Závazná část včetně veřejně prospěšných staveb Územního plánu obce Vojkovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závazná část včetně veřejně prospěšných staveb Územního plánu obce Vojkovice"

Transkript

1 Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Obce Vojkovice Závazná část včetně veřejně prospěšných staveb Územního plánu obce Vojkovice změny č Vymezení pojmů Urbanistická koncepce je způsob, jakým bylo a v budoucnu bude záměrně rozvíjeno funkční a prostorové uspořádání sídel a krajiny. Je dána druhem funkčního využití území (, nepřípustní, případně podmíněné funkční využití ploch), uspořádáním a základní regulací území. Regulace ve vztahu k území se regulací míní usměrňování jeho vývoje žádoucím směrem a stanovení mezí při jeho využívání. Zastavěná část obce 1 (urbanizované území) Vojkovic je tvořena současně zastavěným územím obce 2 a zastavitelným územím 3. Nezastavěné území 4 je území obce mimo zastavěnou část obce. Je tvořeno zejména zemědělsky využívanými plochami, lesy, vodními plochami a toky. Nezastavěné území je Územním plánem obce Vojkovice změnou č. 1 stanoveno jako nezastavitelné území (volná krajina). Regulativy jsou ustanovení, která omezují využití a uspořádání území. Jsou odvozeny z celostátně platných předpisů nebo jsou autonomně stanoveny schvalovatelem územního plánu. 5 Jsou formulovány jako limity využití území a základní zásady uspořádání území, které nabývají platnost schválením územně plánovací dokumentace. Jsou vyjádřeny slovně, číselně nebo graficky. 6 Zóny jsou vymezená území s rozdílnými podmínkami zastavitelnosti a s rozdílným charakterem (např. odlišnými architektonickými a urbanistickými hodnotami, požadavky na zachování pohody bydlení; s rozdílnou kvalitou životního prostředí, se specifickými hodnotami a požadavky pro provádění změn ve využití území a pod.). Za pozemek (tj. plochu) rodinného domu je Územním plánem obce Vojkovice změnou č. 1 považován soubor stavebních parcel (druh pozemku zastavěné plochy a nádvoří) a pozemkových parcel, které spolu sousedí, tvoří společný funkční celek a slouží účelu, pro který byla stavba rodinný dům zřízena (povolena a kolaudována) 7. 1 např. 4 odstavec (5) Vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 2 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 139a odstavec (2). 3 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 139a odstavec (3). 4 např. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 64 odstavec (2). 5 podle slovníku (www. uur.cz) r podle Příklady regulativů v územně plánovací dokumentaci (Ústav územního rozvoje, Brno 1998). 7 podle Vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 50 odstavec (8) a Zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 139a odstavec (2) písmeno a). 1

2 Za pozemek (tj. plochu) stavby pro individuální rekreaci je Územním plánem obce Vojkovice změnou č. 1 považován soubor stavebních parcel (druh pozemku zastavěné plochy a nádvoří) a pozemkových parcel, které spolu sousedí, tvoří společný funkční celek a slouží účelu, pro který byla stavba pro individuální rekreaci zřízena (povolena a kolaudována) 8. Za zařízení občanského vybavení jsou Územním plánem obce Vojkovice změnou č. 1 považována zařízení školství (stavby škol, předškolních a školských zařízení 9 ) a výchovy; zařízení pro kulturu; tělovýchovná zařízení 10, hřiště a sportoviště; zařízení zdravotnictví (stavby pro zdravotnictví 11 ) a sociální péče; zařízení prodeje (včetně staveb pro obchod 12 ); zařízení veřejného stravování a ubytování (pohostinství a stravovací služby, ubytovací zařízení 13 ); zařízení služeb obyvatelstvu (nevýrobní služby); stavby pro administrativu, peněžnictví a pod.; dále církevní stavby; hřbitovy; zařízení sloužící rekreaci (mimo staveb pro individuální rekreaci 14 ), cestovnímu ruchu a využití volného času a pod. Za zařízení výroby jsou Územním plánem obce Vojkovice změnou č. 1 kromě staveb pro výrobu a skladování 15 považovány i zemědělské stavby 16 (stavby pro zemědělství 17 ); zařízení výrobních a opravárenských služeb; zařízení služeb motoristům (servisy, opravny a čerpací stanice pohonných hmot 18 ; hromadné garáže pro osobní automobily; autobazary a pod.; garáže, odstavné a parkovací plochy pro nákladní automobily, autobusy, traktory a pod. 19 ); zařízení stavební výroby; povrchová zařízení těžby surovin; skladovací plochy 20 ; plošná zařízení technického vybavení; plochy zvláštního určení a pod. V zahradách zastavěné části obce, které nejsou pozemky rodinného domu nebo stavby pro individuální rekreaci, hlavní stavba sklad na uložení nářadí a skladování produktů rostlinné produkce z této zahrady, je Územním plánem obce Vojkovice změnou č. 1 považována za stavbu sloužící rostlinné výrobě a uskladnění jejich produktů, tj. je považována za zemědělskou stavbu 21 bez ohledu na formální označení (hospodářská budova, zahradní domek, sklad nářadí, samostatný sklep, stodola, jiná stavba a pod.). 8 podle Vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 50 odstavec (8) a Zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 139a odstavec (2) písmeno a). 9 Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 3 písmeno f), Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 3 písmeno g), Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 3 písmeno d), Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 3 písmeno i). 16 Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 3 písmeno j), Vyhláška č. 191/2002 o technických požadavcích na stavby pro zemědělství. 18 Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 4 odstavec (6). 20 podle Vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, 5 odstavec (2) písmeno c). 21 Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 3 písmeno j). 2

