ROZVOJ KOMUNITNÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLEDÁNÍ PRŮNIKŮ A SPOLEČNÝCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVOJ KOMUNITNÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLEDÁNÍ PRŮNIKŮ A SPOLEČNÝCH"

Transkript

1 ROZVOJ KOMUNITNÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLEDÁNÍ PRŮNIKŮ A SPOLEČNÝCH VÍCEOBOROVÝCH ŘEŠENÍ VČETNĚ NÁVRHŮ NUTNÝCH ÚPRAV LEGISLATIVY Výborům zdravotnímu a pro sociální politiku Parlamentu České republiky Rádi bychom Vás požádali o zařazení bodu Zdravotní péče a sociální služby na komunitní úrovni do oficiálního programu některého z dalších zasedání Výboru pro sociální politiku a zdravotního výboru. Již mnoho let zůstáváme jako společnost dlužni našim stárnoucím spoluobčanům zabezpečení komplexní služby v čase, kdy se o sebe mohou postarat jen zčásti nebo vůbec. Dosavadní snahy o systémová řešení nebyla z mnoha důvodů úspěšná. Ve snaze přispět snahám nalezení funkčního, kvalitního a finacovatelného modelu řešení péče o stárnoucí a umírající realizuje Diakonie ČCE díky podpoře Česko-švýcarských fondů projekt s názvem Podpora rozvoje komunitních zdravotně-sociálních služeb (včetně péče paliativní). Projekt reaguje na identifikované problémy, kterými jsou zejména tabuizování problematiky smrti a umírání, problematický postoj veřejnosti ke stáří a umírání, neprovázanost jednotlivých aktérů a oblastí péče a vznikající prázdná místa, neujasněnost pojmů, nedostatek informací pro veřejnost, odbornou veřejnost, politickou veřejnost a neuspokojená potřeba podpory rozvoje nových, komunitních konceptů péče o seniory, kombinující zdravotní a sociální složku. V rámci projektu proto bylo zřízeno kompetenční, edukační a poradenské centrum (Institut důstojného stárnutí), budou realizovány multidisciplinární diskuse (kulaté stoly), směřující k hledání provázaných řešení, oslovena veřejnost formou mediální kampaně (destigmatizace stáří), vytvořeno a shromážděno potřebné know-how formou studií, expertíz a publikací a zabezpečeno jeho sdílení formou vzdělávacích aktivit. Jednou z našich klíčových snah je vytvořit opravdu prostor pro hledání společných, realizovatelných řešení a pozvat k diskusi a spolupráci všechny relevantní partnery a osobnosti, kteří mají k uvedenému tématu zájem se vyjádřit ze svého úhlu pohledu. Proto oslovujeme zdravotní výbor i výbor pro sociální politiku Parlamentu ČR s žádostí, aby problematice zajištění podmínek pro důstojného stárnutí a umírání věnoval dostatečnou pozornost a jako klíčový orgán se aktivně zapojili ve spolupráci s odbornou veřejností a neziskovými organizacemi do hledání dlouhodobě udržitelného řešení systému podpory pro stárnoucí či umírající část naší populace. Ve všech hospodářsky vyspělých zemích představuje stárnutí populace s relativním i absolutním přibýváním starších lidí závažnou výzvu především v souvislosti s nedostatkem pracovních příležitostí, skokovým zestárnutím početných poválečných ročníků (poválečný baby boom) a s obavou z

