Trh stavebního spoření v ČR a odhad jeho budoucího vývoje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trh stavebního spoření v ČR a odhad jeho budoucího vývoje"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Managementu firem a institucí Trh stavebního spoření v ČR a odhad jeho budoucího vývoje Bakalářská práce Autor: Rudolf Dočekal BANKOVNÍ MANAGEMENT Vedoucí práce: Ing. Helena Cetlová Praha červen,

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou resp. diplomovou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne Rudolf Dočekal 2

3 Anotace Tato práce se zabývá problematikou stavebního spoření na trhu České republiky. V České republice má stavební spoření své nezastupitelné místo, patří k velice oblíbeným finančním produktům, což dokazuje i přední postavení českého stavebního spoření v Evropě. České stavební spoření je druhé největší v počtu uzavřených smluv v Evropě. Práce mapuje legislativní rámec stavebního spoření, analyzuje jeho dosavadní vývoj i současný trh. Detailněji analyzuje a porovnává hlavní produkty jednotlivých stavebních spořitelen stavební spoření, úvěry ze stavebního spoření, překlenovací úvěry. Tato práce přináší ucelený soubor informací o stavebním spoření od jeho počátku, přes principy a výhody stavebního spoření, objasňuje základní pojmy, zabývá se současnými nabídkami a novinkami na českém trhu a odhaduje jeho budoucí vývoj. 3

4 Obsah Úvod 6 1. Legislativní rámec stavebního spoření Definice stavebního spoření Provozovatel stavebního spoření Účastník stavebního spoření Bytové potřeby Smlouva o stavebním spoření Všeobecné obchodní podmínky Cílová částka Státní podpora Úvěr ze stavebního spoření Hodnotící číslo Překlenovací úvěr Stavební spoření a hypoteční úvěr Celkové hodnocení stavebního spoření Výhody stavebního spoření Nevýhody stavebního spoření Další činnosti stavební spořitelny Dosavadní stavební spoření na trhu ČR Historie stavebního spoření Stavební spořitelny na českém trhu Českomoravská stavební spořitelna, a.s Stavební spořitelna České spořitelny, a.s Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s Wüstenrot hypoteční banka, a.s Raiffeisen stavební spořitelna, a.s Vývoj stavebního spoření v České republice Analýza a vyhodnocení současného stavu stavebního spoření Produkty a vyhodnocení současného stavu stavebního spoření v ČR Srovnání spořících produktů jednotlivých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce

5 4. Odhad budoucího vývoje stavebního spoření Závěr Literatura Přílohy 51 5

6 Úvod Stavební spoření se v poslední době stalo způsobem výhodného zúročení vkladů a bezpečného způsobu investování díky státní podpoře a úrokům z naspořené částky. Bezpečnost je dána dohledem České národní banky a platnými českými zákony. Cílem této práce je analyzovat dosavadní vývoj trhu stavebního spoření v České republice a odhadnout jeho budoucí vývoj. První kapitola se zabývá legislativním rámcem stavebního spoření a vysvětluje jednotlivé pojmy této oblasti. Druhá kapitola pojednává o dosavadním vývoji stavebního spoření. Jsou představeny jednotlivé stavební spořitelny a mapován vývoj stavebního spoření v České republice (počty smluv, objemy vkladů a objemy úvěrů). Třetí kapitola analyzuje a vyhodnocuje současný stav stavebního spoření v České republice. Představuje produkty současných stavebních spořitelen a jejich vzájemné srovnání na modelovém vkladu, dále srovnává stavební spoření s hypotečním úvěrem. Závěr této třetí kapitoly je věnován stavebnímu spoření v roce Poslední čtvrtá kapitola se zabývá odhadem budoucího vývoje, který závisí na vývoji hospodářské situace České republiky. 6

7 1. Legislativní rámec stavebního spoření Základní zákon upravující stavební spoření je zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb. 1.1 Definice stavebního spoření Stavební spoření je historicky starší produkt nabízený specializovanými bankami - stavebními spořitelnami a představuje kombinaci vkladového a úvěrového produktu. Stavební spoření vzniklo za účelem podpory řešení bytové potřeby občanů. Stavební spoření je finanční produkt poskytovaný výhradně stavebními spořitelnami. Díky státní regulaci a dohledu České národní banky je tento finanční produkt jeden z nejméně rizikových. Stavební spoření umožňuje jak pouze spoření nebo i využití úvěru či překlenovacího úvěru. Stavební spoření je účelové spoření spočívající a) v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření, b) v poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření, c) v poskytování příspěvku fyzickým osobám a účastníkům stavebního spoření Provozovatel stavebního spoření Provozovatelem stavebního spoření je stavební spořitelna. Stavební spořitelna je banka, která může vykonávat pouze činnosti, povolené v jí udělené bankovní licenci, kterými jsou stavební spoření a další činnosti podle tohoto zákona. Po splnění určité doby spoření (v současné době 6 let), si klient může peníze vybrat a použít na cokoliv bez prokazování účelu. Takto využívá stavební spoření většina účastníků, protože zhodnocení prostředků je velmi zajímavé a téměř bez rizika. 2 Při své činnosti podléhá stavební spořitelna bankovnímu dohledu podle zvláštního zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak. 1 zákon č. 96/1993 Sb 2 7

8 1.3 Účastník stavebního spoření Účastníkem stavebního spoření může být fyzická nebo právnická osoba. Státní podporu může získat: a) občan České republiky, b) občan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky, c) fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky Bytové potřeby 1. Bytovými potřebami účastníka, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto zákona rozumí: výstavba bytového domu, rodinného domu, nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu, změna stavby na bytový dům, rodinný dům, nebo byt, koupě bytového domu, rodinného domu, nebo bytu včetně rozestavěné stavby těchto domů, nebo bytu, koupě pozemku v souvislosti s výstavbou nebo koupí bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně rozestavěného bytového domu, rodinného domu nebo bytu, nebo s řešením jiných bytových potřeb, splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě, jejímž je účastník členem nebo společníkem, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání k bytu, v bytovém nebo rodinném domě ve vlastnictví této právnické osoby, změna stavby, údržba stavby, nebo udržovací práce na 1. bytovém nebo rodinném domě, pokud jsou tyto ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví účastníka nebo právnické osoby, jejímž je účastník členem nebo společníkem, a účastník je nájemcem bytu v takovém bytovém domě nebo rodinném domě, nebo užívá-li byt v uvedeném domě z jiného právního důvodu, 3 zákon č. 96/1993 Sb 8

9 2. bytu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví podle zvláštního právního předpisu, včetně úhrady podílu na změně, údržbě nebo udržovacích pracích týkajících se společných částí domu, 3. bytu v bytovém domě nebo rodinném domě, je-li účastník jeho nájemcem, nebo užívá-li byt z jiného právního důvodu, a stavební práce jsou prováděny se souhlasem vlastníka bytového domu nebo rodinného domu, je-li takového souhlasu třeba podle zvláštního právního předpisu, vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoluvlastníků, popřípadě dědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada spoluvlastnického podílu úhrada za převod členských práv a povinností v družstvu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se převod členských práv a povinností nebo převod podílu týká, připojení bytového domu nebo rodinného domu, nebo domu s byty ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu k veřejným sítím technického vybavení, je-li účastník vlastníkem nebo spoluvlastníkem připojované stavby, splacení úvěru, nebo půjčky použitých na financování bytových potřeb 1.5 Smlouva o stavebním spoření Na začátku stavebního spoření je smlouva o stavebním spoření, která se vždy uzavírá na konkrétní cílovou částku. Podle cílové částky se pak většinou počítá poplatek na zřízení stavebního spoření. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je ukončena buď splacením úvěru, nebo vypovězením smlouvy. V případě vypovězení smlouvy dříve než po šesti letech klient přichází o státní podporu. Pokud účastník stavebního spoření spoří alespoň šest let a během této doby nežádal o úvěr ze stavebního spoření, může naspořenou částku spolu s úroky a státní podporou využít na jakýkoliv účel. Jestliže klient požádal o úvěr ze stavebního spoření, musí finance získané pomocí stavebního spoření použít pouze pro účely bydlení. 4 Věkové omezení u stavebního spoření není. Za osoby mladší 18 let nebo bez právní způsobilosti jednají rodiče nebo zákonný zástupce. 4 9

10 Osoba, která uzavře se stavební spořitelnou písemnou smlouvu podle občanského zákoníku o stavebním spoření se stává účastníkem. Účastník se ve smlouvě zejména zaváže ukládat u stavební spořitelny vklady ve smluvené výši. Smlouva účastníka, pokud je jím fyzická osoba, musí obsahovat jeho prohlášení, zda v rámci této smlouvy žádá o přiznání státní podpory. Toto prohlášení může účastník v průběhu kalendářního roku jedenkrát změnit. Součástí smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření. Účastník má právo na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření na financování bytových potřeb po splnění podmínek tohoto zákona a podmínek stanovených stavební spořitelnou ve všeobecných obchodních podmínkách, zejména po splnění předpokladů zajištění jeho návratnosti. Úvěr ze stavebního spoření může být stavební spořitelnou poskytnut a účastníkem použit pouze na financování bytových potřeb. Financováním bytových potřeb účastníka se rozumí i financování bytových potřeb osob blízkých. Za osobu blízkou se pro účely tohoto zákona považuje příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel. Délka čekací doby na poskytnutí peněžních prostředků z úvěru ze stavebního spoření nesmí být kratší než 24 měsíců od počátku doby spoření a závisí na podmínkách stanovených stavební spořitelnou ve všeobecných obchodních podmínkách. Stavební spořitelna může poskytnout účastníkovi úvěr do výše cílové částky, který slouží k úhradě nákladů na řešení bytových potřeb i v případě, kdy účastník nemá ještě nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Smlouva musí obsahovat úrokovou sazbu z vkladů a úrokovou sazbu z úvěru ze stavebního spoření. Rozdíl mezi úrokovou sazbou z vkladů a úrokovou sazbou z úvěru ze stavebního spoření může činit nejvýše 3 procentní body. Úrokovou sazbu z vkladů uvedenou ve smlouvě může stavební spořitelna jednostranně změnit v případě, že účastník po splnění podmínek stanovených stavební spořitelnou pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření ve všeobecných obchodních podmínkách nabídku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nepřijme a ode dne uzavření smlouvy uplyne nejméně 6 let. Oprávnění k této změně a způsob stanovení změněné úrokové sazby z vkladů musí být uvedeny ve smlouvě. Účastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemně oznamovat stavební spořitelně všechny skutečnosti, které mají vliv na plnění podmínek stanovených tímto 10

