Radostné Vianoce, pevné zdravie a šťastie v roku 2017 želá svojim čitateľom, dopisovateľom a spolupracovníkom redakcia VN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radostné Vianoce, pevné zdravie a šťastie v roku 2017 želá svojim čitateľom, dopisovateľom a spolupracovníkom redakcia VN"

Transkript

1 PF 2017 Radostné Vianoce, pevné zdravie a šťastie v roku 2017 želá svojim čitateľom, dopisovateľom a spolupracovníkom redakcia VN REGIONÁLNY TÝŽDENNÍK Roèník 48. Vychádzajú od roku 1969 Èíslo 47 Vranov nad Top¾ou 19. decembra 2016 Cena: 0,30 Na Vianoce sa tešia najmä deti. Aby im do príchodu Mesiáša nebola dlhá chví¾a, sviatoènou atmosférou dýchajú mnohé školy, kultúrne a iné organizácie. Vo Vlastivednom múzeu sa deti tešili z výstavky vianoèných ozdôb, ktoré vlastnoruène vyrobili ich šikovné mamièky a babièky. Vlastivedné múzeum ako organizácia o necelé dva týždne konèí a bude prièlenené pod Prešovské múzeum. Treba len dúfa, že v òom bude pokraèova množstvo podujatí, ktoré pre verejnos vedenie múzea v uplynulom období organizovalo. Viac informácií o zrušení múzea na 2. strane VN. (k) OBNOVIA HRADNÉ PIVNICE? VYDÁVANIE VN JE PRERUŠENÉ Vydávanie Vranovských novín bude v nasledujúcom období pozastavené. Dôvod je prozaický - odchod doterajšieho vydavate¾a Mgr. Ladislava Krivdu na zaslúžený odpoèinok. Vranovské noviny zaèali vychádza ako týždenník bývalých štátnych a straníckych orgánov vo Vranove v roku 1969 a ich založenie súviselo so vznikom okresu. Po Nežnej revolúcii ich 26 rokov vydával vo svojom vydavate¾stve Mgr. Ladislav Krivda, ktorý touto cestou ïakuje všetkým jednotlivcom a organizáciám, ktoré akoko¾vek prispeli ku tvorbe tohto periodika. Vydávanie bude obnovené, ak sa nájde vhodný editor. Vchod do pivníc Alžbety Bátoryovej pod bývalým vranovským vodným hradom, ktorý v lete objavili archeológovia, bude na zimu zastrešený. Prešovský samosprávny kraj na to vyèlenil 2500 eur. PSK plánuje hradné pivnice obnovi a sprístupni verejnosti. (k)

2 VRANOVSKÉ NOVINY 19. decembra strana Podnikate¾ský zámer vyrába vo vranovskom priemyselnom parku výkonné LTW batérie predstavil poslancom MsZ zástupca pražskej firmy Jiøí Janda (v¾avo) na fotografii s vranovským podnikate¾om Jozefom Tarkanièom a ïalším kolegom. Snímka: (da) Do nového roku si zaželajme viac vzájomnej tolerancie, napríklad aj na vranovských komunikáciách, aby matky s demi v koèíkoch nemuseli kvôli autám parkujúcim na chodníkoch riskantne vstupova na cestu a ohrozova svoje aj detské životy... Viac o problémoch s parkovaním sa doèítate na 4. strane VN. VRANOV NEBUDE MA MÚZEUM Okresné mesto Vranov nad Top¾ou prišlo o svoje jediné múzeum sídliace v budove osvetového strediska. Poslanci Prešovského samosprávneho kraja totiž na svojom zasadnutí v pondelok 12. decembra zrušili poboèku Vlastivedného múzea vo Vranove nad Top¾ou k 1. januáru Dôvodom bola nízka návštevnos tejto muzeálnej poboèky, ktorá roène predstavovala približne 800 platiacich osôb. Poslanci PSK zároveò bez likvidácie zrušili Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Top¾ou a zlúèili ho s Krajským múzeom v Prešove, ktoré sa 1. januára 2017 stane právnym nástupcom a na ktorého PRIEMYSELNÝ PARK NAPLNIA INVESTORI CHRÍPKA ÚTOÈÍ Minulý týždeò došlo v Prešovskom kraji k nárastu respiraèných a chrípkových ochorení, najmä u detí do 5 rokov veku. Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v 11 zariadeniach. V našom okrese poèet ochorení stúpol z 1071 na 1331 a zatvorená bola 1 MŠ a 1 ZŠ. robu liehu z obilnín, závod na spracovanie mlieka a repky a energetický komplex na drevnú štiepku a pelety o výkone 2 MW elektrickej energie. Investor sa zaviazal zaèa s výrobou najneskôr do konca roka 2019 a do piatich rokov od podpisu zmluvy vytvori 210 pracovných miest, v opaènom prípade mesto môže od zmluvy odstúpi. Zástupca firmy Denis Pušenko tvrdil, že ku zneèisteniu životného prostredia nedôjde. Poslanci schválili aj nájom pozemkov o rozlohe 2 hektáre pre pražskú spoloènos Energy financial group, ktorá plánuje v parku vyrába výkonné LTW batérie a vytvori 250 nových pracovných miest. Investor chce zaèa s výrobou do jedného roka od získania kladného stanoviska EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie). Bratislavskej spoloènosti Iron Slovakia poslanci schválili nájom pozemkov o výmere 0,7 hektára na výstavbu závodu na spracovanie použitých batérií a výrobu komponentov pre výrobcov nových batérií. Projekt chcú zrealizova bez oh¾adu na to, èi štát poskytne alebo neposkytne dotáciu. Na tomto projekte sú však závislé ïalšie dve firmy, ktoré budú využíva recyklovaný materiál získaný zo starých batérií (výroba nábojov, pre ktorú bol nájom schválený na predošlom MsZ a výroba nových batérií). Aj táto firma plánuje zaèa výrobu do jedného roka od získania kladného stanoviska EIA a zamestna 90 pracovníkov. Doba nájmu bola stanovená na 12 rokov v cene po 0,15 / m 2, potom mesto pozemky predá po 1 /m 2. Mesto však nemá vysporiadané všetky pozemky a za nájom platí od 0,42 do 1,66 /m 2. Zmluvy pred podpisom posúdi mestská rada. (k) CHCEL SKONÈI SO ŽIVOTOM Tridsašesroèný muž z Vranova sa minulý týždeò v noci na utorok pokúsil o samovraždu tým, že skonzumoval ve¾ké množstvo liekov. Zistila to jeho matka, ktorej napísal list na rozlúèku. Žena skoro ráno zalarmovala políciu, ale keïže muž dvere bytu na Duklianskych hrdinov neotváral, na miesto boli privolaní hasièi. Po násilnom otvorení bytu našli muža bezvládne leža na zemi a ved¾a neho krabièky od liekov. Mužovi bola poskytnutá prvá pomoc a po prevezení do Vranovskej prechádzajú v celistvosti práva a povinnosti zaniknutej organizácie. Všetok majetok v správe Vlastivedného múzea v Hanušovciach, vrátane súvisiacich práv a záväzkov, prejde v novom roku na Krajské múzeum v Prešove. Poslanci zároveò rozhodli o zmene spôsobu financovania Krajského múzea v Prešove z príspevkovej organizácie na rozpoètovú organizáciu. Z celkového poètu 62 poslancov za zrušenie múzea bolo 38, proti zrušeniu nebol nikto a 6 poslanci sa hlasovania zdržali. Za náš okres sa hlasovania zdržali poslanci Berta, Kuroèka, Makatúra a Ragan, nehlasovali poslanci Fedor a Lukiè. Otáznou ostáva budúcnos odkrytých podzemných priestorov po vranovskom vodnom hrade, ktoré mali obohati vranovskú expozíciu. Napriek jej zrušeniu PSK uvažuje o ïalších investíciách do obnovy a na strešné prekrytie archeologickej sondy v objekte Gymnázia zatia¾ vyèlenil sumu PSK poskytne na zateplenie obvodového a strešného pláša a na opravu strechy DSS Vranov sumu 3290, CSS Ametyst Tovarné dostane na zateplenie obvodového a strešného pláš- a a odstránenie systémových porúch na hlavnej budove, kuchyni a jedálni sumu HIV MÔŽE ŠÍRI? Dvadsaštyriroèný Richard Rapèo z Vranova, ktorý ako nosite¾ HIV vykonával nechránený styk s ïalšími osobami a na ktorého bol vydaný medzinárodný zatykaè, bol zadržaný vo Švajèiarsku. Úrady ho však po zadržaní hneï prepustili a na Slovensko ho nevydajú, lebo vo Švajèiarsku nie je ohrozovanie vírusom HIV trestným èinom. (m) Vranovský priemyselný park vybudovaný v roku 2008 na rozlohe 14 hektárov sa v nasledujúcom období zrejme naplní a prácu v òom nájde vyše 600 ¾udí. Mestské zastupite¾stvo vo Vranove na rokovaní vo štvrtok 15. decembra schválilo nájom a podnájom pozemkov o celkovej výmere 6,86 hektára pre spoloènos s ukrajinským zázemím EuroProm Vranov, ktorá tu chce vybudova závod na výnemocnice bol jeho zdravotný stav stabilizovaný mimo ohrozenia života... Je potrebné si uvedomi, že jesenné a zimné obdobie je pre senzitívnych ¾udí ve¾mi kritické, lebo podliehajú psychickým poruchám. Ak sa k tomu pridajú osobné problémy, svoju situáciu považujú za neriešite¾nú a rozhodnú sa skonèi so životom. Každý problém sa však dá vyrieši, pokia¾ èlovek nebude uzavretý do seba, ale s dôverou sa obráti buï na rodinných príslušníkov, priate- ¾ov alebo na zdravotníkov. (p)

