Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ozdravenské péče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ozdravenské péče"

Transkript

1 Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ozdravenské péče 1

2 OBSAH: 1. OBECNÁ ČÁST Pojmy Postup při uzavírání smlouvy (popis činností) Zásady pro výběr smluvních partnerů Doklady potřebné pro uzavření smlouvy Výběrové řízení TYPOVÁ SMLOUVA PRO ZAŘÍZENÍ OZDRAVENSKÉ PÉČE ZÁSADY PRO VÝBĚR SMLUVNÍCH PARTNERŮ V SEGMENTU POSKYTOVATELŮ OZDRAVENSKÉ PÉČE Speciální kritéria pro segment ozdravenské péče Charakteristika poskytovatele ozdravenské péče Doklady potřebné pro zpracování vstupního formuláře akreditační karta Splnění požadavků odborné a specializované způsobilosti dle zákona č. 95/2004 Sb Splnění požadavků odborné a specializované způsobilosti dle zákona č. 96/2004 Sb PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY AKREDITAČNÍ KARTA DĚTSKÉ OZDRAVOVNY Datový obsah přílohy č. 2 smlouvy akreditační karty dětské ozdravovny Metodický návod pro vyplňování akreditační karty Úvod Vysvětlivky k některým používaným pojmům Číselníky Typ ozdravenského programu Charakteristika přírodního prostředí Druhy diet Další údaje

3 PŘÍLOHY: 1. Protokol o schválení typové smlouvy 2. Vzor typové smlouvy pro dětské ozdravovny pro ZZ, která doposud neměla smlouvu s VZP uzavřenu 3. Vzor přílohy č. 2 smlouvy akreditační karta 3

4 1. OBECNÁ ČÁST 1.1. Pojmy Odborná a specializovaná způsobilost lékařů Zákon č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 95/2004 Sb. ), rozlišuje v ust. 4 a 5 odbornou a specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře. Odborná způsobilost se získává absolvováním nejméně šestiletého prezenčního studia v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu všeobecné lékařství. Výkon povolání s odbornou způsobilostí lze vykonávat pouze pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí dle 2 písm. f) cit. zákona se rozumí výkonem povolání pod odborným dohledem výkon činností v rozsahu stanoveném lékařem oprávněným vykonávat povolání samostatně; tyto činnosti stanoví vláda nařízením. Tento prováděcí předpis k zákonu dosud nebyl vydán. Zákon neupravuje, jakou dobu musí být lékař se specializovanou způsobilostí fyzicky přítomen v ordinaci, a není proto zákonný podklad mu to stanovit je to jednoznačně jeho odpovědnost. Rozsah odborného dohledu je v zákoně definován pouze rámcově, platí však povinnost zaměstnavatele dle Smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče poskytovat zdravotní péči pracovníky způsobilými k výkonu povolání podle zákona a je jeho odpovědností, resp. jeho managementu a konkrétního zdravotnického pracovníka, jak zhodnotí konkrétní situaci na konkrétním pracovišti a u konkrétního člověka. K problematice odborného dohledu je dále uvedeno následné doporučení ČLK: Doporučení představenstva ČLK č. 1/2007 k výkonu dohledu lékaře se specializovanou způsobilostí nad lékaři s odbornou způsobilostí Čl. 1 Toto doporučení se vztahuje k provádění odborného dohledu lékaře se specializovanou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání lékaře nad lékařem s odbornou způsobilostí dle zákona č. 95/2004 Sb. Čl. 2 Lékař, který má pouze odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, může toto povolání vykonávat jen v rozsahu činností stanoveném v rámci odborného dohledu lékařem se specializovanou způsobilostí. Čl. 3 Lékař s odbornou způsobilostí, který povolání lékaře vykonává po dobu kratší než 24 měsíců, by měl být trvale pod bezprostředním osobním dohledem lékaře s příslušnou specializovanou způsobilostí. Čl. 4 Lékař s příslušnou specializovanou způsobilostí vykonávající odborný dohled nad lékařem s odbornou způsobilostí, který vykonává povolání lékaře déle než 24 měsíců, by měl být v době výkonu lékařského povolání tímto lékařem nepřetržitě k dispozici pro telefonické konzultace a 4

