Rada národních geoparků. Sborník z 3. Konference Národních geoparků České republiky Chrudim, Národní geopark Železné hory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada národních geoparků. Sborník z 3. Konference Národních geoparků České republiky Chrudim, 22.5.2015. Národní geopark Železné hory"

Transkript

1 Rada národních geoparků Sborník z 3. Konference Národních geoparků České republiky Chrudim, Národní geopark Železné hory

2 Úvodní slovo Předkládaný sborník vznikl u příležitosti konání 3. ročníku Konference národních geoparků, která proběhla 22. května 2015 v Chrudimi. Konference geoparků je akce jak pro odborníky, tak i zájemce z řad veřejnosti a je každoročně pořádána vybraným národním či kandidátským geoparkem. V roce 2015 byl tímto subjektem Národní geopark Železné hory. Konference si klade za cíl umožnit setkání jednotlivých představitelů národních, kandidátských i vznikajících geoparků a Rady národních geoparků se zástupci místních samospráv, odborné veřejnosti i zainteresovaných subjektů působících na území jednotlivých geoparků i mimo ně a to v celé České republice. Konference zároveň otevírá prostor k diskuzi nad vybranými tématy, které se týkají poslání a aktivit geoparků, prezentace a sdílení nových zkušeností. Za hlavní téma 3. ročníku Konference národních geoparků bylo zvoleno téma Interpretace geověd v praxi ; které se dále dělí na tři části: Prezentace geověd v plenéru, Vzdělávání v geovědách a Spolupráce s místními aktéry s důrazem na geoprodukty. Cílem tedy bylo ukázat dobré příklady prezentace geovědních poznatků laické i odborné veřejnosti, zájmovým skupinám i jednotlivcům. Součástí sborníku jsou abstrakty nebo celé prezentované příspěvky. Dále zde najdete posterové prezentace a další vybrané příspěvky, které souvisí s tématem konference. S vřelými pozdravy a s poděkováním za Vaši inspirativní činnost RNDr. Daniel Smutek ředitel Národního geoparku Železné hory 1

3 Obsah Abstrakty prezentovaných příspěvků Kala, L.: Vyhodnocování návštěvnosti geologický atraktivit.4 Kučová, V.: Památkové zóny a geologické dědictví... 5 Ptáčková, T.: Návštěvnické středisko Vodní dům interpretace přírody evropsky významné lokality Želivka...7 Hospodková, S.: Spolupráce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR s Národním geoparkem Železné hory 9 Chrobak, A., Wójcik, J.: Geosites in the Podhale region (Southern Poland) Valorisation and Economic potencial Bajer, A.: Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu...14 Mrázová, L.: Paměť krajiny..15 Rajcsányi, O.: Hrad Rotštejn a Klokočské skály - příklad dobré praxe 16 Hlubučková, H.T.: Sestav si svůj geopark 17 Kadlec, J.: Geoprůvodce pro cyklisty: Na bicyklu za geologickými zajímavostmi okolí Votic..19 Vitáloš, J.: Permonícka Venuša Doucek, J.: Geoturistické programy Národního geoparku Železné hory..21 Holzförster, F.: GEO-Zentrum an der KTB from the KTB Deep Drilling Site ( ) to a modern geoscience outreach center 22 Řídkošil, T.: Interpretace a popularizace geologických věd v Geoparku Český ráj..24 Loskot, J., Tvrdý, J.: Geotagging v Národním geoparku Egeria - hodnocení návštěvnosti geotras za první rok provozu Geherová, G.: Geopark Jeseníky Geologické dědictví pod širou oblohou Posterové a další příspěvky

4 Sokol, Ľ., Melichar, R.: Inovativní přístup k mapovacímu kurzu PřF MU tvorba elektronických map v prostředí ArcGIS Marhanský, T., Sokol, Ľ., Melichar R.: Geopark jako architektonický prvek v historickém areálu města...34 Marhanský, T., Melichar R.: Elektronické zkoušení strukturní geologie na PřF MU 38 Tvrdý, J.: Národní geopark Egeria celosvětově významné území mineralogických výzkumů 41 Seznam účastníků konference kontakty..42 3

5 Abstrakty prezentovaných příspěvků 4

6 Vyhodnocování návštěvnosti geologických atraktivit Luboš Kala Nadace Partnerství Abstrakt: S turistickými atraktivitami, včetně geologických, je neodmyslitelně spjata jejich návštěvnost. Ať už se jedná o výstavu, informační panel nebo naučnou stezku, očekávají jejich tvůrci, že přilákají pozornost co největšího počtu návštěvníků. Podobně je to s označením geopark, které příslušnému regionu přináší značku výjimečnosti a klade si za cíl zvýšení počtu turistů v oblasti. Jak se daří daný cíl naplnit? Na tuto otázku odpovídají různé způsoby a techniky měření návštěvnosti pro interiéry a exteriéry. Jejich paleta je velmi pestrá a sahá od evidence prodaných vstupenek až po sčítání pomocí automatických sčítačů. Pomocí krátkodobých i dlouhodobých statistik návštěvnosti lze vyhodnocovat efektivnost investovaného úsilí i propagace, faktory ovlivňující návštěvnost a dlouhodobé trendy. Klíčová slova: turistika, atraktivita, geopark, návštěvnost, efektivnost Cíl příspěvku: V rámci příspěvku budou představeny různé způsoby měření návštěvnosti a následná práce s daty, včetně konkrétních příkladů. Kontakt: Luboš Kala Nadace Partnerství Údolní 33, Brno, 5

