařízení občanského vybavení a zařízení výroby mimo podmíněně přípustných drobných staveb pro podnikatelskou činnost na pozemku se stavbou rodinného domu; L lesy - změny využití území pro zřízení (výsadbu) lesů. 5

6 Zóna - smíšená Území, ve kterém se prolíná bydlení, individuální (rodinná) rekreace, zařízení občanského vybavení i zařízení výroby, a s doplňujícími funkcemi (pozemní komunikace, odstavné a parkovací plochy, sítě a zařízení technického vybavení, zeleň). V této zóně lze umísťovat stavby pro bydlení rodinné domy, stavby pro individuální rekreaci a garáže pro osobní automobily mimo hromadných garáží. Zřizování zařízení občanského vybavení a případně i výroby (v současně zastavěném území, malého rozsahu) formou nových staveb, změnami dokončených staveb nebo změnami ve způsobu užívání staveb je podmíněno výsledky posouzení obtěžování obytného území obce jejich následným provozem (např. znečišťování ovzduší, hluk, zápach, hlodavci, hmyz atd.) a ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v obytném území obce (např. vlivem způsobu a objemu zásobování, odvozu produkce, četností a motorizací zákazníků atd.). Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech. B bydlení - stavby pro bydlení, - garáže pro osobní automobily mimo hromadných; - stavby pro individuální rekreaci formou rekreačních domků, - změny ve způsobu užívání stávajících rodinných domů původního venkovského charakteru na rekreační chalupy; - v zahradách současně zastavěného území, které nejsou součástí rodinného domu či stavby pro individuální rekreaci, je možné umístit jednu stavbu - sklad na uložení nářadí a skladování produktů rostlinné produkce z této zahrady; podmíněně ne ZP zemědělské obhospodařovaní ploch. - změny ve způsobu užívání ostatních budov na stavby pro individuální rekreaci formou rekreačních domků; OV občanské vybavení - zařízení malého rozsahu bez negativních vlivů na životní prostředí a nad přípustnou míru obtěžování okolí v obytném území obce; - zařízení malého rozsahu bez negativních vlivů na životní prostředí a nad přípustnou míru obtěžování okolí v obytném území obce; OV, V občanské vybavení, výroba - zařízení jejichž následným provozem lze předpokládat negativních vlivy na životní prostředí a nad přípustnou míru obtěžování okolí v obytném území obce; - odstavné a parkovací plochy pro nákladní automobily, autobusy, traktory a pod.; L lesy - změny využití území pro zřízení (výsadbu) lesů. 6

7 Zóna - občanská vybavenost Monofunkční území areálů občanského vybavení s doplňujícími funkcemi pozemní komunikace, odstavné a parkovací plochy, sítě a zařízení technického vybavení, zeleň včetně ochranné a izolační. V souladu s potřebami obce může zahrnovat zařízení pro: školství a výchovu; kulturu, církve a pod.; tělovýchovu a sport; zdravotnictví a sociální péči; správu a řízení (administrativu), bankovnictví a pod.; dále zařízení pro prodej, veřejné stravování a ubytování, služby obyvatelstvu; stavby pro požární bezpečnost a civilní ochranu; tj. lze zde zřizovat zařízení bez negativních vlivů na životní prostředí. Zřizování zařízení občanského vybavení a případně i výroby (malého rozsahu) formou nových staveb, změnami dokončených staveb nebo změnami ve způsobu užívání staveb je podmíněno výsledky posouzení obtěžování obytného území obce jejich následným provozem (např. znečišťování ovzduší, hluk, zápach, hlodavci, hmyz atd.) a ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v obytném území obce (např. vlivem způsobu a objemu zásobování, odvozu produkce, četností a motorizací zákazníků atd.). OV občanské vybavení - zařízení bez negativních vlivů na životní prostředí a nad přípustnou míru obtěžování okolí v obytném území obce; ZP zemědělské obhospodařovaní ploch; podmíněně B bydlení - byt vlastníka areálu a tzv. služební byty (správce, školníka a pod.) a bydlení sociální péče (domy s pečovatelskou službou, sociální byty, azylové domy a pod.); - zařízení malého rozsahu bez negativních vlivů na životní prostředí a nad přípustnou míru obtěžování okolí v obytném území obce; ne B bydlení - rodinné domy; - budovy určené nebo sloužící k individuální rekreaci; OV, V občanské vybavení, výroba - zařízení jejichž následným provozem lze předpokládat negativních vlivy na životní prostředí a nad přípustnou míru obtěžování okolí v obytném území obce, - odstavné a parkovací plochy pro nákladní automobily, autobusy, traktory a pod.; L lesy - změny využití území pro zřízení (výsadbu) lesů; 7