5 měl by být schopen dostavit se k osobnímu provádění odborného dohledu nejdéle ve lhůtě 30 minut od chvíle, kdy k tomu byl lékařem s odbornou způsobilostí vyzván. Čl. 5 Lékař se specializovanou způsobilostí by měl současně provádět odborný dohled pouze nad a) jedním lékařem s odbornou způsobilostí, který povolání lékaře vykonává po dobu kratší než 24 měsíců, b) dvěma lékaři s odbornou způsobilostí, pokud vykonávají povolání lékaře po dobu delší než 24 měsíců. Toto doporučení bylo projednáno a schváleno představenstvem ČLK dne a nabývá účinnosti dnem a VZP ČR jej bude akceptovat. Specializovaná způsobilost lékaře se získává úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou, na jejím základě je lékaři vydán ministerstvem diplom o specializaci v příslušném specializačním oboru. Součástí specializačního vzdělávání je absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru. Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání podle vzdělávacích programů jednotlivých specializačních oborů, které jsou uveřejňovány po schválení ministerstvem ve Věstníku MZ ČR. Vzdělávací program stanoví i rozsah a obsah části přípravy nezbytné pro vydání certifikátu o absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru. Platnost Osvědčení ČLK k výkonu soukromé lékařské praxe Dnem 2. dubna 2009 uplyne zákonem č. 95/2004 Sb., stanovená lhůta 5-ti let pro přiznání specializované způsobilosti na základě atestace 1. stupně a doplnění praxe atestace 1. stupně a licence ČLK + 5 let ze 6 let nepřetržitého výkonu povolání. Dle přechodných ustanovení zákona č. 95/2004 Sb. čl. V., bod 2. mají specializovanou způsobilost osoby, kterým Česká lékařská komora vydala do 17. dubna 2004 osvědčení k výkonu soukromé lékařské praxe; na tyto osoby se nevztahuje povinnost doplnění odborné praxe ve smyslu 44 odst. 1 věty šesté zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po 2. dubnu 2009 bude možnost získat specializovanou způsobilost pouze řádným složením atestační zkoušky. Odborná způsobilost k výkonu povolání bez odborného dohledu na základě Certifikátu dle vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SZV ) - nositel výkonů L2 Symbol L2 se dle novely Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami platné od 1. ledna 2010, použije také u lékařů, kteří doposud nesplňují podmínky absolvování základního kmene, avšak nejpozději do byli zařazeni do specializačního vzdělávání. Bez odborného dohledu může lékař s odbornou způsobilostí na základě certifikátu o absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru, který vydalo ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, vykonávat činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. Pověřená organizace je univerzita, právnická osoba zřízená ministerstvem jiná právnická osoba, která vykonává činnosti na základě zákona č. 95/2004 Sb. a smlouvy; za univerzitu se považuje vysoká škola univerzitní, která uskutečňuje příslušný akreditovaný zdravotnický magisterský studijní program a která vykonává činnosti na základě cit. zákona a smlouvy. 5

6 Zvláštní odborná způsobilost - zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru (ZPBD s příslušnou specializací) zvláštní odbornou způsobilostí Zvláštní odborná způsobilost pro vymezené činnosti (které prohlubují získanou odbornou specializovanou způsobilost) se získává absolvováním certifikovaného kurzu, což je dle 61 zákona č. 96/2004 Sb. forma vzdělávání podle vzdělávacího programu. Certifikovaný kurz provádí pouze pracoviště, která pro tyto účely získala akreditaci MZ ČR. Certifikovaným kurzem však nelze nahradit získání odborné specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. O úspěšném absolvování certifikovaného kurzu vydá akreditované zařízení certifikát a to na tiskopisu poskytnutém Ministerstvem zdravotnictví ČR na základě žádosti akreditovaného zařízení. V certifikátu jsou uvedeny činnosti, k nimž absolvent certifikovaného kurzu získal zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu vzdělávacího programu, včetně vymezení činností, které jsou poskytováním zdravotní péče. Registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen Registr) Vznik Registru je dán zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, vedení Registru delegovalo MZ ČR na Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) Brno. V Registru jsou zpracovávány údaje, které slouží k vydání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a jejich držitelé jsou zapsání do Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu je upraveno v ustanoveních zákona č. 96/2004 Sb. Vydává se na období 6 let - přesné datum počátku a konce jeho platnosti lze zjistit v on-line náhledu na Výklad MZ ČR tzv. dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu činnosti bez odborného dohledu nad pracovníkem, který toto osvědčení nemá (uveřejněno na dle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních (dále jen zákon č. 96/2004 Sb. ): Zdravotnický pracovník, který nezískal Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, vykonává jen ty činnosti, ke kterým je způsobilý a které jsou uvedené v příslušném vyhlášky 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků (dále jen vyhláška č. 424/2004 Sb. ) a to v rozsahu činností stanovených v náplni práce a v souladu s pokyny nadřízeného pracovníka. Tyto činnosti vykonává za dosažitelnosti rady a pomoci dohlížejícího zdravotnického pracovníka a v rozsahu, který mu tento zdravotnický pracovník určí. Odborný dohled jsou způsobilí poskytovat pouze ti zdravotničtí pracovníci, kteří jsou způsobilí k výkonu konkrétních činností, na které dohlížejí, bez odborného dohledu. Je nezbytné, aby o skutečnosti, že mají pod dohledem dalšího pracovníka, dotyční věděli. A naopak, je nezbytné, aby nesamostatný pracovník věděl, kdo na něj v danou chvíli dohlíží, na koho se tedy může obracet se svou žádostí o radu a pomoc. Otázkou je, jaká je konkrétní časová místní dostupnost, aby byla zajištěna dosažitelnost rady a pomoci. V praxi to znamená stanovení zejména určení, jak rychle se může rozvinout nepředvídatelná komplikace či zhoršení zdravotního stavu u pacientů vzhledem k druhu poskytované péče, ale i zvážení časové kapacity dohlížejícího pracovníka. V určitých případech, kdy nehrozí akutní nebezpečí (např. u klinické logopedie větší části činností nutričních terapeutů), může být odborný dohled vykonáván po telefonu. Jindy je nezbytná 6