3 3. strana VRANOVSKÉ NOVINY 19. decembra 2016 VYRÁBALI SI VIANOÈNÉ OZDOBY Vianoce sa k nám pomalièky blížia a všetci sa už tešíme, že budeme slávi najkrajšie sviatky v roku. Vianoce sú predovšetkým sviatkom pokoja a lásky, kedy sa celá rodina schádza pri vianoènom stromèeku. K pohodovým sviatkom patrí okrem dobrého jedla aj vhodná vianoèná výzdoba a dekorácia. Na stole napríklad by nemala chýba ikebana èi podobné dekorácie. V stredu 14. decembra sa stretli ženy zo základných organizácií Jednoty dôchodcov Na vianoèné sviatky sa intenzívne pripravuje aj polícia, preto už minulý týždeò posilnila hliadky na celom území Slovenska. Do opatrení na zníženie nehodovosti a tým aj na o- chranu životov sú zapojení okrem dopravných policajtov aj poriadkoví a železnièní policajti. Predvianoèné obdobie je typické ruchom v uliciach a nákupných centrách. Vianoèné trhy èi nákupy darèekov vyháòajú do ulíc viac chodcov. Mnohí sa v tom zhone nesústredia a neriadia na ceste pod¾a svetelnej signalizácie a prechádzajú mimo priechod pre chodcov. Viac policajtov bude preto dohliada na bezpeènos a plynulos cestnej premávky najmä v okolí nákupných centier, a to aj PESTRÉ PRÁZDNINY V CVÈ Centrum vo¾ného èasu vo Vranove usporiada pre prázdninujúce deti nasledujúce podujatia. V utorok 27. decembra od 9. do 12. hodiny zimnú krajinu v obrazoch, v stredu 28. decembra od 9. do 12. hodiny kàmidlá pre zimujúce vtáèiky, vo štvrtok 29. decembra od 10. do 15. hodiny prázdninový hudobný klub a v piatok 30. decembra od 10. do 15. hodiny silvestrovskú hudobnú párty. Podujatia budú pokraèova aj v novom roku, a to vždy v èase od 10. do 13. hodiny. V pondelok 2. januára to bude novoroèná mini ZOO, v utorok 3. januára prázdninová lezecká stena, v stredu 4. januára novoroèný hokejbalový turnaj trojíc a 5. januára stolný tenis pre verejnos. (i) riadením a usmeròovaním premávky na križovatkách a cestách. Aby sa netvorili kolóny, policajti už v tomto období zabezpeèujú priepustnos cestných ahov. Zvýšené kontroly zameriavajú aj na dodržiavanie povinností vodièov a zákaz požívania alkoholu a iných návykových látok poèas jazdy. Polícia radí, aby ste poèas nákupov nenechávali peòaženky na vrchu kabeliek ani iných miestach, ktoré sú pre zlodeja ¾ahko prístupné. Peniaze uložte do vnútorného vrecka na saku, svetri èi kabáte. Peniaze nepatria do zadného vrecka nohavíc. Kabelky a tašky nenechávajte v nákupných vozíkoch alebo zavesené na rukoväti vozíka. Po zaplatení tovaru peòaženku Slovenska a Slovenského zväzu zdravotne postihnutých vo výstavnej sieni Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove, aby si túto neodmyslite¾nú súèas Vianoc vyrobili. Na stole sa nahromadili vetvièky nielen rôznych druhov ihliènanov, ale aj ve¾kostí, pribudli orechy, šípky, stužky a svieèky. V rukách šikovných žien v priebehu nieko¾kých minút vznikali malé umelecké dielka. A veru, bolo sa èím pochváli. Výstavnou sieòou sa šírila vôòa vianoèného punèu a spevom nás potešili èlenky z folklórnych skupín Lipka z Komáran a Ružièka z Vranova. Riadite¾ka osvetového strediska Mgr. Anna Gdovinová zaželala všetkým úèastníkom pekné Vianoce a najkrajšou bodkou za tvorivým dopoludním bol vinš v podaní Valérie Raganèíkovej z Komáran v náreèí, ktoré hádam ani nie je potrebné preklada do slovenèiny: "Vinšujem, vinšujem na tote œvijatoèki, žebi vám Pán Boh dal dožic vecej roèki, hojnejši, pokojnejši, na hure ú- rodi, na dvore príklodi, u komore žele, u chiži veœele, od pána Hláska, suœeda prijadnosci, až do vašej milojsci, žebi sce chodzili pomedzi stožoèki jak jasný meœaèok pomedzi hvizdoèki. Daj Bože. A iœèe vám vinšujem na tote hodi, žebi sce mali vecej mlika jak vodi, œmetanki pulne džbánki - masla bili kvet, dajce mi korunku naj i- dzem het." Anna Delyová najprv odložte do kabelky, riadne ju zatvorte a až potom odložte nákup. Nepozorní kupujúci èasto prichádzajú aj o k¾úèe od bytu. V takomto prípade by ste sa mali ihneï, ako to zistíte, ponáh¾a domov. Je totiž možné, že keï prídete domov neskôr, byt už môže by vykradnutý. Zámok je potrebné následne vymeni. Ak ste s k¾úèmi od bytu prišli aj o k¾úèe od pracoviska, mali by ste vèas informova aj zamestnávate¾a, aby nedošlo k ohrozeniu jeho majetku. Pri opustení svojho motorového vozidla, hoci len na krátky èas, nenechávajte na sedadlách kabelky, tašky èi mobilné telefóny. Presvedète sa, èi auto je riadne zamknuté. Na svoje veci si dávajte pozor aj pri náv- K VIANOCIAM V rímskokatolíckom kostole v Ondavských Matiašovciach sa v pondelok 19. decembra o 16. hodine uskutoèní adventný koncert, v ktorom budú úèinkova žiaci a uèitelia Súkromnej Základnej umeleckej školy Vranov a mládežnícky a detský spevácky zbor Ozvena. V Juskovej Voli sa v utorok 20. decembra uskutoèní podujatie s názvom Rozsvieme si Vianoce. Od hodiny budú vianoèné akadémie detí miestnej MŠ a ZŠ, o hodine slávnostné rozsvietenie stromèeka a nasledova bude vianoèná burza. V kostole Zoslania Ducha Svätého v Kvakovciach bude v stredu 21. decembra o 18. hodine vianoèný koncert "Narodzil še nám Spasite¾". Vystúpi cimbálová hudba Verbunk a askovci z Vranova. V programe zaznejú piesne z Horehronia, Podpo¾ania, Šariša, betlehemské hry, vinše, piesne rusínske a v staroslovienèine. Na Štefana je plánovaných množstvo zábav. V Dlhom Klèove usporiadajú 28. decembra aj diskotéku pre tínedžerov. (p) RÓMSKY SLÁVIK Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove a Obèianske združenie Európa u- sporiadajú v pondelok 19. decembra so zaèiatkom o 16. hodine v kultúrnom dome v Èemernom 14. roèník okresnej speváckej súaže Zlatý rómsky slávik. Ako hostia programu vystúpia Gipsy Guly, súrodenci Alex a Ondrej Ferkovci, Erik Hilár Lakatošovie a Cikni Jagori. NA CESTÁCH A NÁKUPOCH BUÏME PRED SVIATKAMI POZORNEJŠÍ števe barov, reštaurácií a kaviarní a kabelku aj kabát majte neustále na oèiach. Neodporúèa sa nosi pri sebe ve¾ké množstvo peòazí. Ak je to možné, využívajte platbu platobnými kartami. Ešte stále je zvykom, že pri bankomatovej karte je priložený aj PIN kód, pomocou ktorého páchatelia ve¾mi ¾ahko uskutoènia výber z bankomatu, preto sa toho vyvarujte. Ak ste sa stali obeou trestného èinu, ohláste to ihneï polícií osobne, alebo na známom èísle 158. Polícia bude aj poèas sviatkov vykonáva nepretržitý výkon služby, bude pomáha a chráni, v prípade potreby sa môžete kedyko¾vek na políciu s dôverou obráti. hovorkyòa Prezídia PZ Denisa Baloghová

