23 firem na shortlistu v projektu CBRE Zasedačka roku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "23 firem na shortlistu v projektu CBRE Zasedačka roku."

Transkript

1 T I S K O V Á Z P R Á V A KONTAKT: Ivona Novotná, CBRE s.r.o., Corporate Communication Manager, Palladium, nám. Republiky 1a, Praha 1, T: , M: , 23 firem na shortlistu v projektu CBRE Zasedačka roku Zasedačka roku odhalí nejlepší pracovní prostředí firem v České republice 23 firem na shortlistu v projektu CBRE Zasedačka roku. Soutěž předčila očekávání, zapojilo se do ní celkem 72 firem napříč různými segmenty. Slavnostní vyhlášení soutěže bude 12. února Praha 21. ledna 2015 Celkem 72 firem přijalo výzvu do pilotního ročníku soutěže společnosti CBRE Zasedačka roku. Inovace je myšlenka, která hýbe prostorem a tento projekt si klade za cíl představit odborné i laické veřejnosti nejzajímavější pracovní prostředí firem v České republice a tedy jak firmy žijí. Na shortlistu, jenž představuje elitní výběr firem s nejvíce inspirativním pracovním prostředím v České republice, je nyní 23 firem. 12. února 2015 proběhne slavnostní vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích. Partnery prvního ročníku projektu se staly společnosti: CBRE, Cisco, LMC, Skanska, Steelcase, Dark Side a Moser. Richard Curran, Managing Director společnosti CBRE, řekl: Do soutěže se přihlásily firmy, které se snaží život v kancelářských prostorách pro obchodní partnery i své zaměstnance zpestřit a nabídnout jim co největší komfort a zázemí. Vybrat jednoho vítěze z každé kategorie nebude pro porotu jednoduchý úkol. Firmy mohou zvítězit ve třech kategoriích, kde v každé kategorii bude jeden vítěz. V kategorii Zasedačka roku jde především o ocenění místa, které nejlépe reprezentuje danou společnost. Zasedačka pro jednání i neformální setkání musí být místem, kde se hosté cítí komfortně a příjemně. Cena za Inovativní kancelářský koncept je oceněním za celkový pohled na kancelářské prostory, kde je důležitý kreativní nápad, který sjednotí prostory originální myšlenkou a zároveň bude sloužit ke svému účelu. Poslední kategorie, nazvaná Nejatraktivnější pracovní prostředí ocení firmu, která je nejatraktivnějším pro pohodlí svých zaměstnanců. Např. relaxační zóny, příjemné zasedačky, kavárny či telefonní boxy jsou již v některých firmách předpokládaným standardem. Tomáš Jindříšek, spoluzakladatel společnosti Dark Side, říká: Počet 72 přihlášených firem předčil má očekávání. Jsem velmi příjemně překvapen nejen množstvím přihlášených firem, ale i

2 současným trendem kancelářských prostor vytvořit co nejpohodlnější zázemí pro své zaměstnance, ať už se jedná o relaxační zóny, kavárny, komfortní zasedačky nebo dokonce sportovní zázemí. Nominace probíhala do 28. listopadu. Poté si všech 72 nominovaných firem prohlédla odborná porota ve složení Richard Curran (CBRE), Tomáš Ervín Dombrovský (LMC), Tomáš Jindříšek (Dark Side), Pavel Mauer (Grand restaurant), Ivo Němeček (Cisco), a Marie Passburg (Skanska). Z jejich odborného posouzení vzešlo 23 společností, které postupují do užšího výběru. SHORTLIST FIREM soutěže CBRE ZASEDAČKA ROKU 3M Air Bank Alza.cz AVAST Software CEMEX Czech Republic CeWe Color Česká podnikatelská pojišťovna Economia el nino parfum Google Havel, Holásek & Partners IN SPIRO Johnson & Johnson Loosers OP TIGER Philips Česká republika QED GROUP Seznam.cz SYMBIO Digital TECHO UNIFER UNILEVER ČR Hub Technologie a příjemné a inspirativní prostředí jsou klíčové Ivo Němeček, generální ředitel společnosti Cisco Česká republika, říká: Moderní zasedačka by měla skloubit eleganci s technologickou vyspělostí. Měla by využívat všech možností, které dnes technologie pro zasedací prostory a komunikaci nabízejí. Moderní videokonferenční řešení nahrazují ve firmách zastaralá audiokonferenční a prezentační vybavení. Vzdálení uživatelé dnes mají možnost připojit se a komunikovat hlasem, obrazem či sdílet obsah bez překážek z různorodých zařízení. Posílená je i bezpečnost komunikace. S využitím technologií lze také ovládat prostředí v zasedačce ovládání osvětlení, žaluzií, kvality a teploty vzduchu apod. Marie Passburg, ředitelka společnosti Skanska Property Czech Republic, říká: Podle zprávy WGBC (Světová rada pro šetrné budovy), náklady na zaměstnance obvykle tvoří asi 90 %

