ROZVOJ KOMUNITNÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLEDÁNÍ PRŮNIKŮ A SPOLEČNÝCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVOJ KOMUNITNÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLEDÁNÍ PRŮNIKŮ A SPOLEČNÝCH"

Transkript

1 ROZVOJ KOMUNITNÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLEDÁNÍ PRŮNIKŮ A SPOLEČNÝCH VÍCEOBOROVÝCH ŘEŠENÍ VČETNĚ NÁVRHŮ NUTNÝCH ÚPRAV LEGISLATIVY Výborům zdravotnímu a pro sociální politiku Parlamentu České republiky Rádi bychom Vás požádali o zařazení bodu Zdravotní péče a sociální služby na komunitní úrovni do oficiálního programu některého z dalších zasedání Výboru pro sociální politiku a zdravotního výboru. Již mnoho let zůstáváme jako společnost dlužni našim stárnoucím spoluobčanům zabezpečení komplexní služby v čase, kdy se o sebe mohou postarat jen zčásti nebo vůbec. Dosavadní snahy o systémová řešení nebyla z mnoha důvodů úspěšná. Ve snaze přispět snahám nalezení funkčního, kvalitního a finacovatelného modelu řešení péče o stárnoucí a umírající realizuje Diakonie ČCE díky podpoře Česko-švýcarských fondů projekt s názvem Podpora rozvoje komunitních zdravotně-sociálních služeb (včetně péče paliativní). Projekt reaguje na identifikované problémy, kterými jsou zejména tabuizování problematiky smrti a umírání, problematický postoj veřejnosti ke stáří a umírání, neprovázanost jednotlivých aktérů a oblastí péče a vznikající prázdná místa, neujasněnost pojmů, nedostatek informací pro veřejnost, odbornou veřejnost, politickou veřejnost a neuspokojená potřeba podpory rozvoje nových, komunitních konceptů péče o seniory, kombinující zdravotní a sociální složku. V rámci projektu proto bylo zřízeno kompetenční, edukační a poradenské centrum (Institut důstojného stárnutí), budou realizovány multidisciplinární diskuse (kulaté stoly), směřující k hledání provázaných řešení, oslovena veřejnost formou mediální kampaně (destigmatizace stáří), vytvořeno a shromážděno potřebné know-how formou studií, expertíz a publikací a zabezpečeno jeho sdílení formou vzdělávacích aktivit. Jednou z našich klíčových snah je vytvořit opravdu prostor pro hledání společných, realizovatelných řešení a pozvat k diskusi a spolupráci všechny relevantní partnery a osobnosti, kteří mají k uvedenému tématu zájem se vyjádřit ze svého úhlu pohledu. Proto oslovujeme zdravotní výbor i výbor pro sociální politiku Parlamentu ČR s žádostí, aby problematice zajištění podmínek pro důstojného stárnutí a umírání věnoval dostatečnou pozornost a jako klíčový orgán se aktivně zapojili ve spolupráci s odbornou veřejností a neziskovými organizacemi do hledání dlouhodobě udržitelného řešení systému podpory pro stárnoucí či umírající část naší populace. Ve všech hospodářsky vyspělých zemích představuje stárnutí populace s relativním i absolutním přibýváním starších lidí závažnou výzvu především v souvislosti s nedostatkem pracovních příležitostí, skokovým zestárnutím početných poválečných ročníků (poválečný baby boom) a s obavou z