7 Krajinné památkové zóny a geologické dědictví Věra Kučová Národní památkový ústav Abstrakt: Česká republika je zcela jedinečným ostrovem nejrůznějších typů krajin uprostřed Evropy. Geoparky mohou velmi dobře doplňovat síť na historii bohatých, vizuálně atraktivních a harmonických částí kulturní krajiny, které má ve svém zájmu obor památkové péče. Náš první světový geopark pod záštitou UNESCO, tj. Český ráj, má -kromě skalních městjako jeden ze symbolů hrad a krajinnou dominantu Trosky; i dalšími jednoznačně kulturními atraktivitami jsou Hrubý Rozhozec, Kost, Pařez, Kumburk, Frýdštejn a mnoho menších stavebních památek, jejichž základem jsou konstrukce z kamene. CHKO Český ráj, jako jedna z nejstarších CHKO v ČR vůbec, vznikala v době, kdy obory památkové péče a ochrany přírody byly ve společném resortu (tehdy MK). Nebylo účelné a ani zvykem uvažovat o jiné kategorii ochrany širší krajiny. Obdobně pro další CHKO (a nyní i geoparky) jsou stavební památky z kamene velmi významnými součástmi obrazu území a v neposlední řadě významovými body, kde se koncentruje část návštěvnických i interpretačních aktivit. Ve všech geoparcích lze nalézt významné stavební památky s tématem geověd přímo spojené. Obor památkové péče začal na základě tehdy nového zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, od 90. let 20. století připravovat a prohlašovat památkové zóny krajinného typu, které doplnily starší a známější památková území typu městské/vesnické/archeologické památkové rezervace. Zjednodušeně se nazývají krajinné památkové zóny (KPZ) a příspěvek na konferenci tento typ chráněných území stručně vysvětlí v kontextu geoparků a možného vzájemného obohacení v oblasti edukace o hodnotách území 1. Nejpočetnější skupinou v KPZ jsou tzv. komponované krajiny, vážící na některou významnou šlechtickou rezidenci, a to obvykle i v krajinách plošších, které byly takto obohaceny záměrně koncipovanými prostorovými vztahy významných architektur, ale i drobných staveb nebo i akcentů v podobě cílené práce s výsadbami stromořadí, alejemi, či naopak průseky v lesních masívech. Rovinný je Lednicko-valtický areál s transformací meandrů Dyje, atraktivní jsou i mírně zvlněné, ale otevřené krajiny, organizované výraznými alejemi a dominantami na kopcích (Libějovicko-Lomecko) Početné jsou památkovou péčí chráněné krajiny i v morfologicky dynamičtějším území, upravované v souvislosti k proměnou hradních center panství, jež se proměňovala na pohodlnější rezidence a současně s tím probíhala alespoň dílčí úprava navazující krajiny. 1 Uvedený zákon obecně umožnil vyhlašovat i památkové zóny městské a vesnické, ale to není předmětem příspěvku. 6

8 Specifické KPZ byly v roce 2014 vyhlášeny v Krušnohoří - což je jediné hraniční horské pásmo v ČR bez CHKO. Poškozené lesní porosty kvůli kyselým dešťům možná ovlivnily pohled na typické atributy CHKO, geotop zde nebyl zdůrazňován. Nastává to až v poslední době, kdy část Krušnohoří v Karlovarském kraji spadá do Česko-bavorského geoparku. V závěru příspěvku se logicky krátce více zastavím v CHKO Železné hory, jehož území včetně stejnojmenného geoparku je tematicky i plošně prolíná a v interpretaci hodnot tedy doplňuje s méně známou a plošně méně rozsáhlou KPZ Slavicko-Slatiňansko. Kontakt: Ing. arch. Věra Kučová Národní památkový ústav Praha, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1 7

9 Návštěvnické středisko Vodní dům interpretace přírody evropsky významné lokality Želivka Tereza Ptáčková Český svaz ochránců přírody Vlašim Abstrakt: Příspěvek představí účastníkům konference národních geoparků v Chrudimi projekt Vodního domu - návštěvnického střediska evropsky významné lokality Želivka. Shrne dosavadní historii projektu, na kterém Český svaz ochránců přírody Vlašim pracuje od roku 2008, fázi, ve které se Vodní dům nachází nyní a nastíní plány do budoucna. Uvede témata, která bude expozice Vodního domu návštěvníkům prezentovat (voda jako biotop, pitná voda, přírodní zajímavosti v okolí vodní nádrže Švihov) a ukáže, jakými prostředky budou tato témata interpretována. Pomocí obrazových materiálů vizualizací Vodního domu, plánu areálu, půdorysu expozice a fotografií z výstavby získají posluchači podrobné informace o tom, co Vodní dům svým návštěvníkům nabídne. Příspěvek seznámí posluchače také se způsobem financování projektu, a to jak výstavby, tak budoucího provozu. Kontakt: Mgr. Tereza Ptáčková Český svaz ochránců přírody Vlašim Pláteníkova 264, Vlašim 8

10 Spolupráce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR s Národním geoparkem Železné hory Soňa Hospodková AOPK ČR, regionální pracoviště Východní Čechy Abstrakt: Chráněná krajinná oblast Železné hory zaujímá jednu třetinu plochy Národního geoparku Železné hory. Několik maloplošných zvláště chráněných území v rámci CHKO má jako předmět ochrany geologický fenomén. Pestré geologické utváření území podmiňuje i rozmanitost přírodních složek CHKO. Proto se AOPK ČR v úzké spolupráci s národním geoparkem Železné hory snaží přibližovat krásu neživé přírody široké veřejnosti. V příspěvku budou představeny dva významné projekty návštěvnické infrastruktury, jejichž investorem byla na území národního geoparku AOPK ČR. Za pomyslný start spolupráce lze jistě považovat vybudování první naučné geologické cyklostezky v České republice MAGMA. Zásadní význam pro prezentaci geologických fenoménů má letos ukončený projekt Železné hory geologicky významná oblast, který byl spolufinancován z prostředků Operačního programu Životní prostředí. Úvod: Název oblasti Železné hory napovídá, že zdejší krajina je velmi propojena s těžbou rud a hornin. Již za dob Keltů se zde těžilo železo, později byla významná těžba stavebního kamene v okolí Nasavrcka, Trhovokamenicka a Skutečska. V obci Lukavice existovala nejstarší a největší továrna na výrobu kyseliny sírové v České republice a mohli bychom jmenovat další oblasti, do kterých těžba nerostných surovin nějak zasáhla. Pestrost geologické stavby a proměnlivý reliéf krajiny, které podpořily vznik rozdílných rostlinných i živočišných společenstev, byly jedním z hlavních předpokladů pro vyhlášení chráněné krajinné oblasti Železné hory (CHKO). Byla vyhlášena v roce 1991 a svou rozlohou 284 km 2 zasahuje do centrální části Železných hor. Hlavní dominantu tvoří železnohorský hřbet, který se zvedá u Podhořan a táhne se ke Ždírci nad Doubravou. Nejcennější partie jsou chráněny ve 24 maloplošných zvláště chráněných územích. Část z nich má jako jeden z předmětů ochrany geologický útvar. Jedná se o přírodní rezervace Údolí Doubravy, Krkanka, Strádovské peklo, Spálava či národní přírodní rezervaci Lichnice Kaňkovy hory. Přírodní památka Na Skalách byla vyhlášena z důvodu ochrany pozůstatků příbojových zón druhohorního moře. Vlivem významných geologů, kteří působili a působí v Železných horách, pana Dr. Vodičky, pana RNDr. Jiřího Hrušky a pana RNDr. Daniela Smutka, byly a jsou odhalovány další a další, veřejnosti neznámé geologické fenomény. Vyvstala zde potřeba poukázat na význam Železných hor, nejen z pohledu rostlin a živočichů, ale také z pohledu neživé přírody. 9