11 zákonem a všeobecnými obchodními podmínkami. Účastník je zejména povinen doložit stavební spořitelně použití úvěru na bytové potřeby. Cílová částka se rovná součtu vkladů, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a úroků z vkladů a státní podpory, po odečtení daně z příjmů z těchto úroků. Uspořená částka se rovná součtu vkladů, úroků z vkladů a úroků z připsaných záloh státní podpory, sníženému o daň z příjmů z těchto úroků a o úhrady účtované stavební spořitelnou. Uspořenou částku nelze v době spoření převést na jinou osobu. Doba spoření začíná dnem uzavření smlouvy a končí dnem uzavření smlouvy o úvěru ze stavebního spoření, nejdříve však uplynutím čekací doby nebo vyplacením zůstatku účtu stavebního spoření účastníka, nejpozději však dnem ukončení smlouvy, nebo zánikem právnické osoby jako účastníka. Výpovědní lhůta u smlouvy ze stavebního spoření je zpravidla 3 měsíce, při uzavření tzv. následné smlouvy u té samé stavební spořitelny je zpravidla promíjena nebo je pouze cca 1 měsíc. Velká výhoda je, že smlouva o stavebním spoření se uzavírá na dobu neurčitou a klient ji kdykoliv může vypovědět. Při výpovědi před uplynutím pětileté lhůty si stavební spořitelny zpravidla účtují poplatek ve výši 1% z cílové částky. V případě úmrtí účastníka přecházejí práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření na pozůstalého manžela. K tomu soud přihlédne v řízení o dědictví. Není-li pozůstalý manžel, jsou práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření předmětem dědění, jen dohodnou-li se dědicové v dohodě o vypořádání dědictví, že práva a povinnosti ze stavebního spoření převezme jeden z nich. Nedojde-li mezi dědici k dohodě, smlouva o stavebním spoření zaniká dnem úmrtí zůstavitele a v dědickém řízení se vypořádá pouze uspořená částka, včetně úroků a poměrné částky státní podpory ke dni úmrtí účastníka stavebního spoření. 5 Platba smluvené částky se uskutečňuje pravidelně nebo nepravidelně na účet ke stavebnímu spoření. Částky jsou pak úročené úrokovou sazbou (uvedená ve všeobecných podmínkách) a je k nim jednou ročně připisována státní podpora. Vklady účastníků stavebního spoření jsou obvykle úročeny 1% až 2,1% ročně (v současné době stavební spořitelny své úroky snižují, což se týká pouze nových klientů). Vedle úroků je dalším výnosem účastníka státní podpora a právě ta dělá ze stavebního spoření atraktivní formu investice. 5 zákon č. 96/1993 Sb 11

12 Klient může mít libovolné množství smluv o stavebním spoření i u různých stavebních spořitelen, ale v jednom roce může čerpat státní příspěvek vždy jen na jednu smlouvu. Stavební spoření lze zaplatit i jednorázově na 6 let dopředu. Každá stavební spořitelna si účtuje při uzavření smlouvy o stavebním spoření tzv. uzavírací poplatek ve výši 0,85 % (u tarifů pro děti a mládež) až po 1 % z cílové částky. Některé stavební spořitelny při splnění určitých podmínek část (někdy i podstatnou) poplatku vracejí po konci spoření svým klientům zpět. Nejčastější varianta poplatku bývá 1 %. Poplatek se odúčtuje od prvních vkladů, které na účet účastníka stavebního spoření dorazí. Stavební spořitelny si ještě každý rok účtují tzv. poplatek za vedení účtu, který se v současnosti pohybuje okolo 250 až 360 Kč za kalendářní rok. U těch levnějších variant poplatku si však stavební spořitelny účtují poplatek za výpis z účtu. 1.6 Všeobecné obchodní podmínky Stavební spořitelna je povinna vypracovat všeobecné obchodní podmínky, které stavební spořitelna vhodným způsobem uveřejňuje. Všeobecné obchodní podmínky podléhají schválení Ministerstvem financí a musí obsahovat nejméně tyto údaje: a) podmínky uzavírání smluv a postup stavební spořitelny při jejich uzavírání, změnách a ukončování, b) podmínky a předpoklady pro získání úvěru ze stavebního spoření, c) podmínky uzavírání smluv o úvěru ze stavebního spoření a postup stavební spořitelny při jejich uzavírání, změnách a ukončování, d) postup při zániku stavební spořitelny nebo při odnětí bankovní licence. 1.7 Cílová částka Cílová částka je suma peněz, kterou účastník stavebního spoření obdrží od stavební spořitelny v okamžiku, kdy přechází z fáze spoření do fáze splácení. Je to tedy částka tvořená z vlastních vkladů klienta, úroků z těchto vkladů, státní podpory, úroků ze státních podpor a výše úvěru. 12

13 Z cílové částky se vypočítává výše měsíční úložky i výše měsíční splátky, pokud účastník přijal úvěr. Podle této částky se také stanovuje výše poplatků. Pokud klient nepožádá o úvěr, může spořit dále i po uplynutí základního období Státní podpora Stavební spoření se státní podporou vzniklo v roce Státní podpora se v průběhu šestiletého spořicího období poskytuje ze státního rozpočtu, jinými slovy z prostředků daňových poplatníků formou ročních záloh při splnění podmínek stavebního spoření stanovených zákonem nebo také všeobecnými obchodními podmínkami jednotlivým klientům (fyzickým osobám). Hlavní cíl státní podpory je motivační. Státní podpora má za úkol posílit motivaci spořit u jednotlivých klientů, účastníků stavebního spoření. Dále poskytuje klientům řešící své bytové potřeby s pomocí stavebního spoření další zdroje na přesně vymezené účely. 7 Výše státní podpory 1. Státní podpora přísluší účastníkovi, pokud jím je fyzická osoba, při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně a poskytuje se ze státního rozpočtu České republiky formou ročních záloh. 2. Poskytovaná záloha státní podpory činí 15% z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky Kč. (Státní podpora u smluv uzavřených do činí 25 % z ročně uspořené částky, maximálně však z částky Kč.) 3. Účastníkovi, který je fyzickou osobou a splňuje podmínky a má uzavřeno v jednom kalendářním roce více smluv, přísluší státní podpora na ty smlouvy, u kterých o její přiznání písemně požádal. Přitom se postupně poukazují zálohy státní podpory přednostně z uspořených částek u dříve uzavřených smluv, přičemž celkový součet záloh státní 6 Doucha R., Role spořících klientu v systému, Výroční zpráva Asociace českých stavebních spořitelen 13

14 podpory ke všem smlouvám účastníka v příslušném kalendářním roce nesmí přesáhnout limit. 4. Částka úspor přesahující Kč v jednom roce se z hlediska posuzování nároků účastníka na státní podporu převádí do následujícího roku spoření v případě, že účastníkem uzavřená smlouva bude obsahovat prohlášení účastníka, že v rámci této smlouvy žádá o přiznání státní podpory. Toto prohlášení nesmí účastník po dobu trvání smlouvy změnit. 8 Poskytování státní podpory 1. Na připsání roční zálohy státní podpory na účet má nárok účastník, pokud jím je fyzická osoba, podle skutečně uspořené částky v příslušném kalendářním roce. 2. Nárok na vyplacení zálohy státní podpory uplatňuje souhrnně za všechny účastníky stavební spořitelna písemnou žádostí u ministerstva, a to vždy po uplynutí kalendářního roku. Stavební spořitelna připíše poukázané zálohy státní podpory na účty účastníků nejpozději do jednoho měsíce od obdržení zálohy od ministerstva. 9 Výplata státní podpory Do doby vyplacení účastníkovi jsou připsané zálohy státní podpory na účtu účastníka pouze evidovány. Zálohy státní podpory, připsané na účet účastníka do konce doby spoření, vyplatí stavební spořitelna účastníkovi: a) pokud účastník po dobu 6 let ode dne uzavření smlouvy nenakládal s uspořenou částkou, nebo b) pokud účastník v období do 6 let ode dne uzavření smlouvy uzavřel smlouvu o úvěru ze stavebního spoření a použije uspořenou částku, peněžní prostředky z tohoto úvěru a tyto zálohy státní podpory na bytové potřeby. V ostatních případech nemá účastník nárok na výplatu záloh státní podpory a stavební spořitelna je povinna zálohy státní podpory, evidované na účtu účastníka, vrátit ministerstvu, a to do 2 měsíců ode dne, kdy zjistí, že účastník ztratil na výplatu záloh státní podpory nárok. Tento nárok má účastník při splnění podmínek jen za dobu spoření. 8 zákon č. 96/1993 Sb 9 zákon č. 96/1993 Sb 14