3 2. Urbanistická koncepce 1. Při uspořádání a využívání území Obce Vojkovice a při rozhodování v území je nutno respektovat ochranu hodnot území a postupovat v souladu s územně plánovací dokumentací velkého územního celku usnesení č. 298 Vlády České republiky ze dne 25. března 2002 o územním plánu velkého územního celku Beskydy; sdělení č. 143/2002 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Beskydy. 2. V území je nutno zajistit ochranu ploch pro územní systém ekologické stability krajiny, pro šířkové úpravy silnic, nadřazená a oblastní vedení technické infrastruktury. 3. Urbanistická koncepce, zásady dopravního a technického vybavení řešeného území Územního plánu obce Vojkovice změny č. 1 jsou stanoveny ve výkresech 2. Grafické části, kterými jsou A. Hlavní výkres A.1 Regulativy 1 : A.2 1 : B. Další výkresy B.1 Technické vybavení území B.1.1 Vodní hospodářství 1 : B.1.2 Energetika; Telekomunikace 1 : B.2 Veřejně prospěšné stavby 1 : B.3 Zábor pozemků 1 : B.4 Širší vztahy 1 : Pro řešené území Územního plánu obce Vojkovice změny č. 1 se jako závazné stanovují regulativy základní zásady uspořádání území, limity využití území a vymezení a funkční využití zastavitelných ploch dle vymezení obsažených v A. Hlavní výkres A.1 Regulativy, A.2 : a) Urbanistické členění území vymezení zastavěné části obce (urbanizovaného území) a vymezení nezastavitelného území (volné krajiny). b) Regulace využití území zonace (tj. zásady členění a organizace území zastavitelnost území). c) Limity využití území. d) Vymezení a funkční využití zastavitelných ploch. 3

4 3. Základní zásady uspořádání a využití území Řešené území Územního plánu obce Vojkovice změny č. 1 je urbanisticky členěno na zastavěnou část obce (urbanizovaní území) a nezastavitelné území (volnou krajinu) a dále pak na zóny. 3.1 Zastavěná část obce (urbanizované území) Zastavěná část obce ve Vojkovicích zahrnuje obytné území (zóna - bydlení; zóna - smíšená; zóna - občanská vybavenost) a výrobní území (zóna - výroba, technická vybavenost). V současně zastavěném území obce se připouští bez nutnosti změny územního plánu Vojkovic nová výstavba i na plochách nevymezených jako zastavitelné plochy, změny staveb, změny ve způsobu užívání staveb a změny využití území, pokud jsou v souladu s podmínkami vymezených zón a za předpokladu splnění požadavků specifikovaných v rámci řízení vedených podle stavebního zákona k jednotlivým záměrům. V zastavěné části obce není možné zřizování lesů 22. Odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily 23 zaměstnanců a návštěvníků zařízení občanského vybavení a zařízení výroby budou buď v rámci objektu nebo na stavebním pozemku 24 zřizovaného zařízení. Kapacity zařízení pro dopravu v klidu dimenzovat pro stupeň automobilizace 1 : 3. V obytném území obce není možné umísťovat garáže, odstavné a parkovací plochy pro nákladní automobily, autobusy, traktory a pod Nezastavitelné území (volná krajina) Nezastavěné území je Územním plánem obce Vojkovice změnou č. 1 stanoveno jako nezastavitelné území (volná krajina) a tvoří jej zóna - územní systém ekologické stability krajiny; zóna - lesy; zóna - zemědělská krajina. 22 podle Zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 139a odstavec (2) písmeno b). 23 Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 4 odstavec (6). 24 Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 4 odstavec (3). 25 Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 4 odstavec (7). 4