8 Zóna - výroba, technická vybavenost Území s převažující funkcí výrobní a obslužnou (výroba včetně živočišné, sklady, výrobní služby, zařízení stavební výroby, služeb motoristům, plošná zařízení technického vybavení území a pod.) s eventuálním umístěním některých druhů občanského vybavení náročných na plochu nebo dopravní zatížení, a dále s doplňujícími funkcemi (pozemní komunikace, odstavné a parkovací plochy, sítě a zařízení technického vybavení, zeleň včetně ochranné a izolační). Zřizování zařízení výroby a případně občanského vybavení formou nových staveb, změnami dokončených staveb nebo změnami ve způsobu užívání staveb je podmíněno výsledky posouzení obtěžování obytného území obce jejich následným provozem (např. znečišťování ovzduší, hluk, zápach, hlodavci, hmyz atd.) a ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v obytném území obce (např. vlivem způsobu a objemu zásobování, odvozu produkce, četností a motorizací zákazníků atd.). Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, nesmí v obytném území obce překročit limity uvedené v příslušných předpisech. Případná hygienická ochranná pásma nových zařízení nesmí zasahovat stavby pro bydlení. B bydlení - garáže pro osobní automobily; - zařízení výroby; ZP zemědělské obhospodařovaní ploch; podmíněně B bydlení - byt vlastníka areálu a tzv. služební byty na základě výsledku posouzení jejich umístění z hygienického hlediska; OV občanské vybavení - zařízení nemající vysoké nároky na kvalitu životního prostředí a neobtěžování z okolí; ne B bydlení - rodinné domy; - budovy určené nebo sloužící k individuální rekreaci; OV občanské vybavení - zařízení mající vysoké nároky na kvalitu životního prostředí a neobtěžování z okolí; L lesy - změny využití území pro zřízení (výsadbu) lesů. 8

9 Zóna - územní systém ekologické stability krajiny Jde o skladebné části územního systému ekologické stability krajiny. Vyloučena je nová výstavba budov a zmenšování rozsahu zóny. Zásahy (vodní díla, liniové stavby a oplocení či změny druhů pozemků atd.) jsou možné pouze v případech, kdy jsou v souladu s územním plánem obce Vojkovice. Na plochách chybějících biocenter a biokoridorů je nutno zabezpečit takové hospodaření, které by nezhoršilo stávající stav, tzn., že na pozemcích vymezených pro ÚSES nelze např. realizovat budovy trvalého charakteru, trvalé travní porosty měnit na ornou půdu, odstraňovat nárosty nebo jednotlivé stromy a pod. Přípustné jsou pouze hospodářské zásahy mající ve svém důsledku ekologicky přirozené zlepšení stávajícího stavu (např. zatravnění orné půdy, výsadba břehových porostů, zalesnění). L lesy; ZP zemědělské obhospodařovaní ploch. podmíněně ne Sítě technického vybavení. B bydlení - stavby pro bydlení, - garáže pro osobní automobily; - budovy určené nebo sloužící k individuální rekreaci; OV občanské vybavení, - zařízení občanského vybavení; - zařízení výroby. 9

10 Zóna - lesy Území pozemků určených k plnění funkcí lesa mimo vymezený územní systém ekologické stability krajiny. V územním plánu obce Vojkovice změně č. 1 zakresleno na lesních pozemcích druhu pozemků dle použitých mapových podkladů. Zřizování nových zařízení lesní dopravní sítě a zařízení sloužící k zajišťování provozu lesních školek a zařízení k provozování myslivosti je podmíněno jejich souladem s lesním hospodářským plánem (LHP) nebo lesní hospodářskou osnovou (LHO). Rozsah a způsob oplocení lesních školek, plantáží dřevin, případných obor je podmíněno dodržení podmínek specifikovaných a samostatně dohodnutých u jednotlivých konkrétních záměrů. Vyloučeno je oplocování ostatních lesních pozemků mimo dočasné ochrany zalesňovaných ploch. L lesy; ZP zemědělské obhospodařovaní ploch. podmíněně - zařízení lesní dopravní sítě a zařízení sloužící k zajišťování provozu lesních školek a k provozování myslivosti obsažená v LHP nebo LHO, - oplocení lesních školek, plantáží dřevin, případných obor a dočasné oplocení zalesňovaných ploch; Sítě technického vybavení; ne B bydlení - stavby pro bydlení, - garáže pro osobní automobily; - budovy určené nebo sloužící k individuální rekreaci; OV občanské vybavení - zařízení občanského vybavení; - zařízení výroby; L lesy - oplocení lesních pozemků mimo oplocení obor, plantáží vánočních stromků a dočasného oplocení zalesňovaných ploch. 10

