Rada národních geoparků. Sborník z 3. Konference Národních geoparků České republiky Chrudim, Národní geopark Železné hory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada národních geoparků. Sborník z 3. Konference Národních geoparků České republiky Chrudim, 22.5.2015. Národní geopark Železné hory"

Transkript

1 Rada národních geoparků Sborník z 3. Konference Národních geoparků České republiky Chrudim, Národní geopark Železné hory

2 Úvodní slovo Předkládaný sborník vznikl u příležitosti konání 3. ročníku Konference národních geoparků, která proběhla 22. května 2015 v Chrudimi. Konference geoparků je akce jak pro odborníky, tak i zájemce z řad veřejnosti a je každoročně pořádána vybraným národním či kandidátským geoparkem. V roce 2015 byl tímto subjektem Národní geopark Železné hory. Konference si klade za cíl umožnit setkání jednotlivých představitelů národních, kandidátských i vznikajících geoparků a Rady národních geoparků se zástupci místních samospráv, odborné veřejnosti i zainteresovaných subjektů působících na území jednotlivých geoparků i mimo ně a to v celé České republice. Konference zároveň otevírá prostor k diskuzi nad vybranými tématy, které se týkají poslání a aktivit geoparků, prezentace a sdílení nových zkušeností. Za hlavní téma 3. ročníku Konference národních geoparků bylo zvoleno téma Interpretace geověd v praxi ; které se dále dělí na tři části: Prezentace geověd v plenéru, Vzdělávání v geovědách a Spolupráce s místními aktéry s důrazem na geoprodukty. Cílem tedy bylo ukázat dobré příklady prezentace geovědních poznatků laické i odborné veřejnosti, zájmovým skupinám i jednotlivcům. Součástí sborníku jsou abstrakty nebo celé prezentované příspěvky. Dále zde najdete posterové prezentace a další vybrané příspěvky, které souvisí s tématem konference. S vřelými pozdravy a s poděkováním za Vaši inspirativní činnost RNDr. Daniel Smutek ředitel Národního geoparku Železné hory 1

3 Obsah Abstrakty prezentovaných příspěvků Kala, L.: Vyhodnocování návštěvnosti geologický atraktivit.4 Kučová, V.: Památkové zóny a geologické dědictví... 5 Ptáčková, T.: Návštěvnické středisko Vodní dům interpretace přírody evropsky významné lokality Želivka...7 Hospodková, S.: Spolupráce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR s Národním geoparkem Železné hory 9 Chrobak, A., Wójcik, J.: Geosites in the Podhale region (Southern Poland) Valorisation and Economic potencial Bajer, A.: Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu...14 Mrázová, L.: Paměť krajiny..15 Rajcsányi, O.: Hrad Rotštejn a Klokočské skály - příklad dobré praxe 16 Hlubučková, H.T.: Sestav si svůj geopark 17 Kadlec, J.: Geoprůvodce pro cyklisty: Na bicyklu za geologickými zajímavostmi okolí Votic..19 Vitáloš, J.: Permonícka Venuša Doucek, J.: Geoturistické programy Národního geoparku Železné hory..21 Holzförster, F.: GEO-Zentrum an der KTB from the KTB Deep Drilling Site ( ) to a modern geoscience outreach center 22 Řídkošil, T.: Interpretace a popularizace geologických věd v Geoparku Český ráj..24 Loskot, J., Tvrdý, J.: Geotagging v Národním geoparku Egeria - hodnocení návštěvnosti geotras za první rok provozu Geherová, G.: Geopark Jeseníky Geologické dědictví pod širou oblohou Posterové a další příspěvky

4 Sokol, Ľ., Melichar, R.: Inovativní přístup k mapovacímu kurzu PřF MU tvorba elektronických map v prostředí ArcGIS Marhanský, T., Sokol, Ľ., Melichar R.: Geopark jako architektonický prvek v historickém areálu města...34 Marhanský, T., Melichar R.: Elektronické zkoušení strukturní geologie na PřF MU 38 Tvrdý, J.: Národní geopark Egeria celosvětově významné území mineralogických výzkumů 41 Seznam účastníků konference kontakty..42 3

