V Ý R O Č N Á S P R Á V A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Á S P R Á V A"

Transkript

1 VÝROČNÁ SPRÁVA 2009

2 Budova Eurojustu 1- Arc

3 Obsah ZOZNAM SKRATIEK...5 PREDSLOV VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O AKTIVITÁCH A MANAŽMENTE...9 Práca na prípadoch... 9 Vzťahy so štátmi a organizáciami mimo Európskej únie... 9 Administratívne otázky Informačné technológie Verejný prístup k dokumentom Eurojustu PRÁCA NA PRÍPADOCH...14 Úvod Vyhodnotenie práce na prípadoch, všeobecné trendy a otázky Terorizmus Obchodovanie s drogami Obchodovanie s ľuďmi Podvody Korupcia Počítačová kriminalita Pranie špinavých peňazí Ostatné činnosti spojené s prítomnosťou OKS v ekonomike Európske zatýkacie rozkazy Spoločné vyšetrovacie tímy... 33

4 3 VZŤAHY S PARTNERMI V EÚ Európska justičná sieť Europol OLAF Frontex CEPOL EJTN IMPLEMENTÁCIA NOVÉHO ROZHODNUTIA O EUROJUSTE...42 Činnosť neformálnej pracovnej skupiny Implemetácia v rámci Eurojustu NADVÄZNOSŤ NA ZÁVERY RADY PRÍLOHA...50 Graf 1: Vývoj prípadov Graf 2: Klasifikácia prípadov Graf 3: Prioritné typy trestných činov v prípadoch Eurojustu Graf 4: Prioritné typy trestných činov a ostatné typy trestných činov v prípadoch Eurojustu Graf 5: Prípady Eurojustu, dožadujúce krajiny Graf 6: Prípady Eurojustu, dožiadané krajiny Graf 7: Celkový počet koordinačných stretnutí Graf 8: Koordinačné stretnutia, dožadujúce krajiny Graf 9: Koordinačné stretnutia, dožiadané krajiny... 58

5 Zoznam skratiek 5 Zoznam skratiek AWF...Analytické pracovné súbory CMS...Systém správy prípadov EZR...Európsky zatýkací rozkaz EJS...Európska justičná sieť NKSE...Národný koordinačný systém Eurojustu EPOC...Európske združenie proti organizovanej kriminalite FATF...Finančná akčná skupina NPS...Neformálna pracovná skupina pre implementáciu Rozhodnutia o posilnení Eurojustu v členských štátoch SVT...Spoločný vyšetrovací tím LTTE...Tigre oslobodenia tamilského Ílamu PP...Právna pomoc OKS...Organizované kriminálne skupiny OCTA...Hodnotenie hrozieb organizovaného zločinu POŠ...Prehodnotenie organizačnej štruktúry ROCTA...Hodnotenie hrozieb ruského organizovaného zločinu TE-SAT...Správa o situácii a trendoch terorizmu OĽ...Obchodovanie s ľuďmi MLA 2000.Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi EÚ

6 6 Predslov S potešením vám predkladám ôsmu výročnú správu Eurojustu, ktorá poskytuje prehľad o našich aktivitách v roku Vyzdvihuje aspekty práce Eurojustu vykonané v rámci jeho misie pomáhať v boji proti závažnej trestnej činnosti týkajúcej sa 2 a viac členských štátov Európskej únie. Rok 2009 priniesol dôležité zmeny do pracovného prostredia Eurojustu. Do platnosti vstúpila Lisabonská zmluva, bol prijatý Štokholmský program a bolo publikované nové Rozhodnutie o Eurojuste. Pokračovali sme v práci na zabezpečení splnenia náročných úloh vyplývajúcich z nových podmienok, vrátane možnosti zriadenia Úradu európskeho prokurátora transformáciou Eurojustu. V uplynulom roku boli vykonané zmeny s cieľom zefektívnenia práce. Konkrétne nové Rozhodnutie o Eurojuste umožňuje posilniť naše kapacity týkajúce sa práce na prípadoch. Rozhodnutie prináša nové kompetencie Eurojustu, je posilnená výmena informácií a koordinácia s národnými orgánmi, oficiálne bola uvedená nepretržitá povaha práce Eurojustu, v priestoroch Eurojustu bude sídliť sekretariát Siete pre spoločné vyšetrovacie tímy a sekretariáty ďalších sietí. Dôraz na operatívnu činnosť sprevádzal rovnako ako v minulých rokoch značný nárast počtu prípadov postúpených Eurojustu. Bol zaznamenaný 15 percentný nárast nápadu v porovnaní s predchádzajúcim rokom s takmer prípadmi registrovanými v systéme registrácie a evidencie trestných činov Eurojustu. Spolupráce mimo hraníc Európskej únie bola posilnená menovaním styčného prokurátora z Chorvátska, ktorý sa pripojil ku kolegom z Nórska a USA. Eurojust pokračoval v hľadaní možností zlepšenia manažmentu svojej práce. Bolo začaté prehodnotenie organizačnej štruktúry na zefektívnenie funkčnosti Eurojustu. Pokračovali aj rokovania ohľadom nových priestorov, ktoré by nám umožnili pracovať v jednej budove miesto dvoch, ako je tomu v súčasnosti.

7 FOREWORD 7 V máji 2009 bol menovaný nový administratívny riaditeľ Hans Jahreiss. V decembri odstúpil z funkcie prezidenta dlhoročný národný člen za Portugalsko José Luís Lopes da Mota. Voľby nového prezidenta prebehli vo februári V nadväznosti na závery Rady sa tohtoročná výročná správa sústreďuje na operatívnu činnosť Eurojustu v zmysle priorít EÚ týkajúcich sa boja proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti. Na základe práce vykonanej v roku 2009 sme si istí, že Eurojust môže s istotou tieto priority napĺňať. ALED WILLIAMS Prezident Eurojustu Marec 2010

8 8 Kolégium národných členov Eurojustu, február 2010

9 Všeobecné informácie o aktivitách a manažmente 9 1 Všeobecné informácie o aktivitách a manažmente Práca na prípadoch V nadväznosti na priority stanovené Radou sa Eurojust v roku 2009 sústredil na boj proti terorizmu, obchodovanie s drogami, obchodovanie s ľuďmi, podvody, korupciu, počítačovú kriminalitu, pranie špinavých peňazí a iné aktivity súvisiace s organizovanými skupinami zameranými na ekonomickú trestnú činnosť. Počet prípadov postúpených členskými štátmi Eurojustu sa oproti roku 2008 zvýšil o 15 % na prípadov v roku V roku 2009 Eurojust zorganizoval 131 koordinačných stretnutí za účastí sudcov, prokurátorov a vyšetrovateľov z členských štátov. Z nich bolo z operatívnych dôvodov 16 zorganizovaných mimo Eurojustu. V dvoch tretinách koordinačných stretnutí boli zapojené tri a viac krajín. Právomoci Eurojustu v zmysle článkov 6 a 7 Rozhodnutia o Eurojuste boli uplatnené v 10 prípadoch v roku Oficiálne bolo vydaných deväť doporučení v zmysle článku 6 Rozhodnutia o Eurojuste, ktorý umožňuje národným členom požiadať kompetentné orgány členských štátov o prijatie špecifických krokov súvisiacich s prácou na prípadoch. V jednom prípade Kolégium konalo v zmysle článku 7 Rozhodnutia o Eurojuste s cieľom vyriešiť problém extradície vlastných občanov medzi členskými štátmi. V mnohých prípadoch však formálne použitie právomocí vyplývajúcich z článkov 6 a 7 nie je potrebné, nakoľko príslušné odporúčania bývajú akceptované v rámci neformálnych rokovaní medzi národnými členmi a príslušnými národnými orgánmi. Kapitola 2 obsahuje detailnejšie informácie týkajúce sa práce na prípadoch v rámci prioritných oblastí a EZR a SVT. Štatistiky práce na prípadoch a koordinačných stretnutí sú uvedené v prílohe. Počas roka 2009 Eurojust po prvýkrát vyhodnocoval žiadosti a spravoval finančné zdroje Komisie určené na činnosť SVT. V nadväznosti na implementáciu nového Rozhodnutia o Eurojuste bude v priestoroch Eurojustu sídliť sekretariát Siete pre spoločné vyšetrovacie tímy. Vzťahy so štátmi a organizáciami mimo Európskej únie V roku 2009 boli za prioritné určené rokovania o spolupráci s Ruskou federáciou, Ukrajinou, Albánskom, Moldavskom, Lichtenštajnskom a Kapverdskou republikou. K nim sa pridali Srbsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina a Izrael, nakoľko tieto krajiny oficiálne prejavili záujem o dohodu o spolupráci s Eurojustom. Okrem

10 10 nových kôl rokovaní s Ruskou federáciou bol v októbri zorganizovaný seminár o justičnej spolupráci v trestných veciach za účasti zástupcov Európskej komisie a Ruskej federácie. Seminár sa zaoberal extradíciou, odovzdávaním trestných konaní a VPP. Jedným z výsledkov seminára bol zámer vytvoriť pracovnú skupinu na vyriešenie praktických otázok týkajúcich sa justičnej spolupráce medzi EÚ a Ruskou federáciou. Nedostatky legislatívy v oblasti ochrany údajov znamenali, že v rokovaniach s Ukrajinou bol urobený len malý pokrok. V Srbsku a Bosne a Hercegovine sa konali predbežné rozhovory týkajúce sa rokovaní o dohode o spolupráci. Dohoda o spolupráci s Chorvátskom, podpísaná v roku 2007, vstúpila do platnosti 2. júna 2009 a v novembri 2009 bol do Eurojustu vymenovaný styčný prokurátor. Okrem Chorvátska sú v platnosti dohody o spolupráci (a teda umožňujú výmenu údajov v operatívnych prípadoch) s Nórskom, Islandom a USA. 26. júna 2009 sa uskutočnila výročná konzultácia medzi Eurojustom a Nórskom o implementácii dohody o spolupráci. Výsledkom bolo konštatovanie, že spolupráca sa zintenzívnila a vyslanie styčného prokurátora do Eurojustu by malo pokračovať. Dohody o spolupráci podpísané v novembri 2008 so Švajčiarskom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko vstúpia do platnosti vzájomnou písomnou notifikáciou o ukončení interných procedúr. V roku 2009 pribudol do siete Eurojustu v rámci tretích krajín kontaktný bod v Kórejskej republike. Kompletný zoznam kontaktných bodov je uverejnený na internetovej stánke Eurojustu. 4. mája 2009 bolo podpísané memorandum o porozumení s Iberoamerickou sieťou medzinárodnej právnej spolupráce (Iber-RED), sieťou kontaktných bodov pre justičnú spoluprácu v Centrálnej a Južnej Amerike. V roku 2009 Eurojust taktiež ukončil rokovania s Úradom OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC). Memorandum o porozu- Michèle Coninsx, Eurojust, Viviane Reding,viceprezident, Európska komisia, Francisco Caamaño Domínguez, minister spravodlivosti, Španielsko a Antonio Costa, generálny riaditeľ, UNODC mení medzi Eurojustom a UNODC bolo podpísané 26. februára júna 2009 FATF verejne schválila žiadosť Eurojustu o štatút pozorovateľa.

11 Všeobecné informácie o aktivitách a manažmente 11 Administratívne otázky Administratívne priestory boli aj v roku 2009 dôležitým bodom. V dôsledku narastajúceho pracovného zaťaženia sídlil Eurojust od roku 2008 v dvoch oddelených budovách v Haagu. Ministerstvo spravodlivosti Holandska a Haagsky magistrát predstavili v októbri 2009 návrh možností umiestnenia nových priestorov, ktoré by umožnili celému personálu Eurojustu pracovať v jednej budove. Rokovania o nových priestoroch stále prebiehajú keďže viaceré podstatné otázky zostali nevyriešené. V roku 2010 Eurojust zostaví plán zaoberajúci sa detailnými projektmi. Implementácia nového Rozhodnutia o Eurojuste (pozri kapitolu 4) sa začala súčasne s ďalším významným projektom Eurojustu POŠ. Zámerom POŠ je zvýšenie výkonnosti a efektívnosti Eurojustu, a to prehodnotením riadiacich štruktúr, úloh a zodpovedností zainteresovaných osôb, koordinačných mechanizmov, riadenia ľudských zdrojov a kontrolných systémov. Na jar 2009 začala fáza hodnotenia analýzou súčasnej štruktúry riadenia sústredením sa na celkový systém riadenia organizácie a reštrukturalizáciu pracovných postupov operatívnej práce Eurojustu. K vzájomnému pochopeniu riadiacich procesov boli zorganizované pracovné porady s národnými členmi a pracovníkmi administratívy. Koncom druhého kvartálu roku 2010 sú očakávané výsledky prvej fázy POŠ. Eurojustu bol na rok 2009 pridelený rozpočet vo výške 22,5 milióna EUR. Dodatočné rozpočtové prostriedky, pridelené v septembri 2009, predstavovali navýšenie o 3,9 milióna EUR. V dôsledku nárastu nápadu, operatívnej koordinácie a strategických stretnutí ako aj vývoja CMS sa počas roka 2009 zvýšil prevádzkový rozpočet o 10%. Celkovo bolo počas roka 2009 zrealizovaných platobných transakcií a 950 zmluvných záväzkov a rozpočet bol čerpaný vo výške 25,2 milióna EUR. Eurojust získal od Dvora audítorov vyjadrenie dôvery v súvislosti so svojimi účtami za rok Informačné technológie Softvér Európskeho združenia proti organizovanej kriminalite (EPOC) sa od októbra 2004 používa ako systém správy prípadov (CMS) Eurojustu. Softvér bol vyvinutý v rámci troch projektov spolufinancovaných Európskou komisiou (EPOC I až III). V nadväznosti na úspešne ukončený projekt EPOC III inicioval Eurojust EPOC III+ projekt k vylepšeniu softvéru, pričom všetky prostriedky naň boli poskytnuté Eurojustom. EPOC III+ bol spustený v apríli 2008 s cieľom zlepšenia užívateľského prístupu CMS. Na základe praktických skúseností s užívaním softvéru bolo prehodnotené užívateľské rozhranie a boli prepracované pracovné postupy za účelom lepšej podpory rozličných aspektov práce na prípadoch Eurojustu. Nový softvér takisto poskytuje prístup na základe rôznych stupňov utajenia. Zatiaľ čo

12 12 k najcitlivejším informáciám uloženým v CMS sa dá dostať len z určených izolovaných terminálov v Eurojuste, autorizovaní užívatelia majú prístup k menej citlivým dátam zo svojich pracovných počítačov. Tieto zlepšenia by mali umožniť nárast kvality a kvantity dát vkladaných do systému. Navyše EPOC III+ zavádza niektoré technické modifikácie a prehodnotenú architektúru softvéru. Tieto modifikácie poskytujú dobrý základ pre implementáciu ďalších zmien vyplývajúcich z upraveného Rozhodnutia o Eurojuste. Systém EPOC III+ bol v Eurojuste inštalovaný počas leta Ako súčasť nového prístupu k Výročnej správe 2009, informácie predtým uvedené v našich správach sú teraz detailne zverejnené a aktualizované na našej internetovej stránke, ktorá bola kompletne upravená v októbri Stránka zahŕňa rozšírenú sekciu o spoločných vyšetrovacích tímoch vrátane projektu financovania SVT, kontaktný bodu pre ochranu detí a pod. Adresa stránky je Verejný prístup k dokumentom Eurojustu V súlade s Rozhodnutím Kolégia o pravidlách verejného prístupu k dokumentom Eurojustu, každý občan Únie a každá fyzická a právnická osoba so sídlom alebo registráciou v členskom štáte má právo na prístup k dokumentom Eurojustu. Okrem toho Eurojust by mal zahrnúť vo svojej výročnej správe počet prípadov, v ktorých odmietol sprístupniť dokumenty. V roku 2009 Eurojust odmietol prístup ku svojim dokumentom jedenkrát. Dôvodom bolo, že sprístupnenie by bolo v rozpore s ochranou verejného záujmu týkajúceho sa [ ] národných vyšetrovaní a trestných stíhaní, v ktorých je Eurojust zainteresovaný [a] s uplatnením príslušných pravidiel služobného utajenia (podľa článku 4 ods. 1 písm. a) odrážka 6 a 7 Rozhodnutia). Keďže išlo o dokumenty pôvodom z členských štátov, základom bolo zamietnutie zverejnenia zainteresovanými národnými orgánmi, ako je to uvedené v článku 4 ods. 4 Rozhodnutia.