11 Zóna - zemědělská krajina Je to převážně zemědělsky obhospodařované území. Umožňuje i pobyt v přírodě a některé sportovně rekreační aktivity (pěší turistika, cykloturistika, myslivost, rybolov, jízda na koni atd.), většinou bez nároků na umísťování budov. Stavby veřejně přístupných komunikací, zařízení technického vybavení a nadzemní sítě technického vybavení, vodní díla vyžadujících územní rozhodování, jsou pouze dle řešení obsaženého v územním plánu Vojkovic. Realizace nezbytných přístupů k pozemkům (polních cest) a stavbám, vodní díla nevyžadující územní řízení a podzemní sítě technického vybavení, změny druhů pozemků v rámci zemědělské půdy jsou možné bez nutnosti změny územního plánu obce. Rozsah a způsob oplocení případných produkčních ploch zahradnické rostlinné výroby (ovocné sady, ovocné a okrasné školky a pod.) a případných ploch lesní výroby a myslivosti (lesních školek, plantáží dřevin, případných obor a dočasné oplocení zalesňovaných ploch) a umístění dočasných staveb budov je podmíněno dodržení podmínek specifikovaných a dohodnutých při projednávání jednotlivých konkrétních záměrů. Vyloučeno je oplocování ostatních pozemků mimo dočasné ochrany pastevních areálů a dočasné ochrany zalesňovaných ploch. ZP zemědělské obhospodařovaní ploch; OV občanské vybavení - zařízení sloužící rekreaci a využívání volného času bez nároku na umísťování budov (odpočívky cykloturisů, hřiště, střelnice, lyžařské vleky a pod); podmíněně - oplocování produkčních ploch zahradnické výroby a případných ploch lesní výroby a myslivosti; L lesy - zřizování (výsadbu) lesů jen tak, že vzdálenost 50 m od budoucího lesa nezasáhne do zastavěné části obce, aby nemohlo dojít k budoucímu zastínění staveb pro bydlení, že budou dodrženy požadavky na ochranu krajinného rázu; Sítě technického vybavení; ne B bydlení - stavby pro bydlení, - garáže pro osobní automobily; - budovy určené nebo sloužící k individuální rekreaci; OV občanské vybavení, - zařízení občanského vybavení vyžadující budovy; - zařízení výroby. 11

12 4. Veřejně prospěšné stavby Veřejně prospěšné stavby Územního plánu obce Vojkovice změny č. 1 jsou vymezeny v B. Další výkresy B.3 Veřejně prospěšné stavby (v měřítku 1 : 5 000), jejich umístění bude upřesněno projektovou dokumentací k jednotlivým stavbám. Veřejně prospěšné stavby Územního plánu obce Vojkovice změny č. 1 : - občanské vybavení: - návrhová plocha u školy pro dobudování centra obce (pozemek parc. č. 170/1 k. ú. Vojkovice) ÚPNSÚ schválený , - areál zdraví (pozemek parc. č. 626 k. ú. Vojkovice) ÚPNSÚ schválený ; - zařízení dopravy: - místní (obslužná) komunikace ÚPNSÚ schválený ; - vodovody sloužících veřejné potřebě: - vodovodní řady pitné vody ÚPNSÚ schválený ; - kanalizace sloužících veřejné potřebě: - stoka kanalizace splaškové změna č. 1, - výtlačný řad veřejné kanalizace splaškové změna č. 1, - čerpací stanice kanalizace změna č. 1, - obecní čistírna odpadních vod na pozemku parc. č. 717 k. ú.vojkovice změna č. 1 (plocha zm1 / ČOV), - čistírna odpadních vod na pozemku parc. č. 202/1 k. ú.vojkovice změna č. 1 (pro plochu zm1 / 9), - stoky výustní kanalizace a výustní objekty kanalizace změna č. 1; - vedení a zařízení distribuční soustavy elektroenergetiky zřizovaná a provozovaná ve veřejném zájmu: - trafostanice včetně VN přípojek ÚPNSÚ schválený , - vedení elektřiny NN nadzemní ÚPNSÚ schválený , - vedení elektřiny NN podzemní ÚPNSÚ schválený ; - vedení a zařízení distribuční soustavy plynárenství zřizovaná a provozovaná ve veřejném zájmu: - STL plynovod ÚPNSÚ schválený ; - veřejná pevná telekomunikační síť: - telekomunikační kabel podzemní ÚPNSÚ schválený

