V Ý R O Č N Á S P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Á S P R Á V A"

Transkript

1 VÝROČNÁ SPRÁVA 2009

2 Budova Eurojustu 1- Arc

3 Obsah ZOZNAM SKRATIEK...5 PREDSLOV VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O AKTIVITÁCH A MANAŽMENTE...9 Práca na prípadoch... 9 Vzťahy so štátmi a organizáciami mimo Európskej únie... 9 Administratívne otázky Informačné technológie Verejný prístup k dokumentom Eurojustu PRÁCA NA PRÍPADOCH...14 Úvod Vyhodnotenie práce na prípadoch, všeobecné trendy a otázky Terorizmus Obchodovanie s drogami Obchodovanie s ľuďmi Podvody Korupcia Počítačová kriminalita Pranie špinavých peňazí Ostatné činnosti spojené s prítomnosťou OKS v ekonomike Európske zatýkacie rozkazy Spoločné vyšetrovacie tímy... 33

4 3 VZŤAHY S PARTNERMI V EÚ Európska justičná sieť Europol OLAF Frontex CEPOL EJTN IMPLEMENTÁCIA NOVÉHO ROZHODNUTIA O EUROJUSTE...42 Činnosť neformálnej pracovnej skupiny Implemetácia v rámci Eurojustu NADVÄZNOSŤ NA ZÁVERY RADY PRÍLOHA...50 Graf 1: Vývoj prípadov Graf 2: Klasifikácia prípadov Graf 3: Prioritné typy trestných činov v prípadoch Eurojustu Graf 4: Prioritné typy trestných činov a ostatné typy trestných činov v prípadoch Eurojustu Graf 5: Prípady Eurojustu, dožadujúce krajiny Graf 6: Prípady Eurojustu, dožiadané krajiny Graf 7: Celkový počet koordinačných stretnutí Graf 8: Koordinačné stretnutia, dožadujúce krajiny Graf 9: Koordinačné stretnutia, dožiadané krajiny... 58

5 Zoznam skratiek 5 Zoznam skratiek AWF...Analytické pracovné súbory CMS...Systém správy prípadov EZR...Európsky zatýkací rozkaz EJS...Európska justičná sieť NKSE...Národný koordinačný systém Eurojustu EPOC...Európske združenie proti organizovanej kriminalite FATF...Finančná akčná skupina NPS...Neformálna pracovná skupina pre implementáciu Rozhodnutia o posilnení Eurojustu v členských štátoch SVT...Spoločný vyšetrovací tím LTTE...Tigre oslobodenia tamilského Ílamu PP...Právna pomoc OKS...Organizované kriminálne skupiny OCTA...Hodnotenie hrozieb organizovaného zločinu POŠ...Prehodnotenie organizačnej štruktúry ROCTA...Hodnotenie hrozieb ruského organizovaného zločinu TE-SAT...Správa o situácii a trendoch terorizmu OĽ...Obchodovanie s ľuďmi MLA 2000.Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi EÚ

6 6 Predslov S potešením vám predkladám ôsmu výročnú správu Eurojustu, ktorá poskytuje prehľad o našich aktivitách v roku Vyzdvihuje aspekty práce Eurojustu vykonané v rámci jeho misie pomáhať v boji proti závažnej trestnej činnosti týkajúcej sa 2 a viac členských štátov Európskej únie. Rok 2009 priniesol dôležité zmeny do pracovného prostredia Eurojustu. Do platnosti vstúpila Lisabonská zmluva, bol prijatý Štokholmský program a bolo publikované nové Rozhodnutie o Eurojuste. Pokračovali sme v práci na zabezpečení splnenia náročných úloh vyplývajúcich z nových podmienok, vrátane možnosti zriadenia Úradu európskeho prokurátora transformáciou Eurojustu. V uplynulom roku boli vykonané zmeny s cieľom zefektívnenia práce. Konkrétne nové Rozhodnutie o Eurojuste umožňuje posilniť naše kapacity týkajúce sa práce na prípadoch. Rozhodnutie prináša nové kompetencie Eurojustu, je posilnená výmena informácií a koordinácia s národnými orgánmi, oficiálne bola uvedená nepretržitá povaha práce Eurojustu, v priestoroch Eurojustu bude sídliť sekretariát Siete pre spoločné vyšetrovacie tímy a sekretariáty ďalších sietí. Dôraz na operatívnu činnosť sprevádzal rovnako ako v minulých rokoch značný nárast počtu prípadov postúpených Eurojustu. Bol zaznamenaný 15 percentný nárast nápadu v porovnaní s predchádzajúcim rokom s takmer prípadmi registrovanými v systéme registrácie a evidencie trestných činov Eurojustu. Spolupráce mimo hraníc Európskej únie bola posilnená menovaním styčného prokurátora z Chorvátska, ktorý sa pripojil ku kolegom z Nórska a USA. Eurojust pokračoval v hľadaní možností zlepšenia manažmentu svojej práce. Bolo začaté prehodnotenie organizačnej štruktúry na zefektívnenie funkčnosti Eurojustu. Pokračovali aj rokovania ohľadom nových priestorov, ktoré by nám umožnili pracovať v jednej budove miesto dvoch, ako je tomu v súčasnosti.

7 FOREWORD 7 V máji 2009 bol menovaný nový administratívny riaditeľ Hans Jahreiss. V decembri odstúpil z funkcie prezidenta dlhoročný národný člen za Portugalsko José Luís Lopes da Mota. Voľby nového prezidenta prebehli vo februári V nadväznosti na závery Rady sa tohtoročná výročná správa sústreďuje na operatívnu činnosť Eurojustu v zmysle priorít EÚ týkajúcich sa boja proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti. Na základe práce vykonanej v roku 2009 sme si istí, že Eurojust môže s istotou tieto priority napĺňať. ALED WILLIAMS Prezident Eurojustu Marec 2010

8 8 Kolégium národných členov Eurojustu, február 2010

9 Všeobecné informácie o aktivitách a manažmente 9 1 Všeobecné informácie o aktivitách a manažmente Práca na prípadoch V nadväznosti na priority stanovené Radou sa Eurojust v roku 2009 sústredil na boj proti terorizmu, obchodovanie s drogami, obchodovanie s ľuďmi, podvody, korupciu, počítačovú kriminalitu, pranie špinavých peňazí a iné aktivity súvisiace s organizovanými skupinami zameranými na ekonomickú trestnú činnosť. Počet prípadov postúpených členskými štátmi Eurojustu sa oproti roku 2008 zvýšil o 15 % na prípadov v roku V roku 2009 Eurojust zorganizoval 131 koordinačných stretnutí za účastí sudcov, prokurátorov a vyšetrovateľov z členských štátov. Z nich bolo z operatívnych dôvodov 16 zorganizovaných mimo Eurojustu. V dvoch tretinách koordinačných stretnutí boli zapojené tri a viac krajín. Právomoci Eurojustu v zmysle článkov 6 a 7 Rozhodnutia o Eurojuste boli uplatnené v 10 prípadoch v roku Oficiálne bolo vydaných deväť doporučení v zmysle článku 6 Rozhodnutia o Eurojuste, ktorý umožňuje národným členom požiadať kompetentné orgány členských štátov o prijatie špecifických krokov súvisiacich s prácou na prípadoch. V jednom prípade Kolégium konalo v zmysle článku 7 Rozhodnutia o Eurojuste s cieľom vyriešiť problém extradície vlastných občanov medzi členskými štátmi. V mnohých prípadoch však formálne použitie právomocí vyplývajúcich z článkov 6 a 7 nie je potrebné, nakoľko príslušné odporúčania bývajú akceptované v rámci neformálnych rokovaní medzi národnými členmi a príslušnými národnými orgánmi. Kapitola 2 obsahuje detailnejšie informácie týkajúce sa práce na prípadoch v rámci prioritných oblastí a EZR a SVT. Štatistiky práce na prípadoch a koordinačných stretnutí sú uvedené v prílohe. Počas roka 2009 Eurojust po prvýkrát vyhodnocoval žiadosti a spravoval finančné zdroje Komisie určené na činnosť SVT. V nadväznosti na implementáciu nového Rozhodnutia o Eurojuste bude v priestoroch Eurojustu sídliť sekretariát Siete pre spoločné vyšetrovacie tímy. Vzťahy so štátmi a organizáciami mimo Európskej únie V roku 2009 boli za prioritné určené rokovania o spolupráci s Ruskou federáciou, Ukrajinou, Albánskom, Moldavskom, Lichtenštajnskom a Kapverdskou republikou. K nim sa pridali Srbsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina a Izrael, nakoľko tieto krajiny oficiálne prejavili záujem o dohodu o spolupráci s Eurojustom. Okrem

10 10 nových kôl rokovaní s Ruskou federáciou bol v októbri zorganizovaný seminár o justičnej spolupráci v trestných veciach za účasti zástupcov Európskej komisie a Ruskej federácie. Seminár sa zaoberal extradíciou, odovzdávaním trestných konaní a VPP. Jedným z výsledkov seminára bol zámer vytvoriť pracovnú skupinu na vyriešenie praktických otázok týkajúcich sa justičnej spolupráce medzi EÚ a Ruskou federáciou. Nedostatky legislatívy v oblasti ochrany údajov znamenali, že v rokovaniach s Ukrajinou bol urobený len malý pokrok. V Srbsku a Bosne a Hercegovine sa konali predbežné rozhovory týkajúce sa rokovaní o dohode o spolupráci. Dohoda o spolupráci s Chorvátskom, podpísaná v roku 2007, vstúpila do platnosti 2. júna 2009 a v novembri 2009 bol do Eurojustu vymenovaný styčný prokurátor. Okrem Chorvátska sú v platnosti dohody o spolupráci (a teda umožňujú výmenu údajov v operatívnych prípadoch) s Nórskom, Islandom a USA. 26. júna 2009 sa uskutočnila výročná konzultácia medzi Eurojustom a Nórskom o implementácii dohody o spolupráci. Výsledkom bolo konštatovanie, že spolupráca sa zintenzívnila a vyslanie styčného prokurátora do Eurojustu by malo pokračovať. Dohody o spolupráci podpísané v novembri 2008 so Švajčiarskom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko vstúpia do platnosti vzájomnou písomnou notifikáciou o ukončení interných procedúr. V roku 2009 pribudol do siete Eurojustu v rámci tretích krajín kontaktný bod v Kórejskej republike. Kompletný zoznam kontaktných bodov je uverejnený na internetovej stánke Eurojustu. 4. mája 2009 bolo podpísané memorandum o porozumení s Iberoamerickou sieťou medzinárodnej právnej spolupráce (Iber-RED), sieťou kontaktných bodov pre justičnú spoluprácu v Centrálnej a Južnej Amerike. V roku 2009 Eurojust taktiež ukončil rokovania s Úradom OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC). Memorandum o porozu- Michèle Coninsx, Eurojust, Viviane Reding,viceprezident, Európska komisia, Francisco Caamaño Domínguez, minister spravodlivosti, Španielsko a Antonio Costa, generálny riaditeľ, UNODC mení medzi Eurojustom a UNODC bolo podpísané 26. februára júna 2009 FATF verejne schválila žiadosť Eurojustu o štatút pozorovateľa.

11 Všeobecné informácie o aktivitách a manažmente 11 Administratívne otázky Administratívne priestory boli aj v roku 2009 dôležitým bodom. V dôsledku narastajúceho pracovného zaťaženia sídlil Eurojust od roku 2008 v dvoch oddelených budovách v Haagu. Ministerstvo spravodlivosti Holandska a Haagsky magistrát predstavili v októbri 2009 návrh možností umiestnenia nových priestorov, ktoré by umožnili celému personálu Eurojustu pracovať v jednej budove. Rokovania o nových priestoroch stále prebiehajú keďže viaceré podstatné otázky zostali nevyriešené. V roku 2010 Eurojust zostaví plán zaoberajúci sa detailnými projektmi. Implementácia nového Rozhodnutia o Eurojuste (pozri kapitolu 4) sa začala súčasne s ďalším významným projektom Eurojustu POŠ. Zámerom POŠ je zvýšenie výkonnosti a efektívnosti Eurojustu, a to prehodnotením riadiacich štruktúr, úloh a zodpovedností zainteresovaných osôb, koordinačných mechanizmov, riadenia ľudských zdrojov a kontrolných systémov. Na jar 2009 začala fáza hodnotenia analýzou súčasnej štruktúry riadenia sústredením sa na celkový systém riadenia organizácie a reštrukturalizáciu pracovných postupov operatívnej práce Eurojustu. K vzájomnému pochopeniu riadiacich procesov boli zorganizované pracovné porady s národnými členmi a pracovníkmi administratívy. Koncom druhého kvartálu roku 2010 sú očakávané výsledky prvej fázy POŠ. Eurojustu bol na rok 2009 pridelený rozpočet vo výške 22,5 milióna EUR. Dodatočné rozpočtové prostriedky, pridelené v septembri 2009, predstavovali navýšenie o 3,9 milióna EUR. V dôsledku nárastu nápadu, operatívnej koordinácie a strategických stretnutí ako aj vývoja CMS sa počas roka 2009 zvýšil prevádzkový rozpočet o 10%. Celkovo bolo počas roka 2009 zrealizovaných platobných transakcií a 950 zmluvných záväzkov a rozpočet bol čerpaný vo výške 25,2 milióna EUR. Eurojust získal od Dvora audítorov vyjadrenie dôvery v súvislosti so svojimi účtami za rok Informačné technológie Softvér Európskeho združenia proti organizovanej kriminalite (EPOC) sa od októbra 2004 používa ako systém správy prípadov (CMS) Eurojustu. Softvér bol vyvinutý v rámci troch projektov spolufinancovaných Európskou komisiou (EPOC I až III). V nadväznosti na úspešne ukončený projekt EPOC III inicioval Eurojust EPOC III+ projekt k vylepšeniu softvéru, pričom všetky prostriedky naň boli poskytnuté Eurojustom. EPOC III+ bol spustený v apríli 2008 s cieľom zlepšenia užívateľského prístupu CMS. Na základe praktických skúseností s užívaním softvéru bolo prehodnotené užívateľské rozhranie a boli prepracované pracovné postupy za účelom lepšej podpory rozličných aspektov práce na prípadoch Eurojustu. Nový softvér takisto poskytuje prístup na základe rôznych stupňov utajenia. Zatiaľ čo

