poskytovatele lůžkové péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "poskytovatele lůžkové péče"

Transkript

1 Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech (včetně LDN), dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den 00005, poskytovateli následné intenzivní péče (NIP), dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) a péče hospicového typu, tj. pro poskytovatele lůžkové péče

2 OBSAH: ČÁST A... 4 OBECNÁ ČÁST... 4 Pojmy... 4 Čl. 1 Odborná způsobilost... 4 Čl. 2 Podmínky k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení poskytovatele... 7 Čl. 3 Odborná, specializovaná a zvláštní odborná způsobilost nelékařů... 8 Čl. 4 Registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen Registr)... 9 Čl. 5 Souběh Čl. 6 Platnost Osvědčení ČLK k výkonu soukromé lékařské praxe Čl. 7 Funkční licence ČLK Čl. 8 Akreditační certifikační orgány hodnocení kvality a bezpečí Čl. 9 Ambulance u poskytovatelů lůžkové péče Čl. 10 Zvláštní ambulantní péče poskytovaná poskytovateli lůžkové péče Čl. 11 Postup při uzavírání smlouvy (popis činností) Čl. 12 Zásady pro výběr smluvních poskytovatelů Čl. 13 Doklady potřebné pro uzavření smlouvy Čl. 14 Výběrové řízení ČÁST B TYPOVÁ SMLOUVA PRO POSKYTOVATELE LŮŽKOVÉ PÉČE Čl. 15 Typová smlouva ČÁST C PODMÍNKY VZP ČR PRO NASMLOUVÁNÍ NOVÝCH SMLUVNÍCH POSKYTOVATELŮ V SEGMENTU POSKYTOVATELŮ LŮŽKOVÉ PÉČE Čl. 16 Doklady potřebné pro zpracování vstupních formulářů přílohy č. 2 smlouvy Čl. 17 Doložení splnění požadavků na odbornou a specializovanou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona ) a SZV Čl. 18 Následná intenzivní péče NIP smluvní odbornost 7D Čl. 19 Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče DIOP smluvní odbornost 7U Čl. 20 Hospic typ OD Čl. 21 Podmínky pro nasmlouvání multioborových jednotek intenzivní péče (dále jen JIP)30 ČÁST D ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE SE SMLUVNÍM POSKYTOVATELEM Čl Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 2 z 58

3 ČÁST E POSTUP PŘI POŘIZOVÁNÍ PŘÍLOHY Č. 2 SMLOUVY PRO POSKYTOVATELE LŮŽKOVÉ PÉČE Čl Čl. 24 Příloha č. 2 smlouvy ČÁST F METODICKÝ NÁVOD K VYPLŇOVÁNÍ DATOVÉHO OBSAHU FORMULÁŘŮ PŘÍLOHY Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ HRAZENÝCH SLUŽEB POSKYTOVATELŮ LŮŽKOVÉ PÉČE Čl. 25 Obecné zásady Čl. 26 Formulář typu U Čl. 27 Formulář typu C Čl. 28 Formulář typu CC Čl. 29 Formulář typu CB Čl. 30 Formulář typu CA Čl. 31 TYP PRACOVNÍKA Čl. 32 KATEGORIE PRACOVNÍKA Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 3 z 58

4 ČÁST A OBECNÁ ČÁST Pojmy Čl. 1 Odborná způsobilost 1) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), rozlišuje v ustanovení 4 a 5 odbornou a specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře. 2) Hrazené služby zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění pojištěncům. 3) Poskytovatel subjekt poskytující pojištěncům zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění (pokud to není v textu vyjádřeno jinak, rozumí se, že se jedná o poskytovatele lůžkové péče). 4) Odborná způsobilost 4 zákona se získává absolvováním nejméně šestiletého prezenčního studia v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu všeobecné lékařství. Za výkon povolání s odbornou způsobilostí se považuje preventivní, diagnostická, léčebná, rehabilitační a dispenzární péče prováděná lékařem s odbornou způsobilostí pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru. Bez odborného dohledu může lékař s odbornou způsobilostí na základě certifikátu o absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru, který vydalo ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, vykonávat činnosti stanovené prováděcím předpisem. Ten dosud nebyl vydán. VZP ČR akceptuje Doporučení projednané a schválené představenstvem ČLK dne č. 1/2007 k výkonu dohledu lékaře se specializovanou způsobilostí nad lékaři s odbornou způsobilostí, které nabylo účinnosti dnem : Doporučení představenstva ČLK č. 1/2007 k výkonu dohledu lékaře se specializovanou způsobilostí nad lékaři s odbornou způsobilostí Čl. 1 Toto doporučení se vztahuje k provádění odborného dohledu lékaře se specializovanou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání lékaře nad lékařem s odbornou způsobilostí dle zákona č. 95/2004 Sb. Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 4 z 58

5 Čl. 2 Lékař, který má pouze odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, může toto povolání vykonávat jen v rozsahu činností stanoveném v rámci odborného dohledu lékařem se specializovanou způsobilostí. Čl. 3 Lékař s odbornou způsobilostí, který povolání lékaře vykonává po dobu kratší než 24 měsíců, by měl být trvale pod bezprostředním osobním dohledem lékaře s příslušnou specializovanou způsobilostí. Čl. 4 Lékař s příslušnou specializovanou způsobilostí vykonávající odborný dohled nad lékařem s odbornou způsobilostí, který vykonává povolání lékaře déle než 24 měsíců, by měl být v době výkonu lékařského povolání tímto lékařem nepřetržitě k dispozici pro telefonické konzultace a měl by být schopen dostavit se k osobnímu provádění odborného dohledu nejdéle ve lhůtě 30 minut od chvíle, kdy k tomu byl lékařem s odbornou způsobilostí vyzván. Čl. 5 Lékař se specializovanou způsobilostí by měl současně provádět odborný dohled pouze nad jedním lékařem s odbornou způsobilostí, který povolání lékaře vykonává po dobu kratší než 24 měsíců, dvěma lékaři s odbornou způsobilostí, pokud vykonávají povolání lékaře po dobu delší než 24 měsíců. 5) Odborná způsobilost k výkonu povolání bez odborného dohledu na základě Certifikátu o absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru. Lékaři, kteří získali úspěšným složením testu základní kmen a lékaři, kteří úspěšně složili atestaci I. stupně, si mohou požádat o udělení Certifikátu o absolvování základního kmene. Jedná se o nositele výkonů lékaře, symbol L2 a dle vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen SZV ), platného od 1. ledna 2010, navíc platí, že symbol L2 se použije také u lékařů, kteří doposud nesplňují podmínky absolvování základního kmene, avšak nejpozději do byli zařazeni do specializačního vzdělávání. Bez odborného dohledu může lékař s odbornou způsobilostí na základě certifikátu o absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru, který vydalo ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, vykonávat činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 6) Specializovaná způsobilost lékaře se získává úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou, na jejím základě je lékaři vydán ministerstvem diplom Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 5 z 58

