14.2. Pracovní rehabilitace Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1."

Transkript

1 OBSAH OBSAH Úvod Charakteristika mentálního postižení Snaha o integraci Právo lidí s mentálním postižením na práci Klasifikace mentální retardace Lehká mentální retardace (IQ 69-50) Středně těžká mentální retardace (IQ 49-35) Těžká mentální retardace (IQ 34-20) Hluboká mentální retardace (IQ 19-0) Jiná mentální retardace Nespecifikovaná mentální retardace Psychické vlastnosti lidí s mentálním postižením...13 snižující možnosti jejich pracovního uplatnění Porucha myšlení Postižení řeči Omezená schopnost učení Emoční prožívání Odlišnost motivace a stimulace poznávání Nápadnosti v chování Sebehodnocení a seberealizace Vzdělavatelnost jako předpoklad zaměstnatelnosti Další faktory komplikující pracovní zařazení Příprava občanů s mentálním postižením na budoucí povolání Zvláštní škola Pomocná škola Praktická škola Odborné učiliště Úloha speciálně pedagogické poradny Předpracovní příprava Tranzitní program Pracovní uplatnění mentálně postižených Možnosti zaměstnávání občanů s mentálním postižením Podporované zaměstnávání Charakteristika podporovaného zaměstnávání Znaky podporovaného zaměstnávání Cílová skupina Pracovní asistence Podporované zaměstnávání v praxi Pomoc uživateli služby i zaměstnavateli Chráněná pracoviště Chráněné dílny Pracovně - tréninkový program Rehabilitační dílny Camphill Okolnosti ztěžující zaměstnávání mentálně postižených Právní hledisko zaměstnávání mentálně postižených Povinnost zaměstnavatele zaměstnávat zdravotně postižené

2 14.2. Pracovní rehabilitace Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace Slevy na dani Příspěvky ÚP Akce cihla Mezinárodní projekty Equal Phare Palmif Ověření komplexu služeb podporovaného zaměstnávání v ČR Projekt Vlaštovky Leonardo da Vinci QUIP Stepping stones Organizace zastřešující zaměstnávání MP v ČR DOBROMYSL SPMP Česká unie pro podporované zaměstnávání NRZP QUIP Společnost pro změnu PRAKTICKÁ ČÁST Kvalitativní výzkum Metodika Dotazník ové kontakty Telefonické rozhovory Osobní rozhovory Charakter sledovaného souboru Výběr a vyhledávání respondentů Zpracování a vyhodnocení dat z dotazníku Faktografické údaje Zkušenosti z podporovaného zaměstnávání Získané kontakty na chráněné pracovní dílny a pracovní místa Zmapování moravskoslezského a olomouckého kraje Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Výsledky a diskuse Projekt WWW stránek Obecné informace o možnostech zaměstnávání MP Umístění dotazníku Odkazy na vlastní vytvořené databáze Odkazy na vyhledávače MPSV a MŠMT Odkazy na organizace zabývající se problematikou osob s MP Závěr Použitá literatura Přílohy

3 0. ÚVOD Kvalita společnosti se může měřit podle způsobu, jak se stará o své nejzranitelnější a nejzávislejší členy Adrian D. Ward Mezinárodní liga společnosti pro osoby s mentálním postižením Ve světě spěchajícím kupředu s novými technologiemi, novými konflikty a ekologickými pastmi, jež jsme na sebe společně připravili, přežijí jen ti nejsilnější jedinci tak jsme pochopili základ evoluční teorie. Kolik z nás je však opravdu silnými a nakolik je tento pojem relativní? Můžeme přehlížet slabší, postavit je na okraj společenského života, jen proto, že se cítíme být silnějšími? Kolik takových slabších nakonec bude? Pokusy o vytvoření elitní společnosti již v minulosti ztroskotaly Teď máme příležitost přežít společně, pokud využijeme svého potenciálu a naučíme i ty slabší býti silnějšími. S naší pomocí se mohou naučit starat sami o sebe, nebýt závislý tak pro ně může znamenat být užitečný. Tak jak to zní vašim uším? Příliš poeticky? Ano proces to může být dlouhý, ale ne věčný, tak jako je věčné přehlížení a ubírání společenských příležitostí i sil Jednou ze skupin lidí, kteří pro své omezené možnosti nemohou vést život podobný představám jiných, jsou lidé s mentálním handicapem a ve své diplomové práci se zabývám možnostmi zaměstnávání takto postižených. Dalo by se říci, že zaměstnání jednotlivce s mentálním postižením je až poslední fází, předchází dlouhodobý proces výchovy, učení sebeobsluze, samostatnosti, schopnostem zvládat vlastní bydlení, domácnost, cestování dopravními prostředky, pochopení základních pravidel etikety a společenských norem atd. Služby podporovaného zaměstnávání, chráněných pracovišť či dílen a realizace tranzitních programů umožňují začlenění do pracovního procesu v určitém rozsahu i této skupině postižených. Existuje však řada faktorů (např. těžké postižení), které jejich pracovní umístění ztěžují nebo mohou i znemožnit. Nalézáním pracovních příležitostí, předpracovní přípravou, prostředky i komplikacemi zaměstnávání lidí s mentální retardací, ale také právní stránkou zaměstnávání lidí se zdravotním postižením se zabývám ve své diplomové práci. Součástí diplomové práce je také vytvoření www prezentace k dané problematice. Její informační náplň by měla přispět k orientaci ve službách a prostředcích, které jsou mentálně postiženým k dispozici - pro ně samotné, pro pomáhající pracovníky i veřejnost. 5

