Sociální problémy klientů hospice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální problémy klientů hospice"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Sociální problémy klientů hospice Sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala: Jaroslava Hánová Čelákovice 2013

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Praze dne 11. května 2013 Jaroslava Hánová 2

3 Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala PhDr. Drahomíře Pavlíkové za vedení absolventské práce, za cenné rady, připomínky a podporu, kterou mi v průběhu zpracování této práce poskytla. 3

4 Obsah Úvod Cíl absolventské práce Hlavní cíl Teoretická část Umírání Historie umírání a smrti Umírání a smrt v současnosti Umírání z časového hlediska Pocity nemocného a jeho rodiny Fáze podle E. Kübler-Rossové Potřeby těžce nemocného Pravda z hlediska potřeb nemocného Paliativní medicína Základní principy paliativní péče dle Rady Evropy: Rozvoj paliativní péče v Evropě Rozvoj paliativní péče v české republice Sociální práce v paliativní medicíně Náplň práce sociálního pracovníka Pracovní postupy sociálního pracovníka Hospice Historie hospice Hospice v současnosti Zakladatelka hospiců v ČR Myšlenka hospice Formy hospicové péče Návazné služby hospice Praktická část Cíl a metodologie práce Výzkumná otázka

5 3.3 Cílová skupina a sběr dat Zpracování výsledků dotazníkového šetření Diskuze Závěr Summary Bibliografie Seznam tabulek Seznam grafů Seznam příloh

6 Úvod Téma sociální problémy klientů hospice, jsem si vybrala proto, že mě již delší dobu tato problematika zajímá. Čím více informací jsem o hospicové péči získávala, sledovala reakce okolí, jejich pohledy, otázky, popřípadě odpovědi, s údivem jsem zjistila, jak malé povědomí o hospicích a potřebách jejich klientů obecně je. Tato skutečnost mě utvrdila ve výběru tématu. Nevím, zda zkreslené pohledy na hospice plynou z důvodu, že se o smrti málo mluví, pro společnost je jakýmsi tabu, nebo ji nechceme přijmout jako nedílnou součást našeho života. Zajisté je těžké či spíše nemožné se na smrt či smrt našich blízkých připravit, ale je velmi důležité z mého pohledu vědět, že v případě pokročilých či konečných stádií nemoci existuje možnost využít služeb hospice, který je schopen díky paliativní medicíně pomoci nejen v důstojném odchodu nemocnému, ale ve velké míře i jeho rodině se s vzniklou situací vyrovnat. Absolventská práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části, použiji získané informace o smrti a umírání v historii a v současnosti, potřebách těžce nemocného, paliativní medicíně, vzniku, vývoji a současném stavu hospicové péče. V praktické části se zaměřím na naplnění cíle práce, kterým je identifikace problémů, které nejčastěji řeší sociální pracovníci v hospici. Pro zjištění potřebných informací zvolím jako techniku výzkumu metodu dotazníkového šetření. Pro zpracování výzkumu oslovím sociální pracovníky domácí a lůžkové hospicové péče. Zkušenosti těchto pracovníků by mi měly pomoci analyzovat problémy, se kterými se na ně klienti nejčastěji obrací. 6

7 1 Cíl absolventské práce 1.1 Hlavní cíl Zjistit, které okruhy problémů řeší nejčastěji sociální pracovníci v hospici. 7

8 2 Teoretická část Zrání je lidská cesta životem a smrt je poslední stupeň ve vývoji lidské bytosti Elisabeth Kübler-Rossová 2.1 Umírání Historie umírání a smrti V mnoha společnostech se dlouho považovalo za ideál umřít doma a přibližně do poloviny dvacátého století tomu tak ve většině případů bylo. Smrt nebyla tabuizovaná, lidé věděli, jak se mají k umírajícím chovat. Sám umírající věděl, co může očekávat, neboť čerpal i ze své vlastní zkušenosti, ze svého dětství, mládí, kdy několikrát sám stál nebo pomáhal u lůžka umírajícího. Ačkoliv, byla péče o umírajícího značně laická, byla samozřejmá jako smrt sama. Z generace na generaci, tak přecházely zkušenosti o péči o umírající a postupně se vytvářely zvyky a tradice. Umírající si v určitém momentě vyhodnotil situaci, sám poznal, že nastala jeho poslední hodinka. Poté svolal členy rodiny a v jejich přítomnosti vyslovil své poslední přání. Následovalo důstojné rozloučení a kněz poskytnutím svátosti nemocných připravil těžce nemocného na neznámou cestu. Umírající se pak zpravidla zklidnil a dále už jen tiše a trpělivě čekal na svou smrt. Lidé uměli předpovídat jednotlivé fáze umírání a ovládali tradiční laické ošetřovatelské úkony, které také prováděli. Umírajícímu, který odmítal jíst tuhou stravu, nabízeli slabý polévkový vývar, později jen tekutiny, zesláblého umírajícího přikryli vrstvou pokrývek a v místnosti udržovali pološero. V okamžiku, kdy nemocný zemřel, zatlačil mu zpravidla nejstarší syn oči, další z přítomných otevřel okno, aby mohla odlétnout duše zemřelého a samozřejmostí bylo v klidu postát a v úctě se pomodlit Otčenáš. Na přístup ke smrti v minulosti mělo vliv náboženství, kdy víra pomáhala lidem vyrovnat se smrtí, dávala lidem naději, že smrt je pouze konec pozemského života, ale naše duše jsou nesmrtelné. 8

9 Těla zemřelých zůstávala v domácnostech až do pohřbu a rodina spolu s místními lidmi připravovala tělo na pohřeb. Součástí přípravy, bylo omytí mrtvého těla, podvázání brady a oblékání. Tím, že docházelo k úmrtí v rámci rodiny a společenství sousedů, znamenalo, že smrt nebyla neobvyklou záležitostí. Vzhledem k tomu, že těla zůstávala doma, mohli rodinní příslušníci se zemřelými rozmlouvat, spolu s přáteli, kteří mohli přijít na návštěvu, se mohli podělit o své pocity a zavzpomínat na zemřelého. Tyto zvyky přetrvaly až do poválečného období, avšak poté, kdy se začala měnit životní úroveň, struktura rodin a zvýšila se kvalita lékařské péče, přibývalo lidí hospitalizovaných v nemocnicích a tím více jich v nemocnicích i umíralo. Postupně se rozšířila činnost profesionálních pohřebních ústavů a v padesátých a šedesátých letech přibylo mnoho krematorií. Tím, jak docházelo k přesunu nebožtíků z domova do márnice, měnily se i vztahy k nebožtíkovu tělu. Některé rodiny však vnímali hospitalizaci vážně nemocných a umírajících jako odosobnění, upozadění a v neposlední řadě se jim jevilo jako nešťastné umisťování zemřelých do neznámého prostředí. Jednou z odpovědí na tuto situaci byl vzestup hospiců, které kladly hlavní důraz na vztah k pacientovi a jeho rodině. Smrtelně nemocným bylo umožněno trávit poslední dny a týdny svého života v přátelském prostředí. [DAVIES, 2005, SOCIÁLNÍ PRÁCE, 2/2010] Umírání a smrt v současnosti Z výzkumů vyplývá, že by si většina nevyléčitelně nemocných, přála prožít závěr svého života v domácím prostředí. Domov je pro ně místem, které dobře znají, mají ho spojené se vzpomínkami, je pro ně zárukou určité intimity a současně je místem, kde mají možnost určovat svůj denní režim podle svých možností a potřeb. Bohužel je toto umožněno pouze malé časti nemocných a většina lidí umírá v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory a v dalších institucionálních zařízeních, které jsou charakteristické určitou anonymitou a ztrátou soukromí. 9