7 dostupnost v budově, v některých případech (např. intenzivní péče) může být i téměř shodná s přímým vedením (tj. je nezbytná stálá přítomnost dohlížejícího). Úpravu poskytování odborného dohledu a přímého vedení doporučujeme stanovit interním předpisem, a to po diskusi se všemi zdravotnickými pracovníky, včetně lékařů. Výklad MZ ČR ve věci možnosti zdravotnického pracovníka, který nemá osvědčení k výkonu zdravotnického povolání, pracovat ve zdravotnictví a k možnosti lékaře vykonávat odborný dohled nad zdravotnickým pracovníkem, který nemá osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (uveřejněno na Ve zdravotnictví lze samozřejmě pracovat i bez osvědčení (vždyť existuje celá řada profesí, které své povolání vykonávají pouze pod odborným dohledem a osvědčení tedy získat ani nemohou), nicméně je to možné pouze pod odborným dohledem. Dle 4 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., se za výkon povolání pod odborným dohledem považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník jiný odborný pracovník způsobilý ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí. V praxi to obvykle funguje tak, že pokud v ordinaci pracuje sestra bez osvědčení, dohlíží na ni sestra z vedlejší ordinace, která držitelkou osvědčení je. V rozsahu léčebných a diagnostických činností (tj. činností, ke kterým je lékař způsobilý) může poskytovat odborný dohled také lékař, samozřejmě za předpokladu, že je sám způsobilý k samostatnému výkonu povolání. ISO 9001 ISO je zkratka názvu International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro normalizaci, se sídlem ve Švýcarsku)), která je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů členů ISO a jejím cílem je stanovovat mezinárodní požadavky pro Systém řízení jakosti. Představitelem ČR je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ Požadavky normy ISO 9001 se týkají systému řízení kvality, poskytují návod k vypracování a uplatnění efektivního systému managementu kvality. Management jakosti a prokazování jakosti nejsou závazné, ale pouze doporučující a obsahují soubor minimálních požadavků, které musí být v organizaci zavedeny. Pokud je zdravotnické zařízení držitelem certifikátu ISO 9001 znamená to, že systém řízení ZZ je uspořádán tak, že splňuje požadavky normy a existuje vysoká záruka stálosti kvality jeho služeb. Certifikát vydaný nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem zaručuje, že systém řízení jakosti je zaveden, dokumentován a používán v souladu s požadavky normy ISO Postup při uzavírání smlouvy (popis činností) Pro uzavírání smluv platí tyto zásady: Jedno ZZ (IČO) bude mít v rámci jedné KP VZP ČR a jednoho segmentu zpravidla jen jednu smlouvu. Ve výjimečných případech, kdy je to z provozních důvodů na straně zdravotnického zařízení na straně VZP ČR potřebné a vhodné, lze mít s jedním ZZ (IČO) i v rámci segmentu uzavřeno více smluv. 7

8 Jedno ZZ (IČO), jde-li o poskytovatele, který poskytuje zdravotní péči ve více segmentech, bude mít v rámci KP VZP ČR zpravidla tolik smluv, v kolika segmentech poskytuje zdravotní péči pro každý segment (smlouvu) bude přiděleno samostatné IČZ. Při prodeji praxe či změně právní subjektivity lze ponechat stejné IČZ. Tento postup je výhodný zejména tam, kde má VZP ČR zájem zachovat historii smluvního vztahu. V případě, že ZZ má pracoviště ve více okresech, rozhodne ředitel KP VZP ČR, v rámci kterého ÚP VZP bude smlouva uzavřena a plněna. V případě, že pracoviště daného ZZ jsou ve více krajích, mohou se ředitelé těchto KP VZP ČR dohodnout, že takové ZZ bude smluvně zabezpečovat jedna z KP VZP ČR. V případě nedohody ředitelů KP VZP uzavřou s daným ZZ samostatnou smlouvu obě KP VZP ČR Smlouvy včetně příloh, jakož i dodatky ke smlouvám uzavírá (podepisuje) jménem VZP ČR ředitel KP VZP ČR jím pověřený zaměstnanec KP/ÚP VZP ČR. Na vyžádání ZZ se pověřený zaměstnanec prokáže písemným pověřením ředitele KP VZP ČR k uzavírání smluv se ZZ, které bylo k tomuto účelu vydáno. Před podpisem smlouvy se k příloze č. 2 smlouvy Smluvené druhy zdravotní péče, odbornosti pracovišť a rozsah poskytované hrazené zdravotní péče vyjádří revizní lékař, určený ředitelem KP VZP ČR, včetně posouzení kvalifikace personálu pro nasmlouvanou péči (výkony) v souladu s právními předpisy. K uplatnění jednotného přístupu ve smluvní politice VZP ČR a vytváření stejných podmínek pro poskytovatele zdravotní péče jsou KP VZP ČR i odborné útvary Ústředí VZP ČR povinny postupovat podle platných právních předpisů, interních normativních aktů VZP ČR a metodických pokynů odborných útvarů Ústředí VZP ČR v rámci příslušných metodických bloků. Případnou odlišnost lze připustit v článku platební ujednání" při sjednávání formy a termínů předávání dokladů a v článku ostatní ujednání", který lze doplnit o ujednání dohodnutá mezi smluvními stranami s ohledem na lokální podmínky či specifika zdravotnického zařízení. KP VZP ČR sjednávají předkládání dokladů (vyúčtování) nejpozději do 15. dne v měsíci, KP VZP ČR Praha nejpozději do 17. dne v měsíci. Smlouvy se uzavírají na dobu, která je v nich uvedena. V případě, že je smlouva uzavírána na dobu určitou, doplní se do vytečkované části datum, kdy uplyne doba účinnosti smlouvy (pozor, nezaměňovat s datem platnosti smlouvy). Smlouva je platná (platně uzavřená) ode dne podpisu smluvní strany, která smlouvu podepisovala jako druhá (ode dne akceptace smlouvy). Smlouva je účinná ode dne, na kterém se smluvní strany ve smlouvě dohodnou. Zpravidla je to 1. den měsíce následujícího po dni, kdy byla smlouva platně uzavřena. Pokud smlouva obsahuje automatickou prolongaci a jedna ze smluvních stran neoznámí druhé smluvní straně jeden rok před uplynutím dohodnuté doby účinnosti, že nemá zájem o pokračování smluvního vztahu, musí být v aplikaci IS provedeno prodloužení účinnosti smlouvy o 1 rok. Při jednáních o typové smlouvě nebyla se zástupci poskytovatelů jednotlivých segmentů dohodnuta výše sankčních ujednání. VZP ČR si při jednáních vyhradila právo v individuálních případech, zejména jako předstupeň výpovědi smlouvy, sjednat sankční ujednání za porušení smlouvy v rozsahu uvedeném v článku 6 v příslušných rámcových smlouvách, vydaných vyhláškou č. 618/2006 Sb. o rámcových smlouvách. Ve výjimečných případech, kdy budou sankční ujednání (smluvní pokuta) sjednávána, bude třeba dohodnout sankce v takové výši, která bude dostatečným zajištěním smluvních ujednání a zároveň nebude likvidační. KP VZP ČR stanoví pro příslušné zdravotnické zařízení ve smyslu ustanovení 43b zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů lhůtu 30 kalendářních dnů pro přijetí návrhu Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče. Ředitel KP VZP ČR jím pověřený zaměstnanec KP VZP ČR podepíše Smlouvu nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí akceptovaného návrhu Smlouvy od ZZ. 8