4 VRANOVSKÉ NOVINY 19. decembra aj prijímatelia v CSS AMETYST sa pripravujú na Vianoce Prijímatelia CSS AMETYST poèas celého roka aktívne vypåòajú svoj vo¾ný èas, èi už úèasou na rôznych aktivitách alebo úèasou v kluboch ruèných prác, kde vyrábajú rôzne výrobky. Tie potom prezentujú na výstavách organizovaných Prešovským samosprávnym krajom. Aj tento rok nechýbali na Ve¾konoèných trhoch, Vianoèných trhoch a trhoch poèas Dòa otvorených dverí na Úrade PSK. Svojimi aktivitami sa aktívne pripravili aj na oèakávané vianoèné sviatky. V rámci pracovnej terapie a klubu ruèných prác v drevárskej dielni pod vedením ergoterapeutky Márie Kobulníckej zhotovili unikátne dielo Betlehem, ktorý poèas celých sviatkov bude skráš¾ova vestibul zariadenia. Na tvorbe tohto diela sa podie¾ali predovšetkým pán Stulanèák, ktorý vyrezával sochy, páni Tichý, Jozefèek, Sagan, Vihonský a Budaj. Našou snahou je vytvori prijímate¾om príjemné a harmonické prostredie, v ktorom môžu realizova svoje nesplnené sny, zá¾uby, a tak aj v pokroèilom veku preži dni plné èinnosti. Všetci prijímatelia a zamestnanci pod vedením riadite¾a PhDr. Jozefa Sabola chcú vyjadri úprimné poïakovanie vedeniu a poslancom PSK, sponzorom vrátane honorárneho konzula Ukrajiny Stanislava Obického, a všetkým, ktorí sa akýmko¾vek prièinením zaslúžili o zve¾adenie CSS AMETYST, a tak prispeli ku skvalitneniu života prijímate¾ov. (js) ZIMNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ Mesto Vranov zverejnilo spôsob zimnej údržby 58 km ciest a 56 km chodníkov na jeho ú- zemí. Na komunikáciách Lomnica smer Kamenná Poruba, Lomnická ulica, Èemernianska ulica, Herlianska ulica, Prešovská ulica, Duklianskych hrdinov, Mlynská a Stanièná ulica vykonáva zimnú údržbu Správa a údržba ciest PSK, oblas Vranov. Na ïalších komunikáciách vykonáva údržbu mesto Vranov. Tieto cesty sú rozdelené do dvoch okruhov pod¾a dôležitosti. Prvý okruh zabezpeèuje zjazdnos ciest pre sanitky, hasièov, autobusy. Taktiež do tohto okruhu patria všetky cesty, ktoré sú na kopcoch (Dubník, Okulka, Sídlisko 1. mája, Vinice). Do prvého okruhu sú zaradené cesty Námestie slobody, M. R. Štefánika, Dlhá ulica, Domašská, Sládkovièova, Budovate¾ská, Bernolákova, Na hrunku, Dobrianskeho ulica, Sídl. 1. mája, Ulica gen. Svobodu, Ulica E. Urxa, Vinièná ulica a Slneèná ulica. Ostatné cesty sú zaradené do druhého okruhu. Dispeèing na tel. è O chodníky sa stará mestské oddelenie verejnoprospešných služieb. V zmysle VZN è. 69/ 2005, chodníky priliehajúce k nehnute¾nostiam je povinný èisti vlastník, nájomca alebo správca nehnute¾nosti. Musí by udržiavaná schodnos chodníka a sneh musí by uložený na okraji chodníka, aby neprekážal okoloidúcim chodcom, ani nesmie by uložený na ulièných vpustiach a uzáveroch vody a plynu. V prípade po¾adovice je potrebné chodník posypa neprašným inertným materiálom. (msú) Vodièi radšej za parkovné zaplatia. 4. strana PARKOVNÉ V MESTE VYBERAJÚ V ROZPORE SO ZÁKONOM Úlohou novín od ich vzniku bolo, okrem iného, poukazova aj na chyby v spoloènosti. V civilizovanej spoloènosti sa po oprávnenej kritike robia opatrenia na odstránenie protizákonného konania. Ak sa tak nekoná, ide o hrubú aroganciu moci. A s aroganciou moci sa Vranovské noviny poèas ich 48- roènej existencie stretávali èasto. Arogancia moci zo strany predstavite¾ov verejnej správy na miestnej úrovni je v súèasnej takzvanej demokratickej spoloènosti ve¾mi ve¾ká. Napriek tomu, že sú opakovane vyzývaní na nápravu nedostatkov, dôvodné upozornenia ignorujú a sami si robia, èo chcú. Vranovské noviny napríklad v tohtoroènom 20. a 27. èísle upozoròovali vedenie Vranova, že vyberanie parkovného v meste nie je v súlade so zákonom. Nemá totiž prijaté VZN. Zákon èíslo 135/1961 v 6 uvádza, že na úèely organizovania dopravy obec môže ustanovi všeobecne záväzným nariadením (VZN) úseky miestnych komunikácií na doèasné parkovanie motorových vozidiel, ak sa tým neohrozí bezpeènos a plynulos cestnej premávky alebo iný verejný záujem. Vo VZN obec ustanoví spôsob zabezpeèenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za doèasné parkovanie motorových vozidiel pod¾a osobitného predpisu, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia. Zákon hovorí, že mesto môže ma VZN, ale nemusí. Môže vtedy, ak chce parkovné vybera, a nemusí ho ma, keï parkovné nevyberá. Túto zásadu potvrdil aj Najvyšší súd SR, z rozsudku ktorého citujeme: "V prerokovanom prípade je zrejmé, že nebolo preukázané, èi existuje právna norma - VZN mesta Košice, ktoré by v súlade so zákonom o obecnom zriadení umožòovalo obmedzi používanie verejne prístupného majetku obce za odplatu. K tomu, aby bolo možné postihnú vodièa za parkovanie na platenom parkovisku bez zaplatenia poplatku je nevyhnutné v priestupkovom konaní nielen zisti, èi vodiè stál na mieste, ktoré je o- znaèené za platené parkovisko dopravnou znaèkou, ale èi je také miesto oznaèené právne dovoleným spôsobom v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi." Zaujímalo nás preto, èi mesto Vranov má platné VZN na vyberanie poplatkov za parkovné. Pod¾a vyjadrenia tlaèového referátu mesta sa parkovné vyberá v zmysle uzatvorených zmlúv, ktoré boli podpísané bývalým vedením mesta a v zmysle prevádzkového poriadku. Tu je potrebné opätovne upozorni vedenie mesta, najmä primátora, že uzatvorené zmluvy nenahrádzajú Všeobecne záväzné nariadenie, teda vyberanie parkovného vo Vranove JE PROTIZÁKONNÉ. Vedenie mesta sa rozhodlo parkovanie v centre spoplatni a ešte v roku 2009 podpísalo zmluvu s bratislavskou spoloènosou EEI, na základe ktorej bola vyznaèená sie platených parkovísk vybavená platobnými automatmi. Úhrada poplatku za parkovné je možná aj cez SMS. Pokuty vyberá mestská polícia. A tu je ïalšie dôvodné podozrenie pre porušenie platnej legislatívy, tentokrát zákona o o- becnej polícii. Tej totiž zákon neukladá stráži parkoviská súkromných firiem a vybera pokuty. Vyzývame preto poslancov MsZ, ale aj orgány èinné v trestnom konaní, aby takéto praktiky viac neprehliadali. (k)