10 Mezi důvody, které nedovolují prožít pacientům závěr svého života v domácím prostředí, patří obtížné zvládnutí některých symptomů, jako je například dušnost, obtížné zvládání ošetřování pokročilých nemocných a v neposlední řadě sem patří důvody vyplývající ze změn, které nastaly v sociodemografické struktuře rodin. Rodiny se na rozdíl od předchozích generací nenaučily chovat přirozeně ve společnosti umírajícího, nemoc a smrt byly přesunuty z domu právě do institucionálních zařízení. [VORLÍČEK a kol., 2004] V dnešní moderní době, člověk umírá sám, za bílou plentou, v pokoji mezi ostatními pacienty a v péči zdravotníků, kteří jsou pro něj stejně tak jako on pro ně cizí lidé. Těžce nemocní jsou umísťovány do nemocnic v naději, že vítězná medicína zabrání smrti popřípadě zajistí důstojný odchod ze života. [HAŠKOVCOVÁ, 2007] Lidé umírají v nemocnicích a v ústavech, které jsou často vybavené komplexní technologií, která dovoluje prodloužit pouhou biologickou existenci umírajících a to v takové míře, kdy si pacienti často neuvědomují svou smrt a nemohou tak být pány nad posledními okamžiky svého života. [MUNZAROVÁ, 2005] V lékařské terminologii bychom mohli nazvat umírání jako terminální stav, který se vyznačuje postupným a nevratným selháváním životně důležitých funkcí orgánů a následnou smrtí jedince. V širším pojetí, je však umírání delším časovým úsekem, který začíná okamžikem sdělení diagnózy, která je perspektivně neslučitelná se životem. Od tohoto okamžiku je kvalita života ovlivněna průběhem nemoci, ale současně může mít před sebou pacient relativně dlouhé období života Umírání z časového hlediska Fáze pre finem jedná se o období, od zjištění závažné diagnózy až po nástup terminálního stavu, které může být časově velmi dlouhé, v řádech měsíců, či let. Pokud zde hovoříme o onkologicky nemocných pacientech, tak se v této fázi střídají 10

11 stavy remise a relapsů. Zejména v období relapsů, je velmi důležitá psychická pomoc, zaměřená na aktivní spoluúčast nemocného v boji s nemocí. Fáze in finem jedná se o období vlastního umírání. Fáze post finem tato fáze je charakteristická péčí o mrtvé tělo a péčí o pozůstalé. [VORLÍČEK a kol., 2004] Z různých filosofických přístupů můžeme zjistit, že kromě smrti fyzické existuje i smrt psychická a smrt sociální. Smrt psychická je úplnou psychickou rezignací na život, která je doprovázená intenzivně prožívanou beznadějí až zoufalstvím. Sociální smrt Haškovcová popisuje jako stavy, kdy člověk sice žije, ale je vyvázán z důležitých sociálních vazeb a interpersonálních stavů, kdy je odtržen od všeho lidského a nelze jej vrátit do kontextu společnosti. [SOCIÁLNÍ PRÁCE, 2/2010, s. 65] Smrt psychická i smrt sociální pravděpodobně urychlují smrt fyzickou. 2.2 Pocity nemocného a jeho rodiny Popsat jakým způsobem reaguje jedinec na sdělení závažné diagnózy, není úplně jednoduché, neboť individuální reakce bývají často velmi rozdílné. Především závisí na typu osobnosti, na rodinném zázemí, na věku, životních zkušenostech, na momentálním zdravotním stavu apod. Americká psychiatrička doktorka Elisabeth Kübler-Rossová na základě svých mnohaletých zkušeností s těžce nemocnými a umírajícími tyto reakce přehledně popsala. Jedná se o jakési fáze, které ačkoliv jsou popsány za sebou tak, jak většinou přicházejí, je potřeba si uvědomit, že tak jak je každý člověk jedinečný, tak i jeho prožívání je individuální a tyto fáze se můžou střídat, prolínat, vracet, popřípadě může i některá z nich chybět. Toto se netýká pouze pacientů, ale samozřejmě i jejich 11

12 nejbližších - i oni procházejí uvedenými fázemi, ačkoliv je mohou prožívat v časovém posunu Fáze podle E. Kübler-Rossové Negace - šok, popírání, v tuto chvíli nejčastěji slyšíme od pacienta věty typu: Tomu nevěřím! To je určitě omyl. Zaměnili výsledky. Lidé popírají skutečnost z několika důvodů, jedním z nich může být získání času, během něhož se snaží přizpůsobit se pro ně nové a bolestné skutečnosti, potřebují slyšet názor někoho jiného na závažnou diagnózu. Popření se může projevit také tím, že nemocný odmítá chodit na domluvené vyšetření, kontroly, procedury, odmítá brát léky. V tomto období je důležité navázat s nemocným kontakt, získat jeho důvěru, respektovat jeho projevy popření a v případě, že jsme si jisti, že nemocný svou diagnózu pochopil, nesnažit se umírajícímu za každou cenu otevírat oči. Agrese hněv vzpoura, tato fáze se projevuje zlostí na zdravé lidi, na zdravotníky, na Boha, na vládu, na celý svět a nemocný to vnímá jako nespravedlnost. Proč zrovna já? Čí je to vina? Proč se mi to stalo? Vhodné je dovolit odreagování, nepohoršovat se, pokusit se najít příčinu hněvu, neboť u nevyléčitelně nemocných může hněv pramenit ze strachu či frustrace. Mnoho záporných emocí související s nevyléčitelnou nemocí vzniká, když si nemocný uvědomuje, co vše umíráním ztrácí. Smlouvání vyjednávání, umírající se snaží oddálit nevyhnutelné. Smlouvá s kýmkoliv, o kom se domnívá, že mu může nějakým způsobem o něco prodloužit život. Smlouvání se většinou točí kolem léčby a nemocný činí velké sliby typu: Začnu jíst zdravě. Podstoupím poctivě celou léčbu. Přestanu kouřit. Nastává také období hledání zázračných léků, léčitelů, diet a nemocný je ochoten zaplatit cokoliv. Zde je důležitá maximální trpělivost, ale současně ostražitost před podvodníky. Deprese, umírající truchlí pro něco co je nenávratně ztraceno, jejich smutek můžeme rozdělit do dvou částí: jednak jsou zarmouceny kvůli tomu, co již ztratili v důsledku choroby (zdraví, postavení v rodině, koníčky, nezávislost, práci) a jednak z toho o co přijdou, až zemřou (jejich samotný život a budoucnost). Pro nemocného je důležité 12

13 trpělivé naslouchání. Pocity deprese a smutku musíme přijímat vážně, nesmíme se je snažit zlehčovat, popřípadě pomoci hledat řešení a pokusit se pomoci urovnat vztahy. Smíření souhlas, pokud měl pacient dostatek času a pomohl-li mu někdo prožít a zvládnout předešlé fáze, většinou dosáhne stavu, kdy již není ani deprimován, a ani necítí zlost na svůj osud, necítí nenávist vůči žijícím a zdravým, netruchlí nad hrozící ztrátou, pro něj tak důležitých věcí a lidí, a na svůj nadcházející konec přihlíží v jakémsi tichém očekávání. K této fázi dochází ve chvíli, kdy se čím dál tím víc blíží smrt. Nastává vyrovnání se situací skončil boj, je čas loučení Když u umírajícího tento stav nastane, většinou má už jen velmi málo potřeb (v případě, že nemá žádné bolesti a nepříjemné pocity) a stačí mu jen přítomnost jeho nejbližších. V tomto období rodina obvykle potřebuje více pomoci, porozumění a podpory, než sám pacient. [CALLANANOVÁ, KELLEYOVÁ, 1992, KÜBLER-ROSSOVÁ, 1969] U poslední fáze smíření přijetí, musíme být velmi ostražití, abychom toto nezaměnili s rezignací. Rozdíl mezi přijetím a rezignací popisuje dr. Kübler-Rossová následovně: Pacienti, kteří svůj osud přijali, získávají velmi osobitý výraz vyrovnanosti a míru. V jejich tvářích se odráží stav vnitřní důstojnosti. Lidé, kteří jen na svůj osud rezignovali, tento výraz postrádají, naopak v jejich tvářích můžeme vidět zahořklost a duševní trýzeň jako výraz pocitu marnosti, zbytečného usilování a chybějícího smíru. Tento výraz je velmi snadno odlišitelný od výrazu lidí, kteří dosáhli opravdového stadia přijetí pravdy. [SVATOŠOVÁ, 2003, s. 28] Potřeby těžce nemocného Ve chvíli kdy vážná nemoc zasáhne do života do té doby zdravého člověka, začíná nemocný ztrácet svůj dosavadní styl života, svojí práci, do jisté míry i své koníčky, soukromí, musí omezit určité aktivity a současně se vyrovnat s bolestí, obavami, s nepříjemnými vyšetřeními a s nepříznivou prognózou. Na tuto životní změnu mohou pacienti reagovat úzkostí, depresí, agresivitou apod. Je velice žádoucí, aby bylo okolí na tyto reakce připravené, neboť pouze tak může vzniklou situaci mnohem lépe zvládnout a být nemocnému oporou. Je velice důležité si ujasnit okruhy potřeb nemocného, neboť si tak můžeme uvědomit, co může či nemůže udělat lékař, co by mělo být 13