9 1.3. Zásady pro výběr smluvních partnerů KP VZP ČR při jednáních o smlouvách s poskytovateli zdravotní péče postupují tak, aby výběr smluvních partnerů směřoval k vytváření, resp. dotváření optimální sítě SZZ, zabezpečující v jednotlivých regionech zdravotní péči pro pojištěnce VZP v potřebném rozsahu a kvalitě. Znamená to tedy uzavírat rozšiřovat smlouvy pouze s těmi poskytovateli zdravotní péče, jejichž služby jsou nezbytné k zabezpečení dostupnosti či komplexnosti zdravotní péče k jejímu řádnému fungování. Při výběru smluvních partnerů KP VZP ČR vycházejí ze zásad obsažených ve zdravotněpojistném plánu VZP ČR a spolupracují se zástupci státní správy a samosprávy a zástupci poskytovatelů zdravotní péče v příslušném regionu a s profesními organizacemi. Základní podmínky a kritéria pro výběr smluvních partnerů: Podmínky: Žadatel je držitelem rozhodnutí o registraci a má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Žadatel respektuje typovou smlouvu projednanou se zástupci poskytovatelů (včetně Metodiky, Pravidel a Datového rozhraní v platném znění). Žadatel bude poskytovat smluvený rozsah péče/soubor výkonů pro danou odbornost v definované a účelně stanovené ordinační, resp. provozní době. U nového druhu, typu a odbornosti péče (dosud v okrese či regionu nezajištěného) budou preferovány žádosti doložené zpracovaným projektem prokazujícím potřebnost a účelnost takové péče pro region, s uvedením rozvahy, jakou a jakým způsobem poskytovanou dosavadní zdravotní péči pro pojištěnce regionu nahradí. Přístroje používané k terapii k diagnostice budou doloženy příslušnými dokumenty dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů. Při výběru smluvních partnerů z více žadatelů o uzavření smlouvy bude přihlédnuto ke skutečnosti, že ZZ je držitelem Certifikátu ISO Doklady potřebné pro uzavření smlouvy kopie rozhodnutí o registraci (včetně změn) vydaného orgánem příslušným k registraci podle místa provozování nestátního zdravotnického zařízení. kopie zřizovací listiny (statutu) schválené zřizovatelem Zdravotnického zařízení u státních krajských zdravotnických zařízení, včetně případných změn kopie výpisu z obchodního rejstříku u fyzických právnických osob, zapsaných do obchodního rejstříku v případě pochybností provede příslušný pracovník KP VZP kontrolu správnosti v el. obchodním rejstříku ( oznámení ekonomického subjektu fyzické osoby o přidělení identifikačního čísla doklad se nevyžaduje v případě, že je z rozhodnutí o registraci z výpisu z obchodního rejstříku údaj o IČO zřejmý ověření je možné v elektronické evidenci ARES ( ) v el. obchodním rejstříku ( doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotní péče ( 16 zákona č. 160/1992 Sb.), vydaný příslušnou pojišťovnou. Volba druhu dokladu je na ZZ. VZP nebude vyžadovat kopii pojistné smlouvy, nebude se však bránit takový doklad uznat, pokud ho ZZ samo předloží. Dostačující je i potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy tohoto druhu 9