Změna č. 1 Územního plánu obce Václavov u Bruntálu

Změna č. 1 Územního plánu obce Václavov u Bruntálu (Změna "Územní plán obce Václavov u Bruntálu" schváleného Zastupitelstvem obce Václavov u Bruntálu dne 13. prosince 2006. Nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 "O regulativech územního rozvoje

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ BH BYDLENÍ HROMADNÉ V BYTOVÝCH DOMECH bydlení v bytových domech stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely administrativní zařízení školská

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2004 obce VĚDOMICE o vymezení závazné části Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Vědomice Zastupitelstvo obce Vědomice vyhlašuje v souladu s ustanovením 29 odst. 2 a 3

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

Článek 1. Územní rozsah platnosti a lhůty pro vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl územní plán obce Osek schválen

Článek 1. Územní rozsah platnosti a lhůty pro vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl územní plán obce Osek schválen Obecně závazná vyhláška obce Osek číslo 1/2004 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Osek a veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B A T Ň O V I C E - B A T Ň O V I C E 4 5 4 2 3 2 B A T Ň O V I C E PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I

Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Č Á S T A / I. 1 NÁVRH ZMĚ N Y Č. 2 P ř íloha č. 3 Příloha č. 1 strana 1 z 5 Návrh změny č. 2 Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, kterou se mění Územní plán Rožnov pod Radhoštěm ve znění změny č. 1. Územní

Více

ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov

ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Obecní úřad Zálesná Zhoř, Zálesná Zhoř 33. 664 84 Objednatel: Obec Zálesná Zhoř Projektant:

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO - stavby pro bydlení PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 - stavby rodinných domů - stavby bytových domů - stavby občanského vybavení, např. stavby pro vzdělávání a výchovu, stavby pro sociální služby, stavby

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

Úplné znění obecně závazné vyhlášky obce Zbizuby č. 1/2002 o závazných částech ÚP obce Zbizuby, jak vyplývá z pozdějších změn.

Úplné znění obecně závazné vyhlášky obce Zbizuby č. 1/2002 o závazných částech ÚP obce Zbizuby, jak vyplývá z pozdějších změn. Úplné znění obecně závazné vyhlášky obce Zbizuby č. 1/2002 o závazných částech ÚP obce Zbizuby, jak vyplývá z pozdějších změn. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek l Účel vyhlášky 1.) Vyhláška vymezuje

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

I.1. Textová část územního plánu část 1

I.1. Textová část územního plánu část 1 I.1. Textová část územního plánu část 1 I.1. a) Vymezení zastavěného území 1.1 Územní plán Valšov přebírá hranici zastavěného území k 15. květnu 2008, která byla vymezena podle ustanovení 58 zákona č.

Více

I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU

I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část územního plánu - Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 Vymezení zastavěného území... 2 1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 1.2.1 Koncepce

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA

TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KAKA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František Kačírek odpovědný

Více

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 Doporučené regulativy funkčního a prostorového uspořádání se uplatní při zpracování regulačních

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE Změna č. 2 I. NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ING. ARCH. ALEŠ PALACKÝ a kolektiv DUBEN 2015 ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE - ZMĚNA Č. 2 I. NÁVRH OBJEDNATEL POŘIZOVATEL OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KRAJ

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NOVÁ SÍDLA č /2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NOVÁ SÍDLA č /2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NOVÁ SÍDLA č.18.12./2006 kterou se vyhlašují závazné části Územního plánu obce Nová Sídla ---------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

Příloha č. 1 Důvodové zprávy

Příloha č. 1 Důvodové zprávy Příloha č. 1 Důvodové zprávy Příloha č. 2 Důvodové zprávy Příloha č. 3 Důvodové zprávy Dle Územního plánu Ústí nad Labem kapitola f) se p. p. č. 896/15 v k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem nachází v