14 učiněno z naší strany a o co by se měl pokusit v rámci svých možností, popřípadě s naší pomocí sám pacient. Jedná se o čtyři okruhy potřeb těžce nemocného. Potřeby biologické Mezi tyto potřeby řadíme vše, co potřebuje tělo, tzn. příjem potravy, vyměšování co nejpřirozenějším způsobem pokud možno bez použití cévek a klystýrů, dýchání, tišení bolesti, hygiena včetně prevence dekubitů a rehabilitace. O tyto potřeby bývá většinou dobře postaráno v nemocnici. Potřeby psychologické Do této oblasti patří především zásada respektovat lidskou důstojnost a jedinečnost, bez ohledu na stav tělesné schránky nemocného. Dále je důležité si uvědomit, že nemocný potřebuje se svým okolím komunikovat a my často zapomínáme na neverbální projevy jako je naše mimika, postoj, gesta pohyby, oči, ale i oblečení, které často řeknou více než naše slova. Co se týká komunikace s nemocným a informování o jeho zdravotním stavu, je velmi důležité nelhat, ale současně se držet zásady říkat nemocnému jen tolik, kolik chce slyšet a jen tehdy, kdy to chce slyšet. Potřeby sociální Člověk je tvor společenský, nežije izolovaně a neměl by ani izolovaně stonat a ani umírat. Většina pacientů žila v určitém sociálním prostředí, měla své problémy, koníčky, závazky, sny a přání. Z důvodu své nemoci byla z tohoto prostředí vytržena a proto je potřeba jim naslouchat a pomoci se vyrovnat s jednotlivými problémy. Potřeby spirituální V průběhu vážné nemoci se pacienti začínají zabývat otázkami po smyslu vlastního života a potřebují v takové situaci vědět, zda jim bylo odpuštěno a současně mají potřebu i sami odpouštět. Každý člověk potřebuje vědět, že jeho život měl a až do poslední chvíle má smysl. 14

15 Priority potřeb v průběhu nemoci mění a zatím co na začátku jsou to především potřeby biologické, tak v závěru většinou převládají potřeby spirituální. [SVATOŠOVÁ, 2003] Pravda z hlediska potřeb nemocného S potřebami těžce nemocného úzce souvisí sdělení pravdy. Sdělit pravdu a současně nevzít naději je velké umění a často se v tom chybuje. Těžko lze uspokojit potřeby biologické, pokud nemohu získat od nemocného souhlas s léčbou. Ten lze získat pouze tehdy, pokud je pacient pravdivě a řádně poučen o svém zdravotním stavu. Těžko lze uspokojit potřeby psychické, jestliže nemocného lží připravíme o pocit bezpečí a jistotu. Těžko lze uspokojit potřeby sociální jako je například zajištění rodiny či firmy, pokud není pacient včas a pravdivě informován v době, kdy si je ještě schopen tyto věci uspořádat. Spirituální potřeby lze uspokojit pouze za předpokladu sdělení pravdivé diagnózy a současně zachování naděje, neboť toto sdělení pomůže mnohým zmobilizovat poslední síly k možná k největším a nejdůležitějším životním rozhodnutí. [VORLÍČEK a kol., 2004] 2.3 Paliativní medicína Termín paliativní neboli útěšná medicína pochází z latinského slova pallium (maska, pokrytí, zakrytí pláštěm) a představuje ucelený systém pomoci umírajícím a jejich rodinám v extrémně nepříznivé životní situaci. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest, tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Vzhledem k tomu, že neexistuje přesná, ustálená definice pojmu paliativní medicína, použiji definice, podle Světové zdravotnické organizace (WHO). První z nich, je plně orientována na nemocného, vnímá mnohorozměrný charakter lidské existence a cílem je kvalita života nemocného. V roce 1990 definovala WHO paliativní péči jako aktivní celkovou péči o nemocné, jejichž choroba neodpovídá na léčbu kurativní. Prvořadým úkolem je kontrola bolesti nebo jiných symptomů a 15

16 psychických, sociálních a spirituálních problémů. Cílem paliativní péče je dosažení nejlepší možné kvality života pro nemocné a pro jejich rodiny. [MUNZAROVÁ, 2005, s. 62] Druhá novější definice z roku 2002, klade větší důraz na prevenci utrpení: Paliativní péče je takový přístup, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich rodin a který čelí problémům s život ohrožujícími chorobami pomocí prevence a úlevy utrpení, a to jeho časným zjištěním, dokonalým zhodnocením a léčbou bolesti a ostatních problémů fyzických, psychosociálních a spirituálních. [MUNZAROVÁ, 2005, s. 62] Základní principy paliativní péče dle Rady Evropy: - zajišťuje úlevu od bolesti a dalších symptomů - podporuje život, ale smrt přijímá jako přirozený proces - neurychluje ani neodsouvá smrt - do péče o pacienta zapojuje psychologické a spirituální aspekty - podporuje nemocné, aby žili aktivně až do smrti - podporuje rodinu, aby se vyrovnala s nemocí svého blízkého - používá týmový přístup k nemocným a jejich rodinám - snaží se o zlepšení kvality života - dá se aplikovat i v počátečním stadiu onemocnění spolu s dalšími léčebnými postupy Rozvoj paliativní péče v Evropě Rozvoj paliativní péče má svá specifika v každé zemi, neboť jsou odlišné způsoby financování péče, způsoby organizace a způsob začlenění do systému zdravotní a sociální péče. Velký vliv má také kultura a vyspělost každé země, vztah společnosti ke smrti a umírání, míra dobrovolnictví, role rodiny, politická a mediální kultura a další aspekty. 16

17 2.3.3 Rozvoj paliativní péče v české republice Paliativní péče se rozvinula v české republice až po roce 1989, kdy měla řada lékařů a sester možnost získat mnoho odborných zkušeností při svých návštěvách zahraničních pracovišť. Na základě těchto poznatků, bylo v 90. letech 20. století vybudováno několik hospiců. Prvním hospicem byl Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, který byl otevřen v roce První oddělení paliativní péče bylo otevřeno v roce 1992 v nemocnici v Babicích nad Svitavou. V naší republice vzniklo i několik agentur zaměřujících se na domácí hospicovou péči, avšak jejich provoz je velmi limitován způsobem úhrad péče ze strany zdravotních pojišťoven. [VORLÍČEK a kol., 2004] 2.4 Sociální práce v paliativní medicíně Sociální pracovník se setkává s klientem ve chvíli, kdy je jeho sociální fungování znesnadněno povahou nemoci, která je neléčitelná a navíc omezuje délku života. Nemoc vyřazuje nemocného z aktivit, vztahů a výkonů prací počínaje a rodinným životem konče. Nemocný se tak dostává do situace, kdy žádá o pomoc, je závislý a často se ocitá v podřízené roli, bez ohledu na to, jaké měl postavení ve společnosti před onemocněním. Důsledkem těchto změn, často dochází k sociální izolaci. Sociální práci v paliativní péči rozdělujeme do dvou rovin. První, užší z nich, se týká samotného pacienta a jeho konkrétních problémů. Nejdůležitější je, aby sociální pracovník spolu s multidisciplinárním týmem, pomohl nemocnému přijmout nevyléčitelnou nemoc jako součást života. Je žádoucí, aby si pacient uvědomil, že pro něj začíná obtížná životní fáze, ale stále jde o fázi života, a mělo by být snahou, prožít každý den co možná nejlépe. Sociální pracovník by měl hovořit s pacientem, o tom, jaké jsou jeho další možnosti s ohledem na jeho současný zdravotní stav a prognózu vývoje nemoci a co bude následovat po jeho propuštění z nemocnice. Druhá, užší rovina, se týká působení sociální práce ve společnosti. Jde především o snahu o prosazování legislativních změn a zrychlení administrativních úkonů, které mohou zkvalitnit život nemocným a umírajícím lidem. Dále jde o vzdělávací aktivity pro 17