5 Abstrakty prezentovaných příspěvků 4

6 Vyhodnocování návštěvnosti geologických atraktivit Luboš Kala Nadace Partnerství Abstrakt: S turistickými atraktivitami, včetně geologických, je neodmyslitelně spjata jejich návštěvnost. Ať už se jedná o výstavu, informační panel nebo naučnou stezku, očekávají jejich tvůrci, že přilákají pozornost co největšího počtu návštěvníků. Podobně je to s označením geopark, které příslušnému regionu přináší značku výjimečnosti a klade si za cíl zvýšení počtu turistů v oblasti. Jak se daří daný cíl naplnit? Na tuto otázku odpovídají různé způsoby a techniky měření návštěvnosti pro interiéry a exteriéry. Jejich paleta je velmi pestrá a sahá od evidence prodaných vstupenek až po sčítání pomocí automatických sčítačů. Pomocí krátkodobých i dlouhodobých statistik návštěvnosti lze vyhodnocovat efektivnost investovaného úsilí i propagace, faktory ovlivňující návštěvnost a dlouhodobé trendy. Klíčová slova: turistika, atraktivita, geopark, návštěvnost, efektivnost Cíl příspěvku: V rámci příspěvku budou představeny různé způsoby měření návštěvnosti a následná práce s daty, včetně konkrétních příkladů. Kontakt: Luboš Kala Nadace Partnerství Údolní 33, Brno, 5

7 Krajinné památkové zóny a geologické dědictví Věra Kučová Národní památkový ústav Abstrakt: Česká republika je zcela jedinečným ostrovem nejrůznějších typů krajin uprostřed Evropy. Geoparky mohou velmi dobře doplňovat síť na historii bohatých, vizuálně atraktivních a harmonických částí kulturní krajiny, které má ve svém zájmu obor památkové péče. Náš první světový geopark pod záštitou UNESCO, tj. Český ráj, má -kromě skalních městjako jeden ze symbolů hrad a krajinnou dominantu Trosky; i dalšími jednoznačně kulturními atraktivitami jsou Hrubý Rozhozec, Kost, Pařez, Kumburk, Frýdštejn a mnoho menších stavebních památek, jejichž základem jsou konstrukce z kamene. CHKO Český ráj, jako jedna z nejstarších CHKO v ČR vůbec, vznikala v době, kdy obory památkové péče a ochrany přírody byly ve společném resortu (tehdy MK). Nebylo účelné a ani zvykem uvažovat o jiné kategorii ochrany širší krajiny. Obdobně pro další CHKO (a nyní i geoparky) jsou stavební památky z kamene velmi významnými součástmi obrazu území a v neposlední řadě významovými body, kde se koncentruje část návštěvnických i interpretačních aktivit. Ve všech geoparcích lze nalézt významné stavební památky s tématem geověd přímo spojené. Obor památkové péče začal na základě tehdy nového zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, od 90. let 20. století připravovat a prohlašovat památkové zóny krajinného typu, které doplnily starší a známější památková území typu městské/vesnické/archeologické památkové rezervace. Zjednodušeně se nazývají krajinné památkové zóny (KPZ) a příspěvek na konferenci tento typ chráněných území stručně vysvětlí v kontextu geoparků a možného vzájemného obohacení v oblasti edukace o hodnotách území 1. Nejpočetnější skupinou v KPZ jsou tzv. komponované krajiny, vážící na některou významnou šlechtickou rezidenci, a to obvykle i v krajinách plošších, které byly takto obohaceny záměrně koncipovanými prostorovými vztahy významných architektur, ale i drobných staveb nebo i akcentů v podobě cílené práce s výsadbami stromořadí, alejemi, či naopak průseky v lesních masívech. Rovinný je Lednicko-valtický areál s transformací meandrů Dyje, atraktivní jsou i mírně zvlněné, ale otevřené krajiny, organizované výraznými alejemi a dominantami na kopcích (Libějovicko-Lomecko) Početné jsou památkovou péčí chráněné krajiny i v morfologicky dynamičtějším území, upravované v souvislosti k proměnou hradních center panství, jež se proměňovala na pohodlnější rezidence a současně s tím probíhala alespoň dílčí úprava navazující krajiny. 1 Uvedený zákon obecně umožnil vyhlašovat i památkové zóny městské a vesnické, ale to není předmětem příspěvku. 6

8 Specifické KPZ byly v roce 2014 vyhlášeny v Krušnohoří - což je jediné hraniční horské pásmo v ČR bez CHKO. Poškozené lesní porosty kvůli kyselým dešťům možná ovlivnily pohled na typické atributy CHKO, geotop zde nebyl zdůrazňován. Nastává to až v poslední době, kdy část Krušnohoří v Karlovarském kraji spadá do Česko-bavorského geoparku. V závěru příspěvku se logicky krátce více zastavím v CHKO Železné hory, jehož území včetně stejnojmenného geoparku je tematicky i plošně prolíná a v interpretaci hodnot tedy doplňuje s méně známou a plošně méně rozsáhlou KPZ Slavicko-Slatiňansko. Kontakt: Ing. arch. Věra Kučová Národní památkový ústav Praha, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1 7