5 Zóna bydlení Jde o území s výrazně převládající funkcí bydlení a s funkcemi doplňujícími bydlení (obslužné komunikace, sítě technického vybavení, zeleň). Předpokládá se zde vytvoření a zachování pohody bydlení bez rušivých vlivů, tj. kvalitní obytné prostředí. Zastavitelné plochy zařazené do této zóny jsou určeny pro výstavbu nových staveb pro bydlení rodinných domů. Jako stavby hlavní budou realizovány rodinné domy, které budou povoleny i kolaudovány jako první trvalé stavby budovy na pozemku (tj. mimo staveb zařízení staveniště, oplocení, sítí technického vybavení a pod.). B bydlení - rodinné domy, na pozemku se stavbou rodinného domu garáže pro osobní automobily a drobné stavby, které plní doplňkovou funkci k RD; ZP zemědělské obhospodařovaní ploch. podmíněně OV, V občanské vybavení, výroba - na pozemku se stavbou rodinného domu drobné stavby pro podnikatelskou činnost, jejichž následným provoz nebude mít nežádoucí vlivy na pohodu bydlení v této zóně. ne - stavby pro individuální rekreaci; OV, V občanské vybavení, výroba - zařízení občanského vybavení a zařízení výroby mimo podmíněně přípustných drobných staveb pro podnikatelskou činnost na pozemku se stavbou rodinného domu; L lesy - změny využití území pro zřízení (výsadbu) lesů. 5

6 Zóna - smíšená Území, ve kterém se prolíná bydlení, individuální (rodinná) rekreace, zařízení občanského vybavení i zařízení výroby, a s doplňujícími funkcemi (pozemní komunikace, odstavné a parkovací plochy, sítě a zařízení technického vybavení, zeleň). V této zóně lze umísťovat stavby pro bydlení rodinné domy, stavby pro individuální rekreaci a garáže pro osobní automobily mimo hromadných garáží. Zřizování zařízení občanského vybavení a případně i výroby (v současně zastavěném území, malého rozsahu) formou nových staveb, změnami dokončených staveb nebo změnami ve způsobu užívání staveb je podmíněno výsledky posouzení obtěžování obytného území obce jejich následným provozem (např. znečišťování ovzduší, hluk, zápach, hlodavci, hmyz atd.) a ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v obytném území obce (např. vlivem způsobu a objemu zásobování, odvozu produkce, četností a motorizací zákazníků atd.). Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech. B bydlení - stavby pro bydlení, - garáže pro osobní automobily mimo hromadných; - stavby pro individuální rekreaci formou rekreačních domků, - změny ve způsobu užívání stávajících rodinných domů původního venkovského charakteru na rekreační chalupy; - v zahradách současně zastavěného území, které nejsou součástí rodinného domu či stavby pro individuální rekreaci, je možné umístit jednu stavbu - sklad na uložení nářadí a skladování produktů rostlinné produkce z této zahrady; podmíněně ne ZP zemědělské obhospodařovaní ploch. - změny ve způsobu užívání ostatních budov na stavby pro individuální rekreaci formou rekreačních domků; OV občanské vybavení - zařízení malého rozsahu bez negativních vlivů na životní prostředí a nad přípustnou míru obtěžování okolí v obytném území obce; - zařízení malého rozsahu bez negativních vlivů na životní prostředí a nad přípustnou míru obtěžování okolí v obytném území obce; OV, V občanské vybavení, výroba - zařízení jejichž následným provozem lze předpokládat negativních vlivy na životní prostředí a nad přípustnou míru obtěžování okolí v obytném území obce; - odstavné a parkovací plochy pro nákladní automobily, autobusy, traktory a pod.; L lesy - změny využití území pro zřízení (výsadbu) lesů. 6

7 Zóna - občanská vybavenost Monofunkční území areálů občanského vybavení s doplňujícími funkcemi pozemní komunikace, odstavné a parkovací plochy, sítě a zařízení technického vybavení, zeleň včetně ochranné a izolační. V souladu s potřebami obce může zahrnovat zařízení pro: školství a výchovu; kulturu, církve a pod.; tělovýchovu a sport; zdravotnictví a sociální péči; správu a řízení (administrativu), bankovnictví a pod.; dále zařízení pro prodej, veřejné stravování a ubytování, služby obyvatelstvu; stavby pro požární bezpečnost a civilní ochranu; tj. lze zde zřizovat zařízení bez negativních vlivů na životní prostředí. Zřizování zařízení občanského vybavení a případně i výroby (malého rozsahu) formou nových staveb, změnami dokončených staveb nebo změnami ve způsobu užívání staveb je podmíněno výsledky posouzení obtěžování obytného území obce jejich následným provozem (např. znečišťování ovzduší, hluk, zápach, hlodavci, hmyz atd.) a ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v obytném území obce (např. vlivem způsobu a objemu zásobování, odvozu produkce, četností a motorizací zákazníků atd.). OV občanské vybavení - zařízení bez negativních vlivů na životní prostředí a nad přípustnou míru obtěžování okolí v obytném území obce; ZP zemědělské obhospodařovaní ploch; podmíněně B bydlení - byt vlastníka areálu a tzv. služební byty (správce, školníka a pod.) a bydlení sociální péče (domy s pečovatelskou službou, sociální byty, azylové domy a pod.); - zařízení malého rozsahu bez negativních vlivů na životní prostředí a nad přípustnou míru obtěžování okolí v obytném území obce; ne B bydlení - rodinné domy; - budovy určené nebo sloužící k individuální rekreaci; OV, V občanské vybavení, výroba - zařízení jejichž následným provozem lze předpokládat negativních vlivy na životní prostředí a nad přípustnou míru obtěžování okolí v obytném území obce, - odstavné a parkovací plochy pro nákladní automobily, autobusy, traktory a pod.; L lesy - změny využití území pro zřízení (výsadbu) lesů; 7