2 destabilizace veřejných rozpočtů v sociální a zdravotnické oblasti. V České republice se stárnutí projeví výrazným způsobem a též tím, že v mezinárodní konkurenci ztratí dosavadní demografickou výhodu (Úvod do sociální gerontologie, 2012). Mezinárodní trendy v řešení nastávající situace jsou v České republice dobře známy a rozpracovány (Národní program přípravy na stárnutí v letech a , závěry Evropské konference o důstojnosti a ohroženosti starších lidí, Praha 2008, Charta občanské společnosti pro důstojné zacházení se staršími lidmi, Praha 2012), existují příklady dobré praxe, ale nedaří se převedení těchto prvků systémově do společenské praxe, což částečně souvisí se specifickou situací postkomunistických transformací s váznoucí decentralizací, nízkou rozvinutostí samosprávy a tradičně paternalistickým důrazem na ústavní formy péče. V praxi je patrný střet humanisticky celostního přístupu s ekonomicko-biologickým redukcionismem zdůrazňujícím ekonomickou úspornost služeb, orientaci na biologické základní potřeby a v některých aspektech vykazujícím diskriminační ageistické rysy. To je usnadněno nadprůměrně vysokým despektem ke stáří (průzkumy Eurobarometru) a dlouhodobě nevhodnou mediální stereo-typizací stáří a starších lidí vedoucí až k demografické panice a gerontofobii. Pokud jde například o otázku vývoje paliativní péče, závažným příkladem deformací je redukování paliativní péče z bio-psycho-socio-spirituální ucelenosti na ekonomicky úsporné odstupování od domněle marné léčby (v některých případech zřejmě též od účinné léčby u domněle marných lidí) s nepřiměřenou a nebezpečnou de-medicinalizací a de-profesionalizací péče, což se týká též deformovaně uchopené péče dlouhodobé (long-term care, LTC) hrozí až faktické odnětí křehkých a nesoběstačných lidí svému lékaři. Riziková je v tomto prostředí společenská neujasněnost pojmů, jakými jsou paliativní péče, hospic, dlouhodobá péče, a také faktická absence geriatrické medicíny, takže ani zdravotnickou veřejností není chápána problematika geriatrické křehkosti, funkčních a multikauzálních obtíží přesahujících rámec tzv. disease model (orientace na monokauzální choroby), i když existuje specializační obor geriatrie, koncepce diferencované geriatrické medicíny (nerealizovaná), Česká geriatrická a gerontologická společnost s dlouhou tradicí (Československo patřilo k zakládajícím členům IAGG) i moderní literatura (Geriatrické syndromy a geriatrický pacient, Křehký pacient a primární péče). Kromě tendence k nepřiměřeně úspornému redukcionismu je prostor služeb pro křehké klienty s multikauzální problematikou na zdravotně sociálním pomezí prostoupen rezortními, profesními i specializačními bariérami, současně i nebezpečnými územími nikoho ; velmi často chybí koordinace, logická návaznost a ucelenost podpory. Důsledkem je nízká účelnost výdajů i nízká účinnost dílčích výkonů, což zvyšuje frustraci např. nákladná poúrazová implantace kloubní náhrady u křehkého geriatrického pacienta není podpořena preventivním geriatrickým režimem s dostatečnou fyzioterapií a prevencí komplikací, což vede ke zbytečnému rozvoji geriatrického hospitalismu, k nadměrné aplikaci psychofarmak, k rozvoji imobilizačního syndromu a dalších komplikací, ve výsledku k dlouhodobé či trvalé ztrátě soběstačnosti, iatrogenně navozené potřebě dlouhodobé ústavní péče v ošetřovatelském zařízení, mnohdy k úmrtí souhrnně ke znehodnocení, někdy úplnému zmarnění vstupní medicínské intervence. Neexistence ucelených komunitních služeb problematizuje zamýšlenou de-institucionalizaci dlouhodobé péče včetně omezování psychiatrických léčeben. Tento krok je velmi žádoucí, ale bez fungujících terénních služeb nemá naději na úspěch. Znevýhodnění křehcí lidé, klienti dlouhodobé péče, především geriatričtí pacienti na zdravotně sociálním pomezí se často ocitají v nebezpečném