15 Stavební spořitelna kontroluje, zda účastníkovi trvá právo na státní podporu evidovanou na jeho účtu. Pokud toto právo z důvodů nesplnění podmínek stanovených tímto zákonem zaniklo, stavební spořitelna další zálohy státní podpory nečerpá a je povinna příslušnou částku přijatých záloh státní podpory vrátit ministerstvu. Stavební spořitelna kontroluje, zda byly splněny podmínky pro výplatu státní podpory účastníkovi. V případě použití úvěru ze stavebního spoření, uspořené částky nebo vyplacené státní podpory v rozporu s tímto zákonem, je stavební spořitelna oprávněna požadovat, aby účastník vrátil bez zbytečného odkladu úvěr nebo jeho část použitou v rozporu s účelem úvěru a vyplacenou státní podporu. Účastník je v tomto případě povinen úvěr nebo jeho část a vyplacenou státní podporu vrátit stavební spořitelně ve lhůtě stanovené stavební spořitelnou. Státní podporu vrátí stavební spořitelna ministerstvu. Kontrolu provádí stavební spořitelna na základě dokladů předložených účastníkem. Stavební spořitelna je povinna vrátit vyplacenou státní podporu nejpozději do 2 měsíců ode dne zjištění důvodů pro vrácení státní podpory. Po dobu nejméně 10 let od ukončení smlouvy je stavební spořitelna povinna uchovávat všechny doklady týkající se výplaty státní podpory. Tímto ustanovením nejsou dotčeny lhůty v případech, kdy jiné právní předpisy stanoví lhůty delší. 10 Evidence státní podpory Státní podpora se eviduje až do jejího vyplacení účastníkovi nebo vrácení ministerstvu na účtu účastníka tak, aby bylo možno kdykoli vyčíslit její výši, a úročí se stejnou sazbou jako základní vklad účastníka. V případě vrácení státní podpory ministerstvu se úroky vzniklé ze státní podpory ponechávají účastníkovi. Státní kontrola Státní kontrolu dodržování podmínek pro poskytování státní podpory, stanovených tímto zákonem, provádí ministerstvo podle zvláštního právního předpisu upravujícího státní kontrolu. K tomuto účelu ministerstvo provozuje informační systém. Stavební spořitelna je povinna ministerstvu poskytnout všechny údaje pro výkon státní kontroly. Při poskytování příslušných údajů pověřeným pracovníkům ministerstva se na stavební spořitelny nevztahuje povinnost zachovávat bankovní tajemství. O výsledcích 10 zákon č. 96/1993 Sb 15

16 státní kontroly, prováděné ministerstvem, vykonávaného Českou národní bankou se ministerstvo a Česká národní banka vzájemně informují. Vrácení státní podpory Ministerstvo uloží stavební spořitelně povinnost vrátit část, případně celkovou částku vyplacené státní podpory, v případě porušení podmínek stanovených tímto zákonem. Částku státní podpory uloženou k vrácení do státního rozpočtu vybírá a vymáhá ministerstvo. Účastník je povinen vrátit stavební spořitelně státní podporu, která mu byla vyplacena v rozporu s podmínkami stanovenými tímto zákonem pro přiznání státní podpory, v přiměřené lhůtě, stanovené stavební spořitelnou. Vrátit státní podporu musí stavební spořitelna nejpozději do dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí ministerstva. Uložit vrácení státní podpory lze do 3 let od zjištění, že podmínky pro čerpání státní podpory byly porušeny, nejdéle však do pěti let od porušení těchto podmínek. 11 Sankce Stavební spořitelně, která poruší povinnost kontrolovat, zda jsou splněny podmínky pro přiznání státní podpory účastníkům a v důsledku porušení této povinnosti dojde k neoprávněnému připsání státní podpory na účet účastníků, se uloží pokuta do výše 50 % neoprávněně připsané státní podpory, nejvýše však do Kč. Při určení výměry pokuty stavební spořitelně se přihlédne k závažnosti protiprávního jednání, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno. Odpovědnost stavební spořitelny za protiprávní jednání zanikne po uplynutí 5 let ode dne jeho spáchání. Protiprávní jednání stavební spořitelny podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo, které také vybírá a vymáhá uložené pokuty. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků. Na poskytování, vracení a vymáhání státní podpory se nevztahují zvláštní právní předpisy upravující porušení rozpočtové kázně, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. 11 zákon č. 96/1993 Sb 16

17 V souvislosti s plněním svých úkolů podle tohoto zákona jsou ministerstvo a stavební spořitelna oprávněny vést evidenci, zpracovávat nebo shromažďovat rodná čísla, popřípadě obdobná evidenční čísla, nebylo-li rodné číslo přiděleno. 12 Informační systém Pro účely: a) kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory, b) zpracování žádosti o roční zálohy státní podpory, doplnění a opravy této žádosti, c) vracení státní podpory stavebními spořitelnami ministerstvu, d) změny údajů o účastnících, je provozován informační systém podle zvláštního právního předpisu upravujícího informační systémy veřejné správy, jehož správcem je ministerstvo. V informačním systému se vedou o účastnících, kterými jsou fyzické osoby, tyto údaje u: a) státních občanů České republiky v rozsahu jméno popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, poštovní směrovací číslo adresy místa trvalého pobytu, číslo smlouvy, datum jejího uzavření, obchodní firmu stavební spořitelny a identifikační číslo stavební spořitelny, datum ukončení doby spoření, datum, důvod a typ změny smlouvy ovlivňující nárok na státní podporu, výše přiznané státní podpory. b) cizinců navíc poštovní směrovací číslo adresy místa pobytu v České republice, druh pobytu, Údaje v informačním systému evidované na technických nosičích dat se uchovávají po dobu nezbytně nutnou pro uskutečňování cílů, pro které jsou údaje sbírány a dodatečně zpracovávány zákon č. 96/1993 Sb 17

18 1.9 Úvěr ze stavebního spoření Stavební spořitelny poskytují úvěry na základě zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a doplněním zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb. Klient se na počátku rozhodne, zda bude jen spořit nebo žádat o úvěr a podle toho se vybírá příslušná variantu (tarif). Pokud klient v době sjednávání smlouvy ještě není pevně rozhodnut, jestli bude pouze spořit nebo v budoucnu žádat o úvěr, některé stavební spořitelny umožňují požádat o změnu i v průběhu spoření. Účastníkům stavebního spoření, kteří splnili ve smlouvě sjednané podmínky, což je především naspoření předem dohodnuté částky (40 až 50 % cílové částky) a dobu střádání (v současnosti 2 roky), ale někdy i splnění určitého parametru spořivosti (hodnotící číslo, ohodnocovací číslo, atd.) je nabídnuta možnost čerpání velmi výhodného úvěru na stavební účely spojené s řešením bydlení. Klient musí uzavřít se stavební spořitelnou písemnou smlouvu, ve které se zavazuje ukládat pravidelně dohodnutou částku. Úvěry ze stavebního spoření jsou ve srovnání s hypotečními úvěry poměrně snadno dostupné, mohou být poskytovány i v malých částkách, mohou být kdykoliv před dobou splatnosti splaceny bez sankčních poplatků, nemusí být nutně zajištěny zástavním právem k nemovitosti a lze je použít i např. na investice do družstevního bydlení. Hlavní podstatou stavebního spoření je levný úvěr, úročený 3,0 6 %, na který má klient ze zákona nárok při splnění tří následujících podmínek: dosažením určité výše hodnoticího čísla (dle podmínek konkrétní stavební spořitelny), které se odvíjí od toho, kolik a jak často klient spoří splněním naspoření určitého procenta z cílové částky (kolem 40 %) a také spořením po určitou dobu (obyčejně minimálně kolem 2 let) 14 Samozřejmě musí také splnit schopnost splácet úvěr, tedy tzv. bonitu a dostatečné zajištění (dle výše a typu úvěru někdy bez zajištění, zpravidla však ručiteli nebo se stavební spořitelně dává do zástavy nemovitost). 13 zákon č. 96/1993 Sb 14 zákon č. 96/1993 Sb 18

19 Úroková sazba uvedená ve smlouvě o úvěru ze stavebního spoření je garantována po celou dobu splácení úvěru. Aby klient mohl požádat o úvěr ze stavebního spoření, musí mít naspořenou určitou procentuální část z cílové částky. Většinou to bývá 40 % v závislosti na zvolené stavební spořitelně a jejím produktu. Tato část může být ve výši 30 % ale také až 50 %. Výše částky je bezpodmínečně stanovena ve všeobecných obchodních podmínkách a proto se může částka lišit také v závislosti na stáři smluv. Stavební spořitelna může poskytnout úvěr pouze do výše cílové částky. Čerpat úvěr lze jednorázově, ale i po částech. Časové období čerpání je stanoveno konkrétní smlouvou o úvěru. Splátky úvěru se poté pohybují mezi 0,3 až 0,8 % z cílové částky v závislosti na stavební spořitelně a vybraném produktu. Klient může kdykoliv uskutečnit platbu splátky v jakékoliv výši. Pokud klient nesplní některou z podmínek pro přidělení úvěru ze stavebního spoření a potřebuje získat peníze rychle, může požádat o překlenovací úvěr. Úroky z úvěrů ze stavebního spoření lze odečítat od daňového základu Hodnotící číslo Hodnotící číslo je jedním z velice důležitých parametrů pro přidělení úvěru ze stavebního spoření. Jeho výše závisí na kladném vyřízení žádosti. Jednotlivé stavební spořitelny používají různá označení tohoto parametru (ať už bodové hodnocení, parametr hodnocení, ukazatel zhodnocení či ohodnocovací číslo), ale všechny znamenají totéž. Jednotlivé stavební spořitelny používají různých způsobů výpočtu, základem je část, kterou klient naspořil z cílové částky a jejího poměru k době placení, výši plateb a dalším faktorům. Hodnotící číslo roste rychleji při rychlých variantách stavebního spoření (klient spoří intenzivně). Následný úvěr pak musí ale rychleji vrátit. Se standardními variantami spoření hodnotící číslo roste pomaleji, poté tedy úvěr ze stavebního spoření je možno déle splácet. Hodnotící číslo: dlouhodobá varianta = 1 standardní varianta = 1,4 rychlá varianta = 2,

