ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Opava 1. aktualizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Opava 1. aktualizace - 2010"

Transkript

1 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Opava 1. aktualizace ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: MĚSTO OPAVA EKOTOXA s.r.o. Ing. Jiří Hon a kolektiv Ekotoxa s.r.o. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, V. V. I. PROSINEC 2010 VERZE 02 EKOTOXA s.r.o. Kosmákova 28, Brno Židenice tel , fax ,

2 AUTORSKÝ KOLEKTIV EKOTOXA s.r.o. Ing. Jiří Hon koordinace projektu Mgr. Zdeněk Frélich Pavel Pracný Ing. Jana Fichnová Ing. Pavla Škarková Ing. Eva Brhelová Eva Krásenská Mgr. Miroslava Baranová Jana Vaňková Bc. Tomáš Mühr Garbriela Hřivnáčová Mgr. Klára Rausová hygiena životního prostředí, kartogramy, vyhodnocení vyváženosti pilířů horninové prostředí a geologie vodní režim (kvalita podzemních a povrchových vod) hygiena životního prostředí (ovzduší) ochrana přírody a krajiny; urbanistické, dopravní a hygienické závady zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa bydlení a hospodářské podmínky, kompletace zprávy problémy, střety, problémový výkres GIS podpora témat servisní práce, korektury zpracování dat, kompletace zprávy Ing. arch. Petr Malý Ing. Kamil Plaček územní plánování podkladová data ÚAP Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Mgr. Ivo Dostál veřejná dopravní a technická infrastruktura Ing. Jakub Tichý veřejná dopravní a technická infrastruktura Mgr. Vladan Hruška Mgr. Dušan Struna sociodemografické podmínky rekreace MÚ Opava Ing. Jiří Polčík zajištění dotazníkového šetření, připomínky a jejich řešení, komunikace se zpracovatelem Starostové všech obcí ORP Opava (nebo jimi určení zástupci) - vyplnění dotazníků 2

3 OBSAH 1 ÚVOD Základní informace Údaje o území Požadavky na zabezpečení vyvážených podmínek udržitelného rozvoje v SO ORP Opava Metodika RURÚ uplatněná pro aktualizaci RURÚ v roce 2010 pro SO ORP Opava ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ SO ORP OPAVA ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TÉMATICKÉ ROZBORY Horninové prostředí a geologie Geologický a geomorfologický profil území Těžba nerostných surovin Sesuvná a poddolovaná území SWOT analýza Problémy k řešení Vodní režim Vodní režim v krajině Stav povrchových a podzemních vod Indikátory SWOT analýza Problémy k řešení Hygiena životního prostředí Ovzduší Indikátory SWOT analýza Problémy k řešení Ochrana přírody a krajiny Chráněná území Koeficient ekologické stability krajiny Indikátor SWOT analýza Problémy k řešení Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Zemědělský půdní fond Pozemky určené k plnění funkce lesa Indikátory SWOT analýza Problémy k řešení Veřejná dopravní a technická infrastruktura Dopravní infrastruktura Technická infrastruktura Indikátory SWOT analýza Problémy k řešení Sociodemografické podmínky Demografický vývoj Věková struktura Vzdělanostní struktura Vzdělávací uzavřenost a otevřenost obcí Školy a školská zařízení Zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče Veřejný a kulturní život obcí Indikátory SWOT analýza pro územní plánování

4 SWOT analýza pro prostorové (strategické) plánování Problémy k řešení Bydlení Vývoj bydlení Indikátory SWOT analýza Problémy k řešení Rekreace Turistický region Severní Morava a Slezsko Turistická oblast Opavské Slezsko Rekreační potenciál území Rekreačně krajinné celky Problémy k řešení a rozvojové záměry z hlediska obcí Indikátory SWOT analýza Problémy k řešení Hospodářské podmínky Daňová výtěžnost Nezaměstnanost Podnikatelská struktura Indikátory SWOT analýza Problémy k řešení VYHODNOCENÍ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Vyhodnocení vyváženosti pilířů Vyhodnocení environmentálního pilíře Vyhodnocení ekonomického pilíře Vyhodnocení sociodemografického pilíře Celkové hodnocení obcí ZÁVĚR Hodnocení metodiky RURÚ URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI Seznam problémů k řešení dle problémového výkresu Urbanistické, dopravní a hygienické závady Územní střety Ohrožení v území Územní problémy, omezení Seznam problémů k řešení dle RURÚ Dopravní a hygienické závady v území Omezení pro rozvoj území a ohrožení v území POUŽITÁ LITERATURA A JINÉ ZDROJE SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Dotazníkové šetření 2010 Grafická příloha problémový výkres (v měřítku 1:25 000) 4