4 1. CHARAKTERISTIKA MENTÁLNÍHO POSTIŽENÍ Lidé s mentálním postižením tvoří specifickou skupinu mezi zdravotně postiženými občany a představují mezi nimi jednu z nejpočetnějších skupin. Rozdíly v mentální úrovni jednotlivců s mentální retardací jsou větší než rozdíly mezi nepostiženou populací. Mezi osoby s mentálním postižením patří jak lidé s lehkou mentální retardací, z nichž mnozí dokončí školu, vyučí se učebnímu oboru a nezřídka si založí i vlastní rodinu, tak i lidé s hlubokým postižením, kteří jsou sotva schopni sebeobsluhy a samostatného pohybu a jsou tudíž odkázáni na cizí pomoc. Mentální retardace je souhrnné označení vrozeného postižení rozumových schopností, které se projeví neschopností porozumět svému okolí a v požadované míře se mu přizpůsobit. Můžeme ji definovat jako neschopnost jedince dosáhnout odpovídajícího stupně intelektového vývoje, přestože byl k tomu výchovně stimulován. (Vágnerová, 2003, str. 17) Příčinou mentální retardace je porucha CNS, hranicí mentální defektivity je IQ 70. (Vágnerová,1999) Mentální retardace může však být i získaná (po 2.roce života), tzv. demence, jde o proces zastavení, rozpadu normálního intelektového vývoje vlivem poruchy, úrazu či nemoci nejčastější příčiny jsou zánět mozku (encephalitis), zánět mozkových blan (meningitis), úrazy mozku, intoxikace, degenerační onemocnění mozku, duševní poruchy. Porucha může mít progresivní tendenci nebo se může zastavit a nevede k dalšímu zhoršení stavu. (Pipeková, 1998, str.172) Objevují se i jedinci vykazující projevy shodné s mentální retardací, ale příčinu nacházíme v oblasti výchovné či sociální. (Kubíče, Kubíčová, 1997) Důvodem bývá obvykle zanedbání péče o dítě, málo stimulující či nevhodné prostředí výchovy, nevěnování pozornosti důležitým vývojovým aspektům - jde o zdánlivou mentální retardaci, tzv. pseudooligofrenii. Při včasném zásahu, změně sociálního prostředí, vhodném výchovném a vzdělávacím působení může dojít ke zlepšení stavu a přiblížení na normální úroveň rozumových schopností. 6

5 Představy ostatních lidí o mentálně postižených jsou však velmi nejasné a doprovází je předsudky a často neopodstatněné obavy. Stále se ještě někteří lidé domnívají, že všichni postižení by měli být umístěni do specializovaných zařízení, aby nebyli ostatním - dosud zdravým - na očích. (Švarcová, 2000, str. 11) 2. SNAHA O INTEGRACI V současné době se však stále častěji setkáváme také s jiným pohledem na tuto problematiku, a tím je snaha o integraci lidí s postižením. Integrace představuje postoj společnosti k handicapovaným občanům, který je neodmítá, nesegreguje, ale naopak se snaží vytvářet optimální podmínky pro jejich začlenění do společenského života. (Švarcová, 2000, str. 12) Integrace představuje především snahu o normalizaci a humanizaci. Normalizací rozumíme umožnit lidem s postižením žít pokud možno normálním životem, tj žít v rodině, navštěvovat školu, věnovat se svým zájmům a sportu, připravovat se na určité profesní uplatnění a v dospělosti si najít zaměstnání odpovídající jeho schopnostem. Humanizace znamená respektovat handicapované spoluobčany jako rovnoprávné členy a poskytnout jim potřebnou péči. Projevuje se postojích k těmto lidem, ale především v jednání a zacházení s nimi. (Švarcová, 2000, str ) Mentální postižení není svou povahou absolutní, nýbrž relativní vůči očekávání hodnot a výkonu u skupiny, resp. společnosti, ke které člověk přísluší. (Dörner a Plog, 1999 ) 3. PRÁVO LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA PRÁCI (Švarcová, 2000, str ) Lidé s mentálním handicapem mají stejná lidská práva jako jiné skupiny lidí ať už zdravých či postižených, tak jak jsou deklarována v Listině základních práv a svobod ČR (1993) či v mezinárodním dokumentu Všeobecné deklaraci lidských práv přijaté po 2. sv. válce OSN. Mají tedy právo i na přijatelné vzdělání a právo pracovat. 7