11 MAGMA (MAlebný Geologický MAglajz) První naučná geologická cyklostezka České republiky byla vybudována ve spolupráci Správy CHKO Železné hory a společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o.. Stezka je vedena mezi městy Chrudim a Hlinsko. Na trase dlouhé 56 km je umístěno 8 zastavení (Píšťovy, Rabštejnská Lhota, Škrovád, Lukavice, Křižanovice, Nasavrky, Horní Bradlo, Srní). [1] Jednotlivá zastavení poukazují na geologickou rozmanitost Železných hor. Návštěvník je prostřednictvím naučných tabulí vtažen do období druhohor, kdy se zde vlnilo moře. Po ujetí pár kilometrů zavede stezka turistu do obce Lukavice, kde bývala na přelomu 18. a 19. století největší továrna na výrobu kyseliny sírové v Čechách (Obr. č. 1), kousek opodál se dozví, jak vzniká žulová kostka. Obr. č. 1 a 2: Umístění staré a nové informační cedule Lukavice (Foto: S. Hospodková) V roce 2013 byla cyklostezka opravena. Oprava byla financována z prostředků AOPK ČR z projektu Návštěvnická infrastruktura. Zhotovitelem byla společnost Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o.. V rámci opravy byla provedena výměna dožilých dřevěných panelů a aktualizace grafické stránky všech cedulí, tak aby odpovídala současným trendům v oblasti tvorby informačních materiálů (Obr. č. 1 a 2). Jelikož oprava stezky proběhla již v době existence národního geoparku, byla zde snaha sjednotit barevně grafickou podobu cedulí s logem geoparku (jednotlivé barvy. Název stezky byl tedy na jednotlivých informačních panelech 10

12 vsazen do rámečku, který nese barvu geologické éry, ze které pochází geologický fenomén prezentovaný na dané lokalitě. Návštěvník tak na první pohled zjistí, že pískovce ve Škrovádě jsou ze stejné geologické éry jako opuky z Přibylova. ŽELEZNÉ HORY GEOLOGICKY VÝZNAMNÁ OBLAST Koncem roku 2014 dokončila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR realizaci projektu Železné hory- geologicky významná oblast spolufinancovaného z prostředků Operačního programu Životní prostředí. Projekt seznamuje návštěvníky s mimořádně různorodou a zajímavou geologií Železných hor. Jeho kostrou je pět informačních stanovišť v podobě vzdušných dřevostaveb (Obr. č. 3) s tematickou náplní STAROHORY, PRVOHORY, DRUHOHORY, HLUBINNÉ VYVŘELINY a HYDROGEOLOGIE. Stanoviště se nacházejí v Nasavrkách, ve Vápenném Podole, u zříceniny hradu Lichnice, na návrší ve Štěpánově u Skutče a v Podlažicích. Před dřevostavbami jsou venkovní expozice horninových bloků, na kterých je pro zdůraznění minerální stavby, struktury a textury horniny vyleštěna část plochy. Z informačních tabulí uvnitř objektů se lze dozvědět více o daném tématu včetně odkazů na blízké lokality. [2] Obr. č. 3: Bezobslužné informační stanovitě Štěpánov (Foto: S. Hospodková) Těchto navazujících lokalit je celkem 34, každá s informační tabulí poutavě přibližující konkrétní geologický jev (Obr. č. 4). Návštěvník se dočte, kde se tu Železné hory vzaly, kolik je zaplavilo moří, kde bouřily sopky, kde se těží žuly, rudy či nerudy. Uvidí také fotografie zkamenělin, zajímavých hornin a minerálů. [2] 11

13 Obr. č. 4: Informační cedule umístěné ve středu obce Chrtíky (Foto: S. Hospodková) Na některých místech byly v opuštěných lomech zpřístupněny reprezentativní skalní výchozy (Obr. č. 5), na několika význačných skalách jsou instalovány nerezové tabulky s názvem horniny. Obr. č. 5: Vyčištěná část lomu Lipoltice (Foto: S. Hospodková) Proběhla i rekonstrukce naučné stezky Údolí Doubravy. Narušené úseky stezky jsou nově zpevněny kamennou rovnaninou, či zásypem. S cílem zlepšit schůdnost stezky byly opraveny či vybudovány kamenné a ocelové schody, lávky a zábradlí.mezi Horním mlýnem 12

14 u Chotěboře a obcí Bílek bylo osazeno 11 informačních tabulí, přibližujících přírodní zajímavosti a krásy této přírodní rezervace. [2] Součástí projektu bylo vytvoření propagačních materiálů, které informují veřejnost o realizovaném projektu a o konkrétních tématech projektu. Byla vyhotovena mapa s vyznačením všech geotopů projektu, dále byly vytvořeny dobové pohlednice z lokalit bezobslužných informačních stanovišť. Na webových stránkách AOPK ČR (http://www.nature.cz/) a Národního geoparku Železné hory (http://www.geoparkzh.cz/cs/) je umístěn odkaz na webové stránky projektu Železné hory geologicky významná oblast, po jehož otevření si zájemce může vyhledat podrobnější informace k jednotlivým geotopům projektu. Závěr: Spolupráce AOPK ČR, chráněné krajinné oblasti Železné hory a společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. (nositel certifikátu Národního geoparku Železné hory) úspěšně trvá již řadu let. Je postavena na vzájemném respektování názorů obou stran a sleduje společný cíl seznámit veřejnost s pestrým geologickým utvářením Železných hor. Díky tomu mohly vzniknout výše zmíněné projekty MAGMA a Železné hory geologicky významná oblast. Spolupráce obou subjektů probíhá i nadále. AOPK ČR a Národní geopark Železné hory byly přizváni k tvorbě venkovní expozice projektu výukového a návštěvnického centra Podhůra. Reference: [1] Ženka J. (2012): Železné hory.net [online], dostupné na WWW: staženo ze dne [2] Peřina V. (2015): Splněný sen geologů v Železných horách, Nasavrcký zpravodaj 1/2015, MÚ Nasavrky, str.9 Kontakt: Mgr. Soňa Hospodková, AOPK ČR, Regionální pracoviště Východní Čechy Náměstí 317, Nasavrky Mail: 13