12 12 k najcitlivejším informáciám uloženým v CMS sa dá dostať len z určených izolovaných terminálov v Eurojuste, autorizovaní užívatelia majú prístup k menej citlivým dátam zo svojich pracovných počítačov. Tieto zlepšenia by mali umožniť nárast kvality a kvantity dát vkladaných do systému. Navyše EPOC III+ zavádza niektoré technické modifikácie a prehodnotenú architektúru softvéru. Tieto modifikácie poskytujú dobrý základ pre implementáciu ďalších zmien vyplývajúcich z upraveného Rozhodnutia o Eurojuste. Systém EPOC III+ bol v Eurojuste inštalovaný počas leta Ako súčasť nového prístupu k Výročnej správe 2009, informácie predtým uvedené v našich správach sú teraz detailne zverejnené a aktualizované na našej internetovej stránke, ktorá bola kompletne upravená v októbri Stránka zahŕňa rozšírenú sekciu o spoločných vyšetrovacích tímoch vrátane projektu financovania SVT, kontaktný bodu pre ochranu detí a pod. Adresa stránky je Verejný prístup k dokumentom Eurojustu V súlade s Rozhodnutím Kolégia o pravidlách verejného prístupu k dokumentom Eurojustu, každý občan Únie a každá fyzická a právnická osoba so sídlom alebo registráciou v členskom štáte má právo na prístup k dokumentom Eurojustu. Okrem toho Eurojust by mal zahrnúť vo svojej výročnej správe počet prípadov, v ktorých odmietol sprístupniť dokumenty. V roku 2009 Eurojust odmietol prístup ku svojim dokumentom jedenkrát. Dôvodom bolo, že sprístupnenie by bolo v rozpore s ochranou verejného záujmu týkajúceho sa [ ] národných vyšetrovaní a trestných stíhaní, v ktorých je Eurojust zainteresovaný [a] s uplatnením príslušných pravidiel služobného utajenia (podľa článku 4 ods. 1 písm. a) odrážka 6 a 7 Rozhodnutia). Keďže išlo o dokumenty pôvodom z členských štátov, základom bolo zamietnutie zverejnenia zainteresovanými národnými orgánmi, ako je to uvedené v článku 4 ods. 4 Rozhodnutia.

13 Všeobecné informácie o aktivitách a manažmente 13 Eurojust s administration Vedúci oddelení a útvarov Eurojustu. Sediaci zľava doprava: Diana Alonso Blas, referentka pre ochranu údajov, Elizabeth Gavin, zastupujúca riaditeľka oddelenia rozpočtu a financií, Catherine Deboyser, riaditeľka právneho oddelenia a Carla Garcia Bello, tajomníčka Kolégia. Stojaci zľava doprava: Jon Broughton, riaditeľ oddelenia informačného manažmentu, Pavel Golob, zastupujúci riaditeľ oddelenia korporatívnych služieb, Hans Jahreiss, administratívny riaditeľ, Jacques Vos, zastupujúci riaditeľ ľudských zdrojov a Joannes Thuy, tlačový referent. Na fotografii chýba: Fatima Adélia Pires Martins, tajomníčka EJS.

14 14 2 Práca na prípadoch Úvod Prioritné oblasti práce Eurojustu boli stanovené v súlade so závermi Rady uvedenými v správach OCTA, ROCTA, TE-SAT a stratégiou EÚ pre rozvoj v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Preto sa Eurojust v roku 2009 zameral na boj proti terorizmu, obchodu s drogami, obchodovaniu s ľuďmi, podvodom, korupcii, počítačovej kriminalite, praniu špinavých peňazí a ostatným činnostiam súvisiacich s organizovanými skupinami zameranými na ekonomickú trestnú činnosť. Každá z prioritných oblastí trestných činov je popísaná nižšie z hľadiska justičnej koordinácie a spolupráce a v kontexte prípadov postúpených Eurojustu a jeho úlohy v boji proti závažnej trestnej činnosti. Uvádzame aj informácie o prekážkach, problémoch, osvedčených postupoch a riešeniach získaných v rámci justičnej spolupráce. Koordinačné, strategické a taktické stretnutia zorganizované v roku 2009 poskytli priestor na výmenu osvedčených postupov v justičnej spolupráci. Konkrétne príklady sú opísané v odsekoch nižšie. Vyhodnotenie práce na prípadoch, všeobecné trendy a otázky Eurojust zaregistroval v roku nových prípadov, v ktorých členské štáty požiadali o jeho asistenciu. Detailnejšie štatistiky rastu nápadu a zainteresovaných krajín sú uvedené v grafoch 1, 5 a 6 prílohy. V tejto výročnej správe je uplatnený nový prístup ku klasifikácii prípadov postúpených Eurojustu. Štatistiky v grafoch 2 4 prílohy poskytujú informácie v súlade s cieľmi a prioritami činnosti Eurojustu stanovenými Radou. Do približne 66% koordinačných stretnutí bolo zapojených tri a viac štátov, rovnako ako do približne 20% postúpených prípadov. Viac ako 90% prípadov postúpených Eurojustu sa týkalo typov trestných činov, v ktorých je kompetentný konať aj Europol (čl. 4 ods. 1 Rozhodnutia o Eurojuste). Len minimálny podiel na nápade mali prípady týkajúce sa iných typov trestných činov, v ktorých bol na základe žiadostí kompetentných orgánov členských štátov Eurojust zainteresovaný (čl. 4 ods. 2 Rozhodnutia o Eurojuste). Je potrebné uviesť, že aj takéto prípady môžu mať

15 Práca na prípadoch 15 mimoriadne závažných charakter, okrem iného sa môžu týka genocídy, avšak Europol v takýchto prípadoch nemá kompetencie (pozri graf 2). Z prípadov postúpených Eurojustu v zmysle čl. 4 ods. 1 sa takmer dve tretiny týkali trestných činov v rámci prioritných oblastí (pozri graf 3 a 4 prílohy). V roku 2009 bolo 118 zo 131 zorganizovaných koordinačných stretnutí v rámci prioritných oblastí trestných činov. Osem koordinačných stretnutí sa týkalo prípadov iných trestných činov na základe žiadosti kompetentných orgánov členského štátu (čl. 4 ods. 2). Aj naďalej boli koordinačné stretnutia dôležitým nástrojom zabezpečujúcim efektívne využitie zdrojov vyšetrovateľov a prokurátorov členských štátov v cezhraničných prípadoch. Koordinačné stretnutia boli v roku 2009 najvyužívanejším prostriedkom na výmenu informácií o súvisiacich vyšetrovaniach a pri plánovaní spoločných akcií. Umožňovali kompetentným orgánom a národným členom v Eurojuste, vrátane zástupcov orgánov EÚ ako Europol a OLAF, dohodnúť sa na spoločnej stratégii, plánovať a koordinovať súbežné vyšetrovania a akcie (ako napríklad zatýkania, prehliadky, konfiškácie majetku), predvídať a nájsť riešenie právnych prekážok a zrealizovať následné žiadosti o PP. V grafoch 7 9 sú uvedené štatistiky koordinačných stretnutí zorganizovaných v roku Väčšina stretnutí bola iniciovaná Francúzskom, Spojeným kráľovstvom a Talianskom, ktorých národné zastúpenia zorganizovali 29, 19 resp. 14 koordinačných stretnutí. Tie isté členské štáty sa ako zúčastnené krajiny podieľali na 18, 28 resp. 24 koordinačných stretnutiach. Príklady úspešných koordinácií sú uvedené v odsekoch týkajúcich sa rôznych typov trestných činov v tejto kapitole. Záležitosti, ktorých riešenie by pri tradičných postupoch PP trvalo mesiace, boli rýchlo vyriešené na koordinačných stretnutiach. V posledných troch mesiacoch roku 2009 uskutočnili v nadväznosti na pilotný projekt z roku 2008 detailné vyhodnotenie všetkých uzavretých prípadov. Väčšina z 255 vyhodnotených prípadov sa týkala EZR a žiadostí o justičnú spoluprácu pokiaľ ide o podozrivých, svedkov a/ alebo obete. Taktiež sa vyskytli žiadosti o iné formy dôkazov (získanie predmetov, dokumentov alebo dát) a informácie týkajúce sa právnych a praktických otázok. Najpoužívanejšími právnymi nástrojmi v rámci justičnej spolupráce boli Dohovory o vzájomnej právnej pomoci z roku 1959 a 2000 a Rámcové rozhodnutie z 13. júna 2002 o EZR a vydávacom konaní medzi členskými štátmi. Vo výnimočných prípadoch problémy súviseli s MLA 2000 a EZR. Veľa žiadostí, ktorými sa Eurojust zaoberal, sa týkalo realizácie právnych postupov a dokumentov, ako sú žiadosti o právnu pomoc, rozkazy a príkazy. V prípade identifikácie problémov boli k získaniu informácií o národných právnych predpisoch a možnostiach ich zabránenia použité služby Eurojustu. Eurojust čas od

16 16 času pomáhal pri identifikácii kompetentných orgánov v členských štátoch, teda úlohe, ktorá by mala byť zvyčajne vyriešená pomocou nástrojov EJS alebo kontaktných bodov. Na základe vyhodnotenia roku 2009 je možné vo všeobecnosti skonštatovať, že v justičnej spolupráci pri poskytovaní PP sú praktické aj zákonné prekážky prepojené a vyskytujú sa s rovnakou frekvenciou. Praktickými prekážkami sú: nedostatok zdrojov na národnej úrovni na včasné vybavenie žiadostí o PP alebo, vyplývajúc z tohto nedostatku, neuprednostnenie dožiadaní z členských štátov pred vlastnými národnými konaniami, nepotvrdenie prijatia dožiadaní, problémy vyplývajúce z nízkej kvality prekladov alebo neuvedenie kompletných informácií v dožiadaniach. Ak sa tieto praktické prekážky nepodarí vyriešiť s pomocou EJN, o pomoc býva požiadaný Eurojust. S uvedenými prekážkami bývajú spojené problémy, ktoré by sme mohli opísať ako kultúrne. Národné justičné orgány môžu mať medzery v poznatkoch o iných trestných systémoch, o tom, ako možno efektívnejšie poskytnúť spoluprácu a prečo sú určité dožiadania formulované konkrétnym spôsobom. Napríklad procedurálny krok (ako formálne vypočutie podozrivého) môže byť nevyhnutným pre trestné konanie v jednom členskom štáte, ale nie v inom. Praktickým dôsledkom týchto rozdielnych prístupov je neuprednostnenie vybavenia dožiadania. Právne prekážky sú evidentne spojené s rozdielmi v trestnom konaní a dokazovaní. Príkladmi môžu byť rozdielne právne predpisy týkajúce sa odpočúvania, vypočúvania svedkov, dostupné úrovne ochrany svedkov (napr. v prípadoch organizovaných zločinov alebo obchodovania s ľuďmi) a primerané procesné požiadavky vo veciach dokazovania (napr. prípustnosť svedeckej výpovede pred súdom, nie políciou). Preskúmaním niektorých základných nástrojov justičnej spolupráce (žiadosť o právnu pomoc, odovzdanie trestného konania, uznanie rozhodnutia/ rozsudku a extradícia/ EZR) Eurojust zistil nasledujúce právne prekážky u riešených prípadov: potenciálna neprípustnosť dôkazov získaných dožiadaním, keď sa štandardy alebo právne požiadavky na ich získavanie v dožadujúcom a dožiadanom štáte odlišujú; nesplnenie formalít a procedúr požadovaných dožadujúcim členským štátom napriek ustanoveniam MLA 2000; bola zistená možná medzera v Rámcovom rozhodnutí Rady zo 6. októbra 2006 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania príkazov na konfiškáciu v prípadoch, keď národná legislatíva vydávajúceho štátu umožňuje poškodeným požadovať vrátenie majetku priamo v trestnom konaní, zatiaľ čo vykonávajúci štát uznáva len konfiškáciu z dôvodu všeobecného prospechu;