6 Hlas volání po uznání práv mentálně postižených se objevil v 60. letech minulého století, kdy byla ustavena Evropská liga společností mentálně handicapovaných. Za svůj cíl si formulovala hájit zájmy mentálně handicapovaných bez ohledu na národnost, rasu či přesvědčení a hlavní snahou bylo zabezpečit péči v oblasti léčebné, bytové, vzdělávací, přípravy na povolání, zaměstnání a sociálních služeb. Důležitým požadavkem bylo, aby společnost poskytovala potřebné služby mentálně postiženým nikoli na bázi dobročinnosti ale na základě jejich práv. V r byla přijata Evropská sociální charta upozorňující na postižené osoby jako nositele lidských práv. Vyznívá zde snaha uplatnit práva tělesně nebo mentálně handicapovaných osob na odbornou přípravu na povolání a rehabilitaci. Z jejího konceptu vyplývá požadavek na budování speciálních vzdělávacích zařízení pro lidi s postižením a potřeba přijmout přijatelná opatření pro zaměstnávání těchto osob, uvádí např. specializované umísťovací služby, chráněné zaměstnání, podpůrná opatření pro zaměstnavatele přijímajícího do zaměstnání osoby s postižením. (In Sborník mezinárodní konference K97, 1998) Deklarace o právech mentálně postižených osob byla vyhlášena na Valném shromáždění OSN v prosinci Zhruba ve stejné době se ve Švédsku zaktivizovala skupina mladých lidí s mentálním postižením, aby hájili svá práva, mohli se zabývat řešením záležitostí bezprostředně se týkajících jich samotných. Organizováním podobných skupin sebeobhájců se často zabývali odborní pracovníci nebo dobrovolníci respektující právo lidí s mentálním handicapem na jejich vlastní názor a rozhodnutí. V roce 1993 byla OSN schválena Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Jak uvádí Švarcová, nemají tato pravidla platnost mezinárodního práva, představují však politický a morální závazek států podnikat akce pro vyrovnání příležitostí lidí se zdravotním postižením. (2000, str. 17) U nás výše zmíněná pravidla vydalo Sdružení zdravotně postižených v ČR v roce V září 1997 se v Praze také konala mezinárodní konference K 97 Lidská práva pro osoby s mentálním postižením. 8

7 4. KLASIFIKACE MENTÁLNÍ RETARDACE Od roku 1992 vstoupila v platnost 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí zpracovaná WHO (Světovou zdravotnickou organizací) v Ženevě, která rozděluje mentální retardaci do 6 základních kategorií: - Lehká mentální retardace (dříve debilita) - Středně těžká mentální retardace (dříve imbecilita) - Těžká mentální retardace - Hluboká mentální retardace (dříve idiocie) - Jiná mentální retardace - Nespecifikovaná mentální retardace 4.1. Lehká mentální retardace (IQ 69-50) Lidé s tímto stupněm postižení jsou schopni: - užívat řeč v běžném životě (i když její osvojení je opožděné), - zvládnout sebeobsluhu, - vykonávat domácí práce, - dosáhnout určitého stupně samostatnosti, - učit se. Stupeň uvažování odpovídá úrovni dětí středního školního věku, tj. respektují některá pravidla logiky, ale nesou schopni uvažovat abstraktně, užívají jen konkrétních označení. (Vágnerová, 1999) Do 3 let se projeví jen lehké opoždění nebo zpomalení psychomotorického vývoje, nápadněji působí problémy mezi 3 6 rokem odrážející se v malé slovní zásobě, opožděném vývoji řeči, stereotypu ve hře, nedostatku zvídavosti, vadách řeči. (Pipeková, 1998) Hlavní potíže se objevují při teoretické práci ve škole, často se lehce mentálně postižené děti potýkají se specifickými poruchami problémy se čtením a psaním. Většinu jedinců s lehkou mentální retardací je možné zaměstnat prací, která vyžaduje spíše praktické než teoretické schopnosti, včetně práce manuální. 9

8 V sociální oblasti nemusí lehký stupeň mentální retardace působit závažnější problémy, pokud postižený není zároveň také emočně a sociálně nezralý pak může mít problémy se vyrovnat s požadavky manželství a výchovy dětí, problémy udržet si ekonomické zajištění (zaměstnání, bydlení aj.). Přidruženými chorobnými stavy u lehkého mentálního postižení mohou být např. epilepsie, autismus, poruchy chování a tělesné postižení. (Švarcová, 2000) Dříve byl tento stupeň mentálního postižení diagnostikován jako lehká oligofrenie či debilita Středně těžká mentální retardace (IQ 49-35) U jedinců zařazených do této kategorie je opožděn rozvoj chápání a užívání řeči, a dále omezena schopnost sebeobsluhy a zručnost. (Švarcová, 2000) Uvažování středně těžce mentálně postiženého lze přirovnat ke stupni myšlení předškolního dítěte. Verbální projev bývá chudý, agramatický. Učí se mechanicky na praktické úrovni, což znamená, že ne vždy respektují pravidla logiky. K zapamatování čehokoliv je třeba četnosti opakování. (Vágnerová,1999) Pod vytrvalým pedagogickým vedením jsou středně těžce mentálně postižení schopni si osvojit základy čtení, psaní a počítání. Ve schopnostech středně retardovaných se však vyskytují značné výkyvy: někteří jedinci jsou celkem zruční, ale mají omezené verbální schopnosti, zatímco jiní jsou značně neobratní, ale v sociální interakci a jednoduché konverzaci si lépe poradí. Někteří se nenaučí mluvit vůbec, přesto však mohou porozumět jednoduchým instrukcím, a dokáží nahradit řečové dorozumívání gestikulací a nonverbální komunikací. (Švarcová, 2000) Jsou schopni si osvojit běžné návyky a získat základní dovednosti (především v sebeobsluze). V dospělosti mohou vykonávat jednoduché pracovní úkony, pokud nevyžadují přesnost a rychlost - musí mít však zajištěn odborný dohled. (Vágnerová, 2003) 10