15 Geosites in the Podhale region (Southern Poland) Valorisation and Economic potencial Anna Chrobak, Jadwiga Wójcik Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography Abstract: In the age of the big interesting of inanimate nature and qualified tourism the geotourism is the perfect way to provide tourists to the active contact with a nature. The most diversity areas with a plenty of geosites are located in the mountain regions. Geological outcrops, interesting riverbeds, relief of water valleys, gorges, etc. can be found there. Podhale is the highland region located in southern part of Poland, on the north from the Tatra Mountains. Tatra Mountains are the top tourist destination in Poland. In cities (Zakopane and Nowy Targ) and villages located in Podhale Region there are a lot of accommodation possibilities, restaurants with local food and many tourist attractions like thermal waterparks, ski slopes, bicycle trails, horse riding, etc. Podhale Region has also amazing landscapes, georges, outcrops, river valleys and more interesting places which can be used in geotourism. Authors suggest over 30 new geosites in this area. All of this geosites was valoristed by Fassoulas valorisation method. The results of this valorisation can define the educational, economical and potential of use values. The increase number of tourists in the Podhale Region may additionally provide numerous tangible benefits in the future, including sustainable tourism, less congestion in the Tatra Mountains, more economy diversity and new job opportunities. Kontakt: Anna Chrobak, Jadwiga Wójcik Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography ul. Podchorążych 2, Kraków, 14

16 Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu Aleš Bajer Ústav geologie a pedologie LDF, Mendelova univerzita v Brně Abstrakt: Geopedagogika je relativně novým pojmem na poli environmentálního vzdělávání. Jejím cílem je vytváření vztahu jednotlivců ke konkrétnímu místu či regionu, tedy vztahu k rodné hroudě a tím výrazně zvyšuje ekologické povědomí dětí a mládeže. Což se zpětně může pozitivně odrážet i směrem ke starší generaci. Geopedagogika je inovativní v tom, že do procesu seznámení se s přírodou a její ochrany vkládá prvek tzv. neživé přírody. Geopedagogika není zaměřena jen na geologii, ale naopak se snaží o propojení geologie, pedologie, geomorfologie v konkrétní kulturní krajině. V souvislosti s vývojem dítěte je třeba aplikovat při výuce různé metody. Obecně lze hovořit o 3 stupních, a to předškolním stupni, prvním stupni základní školy a druhém stupni základní školy. Na každý stupeň jsou navázány konkrétní didaktické nástroje a časová kapacita. U dětí předškolního věku je kladen důraz na zprostředkování vjemů na konkrétních lokalitách, bez systematické výuky, vše formou her a příběhů. U dětí prvního stupně základní školy, po pobytu v přírodě, kde se zapojují jednoduché výukové formy, následuje výuka v učebně zaměřená na základní vlastnosti hornin a minerálů, formou jednoduchých pokusů a příběhů. Pro žáky druhého stupně základních škol jsou již vhodné náročnější výukové formy zahrnující pobyt v přírodě a výuku v učebně s komplexním přístupem k tématu s možností vícedenních tematických aktivit. Obecně platí, že nejlepší formou předávání informací a interpretace je příběh. Nabídnout dětem možnost seznámit se svým přírodním okolím a ukázat cestu formou konkrétních praktických ukázek a příběhů je základním smyslem geopedagogiky. V příspěvku budou představeny konkrétní příklady možné realizace. Klíčová slova: Geopedagogika, vzdělávací metody, terénní výuka, interpretace Kontakt: Assoc. Prof. Aleš Bajer, Ph.D. Ústav geologie a pedologie LDF, Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 3, Brno, Czech Republic 15

17 Paměť krajiny Lenka Mrázová Geopark Ralsko o.p.s Abstrakt: Jak oživit paměť krajiny v území, které prošlo během dvacátého století dvojím vysídlením a kde zcela zmizela původní struktura kulturní krajiny pod pásy tanků? Uplynulo dvacet let od chvíle, kdy vojáci území opustili a přírody si jej vzala zpět. Člověk zatím váhá, neví, co s ním. Je to krajina kulturní, divoká nebo zdivočelá? Co se můžeme z paměti krajiny naučit a hlavně, jak se k ní dostat? Potřebujeme znovu informace o složce abiotické, biotické i kulturní, které vytvářejí jednotlivé vrstvy paměti krajiny. A tyto informace potřebujeme nejen získat, ale také sdílet s lidmi, kteří v krajině žijí nebo ji navštíví. To je cesta k oživení paměti krajiny. A jen systém, který může čerpat informace a zkušenosti ze své historie, se dokáže zdravě vyvíjet v naší terminologii trvale udržitelně. Bez minulosti není budoucnosti. Jak oživit paměť krajiny aneb jak se o to pokoušíme v Geoparku Ralsko: a) Mezigeneračně zapojujeme pamětníky (projekt místních průvodců, plánování interpretace) i školáky (projektové vyučování Junior Ranger) b) Interkulturně zapojujeme bývalé německé usedlíky, spolupracujeme se Saskem, ale snažíme se přinést zkušenosti širšího mezinárodního kontextu (bývalé vojenské prostory či prostory po těžbě - DE, PL, geoparky Norsko, Sasko, Švýcarsko) c) Interdisciplinárně shromažďujeme data z různých vědních oborů (geologie a geomorfologie, krajinná ekologie, sociální ekologie, kulturní historie ad.) d) Mezisektorově zapojujeme různé typy institucí (NNO, samosprávy, podnikatelé, státní orgány ochrany přírody, vlastníci pozemků) a snažíme se, aby naše poznatky měly dopad na regionální rozvoj, tvorbu koncepčních dokumentů i na projektové záměry podnikatelů všichni žijeme v jedné krajině Koncept geoparků má obrovskou výhodu, že není zaměřen jen na úzké pole ochrany přírody. V jeho kontextu dokážeme vidět krajinu jako dynamický systém v průběhu miliónů let. To je silný příběh, který stojí za to vyprávět. Kontakt: Mgr. Lenka Mrázová Geopark Ralsko o.p.s Sídlo: Kuřívody 701, Ralsko Korespondenční adresa: Pobřežní 78, Praha