17 Práca na prípadoch 17 omeškanie ratifikácie nástrojov: boli zistené problémy pri zostavovaní SVT, uplatňovaní Dohovoru o prevzatí trestného konania a pri odpočúvaní. Eurojust pomáhal v roku 2009 vo všetkých týchto prípadoch. Ani po 10 rokoch však nebol MLA 2000 ratifikovaný všetkými členskými štátmi; bolo zistených niekoľko otázok a problémov týkajúcich sa dvoch právnych prostriedkov justičnej spolupráce v rámci EÚ, a to EZR a SVT. Podrobnejšie v odsekoch nižšie. Terorizmus Terorizmus je aj naďalej výzvou pre bezpečnosť v Európskej únii, keďže stále pretrváva závažné riziko teroristických útokov. Pokračujú aktivity militantných islamských teroristov a niektorých európskych separatistických skupín. V prípadoch Eurojustu boli zaznamenané v roku 2009 aj niektoré etno-nacionalistické skupiny z tretích krajín (Strana kurdských pracujúcich a LTTE). V roku 2009 bolo zaznamenané zníženie počtu teroristických prípadov postúpených Eurojustu (2004: 33; 2005: 25; 2006: 44; 2007: 34; 2008: 31; 2009: 21). Eurojust posilnil svoju zainteresovanosť v pomoci pri výmene informácií a praktickej aplikácii právnych nástrojov prijatých na európskej a medzinárodnej úrovni, a to najmä (avšak nielen) prostredníctvom národných korešpondentov Eurojustu pre terorizmus. Eurojust taktiež podporoval vzťahy s inými európskymi partnermi (protiteroristický koordinátor EÚ, Europol), kompetentnými orgánmi tretích štátov (USA, krajiny západného Balkánu, Srí Lanka a Turecko) a medzinárodnými inštitúciami a orgánmi (FATF). Aktivity PKK v Európe si vyžiadali koordinačné stretnutie v Turecku. Eurojust sa takisto zúčastnil na protiteroristickom týždni Europolu, ktorého súčasťou bol seminár o vývoji a možných hrozbách PKK. Uskutočnili sa koordinačné stretnutia v štyroch prípadoch. Dve z nich sa vzťahovali na aktivity PKK v Európe a zdôraznili potrebu výmeny informácií v tejto oblasti ako aj sústredenia sa na štruktúru, modus operandi a realizáciu žiadostí o právnu pomoc na dosiahnutie úspešných trestných stíhaní teroristických aktivít. Takisto je potrebné prešetriť aktivity podporujúcich organizácií alebo spoločností kvôli prepojeniu na financovanie alebo propagáciu terorizmu. Počas jedného koordinačného stretnutia vyšlo najavo, že rozdielne zákonné požiadavky na vedenie vyšetrovania a trestného stíhania môžu spôsobovať problémy. Napríklad prítomnosť právnika na vypočúvaní svedka v zahraničí nemusí byť požadované v právnych systémoch mimo Európskej únie. V takom prípade dôkaz alebo výpoveď svedka získaná v neprítomnosti právneho zástupcu obhajoby

18 18 napríklad v Turecku môže mať za následok nepoužiteľnosť dôkazu pred súdom v Európskej únii. Detailné popísanie formálnych právnych požiadaviek môže zabrániť oneskoreniam alebo komplikáciám pri realizácii takýchto žiadostí o právnu pomoc. Eurojust ponúkol svoju pomoc pri realizácii nevybavených komplikovaných žiadostí o právnu pomoc z tretích krajín do členských štátov EÚ. Recipročne požiadal tretie krajiny o poskytnutie lepšieho prehľadu o aktivitách teroristických skupín členským štátom EÚ. Cieľom ďalšieho koordinačného stretnutia bolo získanie prehľadu o prebiehajúcich vyšetrovaniach organizácií podporujúcich terorizmus financovaním alebo jeho propagáciou. V rámci Európskej únie je nutná lepšia koordinácia a spolupráca, obzvlášť pri potrebe poskytnutia informácií určitého stupňa utajenia, pretože najmä v teroristických prípadoch pristupujú národné orgány opatrne k ich výmene. Výsledkom ďalšieho koordinačného stretnutia organizovaného francúzskym zastúpením za účasti ďalších 5 členských štátov a Švajčiarska bolo odsúdenie 21 členov LTTE na tresty odňatia slobody do 7 rokov za financovanie terorizmu. Parížsky súd takisto nariadil rozpustenie Tamilskej koordinačnej komisie vo Francúzsku. Strategické a koordinačné stretnutia v Eurojuste poskytujú odborníkom možnosť k výmene názorov, informácií a overených postupov v boji proti terorizmu. V snahe posilniť vzťahy s národnými orgánmi Eurojust zorganizoval v júni 2009 piate strategické stretnutie o terorizme a jeho financovaní. Jeho cieľom bolo zvýšenie povedomia národných korešpondentov na terorizmus o príslušných medzinárodných a európskych konvenciách a rámcových rozhodnutiach, ako aj Deviatich osobitých odporúčaniach o financovaní terorizmu FATF. Strategické stretnutie sa takisto zaoberalo otázkami ohľadom výmeny informácií o teroristických trestných činoch na základe Rozhodnutia Rady 671/2005 a nového Rozhodnutia o Eurojuste, Správou TE- SAT a výkladom a ďalšími analýzami dvoch dôležitých rozsudkov a jedného opatrenia vzťahujúcich sa na terorizmus. Jeden rozsudok, vydaný francúzskymi súdnymi orgánmi v januári 2009, sa týkal financovania aktivít PKK, druhý, vydaný súdnymi orgánmi Spojeného kráľovstva v júni 2009, aktivít LTTE v Spojenom kráľovstve a opatrenie, ktoré viedlo k rozhodnutiu prvostupňového súdu v Paríži v novembri 2009, sa týkalo aktivít LTTE vo Francúzsku. V úzkej spolupráci s Europolom Eurojust usporiadal v roku 2009 taktické stretnutie o činnosti LTTE. Počas českého predsedníctva sa v Prahe uskutočnil seminár k preskúmaniu tero-

19 Práca na prípadoch 19 ristických hrozieb v krajinách západného Balkánu a na podporu užšej spolupráce a výmeny informácií v boji proti terorizmu medzi kompetentnými orgánmi členských štátov EÚ, krajinami západného Balkánu, Eurojustom a Europolom. Obchodovanie s drogami Eurojust zorganizoval v roku koordinačných stretnutí v prípadoch obchodovania s drogami, z nich sa 38 uskutočnilo v priestoroch Eurojustu Haagu a 2 mimo Eurojustu. Europol bol pozvaný na 6 z týchto stretnutí. 13 stretnutí sa uskutočnilo za účasti predstaviteľov z tretích krajín (Kolumbia, Island, Nórsko, Švajčiarsko, Turecko, USA, Ukrajina a Srbsko). problémom s jurisdikciou (s producentmi a distribútormi zvyčajne lokalizovanými v rôznych krajinách a mnohými významnými konfiškáciami a zatknutiami v tranzitných krajinách). Eurojust je miestom, kde môžu byť najefektívnejšie prijaté rozhodnutia k vyriešeniu možných konfliktov jurisdikcií a k účinnému trestnému stíhaniu. Pašovanie drog do Európy ako aj ich výroba v rámci Európskej Únie naďalej predstavujú závažnú hrozbu pre jej obyvateľov. Stále sa objavujú nové cesty, ako napríklad v prípade pašovania kokaínu cez krajiny východnej Európy, ktoré sa výrazne zvýšilo počas posledných rokov. V roku 2009 bolo v Eurojuste registrovaných 230 prípadov týkajúcich sa obchodovania s drogami. Najčastejšie dožadujúcou krajinou bolo Taliansko s 30 prípadmi a najčastejšie dožiadaným bolo Španielsko nasledované Holandskom a opäť Talianskom. Ako u všetkých trestných činov spáchaných zločineckými skupinami s cezhrachodovania s drogami sú kontrolované Častými prostriedkami v prípadoch obničnou činnosťou, trestné stíhanie v prípadoch obchodovania s drogami viedlo k môžu nastať vzhľadom k faktu, že kontro- zásielky, SVT a odpočúvania. Problémy Eurojust prispel k rozloženiu kriminálnej organizácie etnických Albáncov so sídlom v Taliansku a bun- Analýzy Europolu identifikovali kontakty siete v 42 definovania spoločnej stratégie k rozloženiu siete. kami v Antverpách a Osle. Kriminálna organizácia krajinách. Na základe týchto analýz a vyšetrovaní používala kuriérov a špeciálne navrhnuté vozidlá k národné orgány činné v trestnom konaní zabavili pašovaniu kokaínu, hašiša, extázy a heroínu. Súdne značné množstvo drog. Počas akcií, ktoré vyvrcholili zadržaním 30 osôb, zriadili Eurojust a Europol vyšetrovania boli koordinované Eurojustom. Eurojust zorganizoval niekoľko stretnutí za účasti Europolu a zainteresovaných národných orgánov za rôznych národných orgánov. spoločné operačné centrum na koordináciu činností účelom zlepšenia opatrení v rámci vyšetrovania a

20 20 lované zásielky sú v niektorých členských štátoch predmetom justičnej spolupráce, zatiaľ čo v iných policajnej spolupráce. Táto situácia môže spôsobovať problém v prípade, ak dožadujúci členský štát žiada o pomoc len na základe policajnej spolupráce bez vydania žiadosti o právnu pomoc. V takýchto prípadoch nemôže dožiadaný členský štát, ktorého pravidlá pre kontrolovanú zásielku zahŕňajú justičnú spoluprácu, akceptovať samotnú policajnú žiadosť. Eurojust často poskytuje riešenia k problémom tohto typu. Eurojust takisto pomáhal pri riešení konfliktu jurisdikcií v prípade týkajúcom sa pašovania konope zo Španielska cez Francúzsko do Spojeného kráľovstva. Zatiaľ čo sa v roku 2008 rozhodlo o vedení súbežných vyšetrovaní rôznych aspektov prípadu vo Francúzsku a Spojenom kráľovstve, na druhom koordinačnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v roku 2009 v Eurojuste, sa rozhodlo, ktorý justičný orgán bude kompetentný pre vyšetrovanie celej siete, aby sa tak predišlo duplicitnému vyšetrovaniu a následnému konfliktu jurisdikcií. Francúzska strana súhlasila s odovzdaním prípadu do Spojeného kráľovstva. Francúzsky vyšetrujúci dôstojník bol pozvaný prezentovať výsledky vyšetrovania pred súd v Spojenom kráľovstve. Nedávno bolo odsúdených 5 osôb spolu na 37 rokov väzenia. Vo všeobecnosti boli žiadosti vzťahujúce sa Nedostatky v implementácii MLA 2000 ku kontrolovanej zásielke promptne vybavené. Avšak odovzdanie policajných správ po jednom prípade odmietol členský štát, spôsobili niektoré problémy. Napríklad v vykonaní sa ukázalo byť problematickejšie, ktorý ratifikoval Dohovor, odovzdať signál a to najmä v prípadoch klasifikovaných informácií, javu bežného v členských štátoch. tu, v ktorom táto ratifikácia neprebehla. priameho odpočúvania do členského štá- Direzione Antimafia v Ríme požiadala Eurojust o otázok počas koordinačného stretnutia bol potenciálny konflikt jurisdikcií. Po zvážení relevantných pomoc pri koordinácii vyšetrovaní v troch členských štátoch v prípade kolumbijskej kriminálnej organizácie pašujúcej kokaín cez Španielsko du talianskym úradom. Výsledkom bolo zadržanie okolností sa účastníci dohodli na odovzdaní prípa- a Francúzsko do Talianska. Jednou z vyriešených 32 podozrivých a zabavenie 100 kg kokaínu. Po intervencii Eurojustu bolo možné odposluch vykonať. Opačným príkladom je prípad, kedy utajený agent jedného členského štátu potreboval ísť do iného členského štátu, aby pokračoval vo vyšetrovaní. Avšak druhý členský štát neratifikoval MLA 2000 a jej Protokol zo 16. októbra 2001, zatiaľ čo prvý členský štát neratifikoval Palermskú konvenciu. V tomto prípade nebol k dispozícii žiadny právny nástroj umožňujúci prítomnosť a poskytnutie pomoci utajenému agentovi prvého členského štátu v druhom členskom štáte a operácia sa nemohla uskutočniť.

21 Práca na prípadoch 21 Obchodovanie s ľuďmi V porovnaní s rokom 2008 bol mierny pokles v týchto prípadoch postúpených Eurojustu v roku 2009 (74 prípadov v porovnaní s 83 prípadmi v roku 2008). Väčšina z postúpených prípadov (52) sa týkala sexuálneho zneužívania. V roku 2009 zorganizoval Eurojust 5 koordinačných stretnutí v prípadoch OĽ týkajúcich sa či už nútených prác alebo OĽ za účelom sexuálneho zneužívania. Právne otázky, na ktoré je poukázané v kapitole obchodovania s drogami vyššie, sa vyskytujú aj v prípadoch OĽ. Podvody INápad Eurojustu v kategórii trestných činov sprenevery a podvodov vrátane daňových a počítačových podvodov, podvodov tzv. nigérijského typu, sprenevery majetku spoločnosti a podvodov s DPH sa od roku 2004 neustále zvyšuje. V roku 2009 sa tento typ trestných činov vyskytol v 214 prípadoch. Navyše bolo Eurojustu postúpených 7 prípadov týkajúcich sa trestných činov ovplyvňujúcich finančné záujmy Európskych spoločenstiev. Počet koordinačných stretnutí v prípadoch tohto typu trestných činov sa zvýšil z 15 v roku 2008 na 20 v roku Väčšina z nich sa týkala daňových podvodov (12 prípadov) a podvodov s DPH (7 prípadov). V súčasnosti neexistuje jednotný európsky prístup k vyšetrovaniu a trestnému stíhaniu prípadov podvodov s DPH. Ako je uvedené v Oznámení Komisie Rade z 23. novembra 2007 o určitých kľúčových prvkoch, ktoré prispievajú k vybudovaniu stratégie boja proti podvodom s DPH v EÚ (KOM(2007) 758 v konečnom znení), existuje jasná potreba zapojenia justičných orgánov do koordinačných stratégií a úsilia Európskeho spoločenstva o zlepšenie v boji proti fiškálnym podvodom s osobitým dôrazom na multidisciplinárny prístup vrátane súdnych orgánov a orgánov činných v trestnom konaní. Eurojust sa ujal vedúcej úlohy pri realizácii spolupráce medzi justičnými orgánmi v prípadoch nadnárodných podvodov s DPH. V roku 2009 Eurojust inicioval strategický projekt na zlepšenie výmeny informácií a PP medzi justičnými orgánmi členských štátov EÚ v oblasti podvodov s DPH. Do tohto projektu je zapojený aj Europol. Jeho cieľom je: Prípad, do ktorého boli zainteresované talianske, ho- v marci 2009 v Eurojuste stretnutiu zorganizovanému landské a kolumbijské úrady, sa týkal obchodovania medzi OĽ, zneužívaním žien bolo preukázané spojenie so ženami za účelom získania finančných prostriedkov aktivít a výsledkom súbež- a financovaním drogových na drogy kriminálnou organizáciou so základňou v Ničas koordinačného stretnuných akcií dohodnutých pogérii. Vďaka koordinačnému tia bolo 62 zatknutí