9 U tohoto stupně mentálního postižení se vyskytují často doprovodné poruchy jako autismus či jiné pervazivní vývojové poruchy, zpravidla bývají mobilní (mohou chodit bez pomoci), ale tělesná postižení a neurologická onemocnění (zejména epilepsie) nejsou výjimkou. (Švarcová, 2000) V minulosti byl tento stupeň mentálního postižení označován jako středně těžká oligofrenie či imbecilita Těžká mentální retardace (IQ 34-20) Klinický obraz této kategorie postižených je v mnohém podobný předchozímu stupni postižení, snížená úroveň schopností je však výraznější. Ve většině případů se k těžkému mentálnímu postižení přidává značná porucha motoriky a přidružené vady (smyslové aj.), jde tedy o postižení kombinované. (Švarcová, 2000) Takto postižení chápou základní souvislosti a vztahy, osvojení řeči je však obtížné, obvykle používají jen několik slov generalizovaně a se špatnou artikulací. Učení je značně omezeno, výsledkem je i poté zvládnutí jen základní sebeobsluhy a vykonávání některých činností na pokyn či příkaz. (Vágnerová, 1999) Těžce mentálně postižení jsou závislí na péči druhých. (Vágnerová, 2003) Přesto zkušenosti ukazují, že včasná kvalifikovaná rehabilitační, výchovná a vzdělávací péče přispívá k rozvoji motoriky, rozumových schopností, komunikace a zlepšení kvality jejich života. (Švarcová, 2000) Diagnóza těžké mentální retardace zahrnuje těžkou oligofrenii Hluboká mentální retardace (IQ 19-0) Většinou je tento stupeň retardace doprovázen pohybovým defektem, bývají imobilní či výrazně omezeni v pohybu, přidávají se epilepsie, poškození zraku a sluchu, nejtěžší formy pervazivních vývojových poruch (atypický autismus). 11

10 Mají velmi omezenou nebo nulovou schopnost pečovat o své základní potřeby, objevuje se inkontinence, chápání se omezuje na vyhovění jednoduchým požadavkům. (Švarcová, 2000) Artikulovaná řeč není zvládnuta, postižení dovedou rozeznat známe a neznámé podněty a na ně reagovat libostí či nelibostí. Poznávací schopnosti se na tomto stupni dále příliš nerozvíjí. (Vágnerová,1999) Při vhodném vedení lze dosáhnout nejzákladnějších prostorově orientačních dovedností a malým dílem sebeobslužných úkonů. (Švarcová, 2000) Jedinci s tímto stupněm postižení jsou komplexně závislí na péči jiných lidí, obvykle bývají umísťováni do ústavů sociální péče. (Vágnerová, 2003) Tato diagnóza bývala označována jako hluboká oligofrenie či idiocie Jiná mentální retardace Použití této kategorie souvisí s nesnadností či nemožností určení stupně intelektové retardace. Obvykle je důvodem přidružené těžké senzorické (nemluvící, neslyšící, nevidomí jedinci) nebo somatické poškození, výrazné poruchy chování, artismus. (Švarcová, 2000) 4.6. Nespecifikovaná mentální retardace Zařazení do této kategorie nastává v případech, kdy není dostatek informací k zařazení jedince do jedné z výše zmíněných kategorií, přestože mentální retardace je prokázána. (Švarcová, 2000) 12

11 5. PSYCHICKÉ VLASTNOSTI LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM SNIŽUJÍCÍ MOŽNOSTI JEJICH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ (Vágnerová, 2003, str ) 5.1. Porucha myšlení Úroveň myšlení mentálně postižených může dospět nanejvýš do fáze konkrétních logických operací, a to u jedinců s lehkým mentálním postižením. Jejich uvažování bude vždy svázáno s realitou, s konkrétní situací, jelikož se nedokáží odpoutat od vlastních pocitů a svého pohledu, které do určité míry zkreslují jejich poznávání. Myšlení mentálně postiženého charakterizuje značná stereotypnost a rigidita (ulpívání na určitém způsobu řešení), absence nadhledu se pak projeví sníženou kritičností a vysokou sugestibilitou. Ulpívavostí se brání novým, jim nesrozumitelným podnětům, v řešení problémů jsou pasivní, rezignují na ně nebo očekávají pomoc druhých lidí Postižení řeči Řeč mentálně postižených je nápadná především jednoduchostí vyjádření a nepřesnou výslovností (buď z důvodu nedostatků v motorické koordinaci mluvidel nebo zhoršené sluchové diferenciace). Vzhledem k omezenější slovní zásobě, mohou mít problém s pochopením celkového kontextu, složitější slovní obraty jako ironii, žert či metaforu nejsou schopni chápat vůbec. Jazyková necitlivost se projevuje četnými agramatismy v řeči Omezená schopnost učení Schopnost učení je omezena, nejen ve ztížené schopnosti porozumění, ale i vlivem nedostatků v koncentraci pozornosti. Učení je převážně mechanické, tj. asociační. Efektivitu učení mnohdy snižuje neochota těchto lidí se učit z důvodu rezignace na svůj další rozvoj. 13