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

M Ě S T O Č E L Á K O V I C E

M Ě S T O Č E L Á K O V I C E M Ě S T O Č E L Á K O V I C E VYHLÁŠKA č. 22/94 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA ČELÁKOVICE Městské zastupitelstvo v Čelákovicích se usneslo dne 19. 09. 1994 vydat podle l6 zákona

Více

VYHLÁŠKA Města Mělníka, okres Mělník

VYHLÁŠKA Města Mělníka, okres Mělník VYHLÁŠKA Města Mělníka, okres Mělník Číslo 2/2005 Zastupitelstvo města Mělník na svém zasedání dne 8.11.2005 se usnesla vydat podle 29 odst.3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby se na svém zasedání dne 29.6.2006

Více

PLOCHY REKREACE PLOCHY REKREACE RODINNÉ RR

PLOCHY REKREACE PLOCHY REKREACE RODINNÉ RR PLOCHY REKREACE PLOCHY REKREACE RODINNÉ RR - stávající stavby rodinné rekreace tab. č. 1 - skleníky, altány, pergoly, zahradní krby - stavby pro uskladnění zemědělských výpěstků a nářadí - stavby včelínů

Více

HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE

HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který změnu č. 7 vydal : Zastupitelstvo obce Holubice Datum

Více

O B E C P R A V L O V

O B E C P R A V L O V O B E C P R A V L O V OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2 / 2006 ze dne 27.12.2006, o závazných částech změny č.1 územního plánu obce Pravlov, kterou se mění vyhláška č.2/2000 Zastupitelstvo obce Pravlov na základě

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZŮVKY

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZŮVKY ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZŮVKY I.A NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE KE SPOLEČNÉMU JEDNÁNÍ Duben 2017 Příloha č. 1 2 Objednatel: Obec Březůvky Březůvky 1 763 45 Březůvky IČ: 00283843 www.brezuvky.cz Statut.

Více

A3. Návrh závazné části ve formě regulativů

A3. Návrh závazné části ve formě regulativů KONCEPT ŘEŠENÍ 65 A3. Návrh závazné části ve formě regulativů Závazná část územního plánu ve formě regulativů obsahuje základní zásady uspořádání území a limity jeho využití, vymezuje veřejně prospěšné

Více

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 textová část 2 hlavní výkres Odůvodnění Změny 1 textová část 2 výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV I. NÁVRH I.A. Textová část Objednatel Pořizovatel Zpracovatel obec Bezvěrov Obecní úřad Bezvěrov se zajištěním kvalifikačních požadavků: Ing. Martina Miklendová

Více

NOVÝ PODDVOROV okr. Hodonín

NOVÝ PODDVOROV okr. Hodonín ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU NOVÝ PODDVOROV okr. Hodonín I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Obec Nový Poddvorov

Více

Změna č. 1 územního plánu. obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Změna č. 1 územního plánu. obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Změna č. 1 územního plánu obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydává: Zastupitelstvo obce Svéradice Datum nabytí účinnosti: 17. 3. 2015 Oprávněná úřední osoba

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část příloha č. 1 opatření obecné pova hy návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dynín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

OBEC NOVOSEDL Y Zastupitelstvo obce

OBEC NOVOSEDL Y Zastupitelstvo obce -------- -- - -- OBEC NOVOSEDL Y Zastupitelstvo obce Vyhláška č. 1/2006 o závazných částech Změny č.3 územního plánu obce Novosedly Na základě bodu 7) z programu jednání zastupitelstva obce Novosedly ze

Více

ÚP plenkovice Změna č. 1, Textová část - výrok. Studio Region, Zelná 104/13, Brno 3/2018

ÚP plenkovice Změna č. 1, Textová část - výrok. Studio Region, Zelná 104/13, Brno 3/2018 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM č. 2/97 kterou se vyhlašuje závazná část ÚPD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM č. 2/97 kterou se vyhlašuje závazná část ÚPD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM č. 2/97 kterou se vyhlašuje závazná část ÚPD Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem vydává na svém zasedání dne 14.11.1997 v souladu s ustanovením 36 odst.

