AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev Building Networks for People

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People"

Transkript

1 AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev Building Networks for People 1

2 Obsah 1. Obsah dodávky Úvod Základy bezdrátové komunikace Zaèínáme Použití konfiguraèního programu Øešení potíží Základy sí ového provozu Technické údaje Technická podpora

3 1. Obsah dodávky Obsah dodávky 2,4 GHz bezdrátový PCI adaptér D-Link AirPlus DWL-520+ Návod, pokyny pro rychlou instalaci a ovladaè na CD Návod na rychlou instalaci Pokud nìkterá z výše uvedených položek chybí, spojte se s prodejcem. Systémové požadavky: Poèítaè s volným 32bitovým PCI slotem Windows XP, Windows 2000, Windows Me nebo Windows 98 Nejménì 32 MB pamìti a 300 MHz procesor Pøístupový bod b (napø. DWL-900AP+ pro infrastrukturní režim) nebo jiný bezdrátový adaptér b (napø. DWL-650+ pro režim ad-hoc). 3

4 2. Úvod D-Link AirPlus DWL-520+ Wireless PCI Adapter je výkonný bezdrátový adaptér s protokolem b. Podporuje vytváøení rychlých bezdrátových sítí v domácnosti, kanceláøi nebo na veøejných místech. Na rozdíl od vìtšiny sí ových adaptérù b je DWL-520+ schopen pøenášet data rychlostí až 22 Mb/s (ve srovnání se standardními 11 Mb/s), pokud je použit spolu s dalšími výrobky D-Link AirPlus, jako je napøíklad PCI adaptér pro bezdrátovou sí DWL DWL-520+ je kompatibilní také s existujícími zaøízeními b, napøíklad øadou zaøízení D-Link Air, obsahující bezdrátový PCI adaptér DWL-520, bezdrátový smìrovaè/pøístupový bod DI-714 a bezdrátový USB adaptér DWL-120. Je to ideální prostøedek pro pøipojení jednoho poèítaèe do lokální bezdrátové sítì (WLAN). Po dokonèení krokù popsaných v návodu pro rychlou instalaci (souèást dodávky) budete moci sdílet informace a zdroje, napøíklad soubory a tiskárny, a využívat všech výhod bezdrátové komunikace pøi práci i pøi hrách. DWL-520+ má ovladaèe pro vìtšinu nejpoužívanìjších operaèních systémù Microsoft Windows (Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98) a lze jej zaèlenit do rozsáhlé sítì, bìžící v režimu ad-hoc (bez pøístupového bodu) nebo v infrastrukturním režimu (s pøístupovým bodem). Prohlédnìte si èást Zaèínáme v tomto návodu, abyste uvidìli pøíklad typických sítí používající DWL-520+ v infrastrukturním režimu nebo v režimu ad-hoc. Tento návod obsahuje rychlý úvod do technologie bezdrátové komunikace a jejího uplatnìní v poèítaèových sítích. Udìlejte si èas na pøeètení tohoto návodu a seznamte se s touto technologií. 4

5 Vlastnosti a výhody Až 2 rychlejší pøenos dat pøi použití s jinými výrobky D-Link AirPlus (rychlost až 22Mb/s) než u bìžných zaøízení s protokolem b. Plná kompatibilita se zaøízeními s normou b. Až o 20 % rychlejší pøenos dat v sítích standardních zaøízení s protokolem b. Lepší zabezpeèení sítì pomocí 256bitového WEP šifrování. Maximální spolehlivost, výkonnost a pøipojitelnost s automatickým pøepínáním rychlosti. Automatické zjištìní existujících sítí pøi použití dodávaného konfiguraèního programu. Podpora infrastrukturních sítí pøes pøístupový bod a komunikace peer- -to-peer v režimu ad-hoc. Rychlá a snadná instalace do stolních PC. Indikátory DWL520+ má 1 LED indikátor (svítivou diodu). Napájení/Aktivita Trvalé zelené svìtlo indikuje správné pøipojení k napájecímu zdroji, blikání indikuje aktivitu. Napájení/Aktivita 5