5 5. strana VRANOVSKÉ NOVINY 19. decembra 2016 O ODKLADE PLATENIA DANÍ S príchodom nového roka vyplýva pre daòové subjekty povinnos poda daòové priznania (daò z príjmov, z DPH, za používanie auta na služobné úèely) a daò zaplati. Finanèná správa informovala, že novela daòového poriadku prináša od 1. januára 2017 okrem iného aj zjednodušené podmienky na povolenie odkladu platenia dane a zaplatenie dane. Na žiados podnikate¾a môže správca dane povoli odklad platenia dane alebo povoli platenie dane v splátkach. Za odložené platenie dane (aj v splátkach) zaplatí daòový subjekt nižšie úroky ako sú úroky z omeškania v prípade oneskoreného zaplatenia dane. Pod¾a doterajšej právnej ú- pravy bolo možné povoli odklad platenia alebo zaplatenie dane až po uplynutí jedného roka odo dòa, kedy mala by daò zaplatená. Správca dane mohol povoli odklad alebo splátky len vo veci jedného daòového nedoplatku za urèité zdaòovacie obdobie. Pod¾a novej právnej úpravy bude možné povoli splátky alebo odklad za viaceré zdaòovacie obdobia a- lebo na viaceré daòové nedoplatky. Správca dane vydá na každú daò alebo daòový nedoplatok samostatné rozhodnutie. Z dôvodu možnosti širšieho využitia inštitútu odkladu platenia dane a platenia dane v splátkach sa novelou stanovuje, že výška dane alebo daòového nedoplatku do 3000 eur nemusí by zabezpeèená záložným právom iným spôsobom zabezpeèenia záväzkov pod¾a OZ. (fs) VYPOÈÍTAJTE SI DÔCHODOK Priemerná nominálna mesaèná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky sa v 3. štvrroku 2016 oproti 3. štvrroku 2015 zvýšila o 3,3 % a dosiahla 889 eur. Pod¾a údajov Štatistického úradu SR, reálna mzda sa medziroène zvýšila o 4 % najmä kvôli vykazovanému poklesu spotrebite¾ských cien. Najviac zarábali zamestnanci v odvetví informácie a komunikácia (1672 eur), finanèné a poisovacie èinnosti (1563 eur) a dodávka elektriny, plynu a pary (1517 eur). Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (593 eur), ostatných èinnostiach (622 eur) a v stavebníctve (655 eur). Pri hodnotení priemernej mzdy v krajoch, najviac zarábali zamestnanci v Bratislavskom kraji (1116 eur), najmenej 689 eur v Prešovskom kraji. Náš okres zïaleka nedosahuje ani priemer Prešovského kraja. Priemerná nominálna mesaèná mzda za 3. štvrrok má vplyv na výpoèet dôchodkovej hodnoty pre budúci rok. Dôchodková hodnota spolu s poètom odpracovaných rokov (dobou dôchodkového poistenia) a o- sobným mzdovým bodom (v závislosti od priemernej mzdy) je jednou z troch rozhodujúcich velièín na výpoèet dôchodku. Aktuálnu dôchodkovú hodnotu pre nasledujúci rok zverejòuje Sociálna poisovòa najneskôr 31. decembra, ale vypoèíta si ju môžeme aj sami, ak poznáme výšku priemernej mzdy za 3. štvrrok tohto roku. Dôchodková hodnota na rok 2017 bude urèená ako súèin (násobok) dôchodkovej hodnoty v roku 2016 (10,9930 eura) a podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrrok 2016 (889 eur) a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrrok 2015 (861 eur). Matematický vzorec pre výpoèet: 10,9930 x (889 : 861) = 11,3505. Napríklad poistencovi, ktorý má zapoèítaných 40 rokov dôchodkového poistenia a priemerný mzdový bod 1,0, pri odchode do dôchodku v decembri 2016 prináleží dôchodok vo výške (40 x 1,0 x 10,6930) 427,72 eura + tohtoroèné zvýšenie o 1,8 eura = suma 429,52 eura. Poistencovi, ktorý odíde do dôchodku v januári alebo v priebehu roka 2017, za rovnakých podmienok (odpracovaných 40 rokov a s priemerným osobným mzdovým bodom 1,0) bude vypoèítaný dôchodok (40 x 1,0 x 11,3505) v sume 454,02 eura. Keïže v roku 2017 sa dôchodky zvýšia o 8,2 eura = výsledná suma dôchodku bude 462,22 eura. Poznamenávame, že minimálne dôchodky na budúci rok nebudú zvýšené. Vek odchodu do dôchodku (poistencom narodeným v roku 1955) sa na budúci rok zvýši zo 62 rokov na 62 rokov a 76 dní. Platí to aj pre ženy, ktoré vychovali jedno diea. Od 1. januára 2017 sa výška príspevkov do 2. dôchodkového piliera zvýši zo 4 % na 4,2 % vymeriavacieho základu. Sadzba sa bude každoroène zvyšova o 0,25 % až do roku Otázka: Dobrý deò, chcem sa opýta, že ak sa dedí nepatrný majetok, dedím aj všetky dlhy? Platila som trovy oh¾adne otcovho pohrebu a otcove dlhy boli vaèšie ako jeho majetok. Notár povedal, že nezodpovedám za dlhy. Ïakujem, Andrea Odpoveï z poradne notára a mediátora: Áno, notár, ktorý prejednával "vaše" dedièstvo, vás pouèil správne. Ak došlo ku skonèeniu konania o dedièstve vydaním uznesenia o vydaní nepatrného majetku alebo majetku, ktorý nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom a následnému zastaveniu konania pod¾a 188 CMP, došlo síce k právoplatného skonèeniu konania o dedièstve, ale nie k prejednaniu dedièstva. Pre vás má toto rozlíšenie ve¾ký význam práve z h¾adiska zodpovednosti za prípadné dlhy poruèite¾a. Zodpovednos za dlhy poruèite¾a sa v slovenskom dedièskom práve totiž zakladá na zodpovednosti dedièa, a to do výšky ceny nadobudnutého dedièstva pod¾a 470 Obèianskeho zákonníka. Vy však nie ste dedièom pod¾a koneèného rozhodnutia, pretože došlo k vydaniu úradného rozhodnutia o zastavení konania a ako osoba, ktorá sa postarala o pohreb poruèite¾a ste síce úèastníkom s procesným právom na nepatrný majetok z dedièstva, ale nie ste dedièom, ktorý by tento majetok dedil. Vy ho nadobúdate nie dedením alebo úradným rozhodnutím na základe procesného postupu súdu. A keïže ani niè nededíte, nemáte ani žiadnu zodpovednos za prípadné dlhy poruèite¾a. Zodpovednos by ste mali, ak by došlo k dodatoènému konaniu o dedièstve, v ktorom by ste vystupovali ako dediè a prípadne by ste aj majetok z dedièstva aj nadobudli. Otázka: Som dediè, ktorý bol prenajímate¾om dedeného domu dva roky po smrti poruèite¾a. Na dedièskom konaní som ostatných dedièov vyplatil a stal sa výluèným vlastníkom. Majú ostatní dedièi právo požadova podiel z prenájmu za dobu od smrti poruèite¾a do dedièského konania (t. j. za dva roky)? K akému dátumu som nadobudol dedièstvo? Ku dòu smrti poruèite¾a, alebo ku dòu prejednania dedièstva èi zápisu do katastra? Ïakujem za odpoveï, Gabo Odpoveï z poradne notára a mediátora: Vaše otázky a úvahy sú na mieste. Pod¾a právneho poriadku SR platného od roku 1950 platí v dedièskom práve tzv. delaèný princíp, pod¾a ktorého sa dedièstvo nadobúda smrou poruèite¾a. To znamená, že dediè vstupuje do všetkých práv a povinností, okrem tých, ktoré zanikajú smrou poruèite¾a (napr. vyživovacia povinnos, autorské práva, osobné práva...), okamihom smrti poruèite¾a. Samozrejme, od smrti poruèite¾a do skonèenia dedièského konania, ktorého výsledkom je meritórne rozhodnutie o nadobudnutí dedièstva, uplynie nejaký èas, poèas ktorého sú dedièmi všetkého majetku a dlhov všetci dedièia spoloène a nerozdielne. Keïže v koneènom dedièskom rozhodnutí notára sa "len" deklaruje prechod majetku z poruèite¾a na dedièa alebo dedièov, dedièia nadobúdajú veci z dedièstva spätne ku dòu smrti a pod¾a toho sa posudzujú všetky ostatné okolnosti a pomery pri dedení. Preto, pokia¾ ste práve vy zdedili tento majetok, ktorý ste od smrti prenajímali, stali ste sa jeho vlastníkom ku dòu smrti, hoci na základe právoplatného dedièského rozhodnutia vydaného po dvoch rokoch od smrti, a tak sú všetky výnosy z tohto majetku len vaše. JUDr. Miriam Imrich Breznošèáková, PhD., notár & mediátor vo Vranove nad Top¾ou a v Hanušovciach nad Top¾ou, tel. (057) , , ZVYŠOVANIE ODVODOV DO 2. PILIERA 2024, kedy dosiahne výšku 6 % z vymeriavacieho základu. Odvod poistného na starobné poistenie do 1. piliera (do Sociálnej poisovne) sa bude pre sporite¾ov v 2. pilieri adekvátne znižova tak, aby odvod oboch príspevkov zostal vo výške 18 % z vymeriavacieho základu. U odvádzate¾ov platieb (zamestnávatelia, SZÈO, dobrovo¾ne poistení) nedochádza ku zmene.