6 o specializaci v příslušném specializačním oboru. Součástí specializačního vzdělávání je absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru. Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání podle vzdělávacích programů jednotlivých specializačních oborů, které jsou uveřejňovány po schválení ministerstvem ve Věstníku MZ ČR. 7) Zvláštní odborná způsobilost 21e) až 21h) zákona č. 95/2004 Sb. upravují certifikovaný kurz, jehož absolvováním získává lékař zvláštní odbornou způsobilost pro vymezené činnosti, které prohlubují získanou specializovanou způsobilost. Certifikovaným kurzem nelze nahradit získání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Do certifikovaného kurzu není možné lékaře zařadit, aniž by daný lékař získal specializovanou způsobilost v příslušném oboru. Certifikovaný kurz provádí akreditované zařízení, kterému byla udělena akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu certifikovaného kurzu, vzdělávací programy certifikovaných kurzů trvají minimálně 1 rok a MZ ČR je zveřejňuje ve Věstníku MZ ČR. Obory certifikovaných kurzů (nástavbové obory), minimální délka vzdělávání v těchto oborech a označení odbornosti lékaře se zvláštní odbornou způsobilostí jsou stanoveny v příloze č. 2 k vyhlášce MZ ČR č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. Ministerstvo vydá lékaři, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku certifikovaného kurzu, certifikát o zvláštní odborné způsobilosti. Jedná se o změnu provedenou s účinností od 1. ledna 2010 novelou SZV vyhláškou MZ ČR č. 472/2009 Sb. pro nositelé výkonů L3: náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí. 8) Pověřená organizace je univerzita, právnická osoba zřízená ministerstvem zdravotnictví nebo jiná právnická osoba, která vykonává činnosti na základě zákona a smlouvy; za univerzitu se považuje vysoká škola univerzitní, která uskutečňuje příslušný akreditovaný zdravotnický magisterský studijní program a která vykonává činnosti na základě cit. zákona a smlouvy. 9) Na základě Veřejnoprávních smluv pověřilo MZ ČR výkonem velké části specializačního vzdělávání lékařů lékařské fakulty a to 1. lékařskou fakultu, 2. lékařskou fakultu, 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, Lékařskou fakultu v Plzni, Lékařskou fakultu v Hradci Králové, Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Týká se oborů specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů v základních oborech, s výjimkou základního oboru všeobecné praktické lékařství a základního oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Netýká se oblasti certifikovaných kurzů (nástavbové obory), specializačního vzdělávání farmaceutů ani oblasti nelékařských zdravotnických povolání. Od 1. ledna 2012 byly specializačním vzděláváním lékařů pověřeny jednotlivé lékařské fakulty. Lékařské fakulty zajišťují zařazení do specializačního vzdělávání, vydávání certifikátů o absolvování základního kmene a přihlášení k atestační zkoušce. Rovněž udělují zápočet odborné praxe absolvované v jiném oboru Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 6 z 58

7 specializace. Vydat certifikát o absolvování základního kmene může také IPVZ. Vydání diplomu o získání specializované způsobilosti v základním oboru je dále v kompetenci MZ ČR. IPVZ v Praze společně s MZ ČR bude nadále zajišťovat specializační vzdělávání v oborech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, vzdělávání farmaceutů, certifikované kurzy a zápočet odborné praxe absolvované v zahraničí a v rámci doktorského studijního programu. Nezměněno zůstává také vydávání certifikátů o získání zvláštní odborné způsobilosti v rámci nástavbových oborů. Čl. 2 Podmínky k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení poskytovatele 1) Dle Stavovského předpisu ČLK č. 11 (Licenční řád), který je současně závazným stanoviskem platným pro všechny členy ČLK, musí mít lékař pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení poskytovatele osvědčení (licenci) ČLK. Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře současně opravňuje k výkonu funkce odborného zástupce, lektora lékařské praxe a k výkonu soukromé lékařské praxe. 2) Ustanovení odstavce 1 platí i pro vedoucího jednotlivých pracovišť pro případ, kdy primariát má např. lůžkovou část rozdělenou na 5 lůžkových stanic, tedy 5 IČP a 5 vedoucích. Každý z těchto vedoucích musí mít licenci ČLK. 3) Velikost úvazku přednosty/primáře lůžkového oddělení závazné stanovisko č. 1/1999 ČLK novelizace s účinností od , upravuje velikost úvazku přednosty/primáře lůžkového oddělení takto: Přednosta/primář akutního lůžkového oddělení pracuje v úvazku 1,0. Výjimečně ve zdůvodněných případech na základě dohody mezi poskytovatelem a primářem může být úvazek snížen, až na 0,8. Při tomto zkrácení musí být zajištěna náhrada lékařem splňujícím kvalifikační podmínky pro primáře a takovýto stav musí být pracovněprávně ošetřen. 4) Vedoucí lékař LDN dle Závazného stanoviska ČLK č. 1/2011, účinného dnem , které je oficielním výkladem k podmínkám výkonu funkce vedoucího lékaře na oddělení léčebny dlouhodobě nemocných, může stát v čele LDN a zastávat funkci primáře LDN lékař, který má specializovanou způsobilost v oboru, jehož součástí je jeden z těchto základních kmenů: a) chirurgický, interní a všeobecné praktické lékařství, b) má praxi delší než 8 let, c) a splňuje podmínky celoživotního vzdělávání. Toto stanovisko VZP ČR respektuje, není nutné předložení licence ČLK, je však třeba ověřit splnění podmínky specializované způsobilosti a délku praxe. Základní kmeny jsou stanoveny ve vyhlášce MZ ČR č. 361/2010 Sb., která mění s účinností dnem 1. ledna 2011 vyhlášku MZ ČR č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 7 z 58