9 Návštěvnické středisko Vodní dům interpretace přírody evropsky významné lokality Želivka Tereza Ptáčková Český svaz ochránců přírody Vlašim Abstrakt: Příspěvek představí účastníkům konference národních geoparků v Chrudimi projekt Vodního domu - návštěvnického střediska evropsky významné lokality Želivka. Shrne dosavadní historii projektu, na kterém Český svaz ochránců přírody Vlašim pracuje od roku 2008, fázi, ve které se Vodní dům nachází nyní a nastíní plány do budoucna. Uvede témata, která bude expozice Vodního domu návštěvníkům prezentovat (voda jako biotop, pitná voda, přírodní zajímavosti v okolí vodní nádrže Švihov) a ukáže, jakými prostředky budou tato témata interpretována. Pomocí obrazových materiálů vizualizací Vodního domu, plánu areálu, půdorysu expozice a fotografií z výstavby získají posluchači podrobné informace o tom, co Vodní dům svým návštěvníkům nabídne. Příspěvek seznámí posluchače také se způsobem financování projektu, a to jak výstavby, tak budoucího provozu. Kontakt: Mgr. Tereza Ptáčková Český svaz ochránců přírody Vlašim Pláteníkova 264, Vlašim 8

10 Spolupráce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR s Národním geoparkem Železné hory Soňa Hospodková AOPK ČR, regionální pracoviště Východní Čechy Abstrakt: Chráněná krajinná oblast Železné hory zaujímá jednu třetinu plochy Národního geoparku Železné hory. Několik maloplošných zvláště chráněných území v rámci CHKO má jako předmět ochrany geologický fenomén. Pestré geologické utváření území podmiňuje i rozmanitost přírodních složek CHKO. Proto se AOPK ČR v úzké spolupráci s národním geoparkem Železné hory snaží přibližovat krásu neživé přírody široké veřejnosti. V příspěvku budou představeny dva významné projekty návštěvnické infrastruktury, jejichž investorem byla na území národního geoparku AOPK ČR. Za pomyslný start spolupráce lze jistě považovat vybudování první naučné geologické cyklostezky v České republice MAGMA. Zásadní význam pro prezentaci geologických fenoménů má letos ukončený projekt Železné hory geologicky významná oblast, který byl spolufinancován z prostředků Operačního programu Životní prostředí. Úvod: Název oblasti Železné hory napovídá, že zdejší krajina je velmi propojena s těžbou rud a hornin. Již za dob Keltů se zde těžilo železo, později byla významná těžba stavebního kamene v okolí Nasavrcka, Trhovokamenicka a Skutečska. V obci Lukavice existovala nejstarší a největší továrna na výrobu kyseliny sírové v České republice a mohli bychom jmenovat další oblasti, do kterých těžba nerostných surovin nějak zasáhla. Pestrost geologické stavby a proměnlivý reliéf krajiny, které podpořily vznik rozdílných rostlinných i živočišných společenstev, byly jedním z hlavních předpokladů pro vyhlášení chráněné krajinné oblasti Železné hory (CHKO). Byla vyhlášena v roce 1991 a svou rozlohou 284 km 2 zasahuje do centrální části Železných hor. Hlavní dominantu tvoří železnohorský hřbet, který se zvedá u Podhořan a táhne se ke Ždírci nad Doubravou. Nejcennější partie jsou chráněny ve 24 maloplošných zvláště chráněných územích. Část z nich má jako jeden z předmětů ochrany geologický útvar. Jedná se o přírodní rezervace Údolí Doubravy, Krkanka, Strádovské peklo, Spálava či národní přírodní rezervaci Lichnice Kaňkovy hory. Přírodní památka Na Skalách byla vyhlášena z důvodu ochrany pozůstatků příbojových zón druhohorního moře. Vlivem významných geologů, kteří působili a působí v Železných horách, pana Dr. Vodičky, pana RNDr. Jiřího Hrušky a pana RNDr. Daniela Smutka, byly a jsou odhalovány další a další, veřejnosti neznámé geologické fenomény. Vyvstala zde potřeba poukázat na význam Železných hor, nejen z pohledu rostlin a živočichů, ale také z pohledu neživé přírody. 9