12 5.4. Emoční prožívání V oblasti emočního prožívání mají lidé s mentálním postižením větší sklony k afektivním reakcím, mrzuté náladě a celkově se vyznačují zvýšenou dráždivostí. V uspokojování psychických potřeb jsou závislejší na okolí, mají však tendence k neodkladnému a okamžitému uspokojení nastálé potřeby. Velice výrazná je u mentálně postižených potřeba citové jistoty a bezpečí, odráží se v potřebě trvalého citového vztahu s blízkým člověkem, stabilního prostředí, v němž mentálně postižený žije. Emoční opora je zdrojem rovnováhy, která je narušována obtížnějším porozuměním okolnímu světu. Potřeba citové jistoty se v dospělosti projevuje přetrvávající infantilitou nenastává klasická pubertální změna citových vazeb a postojů k jednotlivým členům rodiny. V tomto směru nedojde nikdy k úplnému osamostatnění, tito jedinci zůstávají fixováni na rodinu a osoby jim blízké Odlišnost motivace a stimulace poznávání V oblasti učení mají mentálně postižení sklony k pohodlnosti, primárně jsou motivováni emočně či materiálně. Např. jsou ochotni se učit novým věcem za podpory člověka, k němuž mají pozitivní vztah (nezáleží na tom, co se učí, chtějí potvrdit náklonnost k dané osobě, potěšit svou snahou) nebo s příslibem odměny. Tendence porozumění nejbližšímu okolí však existuje, informace je třeba předávat v rozumné míře, v systému učení musí být jednoduchý řád a musí docházet k častému opakování. Míra stimulace by měla být přiměřená možnostem mentálně postiženého, příliš pestrý či nadměrný přísun podnětů by mohl způsobit až afektivní reakci (vztek, tendence vyhnout se nepříjemné situaci). Podobná reakce je projevem nezvládnuté situace, vysoké míry subjektivního zatížení preferencí mentálně postižených je proto stereotypnější, jednodušší a jednoznačnější stimulace. 14

13 5.6. Nápadnosti v chování V chování osob s mentálním postižením je rozpoznatelný sklon k bezprostřednímu způsobu reagování. Mohou mít problémy s aplikací společenských pravidel v nových situacích a za rozdílných okolností. Schopnost sebeovládání není natolik rozvinuta, což se projevuje zvýšenou tendencí k afektivním a impulzivním reakcím, v období adolescence až agresivnímu jednání. Příčinou mohou být zvýšené sociální požadavky kladené na dospělého jedince, negativní postoje okolí (ponižování, odmítání), omezení, jejichž smysl postiženému uniká, ale v neposlední řadě má vliv také organické poškození mozku, které dráždivost a sklon k impulzivním reakcím zvyšuje Sebehodnocení a seberealizace Sebehodnocení osob s mentální retardací je charakteristické nekritičností a sugestibilitou, jinak řečeno je zkreslené, ovlivněné okolím, závislé na názorech druhých lidí. Sebepojetí je rigidní, mentálně postižený člověk těžko odhaduje své nové možnosti, životním změnám neumí přizpůsobit své chování, tj. chová se stále stejně. Pokud spokojenost se sebou samým neodpovídá skutečnosti, v očích ostatních tak může snadno působit směšně. V oblasti seberealizace se spokojí s pozitivní reakcí ostatních lidí, kterou chápou jako potvrzení jejich vlastní hodnoty. Svou budoucnost neplánují z důvodu chybějícího hypotetického uvažování, žijí převážně v přítomnosti. Potlačená potřeba životní perspektivy je výsledkem obtížného chápání pojmu času a diferenciace minulosti, přítomnosti a budoucnosti. 6. VZDĚLAVATELNOST JAKO PŘEDPOKLAD ZAMĚSTNATELNOSTI Pokud chceme mluvit o možnostech zaměstnávání mentálně postižených, je třeba skupinu osob, které mohou být zaměstnatelné, zúžit na jednotlivce s lehkou mentální retardací. V některých případech by se mohlo podařit zaměstnat pracovní činností (např. v chráněné dílně) středně těžce mentálně postižené, avšak se zajištěním osobní asistence. 15