10 sdělení ZZ o bankovním spojení kopie smlouvy s bankou se nevyžaduje. Oprávněná osoba, která ze strany ZZ smlouvu podepisuje, stvrzuje podpisem smlouvy, že bankovní spojení je správné. Změnu bankovního spojení je možno provést výhradně na základě písemného oznámení ZZ o změně účtu s tím, že na nový účet lze platby zasílat až ode dne, kdy bylo oznámení doručeno VZP ČR. Oznámení o změně účtu se založí do spisu daného ZZ. Je třeba dbát na to, aby při změně právní formy (kdy dochází ke změně IČO) zdravotnického zařízení bylo ve smlouvě uvedeno jiné číslo účtu, než bylo v předchozí smlouvě; to neplatí v případech, kdy banka novému vlastníku původní účet ponechá (některé banky ponechávají účet novému vlastníku v případě, že jde o vlastnictví nabyté smlouvou o koupi podniku) do složky smlouvy se založí výsledek výběrového řízení dle současně platného znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen zákon č. 48/1997 Sb. ) je podle 52 vyhlašovatel povinen zveřejnit výsledek výběrového řízení včetně počtu získaných hlasů podle 49 odst. 2 výsledek výběrového řízení bude archivován společně se smlouvou doklad o kódu druhu zařízení, přiděleném Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), se nevyžaduje, údaj se nevyplňuje v informačním systému bude vedeno jako nepovinný údaj a bude zadáván VZP ČR přímo z číselníku ÚZIS. Zásady platné i pro další doklady předkládané při uzavření smlouvy: Při uzavírání nových smluv musí ZZ předložit originál úředně ověřenou kopii příslušných platných dokumentů a pracovník VZP ČR pořídí její kopii, na které svým podpisem a datem pořízení potvrdí shodu s originálem, resp. ověřenou kopií. Nepožadují se úředně ověřené kopie ověření provede pracovník VZP ČR dle předložených originálů a ověření zaznamená na kopii Výběrové řízení Dle 46 a násl. zákona č. 48/1997 Sb. se před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi zdravotní pojišťovnou a konkrétním zdravotnickým zařízením koná výběrové řízení. Výběrové řízení na poskytování ozdravenské péče vyhlašuje MZ ČR. Výběrové řízení se mj. nekoná pro zdravotnická zařízení lékárenské péče, pro zdravotnická zařízení Vězeňské služby ČR, v případech rozšíření sítě již smluvního zdravotnického zařízení zdravotnické záchranné služby. při uzavírání nové smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, pokud se jedná o smluvní vztah se stejným subjektem a současně nedochází k rozšíření rozsahu poskytované zdravotní péče - do této skupiny spadají i případy změny místa provozování zdravotnického zařízení, které je řešeno pouze změnou rozhodnutí o registraci. Při změně rozhodnutí o registraci, kdy nedochází k rozšíření rozsahu poskytované péče, stačí upravit dosavadní smlouvu dodatkem ke smlouvě. v případě změny právní formy zdravotnického zařízení, pokud nedochází k rozšíření rozsahu poskytované zdravotní péče (týká se právnické osoby) - vzhledem k tomu, že nedochází ke změně smlouvy co do rozsahu nasmlouvané péče 10

11 není nutné uzavírat novou smlouvu. Protože se však jedná o právní nástupnictví je nutné dodatkem ke smlouvě upravit části označující subjekty smlouvy. Dodatek bude uzavřen poté, kdy zdravotnické zařízení doloží uvedenou skutečnost změnou rozhodnutí o registraci s účinností změny tohoto rozhodnutí. Konání výběrového řízení mohou navrhnout zdravotní pojišťovna zdravotnické zařízení oprávněné poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru. Případy, kdy KP VZP ČR bude trvat na konání výběrového řízení: Uzavření nového smluvního vztahu za účelem doplnění sítě smluvních zdravotnických zařízení v příslušném regionu, z důvodu nedostatečně zajištěného poskytování zdravotní péče pojištěncům VZP ČR stávajícími smluvními partnery. V případě, že výběrové řízení iniciuje VZP ČR, zašle KP VZP ČR písemně MZ ČR návrh na konání výběrového řízení. Návrh zašle odpovědný pracovník též em na odbor vnějších vztahů Ústředí VZP ČR k prezentaci na internetových stránkách VZP. Na výběrovém řízení vyhlašovaném Ministerstvem zdravotnictví ČR zastupuje ředitel VZP ČR, jím pověřený zástupce. Odbor zdravotní péče KP VZP ČR zpracuje stanovisko k návrhům na konání výběrového řízení, přičemž vychází ze zásad pro výběr smluvních partnerů a zákonem stanovených kritérií. Stanovisko předloží zástupce KP VZP ČR na jednání výběrové komise. Výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy zdravotní pojišťovnou. KP VZP ČR přihlédne k výsledku výběrového řízení při uzavírání smlouvy, s přihlédnutím k povinnosti VZP ČR zajistit poskytování zdravotní péče svým pojištěncům, jak to ukládá 46, odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. a ekonomickým možnostem VZP ČR. Postup při posuzování výsledků výběrového řízení, které proběhlo v dřívějších letech Základním kriteriem využitelnosti takových výběrových řízení je nezbytnost zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče smluvně zajištěné pro pojištěnce VZP ČR v příslušném regionu. Ze zákona č. 48/1997 Sb. vyplývá, že výběrového řízení na poskytování zdravotní péče se mohou zúčastnit jen zdravotnická zařízení, která jsou oprávněna poskytovat zdravotní péči v příslušném druhu a rozsahu a splňují nezbytná kriteria daná příslušnými právními předpisy. Platnost vyhlášených výsledků výběrových řízení není v citovaném zákoně časově omezena. Proto pokud vznikne v daném regionu potřeba na doplnění sítě smluvních zdravotnických zařízení VZP ČR, je možné uzavřít smlouvu i se zdravotnickým zařízením, které se zúčastnilo výběrového řízení a příslušný vyhlašovatel zveřejnil výsledek tohoto řízení v předchozím období. Tuto smlouvu však lze uzavřít jen při splnění následujících podmínek: výběrové řízení se konalo pro druh a rozsah zdravotní péče, pro který vznikla VZP ČR potřeba zajištění jeho dostupnosti a kvality v daném regionu, KP VZP ČR prověří, zda takové zdravotnické zařízení i nadále splňuje kriteria pro daný druh a rozsah zdravotní péče, včetně věcného a technického vybavení a personálního zajištění (odsouhlasení přílohy č. 2). V případě, že tato kriteria nesplňuje, nemůže být smlouva uzavřena. 11