6 VRANOVSKÉ NOVINY 19. decembra strana AMIDO-EXQUISIT, s.r.o. v ý r o b c a POSTE¼NEJ BIELIZNE Podniková predajòa Mlynská 1628 Vranov nad Top¾ou (oproti Ela marketu) Nemáte ešte darèeky pre svojich blízkych? POSTE¼NÁ BIELIZEÒ už od 14,- Super elastické napínacie plachty, rôzne ve¾kosti, cena už od 3,90 U nás nájdete slovenskú kvalitu V našej ponuke nechýbajú: PRESTIERADLÁ: froté, bavlna, thermo a superstretch POSTE¼NÁ BIELIZEÒ: bavlna, flanel, krep, damask a bavlnený satén DARÈEKOVÉ SADY: uterákov, osušiek aj s vianoènou tematikou obrusy, štóly, prehozy, deky, paplóny, vankúše, župany PRE DETI: DISNEY poste¾ná bielizeò, osušky a vankúšiky V decembri máme otvorené aj v sobotu od 8.00 do hod. Tešíme sa na Vašu návštevu, sme tu pre Vás Kúpim lúpané vlašské orechy (svetlé, suché), 5,- /kg. Tel AUTOŠKOLA - KURZY zákl. kurz, vodièi sk. B stavebné stroje, žeriavy vysokozdvižné vozíky ïalšie rekvalifikácie... Info: Predám 2-izbový prerobený tehlový byt na Rodinnej oblasti vo Vranove. Cena dohodou. Súrne. Telefón Dáme do prenájmu 3-izbový byt 12 kilometrov od Vranova. Tel , volajte po 17. hodine. Odstúpim zariadenú kanceláriu 19 m 2 na námestí v centre Vranova, internetové pripojenie, k dispozícii kuchynka, toaleta so sprchou... Tel Predám 7 a 9-mesaèné králiky a 130-litrovú mraznièku znaèky Samsung. Cena dohodou. Tel (inz) Obvodná po¾ovnícka komora vo Vranove oznamuje širokej verejnosti, že v mesiaci január 2017 otvorí kurz o prvý po¾ovný lístok. Záujemcovia sa môžu nahlási v kancelárii OPK na Kalinèiakovej 871/6 (v budove Autoškola - Madura), alebo telefonicky na èíslach , PRÍLEŽITOS PRE NAJSCHOPNEJŠÍCH Ukonèil si VŠ (SŠ) a si nezamestnaný evidovaný na úrade práce? Ak sa chceš v živote presadi, si bezúhonný, zaujímaš sa o verejné dianie, ovládaš slovenský jazyk a štylistiku, máš skúsenosti s publikaènou èinnosou, si schopný rýchlo sa nauèi ovláda poèítaèové programy (PageMaker, CorelDraw, ACDSee...), máš skúsenosti s digitálnou fotografiou, vodièský preukaz skupiny B, si komunikatívny, ochotný pracova nonstop aj pod stresom, budeš schopný osvoji si základy legislatívy týkajúcej sa podnikania, samosprávy a štátnych orgánov..., potom zašli svoje curriculum vitae bez chránených osobných údajov na: Príležitos vhodná pre dve spolupracujúce osoby s možnosou priebežného zaškolenia. Inzerát - Rodinný dom Obec Kvakovce, Domašská è. 97/1, , IÈO: (ïalej len vyhlasovate¾ ) vyhlasuje v zmysle ust. 281 a nasl. zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. 9a zák. è. 138/1991 Zb. o majetku obcí, obchodnú verejnú súaž è. 6/2016 na predaj prebytoèného nehnute¾ného majetku obce Kvakovce, a to na: Èíslo Cena Por. Názov nehnute¾nosti Poznámka znalec. stanovená è. posudku znalcom 1. Èas budovy starej školy Budova sa nachádza na pozemku parc. è. 82/8 - zast. plochy 30/ ,77 2. Pozemok pod budovou Parc. è. 82/8 o výmere 112 m 2 - zastavané plochy a nádvoria 30/ ,76 3. Pozemok za budovou Parc. è. 82/9 o výmere 39 m 2 - zastavané plochy a nádvoria 30/ ,97 4. Pozemok pred budovou Parc. è. 82/10 o výmere 169 m 2 - zastavané plochy a nádvoria 30/ ,87 5. Všeobecná hodnota stavieb a pozemku je spolu 3040,- Jedná sa o èas staršej budovy, ktorá v minulosti slúžila ako budova školy. Stavba je suchá, v peknom prostredí, s vlastným prístupom. Po rekonštrukcii vhodná na bývanie alebo na víkendový dom. Cena bola stanovená súdnym znalcom Ing. Františkom Kaèmárom. Podmienky Verejnej obchodnej súaže schválilo obecné zastupite¾stvo a nájdete ich vrátane znaleckého posudku na internetovej stránke obce Kvakovce Bližšie informácie na telefónnom èísle 057/ Ponuku je potrebné predloži do 10. januára 2017 do hodiny. Otváranie obálok sa uskutoèní dòa 10. januára 2017 o 9.15 hodine v kancelárii obecného úradu a je verejne prístupné.

7 7. strana VRANOVSKÉ NOVINY 19. decembra 2016 HLASUJTE ZA NAJLEPŠÍCH ŠPORTOVCOV NÁŠHO KRAJA H ¾ a d á m e kuchára - kuchárku do reštaurácie Domaša Solaris - Eva. Pre viac informácií volajte na èíslo R E M A NONSTOP POHREBNÉ SLUŽBY na Mlynskej è vo Vranove a v Èemernom (bývalá PNZ) Tel SPOMIENKY Dòa 28. decembra 2016 s hlbokým žia¾om si pripomenieme 2. výroèie, kedy nás navždy opustila milovaná manželka, mamka a babka Margita Daòková z Vranova. Jej svetlá pamiatka ostáva navždy v našich srdciach. Kto ju poznal, nech v myšlienkach spomína. Smútiaca rodina Žiarila z Teba láska a dobrota, budeš nám chýba do konca života. Aj keï už nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami... Dòa 24. decembra uplynie 6 rokov od chvíle, keï nás navždy opustil otec, syn, brat, švagor a priate¾ Michal Baran z Banského. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. S láskou spomínajú deti, mama a sestry s rodinami Dòa 13. decembra uplynul rok od chvíle, kedy nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, svokor, dedko a pradedko Mikuláš Staško z Èemerného. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina Prešlo už neuverite¾ných 14 rokov odvtedy, èo nás 27. decembra neèakane navždy opustil náš brat Mikuláš Jefanov. Drahý Mio! Stále si tu s nami. S láskou na Teba spomínajú Tvoje sestry Nina a Táòa s rodinami "Kto ho poznal, spomenie si. Kto ho mal rád, nezabudne. Žiješ v srdciach tých, ktorí a milovali..." Naše ubolené srdcia v týchto dòoch spomínajú na nášho drahého syna Štefana Sivèa, rod. z ¼ubiše, ktorý z tohto sveta náhle odišiel 24. decembra 2015 vo veku 42 rokov. Prešovský samosprávny kraj pripravuje 19. januára vyhlásenie najúspešnejších športovcov kraja za rok Už tradiène budú ocenené kategórie najúspešnejší športovec PSK, najúspešnejší športovci PSK bez urèenia poradia, najúspešnejšie kolektívy dospelých, mládeže, žiakov stredných škôl èi najúspešnejšia stredná škola. Do hlasovania sa môže zapoji aj verejnos, ktorá rozhodne o víazovi internetového hlasovania. Všetky nominácie sú zverejnené na webovej stránke PSK Uzávierka je 16. januára Z nášho okresu sú nominovaní kulturista Vladimír Roško, karatista Richard Doliniè, boxer Marián Džupka, džudistka Viktória Miková, všetci z Vranova, horský cyklista Jozef Ondiè z Hanušoviec, canicrossári Michal Ivanèo a Tamara Ivanèová, z družstiev džudisti a boxeri MŠK Vranov èi mažoretky Varanovia. Spolu bolo nominovaných 55 jednotlivcov a 25 POÏAKOVANIE Sú tu Vianoce - sviatky lásky a pokoja. Touto cestou ïakujem láskavému a dobrému èloveku MUDr. Dušanovi Hanidžiarovi za lekársku odbornos a ¾udský prístup k pacientom. Želám pánovi doktorovi šastné a požehnané Vianoce a do nového roku všetko najlepšie. Vïaèná pacientka Dòa 1. januára 2017 uplynie 10 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil náš manžel, otec a dedko Imrich Pavel zo Zámutova. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Zostal si stále v našich srdciach... Manželka a dcéry s rodinami kolektívov vrátane zdravotne hendikepovaných športovcov. Najlepších športovcov a kolektívy urèí komisia na základe schválených kritérií, v ktorých podstatnú úlohu zohráva úèas a umiestnenie na OH, MS, ME, na podujatiach Svetového pohára èi Majstrovstvách SR. Zoh¾adòuje sa aj to, èi ide o reprezentanta Slovenska, jeho dlhodobá špièková výkonnos a do úvahy sa berie pozícia lídra úspešného tímu. Slávnostné vyhlásenie sa uskutoèní vo štvrtok 19. januára 2017 v historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Pôjde už o štrnásty roèník ankety. hovorkyòa PSK Daša Jeleòová Streda 21. decembra o hodine PLANETÁRIUM, francúzsky mysteriózny film. Koniec 30. rokov 19. storoèia. Dve americké sestry sú na európskom turné. Na svojich seansách sa snažia vyvoláva duchov. Ku koncu turné sa stretávajú s Andrém, ktorý dievèatám ponúkne roèný kontrakt s tým, že chce rozbehnú ve¾kú show. Èeské titulky. Mládeži do 12 rokov nevhodný. Štvrtok, piatok 22. a 23. decembra o 17. hod. FANTASTICKÉ ZVERY A ICH VÝSKYT, americké rodinné fantasy. Newt Scamender v roku 1926 dokonèil svetovú výpravu za h¾adaním a dokumentáciou výnimoèného výskytu magických stvorení. Jeho krátke zastavenie v New Yorku by sa zaobišlo bez nehody, keby nebolo mukla menom Jacob, strateného magického kufríka a úteku niektorých fantastických zverov. Slovenský dabing. Mládeži do 12 rokov nevhodný. Štvrtok, piatok 22. a 23. decembra o hod. PREÈO PRÁVE ON? Americká komédia. Najhoršie sny sa môžu splni napríklad aj na Vianoce. A presne to sa stalo Nedovi, ktorý prišiel s rodinou za dcérou a jej novým priate¾om. Tešil sa, že na sviatky bude rodina pokope. Èaká ho však totálny šok. Slovenské titulky. Mládeži do 15 rokov nevhodný. Utorok 27. decembra o 17. hod. v 3D, streda, štvrtok 28. a 29. decembra o 17. hod. v 2D SPIEVAJ, americká rodinná animovaná komédia. Buster Moon má poslednú šancu zachráni divadlo, ktoré zdedil po svojom otcovi. Všetko staví na ve¾kolepú talentovú spevácku súaž, akú svet ešte nevidel. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súažiacich, je pestrý aj ich repertoár. Slovenský dabing. Mládeži prístupný. Utorok, streda 27. a 28. decembra o hod. MANŽEL NA HODINU, èeská rodinná komédia. Pokraèovanie èeskej komédie Hodinový manžel sleduje ïalšie osudy štvorice hráèov vodného póla z Nymburku, ktorí zaèali pracova ako hodinoví manželia. Mládeži do 12 rokov nevhodný. Štvrtok 29. decembra o hod. v 3D, piatok 30. decembra o hod. v 2D, sobota 31. decembra o 17. hod. v 2D ASSASSIN'S CREED, americký akèný film. Vrah Callum Lynch je nedobrovo¾ne vyslobodený z cely smrti len preto, aby sa stal súèasou storoèného boja medzi asasínmi, templármi a španielskymi inkvizítormi. Jeho novým väzením sa stáva tajné zariadenie Abstergo vybavené revoluènou technológiou Animus, ktorá odha¾uje v ¾udskej DNA genetické spomienky. Slovenské titulky. Mládeži do 12 rokov nevhodný. Piatok 30. decembra o 17. hod., sobota 31. decembra o 15. hod. TROLLOVIA, a- merická rodinná animovaná komédia. Trollia princezná Poppy a jej kamarát Vetvoš musia vyslobodi všetkých obyvate¾ov dediny z väzenia zlých Bergenov. Slov. dabing. Ml. prístupný. KTO SLÚŽI Rozpis pohotovostných stomatologických služieb vykonávaných poèas víkendov a sviatkov v èase od 8. do 11. hodiny. V sobotu 24. decembra slúži MUDr. Frena v zubnej ambulancii v Bukóze v Hencovciach, v nede¾u 25. decembra MUDr. Hanušovský v hoteli Patriot vo Vranove, v pondelok 26. decembra MUDr. Hlavatá na Štúrovej 134/2 vo Vranove, v sobotu 31. decembra MUDr. Majerníková, PhD., v Èemernom, v nede¾u 1. januára 2017 MU- Dr. Balèáková, PhD., na Prešovskej ceste v Hanušovciach, v piatok 6. januára MUDr. Bilecová v ZŠ Juh vo Vranove, v sobotu 7. januára MUDr. Brehovská na Gymnáziu vo Vranove a v nede¾u 8. januára MDDr. Borošová v ambulancii na Nám. slobody pri ÈSOB vo Vranove.