18 odbornou i laickou veřejnost, tak aby se změnil rozpačitý přístup k nevyléčitelně nemocným, umírajícím a pozůstalým. [VORLÍČEK a kol., 2004] Náplň práce sociálního pracovníka Sociální pracovník v tzv. akutní medicíně zasahuje pouze při řešení konkrétních problémů, které vznikají v průběhu akutní hospitalizace, a to na základě přivolání lékařem, který nakonec rozhoduje i o realizaci návrhů sociálního pracovníka. Práce sociálního pracovníka v tzv. chronické medicíně spočívá v sociální pomoci a v sociální prevenci. Sociální pomoc představuje sociální poradenství včetně jednání s institucemi, řešení bytových a finančních otázek, spolupráce s rodinou pacienta. Sociální pracovník poskytuje nejenom rady, ale pomáhá pacientovi vyřizovat záležitosti, které si nemůže zařídit sám včetně obcházení úřadů. Sociální prevence zahrnuje rozhovor s pacientem na lůžku s cílem zjistit jeho sociální situaci, případně zjistit možné sociální problémy a potřeby. Sociální práce v paliativní medicíně se odvíjí od medicíny chronické a náplň sociálního pracovníka můžeme shrnout v následujících bodech: - pomoc při vytváření plánu pro život s terminální nemocí jde například o rozhodnutí, zda je nemocný schopen pobytu v domácím prostředí anebo je pro něj vhodný pobyt v ústavní instituci. Dále je to pomoc ohledně finančních či věcných dávek, pomoc s výběrem a hledání vhodné náplně volného času, rekondičními pobyty apod. - doprovázení nemocného a jeho rodiny náročným životním obdobím jedná se především o podpůrné rozhovory s cílem pomoci při formulaci pocitů, emocí a orientaci v nich. - pomoc při přípravách na smrt - pomoc při vyřízení závěti popř. jiných právních úkonů, dokončení některých úkolů, rozloučení se s určitými lidmi atp. 18

19 - pomoc pozůstalým - zahrnuje poradenskou pomoc, asistenci v administrativních záležitostech a také pomoc při prožívání truchlení Pracovní postupy sociálního pracovníka Případová studie Mezi nejstarší a nejužívanější metody sociálního pracovníka ve zdravotnictví patří případová studie, kterou rozdělujeme do pěti etap. První etapou je seznámení se s chorobopisem a první kontakt s pacientem. V této etapě by se měl sociální pracovník seznámit se zdravotnickou dokumentací, zjistit anamnézu, zjistit jaký je zdravotní problém pacienta, jaký je pohled lékaře, ale i sester. Získané informace o pacientovi, umožňují sociálnímu pracovníkovi zvolit vhodný přístup k nemocnému, ale svůj úsudek o něm si musí utvořit sám. Nejběžnější metodou sociální práce je individuální rozhovor, který začíná první komunikací s pacientem a měl by vytvořit předpoklady k navázání úzkého terapeutického vztahu. Druhou etapou je sociální anamnéza, při níž nenápadně řízeným rozhovorem zjišťujeme, jaký má pacient vztah ke své nemoci, jak nemoc změnila jeho dosavadní život a kdo, popřípadě co, je mu v tomto nelehkém období oporou. Současně je důležité si všímat pacientova pohledu na budoucnost, jaký má názor na léčbu a jak hodnotí pobyt v nemocnici. Z těchto otázek by měl sociální pracovník nepřímo zjistit, zda chce nemocný zůstat až do svého konce v nemocnici, anebo se vrátit domů. Dále je potřeba zjistit, zda má rodina nějaké problémy, jaká je její finanční a bytová situace a jakou konkrétní pomoc v domácnosti bude rodina potřebovat v případě návratu nemocného domů. V této etapě také sociální pracovník zjišťuje širší sociální podmínky a vztahy rodiny v rámci jejího etnika, náboženství, sociální vrstvy apod. Dále shromažďuje informace ohledně rodiny, o jejích jednotlivých členech - za předpokladu, že je pacient o nich ochoten hovořit. V případě, že je to možné, je vhodné si tyto informace následně doplnit s ostatními členy rodiny. 19

20 Ve třetí etapě si vytvoří sociální pracovník návrh na řešení a plán sociální pomoci. Zde rozlišujeme krátkodobou sociální pomoc, která spočívá ve vyřešení nejnaléhavějších záležitostí pacienta a dlouhodobou pomoc, která zahrnuje plán, jakým způsobem bude zajištěna péče o pacienta po propuštění z nemocnice a vytvoření alternativy v případě zhoršení jeho zdravotního stavu. Čtvrtá etapa sociální terapie má vždy širší záběr než je pouze psychoterapie. Sociální pracovník se snaží neprodleně řešit aktuální problémy či dát podnět k jejich řešení. Většinou se jedná o problémy týkající se například nevyřešených záležitostí s úřady, finanční problémy, soudní řízení, ohrožení ztrátou bydlení. V páté etapě, kterou je ověřování, sociální pracovník po skončení všech etap ověřuje, do jaké míry se mu podařilo splnit plán svých činností a do jaké míry tento plán přispěl ke zlepšení kvality života pacienta. [VORLÍČEK a kol., 2004] Mezi další metody vhodné pro sociální práci v paliativní medicíně patří využívání principů Rogersovy terapie, logoterapie a přístup orientovaný na úkoly. Rogersova terapie Rogersova terapie zaměřená na klienta, je založena na poskytnutí maximálně příjemného a vstřícného prostředí, v němž se klient bude cítit bezpečně a bude mít možnost otevřeně vyjádřit svůj problém. V praxi to znamená, že terapeut klientovo vyprávění nehodnotí, respektuje klienta i v případě, že je jeho chování v rozporu se společenskými normami, výroky nekomentuje, ale pokouší se svými slovy formulovat to, jak těmto výrokům porozuměl. Rogersova terapie vychází z toho, že pokud je pacientovi poskytnuta podpůrná atmosféra, kdy cítí, že se snažíme pochopit jeho myšlení a jednání, aniž bychom ho chtěli měnit, je schopen sám přijít na jádro svých problémům, začíná si lépe rozumět, přijmout sám sebe a problematické životní problémy začíná řešit konstruktivnějším způsobem. 20

21 Logoterapie Z logoterapie převzala sociální práce pojetí vlastního života jako úkolu a hodnoty postoje k životním událostem, dále pak pojetí svobody jako svobodu k něčemu spjatou s osobní zodpovědností při rozhodování a svobodu od něčeho, tedy osvobození od zbytečných vázaností. [VORLÍČEK a kol., 2004, s. 499] Z toho vyplývá, že snahou sociálního pracovníka, by mělo být pomoci nemocnému najít smysl v životě, který je ovlivněn a limitován nevyléčitelnou nemocí a současně najít v nemoci i nějaký smysl. Ačkoliv nemocný nemůže změnit svoji diagnózu a ani prognózu, může k těmto skutečnostem zaujmout stanovisko, s cílem dožít svůj život důstojně spolu s laskavým přístupem k ostatním. Přístup orientovaný na úkoly Jedním z mála přístupů, který vznikl uvnitř sociální práce, je přístup orientovaný na úkoly. Tento přístup je založen na skutečnosti, že každý malý úspěch zvyšuje sebedůvěru a angažovanost pacienta na úkolech, které přijal vlastní volbou a zároveň má ve svých rukou rozhodnutí, jak své problémy bude řešit. Terapeutický vztah mezi sociálním pracovníkem a pacientem je založen na partnerství a posilování. Tento přístup nestaví na analýze klientových nedostatků, ale naopak na jeho pozitivních a silných stránkách. Pro klienta je užitečná zkušenost z vlastního rozhodnutí, než pasivního čekání na rozhodnutí druhých. Tento postup práce terapeuta s klientem má šest fází. Začíná přípravou, kdy je klient se všemi kroky seznámen, poté pokračuje objasněním problému, dohodou o cílech, následuje formulace úkolů, jejich plnění a v posledních dvou etapách se hovoří o ukončení pomáhajícího vztahu spolu s hodnocením úspěchu pomáhajícího pracovníka. Ke zdárnému úspěchu, je zapotřebí několik setkání v každé fázi pomáhajícího pracovníka a klienta. [VORLÍČEK a kol., 2004] 21