13 Všeobecné informácie o aktivitách a manažmente 13 Eurojust s administration Vedúci oddelení a útvarov Eurojustu. Sediaci zľava doprava: Diana Alonso Blas, referentka pre ochranu údajov, Elizabeth Gavin, zastupujúca riaditeľka oddelenia rozpočtu a financií, Catherine Deboyser, riaditeľka právneho oddelenia a Carla Garcia Bello, tajomníčka Kolégia. Stojaci zľava doprava: Jon Broughton, riaditeľ oddelenia informačného manažmentu, Pavel Golob, zastupujúci riaditeľ oddelenia korporatívnych služieb, Hans Jahreiss, administratívny riaditeľ, Jacques Vos, zastupujúci riaditeľ ľudských zdrojov a Joannes Thuy, tlačový referent. Na fotografii chýba: Fatima Adélia Pires Martins, tajomníčka EJS.

14 14 2 Práca na prípadoch Úvod Prioritné oblasti práce Eurojustu boli stanovené v súlade so závermi Rady uvedenými v správach OCTA, ROCTA, TE-SAT a stratégiou EÚ pre rozvoj v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Preto sa Eurojust v roku 2009 zameral na boj proti terorizmu, obchodu s drogami, obchodovaniu s ľuďmi, podvodom, korupcii, počítačovej kriminalite, praniu špinavých peňazí a ostatným činnostiam súvisiacich s organizovanými skupinami zameranými na ekonomickú trestnú činnosť. Každá z prioritných oblastí trestných činov je popísaná nižšie z hľadiska justičnej koordinácie a spolupráce a v kontexte prípadov postúpených Eurojustu a jeho úlohy v boji proti závažnej trestnej činnosti. Uvádzame aj informácie o prekážkach, problémoch, osvedčených postupoch a riešeniach získaných v rámci justičnej spolupráce. Koordinačné, strategické a taktické stretnutia zorganizované v roku 2009 poskytli priestor na výmenu osvedčených postupov v justičnej spolupráci. Konkrétne príklady sú opísané v odsekoch nižšie. Vyhodnotenie práce na prípadoch, všeobecné trendy a otázky Eurojust zaregistroval v roku nových prípadov, v ktorých členské štáty požiadali o jeho asistenciu. Detailnejšie štatistiky rastu nápadu a zainteresovaných krajín sú uvedené v grafoch 1, 5 a 6 prílohy. V tejto výročnej správe je uplatnený nový prístup ku klasifikácii prípadov postúpených Eurojustu. Štatistiky v grafoch 2 4 prílohy poskytujú informácie v súlade s cieľmi a prioritami činnosti Eurojustu stanovenými Radou. Do približne 66% koordinačných stretnutí bolo zapojených tri a viac štátov, rovnako ako do približne 20% postúpených prípadov. Viac ako 90% prípadov postúpených Eurojustu sa týkalo typov trestných činov, v ktorých je kompetentný konať aj Europol (čl. 4 ods. 1 Rozhodnutia o Eurojuste). Len minimálny podiel na nápade mali prípady týkajúce sa iných typov trestných činov, v ktorých bol na základe žiadostí kompetentných orgánov členských štátov Eurojust zainteresovaný (čl. 4 ods. 2 Rozhodnutia o Eurojuste). Je potrebné uviesť, že aj takéto prípady môžu mať

15 Práca na prípadoch 15 mimoriadne závažných charakter, okrem iného sa môžu týka genocídy, avšak Europol v takýchto prípadoch nemá kompetencie (pozri graf 2). Z prípadov postúpených Eurojustu v zmysle čl. 4 ods. 1 sa takmer dve tretiny týkali trestných činov v rámci prioritných oblastí (pozri graf 3 a 4 prílohy). V roku 2009 bolo 118 zo 131 zorganizovaných koordinačných stretnutí v rámci prioritných oblastí trestných činov. Osem koordinačných stretnutí sa týkalo prípadov iných trestných činov na základe žiadosti kompetentných orgánov členského štátu (čl. 4 ods. 2). Aj naďalej boli koordinačné stretnutia dôležitým nástrojom zabezpečujúcim efektívne využitie zdrojov vyšetrovateľov a prokurátorov členských štátov v cezhraničných prípadoch. Koordinačné stretnutia boli v roku 2009 najvyužívanejším prostriedkom na výmenu informácií o súvisiacich vyšetrovaniach a pri plánovaní spoločných akcií. Umožňovali kompetentným orgánom a národným členom v Eurojuste, vrátane zástupcov orgánov EÚ ako Europol a OLAF, dohodnúť sa na spoločnej stratégii, plánovať a koordinovať súbežné vyšetrovania a akcie (ako napríklad zatýkania, prehliadky, konfiškácie majetku), predvídať a nájsť riešenie právnych prekážok a zrealizovať následné žiadosti o PP. V grafoch 7 9 sú uvedené štatistiky koordinačných stretnutí zorganizovaných v roku Väčšina stretnutí bola iniciovaná Francúzskom, Spojeným kráľovstvom a Talianskom, ktorých národné zastúpenia zorganizovali 29, 19 resp. 14 koordinačných stretnutí. Tie isté členské štáty sa ako zúčastnené krajiny podieľali na 18, 28 resp. 24 koordinačných stretnutiach. Príklady úspešných koordinácií sú uvedené v odsekoch týkajúcich sa rôznych typov trestných činov v tejto kapitole. Záležitosti, ktorých riešenie by pri tradičných postupoch PP trvalo mesiace, boli rýchlo vyriešené na koordinačných stretnutiach. V posledných troch mesiacoch roku 2009 uskutočnili v nadväznosti na pilotný projekt z roku 2008 detailné vyhodnotenie všetkých uzavretých prípadov. Väčšina z 255 vyhodnotených prípadov sa týkala EZR a žiadostí o justičnú spoluprácu pokiaľ ide o podozrivých, svedkov a/ alebo obete. Taktiež sa vyskytli žiadosti o iné formy dôkazov (získanie predmetov, dokumentov alebo dát) a informácie týkajúce sa právnych a praktických otázok. Najpoužívanejšími právnymi nástrojmi v rámci justičnej spolupráce boli Dohovory o vzájomnej právnej pomoci z roku 1959 a 2000 a Rámcové rozhodnutie z 13. júna 2002 o EZR a vydávacom konaní medzi členskými štátmi. Vo výnimočných prípadoch problémy súviseli s MLA 2000 a EZR. Veľa žiadostí, ktorými sa Eurojust zaoberal, sa týkalo realizácie právnych postupov a dokumentov, ako sú žiadosti o právnu pomoc, rozkazy a príkazy. V prípade identifikácie problémov boli k získaniu informácií o národných právnych predpisoch a možnostiach ich zabránenia použité služby Eurojustu. Eurojust čas od

16 16 času pomáhal pri identifikácii kompetentných orgánov v členských štátoch, teda úlohe, ktorá by mala byť zvyčajne vyriešená pomocou nástrojov EJS alebo kontaktných bodov. Na základe vyhodnotenia roku 2009 je možné vo všeobecnosti skonštatovať, že v justičnej spolupráci pri poskytovaní PP sú praktické aj zákonné prekážky prepojené a vyskytujú sa s rovnakou frekvenciou. Praktickými prekážkami sú: nedostatok zdrojov na národnej úrovni na včasné vybavenie žiadostí o PP alebo, vyplývajúc z tohto nedostatku, neuprednostnenie dožiadaní z členských štátov pred vlastnými národnými konaniami, nepotvrdenie prijatia dožiadaní, problémy vyplývajúce z nízkej kvality prekladov alebo neuvedenie kompletných informácií v dožiadaniach. Ak sa tieto praktické prekážky nepodarí vyriešiť s pomocou EJN, o pomoc býva požiadaný Eurojust. S uvedenými prekážkami bývajú spojené problémy, ktoré by sme mohli opísať ako kultúrne. Národné justičné orgány môžu mať medzery v poznatkoch o iných trestných systémoch, o tom, ako možno efektívnejšie poskytnúť spoluprácu a prečo sú určité dožiadania formulované konkrétnym spôsobom. Napríklad procedurálny krok (ako formálne vypočutie podozrivého) môže byť nevyhnutným pre trestné konanie v jednom členskom štáte, ale nie v inom. Praktickým dôsledkom týchto rozdielnych prístupov je neuprednostnenie vybavenia dožiadania. Právne prekážky sú evidentne spojené s rozdielmi v trestnom konaní a dokazovaní. Príkladmi môžu byť rozdielne právne predpisy týkajúce sa odpočúvania, vypočúvania svedkov, dostupné úrovne ochrany svedkov (napr. v prípadoch organizovaných zločinov alebo obchodovania s ľuďmi) a primerané procesné požiadavky vo veciach dokazovania (napr. prípustnosť svedeckej výpovede pred súdom, nie políciou). Preskúmaním niektorých základných nástrojov justičnej spolupráce (žiadosť o právnu pomoc, odovzdanie trestného konania, uznanie rozhodnutia/ rozsudku a extradícia/ EZR) Eurojust zistil nasledujúce právne prekážky u riešených prípadov: potenciálna neprípustnosť dôkazov získaných dožiadaním, keď sa štandardy alebo právne požiadavky na ich získavanie v dožadujúcom a dožiadanom štáte odlišujú; nesplnenie formalít a procedúr požadovaných dožadujúcim členským štátom napriek ustanoveniam MLA 2000; bola zistená možná medzera v Rámcovom rozhodnutí Rady zo 6. októbra 2006 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania príkazov na konfiškáciu v prípadoch, keď národná legislatíva vydávajúceho štátu umožňuje poškodeným požadovať vrátenie majetku priamo v trestnom konaní, zatiaľ čo vykonávajúci štát uznáva len konfiškáciu z dôvodu všeobecného prospechu;

17 Práca na prípadoch 17 omeškanie ratifikácie nástrojov: boli zistené problémy pri zostavovaní SVT, uplatňovaní Dohovoru o prevzatí trestného konania a pri odpočúvaní. Eurojust pomáhal v roku 2009 vo všetkých týchto prípadoch. Ani po 10 rokoch však nebol MLA 2000 ratifikovaný všetkými členskými štátmi; bolo zistených niekoľko otázok a problémov týkajúcich sa dvoch právnych prostriedkov justičnej spolupráce v rámci EÚ, a to EZR a SVT. Podrobnejšie v odsekoch nižšie. Terorizmus Terorizmus je aj naďalej výzvou pre bezpečnosť v Európskej únii, keďže stále pretrváva závažné riziko teroristických útokov. Pokračujú aktivity militantných islamských teroristov a niektorých európskych separatistických skupín. V prípadoch Eurojustu boli zaznamenané v roku 2009 aj niektoré etno-nacionalistické skupiny z tretích krajín (Strana kurdských pracujúcich a LTTE). V roku 2009 bolo zaznamenané zníženie počtu teroristických prípadov postúpených Eurojustu (2004: 33; 2005: 25; 2006: 44; 2007: 34; 2008: 31; 2009: 21). Eurojust posilnil svoju zainteresovanosť v pomoci pri výmene informácií a praktickej aplikácii právnych nástrojov prijatých na európskej a medzinárodnej úrovni, a to najmä (avšak nielen) prostredníctvom národných korešpondentov Eurojustu pre terorizmus. Eurojust taktiež podporoval vzťahy s inými európskymi partnermi (protiteroristický koordinátor EÚ, Europol), kompetentnými orgánmi tretích štátov (USA, krajiny západného Balkánu, Srí Lanka a Turecko) a medzinárodnými inštitúciami a orgánmi (FATF). Aktivity PKK v Európe si vyžiadali koordinačné stretnutie v Turecku. Eurojust sa takisto zúčastnil na protiteroristickom týždni Europolu, ktorého súčasťou bol seminár o vývoji a možných hrozbách PKK. Uskutočnili sa koordinačné stretnutia v štyroch prípadoch. Dve z nich sa vzťahovali na aktivity PKK v Európe a zdôraznili potrebu výmeny informácií v tejto oblasti ako aj sústredenia sa na štruktúru, modus operandi a realizáciu žiadostí o právnu pomoc na dosiahnutie úspešných trestných stíhaní teroristických aktivít. Takisto je potrebné prešetriť aktivity podporujúcich organizácií alebo spoločností kvôli prepojeniu na financovanie alebo propagáciu terorizmu. Počas jedného koordinačného stretnutia vyšlo najavo, že rozdielne zákonné požiadavky na vedenie vyšetrovania a trestného stíhania môžu spôsobovať problémy. Napríklad prítomnosť právnika na vypočúvaní svedka v zahraničí nemusí byť požadované v právnych systémoch mimo Európskej únie. V takom prípade dôkaz alebo výpoveď svedka získaná v neprítomnosti právneho zástupcu obhajoby

18 18 napríklad v Turecku môže mať za následok nepoužiteľnosť dôkazu pred súdom v Európskej únii. Detailné popísanie formálnych právnych požiadaviek môže zabrániť oneskoreniam alebo komplikáciám pri realizácii takýchto žiadostí o právnu pomoc. Eurojust ponúkol svoju pomoc pri realizácii nevybavených komplikovaných žiadostí o právnu pomoc z tretích krajín do členských štátov EÚ. Recipročne požiadal tretie krajiny o poskytnutie lepšieho prehľadu o aktivitách teroristických skupín členským štátom EÚ. Cieľom ďalšieho koordinačného stretnutia bolo získanie prehľadu o prebiehajúcich vyšetrovaniach organizácií podporujúcich terorizmus financovaním alebo jeho propagáciou. V rámci Európskej únie je nutná lepšia koordinácia a spolupráca, obzvlášť pri potrebe poskytnutia informácií určitého stupňa utajenia, pretože najmä v teroristických prípadoch pristupujú národné orgány opatrne k ich výmene. Výsledkom ďalšieho koordinačného stretnutia organizovaného francúzskym zastúpením za účasti ďalších 5 členských štátov a Švajčiarska bolo odsúdenie 21 členov LTTE na tresty odňatia slobody do 7 rokov za financovanie terorizmu. Parížsky súd takisto nariadil rozpustenie Tamilskej koordinačnej komisie vo Francúzsku. Strategické a koordinačné stretnutia v Eurojuste poskytujú odborníkom možnosť k výmene názorov, informácií a overených postupov v boji proti terorizmu. V snahe posilniť vzťahy s národnými orgánmi Eurojust zorganizoval v júni 2009 piate strategické stretnutie o terorizme a jeho financovaní. Jeho cieľom bolo zvýšenie povedomia národných korešpondentov na terorizmus o príslušných medzinárodných a európskych konvenciách a rámcových rozhodnutiach, ako aj Deviatich osobitých odporúčaniach o financovaní terorizmu FATF. Strategické stretnutie sa takisto zaoberalo otázkami ohľadom výmeny informácií o teroristických trestných činoch na základe Rozhodnutia Rady 671/2005 a nového Rozhodnutia o Eurojuste, Správou TE- SAT a výkladom a ďalšími analýzami dvoch dôležitých rozsudkov a jedného opatrenia vzťahujúcich sa na terorizmus. Jeden rozsudok, vydaný francúzskymi súdnymi orgánmi v januári 2009, sa týkal financovania aktivít PKK, druhý, vydaný súdnymi orgánmi Spojeného kráľovstva v júni 2009, aktivít LTTE v Spojenom kráľovstve a opatrenie, ktoré viedlo k rozhodnutiu prvostupňového súdu v Paríži v novembri 2009, sa týkalo aktivít LTTE vo Francúzsku. V úzkej spolupráci s Europolom Eurojust usporiadal v roku 2009 taktické stretnutie o činnosti LTTE. Počas českého predsedníctva sa v Prahe uskutočnil seminár k preskúmaniu tero-