8 Zóna - výroba, technická vybavenost Území s převažující funkcí výrobní a obslužnou (výroba včetně živočišné, sklady, výrobní služby, zařízení stavební výroby, služeb motoristům, plošná zařízení technického vybavení území a pod.) s eventuálním umístěním některých druhů občanského vybavení náročných na plochu nebo dopravní zatížení, a dále s doplňujícími funkcemi (pozemní komunikace, odstavné a parkovací plochy, sítě a zařízení technického vybavení, zeleň včetně ochranné a izolační). Zřizování zařízení výroby a případně občanského vybavení formou nových staveb, změnami dokončených staveb nebo změnami ve způsobu užívání staveb je podmíněno výsledky posouzení obtěžování obytného území obce jejich následným provozem (např. znečišťování ovzduší, hluk, zápach, hlodavci, hmyz atd.) a ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v obytném území obce (např. vlivem způsobu a objemu zásobování, odvozu produkce, četností a motorizací zákazníků atd.). Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, nesmí v obytném území obce překročit limity uvedené v příslušných předpisech. Případná hygienická ochranná pásma nových zařízení nesmí zasahovat stavby pro bydlení. B bydlení - garáže pro osobní automobily; - zařízení výroby; ZP zemědělské obhospodařovaní ploch; podmíněně B bydlení - byt vlastníka areálu a tzv. služební byty na základě výsledku posouzení jejich umístění z hygienického hlediska; OV občanské vybavení - zařízení nemající vysoké nároky na kvalitu životního prostředí a neobtěžování z okolí; ne B bydlení - rodinné domy; - budovy určené nebo sloužící k individuální rekreaci; OV občanské vybavení - zařízení mající vysoké nároky na kvalitu životního prostředí a neobtěžování z okolí; L lesy - změny využití území pro zřízení (výsadbu) lesů. 8

9 Zóna - územní systém ekologické stability krajiny Jde o skladebné části územního systému ekologické stability krajiny. Vyloučena je nová výstavba budov a zmenšování rozsahu zóny. Zásahy (vodní díla, liniové stavby a oplocení či změny druhů pozemků atd.) jsou možné pouze v případech, kdy jsou v souladu s územním plánem obce Vojkovice. Na plochách chybějících biocenter a biokoridorů je nutno zabezpečit takové hospodaření, které by nezhoršilo stávající stav, tzn., že na pozemcích vymezených pro ÚSES nelze např. realizovat budovy trvalého charakteru, trvalé travní porosty měnit na ornou půdu, odstraňovat nárosty nebo jednotlivé stromy a pod. Přípustné jsou pouze hospodářské zásahy mající ve svém důsledku ekologicky přirozené zlepšení stávajícího stavu (např. zatravnění orné půdy, výsadba břehových porostů, zalesnění). L lesy; ZP zemědělské obhospodařovaní ploch. podmíněně ne Sítě technického vybavení. B bydlení - stavby pro bydlení, - garáže pro osobní automobily; - budovy určené nebo sloužící k individuální rekreaci; OV občanské vybavení, - zařízení občanského vybavení; - zařízení výroby. 9

10 Zóna - lesy Území pozemků určených k plnění funkcí lesa mimo vymezený územní systém ekologické stability krajiny. V územním plánu obce Vojkovice změně č. 1 zakresleno na lesních pozemcích druhu pozemků dle použitých mapových podkladů. Zřizování nových zařízení lesní dopravní sítě a zařízení sloužící k zajišťování provozu lesních školek a zařízení k provozování myslivosti je podmíněno jejich souladem s lesním hospodářským plánem (LHP) nebo lesní hospodářskou osnovou (LHO). Rozsah a způsob oplocení lesních školek, plantáží dřevin, případných obor je podmíněno dodržení podmínek specifikovaných a samostatně dohodnutých u jednotlivých konkrétních záměrů. Vyloučeno je oplocování ostatních lesních pozemků mimo dočasné ochrany zalesňovaných ploch. L lesy; ZP zemědělské obhospodařovaní ploch. podmíněně - zařízení lesní dopravní sítě a zařízení sloužící k zajišťování provozu lesních školek a k provozování myslivosti obsažená v LHP nebo LHO, - oplocení lesních školek, plantáží dřevin, případných obor a dočasné oplocení zalesňovaných ploch; Sítě technického vybavení; ne B bydlení - stavby pro bydlení, - garáže pro osobní automobily; - budovy určené nebo sloužící k individuální rekreaci; OV občanské vybavení - zařízení občanského vybavení; - zařízení výroby; L lesy - oplocení lesních pozemků mimo oplocení obor, plantáží vánočních stromků a dočasného oplocení zalesňovaných ploch. 10