5 SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek č : Geologická struktura území SO ORP Opava...16 Obrázek č : Těžba nerostných surovin v SO ORP Opava...18 Obrázek č : Základní přehled SO ORP Opava...22 Obrázek č : Záplavové území Q 100 na území SO ORP Opava...25 Obrázek č : Rizikovost útvarů povrchových vod tekoucích z hlediska ekologického stavu...28 Obrázek č : Rizikovost útvarů povrchových vod tekoucích z hlediska chemického stavu...28 Obrázek č : Rizikovost útvarů podzemních vod z hlediska chemického stavu...30 Obrázek č : Rizikovost útvarů podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu...31 Obrázek č : Hodnocení obcí dle množství sklonité orné půdy...34 Obrázek č : Hodnocení obcí dle stavu povrchových a podzemních vod...34 Obrázek č : Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k limitům pro ochranu zdraví (PM 10 ) podle dat k roku Obrázek č : Souhrnné hodnocení kvality ovzduší na území SO ORP v roce Obrázek č : Chráněná území přírody...45 Obrázek č : Územní systém ekologické stability...46 Obrázek č : Koeficient ekologické stability na území SO ORP Opava v roce Obrázek č : ZPF I. a II. třídy ochrany...53 Obrázek č : Kategorie lesa...55 Obrázek č : Hodnocení indikátoru změna výměry zemědělské půdy v SO ORP Opava...57 Obrázek č : Silniční síť ve SO ORP Opava...60 Obrázek č : Železniční doprava na území SO ORP Opava...63 Obrázek č : Systém zásobování vodou ve SO ORP Opava...70 Obrázek č : Odkanalizování území SO ORP Opava...71 Obrázek č : Distribuce zemního plynu v území SO ORP Opava...72 Obrázek č : Distribuce elektrické energie v území SO ORP Opava...73 Obrázek č : Dopravní obslužnost obcí v SO ORP Opava veřejnou dopravou...78 Obrázek č : Vybavenost obcí v SO ORP Opava technickou infrastrukturou...80 Obrázek č : Vývoj počtu obyvatel (k ) SO ORP Opava mezi lety Obrázek č : Ukazatel demografického vývoje SO ORP Opava v letech Obrázek č : Míra vyjížďky a dojížďky studentů v obcích SO ORP Opava...92 Obrázek č : Podíl obyvatel s VŠ vzděláním v obcích SO ORP Opava v roce 2001 (v procentech)..98 Obrázek č : Index stáří pro obce SO ORP Opava v roce Obrázek č : Změna počtu obyvatel mezi lety 1999 a 2009 v obcích SO ORP Opava (v procentech)99 Obrázek č : Vývoj dokončených bytů v SO ORP Opava Obrázek č : Indikátor dokončené byty v letech Obrázek č : Turistický region Severní Morava a Slezsko v členění na turistické oblasti Obrázek č : Protínání SO ORP Opava a turistické oblasti Opavské Slezsko Obrázek č : Přehled vedení hlavních značených cyklistických tras na území SO ORP Opava Obrázek č : Hodnocení potenciálu cestovního ruchu jednotlivých obcí SO ORP Opava Obrázek č : Rekreačně krajinné celky na území SO ORP Opava Obrázek č : Indikátor podíl potenciálních rekreačních ploch v obcích SO ORP Opava Obrázek č : Indikátor turisticko-rekreační funkce obcí v SO ORP Opava Obrázek č : Vývoj míry nezaměstnanosti v SO ORP Opava v období 2007 až Obrázek č : Indikátor daňová výtěžnost na obyvatele v roce Obrázek č : Indikátor průměrná míra nezaměstnanosti v roce Obrázek č : Indikátor míra podnikatelské aktivity v roce Obrázek č : Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje environmentální pilíř Obrázek č : Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje ekonomický pilíř Obrázek č : Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje sociodemografický pilíř Obrázek č : Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje celkové hodnocení Obrázek č : Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje SO ORP Opava