14 Vzdělavatelnost, tedy schopnost učit se, je hlavním předpokladem zaměstnatelnosti. Mentálně postižený musí splňovat určité předpoklady uchazeče o práci, tj. musí umět užívat řeč v běžných životních situacích, musí se naučit porozumět pracovním pokynům, pochopit náplň pracovní činnosti (i když to může déle trvat), dosáhnout určitého stupně samostatnosti, zvládnout sebeobsluhu. Měl by být schopen také učit se novým věcem potřebným k výkonu práce. V tomto směru i se zvládáním prvotních obtíží zařazení se do pracovního kolektivu pomůže osobní asistent, snahou však je, aby postižený dosáhl soběstačnosti při práci, dohled se omezil a větší důraz byl kladen spíše na poradenství. Takové podmínky splňují ve větší či menší míře lidé s lehkou mentální retardací, částečně pak s retardací středně těžkou, jejich umístění je však již komplikované. V případech těžké a hluboké mentální retardace o možnosti pracovního zařazení uvažovat nemůžeme. 7. DALŠÍ FAKTORY KOMPLIKUJÍCÍ PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Jak uvádí Langer ve své typologii lehce mentálně postižených, nejčastěji vyskytující se typ těchto osob je také nejlépe pracovně zařaditelný. Mohou se vyučit na odborném učilišti či praktické škole a tak se při vhodném vedení i pracovně uplatnit. U tohoto typu je postižen pouze intelekt, sociální adaptabilita je v normálu (tj. jsou schopni akceptovat základní etické normy chování) a není zde postižena hrubá ani jemná motorika. Svou motoriku mohou tito lidé také postupně zlepšovat a při dobrých výchovných podmínkách mohou dosáhnout takové manuální zručnosti jako průměrný jedinec v populaci. (Langer, 1996, str ) Obtížněji zařaditelní jsou lehce mentálně postižení, u nichž je v defektu sociální adaptabilita (tj. mají poruchy chování, jsou nepřizpůsobiví, afektivní) nebo se přidává postižení motoriky (jemné, hrubé nebo celkové hybnosti) nebo smyslové postižení. Mohou se přidat také další poruchy CNS jako syndrom nepozornosti s hyperaktivitou (ADHD), specifické poruchy učení či epilepsie. 16

15 A v neposlední řadě ovlivní pracovní uplatnění také faktory jako pracovní spolehlivost, dochvilnost / nedochvilnost, stálost / nestálost, pracovní motivace, hodnotová orientace takto postižených. (Langer, 1996, str. 207) 8. PŘÍPRAVA OBČANŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ Proces vzdělávání mentálně postižených probíhá jinak než v běžné škole vyžaduje speciální učební metody, vhodný výběr učiva a individuální přístup učitele, tyto nároky podmiňuje také snížení počtu žáků ve třídě. (Krejčířová, 2002) Stupně vzdělávání související s přípravou mentálně postižených na budoucí povolání (zák. 28/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol; část IV. Speciální školy) zahrnují zvláštní školu, pomocnou školu, praktickou školu a odborné učiliště Zvláštní škola Podle 31 zák. 28/1984 Sb. je určena žákům s takovými rozumovými nedostatky, pro které se nemohou s úspěchem vzdělávat v základní škole. Příprava na zvláštní škole je devítiletá. Jde o typ speciální školy, která vzdělává žáky se specifickými vzdělávacími potřebami - od neúspěšného žáka základní školy s podprůměrným intelektem až po děti mentálně postižené. Učební plán je volnější - dává možnost integrovat některé předměty do jednoho celku a umožnit tak komplexnější pohled na danou látku. V učebním plánu je zařazeno více hodin pracovního vyučování, logopedická péče a doplňovací hodina určená k doplnění či opakování učiva, které žáci nezvládli nebo s ním měli potíže. (Kubíče, Kubíčová, 1997) Celkově je výuka zaměřena více na praktickou stránku učiva, neocenitelnou úlohu má asistent učitele, který je v hodinách učiteli po ruce, individuálně se věnuje žákům a pomáhá jim zvládnout zadané úkoly přiměřeně jejich tempu. 17

16 8.2. Pomocná škola Podle 33 zák. 28/1984 Sb. vychovává a vzdělává pomocná škola obtížně vzdělavatelné žáky s takovými nedostatky rozumového vývoje, pro které se nemohou vzdělávat ani ve zvláštní škole, avšak jsou schopni osvojit si alespoň některé prvky vzdělání - zaměřené především na vypěstování návyků sebeobsluhy, osobní hygieny a na rozvíjení přiměřených poznatků a pracovních dovedností s předměty denní potřeby. Pomocná škola má 10 ročníků. Pomocná škola má připravit žáky pro zapojení se do praktického života, důraz je kladen na výchovnou oblast, především na rozvoj smyslové, rozumové, pracovní složky. Žáci si osvojují základy vzdělání trivium, absolvent pomocné školy by měl být schopen přečíst jednoduchý text, zvládnout přepis jednoduchého textu a základy počítání do 100. Zvýšená hodinová dotace pracovního vyučování umožňuje připravit žáky na systematickou práci, kterou později mohou vykonávat např. v chráněných dílnách. (Kubíče, Kubíčová, 1998) Součástí výuky v pomocné škole jsou nácviky sebeobsluhy, učení se pracím v domácnosti, pěstitelským pracím, práce s drobným materiálem, práce se dřevem a papírem, výtvarná výchova, práce v dílně, montážní a demontážní práce, péče o zevnějšek a okolní prostředí apod. (Švarcová, 1996) Žákům se závažným mentálním postižením, pro které se nemohou vzdělávat ani ve zvláštní či pomocné škole, jsou určeny rehabilitační třídy pomocné školy. Zde si v přizpůsobených podmínkách osvojují alespoň základní znalosti, dovednosti a návyky k rozvoji jejich motoriky, nalezení vhodné formy komunikace s okolím a umožnění částečné soběstačnosti. (Krejčířová, 2002) 8.3. Praktická škola Podle 32a zák. 28/1984 Sb. připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností, příprava trvá 1-3 roky. 3letá připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností se zaměřením odpovídajícím jednotlivým skupinám povolání nebo se zaměřením na vedení 18