11 Zóna - zemědělská krajina Je to převážně zemědělsky obhospodařované území. Umožňuje i pobyt v přírodě a některé sportovně rekreační aktivity (pěší turistika, cykloturistika, myslivost, rybolov, jízda na koni atd.), většinou bez nároků na umísťování budov. Stavby veřejně přístupných komunikací, zařízení technického vybavení a nadzemní sítě technického vybavení, vodní díla vyžadujících územní rozhodování, jsou pouze dle řešení obsaženého v územním plánu Vojkovic. Realizace nezbytných přístupů k pozemkům (polních cest) a stavbám, vodní díla nevyžadující územní řízení a podzemní sítě technického vybavení, změny druhů pozemků v rámci zemědělské půdy jsou možné bez nutnosti změny územního plánu obce. Rozsah a způsob oplocení případných produkčních ploch zahradnické rostlinné výroby (ovocné sady, ovocné a okrasné školky a pod.) a případných ploch lesní výroby a myslivosti (lesních školek, plantáží dřevin, případných obor a dočasné oplocení zalesňovaných ploch) a umístění dočasných staveb budov je podmíněno dodržení podmínek specifikovaných a dohodnutých při projednávání jednotlivých konkrétních záměrů. Vyloučeno je oplocování ostatních pozemků mimo dočasné ochrany pastevních areálů a dočasné ochrany zalesňovaných ploch. ZP zemědělské obhospodařovaní ploch; OV občanské vybavení - zařízení sloužící rekreaci a využívání volného času bez nároku na umísťování budov (odpočívky cykloturisů, hřiště, střelnice, lyžařské vleky a pod); podmíněně - oplocování produkčních ploch zahradnické výroby a případných ploch lesní výroby a myslivosti; L lesy - zřizování (výsadbu) lesů jen tak, že vzdálenost 50 m od budoucího lesa nezasáhne do zastavěné části obce, aby nemohlo dojít k budoucímu zastínění staveb pro bydlení, že budou dodrženy požadavky na ochranu krajinného rázu; Sítě technického vybavení; ne B bydlení - stavby pro bydlení, - garáže pro osobní automobily; - budovy určené nebo sloužící k individuální rekreaci; OV občanské vybavení, - zařízení občanského vybavení vyžadující budovy; - zařízení výroby. 11

12 4. Veřejně prospěšné stavby Veřejně prospěšné stavby Územního plánu obce Vojkovice změny č. 1 jsou vymezeny v B. Další výkresy B.3 Veřejně prospěšné stavby (v měřítku 1 : 5 000), jejich umístění bude upřesněno projektovou dokumentací k jednotlivým stavbám. Veřejně prospěšné stavby Územního plánu obce Vojkovice změny č. 1 : - občanské vybavení: - návrhová plocha u školy pro dobudování centra obce (pozemek parc. č. 170/1 k. ú. Vojkovice) ÚPNSÚ schválený , - areál zdraví (pozemek parc. č. 626 k. ú. Vojkovice) ÚPNSÚ schválený ; - zařízení dopravy: - místní (obslužná) komunikace ÚPNSÚ schválený ; - vodovody sloužících veřejné potřebě: - vodovodní řady pitné vody ÚPNSÚ schválený ; - kanalizace sloužících veřejné potřebě: - stoka kanalizace splaškové změna č. 1, - výtlačný řad veřejné kanalizace splaškové změna č. 1, - čerpací stanice kanalizace změna č. 1, - obecní čistírna odpadních vod na pozemku parc. č. 717 k. ú.vojkovice změna č. 1 (plocha zm1 / ČOV), - čistírna odpadních vod na pozemku parc. č. 202/1 k. ú.vojkovice změna č. 1 (pro plochu zm1 / 9), - stoky výustní kanalizace a výustní objekty kanalizace změna č. 1; - vedení a zařízení distribuční soustavy elektroenergetiky zřizovaná a provozovaná ve veřejném zájmu: - trafostanice včetně VN přípojek ÚPNSÚ schválený , - vedení elektřiny NN nadzemní ÚPNSÚ schválený , - vedení elektřiny NN podzemní ÚPNSÚ schválený ; - vedení a zařízení distribuční soustavy plynárenství zřizovaná a provozovaná ve veřejném zájmu: - STL plynovod ÚPNSÚ schválený ; - veřejná pevná telekomunikační síť: - telekomunikační kabel podzemní ÚPNSÚ schválený