22 2.5 Hospice Historie hospice Koncept celostní péče o těžce nemocného pacienta a sociální prostředí, byl přítomen v tradici evropské medicíny po staletí. Ve středověku byly hospice místem, kde si mohli poutníci nebo cestovatelé odpočinout, najíst se, vyspat se pod střechou, nebo využít pomoci v případě, že byli nemocní či dokonce umírající. Podél poutních cest do Svaté země existovaly stovky hospiců a při některých klášterech útulky pro těžce nemocné a zmrzačené. V roce 1842 založila Jeanne Garnierová v Lyonu společenství žen, které se věnovalo péči o nevyléčitelně nemocné. V Paříži v roce 1847 toto společenství založilo první dům, který byl pojmenován hospic. Tímto získalo slovo hospic svůj význam jakožto místo, kam jsou přijímáni pacienti na konci života. V roce 1878 založila Marie Aikenheadová v irském Dublinu kongregaci Sester lásky, jejímž hlavním posláním bylo doprovázení umírajících při umírání. Toto společenství poté založilo několik domů v Irsku a v Anglii, jedním z nich byl např. hospic sv. Josefa v Londýně, kde po 2. světové válce pracovala Cicely Saundersová. C. Saundersová zde pracovala nejprve jako zdravotní sestra, poté jako lékařka. V padesátých letech 20. století postupně formulovala zásady lékařské péče, tak aby lépe odpovídaly potřebám a situaci nemocných. V léčbě chronické nádorové bolesti byly velmi významné její výzkumy o použití perorálního morfinu. C. Saundersová byla ve své práci ovlivněna dílem Carla Rogerse a to především jeho myšlenkami o naslouchání a komunikaci s nemocným. Za počátek moderního hospicového hnutí bývá považováno založení hospice sv. Kryštofa na předměstí Londýna, který v roce 1967 založila C. Saundersová a ve kterém byla poprvé péče o celkovou bolest terminálně nemocného pacienta zajištěna multidisciplinárním týmem. Záleží na vás, protože existujete říkala doktorka Saundersová umírajícím. Záleží na vás do posledního okamžiku vašeho života, a uděláme vše, co je v našich silách, nejen 22

23 abyste zemřeli pokojně, ale abyste doopravdy žili, dokud nezemřete. [CALLANANOVÁ, KELLEYOVÁ, 1992, s. 31] Přibližně ve stejné době americká psychiatrička doktorka Elisabeth Kübler-Rossová, začala svými publikacemi a knihami měnit postoj ke smrti a umírání, a hospicové hnutí tak zapustilo hlubší kořeny. V 2. polovině 20. století došlo k výraznému rozvoji medicíny a sílil optimismus ohledně postupného vítězství lidstva nad všemi nemocemi. Ačkoliv medicína doznala velkému pokroku a slavila převratné úspěchy, přesto se nad všemi chorobami zvítězit nepodařilo a nevyléčitelně nemocní a umírající pacienti se často ocitali na okraji zájmu zdravotníků. Na tuto skutečnost reagovalo hospicové hnutí, které bylo přesvědčeno, že ačkoliv se jedná o pacienty s vážnou diagnózou a nepříznivou prognózou, přesto se vždy dá udělat mnoho pro zlepšení kvality zbývajícího života. Členové hospicového hnutí často vyjadřovali přesvědčení, že péče o umírající pacienty je v nemocnicích nepřiměřená a málo empatická, zatímco z akademické medicíny zaznívala kritika směrem k hospicům, za jejich neprofesionalitu, podceňování výsledků moderního výzkumu a přílišného důrazu na duchovní aspekty péče. Vztah mezi prvními hospici a hlavním proudem medicíny byl proto z počátku velmi napjatý. Hospicové hnutí rozvíjelo svou činnost na několika úrovních. Na lůžkové hospice navazovala domácí hospicová péče, která se rozvinula především v USA a ve Velké Británii a některé hospice provozovaly i tzv. denní hospicové stacionáře. V roce 1975 založil doktor Balfour Mount v Royal Victoria Hospital v kanadském Montrealu první oddělení paliativní péče, které vycházelo ze zásad hospicové péče Hospice v současnosti Hospic není dům smrti, není ani léčebnou dlouhodobě nemocných a ani není domovem pro seniory či sanatoriem. 23

24 Hospic je nestátní zdravotnické zařízení, poskytující péči nemocným, které postupující choroba ohrožuje na životě, kteří potřebují intenzivní paliativní léčbu a péči, a současně u nich není nutná hospitalizace v nemocnici a nestačí nebo není možná domácí péče. [HAŠKOVCOVÁ, 2007, s. 50] Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje tuto péči jako integrovanou formu zdravotní, sociální a psychologické péče poskytovanou klientům všech indikačních, diagnostických i věkových skupin, u nichž je prognózou ošetřujícího lékaře předpokládaná délka dalšího života v rozsahu méně než šest měsíců. V rámci hospicové péče je poskytována zejména paliativní péče. Dle ministerstva zdravotnictví České republiky je hospicová péče komplexní multidisciplinární paliativní péče, kterou tvoří souhrn odborných lékařských, ošetřovatelských a rehabilitačních činností, poskytovaných preterminálně a terminálně nemocným, u kterých byly vyčerpány možnosti kauzální léčby, ale pokračuje léčba symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny potíže vyplývající ze základní diagnózy i jejich komplikací a zohledňující bio psycho sociální potřeby nemocného. [MISCONIOVÁ, 2000, s ] Zakladatelka hospiců v ČR Vůdčí osobností českého hospicového hnutí je česká lékařka, spisovatelka a publicistka MUDr. Marie Svatošová, která založila v roce 1993 občanské sdružení Ecce homo Sdružení pro podporu domácí péče a hospicového hnutí. Ecce homo prosazuje práva pacientů a úctu k lidskému životu od jeho početí až do přirozené smrti. Prvním počinem Ecce homo ve spolupráci s Diecézní charitou v Hradci Králové, bylo vybudování a otevření prvního hospice v ČR Hospice Anežky České v Červeném Kostelci v roce [HAŠKOVCOVÁ, 2007] Myšlenka hospice Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, a neopakovatelné bytosti. 24

25 Hospic nemocnému garantuje, že: - nebude trpět nesnesitelnou bolestí - v každé situaci bude respektována jeho lidská důstojnost - v posledních chvílích života nezůstane osamocen. V hospicové péči jde především o to naplnit dny životem, nikoliv život naplnit dny. Důraz je především kladen na kvalitu života až do konce až posledního vydechnutí. Dále jde o doprovázení nemocného, ale také jeho blízkých, kteří ač sami trpí současně s nemocným, mají v doprovázení nesmírně významnou až nezastupitelnou roli. [SVATOŠOVÁ, 2003] Doprovázení umírajících ubere kus sil, ale přidá kus moudrosti. Dr. Kübler-Rossová k tomu dodává: Právě od našich umírajících pacientů se učíme poznávat pravé hodnoty života. Kdybychom byli schopni dosáhnout stadia přijetí již v mládí, prožili bychom mnohem smysluplnější život, dokázali bychom se radovat z maličkostí a jistě bychom měli i jiný žebříček hodnot. [SVATOŠOVÁ, 2003, s. 124] Formy hospicové péče U nás i ve světě rozlišujeme tři typy hospicové péče: - domácí hospicovou péči, - stacionární hospicovou péči - lůžkovou hospicovou péči. Domácí hospicová péče Domácí hospicovou péči zajišťuje tým zdravotnických i nezdravotnických odborníků, jako jsou lékaři, zdravotní sestry, rehabilitační pracovníci, psycholog, duchovní, ošetřovatelky a sociální pracovníci. Péče je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, kdy složení týmu a rozsah návštěv je uzpůsoben aktuálním potřebám umírajícího, či jeho blízkých. 25

26 Zdravotnická část týmu se stará o zdravotní stav pacienta, kontroluje aktuální zdravotní stav a podle potřeby upravuje medikaci tak, aby nemocný netrpěl bolestí. Nedílnou součástí týmu jsou odborně připraveni dobrovolníci, kteří podle svých schopností a možností pomáhají rodině v péči o jejich blízké, například zajištěním nákupů, úklidem, pomocí s hygienou, oblékáním apod. [www.osobniasistence.cz, 1] Tento typ hospicové péče je pro nemocného většinou ideální, neboť většina lidí by si přála zemřít doma. Předpokladem je kvalitní rodinné zázemí, kdy je nutné dostatečné poučení a současně podpora od profesionálů, tak aby se mohli rodinní příslušníci naučit vše potřebné k tomu, aby se mohli o umírajícího co nejlépe postarat a ten měl co největší komfort. V případě nedostatečného či scházejícího rodinného zázemí, je velká pravděpodobnost, že dojde v rámci rodiny k únavě a vyčerpání. Dalším úskalím domácí hospicové péče mohou být prostorové důvody. Stacionární hospicová péče Stacionární hospicová péče je obvykle zřizována při lůžkových typech hospicové péče. Do hospicového stacionáře je pacient přijat ráno a odpoledne nebo k večeru se vrací domů. Tato forma je vhodná pouze pro nemocné z blízkého okolí, kdy dopravu zajišťuje rodina nebo hospic. Poskytuje se podle aktuálních potřeb nemocného a v určité fázi onemocnění může být tím nejvhodnějším způsobem. Důvody pro využití tohoto typu péče mohou být následující: - diagnostický důvod nejčastěji za účelem kontroly bolesti, kterou se v domácím prostředí nedaří zvládnout. - léčebný důvod účelem je většinou aplikace chemoterapie a další paliativní léčby. - psychoterapeutický důvod tento důvod často převládá u osamělých nemocných, nebo u těch nemocných, se kterými rodina není schopna hovořit o jejich problémech. - azylový důvod pobyt ve stacionáři z tohoto důvodu bývá nejčastější, cílem je odpočinek rodiny od nemocného a nemocného od rodiny. Tento pobyt může 26