12 2. TYPOVÁ SMLOUVA PRO ZAŘÍZENÍ OZDRAVENSKÉ PÉČE Podle rámcové smlouvy pro zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči v nemocnicích, odborných léčebných ústavech, odborných dětských léčebnách a ozdravovnách a léčebnách dlouhodobě nemocných vypracovala VZP ČR typovou smlouvu. Text typové smlouvy byl dopracován ve spolupráci se zástupci poskytovatelů, kteří reprezentují tento segment (ANČR a AČMN). Dohodu o znění typové smlouvy stvrdili účastníci jednání protokolem, jehož kopie tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu. V příloze č. 2 tohoto materiálu je vzor typové smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, která bude uzavírána se zařízením ozdravenské péče, se kterým doposud nikdy smlouva uzavřena nebyla, se zařízením ozdravenské péče, se kterým se uzavírá nová smlouva, která však časově nenavazuje na smlouvu předchozí. Se zástupci dětských ozdravoven byla příloha č. 2 Akreditační karta dohodnuta a tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu. 3. ZÁSADY PRO VÝBĚR SMLUVNÍCH PARTNERŮ V SEGMENTU POSKYTOVATELŮ OZDRAVENSKÉ PÉČE 3.1. Speciální kritéria pro segment ozdravenské péče Ozdravenská péče, hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění, je poskytována na základě podmínek stanovených 34, odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ozdravenská péče je poskytována: - dětem zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí - dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem - dětem v rekonvalescenci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje specializovanou léčbu v dětské lázeňské v dětské odborné léčebně Charakteristika poskytovatele ozdravenské péče Zdravotnické zařízení, které poskytuje ozdravenskou péči v souladu s právními předpisy ve smluvně určených typech ozdravenského programu. Zdravotnické zařízení musí pro ozdravenskou péči bezpodmínečně využívat příznivé klimatické podmínky Doklady potřebné pro zpracování vstupního formuláře akreditační karta Splnění požadavků odborné a specializované způsobilosti dle zákona č. 95/2004 Sb. a) Vedoucí lékař dětské ozdravovny: 12

13 lékaři se specializací získanou podle původních právních předpisů předkládají: doklad o atestaci I. stupně z pediatrie a Osvědčení ČLK k výkonu soukromé lékařské praxe vydané do doložení 5 let z posledních 6 let nepřetržitého výkonu zdravotnického povolání lékaře doklad o atestaci II. stupně z pediatrie doklad o nástavbové specializaci + Osvědčení ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře lékaři se specializací podle zákona č. 95/2004 Sb. předkládají diplom MZ ČR o specializaci v oboru dětské lékařství + Osvědčení ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře b) Ostatní lékaři: lékaři se specializací dle původních právních předpisů předkládají: doklad o atestaci I. stupně z pediatrie a Osvědčení ČLK k výkonu soukromé lékařské praxe vydané do doložení 5 let z posledních 6 let nepřetržitého výkonu zdravotnického povolání lékaře doklad o atestaci II. stupně z pediatrie lékaři se specializací podle zákona č. 95/2004 Sb. předkládají diplom MZ ČR o specializaci v oboru dětské lékařství c) Lékaři, kteří na základě zákona č. 95/2004 Sb., budou absolvovat základní kmen příslušného specializačního oboru (budou oprávněni vykonávat činnosti stanovené právním předpisem bez odborného dohledu) výkon těchto činností však není považován za samostatný výkon povolání lékaře předkládají certifikát o absolvování základního kmene v oboru dětské lékařství, vydaný MZ ČR, popřípadě pověřenou organizací doklad o tom, že lékař byl zařazen nejpozději do do specializačního vzdělávání Splnění požadavků odborné a specializované způsobilosti dle zákona č. 96/2004 Sb. a) Všeobecné zdravotní sestry předkládají: doklad o absolvování příslušného oboru studia dle 5 odst. 1) zákona Osvědčení MZ ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra doklad o získání specializované způsobilosti o získání zvláštní odborné způsobilosti Všeobecná sestra, která získala odbornou způsobilost podle písm. e) až g) cit. ustanovení, může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání všeobecné sestry. Do té doby musí vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem tato povinnost se nevztahuje na všeobecné sestry, které po 13