8 VRANOVSKÉ NOVINY 19. decembra strana ABSOLÚTNE PORADIE VRANOVSKEJ BEŽECKEJ LIGY POVINNÉ ÈÍTANIE - NEPOVINNÉ ÈÍTANIE Svet na Trasovisku (J. Cíger Hronský) Svet na Terase Panna zázraènica (D. Tatarka) Panna - dnes už - zázraènica Americká tragédia (T. Dreiser) Americká tragikomédia Dobrý èlovek ešte žije (R. Rolland) Dobrý èlovek už dožíva Zakliata panna vo Váhu a divný Janko (J. Krá¾) Naliata panna vo Váhu a pivný Janko (Ján K-a) Vo vo¾nej chvíli skúste vylúšti sudoku a precvièi si mozog. Vyplòte mriežku tak, aby každý stå- Patriot vranovská bežecká liga zverejnil absolútne poradie 4. roèníka ligy: 1. miesto Filip Džubara Prima SH Vranov, 2. Roman Bak Generali Vranov, 3. Richard Stohl Patriot Fitnes, 4. Michal Ivanèo ŠK Banské, 5. Milan Ondrièko Generali Vranov, 6. Maroš Bak Baki Team, 7. ¼ubomír Prok STD Vranov, 8. Branislav Kmec STD, 9. Samuel Prištiak z Hermanoviec, 10. Igor Pribula Prima SH, 11. Samuel Sciranka z Hermanoviec, 12. Martin Illéš Spartan Patriot Team, 13. Anton Sluka zo Saèurova, 14. Michal Barna Prima SH, 15. Pavol Paèuta z Lomnice, 16. Marek Darida z Vranova, 17. Dominik Sopko zo Seèovskej Polianky, 18. Martin Bendík z Hermanoviec, 19. Vladimír Sabol, Maroš Bartko, 21. Matúš Hajník, všetci z Vranova, 22. Sergii Raschupkin ŠK Banské, 23. Jaroslav Pancurák, 24. Ján Rovòák, obaja Vranovské vydry, 25. Róbert Fedor z Vranova, 26. Jozef Ambróz zo Saèurova, 27. Jozef Urban zo Seèovskej Polianky, 28. Marek Cerula Spartan Patriot, 29. Patrik Kopèo MŠK Vranov, 30. Martin Fazekaš ¼adoborci Vranov, 31. Miroslav Mikloš z Juskovej Vole, 32. Šimon Škreptáè Spartan Patriot, 33. Štefan Ivanko z Kamennej Poruby, 34. Jozef Niko z Hermanoviec, 35. Andrej Baran MŠK, 36. Pavel Tomko ¼adoborci, 37. Matúš Koprivòák z Tovarného, 38. Jonatan Juhašèik z Hermanoviec, 39. Viktor Holub ¼adoborci, 40. Ján Šimko z Vranova, 41. Slavomír Serafín Espresso Vranov, 42. Zuzana Stanovèáková z Vranova, 43. Pavol Goda zo Seèovskej Polianky, 44. Peter Janoško z Vranova, 45. Michal Kachman Vinièkare Vranov, 46. Gabriel Ondriè z Hermanoviec, 47. Tamara Ivanèová ŠK Banské, 48. Pavol Tomko z Rudlova, 49. Viera Juhašèíková, 50. Júlia Barlová, 51. Pavol Juhašèík, všetci z Vranova, 52. Erik Ïurišin, 53. Jozef Illéš, obaja Spartan Patriot, 54. Jakub Gera, 55. Anna Matiová, obaja ŠK SUDOKU AKO RELAX pec, riadok i štvorec s 9 políèkami obsahoval èísla od 1 do 9. Èísla sa nesmú opakova. (r) Banské, 56. Anna Zavodniková STD, 57. Anna Matisová, 58. Miroslava Sobotková, obidve z Vranova, 59. Matúš Tirpák zo Soli, 60. Peter Šu¾, 61. Tomáš Majorský, obaja ŠK Banské, 62. Jana Lukaèková z Rudlova, 63. Pavol Demèák z Komáran, 64. Jozef Grec z Èaklova, 65. Daniel Oráè z Vyšného Žipova, 66. Mária Ivanèová ŠK Banské, 67. Miroslav Feri zo Zámutova, 68. Mária Banèanská z Vranova, 69. Jaroslav Svepeš zo Seèovskej Polianky, 70. Tomáš Andrejko zo Saèurova, 71. Marek Nemèík, 72. Jakub Paèuta, obaja ŠK Banské, 73. Jaroslav Erdélyi z Hencoviec, 74. Róbert Ropovík Spartan Team Gymnázium, 75. Michal Veselovský ŠK Banské, 76. Jozef Vasilišin z Vranova, 77. Vladimír Petruš A- lio Vranov, 78. Peter Kostelník ZŠ Bernolákova, 79. Dušan Kostovèik z Vranova, 80. Zuzana Hladová zo Soli, 81. Michaela Alksnevièius, 82. Beáta Dankovièová, obidve z Vranova, 83. Miroslav Krištan z Hlinného, 84. Michal Rovòák Vranovské vydry, 85. Radovan Zajíc ZŠ Kukuèínova, 86. Peter Jevèák st. Pak-Stav Vechec, 87. Katarína Hladová zo Soli, 88. Peter Macko z Èièavy, 89. Simona Perejdová, 90. Júlia Markušová, o- bidve z Vranova, 91. Zuzana Schriffel Spartan Patriot, 92. Sandra Ivanková z Kamennej Poruby, 93. Peter Jakubek, 94. Martin Buzáš, obaja z Vranova, 95. Kristián Koper, 96. Jana Šèerbová, obidvaja ŠK Banské, 97. Jana Bucha¾ová, 98. Mária Vasi¾ová, obidve z Vranova, 99. NA PRETEKOCH Poradie našich pretekárov v cieli 17. roèníka Mikulášskeho behu v Bardejove na trati dlhej 6 kilometrov za úèasti 48 bežcov: 12. Michal Ivanèo, 25. Tamara Ivanèová, 37. Mária Ivanèová, všetci z ŠK Banské. Michal Ivanèo na Top¾anskom behu v Bardejove na trati dlhej 9,3 kilometra za úèasti 49 pretekárov dobehol na 16. mieste. (i) Michal Krivák Javorina Rudlov, 100. Alžbeta Madejová z Vranova, 101. František Kozuba¾ z Hanušoviec, 102. Tibor Šereš z Èaklova, 103. Petronela Stohlová Patriot Fitnes, 104. Erika Barlová, 105. Martin Matisko, 106. Jozef Vasilišin, všetci z Vranova, 107. Slavomír Serafín Espresso, 108. Miroslav Dzurovèin, 109. Viera Dzurovèinová, 110. Miroslava Hrubovská, všetci z Vranova, 111. Tomáš Jusko, 112. Jozef Jakubov, o- baja z Vechca, 113. Matúš Tirpák z Vranova, Adam Kopèo z Kopèo team Èemerné. (po, i) NAJLEPŠÍ STRELCI Najlepší strelci okresnej futbalovej ligy po jesennej èasti, starší dorast skupina A: Maroš Chromý Seèovská Polianka 10 gólov, Juraj Habina Vechec a Daniel Ma¾ár Hencovce po 8 gólov, Jerguš Demèák So¾ a Dávid Trella Saèurov po 6 gólov, Marek Furdak Seèovská Polianka, Jozef Soták Saèurov a Ivo Tongel Hencovce po 5 gólov, Vladislav Bakajsa Nižný Hrušov, Pavol Goda S. Polianka, Jozef Mitraš Bystré, Vladimír Maïuran Saèurov po 4, atï. ZABEHAJME SI V pondelok 26. decembra sa v Bardejove pobeží 10-kilometrový Vianoèný beh. Štart je o 10. hodine na futbalovom štadióne Partizán. Predsilvestrovský 5 km beh v Humennom odštartujú 30. decembra od MSKS na Gorkého ulici. Žiaci štartujú o 14. hodine a dospelí o 15. hodine. Silvestrovský beh v Prešove na 7 km trati sa pobeží 31. decembra od 10. hodiny spred ZŠ na Šmeralovej ulici. Horovská silvestrovská desiatka odštartuje o 11. hodine pred kultúrnym domom. (po) PO MOHYLÁCH Turisti v N. Hrušove usporiadajú 31. decembra 3. Silvestrovský pochod po hrušovských mohylách. Štart o 10. hodine. (i) VRANOVSKÉ NOVINY - Vychádzajú v pondelok. EÈ na MK SR: EV 2872/09. Vydavate¾: Mgr. Ladislav Krivda, sídlisko Okulka 9/5, Vranov n. T., IÈO: Adresa redakcie: Nám. slobody 6 (budova VÚB), Vranov n. T. Tel Uzávierka vo štvrtok do hod., pre objednané inzeráty v piatok do hod., pre športové správy v nede¾u do hod. Redakcia otvorená v utorok ISSN až piatok od 8. do 12. hodiny a od 13. do 15. hod.

