ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÁ Š KOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBOŠTOV, OKRES TEPLICE KPT. JAROŠE 130, PROBOŠTOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÁ Š KOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBOŠTOV, OKRES TEPLICE KPT. JAROŠE 130, 417 12 PROBOŠTOV"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÁ Š KOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBOŠTOV, OKRES TEPLICE KPT. JAROŠE 130, PROBOŠTOV Dokument vstupuje v platnost dnem V Proboštově dne razítko: Mgr. Pavlína Langerová, ředitelka školy

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. 1 Název ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÁ ŠKOLA 1. 2 Předkladatel Základní škola: Základní škola Proboštov, okres Teplice Ulice, č.p., č.o.: Kpt.Jaroše 130 PSČ, město: Proboštov IČO: IZO: RED-IZO: Jméno ředitele: Mgr. Pavlína Langerová Jméno koordinátora tvorby ŠVP: Mgr. Jiřina Klašková Kontakty: tel./fax: web: Zřizovatel školy Název: Obec Proboštov Adresa: nám. Svobody 700, Proboštov Zástupce zřizovatele: Alenka Antošová Kontakty: tel.: web:

3 1. 4 Důležitá data Pedagogická rada projednala a schválila dne: Školská rada schválila dne: Dokument vstupuje v platnost dnem: V Proboštově dne

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Historie školy Na začátku 20. století dosáhla obec zřízení vlastní obecné školy, která v obci chyběla. Děti doposud chodily do sousední novosedlické školy. V září 1902 byl položen základní kámen ke stavbě nové školy, která byla v září 1903 otevřena. Jednalo se ovšem o školu německou. S rostoucím sebevědomím české menšiny rostly i její snahy o zřízení své vlastní české školy. Žádosti, podporované podpisovou akcí českých rodičů, bylo v roce 1905 vyhověno a od září roku 1906 mohlo začít české vyučování. Nové budovy dvoutřídní školy se však česká menšina dočkala až v roce Česká škola fungovala až do roku 1938, znovu byla otevřena až po roce V poválečné éře školy zde působilo několik zanícených pedagogů. V obou budovách, k nimž přibyla v roce 1962 nově postavená národní škola, sídlila od roku 1953 osmiletka (později základní devítiletá škola). V roce 2005 proběhla rekonstrukce a modernizace některých částí školy, následující rok se uskutečnily opravy budovy české školy po havárii vodovodního řádu. V roce 2007 si připomínáme 100. výročí založení české školy. Velikost a úplnost školy Základní škola Proboštov je plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky. Nachází se na úpatí Krušných hor v těsném sousedství lázeňského města Teplice. První i druhý stupeň má po jedné třídě v ročníku. Kapacita školy je 360 žáků. Budovy školy jsou situovány v prostoru klidné části obce obklopené zelení přilehlého lesa a nedalekého parku. Před školou se nachází 2 autobusové zastávky městské hromadné dopravy. Do školy v současné době dojíždí 33 žáků z okolních obcí. Vybrané ukazatele Školní rok Počet tříd Počet žáků Počet oddělení školní družiny Přepočtený počet ped. pracovníků - učitelé -vychovatelé -asist. pedagoga 2004/ ,2 1,0 1,0 2005/ ,1 1,0 1,0 2006/ ,3 1,0 1,0 2007/2008 předpoklad ,4 1,0 1,0