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ BH BYDLENÍ HROMADNÉ V BYTOVÝCH DOMECH bydlení v bytových domech stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely administrativní zařízení školská

Více

ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov

ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Obecní úřad Zálesná Zhoř, Zálesná Zhoř 33. 664 84 Objednatel: Obec Zálesná Zhoř Projektant:

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B A T Ň O V I C E - B A T Ň O V I C E 4 5 4 2 3 2 B A T Ň O V I C E PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

Úplné znění obecně závazné vyhlášky obce Zbizuby č. 1/2002 o závazných částech ÚP obce Zbizuby, jak vyplývá z pozdějších změn.

Úplné znění obecně závazné vyhlášky obce Zbizuby č. 1/2002 o závazných částech ÚP obce Zbizuby, jak vyplývá z pozdějších změn. Úplné znění obecně závazné vyhlášky obce Zbizuby č. 1/2002 o závazných částech ÚP obce Zbizuby, jak vyplývá z pozdějších změn. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek l Účel vyhlášky 1.) Vyhláška vymezuje

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

I.1. Textová část územního plánu část 1

I.1. Textová část územního plánu část 1 I.1. Textová část územního plánu část 1 I.1. a) Vymezení zastavěného území 1.1 Územní plán Valšov přebírá hranici zastavěného území k 15. květnu 2008, která byla vymezena podle ustanovení 58 zákona č.

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 Doporučené regulativy funkčního a prostorového uspořádání se uplatní při zpracování regulačních

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE Změna č. 2 I. NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ING. ARCH. ALEŠ PALACKÝ a kolektiv DUBEN 2015 ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE - ZMĚNA Č. 2 I. NÁVRH OBJEDNATEL POŘIZOVATEL OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KRAJ

Více

O B E C P R A V L O V

O B E C P R A V L O V O B E C P R A V L O V OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2 / 2006 ze dne 27.12.2006, o závazných částech změny č.1 územního plánu obce Pravlov, kterou se mění vyhláška č.2/2000 Zastupitelstvo obce Pravlov na základě

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

A3. Návrh závazné části ve formě regulativů

A3. Návrh závazné části ve formě regulativů KONCEPT ŘEŠENÍ 65 A3. Návrh závazné části ve formě regulativů Závazná část územního plánu ve formě regulativů obsahuje základní zásady uspořádání území a limity jeho využití, vymezuje veřejně prospěšné

Více

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby se na svém zasedání dne 29.6.2006

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO:

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: A) Hranice zastavěného území vymezená platným Územním plánem obce

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 textová část 2 hlavní výkres Odůvodnění Změny 1 textová část 2 výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Více

VYHLÁŠKA Města Mělníka, okres Mělník

VYHLÁŠKA Města Mělníka, okres Mělník VYHLÁŠKA Města Mělníka, okres Mělník Číslo 2/2005 Zastupitelstvo města Mělník na svém zasedání dne 8.11.2005 se usnesla vydat podle 29 odst.3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM č. 2/97 kterou se vyhlašuje závazná část ÚPD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM č. 2/97 kterou se vyhlašuje závazná část ÚPD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM č. 2/97 kterou se vyhlašuje závazná část ÚPD Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem vydává na svém zasedání dne 14.11.1997 v souladu s ustanovením 36 odst.

Více

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Odůvodnění změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka obsahuje textovou a grafickou část. Textová část: 1. Vyhodnocení koordinace využívání

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NOVÁ SÍDLA č /2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NOVÁ SÍDLA č /2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NOVÁ SÍDLA č.18.12./2006 kterou se vyhlašují závazné části Územního plánu obce Nová Sídla ---------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Příloha č. 1 Funkční regulativy k obecně závazné vyhlášce o závazné části územního plánu města Němčice nad Hanou

Příloha č. 1 Funkční regulativy k obecně závazné vyhlášce o závazné části územního plánu města Němčice nad Hanou Příloha č. 1 Funkční regulativy k obecně závazné vyhlášce o závazné části územního plánu města Němčice nad Hanou PLOCHY BYDLENÍ : Slouží pro umístění obytných objektů. Závazně jsou vymezeny plochy Bh /hromadné

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV I. NÁVRH I.A. Textová část Objednatel Pořizovatel Zpracovatel obec Bezvěrov Obecní úřad Bezvěrov se zajištěním kvalifikačních požadavků: Ing. Martina Miklendová

Více

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Slavičín Stavební úřad ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.t. Bati 508 Ředitel a.s.: Ing. arch. František Balajka Vedoucí ateliéru C: Ing. arch. Karel Dokoupil Hlavní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část příloha č. 1 opatření obecné pova hy návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dynín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