8 5) Pro primáře LDN platí dle novelizace Závazného stanoviska ČLK č. 1/1999 s účinností dnem , minimální úvazek 0,6. 6) Přednosta/primář v hospici pracuje v úvazku min. 0,4 na 30 lůžek. Podmínkou je jeho každodenní přítomnost ve všedních dnech a realizovatelnost v případě souběhu a úvazky v jiném (jiných) zdravotnickém zařízení. Čl. 3 Odborná, specializovaná a zvláštní odborná způsobilost nelékařů 1) Podmínky pro získávání odborné, specializované a zvláštní odborné způsobilosti nelékařů stanovuje zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). 2) Odborná způsobilost k výkonu povolání se získává absolvováním studijního oboru nebo studijního programu nebo akreditovaného kvalifikačního kurzu dle příslušných ustanovení zákona. 3) Specializovaná způsobilost k výkonu povolání způsobilost k výkonu vymezených činností, která se získává úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou. Specializační vzdělávání uskutečňuje akreditované zařízení podle vzdělávacích programů, uveřejňovaných ve Věstnících MZ ČR. 4) Obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti nelékařských zdravotnických povolání se specializovanou způsobilostí jsou upraveny v Nařízení vlády ČR č. 31/2010 Sb. V příloze č. 22 tohoto materiálu je přehled změn v Nařízení vlády ČR č. 463/2004 Sb. a č. 31/2010 Sb. obory specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. 5) Zvláštní odborná způsobilost k výkonu povolání pro vymezené činnosti, které prohlubují získanou odbornou nebo specializovanou způsobilost, se získává absolvováním certifikovaného kurzu (dále jen CK), což je dle 61 zákona forma vzdělávání podle vzdělávacího programu uveřejňovaného ve Věstníku MZ ČR. Dle SZV u nositelů výkonů K3, S3 a S4. 6) CK provádí pouze pracoviště, která pro tyto účely získala akreditaci MZ ČR. Vzdělávací programy certifikovaných kurzů vypracovává žadatel o udělení akreditace, které obsahují i podmínky pro přijetí do CK předložení dokladů o odborné nebo specializované způsobilosti, nebo zvláštní odborné způsobilosti nebo držení Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Na v sekci Vzdělávání je uveřejněn seznam certifikovaných kurzů pro nelékařská zdravotnická povolání, jejichž absolvování je nutné pro získání zvláštní odborné způsobilosti aktualizace ke dni , název CK, s uvedením pro která nelékařská povolání jsou určena, je v příloze č. 23. Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 8 z 58

9 CK však nelze nahradit získání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. O úspěšném absolvování CK vydá akreditované zařízení certifikát, a to na tiskopisu poskytnutém Ministerstvem zdravotnictví ČR na základě žádosti akreditovaného zařízení. V certifikátu jsou uvedeny činnosti, k nimž absolvent CK získal zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu vzdělávacího programu, včetně vymezení činností, které jsou poskytováním zdravotní péče. 7) Formulace činností, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost, je stěžejní, tyto činnosti nesmí být totožné s činnostmi vykonávanými zdravotnickými pracovníky s odbornou způsobilostí. Je však možné uvádět jednotlivé činnosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilosti, a to i odkazem na zvláštní právní předpis (vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků). CK však nemůže nahrazovat obor specializačního vzdělávání. 8) U ošetřovacích dnů vyžaduje vyhláška MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ZPBD se specializovanou způsobilostí, zvláštní odborná způsobilost nemůže toto nahradit. Je nutné kontrolovat, zda má všeobecná sestra specializovanou způsobilost dle Nařízení vlády ČR č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí v případě: a) interních oborů sestra pro péči v interních oborech b) chirurgických oborů sestra pro péči v chirurgických oborech c) dětských oborů dětská sestra d) psychiatrie sestra pro péči v psychiatrii e) pro JIP a ARO sestra pro intenzivní péči f) dětské ARO a JIP dětská sestra pro intenzivní péči 9) Při změně statutu poskytovatele zanikají veškeré akreditace vzdělávacích programů. Nutno zažádat o novou akreditaci, a to nejpozději do 2 let od zániku akreditovaného zařízení. Je možnost odkazovat se na původní udělenou akreditaci. Čl. 4 Registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen Registr) 1) Vznik Registru je dán zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, vedení Registru delegovalo MZ ČR na Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) Brno. V Registru jsou zpracovávány údaje, které slouží k vydání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a jejich držitelé jsou zapsání do Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 2) Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu je upraveno v ustanoveních 66 až 69 zákona č. 96/2004 Sb. Vydává se na období 10 let přesné datum počátku a konce jeho platnosti lze zjistit v on-line náhledu na nebo Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 9 z 58