14 získané odborné způsobilosti absolvovaly vysokoškolské studium ošetřovatelského zaměření, které získaly specializovanou způsobilost podle 96 odst. 3 cit. zákona. b) Fyzioterapeuti předkládají: doklad o absolvování příslušného oboru studia dle 24 odst. 1 zákona Osvědčení MZ ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu Osvědčení MZ ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a Certifikát o získání zvláštní odborné způsobilosti případně doklad o získání specializované způsobilosti podle původních právních předpisů absolvování pomaturitního specializačního studia pro rehabilitační pracovníky Fyzioterapeut absolvent střední zdravotnické školy v oboru fyzioterapeut v oboru rehabilitační pracovník, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997, může pracovat ve ZZ pod odborným dohledem fyzioterapeuta způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, z toho prvním 6 měsíců pod jeho přímým vedením. Fyzioterapeut, který získal odbornou způsobilost podle odst.. 1 písm. a) až c) zákona č. 96/2004 Sb. může vykonávat své povolání bez odborného dohledu, pokud prokáže minimálně 1 rok výkonu povolání v oboru. c) Ergoterapeuti předkládají: doklad o absolvování příslušného oboru studia dle 7 odst. 1 zákona Osvědčení MZ ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu doklad o získání specializované způsobilosti o získání zvláštní odborné způsobilosti Ergoterapeut, který získal odbornou způsobilost absolvováním střední zdravotnické školy v oboru rehabilitační pracovník a pomaturitního specializačního studia léčba prací (pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004), může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání ergoterapeuta. Do té doby musí vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem. 4. PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY AKREDITAČNÍ KARTA DĚTSKÉ OZDRAVOVNY 4.1. Datový obsah přílohy č. 2 smlouvy akreditační karty dětské ozdravovny Vzor přílohy č. 2 vstupního formuláře akreditační karta dětské ozdravovny tvoří přílohu č. 3 tohoto Postupu. 14

15 4.2. Metodický návod pro vyplňování akreditační karty Úvod a) Akreditační karta (dále jen AK) je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče (ozdravenská péče), uzavírané na spádové KP VZP ČR. b) AK vyplní dětská ozdravovna podle metodického návodu pro vyplňování. AK předá na příslušné spádové pracoviště při podpisu nové smlouvy c) Na příslušném spádovém pracovišti zůstává založena společně se smlouvou, kopie AK je poskytnuta revizním lékařům a pracovnici pro ozdravenskou péči. Kopie AK (včetně nové Smlouvy) i každá další změna je vždy zaslána na Ústředí (oddělení lůžkové zdravotní péče) za účelem dalšího zpracování a aktualizování aplikace Ozdravenská péče. d) Aktualizace AK při změně uvedených údajů: Aktualizuje se vždy pouze ta stránka, které se změna údaje týká. Identifikační údaje, tzn. údaje o statutárním zástupci dětské ozdravovny (dále také DO ), bankovní spojení, telefonní spojení, se aktualizují neprodleně, nejpozději do 30 kalendářních dnů. Změna statutárních zástupců se provádí formou dodatků ke Smlouvě a změna vedení DO se oznamuje zároveň formou oznámení o pověření jmenování do funkce. Změnu bankovního spojení lze provést písemným oznámením smluvní strany. DO oznámí neprodleně, nejpozději do 30 kalendářních dnů, zrušení přechodné uzavření pracoviště (ubytovací zařízení). Při odchodu změně vedoucího lékaře DO se změna nahlásí neprodleně, nejpozději do 30 kalendářních dnů. Ostatní změny v technickém, personálním a přístrojovém vybavení se aktualizují 1x ročně, a to vždy k Změna počtu lůžek se aktualizuje průběžně během roku při vzniklé změně. Postup při zasílání změn aktualizace AK se bude provádět stejnou cestou, jako je uvedeno v bodě c) Vysvětlivky k některým používaným pojmům IČO - identifikační číslo dětské ozdravovny, přidělené Českým statistickým úřadem IČZ - identifikační číslo zařízení, části zařízení, je to jednoznačný osmimístný číselný kód ve vztahu k VZP ČR. Číslo přiděluje vždy spádové příslušné ÚP VZP ČR (KP VZP ČR) Ředitel dětské ozdravovny funkční zařazení ve vedení organizace Vedoucí lékař dětské ozdravovny osvědčení ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře Typ ozdravenského programu konkrétní typ ozdravenského programu nasmlouvaný s VZP ČR Konkrétní cenové ujednání, které je součástí Dodatku ke Smlouvě pro příslušný rok Druhy diet - dietní systém pro zdravotnická zařízení 15