2 destabilizace veřejných rozpočtů v sociální a zdravotnické oblasti. V České republice se stárnutí projeví výrazným způsobem a též tím, že v mezinárodní konkurenci ztratí dosavadní demografickou výhodu (Úvod do sociální gerontologie, 2012). Mezinárodní trendy v řešení nastávající situace jsou v České republice dobře známy a rozpracovány (Národní program přípravy na stárnutí v letech a , závěry Evropské konference o důstojnosti a ohroženosti starších lidí, Praha 2008, Charta občanské společnosti pro důstojné zacházení se staršími lidmi, Praha 2012), existují příklady dobré praxe, ale nedaří se převedení těchto prvků systémově do společenské praxe, což částečně souvisí se specifickou situací postkomunistických transformací s váznoucí decentralizací, nízkou rozvinutostí samosprávy a tradičně paternalistickým důrazem na ústavní formy péče. V praxi je patrný střet humanisticky celostního přístupu s ekonomicko-biologickým redukcionismem zdůrazňujícím ekonomickou úspornost služeb, orientaci na biologické základní potřeby a v některých aspektech vykazujícím diskriminační ageistické rysy. To je usnadněno nadprůměrně vysokým despektem ke stáří (průzkumy Eurobarometru) a dlouhodobě nevhodnou mediální stereo-typizací stáří a starších lidí vedoucí až k demografické panice a gerontofobii. Pokud jde například o otázku vývoje paliativní péče, závažným příkladem deformací je redukování paliativní péče z bio-psycho-socio-spirituální ucelenosti na ekonomicky úsporné odstupování od domněle marné léčby (v některých případech zřejmě též od účinné léčby u domněle marných lidí) s nepřiměřenou a nebezpečnou de-medicinalizací a de-profesionalizací péče, což se týká též deformovaně uchopené péče dlouhodobé (long-term care, LTC) hrozí až faktické odnětí křehkých a nesoběstačných lidí svému lékaři. Riziková je v tomto prostředí společenská neujasněnost pojmů, jakými jsou paliativní péče, hospic, dlouhodobá péče, a také faktická absence geriatrické medicíny, takže ani zdravotnickou veřejností není chápána problematika geriatrické křehkosti, funkčních a multikauzálních obtíží přesahujících rámec tzv. disease model (orientace na monokauzální choroby), i když existuje specializační obor geriatrie, koncepce diferencované geriatrické medicíny (nerealizovaná), Česká geriatrická a gerontologická společnost s dlouhou tradicí (Československo patřilo k zakládajícím členům IAGG) i moderní literatura (Geriatrické syndromy a geriatrický pacient, Křehký pacient a primární péče). Kromě tendence k nepřiměřeně úspornému redukcionismu je prostor služeb pro křehké klienty s multikauzální problematikou na zdravotně sociálním pomezí prostoupen rezortními, profesními i specializačními bariérami, současně i nebezpečnými územími nikoho ; velmi často chybí koordinace, logická návaznost a ucelenost podpory. Důsledkem je nízká účelnost výdajů i nízká účinnost dílčích výkonů, což zvyšuje frustraci např. nákladná poúrazová implantace kloubní náhrady u křehkého geriatrického pacienta není podpořena preventivním geriatrickým režimem s dostatečnou fyzioterapií a prevencí komplikací, což vede ke zbytečnému rozvoji geriatrického hospitalismu, k nadměrné aplikaci psychofarmak, k rozvoji imobilizačního syndromu a dalších komplikací, ve výsledku k dlouhodobé či trvalé ztrátě soběstačnosti, iatrogenně navozené potřebě dlouhodobé ústavní péče v ošetřovatelském zařízení, mnohdy k úmrtí souhrnně ke znehodnocení, někdy úplnému zmarnění vstupní medicínské intervence. Neexistence ucelených komunitních služeb problematizuje zamýšlenou de-institucionalizaci dlouhodobé péče včetně omezování psychiatrických léčeben. Tento krok je velmi žádoucí, ale bez fungujících terénních služeb nemá naději na úspěch. Znevýhodnění křehcí lidé, klienti dlouhodobé péče, především geriatričtí pacienti na zdravotně sociálním pomezí se často ocitají v nebezpečném