3 provozních nákladů podniku. I sebemenší zlepšení s ohledem na pohodlí zaměstnanců může vést ke zvýšení efektivity práce, což se promítne do úspor firem v řádech až stamilionů. Proto by kvalita vnitřního prostředí měla hrát klíčovou roli. Tomáš Ervín Dombrovský, vedoucí oddělení analýz, komunikace a vnějších vztahů společnosti LMC, říká: Pro mnoho lidí je kvalita pracovního prostředí mimořádně důležitá. Vedle nabízené mzdy a lokality jde o jedno ze tří nejčastěji uváděných kritérií při výběru nového zaměstnání. Chytře navržené a zařízené firemní prostory nemalou měrou přispívají k dobré atmosféře, jež se pozitivně odráží jak ve výkonech lidí, tak i v jejich loajalitě k zaměstnavateli. Na talentované uchazeče o práci to působí jako magnet. Jsme rádi, že se v rámci soutěže CBRE Zasedačka roku můžeme podílet na výběru a zviditelnění nejzajímavějších počinů v této oblasti. Příklady obvykle táhnou věříme, že jimi inspirujeme i ostatní. Více informací o projektu CBRE Zasedačka roku a fotogalerii firem na shortlistu najdete na O CBRE CBRE Group, společnost figurující na žebříčku Fortune 500 a indexu S&P 500 se sídlem v Los Angeles, je světovou vedoucí společností v oblasti realitních služeb a investic (z hlediska výnosů za rok 2013). S přibližně zaměstnanci slouží majitelům nemovitostí, investorům a nájemníkům prostřednictvím více než 350 poboček ve více než 60 zemích světa (vyjma sesterských společností). Společnost CBRE poskytuje strategické poradenství a realizaci prodeje a pronájmu všech typů nemovitostí, služby pro firmy, správu nemovitostí, oceňování nemovitostí, developerské služby, správu investic a výzkum. V České republice pracuje pro CBRE téměř 350 zaměstnanců. V České republice CBRE spravuje téměř 200 objektů komerčních budov o celkové rozloze téměř 1,2 mil. m 2. Pro více informací navštivte internetové stránky společnosti na

4 P R E S S R E L E A S E CONTACT: Ivona Novotná, CBRE s.r.o., Corporate Communication Manager, Palladium, nám. Republiky 1a, Praha 1, T: , M: , 23 companies on the shortlist for the CBRE Meeting Room of the Year The Meeting Room of the Year will reveal the best working environment in companies operating in the Czech Republic 23 companies shortlisted for the project CBRE Meeting Room of the Year. The competition has surpassed all expectations as a total of 72 companies across various business segments have registered. The ceremonial announcement of results is scheduled on 12 February Prague, 21 January 2015 A total of 72 companies have accepted the invitation for the pilot year of the CBRE competition Meeting Room of the Year. Innovation is an idea that moves space. This project aims to introduce the most interesting working environments in companies operating in the Czech Republic to both real estate professionals and the general public, showing how companies live. Currently, there are 23 companies on the shortlist representing elite companies with the most inspiring working environment in the Czech Republic. The ceremonial announcement of the winners in different categories is scheduled for 12 February The following companies have become partners of the first year of this project: CBRE, Cisco, LMC, Skanska, Steelcase, Dark Side and Moser. Richard Curran, Managing Director, CBRE, said: Companies that have registered for the project are trying to make life in offices more attractive for their business partners as well as employees and offer them comfort and background as best as possible. It won t be an easy task for the jury to choose one winner in each category. The companies are able to compete in three categories and there will be one winner in each category. In the Meeting Room of the Year category, the prize is primarily awarded for a place that best represents the given company. A meeting room for official as well as informal meetings must be a place where guests feel good and are comfortable. The prize for Innovative Office Concept is awarded for the overall concept of an office space where creativity plays an important role and unites the space with an original idea while serving its purpose. In the last category, Most Attractive Working Environment, the winner will be a company that is most attractive in terms of providing