11 MAGMA (MAlebný Geologický MAglajz) První naučná geologická cyklostezka České republiky byla vybudována ve spolupráci Správy CHKO Železné hory a společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o.. Stezka je vedena mezi městy Chrudim a Hlinsko. Na trase dlouhé 56 km je umístěno 8 zastavení (Píšťovy, Rabštejnská Lhota, Škrovád, Lukavice, Křižanovice, Nasavrky, Horní Bradlo, Srní). [1] Jednotlivá zastavení poukazují na geologickou rozmanitost Železných hor. Návštěvník je prostřednictvím naučných tabulí vtažen do období druhohor, kdy se zde vlnilo moře. Po ujetí pár kilometrů zavede stezka turistu do obce Lukavice, kde bývala na přelomu 18. a 19. století největší továrna na výrobu kyseliny sírové v Čechách (Obr. č. 1), kousek opodál se dozví, jak vzniká žulová kostka. Obr. č. 1 a 2: Umístění staré a nové informační cedule Lukavice (Foto: S. Hospodková) V roce 2013 byla cyklostezka opravena. Oprava byla financována z prostředků AOPK ČR z projektu Návštěvnická infrastruktura. Zhotovitelem byla společnost Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o.. V rámci opravy byla provedena výměna dožilých dřevěných panelů a aktualizace grafické stránky všech cedulí, tak aby odpovídala současným trendům v oblasti tvorby informačních materiálů (Obr. č. 1 a 2). Jelikož oprava stezky proběhla již v době existence národního geoparku, byla zde snaha sjednotit barevně grafickou podobu cedulí s logem geoparku (jednotlivé barvy. Název stezky byl tedy na jednotlivých informačních panelech 10

12 vsazen do rámečku, který nese barvu geologické éry, ze které pochází geologický fenomén prezentovaný na dané lokalitě. Návštěvník tak na první pohled zjistí, že pískovce ve Škrovádě jsou ze stejné geologické éry jako opuky z Přibylova. ŽELEZNÉ HORY GEOLOGICKY VÝZNAMNÁ OBLAST Koncem roku 2014 dokončila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR realizaci projektu Železné hory- geologicky významná oblast spolufinancovaného z prostředků Operačního programu Životní prostředí. Projekt seznamuje návštěvníky s mimořádně různorodou a zajímavou geologií Železných hor. Jeho kostrou je pět informačních stanovišť v podobě vzdušných dřevostaveb (Obr. č. 3) s tematickou náplní STAROHORY, PRVOHORY, DRUHOHORY, HLUBINNÉ VYVŘELINY a HYDROGEOLOGIE. Stanoviště se nacházejí v Nasavrkách, ve Vápenném Podole, u zříceniny hradu Lichnice, na návrší ve Štěpánově u Skutče a v Podlažicích. Před dřevostavbami jsou venkovní expozice horninových bloků, na kterých je pro zdůraznění minerální stavby, struktury a textury horniny vyleštěna část plochy. Z informačních tabulí uvnitř objektů se lze dozvědět více o daném tématu včetně odkazů na blízké lokality. [2] Obr. č. 3: Bezobslužné informační stanovitě Štěpánov (Foto: S. Hospodková) Těchto navazujících lokalit je celkem 34, každá s informační tabulí poutavě přibližující konkrétní geologický jev (Obr. č. 4). Návštěvník se dočte, kde se tu Železné hory vzaly, kolik je zaplavilo moří, kde bouřily sopky, kde se těží žuly, rudy či nerudy. Uvidí také fotografie zkamenělin, zajímavých hornin a minerálů. [2] 11

13 Obr. č. 4: Informační cedule umístěné ve středu obce Chrtíky (Foto: S. Hospodková) Na některých místech byly v opuštěných lomech zpřístupněny reprezentativní skalní výchozy (Obr. č. 5), na několika význačných skalách jsou instalovány nerezové tabulky s názvem horniny. Obr. č. 5: Vyčištěná část lomu Lipoltice (Foto: S. Hospodková) Proběhla i rekonstrukce naučné stezky Údolí Doubravy. Narušené úseky stezky jsou nově zpevněny kamennou rovnaninou, či zásypem. S cílem zlepšit schůdnost stezky byly opraveny či vybudovány kamenné a ocelové schody, lávky a zábradlí.mezi Horním mlýnem 12

14 u Chotěboře a obcí Bílek bylo osazeno 11 informačních tabulí, přibližujících přírodní zajímavosti a krásy této přírodní rezervace. [2] Součástí projektu bylo vytvoření propagačních materiálů, které informují veřejnost o realizovaném projektu a o konkrétních tématech projektu. Byla vyhotovena mapa s vyznačením všech geotopů projektu, dále byly vytvořeny dobové pohlednice z lokalit bezobslužných informačních stanovišť. Na webových stránkách AOPK ČR (http://www.nature.cz/) a Národního geoparku Železné hory (http://www.geoparkzh.cz/cs/) je umístěn odkaz na webové stránky projektu Železné hory geologicky významná oblast, po jehož otevření si zájemce může vyhledat podrobnější informace k jednotlivým geotopům projektu. Závěr: Spolupráce AOPK ČR, chráněné krajinné oblasti Železné hory a společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. (nositel certifikátu Národního geoparku Železné hory) úspěšně trvá již řadu let. Je postavena na vzájemném respektování názorů obou stran a sleduje společný cíl seznámit veřejnost s pestrým geologickým utvářením Železných hor. Díky tomu mohly vzniknout výše zmíněné projekty MAGMA a Železné hory geologicky významná oblast. Spolupráce obou subjektů probíhá i nadále. AOPK ČR a Národní geopark Železné hory byly přizváni k tvorbě venkovní expozice projektu výukového a návštěvnického centra Podhůra. Reference: [1] Ženka J. (2012): Železné hory.net [online], dostupné na WWW: staženo ze dne [2] Peřina V. (2015): Splněný sen geologů v Železných horách, Nasavrcký zpravodaj 1/2015, MÚ Nasavrky, str.9 Kontakt: Mgr. Soňa Hospodková, AOPK ČR, Regionální pracoviště Východní Čechy Náměstí 317, Nasavrky Mail: 13