19 Práca na prípadoch 19 ristických hrozieb v krajinách západného Balkánu a na podporu užšej spolupráce a výmeny informácií v boji proti terorizmu medzi kompetentnými orgánmi členských štátov EÚ, krajinami západného Balkánu, Eurojustom a Europolom. Obchodovanie s drogami Eurojust zorganizoval v roku koordinačných stretnutí v prípadoch obchodovania s drogami, z nich sa 38 uskutočnilo v priestoroch Eurojustu Haagu a 2 mimo Eurojustu. Europol bol pozvaný na 6 z týchto stretnutí. 13 stretnutí sa uskutočnilo za účasti predstaviteľov z tretích krajín (Kolumbia, Island, Nórsko, Švajčiarsko, Turecko, USA, Ukrajina a Srbsko). problémom s jurisdikciou (s producentmi a distribútormi zvyčajne lokalizovanými v rôznych krajinách a mnohými významnými konfiškáciami a zatknutiami v tranzitných krajinách). Eurojust je miestom, kde môžu byť najefektívnejšie prijaté rozhodnutia k vyriešeniu možných konfliktov jurisdikcií a k účinnému trestnému stíhaniu. Pašovanie drog do Európy ako aj ich výroba v rámci Európskej Únie naďalej predstavujú závažnú hrozbu pre jej obyvateľov. Stále sa objavujú nové cesty, ako napríklad v prípade pašovania kokaínu cez krajiny východnej Európy, ktoré sa výrazne zvýšilo počas posledných rokov. V roku 2009 bolo v Eurojuste registrovaných 230 prípadov týkajúcich sa obchodovania s drogami. Najčastejšie dožadujúcou krajinou bolo Taliansko s 30 prípadmi a najčastejšie dožiadaným bolo Španielsko nasledované Holandskom a opäť Talianskom. Ako u všetkých trestných činov spáchaných zločineckými skupinami s cezhrachodovania s drogami sú kontrolované Častými prostriedkami v prípadoch obničnou činnosťou, trestné stíhanie v prípadoch obchodovania s drogami viedlo k môžu nastať vzhľadom k faktu, že kontro- zásielky, SVT a odpočúvania. Problémy Eurojust prispel k rozloženiu kriminálnej organizácie etnických Albáncov so sídlom v Taliansku a bun- Analýzy Europolu identifikovali kontakty siete v 42 definovania spoločnej stratégie k rozloženiu siete. kami v Antverpách a Osle. Kriminálna organizácia krajinách. Na základe týchto analýz a vyšetrovaní používala kuriérov a špeciálne navrhnuté vozidlá k národné orgány činné v trestnom konaní zabavili pašovaniu kokaínu, hašiša, extázy a heroínu. Súdne značné množstvo drog. Počas akcií, ktoré vyvrcholili zadržaním 30 osôb, zriadili Eurojust a Europol vyšetrovania boli koordinované Eurojustom. Eurojust zorganizoval niekoľko stretnutí za účasti Europolu a zainteresovaných národných orgánov za rôznych národných orgánov. spoločné operačné centrum na koordináciu činností účelom zlepšenia opatrení v rámci vyšetrovania a

20 20 lované zásielky sú v niektorých členských štátoch predmetom justičnej spolupráce, zatiaľ čo v iných policajnej spolupráce. Táto situácia môže spôsobovať problém v prípade, ak dožadujúci členský štát žiada o pomoc len na základe policajnej spolupráce bez vydania žiadosti o právnu pomoc. V takýchto prípadoch nemôže dožiadaný členský štát, ktorého pravidlá pre kontrolovanú zásielku zahŕňajú justičnú spoluprácu, akceptovať samotnú policajnú žiadosť. Eurojust často poskytuje riešenia k problémom tohto typu. Eurojust takisto pomáhal pri riešení konfliktu jurisdikcií v prípade týkajúcom sa pašovania konope zo Španielska cez Francúzsko do Spojeného kráľovstva. Zatiaľ čo sa v roku 2008 rozhodlo o vedení súbežných vyšetrovaní rôznych aspektov prípadu vo Francúzsku a Spojenom kráľovstve, na druhom koordinačnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v roku 2009 v Eurojuste, sa rozhodlo, ktorý justičný orgán bude kompetentný pre vyšetrovanie celej siete, aby sa tak predišlo duplicitnému vyšetrovaniu a následnému konfliktu jurisdikcií. Francúzska strana súhlasila s odovzdaním prípadu do Spojeného kráľovstva. Francúzsky vyšetrujúci dôstojník bol pozvaný prezentovať výsledky vyšetrovania pred súd v Spojenom kráľovstve. Nedávno bolo odsúdených 5 osôb spolu na 37 rokov väzenia. Vo všeobecnosti boli žiadosti vzťahujúce sa Nedostatky v implementácii MLA 2000 ku kontrolovanej zásielke promptne vybavené. Avšak odovzdanie policajných správ po jednom prípade odmietol členský štát, spôsobili niektoré problémy. Napríklad v vykonaní sa ukázalo byť problematickejšie, ktorý ratifikoval Dohovor, odovzdať signál a to najmä v prípadoch klasifikovaných informácií, javu bežného v členských štátoch. tu, v ktorom táto ratifikácia neprebehla. priameho odpočúvania do členského štá- Direzione Antimafia v Ríme požiadala Eurojust o otázok počas koordinačného stretnutia bol potenciálny konflikt jurisdikcií. Po zvážení relevantných pomoc pri koordinácii vyšetrovaní v troch členských štátoch v prípade kolumbijskej kriminálnej organizácie pašujúcej kokaín cez Španielsko du talianskym úradom. Výsledkom bolo zadržanie okolností sa účastníci dohodli na odovzdaní prípa- a Francúzsko do Talianska. Jednou z vyriešených 32 podozrivých a zabavenie 100 kg kokaínu. Po intervencii Eurojustu bolo možné odposluch vykonať. Opačným príkladom je prípad, kedy utajený agent jedného členského štátu potreboval ísť do iného členského štátu, aby pokračoval vo vyšetrovaní. Avšak druhý členský štát neratifikoval MLA 2000 a jej Protokol zo 16. októbra 2001, zatiaľ čo prvý členský štát neratifikoval Palermskú konvenciu. V tomto prípade nebol k dispozícii žiadny právny nástroj umožňujúci prítomnosť a poskytnutie pomoci utajenému agentovi prvého členského štátu v druhom členskom štáte a operácia sa nemohla uskutočniť.

21 Práca na prípadoch 21 Obchodovanie s ľuďmi V porovnaní s rokom 2008 bol mierny pokles v týchto prípadoch postúpených Eurojustu v roku 2009 (74 prípadov v porovnaní s 83 prípadmi v roku 2008). Väčšina z postúpených prípadov (52) sa týkala sexuálneho zneužívania. V roku 2009 zorganizoval Eurojust 5 koordinačných stretnutí v prípadoch OĽ týkajúcich sa či už nútených prác alebo OĽ za účelom sexuálneho zneužívania. Právne otázky, na ktoré je poukázané v kapitole obchodovania s drogami vyššie, sa vyskytujú aj v prípadoch OĽ. Podvody INápad Eurojustu v kategórii trestných činov sprenevery a podvodov vrátane daňových a počítačových podvodov, podvodov tzv. nigérijského typu, sprenevery majetku spoločnosti a podvodov s DPH sa od roku 2004 neustále zvyšuje. V roku 2009 sa tento typ trestných činov vyskytol v 214 prípadoch. Navyše bolo Eurojustu postúpených 7 prípadov týkajúcich sa trestných činov ovplyvňujúcich finančné záujmy Európskych spoločenstiev. Počet koordinačných stretnutí v prípadoch tohto typu trestných činov sa zvýšil z 15 v roku 2008 na 20 v roku Väčšina z nich sa týkala daňových podvodov (12 prípadov) a podvodov s DPH (7 prípadov). V súčasnosti neexistuje jednotný európsky prístup k vyšetrovaniu a trestnému stíhaniu prípadov podvodov s DPH. Ako je uvedené v Oznámení Komisie Rade z 23. novembra 2007 o určitých kľúčových prvkoch, ktoré prispievajú k vybudovaniu stratégie boja proti podvodom s DPH v EÚ (KOM(2007) 758 v konečnom znení), existuje jasná potreba zapojenia justičných orgánov do koordinačných stratégií a úsilia Európskeho spoločenstva o zlepšenie v boji proti fiškálnym podvodom s osobitým dôrazom na multidisciplinárny prístup vrátane súdnych orgánov a orgánov činných v trestnom konaní. Eurojust sa ujal vedúcej úlohy pri realizácii spolupráce medzi justičnými orgánmi v prípadoch nadnárodných podvodov s DPH. V roku 2009 Eurojust inicioval strategický projekt na zlepšenie výmeny informácií a PP medzi justičnými orgánmi členských štátov EÚ v oblasti podvodov s DPH. Do tohto projektu je zapojený aj Europol. Jeho cieľom je: Prípad, do ktorého boli zainteresované talianske, ho- v marci 2009 v Eurojuste stretnutiu zorganizovanému landské a kolumbijské úrady, sa týkal obchodovania medzi OĽ, zneužívaním žien bolo preukázané spojenie so ženami za účelom získania finančných prostriedkov aktivít a výsledkom súbež- a financovaním drogových na drogy kriminálnou organizáciou so základňou v Ničas koordinačného stretnuných akcií dohodnutých pogérii. Vďaka koordinačnému tia bolo 62 zatknutí

22 22 V roku 2006 bol otvorený prípad medzi Rumunskom a Spojeným kráľovstvom týkajúci sa organizovanej skupiny obchodujúcej s deťmi z Rumunska do Spojeného kráľovstva s cieľom ich zneužitia na páchanie trestných činov (najmä krádeže a žobráctvo). V roku 2008 bol na základe zásahu a pomoci Eurojustu zriadený SVT ku koordinácii zadržania vedúcich tejto organizovanej skupiny, konfiškácie ich majetku a získania závažných dôkazov z cieľovej krajiny a naopak. SVT umožnil vznik spoločného plánu aktivít zainteresovaných národných a medzinárodných činiteľov za analytickej podpory Europolu. Významnú úlohu pri zabezpečovaní priameho kontaktu medzi políciou Spojeného kráľovstva a rumunskými prokurátormi, objasňovaní rozdielov týchto dvoch právnych systémov a odporúčaní pre trestné stíhanie zohral Eurojust, berúc do úvahy rozdielne dôkazné požiadavky týchto dvoch krajín. SVT získal významnú finančnú podporu z Komisie. Kvôli rozdielom medzi civilným a zvykovým právnym systémom bol Eurojust požiadaný o dodatočnú spoluprácu. Prípad je stále otvorený avšak niektorí páchatelia boli v roku 2009 postvený pred súd v Spojenom kráľovstve. Kontaktný bod pre ochranu detí V roku 2009 sa zintenzívnila spolupráca kontaktného bodu pre ochranu detí s Európskou finančnou koalíciou (EFK) proti šíreniu obsahu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí na internete. Eurojust sa stal v októbri 2009 členom výkonného výboru a predsedajúcou organizáciou Právnej pracovnej skupiny EFK. Kontaktný bod pre ochranu detí takisto nadviazal kontakt s USA. V roku 2009 vola založená pracovná skupina Eurojustu a USA s cieľom zlepšenia spolupráce medzi Európskou úniou a USA. Zameriava sa najmä na trestné činy zneužívania detí cez internet (a iné prostriedky ich šírenia), cestovania za účelom pohlavného zneužívania detí a obchodovania s maloletými. Členovia pracovnej skupiny sa budú snažiť zapojiť ďalšie medzinárodné organizácie do boja proti týmto typom trestnej činnosti a zároveň si navzájom vymienia informácie o trendoch a osvedčených postupoch vo vyšetrovaní a trestnom stíhaní medzinárodných skupín zneužívajúcich deti.

23 Práca na prípadoch 23 V prípade šírenia detskej pornografie vylákal podozrivý, používajúci španielsku IP adresu, pornografické fotografie od estónskych teenagerov. Počas prvých kontaktov s nimi sám predstieral, že je teenager. Pod hrozbou zverejnenia fotografií na Facebooku boli obete neskôr nútené posielať mu ďalšie svoje fotky. Estónska prokuratúra zaslala žiadosť o právnu pomoc do Španielska, v ktorej žiadala o domovú prehliadku. Eurojust bol požiadaný o pomoc pri urýchlení vybavenia tejto žiadosti. Na koordinačnom stretnutí sa použitím článku 6 podarilo vyriešiť konflikt jurisdikcií. Bolo rozhodnuté, že Španielsko má lepšiu pozíciu na trestné stíhanie, keďže podozrivý je Španiel a trestný čin bol spáchaný na území Španielska. Španielsko bolo tiež vybrané ako miesto konania procesu z dôvodu ochrany mladých obetí pred pozornosťou médií. Francúzske justičné orgány zorganizovali v súvislosti s AWF Europolu koordinačné stretnutie týkajúce sa podvodu s nadmerným odpočtom DPH, do ktorého bolo zapojené Francúzsko, Španielsko, Belgicko a Nemecko. Francúzska spoločnosť predávala od roku 2007 bazárové autá nakúpené v Belgicku, Nemecku a Španielsku. Vďaka vytvoreniu fiktívnych španielskych spoločností a použitiu falošných dokumentov si uplatňovali nadmerný odpočet DPH. Vzniknutá škoda bola vyčíslená na viac ako 1,5 milióna EUR. Koordinačné stretnutie umožnilo výmenu informácií, na základe ktorých bolo pripravených päť žiadostí o právnu pomoc, ktoré v septembri 2009 viedli k súbežným zatknutiam a prehliadkam v troch členských štátoch. V roku 2009 Eurojust spolupracoval s OLAFom a Europolom na vyšetrovaní podvodu s DPH a falšovania týkajúceho sa najmä odevov, cesnaku a tabaku dovážaného z Číny do EÚ prevažne cez Francúzsko a Holandsko. Tovar bol zasielaný do Maďarska, Rakúska a Talianska. Hodnota tovaru bola v colnom prehlásení podhodnotená alebo nebola nahlásená vôbec. Na koordinačnom stretnutí v Eurojuste bola stanovená spoločná stratégia v rámci prebiehajúcich vyšetrovaní v 7 krajinách, čo poskytlo základ pre efektívny postup proti organizovanej skupine.

24 24 Tzv. boiler room podvody, pri ktorých sa zločinci 28 miliónov GBP. Eurojust pomáhal pri koordinácii z jedného štátu zameriavajú na investorov v iných vykonávaných prehliadok ako aj vyjasňovaní požiadaviek žiadostí o právnu pomoc v jednotlivých štá- členských štátoch, spôsobujú vyšetrovateľom a prokurátorom obzvlášť problémy. V prípade, do ktorého bolo zapojené Španielsko, Malta, Slovensko, né vybavenie žiadostí, najmä čo sa týka získania toch. Vďaka tomu bolo zabezpečené riadne a včas- Rakúsko, Cyprus, Švajčiarsko, Írsko a Spojené kráľovstvo, bolo investorom spreneverených približne líšili. Počas operácie bolo zadržaných 7 dát z počítačov, pri ktorých sa právne požiadavky osôb. analyzovať hlavné prekážky a problémy pri koordinácii nadnárodných vyšetrovaní podvodov s DPH na základe existujúcich správ, praktických skúseností a dostupných informácií; zostaviť dotazník k aktualizácii a rozšíreniu už zistených hlavných prekážok a problémov; podporovať odovzdávanie správ včasných varovaní o podozrivých transakciách a informačného systému výmeny dát o DPH (VIES) kompetentnými úradmi na výmenu informácií na národnej úrovni orgánom činným v trestnom konaní; zlepšovať spoluprácu medzi súdnymi orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní členských štátov EÚ zodpovednými za vyšetrovanie a trestné stíhanie podvodov s DPH; a objasňovať úlohy a kompetencie príslušných európskych jednotiek a orgánov v boji proti podvodom s DPH. Korupcia V tomto roku je korupcia, ako jedna z prioritných oblastí, po prvýkrát zahrnutá ako konkrétny bod vo výročnej správe. V roku 2009 bolo Eurojustu postúpených 20 prípadov (25 v roku 2008), ale vzhľadom na ich citlivosť a skutočnosť, že tieto prípady sú stále otvorené, nemôžeme uviesť konkrétnejšie informácie. Ako výsledok krokov prijatých počas dvoch koordinačných stretnutí v Eurojuste v roku 2009 boli v dvoch členských štátoch začaté a koordinované vyšetrovania korupcie. Stretnutia umožnili orgánom členských štátov skoordinovať svoje vyšetrovania a spracovať veľké množstvo informácií za účelom dokazovania. Hoci sú stále potrebné žiadosti o právnu pomoc, komplexné finančné šetrenia a trestné stíhania nemôžu byť efektívne vykonané len na ich základe. V tomto zmysle sa zapojenie Eurojustu ukázalo byť veľmi úspešným. V prípade korupcie, do ktorého bolo zapojené Spojené kráľovstvo a Dánsko, poskytol Eurojust pomoc pri vytvorení SVT. Jeho úlohou bolo efektívnejšie získanie dôkazov umožňujúce začatie súdnych procesov v roku 2009.