20 1.10 Překlenovací úvěr Překlenovací úvěr (meziúvěr) je dalším produktem stavebních spořitelen. Stavební spořitelny jím vychází vstříc těm klientům, kteří nemají nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření a potřebují rychle řešit své bytové potřeby. Stavební spořitelna není vázána zákonem poskytnout tento úvěr a není tedy právně vymáhatelný. Překlenovací úvěr poskytují stavební spořitelny až do výše cílově částky po splnění stanovených podmínek. uzavření smlouvy o stavebním spoření splnění podmínek pro poskytnutí překlenovacího úvěru podat písemnou žádost o poskytnutí překlenovacího úvěru prokázat schopnost úvěr splácet (bonitu) splnit požadavek na zajištění návratnosti překlenovacího úvěru doložit účelovost překlenovacího úvěru uzavřít smlouvu o překlenovacím úvěru (Doucha R., 1998) Úvěr je možno čerpat jak jednorázově, tak postupně, ale pouze k financování bytových potřeb. Úroková sazba překlenovacího úvěru je uvedena v úvěrové smlouvě. Nesplnění podmínek zisku úvěru ze stavebního spoření se myslí například zákonem stanovenou čekací dobu 24 měsíců, nebo pokud nemá naspořeno alespoň % cílové částky. Překlenovací úvěr tedy pak umožní překlenout období do řádného splnění veškerých podmínek pro získání úvěru ze stavebního spoření. Překlenovací úvěry nesmí být financovány z prostředků ostatních klientů, proto stavební spořitelny poskytují finance z jiných zdrojů, dražších zdrojů. Následkem této skutečnosti jsou překlenovací úvěry dražší než úvěry ze stavebního spoření. 16 Splátky překlenovacího úvěru se skládají pouze z platby úroků, klient tedy nesnižuje své zadlužení. Po splnění všech podmínek pro zisk úvěru ze stavebního spoření se překlenovací úvěr částečně splatí naspořenými prostředky účastníka a zbytková část se přemění na úvěr ze stavebního spoření. Úroková sazba je až do přidělení cílové částky stejná. Úroky z překlenovacího úvěru jsou stanoveny zálohově z celé výše překlenovacího úvěru bez ohledu na skutečně čerpanou částku. Případné přeplatky jsou pak připsány ve prospěch účtu stavebního spoření. Klient může vložit i mimořádné splátky, musí ale tuto skutečnost oznámit stavební spořitelně písemně 30 dní předem Doucha R.,

21 Porovnání úvěru ze stavebního spoření a překlenovacího úvěru Na základě nalezených a zpracovaných informací si myslím, že rozhodně se vyplatí úvěr ze stavebního spoření. Pokud klient splní podmínky pro poskytnutí tohoto úvěru je mu stavební spořitelnou přidělena cílová částka (nabídnut úvěr ze stavebního spoření). Bezesporu výhodou je výše roční úrokové sazby, která je pevně daná a úroková sazba začíná již okolo 3 % ročně. Naopak na překlenovací úvěr klient nemá právní nárok, záleží pouze na stavební spořitelně a jeho velkou nevýhodou je, že úroky se počítají z celé cílové částky bez ohledu na výši naspořených prostředků. Překlenovací úvěr klienti volí spíše v případě naléhavé bytové otázky a měl by trvat pokud možno co nejkratší dobu Stavební spoření a hypoteční úvěr Pro stavební spoření byl přelomový rok Před tímto rokem byla vyšší státní podpora, vyšší úrokové míry u hypoték a jejich menší dostupnost. Tyto skutečnosti udělaly ze stavebního spoření velice oblíbený a žádaný produkt. Po přelomovém roce 2004 klesla státní podpora a navíc bankovní instituty přišly na trh s extrémně nízkými úrokovými sazbami hypotečních úvěrů, což mělo logicky za následek pokles zájmu o stavební spoření. V současné době ale stavební spoření opět získává své klienty. Nejen díky výraznému nárůstu úrokových sazeb hypoték, které jsou nyní vyšší než úroky z úvěrů ze stavebního spoření. K zvyšování počtu stavebních spoření také napomohl fakt, že banky zpřísnily podmínky udělení hypotéky. Stavební spoření a hypotéka jsou si v některých případech podobny, je ale mezi mini samozřejmě rozdíl. Hypotéka je pouze úvěrový produkt, spořící prvek u hypotéky nenalezneme. Stavební spoření je naopak produkt spořící, který může a nemusí přejít na produkt čistě úvěrový anebo fungovat ve formě spoření i úvěru překlenovací úvěr. Oba produkty mají své klady a zápory a každý se tedy hodí pro jinou formu financování. V případě hypotečního úvěru se splátka označuje názvem anuitní splátka. Anuitní splátka se skládá z úmoru (splácím dluh) a úroku (platím bance za poskytnutí úvěru). Úrok je vždy stejný v určitém časovém období fixní úrokové sazby. Výpočet splátek lze provést podle jednoduchého vzorce v závislosti na době splatnosti, úrokové míry a výši úvěru. Na začátku splácím především úroky bance a úmor je pouze menší částkou anuitní splátky. Po 21

22 nějakém časovém období se obě tyto části anuity vyrovnají a následně pak klient začne více splácet úmor, kdy klient splácí úvěr rychleji. Stavební spoření nenese žádná rizika pro klienta a je velice výhodné. Pokud účastník stavebního spoření spoří Kč ročně, dočká se ročního státního příspěvku Kč a přibližně 2 % p. a. úroku z uložené částky na kontu stavebního spoření. Státní příspěvek je skutečně připsán, spoří-li klient minimálně 6 let. Naspořené peníze může klient po tomto období vybrat a použít na jakýkoliv účel, což také umožňuje klientům využívat stavební spoření pouze jako spoření bez použití úvěru. Stavební spořitelny také poskytují překlenovací úvěry, jejichž charakteristickou vlastností je pokračování ve spoření a zároveň platbou úroků z překlenovacího úvěru a jsou poskytovány klientům, kteří nesplnili podmínky pro získání úvěru ze stavebního spoření. Než klient splní podmínky pro získání úvěru ze stavebního spoření, platí klient úroky z celkového objemu překlenovacího úvěru a nedochází k jeho splácení. Vklady, výnosové úroky a příspěvků státní podpory jsou odděleny od úmoru překlenovacího úvěru. Tato skutečnost tvoří další rozdíl s hypotečním úvěrem, u kterého se úroky v čase zmenšují. Překlenovací úvěr je částečně splacen přidělením úvěru ze stavebního spoření po splnění podmínek pro jeho získání, u kterého se úroky s časem snižují Celkové hodnocení stavebního spoření Výhody stavebního spoření státní podpora 25 % z ročních úspor až do výše 4500,- Kč (smlouvy uzavřené do ). státní podpora 15 % z ročních úspor až do výše 3000,- Kč (smlouvy uzavřené od ). úročení vkladu 1 4 % p.a. po celou dobu spoření z výnosů se neplatí daň téměř nulové riziko investice vklady jsou pojištěny ze zákona nezávislost na kapitálovém trhu (úrokové sazby z vkladů i úvěrů jsou pevné po celou dobu trvání vztahu - vázací lhůtu)

23 zvýhodnění klientů, kteří nečerpají úvěr možnost kdykoliv po 2 letech čerpat úvěr s pevnou úrokovou sazbou 3 6 % p.a. možnost využití překlenovacího úvěru nízký úrok z úvěru ze stavebního spoření jeden klient může mít více smluv o stavebním spoření klientem může být každý, kdo má přiděleno rodné číslo a trvalý pobyt v ČR, tedy i občan jiného státu spoření není omezeno věkem, každý člen rodiny muže spořit a získat státní podporu při čerpání úvěru ze stavebního spoření a překlenovacího úvěru je možné odepsat zaplacené úroky ze základu dané z příjmu pokud nebudete čerpat úvěr, po 5ti/6-ti letech spoření si můžete použít uspořenou částku na cokoli a případné získat i úrokové zvýhodněn Nevýhody stavebního spoření omezení roční výše státní podpory částkou 4500/3000 Kč u ročních vkladů nad 18000/20000 Kč jeden státní příspěvek na jednoho klienta minimální doba trvání stavebního spoření 5 let / 6 let, pokud chcete pouze spořit a naspořené prostředky použít na cokoli při ukončení stavebního spoření bez čerpání úvěru do pěti/šesti let od uzavření smlouvy ztráta záloh státní podpory relativně vysoké úroky u překlenovacích úvěrů. 19 V souhrnu můžeme říci, že podle starých podmínek stavebního spoření mohl klient získat nejvýše Kč státní podpory i když naspořil více než Kč. Podle nových smluv může účastník stavebního spoření získat nejvýše Kč státní podpory, i když naspořil více než státem daný limit Kč. Na státních příspěvcích stát vyplácí každoročně 13 až 15 miliard Kč, proto se vláda snaží státní příspěvek snižovat a dokonce se již několikrát uvažovalo o jeho úplném zrušení, což by mělo silně negativní důsledky

24 1.13 Další činnosti stavební spořitelny Stavební spořitelna může: a) poskytovat úvěry osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb, b) přijímat vklady od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí a poboček zahraničních finančních institucí, c) poskytovat záruky za úvěry ze stavebního spoření, d) obchodovat na vlastní účet s hypotečními zástavními listy a s obdobnými produkty, vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, e) obchodovat na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Českou republikou, s dluhopisy, za které Česká republika převzala záruku, a s dluhopisy vydávanými Českou národní bankou, f) obchodovat na vlastní účet s dluhopisy vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, centrálními bankami, finančními institucemi těchto států a bankami se sídlem v těchto státech, jakož i s dluhopisy, za které tyto státy převzaly záruku, a s dluhopisy vydávanými Evropskou investiční bankou, Nordic Investment Bank a Evropskou centrální bankou, g) provádět platební styk a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební spořitelny, h) poskytovat bankovní informace, i) uzavírat obchody sloužící k zajištění proti měnovému a úrokovému riziku, j) vykonávat finanční makléřství zákon č. 96/1993 Sb 24