22 22 V roku 2006 bol otvorený prípad medzi Rumunskom a Spojeným kráľovstvom týkajúci sa organizovanej skupiny obchodujúcej s deťmi z Rumunska do Spojeného kráľovstva s cieľom ich zneužitia na páchanie trestných činov (najmä krádeže a žobráctvo). V roku 2008 bol na základe zásahu a pomoci Eurojustu zriadený SVT ku koordinácii zadržania vedúcich tejto organizovanej skupiny, konfiškácie ich majetku a získania závažných dôkazov z cieľovej krajiny a naopak. SVT umožnil vznik spoločného plánu aktivít zainteresovaných národných a medzinárodných činiteľov za analytickej podpory Europolu. Významnú úlohu pri zabezpečovaní priameho kontaktu medzi políciou Spojeného kráľovstva a rumunskými prokurátormi, objasňovaní rozdielov týchto dvoch právnych systémov a odporúčaní pre trestné stíhanie zohral Eurojust, berúc do úvahy rozdielne dôkazné požiadavky týchto dvoch krajín. SVT získal významnú finančnú podporu z Komisie. Kvôli rozdielom medzi civilným a zvykovým právnym systémom bol Eurojust požiadaný o dodatočnú spoluprácu. Prípad je stále otvorený avšak niektorí páchatelia boli v roku 2009 postvený pred súd v Spojenom kráľovstve. Kontaktný bod pre ochranu detí V roku 2009 sa zintenzívnila spolupráca kontaktného bodu pre ochranu detí s Európskou finančnou koalíciou (EFK) proti šíreniu obsahu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí na internete. Eurojust sa stal v októbri 2009 členom výkonného výboru a predsedajúcou organizáciou Právnej pracovnej skupiny EFK. Kontaktný bod pre ochranu detí takisto nadviazal kontakt s USA. V roku 2009 vola založená pracovná skupina Eurojustu a USA s cieľom zlepšenia spolupráce medzi Európskou úniou a USA. Zameriava sa najmä na trestné činy zneužívania detí cez internet (a iné prostriedky ich šírenia), cestovania za účelom pohlavného zneužívania detí a obchodovania s maloletými. Členovia pracovnej skupiny sa budú snažiť zapojiť ďalšie medzinárodné organizácie do boja proti týmto typom trestnej činnosti a zároveň si navzájom vymienia informácie o trendoch a osvedčených postupoch vo vyšetrovaní a trestnom stíhaní medzinárodných skupín zneužívajúcich deti.

23 Práca na prípadoch 23 V prípade šírenia detskej pornografie vylákal podozrivý, používajúci španielsku IP adresu, pornografické fotografie od estónskych teenagerov. Počas prvých kontaktov s nimi sám predstieral, že je teenager. Pod hrozbou zverejnenia fotografií na Facebooku boli obete neskôr nútené posielať mu ďalšie svoje fotky. Estónska prokuratúra zaslala žiadosť o právnu pomoc do Španielska, v ktorej žiadala o domovú prehliadku. Eurojust bol požiadaný o pomoc pri urýchlení vybavenia tejto žiadosti. Na koordinačnom stretnutí sa použitím článku 6 podarilo vyriešiť konflikt jurisdikcií. Bolo rozhodnuté, že Španielsko má lepšiu pozíciu na trestné stíhanie, keďže podozrivý je Španiel a trestný čin bol spáchaný na území Španielska. Španielsko bolo tiež vybrané ako miesto konania procesu z dôvodu ochrany mladých obetí pred pozornosťou médií. Francúzske justičné orgány zorganizovali v súvislosti s AWF Europolu koordinačné stretnutie týkajúce sa podvodu s nadmerným odpočtom DPH, do ktorého bolo zapojené Francúzsko, Španielsko, Belgicko a Nemecko. Francúzska spoločnosť predávala od roku 2007 bazárové autá nakúpené v Belgicku, Nemecku a Španielsku. Vďaka vytvoreniu fiktívnych španielskych spoločností a použitiu falošných dokumentov si uplatňovali nadmerný odpočet DPH. Vzniknutá škoda bola vyčíslená na viac ako 1,5 milióna EUR. Koordinačné stretnutie umožnilo výmenu informácií, na základe ktorých bolo pripravených päť žiadostí o právnu pomoc, ktoré v septembri 2009 viedli k súbežným zatknutiam a prehliadkam v troch členských štátoch. V roku 2009 Eurojust spolupracoval s OLAFom a Europolom na vyšetrovaní podvodu s DPH a falšovania týkajúceho sa najmä odevov, cesnaku a tabaku dovážaného z Číny do EÚ prevažne cez Francúzsko a Holandsko. Tovar bol zasielaný do Maďarska, Rakúska a Talianska. Hodnota tovaru bola v colnom prehlásení podhodnotená alebo nebola nahlásená vôbec. Na koordinačnom stretnutí v Eurojuste bola stanovená spoločná stratégia v rámci prebiehajúcich vyšetrovaní v 7 krajinách, čo poskytlo základ pre efektívny postup proti organizovanej skupine.

24 24 Tzv. boiler room podvody, pri ktorých sa zločinci 28 miliónov GBP. Eurojust pomáhal pri koordinácii z jedného štátu zameriavajú na investorov v iných vykonávaných prehliadok ako aj vyjasňovaní požiadaviek žiadostí o právnu pomoc v jednotlivých štá- členských štátoch, spôsobujú vyšetrovateľom a prokurátorom obzvlášť problémy. V prípade, do ktorého bolo zapojené Španielsko, Malta, Slovensko, né vybavenie žiadostí, najmä čo sa týka získania toch. Vďaka tomu bolo zabezpečené riadne a včas- Rakúsko, Cyprus, Švajčiarsko, Írsko a Spojené kráľovstvo, bolo investorom spreneverených približne líšili. Počas operácie bolo zadržaných 7 dát z počítačov, pri ktorých sa právne požiadavky osôb. analyzovať hlavné prekážky a problémy pri koordinácii nadnárodných vyšetrovaní podvodov s DPH na základe existujúcich správ, praktických skúseností a dostupných informácií; zostaviť dotazník k aktualizácii a rozšíreniu už zistených hlavných prekážok a problémov; podporovať odovzdávanie správ včasných varovaní o podozrivých transakciách a informačného systému výmeny dát o DPH (VIES) kompetentnými úradmi na výmenu informácií na národnej úrovni orgánom činným v trestnom konaní; zlepšovať spoluprácu medzi súdnymi orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní členských štátov EÚ zodpovednými za vyšetrovanie a trestné stíhanie podvodov s DPH; a objasňovať úlohy a kompetencie príslušných európskych jednotiek a orgánov v boji proti podvodom s DPH. Korupcia V tomto roku je korupcia, ako jedna z prioritných oblastí, po prvýkrát zahrnutá ako konkrétny bod vo výročnej správe. V roku 2009 bolo Eurojustu postúpených 20 prípadov (25 v roku 2008), ale vzhľadom na ich citlivosť a skutočnosť, že tieto prípady sú stále otvorené, nemôžeme uviesť konkrétnejšie informácie. Ako výsledok krokov prijatých počas dvoch koordinačných stretnutí v Eurojuste v roku 2009 boli v dvoch členských štátoch začaté a koordinované vyšetrovania korupcie. Stretnutia umožnili orgánom členských štátov skoordinovať svoje vyšetrovania a spracovať veľké množstvo informácií za účelom dokazovania. Hoci sú stále potrebné žiadosti o právnu pomoc, komplexné finančné šetrenia a trestné stíhania nemôžu byť efektívne vykonané len na ich základe. V tomto zmysle sa zapojenie Eurojustu ukázalo byť veľmi úspešným. V prípade korupcie, do ktorého bolo zapojené Spojené kráľovstvo a Dánsko, poskytol Eurojust pomoc pri vytvorení SVT. Jeho úlohou bolo efektívnejšie získanie dôkazov umožňujúce začatie súdnych procesov v roku 2009.

25 Práca na prípadoch 25 Je zrejmé, že v prípadoch korupcie môžu komplikované žiadosti o právnu pomoc zabrať priveľa času a zdrojov potrebných na vyšetrovanie. Eurojust môže výrazne napomáhať pri zabezpečovaní komplexných cezhraničných vyšetrovaní, a to svojimi odporúčaniami pri návrhoch žiadostí, informáciami o právnych požiadavkách a následnej realizácii žiadostí. Počítačová kriminalita V roku 2008 poukázali Závery Rady o koordinovanej stratégii a praktických opatreniach proti počítačovej trestnej činnosti na súčasný nárast v nadnárodných trestných činoch spáchaných cez internet. Eurojust registroval v roku prípadov počítačovej kriminality, z ktorých 17 sa týkalo takisto podvodov použitím počítačovej techniky. Eurojust zorganizoval päť koordinačných stretnutí o počítačovej kriminalite a niekoľko prípravných stretnutí ku koordinačným stretnutiam, ktoré sa uskutočnia v roku V prípadoch počítačovej kriminality sú koordinačné stretnutia nevyhnutné, nakoľko ich páchatelia často stíhania tzv. bielych koní a jednotlivcov iného jurisdikcie vyšetrovania a trestného pochádzajú z rôznych krajín a servery, lokalizované v ďalších krajinách, umožňujú európskej úrovni by boli prínosné. používajúcich falošné platobné karty) na páchanie trestných činov po celom svete. Ratifikácia a implementácia Konvencie Pre väčšinu nadnárodných prípadov týkajúcich sa ekonomických trestných činov vo všetkých členských štátoch by takisto Rady Európy o počítačovej kriminalite spáchaných cez internet, ako sú podvody s platobnými kartami a transakcie vyniam v tejto oblasti, a to poskytnutím vy- napomohla efektívnejším trestným konaužívajúce tzv. biele kone, je nevyhnutná lepšených prostriedkov využiteľných pri koordinácia vyšetrovania a trestného stíhania. Berúc do úvahy enormné a stále prístupu orgánom činným v trestnom ko- vyšetrovaní. Tie by okrem iného umožnili sa zvyšujúce množstvo týchto transakcií, spoločný postup a dohoda o riešení členských štátoch bez autorizácie týchto naní k uloženým dátam v počítači v iných takýchto prípadov (týkajúca sa okrem členských štátov. V prípade podvodu na internetovej aukcii boli aktívne dve zločinecké skupiny v Rumunsku a v zahra- odhadované na viac ako EUR. Na koor- bolo doručených 181 sťažností a celkové straty sú ničí. Po prijatí platby boli peniaze vyzdvihnuté tzv. dinačnom stretnutí boli objasnené právne aspekty bielymi koňmi (ľudia, ktorí prevádzajú peniaze a a mechanizmy k získaniu a výmene dôkazov medzi zainteresovanými členskými štátmi a riešila sa môžu byť zainteresovaní v rozposielaní tovaru, ktorý bol podvodne získaný v jednej krajine, zvyčajne otázka konfliktu jurisdikcií. Spolu bolo v Rumunsku cez internet, do inej krajiny, kde žije páchateľ podvodu) za použitia falošných dokladov a spoluúčasti osôb bolo postavených pred súd. zatknutých 17 osôb, zrealizovaných 6 EZR a 29 s Western Union a telegrafných operátorov. Spolu

26 26 V ďalšom prípade viedli talianske úrady vyšetrovanie skupiny podozrivej zo skimmingu minimálne platobných kariet v rámci Európskej únie s viac ako podvodnými transakciami a stratami vyčíslenými približne na 6,5 milióna EUR. Prípad zameraný na rumunskú organizovanú skupinu operujúcu v Taliansku a Španielsku bol postúpený Eurojustu v roku 2009 k naplánovaniu koordinovaných akcií na súbežné zadržanie podozrivých. Eurojust a Europol na tomto prípade spolupracovali a analýzy Europolu identifikovali prepojenia na trestnú činnosť v Taliansku, Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Írsku, Moldavsku, Holandsku, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve. Za účelom identifikácie cieľov a naplánovania spoločného postupu boli v Eurojuste zorganizované dve koordinačné stretnutia. Eurojust spolupracoval pri realizácii EZR s belgickými, írskymi, talianskymi, holandskými a rumunskými vyšetrujúcimi sudcami a koordinoval žiadosti o odpočúvanie. Výsledkom bolo zatknutie 24 osôb: 8 v Taliansku, 12 v Rumunsku, 2 v Holandsku a 2 v Belgicku. Počas niekoľkých domových prehliadok bolo zhabané ilegálne zariadenie, falošné platobné karty, drogy, zbrane a veľké množstvo hotovosti Pranie špinavých peňazí Pranie špinavých peňazí (proces, ktorým sa páchatelia snažia utajiť pravý pôvod prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti) je často páchané OKS a úzko spojené s väčšinou nadnárodných trestných činov. V správach OCTA za rok 2009 a ROCTA za rok 2008 bol zdôraznený horizontálny charakter tejto trestnej činnosti, ktorá bola následne Radou označená za jednu z priorít EÚ v boji proti organizovanej kriminalite. Uvedené priority EÚ upozornili na nebezpečenstvo narastajúceho vplyvu zločinu v politickej, ekonomickej a justičnej oblasti, najmä v súvislosti s rusky hovoriacimi OKS. Členské štáty EÚ boli požiadané o pozorné monitorovanie a odhaľovanie prania špinavých peňazí a investícií OKS v Európskej únii a všetkých finančných aspektov s tým spojených. Kvôli veľkému počtu súvisiacich právnych nástrojov vydaných Európskou úniou, Radou Európy a OSN je právny rámec vzťahujúci sa k praniu špinavých peňazí zložitý. V Európskej únii sa právne nástroje sústreďujú na prevenciu, konfiškáciu a vymáhanie nezákonne nadobudnutého majetku. Eurojust venuje úsilie uľahčeniu používania európskych právnych nástrojov a medzinárodných dohovorov v boji proti praniu špinavých peňazí. Pranie špinavých peňazí je jedným z najčastejších typov trestných činov, ktorými sa Eurojust zaoberá. Najčastejšie dožadujúcimi krajinami pri tomto type trest-