27 mít preventivní účinek předejití vyčerpání pečující rodiny a předejití konfliktům, které z tohoto vyčerpání mohou vyplynout. [SVATOŠOVÁ, 2003] Lůžková hospicová péče Důvodem lůžkové hospicové péče může být vše, co je popsáno u péče stacionární, avšak pacient tohoto denního pobytu využít nemůže, ať již z důvodu zdravotního stavu, či vzdálenosti bydliště od hospice. O přijetí nemocného na nemocniční lůžko rozhoduje po zvážení zdravotní indikace a možností hospice, hospicový lékař. Indikace lůžkové formy hospice Do hospice je většinou přijat pacient, který splňuje následující podmínky: - postupující choroba ohrožuje nemocného na životě - potřebuje paliativní, především symptomatickou léčbu a péči - momentálně nepotřebuje akutní nemocniční ošetření - nestačí nebo není možná péče domácí. [VORLÍČEK a kol, 2004, s. 512] Bezpodmínečnou podmínkou pro přijetí je svobodný informovaný souhlas nemocného. Pacient musí vědět, že v hospici bude pokračovat léčba paliativní zejména symptomatická, ale nebude pokračovat léčba kurativní, která se ukázala být neefektivní a neúčelně zatěžující. [VORLÍČEK a kol., 2004] V případě, že se nedaří získat informovaný souhlas pacienta z důvodu pokročilosti onemocnění a dalším souvisejícím komplikacím, lze za určitých podmínek, uznat souhlas blízké osoby. Prostředí hospice Snahou hospice je, aby nemocnému připomínal více domov než nemocnici a tomu odpovídá i vnitřní vybavení hospice a pokojů. Pacient má téměř vždy samostatný jednolůžkový pokoj, který je vybavený běžným nábytkem, televizí, koupelnou se sprchou, WC, polohovací postelí, včetně přistýlky pro příbuzné. Návštěvy v hospicích jsou možné nepřetržitě 24 hodin denně po všech

28 dnů v roce a jsou vítány jako nezbytná součást péče o těžce nemocného. Ačkoliv se od návštěvy neočekává, že se bude podílet na ošetřování nemocného, je-li ochotna a schopna, je jí to umožněno. V hospici jsou pacientům k dispozici nejrůznější pomůcky (polohovací lůžka, zvedáky, pojízdné koupací vany), usnadňující jejich každodenní život a sestrám fyzickou námahu. Všechny prostory hospice jsou bezbariérové. Denní hospicový režim se diametrálně liší od nemocničního prostředí a je zcela přizpůsoben potřebám nemocných. Pacienti vstávají i uléhají ke spánku, kdy chtějí. Pokud tomu zdravotní stav nebrání, oblékne se pacient ráno do svých šatů a zapojí se do života hospice. Stejně tak denní hygiena i stravovací režim jsou prováděny dle přání nemocných. V lůžkovém hospici lze pacienta umístit i na tzv. respitní pobyt z anglického slova respite (uvolnit, ulehčit). Respitní péče neboli péče o pečující, je odlehčovací služba poskytující podporu rodinám, kteří v domácím prostředí pečují o své blízké, kteří jsou z důvodu své nemoci na jejich pomoci závislí. Tato domácí péče je pro pečující extrémně psychicky a fyzicky náročná a v určitém momentě se rodina ocitne v situaci, kdy je vyčerpána každodenním náročným ošetřováním, psychickým tlakem a starostmi o nemocného a jeho chorobu. Během několikadenních, týdenních až měsíčních pobytů nemocného v hospici, si může rodina odpočinout od náročné péče o svého blízkého, načerpat nové síly, tak aby se o něho mohla i nadále doma starat. [www.hospice.cz, 2] Návazné služby hospice Hospice často poskytují i další návazné služby jako je poradenství a půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek. Sociální poradenství základní a odborné poradenství se poskytuje lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci. Cílem poradenství, poskytovaném v hospici je umožnit 28

29 těžce a terminálně nemocným, zůstat co nejdéle v domácím prostředí. Na hospicovou poradnu se mohou obrátit lidé, kteří pečují o blízké s nevyléčitelným onemocněním v pokročilém či konečném stádiu onemocnění případně samotní nemocní či pozůstalí. Pracovníci hospice poskytují zejména informace týkající se sociálně právní oblasti, hledání vhodných sociálních služeb, orientace ve zdravotnickém systému, pomoci při uplatňování práv, zájmů, orientace v nabídce zdravotních pomůcek apod. [www.hospic.cz, 3] Půjčovna pomůcek hospic se snaží podporovat rodinné příslušníky při jejich náročné péči o jejich blízké, půjčovnou zdravotních, podpůrných a kompenzačních pomůcek (elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace, mechanické vozíky, pojízdné a pevné WC židle, kyslíkové přístroje, kontinuální dávkovač léků). Tyto pomůcky zároveň výrazně zlepšují kvalitu života těžce nemocného a ve většině případů by bez nich nebyl pobyt v domácím prostředí možný. [www.hospic.cz, 4] 29

30 3 Praktická část 3.1 Cíl a metodologie práce Hlavním výzkumným cílem empirické části práce je zjistit, které problémy nejčastěji řeší sociální pracovníci v hospicích. K naplnění tohoto cíle jsem zvolila kvalitativní výzkumnou metodu a techniku dotazníku. Pro kvalitativní výzkum platí že, se jde o hloubkové poznávání jednotlivých případů, nástrojem jsou různé formy rozhovorů a pozorování. Tento výzkum je zaměřen na vyhledávání nových informací a souvislostí. Kvantitativní výzkum je strukturovanější. Cílem tohoto výzkumu je ověřování předpokladů a navržených teorií. Přednosti kvalitativního výzkumu Hendl vidí v získání podrobného popisu a pohledu jedince nebo skupiny v tom, že je možné dobře reagovat na situace, navrhovat teorie. Nedostatky naopak vidí, že získané informace není možné zobecňovat, uvádí, že je těžké testovat teorie a předpoklady. Nedostatek vidí i v časové náročnosti a v možnosti ovlivnění výsledků výzkumníkem. [HENDL, 2008, s. 61] Prvky dotazníku jsou sestaveny tak, aby byly srozumitelné respondentům, vyplnění nebylo časově náročné a současně jsem po jejich zpracování byla schopna splnit cíl výzkumné části. Dotazník uvádím v příloze č Výzkumná otázka Jaké problémy řeší sociální pracovníci v hospicích? Odpověď na výzkumnou otázku rozpracovávám v dotazníku. 3.3 Cílová skupina a sběr dat Pro zpracování výzkumu jsem oslovila 23 sociálních pracovníků pracujících v lůžkových a domácích hospicích z celé České republiky. Kontakty na jednotlivé hospice jsem získala na webových stránkách občanského sdružení Cesta domů. [www.cestadomu.cz, 5]Respondenty jsem upozornila, že dotazník je anonymní a výsledky budou sloužit pouze pro účely mé absolventské práce. Sběr dat probíhal v měsíci únor a návratnost činila 100 %. 30

31 3.4 Zpracování výsledků dotazníkového šetření K vyhodnocení výsledků z dotazníků jsem zvolila tabulky, ve kterých je uveden celkový počet odpovědí a grafy s procentním vyjádřením. Tyto výsledky jsem doplnila komentářem. U otázek, kde respondenti označili pouze jednu odpověď, je celkový počet odpovědí 23 a toto množství znázorňuje 100 %. V případě, že respondenti využili možnosti označit více odpovědí, na tuto skutečnost upozorňuji u konkrétní otázky (čísla, která jsou uvedena v závorkách, uvádějí počet respondentů). Otázka č. 1: Jsem pracovníkem. Tabulka č. 1: Rozdělení pracovníků dle typu hospice Jsem pracovníkem Počet odpovědí Lůžkového hospice 12 Domácího hospice 11 Celkem 23 Graf č. 1: Zdroj: vlastní zpracování Na otázku č. 1 odpovědělo celkem 23 respondentů. Z toho je 12 respondentů (52 %) pracovníkem lůžkového hospice a 11 respondentů (48 %) je pracovníkem domácího hospice. 31