10 a) Pokud si nelékařský zdravotnický pracovník požádal o prodloužení registrace, ale ještě mu nebylo doručeno Osvědčení, lze si ověřit stav registrace prostřednictvím online přístupu do registru na Osvědčení to nenahrazuje, resp. nahrazuje to jen prolongaci Osvědčení v případech, na které se vztahuje novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, která platnost Osvědčení prodloužila z 6 na 10 let. Vytištěnou informaci z registru je třeba založit ke smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb. b) U Osvědčení, která jsou v den nabytí účinnosti novely, tj. 22. dubna 2011 platná, se doba jejich platnosti prodlužuje o 4 roky. Toto prodloužení nastává ze zákona a držitel osvědčení si o toto automatické prodloužení platnosti osvědčení nemusí žádat. c) Pokud v den účinnosti novely již nemá zdravotnický pracovník platné osvědčení, pak se prodloužení osvědčení na něho nevztahuje. Pro získání osvědčení si musí podat novou žádost o vydání osvědčení podle 67 zákona. 3) Osvědčením se získává dle 66 zákona č. 96/2004 Sb. oprávnění k: a) výkonu povolání bez odborného dohledu (výkon činností dle vyhlášky MZ ČR č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků). b) vedení praktického vyučování ve studijních oborech, akreditovaných kvalifikačních kurzech, specializačním vzdělávání a v certifikovaných kurzech. 4) Výklad MZ ČR tzv. dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu činnosti bez odborného dohledu nad pracovníkem, který toto osvědčení nemá (uveřejněno na dle zákona č. 96/2004 Sb. Výkon povolání pod odborným dohledem přesně definuje 4 odst. (4) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Na lůžkových odděleních tuto problematiku řeší nově aktualizovaná vyhláška č. 472/2009 Sb., Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, kde se uvádí, že v každé směně musí být přítomen jeden zdravotnický pracovník s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru. 5) Výklad MZ ČR ve věci možnosti zdravotnického pracovníka, který nemá osvědčení k výkonu zdravotnického povolání, pracovat ve zdravotnictví a k možnosti lékaře vykonávat odborný dohled nad zdravotnickým pracovníkem, který nemá osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (uveřejněno na Ve zdravotnictví lze samozřejmě pracovat i bez osvědčení (existuje celá řada profesí, které své povolání vykonávají pouze pod odborným dohledem a osvědčení tedy získat ani nemohou), nicméně je to možné pouze pod odborným dohledem. Dle 4 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., se za výkon povolání pod odborným dohledem považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí. V praxi to obvykle funguje tak, že pokud v ordinaci pracuje Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 10 z 58

11 sestra bez osvědčení, dohlíží na ni sestra z vedlejší ordinace, která držitelkou osvědčení je. V rozsahu léčebných a diagnostických činností (tj. činností, ke kterým je lékař způsobilý) může poskytovat odborný dohled také lékař, samozřejmě za předpokladu, že je sám způsobilý k samostatnému výkonu povolání. Čl. 5 Souběh 1) Souběhem rozumíme poskytování hrazených služeb jedné fyzické osoby (nositele výkonu, jmenovitě uvedeného ve smlouvě) u více poskytovatelů (IČO). 2) Souběh úvazků je možný do maximální výše 1,2 (což odpovídá 48 hod. pracovní doby) za předpokladu, že je fyzicky realizovatelný, tj. lékař má čas na přesun mezi pracovišti (nelze tolerovat situaci, kdy pracovník v jednom čase pracuje na dvou či více místech, ani to, že by úvazek u lůžka lékaři zastávali po večerech, nocích a víkendech, tedy v čase, který pokrývá ÚPS. Také nelze akceptovat, aby si k plnění povinností v rámci jiného úvazku odskakovali lékaři z lůžkového pracoviště v době běžné pracovní doby většinou 7 až 15,30). 3) Akceptujeme souběh maximálně na dvou pracovištích různých poskytovatelů (výjimečně lze v odůvodněných případech akceptovat souběh na třech takových pracovištích). 4) Do souběhu se nezapočítávají služby v rámci ÚPS, smluvního poskytovatele a ZZS s výjimkou úvazku vedoucího lékaře ZZS. Čl. 6 Platnost Osvědčení ČLK k výkonu soukromé lékařské praxe 1) Dnem 2. dubna 2009 uplynula zákonem č. 95/2004 Sb., stanovená lhůta 5-ti let pro přiznání specializované způsobilosti na základě atestace 1. stupně a doplnění praxe nebo atestace 1. stupně a licence ČLK + 5 let ze 6 let nepřetržitého výkonu povolání. 2) Dle přechodných ustanovení zákona č. 95/2004 Sb. čl. V., bod 2. mají specializovanou způsobilost osoby, kterým Česká lékařská komora vydala do 17. dubna 2004 osvědčení k výkonu soukromé lékařské praxe; na tyto osoby se nevztahuje povinnost doplnění odborné praxe ve smyslu 44 odst. 1 věty šesté zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 3) Po 2. dubnu 2009 je možnost získat specializovanou způsobilost pouze řádným složením atestační zkoušky. Čl. 7 Funkční licence ČLK 1) Jsou upraveny ve Stavovském předpisu ČLK č. 12: Podmínky k výkonu odborných diagnostických a léčebných metod, k výkonu funkce školitele pro lékařský výkon a k akreditaci pracoviště pro školení v lékařských výkonech funkční licence Př. č. 1 smluvního poskytovatele 12 Seznam odborných a diagnostických metod Bližší podrobnosti viz sekce Legislativa ČLK Stavovské předpisy. Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 11 z 58

12 2) Na je možno zjistit seznam nositelů funkční licence F 017 kolposkopická expertíza, kteří jsou oprávněni provádět výkony: 63063, 63533, 63534, 63537, 63539, 63540, ) Pokud je pro určitý typ zdravotních služeb vyžadováno specifické proškolení personálu, je nezbytné doložit doklad o splnění kvalifikačních požadavků opravňujících lékaře a ostatní zdravotnické pracovníky k provádění příslušných výkonů (certifikát) např. v případě nasmlouvání robotické operativy. 1) ISO 9001 Čl. 8 Akreditační certifikační orgány hodnocení kvality a bezpečí a) ISO je zkratka názvu International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro normalizaci, se sídlem ve Švýcarsku), která je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů členů ISO a jejím cílem je stanovovat mezinárodní požadavky pro Systém řízení jakosti. Představitelem v ČR je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ b) Požadavky normy ISO 9001 se týkají systému řízení kvality, poskytují návod k vypracování a uplatnění efektivního systému managementu kvality. Management jakosti a prokazování jakosti nejsou závazné, ale pouze doporučující a obsahují soubor minimálních požadavků, které musí být v organizaci zavedeny. c) Pokud je poskytovatel držitelem certifikátu ISO 9001 znamená to, že systém řízení poskytovatele je uspořádán tak, že splňuje požadavky normy a existuje vysoká záruka stálosti kvality jeho služeb. d) Certifikát vydaný nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem zaručuje, že systém řízení jakosti je zaveden, dokumentován a používán v souladu s požadavky normy ISO ) Spojená akreditační komise (SAK), o.p.s. a) SAK vznikla v roce SAK je nestátní nezisková organizace, která poskytuje služby v oblasti řízení kvality a bezpečí zdravotní péče v ČR. SAK je členem ISQua. b) Podle vlastních akreditačních standardů SAK rovněž provádí akreditace poskytovatelů zdravotních služeb. c) Dne 21. června 2012 bylo SAK uděleno Ministerstvem zdravotnictví ČR oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhlášky č. 102/2012 Sb. pro druhy zdravotní péče podle ust. 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb. 3) Joint Commission International (JCI) Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 12 z 58