27 Práca na prípadoch 27 ných činov sú od roku 2004 Španielsko, Holandsko a Spojené kráľovstvo. V roku 2009 Eurojust registroval 125 prípadov, čo predstavuje takmer 25% nárast oproti predchádzajúcemu roku. Eurojust zorganizoval v roku koordinačných stretnutí v prípadoch prania špinavých peňazí. Vďaka nim umožnil výmenu informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a súdnymi orgánmi členských štátov EÚ a tretími štátmi, vyriešenie praktických problémov týkajúcich sa žiadostí o právnu pomoc a ich realizáciu. Zároveň koordinoval súbežné zadržania a domové prehliadky a vydával odporúčania týkajúce sa zmrazenia majetku a zaistenia dôkazov. Ak sú žiadosti o právnu pomoc realizované pred uskutočnením koordinačného stretnutia, vyhodnotenie získaných informácií a dôkazov je veľmi užitočné. Z dôvodu lepšej identifikácie podozrivých hotovostných transakcií je veľká pozornosť venovaná výmene informácií medzi zúčastnenými kompetentnými orgánmi. Hlavné právne problémy, ktoré sa podarilo v prípadoch Eurojustu vzťahujúcich sa k praniu špinavých peňazí identifikovať, je možné zhrnúť do nasledujúcich bodov. Self-laundering (peňažné prevody spojené s trestnými činmi samotného páchateľa) je trestným činom v niektorých, nie však všetkých členských štátoch. V dôsledku toho môžu nastať problémy v justičnej spolupráci. Príkladom môže byť niekoľko prípadov Eurojustu, v ktorých konanie páchateľa napĺňa podstatu trestného činu v členskom štáte, v ktorom k nemu došlo, avšak orgány iného členského štátu, v ktorom prebieha trestné stíhanie, ho za trestný čin nepovažujú. V takých prípadoch je potrebné nájsť flexibilné a pragmatické riešenia, ktoré zabezpečia zabavenie a konfiškáciu príjmov z trestnej činnosti bez ohľadu na odlišnosti pri zadefinovaní trestného činu prania špinavých peňazí. Takisto bolo poukázané na otázky obojstrannej trestnosti a dôkazného bremena. V prípade, že prepojenie medzi trestným Fínske zastúpenie zorganizovalo dve koordinačné stretnutia, na ktorých sa riešil veľmi zložitý prípad prania špinavých peňazí týkajúci sa Ruskej federácie, Fínska, Nemecka a ďalších členských krajín. Veľké sumy peňazí boli z celého sveta premiestňované do Fínska (kde mala spoločnosť koordinujúca tieto prevody svoje sídlo) a do iných členských krajín EÚ vrátane Nemecka. Hlavný fínsky vyšetrovateľ a zodpovedný prokurátor požiadali Eurojust o zorganizovanie stretnutia s nemeckými partnermi, na ktorom by vyriešili nasledujúce otázky: použitie a zdieľanie dôkazov už získaných v Nemecku a Fínsku; možnosti budúcej spolupráce s ruskými orgánmi; a otázky týkajúce sa jurisdikcií (vzniesť obvinenia vo Fínsku alebo v Nemecku). Na základe úspešných koordinačných stretnutí sa uvažuje o zapojení ruských orgánov nakoľko táto spolupráca je nevyhnutná k vypátraniu účelu peňažných transferov do offshorových bánk. činom a praním špinavých peňazí nebolo zrejmé, bolo vybavenie žiadostí o právnu pomoc náročné. V jednom prípade odmietol členský štát justičnú spoluprácu, pretože v žiadosti o právnu pomoc nebol jedno-

28 28 Portugalské orgány začali vyšetrovať trestné činy spojené s praním špinavých peňazí čiastočne spáchané vo Francúzsku. Po zaslaní žiadosti o právnu pomoc vyšlo najavo, že vo Francúzsku už prebieha vyšetrovanie súvisiacej trestnej činnosti. Bolo zvolané koordinačné stretnutie. Avšak medzičasom Francúzsko odhalilo prepojenia do Luxemburska a Belgicka. To malo za následok dvojité koordinačné stretnutie, kedy Portugalsko pozvalo Francúzsko a Francúzsko pozvalo Luxembursko a Belgicko. Žiadosti o právnu pomoc boli vybavené pred tým, než sa stretnutie uskutočnilo, takže účastníci mohli počas neho zhodnotiť vyžiadané údaje a dôkazy. Príkladom je Rámcové rozhodnutie z 22. júla 2003 o vykonávaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov a Rámcové rozhodnutie zo 6. októbra 2006 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávanie na príkazy na konfiškáciu. Ich využitie by v praxi uľahčilo vybavenie žiadostí, na ktoré by sa už nevzťahovali tradičné postupy popísané vyššie. Eurojust opakovanej poukázal na dôležitosť ich implementácie. značne preukázaný trestný čin. Po zapojení Eurojustu do prípadu sa zúčastnené strany zhodli na tom, že by bolo vhodné zvážiť možnosť, že zdroj prepraných peňazí nebol zákonný. Toto rozhodnutie je v súlade s Rámcovým rozhodnutím z 24. februára 2005 o konfiškácii výnosov, nástrojov a majetku z trestnej činnosti a bolo schválené všetkými zúčastnenými. Tradičné nástroje PP nie vždy umožňujú rýchle vybavenie žiadostí. Niektoré zo zistených problémov sa týkajú oneskorení pri vybavovaní žiadostí o právnu pomoc a žiadostí o poskytnutie doplňujúcich informácií. Keďže neodkladné vybavenie žiadostí o právnu pomoc je nevyhnutné kvôli zamedzeniu prevodu nelegálnych prostriedkov medzi účtami v bankách, uvedené problémy sú kľúčovými v boji proti praniu špinavých peňazí. Takisto je potrebné venovať pozornosť nástrojom vzájomného uznávania, keďže tieto neboli implementované do národných legislatív všetkých členských štátov. Ďalším problémom brániacim efektívnej spolupráci je neexistujúci právny rámec na výmenu informácií s tretími štátmi. V tomto ohľade boli okrem iného zaznamenané problémy s Ruskou federáciou v rámci vyšetrovania a trestného stíhania prania špinavých peňazí a súvisiacich trestných činov páchaných rusky hovoriacimi OKS. V tejto súvislosti poskytol Eurojust podporu justičným orgánom. Navyše Eurojust sprostredkoval výmenu informácií a realizáciu žiadostí o právnu pomoc so Švajčiarskom, Lichtenštajnskom a Kajmanskými ostrovmi.

29 Práca na prípadoch 29 Ostatné činnosti spojené s prítomnosťou OKS v ekonomike Európska únia, Spojené národy a ostatní pracovali na vytvorení všeobecne akceptovateľnej definícii organizovanej trestnej činnosti, avšak nedospeli ku konsenzu. V dôsledku toho existujúca právna definícia obsahuje obecné aspekty, nepatrne sa však líši v detailoch týkajúcich sa podstatných znakov. Expertná skupina Rady Európy zaoberajúca sa organizovaným zločinom určila kritériá na lepšie zadefinovanie organizovaných kriminálnych skupín. Nasledujúce všeobecné prvky sú spoločnými pre tieto definície : sú zapojené minimálne tri osoby, činnosť je realizovaná v určitom časovom úseku a zúčastnené osoby sú podozrivé alebo odsúdené za spáchanie závažných trestných činov s cieľom získania zisku a/ alebo moci. Súčasná klasifikácia trestných činov v CMS takisto zahŕňa konkrétne typy trestných činov účasť v zločineckej organizácii a organizovaná lúpež ktoré sú zahrnuté v definícii organizovaného zločinu. V roku 2009 boli tieto dva typy trestných činov registrované v 173 a 81 prípadoch Eurojustu. Navyše veľký počet prípadov registrovaných pod inými trestnými činmi (ako sú prevádzačstvo, nezákonné obchodovanie so zbraňami a výbušninami, falšovania eurobankoviek, priekupníctvo a vydieranie) sa týkali organizovaného zločinu. Eurojust sa bude usilovať vylepšiť svoje štatistiky, aby vernejšie zachytávali počty prípadov týkajúcich sa organizovaného zločinu v budúcoročnej výročnej správe. K vyššie uvedeným prípadom organizovaného zločinu uvádzame ďalšie príklady nižšie. Skúsenosti z týchto prípadov ukázali, že spolupráca medzi členskými štátmi je často komplikovaná (okrem bežných praktických problémov, ako zlé preklady alebo nejednoznačné žiadosti) odlišnou legislatívou. Týka sa to skôr jednotlivých právnych postupov vzťahujúcich sa na organizovaný zločin, než zásadných problémov v trestnom práve. Napríklad odposluchy môžu byť v Nemecku vykonávané len v prípade predpokladu prebiehajúcej trestnej činnosti, zatiaľ čo v Taliansku táto podmienka nemusí byť splnená, ak sa vyšetrovanie týka organizovanej trestnej činnosti. Členské štáty môžu mať takisto rozdielne pravidlá a záruky ochrany osôb spolupracujúcich s orgánmi činnými v trestnom konaní. Je preto nutné nájsť praktické riešenia, ak je v prípade zainteresovaných dva a viac členských štátov. Ukázalo sa, že SVT sú výborným nástrojom pri vyšetrovaní prípadov OKS so zapojením dvoch a viac členských štátov. Zo skúseností Eurojustu však môžeme uviesť, že niektoré národné justičné orgány sa zdráhajú vytvárať SVT. Táto neochota môže vyplývať z nedostatočnej informovanosti o možnostiach, ktoré ponúka Rámcové rozhodnutie o SVT a ustanovenia MLA 2000.

30 30 Preto Eurojust vydal spolu s Europolom Manuál o SVT určený odborníkom (viac informácií je uvedených nižšie v kapitole SVT). V prípade, týkajúcom sa Španielska a Bulharska, bol v marci 2009 zriadený SVT za účasti Eurojustu a Europolu. Tím viedol vyšetrovanie OKS falšujúcej peniaze. Výsledkom dlhodobého vyšetrovania bola rýchla akcia, ktorá rozbila významnú sieť falšovateľov eurobankoviek. V Bulharku bolo zadržaných 17 podozrivých a zabavené falošné eurobankovky v hodnote EUR. Európske zatýkacie rozkazy Eurojust zlepšil v roku 2009 spoluprácu medzi kompetentnými orgánmi členských štátov, a to najmä v oblasti realizácie EZR (čl. 3 ods. 1 písm. b) Rozhodnutia o Eurojuste) a odporúčaní v prípadoch kolidujúcich EZR (čl. 16 ods. 2 Rámcového rozhodnutia o EZR (RR EZR)). Eurojust registroval prekročenia lehôt nahlásené členskými V roku 2009 boli Holandsku doručené zo 7 členských štátov žiadosti o právnu pomoc vzťahujúce po stretnutí v Eurojuste bolo rozhodnuté o začalandsko rozhodlo nerealizovať vyšetrovanie. Avšak sa na nigérijskú zločineckú skupinu operujúcu po tí vyšetrovaní a Holandsko pokračovalo v realizácii viacnásobných žiadostí o právnu pomoc. Úplné celej Európe, ktorá páchala trestné činy obchodovania s drogami, prevádzačstva, obchodovania s rozbitie nigérijskej skupiny si vyžadovalo spoločný ľuďmi, vrážd a prania špinavých peňazí. Holandské postup na úrovni EÚ. Národní členovia v Eurojuste sa dohodli na zapojení Europolu, aby sa získalo zastúpenie najprv zorganizovalo stretnutie v rámci Eurojustu, z ktorého vyplynulo, že väčšina prípadov spolu súvisela. Kvôli chýbajúcim konkrétnym rámci príslušného AWF. čo najviac informácií, ktoré by boli analyzované v údajom a nedostatočným zdrojom sa pôvodne Ho- štátmi v súlade s článkom 17 RR EZR a v prípade potreby prijal opatrenia. 1. Prípady týkajúce sa pomoci pri realizácii EZR Spolu bolo v roku 2009 v Eurojuste registrovaných 256 prípadov týkajúcich sa realizácie EZR. To predstavuje takmer 19% všetkých prípadov v tomto roku, čo ukazuje, aká dôležitá je angažovanosť Eurojustu v tejto oblasti. Len jeden prípad sa týkal všeobecnej otázky, ostatné boli operatívne prípady. Najčastejšie dožadujúcou krajinou bolo Spojené kráľovstvo, nasledovalo Grécko, Poľsko, Holandsko, Bulharsko a Portugalsko. Spojené kráľovstvo, Španielsko, Poľsko, Francúzsko, Belgicko, Nemecko, Rumunsko a Taliansko boli najčastejšie dožiadanými krajinami. (Pojem dožadujúca a dožiadaná krajina sa vzťahuje na členský štát žiadajúci o alebo prijímajúci pomoc zaangažovaním Eurojustu. Môže to byť členský štát vydávajúci alebo realizujúci EZR.)

