ROZVOJ KOMUNITNÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLEDÁNÍ PRŮNIKŮ A SPOLEČNÝCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVOJ KOMUNITNÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLEDÁNÍ PRŮNIKŮ A SPOLEČNÝCH"

Transkript

1 ROZVOJ KOMUNITNÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLEDÁNÍ PRŮNIKŮ A SPOLEČNÝCH VÍCEOBOROVÝCH ŘEŠENÍ VČETNĚ NÁVRHŮ NUTNÝCH ÚPRAV LEGISLATIVY Výborům zdravotnímu a pro sociální politiku Parlamentu České republiky Rádi bychom Vás požádali o zařazení bodu Zdravotní péče a sociální služby na komunitní úrovni do oficiálního programu některého z dalších zasedání Výboru pro sociální politiku a zdravotního výboru. Již mnoho let zůstáváme jako společnost dlužni našim stárnoucím spoluobčanům zabezpečení komplexní služby v čase, kdy se o sebe mohou postarat jen zčásti nebo vůbec. Dosavadní snahy o systémová řešení nebyla z mnoha důvodů úspěšná. Ve snaze přispět snahám nalezení funkčního, kvalitního a finacovatelného modelu řešení péče o stárnoucí a umírající realizuje Diakonie ČCE díky podpoře Česko-švýcarských fondů projekt s názvem Podpora rozvoje komunitních zdravotně-sociálních služeb (včetně péče paliativní). Projekt reaguje na identifikované problémy, kterými jsou zejména tabuizování problematiky smrti a umírání, problematický postoj veřejnosti ke stáří a umírání, neprovázanost jednotlivých aktérů a oblastí péče a vznikající prázdná místa, neujasněnost pojmů, nedostatek informací pro veřejnost, odbornou veřejnost, politickou veřejnost a neuspokojená potřeba podpory rozvoje nových, komunitních konceptů péče o seniory, kombinující zdravotní a sociální složku. V rámci projektu proto bylo zřízeno kompetenční, edukační a poradenské centrum (Institut důstojného stárnutí), budou realizovány multidisciplinární diskuse (kulaté stoly), směřující k hledání provázaných řešení, oslovena veřejnost formou mediální kampaně (destigmatizace stáří), vytvořeno a shromážděno potřebné know-how formou studií, expertíz a publikací a zabezpečeno jeho sdílení formou vzdělávacích aktivit. Jednou z našich klíčových snah je vytvořit opravdu prostor pro hledání společných, realizovatelných řešení a pozvat k diskusi a spolupráci všechny relevantní partnery a osobnosti, kteří mají k uvedenému tématu zájem se vyjádřit ze svého úhlu pohledu. Proto oslovujeme zdravotní výbor i výbor pro sociální politiku Parlamentu ČR s žádostí, aby problematice zajištění podmínek pro důstojného stárnutí a umírání věnoval dostatečnou pozornost a jako klíčový orgán se aktivně zapojili ve spolupráci s odbornou veřejností a neziskovými organizacemi do hledání dlouhodobě udržitelného řešení systému podpory pro stárnoucí či umírající část naší populace. Ve všech hospodářsky vyspělých zemích představuje stárnutí populace s relativním i absolutním přibýváním starších lidí závažnou výzvu především v souvislosti s nedostatkem pracovních příležitostí, skokovým zestárnutím početných poválečných ročníků (poválečný baby boom) a s obavou z