17 domácnosti; přednostně jsou přijímáni žáci, kteří ukončili zvláštní školu a žáci, kteří ukončili docházku v nižším než 9. ročníku zvláštní školy (jen v odůvodněných případech žáky, kteří neukončili úspěšně 9. roč. základní školy) 2letá připravuje žáky pro získání základních dovedností pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Mnohdy se uplatní v profesích, které trvale vykazují nedostatek pracovníků pro jednotvárnost a malou podnětnost vykonávaných činností, např. pomocný kuchař/ka, pomocný zdravotnický pracovník/ce, pomocný pracovník/ce v zahradnictví. (Švarcová, 1996) 1letá připravuje žáky pro výkon jednoduchých konkrétních činností (podle regionálních potřeb) a je určena také absolventům pomocných škol. Mentálně postižení s 1letou praktickou profesní přípravou zpravidla nacházejí uplatnění v chráněných pracovištích nebo také v zařízeních sociální péče (domovy důchodců, ÚSP), školství (mateřské, speciální školy) a zdravotnických zařízeních, kde mají pro lidi s těžším mentálním postižením pochopení a lépe s nimi komunikují. Nejčastěji vykonávají pomocné práce spojené s úklidem, pomoc ve školních či ústavních kuchyních, na zahradách apod. (Švarcová, 2000) Praktická škola s 2letou a 1letou p přípravou přijímá žáky, kteří splnili povinnou docházku na zvláštní nebo pomocné škole Odborné učiliště Podle 32 zák. 28/1984 Sb. poskytuje odbornou přípravu v učebních oborech s upravenými učebními plány. Připravuje tak pro výkon povolání odpovídajícímu příslušnému učebnímu oboru, příprava trvá 2-3 roky, ukončuje se závěrečnou zkouškou, dokladem o absolvování je výuční list. Odborné učiliště může též poskytovat přípravu pro výkon jednoduchých činností žáků, kteří jsou schopni samostatně pracovat, ale jejichž pracovní a společenské uplatnění musí být řízeno jinými osobami. Tato příprava trvá 1 rok, uskutečňuje se v samostatné třídě odborného učiliště a neukončuje se výučním listem, ale pouze vydáním vysvědčení. Na odborné učiliště mohou být přijati žáci, kteří ukončili 9. ročník zvláštní školy. 19

18 Odborná učiliště jsou zaměřena nejčastěji na řemeslnou výrobu (sklářství, strojní práce, keramická, kožedělná, dřevařská výroba), potravinářskou (cukrářská, pekařská práce), zemědělské, stavební práce (zedník, malíř, pokrývač, podlahář, zámečník), práce ve zdravotnictví apod. (Langer, 1996) 8.5. Úloha speciálně pedagogické poradny V oblasti profesní orientace a pracovního zařazení mládeže s mentálním postižením do povolání sehrává důležitou úlohu SPP (speciálně pedagogická poradna). Zabývá se především těmito okruhy činností (Langer, 1996, str ): - vypracování návrhu na správné zařazení do škol, učilišť a ústavů (tj. poradna průběžně sleduje žáky ve zvláštních školách, odborných učilištích prostřednictvím výchovných poradců, mistrů, učitelů; v úvahu bere také rodinnou anamnézu) - pomoc výchovným poradcům na školách při diagnostikování a výchovném vedení z hlediska profesní orientace - zpracování statistických údajů o osobách zařazených do různých povolání a jejich následné sledování z hlediska vhodnosti zařazení - plní náborové plány do odborných učilišť a do pomocných prací - spolupracují s výrobními podniky, dorostovými lékaři a odbory sociální péče - pořádají besedy s mistry a pracovníky přicházejícími do styku s mentálně postiženými - zjišťují pracovní náplň (profesiogramy) různých prací a oborů, které by mohly být vhodné také pro lidi s mentálním handicapem - vedou seznamy různých povolání jak pro normální, tak pro zdravotně postiženou mládež - ve spolupráci s výchovnými poradci provádí propagaci pracovních možností v podnicích a regionech 20