3 území nikoho jsou současně desocializováni (pro zdravotní problémy jsou nevhodní pro ústavy sociální péče bez zdravotnického personálu), demedicinalizováni (jako dlouhodobě nesoběstační chronici jsou vytěsňováni ze zdravotnických zařízení) i demunicipalizováni (nemají oporu ve svých obcích, neexistuje domovské právo, ani obce nemají ujasněnu povahu komunitní podpory a spoléhají na rezortní zodpovědnost ministerstev zdravotnictví a sociálních záležitostí (respektive práce a sociálních věcí). Za této situace se následně systémově objevují nekvalifikované podnikatelské aktivity poskytující nepřijatelně minimalistickou ústavní péči. Odmítnutí věcného záměru zákona o dlouhodobé péči v roce 2012 ukázalo problematičnost představ o řešení uvedené situace administrativně byrokratickým způsobem. Schůdnějším řešením by mohlo být využití stávající legislativy (s nezbytnou přiměřenou úpravou) s výchovou a vzděláváním státní správy i samosprávy k vytváření podmínek pro ucelenou podporu potřebných lidí na místní úrovni, především v rámci komunitních (terénních) služeb, pro vytváření systému integrovaných podpůrných služeb SIPS. Jde o záležitosti, které se prolínají s komunitním plánováním, rozvojem decentralizované občanské společnosti, navazují na veřejné zdravotnictví, transformaci sociálních služeb, na snahy o humanizaci zdravotní i sociální péče s její individualizací a s podporou důstojného života v bezpečném a vstřícném přirozeném prostředí. V oblasti paliativní péče vznikla v ČR síť kvalitních hospiců, Asociace hospicové a paliativní péče i Společnost paliativní medicíny, ale stagnuje rozvoj domácí (mobilní) hospicové péče. Představy o zajištění kvalitní paliativní péče praktickými lékaři a agenturami home care se zatím ukazují jako nereálné (home care u umírajícího člověka se nevyrovná ucelené, kvalitní týmové paliativní péči). Stagnace rozvoje domácí hospicové péče je dána především nevyjasněným financováním a restriktivním postupem zdravotní pojišťovny. Podle uskutečněných průzkumů si 90 % lidí přeje zemřít doma, jen 10% z nich se takové přání ale splní. A to je alarmující. Celá záležitost zajištění způsobu a financování dlouhodobé péče, včetně péče paliativní je složitou a komplexní záležitostí. Pro první diskusi a přemýšlení si dovolujeme navrhnout tyto úpravy stávající legislativy, týkající se zejména paliativní péče: Jako výchozí úpravu navrhujeme novelu Zákona o sociálních službách, která by například rozšířila současné znění o 52 a), který by zněl takto: Sociální složka specializované paliativní péče je poskytována: a. ve specializovaných ústavních zařízeních hospicového typu b. formou terénních služeb při využití mobilních jednotek paliativní péče c. ambulantně na specializovaných pracovištích a její součástí je především: Pomoc při uplatňování práv zachování lidské důstojnosti a kvality života umírajících klientů v terminálním stavu (terminálním stavem se rozumí neléčitelná a nevratná nemoc, která byla lékařsky potvrzena a která, na základě rozumného lékařského posouzení, povede ke smrti do šesti měsíců). Pomoc při uplatňování práv, zachování lidské důstojnosti a kvality života truchlících v čase umírání blízké osoby a následném čase zármutku (klient v období truchlení je oslabený a ohrožený duševně i fyzicky, v sociálních vztazích, a potřebuje pomoci. Zármutek není nemoc