31 Práca na prípadoch 31 Vďaka pomoci Eurojustu bol v roku 2009 úspešne vyriešený slovinský prípad. Za účasť v OKS pašujúcej drogy z Kosova cez Slovinsko do Talianska a iných západoeurópskych krajín bolo 9 osôb odsúdených na maximálne 15 rokov väzenia. Eurojust poskytoval svoju pomoc počas trestného stíhania a súdneho konania od roku Prípad poukázal na praktické dôsledky zaujímavého zákonného rozhodnutia. Slovinský ústavný súd na konci roka 2008 rozhodol o opätovnom preskúmaní dôkazných materiálov získaných v zahraničí, čím by bol zabezpečený súlad s procesným trestným právom. Po intervencii Eurojustu poskytli talianske orgány maximálnu podporu a deň pred ukončením súdneho konania v Slovinsku sa im podarilo získať dôležité informácie zo súdnych spisov, ktoré sa stratili počas zemetrasenia v L Aquila. Keďže Eurojust bol do prípadu zainteresovaný od jeho začiatku, podarilo sa mu zabezpečiť vynikajúcu spoluprácu priamo medzi národnými orgánmi. Súd v odôvodnení rozhodnutia spomenul značný prínos Eurojustu v tomto prípade. 2. Prípady týkajúce sa článku 16 RR EZR V roku 2009 sa Eurojust zaoberal štyrmi prípadmi kolidujúcich EZR. Jeden bol registrovaný belgickým zastúpením (voči Francúzsku a Luxembursku), ďalší bulharským (voči Nemecku a Francúzsku), nemeckým (voči Taliansku) a írskym zastúpením (voči Litve a Spojenému kráľovstvu). 3. Prípady týkajúce sa článku 17 RR EZR Eurojustu bolo v roku 2009 spolu oznámených 30 prípadov prekročenia lehôt. Tri z nich boli registrované na Kolégiu, keďže si vyžadovali ďalšie kroky zainteresovaných národných zastúpení. Najviac prípadov nahlásilo Írsko (18), nasledované Českou republikou (5) a Maďarskom (2). Počet oznámení z Írska neznamená, že tam dochádza v porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ k častejšiemu prekročeniu lehôt, ale že sa riadi povinnosťami vyplývajúcimi z článku 17. Eurojust vyzýva členské štáty, aby včas a náležite informovali o prekročení lehôt a ich dôvodoch. 4. Otázky vyplývajúce z aplikácie EZR V roku 2009 identifikoval Eurojust nasledujúce problémy pri aplikácii EZR: Národnosť vyžiadanej osoby bola vo viacerých prípadoch považovaná za skrytý dôvod odmietnutia realizácie EZR. Množstvo členských štátov sa stále zdráha vydávať vlastných občanov do iných členských štátov EÚ. Boli zaznamenané problémy týkajúce sa proporcionality. Konkrétne sa ukázalo, že veľa EZR bolo vydaných v

32 32 prípade trestných činov považovaných zadržaní dodatočne obvinená z ďalších vykonávajúcim členským štátom ako trestných činov. disproporcionálne vzhľadom k malej závažnosti trestných činov a vysokým Prejavili sa prekážky s odovzdávaním ekonomickým nákladom spojených s v prípade, keď si vyžiadaná osoba odpykávala trest, za ktorý bola odsúdená realizáciou EZR. Opačný jav sa vyskytol v prípade trestných činov obchodovania s drogami. júcom členskom štáte. v inom členskom štáte, vo vykonáva- Ak vykonávajúci členský štát považoval možné vyššie rozsudky vo vydáva- konaním v neprítomnosti. V niektorých Problémy boli i v súvislosti so súdnym júcom členskom štáte za neprimerané, členských štátoch podozrivý nemusí viedlo to k neochote vykonať EZR. byť informovaný o konaní, ak je zastupovaný právnym zástupcom. Naopak Boli zaznamenané praktické problémy súvisiace so zásadou špeciality v na základe čl. 5 ods. 1 RR EZR nutné. v niektorých členských štátoch je to prípade, keď vyžiadaná osoba bola po Žiadosti o vydanie boli tiež odmietnuté V jednom z prípadov obdržali bulharské orgány o vydanie do Nemecka. Vzhľadom k závažnejším dva EZR (z Francúzska a Nemecka) vzťahujúce obvineniam vo Francúzsku však Eurojust, po konzultáciách so zúčastnenými stranami, odporučil sa na tú istú osobu. Eurojust bol požiadaný o odporúčanie pri stanovení priority jedného z nich. vydanie do Francúzska. Bulharský súd postupoval Vyžiadaná osoba, ktorá bola okrem iného obvinená z podvodu, účasti v kriminálnej organizácii osoby do Francúzska. podľa odporúčania Eurojustu a rozhodol o vydaní a falšovania verejných dokumentov, požiadal súd v prípadoch, keď vykonávajúci orgán nepovažoval za pravdepodobné, že by vyžiadaná osoba mala možnosť požiadať o obnovenie konania vo vydávajúcom členskom štáte. Jedným z problémov pri realizácii EZR boli tiež rozdiely v právnych systémoch týkajúce sa doživotného trestu. Eurojust podporoval národné orgány v snahe dosiahnuť spoločnú dohodu o podmienkach poskytnutia záruky v zmysle čl. 5 ods. 2 RR EZR. Problémy sa prejavili pri aplikácii čl. 5 ods. 3 RR EZR. Niektoré členské štáty, nepovažujúce RR EZR za primeraný právny základ k vráteniu občanov, požadovali uplatňovanie Dohovoru Rady Európy z roku 1983 o odovzdávaní odsúdených. Neúplné informácie vo vydaných EZR a žiadosti o poskytnutie dodatočných informácií mali za následok oneskorenia v mnohých konaniach. Problémy s prekladmi, konkrétne v popise trestného činu a faktických okol-

33 Práca na prípadoch 33 ností, viedli vo viacerých prípadoch k prekročeniu lehôt. V snahe predísť jazykovým nedorozumeniam a vyhovieť žiadostiam o doplňujúce informácie poskytol Eurojust svoju pomoc. V týchto prípadoch bolo zapojenie Eurojustu kľúčovým pre zrýchlenie konania a zabránenie prekročenia lehôt. Oneskorenia v prekladoch a doručení originálov EZR (keď to zákon vykonávajúceho členského štátu vyžadoval) viedlo o viacerých prípadoch k prepusteniu zadržanej osoby. V mnohých konaniach sa opakovali spory súvislosti s lehotou väzby určenej vyžiadanej osobe vo vykonávajúcom štáte po úspešnom zadržaní. Eurojust riešil veľa problémov spôsobených rozdielmi v právnych systémoch v členských štátoch, konkrétne medzi systémami zvykového a občianskeho práva. Vďaka Eurojustu sa zlepšila vzájomná dôvera medzi justičnými orgánmi a prispel k uľahčeniu vzájomného pochopenia rozdielov právnych systémov. Napríklad v prípadoch, kedy krajina so zvykovým právnym systémom žiadala garanciu, že bude vyžiadaná osoba stíhaná vo vydávajúcom členskom štáte s občianskym právnym systémom. Spoločné vyšetrovacie tímy Odborníci stále viac uznávajú ústrednú úlohu Eurojustu, ktorá je uvedená aj v legislatíve EÚ, pri zriaďovaní SVT, ako aj počas fungovania SVT a následnom hodnotení. Dva články nového Rozhodnutia o Eurojuste sa týkajú kokrétne úlohy Eurojustu v SVT. Článok 9f Rozhodnutia o posilnení Eurojustu poskytuje národným členom Eurojustu, ich zástupcom a asistentom možnosť byť členmi SVT, v rámci svojich možností vystupovať ako kompetentné národné orgány a/ alebo v ich úlohe členov Kolégia. V prípade financovania SVT z prostriedkov Spoločenstva, či už priamo z Európskej komisie alebo z projektu financovania SVT, má Eurojust možnosť stať sa členom tímu. V článku 13 nového Rozhodnutia o Eurojuste je zakotvená úloha Eurojustu pri vytváraní a presadzovaní najlepších postupov v tejto oblasti. Ustanovenie poveruje všetky členské štáty, aby Eurojust informovali o vytvorení SVT, vrátane typu vyšetrovaného trestného činu, veľkosti SVT a výsledku. Po implementácii nového Rozhodnutia o Eurojuste všetkými členskými štátmi bude mať Eurojust výnimočné postavenie jediného kontaktného bodu v Európe, ktorý bude môcť poskytnúť aktuálne údaje o vývoji a použití SVT v Európskej únii.

34 34 Aj počas roka 2009 zohrával Eurojust dôležitú úlohu pri rozvoji a vytváraní SVT, či už poskytovaním podpory všeobecného charakteru alebo asistenciou pri riešených prípadoch. Národní členovia Eurojustu boli ako účastníci zainteresovaní v 7 SVT a Eurojust bol informovaný o vytvorení ďalších 10 prípadov. Častým problémom sú nedostatočné informácie a povedomie o možnostiach, ktoré Rámcové rozhodnutie z 13. júna 2002 o spoločných vyšetrovacích tímoch poskytuje, ako aj nedostatočné oboznámenie sa odborníkov s konceptom SVT. K odstráneniu uvedených problémov bol Eurojustom a Europolom zostavený Manuál SVT a vo všetkých 23 oficiálnych jazykoch je k dispozícii ako Dokument Rady 13598/09 z 23. septembre Manuál SVT je takisto zverejnený na webových stránkach Eurojustu, Europolu a Rady. Eurojust podporuje justičné vzdelávanie v tejto oblasti, vrátane praktických skúseností so SVT, ktoré by zvýšilo akceptovanie a oboznámenosť so SVT a ich právneho rámca. V roku 2008 Eurojust požiadal o pridelenie prostriedkov od Európskej komisie, ktoré získal v roku Od júla 2009 mohol Eurojust poskytnutím priamej finančnej podpory ako aj zapožičaním telefónov a prenosných počítačov aktívne podporovať SVT. K decembru 2009 pridelil Eurojust prostriedky piatim SVT. Ku žiadostiam, doručeným na rok 2010, boli alokované granty. Detailnejšie informácie týkajúce sa Projektu financovania SVT sú zverejnené na webovej stránke europa.eu/jit_funding.htm. Z tejto stránky je takisto možné stiahnuť si brožúry, ktoré stručne popisujú, ako je Eurojust zapojený do SVT, koho je možne kontaktovať a aký druh pomoci je dostupný. Eurojust je na základe prijatej odozvy a záujmu o Projekt financovania SVT a o svoju úlohu (napr. počas piateho stretnutia siete národných expertov o SVT, zorganizovaného v Eurojuste spolu s Europolom) optimistický a verí, že môže poskytnúť potrebnú podporu.

35 Práca na prípadoch 35

36 36 3 Vzťahy s partnermi v EÚ V súlade s článkami 25 písm. a) a 26 nového Rozhodnutia o Eurojuste uvádzame nižšie podrobnosti o našich vzťahoch s týmito partnermi: Európska justičná sieť, Europol, OLAF, Frontex, CEPOL (Európska policajná akadémia) a EJTN (Európska justičná vzdelávacia sieť). V druhej polovici roka 2009 prebiehali rokovania medzi Eurojustom a Európskou komisiou o memorande o porozumení týkajúceho sa ich spolupráce. Jeho podpísanie sa predpokladá v roku Európska justičná sieť V súlade s článkom 25a ods. 1 písm. b) Rozhodnutia o Eurojuste je sekretariát EJS súčasťou administratívy Eurojustu, avšak funguje ako samostatná jednotka. EJS a Eurojust úzko spolupracujú a navzájom sa podporujú obojstrannou účasťou na aktivitách a stretnutiach organizovaných sekretariátom EJS a Eurojustom. Počas marketingových seminárov v Litve a Bulharsku bol zdôraznený ďalší vývoj spolupráce medzi EJS a Eurojustom založenej na konzultáciách a vzájomnom dopĺňaní sa. Zástupcovia Kolégia pravidelne pozývajú tajomníka EJS na stretnutia zamerané na výmenu názorov a diskusie o možnostiach zlepšenia pracovných vzťahov. Eurojust aj EJS v súčasnosti implementujú nové rozhodnutia Rady a usilujú sa použiť koordinovaný prístup a vzájomné konzultácie. Zriadením NKSE, ktoré predpokladá nové Rozhodnutie o Eurojuste, sa očakáva bližšia spolupráca. NKSE bude zriadené s cieľom zabezpečiť koordináciu práce národných korešpondentov Eurojustu, národných korešpondentov EJS ako aj až troch ďalších kontaktných bodov EJS. Cieľom NKSE na národnej úrovni je prenos relevantných prípadov do Eurojustu alebo Stretnutie Európskej justičnej siete