3 území nikoho jsou současně desocializováni (pro zdravotní problémy jsou nevhodní pro ústavy sociální péče bez zdravotnického personálu), demedicinalizováni (jako dlouhodobě nesoběstační chronici jsou vytěsňováni ze zdravotnických zařízení) i demunicipalizováni (nemají oporu ve svých obcích, neexistuje domovské právo, ani obce nemají ujasněnu povahu komunitní podpory a spoléhají na rezortní zodpovědnost ministerstev zdravotnictví a sociálních záležitostí (respektive práce a sociálních věcí). Za této situace se následně systémově objevují nekvalifikované podnikatelské aktivity poskytující nepřijatelně minimalistickou ústavní péči. Odmítnutí věcného záměru zákona o dlouhodobé péči v roce 2012 ukázalo problematičnost představ o řešení uvedené situace administrativně byrokratickým způsobem. Schůdnějším řešením by mohlo být využití stávající legislativy (s nezbytnou přiměřenou úpravou) s výchovou a vzděláváním státní správy i samosprávy k vytváření podmínek pro ucelenou podporu potřebných lidí na místní úrovni, především v rámci komunitních (terénních) služeb, pro vytváření systému integrovaných podpůrných služeb SIPS. Jde o záležitosti, které se prolínají s komunitním plánováním, rozvojem decentralizované občanské společnosti, navazují na veřejné zdravotnictví, transformaci sociálních služeb, na snahy o humanizaci zdravotní i sociální péče s její individualizací a s podporou důstojného života v bezpečném a vstřícném přirozeném prostředí. V oblasti paliativní péče vznikla v ČR síť kvalitních hospiců, Asociace hospicové a paliativní péče i Společnost paliativní medicíny, ale stagnuje rozvoj domácí (mobilní) hospicové péče. Představy o zajištění kvalitní paliativní péče praktickými lékaři a agenturami home care se zatím ukazují jako nereálné (home care u umírajícího člověka se nevyrovná ucelené, kvalitní týmové paliativní péči). Stagnace rozvoje domácí hospicové péče je dána především nevyjasněným financováním a restriktivním postupem zdravotní pojišťovny. Podle uskutečněných průzkumů si 90 % lidí přeje zemřít doma, jen 10% z nich se takové přání ale splní. A to je alarmující. Celá záležitost zajištění způsobu a financování dlouhodobé péče, včetně péče paliativní je složitou a komplexní záležitostí. Pro první diskusi a přemýšlení si dovolujeme navrhnout tyto úpravy stávající legislativy, týkající se zejména paliativní péče: Jako výchozí úpravu navrhujeme novelu Zákona o sociálních službách, která by například rozšířila současné znění o 52 a), který by zněl takto: Sociální složka specializované paliativní péče je poskytována: a. ve specializovaných ústavních zařízeních hospicového typu b. formou terénních služeb při využití mobilních jednotek paliativní péče c. ambulantně na specializovaných pracovištích a její součástí je především: Pomoc při uplatňování práv zachování lidské důstojnosti a kvality života umírajících klientů v terminálním stavu (terminálním stavem se rozumí neléčitelná a nevratná nemoc, která byla lékařsky potvrzena a která, na základě rozumného lékařského posouzení, povede ke smrti do šesti měsíců). Pomoc při uplatňování práv, zachování lidské důstojnosti a kvality života truchlících v čase umírání blízké osoby a následném čase zármutku (klient v období truchlení je oslabený a ohrožený duševně i fyzicky, v sociálních vztazích, a potřebuje pomoci. Zármutek není nemoc