5 Vybavení školy Materiální Škola je celkem dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami a na výrobě mnoha se podílí i samotní vyučující. Při výuce některých předmětů jsou využívány počítačové výukové programy a internet. Pro další vzdělávání a práci žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukové programy jsou průběžně dle možností doplňovány o nové. Prostorové Areál školy tvoří čtyři oddělené budovy - hlavní budova s 2. stupněm v ulici Kpt. Jaroše, budova školní družiny v Meziškolské ulici, budova 1. stupně v Krátké ulici a školní jídelna v ulici U Parku. Součástí školy je přilehlé školní hřiště s tenisovou zdí. Hlavní budova v ulici Kpt. Jaroše slouží celému druhému stupni. V této budově sídlí vedení školy, hospodářka školy, zde se také nacházejí čtyři kmenové třídy, odborné učebny (fyzika a chemie, pěstitelské práce, učebna výpočetní techniky), kabinet s pomůckami, sklad učebnic, fond DVD a CD disků, videotéka, fonotéka, příručky aj.) a sborovna pedagogů druhého stupně. V prostoru zčásti zatravněného dvora hlavní budovy využívají žáci v době hlavní přestávky pevně zabudovaného stolu pro stolní tenis, basketbalového koše a travnatého prostoru určeného k míčovým hrám. Část ohraničeného prostoru také tvoří záhony určené k obdělávání v rámci pracovních činností. Budova v Meziškolské ulici zahrnuje prostory určené školní družině s kapacitou 70 žáků, odborné učebny (nová učebna výpočetní techniky, výtvarná výchova, dílny, žákovská kuchyňka a tělocvična). Nachází se zde také školní žákovská a učitelská knihovna. Budova v Krátké ulici slouží celému prvnímu stupni. Kromě kmenových tříd se zde nachází sborovna pedagogů prvního stupně a odborná učebna pro hudební výchovu, v níž je nově nainstalována interaktivní tabule. V zahradě, která spojuje budovu 1. stupně s budovou školní družiny, lze k výuce i odpočinku využít zázemí s dřevěnými stoly a lavičkami, prolézačky. Hřiště je za pěkného počasí využíváno při hodinách tělesné výchovy. Žáci zde absolvují různé atletické disciplíny (běh, skok daleký, vrh koulí, hod kriketovým míčkem). Prostoru lze využít i k míčovým hrám (volejbal, fotbal aj.). Škola může využívat také nedaleký sportovní areál TJ Proboštov, kde se také mj. nachází hřiště na plážový volejbal a hokejbal. Škola plánuje v následujících letech hřiště zmodernizovat. Škola má svou vlastní kuchyň s kapacitou 130 jídel a menší jídelnu s kapacitou 56 míst. Technické Pro výuku ICT, ale i dalších předmětů, jsou určeny dvě nadstandardní učebny výpočetní techniky (v jedné 16 a ve druhé 19 PC propojených do počítačové sítě) s rychlým připojením k Internetu. Učitelé mají ve sborovnách k dispozici počítač s multifunkčním zařízením (tiskárna, scanner, kopírka) a přístupem na Internet. V každé sborovně se nachází jedna kopírka určená pro pedagogy. Další kopírka je umístěna v kanceláři hospodářky školy. Škola je vybavena kvalitní audiovizuální technikou (přenosný dataprojektor, interaktivní tabule, digitální fotoaparát, videokamera, 2 videorekordéry, 1 videopřehrávač, 2 DVD přehrávače). Hygienické Pro odpočinek je k dispozici školní družina, od jara do podzimu školní dvory s výše uvedeným vybavením. Samozřejmostí je standardní sociální zázemí na jednotlivých budovách školy včetně sprch u tělocvičny. V budoucnu je plánována modernizace sociálního zařízení v budově 1.stupně.

6 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele, 12 učitelů, 1 asistent pedagoga a 1 vychovatelka školní družiny. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen. Tři pedagogičtí pracovníci nemají zatím požadovanou kvalifikaci, ale jeden z nich v roce 2008 odpovídající studium dokončí. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s osvědčením o absolvovaném kurzu Náprava specifických poruch učení (I. stupeň 4 uč., II. stupeň 2 učitelé). Škola má také výchovného poradce, školního metodika prevence, koordinátora enviromentální výchovy a koordinátora ICT. Velký důraz je kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou bezpečnost a ochrana zdraví, cizí jazyky, environmentální výchova, moderní metody v didaktice předmětů, prohlubování odbornosti, osobnostní a sociální výchova, práce s výpočetní a komunikační technikou. V uplynulých letech prošlo 100% pedagogů úrovní Z ve školení práce na počítači v projektu PI SIPVZ a 33% pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul, volitelné moduly: tabulkový kalkulátor, multimédia, I. stupeň, počítačová grafika a fotografie). Cílem je využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve výuce žáků, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a běžná práce na počítači. Charakteristika žáků Kromě žáků z Proboštova tvoří část žáci dojíždějící z okolních obcí a města (21%). V posledních letech se ve škole vzdělávají i děti cizích státních příslušníků (4). Dlouholeté zkušenosti jsou s integrací žáků se SPUCH (16 integrovaných) i žáků s jiným zdravotním postižením (2 žáci s těžkým zdravotním postižením těžké zrakové a těžké tělesné postižení). Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. Ročníkové a celoškolní projekty, mezinárodní spolupráce Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou: ročníkové (krátkodobé, celoroční) a celoškolní (krátkodobé i celoroční).téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Příprava, realizace a výstupy projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Mezi další projekty školy patří např. projekt Zdravé zuby (I. stupeň ), Čas proměn (žáci VI. třídy), O dospívání a menstruaci (určeno dospívajícím dívkám II. stupně), Evropský den jazyků, Jeden svět na školách. Patříme mezi pilotní školy pro zadávání SCIO testů. Škola nemá zatím navázán kontakt se zahraničními partnerskými školami. Žákovský parlament V říjnu 2005 byl založen žákovský parlament, jehož členové - zástupci z jednotlivých tříd se scházejí jednou měsíčně s vedením školy. Žákovský parlament umožňuje žákům spolupodílet se na řešení problémů školy, dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhují a sami organizují své vlastní projekty.