6 SEZNAM TABULEK Tabulka č : Základní údaje správního obvodu ORP Opava...13 Tabulka č : Ložiska nerostných surovin v SO ORP Opava...17 Tabulka č : Množství sklonitých orných pozemků na území jednotlivých obcí...23 Tabulka č : Plocha záplavových území Q 100 na území jednotlivých obcí...24 Tabulka č : Rizikovost útvarů povrchových vod tekoucích...27 Tabulka č : Rizikovost útvarů podzemních vod z hlediska kvantitativního a chemického stavu...29 Tabulka č : Souhrnné hodnocení tématu na základě navržených indikátorů...33 Tabulka č : Překročení imisního limitu a cílového imisního limitu pro ochranu zdraví, rok Tabulka č : Souhrnné hodnocení kvality ovzduší ve smyslu navržených indikátorů na území SO ORP v roce Tabulka č : Hodnocení ekologické stability v jednotlivých obcích SO ORP Opava...48 Tabulka č : Výměra zemědělské půdy (ha) k Tabulka č : Plocha lesa a lesnatost dle jednotlivých obcí...54 Tabulka č : Nastavení indikátoru ZPF...56 Tabulka č : Indikátory změny výměry zemědělské půdy mezi lety 2003 a Tabulka č : Rekonstrukce a modernizace silniční sítě na území SO ORP Opava...61 Tabulka č : Dopravny na síti drah SŽDC, s. o. ve SO ORP Opava...63 Tabulka č : Rekonstrukce a modernizace železniční sítě na území SO ORP Opava...64 Tabulka č : Vybavenost obcí SO ORP Opava v oblasti technické infrastruktury...68 Tabulka č : Zdroje elektrické energie v území SO ORP Opava...73 Tabulka č : Dopravní dostupnost jednotlivých obcí (počet spojů / den)...75 Tabulka č : Nastavení indikátoru dopravní obslužnost území veřejnou dopravou...76 Tabulka č : Hodnocení dopravní obslužnosti obcí...76 Tabulka č : Hodnocení indikátoru technické infrastruktury...79 Tabulka č : Počet obyvatel a jeho vývoj v SO ORP Moravskoslezského kraje mezi lety Tabulka č : Počet obyvatel a jeho vývoj v obcích SO ORP Opava mezi lety Tabulka č : Vývoj přirozeného a migračního přírůstku v obcích SO ORP Opava mezi lety Tabulka č : Věková struktura SO ORP Moravskoslezského kraje k Tabulka č : Věková struktura obcí SO ORP Opava k Tabulka č : Vzdělanostní struktura obcí v SO ORP Opava v roce 2001 (%)...89 Tabulka č : Vyjížďka a dojížďka do škol v obcích SO ORP Opava...90 Tabulka č : Vzdělávací zařízení v obcích SO ORP Opava v roce 2010 (vzdělávací zařízení v tabulce jsou zaznamenána dle adresy jejich sídla, proto mohou pobočky těchto zařízení u některých obcí chybět)...94 Tabulka č : Indikátory a jejich hodnocení...97 Tabulka č : Projekty realizované či připravované v SO ORP Opava na podporu školských zařízení, zařízení pro volnočasové aktivity a komunitní infrastruktury a jejich finační podpora z ROP Moravskoslezsko Tabulka č : Vývoj počtu trvale obydlených bytů Tabulka č : Dokončené byty v letech Tabulka č : Dokončené byty Tabulka č : Naučné stezky v SO ORP Opava Tabulka č : Hlavní značené cyklistické trasy v SO ORP Opava Tabulka č : Lokality vhodné ke koupání Tabulka č : Základní charakteristiky řeky Moravice z hlediska vodní turistiky Tabulka č : Přehled dalších významnějších turistických atraktivit Tabulka č : Podíl bytů využívaných k rekreaci z celkového počtu bytů v roce Tabulka č : Hromadná ubytovací zařízení v SO ORP Opava Tabulka č : Problémy k řešení v oblasti rekreace na úrovni obcí v roce 2008 tučně vyznačené realizované záměry či fyzicky zahájené Tabulka č : Záměry obcí v oblasti rekreace a cestovního ruchu v roce 2008 tučně vyznačené realizované záměry či fyzicky zahájené