PLOCHY REKREACE PLOCHY REKREACE RODINNÉ RR

PLOCHY REKREACE PLOCHY REKREACE RODINNÉ RR PLOCHY REKREACE PLOCHY REKREACE RODINNÉ RR - stávající stavby rodinné rekreace tab. č. 1 - skleníky, altány, pergoly, zahradní krby - stavby pro uskladnění zemědělských výpěstků a nářadí - stavby včelínů

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE str.1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE LOKALITY: A1-A3 Správní orgán, který změnu územního plánu

Více

ČÁST PRVNÍ. Článek 1. Účel vyhlášky

ČÁST PRVNÍ. Článek 1. Účel vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 ze dne 6.2.2003 o závazných částech 1. změny územního plánu sídelního útvaru Jenišovice ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Zastupitelstvo obce Jenišovice se na svém zasedání

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

4.2.5 Odkanalizování... 4

4.2.5 Odkanalizování... 4 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

Změna č.2 ÚPO Raspenava. Územní plán obce Raspenava

Změna č.2 ÚPO Raspenava. Územní plán obce Raspenava IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Územní plán obce Raspenava Fáze: Změna č.2 - návrh Pořizovatel Městský úřad Frýdlant odbor SÚ a ŽP náměstí T.G.Masaryka 37 464 01 Frýdlant Objednatel: Město Raspenava Fučíkova

Více

JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo

JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování Obec Jiřice u Miroslavi

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4

ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4 ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4 ZÁVAZNÁ ČÁST ZMĚNY Č.4 ÚPNSÚ TROUBKY REGULATIVY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ V ČLENĚNÍ DLE VYHLÁŠKY O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU ZADAVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: KRAJ: NÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚPNSÚ

Více

MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU

MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Vyhláška č.6 Města Roztoky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška č.6 Města Roztoky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Vyhláška č.6 Města Roztoky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky se usneslo dne 7.září 1995 vydat podle 16 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obecně závazná vyhláška obce Korolupy č. 2/2004, o závazných částech územního plánu obce Korolupy. Zastupitelstvo obce Korolupy, vydává dle 84 odst. 2. písm.

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

Regulativy ÚPN obce Střítež

Regulativy ÚPN obce Střítež Příloha k části II. odůvodnění změny č. 2 Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 zahrnující právní stav po změně č. 1 Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV - stavby pro bydlení rodinné domy, bytové

Více

Ú P O O s k o ř í n e k P r á v n í s t a v p o z m ě n ě č. 2

Ú P O O s k o ř í n e k P r á v n í s t a v p o z m ě n ě č. 2 Ú P O O s k o ř í n e k P r á v n í s t a v p o z m ě n ě č. 2 V y h l á š k a č. 3 / 2 0 0 2-2 1 ze dne 16.12.2002 (ve znění vyhl. č. 25-1/2004 ze dne 28.6.2004 a změny č.2 územního plánu obce Oskořínek)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

č. 1/2000 k Územnímu plánu obce

č. 1/2000 k Územnímu plánu obce Obecní zastupitelstvo obce Těšetice, zmocněné ustanoveními 36 odst. 1 písm. n) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a 26 odst. 2 zákona čís. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 NÁVRH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Textová část zpracovaná

Více

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ)

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území vychází z aktuální pozemkové mapy katastrálního území Nové Hutě a Územního plánu sídelního útvaru Nové

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STŘÍTEŽ

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STŘÍTEŽ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STŘÍTEŽ I. TEXTOVÁ ČÁST - VÝROK Úvod Textovou část územního plánu obce Střítež zahrnující právní stav po změně č. 1 zpracoval pořizovatel a je zařazena jako příloha k textové

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Odbor rozvoje města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Ředitel a.s.: Vedoucí ateliéru C: Hlavní inženýr projektu: Ing.arch. František Balajka Ing.arch.

Více

O B E C Ř E H L O V I C E

O B E C Ř E H L O V I C E O B E C Ř E H L O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 18/2001 ze dne 3.7.2001, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Řehlovice Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE CHVALEČ Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE CHVALEČ Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE CHVALEČ Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C C H V A L E Č 1 : 5 0 0 0 C H V A L E Č 2 3 1 5 4 2 1 1 C H V A L E Č PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

Územní plán Sadová Změna č. 2

Územní plán Sadová Změna č. 2 Územní plán Sadová Změna č. 2 Zpracovatel: Ing. Arch. Hana Vašatová Blodkova 346 500 06 Hradec Králové 6 IČO: 11582278 ČKA: 01063 Objednavatel: Obec Sadová 08/2015 Textová část Změna č. 2 Územního plánu

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUCHDOL NAD ODROU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUCHDOL NAD ODROU ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUCHDOL NAD ODROU Změna č. 7 I. NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ING. ARCH. ALEŠ PALACKÝ a kolektiv SRPEN 2015 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUCHDOL NAD ODROU - ZMĚNA Č. 7 I. NÁVRH OBJEDNATEL

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Slavičín Stavební úřad ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.t. Bati 508 Ředitel a.s.: Ing. arch. František Balajka Vedoucí ateliéru C: Ing. arch. Karel Dokoupil Hlavní

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

0 6. 2 0 1 3 S L O V A N S K É N Á M Ě S T Í Č P.