19 9. PŘEDPRACOVNÍ PŘÍPRAVA Zařazení mentálně postiženého člověka do pracovní činnosti předchází dlouhodobější příprava konkrétního uchazeče na práci, zaměřuje se především na následující oblasti: - mapování a stanovení cílů člověka s mentálním postižením - podpora volby a podporování klienta v jeho vlastním životě - zvýšení respektu - chráněné bydlení jako předstupeň pracovního uplatnění - posílení participace klienta v životě komunity - zvládání vlastní domácnosti a bydlení - hospodaření s penězi - orientace v čase a prostoru, v dopravních prostředcích a MHD - učení sebeobsluze - komunikační dovednosti - schopnost využití běžných i speciálních služeb - příprava na možnou krizovou situaci (modelové situace, spolupráce s policií) - organizace času - zařazení do tranzitního programu (ÚSP Klíč, 2005, in: VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami) 10. TRANZITNÍ PROGRAM Tranzitní program je určen pro budoucí absolventy pomocných, praktických aj. speciálních škol, u kterých je předpoklad, že budou po ukončení studia potřebovat individuální podporu, aby byli schopni si najít a udržet vhodné zaměstnání na otevřeném trhu práce. (Mesada Písek, 2005, dostupné z: Tranzit se zaměřuje na pracovní integraci, tj. podporuje samostatný způsob života lidí s mentálním handicapem. Pracovní integrace jim tak dává možnost stát se finančně nezávislým na svém okolí nebo alespoň být závislým v menší míře, z pohledu sociálního být přijat za platného člena komunity. (Máme otevřeno, 2004, dostupné z: 21

20 Cílem programu je pomoci při přechodu ze školy do práce mladým lidem s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž věkový průměr je kolem 20 let. Po ukončení školy je pro tyto mladé lidi obtížné se pracovně zařadit - většinou odchází do stacionářů či ústavů nebo zůstávali doma (Spolu Olomouc, 2003, dostupné z: Základem tranzitního programu je individuální praxe na pracovištích běžných subjektů otevřeného trhu práce. Probíhá jednou až třikrát týdně za podpory pracovního asistenta - s cílem získat po ukončení školy odpovídající místo pro účastníka programu. (Valenta, Müller, 2003, str. 266) Praxe jsou bezplatné a žáci mohou praktikovat i ve více firmách. Pracovní asistent dohlíží na to, že práce bude odvedena v potřebné míře a kvalitě a v prvních fázích pomáhá mladému člověku s postižením adaptovat se na nové prostředí.(spolu Olomouc, 2003, dostupné z:http://www.volny.cz/spolu) Program také umožňuje získat znalosti a dovednosti, které jsou potřebné pro získání a udržení si práce v nechráněných podmínkách, tj. u běžných zaměstnavatelů. (Máme otevřeno, 2004, dostupné z: Účastník tranzitního programu se učí např. těmto dovednostem: 1. Vytipovat vhodné pracovní místo odpovídající jeho schopnostem 2. Vyhledat vytipované pracovní místo (v inzerátech, na internetových stránkách, úřadech práce aj.) a posoudit důvěryhodnost inzerátu 3. Umět odpovědět na inzerát, tj. - zatelefonovat na inzerát + získat informace ohledně nabízené práce - domluvit si schůzku 4. Napsat svůj životopis 5. Připravit se na pohovor se zaměstnavatelem 6. Získat základní znalosti pracovně-právních vztahů (např. co to je smlouva, pracovní náplň), ale také kam se obrátit v případě, že se mi práce nedaří, něčemu nerozumím apod. Pracovní asistent pomáhá MP v rámci tréninku pracovních dovedností zvládnout požadované úkoly, získat pracovní návyky a začlenit se do pracovního 22

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 12. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel s mentálním postižením Nezaměstnaní lidé s mentálním postižením představují skupinu uživatelů, kteří se v okolním světě orientují obtížněji než

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA V KONTEXTU KOMPLEXNÍ REHABILITACE ANEB JAK JSME SE TO UČILI Jan König Jan.Konig@ergoaktiv.cz Alice Dubnová Alice.Dubnova@ergoaktiv.cz OBSAH Co jsou ta tréninková místa Proč je

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

VZDĚLÁVACÍ METODIKA. Prevence v osobním životě. Projekt "Rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců výrobního družstva Drutěva Praha" reg.č.

VZDĚLÁVACÍ METODIKA. Prevence v osobním životě. Projekt Rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců výrobního družstva Drutěva Praha reg.č. Motto: Chceme-li se zlepšovat v umění jednat s lidmi, zvládat své emoce, stresy, strachy a konflikty, musíme přijmout skutečnost, že je to celoživotní výzva. Učme se od každého, s kým se denně potkáváme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.12 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Priorita 1 Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Opatření 1.4. Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením Udržení a rozšíření

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

K PROBLEMATICE INTEGRACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ

K PROBLEMATICE INTEGRACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ Školy pro mládež zrakově postiženou K PROBLEMATICE INTEGRACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ Alena Keblovd Základním požadavkem při realizaci integrace zrakové postiženého jedince je, aby celý jeho vývoj a všechna

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dominika Linhartová pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 OZP Osobami se zdravotním postižením (OZP) jsou podle

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více