Více

Textová část územního plánu

Textová část územního plánu Textová část územního plánu 1 Obsah strana I.1. Textová část územního plánu část 1 I.1. a) Vymezení zastavěného území 1 I.1. b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1 I.1. c) Urbanistická

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov IX. změna I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/ 15 602 00 Brno únor 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: Správní orgán, který změnu

Více

Změna č. 3 ÚPSÚ Ohnišov

Změna č. 3 ÚPSÚ Ohnišov řeší změny ÚPSÚ na k. ú. Ohnišov a na k. ú. Zákraví TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 3 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Ohnišov Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Ohnišov Městský úřad Dobruška Ing. arch.

Více

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Odůvodnění změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka obsahuje textovou a grafickou část. Textová část: 1. Vyhodnocení koordinace využívání

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2003. o vyhlášení závazné části územního plánu obce Lázně Toušeň

Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2003. o vyhlášení závazné části územního plánu obce Lázně Toušeň Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2003 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Lázně Toušeň Zastupitelstvo obce Lázně Toušeň se na svém zasedání dne 3.12.2003 usneslo schválit na základě

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO:

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: A) Hranice zastavěného území vymezená platným Územním plánem obce

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Obecně závazná vyhláška města Benátky nad Jizerou o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Benátky nad Jizerou Vyhláška č. 5/1998 Na základě usnesení č. 32/98 ze dne

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

Změna č.2 ÚPO Raspenava. Územní plán obce Raspenava

Změna č.2 ÚPO Raspenava. Územní plán obce Raspenava IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Územní plán obce Raspenava Fáze: Změna č.2 - návrh Pořizovatel Městský úřad Frýdlant odbor SÚ a ŽP náměstí T.G.Masaryka 37 464 01 Frýdlant Objednatel: Město Raspenava Fučíkova

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

Regulativy ÚPN obce Střítež

Regulativy ÚPN obce Střítež Příloha k části II. odůvodnění změny č. 2 Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 zahrnující právní stav po změně č. 1 Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce

Více

Příloha č. 1 Funkční regulativy k obecně závazné vyhlášce o závazné části územního plánu města Němčice nad Hanou

Příloha č. 1 Funkční regulativy k obecně závazné vyhlášce o závazné části územního plánu města Němčice nad Hanou Příloha č. 1 Funkční regulativy k obecně závazné vyhlášce o závazné části územního plánu města Němčice nad Hanou PLOCHY BYDLENÍ : Slouží pro umístění obytných objektů. Závazně jsou vymezeny plochy Bh /hromadné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN. Změna č. 5 a 6

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN. Změna č. 5 a 6 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN Změna č. 5 a 6 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Hulín OKRES : Kroměříž KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Hulín, Odbor rozvoje města a životního prostředí

Více

MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU

MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE str.1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE LOKALITY: A1-A3 Správní orgán, který změnu územního plánu

Více

ČÁST PRVNÍ. Článek 1. Účel vyhlášky

ČÁST PRVNÍ. Článek 1. Účel vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 ze dne 6.2.2003 o závazných částech 1. změny územního plánu sídelního útvaru Jenišovice ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Zastupitelstvo obce Jenišovice se na svém zasedání

Více

Ú P O O s k o ř í n e k P r á v n í s t a v p o z m ě n ě č. 2

Ú P O O s k o ř í n e k P r á v n í s t a v p o z m ě n ě č. 2 Ú P O O s k o ř í n e k P r á v n í s t a v p o z m ě n ě č. 2 V y h l á š k a č. 3 / 2 0 0 2-2 1 ze dne 16.12.2002 (ve znění vyhl. č. 25-1/2004 ze dne 28.6.2004 a změny č.2 územního plánu obce Oskořínek)

Více

JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo

JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování Obec Jiřice u Miroslavi

Více

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Slavičín Stavební úřad ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.t. Bati 508 Ředitel a.s.: Ing. arch. František Balajka Vedoucí ateliéru C: Ing. arch. Karel Dokoupil Hlavní

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obecně závazná vyhláška obce Korolupy č. 2/2004, o závazných částech územního plánu obce Korolupy. Zastupitelstvo obce Korolupy, vydává dle 84 odst. 2. písm.