13 a) Od roku 1998 akredituje zdravotnická zařízení mimo USA i mezinárodní organizace Joint Commission International (JCI). b) Akreditační principy jsou v souladu s ISQua a WHO. c) V České republice obdrželo několik zdravotnických zařízení prestižní certifikát JCI, např.: Ústřední vojenská nemocnice, Ústav hematologie a krevní transfuze, Nemocnice Na Homolce, Masarykův onkologický ústav, Fakultní nemocnice Ostrava. 4) e-iso, a.s. a Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví, s.r.o. a) Kromě SAK disponují oprávněním k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče další dva subjekty: e-iso, a.s. a Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví, s.r.o. b) Udělený certifikát má platnost 3 roky v případě, že poskytovatelé zdravotních služeb vyhovují požadavkům dle Vyhlášky č. 102/2012 Sb. Čl. 9 Ambulance u poskytovatelů lůžkové péče 1) Ambulantní péče poskytovaná poskytovateli se nevyčleňuje pod samostatné IČZ. 2) Poskytovatelé poskytující akutní lůžkovou péči mají tyto typy ambulancí: a) příjmová ambulance lůžkového oddělení vyplňují se formuláře typu CB 1. Jedná se o ambulanci: která by měla být běžně součástí primariátu s nasmlouvanou akutní lůžkovou péčí (nelze akceptovat, že by ji nahrazovaly běžné ambulance), mající svého vedoucího lékaře, nemá však definován konkrétní lékařský personál ani jeho úvazky personálně je zajištěna lékaři lůžkového pracoviště střídají se zde lékaři z oddělení a též zde pracují lékaři sloužící ÚPS, má nasmlouván nepřetržitý, tj. 24 hodinový provoz 7 dní v týdnu, celkem 168 hodin týdně 2. a slouží pro: příjmová vyšetření pacientů na oddělení příslušné odbornosti (pokud nejsou prováděna přímo na oddělení), vyšetření pacientů, kteří přicházejí k poskytovateli k přijetí, ale přijati nebyli, vyšetřování a ošetřování pacientů, kteří přicházejí k poskytovateli mimo ordinační dobu běžné odborné ambulance, tj. převážně později odpoledne (po skončení ordinační doby odborné ambulance), v nočních hodinách, o víkendech a svátcích, tj. především v době, kdy je lůžkové oddělení zajištěno lékařem či lékaři v režimu ústavní pohotovostní služby (ÚPS). 3. Na příjmové ambulanci lze nasmlouvat pouze klinická vyšetření příslušných odborností a další omezené spektrum výkonů, jedná-li se o výkony potřebné pro Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 13 z 58

14 diagnostiku a terapii v rámci poskytnutí neodkladné péče. Nelze nasmlouvat výkony, které jsou zásadně poskytovány jako plánované. b) běžné ambulance 1. mohou být zařazené do společné sítě s ambulancemi poskytovatelů ambulantní péče, kdy je pro ambulanci lékaře definována ordinační doba, se stejnými požadavky na personální a přístrojové vybavení v organizační struktuře nemocnice mohou být zařazeny pod primariát nebo mohou být mimo primariát vyplňují se formuláře typu A nebo B, 2. nebo jsou součástí primariátu se společným personálním, příp. přístrojovým vybavením s lůžkovým oddělením, se stanovenou ordinační dobou, ale bez přesně definované přítomnosti jednotlivých lékařů. Vyplňují se formuláře typu CA. 3. Je možná jakákoliv tato kombinace a volba způsobu nasmlouvání ambulance dle vlastního uvážení, při zajištění personálního vybavení. Vysvětlivka ke konziliárním vyšetřením: Vykazuje se stejným výkonem jako cílené vyšetření příslušné odbornosti provedené lékařem se specializovanou způsobilostí, nemůže ho vykázat ošetřující lékař. Dle Závazného stanoviska ČLK č. 2/2003, které je závazné pro všechny členy ČLK, konziliární vyšetření provádí lékař splňující minimálně podmínky k výkonu samostatné lékařské praxe dle ustanovení 7 odst. 1 Stavovského předpisu ČLK č. 11 Licenčního řádu ČLK, které zní: Pro vydání licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb musí lékař splňovat tyto podmínky: - atestace v oboru uvedeném v příloze č. 1 k vyhlášce č 77/1981 Sb. nebo nástavbová specializace v oborech uvedených v příloze č. 2 nebo č. 3 k vyhlášce č. 77/1981 Sb. nebo specializační vzdělávání ukončené atestační zkouškou dle 21 zákona č. 95/2004 Sb. nebo splnění podmínek pro získání specializované způsobilosti dle zákona č. 95/2004 Sb. v daném oboru, - praxe v oboru v délce odpovídající době specializačního vzdělávání v oboru dle zvláštního právního předpisu 1), tj. zákona č. 95/2004 Sb. Tato praxe v oboru musí být absolvována v době předcházející podání žádosti s celkovou dobou možného přerušení praxe v trvání maximálně 36 měsíců do dne podání žádosti a v rozsahu odpovídajícím nejméně 0,5 běžného pracovního úvazku. Doba mateřské dovolené a rodičovské dovolené je do přerušení praxe započtena v rozsahu jedné poloviny této dovolené. Čl. 10 Zvláštní ambulantní péče poskytovaná poskytovateli lůžkové péče 1) Jedná se o zdravotní péči poskytovanou pojištěncům, u kterých pominul zdravotní důvod hospitalizace, nemohou však být propuštěni vzhledem k nezajištění další péče ( 22 písmeno c) zákona č. 48/1997 Sb.) a u těchto poskytovatelů čerpají pobytové a sociální služby. Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 14 z 58