16 Číselníky Typ ozdravenského programu I - zdravotní oslabení vlivem nepříznivého životního prostředí II - zdravotní problémy spojené s nesprávným životním stylem III rekonvalescence nevyžadující specializovanou léčbu v dětské lázeňské v dětské odborné léčebně Charakteristika přírodního prostředí Horské, nížinné klima, klimatické podmínky, znečišťující zdroje v okolí a další Druhy diet 2 šetřící 3 racionální 3 veg. vegetariánská 4 šetřící s omezením tuku 6 nízkobílkovinná 7 protisklerotická 8 redukční 9 diabetická 9/100, 9/175, 9/225, 9/275 9S diabetická šetřící spec. diety bezlepková Další údaje např.: doprava vlastními prostředky aktivity mimo základní ozdravné programy možnosti ubytování doprovodu 16

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách OBSAH: ČÁST A.... 3 OBECNÁ ČÁST... 3 Pojmy... 3 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní odborná způsobilost lékařů... 3 Čl.

Více

s poskytovateli specializované ambulantní péče,

s poskytovateli specializované ambulantní péče, Postup při uzavírání smluv s poskytovateli specializované ambulantní péče, (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 003, 101-109, 128, 201-209, 301-309, 401-409, 501-507, 601-607, 613, 701-708, 901, 903,

Více

Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ambulantní diagnostické péče

Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ambulantní diagnostické péče Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ambulantní diagnostické péče (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818,

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002)

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) Postup při uzavírání smluv s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) 1 OBSAH ČÁST A... 4 OBECNÁ ČÁST... 4 Pojmy... 4 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní způsobilost

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie a péče psychiatrických sester (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech (včetně LDN), dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech, dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den 00024, poskytovateli

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče

Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče 1 Obsah: 1. Typová smlouva pro zařízení lékárenské péče... 4 2. Postup při uzavírání smluv se zařízeními lékárenské péče... 4 3. Postup

Více

Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb

Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Kontaktní referentky: Marie Šourková - místnost N1.444 tel: 495 817 502 e-mail: msourkova@kr-kralovehradecky.cz

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) 44 ČČ RR ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte

Více

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 160 ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte prosím Příjmení,

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Místo pro nalepení kolku 100 Kč ČÍSLO REGISTRACE Zde nevyplňujte, prosím Příjmení, jméno, titul: dřívější příjmení * : Datum

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Důležité upozornění: Jedna žádost slouží k vydání osvědčení k výkonu jednoho zdravotnického povolání. V případě žádosti

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester

Více

Registrace zdravotnických pracovníků

Registrace zdravotnických pracovníků Registrace zdravotnických pracovníků PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková vedoucí Registru NCO NZO Brno Email: hofstetrova@nconzo.cz Tel.č.: 543 559 353 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k

Více

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o.

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla:

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví O autorech...17 Seznam zkratek, pojmů a použitých zkrácených názvů...18 Seznam právních a jiných předpisů používaných formou číselného označení v poznámkách pod čarou...22 Recenze...28 Slovo úvodem...30

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U)

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) Věcný obsah přílohy č. 2 pro zdravotnická zařízení lůžkové péče LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) 1. Akutní péče (standardní, intenzivní, resuscitační, perinatologická, spinální) - Ano/Ne obory

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ INFORMAČNÍ SERVIS Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Požární ochrana, Corporate security PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ Právní úprava : S právní účinnosti od 1. dubna 2013 byl zákon

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky 1 Preambule Tento zákon upravuje právní formu poskytovatelů zdravotních služeb zakládaných

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku

Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku Městská část Praha 7 ve smyslu 1771 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyhlašuje Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu podílu v obchodní společnosti

Více

Zvláštní smlouva č. o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby

Zvláštní smlouva č. o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby Zvláštní smlouva č. o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby Článek I. Smluvní strany... zařízení sociálních služeb poskytující pobytové

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... Stránka č. 1 z 50 Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o podmínkách získávání

Více

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon č. 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 383/2005 Sb. a zákonem č. 179/2006 Sb. Parlament

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 17. PROSINCE 2013 Cena: 138 Kč OBSAH: 1. Metodika dotačního ř í zení pro rok 2014 program č. 1......................................

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory...

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory... Příručka pro účastníka vzdělávacích aktivit projektu Tato příručka je určena pro účastníka vzdělávacích aktivit v rámci projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí pracovníků ve zdravotnictví

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.Základní ustanovení S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.1. Smluvním zaměstnancem (dále jen SZ) Vojenské zdravotní

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Částka: 190/2004 Sb. Datum účinnosti: 1. ledna 2005 Změny a doplňky předpisu: 383/2005., 179/2006 Sb. s. účinností od 5.5.2006

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Citace: 563/2004 Sb. Částka: 190/2004 Sb. Na straně (od-do): 10333-10345

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Česká televize, Kavčí hory, Kontakt: Útvar nákupu a celní deklarace,

Více

Dula absolvent první stupeň akreditace. Tento stupeň opravňuje k působení v profesi duly pod supervizí konzultantky.

Dula absolvent první stupeň akreditace. Tento stupeň opravňuje k působení v profesi duly pod supervizí konzultantky. Akreditační řád sdružení České duly o.s. Cílem akreditačního systému je: 1. stanovit a uplatňovat minimální standardy pro akreditaci dul 2. zaručit veřejnosti, že akreditované duly splňují nebo překračují

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více