2 destabilizace veřejných rozpočtů v sociální a zdravotnické oblasti. V České republice se stárnutí projeví výrazným způsobem a též tím, že v mezinárodní konkurenci ztratí dosavadní demografickou výhodu (Úvod do sociální gerontologie, 2012). Mezinárodní trendy v řešení nastávající situace jsou v České republice dobře známy a rozpracovány (Národní program přípravy na stárnutí v letech a , závěry Evropské konference o důstojnosti a ohroženosti starších lidí, Praha 2008, Charta občanské společnosti pro důstojné zacházení se staršími lidmi, Praha 2012), existují příklady dobré praxe, ale nedaří se převedení těchto prvků systémově do společenské praxe, což částečně souvisí se specifickou situací postkomunistických transformací s váznoucí decentralizací, nízkou rozvinutostí samosprávy a tradičně paternalistickým důrazem na ústavní formy péče. V praxi je patrný střet humanisticky celostního přístupu s ekonomicko-biologickým redukcionismem zdůrazňujícím ekonomickou úspornost služeb, orientaci na biologické základní potřeby a v některých aspektech vykazujícím diskriminační ageistické rysy. To je usnadněno nadprůměrně vysokým despektem ke stáří (průzkumy Eurobarometru) a dlouhodobě nevhodnou mediální stereo-typizací stáří a starších lidí vedoucí až k demografické panice a gerontofobii. Pokud jde například o otázku vývoje paliativní péče, závažným příkladem deformací je redukování paliativní péče z bio-psycho-socio-spirituální ucelenosti na ekonomicky úsporné odstupování od domněle marné léčby (v některých případech zřejmě též od účinné léčby u domněle marných lidí) s nepřiměřenou a nebezpečnou de-medicinalizací a de-profesionalizací péče, což se týká též deformovaně uchopené péče dlouhodobé (long-term care, LTC) hrozí až faktické odnětí křehkých a nesoběstačných lidí svému lékaři. Riziková je v tomto prostředí společenská neujasněnost pojmů, jakými jsou paliativní péče, hospic, dlouhodobá péče, a také faktická absence geriatrické medicíny, takže ani zdravotnickou veřejností není chápána problematika geriatrické křehkosti, funkčních a multikauzálních obtíží přesahujících rámec tzv. disease model (orientace na monokauzální choroby), i když existuje specializační obor geriatrie, koncepce diferencované geriatrické medicíny (nerealizovaná), Česká geriatrická a gerontologická společnost s dlouhou tradicí (Československo patřilo k zakládajícím členům IAGG) i moderní literatura (Geriatrické syndromy a geriatrický pacient, Křehký pacient a primární péče). Kromě tendence k nepřiměřeně úspornému redukcionismu je prostor služeb pro křehké klienty s multikauzální problematikou na zdravotně sociálním pomezí prostoupen rezortními, profesními i specializačními bariérami, současně i nebezpečnými územími nikoho ; velmi často chybí koordinace, logická návaznost a ucelenost podpory. Důsledkem je nízká účelnost výdajů i nízká účinnost dílčích výkonů, což zvyšuje frustraci např. nákladná poúrazová implantace kloubní náhrady u křehkého geriatrického pacienta není podpořena preventivním geriatrickým režimem s dostatečnou fyzioterapií a prevencí komplikací, což vede ke zbytečnému rozvoji geriatrického hospitalismu, k nadměrné aplikaci psychofarmak, k rozvoji imobilizačního syndromu a dalších komplikací, ve výsledku k dlouhodobé či trvalé ztrátě soběstačnosti, iatrogenně navozené potřebě dlouhodobé ústavní péče v ošetřovatelském zařízení, mnohdy k úmrtí souhrnně ke znehodnocení, někdy úplnému zmarnění vstupní medicínské intervence. Neexistence ucelených komunitních služeb problematizuje zamýšlenou de-institucionalizaci dlouhodobé péče včetně omezování psychiatrických léčeben. Tento krok je velmi žádoucí, ale bez fungujících terénních služeb nemá naději na úspěch. Znevýhodnění křehcí lidé, klienti dlouhodobé péče, především geriatričtí pacienti na zdravotně sociálním pomezí se často ocitají v nebezpečném