Více

Změnu č. 5 územního plánu obce Václavov u Bruntálu

Změnu č. 5 územního plánu obce Václavov u Bruntálu Obec Václavov u Bruntálu Zastupitelstvo obce Václavov u Bruntálu, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

4.2.5 Odkanalizování... 4

4.2.5 Odkanalizování... 4 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

Územní plán Sadová Změna č. 2

Územní plán Sadová Změna č. 2 Územní plán Sadová Změna č. 2 Zpracovatel: Ing. Arch. Hana Vašatová Blodkova 346 500 06 Hradec Králové 6 IČO: 11582278 ČKA: 01063 Objednavatel: Obec Sadová 08/2015 Textová část Změna č. 2 Územního plánu

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MARTINICE V KRKONOŠÍCH - ZMĚNA Č.1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN MARTINICE V KRKONOŠÍCH - ZMĚNA Č.1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN MARTINICE V KRKONOŠÍCH - ZMĚNA Č.1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO O B E C M A R T I N I C E V K R K O N O Š Í C H - M A R T I N I C E V K R K O N O Š Í C

Více

ZMĚNA č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU LOKALITY POD ČILINOU V ROKYCANECH

ZMĚNA č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU LOKALITY POD ČILINOU V ROKYCANECH ZMĚNA č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU LOKALITY POD ČILINOU V ROKYCANECH 2019 ZPRACOVATEL ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU LOKALITY POD ČILINOU V ROKYCANECH Atelier T-plan, s.r.o. Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4 RNDr.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 NÁVRH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Textová část zpracovaná

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HELVÍKOVICE DATUM I/2018 PARE. textová část. návrh pro společné jednání ( 50 stavebního zákona)

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HELVÍKOVICE DATUM I/2018 PARE. textová část. návrh pro společné jednání ( 50 stavebního zákona) ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HELVÍKOVICE návrh pro společné jednání ( 50 stavebního zákona) textová část DATUM I/2018 PARE POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: Městský úřad Žamberk Odbor

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UNIČOVA Uničov, červenec 2016 Zpracoval : Ing. Renáta Urbášková ve spolupráci

Více

ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4

ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4 ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4 ZÁVAZNÁ ČÁST ZMĚNY Č.4 ÚPNSÚ TROUBKY REGULATIVY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ V ČLENĚNÍ DLE VYHLÁŠKY O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU ZADAVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: KRAJ: NÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚPNSÚ

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

VYHLÁŠKA č. 1/2000 ze dne o závazných částech územního plánu obce STÁRKOV

VYHLÁŠKA č. 1/2000 ze dne o závazných částech územního plánu obce STÁRKOV VYHLÁŠKA č. 1/2000 ze dne 23.02.2000 o závazných částech územního plánu obce STÁRKOV Zastupitelstvo obce Stárkov schválilo na svém zasedání dne 23.02.2000 výše uvedený územní plán obce (dále ÚP). Učinilo

Více

Město Čelákovice, nám.5.května 1, Čelákovice

Město Čelákovice, nám.5.května 1, Čelákovice Město Čelákovice, nám.5.května 1, 250 88 Čelákovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. E 1/2005 MĚSTA ČELÁKOVIC, O VYHLÁŠENÍ OBECNÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA ČELÁKOVIC, KTEROU

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV - stavby pro bydlení rodinné domy, bytové

Více

Návrh zadání územní studie Mutěnice L9-B

Návrh zadání územní studie Mutěnice L9-B Návrh zadání územní studie Mutěnice L9-B Základní identifikační údaje Název akce: Mutěnice L9-B Místo: k.ú. Mutěnice u Strakonic Zadavatel: Pořizovatel: Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje úřad územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ. změna č. 1. návrh. úřad územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Liberec 30, Leknínová 1063

ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ. změna č. 1. návrh. úřad územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Liberec 30, Leknínová 1063 návrh změna č. 1 pořizovatel: Magistrát města Liberec úřad územního plánování projektant: Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS 463 11 Liberec 30, Leknínová 1063 odborný garant: Ing. arch. Jiří Plašil, ČKA

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ)

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území vychází z aktuální pozemkové mapy katastrálního území Nové Hutě a Územního plánu sídelního útvaru Nové

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Zadání. územní studie. Štěkeň - Z2.1/US

Zadání. územní studie. Štěkeň - Z2.1/US Zadání územní studie Štěkeň - Z2.1/US Základní identifikační údaje Název akce: Štěkeň - Z.2.1/US Místo: k.ú. Štěkeň Zadavatel: Městys Štěkeň Pořizovatel: Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje úřad územního

Více

návrh změny č. 1 územního plánu Újezdec textová část

návrh změny č. 1 územního plánu Újezdec textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu Újezdec textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Újezdec datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele

Více