25 Práca na prípadoch 25 Je zrejmé, že v prípadoch korupcie môžu komplikované žiadosti o právnu pomoc zabrať priveľa času a zdrojov potrebných na vyšetrovanie. Eurojust môže výrazne napomáhať pri zabezpečovaní komplexných cezhraničných vyšetrovaní, a to svojimi odporúčaniami pri návrhoch žiadostí, informáciami o právnych požiadavkách a následnej realizácii žiadostí. Počítačová kriminalita V roku 2008 poukázali Závery Rady o koordinovanej stratégii a praktických opatreniach proti počítačovej trestnej činnosti na súčasný nárast v nadnárodných trestných činoch spáchaných cez internet. Eurojust registroval v roku prípadov počítačovej kriminality, z ktorých 17 sa týkalo takisto podvodov použitím počítačovej techniky. Eurojust zorganizoval päť koordinačných stretnutí o počítačovej kriminalite a niekoľko prípravných stretnutí ku koordinačným stretnutiam, ktoré sa uskutočnia v roku V prípadoch počítačovej kriminality sú koordinačné stretnutia nevyhnutné, nakoľko ich páchatelia často stíhania tzv. bielych koní a jednotlivcov iného jurisdikcie vyšetrovania a trestného pochádzajú z rôznych krajín a servery, lokalizované v ďalších krajinách, umožňujú európskej úrovni by boli prínosné. používajúcich falošné platobné karty) na páchanie trestných činov po celom svete. Ratifikácia a implementácia Konvencie Pre väčšinu nadnárodných prípadov týkajúcich sa ekonomických trestných činov vo všetkých členských štátoch by takisto Rady Európy o počítačovej kriminalite spáchaných cez internet, ako sú podvody s platobnými kartami a transakcie vyniam v tejto oblasti, a to poskytnutím vy- napomohla efektívnejším trestným konaužívajúce tzv. biele kone, je nevyhnutná lepšených prostriedkov využiteľných pri koordinácia vyšetrovania a trestného stíhania. Berúc do úvahy enormné a stále prístupu orgánom činným v trestnom ko- vyšetrovaní. Tie by okrem iného umožnili sa zvyšujúce množstvo týchto transakcií, spoločný postup a dohoda o riešení členských štátoch bez autorizácie týchto naní k uloženým dátam v počítači v iných takýchto prípadov (týkajúca sa okrem členských štátov. V prípade podvodu na internetovej aukcii boli aktívne dve zločinecké skupiny v Rumunsku a v zahra- odhadované na viac ako EUR. Na koor- bolo doručených 181 sťažností a celkové straty sú ničí. Po prijatí platby boli peniaze vyzdvihnuté tzv. dinačnom stretnutí boli objasnené právne aspekty bielymi koňmi (ľudia, ktorí prevádzajú peniaze a a mechanizmy k získaniu a výmene dôkazov medzi zainteresovanými členskými štátmi a riešila sa môžu byť zainteresovaní v rozposielaní tovaru, ktorý bol podvodne získaný v jednej krajine, zvyčajne otázka konfliktu jurisdikcií. Spolu bolo v Rumunsku cez internet, do inej krajiny, kde žije páchateľ podvodu) za použitia falošných dokladov a spoluúčasti osôb bolo postavených pred súd. zatknutých 17 osôb, zrealizovaných 6 EZR a 29 s Western Union a telegrafných operátorov. Spolu

26 26 V ďalšom prípade viedli talianske úrady vyšetrovanie skupiny podozrivej zo skimmingu minimálne platobných kariet v rámci Európskej únie s viac ako podvodnými transakciami a stratami vyčíslenými približne na 6,5 milióna EUR. Prípad zameraný na rumunskú organizovanú skupinu operujúcu v Taliansku a Španielsku bol postúpený Eurojustu v roku 2009 k naplánovaniu koordinovaných akcií na súbežné zadržanie podozrivých. Eurojust a Europol na tomto prípade spolupracovali a analýzy Europolu identifikovali prepojenia na trestnú činnosť v Taliansku, Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Írsku, Moldavsku, Holandsku, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve. Za účelom identifikácie cieľov a naplánovania spoločného postupu boli v Eurojuste zorganizované dve koordinačné stretnutia. Eurojust spolupracoval pri realizácii EZR s belgickými, írskymi, talianskymi, holandskými a rumunskými vyšetrujúcimi sudcami a koordinoval žiadosti o odpočúvanie. Výsledkom bolo zatknutie 24 osôb: 8 v Taliansku, 12 v Rumunsku, 2 v Holandsku a 2 v Belgicku. Počas niekoľkých domových prehliadok bolo zhabané ilegálne zariadenie, falošné platobné karty, drogy, zbrane a veľké množstvo hotovosti Pranie špinavých peňazí Pranie špinavých peňazí (proces, ktorým sa páchatelia snažia utajiť pravý pôvod prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti) je často páchané OKS a úzko spojené s väčšinou nadnárodných trestných činov. V správach OCTA za rok 2009 a ROCTA za rok 2008 bol zdôraznený horizontálny charakter tejto trestnej činnosti, ktorá bola následne Radou označená za jednu z priorít EÚ v boji proti organizovanej kriminalite. Uvedené priority EÚ upozornili na nebezpečenstvo narastajúceho vplyvu zločinu v politickej, ekonomickej a justičnej oblasti, najmä v súvislosti s rusky hovoriacimi OKS. Členské štáty EÚ boli požiadané o pozorné monitorovanie a odhaľovanie prania špinavých peňazí a investícií OKS v Európskej únii a všetkých finančných aspektov s tým spojených. Kvôli veľkému počtu súvisiacich právnych nástrojov vydaných Európskou úniou, Radou Európy a OSN je právny rámec vzťahujúci sa k praniu špinavých peňazí zložitý. V Európskej únii sa právne nástroje sústreďujú na prevenciu, konfiškáciu a vymáhanie nezákonne nadobudnutého majetku. Eurojust venuje úsilie uľahčeniu používania európskych právnych nástrojov a medzinárodných dohovorov v boji proti praniu špinavých peňazí. Pranie špinavých peňazí je jedným z najčastejších typov trestných činov, ktorými sa Eurojust zaoberá. Najčastejšie dožadujúcimi krajinami pri tomto type trest-

27 Práca na prípadoch 27 ných činov sú od roku 2004 Španielsko, Holandsko a Spojené kráľovstvo. V roku 2009 Eurojust registroval 125 prípadov, čo predstavuje takmer 25% nárast oproti predchádzajúcemu roku. Eurojust zorganizoval v roku koordinačných stretnutí v prípadoch prania špinavých peňazí. Vďaka nim umožnil výmenu informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a súdnymi orgánmi členských štátov EÚ a tretími štátmi, vyriešenie praktických problémov týkajúcich sa žiadostí o právnu pomoc a ich realizáciu. Zároveň koordinoval súbežné zadržania a domové prehliadky a vydával odporúčania týkajúce sa zmrazenia majetku a zaistenia dôkazov. Ak sú žiadosti o právnu pomoc realizované pred uskutočnením koordinačného stretnutia, vyhodnotenie získaných informácií a dôkazov je veľmi užitočné. Z dôvodu lepšej identifikácie podozrivých hotovostných transakcií je veľká pozornosť venovaná výmene informácií medzi zúčastnenými kompetentnými orgánmi. Hlavné právne problémy, ktoré sa podarilo v prípadoch Eurojustu vzťahujúcich sa k praniu špinavých peňazí identifikovať, je možné zhrnúť do nasledujúcich bodov. Self-laundering (peňažné prevody spojené s trestnými činmi samotného páchateľa) je trestným činom v niektorých, nie však všetkých členských štátoch. V dôsledku toho môžu nastať problémy v justičnej spolupráci. Príkladom môže byť niekoľko prípadov Eurojustu, v ktorých konanie páchateľa napĺňa podstatu trestného činu v členskom štáte, v ktorom k nemu došlo, avšak orgány iného členského štátu, v ktorom prebieha trestné stíhanie, ho za trestný čin nepovažujú. V takých prípadoch je potrebné nájsť flexibilné a pragmatické riešenia, ktoré zabezpečia zabavenie a konfiškáciu príjmov z trestnej činnosti bez ohľadu na odlišnosti pri zadefinovaní trestného činu prania špinavých peňazí. Takisto bolo poukázané na otázky obojstrannej trestnosti a dôkazného bremena. V prípade, že prepojenie medzi trestným Fínske zastúpenie zorganizovalo dve koordinačné stretnutia, na ktorých sa riešil veľmi zložitý prípad prania špinavých peňazí týkajúci sa Ruskej federácie, Fínska, Nemecka a ďalších členských krajín. Veľké sumy peňazí boli z celého sveta premiestňované do Fínska (kde mala spoločnosť koordinujúca tieto prevody svoje sídlo) a do iných členských krajín EÚ vrátane Nemecka. Hlavný fínsky vyšetrovateľ a zodpovedný prokurátor požiadali Eurojust o zorganizovanie stretnutia s nemeckými partnermi, na ktorom by vyriešili nasledujúce otázky: použitie a zdieľanie dôkazov už získaných v Nemecku a Fínsku; možnosti budúcej spolupráce s ruskými orgánmi; a otázky týkajúce sa jurisdikcií (vzniesť obvinenia vo Fínsku alebo v Nemecku). Na základe úspešných koordinačných stretnutí sa uvažuje o zapojení ruských orgánov nakoľko táto spolupráca je nevyhnutná k vypátraniu účelu peňažných transferov do offshorových bánk. činom a praním špinavých peňazí nebolo zrejmé, bolo vybavenie žiadostí o právnu pomoc náročné. V jednom prípade odmietol členský štát justičnú spoluprácu, pretože v žiadosti o právnu pomoc nebol jedno-

28 28 Portugalské orgány začali vyšetrovať trestné činy spojené s praním špinavých peňazí čiastočne spáchané vo Francúzsku. Po zaslaní žiadosti o právnu pomoc vyšlo najavo, že vo Francúzsku už prebieha vyšetrovanie súvisiacej trestnej činnosti. Bolo zvolané koordinačné stretnutie. Avšak medzičasom Francúzsko odhalilo prepojenia do Luxemburska a Belgicka. To malo za následok dvojité koordinačné stretnutie, kedy Portugalsko pozvalo Francúzsko a Francúzsko pozvalo Luxembursko a Belgicko. Žiadosti o právnu pomoc boli vybavené pred tým, než sa stretnutie uskutočnilo, takže účastníci mohli počas neho zhodnotiť vyžiadané údaje a dôkazy. Príkladom je Rámcové rozhodnutie z 22. júla 2003 o vykonávaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov a Rámcové rozhodnutie zo 6. októbra 2006 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávanie na príkazy na konfiškáciu. Ich využitie by v praxi uľahčilo vybavenie žiadostí, na ktoré by sa už nevzťahovali tradičné postupy popísané vyššie. Eurojust opakovanej poukázal na dôležitosť ich implementácie. značne preukázaný trestný čin. Po zapojení Eurojustu do prípadu sa zúčastnené strany zhodli na tom, že by bolo vhodné zvážiť možnosť, že zdroj prepraných peňazí nebol zákonný. Toto rozhodnutie je v súlade s Rámcovým rozhodnutím z 24. februára 2005 o konfiškácii výnosov, nástrojov a majetku z trestnej činnosti a bolo schválené všetkými zúčastnenými. Tradičné nástroje PP nie vždy umožňujú rýchle vybavenie žiadostí. Niektoré zo zistených problémov sa týkajú oneskorení pri vybavovaní žiadostí o právnu pomoc a žiadostí o poskytnutie doplňujúcich informácií. Keďže neodkladné vybavenie žiadostí o právnu pomoc je nevyhnutné kvôli zamedzeniu prevodu nelegálnych prostriedkov medzi účtami v bankách, uvedené problémy sú kľúčovými v boji proti praniu špinavých peňazí. Takisto je potrebné venovať pozornosť nástrojom vzájomného uznávania, keďže tieto neboli implementované do národných legislatív všetkých členských štátov. Ďalším problémom brániacim efektívnej spolupráci je neexistujúci právny rámec na výmenu informácií s tretími štátmi. V tomto ohľade boli okrem iného zaznamenané problémy s Ruskou federáciou v rámci vyšetrovania a trestného stíhania prania špinavých peňazí a súvisiacich trestných činov páchaných rusky hovoriacimi OKS. V tejto súvislosti poskytol Eurojust podporu justičným orgánom. Navyše Eurojust sprostredkoval výmenu informácií a realizáciu žiadostí o právnu pomoc so Švajčiarskom, Lichtenštajnskom a Kajmanskými ostrovmi.

29 Práca na prípadoch 29 Ostatné činnosti spojené s prítomnosťou OKS v ekonomike Európska únia, Spojené národy a ostatní pracovali na vytvorení všeobecne akceptovateľnej definícii organizovanej trestnej činnosti, avšak nedospeli ku konsenzu. V dôsledku toho existujúca právna definícia obsahuje obecné aspekty, nepatrne sa však líši v detailoch týkajúcich sa podstatných znakov. Expertná skupina Rady Európy zaoberajúca sa organizovaným zločinom určila kritériá na lepšie zadefinovanie organizovaných kriminálnych skupín. Nasledujúce všeobecné prvky sú spoločnými pre tieto definície : sú zapojené minimálne tri osoby, činnosť je realizovaná v určitom časovom úseku a zúčastnené osoby sú podozrivé alebo odsúdené za spáchanie závažných trestných činov s cieľom získania zisku a/ alebo moci. Súčasná klasifikácia trestných činov v CMS takisto zahŕňa konkrétne typy trestných činov účasť v zločineckej organizácii a organizovaná lúpež ktoré sú zahrnuté v definícii organizovaného zločinu. V roku 2009 boli tieto dva typy trestných činov registrované v 173 a 81 prípadoch Eurojustu. Navyše veľký počet prípadov registrovaných pod inými trestnými činmi (ako sú prevádzačstvo, nezákonné obchodovanie so zbraňami a výbušninami, falšovania eurobankoviek, priekupníctvo a vydieranie) sa týkali organizovaného zločinu. Eurojust sa bude usilovať vylepšiť svoje štatistiky, aby vernejšie zachytávali počty prípadov týkajúcich sa organizovaného zločinu v budúcoročnej výročnej správe. K vyššie uvedeným prípadom organizovaného zločinu uvádzame ďalšie príklady nižšie. Skúsenosti z týchto prípadov ukázali, že spolupráca medzi členskými štátmi je často komplikovaná (okrem bežných praktických problémov, ako zlé preklady alebo nejednoznačné žiadosti) odlišnou legislatívou. Týka sa to skôr jednotlivých právnych postupov vzťahujúcich sa na organizovaný zločin, než zásadných problémov v trestnom práve. Napríklad odposluchy môžu byť v Nemecku vykonávané len v prípade predpokladu prebiehajúcej trestnej činnosti, zatiaľ čo v Taliansku táto podmienka nemusí byť splnená, ak sa vyšetrovanie týka organizovanej trestnej činnosti. Členské štáty môžu mať takisto rozdielne pravidlá a záruky ochrany osôb spolupracujúcich s orgánmi činnými v trestnom konaní. Je preto nutné nájsť praktické riešenia, ak je v prípade zainteresovaných dva a viac členských štátov. Ukázalo sa, že SVT sú výborným nástrojom pri vyšetrovaní prípadov OKS so zapojením dvoch a viac členských štátov. Zo skúseností Eurojustu však môžeme uviesť, že niektoré národné justičné orgány sa zdráhajú vytvárať SVT. Táto neochota môže vyplývať z nedostatočnej informovanosti o možnostiach, ktoré ponúka Rámcové rozhodnutie o SVT a ustanovenia MLA 2000.

