Vyšší bohovia (olympskí) genitív podľa klas. vzoru. slov. podoba mena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší bohovia (olympskí) genitív podľa klas. vzoru. slov. podoba mena"

Transkript

1 Drahomíra DOBROVODSKÁ Encyklopedický ústav SAV Rozhľady Keďže sa na slovenských javiskách síce sporadicky, ale predsa objavujú aj klasické dramatické texty, čo prináša aj niektoré problémy s používaním neobvyklých mien starých bohov a hrdinov, privítala redakcia ponuku a publikujeme prehľad najpoužívanejších antických mien a ich skloňovania. Autorkou prehľadnej tabuľky je Drahomíra Dobrovodská z redakcie Encyklopédie Beliana. Vyšší bohovia (olympskí) ) Afrodita Afrodité Afrodity Venuša Venus Venery Veneris); slov. Venuše Apolón Apollón Apollóna poslovenčene: Apolóna Apolón Apollo [ ló] Apollina Apollinis); slov. Apolóna Arés Arés Area Mars Mars [márs] Marta (podľa lat. gen. Martis) Artemida Artemis Artemidy Diana Diana [díána] Diany Aténa Athéna Athény poslovenčene: Atény Minerva Minerva Minervy Demetra Démétér Démétry poslovenčene: Demetry Hádes/Hádés Pluto Hadés Hádés (fonet. Plutón Hada/Háda Plutóna Cerera Ceres [cerés] Cerery (podľa lat. gen. Cereris) Pluto/Dis/ Orkus Pluto [plútó]/ Dis [dís]/ Orcus [ kus] Héfaistos Héfaistos Héfaista Vulkán Vulcanus [ ká ] Plutona [plútóna] Plutonis); Dita [díta] (podľa lat. gen. Ditis)/ Orca [ ka] Vulcana [ ká ]

2 196 Drahomíra DOBROVODSKÁ Héra Héra/Héré Héry Juno (Junona) Iuno [júnó] Iunony [júnóny] Hermés Hermés (novogr. Ermis) Herma Merkúr Mercurius Mercuria Hestia Hestia Hestie Vesta Vesta Vesty Poseidón Poseidón Poseidóna Neptún Neptunus [ tú ] Neptuna [ tú ] Zeus Zeus Dia Jupiter Iuppiter [jup ] Iova/Jova Dionýzos Bakchus Dionysos Bakchos Ďalší vyšší bohovia (výber) Dionysa Bakcha Bakchus/Liber ) Bacchus [bak ] Liber [lí ] Gaia Gaia/Gé Gaie/neskl. Tellus/Terra Tellus [ lús] Terra Baccha [bak ] Libera [lí ] Tellury [ lú ] Telluris)/Terry Kronos Kronos Krona Saturn Saturnus [sá ] Saturna Nižší bohovia ) Asklépios Asklépios Asklépia Eskulap Aesculapius [éskulápius] Eros Erós Eróta Amor/Kupido Amor Cupido [kupídó] Erínye sg. Erinys Erínyí Fúrie Furiae [furié] pl. Erinyai Charitky Moiry Múzy sg. Charis pl. Charites sg. Moira, pl. Moirai sg. Musa, pl. Musai Charitiek Grácie Gratiae [grácié] Moír Parky/ Parcae [parcé] Sudičky Múz Niké Niké Niky Kamény/ Múzy Viktória Cae [kaméné] Musae [múzé] Victoria [viktória] Aesculapia [éskulápia] Amora Cupida [kupída] Victorie [viktórie]

3 197 Persefona/ Kóra Reia (v prekladoch ant. drám sa uplatňuje aj poslovenčená podoba prevzatá z iónskeho dialektu: Rheia) Thetis/Tetida Téthys/Tetya Persefoné/ Koré Rhea (atický dialekt) Rheié (iónsky dialekt) pôv. Kybelé Thetis (pozn.: v origináli sa začína písmenom théta) Téthys (pozn.: v origináli sa začína písmenom tau) Persefony, Kory Rhey/gen. poslovenčenej podoby: R(h)eie Thetidy/ Tetidy (podľa Thetidos) Téthye/ Tetye gen. Téthyos) pozn.: rozdiel od skloňovania Thetis! Themis Themis Themidy gen. v atickom dialekte Themidos) Tyché Tyché Týché Tychy Proserpina Proserpina Proserpiny Rea Rea Silvia Rhea/Ops (pôv. Cybele) Rhea Silvia [rhéa] (pozn.: v rím. matka Romula a Rema; s Kronovou Reiou / Rhe(i)ou nemá nič spoločné) Rey/neskl., príp. Opy Opis) Rhey Silvie [rhéy] Tetis/Tetida Thetis Thetidy Tetys/Tetya Tethys [téthys] Tethye [téthye] Tethyos) Themis Themis Themidy Themidis) Fortúna Fortuna [ tú ] Fortuny [ tú ]