32 Otázka č. 2: Kolik let se věnujete hospicové péči? Tabulka č. 2: Počet let kolik se jednotliví pracovníci věnují hospicové péči Hospicové péči se věnuji Počet odpovědí Do 3 let 8 Do 6 let 7 Více než 6 let 8 Cekem 23 Graf č. 2: Zdroj: vlastní zpracování Na otázku č. 2 odpovědělo celkem 23 respondentů. Z tohoto počtu 8 (35 %) respondentů se věnuje hospicové péči maximálně 3 roky, 7 (30 %) respondentů od 3 do 6 let a 8 (35 %) respondentů více než 6 let. Otázka č. 3: Je pro ostatní členy týmu srozumitelná náplň práce sociálního pracovníka? Tabulka č. 3: Srozumitelnost náplně práce sociálního pracovníka Srozumitelnost náplně práce sociálního pracovníka Počet odpovědí Ano 12 Ne 0 Myslím, že ne vždy a všem 11 Celkem 23 32

33 Graf č. 3: Zdroj: vlastní zpracování Na otázku č. 3 odpovědělo celkem 23 respondentů. 12 (52 %) z nich si myslí, že pro ostatní členy týmu je náplň sociálního pracovníka srozumitelná, 11 (48 %) z nich si myslí, že ne vždy a všem, odpověď ne nezvolil žádný respondent. Otázka č. 4: Je podle vás v dnešní době dostačující péče o umírající včetně jejich potřeb? Tabulka č. 4: Dostatečnost péče o umírající Dostatečnost péče o umírající Počet odpovědí Ano 1 Ne 10 Zlepšuje se to 12 Cekem 23 33

34 Graf č. 4: Zdroj: vlastní zpracování Na otázku č. 4 odpovědělo celkem 23 respondentů. 1 (4 %) respodent odpověděl, že je v dnešní době dostatečná péče o umírající včetně jejich potřeb, 10 (44 %) respondentů odpovědělo, že není a 12 (52 %) respondentů zvolilo odpověď, že se péče zlepšuje. Otázka č. 5: Souhlasíte s názorem, že je poradenství v paliativní péči více zaměřeno na neporadenské aktivity? Tabulka č. 5: Je poradenství v paliativní péči více zaměřeno na neporadenské aktivity Je poradenství v paliativní péči více zaměřeno na Počet odpovědí "neporadenské aktivity" Ano 17 Ne 6 Celkem 23 34

35 Graf č. 5: Zdroj: vlastní zpracování Na otázku č. 5 odpovědělo 23 respondentů, 17 (74 %) z nich souhlasí, že je poradenství v paliativní péči zaměřeno na neporadenské aktivity, 6 (26 %) s tímto názorem nesouhlasí. Otázka č. 6: Klienti k vám nejčastěji přichází: Tabulka č. 6: Odkud nejčastěji klienti přichází Odkud nejčastěji klienti přichází Počet odpovědí Z nemocnice 20 Z lůžek následné péče 4 Z domácího prostředí 6 Celkem 30 Graf č. 6: Zdroj: vlastní zpracování 35

36 Otázka č. 6 zjišťovala, odkud klienti nejčastěji přichází do hospicové péče. Na otázku odpovědělo 23 respondentů, 5 z nich zvolilo více jak jednu odpověď. Z tohoto důvodu je celkový počet odpovědí 30. Z dvaceti (67 %) odpovědí vyplynulo, že nejvíce klientů do hospicové péče přichází z nemocnic, ze čtyř (13 %) odpovědí, že z lůžek následné péče a z šesti (20 %) odpovědí vyplynulo, že z lůžek následné péče. Otázka č. 7: Největší obavy mají klienti: Tabulka č. 7: Z čeho mají klienti největší obavy Z čeho mají klienti největší obavy Počet odpovědí Z bolesti 14 Z pocitu blížícího se konce 15 Že budou umírat osamoceni 3 Celkem 32 Graf č. 7: Zdroj: vlastní zpracování Otázka č. 7 zjišťovala z čeho mají klienti největší obavy. Na otázku odpovědělo 23 respondentů, 5 z nich zvolilo více jak jednu odpověď. Z tohoto důvodu je celkový počet odpovědí (44 %) odpovědí ukázalo, že největší obavy mají klienti z bolesti, 15 (47 %) odpovědí z pocitu blížícího se konce a 3 (9 %) odpovědi, že budou umírat osamoceni. 36

37 Otázka č. 8: V jakých oblastech klienti potřebují poradit? Tabulka č. 8: Oblasti, ve kterých potřebují klienti poradit Oblasti, ve kterých potřebují klienti poradit ano ne zřídka Odlehčovací služby Pečovatelská služba Osobní asistence Půjčovna kompenzačních pomůcek Krizová pomoc Sociální poradenství Graf č. 8: Pro větší přehlednost jsem použila sloupcového grafu. Zdroj: vlastní zpracování Otázka č. 9: Kdo má ve vašem zařízení v náplni práce půjčování kompenzačních pomůcek? Tabulka č. 9: Kdo má v náplni práce půjčování kompenzačních pomůcek Kdo má v náplni práce půjčování kompenzačních Počet odpovědí pomůcek Sociální pracovník 9 Zdravotní sestra 2 Jiný zaměstnanec 14 Celkem 25 37

38 Graf č. 9: Zdroj: vlastní zpracování Otázka č. 9 zjišťovala, který zaměstnanec má v náplni práce půjčování kompenzačních pomůcek. Na otázku odpovědělo 23 respondentů, 2 z nich zvolili více jak jednu odpověď. Z tohoto důvodu je celkový počet odpovědí respondentů zvolilo odpověď jiný zaměstnanec a to s následujícími výsledky: asistentka (1), pracovník hospicové a paliativní péče (1), vedoucí domácí péče (1), pracovník v sociálních službách (1), vedoucí provozu (2), recepční (1), pracovník pečovatelské služby (1), vedoucí vzdělávacího centra (1), vedoucí půjčovny pomůcek (1), referent PR vztahy s veřejností (1), zaměstnanec z provozního úseku (1), ekonomka (1), pracovník v odlehčovací službě (1). Otázka č. 10: Dávky, s jejichž vyřízením nejčastěji pomáháte? Tabulka č. 10: Dávky, s jejichž vyřízením pomáhá sociální pracovník Dávky, s jejichž vyřízením pomáhá sociální pracovník ano ne Příspěvek na péči 23 0 Ošetřovné 2 21 Invalidní důchod 4 19 Jiné

39 Graf č. 10: Zdroj: vlastní zpracování Otázka č. 10 zjišťovala dávky, s jejichž vyřízením sociální pracovník nejčastěji klientům pomáhá. Dávky a odpovědi jsou zpracovány pro větší přehlednost ve sloupcovém grafu. Na otázku jiné odpověděli navíc 4 respondenti s následujícími výsledky: vdovský důchod (1), dávky pro osoby se zdravotním postižením (1), dávky hmotné nouze (2). Otázka č. 11: Poskytujete pomoc rodině při přípravách na dobu po úmrtí nemocného? Tabulka č. 11: Poskytování pomoci rodině při přípravách na dobu po úmrtí nemocného Poskytování pomoci rodině při přípravách na dobu po Počet odpovědí úmrtí nemocného Ano 22 Ne 1 Celkem 23 39

40 Graf č. 11: Zdroj: vlastní zpracování Na ot. č. 11 odpovědělo 23 respondentů. 22 (96 %) respondentů odpovědělo, že poskytují pomoc rodině při přípravách na dobu po úmrtí, 1 (4 %) respondent odpověděl, že nikoliv. Otázka č. 12: Poskytujete poradenství pro pozůstalé? Tabulka č. 12: Poskytování poradenství pro pozůstalé Poskytování poradenství pro pozůstalé Počet odpovědí Ano 21 Ne 2 Celkem 23 Graf č. 12: Zdroj: vlastní zpracování 40

41 Na ot. č. 12 odpovědělo 23 respondentů. 21 (91 %) respondentů odpovědělo, že poskytují poradenství pro pozůstalé, 2 (9 %) respondenti uvedli, že neposkytují. Otázka č. 13: Pociťujete překážky při práci? Tabulka č. 13: Překážky při práci Překážky při práci ano ne Překážky související s organizací práce Překážky, které jsou podmíněné specifikem cílové skupiny Překážky související se spoluprací odborníků a poskytovateli služeb Kapacitní, časové nebo vzdálenostní limity Jiné 4 0 Graf č. 13: 41