4 ale přirozená reakce na ztrátu. Projevuje se v rovině fyzické, psychické, sociální, spirituální. Může se podobat depresi, ale depresí není). Edukace rodinných příslušníků, včetně instruktáže o zacházení se zapůjčenými pomůckami. Péče o pozůstalé a dispenzární péče o pozůstalé z rizikových skupin bezradné vdovy, osiřelé děti, lidé psychicky nevyrovnaní, osamělí apod. Specializované odborné sociální poradenství je zaměřené zejména na doprovázení nemocného a jeho rodiny; podporu otevřené komunikace; pomoc při urovnávání konfliktů v rodině; podporu u otázek existenčních obav; edukaci rodiny v péči o umírajícího; podporu rodiny při a po úmrtí; péči o pozůstalé (informace, podpora, setkávání pozůstalých); koordinaci návštěv dobrovolníků a jejich edukace; zajišťování kontaktu s okolním prostředím apod. Z hlediska financování navrhujeme tyto potřebné změny v systému úhrad zdravotní péče ve vazbě na poskytování sociálních služeb: 1. Podzákonnou normou MZ ČR stanovit pro zdravotní pojišťovny povinnost hradit zdravotní ošetřovatelskou péči v potřebném rozsahu. Nejsnadnější a objektivní cestou může být úprava úhradové vyhlášky, kde by byla pro ústavní pobytové sociální služby stanovena paušální denní úhrada podle stanovených nákladových normativů, vztažených k typickým diagnózám klientů. Tímto způsobem je například hrazena zdravotní ošetřovatelská péče v odděleních následné péče nemocnic v odbornostech 005, resp Současný výkonový systém uplatňovaný v pobytových zařízeních sociálních služeb je naprosto nevhodný, administrativně náročný a umožňuje zdravotním pojišťovnám svévolně redukovat úhrady poskytnuté péče. 2. Zahrnout do úhradové vyhlášky formu mobilní specializované paliativní péče vytvořením zvláštní odbornosti s odpovídající úhradou zdravotní ošetřovatelské péče. Stručné odůvodnění: 1. Úhrada indikované zdravotní péče v ústavních zařízeních sociálních služeb Zdravotní pojišťovny systematicky redukují úhrady zdravotní ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních poskytujících sociální služby s argumentací, že tato péče má být hrazena z prostředků sociálního pojištění. Současná zákonná úprava toto však vylučuje. Redukce úhrad zdravotní péče vedla k tomu, že mnohá zařízení už musela propustit odborný zdravotnický personál a nejsou schopna tuto péči zajišťovat. Současná právní úprava ani neumožňuje, aby byla tato péče realizována extérní formou tzv. domácí zdravotní ošetřovatelské péče, která je určena pouze klientům v jejich domácnostech. Rovněž praktičtí lékaři jsou ze strany zdravotních pojišťoven nuceni k výrazné restrikci v předpisech potřebného rozsahu zdravotní ošetřovatelské péče v odbornostech 913, 004, resp.925. Potřebnou rehabilitační péči pak zdravotní pojišťovny zcela vylučují ze smluvních vztahů s poskytovateli. 2. Úhrada specializované domácí zdravotní péče Domácí zdravotní ošetřovatelská péče poskytovaná v odbornosti 925 je omezena na základní úkony, které nepokrývají potřeby péče o klienty v preterminálních a terminálních stádiích

5 onemocnění. Jedinou možností praktického lékaře je indikovat tzv. signální kód, který umožní překročit časový limit péče 3 hod/den. Pro realizaci specializované paliativní péče v domácích podmínkách je nutné stanovit jinou odbornost, která umožní zajistit poskytování komplexní (multidisciplinární) péče, optimálně ve vazbě na formu mobilního hospice. JE ZNÁMO, ŽE AMBULANTNÍ A TERÉNNÍ FORMA PÉČE JE VE VÝSLEDKU LEVNĚJŠÍ NEŽ PÉČE ÚSTAVNÍ, TAKŽE Z EKONOMICKÉHO HLEDISKA BY VE VÝSLEDKU NEDOŠLO K VYŠŠÍ ZÁTĚŽI PRO SYSTÉM ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. OBJEM PROSTŘEDKŮ POTŘEBNÝCH PRO ÚHRADU ZDRAVOTNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽBÁCH POSKYTOVANÝCH V DOMÁCNOSTECH KLIENTŮ JE MARGINÁLNÍ VZHLEDEM K OBJEMU PROSTŘEDKŮ, KTERÉ ČERPAJÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ. Institut důstojného stárnutí Belgická 22, Praha 2 Kontakt: Mgr. David Šourek, ředitel institutu Tel:

6 KULATÉ STOLY Hlavním cílem kulatých stolů je získat multioborový a multiregionální odhad priorit a hlavních bariér účinné podpory kvalitního života starších lidí s ohroženou či omezenou soběstačností v České republice. Dosažení tohoto cíle má v rámci kulatých stolů umožnit přítomnost skupin kompetentních účastníků znalých dané problematiky a použití metody focus groups, tj. pracovních skupin složených z účastníků stejného či obdobného profesního, respektive zájmového zaměření ve vztahu k péči o stárnoucí a umírající lidi. Souhrn výstupů z diskusí ve vybraných krajských městech bude prezentován na úrovni Parlamentu a vlády ČR zákonodárným a exekutivním orgánům ČR jako společenská potřeba identifikovaná zdola, z žité reality, která se může odlišovat od expertíz akademických a výzkumných pracovišť a odborníků i od resortních informací a představ ústředních orgánů státní správy. Vedlejším cílem kulatých stolů bude rozšířit obecné povědomí o specifických problémech v dané oblasti mezi různé typy profesí a zájmových skupin (všechny stupně veřejné správy, lékaře, zdravotnický personál, sociální pracovníky apod.), umožnit prezentaci postojů a názorů finančních subjektů (pojišťovny), politiků, pracovníků veřejné správy, akademiků a institucí zabývajících se danou problematikou (na lokální i celostátní úrovni), vytvářet mosty mezi těmi, kteří ze svého profesního, vědeckého či zájmového hlediska nahlížejí na danou problematiku určitým způsobem; jde o to hledat odpověď na otázku, jak si mohou jednotlivé obory (profesní skupiny, instituce, angažovaní jednotlivci, senioři, atd.) lépe porozumět, co mají ve svém pohledu na problematiku společného, čím se mohou vzájemně obohatit, prolomit nebezpečné stereotypizace a klišé, které problematiku stárnutí a umírání zahalují a deformují, shromáždit sumu praktických a uchopitelných informací a zkušeností, se kterými lze dále v rámci IDS pracovat. Termíny: Brno Ostrava Plzeň Hradec Králové Praha? (mezinárodní) Praha (Parlament ČR)

7 PROJEKT: Podpora rozvoje komunitních zdravotně-sociálních služeb Cíle projektu změnit problematický postoj veřejnosti ke stáří a umírání zvýšit informovanost odborné, politické i široké veřejnosti podpořit rozvoj nových, zejména komunitních konceptů péče zlepšit provázanost jednotlivých aktérů, oblastí a systémů péče, tj. zaplnit prázdná místa v této oblasti rozvoj vzdělávání v oblasti zdravotně-sociální podpořit dlouhodobou udržitelnost nových konceptů komunitní péče Aktivity projektu A1. Vytvoření metodicko-edukačního institutu V rámci aktivity je plánováno vytvoření institutu, tj. odborného think-thanku, zabývajícího se tématy stáří, stárnutí, umírání, hodnoty a důstojnosti, etiky a spirituality ve stáří a jejich popularizací ve společnosti. Institut bude fungovat po vzoru a ve spolupráci s Institutem Neumuenster - našeho švýcarského partnera. Dlouhodobým úkolem Institutu bude výzkum, vývoj a vzdělávání v oblasti gerontologie, paliativní péče, zdravotní a sociální práce, etiky a spirituality ve stáří a otázky ekonomie zdravotně-sociálních služeb a poradenství v oblasti rozvoje komunitní péče. Motivem pro vznik institutu je vytvořit skutečnou kapacitu pro dlouhodobé zpracovávání tématu stáří, stárnutí, geriatrické a paliativní péče v České republice, koordinovat aktivity, které se v této oblasti dějí, popularizovat téma stárnutí generací a plnohodnotného života seniorů v naší společnosti, zpracovávat modely propojení nabídek pomoci a způsobů jejich finančního zajištění, vzdělávat zájemce o tuto problematiku, zpracovávat publikace a odborné i popularizační články a poskytovat poradenství ve způsobech organizace komunitní péče. A2 Kampaň za změnu společenského postoje/destigmatizace stáří V rámci aktivity bude realizována nízkorozpočtová společenská kampaň, zaměřené na změnu hodnot společnosti a přístupu k tématu stáří, stárnutí a umírání. Realizaci kampaně považujeme za významnou vzhledem k potřebě rozvířit celospolečenskou diskusi a zvýšit citlivost a zájem o toto téma. Součástí aktivity je: vytvoření a provozování informačního webového portálu k této problematice tvorba a realizace ucelené mediální kampaně v rámci dostupných finančních prostředků publikování vytvořených i převzatých odborných i popularizačních článků a materiálů A3 Kulaté stoly hledání průniků a společných, multidisciplinárních řešení Smyslem této aktivity je propojovat dosud nepropojené oblasti, hledat přemostění a odstraňovat prázdná místa a také poznávat a přenášet zahraniční zkušenosti. Výstupem z této aktivity pak mohou být návrhy potřebných legislativních změn vedoucích k efektivní organizaci a financování potřebných zdravotně-sociálních služeb z oblasti geriatrické a paliativní péče. Vlastním obsahem aktivity je organizace šesti kulatých stolů, určených pro odbornou veřejnost, zejména z prostředí nemocniční léčby, z prostředí hospiců, zástupců těch NNO, které se dlouhodobě zabývají poskytováním služeb