18 Hrad Rotštejn a Klokočské skály - příklad dobré praxe Ondřej Rajcsányi Občanského sdružení Ochrana Klokočských skal Abstrakt: Geopark Český ráj, to je 700 km čtverečních velká mozaika geologického pokladu protkaná památkami lidového stavitelství, hrady, zámky, drobnými sakrálními památkami, kostely, kláštery...bez aktivní spolupráce neziskových organizací - tedy part nadšenců, kteří zdarma a ve svém volném čase likvidují skládky, opravují turistické stezky, opravují zříceniny hradů, sází stromky To vše by nemohli dělat bez aktivní spolupráce s obcemi. Příkladem dobré praxe je činnost spolku Ochrana Klokočských skal, který v širší oblasti Podkozákovska působí 27 let. Dobrovolníci pečují o 228 ha přírodní rezervace Klokočské skály, troje Boží muka, dvě kapličky a zříceninu hradu Rotštejn. Zároveň jsou pořadateli mnoha kulturních a vzdělávacích akcí. Klíčová slova: neziskové organizace, kulturní dědictví, prezentace, spolupráce s místní samosprávou Kontakt: Ondřej Rajcsányi Ochrana Klokočských skal, z.s Zelená cesta 1704, Turnov 17

19 Sestav si svůj geopark Hana Talli Hlubučková Nakladatelství Vega - L, Nymburk Abstrakt: Před 4lety byla vyhlášena ve spolupráci s Národním památkovým ústavem originální vzdělávací hra Sestav si svůj svět. Turisté, návštěvníci památek, rodiny s dětmi či školáci a studenti na výletech po celé České republice mají na stovkách míst k dispozici ojedinělý suvenýr magnetku s obrázkem ve tvaru puzzle, která již svým tvarem vybízí návštěvníka k jejich dalšímu sbírání a vytváření libovolného obrázku z magnetek ve tvaru puzzlí. Tuto obrazovou mapu si může kdykoliv libovolně doplňovat a zvětšovat. Podstatné je, že magnetka není jen nějaký suvenýr, ale na webových stránkách má každé místo svůj prostor s možností prokliků na weby příslušných míst, nechybí ani údaje o místě samém. Důležitá je i informace směrem ke zdravotně znevýhodněným, neboť na stránkách najdou i možnosti přístupnosti pro vozíčkáře, zrakově postižené V roce 2013 jsme přidali k existujícím kategoriím i kategorii Geoparky. V České republice se zatím jedná o Geopark Český ráj a to zatím v 9 druzích magnetek. Okamžitě po svém uvedení se o ně začala zajímat další nová početná skupina turistů, kteří kombinují návštěvy objektů a pobytem v přírodě a magnetky se staly vyhledávaným sběratelským předmětem. Objekty zapojené do hry potvrzují narůstající zájem nejen turistů, ale i místních obyvatel o tento produkt, který jim unikátní cestou přibližuje kulturní, přírodní i geologické bohatství jejich regionů. Od školního roku 2013/2014 probíhá na Základní škole v Mírové pod Kozákovem ve třídě paní učitelky Vyhlídkové pilotní projekt výuky regionální vlastivědy za přispění magnetek. Projekt je nazvaný Sestav si svůj třídní svět prolíná se téměř všemi předměty: čtením, psaním, prvoukou, základy PC, hudební i výtvarnou výchovou, pracovním vyučováním i tělesnou výchovou. Výsledkem projektu bude metodika výuky regionální vlastivědy na již existujícím produktu formou hry. Metodika bude dokončena za 3 roky, až děti dokončí 5. třídu. Na metodice spolupracujeme se studenty Pedagogické fakulty University Karlovy. V současné době se připravuje rozšíření této kategorie této na všechny evropské Geoparky desítky miliónů turistů, které tyto Geoparky navštěvují, se seznámí nejen s existencí, ale i činností Geoparků v jednotlivých zemích. Touto akcí Geoparky zároveň propagujeme a umožňujeme jejich prezentaci nejen v dané zemi i ale v celé Evropě. Klíčová slova: propagace regionu, přístupnost pro postižené, výuka vlastivědy 18

20 Kontakt: Hana Talli Hlubučková nakladatelství Vega - L, Nymburk Zelená cesta 1704, Turnov 19

21 Geoprůvodce pro cyklisty: Na bicyklu za geologickými zajímavostmi okolí Votic Jaroslav Kadlec Národní geopark Kraj blanických rytířů Abstrakt: Pod hlavičkou národního geoparku Kraj blanických rytířů byl připraven průvodce s trasami 10 výletů pro zájemce o geologii blízkého i vzdálenějšího okolí Votic. Délka tras se pohybuje mezi 25 a 98 km. Pět tras je naplánováno jako půldenní výlety, v případě zbylých pěti výletů je potřeba počítat s celodenním programem. Na začátku každé trasy je graf znázorňující převýšení celé cesty a pozici jednotlivých geologických zastavení. Následuje zjednodušená geologická mapka území s trasou a vyznačenými zastávkami. Vlastní popis výletů je rozdělen na úvodní část se všeobecným geologickým popisem trasy a část s detailnější charakteristikou jednotlivých zastavení, doplněnou fotografiemi geologických jevů. Průvodce je vybaven stručným slovníčkem použitých odborných termínů a zjednodušenou stratigrafickou tabulkou historie Země s vyznačením geologických událostí, které jsou v průvodci zmiňovány. Závěrečnou přílohou je přehledná mapa s různobarevně vyznačenými trasami všech výletů. Průvodce byl připraven za finanční podpory Středočeského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj. Kontakt: doc. RNDr. Jaroslav Kadlec Národní geopark Kraj blanických rytířů Bernolákova 1226, Praha