7 Tabulka č : Indikátor podíl potenciálních rekreačních ploch v obcích SO ORP Opava v roce Tabulka č : Indikátor turisticko-rekreační funkce obcí v SO ORP Opava Tabulka č : Projekty realizované či připravované v SO ORP Opava na podporu volnočasových aktivit a komunitní infrastruktury a jejich finanční podpora z ROP Moravskoslezsko Tabulka č : Daňová výtěžnost (v tis. Kč) Tabulka č : Průměrná roční míra nezaměstnanosti (%) v období 2007 až Tabulka č : Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo Tabulka č : Počet podniků podle počtu zaměstnanců ( ) Tabulka č : Počet podniků podle NACE ( ) Tabulka č : Míra podnikatelské aktivity ( ) Tabulka č : Hodnocení indikátorů daňové výtěžnosti, průměrné roční míry nezaměstnanosti a míry podnikatelské aktivity Tabulka č : Zařazení témat do pilířů za účelem vyhodnocení vyváženosti pilířů Tabulka č : Zařazení obce do skupiny na základě pozitivního nebo negativního hodnocení pilířů.148 Tabulka č : Přehled získaných bodů v jednotlivých obcích a SO ORP Opava Tabulka č : Přehled indikátorů použitých pro vyhodnocení vyváženosti pilířů Tabulka č : Jev č. 84 Objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami Tabulka č : Jev č. 15 Významná stavební dominanta - negativní Tabulka č : Jev č. 85 Skládka včetně ochranného pásma Tabulka č : Jev č. 64 Staré zátěže území a kontaminované plochy Tabulka č : Úrovňové křížení silnice 1. a 2. třídy se železnicí Tabulka č : Jev č. 4 Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území Tabulka č : Střet vymezeného záplavového území Q100 se zastavitelnými plochami obcí Tabulka č : Střet vymezeného záplavového území Q100 se zastavěnými plochami obcí Tabulka č : Střet CHLU, VL vs ZPF I. a II. třídy ochrany Tabulka č : Střet CHLU, VL vs chráněné území přírody Tabulka č : Střet silnice I. třídy vs zastavěné území obce Tabulka č : Střet silnice II. třídy vs zastavěné území obce Tabulka č : Střet silnice I. třídy vs ÚSES Tabulka č : Střet silnice II. třídy vs ÚSES Tabulka č : Jev č. 50 Záplavové území (Q100) Tabulka č : Jev č. 61 Poddolované území malého plošného významu Tabulka č : Jev č. 61 Poddolované území většího plošného významu Tabulka č : Jev č. 62 Sesuvné území a území jiných geologických rizik malého plošného významu Tabulka č : Jev č. 62 Sesuvné území a území jiných geologických rizik většího plošného významu Tabulka č : Omezení rozvoje sídel ve vztahu k ochraně ZPF Tabulka č : Omezení rozvoje sídel ve vztahu k poddolovanému území SEZNAM ZKRATEK AOT40 BPEJ BRKO ČHMÚ ČOV ČSÚ ČÚZK expoziční index AOT40 pro ozon. Je definován jako součet rozdílů mezi hodinovými koncentracemi vyššími než prahová koncentrace 80 μg m-3 (40 ppb) a hodnotou 80 μg m-3, v období 8-20 hod. SEČ. vypočten z 1h hodnot v období květen-červenec, průměr za 5 let. bonitovaná půdně-ekologická jednotka biologicky rozložitelný komunální odpad Český hydrometeorologický ústav čistírna odpadních vod Český statistický úřad Český úřad zeměměřičský a katastrální 7