8 seniorům a odborníky na paliativní a geriatrickou léčbu z tuzemska i ze zahraničí, dále budou zváni zástupci zdravotních pojišťoven, představitelé krajů, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a provozovatelů stávajících paliativních center i hospiců., případně i zahraniční hosté. A4 Semináře a vzdělávací akce Jedná se o aktivitu zaměřenou na posílení informovanosti všech zainteresovaných stran, kterými jsou odborná veřejnost (lékaři a zdravotní sestry), politická veřejnost (zástupci státní správy a samosprávy) a zástupci klientů, např. rodinní příslušníci. Zejména zde se budou potkávat zástupci odborné veřejnosti se zástupci většinové společnosti. Smyslem aktivity je překonat obavy a stereotypní postoje, dané neinformovaností a nevědomostí odborného personálu a posílit rozhodovací roli pacienta či klienta a jeho rodiny v souladu s probíhajícími kroky zdravotnické reformy. V rámci aktivity proběhne dohromady 12 seminářů pro: odbornou veřejnost (lékaři a zdravotní sestry) politickou veřejnost (státní správa a samospráva) širokou veřejnost (pacienti a jejich rodinní příslušníci, pečující) A5 Podpora rozvoje nových konceptů péče Smyslem aktivity je prostřednictvím odborné práce, dotazníkových šetření, výzkumu a zpracováním expertíz, popisem modelů a shromážděním příkladů dobré praxe podpořit vznik a rozvoj nových konceptů péče o seniory, zejména komunitně orientovaných. V rámci aktivity budou také přeloženy a zpřístupněny zahraniční publikace, bude vytvořena a vydána publikace Dlouhodobá péče na komunitní úrovni o komunitní péči o seniory pod odbornou garancí MUDr. Zdeňka Kalvacha, CSc. a realizováno individuální poradenství a tvorba konceptů vzniku takovýchto komunitních center. Prostřednictvím této aktivity bude shromážděno a předáváno důležité know how pro zájemce o poskytování komunitně orientované péče, zejména místním NNO a informace nezbytné pro politické rozhodování, zejména na komunitní úrovni (samospráva). A6 Podpora dlouhodobé udržitelnosti Smyslem aktivity je zajistit dlouhodobou udržitelnost výstupů projektu, zejména činnosti institutu, vyhledávat finanční prostředky pro rozšiřování aktivit projektu a možné zdroje podpory pro vznik komunitních center, spolupracovat s jejich případnými budoucími provozovateli a realizovat v této oblasti poradenskou činnost. Rámcový harmonogram projektu: Projekt je realizován v časovém období Projekt byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši Kč (90%)

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích konference pořádaná pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 17. 4. 2015 Filozofie změny:

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Návrh legislativních a dalších změn ve zdravotně-sociálních službách

Návrh legislativních a dalších změn ve zdravotně-sociálních službách Návrh legislativních a dalších změn ve zdravotně-sociálních službách Institut důstojného stárnutí Diakonie Českobratrské církve evangelické (IDS) realizoval od 1. listopadu 2013 do 30. června 2015 projekt

Více

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Společenská objednávka je jasná senioři si přejí zůstat co nejdéle doma,

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR Program implementace švýcarsko české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (Program Zdraví ) Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR 17. 3. 2015 Ostrava Ing.