22 Permonícka Venuša Jana Kohoutová, Jiří Vitáloš Nezisková organizacia Barbora Abstrakt: UNIKÁTNY OBJAV PERMONÍCKÉHO OSÍDLENIA V OKOLÍ PEZINKA Dňa 30. februára 2014 sme pri bežných prácach na úprave terénu v okolí jednej z baní neďaleko Pezinka narazili na základy drobných kamenných stavieb. Po ich odkrytí a bližšom prieskume sa ukázalo, že sa ide o prvé objavené pozostatky permoníckej osady na území Slovenska z obdobia približne pred 21,5 tisíc rokmi. LOKALITU SME NAZVALI P1 Postupne boli odkryté základy niekoľkých domov a v nich ich alebo ich blízkom okolí sme objavili množstvo predmetov. Z nich mnohé sú naprosto unikátne a vypovedajú veľa o živote vtedajších obyvateľov. K najvzácnejšiemu objavu sa radí veľmi dobre zachovaná soška ženy s fúzami, ktorú sme nazvali PERMONÍCKA VENUŠA a ďalej nález 48 kusov zlatých mincí s výborne zachovalou razbou. O tieto a ďalšie nálezy sa s vami chceme podeliť. Dá sa predpokladať, že osada objavená v okolí P1 nie je v okolí miestnych baní jediná. Výskum bude pokračovať ešte v tomto roku a taktiež budúcom roku Kontakt: Jiří Vitáloš, Jana Kohoutová Nezisková organizacia Barbora Kukučínova 5, Pezinok 21

23 Geoturistické programy Národního geoparku Železné hory Jan Doucek Národní geopark Železné hory Abstrakt: Geoturismus je nový moderní směr cestovního ruchu, který prožívá ve světě překotný rozvoj. Tento rozvoj je spojen s rozvojem geoparků na různých úrovních. A proto je logické, že ani Národnímu geoparku Železné hory se tato nová vlna nevyhnula. Výhodou tohoto geoparku je fakt, že je zde návštěvník - geoturista schopen poznat téměř 700 milionů let starou geologickou historii planety Země během relativně krátké doby. Nepochybnou nutností rozvoje geoturismu je prvotní rozvoj tzv. geoturistické infrastruktury, tedy nabídky, kterou každý návštěvník může využívat. Národní geopark Železné hory udělal v tomto směru za poslední tři roky značný pokrok a vyjma tří geologických muzeí či expozic nabízí více než 60 zasíťovaných lokalit s minimálně jednou naučnou tabulí či jiným popularizačním a edukačním prvkem. Geoturista tak má v současné době skvělou možnost vytvořit si jedno či vícedenní geologický program bez nutnosti výkladu druhé osoby. Ruku v ruce s budováním infrastruktury je nutné vytvářet i tematické turistické balíčky pro různé zájmové skupiny, které doplňují stávající nabídku a vkládají přidanou hodnotu ve formě unikátního výkladu geoprůvodce. Tvorba těchto balíčků je také spojena s nutností nastavení ekonomiky, personálního zajištění a celkové administrace. Management Národního geoparku Železné hory zvolil v tomto případě cestu spolupráce s místní cestovní kanceláří, která se stará o administraci všech balíčků a zároveň poskytuje zákonem dané finanční i bezpečnostní záruky. Personální stránka je zajištěna ze strany geoparku, který si v průběhu roku 2014 proškolil 16 certifikovaných geoprůvodců, kteří mají právo lektorovat programy zajišťované geoparkem. V současné době jsou v geoparku připraveny 4 jednodenní vzdělávací programy pro minimálně 25 osob: Historií Země za dva dny, Putování za vodou, Jak vznikne dlažební kostka, Po stopách vápenictví. Dále je připraven speciální půldenní program pro dvě osoby: Letem kamenným světem. Cílovou skupinou pro jednodenní programy jsou především školní kolektivy, ale jakékoliv jiné zájmové skupiny. Programy lze samozřejmě i spojovat do vícedenní podoby. Kontakt: Mgr. Jan Doucek Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. U Vodárny 137, Chrudim

3. Konference národních geoparků HARMONOGRAM Prezence 8:00-9:00 ÚVOD 9:00-9:30 Daniel Smutek, Národní geopark Železné hory Petr Řezníček, starosta Chrudimi Václav Kroutil, radní Pardubického kraje Zdeněk

Více

GEOPARK Jeseníky Geologické dědictví pod širou oblohou. Konference NG 2015 Chrudim, 22. května 2015

GEOPARK Jeseníky Geologické dědictví pod širou oblohou. Konference NG 2015 Chrudim, 22. května 2015 GEOPARK Jeseníky Geologické dědictví pod širou oblohou Konference NG 2015 Chrudim, 22. května 2015 Geopark Jeseníky Základní údaje Území vznik v roce 2012 založením Sdružení pro Geopark Jeseníky na vzniku

Více

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014 CESKLAPES GEOTURISMUS Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory RNDr.Daniel Smutek únor 2014 GEOTURISMUS, GEOPARK obecné pojmy geoturismus a geopark nové výdobytky hospodářského odvětví

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

Dobrá Praxe 2015. Program konference. Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR 29. 30. 1. 2015

Dobrá Praxe 2015. Program konference. Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR 29. 30. 1. 2015 Dobrá Praxe 2015 Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR Program konference 29. 30. 1. 2015 Rámcový program konference Dobrá praxe Čtvrtek 29. 1. 2015 08:30 09:30 prezence 09:30

Více

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu 22. května 2015 Aleš Bajer Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu Strana 2 mimoškolní vzdělávání v oblasti neživé přírody důraz na komplexní (holistický) přístup (hornina půda rostlina krajina) interaktivita,

Více

METODIKA pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku

METODIKA pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku Vvvv 2013 V Praze Č.j.: dne METODIKA pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Záměr metodiky Tato metodika je doporučením pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku.