25 2. Dosavadní stavební spoření na trhu ČR 2.1 Historie stavebního spoření Stavební spoření má bohatou historii především v Německu a Rakousku, přičemž její základní myšlenka i její pravidla pocházejí z Anglie. Historicky první stavební spořitelna byla Building Society založena v Birminghamu roku Zakladatelé poskytovali vklady do fondu a z něj byly poté financovány úvěry na jejich bytové účely. V Německu byla založena první stavební spořitelna pastorem von Bondeschwinghem roku 1885 v Bielefeldu známa jako Stavební spořitelna pro každého. Většího rozkvětu se stavební spoření v Německu dočkalo až při průběhu poválečné rekonstrukce, v letech O tento rozvoj produktu se zasloužil především Georg Kropp, zakladatel tzv. Společenství přátel. Už po třech letech od založení z něj byly přiděleny první peníze na bytovou výstavbu. Na konci třicátých let došlo k první z velkých změn. Nejdříve byl systém založen na losování, následně bylo zavedeno tzv. hodnotící číslo (poměr naspořené cílové částky k době placení stavebního spoření, výši plateb a dalším faktorům). Významný rozvoj stavebního spoření zapříčinila měnová reforma z roku 1948, kdy v Německu chybělo asi 5 6 milionů bytů, byla tedy velká poptávka po stavebním spoření. Obrovský nárůst počtu uzavřených smluv byl zaznamenán v letech Na konci zmiňovaného období množství uzavřených smluv již převyšoval 12 miliónů. V roce 1973 vstoupil v platnost zákon o stavebním spoření, který vytvořil jednotný rámec pro podnikání. Naopak pokles zájmu o stavební spoření nastal na počátku osmdesátých let následkem dobré hospodářské situace a příjmům obyvatel. Nárůst pak byl opět zaznamenán na přelomu devadesátých let. 21 Novodobá historie Ve východní Evropě, obzvláště pak v České republice, Slovensku a Maďarsku se stavební spoření rozvinulo v polovině devadesátých let dvacátého století za účelem

26 podpory řešení bytové potřeby občanů. V České republice byl schválen Zákon číslo 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, který zavedl tento produkt. Stavební spoření poskytované v České republice je jeden z nejmladších bankovních produktů, má ale své nezastupitelné místo na finančním trhu. Na základě zkušeností se stavebním spořením ve výše zmiňovaných zemích došlo ke zvyšování zájmu o jeho zavedení i v dalších státech, například v Chorvatsku či Rumunsku. Oblibu si začíná získávat i v Číně. 22 Stavební spoření neztratilo na svém významu ani po roce 2004, kdy došlo ke snížení státní podpory ze Kč na Kč za rok. Následkem snížení státní podpory sice došlo ke snížení počtu uzavřených smluv, ale v následujícím období opět počet smluv rostl. Na konci roku 2003 byl díky této změně uzavřen rekordní počet smluv Stavební spořitelny na českém trhu Jedná se o: 1) ČMSS: Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 2) SSČS: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 3) MPSS: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 4) WÜSTENROT: Wüstenrot hypoteční banka, a.s. 5) RAIFFEISEN: Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. Do působila v České republice ještě Hypo stavební spořitelna, a.s., která se spojila s Raiffeisen stavební spořitelnou, a.s. Jak je vidět z Tab. 1, nejdéle působící stavební spořitelnou na českém trhu je Českomoravská stavební spořitelna, a.s. a nejmladší institucí na trhu je Wüstenrot hypoteční banka, a.s. Základní jmění společností je až na Českomoravskou stavební spořitelnu a.s. (1,5 miliardy Kč) v podstatě na stejné úrovni a to okolo

27 Tab. 1 Přehled stavebních spořitelen v České republice 27

28 2.2.1 Českomoravská stavební spořitelna, a.s. Českomoravská stavební spořitelna je největším poskytovatelem úvěrů do bydlení v České republice. Od počátku své činnosti poskytla více než 174 miliard Kč v úvěrech na bydlení. Téměř každý čtvrtý dům či byt byl spolufinancován úvěrem od ČMSS. Přispěla k výstavbě celkem bytů, tj. cca 27 % všech dokončených bytů. Prvenství mezi stavebními spořitelnami si drží díky více jak dvěma milióny klienty. Na českém trhu je známá také pod názvem Liška. V roce 2007 získala ocenění Banka roku. 24 Sídlo společnosti: Vinohradská 3218/169, Praha 10 Datum založení: 26. června 1993 Akcionáři: Československá obchodní banka, a.s. Bausparkasse Schwäbisch Hall AG Základní jmění: 1,5 miliardy Kč (splacen v plné výši) Telefon: Fax: WWW: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Stavební spořitelna České spořitelny od zahájení své obchodní činnosti v polovině roku 1994 vyrostla v renomovanou společnost a zaujala přední pozice na trhu. Stavební spořitelna České spořitelny patří do jednoho z kapitálově nejsilnějších seskupení na tuzemském trhu - Finanční skupiny České spořitelny - a představuje tak silnou, flexibilní a finančně zdravou banku, která garantuje svým klientům spolehlivost, jistotu a

29 důvěryhodnost. V České republice je tato stavební spořitelna také známá pod názvem Buřinka. Počtem klientů patří mezi největší stavební spořitelny. 25,26 Sídlo společnosti: Vinohradská 180/1632, Praha 3 Datum založení: 22. června 1994 Akcionáři: Česká spořitelna, a. s % akcií, Bausparkasse der österreichischen Sparkassen AG - 5 % akcií Základní jmění: ,- Kč (splacen v plné výši) Telefon (ústředí): Fax (ústředí): WWW: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamická stavební spořitelna, která se vyprofilovala jako expert na financování bydlení. Na našem trhu působí od roku 1994, tehdy se jmenovala Stavební spořitelna Komerční banky. Ke změně názvu a image došlo v roce Počet klientů Modrou pyramidu řadí na třetí místo mezi stavebními spořitelnami. Prestižní ocenění Banka roku v kategorii stavebních spořitelen získala v roce 2005 a Sídlo společnosti: Bělehradská 128/222, Praha 2 Datum založení: 9. prosince

30 Akcionáři: Komerční banka, a.s. se stala jediným akcionářem po nabytí akcií dvou bývalých akcionářů, a to BHW Holding a České pojišťovny, a.s. Základní jmění: ,- Kč (splacen v plné výši) Telefon: Fax: WWW: Wüstenrot hypoteční banka, a.s. Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s. zahájila svou činnost na podzim roku 1993, v roce, kdy byl přijat zákon o stavebním spoření. Od té doby si získala důvěru statisíců klientů, kterým stavební spoření umožnilo financovat bydlení, vytvořit finanční rezervy na stáří i ušetřit si peníze na jiné potřeby. Wüstenrot je na českém trhu řazena mezi střední stavební spořitelny. 28 Sídlo společnosti: Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 Datum založení: 23. prosince 2002 Akcionáři: Wüstenrot & Württembergische AG Základní jmění: ,- Kč (splacen v plné výši) Telefon: Fax: WWW:

31 2.2.5 Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. vstoupila na český trh v roce 1993 pod názvem AR stavební spořitelna a je významnou společností v oblasti stavebního spoření v České republice. V roce 2005 a 2006 získala 2. místo jakožto Banka roku. Dne došlo k fúzi společnosti HYPO stavební spořitelny a.s. s Raiffeisen stavební spořitelnou a.s. 29 Sídlo společnosti: Koněvova 2747/99, Praha 3 Datum založení: 4. září 1993 Akcionáři: Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH 90% akcií, Raiffeisenbank 10% akcií Základní jmění: ,- Kč (splacen v plné výši) Telefon: Fax: WWW:

32 2.3 Vývoj stavebního spoření v České republice Stavební spoření v České republice je druhé největší na světě podle údajů Evropské asociace stavebních spořitelen hned po Německu. Ke konci roku tuto pozici z roku 2007 ČR obhájila díky 5,1 milionu smluv o stavebním spoření. Stavební spoření je doménou evropských zemí. 30 Tab. 2 Počet smluv o stavebním spoření uzavřených v evropských zemích země počet smluv 1. Německo Česká republika Rakousko Slovensko Maďarsko Chorvatsko Na Obr. 1 můžeme pozorovat nárůst počtu smluv stavebního spoření a to jak nově uzavřených smluv, tak smluv starých, u kterých došlo ke zvýšení cílové částky. Průřez časovým obdobím zaznamenává postupné zvyšování zájmu o stavební spoření. Obrovský nárůst počtu smluv v roce 2003 souvisel se změnou podmínek stavebního spoření, konkrétně snížení státní podpory od Stavební spoření uzavírali i lidé, kteří by jinak tuto nabídku stavebních spořitelen při zachování tehdejších podmínek (státní příspěvek Kč) nevyužili. Logicky poté v roce 2004 byl zaznamenán velký propad v počtu nově uzavřených smluv. Od této doby ale opět dochází k opětovnému nárůstu

33 Obr. 1 Počty nově uzavřených smluv v ČR včetně zvýšení (v mil) 31 [cit ] Objem vkladů a objem poskytnutých úvěrů v čase stále roste. Už první kvartál roku 2009 téměř vyrovnal objem vkladů a převýšil objem poskytnutých úvěrů roku loňského. Obr. 2 Objemy vkladů a objemy poskytnutých úvěru v ČR

34 [cit ] Obr. 3 ukazuje rozdělení objemu poskytnutých úvěrů v období měsíce roku 2008 mezi jednotlivé stavební spořitelny. Českomoravská stavební spořitelna potvrzuje své dominantní postavení na českém trhu. Na grafu je ještě zobrazena HYPO stavební spořitelna, která se v roce 2008 sloučila s Raiffeisen stavební spořitelnou. Obr. 3 Objem poskytnutých úvěrů od ledna do října roku ČMSS SSČS ČMSS HYPO Wüstenrot Raiffeisen MPSS SSČS MPSS Raiffeisen Wüstenrot HYPO [cit ]