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních Strana 5266 Sbírka zákonů č.396 / 2010 396 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2010 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté

Více

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Co je sociální práce? Co je to sociální práce? SOCIÁLNÍ PRÁCE JAKO

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Systém integrovaných podpůrných služeb v komunitě. Zdeněk Kalvach

Systém integrovaných podpůrných služeb v komunitě. Zdeněk Kalvach Systém integrovaných podpůrných služeb v komunitě Zdeněk Kalvach Času je málo a voda stoupá co/kdo zachrání seniory českého babyboomu? Čeká nás průšvih? 2030 Povstání starců, německá úzkost 2007 Čeká nás

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková

mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková Ostrava 10. října 2014 Řešení nepříznivé situace starších žen Paní J. má 76 let, paní M. 81, obě bydlí samy

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče

Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče Aktivita termín Schválení akčního plánu prevence stresu a duševní zdraví Ministerstvem zdravotnictví ČR 30.4.2015 I. tematická oblast: Tvorba

Více

Modernizace zdravotních systémů v zemích EU

Modernizace zdravotních systémů v zemích EU Modernizace zdravotních systémů v zemích EU MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu zpravodaj www.cabrnoch.cz Název zprávy Zpráva Evropské komise Evropské radě, Evropskému parlamentu, Evropskému

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Dlouhodobá péče 13. ledna 2015. Ing. Iva Merhautová,MBA

Dlouhodobá péče 13. ledna 2015. Ing. Iva Merhautová,MBA Dlouhodobá péče 13. ledna 2015 Ing. Iva Merhautová,MBA Meziresortní pracovní skupina Vznik meziresortní pracovní skupiny k řešení problematiky na zdravotně - sociálním pomezí Zástupci MPSV, MZ ČR, krajů

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Mezinárodní konference 4. 5 března 2014, hotel Avanti, Brno Stárnutí obyvatel ČR Nejnovější

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb:

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY NA ÚROVNI OBCÍ Mgr. et Mgr. Rudolfína Voleská 1 O Svazu měst a obcí ČR statutářní města 25 města městysy obce 1 932 127 424 2564

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS

Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS OBJEVUJEME NOVÝ SVĚT PSYCHIATRIE A PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ PRO UŽIVATELE PSYCHIATRICKÉ

Více

Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ

Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VI je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek ODS má návrh reformy zdravotnictví ODS jako jediná strana připravila návrh reformy zdravotnictví Návrh je v paragrafovém znění a prošel legislativním procesem

Více

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Rozvoj hledání průniků a společných víceoborových řešení konference pořádaná pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 27. 5. 2014 Aktivity Institutu důstojného

Více

Výroční zpráva. Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady

Výroční zpráva. Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady Výroční zpráva Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady Úvodní slovo Nadace most k domovu Zlín byla založena z iniciativy MUDr. Evy Hegmonové a Ing. Jindřicha Hegmona dne 4. června

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký Sociální služby v Rakousku Jiří Horecký Osnova studie 1. Struktura obyvatelstva 2. Státní zřízení Rakouska 3. Legislativní rámec sociálních služeb 4. Financování sociálních služeb 5. Plánování rozvoje

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY PRAHA - 4. 12. 2015 ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ VVZPO ZE DNE 9. ČERVNA 2015 2 OBSAH PODNĚTU Úvod Oblasti

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vysvětlit pojem prevence a umí definovat druhy prevence. Studenti umí definovat základy

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Křehcí a nepochopení. MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. Praha

Křehcí a nepochopení. MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. Praha Křehcí a nepochopení MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. Praha Zbytečné utrpení/ ohrožení života ve zdravotních/sociálních službách: Kriminální činy Odborné chyby Nedbalost, zanedbání Nezájem, neslušnost, simplexnost

Více

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU A JEJÍ APLIKACE NA OBLAST OSOB S POSTIŽENÍM Christina Affentranger Weber předsedkyně Konference pro osoby se zdravotním postižením 1 Význam paliativní péče ve Švýcarsku

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. EFEKTIVNĚ VZDĚLÁVAT ZAMĚSTNANCE MŮŽE I MALÝ A STŘEDNÍ PODNIK Tomáš Langer Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více