4 198 Drahomíra DOBROVODSKÁ Héroovia hrdinovia Heroíny hrdinky (a iné mytol. bytosti) Agamemnón Agememnón Agamemnona (slov. Agamemnóna) Achilles Achilleus Achillea (slov. Achilla) Aias/Ajas Aias Aianta genitívu Aiantos); novší (klas. filológmi neodporúčaný) genitív Aiasa Agamemnón Achilles Aias/Ajas ) Agamemno [ mnó], aj Agamemnon [ mnón] Achilles [ lés] Aiax [ajáx] Agamemnona Agamemnonis); slov. Agamemnóna Achilla Aiaca [ajaka] (podľa lat. genitívu Aiacis); novší (klas. filológmi neodporúčaný) genitív Ajaxa Aigisthos Aigisthos Aigistha Aegisthus Aegisthus [é ] Aegistha [é ] Aineias Aineias Aineia Aeneas (v niekt. prekladoch aj Eneas) Aeneas [énéás] Aenea [énéa] Alkéstis Alkéstis Alkéstidy gen. Alkéstidos) Alkestis (v operách aj Alcesta) Alkména Alkméné Alkmény Alk/ Alkména Antigona Antigoné (novogr. Antigoni) Augiáš Augeias Augeiov (slov. Augiášov) Alcestis [ cés ] Alcmene [ kméné]/ Alc [ kména], arch. Alcu [ kuména] Antigony Antigona Antigone [ né] Augiáš Augeas [ géás], aj Augias [ gíás] Faidra Faidra Faidry Phaedra Phaedra [fédra] Filoktétés Filoktétés Filoktéta Philoctetes/ Filoktetes Hekaba Hekabé Hekaby Hekaba / Hekuba Philoctetes [filoktétés], lat. nom. aj Philocteta [filoktéta] Hecuba Alcestidy [ cés ] Antigony Phaedry [fédry] Philocteta [filoktéta] (pozn.: gen. je zhodný s jednou z podôb nominatívu)

5 199 Hektor Hektór Hektora (pozn.: poslovenčený genitív súhlasí s pôv. klas. skloňovaním podľa starogr. gen. Hektoros) Héraklés/ Herakles heroína (hrdinka) héros (hrdina) Cháron Iasón [pôv. výslovnosť ijásón] Jáson Iokasta [pôv. výslovnosť ijokasta, novšie jokasta] Jokasta Héraklés héróiné, aj héróis (starogr. gen. héróidos podľa neho aj názov bás. listu hrdiniek, nom. sg. heroida) hérós ( héróos) Charón Chárón Iasón Iásón Héraklea (slov. Hérakla/ Herakla) slov. gen. heroíny héroa, adjektívum héroov Charóna (podľa Charónis), slov. Chárona Iasona (podľa Iasonos); slov. Iasóna, resp. Jásona Hektor Herkules heroína héros Cháron Jason Hector [hek ] Hercules [ kulés] heroine [héróíné], aj herois [héróis] (lat. gen. heroidis) heros [hérós] (nepravidelný lat. gen. herois [héróis]) Charon [charón] Iason [jásón] Iokasté Iokasty Iokasta Iocasta [jokas ] Kastor Kastór Kastora (pozn.: poslovenčený genitív súhlasí s pôv. klas. skloňovaním podľa starogr. gen. Kastoros) Klytaimnéstra /Klytaiméstra Klytaimnéstra / Klytaiméstra Klytaim(n) éstry Kreón Kreón Kreonta (pozn.: starogr. gen. sg. oproti Charónovi je Kreontos); novšie aj Kreónta, Kreóna Kastor Clytaem(n) estra Castor [kastor] Clytaem(n)estra [klytém(n) éstra] Hectora [hek ] Hercula slov. gen. heroíny slov. gen. héroa Charonta Charontis) Iasona [jásona] Iasonis) Iocasty [jokas ] Castora [kas ] Clytaem(n) estry [klytém(n)éstry] Creon Creon [kreón] Creonta [kreonta] (podľa lat. gen. Creontis [kreontis])

6 200 Drahomíra DOBROVODSKÁ Laios Laios transkripcia: Láios) Laia [lájia] Laius Odyseus Odysseus Odyssea Ulixes/ Odyseus Oidipus Oidipus transkripcia: Oidipús) Paris Paris Parida (podľa Paridos) Pelops Pelops Pelopa (podľa Pelopos); pozn.: príslušníci jeho rodu: Pelopovci Laius [lájus] Ulixes [ xés] Oidipa Oidipus Oedipus [é ] Laia [lája] Ulixa Oedipa [é ] (slov. Oidipa) Paris Paris Parida (podľa lat. gen. Paridis) Pelops Pelops Pelopa (podľa lat. gen. Pelopis) Perseus Perseus Persea Perseus Perseus [ zeus] Persea [ zea] Polydeukés Polydeukés Polydeuka Pollux Pollux [ lúx] Polluca [ lúka] (podľa lat. gen. Pollucis [ lúcis]) / Polluka; adjektívum Pollukov (brat) Prométheus (novšie aj Prometeus) Psycha Radamantys Thália (Tália) pozn.: začiatočná théta je zachovaná i v súč. názve Divadla Thália Košice. Théseus (novšie aj Theseus, Tézeus) Prométheus Prométhea Prometeus Prometheus [ mé ] Thaleia neskl. (slov. Psychy) Promethea [ mé ] Psycha Psyche neskl. (slov. Psychy) Radamantus Psyché Psýché Rhadamanthys Rhadamanthya (podľa Rhadamanthyos); slov. gen. Radamanta Thaleie (slov. Thálie, Tálie) Rhadamanthus Thalia [ lía]/ Thalea [ léa] Théseus Thésea Teseus Theseus [thézeus] Rhadamantha Thesea [thézea]

7 201 Thoas Thoas transkripcia: Thoás) Thoanta gen. Thoantos) Thoas Thoas [ ás] Thoanta Thoantis) Thyestés Thyestés Thyesta Thyestes Thyestes [ tés] Thyesta