0 6. 2 0 1 3 S L O V A N S K É N Á M Ě S T Í Č P. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O Ř I Z O V A T E L D A T U M M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T R U T N O V 0 6. 2 0 1 3 S L O V A N S K É N Á M Ě S T Í Č P. 1 6 5 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 PŘÍLOHA

Více

Textová část změny č. 6 ÚPO Chlum u Třeboně

Textová část změny č. 6 ÚPO Chlum u Třeboně Textová část změny č. 6 ÚPO Chlum u Třeboně vydávající správní orgán: Zastupitelstvo městyse Chlum u Třeboně Pořizovatel: Městský úřad Třeboň odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého náměstí

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ REGULATIVY FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ REGULATIVY FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ REGULATIVY FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ po změně č. 10 vydané Zastupitelstvem města Frýdlant nad Ostravicí 24.února 2011, která nabyla účinnosti 16.března 2011 1 Urbanizované

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEREZÍN. okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEREZÍN. okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEREZÍN okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám.1, 695 35 Hodonín Objednatel: Obec Terezín, Terezín

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY POŘIZOVATEL: Obecní úřad KOSTOMLÁTKY ETAPA OBJEDNATEL: Obec KOSTOMLÁTKY Návrh ZHOTOVITEL: ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch.

Více

Město Čelákovice, nám.5.května 1, Čelákovice

Město Čelákovice, nám.5.května 1, Čelákovice Město Čelákovice, nám.5.května 1, 250 88 Čelákovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. E 1/2005 MĚSTA ČELÁKOVIC, O VYHLÁŠENÍ OBECNÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA ČELÁKOVIC, KTEROU

Více

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí ÚZEMNÍ PLÁN MILOVICE Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí Obec Milovice AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, 627

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Obecně závazná VYHLÁŠKA BRUMOVICE

Obecně závazná VYHLÁŠKA BRUMOVICE Obecně závazná VYHLÁŠKA Č. 21/1999 ze dne 14.12.1999 o užívání schváleného Územního plánu obce BRUMOVICE Rada obce Brumovice se dne 14.12.1999 usnesla vydat, na základě ustanovení 29 odst. 3 zák. č. 50/1976

Více

návrh změny č. 1 územního plánu Újezdec textová část

návrh změny č. 1 územního plánu Újezdec textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu Újezdec textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Újezdec datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele

Více

Pořizovatel: Steinbrenerova 6, Vimperk. Vypracoval: MěÚ Vimperk, odbor výstavby a ÚP

Pořizovatel: Steinbrenerova 6, Vimperk. Vypracoval: MěÚ Vimperk, odbor výstavby a ÚP ÚZEMNÍ STUDIE NAD TRATÍ P Plloocchhyy S O 4433,, V P 4444,, S O 4455,, V P 4466,,V P 4499,, S O 5522,, V P 5533 zz Ú ÚP PV Viim mppeerrkk ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor Steinbrenerova

Více

Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY ČÁST PRVNÍ

Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY ČÁST PRVNÍ Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY Zastupitelstvo obce Paseka se na svém zasedání dne 10. 12. 2004 rozhodlo vydat

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 3 a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

NÁVRH. Vrábče. změny č.3 územního plánu obce. upravený pro veřejné projednání

NÁVRH. Vrábče. změny č.3 územního plánu obce. upravený pro veřejné projednání NÁVRH změny č.3 územního plánu obce Vrábče upravený pro veřejné projednání Záznam o účinnmosti Tato změna č. 3 územního plánu obce byla vydána usnesením zastupitelstva obce Vrábče č ze dne. Změna č. 3

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

P o m e z í n a d O h ř í

P o m e z í n a d O h ř í Obec Pomezí nad Ohří Obecně závazná vyhláška 10/1998 ve znění OZV 11/2005 o změně závazných částí územního plánu sídelního útvaru P o m e z í n a d O h ř í Starosta obce Pomezí nad Ohří na základě usneseni

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

Změna č.4 ÚPO VODĚRADY. Změna č.4

Změna č.4 ÚPO VODĚRADY. Změna č.4 Strana 1 (celkem 8) Změna č.4 ÚPO VODĚRADY A. Změna č.4 Změna ÚPO je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zejména zák.č.191/2008

Více