8 DPS dům s pečovatelskou službou DV daňová výtěžnost EKO ekonomický pilíř ENV environmentální pilíř EU Evropská unie EVL evropsky významná lokalita GIS geografický informační systém. HEIS VÚV T.G.M. Hydroekologický informační systém Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. HP1 hlavní parametr 1 CHKO chráněná krajinná oblast CHLÚ chráněné ložiskové území KES koeficient ekologické stability krajiny KO komunální odpad KPÚ komplexní pozemkové úpravy Ldvn hladina hluku celodenní MMR Ministerstvo pro místní rozvoj Mze Ministerstvo zemědělství MZCHÚ maloplošně zvláště chráněná území MŽP Ministerstvo životního prostředí NATURA 2000 Soustava chráněných území a stanovišť evropského významu NP národní park NR nadregionální OKEČ odvětvová klasifikace ekonomických činností ORP obec s rozšířenou působností OZKO oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší PLO přírodní lesní oblast PP přírodní památka PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa PÚR Politika územního rozvoje Q vydatnost zdroje (vodního) Q 100 průtok při stoleté vodě R regionální RBC regionální biocentrum RURÚ Rozbor udržitelného rozvoje území SEZ stará ekologická zátěž SFŽP Státní fond životního prostředí SKO směsný komunální odpad SLDB Sčítání lidu, domů a bytů SO správní obvod SO ORP správní obvod obce s rozšířenou působností SOC sociodemografický pilíř SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení) ÚAP územně analytické podklady ÚP územní plán ÚPD územně plánovací dokumentace ÚSES územní systém ekologické stability krajiny ÚTP územně technický podklad VKP významný krajinný prvek ZPF zemědělský půdní fond ZÚR zásady územního rozvoje ŽP životní prostředí 8

9 ZNAČKY CHEMICKÝCH PRVKŮ, CHEMICKÉ VZORCE, UZANČNÍ NÁZVY ANALÝZ As BaP, B(a)P Cd Cl CO 2 N 2 O NO NO 2 NO 3 - NO x + NH 4 O 3 PM 10 SO 2 SO x TZL arsen benzo(a)pyren kadmium chlor oxid uhličitý oxid dusný oxid dusnatý oxid dusičitý dusičnany oxidy dusíku (oxid dusnatý a dusičitý) amonné ionty přízemní (troposférický) ozon pevné prachové částice suspendované v ovzduší o velikosti do 10 um oxid siřičitý oxidy síry tuhé znečišťující látky 9