42 Zdroj: vlastní zpracování Otázka č. 13 zjišťovala, zda sociální pracovníci pociťují překážky při práci. Na otázku odpovědělo 23 respondentů, 4 z nich zvolili více jak jednu odpověď. Pro větší přehlednost jsem každou z podotázek zpracovala zvlášť pomocí výsečového grafu. Pouze pro zpracování podotázky jiné použiji slovní hodnocení, neboť grafické zpracování by nebylo vhodné. Jako další překážky při práci uvedli respondenti vzájemné vztahy na pracovišti (1), překážky legislativní (1), systémové oddělení zdravotní a sociální složky (1) a dle 1 respondenta je překážkou při práci pochopení domácí hospicové péče jako takové, že to není péče o staré a nemocné, ale služba o pacienty všech věkových kategorií s nevyléčitelným onemocněním, umírající a jejich blízké. Hlavně je to péče komplexní (multidisciplinární). 42

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Paliativní péče MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Multidisciplinární přístup zaměřený na zvyšování kvality života u pacientů s život ohrožující nemocí a jejich rodin, čehož dosahuje skrze

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA ond aym ig R ton Ro s orth rw site OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA Život je věčný, láska je nesmrtelná a smrt je pouze horizont. Horizont není nic jiného než hranice, za niž už nedohlédneme. DOMÁCÍ HOSPIC SV.

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Dotazník populace - 2013

Dotazník populace - 2013 Dotazník populace - 2013 Blok vnímání umírání 1) Mluví se v rámci společnosti dostatečně o konci života a umírání? 2) Je pro Vás těžké o smrti a umírání mluvit? 3) Kdo by měl podle Vás s dětmi mluvit o

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec

Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP JINDŘICHŮV HRADEC registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00058 Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův

Více

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015 Program relaxace a doprovázení Miroslava Barešová Říjen 2015 Obsah prezentace Domov důchodců Bystřany Začátky projektu Realizace projektu Přijetí klienta, dotazník Používané techniky Vedení dokumentace

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

MUDr. Regina Slámová, Domácí hospic Tabita Brno

MUDr. Regina Slámová, Domácí hospic Tabita Brno MUDr. Regina Slámová, Domácí hospic Tabita Brno Kdo je pacient v paliativní péči Kdo se podílí na péči o nevyléčitelně nemocného? Komunikace s rodinou, pečujícími Možnosti a úskalí mezioborové spolupráce?

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Domácí hospic Domácí hospic Strom života

Domácí hospic Domácí hospic Strom života Domácí hospic Poskytuje své služby pacientům v pokročilých stádiích nevyléčitelných nemocí. Nemocnému a jeho pečujícím blízkým je tým domácího hospice k dispozici 24hodin denně 7 dní v týdnu. Cílem je

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu Konference SPOLEČNOU CESTOU 13. 9. 2016 Ideálem je, aby člověk umíral usmířen, bez bolesti fyzické, psychické, sociální a duchovní a s vděčností

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

POHLED SESTRY NA PALIATIVNÍ PÉČI V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ. Monika Metznerová FN Brno Bohunice KARIM

POHLED SESTRY NA PALIATIVNÍ PÉČI V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ. Monika Metznerová FN Brno Bohunice KARIM POHLED SESTRY NA PALIATIVNÍ PÉČI V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ Monika Metznerová FN Brno Bohunice KARIM PALIATIVNÍ PÉČE =aktivní péče orientovaná na kvalitu života, poskytovaná pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia)

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Petra Zimmelová Cíle předmětu: - Orientovat se v

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Denní stacionář 6. Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1. Základní údaje Poslání Posláním

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Hodnocení potřeb v paliativní péči K identifikaci priorit, aktuálních

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS.

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Domácí hospicová péče o roku 2008 Kombinace zdravotně sociálních služeb v domácnosti klienta Půjčovna kompenzačních

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Konference SPOLEČNOU CESTOU 13.9.2016 Představujeme se vám Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Žerotínova 319/21

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík Komunitní péče o duševně nemocné Boleslavský deník Komunitní péče o duševní zdraví je model, který od 60. let 20. století nahrazuje tradiční institucionální. p Příčinou tohoto procesu je změna ve vnímání

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA Návštěva odborných lékařů v době pobytu Nejbližší osoby ŽADATEL ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Příspěvek na péči: ANO stupeň: NE Adresa trvalého

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ UŽIVATELE DO DOMU SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ŽÁDOST O PŘIJETÍ UŽIVATELE DO DOMU SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM ŽÁDOST O PŘIJETÍ UŽIVATELE DO DOMU SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Příjmení: Jméno, titul: ŽADATEL Rodné číslo: Rodné příjmení: Stav: Povolání (i dřívější): Adresa trvalého bydliště: PSČ: Adresa nynějšího pobytu:

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby v Charitním domově Moravec

Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec tel. 566 673 716 IČO 0044 53 55 www.charitamoravec.cz Den podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Žádost o poskytnutí pobytové

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková

mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková Ostrava 10. října 2014 Řešení nepříznivé situace starších žen Paní J. má 76 let, paní M. 81, obě bydlí samy

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Geriatrický pacient Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje V rámci projektu Využití ICT ve výuce Březen 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Čím hřešíme

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková Vzdělávací instituce CURATIO zpracovala projekt Vzdělávací programy pro pracovníky sociální služby, na jehož realizaci získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012)

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012) Analýza potřeb seniorů v Plzeňském kraji z perspektivy poskytovatelů: Služby osobní asistence (pracovní verze analýzy určená k připomínkování) 21.2.2013 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Dlouhodobá lůžková péče pro území Libereckého kraje (paliativní medicína OD: 00030)

Dlouhodobá lůžková péče pro území Libereckého kraje (paliativní medicína OD: 00030) Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., sídlo: Horská 1219, 460 14 Liberec 14, provozovna/kanceláře: Josefinino údolí 9/9, 460 05 Liberec Bankovní spojení: 996 005 329 / 0800, IČO 287 00 210, www. hospiczdislavy.cz,

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ TISKOVÁ ZPRÁVA 1. února 2012 Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj se dlouhodobě věnuje projektům KVALITA OČIMA PACIENTŮ a KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA zaměřeným

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ První charta práv nemocných byla vyhlášena v USA (1972), kde byly vždy vysoce ceněny lidská práva a občanské svobody David Anderson (farmakolog z Virginie )- formuloval první

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Sestra a její pomoc při edukaci pacienta k sebepéči Zdravotnické noviny str. 14 Téma PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph. D.

Sestra a její pomoc při edukaci pacienta k sebepéči Zdravotnické noviny str. 14 Téma PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph. D. Sestra a její pomoc při edukaci pacienta k sebepéči 24.8.2009 Zdravotnické noviny str. 14 Téma PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph. D. Komunikace je základem humánního ošetřovatelství. Je to nástroj, který

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE MUDr. Marie Svatošová Pardubice, konference 4. 11. 2008 EUTANAZIE víme o čem mluvíme? Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky. (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Eva Kalvínská Sekce krizové asistence Společnosti lékařské etiky ČLS JEP eva.kalvinska@fnmotol.cz Konference Vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ 14.12.2007 Spirituální

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

SEDMERO RAD PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČUJÍCÍ

SEDMERO RAD PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČUJÍCÍ - - - - - Středisko ve Valašském Meziříčí SEDMERO RAD PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČUJÍCÍ Vrací se Váš blízký z nemocnice po dlouhé nemoci, po mozkové příhodě, po úrazu či s diagnózou nevyléčitelného onemocnění? Rozhodli

Více

Výsledky dotazníkového šetření provedeného v rámci odborné konference sester na téma Ošetřovatelská dokumentace

Výsledky dotazníkového šetření provedeného v rámci odborné konference sester na téma Ošetřovatelská dokumentace Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov Výsledky dotazníkového šetření provedeného v rámci odborné konference sester na téma Ošetřovatelská dokumentace Vypracovala: Mgr.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky

Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2012 Z čeho při prosazování mobilní paliativní péče vycházíme? z toho, že konec života do života patří a že bychom měli mít možnost volit kde

Více

CHARITA OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Bc.Jana Camfrlová, koorditároka hospicového hnutí Marie Karásková DiS., koordinátorka programu v nemocnici CHARITA OSTRAVA www.ostrava.caritas.cz 1 PŘEDSTAVENÍ

Více