5 comfort to its employees. For example, the expected standard in some companies consists of relaxation zones, comfortable meeting rooms, cafes or telephone boxes. Tomáš Jindříšek, Managing Partner and Co-Founder, Dark Side, said: The registered number of 72 companies has surpassed my expectations. I m very pleased, not just about the quantity of the companies that have registered, but even about the current trend in office space setting up facilities for employees that are as comfortable as possible, whether it being relaxation zones, cafes, comfortable meetings rooms or even sporting facilities. The nomination process finished on 28 November 2014, when the specialist jury then reviewed all 72 companies nominated. The members of the specialist jury were Richard Curran (CBRE), Tomáš Ervín Dombrovský (LMC), Tomáš Jindříšek (Dark Side), Pavel Mauer (Grand restaurant), Ivo Němeček (Cisco), and Marie Passburg (Skanska). Based on their professional assessment, 23 companies have been shortlisted. COMPANIES SHORTLISTED for the CBRE MEETING ROOM OF THE YEAR 3M Air Bank Alza.cz AVAST Software CEMEX Czech Republic CeWe Color Česká podnikatelská pojišťovna Economia el nino parfum Google Havel, Holásek & Partners IN SPIRO Johnson & Johnson Loosers OP TIGER Philips Czech Republic QED GROUP Seznam.cz SYMBIO Digital TECHO UNIFER UNILEVER CR Hub The key is technology and a convenient and inspiring environment.

6 Ivo Němeček, CEO, Cisco Czech Republic, said: A modern meeting room should combine elegance with the technological superiority. It should maximize the potential currently offered by office space and communication technology. Modern videoconferencing solutions in companies replace outdated audioconferencing and presentation equipment. Remote users now have the opportunity to connect and communicate by voice, video or share content without obstacles from diverse devices. Security of communication is also enhanced. Technology can also be used to control the environment in a meeting room the lighting, shutters, air quality and temperature and so on. Marie Passburg, Managing Director Skanska Property Czech Republic, said: As indicated in the WGBC (World Green Building Council) report, employee costs typically make up about 90% of the corporate operating costs. A single minor improvement in terms of employee comfort may result in improving work efficiency, resulting in company savings of up to hundreds of millions. Therefore, the quality of the internal environment should play a key role. Tomáš Ervín Dombrovský, Head of Analysis, Communication and Public Relations Department, LMC, said: For many people the quality of workplace is extremely important. Except of the wage and locality, workplace is one of the three most frequently cited criteria for choosing a new job. Cleverly designed and decorated company spaces contribute greatly to the good atmosphere, which is reflected positively in the performance of people and their loyalty to the employer. It is something like a magnet for talented job applicants. We are pleased that in the contest CBRE Meeting Room of the Year we participate in choice and visibility of the most interesting initiatives in this area. Examples are usually the most attractive we hope they inspire others. Please find more about the CBRE Meeting Room of the Year and a photo gallery of companies shortlisted at About CBRE CBRE Group, a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial real estate services and investment firm (in terms of 2013 revenue). The Company has approximately 44,000 employees and serves real estate owners, investors and occupiers through approximately 350 offices in more than 60 countries worldwide (excluding affiliates). CBRE offers strategic advice and execution for real estate sale and lease, corporate services, facility and project management, real estate appraisal, development services, investment management and research. In the Czech Republic CBRE have nearly 350 employees. In the Czech Republic CBRE manages nearly 200 commercial premises with a total area nearly 1.2 mill. sq. m. Read more at

trend report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey

trend report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey trend 2014 report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey Generální partner ARTN AREMD General Partner Partneři ARTN AREMD Partners Obsah publikace Trend Report 2014 je založen

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Ohlédnutí za 12. rocníkem souteže. BEST OF REALTY Nejlepší z realit. Retrospective of the 12th year of

Ohlédnutí za 12. rocníkem souteže. BEST OF REALTY Nejlepší z realit. Retrospective of the 12th year of Nová administrativní centra Amazon Court, Praha 8, RCP Amazon (SPV developera Europolis Real Estate Asset Management), architekt: Schmidt Hammer Lassen, Kodaň, Dánsko text / foto / Jana Hrabětová archiv

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

Praha / Prague. Research. Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007. Shrnutí. Executive Summary

Praha / Prague. Research. Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007. Shrnutí. Executive Summary Research Praha / Prague Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007 Obsah Hospodářství 2 Developerský trh 3 Rezidenční trh 4 Kancelářský trh 5 Investiční trh 7 Contents The Economy 10 Development

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago.

We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago. MEZINÁRODNÍ ARCHITEKTI URBANISTÉ DESIGNÉŘI Česká republika International Architects Masterplanners Designers czech republic Contacts Jsme mezinárodní architektonická kancelář založená před 50 lety. Zabýváme

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28 2 executive officer's introduction osvěta a propagace system participants education and promotion 5 / 7 8 / 9 11 / 11 13 / 13 14 / 14 17 / 19 21 / 23 24 / 24 26 / 27 česky / english 3 Loňský rok byl pro

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 211 TREND 2008 TREND 211 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 212 I ARTN se podílela na zlepšení práce pražského katastru nemovitostí, kde

Více

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Systém ERP spuštěn ERP System Running Docházkové terminály v provozu Attendance Terminals in Operation Teambuilding

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více