15 2) Tyto zdravotní služby jsou nasmlouvány na formuláři typu B pod odborností 004 a poskytuje ji stejný personál jako na lůžkovém pracovišti, ale jeho úvazky se z lůžkového pracoviště nevyčleňují a do formuláře typu B se neuvádějí. Vedoucím pracoviště je lékař, protože na IČP je vázána preskripce. Do speciálního smluvního ujednání je nezbytné uvést: Péči poskytuje stejný personál jako na IČP. Čl. 11 Postup při uzavírání smlouvy (popis činností) Pro uzavírání smluv platí tyto zásady: 1) Jeden poskytovatel (IČO) bude mít v rámci RP VZP ČR a segmentu zpravidla jen jednu smlouvu. 2) Ve výjimečných případech, kdy je to z provozních důvodů na straně poskytovatele nebo na straně VZP ČR potřebné a vhodné, lze mít s jedním poskytovatelem (IČO) i v rámci segmentu uzavřeno více smluv, tzn., že poskytovatel (IČO) může mít v rámci jednoho segmentu více IČZ a tudíž i více smluv. 3) V případě, že poskytovatel má pracoviště ve více okresech, rozhodne ředitel RP VZP ČR, v rámci kterého klientského pracoviště VZP ČR bude smlouva uzavřena a plněna. 4) V případě, že pracoviště daného poskytovatele jsou ve více krajích v působnosti dvou nebo více RP VZP ČR, mohou se ředitelé těchto RP VZP ČR dohodnout, že takového poskytovatele bude smluvně zabezpečovat jedna z RP VZP ČR. V případě nedohody ředitelů RP VZP ČR uzavřou s daným poskytovatelem samostatnou smlouvu obě RP VZP ČR. 5) Smlouvy včetně příloh, jakož i dodatky ke smlouvám, uzavírá (podepisuje) jménem VZP ČR ředitel RP VZP ČR nebo jím pověřený zaměstnanec RP VZP ČR. Na vyžádání poskytovatele se pověřený zaměstnanec prokáže písemným pověřením ředitele RP VZP ČR k uzavírání smluv s poskytovatelem, které bylo k tomuto účelu vydáno. Před podpisem smlouvy se k příloze č. 2 smlouvy Smluvené druhy hrazených služeb, formy, odbornosti pracovišť a rozsah poskytovaných hrazených služeb vyjádří revizní lékař, určený ředitelem RP VZP ČR, včetně posouzení věcného, technického vybavení a personálního zajištění pro nasmlouvané hrazené služby (výkony) v souladu s právními předpisy. Pro uzavírání a změnu přílohy č. 2 jednotlivými elektronickými formuláři stanoví ředitel RP VZP ČR zaměstnance, kteří budou oprávněni opatřovat tyto formuláře elektronickým podpisem. 6) K uplatnění jednotného přístupu ve smluvní politice VZP ČR a vytváření stejných podmínek pro poskytovatele jsou RP VZP ČR i odborné útvary Ústředí VZP ČR povinny postupovat podle platných právních předpisů, interních normativních aktů VZP ČR a metodických pokynů odborných útvarů Ústředí VZP ČR v rámci příslušných metodických bloků. 7) Případnou odlišnost oproti typové smlouvě lze připustit v článku platební ujednání" při sjednávání formy a termínů předávání dokladů a v článku ostatní ujednání", který lze Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 15 z 58

16 doplnit o ujednání dohodnutá mezi smluvními stranami s ohledem na lokální podmínky či specifika poskytovatele. 8) Smlouvy se uzavírají na dobu uvedenou ve smlouvě. V případě, že je smlouva uzavírána na dobu určitou, doplní se do vytečkované části datum, kdy uplyne doba účinnosti smlouvy (pozor, nezaměňovat s datem platnosti smlouvy). Smlouva je uzavřena dnem, kdy je projev akceptace doručen navrhovateli. Smlouva je účinná ode dne, na kterém se smluvní strany ve smlouvě dohodnou. Zpravidla je to 1. den měsíce následujícího po dni, kdy byla smlouva platně uzavřena. 9) V případě nově uzavírané smlouvy musí být současně podepsána jak smlouva, tak její příloha č. 2 a úhradový dodatek (dodatky) na příslušné období, neboť nelze připustit, aby byla podepsána jen smlouva bez jejích dalších nedílných součástí. Toto platí i pro změnu smluvního vztahu. 1 10) Při jednáních o typové smlouvě nebyla se zástupci poskytovatelů jednotlivých segmentů dohodnuta výše sankčních ujednání. VZP ČR si při jednáních vyhradila právo v individuálních případech, zejména jako předstupeň výpovědi smlouvy, sjednat sankční ujednání za porušení smlouvy v rozsahu uvedeném v článku 6 v příslušných rámcových smlouvách, vydaných vyhláškou č. 618/2006 Sb. Ve výjimečných případech, kdy budou sankční ujednání (smluvní pokuta) sjednávána, bude třeba dohodnout sankce v takové výši, která bude dostatečným zajištěním smluvních ujednání a zároveň nebude likvidační. 11) RP VZP ČR stanoví pro příslušného poskytovatele ve smyslu ustanovení 43b zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů lhůtu 30 kalendářních dnů pro přijetí návrhu smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. 12) Ředitel RP VZP ČR nebo jím pověřený zaměstnanec RP VZP ČR podepíše smlouvu nejpozději do 10 dnů od dne doručení akceptace návrhu od poskytovatele. Lhůta pro odsouhlasení změn příloh č. 2, zasílaných poskytovatelem po zpřístupnění funkcionality, která umožní zpracování EP2 přes Portál či B2B, bude 30 dnů od obdržení návrhu změny od příslušného poskytovatele. 13) Přílohu č. 2 Smlouvy lze uzavřít s novými poskytovateli výhradně v elektronické podobě s elektronickými podpisy obou smluvních stran. Noví poskytovatelé jsou zároveň povinni předávat dávky přes Portál a využívat ke komunikaci s VZP ČR ve vztahu k Přílohám č. 2 Smlouvy informační kanál EP2 Workspace ( EP2W ), který je přístupný z Portálu VZP ČR. Čl. 12 Zásady pro výběr smluvních poskytovatelů 1) RP VZP ČR při jednáních o smlouvách s poskytovateli postupují tak, aby výběr smluvních poskytovatelů směřoval k vytváření, resp. dotváření optimální sítě smluvních poskytovatelů, zabezpečující v jednotlivých regionech hrazené služby pro pojištěnce v potřebném rozsahu a kvalitě. Znamená to tedy uzavírat nebo rozšiřovat smlouvy pouze 1 Výjimku z tohoto ustanovení tvoří situace při uzavírání Smluv k , kdy není k dispozici úhradová vyhláška pro rok Úhradové dodatky budou distribuovány Ústředím na počátku roku Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 16 z 58