3 území nikoho jsou současně desocializováni (pro zdravotní problémy jsou nevhodní pro ústavy sociální péče bez zdravotnického personálu), demedicinalizováni (jako dlouhodobě nesoběstační chronici jsou vytěsňováni ze zdravotnických zařízení) i demunicipalizováni (nemají oporu ve svých obcích, neexistuje domovské právo, ani obce nemají ujasněnu povahu komunitní podpory a spoléhají na rezortní zodpovědnost ministerstev zdravotnictví a sociálních záležitostí (respektive práce a sociálních věcí). Za této situace se následně systémově objevují nekvalifikované podnikatelské aktivity poskytující nepřijatelně minimalistickou ústavní péči. Odmítnutí věcného záměru zákona o dlouhodobé péči v roce 2012 ukázalo problematičnost představ o řešení uvedené situace administrativně byrokratickým způsobem. Schůdnějším řešením by mohlo být využití stávající legislativy (s nezbytnou přiměřenou úpravou) s výchovou a vzděláváním státní správy i samosprávy k vytváření podmínek pro ucelenou podporu potřebných lidí na místní úrovni, především v rámci komunitních (terénních) služeb, pro vytváření systému integrovaných podpůrných služeb SIPS. Jde o záležitosti, které se prolínají s komunitním plánováním, rozvojem decentralizované občanské společnosti, navazují na veřejné zdravotnictví, transformaci sociálních služeb, na snahy o humanizaci zdravotní i sociální péče s její individualizací a s podporou důstojného života v bezpečném a vstřícném přirozeném prostředí. V oblasti paliativní péče vznikla v ČR síť kvalitních hospiců, Asociace hospicové a paliativní péče i Společnost paliativní medicíny, ale stagnuje rozvoj domácí (mobilní) hospicové péče. Představy o zajištění kvalitní paliativní péče praktickými lékaři a agenturami home care se zatím ukazují jako nereálné (home care u umírajícího člověka se nevyrovná ucelené, kvalitní týmové paliativní péči). Stagnace rozvoje domácí hospicové péče je dána především nevyjasněným financováním a restriktivním postupem zdravotní pojišťovny. Podle uskutečněných průzkumů si 90 % lidí přeje zemřít doma, jen 10% z nich se takové přání ale splní. A to je alarmující. Celá záležitost zajištění způsobu a financování dlouhodobé péče, včetně péče paliativní je složitou a komplexní záležitostí. Pro první diskusi a přemýšlení si dovolujeme navrhnout tyto úpravy stávající legislativy, týkající se zejména paliativní péče: Jako výchozí úpravu navrhujeme novelu Zákona o sociálních službách, která by například rozšířila současné znění o 52 a), který by zněl takto: Sociální složka specializované paliativní péče je poskytována: a. ve specializovaných ústavních zařízeních hospicového typu b. formou terénních služeb při využití mobilních jednotek paliativní péče c. ambulantně na specializovaných pracovištích a její součástí je především: Pomoc při uplatňování práv zachování lidské důstojnosti a kvality života umírajících klientů v terminálním stavu (terminálním stavem se rozumí neléčitelná a nevratná nemoc, která byla lékařsky potvrzena a která, na základě rozumného lékařského posouzení, povede ke smrti do šesti měsíců). Pomoc při uplatňování práv, zachování lidské důstojnosti a kvality života truchlících v čase umírání blízké osoby a následném čase zármutku (klient v období truchlení je oslabený a ohrožený duševně i fyzicky, v sociálních vztazích, a potřebuje pomoci. Zármutek není nemoc

4 ale přirozená reakce na ztrátu. Projevuje se v rovině fyzické, psychické, sociální, spirituální. Může se podobat depresi, ale depresí není). Edukace rodinných příslušníků, včetně instruktáže o zacházení se zapůjčenými pomůckami. Péče o pozůstalé a dispenzární péče o pozůstalé z rizikových skupin bezradné vdovy, osiřelé děti, lidé psychicky nevyrovnaní, osamělí apod. Specializované odborné sociální poradenství je zaměřené zejména na doprovázení nemocného a jeho rodiny; podporu otevřené komunikace; pomoc při urovnávání konfliktů v rodině; podporu u otázek existenčních obav; edukaci rodiny v péči o umírajícího; podporu rodiny při a po úmrtí; péči o pozůstalé (informace, podpora, setkávání pozůstalých); koordinaci návštěv dobrovolníků a jejich edukace; zajišťování kontaktu s okolním prostředím apod. Z hlediska financování navrhujeme tyto potřebné změny v systému úhrad zdravotní péče ve vazbě na poskytování sociálních služeb: 1. Podzákonnou normou MZ ČR stanovit pro zdravotní pojišťovny povinnost hradit zdravotní ošetřovatelskou péči v potřebném rozsahu. Nejsnadnější a objektivní cestou může být úprava úhradové vyhlášky, kde by byla pro ústavní pobytové sociální služby stanovena paušální denní úhrada podle stanovených nákladových normativů, vztažených k typickým diagnózám klientů. Tímto způsobem je například hrazena zdravotní ošetřovatelská péče v odděleních následné péče nemocnic v odbornostech 005, resp Současný výkonový systém uplatňovaný v pobytových zařízeních sociálních služeb je naprosto nevhodný, administrativně náročný a umožňuje zdravotním pojišťovnám svévolně redukovat úhrady poskytnuté péče. 2. Zahrnout do úhradové vyhlášky formu mobilní specializované paliativní péče vytvořením zvláštní odbornosti s odpovídající úhradou zdravotní ošetřovatelské péče. Stručné odůvodnění: 1. Úhrada indikované zdravotní péče v ústavních zařízeních sociálních služeb Zdravotní pojišťovny systematicky redukují úhrady zdravotní ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních poskytujících sociální služby s argumentací, že tato péče má být hrazena z prostředků sociálního pojištění. Současná zákonná úprava toto však vylučuje. Redukce úhrad zdravotní péče vedla k tomu, že mnohá zařízení už musela propustit odborný zdravotnický personál a nejsou schopna tuto péči zajišťovat. Současná právní úprava ani neumožňuje, aby byla tato péče realizována extérní formou tzv. domácí zdravotní ošetřovatelské péče, která je určena pouze klientům v jejich domácnostech. Rovněž praktičtí lékaři jsou ze strany zdravotních pojišťoven nuceni k výrazné restrikci v předpisech potřebného rozsahu zdravotní ošetřovatelské péče v odbornostech 913, 004, resp.925. Potřebnou rehabilitační péči pak zdravotní pojišťovny zcela vylučují ze smluvních vztahů s poskytovateli. 2. Úhrada specializované domácí zdravotní péče Domácí zdravotní ošetřovatelská péče poskytovaná v odbornosti 925 je omezena na základní úkony, které nepokrývají potřeby péče o klienty v preterminálních a terminálních stádiích