30 30 Preto Eurojust vydal spolu s Europolom Manuál o SVT určený odborníkom (viac informácií je uvedených nižšie v kapitole SVT). V prípade, týkajúcom sa Španielska a Bulharska, bol v marci 2009 zriadený SVT za účasti Eurojustu a Europolu. Tím viedol vyšetrovanie OKS falšujúcej peniaze. Výsledkom dlhodobého vyšetrovania bola rýchla akcia, ktorá rozbila významnú sieť falšovateľov eurobankoviek. V Bulharku bolo zadržaných 17 podozrivých a zabavené falošné eurobankovky v hodnote EUR. Európske zatýkacie rozkazy Eurojust zlepšil v roku 2009 spoluprácu medzi kompetentnými orgánmi členských štátov, a to najmä v oblasti realizácie EZR (čl. 3 ods. 1 písm. b) Rozhodnutia o Eurojuste) a odporúčaní v prípadoch kolidujúcich EZR (čl. 16 ods. 2 Rámcového rozhodnutia o EZR (RR EZR)). Eurojust registroval prekročenia lehôt nahlásené členskými V roku 2009 boli Holandsku doručené zo 7 členských štátov žiadosti o právnu pomoc vzťahujúce po stretnutí v Eurojuste bolo rozhodnuté o začalandsko rozhodlo nerealizovať vyšetrovanie. Avšak sa na nigérijskú zločineckú skupinu operujúcu po tí vyšetrovaní a Holandsko pokračovalo v realizácii viacnásobných žiadostí o právnu pomoc. Úplné celej Európe, ktorá páchala trestné činy obchodovania s drogami, prevádzačstva, obchodovania s rozbitie nigérijskej skupiny si vyžadovalo spoločný ľuďmi, vrážd a prania špinavých peňazí. Holandské postup na úrovni EÚ. Národní členovia v Eurojuste sa dohodli na zapojení Europolu, aby sa získalo zastúpenie najprv zorganizovalo stretnutie v rámci Eurojustu, z ktorého vyplynulo, že väčšina prípadov spolu súvisela. Kvôli chýbajúcim konkrétnym rámci príslušného AWF. čo najviac informácií, ktoré by boli analyzované v údajom a nedostatočným zdrojom sa pôvodne Ho- štátmi v súlade s článkom 17 RR EZR a v prípade potreby prijal opatrenia. 1. Prípady týkajúce sa pomoci pri realizácii EZR Spolu bolo v roku 2009 v Eurojuste registrovaných 256 prípadov týkajúcich sa realizácie EZR. To predstavuje takmer 19% všetkých prípadov v tomto roku, čo ukazuje, aká dôležitá je angažovanosť Eurojustu v tejto oblasti. Len jeden prípad sa týkal všeobecnej otázky, ostatné boli operatívne prípady. Najčastejšie dožadujúcou krajinou bolo Spojené kráľovstvo, nasledovalo Grécko, Poľsko, Holandsko, Bulharsko a Portugalsko. Spojené kráľovstvo, Španielsko, Poľsko, Francúzsko, Belgicko, Nemecko, Rumunsko a Taliansko boli najčastejšie dožiadanými krajinami. (Pojem dožadujúca a dožiadaná krajina sa vzťahuje na členský štát žiadajúci o alebo prijímajúci pomoc zaangažovaním Eurojustu. Môže to byť členský štát vydávajúci alebo realizujúci EZR.)

31 Práca na prípadoch 31 Vďaka pomoci Eurojustu bol v roku 2009 úspešne vyriešený slovinský prípad. Za účasť v OKS pašujúcej drogy z Kosova cez Slovinsko do Talianska a iných západoeurópskych krajín bolo 9 osôb odsúdených na maximálne 15 rokov väzenia. Eurojust poskytoval svoju pomoc počas trestného stíhania a súdneho konania od roku Prípad poukázal na praktické dôsledky zaujímavého zákonného rozhodnutia. Slovinský ústavný súd na konci roka 2008 rozhodol o opätovnom preskúmaní dôkazných materiálov získaných v zahraničí, čím by bol zabezpečený súlad s procesným trestným právom. Po intervencii Eurojustu poskytli talianske orgány maximálnu podporu a deň pred ukončením súdneho konania v Slovinsku sa im podarilo získať dôležité informácie zo súdnych spisov, ktoré sa stratili počas zemetrasenia v L Aquila. Keďže Eurojust bol do prípadu zainteresovaný od jeho začiatku, podarilo sa mu zabezpečiť vynikajúcu spoluprácu priamo medzi národnými orgánmi. Súd v odôvodnení rozhodnutia spomenul značný prínos Eurojustu v tomto prípade. 2. Prípady týkajúce sa článku 16 RR EZR V roku 2009 sa Eurojust zaoberal štyrmi prípadmi kolidujúcich EZR. Jeden bol registrovaný belgickým zastúpením (voči Francúzsku a Luxembursku), ďalší bulharským (voči Nemecku a Francúzsku), nemeckým (voči Taliansku) a írskym zastúpením (voči Litve a Spojenému kráľovstvu). 3. Prípady týkajúce sa článku 17 RR EZR Eurojustu bolo v roku 2009 spolu oznámených 30 prípadov prekročenia lehôt. Tri z nich boli registrované na Kolégiu, keďže si vyžadovali ďalšie kroky zainteresovaných národných zastúpení. Najviac prípadov nahlásilo Írsko (18), nasledované Českou republikou (5) a Maďarskom (2). Počet oznámení z Írska neznamená, že tam dochádza v porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ k častejšiemu prekročeniu lehôt, ale že sa riadi povinnosťami vyplývajúcimi z článku 17. Eurojust vyzýva členské štáty, aby včas a náležite informovali o prekročení lehôt a ich dôvodoch. 4. Otázky vyplývajúce z aplikácie EZR V roku 2009 identifikoval Eurojust nasledujúce problémy pri aplikácii EZR: Národnosť vyžiadanej osoby bola vo viacerých prípadoch považovaná za skrytý dôvod odmietnutia realizácie EZR. Množstvo členských štátov sa stále zdráha vydávať vlastných občanov do iných členských štátov EÚ. Boli zaznamenané problémy týkajúce sa proporcionality. Konkrétne sa ukázalo, že veľa EZR bolo vydaných v

32 32 prípade trestných činov považovaných zadržaní dodatočne obvinená z ďalších vykonávajúcim členským štátom ako trestných činov. disproporcionálne vzhľadom k malej závažnosti trestných činov a vysokým Prejavili sa prekážky s odovzdávaním ekonomickým nákladom spojených s v prípade, keď si vyžiadaná osoba odpykávala trest, za ktorý bola odsúdená realizáciou EZR. Opačný jav sa vyskytol v prípade trestných činov obchodovania s drogami. júcom členskom štáte. v inom členskom štáte, vo vykonáva- Ak vykonávajúci členský štát považoval možné vyššie rozsudky vo vydáva- konaním v neprítomnosti. V niektorých Problémy boli i v súvislosti so súdnym júcom členskom štáte za neprimerané, členských štátoch podozrivý nemusí viedlo to k neochote vykonať EZR. byť informovaný o konaní, ak je zastupovaný právnym zástupcom. Naopak Boli zaznamenané praktické problémy súvisiace so zásadou špeciality v na základe čl. 5 ods. 1 RR EZR nutné. v niektorých členských štátoch je to prípade, keď vyžiadaná osoba bola po Žiadosti o vydanie boli tiež odmietnuté V jednom z prípadov obdržali bulharské orgány o vydanie do Nemecka. Vzhľadom k závažnejším dva EZR (z Francúzska a Nemecka) vzťahujúce obvineniam vo Francúzsku však Eurojust, po konzultáciách so zúčastnenými stranami, odporučil sa na tú istú osobu. Eurojust bol požiadaný o odporúčanie pri stanovení priority jedného z nich. vydanie do Francúzska. Bulharský súd postupoval Vyžiadaná osoba, ktorá bola okrem iného obvinená z podvodu, účasti v kriminálnej organizácii osoby do Francúzska. podľa odporúčania Eurojustu a rozhodol o vydaní a falšovania verejných dokumentov, požiadal súd v prípadoch, keď vykonávajúci orgán nepovažoval za pravdepodobné, že by vyžiadaná osoba mala možnosť požiadať o obnovenie konania vo vydávajúcom členskom štáte. Jedným z problémov pri realizácii EZR boli tiež rozdiely v právnych systémoch týkajúce sa doživotného trestu. Eurojust podporoval národné orgány v snahe dosiahnuť spoločnú dohodu o podmienkach poskytnutia záruky v zmysle čl. 5 ods. 2 RR EZR. Problémy sa prejavili pri aplikácii čl. 5 ods. 3 RR EZR. Niektoré členské štáty, nepovažujúce RR EZR za primeraný právny základ k vráteniu občanov, požadovali uplatňovanie Dohovoru Rady Európy z roku 1983 o odovzdávaní odsúdených. Neúplné informácie vo vydaných EZR a žiadosti o poskytnutie dodatočných informácií mali za následok oneskorenia v mnohých konaniach. Problémy s prekladmi, konkrétne v popise trestného činu a faktických okol-

33 Práca na prípadoch 33 ností, viedli vo viacerých prípadoch k prekročeniu lehôt. V snahe predísť jazykovým nedorozumeniam a vyhovieť žiadostiam o doplňujúce informácie poskytol Eurojust svoju pomoc. V týchto prípadoch bolo zapojenie Eurojustu kľúčovým pre zrýchlenie konania a zabránenie prekročenia lehôt. Oneskorenia v prekladoch a doručení originálov EZR (keď to zákon vykonávajúceho členského štátu vyžadoval) viedlo o viacerých prípadoch k prepusteniu zadržanej osoby. V mnohých konaniach sa opakovali spory súvislosti s lehotou väzby určenej vyžiadanej osobe vo vykonávajúcom štáte po úspešnom zadržaní. Eurojust riešil veľa problémov spôsobených rozdielmi v právnych systémoch v členských štátoch, konkrétne medzi systémami zvykového a občianskeho práva. Vďaka Eurojustu sa zlepšila vzájomná dôvera medzi justičnými orgánmi a prispel k uľahčeniu vzájomného pochopenia rozdielov právnych systémov. Napríklad v prípadoch, kedy krajina so zvykovým právnym systémom žiadala garanciu, že bude vyžiadaná osoba stíhaná vo vydávajúcom členskom štáte s občianskym právnym systémom. Spoločné vyšetrovacie tímy Odborníci stále viac uznávajú ústrednú úlohu Eurojustu, ktorá je uvedená aj v legislatíve EÚ, pri zriaďovaní SVT, ako aj počas fungovania SVT a následnom hodnotení. Dva články nového Rozhodnutia o Eurojuste sa týkajú kokrétne úlohy Eurojustu v SVT. Článok 9f Rozhodnutia o posilnení Eurojustu poskytuje národným členom Eurojustu, ich zástupcom a asistentom možnosť byť členmi SVT, v rámci svojich možností vystupovať ako kompetentné národné orgány a/ alebo v ich úlohe členov Kolégia. V prípade financovania SVT z prostriedkov Spoločenstva, či už priamo z Európskej komisie alebo z projektu financovania SVT, má Eurojust možnosť stať sa členom tímu. V článku 13 nového Rozhodnutia o Eurojuste je zakotvená úloha Eurojustu pri vytváraní a presadzovaní najlepších postupov v tejto oblasti. Ustanovenie poveruje všetky členské štáty, aby Eurojust informovali o vytvorení SVT, vrátane typu vyšetrovaného trestného činu, veľkosti SVT a výsledku. Po implementácii nového Rozhodnutia o Eurojuste všetkými členskými štátmi bude mať Eurojust výnimočné postavenie jediného kontaktného bodu v Európe, ktorý bude môcť poskytnúť aktuálne údaje o vývoji a použití SVT v Európskej únii.

34 34 Aj počas roka 2009 zohrával Eurojust dôležitú úlohu pri rozvoji a vytváraní SVT, či už poskytovaním podpory všeobecného charakteru alebo asistenciou pri riešených prípadoch. Národní členovia Eurojustu boli ako účastníci zainteresovaní v 7 SVT a Eurojust bol informovaný o vytvorení ďalších 10 prípadov. Častým problémom sú nedostatočné informácie a povedomie o možnostiach, ktoré Rámcové rozhodnutie z 13. júna 2002 o spoločných vyšetrovacích tímoch poskytuje, ako aj nedostatočné oboznámenie sa odborníkov s konceptom SVT. K odstráneniu uvedených problémov bol Eurojustom a Europolom zostavený Manuál SVT a vo všetkých 23 oficiálnych jazykoch je k dispozícii ako Dokument Rady 13598/09 z 23. septembre Manuál SVT je takisto zverejnený na webových stránkach Eurojustu, Europolu a Rady. Eurojust podporuje justičné vzdelávanie v tejto oblasti, vrátane praktických skúseností so SVT, ktoré by zvýšilo akceptovanie a oboznámenosť so SVT a ich právneho rámca. V roku 2008 Eurojust požiadal o pridelenie prostriedkov od Európskej komisie, ktoré získal v roku Od júla 2009 mohol Eurojust poskytnutím priamej finančnej podpory ako aj zapožičaním telefónov a prenosných počítačov aktívne podporovať SVT. K decembru 2009 pridelil Eurojust prostriedky piatim SVT. Ku žiadostiam, doručeným na rok 2010, boli alokované granty. Detailnejšie informácie týkajúce sa Projektu financovania SVT sú zverejnené na webovej stránke europa.eu/jit_funding.htm. Z tejto stránky je takisto možné stiahnuť si brožúry, ktoré stručne popisujú, ako je Eurojust zapojený do SVT, koho je možne kontaktovať a aký druh pomoci je dostupný. Eurojust je na základe prijatej odozvy a záujmu o Projekt financovania SVT a o svoju úlohu (napr. počas piateho stretnutia siete národných expertov o SVT, zorganizovaného v Eurojuste spolu s Europolom) optimistický a verí, že môže poskytnúť potrebnú podporu.