17 s těmi poskytovateli, jejichž služby jsou nezbytné k zabezpečení dostupnosti či komplexnosti hrazených služeb nebo k jejímu řádnému fungování. 2) Při výběru smluvních poskytovatelů RP VZP ČR vycházejí ze zásad obsažených ve zdravotně-pojistném plánu VZP ČR a spolupracují se zástupci státní správy a samosprávy a zástupci poskytovatelů v příslušném regionu a s profesními organizacemi. 3) Základní podmínky a kritéria pro výběr smluvních poskytovatelů: a) uchazeč je držitelem rozhodnutí o oprávnění k poskytování hrazených služeb a má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, b) uchazeč respektuje typovou smlouvu projednanou se zástupci poskytovatelů (včetně Metodiky, Pravidel a Datového rozhraní v platném znění), c) uchazeč bude poskytovat smluvený rozsah hrazených služeb/soubor výkonů pro danou odbornost v definované a účelně stanovené ordinační, resp. provozní době, d) u nového druhu, formy a odbornosti hrazených služeb (dosud v okrese či regionu nezajištěného) budou preferovány žádosti doložené zpracovaným projektem prokazujícím potřebnost a účelnost takových služeb pro region, s uvedením rozvahy, jakou a jakým způsobem poskytovanou dosavadní hrazenou službu pro pojištěnce regionu nahradí, e) přístroje používané při poskytování hrazených služeb budou doloženy příslušnými dokumenty dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů. f) při výběru smluvních poskytovatelů z více žadatelů o uzavření nové smlouvy nebo rozšíření stávající smlouvy bude přihlédnuto ke skutečnosti, zda je poskytovatel držitelem certifikátu ISO 9001, SAK, JCI nebo certifikátu kvality a bezpečí dle Vyhlášky č. 102/2012 Sb. Čl. 13 Doklady potřebné pro uzavření smlouvy 1) Kopie rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování hrazených služeb (včetně změn) vydaného příslušným správním orgánem (resp. rozhodnutí o registraci ). 2) Kopie zřizovací listiny (statutu) schválené zřizovatelem poskytovatele u státních nebo krajských zdravotnických zařízení, včetně případných změn. 3) Kopie výpisu z obchodního rejstříku u fyzických nebo právnických osob, zapsaných do obchodního rejstříku v případě pochybností provede příslušný pracovník RP VZP ČR kontrolu správnosti v el. Obchodním rejstříku (www.justice.cz). 4) Oznámení ekonomického subjektu fyzické osoby o přidělení identifikačního čísla doklad se nevyžaduje v případě, že je z rozhodnutí o registraci nebo z výpisu z obchodního rejstříku údaj o IČO zřejmý ověření je možné v elektronické evidenci ARES (www.mfcr.cz ) nebo v el. obchodním rejstříku (www.justice.cz). Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 17 z 58

18 5) Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb ( 45 odst. 2 písm. n) zákona č. 372/2011 Sb.), vydaný příslušnou pojišťovnou. Volba druhu dokladu je na poskytovateli. VZP ČR nebude vyžadovat kopii pojistné smlouvy, nebude se však bránit takový doklad uznat, pokud ho poskytovatel sám předloží. Dostačující je i potvrzení příslušné pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy tohoto druhu. 6) Sdělení poskytovatele o bankovním spojení kopie smlouvy s bankou se nevyžaduje. 7) Zásady platné i pro další doklady předkládané při uzavření smlouvy: a) Při uzavírání nových smluv musí poskytovatel předložit kopie posledních platných dokumentů, resp. jejich originál pracovník VZP ČR pořídí jejich kopii. b) Nepožadují se úředně ověřené kopie ověření provede pracovník VZP ČR dle předložených originálů a ověření zaznamená na kopii. c) Při rozšíření smluvního vztahu, aktualizaci stávajících smluv se tyto dokumenty vyžadují, pokud existuje důvodná pochybnost o jejich platnosti. Čl. 14 Výběrové řízení 1) Dle 46 a násl. zákona č. 48/1997 Sb., se před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb mezi VZP ČR a konkrétním poskytovatelem koná výběrové řízení. 2) Případy, kdy RP VZP ČR bude trvat na konání výběrového řízení: a) uzavření nového smluvního vztahu za účelem doplnění sítě smluvních poskytovatelů v příslušném regionu z důvodu nedostatečně zajištěného poskytování hrazených služeb pojištěncům stávajícími smluvními poskytovateli, b) rozšíření smluvního vztahu se stávajícím smluvním poskytovatelem o nový obor dosud nenasmlouvaný a nutný pro dostatečné zajištění poskytování hrazených služeb pojištěncům na základě žádosti smluvního poskytovatele o rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb, nebo na žádost VZP ČR, c) pracoviště NIP i DIOP musí mít oprávnění, resp. dřívější registraci, včetně absolvování VŘ. 3) Pokud poskytovatel požádá o výběrové řízení z důvodu rozšíření zdravotních služeb o ambulantní pracoviště, platí, že se výběrová řízení konají na KÚ. 4) Výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy s VZP ČR. RP VZP ČR přihlédne k výsledku výběrového řízení s doporučujícím stanoviskem při uzavírání smlouvy, s přihlédnutím k povinnosti VZP ČR zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, jak to ukládá 46, odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. a ekonomickým možnostem VZP ČR. VZP ČR je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno. Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 18 z 58