4 ale přirozená reakce na ztrátu. Projevuje se v rovině fyzické, psychické, sociální, spirituální. Může se podobat depresi, ale depresí není). Edukace rodinných příslušníků, včetně instruktáže o zacházení se zapůjčenými pomůckami. Péče o pozůstalé a dispenzární péče o pozůstalé z rizikových skupin bezradné vdovy, osiřelé děti, lidé psychicky nevyrovnaní, osamělí apod. Specializované odborné sociální poradenství je zaměřené zejména na doprovázení nemocného a jeho rodiny; podporu otevřené komunikace; pomoc při urovnávání konfliktů v rodině; podporu u otázek existenčních obav; edukaci rodiny v péči o umírajícího; podporu rodiny při a po úmrtí; péči o pozůstalé (informace, podpora, setkávání pozůstalých); koordinaci návštěv dobrovolníků a jejich edukace; zajišťování kontaktu s okolním prostředím apod. Z hlediska financování navrhujeme tyto potřebné změny v systému úhrad zdravotní péče ve vazbě na poskytování sociálních služeb: 1. Podzákonnou normou MZ ČR stanovit pro zdravotní pojišťovny povinnost hradit zdravotní ošetřovatelskou péči v potřebném rozsahu. Nejsnadnější a objektivní cestou může být úprava úhradové vyhlášky, kde by byla pro ústavní pobytové sociální služby stanovena paušální denní úhrada podle stanovených nákladových normativů, vztažených k typickým diagnózám klientů. Tímto způsobem je například hrazena zdravotní ošetřovatelská péče v odděleních následné péče nemocnic v odbornostech 005, resp Současný výkonový systém uplatňovaný v pobytových zařízeních sociálních služeb je naprosto nevhodný, administrativně náročný a umožňuje zdravotním pojišťovnám svévolně redukovat úhrady poskytnuté péče. 2. Zahrnout do úhradové vyhlášky formu mobilní specializované paliativní péče vytvořením zvláštní odbornosti s odpovídající úhradou zdravotní ošetřovatelské péče. Stručné odůvodnění: 1. Úhrada indikované zdravotní péče v ústavních zařízeních sociálních služeb Zdravotní pojišťovny systematicky redukují úhrady zdravotní ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních poskytujících sociální služby s argumentací, že tato péče má být hrazena z prostředků sociálního pojištění. Současná zákonná úprava toto však vylučuje. Redukce úhrad zdravotní péče vedla k tomu, že mnohá zařízení už musela propustit odborný zdravotnický personál a nejsou schopna tuto péči zajišťovat. Současná právní úprava ani neumožňuje, aby byla tato péče realizována extérní formou tzv. domácí zdravotní ošetřovatelské péče, která je určena pouze klientům v jejich domácnostech. Rovněž praktičtí lékaři jsou ze strany zdravotních pojišťoven nuceni k výrazné restrikci v předpisech potřebného rozsahu zdravotní ošetřovatelské péče v odbornostech 913, 004, resp.925. Potřebnou rehabilitační péči pak zdravotní pojišťovny zcela vylučují ze smluvních vztahů s poskytovateli. 2. Úhrada specializované domácí zdravotní péče Domácí zdravotní ošetřovatelská péče poskytovaná v odbornosti 925 je omezena na základní úkony, které nepokrývají potřeby péče o klienty v preterminálních a terminálních stádiích

5 onemocnění. Jedinou možností praktického lékaře je indikovat tzv. signální kód, který umožní překročit časový limit péče 3 hod/den. Pro realizaci specializované paliativní péče v domácích podmínkách je nutné stanovit jinou odbornost, která umožní zajistit poskytování komplexní (multidisciplinární) péče, optimálně ve vazbě na formu mobilního hospice. JE ZNÁMO, ŽE AMBULANTNÍ A TERÉNNÍ FORMA PÉČE JE VE VÝSLEDKU LEVNĚJŠÍ NEŽ PÉČE ÚSTAVNÍ, TAKŽE Z EKONOMICKÉHO HLEDISKA BY VE VÝSLEDKU NEDOŠLO K VYŠŠÍ ZÁTĚŽI PRO SYSTÉM ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. OBJEM PROSTŘEDKŮ POTŘEBNÝCH PRO ÚHRADU ZDRAVOTNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽBÁCH POSKYTOVANÝCH V DOMÁCNOSTECH KLIENTŮ JE MARGINÁLNÍ VZHLEDEM K OBJEMU PROSTŘEDKŮ, KTERÉ ČERPAJÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ. Institut důstojného stárnutí Belgická 22, Praha 2 Kontakt: Mgr. David Šourek, ředitel institutu Tel:

6 KULATÉ STOLY Hlavním cílem kulatých stolů je získat multioborový a multiregionální odhad priorit a hlavních bariér účinné podpory kvalitního života starších lidí s ohroženou či omezenou soběstačností v České republice. Dosažení tohoto cíle má v rámci kulatých stolů umožnit přítomnost skupin kompetentních účastníků znalých dané problematiky a použití metody focus groups, tj. pracovních skupin složených z účastníků stejného či obdobného profesního, respektive zájmového zaměření ve vztahu k péči o stárnoucí a umírající lidi. Souhrn výstupů z diskusí ve vybraných krajských městech bude prezentován na úrovni Parlamentu a vlády ČR zákonodárným a exekutivním orgánům ČR jako společenská potřeba identifikovaná zdola, z žité reality, která se může odlišovat od expertíz akademických a výzkumných pracovišť a odborníků i od resortních informací a představ ústředních orgánů státní správy. Vedlejším cílem kulatých stolů bude rozšířit obecné povědomí o specifických problémech v dané oblasti mezi různé typy profesí a zájmových skupin (všechny stupně veřejné správy, lékaře, zdravotnický personál, sociální pracovníky apod.), umožnit prezentaci postojů a názorů finančních subjektů (pojišťovny), politiků, pracovníků veřejné správy, akademiků a institucí zabývajících se danou problematikou (na lokální i celostátní úrovni), vytvářet mosty mezi těmi, kteří ze svého profesního, vědeckého či zájmového hlediska nahlížejí na danou problematiku určitým způsobem; jde o to hledat odpověď na otázku, jak si mohou jednotlivé obory (profesní skupiny, instituce, angažovaní jednotlivci, senioři, atd.) lépe porozumět, co mají ve svém pohledu na problematiku společného, čím se mohou vzájemně obohatit, prolomit nebezpečné stereotypizace a klišé, které problematiku stárnutí a umírání zahalují a deformují, shromáždit sumu praktických a uchopitelných informací a zkušeností, se kterými lze dále v rámci IDS pracovat. Termíny: Brno Ostrava Plzeň Hradec Králové Praha? (mezinárodní) Praha (Parlament ČR)

7 PROJEKT: Podpora rozvoje komunitních zdravotně-sociálních služeb Cíle projektu změnit problematický postoj veřejnosti ke stáří a umírání zvýšit informovanost odborné, politické i široké veřejnosti podpořit rozvoj nových, zejména komunitních konceptů péče zlepšit provázanost jednotlivých aktérů, oblastí a systémů péče, tj. zaplnit prázdná místa v této oblasti rozvoj vzdělávání v oblasti zdravotně-sociální podpořit dlouhodobou udržitelnost nových konceptů komunitní péče Aktivity projektu A1. Vytvoření metodicko-edukačního institutu V rámci aktivity je plánováno vytvoření institutu, tj. odborného think-thanku, zabývajícího se tématy stáří, stárnutí, umírání, hodnoty a důstojnosti, etiky a spirituality ve stáří a jejich popularizací ve společnosti. Institut bude fungovat po vzoru a ve spolupráci s Institutem Neumuenster - našeho švýcarského partnera. Dlouhodobým úkolem Institutu bude výzkum, vývoj a vzdělávání v oblasti gerontologie, paliativní péče, zdravotní a sociální práce, etiky a spirituality ve stáří a otázky ekonomie zdravotně-sociálních služeb a poradenství v oblasti rozvoje komunitní péče. Motivem pro vznik institutu je vytvořit skutečnou kapacitu pro dlouhodobé zpracovávání tématu stáří, stárnutí, geriatrické a paliativní péče v České republice, koordinovat aktivity, které se v této oblasti dějí, popularizovat téma stárnutí generací a plnohodnotného života seniorů v naší společnosti, zpracovávat modely propojení nabídek pomoci a způsobů jejich finančního zajištění, vzdělávat zájemce o tuto problematiku, zpracovávat publikace a odborné i popularizační články a poskytovat poradenství ve způsobech organizace komunitní péče. A2 Kampaň za změnu společenského postoje/destigmatizace stáří V rámci aktivity bude realizována nízkorozpočtová společenská kampaň, zaměřené na změnu hodnot společnosti a přístupu k tématu stáří, stárnutí a umírání. Realizaci kampaně považujeme za významnou vzhledem k potřebě rozvířit celospolečenskou diskusi a zvýšit citlivost a zájem o toto téma. Součástí aktivity je: vytvoření a provozování informačního webového portálu k této problematice tvorba a realizace ucelené mediální kampaně v rámci dostupných finančních prostředků publikování vytvořených i převzatých odborných i popularizačních článků a materiálů A3 Kulaté stoly hledání průniků a společných, multidisciplinárních řešení Smyslem této aktivity je propojovat dosud nepropojené oblasti, hledat přemostění a odstraňovat prázdná místa a také poznávat a přenášet zahraniční zkušenosti. Výstupem z této aktivity pak mohou být návrhy potřebných legislativních změn vedoucích k efektivní organizaci a financování potřebných zdravotně-sociálních služeb z oblasti geriatrické a paliativní péče. Vlastním obsahem aktivity je organizace šesti kulatých stolů, určených pro odbornou veřejnost, zejména z prostředí nemocniční léčby, z prostředí hospiců, zástupců těch NNO, které se dlouhodobě zabývají poskytováním služeb