5 onemocnění. Jedinou možností praktického lékaře je indikovat tzv. signální kód, který umožní překročit časový limit péče 3 hod/den. Pro realizaci specializované paliativní péče v domácích podmínkách je nutné stanovit jinou odbornost, která umožní zajistit poskytování komplexní (multidisciplinární) péče, optimálně ve vazbě na formu mobilního hospice. JE ZNÁMO, ŽE AMBULANTNÍ A TERÉNNÍ FORMA PÉČE JE VE VÝSLEDKU LEVNĚJŠÍ NEŽ PÉČE ÚSTAVNÍ, TAKŽE Z EKONOMICKÉHO HLEDISKA BY VE VÝSLEDKU NEDOŠLO K VYŠŠÍ ZÁTĚŽI PRO SYSTÉM ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. OBJEM PROSTŘEDKŮ POTŘEBNÝCH PRO ÚHRADU ZDRAVOTNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽBÁCH POSKYTOVANÝCH V DOMÁCNOSTECH KLIENTŮ JE MARGINÁLNÍ VZHLEDEM K OBJEMU PROSTŘEDKŮ, KTERÉ ČERPAJÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ. Institut důstojného stárnutí Belgická 22, Praha 2 Kontakt: Mgr. David Šourek, ředitel institutu Tel:

6 KULATÉ STOLY Hlavním cílem kulatých stolů je získat multioborový a multiregionální odhad priorit a hlavních bariér účinné podpory kvalitního života starších lidí s ohroženou či omezenou soběstačností v České republice. Dosažení tohoto cíle má v rámci kulatých stolů umožnit přítomnost skupin kompetentních účastníků znalých dané problematiky a použití metody focus groups, tj. pracovních skupin složených z účastníků stejného či obdobného profesního, respektive zájmového zaměření ve vztahu k péči o stárnoucí a umírající lidi. Souhrn výstupů z diskusí ve vybraných krajských městech bude prezentován na úrovni Parlamentu a vlády ČR zákonodárným a exekutivním orgánům ČR jako společenská potřeba identifikovaná zdola, z žité reality, která se může odlišovat od expertíz akademických a výzkumných pracovišť a odborníků i od resortních informací a představ ústředních orgánů státní správy. Vedlejším cílem kulatých stolů bude rozšířit obecné povědomí o specifických problémech v dané oblasti mezi různé typy profesí a zájmových skupin (všechny stupně veřejné správy, lékaře, zdravotnický personál, sociální pracovníky apod.), umožnit prezentaci postojů a názorů finančních subjektů (pojišťovny), politiků, pracovníků veřejné správy, akademiků a institucí zabývajících se danou problematikou (na lokální i celostátní úrovni), vytvářet mosty mezi těmi, kteří ze svého profesního, vědeckého či zájmového hlediska nahlížejí na danou problematiku určitým způsobem; jde o to hledat odpověď na otázku, jak si mohou jednotlivé obory (profesní skupiny, instituce, angažovaní jednotlivci, senioři, atd.) lépe porozumět, co mají ve svém pohledu na problematiku společného, čím se mohou vzájemně obohatit, prolomit nebezpečné stereotypizace a klišé, které problematiku stárnutí a umírání zahalují a deformují, shromáždit sumu praktických a uchopitelných informací a zkušeností, se kterými lze dále v rámci IDS pracovat. Termíny: Brno Ostrava Plzeň Hradec Králové Praha? (mezinárodní) Praha (Parlament ČR)