15 Geosites in the Podhale region (Southern Poland) Valorisation and Economic potencial Anna Chrobak, Jadwiga Wójcik Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography Abstract: In the age of the big interesting of inanimate nature and qualified tourism the geotourism is the perfect way to provide tourists to the active contact with a nature. The most diversity areas with a plenty of geosites are located in the mountain regions. Geological outcrops, interesting riverbeds, relief of water valleys, gorges, etc. can be found there. Podhale is the highland region located in southern part of Poland, on the north from the Tatra Mountains. Tatra Mountains are the top tourist destination in Poland. In cities (Zakopane and Nowy Targ) and villages located in Podhale Region there are a lot of accommodation possibilities, restaurants with local food and many tourist attractions like thermal waterparks, ski slopes, bicycle trails, horse riding, etc. Podhale Region has also amazing landscapes, georges, outcrops, river valleys and more interesting places which can be used in geotourism. Authors suggest over 30 new geosites in this area. All of this geosites was valoristed by Fassoulas valorisation method. The results of this valorisation can define the educational, economical and potential of use values. The increase number of tourists in the Podhale Region may additionally provide numerous tangible benefits in the future, including sustainable tourism, less congestion in the Tatra Mountains, more economy diversity and new job opportunities. Kontakt: Anna Chrobak, Jadwiga Wójcik Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography ul. Podchorążych 2, Kraków, 14

16 Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu Aleš Bajer Ústav geologie a pedologie LDF, Mendelova univerzita v Brně Abstrakt: Geopedagogika je relativně novým pojmem na poli environmentálního vzdělávání. Jejím cílem je vytváření vztahu jednotlivců ke konkrétnímu místu či regionu, tedy vztahu k rodné hroudě a tím výrazně zvyšuje ekologické povědomí dětí a mládeže. Což se zpětně může pozitivně odrážet i směrem ke starší generaci. Geopedagogika je inovativní v tom, že do procesu seznámení se s přírodou a její ochrany vkládá prvek tzv. neživé přírody. Geopedagogika není zaměřena jen na geologii, ale naopak se snaží o propojení geologie, pedologie, geomorfologie v konkrétní kulturní krajině. V souvislosti s vývojem dítěte je třeba aplikovat při výuce různé metody. Obecně lze hovořit o 3 stupních, a to předškolním stupni, prvním stupni základní školy a druhém stupni základní školy. Na každý stupeň jsou navázány konkrétní didaktické nástroje a časová kapacita. U dětí předškolního věku je kladen důraz na zprostředkování vjemů na konkrétních lokalitách, bez systematické výuky, vše formou her a příběhů. U dětí prvního stupně základní školy, po pobytu v přírodě, kde se zapojují jednoduché výukové formy, následuje výuka v učebně zaměřená na základní vlastnosti hornin a minerálů, formou jednoduchých pokusů a příběhů. Pro žáky druhého stupně základních škol jsou již vhodné náročnější výukové formy zahrnující pobyt v přírodě a výuku v učebně s komplexním přístupem k tématu s možností vícedenních tematických aktivit. Obecně platí, že nejlepší formou předávání informací a interpretace je příběh. Nabídnout dětem možnost seznámit se svým přírodním okolím a ukázat cestu formou konkrétních praktických ukázek a příběhů je základním smyslem geopedagogiky. V příspěvku budou představeny konkrétní příklady možné realizace. Klíčová slova: Geopedagogika, vzdělávací metody, terénní výuka, interpretace Kontakt: Assoc. Prof. Aleš Bajer, Ph.D. Ústav geologie a pedologie LDF, Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 3, Brno, Czech Republic 15