35 Práca na prípadoch 35

36 36 3 Vzťahy s partnermi v EÚ V súlade s článkami 25 písm. a) a 26 nového Rozhodnutia o Eurojuste uvádzame nižšie podrobnosti o našich vzťahoch s týmito partnermi: Európska justičná sieť, Europol, OLAF, Frontex, CEPOL (Európska policajná akadémia) a EJTN (Európska justičná vzdelávacia sieť). V druhej polovici roka 2009 prebiehali rokovania medzi Eurojustom a Európskou komisiou o memorande o porozumení týkajúceho sa ich spolupráce. Jeho podpísanie sa predpokladá v roku Európska justičná sieť V súlade s článkom 25a ods. 1 písm. b) Rozhodnutia o Eurojuste je sekretariát EJS súčasťou administratívy Eurojustu, avšak funguje ako samostatná jednotka. EJS a Eurojust úzko spolupracujú a navzájom sa podporujú obojstrannou účasťou na aktivitách a stretnutiach organizovaných sekretariátom EJS a Eurojustom. Počas marketingových seminárov v Litve a Bulharsku bol zdôraznený ďalší vývoj spolupráce medzi EJS a Eurojustom založenej na konzultáciách a vzájomnom dopĺňaní sa. Zástupcovia Kolégia pravidelne pozývajú tajomníka EJS na stretnutia zamerané na výmenu názorov a diskusie o možnostiach zlepšenia pracovných vzťahov. Eurojust aj EJS v súčasnosti implementujú nové rozhodnutia Rady a usilujú sa použiť koordinovaný prístup a vzájomné konzultácie. Zriadením NKSE, ktoré predpokladá nové Rozhodnutie o Eurojuste, sa očakáva bližšia spolupráca. NKSE bude zriadené s cieľom zabezpečiť koordináciu práce národných korešpondentov Eurojustu, národných korešpondentov EJS ako aj až troch ďalších kontaktných bodov EJS. Cieľom NKSE na národnej úrovni je prenos relevantných prípadov do Eurojustu alebo Stretnutie Európskej justičnej siete

37 Vzťahy s partnermi v EÚ 37 EJS a tým prispieť k lepšej koordinácii ich činností. Sekretariát EJS bol prizvaný k účasti na všetkých stretnutiach NPS, takže aj na jej druhé stretnutie, na ktorom sa prerokovával NKSE. Europol Eurojust a Europol dňa 1. októbra 2009 podpísali novú dohodu o spolupráci. Jej cieľom je zvýšenie spoločnej efektívnosti ako na strategickej tak aj operatívnej úrovni zlepšením v oblasti výmeny informácií. Konkrétnejšie sa dohoda zameriava na zlepšenie kvantity a kvality spolupráce, najmä zapojením Eurojustu do AWF Europolu a účasťou Europolu na strategických a koordinačných stretnutiach Eurojustu. Upravená dohoda o spolupráci vstúpila do platnosti 1. januára Spoločná správa o spolupráci je každoročne zasielaná Rade. Europol sa v roku 2009 zúčastňoval na stretnutiach NPS v členských štátoch a štokholmskom seminári za účelom podpory blízkych vzťahov národných jednotiek Europolu v rámci NKSE, ktoré predpokladá nové Rozhodnutie o Eurojuste. Eurojust tiež zlepšoval strategickú spoluprácu s Europolom v oblasti Europolu. Obe agentúry sa počas roka 2009 pravidelne stretávali a ad hoc prediskutovávali otázky boja proti terorizmu. Rovnako ako v minulých rokoch Eurojust prispel príkladmi prípadov trestných stíhaní a odsúdení za teroristické trestné činy do správy TE-SAT Europolu. Spolupráca v oblasti práce na prípadoch pokračovala najmä prostredníctvom koordinačných stretnutí Eurojustu a operatívnych stretnutí Europolu. Europol sa zúčastnil približne na tretine koordinačných stretnutí Eurojustu, na ktorých sa riešili praktické problémy cezhraničného vyšet- José Luís Lopes da Mota, Eurojust, Beatrice Ask, ministerka spravodlivosti, Švédsko a Rob Wainwright, riaditeľ, Europol rovania a trestného stíhania. V porovnaní s rokom 2008 je to nárast o približne 50%. Výmena operatívnych a utajovaných informácií medzi Eurojustom a Eurpolom je realizovaná cez zabezpečené komunikačné prepojenie. V roku 2009 bolo tým-

38 38 to spôsobom prenesených 529 správ, čo predstavuje trojnásobný nárast oproti roku Stále sa pracuje na možnosti výmeny informácii s vyšším stupňom utajenia a skúmajú sa ďalšie technické možnosti komunikácie. Hlavnou úlohou Eurojustu v rámci AWF je podpora tzv. justičnej nadväznosti analýz Europolu, t.j. určiť príslušné justičné orgány, zorganizovať koordinačné stretnutia s národnými orgánmi, riešiť otázky týkajúce sa realizácie EZR, organizovať súbežné činnosti zamerané na získanie dôkazov vo viacerých krajinách a iniciovať alebo dávať podnet na znovu otvorenie vyšetrovaní na národnej úrovni. Príklady spolupráce Eurojustu s Europolom na riešených prípadoch sú uvedené vyššie v kapitole 2. Nižšie je popísaný príklad spoločnej operácie. Operácie Ticket-to-ride sa zamerala na sieť prevažne irackých obyvateľov zapojených do prevádzačstva občanov z Iraku a ďalších krajín vrátane Afganistanu do Európy. Experti Europolu spracovali utajené analýzy, sprostredkovali výmenu informácií a koordinovali policajné akcie. Eurojust bol zapojený do koordinácie vyšetrovaní, výmeny Aktivity Eurojustu v oblasti justičnej koordinácie a spolupráce sa navzájom dopĺňajú s aktivitami Europolu v rámci kriminálnych analýz a policajnej spolupráce. V roku 2009 bol Eurojust aj naďalej zapojený v 12 AWF. Spolupráca oboch agentúr by sa mohla ešte vylepšiť zapojením Eurojustu do AWF týkajúcich sa medzinárodného terorizmu a domáceho extrémizmu. informácií medzi zúčastnenými členskými štátmi a pomáhal pri vydávaní a realizácii EZR. Počas koordinovanej akcie bolo 9. júna 2009 v Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Taliansku a Švajčiarsku zatknutých 75 osôb.

39 Vzťahy s partnermi v EÚ 39 Kolégia Eurojustu a generálny riaditeľ OLAFu možnosti posilnenia spolupráce týchto agentúr v oblasti spoločných cieľov, úloh a činností. Hovorili o práci na prípadoch a potrebe ďalšej podpory zo strany národných orgánov členských štátov. Pozri časť Podvody v kapitole 2, kde je uvedený príklad prípadu riešeného v spolupráci s OLAFom. Frontex Franz-Hermann Brüner, generálny riaditeľ, OLAF OLAF OLAF je partnerom v boji proti podvodom, korupcii a iným trestným činom ovplyvňujúcim záujmy Európskeho spoločenstva. 24. septembra 2008 bola podpísaná dohoda o podmienkach spolupráce medzi Eurojustom a OLAFom. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 7. júla 2009 v Haagu, prediskutovali predseda Počas celého roka organizovali Eurojust a OLAF výmenné/ študijné návštevy. V marci pripravil OLAF pre delegátov Eurojustu praktické školenie o používaní colného informačného systému EÚ, čo umožnilo prehodnotenie významu prístupu do tohto systému pre Eurojust. V júni bola delegácia vedúcich vyšetrovateľov a riaditeľov útvarov OLAFu počas svojej návštevy v Eurojuste oboznámená s infraštruktúrou zabezpečenej komunikácie, CMS a s projektom EPOC. Takisto sa zúčastnili časti plenárneho zasadnutia Kolégia týkajúcej sa práce na prípadoch. V septembri sa delegácia Eurojustu zložená z členov Kolégia, zástupcov, asistentov a styčných prokurátorov zúčastnila výmennej návštevy v OLAFe. Mohli byť prítomní na zasadnutí výkonného výboru a byť svedkami práce OLAFu na postúpených prípadoch. V súlade s článkom 26 nového Rozhodnutia o Eurojuste by mal Eurojust nadviazať a udržiavať pracovné vzťahy s Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex). Okrem ad hoc spolupráce zatiaľ neboli potvrdené žiadne oficiálne pracovné dohovory. V novembri 2009 sa obe agentúry dohodli na nadviazaní prvých kontaktov. Začiatkom roka 2010 by sa malo uskutočniť stretnutie predsedu Kolégia Eurojustu a riaditeľa Frontexu.

40 40 CEPOL EJTN 7. decembra 2009 vstúpilo do platnosti memorandum o porozumení s Európskou policajnou akadémiou (CEPOL). Jeho úlohou je zadefinovanie spolupráce medzi Eurojustom a CEPOLom v oblasti vzdelávania s cieľom podpory a zlepšenia cezhraničnej spolupráce v boji proti závažnej organizovanej kriminalite. Eurojust a CEPOL plánujú úzku spoluprácu pri organizovaní kurzov, seminárov, konferencií, spoločného študijného programu, vzdelávacích aktivít a študijných pobytov v oblastiach spoločného záujmu. Memorandum o porozumení s Európskou justičnou vzdelávacou sieťou (EJTN) bolo podpísané v roku Jeho cieľom je nadviazať a udržiavať spoluprácu medzi Eurojustom a EJTN v oblasti justičného vzdelávania. V rámci výmenného programu pre rok 2008 sa zrealizovali počas roka 2009 dve trojmesačné stáže, a to na talianskom a rumunskom národnom zastúpení. V decembri 2009 sa Eurojust a EJTN dohodli na ďalších troch dlhodobých stážach v rámci výmenného programu pre rok 2010.

41 Vzťahy s partnermi v EÚ 41

42 42 4 Implementácia nového Rozhodnutia o Eurojuste Činnosť neformálnej pracovnej skupiny Rozhodnutie Rady 2009/426/SVV zo 16. decembra 2008 o posilnení Eurojustu a o zmene a doplnení rozhodnutia Rady 2002/187/ SVV, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom vstúpilo do platnosti 4. júna Prináša významné zmeny do právneho rámca Eurojustu, ktoré si vyžadujú značné úsilie pri ich implementácii či už zo strany členských štátov alebo Eurojustu. Preto Eurojust spolu s trojicou predsedajúcich krajín, sekretariátom Rady a Európskou komisiou vytvorili NPS, ktorá má podporovať a koordinovať implementáciu v členských štátoch a zlepšiť komunikáciu medzi Eurojustom a členskými štátmi. Cieľom pravidelných stretnutí NPS v Eurojuste je poskytnúť národným expertom priestor na diskusiu o spoločných problémoch v implementačnom procese, zdielanie príkladov najlepších postupov a konzultácie s národnými členmi Eurojustu. Členské štáty boli vyzvané, aby vymenovali dva kontaktné body NPS, jeden zodpovedný za celkovú legislatívnu implementáciu nového Rozhodnutia o Eurojuste a druhý za technickú stránku. V roku 2009 sa NPS stretla trikrát a Eurojust v spolupráci so švédskym predsedníctvom zorganizoval aj seminár v Štokholme. Na týchto stretnutiach sa riešili témy zloženia národných zastúpení, zavedenie systému pohotovostnej koordinácie, ktorý umožní nepretržitú dostupnosť Eurojustu, zriadenie NKSE, zintenzívnenie výmeny informácií a nárast právomocí národných členov. Eurojust taktiež zostavil v spolupráci s trojicou predsedajúcich krajín nezáväzný implementačný plán pre členské štáty. Jeho cieľom je poskytnúť ucelenú predstavu o zmenách a právomociach vyplývajúcich z nového Rozhodnutia o Eurojuste, sledovať aktuálny stav implementácie a navrhovať implementačné opatrenia. Tento implementačný plán zahŕňajúci termíny pre konkrétne implementačné aktivity má slúžiť ako manuál a monitorovací nástroj pre členské štáty. Vzhľadom na pozitívne ohlasy od účastníkov z členských štátov na prospešnosť týchto stretnutí a potrebu pokračovať v implementácii spolu s členskými štátmi, bude Eurojust aj v roku 2010 organizovať stretnutia NPS.

43 Implementácia nového Rozhodnutia o Eurojuste 43 Implemetácia v rámci Eurojustu Nové Rozhodnutie o Eurojuste prinieslo zmeny a inovácie týkajúce sa Eurojustu ako celku. Ich implementácia si vyžaduje viaceré aktivity a dlhodobé projekty. Z toho dôvodu bol zostavený akčný plán Eurojustu, ktorý je interným plánovacím a monitorovacím nástrojom. kontaktných bodov zaoberajúcich sa osobami zodpovednými za genocídu, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny) a otázok bezpečnosti informačných systémov vzťahujúcich sa na prepojenia do členských štátov, bezpečnosť a ochranu dát, ako aj potrebných zmien v CMS. Projekty sa budú zaoberať aj podporou NKSE, výmenou informácií ako aj možnosťou vyslať styčných prokurátorov do tretích štátov. Implementačný program, zostavený Eurojustom, ktorý má v rámci agentúry zabezpečiť komunikáciu a koordináciu počas celého implementačného procesu. To umožní kontrolu a zhodnotenie pokroku vo vzťahu k úplnej a včasnej implementácii. Implementačný program poskytuje rámec pre efektívne a účinné riadenie práce, ktorú je potrebné urobiť. Na začiatku roka 2010 budú spustené nové projekty venované novým dôležitým koncepciám. Budú sa týkať pohotovostnej koordinácie, integrácie nových sekretariátov sietí (najmä sekretariátu siete SVT a sekretariátu

44 44 5 Nadväznosť na Závery Rady 4. júna 2009 prijala Rada ministrov spravodlivosti a vnútra Závery k siedmej výročnej správe Eurojustu (dokument EÚ 10115/09 z 25. mája 2009). Eurojust od roku 2006 informuje vo svojich výročných správach o implementácii týchto Záverov. V tabuľke nižšie je popísaná implementácia Záverov Rady v oblastiach, v ktorých Rada dala Eurojustu kľúčové pokyny a odporúčania. Číselné údaje o práci na prípadoch /hodnotenie prípadov /prípady EJS Pokračovať v hodnotení práce na prípadoch a zamerať sa komplexné multilaterálne prípady, ktoré si vyžadujú koordináciu. Štandardné bilaterálne prípady by mali byť postúpené EJS. Eurojust zostavil nový klasifikačný systém, ktorý poskytuje lepšie informácie o type a povahe prípadov. Systém je popísaný v tejto výročnej správe a pomocou neho je lepšie vysvetlená podstata prípadov Eurojustu v súlade s prioritami okrem iného danými Radou založenými na správach OCTA a ROCTA. Nové rozhodnutie o Eurojuste predpokladá zriadenie NKSE, ktorý má zabezpečiť odovzdanie dôležitých informácií do Eurojustu a posilniť vzťahy a spoluprácu Eurojustu a EJS. Počas druhého stretnutia NPS a seminára v Štokholme sa intenzívne diskutovalo o založení NKSE (pozri kapitolu 4). Aj v roku 2010 plánuje Eurojust pokračovať v spolupráci s EJS pri zriaďovaní NKSE (pozri kapitolu 3).

45 Nadväznosť na Závery Rady 45 Analýzy a vyhodnotenie riešených prípadov s cieľom identifikácie problémov v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce Pokračovať s analyzovaním problémov medzinárodnej justičnej spolupráce a naďalej vyvíjať nástroje týchto analýz, vyhodnocovať prácu na prípadoch a posilniť schopnosť poskytovať informácie o základných prvkoch justičnej spolupráce v Európskej únii. Na základe svojich skúseností z predchádzajúceho roku navrhol Eurojust v roku 2009 nový hodnotiaci nástroj na posúdenie prípadov postúpených Eurojustu, právnych a praktických prekážok a problémov, zistených najlepších postupov a riešení a pridanej podnoty Eurojustu pri koordinácii a spolupráci na prípadoch. Tento nástroj, formulár hodnotenia prípadu, bol zavedený do praxe v období mesiacov október až december 2009 a predstavuje základ pre zistenia uvedené v kapitole 2 predkladanej výročnej správy. Kolégium prijalo priority Eurojustu na roky s cieľom zlepšenia práce na prípadoch. Stanovením pracovných priorít môže Kolégium zamerať svoje aktivity a iniciovať strategické projekty na zlepšenie justičnej spolupráce v konkrétnych oblastiach. Zároveň môže sledovať a analyzovať informácie o prekážkach/ problémoch/ najlepších postupoch v rámci justičnej spolupráce. Stanovené pracovné priority sa opierajú o Závery Rady týkajúce sa správ OCTA za roky 2007 a 2009 a správy TE-SAT za rok V roku 2009 boli spustené dva projekty s cieľom zlepšenia výmeny informácií a vzájomnej právnej pomoci v oblastiach podvodov s DPH a hospodárskych a finančných trestných činov. Eurojust bude pokračovať v systematickom vyhodnocovaní práce na prípadoch s cieľom identifikovať prekážky v medzinárodnej justičnej spolupráci. Ďalšími súvisiacimi činnosťami sú: strategické semináre a taktické stretnutia organizované Eurojustom, účasť Eurojustu na piatom kole hodnotení finančných trestných činov a ich vyšetrovaní a zapojenie Eurojustu do viacerých projektov financovaných Spoločenstvom ako aj príspevky Eurojustu do správ OCTA a TE-SAT.