7 PROJEKT: Podpora rozvoje komunitních zdravotně-sociálních služeb Cíle projektu změnit problematický postoj veřejnosti ke stáří a umírání zvýšit informovanost odborné, politické i široké veřejnosti podpořit rozvoj nových, zejména komunitních konceptů péče zlepšit provázanost jednotlivých aktérů, oblastí a systémů péče, tj. zaplnit prázdná místa v této oblasti rozvoj vzdělávání v oblasti zdravotně-sociální podpořit dlouhodobou udržitelnost nových konceptů komunitní péče Aktivity projektu A1. Vytvoření metodicko-edukačního institutu V rámci aktivity je plánováno vytvoření institutu, tj. odborného think-thanku, zabývajícího se tématy stáří, stárnutí, umírání, hodnoty a důstojnosti, etiky a spirituality ve stáří a jejich popularizací ve společnosti. Institut bude fungovat po vzoru a ve spolupráci s Institutem Neumuenster - našeho švýcarského partnera. Dlouhodobým úkolem Institutu bude výzkum, vývoj a vzdělávání v oblasti gerontologie, paliativní péče, zdravotní a sociální práce, etiky a spirituality ve stáří a otázky ekonomie zdravotně-sociálních služeb a poradenství v oblasti rozvoje komunitní péče. Motivem pro vznik institutu je vytvořit skutečnou kapacitu pro dlouhodobé zpracovávání tématu stáří, stárnutí, geriatrické a paliativní péče v České republice, koordinovat aktivity, které se v této oblasti dějí, popularizovat téma stárnutí generací a plnohodnotného života seniorů v naší společnosti, zpracovávat modely propojení nabídek pomoci a způsobů jejich finančního zajištění, vzdělávat zájemce o tuto problematiku, zpracovávat publikace a odborné i popularizační články a poskytovat poradenství ve způsobech organizace komunitní péče. A2 Kampaň za změnu společenského postoje/destigmatizace stáří V rámci aktivity bude realizována nízkorozpočtová společenská kampaň, zaměřené na změnu hodnot společnosti a přístupu k tématu stáří, stárnutí a umírání. Realizaci kampaně považujeme za významnou vzhledem k potřebě rozvířit celospolečenskou diskusi a zvýšit citlivost a zájem o toto téma. Součástí aktivity je: vytvoření a provozování informačního webového portálu k této problematice tvorba a realizace ucelené mediální kampaně v rámci dostupných finančních prostředků publikování vytvořených i převzatých odborných i popularizačních článků a materiálů A3 Kulaté stoly hledání průniků a společných, multidisciplinárních řešení Smyslem této aktivity je propojovat dosud nepropojené oblasti, hledat přemostění a odstraňovat prázdná místa a také poznávat a přenášet zahraniční zkušenosti. Výstupem z této aktivity pak mohou být návrhy potřebných legislativních změn vedoucích k efektivní organizaci a financování potřebných zdravotně-sociálních služeb z oblasti geriatrické a paliativní péče. Vlastním obsahem aktivity je organizace šesti kulatých stolů, určených pro odbornou veřejnost, zejména z prostředí nemocniční léčby, z prostředí hospiců, zástupců těch NNO, které se dlouhodobě zabývají poskytováním služeb