OBEC LADA. UZNESENIE č. 172/2016 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lada konaného dňa 12. decembra 2016

OBEC LADA. UZNESENIE č. 172/2016 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lada konaného dňa 12. decembra 2016 UZNESENIE č. 172/2016 s ch v a ľ u j e program 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva Prítomní: 5 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,Janka Krupová Za: 5 Mgr. Miroslav Verčimák,

Více

Všeobecne záväzné nariadenie. č. 2/2014/VZN. Článok l. Úvodné ustanovenia. Článok 2

Všeobecne záväzné nariadenie. č. 2/2014/VZN. Článok l. Úvodné ustanovenia. Článok 2 Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia 6a zákona č. 13511961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti

Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti Mesto Leopoldov v súlade s ustanovením 6 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z.

Více

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť:

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť: - schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.09.2015 uznesením č. 261, účinnosť: 02.10.2015 Mesto Trenčín, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky

Více

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 24. júna 2014 Materiál číslo: 529 /2014 Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 148 a 149 k.ú.

Více

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

Více

1 Základné ustanovenie

1 Základné ustanovenie VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE č. 2/2012 o miestnych daniach ( daň za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje Vyvesené na úradnej tabuli: 12.12.2012 Zvesené

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Mestský úrad 062 01 Starý Smokovec Tatranská Lomnica, 01.06.2015 Vec Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2015 Žiadosť o úpravu rozpočtu našej školy podávame

Více

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e M e s t s k ý ú r a d v N i t r e Mestskému zastupiteľstvu v Nitre V Nitre dňa 11.05.2011 Číslo materiálu: 116/2011 K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc.

Více

UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HNÚŠTI. Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 24/316/2016 zo dňa

UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HNÚŠTI. Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 24/316/2016 zo dňa č. 24/316/2016 zo dňa 19.9.2016 Mestské zastupiteľstvo k bodu: Dodatok č. 2 k VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v meste Hnúšťa a o postupe pri nájme bytov, ktoré sú majetkom mesta

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 6. novembra 2012 Materiál číslo: 125 /2012 Návrh na prenájom objektu bývalých detských jaslí Haanova 7, Bratislava-Petržalka

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 29.9.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 03.decembra 2013 Materiál číslo: 304/2013 Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov a pozemku v objekte

Více

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra Číslo materiálu: 375 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na schválenie Dodatku č. 15 k Nájomnej zmluve

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Finančné pásma na nákup potravín Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Legislatíva zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 140 vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z.

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Nájomné mestské byty na ulici Športová č. 37,39,41 a Športová č. 45,47 - informácia

Nájomné mestské byty na ulici Športová č. 37,39,41 a Športová č. 45,47 - informácia Nájomné mestské byty na ulici Športová č. 37,39,41 a Športová č. 45,47 - informácia Mesto Gelnica má vo vlastníctve obytné domy na ulici Športovej č. 37,39,41 a Športovej č. 45,47. Výstavba týchto objektov

Více

Ing.Martin Kapitulík, poslanec MZ v Žiline NADOBUDNUTIE ŠPORTOVEJ HALY NA BÔRIKU

Ing.Martin Kapitulík, poslanec MZ v Žiline NADOBUDNUTIE ŠPORTOVEJ HALY NA BÔRIKU Ing.Martin Kapitulík, poslanec MZ v Žiline Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Mestskú radu v Žiline Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2016 Návrh k bodu

Více

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017 Mesto Senica v súlade s ustanovením 6 ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb. ) a ustanoveniami 77-83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych

Více

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra Číslo materiálu: 563 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na schválenie Dodatku č. 17 k Nájomnej zmluve

Více

Ing. Miroslav Macák, starosta obce Slovenská Ľupča

Ing. Miroslav Macák, starosta obce Slovenská Ľupča Ing. Miroslav Macák, starosta obce Slovenská Ľupča V Slovenskej Ľupči 3. máj 2011 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Slovenská Ľupča ktoré sa uskutoční: dňa 10. mája 2011

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 19. februára 2013 Materiál číslo: 174/2013 Návrh na prenájom nebytových priestorov na Topoľčianskej 12, 851 05 Bratislava

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z.

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Trnávka číslo : 18.12.2010 zo dňa : 23.12.2010 Účinnosť

Více

OBEC D O L N Ý O H A J. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 8/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015

OBEC D O L N Ý O H A J. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 8/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015 OBEC D O L N Ý O H A J NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 8/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015 Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle 6 ods.

Více

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : 8.12.2016 bod číslo: 10 10. Návrh VZN č. 11 /2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

Uznesenie z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré konalo dňa 25. marca 2008 v zasadačke MsKS Sládkovičovo

Uznesenie z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré konalo dňa 25. marca 2008 v zasadačke MsKS Sládkovičovo Uznesenie z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré konalo dňa 25. marca 2008 v zasadačke MsKS Sládkovičovo Uznesenie č. 179/MsZ 2008 Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo

Více

OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, Lietava

OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, Lietava OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, 013 18 Lietava Číslo: 155/Cho/2014 Z á p i s n i c a Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Podhorie konaného dňa 19.2.2014 o 17.00 hod. v zasadačke obecného

Více

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok 2014 Júlia Pšenková Zákonník práce 119 a paragraf 119a: mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie)

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) Materiál na 04. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 05.05.2015 Voľba miestneho kontrolóra

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE NA ROK 2017 V záujme vytvárania priaznivejších podmienok vykonávania štátnej služby štátnymi zamestnancami na rok 2017 zmluvné strany štát zastúpený v

Více

V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E OBCE VIŠŇOVÉ č. 1 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ. 1 Predmet úpravy

V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E OBCE VIŠŇOVÉ č. 1 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ. 1 Predmet úpravy Obecné zastupiteľstvo obce Višňové v súlade s ustanovením 6 ods. 1 a ustanovením 11 ods. 4 písm. d), e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením 2

Více

V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E OBCE VIŠŇOVÉ 1/2010 zo dňa O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ na kalendárny rok 2011

V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E OBCE VIŠŇOVÉ 1/2010 zo dňa O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ na kalendárny rok 2011 V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E OBCE VIŠŇOVÉ 1/2010 zo dňa 14. 12. 2010 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ na kalendárny rok 2011 Obecné zastupiteľstvo obce Višňové v súlade s ust. 6 ods. 1 a ust.