7 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, v konzultačních dnech, popř. osobně či telefonicky dle přání rodičů (zákonných zástupců). Pro rodiče a veřejnost škola již několikátým rokem pořádá Den otevřených dveří. Rodiče mají možnost se prostřednictvím internetových stránek školy seznamovat s děním ve škole, s úspěchy žáků v soutěžích, se zprávou ČŠI, mohou si prohlédnout fotogalerii pořízenou z jednotlivých školních i mimoškolních akcí aj. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. Unie rodičů V roce 2003 byla založena Unie rodičů ČR - sdružení při ZŠ Proboštov v Proboštově. Zástupci rodičů žáků se schází přibližně 4x za školní rok, popř. dle potřeby. Unie rodičů je vedením školy seznamována s činností školy, s výsledky vzdělávání, záměry a dalším rozvojem. Rodiče se vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí, zajišťují finanční prostředky na účast v soutěžích, startovné, cestovné, odměny a kulturní pořady. Přispívají také formou sponzorských darů. Školská rada Školská rada byla založena v lednu 2006 na základě zákona č. 561/2004 Sb a 168. Ve školské radě jsou 3 členové (1 zástupce zřizovatele, 1 zástupce zákonných zástupců a 1 zástupce pedagogických pracovníků školy). Zástupci se setkávají nejméně 2x ročně. Předmětem Školské rady je schvalování návrhů rozpočtu školy, výroční zprávy o činnostech školy, vyjadřuje se k rozboru hospodaření školy a podává návrhy na zlepšení hospodaření, vyjadřuje se ke změnám školního řádu, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, vyjadřuje se k návrhům ŠVP a jeho uskutečňování, k pravidlům pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, projednává návrh rozpočtu na další rok, projednává inspekční zprávy ČŠI aj. Obec Proboštov Škola spolupracuje s obcí nejen po stránce zajištění nezbytného provozu, ale i při zajišťování kulturního dění v obci (Školní akademie, výstavy, Den dětí v obci, Slavnostní zahájení školního roku a přivítání prvňáčků, Mikulášská nadílka, Pálení čarodějnic, Slavnostní oceňování úspěšných žáků starostkou obce, Slavnostní vyřazování žáků 9. ročníku na obecním úřadě, ) Školská komise Ve školním roce 2006/2007 obnovila svoji aktivní činnost školská komise, která je poradním orgánem Obce Proboštov ve školských záležitostech. Sleduje aktuální potřeby školství, dává návrhy na řešení otázek vyplývajících ze zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Mezi její členy patří ředitelka a zástupkyně školy. Spolupráce s jinými subjekty Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků se SPU je úzká spolupráce s PPP Teplice. V případě nevidomé integrované žákyně škola spolupracuje s SPC pro smyslově postižené DEMOSTHENES Centrum komplexní péče Ústí nad Labem, Tyfloservisem Ústí nad Labem, SPC při Škole Jaroslava Ježka, Speciálních školách pro zrakově postižené a s Arkadií v Teplicích. V případě integrovaného žáka s těžkým tělesným postižením škola spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem při Speciální ZŠ a Speciální MŠ Teplice. V oblasti enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje s Občanským sdružením Šťovík Teplice, Severem Litoměřice a Terezou Praha. V oblasti prevence s Policií České republiky (Ajaxův zápisník, besedy). 1 Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ze dne 24. září 2004 s platností od ledna 2005.

8 V oblasti kulturních akcí využívá škola spolupráci s Regionálním muzeem Teplice, Domem kultury Teplice, Regionální knihovnou Teplice aj. Zvláště ve sportu a mimoškolních aktivitách je výrazná spolupráce s oddílem Judo Proboštov, TJ Bonex Teplice, Plaveckou školou Žabka, ZŠ Dubí, ZŠ Novosedlice, DDM Teplice a ZUŠ Dubí. O dění ve škole dává škola příležitostně vědět prostřednictvím regionálního tisku (Severočeský deník, deník Právo), místního tisku (Proboštovský zpravodaj) a prezentuje se na svých webových stránkách.. V rámci prevence využívá škola spolupráci s Českou společností AIDS pomoc, Policií ČR a společností Člověk v tísni. Škola také úzce spolupracuje s IPS ÚP Teplice a MŠ Pastelka Proboštov. V oblasti zájezdů, exkurzí a dopravy spolupracují DP Teplice a CK Ámos Teplice. Servisní služby Školní družina Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Kapacita ŠD je 70 žáků. ŠD není pokračováním školního vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a různorodé zájmy žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tj. dohled nad žáky po určitou dobu před zahájením nebo po skončení vyučování. Školní knihovna V knihovně je soustředěna část informačních zdrojů školy. Fond tvoří naučná literatura, beletrie, knihy encyklopedického charakteru, zábavné i naučné časopisy. Knihovna dále poskytuje katalogy knižních nabídek Klubu mladého čtenáře a zajišťuje objednávky vybraných knih. Knihovna je využívána zejména žáky (cca 150 výpůjček za školní rok). Školní knihovna připravuje spolupráci s Místní lidovou knihovnou Proboštov a plánuje meziknihovní výpůjčky. Zároveň se připravuje zpracování celého fondu knihovny na počítači tak, aby byl katalog přístupný pedagogům i žákům. Od roku 2007 pořádá knihovna pro žáky Noc s Andersenem.

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Školní vzdělávací program Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Identifikační údaje Adresa školy: Mládeže 3, Znojmo,66902 Ředitel školy: Mgr.Romana Loydová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Březina Koordinátor

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL-263/11-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL-263/11-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sídlo: Sad 5.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně poznáváme svět Verze z 22. 06. 0007 Platnost od 3. 9. 2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ v Základní škole Šumperk, 8. května 63 na období 2008-2012 -------------------------------------------------- ------------------------------------------ Mgr. Věra Kolaříková

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více