8 seniorům a odborníky na paliativní a geriatrickou léčbu z tuzemska i ze zahraničí, dále budou zváni zástupci zdravotních pojišťoven, představitelé krajů, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a provozovatelů stávajících paliativních center i hospiců., případně i zahraniční hosté. A4 Semináře a vzdělávací akce Jedná se o aktivitu zaměřenou na posílení informovanosti všech zainteresovaných stran, kterými jsou odborná veřejnost (lékaři a zdravotní sestry), politická veřejnost (zástupci státní správy a samosprávy) a zástupci klientů, např. rodinní příslušníci. Zejména zde se budou potkávat zástupci odborné veřejnosti se zástupci většinové společnosti. Smyslem aktivity je překonat obavy a stereotypní postoje, dané neinformovaností a nevědomostí odborného personálu a posílit rozhodovací roli pacienta či klienta a jeho rodiny v souladu s probíhajícími kroky zdravotnické reformy. V rámci aktivity proběhne dohromady 12 seminářů pro: odbornou veřejnost (lékaři a zdravotní sestry) politickou veřejnost (státní správa a samospráva) širokou veřejnost (pacienti a jejich rodinní příslušníci, pečující) A5 Podpora rozvoje nových konceptů péče Smyslem aktivity je prostřednictvím odborné práce, dotazníkových šetření, výzkumu a zpracováním expertíz, popisem modelů a shromážděním příkladů dobré praxe podpořit vznik a rozvoj nových konceptů péče o seniory, zejména komunitně orientovaných. V rámci aktivity budou také přeloženy a zpřístupněny zahraniční publikace, bude vytvořena a vydána publikace Dlouhodobá péče na komunitní úrovni o komunitní péči o seniory pod odbornou garancí MUDr. Zdeňka Kalvacha, CSc. a realizováno individuální poradenství a tvorba konceptů vzniku takovýchto komunitních center. Prostřednictvím této aktivity bude shromážděno a předáváno důležité know how pro zájemce o poskytování komunitně orientované péče, zejména místním NNO a informace nezbytné pro politické rozhodování, zejména na komunitní úrovni (samospráva). A6 Podpora dlouhodobé udržitelnosti Smyslem aktivity je zajistit dlouhodobou udržitelnost výstupů projektu, zejména činnosti institutu, vyhledávat finanční prostředky pro rozšiřování aktivit projektu a možné zdroje podpory pro vznik komunitních center, spolupracovat s jejich případnými budoucími provozovateli a realizovat v této oblasti poradenskou činnost. Rámcový harmonogram projektu: Projekt je realizován v časovém období Projekt byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši Kč (90%)

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích konference pořádaná pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 17. 4. 2015 Filozofie změny:

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Dlouhodobá péče o seniory v České republice a evropských zemích v kontextu demografického stárnutí

Dlouhodobá péče o seniory v České republice a evropských zemích v kontextu demografického stárnutí Dlouhodobá péče o seniory v České republice a evropských zemích v kontextu demografického stárnutí HANA NERUŠILOVÁ hana.nerusilova@gmail.com Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Návrh legislativních a dalších změn ve zdravotně-sociálních službách

Návrh legislativních a dalších změn ve zdravotně-sociálních službách Návrh legislativních a dalších změn ve zdravotně-sociálních službách Institut důstojného stárnutí Diakonie Českobratrské církve evangelické (IDS) realizoval od 1. listopadu 2013 do 30. června 2015 projekt

Více

Zdravotní a existenciální aspekty nástupu dlouhověké společnosti MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

Zdravotní a existenciální aspekty nástupu dlouhověké společnosti MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. Zdravotní a existenciální aspekty nástupu dlouhověké společnosti MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. Obyvatelé ve věku 90+ v ČR (Kalvach, Burcin, Mikeš, Pavlík, 2004) 1869 1930 1997 2050 Ženy 988 2 400 20

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Eva Kalvínská Sekce krizové asistence Společnosti lékařské etiky ČLS JEP eva.kalvinska@fnmotol.cz Konference Vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ 14.12.2007 Spirituální

Více

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Společenská objednávka je jasná senioři si přejí zůstat co nejdéle doma,

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Tabulka č. 3 Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta

Tabulka č. 3 Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta Tabulka č. 3 Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016-2019 Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016-2019 Cíl Úkol Termín

Více

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR Program implementace švýcarsko české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (Program Zdraví ) Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR 17. 3. 2015 Ostrava Ing.