46 46 Postúpenie prípadov Eurojustu kompetentnými národnými orgánmi Podporovať národných členov v iniciatíve na národnej úrovni vedúcej k prekonaniu zákonných a praktických prekážok v kontexte uľahčenia postupovania prípadov Eurojustu. Národní členovia vzali toto odporúčanie na vedomie a v súlade s predchádzajúcimi iniciatívami pokračovali v organizovaní stretnutí s národnými orgánmi (aj cez videokonferencie), na ktorých prerokovali podporu, ktorú im môže poskytnúť Eurojust pri koordinácii a uľahčení vyšetrovania a trestného stíhania. Taktiež riešili prípadné zákonné a praktické prekážky v kontexte uľahčenia predkladania prípadov Eurojustu. V roku 2009 boli zorganizované marketingové semináre v Španielsku, Bulharsku a Litve. Takisto je potrebné uviesť, že národní členovia sa aktívne podieľajú na implementačnom procese nového Rozhodnutia o Eurojuste ako na národnej úrovni, tak aj na činnostiach NPS s cieľom včasnej, správnej a efektívnej implementácie tohto rozhodnutia v členských štátoch. Posilniť možnosti Eurojustu efektívne spracovať a analyzovať prijaté informácie Naďalej posilňovať možnosti efektívneho spracovania a analyzovania prijatých informácií, ktorého súčasťou je aj vývoj CMS s cieľom dosiahnutia krížových analýz. Implementácia projektu EPOC III+ vylepší použiteľnosť softvéru a umožní zvýšenie množstva a kvality spracovávaných informácií. Tento nový softvér bol spustený do užívania v auguste CMS už umožňuje krížovú analýzu jednotlivých prípadov. Eurojust analyzoval dodatočné technické možnosti CMS potrebné k spracovaniu nových informácií podľa nového Rozhodnutia o Eurojuste. Boli naplánované prostriedky potrebné k ich implementácii a na jar 2010 sa očakáva spustenie implementačného projektu.

47 Nadväznosť na Závery Rady 47 Interná implementácia nového Rozhodnutia o Eurojuste Eurojust musí prijať potrebné kroky k úprave vnútornej štruktúry podľa požiadaviek nového Rozhodnutia o Eurojuste. Nové rozhodnutie o Eurojuste prinieslo zmeny a inovácie týkajúce sa Eurojustu ako celku. Ich implementácia si vyžaduje realizáciu viacerých činností a dlhodobých projektov a úzku spoluprácu s členskými štátmi k zabezpečeniu spoločného postupu. Pozri kapitolu 4. Eurojust takisto zvažuje prehodnotenie svojho rokovacieho poriadku. Spoločné vyšetrovanie tímy Požiadať príslušné orgány členských štátov o zváženie vytvorenia SVT. Projekt financovania SVT bol spustený 15. júla 2009 vytvorením webovej stránky ( Projekt bol propagovaný tlačovou správou aj národnými expertmi pre SVT. Cieľom projektu je podpora a uľahčenie vytvorenia SVT a na základe získaných informácií a skúseností založiť v Eurojuste centrum expertíz SVT. Na výročnom stretnutí expertov SVT, ktoré sa uskutočnilo 30. novembra a 1. decembra, boli účastníkom predstavené úspešné žiadosti. V roku 2009 získalo spolu päť SVT záruku finančnej a logistickej pomoci v celkovej výške približne EUR. Získanie dodatočného grantu z Komisie umožní Eurojustu pokračovať s financovaním projektu aj po roku Eurojust má povinnosť informovať a pomáhať národným orgánom a proaktívne pristupovať ku koordinácii vyšetrovaní a trestných stíhaní so zreteľom na pomoc príslušným národným orgánom pri vytváraní SVT.

48 48 Eurojust taktiež naďalej rozvíjal iniciatívy začaté v predchádzajúcich rokoch. Aktualizovaný manuál SVT bol v septembri 2009 distribuovaný ako oficiálny dokument a je k dispozícii vo všetkých oficiálnych jazykoch. Vzťahy s tretími štátmi Naďalej rozvíjať vzťahy s tretími štátmi v súlade s prioritami určenými na rok 2009 a pri budúcich dohodách o spolupráci klásť dôraz na zahrnutie jasných pravidiel o ochrane údajov. Eurojust naďalej posilňoval vzťahy s krajinami mimo Európskej únie a podporuje stanovisko Rady žiadajúce jasné pravidlá o ochrane údajov. Pri rokovaniach s Ruskou federáciou a Ukrajinou zostáva otázka ochrany údajov otvorená. Vzhľadom k nedostatočnej legislatíve o ochrane údajov a nedostatočnej implementácii pravidiel v tejto oblasti bude potrebné pokračovať v rokovaniach. Pozri vzťahy so štátmi a organizáciami mimo Európskej únie v kapitole 1. Hlavné činnosti národných členov Eurojustu Zvážiť kroky k zníženiu zaťaženia Kolégia a národných členov vyplývajúceho z úloh, ktoré nie sú uvedené v článkoch 6 a 7 Rozhodnutia o Eurojuste. V roku 2009 Eurojust spustil projekt týkajúci sa výkonnosti Kolégia, ktorého úlohou je zhodnotenie úloh Kolégia, jeho povinností a pracovných metód. Cieľom projektu je analýza postupov a posúdenie a určenie oblastí zlepšenia. Projekt má viesť k zmenám v rokovacom poriadku Eurojustu. Prípravná fáza projektu poskytla v roku 2009 informácie k prehodnoteniu riadenia agentúry v rámci POŠ. Jednou z úloh POŠ je prehodnotenie štruktúry riadenia, za účelom zvýšenia účinnosti a efektívnosti, a to zlepšením riadiacich postupov a definovaním úloh a zodpovedností na najvyšších pozíciách agentúry.

49 Nadväznosť na Závery Rady 49 Výročná správa Vo výročnej správe sa zamerať viac na príklady práce na prípadoch a podstatu Eurojustu zlepšenie justičnej spolupráce v konkrétnych prípadoch, vrátane poznámok, záverov a odporúčaní na implementáciu najlepších postupov. Eurojust prináša vo výročnej správe 2009 nový koncept založený na vylepšených nástrojoch hodnotenia prípadov a zvýšení analytických možností generovať detailnejšie a komplexnejšie informácie pre odborníkov a zúčastnené strany o dôležitých otázkach v justičnej spolupráci a koordinácii a pridanej hodnote zapojenia Eurojustu. Eurojust bude pokračovať v systematickom vyhodnocovaní práce na prípadoch s cieľom zistiť prekážky v medzinárodnej justičnej spolupráci a urobiť závery. Takisto bude pokračovať v zlepšovaní kvality výročnej správy, ktorá sa bude zameriavať viac na prácu na prípadoch a závery a odporúčania týkajúce sa justičnej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a tretími štátmi.

50 50 Príloha Graf 1 Vývoj prípadov Počet prípadov zaregistrovaných v Eurojuste v rokoch

51 PRÍLOHA 51 Graf 2 Klasifikácia prípadov Podľa článku 4 ods. 1 Rozhodnutia o zriadení Eurojustu sa kompetencie Eurojustu týkajú druhu trestnej činnosti a trestných činov, vo vzťahu ku ktorým je Europol vždy príslušný konať a iných trestných činov spáchaných spolu s nimi. U ostatných trestných činov Eurojust môže, v súlade so svojimi cieľmi, pomáhať pri vyšetrovaní a trestnom stíhaní na základe žiadosti kompetentného orgánu členského štátu (čl. 4 ods. 2) Členský štát môže požiadať Eurojust o pomoc aj v prípadoch všeobecnejšieho charakteru, ktoré nesúvisia priamo s prebiehajúcim prípadom (napr. týkajúce sa národných legislatív alebo procedúr) Prípady podľa čl. 4 ods. 1 Prípady podľa čl. 4 ods. 2 Dotazníky

52 52 Graf 3 Prioritné typy trestných činov v prípadoch Eurojustu Prioritné oblasti práce na prípadoch prijaté Eurojustom v roku 2009 zahŕňajú terorizmus, obchodovanie s drogami, obchodovanie s ľuďmi, podvody, korupciu, počítačovú kriminalitu, pranie špinavých peňazí a iné aktivity súvisiace s organizovanými skupinami zameranými na ekonomickú trestnú činnosť Graf zachytáva zastúpenie týchto typov trestnej činnosti v prípadoch registrovaných v Eurojuste v rokoch 2008 a V rámci jedného prípadu mohlo byť spáchaných viac trestných činov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v príslušných častiach kapitoly 2. Obchodovanie s drogami 83 Obchodovanie s ľuďmi Terorizmus Podvody 2008 Korupcia Pranie špinavých peňazí a iné súvisiace Počítačová kriminalita Iné prípady súvisiace s organizovaným zločinom

53 PRÍLOHA 53 Graf 4 Prioritné typy trestných činov a ostatné typy trestných činov v prípadoch Eurojustu Prioritné oblasti práce na prípadoch prijaté Eurojustom v roku 2009 zahŕňajú terorizmus, obchodovanie s drogami, obchodovanie s ľuďmi, podvody, korupciu, počítačovú kriminalitu, pranie špinavých peňazí a iné aktivity súvisiace s organizovanými skupinami zameranými na ekonomickú trestnú činnosť Graf zachytáva koľkokrát sa trestné činy zaregistrovaných prípadov v roku 2008 a 2009 týkali prioritných a ostatných oblasti. V rámci jedného prípadu mohlo byť spáchaných viac trestných činov Nápad v prioritných oblastiach trestných činov Nápad v iných oblastiach trestných činov

54 54 Graf 5 Prípady Eurojustu, dožadujúce krajiny Graf znázorňuje počet prípadov zaregistrovaných v rokoch 2008 a 2009 jednotlivými národnými zastúpeniami žiadajúcimi o právnu pomoc. Eurojust môže konať aj ako Kolégium COLL BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK

55 PRÍLOHA 55 Graf 6 Prípady Eurojustu, dožiadané krajiny Graf znázorňuje, koľkokrát bolo každé z národných zastúpení dožiadané o pomoc. V multilaterálnych prípadoch so zainteresovanými viac ako dvoma členskými 251 štátmi bolo o pomoc dožiadané viac ako jedno národné zastúpenie BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK

56 56 Graf 7 Celkový počet koordinačných stretnutí Graf zobrazuje počet koordinačných stretnutí zorganizovaných Eurojustom. Koordinačné stretnutia sú spravidla organizované v priestoroch Eurojustu v Haagu. Avšak v konkrétnych prípadoch boli koordinačné stretnutia zorganizované mimo Eurojustu v členskom štáte alebo v treťom štáte Mimo Eurojustu V rámci Eurojustu SPOLU

57 PRÍLOHA 57 Graf 8 Koordinačné stretnutia, dožadujúce krajiny Graf znázorňuje koľkokrát každé z národných zastúpení organizovalo koordinačné stretnutie BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK NO

58 58 Graf 9 Koordinačné stretnutia, dožiadané krajiny Graf znázorňuje koľkokrát sa každé z národných zastúpení zúčastnilo na koordinačnom stretnutí ako dožiadaná krajina. V multilaterálnych prípadoch so zainteresovanými viac ako dvoma členskými štátmi sa koordinačného stretnutia mohlo zúčastniť viac ako jedno národné zastúpenie BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK

59

60 60 Budova Eurojustu 2 - Haagse Veste Všetky práva vyhradené. Nijaká časť tejto publikácie nemôže byť bez povolenia Eurojustu reprodukovaná alebo využívaná akýmikoľvek grafickými, elektronickými alebo mechanickými prostriedkami, vrátane fotokopírovania, zapisovania alebo nahrávania, a ani systémami ukladania a vyhľadávania informácií. Fotografie : Joannes Thuy, Eurojust Michel Mees Európska komisia Rada Európskej únie Eurojust 2010

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 28.6.2006 KOM(2006) 320 v konečnom znení 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE sekundárne právne

Více

Rada Európskej únie V Bruseli 7. apríla 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie

Rada Európskej únie V Bruseli 7. apríla 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie Rada Európskej únie V Bruseli 7. apríla 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0077 (NLE) 8144/17 ENV 348 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 7. apríla 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 166 final Predmet:

Více

Trestný čin prijímania úplatku

Trestný čin prijímania úplatku Trestné činy korupcie podľa zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon Trestný čin prijímania úplatku 328 (1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť

Více

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie Číslo: PREDS-868/2014 1201 N á v r h na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

LEADER/CLLD v programovom období

LEADER/CLLD v programovom období LEADER/CLLD v programovom období 2014-2020 Metóda LEADER Inovatívny prístup pre rozvoj vidieka Verejno-súkromné partnerstvá: miestne akčné skupiny(mas) História LEADER LEADERI(1991 1993) LEADERII(1994

Více

VÝROČNÁ SPRÁVA EUROJUSTU 2010

VÝROČNÁ SPRÁVA EUROJUSTU 2010 VÝROČNÁ SPRÁVA EUROJUSTU 2010 2 Obsah Predslov...7 1 Prehľad...9 Práca na prípadoch... 9 Vzťahy s inštitúciami EÚ... 9 Vzťahy s tretími štátmi a organizáciami mimo Európskej únie... 9 Administratívne otázky...

Více

Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme

Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme Prípadová štúdia Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme Implementácia riešenia na zber a vyhodnocovanie bezpečnostných udalostí a incidentov (SIEM)

Více

TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSB

TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSB INŠTITÚT BANKOVÉHO VZDELÁVANIA NBS, N.O. Pozvánka na seminár TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSB Bratislava 29. november 2016 je certifikovaný podľa európskej normy systému manažérstva kvality je členom

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ www.finance.gov.sk Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ upravuje 20

Více

Ako vyplniť elektronický formulár vo formáte PDF 16 b.

Ako vyplniť elektronický formulár vo formáte PDF 16 b. EURÓPSKA KOMISIA GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE PODNIKANIE A PRIEMYSEL Regulačná politika Oznámenie technických predpisov Ako vyplniť elektronický formulár vo formáte PDF 16 b. Európska komisia, B-1049 Brusel

Více

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Operačný program Informatizácia spoločnosti a budovanie širokopásmového internetu Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Cieľ OPIS Globálnym cieľom OPIS je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako

Více

ODPORÚČANIE KOMISIE. z o podávaní správ o kontrolách týkajúcich sa cestnej prepravy nebezpečného tovaru

ODPORÚČANIE KOMISIE. z o podávaní správ o kontrolách týkajúcich sa cestnej prepravy nebezpečného tovaru SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 21.2.2011 K(2011) 909 v konečnom znení ODPORÚČANIE KOMISIE z 21.2.2011 o podávaní správ o kontrolách týkajúcich sa cestnej prepravy nebezpečného tovaru SK SK ODPORÚČANIE

Více

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku Spoločnosť [ ] a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance, prijali Kódex

Více

Finančná spravodajská jednotka

Finančná spravodajská jednotka Finančná spravodajská jednotka Národná kriminálna agentúra Prezídium Policajného zboru Finančná spravodajská jednotka Pribinova 2 812 72 Bratislava Tel.: 09610/514 02, Fax: 09610/590 47 E-mail: sjfpsek@minv.sk

Více

PROGRAM ERASMUS+ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

PROGRAM ERASMUS+ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy PROGRAM ERASMUS+ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy ZUZANA IZÁKOVÁ VÝZVA 2017, Bratislava 9.12.2016 2014 2020: ERASMUS+ Vzdelávanie a odborná príprava - Mládež a šport Podpora internacionalizácie

Více

Prerokúvanie legislatívnych aktov

Prerokúvanie legislatívnych aktov Rada Európskej únie V Bruseli 2. decembra 2015 (OR. fr) 14545/15 OJ/CONS 70 JAI 917 COMIX 627 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: 3 433. zasadnutie RADY EURÓPEJ ÚNIE (spravodlivosť a vnútorné veci) Dátum: 3. a

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely upravený text zelenou farbou

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1043/2001 z 30. mája 2001, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1431/94, (ES) č. 1474/95, (ES) č. 1866/95, (ES) č. 1251/96, (ES) č. 2497/96, (ES) č. 1899/97, (ES) č.

Více

REGISTER RIZÍK A PRÍLEŽITOSTÍ

REGISTER RIZÍK A PRÍLEŽITOSTÍ REGISTER RIZÍK A PRÍLEŽITOSTÍ Ako vytvoriť register rizík a príležitostí a implementovať POŽIADAVKY NORIEM ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a ďalších podľa kapitol 4.1, 4.2, 4.4 a 6.1 8. JÚNA

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 15. 11. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2017 Obsah dokumentu je právne záväzný. 300 ZÁKON z 12. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa

Více

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30.03.2017 Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod

Více

Cezhraničný rozvod v EÚ

Cezhraničný rozvod v EÚ Cezhraničný rozvod v EÚ Relevantné právne nástroje 1. Nariadenie Rady (ES)č. 2201/2003 z27. novembra 2003 o právomoci auznávaní avýkone rozsudkov vmanželských veciach avo veciach rodičovských práv a povinností,

Více

Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie

Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie Predpokladaný vstup Bulharska a Rumunska do EÚ Európska komisia vníma ekonomický vývoj Rumunska a Bulharska pomerne kladne a ak sa štatút trhovej

Více

Kľúčová akcia 2 Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy PaedDr. Milada Kristínová Základná škola Dr.J.