35 3. Analýza a vyhodnocení současného stavu stavebního spoření v ČR 3.1 Produkty současných stavebních spořitelen Českomoravská stavební spořitelna, a.s. ČMSS nabízí několik tarifů Invest, Perspektiv, Atraktiv. Tarif Invest a tarif Perspektiv jsou si podobné, oba nabízí zúročení vkladů ve výši 2 % p. a. a úrokovou sazbu úvěru 4,8 % p. a. Rozdíl je pak dán výší minimální cílové částky. Tarif Atraktiv je výhodný hlavně pro klienty, kteří uvažují o úvěru tarif Atraktiv nabízí výhodnou úrokovou sazbu úvěru 3,7 % p. a. Tab. 3 Přehled tarifů stavebního spoření ČMSS tarif Invest - standardní Invest - rychlá Perspektiv - dlouhodobá Atraktiv - rychlá Atraktiv - standardní úroková sazba z vkladu ČMSS uspořeno za 6 let z toho vklady za vedení účtu ročně poplatek za řízení 2.20% , ,- 290,- 1.00% 2.20% , ,- 290,- 1.00% 2.20% , ,- 290,- 1.00% 1.00% , ,- 290,- 1.00% 1.00% , ,- 290,- 1.00% ČMSS nabízí úvěry ze stavebního spoření se sazbou od 3,7 % p a. U každého z těchto tarifů ještě klient může volit mezi standardní nebo rychlou variantou. Dále ČMSS nabízí 5 tarifů překlenovacích úvěrů: Kredit Standard, Kredit 90, Topkredit, Topkredit plus a Tophypo. Jednotlivé tarify jsou různé pro jednotlivé stavební spořitelny a liší se zejména úrokovými sazbami a minimálním procentem naspořené cílové částky

36 Tab. 4 Přehled úroků a minimálních cílových částek ČMSS ČMSS Tarif Úrok ze stavebního spoření Min. cílová částka Úrok z běžného úvěru Úrok z překlenovacího úvěru Invest 2% Kč 4,80% 2,7-6,5% Perspektiv 2% Kč 4,80% 2,7-6,5% Atraktiv 1% Kč 3,70% 2,7-6,5% Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. SSČS nabízí stavební spoření, úvěr ze stavebního spoření a 2 typy překlenovacích úvěrů. Překlenovací úvěr TREND a překlenovací úvěr HYPO TREND. Tab. 5 Přehled tarifů stavebního spoření SSČS standardní rychlá tarif úroková sazba z vkladu SSČS uspořeno za 6 let z toho vklady za vedení účtu ročně poplatek za řízení 2.20% , ,- 285,- 1.00% 2.20% , ,- 285,- 1.00% Úvěr ze stavebního spoření klient získá na základě alespoň 24 měsíců uzavřené smlouvy o stavebním spoření, má naspořeno 40 % cílové částky a má požadované hodnotící číslo. Předčasné splacení úvěru je bez sankcí. Vyřízení úvěru a jeho vedení po první rok je zdarma. Rozdíl mezi dvěma typy překlenovacích úvěrů poskytovaných Buřinkou spočívá v tom, že klient může získat překlenovací úvěr TREND, aniž by musel vkládat jednorázový vklad nebo mít naspořené prostředky. Klient tedy nemusí úvěr zajistit nemovitostí. U tohoto úvěru si klient také volí ze dvou typů úročení pevnou sazbu po 36

37 celou dobu trvání úvěru nebo sazbu fixní po dobu 3 let. Naopak překlenovací úvěr HYPO TREND je určen klientům, kteří mohou zajistit úvěr nemovitostí. 35 Tab. 6 Přehled úroků a minimálních cílových částek SSČS Tarif Jednotný spořící tarif Úrok ze stavebního spoření SSČS Min. cílová částka Úrok z běžného úvěru Úrok z překlenovacího úvěru 2% Kč 4,75% 2,95-6,95% Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida stavební spořitelna nabízí 4 druhy spoření: Stavební spoření, Spoření Mopísek, Spoření Mopy Junior a Maxi spoření. Stavební spoření je klasickým spořením, spoření Mopísek je přizpůsobené pro příležitost narození dítěte, vstupu dítěte do školy. Spoření Mopy Junior je určeno studentům nebo mladým klientům, kteří jsou již zaměstnáni. Maxi spoření je kombinací stavebního spoření a penzijního připojištění s podporou státu v obou případech. Tab. 7 Přehled tarifů stavebního spoření MPSS tarif Kredit - rychlá 5% Kredit - standardní 5% Kredit - standardní 4% Kredit - pomalá 5% Kredit - pomalá 4% Kredit - pomalá 3% úroková sazba z vkladu MPSS uspořeno za 6 let z toho vklady za vedení účtu ročně poplatek za řízení 2.20% , ,- 300,- 1.00% 2.20% , ,- 300,- 1.00% 2.20% , ,- 300,- 1.00% 2.20% , ,- 300,- 1.00% 2.20% , ,- 300,- 1.00% 2.20% , ,- 300,- 1.00%

38 Modrá pyramida nabízí širokou škálu úvěrů a překlenovacích úvěrů. Hypoúvěr, Hypoúvěr Garant, Rychloúvěr, Pohotovostní úvěr, Úvěr na družstevní bydlení a Hypotéky KB. Hypoúvěr v sobě kombinuje výhody hypotéky a úvěru ze stavebního spoření. Hypoúvěr Garant je v podstatě stejný jako Hypoúvěr, ale od začátku do konce splácení úvěru je klientovi garantována výše splátek. Rychloúvěr nabízí rychlé vyřízení úvěru s minimem požadovaných dokladů a bez nutnosti ručitele. Pohotovostní úvěr poskytuje klientovi finanční prostředky z překlenovacího úvěru, nebo úvěru ze stavebního spoření ještě před tím, než má vybranou konkrétní nemovitost. Úvěr na družstevní bydlení poskytuje možnost financovat byt, který je v družstevním vlastnictví. 36 Tab. 8 Přehled úroků a minimálních cílových částek MPSS MPSS Tarif Úrok ze stavebního spoření Min. cílová částka Úrok z běžného úvěru Úrok z překlenovacího úvěru Kredit rychlá 2% Kč 5% 3,99-6,9% Kredit standartní 2% Kč 4-5% 3,99-6,9% Kredit pomalá 2% Kč 3-5% 3,99-6,9% Wüstenrot hypoteční banka, a.s. Wüstenrot nabízí standardní produkty stavební spořitelny a tj. stavební spoření, úvěr ze stavebního spoření a překlenovací úvěr. U stavebního spoření si může klient vybrat mezi několika variantami: Optimální normální (ON), Optimální speciální (OS), Optimální finanční (OF), Optimální kreditní (OK). Varianta OS zajišťuje nejrychlejší přidělení cílové částky a tím i nárok na úvěr ze stavebního spoření. Varianta OF je nejvhodnější pro překlenovací úvěry a naopak varianta ON zajišťuje nejnižší splátky při splácení úvěru

39 Tab. 9 Přehled tarifů stavebního spoření Wüstenrot SS tarif Optimální finanční 1,0% Optimální finanční 2,2% Optimální normální 1,0% Optimální normální 2,2% Optimální kreditní 1,0% Optimální kreditní 2,2% Optimální speciální 1,0% Optimální speciální 2,2% Wüstenrot SS úroková sazba z vkladu uspořeno za 6 let z toho vklady za vedení účtu ročně poplatek za řízení 1.00% , ,- 250,- 1.00% 2.20% , ,- 250,- 1.00% 1.00% , ,- 250,- 1.00% 2.20% , ,- 250,- 1.00% 1.00% , ,- 250,- 1.00% 2.20% , ,- 250,- 1.00% 1.00% , ,- 250,- 1.00% 2.20% , ,- 250,- 1.00% Při výběru úvěru ze stavebního spoření si klient může vybrat ze dvou variant úročení vkladů: 1 % - při čerpání úvěru ze stavebního spoření pak dosáhne úroku z úvěru 3,7 % p. a. 2 % - při čerpání úvěru ze stavebního spoření pak dosáhne úroku z úvěru 4,9 % p. a. Překlenovacích úvěrů má Wüstenrot také několik typů: Superúvěr, Družstevní byt, Partner a Revit plus. Superúvěr v sobě zahrnuje několik variant překlenovacích úvěrů, přičemž platí podmínka, že klient musí spořit minimálně 12 měsíců. V případě, že klient chce bydlet v družstevním bytě, kde nelze zřídit zástavní právo, může využít úvěru Družstevní byt. Pomocí úvěru Partner je možno zaplatit 100 % ceny nemovitostí, ale je nutno u nemovitosti zřídit zástavní právo. Úvěr Revit plus byl oceněn v soutěži Zlatá koruna 2006 a Je to úvěrový program určený bytovým družstvům a společenstvím vlastníků bytových jednotek a také nájemníkům a vlastníkům bytových jednotek. Tento úvěr slouží např. k financování rekonstrukce celého domu zateplení, rekonstrukce otopné sestavy, střechy, což přináší značné úspory energií