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 12. 11. 2016 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádání již 4. Kulatého stolu je známkou

Více

PROBLEMATIKA NASTAVENÍ SLUŽEB NA SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍM POMEZÍ 10. BŘEZNA Mgr. David Pospíšil, Mgr. Jan Vrbický

PROBLEMATIKA NASTAVENÍ SLUŽEB NA SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍM POMEZÍ 10. BŘEZNA Mgr. David Pospíšil, Mgr. Jan Vrbický PROBLEMATIKA NASTAVENÍ SLUŽEB NA SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍM POMEZÍ 10. BŘEZNA 2015 Mgr. David Pospíšil, Mgr. Jan Vrbický Současný stav 2 Současný stav V programovém prohlášení vlády se současná Vláda, resp. resort

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE V RÁMCI NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE

ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE V RÁMCI NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE V RÁMCI NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE Zlepšení kvality paliativní péče o pacienty s pokročilým neonkologickým onemocněním s limitovanou prognózou v

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období 2014-2020 OP Zaměstnanost Centra podpory zdraví (CPZ) hlavní cíle Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti zdravotní péče v oblasti prevence nemocí a

Více

Bydlení a možnosti podpory života seniorů doma a v komunitě

Bydlení a možnosti podpory života seniorů doma a v komunitě Bydlení a možnosti podpory života seniorů doma a v komunitě Bydlení a bytová politika v kontextu demografických změn, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, 28. ledna 2016 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Systém integrovaných podpůrných služeb v komunitě. Zdeněk Kalvach

Systém integrovaných podpůrných služeb v komunitě. Zdeněk Kalvach Systém integrovaných podpůrných služeb v komunitě Zdeněk Kalvach Času je málo a voda stoupá co/kdo zachrání seniory českého babyboomu? Čeká nás průšvih? 2030 Povstání starců, německá úzkost 2007 Čeká nás

Více

Aktuality k reformě psychiatrické péče

Aktuality k reformě psychiatrické péče Aktuality k reformě psychiatrické péče Ing. Michael Viereckl, ČPS Mgr. Kateřina Polívková, MZČR 16. 2. 2017 Nová psychiatrie Nové služby Nový přístup Noví lidé Nové vztahy Nové technologie Nové domy Centrum

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče

Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče Aktivita termín Schválení akčního plánu prevence stresu a duševní zdraví Ministerstvem zdravotnictví ČR 30.4.2015 I. tematická oblast: Tvorba

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

Udržitelné financování komunitní péče MUDR. SIMONA PAPEŽOVÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

Udržitelné financování komunitní péče MUDR. SIMONA PAPEŽOVÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP Udržitelné financování komunitní péče MUDR. SIMONA PAPEŽOVÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP 9.11.2017 Úhrady zdravotní péče! Číselník VZP! Seznam zdravotních výkonů (Vyhláška č. 421/2016 Sb.)! Úhradová

Více

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Reforma psychiatrické péče a Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020 Seminář PS 7.10.2014 Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Nové Programové období 2014-2020 Evropské strukturální a investiční (ESI)

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Ošetřovatelství v primární péči. Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství

Ošetřovatelství v primární péči. Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství Ošetřovatelství v primární péči Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství Struktura předmětu 1. Charakteristika primární péče 2. Prostředí čekárny a ordinace praktického lékaře 3. Okruhy činnosti sestry

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Stav návrhu reformy zdravotnictví v České republice. Tomáš Macháček Reforma zdravotnictví forum.cz Praha, září 2004

Stav návrhu reformy zdravotnictví v České republice. Tomáš Macháček Reforma zdravotnictví forum.cz Praha, září 2004 Stav návrhu reformy zdravotnictví v České republice Tomáš Macháček Reforma zdravotnictví forum.cz Praha, září 2004 VÝVOJ REFORMNÍCH MODELŮ (Porter M.E., Olmsted Teisberg E., Harward Business Review, 2004)

Více

Strategie Královéhradeckého kraje

Strategie Královéhradeckého kraje Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb 2018-2026 http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz Regionální setkání, březen 2017 Cíle setkání Představit cíle dokumentu, strukturu dokumentu

Více

Informace z jednání hlavních sester EU na Kypru. Nikósie října 2012

Informace z jednání hlavních sester EU na Kypru. Nikósie října 2012 Informace z jednání hlavních sester EU na Kypru Nikósie 8.- 11. října 2012 Program jednání příklady dobré praxe Téma: Chief Nursing Officers Meeting - Společné jednání CNO + CMO +CDO primární péče - Samostatná

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních Strana 5266 Sbírka zákonů č.396 / 2010 396 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2010 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Modernizace zdravotních systémů v zemích EU