Více

Území Místní akční skupiny Nízký Jeseník

Území Místní akční skupiny Nízký Jeseník Území Místní akční skupiny Nízký Jeseník Základní údaje o území MAS Území MAS Nízký Jeseník je součástí Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje. Na rozloze 318,97 km2 žije 11.955 obyvatel. Hustota

Více

Národní geopark GeoLoci

Národní geopark GeoLoci Národní geopark GeoLoci Co je to geopark? - území poskytující obraz o geologickém vývoji Země a vlivu místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj místní společnosti - zajímavá interpretace

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

dotkněte se země! Co je geopark?

dotkněte se země! Co je geopark? Co je geopark? Geopark je region, zahrnující řadu přírodně cenných a geologicky zajímavých míst, která prezentuje veřejnosti v rámci vzdělávacích a osvětových aktivit, pečuje o ně a zprostředkovává jejich

Více

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu KRUPKA TĚŽBA CÍNU PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu První písemná zmínka o místě nebo hoře,

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku

Více

4. KONFERENCE NÁRODNÍCH GEOPARKŮ ČR

4. KONFERENCE NÁRODNÍCH GEOPARKŮ ČR 4. KONFERENCE NÁRODNÍCH GEOPARKŮ ČR 24. 5. 26. 5. 2017 NOVÁ PAKA PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA ÚNOR 2017 Silver Partner Organizace Spojených Národů pro výchovu, vědu a kulturu Český ráj Globální geopark UNESCO Pravidelná

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA. Putování časem do dávné minulosti Země Eine grenzelose Zeitreise durch die geologische Mitte Europas

NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA. Putování časem do dávné minulosti Země Eine grenzelose Zeitreise durch die geologische Mitte Europas NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA Putování časem do dávné minulosti Země Eine grenzelose Zeitreise durch die geologische Mitte Europas Geopark Souvislé území s geologickými fenomény Základní činnost Aktivity Spolupráce

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko Centrum rozvoje Česká Skalice Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy Police nad Metují Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Konference konaná v rámci

Více

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010 Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit Konference - Ostrava 2010 Využití technických staveb a zařízení v cestovním ruchu Doc. Ing. Václav Lednický, CSc. Obchodně podnikatelská fakulta Slezské

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Způsoby financování Domů přírody. a spol. Dita Tesařová

Způsoby financování Domů přírody. a spol. Dita Tesařová Způsoby financování Domů přírody a spol. Dita Tesařová OPŽP Investice Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity Obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech,

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

Institucionální analýza a

Institucionální analýza a Institucionální analýza a návrhy opatření pro zachování ekosystémů a jejich služeb Ing. Jan Slavík, Ph.D. 28. 11. 2014 Drážďany Institucionální analýza: Co zkoumáme? Vztah veřejnosti (turistů a místních

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

KATALOG PRODUKTŮ INSPIROVÁNO PRAVĚKEM

KATALOG PRODUKTŮ INSPIROVÁNO PRAVĚKEM KATALOG PRODUKTŮ INSPIROVÁNO PRAVĚKEM Nabídka spolupráce při tvorbě koncepce rozvoje území ve spojení s geologickým potenciálem lokality Národní geopark Železné hory - to není jen společnost Vodní zdroje

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: A Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

Vítejte v kraji Sardona!

Vítejte v kraji Sardona! Vítejte v kraji Sardona! Základní přesmyk helvétských desek nasunul 300 mil. let staré horniny na horniny staré 30 mil. let Sardona na tektonické mapě Vznik geoparku Sardona 1999 zahájení projektu regionálního

Více

NOVÉ CESTY V EKOLOGICKÉ VÝCHOVĚ V SASKU A ČECHÁCH RÁMCOVÝ PROJEKT TRINACIONÁLNÍ SÍTĚ EKOLOGICKÉ VÝCHOVY. Aktivita: Programy

NOVÉ CESTY V EKOLOGICKÉ VÝCHOVĚ V SASKU A ČECHÁCH RÁMCOVÝ PROJEKT TRINACIONÁLNÍ SÍTĚ EKOLOGICKÉ VÝCHOVY. Aktivita: Programy NOVÉ CESTY V EKOLOGICKÉ VÝCHOVĚ V SASKU A ČECHÁCH RÁMCOVÝ PROJEKT TRINACIONÁLNÍ SÍTĚ EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Aktivita: Programy Trinacionální síť EVVO kontaktní kancelář Litvínov Schola Humanitas se stala kontaktním

Více

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR.

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady A: Autor: Název DUM: Číslo DUM: Anotace: Cestovní ruch a kartografie Mgr. Jana Míková Cestovní

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK

Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK 2016-2017 Zpracoval: Bc. Ilona Šnebergerová Bc. Filip Beránek 1 Obsah: 1. Úvod...3 2. Strategické cíle v oblasti cestovního ruchu...3 2.1. Zvýšení

Více

Základní školy. Stručný popis projektu Geovědy. Časový harmonogram projektu. Střední školy. 1. března Zahájení projektu. květen červen 2012

Základní školy. Stručný popis projektu Geovědy. Časový harmonogram projektu. Střední školy. 1. března Zahájení projektu. květen červen 2012 KDO SE PŘIHLÁSIL DO PROJEKTU popis a časový harmonogram projektu Základní školy Stručný popis projektu Geovědy Projektu se účastní celkem 80 pedagogů z 44 škol. Projekt je reakcí na naše zkušenosti s prezentováním

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/01.06095 Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Konference 2013 ZF Mendelova univerzita v Brně Lednice, 7. 8. 3. 2013 Nositel projektu Multifunkční centrum

Více

Vyhodnocování návštěvnosti geologických atraktivit

Vyhodnocování návštěvnosti geologických atraktivit Vyhodnocování návštěvnosti geologických atraktivit Chrudim 22. 5. 2015 Nadace Partnerství Luboš Kala lubos.kala@nap.cz Využití dat o návštěvnosti (geoturistika) 1. Plánování & výzkum Plánování a vyhodnocení

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Něco málo k historii:

Něco málo k historii: Něco málo k historii: 2001: vojenské cvičiště, převod městu - snaha o vytvoření koncepce údržby a rozšíření turistické lokality Mařatice-Vinohrady 2005: díky vzácnému motýlovi lokalita součástí soustavy

Více

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY Bc. Anna Frantalová Občanské sdružení Boii o. s., Nasavrky Porada ředitelů základních škol, samostatných školních jídelen a pracovníků ORP 14. 15. 11.