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely upravený text zelenou farbou

Více

Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA)

Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA) Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA) (podľa 138 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok

Více

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe VZOR Príloha k opatreniu č. 338/2011 Z. z. Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti 1. Údaje o prijatí žiadosti 1 Evidenčné číslo žiadosti:

Více

u s t a n o v u j e Úvodné ustanovenie I. D A Ň Z NEHUTEĽNOSTI Daň z pozemkov

u s t a n o v u j e Úvodné ustanovenie I. D A Ň Z NEHUTEĽNOSTI Daň z pozemkov Návrh VZN zverejnení jeho vyvesením na úradnej tabuli obce Valaliky dňa: 20.10.2012 Návrh VZN prerokovaní a VZN prijaté obecným zastupiteľstvom obce Valaliky dňa 12.12.2012 VZN vyhlásené jeho vyvesením

Více

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku Predkladá Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku Na rokovanie dňa 09.06.2014 K bodu programu 3 Názov materiálu Návrh na odpredaj pozemku na

Více

Mierové námestie č. 8, Senec. Názov normy: Dodatok č. 4 k VZN Mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta

Mierové námestie č. 8, Senec. Názov normy: Dodatok č. 4 k VZN Mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta M E S T O S E N E C Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec Názov normy: Dodatok č. 4 k VZN Mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta Druh normy: Všeobecne záväzné nariadenie Účel normy: Tento dodatok k VZN

Více

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017 Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

TE / /OSM/2014

TE / /OSM/2014 TE - 1803/2014 43192/OSM/2014 Ladislav Hájas FARMER, IČO : 17 599 598, miesto podnikania Ľaliová ul. 11, 945 01 Komárno, žiada o predaj resp. prenájom pozemku parcely registra C č. 12862 o výmere 75272

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. p) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Více

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30.03.2017 Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod

Více

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Veľká Paka č. 18/2017 zo dňa

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Veľká Paka č. 18/2017 zo dňa Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Veľká Paka č. 18/2017 zo dňa 02.03.2017 Obecné zastupiteľstvo na svojom osemnástom zasadnutí prerokovalo: 1. Voľba návrhovej komisie 2. Kontrola plnenia

Více

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2014 - ustanovujúce K bodu programu ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Materiál

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012 MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 709/2012 Názov materiálu: Návrh na nakladanie s majetkom vo vlastníctve

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 23. 04. 2015 číslo materiálu: 15 Názov materiálu: Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej

Více

U z n e s e n i e č. 16

U z n e s e n i e č. 16 U z n e s e n i e č. 16 zo 16. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci dňa 21.9.2016 MsZ v Podolínci A) B e r i e n a v e d o m i e: 1.) Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí

Více

Vyhodnotenie plánu práce

Vyhodnotenie plánu práce Obecná knižnica v Lozorne Vyhodnotenie plánu práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch konaného dňa

Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch konaného dňa Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch konaného dňa 25.2.2015 Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny. PROGRAM: 1) Otvorenie zasadnutia 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov

Více

MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI

MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI Materiál na zasadnutie MsZ Číslo materiálu: 12 v Hlohovci, dňa 12.12.2013 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 123/2012 o úhradách za sociálnu

Více

Ž I A R N A D H R O N O M

Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č..../2015 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žiar nad Hronom

Více

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Číslo materiálu: 12-12/173/2015 Dátum predloženia: 21. september 2015 Materiál na rokovanie zastupiteľstva Návrh na zmenu Uznesenia 8/6 zastupiteľstva z 8.

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo

Více

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 :

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 : GJH-Prima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Súčet Test-13 Matematika test Na tento papier sa nepodpisuj. Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 20 minút. Test obsahuje 13 úloh a má 4 strany. Úlohy môžeš riešiť

Více

Všeobecne záväzne nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce.

Všeobecne záväzne nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ZEMNÉ Všeobecne záväzne nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Z e m n é VZN č. 2/2014 schválené uznesením

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 18 Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa 06.12.2011 a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 13.12.2011 N Á V R H na predaj pozemku pod garážou na Šoltésovej

Více

Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove.

Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove. Obec Pucov č. 214 026 01 Dolný Kubín Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove. Prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá využívania fitnes - klubu /obecnej posilňovne (ďalej len fitnes

Více

Obec Olešná v zmysle 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. vydáva

Obec Olešná v zmysle 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. vydáva NÁVRH! OBEC OLEŠNÁ Obec Olešná v zmysle 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE OLEŠNÁ č. 5/2015, ktorým sa upravujú úhrady

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

Mestské zastupiteľstvo v Stupave Bod č. 7 Mestské zastupiteľstvo v Stupave Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stupave dňa 15.12.2016 Odňatie majetku zvereného do správy príspevkovej organizácii Mestské kultúrne a informačné

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA takto: 1 Základné ustanovenie

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA takto: 1 Základné ustanovenie VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE č. 2 /2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Vyvesené na úradnej tabuli: 24.11.2014 Zvesené: 9.12.2014 Platnosť od 01.01.2015 Obec Sady

Více

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky P r o p o z í c i e školských majstrovstiev okresu Nové Zámky v cezpoľnom behu žiakov a žiačok jednotlivcov a družstiev ZŠ a SŠ v školskom roku 2015/2016 Vyhlasovateľ: Usporiadateľ: Termín: Ministerstvo

Více

Zmeny v dôchodkovom poistení od 1. novembra 2013 a 1. januára 2014

Zmeny v dôchodkovom poistení od 1. novembra 2013 a 1. januára 2014 Zmeny v dôchodkovom poistení od 1. novembra 2013 a 1. januára 2014 Zákon č. 338/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O R O Ž Ň A V A M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 27.04.2017 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Jozef Pančo a manželka Nora Pančová, č. 249, Drnava - priamy predaj pozemku

Více

Uznesenie č. 69/2015 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dubovica, dňa K bodu 4: Kontrola plnenia uznesenia

Uznesenie č. 69/2015 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dubovica, dňa K bodu 4: Kontrola plnenia uznesenia Uznesenie č. 69/2015 K bodu 4: Kontrola plnenia uznesenia Obecné zastupiteľstvo v Dubovici v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie informáciu o plnení uznesení

Více

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Manažment environmentálnych záťaži Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Legislatíva v oblasti EZ a strategické dokumenty 1. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

Samospráva obce Nová Vieska

Samospráva obce Nová Vieska Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nová Vieska Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce : 22.01.2015 Návrh VZN zverejnený na internetovej

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15. 12. 2011 N á v r h na schválenie prípadu hodného osobitného

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

Zmluva o spolupráci pri realizácii budúceho investičného zámeru. ktorú uzavreli:

Zmluva o spolupráci pri realizácii budúceho investičného zámeru. ktorú uzavreli: Zmluva o spolupráci pri realizácii budúceho investičného zámeru ktorú uzavreli: 1./ Mesto Želiezovce, IČO 307 696, so sídlom 937 01 Želiezovce, SNP č.2, zast. primátorom mesta, Ing. arch. Pavlom Bakonyim

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, Somotor. Smernica č. 5/2016. o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla

OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, Somotor. Smernica č. 5/2016. o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, 076 35 Somotor Smernica č. 5/2016 o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla Smernica č. 5/2016 o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A. Oktavián Novák, Rudná č zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava

M E S T O R O Ž Ň A V A. Oktavián Novák, Rudná č zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28.4.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Oktavián Novák, Rudná č.313 - zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava

Více

Dňa 10. decembra 2014 sa konalo prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke volebného obdobia v kancelárii starostu obce.

Dňa 10. decembra 2014 sa konalo prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke volebného obdobia v kancelárii starostu obce. 1 Z Á P I S N I C A z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke na volebné obdobie 2014-2018, ktoré sa konalo dňa 10. 12. 2014 v kancelárii starostu obce Prítomní : Novozvolení poslanci :

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

Súpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lovinobani, konaného

Súpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lovinobani, konaného Súpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lovinobani, konaného 26. 03. 2014. 1. k schváleniu overovateľov zápisnice a návrhovej komisie zostavovateľov uznesení Uznesenie č. 15/2014 Za overovateľov

Více

Kúpna zmluva č. 2/2011 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu

Kúpna zmluva č. 2/2011 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu / Kúpna zmluva č. 2/2011 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa 11 zákona Národnej

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více