17 Paměť krajiny Lenka Mrázová Geopark Ralsko o.p.s Abstrakt: Jak oživit paměť krajiny v území, které prošlo během dvacátého století dvojím vysídlením a kde zcela zmizela původní struktura kulturní krajiny pod pásy tanků? Uplynulo dvacet let od chvíle, kdy vojáci území opustili a přírody si jej vzala zpět. Člověk zatím váhá, neví, co s ním. Je to krajina kulturní, divoká nebo zdivočelá? Co se můžeme z paměti krajiny naučit a hlavně, jak se k ní dostat? Potřebujeme znovu informace o složce abiotické, biotické i kulturní, které vytvářejí jednotlivé vrstvy paměti krajiny. A tyto informace potřebujeme nejen získat, ale také sdílet s lidmi, kteří v krajině žijí nebo ji navštíví. To je cesta k oživení paměti krajiny. A jen systém, který může čerpat informace a zkušenosti ze své historie, se dokáže zdravě vyvíjet v naší terminologii trvale udržitelně. Bez minulosti není budoucnosti. Jak oživit paměť krajiny aneb jak se o to pokoušíme v Geoparku Ralsko: a) Mezigeneračně zapojujeme pamětníky (projekt místních průvodců, plánování interpretace) i školáky (projektové vyučování Junior Ranger) b) Interkulturně zapojujeme bývalé německé usedlíky, spolupracujeme se Saskem, ale snažíme se přinést zkušenosti širšího mezinárodního kontextu (bývalé vojenské prostory či prostory po těžbě - DE, PL, geoparky Norsko, Sasko, Švýcarsko) c) Interdisciplinárně shromažďujeme data z různých vědních oborů (geologie a geomorfologie, krajinná ekologie, sociální ekologie, kulturní historie ad.) d) Mezisektorově zapojujeme různé typy institucí (NNO, samosprávy, podnikatelé, státní orgány ochrany přírody, vlastníci pozemků) a snažíme se, aby naše poznatky měly dopad na regionální rozvoj, tvorbu koncepčních dokumentů i na projektové záměry podnikatelů všichni žijeme v jedné krajině Koncept geoparků má obrovskou výhodu, že není zaměřen jen na úzké pole ochrany přírody. V jeho kontextu dokážeme vidět krajinu jako dynamický systém v průběhu miliónů let. To je silný příběh, který stojí za to vyprávět. Kontakt: Mgr. Lenka Mrázová Geopark Ralsko o.p.s Sídlo: Kuřívody 701, Ralsko Korespondenční adresa: Pobřežní 78, Praha

18 Hrad Rotštejn a Klokočské skály - příklad dobré praxe Ondřej Rajcsányi Občanského sdružení Ochrana Klokočských skal Abstrakt: Geopark Český ráj, to je 700 km čtverečních velká mozaika geologického pokladu protkaná památkami lidového stavitelství, hrady, zámky, drobnými sakrálními památkami, kostely, kláštery...bez aktivní spolupráce neziskových organizací - tedy part nadšenců, kteří zdarma a ve svém volném čase likvidují skládky, opravují turistické stezky, opravují zříceniny hradů, sází stromky To vše by nemohli dělat bez aktivní spolupráce s obcemi. Příkladem dobré praxe je činnost spolku Ochrana Klokočských skal, který v širší oblasti Podkozákovska působí 27 let. Dobrovolníci pečují o 228 ha přírodní rezervace Klokočské skály, troje Boží muka, dvě kapličky a zříceninu hradu Rotštejn. Zároveň jsou pořadateli mnoha kulturních a vzdělávacích akcí. Klíčová slova: neziskové organizace, kulturní dědictví, prezentace, spolupráce s místní samosprávou Kontakt: Ondřej Rajcsányi Ochrana Klokočských skal, z.s Zelená cesta 1704, Turnov 17