10 1 ÚVOD 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Tento dokument navazuje na Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Opava zpracovaného v roce Tato práce byla provedena na základě smlouvy uzavřené mezi firmou EKOTOXA s.r.o. a statutárním městem Opava a následně podepsané bez data (Ekotoxa) a (statutární město Opava).. Konečným zákazníkem projektu je statutární město Opava. Jedná se o verzi 01 s očekávanými připomínkami ORP včetně připomínek k problémovému výkresu. Úkolem předkládané práce je zpracování Aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Litovel postupem, který vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů. Problematika udržitelného rozvoje je členěna do 10-ti tématických oblastí, které jsou vymezené vyhláškou č. 500/2006 Sb. a které reprezentují tři základní pilíře udržitelného rozvoje, tj. environmentální (životní prostředí), ekonomický (hospodářský) a sociodemografický (soudržnost společenství obyvatel). Při zpracování bylo přihlédnuto i k metodické příručce k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí, který byl uveřejněn jako příloha časopisu urbanismus a územní rozvoj č. 5/2009 a především navazující část metodického sdělení odboru územního plánování MMR z 05/2010. Nedílnou součástí této zprávy jsou i přílohy, které mají za úkol podat v dané problematice komplexnější informaci. Konkrétně se jedná o tyto přílohy: Příloha č. 1 Přehled informací z dotazníkového šetření v roce 2010 Grafická příloha Problémový výkres (v měřítku 1:20 000) 1.2 ÚDAJE O ÚZEMÍ Základním podkladem pro zpracování Rozboru udržitelného rozvoje území jsou údaje o území, jejichž seznam je dán vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti viz. příloha č. 1. část A a část B. Část A Územně analytické podklady obcí podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území (119 jevů) Část B Územně analytické podklady kraje podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území (37 jevů) Přičemž v 119. jevu z ÚAP obcí a 37. jevu ÚAP kraje mohou být obsaženy další informace mimo konkrétně stanovené jevy ÚAP ve vrstvách pro obce a ve vrstvách 1-36 pro kraj. Při zpracování se dále vycházelo z celostátních plánovacích dokumentů, (Politika územního rozvoje ČR 2006, 2008) a dále zejména ze strategických koncepcí a plánů vypracovaných pro území Moravskoslezského kraje Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje pro období , Program rozvoje Moravskoslezského kraje, (únor 2006), BÍLÁ KNIHA - Investiční stavby na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje, MSK (listopad 2007), Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje vyhodnocení rozvojového dokumentu z r (únor 2008), Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje 2004, Územně energetická koncepce Moravskoslezského kraje, Strategický plán města Opavy, Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období , Strategie mikroregionů, Marketingová strategie cestovního ruchu MSK ). Stav ŽP v MSK ( ) 10

11 Dále byly využity podklady, které byly převzaty od zadavatele projektu, kterým je statutární město Opava (tj. data - územně analytické podklady) a další informační zdroje uvedené v seznamu literatury podle jednotlivých témat udržitelného rozvoje stanovených vyhláškou č. 500/2006 Sb. 1.3 POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ VYVÁŽENÝCH PODMÍNEK UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V SO ORP OPAVA Tento dokument má být jedním z podkladů pro zadání nových územních plánů obcí nebo jejich změn. Měl by přejímat informace z územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů vyšších územně správních celků (kraj, případně stát). Rovněž by měl reagovat na problémy a potřeby jednotlivých obcí v rámci územně správního obvodu obce s rozšířenou působností. Rozhodujícím právním předpisem pro tvorbu dokumentu je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcí vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti. Oba citované právní předpisy nabyly účinnosti dne Účel územního plánování Priority územního plánování kraje jsou stanoveny k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Formulují požadavky na udržitelný rozvoj území vyjádřené v Politice územního rozvoje České republiky v souladu s charakterem území kraje a místními podmínkami (struktura osídlení, přírodní a hospodářské podmínky) tak, aby byly uspokojeny potřeby současné generace, a přitom nebyly ohroženy podmínky života generací budoucích. Nadřazeným a závazným dokumentem pro tvorbu územních plánů obcí jsou ÚZEMNÍ PLÁNY VELKÝCH ÚZEMNÍCH CELKŮ, od potom schválené ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, zpracované vždy pro území kraje, v tomto případě kraje Moravskoslezského Metodika RURÚ uplatněná pro aktualizaci RURÚ v roce 2010 pro SO ORP Opava Zpracovatel na základě svých předchozích zkušeností, doporučené metodiky MMR z 05/2010 přistoupil k dané problematice následovně. 1. Zvolení metody hodnocení RURÚ - pro zpracování rozboru udržitelného rozvoje území byla použita metodika vyhodnocení udržitelnosti území pomocí navržené sady indikátorů v určené škále pro zadaná témata. Limity udržitelnosti části navržených indikátorů korespondují s limity danými příslušnými vyhláškami nebo strategickými koncepcemi (např. překročení stanoveného imisního limitu pro dané znečišťující látky). Tam kde není dána první možnost, je využita metoda vzájemného porovnání (benchmarking) jednotlivých obcí v rámci SO ORP (kraje), v některých případech také s hodnotou indikátoru celé ČR. 2. Stanovení sady indikátorů - byla stanovena sada indikátorů, která vycházela ze sady stanovené v roce Zařazení indikátorů do jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje proběhlo v souladu s metodikou MMR z 05/2010 (neexistuje ostrá hranice pro vlastní zařazení stanovených témat do jednotlivých pilířů udržitelnosti, např. rekreace je na pomezí sociodemografického a ekonomického pilíře). U některých indikátorů jsou obce mezi sebou přímo porovnatelné v rámci daného SO ORP, kraje (nebo i ČR) nebo jsou v druhém případě stanovovány a hodnoceny relativně a to s ohledem na požadované rozlišení obcí v rámci SO ORP. 3. Zpracování stanovených témat - jednotlivá témata byla zpracována specialisty na danou problematiku z posledních dostupných dat ÚAP, statistik ČSÚ a dalších, zejména internetových zdrojů informací. Témata se nezaměřují pouze na standardní popis území, ale zejména na zpracování podkladových dat jednotlivých indikátorů a jejich vyhodnocení. Z takto zpracovaných témat v obvyklém rozsahu stran byly generovány jednotlivé výroky SWOT analýzy, ve 11