19 5) Postup při posuzování výsledků výběrového řízení s doporučujícím stanoviskem, které proběhlo v dřívějších letech a) Základním kriteriem využitelnosti takových výběrových řízení je nezbytnost zajištění dostupnosti a kvality hrazených služeb smluvně zajištěných pro pojištěnce v příslušném regionu. b) Ze zákona č. 48/1997 Sb. vyplývá, že výběrového řízení na poskytování hrazených služeb se mohou zúčastnit jen poskytovatelé, kteří jsou oprávněni poskytovat hrazené služby v příslušném druhu a rozsahu a splňují nezbytná kriteria daná příslušnými právními předpisy. c) Platnost vyhlášených výsledků výběrových řízení není v citovaném zákoně časově omezena. d) Proto pokud vznikne v daném regionu potřeba na doplnění sítě smluvních poskytovatelů VZP ČR, je možné uzavřít smlouvu i s poskytovatelem, který se zúčastnil výběrového řízení, a příslušný vyhlašovatel zveřejnil výsledek tohoto řízení s doporučujícím stanoviskem v předchozím období. Tuto smlouvu však lze uzavřít jen při splnění následujících podmínek: 1. výběrové řízení se konalo pro druh, formu a rozsah hrazených služeb, pro který vznikla VZP ČR potřeba zajištění jejich dostupnosti a kvality v daném regionu, 2. RP VZP ČR prověří, zda takový poskytovatel i nadále splňuje kriteria pro daný druh, formy a rozsah hrazených služeb, včetně věcného a technického vybavení a personálního zajištění (odsouhlasení přílohy č. 2). V případě, že tato kriteria nesplňuje, nemůže být smlouva uzavřena. ČÁST B TYPOVÁ SMLOUVA PRO POSKYTOVATELE LŮŽKOVÉ PÉČE Čl. 15 Typová smlouva 1) Podle rámcové smlouvy pro poskytovatele poskytující zdravotní péči v nemocnicích, odborných léčebných ústavech, odborných dětských léčebnách a ozdravovnách a léčebnách dlouhodobě nemocných vypracovala VZP ČR typovou smlouvu. Text typové smlouvy byl dopracován ve spolupráci se zástupci poskytovatelů, kteří reprezentují tento segment (ANČR a AČMN). Dohodu o znění typové smlouvy stvrdili účastníci jednání protokolem. 2) Výše sankčních ujednání definovaných v příloze č. 4 k vyhlášce č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, nebyla dohodnuta. VZP ČR si vyhrazuje právo v odůvodněných případech sankční ujednání dohodnout v individuální smlouvě s poskytovatelem. Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 19 z 58

20 3) V přílohách č. 4 a č. 7 tohoto materiálu jsou Protokoly o projednání přílohy č. 2 typové smlouvy se zástupci AN ČR a SSN. 4) V příloze č. 1 obou Protokolů je věcný obsah přílohy č. 2 pro poskytovatele. 5) V příloze č. 2 obou Protokolů jsou základní principy vyplnění seznamu speciální zdravotnické techniky v informativní části přílohy č. 2 smlouvy typ C, případně CC, CB, event. CA. 6) Nebyl podepsán Protokol s AČMN. 7) V příloze č. 1 tohoto materiálu je vzor typové smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb s poskytovateli. ČÁST C PODMÍNKY VZP ČR PRO NASMLOUVÁNÍ NOVÝCH SMLUVNÍCH POSKYTOVATELŮ V SEGMENTU POSKYTOVATELŮ LŮŽKOVÉ PÉČE Čl. 16 Doklady potřebné pro zpracování vstupních formulářů přílohy č. 2 smlouvy Doložení splnění požadavků odborné a specializované způsobilosti dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona ) a vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb., v platném znění, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen SZV ): 1) Specializovaná způsobilost lékaře nositel výkonu L3 a) Lékaři se specializacemi získanými podle původních právních předpisů 1. s atestací I. stupně v základních oborech vyjmenovaných v 44 odst. 1 zákona a bez osvědčení ČLK k výkonu soukromé praxe předkládají: - rozhodnutí MZ ČR o získání specializované způsobilosti v příslušném oboru 2. s atestací I. stupně v základních oborech vyjmenovaných v 44 odst. 1 zákona a s Osvědčením ČLK k výkonu soukromé lékařské praxe a nejméně 5 z posledních 6 let nepřetržité vykonávání zdravotnického povolání lékaře předkládají: - doklad o atestaci I. stupně a Osvědčení ČLK vydané do nebo - rozhodnutí MZ ČR o získání specializované způsobilosti v příslušném oboru 3. s atestací II. stupně nebo nástavbovou atestací v oborech vyjmenovaných v 44 odst. 3 a 4 zákona předkládají Postup při uzavírání smluv s poskytovateli lůžkové péče Strana 20 z 58

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách OBSAH: ČÁST A.... 3 OBECNÁ ČÁST... 3 Pojmy... 3 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní odborná způsobilost lékařů... 3 Čl.

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH

Více

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Strana 4730 Sbírka zákonů č. 372 / 2011 Částka 131 372 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Parlament se usnesl na tomto

Více

206/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálních službách

206/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálních službách Systém ASPI - stav k 6.7.2009 do částky 61/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 206/2009 Sb. - stav k 7. 7.2009 206/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění ÚPLNÉ NĚNÍ ÁKONA č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR Dětská psychiatrická nemocnice Opařany PŘ 10 Interní protikorupční

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH R o č n í k 2004 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ 7. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby Vydáno společností Porodní dům U čápa, o.p.s. v roce 2007 za finanční podpory Evropského sociálního fondu Tato brožura vznikla jako třetí publikace v rámci projektu Rovné šance možnost informované volby

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 411/2005

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2 ZÁKON č. 360/1992 Sb. ze dne 7. května 1992, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více