19 Sestav si svůj geopark Hana Talli Hlubučková Nakladatelství Vega - L, Nymburk Abstrakt: Před 4lety byla vyhlášena ve spolupráci s Národním památkovým ústavem originální vzdělávací hra Sestav si svůj svět. Turisté, návštěvníci památek, rodiny s dětmi či školáci a studenti na výletech po celé České republice mají na stovkách míst k dispozici ojedinělý suvenýr magnetku s obrázkem ve tvaru puzzle, která již svým tvarem vybízí návštěvníka k jejich dalšímu sbírání a vytváření libovolného obrázku z magnetek ve tvaru puzzlí. Tuto obrazovou mapu si může kdykoliv libovolně doplňovat a zvětšovat. Podstatné je, že magnetka není jen nějaký suvenýr, ale na webových stránkách má každé místo svůj prostor s možností prokliků na weby příslušných míst, nechybí ani údaje o místě samém. Důležitá je i informace směrem ke zdravotně znevýhodněným, neboť na stránkách najdou i možnosti přístupnosti pro vozíčkáře, zrakově postižené V roce 2013 jsme přidali k existujícím kategoriím i kategorii Geoparky. V České republice se zatím jedná o Geopark Český ráj a to zatím v 9 druzích magnetek. Okamžitě po svém uvedení se o ně začala zajímat další nová početná skupina turistů, kteří kombinují návštěvy objektů a pobytem v přírodě a magnetky se staly vyhledávaným sběratelským předmětem. Objekty zapojené do hry potvrzují narůstající zájem nejen turistů, ale i místních obyvatel o tento produkt, který jim unikátní cestou přibližuje kulturní, přírodní i geologické bohatství jejich regionů. Od školního roku 2013/2014 probíhá na Základní škole v Mírové pod Kozákovem ve třídě paní učitelky Vyhlídkové pilotní projekt výuky regionální vlastivědy za přispění magnetek. Projekt je nazvaný Sestav si svůj třídní svět prolíná se téměř všemi předměty: čtením, psaním, prvoukou, základy PC, hudební i výtvarnou výchovou, pracovním vyučováním i tělesnou výchovou. Výsledkem projektu bude metodika výuky regionální vlastivědy na již existujícím produktu formou hry. Metodika bude dokončena za 3 roky, až děti dokončí 5. třídu. Na metodice spolupracujeme se studenty Pedagogické fakulty University Karlovy. V současné době se připravuje rozšíření této kategorie této na všechny evropské Geoparky desítky miliónů turistů, které tyto Geoparky navštěvují, se seznámí nejen s existencí, ale i činností Geoparků v jednotlivých zemích. Touto akcí Geoparky zároveň propagujeme a umožňujeme jejich prezentaci nejen v dané zemi i ale v celé Evropě. Klíčová slova: propagace regionu, přístupnost pro postižené, výuka vlastivědy 18

20 Kontakt: Hana Talli Hlubučková nakladatelství Vega - L, Nymburk Zelená cesta 1704, Turnov 19

21 Geoprůvodce pro cyklisty: Na bicyklu za geologickými zajímavostmi okolí Votic Jaroslav Kadlec Národní geopark Kraj blanických rytířů Abstrakt: Pod hlavičkou národního geoparku Kraj blanických rytířů byl připraven průvodce s trasami 10 výletů pro zájemce o geologii blízkého i vzdálenějšího okolí Votic. Délka tras se pohybuje mezi 25 a 98 km. Pět tras je naplánováno jako půldenní výlety, v případě zbylých pěti výletů je potřeba počítat s celodenním programem. Na začátku každé trasy je graf znázorňující převýšení celé cesty a pozici jednotlivých geologických zastavení. Následuje zjednodušená geologická mapka území s trasou a vyznačenými zastávkami. Vlastní popis výletů je rozdělen na úvodní část se všeobecným geologickým popisem trasy a část s detailnější charakteristikou jednotlivých zastavení, doplněnou fotografiemi geologických jevů. Průvodce je vybaven stručným slovníčkem použitých odborných termínů a zjednodušenou stratigrafickou tabulkou historie Země s vyznačením geologických událostí, které jsou v průvodci zmiňovány. Závěrečnou přílohou je přehledná mapa s různobarevně vyznačenými trasami všech výletů. Průvodce byl připraven za finanční podpory Středočeského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj. Kontakt: doc. RNDr. Jaroslav Kadlec Národní geopark Kraj blanických rytířů Bernolákova 1226, Praha

22 Permonícka Venuša Jana Kohoutová, Jiří Vitáloš Nezisková organizacia Barbora Abstrakt: UNIKÁTNY OBJAV PERMONÍCKÉHO OSÍDLENIA V OKOLÍ PEZINKA Dňa 30. februára 2014 sme pri bežných prácach na úprave terénu v okolí jednej z baní neďaleko Pezinka narazili na základy drobných kamenných stavieb. Po ich odkrytí a bližšom prieskume sa ukázalo, že sa ide o prvé objavené pozostatky permoníckej osady na území Slovenska z obdobia približne pred 21,5 tisíc rokmi. LOKALITU SME NAZVALI P1 Postupne boli odkryté základy niekoľkých domov a v nich ich alebo ich blízkom okolí sme objavili množstvo predmetov. Z nich mnohé sú naprosto unikátne a vypovedajú veľa o živote vtedajších obyvateľov. K najvzácnejšiemu objavu sa radí veľmi dobre zachovaná soška ženy s fúzami, ktorú sme nazvali PERMONÍCKA VENUŠA a ďalej nález 48 kusov zlatých mincí s výborne zachovalou razbou. O tieto a ďalšie nálezy sa s vami chceme podeliť. Dá sa predpokladať, že osada objavená v okolí P1 nie je v okolí miestnych baní jediná. Výskum bude pokračovať ešte v tomto roku a taktiež budúcom roku Kontakt: Jiří Vitáloš, Jana Kohoutová Nezisková organizacia Barbora Kukučínova 5, Pezinok 21