8 seniorům a odborníky na paliativní a geriatrickou léčbu z tuzemska i ze zahraničí, dále budou zváni zástupci zdravotních pojišťoven, představitelé krajů, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a provozovatelů stávajících paliativních center i hospiců., případně i zahraniční hosté. A4 Semináře a vzdělávací akce Jedná se o aktivitu zaměřenou na posílení informovanosti všech zainteresovaných stran, kterými jsou odborná veřejnost (lékaři a zdravotní sestry), politická veřejnost (zástupci státní správy a samosprávy) a zástupci klientů, např. rodinní příslušníci. Zejména zde se budou potkávat zástupci odborné veřejnosti se zástupci většinové společnosti. Smyslem aktivity je překonat obavy a stereotypní postoje, dané neinformovaností a nevědomostí odborného personálu a posílit rozhodovací roli pacienta či klienta a jeho rodiny v souladu s probíhajícími kroky zdravotnické reformy. V rámci aktivity proběhne dohromady 12 seminářů pro: odbornou veřejnost (lékaři a zdravotní sestry) politickou veřejnost (státní správa a samospráva) širokou veřejnost (pacienti a jejich rodinní příslušníci, pečující) A5 Podpora rozvoje nových konceptů péče Smyslem aktivity je prostřednictvím odborné práce, dotazníkových šetření, výzkumu a zpracováním expertíz, popisem modelů a shromážděním příkladů dobré praxe podpořit vznik a rozvoj nových konceptů péče o seniory, zejména komunitně orientovaných. V rámci aktivity budou také přeloženy a zpřístupněny zahraniční publikace, bude vytvořena a vydána publikace Dlouhodobá péče na komunitní úrovni o komunitní péči o seniory pod odbornou garancí MUDr. Zdeňka Kalvacha, CSc. a realizováno individuální poradenství a tvorba konceptů vzniku takovýchto komunitních center. Prostřednictvím této aktivity bude shromážděno a předáváno důležité know how pro zájemce o poskytování komunitně orientované péče, zejména místním NNO a informace nezbytné pro politické rozhodování, zejména na komunitní úrovni (samospráva). A6 Podpora dlouhodobé udržitelnosti Smyslem aktivity je zajistit dlouhodobou udržitelnost výstupů projektu, zejména činnosti institutu, vyhledávat finanční prostředky pro rozšiřování aktivit projektu a možné zdroje podpory pro vznik komunitních center, spolupracovat s jejich případnými budoucími provozovateli a realizovat v této oblasti poradenskou činnost. Rámcový harmonogram projektu: Projekt je realizován v časovém období Projekt byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši Kč (90%)

Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb. Zdeněk Kalvach a kolektiv

Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb. Zdeněk Kalvach a kolektiv Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb Zdeněk Kalvach a kolektiv Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb Zdeněk Kalvach a kolektiv Vychází díky

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Obsah Úvod... 5 1. Vyhodnocení poznatků získaných v předchozích etapách řešení projektu.. 6 1.1 Poznatky získané v rámci analýzy

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči Ladislav Průša VÚPSV, v.v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení Jana Kruntorádová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního začleňování

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30. 6. 2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil, DiS.,

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace Renáta Halásková VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Optimalizace sociálních služeb

Optimalizace sociálních služeb Optimalizace sociálních služeb Petr Víšek Ladislav Průša Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více