37 Vzťahy s partnermi v EÚ 37 EJS a tým prispieť k lepšej koordinácii ich činností. Sekretariát EJS bol prizvaný k účasti na všetkých stretnutiach NPS, takže aj na jej druhé stretnutie, na ktorom sa prerokovával NKSE. Europol Eurojust a Europol dňa 1. októbra 2009 podpísali novú dohodu o spolupráci. Jej cieľom je zvýšenie spoločnej efektívnosti ako na strategickej tak aj operatívnej úrovni zlepšením v oblasti výmeny informácií. Konkrétnejšie sa dohoda zameriava na zlepšenie kvantity a kvality spolupráce, najmä zapojením Eurojustu do AWF Europolu a účasťou Europolu na strategických a koordinačných stretnutiach Eurojustu. Upravená dohoda o spolupráci vstúpila do platnosti 1. januára Spoločná správa o spolupráci je každoročne zasielaná Rade. Europol sa v roku 2009 zúčastňoval na stretnutiach NPS v členských štátoch a štokholmskom seminári za účelom podpory blízkych vzťahov národných jednotiek Europolu v rámci NKSE, ktoré predpokladá nové Rozhodnutie o Eurojuste. Eurojust tiež zlepšoval strategickú spoluprácu s Europolom v oblasti Europolu. Obe agentúry sa počas roka 2009 pravidelne stretávali a ad hoc prediskutovávali otázky boja proti terorizmu. Rovnako ako v minulých rokoch Eurojust prispel príkladmi prípadov trestných stíhaní a odsúdení za teroristické trestné činy do správy TE-SAT Europolu. Spolupráca v oblasti práce na prípadoch pokračovala najmä prostredníctvom koordinačných stretnutí Eurojustu a operatívnych stretnutí Europolu. Europol sa zúčastnil približne na tretine koordinačných stretnutí Eurojustu, na ktorých sa riešili praktické problémy cezhraničného vyšet- José Luís Lopes da Mota, Eurojust, Beatrice Ask, ministerka spravodlivosti, Švédsko a Rob Wainwright, riaditeľ, Europol rovania a trestného stíhania. V porovnaní s rokom 2008 je to nárast o približne 50%. Výmena operatívnych a utajovaných informácií medzi Eurojustom a Eurpolom je realizovaná cez zabezpečené komunikačné prepojenie. V roku 2009 bolo tým-

38 38 to spôsobom prenesených 529 správ, čo predstavuje trojnásobný nárast oproti roku Stále sa pracuje na možnosti výmeny informácii s vyšším stupňom utajenia a skúmajú sa ďalšie technické možnosti komunikácie. Hlavnou úlohou Eurojustu v rámci AWF je podpora tzv. justičnej nadväznosti analýz Europolu, t.j. určiť príslušné justičné orgány, zorganizovať koordinačné stretnutia s národnými orgánmi, riešiť otázky týkajúce sa realizácie EZR, organizovať súbežné činnosti zamerané na získanie dôkazov vo viacerých krajinách a iniciovať alebo dávať podnet na znovu otvorenie vyšetrovaní na národnej úrovni. Príklady spolupráce Eurojustu s Europolom na riešených prípadoch sú uvedené vyššie v kapitole 2. Nižšie je popísaný príklad spoločnej operácie. Operácie Ticket-to-ride sa zamerala na sieť prevažne irackých obyvateľov zapojených do prevádzačstva občanov z Iraku a ďalších krajín vrátane Afganistanu do Európy. Experti Europolu spracovali utajené analýzy, sprostredkovali výmenu informácií a koordinovali policajné akcie. Eurojust bol zapojený do koordinácie vyšetrovaní, výmeny Aktivity Eurojustu v oblasti justičnej koordinácie a spolupráce sa navzájom dopĺňajú s aktivitami Europolu v rámci kriminálnych analýz a policajnej spolupráce. V roku 2009 bol Eurojust aj naďalej zapojený v 12 AWF. Spolupráca oboch agentúr by sa mohla ešte vylepšiť zapojením Eurojustu do AWF týkajúcich sa medzinárodného terorizmu a domáceho extrémizmu. informácií medzi zúčastnenými členskými štátmi a pomáhal pri vydávaní a realizácii EZR. Počas koordinovanej akcie bolo 9. júna 2009 v Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Taliansku a Švajčiarsku zatknutých 75 osôb.

39 Vzťahy s partnermi v EÚ 39 Kolégia Eurojustu a generálny riaditeľ OLAFu možnosti posilnenia spolupráce týchto agentúr v oblasti spoločných cieľov, úloh a činností. Hovorili o práci na prípadoch a potrebe ďalšej podpory zo strany národných orgánov členských štátov. Pozri časť Podvody v kapitole 2, kde je uvedený príklad prípadu riešeného v spolupráci s OLAFom. Frontex Franz-Hermann Brüner, generálny riaditeľ, OLAF OLAF OLAF je partnerom v boji proti podvodom, korupcii a iným trestným činom ovplyvňujúcim záujmy Európskeho spoločenstva. 24. septembra 2008 bola podpísaná dohoda o podmienkach spolupráce medzi Eurojustom a OLAFom. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 7. júla 2009 v Haagu, prediskutovali predseda Počas celého roka organizovali Eurojust a OLAF výmenné/ študijné návštevy. V marci pripravil OLAF pre delegátov Eurojustu praktické školenie o používaní colného informačného systému EÚ, čo umožnilo prehodnotenie významu prístupu do tohto systému pre Eurojust. V júni bola delegácia vedúcich vyšetrovateľov a riaditeľov útvarov OLAFu počas svojej návštevy v Eurojuste oboznámená s infraštruktúrou zabezpečenej komunikácie, CMS a s projektom EPOC. Takisto sa zúčastnili časti plenárneho zasadnutia Kolégia týkajúcej sa práce na prípadoch. V septembri sa delegácia Eurojustu zložená z členov Kolégia, zástupcov, asistentov a styčných prokurátorov zúčastnila výmennej návštevy v OLAFe. Mohli byť prítomní na zasadnutí výkonného výboru a byť svedkami práce OLAFu na postúpených prípadoch. V súlade s článkom 26 nového Rozhodnutia o Eurojuste by mal Eurojust nadviazať a udržiavať pracovné vzťahy s Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex). Okrem ad hoc spolupráce zatiaľ neboli potvrdené žiadne oficiálne pracovné dohovory. V novembri 2009 sa obe agentúry dohodli na nadviazaní prvých kontaktov. Začiatkom roka 2010 by sa malo uskutočniť stretnutie predsedu Kolégia Eurojustu a riaditeľa Frontexu.

40 40 CEPOL EJTN 7. decembra 2009 vstúpilo do platnosti memorandum o porozumení s Európskou policajnou akadémiou (CEPOL). Jeho úlohou je zadefinovanie spolupráce medzi Eurojustom a CEPOLom v oblasti vzdelávania s cieľom podpory a zlepšenia cezhraničnej spolupráce v boji proti závažnej organizovanej kriminalite. Eurojust a CEPOL plánujú úzku spoluprácu pri organizovaní kurzov, seminárov, konferencií, spoločného študijného programu, vzdelávacích aktivít a študijných pobytov v oblastiach spoločného záujmu. Memorandum o porozumení s Európskou justičnou vzdelávacou sieťou (EJTN) bolo podpísané v roku Jeho cieľom je nadviazať a udržiavať spoluprácu medzi Eurojustom a EJTN v oblasti justičného vzdelávania. V rámci výmenného programu pre rok 2008 sa zrealizovali počas roka 2009 dve trojmesačné stáže, a to na talianskom a rumunskom národnom zastúpení. V decembri 2009 sa Eurojust a EJTN dohodli na ďalších troch dlhodobých stážach v rámci výmenného programu pre rok 2010.

41 Vzťahy s partnermi v EÚ 41

42 42 4 Implementácia nového Rozhodnutia o Eurojuste Činnosť neformálnej pracovnej skupiny Rozhodnutie Rady 2009/426/SVV zo 16. decembra 2008 o posilnení Eurojustu a o zmene a doplnení rozhodnutia Rady 2002/187/ SVV, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom vstúpilo do platnosti 4. júna Prináša významné zmeny do právneho rámca Eurojustu, ktoré si vyžadujú značné úsilie pri ich implementácii či už zo strany členských štátov alebo Eurojustu. Preto Eurojust spolu s trojicou predsedajúcich krajín, sekretariátom Rady a Európskou komisiou vytvorili NPS, ktorá má podporovať a koordinovať implementáciu v členských štátoch a zlepšiť komunikáciu medzi Eurojustom a členskými štátmi. Cieľom pravidelných stretnutí NPS v Eurojuste je poskytnúť národným expertom priestor na diskusiu o spoločných problémoch v implementačnom procese, zdielanie príkladov najlepších postupov a konzultácie s národnými členmi Eurojustu. Členské štáty boli vyzvané, aby vymenovali dva kontaktné body NPS, jeden zodpovedný za celkovú legislatívnu implementáciu nového Rozhodnutia o Eurojuste a druhý za technickú stránku. V roku 2009 sa NPS stretla trikrát a Eurojust v spolupráci so švédskym predsedníctvom zorganizoval aj seminár v Štokholme. Na týchto stretnutiach sa riešili témy zloženia národných zastúpení, zavedenie systému pohotovostnej koordinácie, ktorý umožní nepretržitú dostupnosť Eurojustu, zriadenie NKSE, zintenzívnenie výmeny informácií a nárast právomocí národných členov. Eurojust taktiež zostavil v spolupráci s trojicou predsedajúcich krajín nezáväzný implementačný plán pre členské štáty. Jeho cieľom je poskytnúť ucelenú predstavu o zmenách a právomociach vyplývajúcich z nového Rozhodnutia o Eurojuste, sledovať aktuálny stav implementácie a navrhovať implementačné opatrenia. Tento implementačný plán zahŕňajúci termíny pre konkrétne implementačné aktivity má slúžiť ako manuál a monitorovací nástroj pre členské štáty. Vzhľadom na pozitívne ohlasy od účastníkov z členských štátov na prospešnosť týchto stretnutí a potrebu pokračovať v implementácii spolu s členskými štátmi, bude Eurojust aj v roku 2010 organizovať stretnutia NPS.

43 Implementácia nového Rozhodnutia o Eurojuste 43 Implemetácia v rámci Eurojustu Nové Rozhodnutie o Eurojuste prinieslo zmeny a inovácie týkajúce sa Eurojustu ako celku. Ich implementácia si vyžaduje viaceré aktivity a dlhodobé projekty. Z toho dôvodu bol zostavený akčný plán Eurojustu, ktorý je interným plánovacím a monitorovacím nástrojom. kontaktných bodov zaoberajúcich sa osobami zodpovednými za genocídu, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny) a otázok bezpečnosti informačných systémov vzťahujúcich sa na prepojenia do členských štátov, bezpečnosť a ochranu dát, ako aj potrebných zmien v CMS. Projekty sa budú zaoberať aj podporou NKSE, výmenou informácií ako aj možnosťou vyslať styčných prokurátorov do tretích štátov. Implementačný program, zostavený Eurojustom, ktorý má v rámci agentúry zabezpečiť komunikáciu a koordináciu počas celého implementačného procesu. To umožní kontrolu a zhodnotenie pokroku vo vzťahu k úplnej a včasnej implementácii. Implementačný program poskytuje rámec pre efektívne a účinné riadenie práce, ktorú je potrebné urobiť. Na začiatku roka 2010 budú spustené nové projekty venované novým dôležitým koncepciám. Budú sa týkať pohotovostnej koordinácie, integrácie nových sekretariátov sietí (najmä sekretariátu siete SVT a sekretariátu

44 44 5 Nadväznosť na Závery Rady 4. júna 2009 prijala Rada ministrov spravodlivosti a vnútra Závery k siedmej výročnej správe Eurojustu (dokument EÚ 10115/09 z 25. mája 2009). Eurojust od roku 2006 informuje vo svojich výročných správach o implementácii týchto Záverov. V tabuľke nižšie je popísaná implementácia Záverov Rady v oblastiach, v ktorých Rada dala Eurojustu kľúčové pokyny a odporúčania. Číselné údaje o práci na prípadoch /hodnotenie prípadov /prípady EJS Pokračovať v hodnotení práce na prípadoch a zamerať sa komplexné multilaterálne prípady, ktoré si vyžadujú koordináciu. Štandardné bilaterálne prípady by mali byť postúpené EJS. Eurojust zostavil nový klasifikačný systém, ktorý poskytuje lepšie informácie o type a povahe prípadov. Systém je popísaný v tejto výročnej správe a pomocou neho je lepšie vysvetlená podstata prípadov Eurojustu v súlade s prioritami okrem iného danými Radou založenými na správach OCTA a ROCTA. Nové rozhodnutie o Eurojuste predpokladá zriadenie NKSE, ktorý má zabezpečiť odovzdanie dôležitých informácií do Eurojustu a posilniť vzťahy a spoluprácu Eurojustu a EJS. Počas druhého stretnutia NPS a seminára v Štokholme sa intenzívne diskutovalo o založení NKSE (pozri kapitolu 4). Aj v roku 2010 plánuje Eurojust pokračovať v spolupráci s EJS pri zriaďovaní NKSE (pozri kapitolu 3).