40 Tab. 10 Přehled úroků a minimálních cílových částek Wüstenrot SS Tarif Optimální speciální Optimální finanční Optimální normální Optimální kreditní Úrok ze stavebního spoření Wüstenrot SS Min. cílová částka Úrok z běžného úvěru 2,2% (nebo 1%) Kč 3,7 nebo 4,9% Úrok z překlenovacího úvěru 2,5-4,5% 2,2% (nebo 1%) Kč 3,7 nebo 4,9% 2,5-6,6% 2,2% (nebo 1%) Kč 3,7 nebo 4,9% údaj není dostupný 2,2% (nebo 1%) Kč 3,7 nebo 4,9% 2,5-4,8% Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. Raiffeisen nabízí dvě varianty stavebního spoření. Stavební spoření za 1 % - Úvěrový tarif. Ten je vhodný pro klienty, který počítají s čerpáním úvěru ze stavebního spoření, protože zde mají zaručený úrok z úvěru 3,5 % p. a. Druhou variantou je Stavební spoření za 2 % - Spořící tarif, pro klienty, kteří si chtějí zajistit úrok z vkladů ve výši 2 % p. a. a tím tedy i vysoký výnos ze stavebního spoření ve výši 6,9 % p. a. Při čerpání úvěru s druhou spořící variantou je pak klientovi nabídnut úrok z úvěru ve výši 4,9 % p. a. Tab. 11 Přehled tarifů stavebního spoření Raiffeisen SS tarif SPOŘÍCÍ TARIF ÚVĚROVÝ TARIF Raiffeisen SS úroková sazba z vkladu uspořeno za 6 let z toho vklady za vedení účtu ročně poplatek za řízení 2.20% , ,- 284,- 1.00% 1.00% , ,- 284,- 1.00% Další produkty Raiffeisen stavební spořitelny jsou také Úvěr Družstevní bydlení, Úvěr Nízká hyposplátka, Úvěr Horizont, Úvěr Spektrum, Úvěr bez čekání, Úvěr Vzájemná důvěra a Úvěr Dobrý známý. Zajímavým se jeví Úvěr bez čekání, který je překlenovacím úvěrem a stávající klienti Raiffeisen stavební spořitelny nemusí prokazovat svůj příjem ani 40

41 své/ho manžela/ky. Úvěr Nízká hyposplátka je specifický tím, že je požadována zástava nemovitosti nebo zástavním právem k pohledávce. S Úvěrem Družstevní bydlení je možno uhradit členský vklad v družstvu, aniž by byla požadována zástava nemovitosti, k zajištění stačí 2 ručitelé. 38 Tab. 12 Přehled úroků a minimálních cílových částek Raiffeisen SS Raiffeisen SS Spořící tarif 2% Kč 4,90% 2,99-6,7% Úvěrový tarif 1% Kč 3,50% 2,99-6,7% 3.2 Srovnání spořících produktů jednotlivých stavebních spořitelen Pro srovnání produktů jednotlivých stavebních spořitelen uvádím příklad výpočtu celkové naspořené částky za šest let. Za počátek stavebního spoření (den uzavření smlouvy) je považován začátek kalendářního roku. Měsíční vklad byl počítán 1700,-. Státní podpora poskytnutá za šestý rok spoření již není úročena. Od částky uspořené za pět let není odečten poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření ani roční poplatky za vedení účtu. Úroky z vkladů včetně úroku ze státní podpory jsou osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob

42 Tab. 13 Přehled produktů jednotlivých stavebních spořitelen 39 spořitelna produkt Srovnání spoření úroková sazba z vkladu uspořeno za 6 let z toho vklady za vedení účtu ročně poplatek za řízení Wüstenrot Optimální finanční 2,2% 2.20% , ,- 250,- 1.00% Wüstenrot Optimální normální 2,2% 2.20% , ,- 250,- 1.00% Wüstenrot Optimální speciální 2,2% 2.20% , ,- 250,- 1.00% Wüstenrot Optimální kreditní 2,2% 2.20% , ,- 250,- 1.00% Raiffeisen Spořící tarif 2.20% , ,- 284,- 1.00% SSČS standardní 2.20% , ,- 285,- 1.00% SSČS rychlá 2.20% , ,- 285,- 1.00% ČMSS Invest - standardní 2.20% , ,- 290,- 1.00% ČMSS Invest - rychlá 2.20% , ,- 290,- 1.00% MPSS Kredit - rychlá 5% 2.20% , ,- 300,- 1.00% MPSS Kredit - standardní 5% 2.20% , ,- 300,- 1.00% MPSS Kredit - standardní 4% 2.20% , ,- 300,- 1.00% MPSS Kredit - pomalá 5% 2.20% , ,- 300,- 1.00% MPSS Kredit - pomalá 4% 2.20% , ,- 300,- 1.00% MPSS Kredit - pomalá 3% 2.20% , ,- 300,- 1.00% ČMSS Perspektiv - dlouhodobá 2.20% , ,- 290,- 1.00% ČMSS Atraktiv - rychlá 1.00% , ,- 290,- 1.00% ČMSS Atraktiv - standardní 1.00% , ,- 290,- 1.00% Raiffeisen Úvěrový tarif 1.00% , ,- 284,- 1.00% Wüstenrot Optimální finanční 1,0% 1.00% , ,- 250,- 1.00% Wüstenrot Optimální normální 1,0% 1.00% , ,- 250,- 1.00% Wüstenrot Optimální kreditní 1,0% 1.00% , ,- 250,- 1.00% Wüstenrot Optimální speciální 1,0% 1.00% , ,- 250,- 1.00%

43 3.3 Stavební spoření v roce 2009 Ačkoliv od počátku roku 2009 zájem v Česku o stavební spoření pod vlivem hospodářské krize klesl, na konci 1. čtvrtletí 2009 bylo v zemi již celkem milionu smluv o stavebním spoření. Za celé první čtvrtletí tak stavební spořitelny půjčily 13,4 miliardy Kč, což však v meziročním srovnání bylo téměř o čtvrtinu méně. Češi mají rovněž menší zájem o nové smlouvy na stavební spoření. Od ledna do března letošního roku jich uzavřeli o méně než před rokem, vyplývá z údajů tuzemských stavebních spořitelen. 40 Českomoravská stavební spořitelna zapisuje duben 2009 do historie jako svůj nejlepší měsíc v úvěrech na bydlení, ale zároveň i jako nejlepší měsíční výsledek v rámci oboru stavebního spoření v České republice navzdory ekonomické krizi. Objem poskytnutých úvěrů v dubnu 2009 dosáhl částky 3,6 miliardy Kč. Od počátku své činnosti se podle počtu poskytnutých úvěrů podílí 36 % na celkovém trhu financování bydlení. 41 Raiffeisen stavební spořitelna od spouští rozsáhlou marketingovou kampaň přinášející nové výjimečné a bezkonkurenční výhody pro zájemce o stavební spoření. Nová kampaň přináší výhody pro všechny a další výhody pro klienty z řad mladších ročníků (1990 a mladších). Výhodou pro mladé bude 50 % sleva na uzavření smlouvy a dvojnásobné zhodnocení vkladů až do konce roku 2010 pro smlouvy uzavřené od do Výhodou pro všechny je pak mimořádná prémie ve výši Kč klientům, kteří na nově uzavřené smlouvě budou mít k zůstatek Kč (naspořená částka pro získání plné státní podpory). Dále potom Raiffeisen stavební spořitelna nabízí slevovou kartu Více domova. 42 Zájem o stavební spoření se snaží u občanů České republiky zvýšit i Modrá pyramida, která odstartovala velkou mediální kampaň. Nabízí dárek (pikniková taška) při uzavření nové smlouvy s cílovou částkou od Kč v období až nebo navýšení cílové částky u stávající smlouvy minimálně o Kč

44 I stavební spořitelna Wüstenrot přichází s výhodnou nabídkou. Od zpracovává všechny žádosti o překlenovací úvěr u fyzických osob zdarma. 44 Dne ČSSD prosadila a sněmovna schválila změnu pravidel stavebního spoření. Ze stavebního spoření se bude moci platit studium. Využít této novinky by mohli už středoškoláci, podmínkou by nebyla plnoletost. Stavební spoření by mohlo pak sloužit například na poplatky, ubytování, stravování, dopravu a učební pomůcky. Nyní návrh ještě musí projít senátem a musí ho podepsat prezident zdarma.aspx

45 4. Odhad budoucího vývoje stavebního spoření Odhad vývoje závisí na hospodářské situaci, v níž se budou pohybovat hlavní účastníci stavebního spoření tj. stát, stavební spořitelny a jejich klienti. Zájmy a postup jednotlivých účastníků mohou být v závislosti na celkové hospodářské situaci i naprosto odlišné. Stát jako poskytovatel státního příspěvku bude mít zájem podporovat účastníky stavebního spoření při vyřešení jejich potřeb bydlení, což souvisí se stavební výrobou, snižováním nezaměstnanosti a spokojeností střadatelů. Akumulace naspořených finančních prostředků je a bude pro stát také výhodná jako jeden ze stabilizačních prvků. Vývoj hospodářské situace není příznivý, rozpočtový deficit státu narůstá a stát se rozhodně pokusí snížit i svoje výdaje. To by mohlo znamenat i snížení nebo dokonce zrušení státního příspěvku, což by se projevilo v počtu uzavíraných smluv o stavebním spoření a v ostřejším konkurenčním boji stavebních spořitelen. Stát si musí vyhodnotit, zda úspora v rozpočtových výdajích bude důležitější než negativní dopad tohoto postupu na stavební spořitelny, střadatele a s tím související skutečnosti. Stavební spořitelny budou mít zájem zachovat atraktivitu stavebního spoření se státním příspěvkem pro střadatele v porovnání s jinými bankovními produkty. V České republice je uzavřeno více než 5 milionů smluv o stavebním spoření a nelze v budoucnu očekávat jejich prudký nárůst. Vývoj počtu nově uzavřených smluv o stavebním spoření bude při zachování příspěvku státu stagnovat nebo zaznamená mírný vzestup. Pokud bude snížen nebo zrušen příspěvek státu zaznamenají stavební spořitelny prudký pokles počtu nově uzavíraných smluv a budou tím následně omezeny jejich obchodních aktivity. Stavební spořitelny zvýší svoji aktivitu při poskytování úvěrů, aby využily naspořené prostředky a dosáhly lepších hospodářských výsledků. Očekávám, že dojde k dalšímu uvolňování podmínek při získávání úvěru, zejména jeho poskytované výše. Stavební spořitelny se více zaměří i na poskytování hypotečních úvěrů. Mezi stavebními spořitelnami si zachová vedoucí postavení Českomoravská stavební spořitelna, protože nabídka produktů stavebních spořitelen je velmi podobná a obyvatelé České republiky jsou spíše konzervativní a při uzavření nové smlouvy dají přednost stavební spořitelně, se kterou mají již zkušenosti nebo jim byla doporučena. Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. po sloučení s Hypo stavební spořitelnou, a.s. bude soutěžit se Stavební spořitelnou České spořitelny o druhé místo na trhu stavebního spoření. 45