12 většině témat v rozsahu 3-10 výroků pro každou ze čtyř oblastí SWOT a stanoveny problémy pro dané území. Zjištěné problémy jsou určeny k řešení v rámci územně plánovacích dokumentací, popř. i k jiným účelům (např. organizace dopravy). Pro doplnění (v jistých případech bohužel i k získání rozporuplných a nepřesných informací) byl ve většině témat využit dotazníkový průzkum s představiteli obcí (starostové), ale i s dalšími pracovníky (pracovníci odborů ŽP, pracovníky odborů územního plánování apod.). Dotazník byl zaměřen, mimo jiné, na problémy v území. 4. Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje - bylo zpracováno vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje, když za základ hodnocení byla brána skutečnost, že všechny tři pilíře udržitelného rozvoje jsou si rovnocenné, stejně jako váhy jednotlivých zvolených indikátorů. Tuto skutečnost však lze poměrně snadno změnit na základě rozhodnutí politické reprezentace území (váhy pilířů) i váhy jednotlivých indikátorů (na základě shody vzešlé z diskuzí odborníků na jednotlivá zpracovaná témata). Součástí hodnocení vyváženosti je tabulka všech hodnocených indikátorů pro všechny obce v daném správním obvodě ORP. Hodnocení daného indikátoru (ve škále od -2 do +2) je individuální, přesněji řečeno některé indikátory jsou porovnávány s hodnotami v rámci celého kraje nebo i ČR, jiné jen v rámci daného území SO ORP. Při zpracování bylo přihlédnuto k metodické příručce k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí, který byl uveřejněn jako příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 5/2009 a především navazující část metodického sdělení odboru územního plánování MMR z 05/2010, který požaduje zařazení obcí do jedné z 8 kategorií vyváženosti. 5. Závěr - uvádí hodnocení použité metodiky RURÚ, v další části jsou uvedeny problémy k řešení za celé území SO ORP. 6. Problémový výkres - samostatnou přílohou je problémový výkres zpracovaný v požadovaném měřítku 1: včetně jednotných legend a jednoduchého popisu vybraných problémů a závad na území SO ORP ve zprávě. 7. Výsledky dotazníkových šetření zpracovatelem byl vytvořen dotazník pro představitele obcí, který byl zaměřen i na problémy v území tak, jak je chápou starostové obcí, případně pracovníci odborů ŽP a územních odborů. Zpracované odpovědi mohou odpovídat zjištěním z oficiálních dat stejně tak, jako se mohou lišit. Zpracovatel doporučuje případným čtenářům mít k dispozici i základní dokument RURÚ z roku 2008, aby mohly být případně porovnány změny v obou dokumentech, pokud tak není přímo učiněno v jednotlivých tématech dokumentu roku