Modernizace zdravotních systémů v zemích EU Modernizace zdravotních systémů v zemích EU MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu zpravodaj www.cabrnoch.cz Název zprávy Zpráva Evropské komise Evropské radě, Evropskému parlamentu, Evropskému

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Zkušenosti se systémem minitendrů v oblasti služeb pro ohrožené rodiny a děti ZHODNOCENÍ

Zkušenosti se systémem minitendrů v oblasti služeb pro ohrožené rodiny a děti ZHODNOCENÍ Zkušenosti se systémem minitendrů v oblasti služeb pro ohrožené rodiny a děti ZHODNOCENÍ Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Závěrečné setkání k aktivitě 04 Praha,

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

Certifikace paliativní péče v zařízení sociálních služeb Projekt Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Certifikace paliativní péče v zařízení sociálních služeb Projekt Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Certifikace paliativní péče v zařízení sociálních služeb Projekt Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR IX. celostátní konference paliativní medicíny, Brno, září 2017 Mgr. David Šourek Proč paliativní

Více

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková

mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková Ostrava 10. října 2014 Řešení nepříznivé situace starších žen Paní J. má 76 let, paní M. 81, obě bydlí samy

Více

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan Centra pro duševní zdraví Mgr. Pavel Říčan Cílová skupina V rámci uspořádání péče je třeba rámcově ohraničit skupinu osob se závažným duševním onemocněním Diagnosticky se jedná o osoby s psychózami, afektivními

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Shrnutí práce pracovních skupin. 5. schůze Řídícího výboru MZČR, Praha,

Shrnutí práce pracovních skupin. 5. schůze Řídícího výboru MZČR, Praha, Shrnutí práce pracovních skupin 5. schůze Řídícího výboru MZČR, Praha, 14.6.2016 Agenda Úvod Rozbor činnosti v rámci jednotlivých oblastí (gescí) o Gesce náměstka Landy o Gesce náměstka Phillipa o Gesce

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Rozvoj hledání průniků a společných víceoborových řešení konference pořádaná pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 27. 5. 2014 Aktivity Institutu důstojného

Více

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách Zdravotní péče v ČR, Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 220/1991

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU A JEJÍ APLIKACE NA OBLAST OSOB S POSTIŽENÍM Christina Affentranger Weber předsedkyně Konference pro osoby se zdravotním postižením 1 Význam paliativní péče ve Švýcarsku

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester. konference Dietní výživa 2016 Pardubice,

Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester. konference Dietní výživa 2016 Pardubice, Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester konference Dietní výživa 2016 Pardubice, 11.10.2016 Česká asociace sester (ČAS) je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková,

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY PRAHA - 4. 12. 2015 ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ VVZPO ZE DNE 9. ČERVNA 2015 2 OBSAH PODNĚTU Úvod Oblasti

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

SPOLU AŽ DO KONCE. Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR

SPOLU AŽ DO KONCE. Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR SPOLU AŽ DO KONCE Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce života, které považujeme za velmi důležité a

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Co je sociální práce? Co je to sociální práce? SOCIÁLNÍ PRÁCE JAKO

Více

geneze, současný stav

geneze, současný stav Strategie reformy psychiatrické péče Strategie reformy psychiatrické péče geneze, současný stav Aktuální stav reformy psychiatrické péče Konference sociální psychiatrie, Přerov 21. 11. 2014 PhDr. Ivan

Více

Dlouhodobá péče 13. ledna 2015. Ing. Iva Merhautová,MBA

Dlouhodobá péče 13. ledna 2015. Ing. Iva Merhautová,MBA Dlouhodobá péče 13. ledna 2015 Ing. Iva Merhautová,MBA Meziresortní pracovní skupina Vznik meziresortní pracovní skupiny k řešení problematiky na zdravotně - sociálním pomezí Zástupci MPSV, MZ ČR, krajů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST. v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK

3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST. v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 8. 4. 2015 Hradec Králové Program Úvodní slovo Zástupce Královéhradeckého

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek ODS má návrh reformy zdravotnictví ODS jako jediná strana připravila návrh reformy zdravotnictví Návrh je v paragrafovém znění a prošel legislativním procesem

Více

Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení:

Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení: Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení: Krizová intervence (M. Vorlová, 1.2. 2016) krize, vyjasnění pojmu, příčiny krize chování člověka v krizi a průběh krize krizová intervence,

Více