Více

Life from Soil module template. Učitelé, lektoři, studenti a rodiče, zástupci samosprávy, členové nevládních organizací atd.

Life from Soil module template. Učitelé, lektoři, studenti a rodiče, zástupci samosprávy, členové nevládních organizací atd. Určeno lektorům pro plánování vlastního kurzu. Abstrakt a obsah modulu Název a popis modulu Tvorba přírodních školních zahrad Přírodní školní zahrady poskytují vynikající prostředí a příležitost ke zvýšení

Více

Příklady dosavadního uplatnění výsledků výzkumů v praxi

Příklady dosavadního uplatnění výsledků výzkumů v praxi G) ZÁVĚR Publikace je určena všem badatelům, kteří se zajímají o problematiku vývoje cest a dopravy na našem území. Tato práce by jim měla pomoci jak při terénních průzkumech cest, tak při kabinetním studiu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území. zelená linka:

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.  zelená linka: Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 30. 7. 2015 bod programu: 2 Projekt JOINT LAKES zapojení města do projektu v rámci programu INTERREG Europe věc: dopad na rozpočet: Spolufinancování z rozpočtu OSR

Více

METODIKA pro návštěvnická centra geoparků

METODIKA pro návštěvnická centra geoparků Vvvv 2013 V Praze Č.j.: dne METODIKA pro návštěvnická centra geoparků Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Záměr metodiky Tato metodika je doporučením a souborem příkladů dobré praxe pro návštěvnická centra

Více

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín PREZENTACE Proč projekt a proč by Vás to mohlo zajímat Jak jsme si to namysleli teorie

Více

Nerostné bohatství regionu Moravskotřebovska a Jevíčska

Nerostné bohatství regionu Moravskotřebovska a Jevíčska Metodicko-didaktický komentář Nerostné bohatství regionu Moravskotřebovska a Jevíčska pro II. stupeň ZŠ Mgr. Filip Kolbábek Nerostné bohatství Moravskotřebovska a Jevíčska ZÁPIS CITACÍ POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Seminář z Geomorfologie 2. Zdroje dat

Seminář z Geomorfologie 2. Zdroje dat Seminář z Geomorfologie 2. Zdroje dat Téma datum 1 Úvod podmínky, zadaní 26. září 2016 2 Zdroje dat pro geomorfologii sídla 3. října 2016 3 Geomorfologická regionalizace 10. října 2016 4 Geomorfologické

Více

PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH

PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH Marie Tomíšková Česká republika je, pokud jde o památky, zemí velmi bohatou. V Ústředním seznamu kulturních památek je zapsáno celkem 40 251 nemovitých památek. Nezanedbatelnou

Více

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k )

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k ) Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého e za rok (stav k 31. 12. ) 1 P.č. Název projektu, místo, vazba na 1 Marketingové aktivity Olomouckého e 2 Vybudování rezervačního

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Utváření, ochrana a interpretace montánního dědictví na příkladu Jáchymovska

Utváření, ochrana a interpretace montánního dědictví na příkladu Jáchymovska Utváření, ochrana a interpretace montánního na příkladu Jáchymovska Jakub Jelen, Zdeněk Kučera jakub.jelen@natur.cuni.cz; zdenek.kucera@natur.cuni.cz; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 211 15. 7. 3. 7. 211 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 263, 753 1 Hranice Kontakt: tel.: (+42) 581 626 22

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář 9. listopadu

Více

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGROVANÝ PŘÍSTUP KE KRAJINĚ INDIKÁTORY UDRŽITELNOSTI JAKO NÁSTROJ ROZVOJOVÉ

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

Ostrava co jsme udělali, co chystáme pro návštěvníky?

Ostrava co jsme udělali, co chystáme pro návštěvníky? Statutární město Ostrava odbor ekonomického rozvoje Ostrava co jsme udělali, co chystáme pro návštěvníky? Odbor ekonomického rozvoje Ing. Helena Ochmanská 10. 12. 2009 www.ostrava.cz Programové balíčky

Více

Odkaz podmaleb na skle

Odkaz podmaleb na skle Projekt přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Projekt realizují: Odkaz podmaleb na skle Realizace projektu: 1. 7. 2017 30. 6. 2020 Náklady projektu: Příprava projektu 3 843,47

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Formal Geopark Kamptal. Beetwen Eggenburg and Krems in Lower Ausrtia.

Formal Geopark Kamptal. Beetwen Eggenburg and Krems in Lower Ausrtia. Geoparks Formal Geopark Kamptal. Beetwen Eggenburg and Krems in Lower Ausrtia. Geopark size was of 750 km 2 and has riwer Kamp as an axis. The father of geopark was director Krahuletz-Museum in Eggenburg

Více

Modul průvodce ekoturismu a geoturismu

Modul průvodce ekoturismu a geoturismu Publikace je zdarma je k dispozici ke stažení v plné verzi na následující URL: https://databaze.op-vk.cz/product/detail/60909 (podmínkou pro stažení je pouze registrace jako uživatele databáze výstupů

Více

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE Štěpán Sittek Arcibiskupství olomoucké Církev a turismus Poslání Církve: uchovávat a vykládat zjevené pravdy Boží, hlásat evangelium,

Více

Projekt spolupráce: Orlické hory pro všechny

Projekt spolupráce: Orlické hory pro všechny Projekt spolupráce: Orlické hory pro všechny Obsah projektu O projektu Partneři Aktivity projektu Studie Školení Investice Společné akce Propagace O projektu 1. Výchozím bodem je zmapování možností turistických

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Základy geologie pro archeology. Josef V. Datel, Radek Mikuláš Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 2014/15

Základy geologie pro archeology. Josef V. Datel, Radek Mikuláš Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 2014/15 Základy geologie pro archeology Josef V. Datel, Radek Mikuláš Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 2014/15 Hlavní vyučující RNDr. Josef V. Datel, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem Partnerství pro rozvoj cestovního ruchu na území Pardubického kraje Základní informace o významu a aktivitách nově vznikající Destinační společnosti Východní Čechy Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více