13 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ SO ORP OPAVA Tabulka č : Základní údaje správního obvodu ORP Opava Obec Počet obyvatel Rozloha (km 2 ) Hustota (počet obyvatel/km 2 ) Branka u Opavy , Bratříkovice 147 3,77 39 Brumovice ,59 56 Budišovice 618 7,02 88 Dolní Životice , Háj ve Slezsku , Hlavnice ,07 57 Hlubočec 564 9,37 60 Hněvošice , Holasovice ,22 85 Hrabyně , Hradec nad Moravicí , Chlebičov , Chvalíkovice 693 4, Jakartovice ,05 22 Jezdkovice 223 3,60 62 Kyjovice 814 6, Lhotka u Litultovic 190 5,05 38 Litultovice ,37 78 Mikolajice 254 7,42 34 Mladecko 171 2,66 64 Mokré Lazce , Neplachovice 925 5, Nové Sedlice 506 1, Oldřišov ,79 85 Opava , Otice , Pustá Polom ,59 88 Raduň 970 8, Skřipov ,27 50 Slavkov , Služovice 809 5, Sosnová ,08 33 Stěbořice ,75 78 Štáblovice ,36 60 Štítina , Těškovice 820 9,13 90 Uhlířov 349 3,90 89 Velké Heraltice ,23 40 Velké Hoštice , Vršovice 489 7,99 61 SO ORP Opava , Zdroj: rozloha - vrstvy ÚAP, počet obyvatel - ČSÚ, data k

14 3 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TÉMATICKÉ ROZBORY V této kapitole jsou uvedena všechna povinná témata (celkem 10) daných vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti. Součástí každého tématu je hodnocení indikátorů, SWOT analýza a problémy k řešení. Zpracovaná témata Horninové prostředí a geologie, Vodní režim, Hygiena životního prostředí, Ochrana přírody a krajiny, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, Veřejná dopravní a technická infrastruktura, Sociodemografické podmínky, Bydlení, Rekreace, Hospodářské podmínky. Všechna data důležitá pro zpracování Rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Opava jsou zpracována na úroveň jednotlivých obcí, resp. katastrů. Pro hodnocení regionálních rozdílů na úrovni správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) i nižších jednotek uvnitř SO ORP jsou v Rozboru udržitelného rozvoje území používány následující prostorové úrovně: Moravskoslezský kraj a ČR jako nejvyšší srovnávací jednotky pro SO ORP Opava, ostatní SO ORP Moravskoslezského kraje pro srovnání jednotlivých SO ORP. 14

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ZADAVATEL ÚP: ZPRACOVAL: MĚSTO JAVORNÍK

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území územní plán města Javorník

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZPRACOVATEL, ODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: Ing.arch. Jitka Mejsnarová - autorizace ČKA DATUM: březen 2013 PARÉ 1 ÚVOD... 3 VYMEZENÍ

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚNANOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohy, podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006

Více

METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE

METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE Svazek 1 Analytická část březen 2011 Objednatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory Zhotovitel:

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

M:BSTSKA CAST PRAHA 8

M:BSTSKA CAST PRAHA 8 r M:BSTSKA CAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejněni: ~tp. ý( r)2ort Poslední den zveřejnění: Počet listů: t/i ÚZEMNí ENERGETICKÁ KONCEPCE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE 2014 OZNÁMENí KONCEPCE

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000 I.2.c)

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území ÚP KOSTĚNICE Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zpracoval : Mgr. David Šebesta Pardubice, březen 2013 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kostěnice na udržitelný rozvoj území zpracované podle 19

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Obec Slatina 742 93 Slatina 2

Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Ve Slatině dne 25.6.2014 Č.j.:56/2014 Opatření obecné povahy č. 1/2014 Dne 25.6.2014 zastupitelstvo obce Slatina, věcně a místně příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ obsah: str. A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA) samostatná příloha 2 B. Vyhodnocení vlivů územního plánu

Více

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á.

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á. ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE Územní plán obce P L A N Á okres České Budějovice T e x t o v á č á s t NÁVRH Objednatel: Obecní úřad Planá 370 01 České Budějovice starosta

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více