23 Geoturistické programy Národního geoparku Železné hory Jan Doucek Národní geopark Železné hory Abstrakt: Geoturismus je nový moderní směr cestovního ruchu, který prožívá ve světě překotný rozvoj. Tento rozvoj je spojen s rozvojem geoparků na různých úrovních. A proto je logické, že ani Národnímu geoparku Železné hory se tato nová vlna nevyhnula. Výhodou tohoto geoparku je fakt, že je zde návštěvník - geoturista schopen poznat téměř 700 milionů let starou geologickou historii planety Země během relativně krátké doby. Nepochybnou nutností rozvoje geoturismu je prvotní rozvoj tzv. geoturistické infrastruktury, tedy nabídky, kterou každý návštěvník může využívat. Národní geopark Železné hory udělal v tomto směru za poslední tři roky značný pokrok a vyjma tří geologických muzeí či expozic nabízí více než 60 zasíťovaných lokalit s minimálně jednou naučnou tabulí či jiným popularizačním a edukačním prvkem. Geoturista tak má v současné době skvělou možnost vytvořit si jedno či vícedenní geologický program bez nutnosti výkladu druhé osoby. Ruku v ruce s budováním infrastruktury je nutné vytvářet i tematické turistické balíčky pro různé zájmové skupiny, které doplňují stávající nabídku a vkládají přidanou hodnotu ve formě unikátního výkladu geoprůvodce. Tvorba těchto balíčků je také spojena s nutností nastavení ekonomiky, personálního zajištění a celkové administrace. Management Národního geoparku Železné hory zvolil v tomto případě cestu spolupráce s místní cestovní kanceláří, která se stará o administraci všech balíčků a zároveň poskytuje zákonem dané finanční i bezpečnostní záruky. Personální stránka je zajištěna ze strany geoparku, který si v průběhu roku 2014 proškolil 16 certifikovaných geoprůvodců, kteří mají právo lektorovat programy zajišťované geoparkem. V současné době jsou v geoparku připraveny 4 jednodenní vzdělávací programy pro minimálně 25 osob: Historií Země za dva dny, Putování za vodou, Jak vznikne dlažební kostka, Po stopách vápenictví. Dále je připraven speciální půldenní program pro dvě osoby: Letem kamenným světem. Cílovou skupinou pro jednodenní programy jsou především školní kolektivy, ale jakékoliv jiné zájmové skupiny. Programy lze samozřejmě i spojovat do vícedenní podoby. Kontakt: Mgr. Jan Doucek Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. U Vodárny 137, Chrudim

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Manuál pro učitele Kolektiv autorů 2010 www.czechtourism.cz/didaktika www.aholvos.cz Tato publikace byla vytvořena pro projekt

Více

v chráněných územích

v chráněných územích ŽIVOT A PODNIKÁNÍ v chráněných územích SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ze závěrečné konference k projektu Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí doplněný tématickými díly žáků základních škol na

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Výstup II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko 1. Situační analýza 2. Definování strategické vize rozvoje destinace

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Oponovaná výzkumná zpráva pro veřejnou správu a další zainteresované subjekty Ing. Martin Musil Ing. Kateřina

Více

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Krumlovia je projekt vzdělávacího městečka s mezinárodní universitou v areálu Vyšný v Českém Krumlově. Jeho součástí jsou vysoká,

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2014 ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ PETR PAVELČÍK VIKTOR TŘEBICKÝ Petr Pavelčík Viktor Třebický ZHODNOCENÍ REVITALIZACE

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 ANALYTICKÁ ČÁST (části A + B) Brno 2013 1 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM: Mgr.

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

LESU ZDAR 11/08. Chřadnutí jasanů nové poznatky Evropský týden lesů Boubínský prales nejznámější v Čechách Na Rychleby vystoupíte

LESU ZDAR 11/08. Chřadnutí jasanů nové poznatky Evropský týden lesů Boubínský prales nejznámější v Čechách Na Rychleby vystoupíte časopis lesníků a přátel lesa LESU ZDAR 11/08 Chřadnutí jasanů nové poznatky Evropský týden lesů Boubínský prales nejznámější v Čechách Na Rychleby vystoupíte 2 3 LESU ZDAR listopad 2008 obsah / editorial

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 0 1/2015 C I V I T A S P E R P O P U L I /VY S O K Á Š K O L A R E G I O N Á L N Í H O R O Z V O J E ÚVOD EDITORIAL Vážení čtenáři, přicházíme za Vámi s dalším ročníkem

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více