46 Klienti budou mít zájem na stavebním spoření, pokud bude výhodnější a bezpečnější než jiné nabízené bankovní produkty. Při nezměněných podmínkách budou obnovovány smlouvy o stavebním spoření, protože je stále výhodnější než jiné formy uložení finančních prostředků. Situace se může změnit při snížení poskytovaného státního příspěvku nebo při prohloubení nepříznivého vývoje hospodářství. V tomto případě se klienti zaměří na jiné bankovní produkty, může dojít i ke snížení využívání úvěrů nebo i k předčasnému vybírání uložených peněžních prostředků. Předpokládám, že podmínky v oblasti stavebního spoření se výrazně nezmění, stavební spoření bude mít i nadále své místo mezi možnostmi uložení peněžních prostředků a to i v případě, že poskytnutí státního příspěvku bude vázáno na přesněji vymezené využití naspořených finančních prostředků. 46

47 5. Závěr V České republice působí pět stavebních spořitelen, které nabízejí klientům své produkty. Největší zastoupení na trhu, tudíž nejúspěšnější stavební spořitelnou je Českomoravská stavební spořitelna, a.s., která byla také zároveň první institucí svého druhu na území České republiky. Velkou výhodou stavebního spoření je podpora státu ať už finančně ve formě státní podpory, tak zastřešením platnými zákony a dohledem České národní banky. Obecně ale produkty všech stavebních spořitelen jsou si navzájem podobné nebo totožné. Skoro se neliší ve výši svých úrokových sazeb. Zavede-li jedna stavební spořitelna nějaký nový produkt, netrvá dlouho a ostatní stavební spořitelny tento produkt představí také. Konkrétní volba produktu poté závisí na tom, jestli chce klient pouze spořit nebo bude v budoucnu žádat o úvěr ze stavebního spoření nebo úvěr překlenovací. Stavební spoření vždy mělo, má a bude mít své místo na českém finančním trhu díky státní podpoře, bezrizikovosti a vyšším úrokům než nabízí běžné spořicí účty. Pozice stavebního spoření se bude stále upevňovat a posilovat také díky výraznému nárůstu úrokových sazeb hypoték a zpřísnění podmínek jejich udělení. Postupný opětovný nárůst zájmu o stavební spoření v čase můžeme pozorovat i v Tab. 14. Stavební spořitelny poskytují obrovské množství úvěrů a toto číslo neustále narůstá, proto musí zlepšovat své nabídky a služby, aby v konkurenčním boji obstály. Jednotlivé stavební spořitelny stále bojují o své klienty a snaží se získat nové. Snaží se tedy zviditelnit na trhu a nabízí budoucím novým klientům různé výhody, kterými by je získali pro svoji stavební spořitelnu například hmotné dárky (tašky, propagační předměty) nebo poskytují slevu na poplatek za zřízení smlouvy či některé služby poskytují zdarma (úhrada za poskytnutí úvěrové smlouvy). V současné době v České republice je podepsáno více jak pět milionů smluv o stavebním spoření. Při počtu obyvatel České republiky lze velice snadno spočítat, že v průměru téměř každý druhý obyvatel bez rozdílu věku má uzavřené stavební spoření. Můžeme tedy předpokládat, že další zvyšování počtu nově uzavřených smluv již nebude tak rychlé, ale myslím si, že se toto číslo bude stále postupně zvyšovat. 47

48 Tab. 14 Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice - k

49 6. Literatura DOUCHA, Rudolf. Stavební spoření výhody a rizika. Grada Publishing s s.r.o., Princip stavebního spoření, [cit ]. Dostupný z WWW: < Stavební spořitelny, [cit ]. Dostupný z WWW: < Fáze úvěru, [cit ]. Dostupný z WWW: < Překlenovací úvěr, [cit ]. Dostupný z WWW: < Stavební spoření a hypoteční úvěr, [cit ]. Dostupný z WWW: < Výhody a nevýhody stavebního spoření, [cit ]. Dostupný z WWW: < Historie stavebního spoření, [cit ]. Dostupný z WWW: < Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., [cit ]. Dostupný z WWW: < Buřinka se představuje, [cit ]. Dostupný z WWW: < Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., [cit ]. Dostupný z WWW: < Wüstenrot hypoteční banka, a.s., [cit ]. Dostupný z WWW: < Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., [cit ]. Dostupný z WWW: < Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, [cit ]. Dostupný z WWW: < České stavební spoření je stále druhé největší na světě, [cit ]. Dostupný z WWW: < 49

50 Počty nově uzavřených smluv v ČR včetně zvýšení (v mil), [cit ]. Dostupný z WWW: < Dvojnásobný úspěch RSTS ve Zlaté koruně 2009, [cit ]. Dostupný z WWW: < Objem poskytnutých úvěrů od ledna do října 2008, v milionech Kč, [cit ]. Dostupný z WWW: < Stavební spořitelny, [cit ]. Dostupný z WWW: < Srovnání spoření, [cit ]. Dostupný z WWW: < České stavební spoření je stále druhé největší na světě, [cit ]. Dostupný z WWW: < V dubnu dosáhla ČMSS nejlepšího měsíčního výsledku úvěrového obchodu ve své historii, [cit ]. Dostupný z WWW: < Kampaň RSTS reaguje na krizi, [cit ]. Dostupný z WWW: < Modrá pyramida startuje kampaň na stavební spoření, [cit ]. Dostupný z WWW: < Stavební spořitelna Wüstenrot vyřizuje od 1. května úvěry zdarma, [cit ]. Dostupný z WWW: < Ze stavebního spoření se bude moci platit studium, prosadila ČSSD, [cit ]. Dostupný z WWW: < Ukazatele vývoje stavebního spoření, [cit ]. Dostupný z WWW: < 50

51 7. Přílohy Příloha 1 51

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Petr Kielar petr@kielar.cz http://petr.kielar.cz 1 Obsah 1. Historický úvod 2. Konstrukce tarifu (postavte si vlastní stavební spořitelnu) 3. Rovnováha mezi

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ Wüstenrot stavební spořitelna a.s. vydává v souladu se zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, v platném znění (dále jen zákon o stavebním spoření ) tyto VŠEOBECNÉ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ Raiffeisen stavební spořitelna a.s. se sídlem Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3, IČ 492 41 257, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B 2102 (dále jen stavební spořitelna ) v souladu

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ ČS STAVEBNÍ SPOŘITELNY, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ ČS STAVEBNÍ SPOŘITELNY, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ ČS STAVEBNÍ SPOŘITELNY, a.s. I. Úvodní ustanovení Článek 1 Stavební spoření a jeho účastníci 1. Stavební spoření je účelové spoření spočívající: a) v přijímání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ VE ZNĚNÍ DODATKU Č.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ VE ZNĚNÍ DODATKU Č. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. se sídlem Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3, IČ 492 41 257, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B 2102 (dále jen stavební spořitelna ) v souladu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s.

Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s. Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s., se sídlem Bělehradská 128, čp. 222, 120 21 Praha 2, IČ 60192852, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2281 (dále

Více

Obchodní podmínky Hlavní strana - Stavební spoření - Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření I. Smlouva o stavebním spoření Čl. 1 - Smlouva o stavebním spoření Předmětem smlouvy

Více

Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky a.s.

Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky a.s. Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky a.s. Účinnost od: 1.4.2003 I. Smlouva o stavebním spoření Čl. 1 - Smlouva o stavebním spoření 1) Předmětem smlouvy

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: I I I a. N á v r h ZÁKON ze dne 2015 o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje ukončení

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Martina HERCÍKOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Martina HERCÍKOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Martina HERCÍKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Poskytování úvěrů stavebními spořitelnami Martina Hercíková Bakalářská

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

obsah Úvodní slovo předsedy Asociace českých stavebních spořitelen str. 1 Asociace českých stavebních spořitelen str. 3

obsah Úvodní slovo předsedy Asociace českých stavebních spořitelen str. 1 Asociace českých stavebních spořitelen str. 3 obsah Úvodní slovo předsedy Asociace českých stavebních spořitelen str. 1 Asociace českých stavebních spořitelen str. 3 Co je to stavební spoření? str. 4 Novela zákona o stavebním spoření str. 5 Úvěry

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS OD 1/2013 Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS Část. I Tvorba sociálního fondu 1) Univerzita Karlova v Praze je povinna tvořit v souladu se zákonem č.

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 378/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, Změna: 126/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Dopady novely zákona o stavebním spoření na klienty

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Dopady novely zákona o stavebním spoření na klienty ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Dopady novely zákona o stavebním spoření na klienty Effects of amendment to building savings for clients Martina Součková Plzeň 2012 Čestné

Více

Stavební spoření. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25.notebook. September 04, 2013

Stavební spoření. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25.notebook. September 04, 2013 Stavební spoření HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 3. 4. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Stavební spoření 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru

Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojmy Bankovní smlouvy takové smlouvy, které může uzavírat v rámci svého podnikání pouze banka nebo úvěrní

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV

OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Česká národní banka podle 26a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Stavební spoření. Building savings. Fremrová Petra

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Stavební spoření. Building savings. Fremrová Petra ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Stavební spoření Building savings Fremrová Petra Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma,,stavební spoření

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více