Kľúčová akcia 2 Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy PaedDr. Milada Kristínová Základná škola Dr.J. Erasmus+ na Dérerke Kľúčová akcia 2 Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy PaedDr. Milada Kristínová Základná škola Dr.J.Dérera, Malacky Bags to do in your city 2014 2016 Hľadanie

Více

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk

Více

Informatizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Informatizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Informatizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Hlavné úlohy informatizácie ministerstva k môjmu nástupu do funkcie ministra vnútra Štátny informačný systém Register obyvateľov Živnostenský register

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU METHODICAL GUIDELINE FOR ACCREDITATION SVEDECKÉ POSUDZOVANIE INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV

METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU METHODICAL GUIDELINE FOR ACCREDITATION SVEDECKÉ POSUDZOVANIE INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU METHODICAL GUIDELINE FOR ACCREDITATION SVEDECKÉ POSUDZOVANIE INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV WITNESS ASSESSMENT OF INSPECTION BODIES MSA I/03

Více

Erasmus+ Medzinárodná mobilita 2015/16. Eva Bikárová Bratislava,

Erasmus+ Medzinárodná mobilita 2015/16. Eva Bikárová Bratislava, Erasmus+ Medzinárodná mobilita 2015/16 Eva Bikárová Bratislava, 28.1.2015 Medzinárodná mobilita - mobilita medzi krajinami programu a partnerskými krajinami Kvalitatívny rámec: ECHE, medziinštitucionálna

Více

M R2454 SK

M R2454 SK M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 959 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 960 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 961 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 965 M32 VYSVETLIVKY K TLAČIVÁM ŽIADOSTÍ O ZJEDNODUŠENÉ

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z.

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Smernica starostu č. 1 / 2016 o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Starosta obce Priepasné

Více

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK PODĽA NORMY ISO 31000 SO ZAMERANÍM NA POŽIADAVKY NORIEM ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:201 [OHSAS 18001] 1. MARCA 2017 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN TERMÍNY A DEFINÍCIE

Více

Elektronická verejná správa v Slovenskej republike 24. október 2012 ITAPA kongres

Elektronická verejná správa v Slovenskej republike 24. október 2012 ITAPA kongres Elektronická verejná správa v Slovenskej republike 24. október 2012 ITAPA kongres Pavel Bojňanský Ministerstvo financií SR -1- -2- -3- Základné stavebné kamene slovenského egovernmentu Elektronická identifikačná

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné 1 OSNOVA východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné plánovanie v rezorte MO SR 2 Obranné plánovanie

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie 2014-2020 PPP december 2012 Pár základných informácií ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (infraštruktúra) ESF Európsky sociálny fond (vzdelávanie)

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

Posilnenie spolupráce a rozvoj sietí medzi prihraničnými regiónmi Českej republiky a Slovenskej republiky v oblasti úradnej kontroly potravín

Posilnenie spolupráce a rozvoj sietí medzi prihraničnými regiónmi Českej republiky a Slovenskej republiky v oblasti úradnej kontroly potravín EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA Posilnenie spolupráce a rozvoj sietí medzi prihraničnými regiónmi Českej republiky a Slovenskej republiky v oblasti úradnej kontroly potravín Vedúci partner

Více

EURES Európske služby zamestnanosti

EURES Európske služby zamestnanosti EURES Európske služby zamestnanosti Sieť EURES (European Employment Services): - bola založená a je finančne podporovaná Európskou komisiou, - predstavuje v rámci EÚ hlavný nástroj na podporu nadnárodnej

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation)

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation) Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation) Mgr. Jakub Birka Národný kontaktný bod pre Horizont 2020: - Inkluzívne spoločnosti - Rozšírenie účasti a šírenie

Více

Štipendiá a granty. Akademické mobility, NŠP, CEEPUS

Štipendiá a granty. Akademické mobility, NŠP, CEEPUS Štipendiá a granty Akademické mobility, NŠP, CEEPUS Bratislava 2. 10. 2013 Michal Fedák SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi

Více

Digitálna agenda pre Európu 2020 a Slovensko OPIS. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR

Digitálna agenda pre Európu 2020 a Slovensko OPIS. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Digitálna agenda pre Európu 2020 a Slovensko OPIS Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Digitálna agenda pre Európu 2020 a Slovensko OPIS cieľ, stav, prioritná os 3 Digitálna agenda pre Európu kľúčové oblasti

Více

Schengenská spolupráca POJMY

Schengenská spolupráca POJMY APLIKÁCIA SCHENGENSKEHO ACQUIS V RÁMCI JUSTIČNEJ SPOLUPRÁCE V TRESTNÝCH VECIACH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Anna ONDREJOVÁ Omšenie, 9. -10. február 2011 2010 Schengenská spolupráca POJMY Schengenské dohody

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

10 základných práv spotrebiteľov v Európskej únii

10 základných práv spotrebiteľov v Európskej únii 10 základných práv spotrebiteľov v Európskej únii 1. Kúp si čo chce a kde chceš 2. Ak to nefunguje, vráť to späť 3. Vysoké štandardy bezpečnosti pre potraviny a iné spotrebiteľské tovary 4. Poznaj to,

Více

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 1. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku. Majetok podniku a jeho štruktúra. Nástroje a metódy hodnotenia efektívnosti využívania

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Prečo by mala informatizácia hrať kľúčovú úlohu v rokoch Juraj Sabaka

Prečo by mala informatizácia hrať kľúčovú úlohu v rokoch Juraj Sabaka Prečo by mala informatizácia hrať kľúčovú úlohu v rokoch 2014-2020 Juraj Sabaka IKT sektor v EÚ Význam» podľa Európskej komisie má IKT sektor polovičný podiel na hospodárskom raste EÚ za posledných 15

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Cieľom predkladanej správy je opísať výsledky monitorovania údajov o spotrebe ovocia a zeleniny u detí, žiakov a rodičov (ďalej len monitorovanie) v Slovenskej

Více

SK PRES 2016 IUVENTA,

SK PRES 2016 IUVENTA, SK PRES 2016 IUVENTA, 5. 3. 2015 SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE 2016 Program stretnutia 1. Všeobecné informácie o predsedníctve 2. Politické priority Slovenska v oblasti mládeže a spolupráca

Více

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 23, , Bratislava IČO: , DIČ:

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 23, , Bratislava IČO: , DIČ: PREAMBULA PLATOBNÉ PODMIENKY - Každý zápis dieťaťa do Súkromnej francúzsko-slovenskej školy v Bratislave podlieha schváleniu vedenia školy (riaditeľa / riaditeľky školy). - Nevyhnutnou podmienkou na potvrdenie

Více

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8)

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8) Názov prijímateľa: Názov projektu: Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu časť A.1 - vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu Výzva: Kód

Více

Partnerstvo európskej inovácie (EIP) "Poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť

Partnerstvo európskej inovácie (EIP) Poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť Partnerstvo európskej inovácie (EIP) "Poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť Dr. Miklós Maácz PhD vedúci oddelenia Oddelenie pre rozvoj vidieka Ministerstvo pre rozvoj vidieka Kontext Stratégia Európa

Více

Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 162/1. (Akty prijaté podľa hlavy VI Zmluvy o Európskej únii)

Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 162/1. (Akty prijaté podľa hlavy VI Zmluvy o Európskej únii) (Akty prijaté podľa hlavy VI Zmluvy o Európskej únii) RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE RADY z 13. júna 2002 o spoločných vyšetrovacích tímoch (2002/465/JHA) RADA EURÓPSKEJ ÚNIE so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

Právna úprava -,,kde čo nájsť? Typy účastníkov (vrátane definície MSP)

Právna úprava -,,kde čo nájsť? Typy účastníkov (vrátane definície MSP) Právna úprava -,,kde čo nájsť? Typy účastníkov (vrátane definície MSP) JUDr. Viera Petrášová Národný kontaktný bod Právne a finančné otázky Inovácie v malých a stredných podnikoch a Prístup k financovaniu

Více

Prínosy energetického manažmentu.

Prínosy energetického manažmentu. Prínosy energetického manažmentu j.stanek@chastia.com www.chastia.com Základné členenie energetického manažmentu Kontrola faktúr, optimalizácia výšky platieb kontrola podľa vlastných odpočtov stráženie

Více

Legislatíva a princípy verejného obstarávania v školách

Legislatíva a princípy verejného obstarávania v školách Legislatíva a princípy verejného obstarávania v školách Združenie pre zdravie a výživu Prevencia a zdravý životný štýl detí a mládeže v školách 17.10.2012 JUDr. Ľubomír Púček v školách terajší stav Zákon

Více

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010 Smernica č. 1/2010 rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o používaní kamerového systému na UCM, Skladová 2, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Rektor Univerzity sv. Cyrila

Více

Kľúčová akcia 1 Zmluva o poskytnutí grantu Vysokoškolské vzdelávanie

Kľúčová akcia 1 Zmluva o poskytnutí grantu Vysokoškolské vzdelávanie Kľúčová akcia 1 Zmluva o poskytnutí grantu Vysokoškolské vzdelávanie Dagmar Augustinská Informačný seminár Erasmus koordinátorov Bratislava, 23.6.2015 Štruktúra zmluvy: Časť I - Osobitné podmienky Časť

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

SK PRES 2016 IUVENTA,

SK PRES 2016 IUVENTA, SK PRES 2016 IUVENTA, 5. 3. 2016 SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE 2016 Čo je predsedníctvo v Rade EÚ? Orgány EÚ v skratke Európska rada Určovanie stratégie Úloha: určuje politické smerovanie

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu.

Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu. Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu. 1. Stav počas prevádzky len plateného portálu do 31.8.2007 Na platenom portáli bolo v lete 2007 oznámené, že prechádzame na bezplatný

Více

1/10. konference Inspirujme se 2012 Průhonice (CZ), Projekt smespire. Jiří Kvapil (CENIA) Martin Koška (SAŢP)

1/10. konference Inspirujme se 2012 Průhonice (CZ), Projekt smespire. Jiří Kvapil (CENIA) Martin Koška (SAŢP) 1/10 konference Inspirujme se 2012 Průhonice (CZ), 28.11.2012 Projekt smespire Jiří Kvapil (CENIA) Martin Koška (SAŢP) OBSAH 2/10 Ciele projektu Špecifické ciele Výstupy Prezentácia Online Údaje o projektu

Více

Erasmus+ Medzinárodná mobilita 2015/16. Eva Bikárová Bratislava,

Erasmus+ Medzinárodná mobilita 2015/16. Eva Bikárová Bratislava, Erasmus+ Medzinárodná mobilita 2015/16 Eva Bikárová Bratislava, 28.10.2014 KA1 Mobilita v oblasti vysokoškolského vzdelávania Výzva 2015 - mobilita študentov a zamestnancov VŠ: 1. Mobilita medzi krajinami

Více

Plán hospodárskej obnovy Európy v regiónoch a mestách po roku Tlačená podoba internetového prieskumu EURÓPSKA ÚNIA

Plán hospodárskej obnovy Európy v regiónoch a mestách po roku Tlačená podoba internetového prieskumu  EURÓPSKA ÚNIA Riaditeľstvo pre konzultačné práce EURÓPSKA ÚNIA Oddelenie 3 Siete a subsidiarita Výbor regiónov Plán hospodárskej obnovy Európy v regiónoch a mestách po roku Dotazník Konečný termín: 30. novembra Upozornenie:

Více

L 348/130 Úradný vestník Európskej únie III. (Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ)

L 348/130 Úradný vestník Európskej únie III. (Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ) L 348/130 Úradný vestník Európskej únie 24.12.2008 III (Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ) AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ ROZHODNUTIE RADY 2008/976/SVV zo 16. decembra 2008 o Európskej justičnej

Více

Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN / ISO 50001

Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN / ISO 50001 www.tuvslovakia.sk Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN 16001 / ISO 50001 EnMS Energy management system Systém manažmentu hospodárenia s energiami podľa EN 16001/ISO

Více

Istanbulský dohovor. Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. V bezpečí pred strachom pred násilím

Istanbulský dohovor. Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. V bezpečí pred strachom pred násilím Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Istanbulský dohovor V bezpečí V bezpečí pred strachom pred násilím AKÝ JE ÚČEL DOHOVORU? Dohovor Rady Európy

Více

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa vypracovaná v súlade s rozhodnutím Komisie č. 2005/270/ES z 22. marca 2005, stanovujúcim formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Mestský úrad 062 01 Starý Smokovec Tatranská Lomnica, 01.06.2015 Vec Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2015 Žiadosť o úpravu rozpočtu našej školy podávame

Více

Čo prináša digitalizácia TV

Čo prináša digitalizácia TV TÚ SR a jeho úloha v procese digitalizácie Ing. Juraj Michňa, podpredseda TÚ SR Čo prináša digitalizácia TV vysielania? Digitalizácia v TV vysielaní prináša : významnú úsporu frekvenčného spektra, ktoré

Více

Novela zákona o SS a proces DI. 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.

Novela zákona o SS a proces DI. 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. Novela zákona o SS a proces DI 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD., MPSVR SR Východiská a súčasný proces deinštitucionalizácie čl. 19 Dohovoru

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) Identifikácia

Více

PREHĽAD O OBETIACH ZARADENÝCH DO PROGRAMU PODPORY A OCHRANY OBETÍ OBCHODOVANIA S ĽUĎMI ZA ROK

PREHĽAD O OBETIACH ZARADENÝCH DO PROGRAMU PODPORY A OCHRANY OBETÍ OBCHODOVANIA S ĽUĎMI ZA ROK Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality PREHĽAD O OBETIACH ZARADENÝCH DO PROGRAMU

Více

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017 Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Více

PALETY s označením EPAL - EUR a IPPC

PALETY s označením EPAL - EUR a IPPC PALETY s označením EPAL - EUR a IPPC Rastlinolekárske požiadavky na drevný obalový materiál, ktorý je použitý ako obalový materiál pri dovoze v zásielkách rôzneho tovaru do EÚ stanovujú ošetrenie a označenie

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. októbra 2011 N á v r h na odvolanie a vymenovanie riaditeľa

Více

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 2 členských štátov Európskej únie Balík obsahuje výsledky za EÚ 2 a za Slovensko Návrh prieskumu

Více

Vysoko rizikové a nespolupracujúce krajiny

Vysoko rizikové a nespolupracujúce krajiny Vysoko rizikové a nespolupracujúce krajiny Verejné vyhlásenie FATF Rím 22. jún 2012 Finančná akčná skupina na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (ďalej FATF ) je organizácia s celosvetovou

Více

REVÍZIA NORMY ISO 9001: JÚNA 2016 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN NORMA ISO 9001 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU

REVÍZIA NORMY ISO 9001: JÚNA 2016 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN NORMA ISO 9001 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU Teraz originál normy STN EN ISO 9001:201 pre účastníkov ZDARMA! REVÍZIA NORMY ISO 9001:2015 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU STN EN ISO 9001:201 9. JÚNA 201 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN

Více

Návrh ROZHODNUTIE RADY

Návrh ROZHODNUTIE RADY EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 5. 3. 2015 COM(2015) 93 final 2015/0045 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Grenadou o zrušení vízovej povinnosti

Více

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách poznámka: PISA je program pre medzinárodné hodnotenie študentov a označuje najväčšiu medzinárodnú štúdiu, zisťujúcu a porovnávajúcu

Více

Slovensko. v Európskej únii

Slovensko. v Európskej únii Slovensko v Európskej únii Klaster regionálneho rozvoja západné Slovensko od 01.06.2016 do 31.12.2016 realizuje projekt Slovensko hrdý člen Európskej únie. Projekt realizuje s finančnou podporou Ministerstva

Více

Vysoko rizikové a nespolupracujúce krajiny

Vysoko rizikové a nespolupracujúce krajiny Vysoko rizikové a nespolupracujúce krajiny Verejné vyhlásenie FATF z 21. júna 2013 Finančná akčná skupina na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (ďalej FATF ) je organizácia s celosvetovou

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 57/2015 9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. februára 2015 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více