45 Nadväznosť na Závery Rady 45 Analýzy a vyhodnotenie riešených prípadov s cieľom identifikácie problémov v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce Pokračovať s analyzovaním problémov medzinárodnej justičnej spolupráce a naďalej vyvíjať nástroje týchto analýz, vyhodnocovať prácu na prípadoch a posilniť schopnosť poskytovať informácie o základných prvkoch justičnej spolupráce v Európskej únii. Na základe svojich skúseností z predchádzajúceho roku navrhol Eurojust v roku 2009 nový hodnotiaci nástroj na posúdenie prípadov postúpených Eurojustu, právnych a praktických prekážok a problémov, zistených najlepších postupov a riešení a pridanej podnoty Eurojustu pri koordinácii a spolupráci na prípadoch. Tento nástroj, formulár hodnotenia prípadu, bol zavedený do praxe v období mesiacov október až december 2009 a predstavuje základ pre zistenia uvedené v kapitole 2 predkladanej výročnej správy. Kolégium prijalo priority Eurojustu na roky s cieľom zlepšenia práce na prípadoch. Stanovením pracovných priorít môže Kolégium zamerať svoje aktivity a iniciovať strategické projekty na zlepšenie justičnej spolupráce v konkrétnych oblastiach. Zároveň môže sledovať a analyzovať informácie o prekážkach/ problémoch/ najlepších postupoch v rámci justičnej spolupráce. Stanovené pracovné priority sa opierajú o Závery Rady týkajúce sa správ OCTA za roky 2007 a 2009 a správy TE-SAT za rok V roku 2009 boli spustené dva projekty s cieľom zlepšenia výmeny informácií a vzájomnej právnej pomoci v oblastiach podvodov s DPH a hospodárskych a finančných trestných činov. Eurojust bude pokračovať v systematickom vyhodnocovaní práce na prípadoch s cieľom identifikovať prekážky v medzinárodnej justičnej spolupráci. Ďalšími súvisiacimi činnosťami sú: strategické semináre a taktické stretnutia organizované Eurojustom, účasť Eurojustu na piatom kole hodnotení finančných trestných činov a ich vyšetrovaní a zapojenie Eurojustu do viacerých projektov financovaných Spoločenstvom ako aj príspevky Eurojustu do správ OCTA a TE-SAT.

46 46 Postúpenie prípadov Eurojustu kompetentnými národnými orgánmi Podporovať národných členov v iniciatíve na národnej úrovni vedúcej k prekonaniu zákonných a praktických prekážok v kontexte uľahčenia postupovania prípadov Eurojustu. Národní členovia vzali toto odporúčanie na vedomie a v súlade s predchádzajúcimi iniciatívami pokračovali v organizovaní stretnutí s národnými orgánmi (aj cez videokonferencie), na ktorých prerokovali podporu, ktorú im môže poskytnúť Eurojust pri koordinácii a uľahčení vyšetrovania a trestného stíhania. Taktiež riešili prípadné zákonné a praktické prekážky v kontexte uľahčenia predkladania prípadov Eurojustu. V roku 2009 boli zorganizované marketingové semináre v Španielsku, Bulharsku a Litve. Takisto je potrebné uviesť, že národní členovia sa aktívne podieľajú na implementačnom procese nového Rozhodnutia o Eurojuste ako na národnej úrovni, tak aj na činnostiach NPS s cieľom včasnej, správnej a efektívnej implementácie tohto rozhodnutia v členských štátoch. Posilniť možnosti Eurojustu efektívne spracovať a analyzovať prijaté informácie Naďalej posilňovať možnosti efektívneho spracovania a analyzovania prijatých informácií, ktorého súčasťou je aj vývoj CMS s cieľom dosiahnutia krížových analýz. Implementácia projektu EPOC III+ vylepší použiteľnosť softvéru a umožní zvýšenie množstva a kvality spracovávaných informácií. Tento nový softvér bol spustený do užívania v auguste CMS už umožňuje krížovú analýzu jednotlivých prípadov. Eurojust analyzoval dodatočné technické možnosti CMS potrebné k spracovaniu nových informácií podľa nového Rozhodnutia o Eurojuste. Boli naplánované prostriedky potrebné k ich implementácii a na jar 2010 sa očakáva spustenie implementačného projektu.

47 Nadväznosť na Závery Rady 47 Interná implementácia nového Rozhodnutia o Eurojuste Eurojust musí prijať potrebné kroky k úprave vnútornej štruktúry podľa požiadaviek nového Rozhodnutia o Eurojuste. Nové rozhodnutie o Eurojuste prinieslo zmeny a inovácie týkajúce sa Eurojustu ako celku. Ich implementácia si vyžaduje realizáciu viacerých činností a dlhodobých projektov a úzku spoluprácu s členskými štátmi k zabezpečeniu spoločného postupu. Pozri kapitolu 4. Eurojust takisto zvažuje prehodnotenie svojho rokovacieho poriadku. Spoločné vyšetrovanie tímy Požiadať príslušné orgány členských štátov o zváženie vytvorenia SVT. Projekt financovania SVT bol spustený 15. júla 2009 vytvorením webovej stránky (www.eurojust.europa.eu/jit_funding.htm). Projekt bol propagovaný tlačovou správou aj národnými expertmi pre SVT. Cieľom projektu je podpora a uľahčenie vytvorenia SVT a na základe získaných informácií a skúseností založiť v Eurojuste centrum expertíz SVT. Na výročnom stretnutí expertov SVT, ktoré sa uskutočnilo 30. novembra a 1. decembra, boli účastníkom predstavené úspešné žiadosti. V roku 2009 získalo spolu päť SVT záruku finančnej a logistickej pomoci v celkovej výške približne EUR. Získanie dodatočného grantu z Komisie umožní Eurojustu pokračovať s financovaním projektu aj po roku Eurojust má povinnosť informovať a pomáhať národným orgánom a proaktívne pristupovať ku koordinácii vyšetrovaní a trestných stíhaní so zreteľom na pomoc príslušným národným orgánom pri vytváraní SVT.

48 48 Eurojust taktiež naďalej rozvíjal iniciatívy začaté v predchádzajúcich rokoch. Aktualizovaný manuál SVT bol v septembri 2009 distribuovaný ako oficiálny dokument a je k dispozícii vo všetkých oficiálnych jazykoch. Vzťahy s tretími štátmi Naďalej rozvíjať vzťahy s tretími štátmi v súlade s prioritami určenými na rok 2009 a pri budúcich dohodách o spolupráci klásť dôraz na zahrnutie jasných pravidiel o ochrane údajov. Eurojust naďalej posilňoval vzťahy s krajinami mimo Európskej únie a podporuje stanovisko Rady žiadajúce jasné pravidlá o ochrane údajov. Pri rokovaniach s Ruskou federáciou a Ukrajinou zostáva otázka ochrany údajov otvorená. Vzhľadom k nedostatočnej legislatíve o ochrane údajov a nedostatočnej implementácii pravidiel v tejto oblasti bude potrebné pokračovať v rokovaniach. Pozri vzťahy so štátmi a organizáciami mimo Európskej únie v kapitole 1. Hlavné činnosti národných členov Eurojustu Zvážiť kroky k zníženiu zaťaženia Kolégia a národných členov vyplývajúceho z úloh, ktoré nie sú uvedené v článkoch 6 a 7 Rozhodnutia o Eurojuste. V roku 2009 Eurojust spustil projekt týkajúci sa výkonnosti Kolégia, ktorého úlohou je zhodnotenie úloh Kolégia, jeho povinností a pracovných metód. Cieľom projektu je analýza postupov a posúdenie a určenie oblastí zlepšenia. Projekt má viesť k zmenám v rokovacom poriadku Eurojustu. Prípravná fáza projektu poskytla v roku 2009 informácie k prehodnoteniu riadenia agentúry v rámci POŠ. Jednou z úloh POŠ je prehodnotenie štruktúry riadenia, za účelom zvýšenia účinnosti a efektívnosti, a to zlepšením riadiacich postupov a definovaním úloh a zodpovedností na najvyšších pozíciách agentúry.

49 Nadväznosť na Závery Rady 49 Výročná správa Vo výročnej správe sa zamerať viac na príklady práce na prípadoch a podstatu Eurojustu zlepšenie justičnej spolupráce v konkrétnych prípadoch, vrátane poznámok, záverov a odporúčaní na implementáciu najlepších postupov. Eurojust prináša vo výročnej správe 2009 nový koncept založený na vylepšených nástrojoch hodnotenia prípadov a zvýšení analytických možností generovať detailnejšie a komplexnejšie informácie pre odborníkov a zúčastnené strany o dôležitých otázkach v justičnej spolupráci a koordinácii a pridanej hodnote zapojenia Eurojustu. Eurojust bude pokračovať v systematickom vyhodnocovaní práce na prípadoch s cieľom zistiť prekážky v medzinárodnej justičnej spolupráci a urobiť závery. Takisto bude pokračovať v zlepšovaní kvality výročnej správy, ktorá sa bude zameriavať viac na prácu na prípadoch a závery a odporúčania týkajúce sa justičnej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a tretími štátmi.

50 50 Príloha Graf 1 Vývoj prípadov Počet prípadov zaregistrovaných v Eurojuste v rokoch

51 PRÍLOHA 51 Graf 2 Klasifikácia prípadov Podľa článku 4 ods. 1 Rozhodnutia o zriadení Eurojustu sa kompetencie Eurojustu týkajú druhu trestnej činnosti a trestných činov, vo vzťahu ku ktorým je Europol vždy príslušný konať a iných trestných činov spáchaných spolu s nimi. U ostatných trestných činov Eurojust môže, v súlade so svojimi cieľmi, pomáhať pri vyšetrovaní a trestnom stíhaní na základe žiadosti kompetentného orgánu členského štátu (čl. 4 ods. 2) Členský štát môže požiadať Eurojust o pomoc aj v prípadoch všeobecnejšieho charakteru, ktoré nesúvisia priamo s prebiehajúcim prípadom (napr. týkajúce sa národných legislatív alebo procedúr) Prípady podľa čl. 4 ods. 1 Prípady podľa čl. 4 ods. 2 Dotazníky

52 52 Graf 3 Prioritné typy trestných činov v prípadoch Eurojustu Prioritné oblasti práce na prípadoch prijaté Eurojustom v roku 2009 zahŕňajú terorizmus, obchodovanie s drogami, obchodovanie s ľuďmi, podvody, korupciu, počítačovú kriminalitu, pranie špinavých peňazí a iné aktivity súvisiace s organizovanými skupinami zameranými na ekonomickú trestnú činnosť Graf zachytáva zastúpenie týchto typov trestnej činnosti v prípadoch registrovaných v Eurojuste v rokoch 2008 a V rámci jedného prípadu mohlo byť spáchaných viac trestných činov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v príslušných častiach kapitoly 2. Obchodovanie s drogami 83 Obchodovanie s ľuďmi Terorizmus Podvody 2008 Korupcia Pranie špinavých peňazí a iné súvisiace Počítačová kriminalita Iné prípady súvisiace s organizovaným zločinom

53 PRÍLOHA 53 Graf 4 Prioritné typy trestných činov a ostatné typy trestných činov v prípadoch Eurojustu Prioritné oblasti práce na prípadoch prijaté Eurojustom v roku 2009 zahŕňajú terorizmus, obchodovanie s drogami, obchodovanie s ľuďmi, podvody, korupciu, počítačovú kriminalitu, pranie špinavých peňazí a iné aktivity súvisiace s organizovanými skupinami zameranými na ekonomickú trestnú činnosť Graf zachytáva koľkokrát sa trestné činy zaregistrovaných prípadov v roku 2008 a 2009 týkali prioritných a ostatných oblasti. V rámci jedného prípadu mohlo byť spáchaných viac trestných činov Nápad v prioritných oblastiach trestných činov Nápad v iných oblastiach trestných činov

54 54 Graf 5 Prípady Eurojustu, dožadujúce krajiny Graf znázorňuje počet prípadov zaregistrovaných v rokoch 2008 a 2009 jednotlivými národnými zastúpeniami žiadajúcimi o právnu pomoc. Eurojust môže konať aj ako Kolégium COLL BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK

55 PRÍLOHA 55 Graf 6 Prípady Eurojustu, dožiadané krajiny Graf znázorňuje, koľkokrát bolo každé z národných zastúpení dožiadané o pomoc. V multilaterálnych prípadoch so zainteresovanými viac ako dvoma členskými 251 štátmi bolo o pomoc dožiadané viac ako jedno národné zastúpenie BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK

56 56 Graf 7 Celkový počet koordinačných stretnutí Graf zobrazuje počet koordinačných stretnutí zorganizovaných Eurojustom. Koordinačné stretnutia sú spravidla organizované v priestoroch Eurojustu v Haagu. Avšak v konkrétnych prípadoch boli koordinačné stretnutia zorganizované mimo Eurojustu v členskom štáte alebo v treťom štáte Mimo Eurojustu V rámci Eurojustu SPOLU

57 PRÍLOHA 57 Graf 8 Koordinačné stretnutia, dožadujúce krajiny Graf znázorňuje koľkokrát každé z národných zastúpení organizovalo koordinačné stretnutie BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK NO

58 58 Graf 9 Koordinačné stretnutia, dožiadané krajiny Graf znázorňuje koľkokrát sa každé z národných zastúpení zúčastnilo na koordinačnom stretnutí ako dožiadaná krajina. V multilaterálnych prípadoch so zainteresovanými viac ako dvoma členskými štátmi sa koordinačného stretnutia mohlo zúčastniť viac ako jedno národné zastúpenie BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK

59

60 60 Budova Eurojustu 2 - Haagse Veste Všetky práva vyhradené. Nijaká časť tejto publikácie nemôže byť bez povolenia Eurojustu reprodukovaná alebo využívaná akýmikoľvek grafickými, elektronickými alebo mechanickými prostriedkami, vrátane fotokopírovania, zapisovania alebo nahrávania, a ani systémami ukladania a vyhľadávania informácií. Fotografie : Joannes Thuy, Eurojust Michel Mees Európska komisia Rada Európskej únie Eurojust 2010