6 3. Základy bezdrátové komunikace Pøístroje pro bezdrátovou komunikaci D-Link AirPlus jsou založeny na prùmyslových standardech, aby poskytovaly snadno použitelné a kompatibilní vysokorychlostní bezdrátové pøipojení doma, v kanceláøi nebo ve veøejnì pøístupných bezdrátových sítích. Díky pøísnému dodržování normy IEEE umožòuje rodina zaøízení pro bezdrátovou komunikaci D-Link AirPlus získat potøebná data bezpeènì v požadovaném èase a místì. Nebudete již omezeni na jedno místo nebo muset natahovat doma nebo v kanceláøi nové kabely. Budete si moci užívat svobody, kterou bezdrátová poèítaèová sí pøináší. Bezdrátová lokální sí (WLAN) je buòková poèítaèová sí, která vysílá a pøijímá data pomocí rádiových signálù namísto kabelù. Bezdrátové LAN jsou stále více používány v domácnostech, kanceláøích i ve veøejných prostorách, jako jsou letištì, kavárny a univerzity. Inovativní využití technologie WLAN pomáhá lidem pracovat a komunikovat mnohem efektivnìji. Zvýšená pohyblivost a absence kabelù a další pevné infrastruktury se ukázaly být pro mnohé uživatele výhodou. Uživatelé bezdrátové sítì mohou používat stejné aplikace jako uživatelé klasické kabelové sítì. Karty adaptérù pro bezdrátovou komunikaci používané u mobilních i stolních poèítaèù podporují stejné protokoly jako karty adaptérù Ethernetu. Pro vìtšinu uživatelù není patrný žádný funkèní rozdíl mezi poèítaèem pøipojeným pøes kabelový Ethernet a poèítaè pøipojený pøes bezdrátový adaptér, kromì výhodné možnosti pøemis ování poèítaèe v rámci bezdrátové buòky. V mnoha pøípadech mùže být žádoucí pøipojit mobilní sí ová zaøízení ke konvenèní Ethernetové LAN, aby bylo možné používat servery, tiskárny nebo pøipojení k Internetu zprostøedkovávané pøed kabelovou LAN. Pro zajištìní tohoto pøipojení se používá bezdrátový pøístupový bod (AP). Lidé používají technologii bezdrátové LAN z mnoho rùzných dùvodù. Mobilita Mají-li lidé pøístup k datùm v libovolném místì v provozním dosahu WLAN, zvýší se jejich produktivita. Manažerská rozhodnutí na základì informací získaných v reálném èase mohou významnì zvýšit efektivitu práce. Nízké náklady na zavedení Bezdrátové lokální sítì (WLAN) se snadno instalují, ovládají, mìní a pøemis ují. Sítì, které se èasto mìní, jak fyzicky, tak logicky, mohou tìžit z výhod snadné instalace WLAN. WLAN mùže pracovat v místech, kde by byla instalace kabelù nepraktická nebo neproveditelná. 6

7 Rychlost a snadnost instalace Instalace systému bezdrátové LAN mùže být rychlá a snadná a mùže odstranit potøebu protahovat kabely skrz zdi a stropy. Rozšíøení sítì Bezdrátová technologie umožòuje rozšíøení sítì do míst, kam nelze zavést kabely. Snížení provozních nákladù I když mohou být poèáteèní investice potøebné pro poøízení hardwaru pro bezdrátovou LAN vyšší než náklady na hardware kabelové sítì, celkové výdaje za instalaci a údržbu v prùbìhu životnosti budou významnì nižší. Dlouhodobé úspory jsou vyšší v dynamickém prostøedí, vyžadujícím èasté pøesuny, rozšiøování a zmìny. Pøizpùsobitelnost Bezdrátové LAN lze konfigurovat do mnoha uspoøádání (topologií) podle potøeb konkrétních aplikací a instalací. Konfigurace lze snadno mìnit v rozmezí od sítí typu peer-to-peer (rovné postavení poèítaèù v síti), vhodných pro malý poèet uživatelù, až po úplné infrastrukturní sítì s tisíci uživatelù, které umožòují pokrýt rozsáhlé oblasti. Rodina výrobkù D-Link AirPlus pro bezdrátové sítì obsahuje: u Zdokonalené adaptéry CardBus pro bezdrátové sítì 2,4 GHz, používané u pøenosných poèítaèù (DWL-650+) u Zdokonalené PCI karty pro bezdrátové sítì 2,4 GHz, používané u stolních poèítaèù (DWL-520+) DWL-520+ je kompatibilní také s rodinou výrobkù D-Link Air b, která obsahuje: u Adaptéry CardBus pro bezdrátové sítì 2,4 GHz, používané u pøenosných poèítaèù (DWL-650) u PCI karty pro bezdrátové sítì 2,4 GHz, používané u stolních poèítaèù (DWL-520) u Bezdrátový smìrovaè/pøístupový bod/tiskový server (DI-713P) u Bezdrátové pøístupové body (DWL-1000AP, DWL-900AP) Technologie založená na standardu Technologie založená na standardu IEEE zajiš uje, že výrobky D-Link AirPlus dokážou spolupracovat s existující kompatibilní bezdrátovou technologií 2,4 GHz. To znamená, že budete moci rychle pøenášet velké soubory nebo dokonce sledovat film ve formátu MPEG pøenášený pøes sí bez znatelného zpoždìní. Technologie pracuje s použitím skupiny frekvencí v pásmu 2,4 GHz rychlostí až 22 Mb/s. Výrobky D-Link AirPlus zjiš ují automaticky nejlepší možnou rychlost pøenosu, aby byla zajištìna maximální rychlost a dosah umožnìný touto technologií. 7

8 Pøedpoklady pro instalaci D-Link AirPlus DWL-520+ má dosah až 400 metrù ve volném prostoru a až 100 metrù v budovách. To vám umožòuje pøístup k síti z vašeho pøenosného poèítaèe témìø odkudkoli. Mìjte však na pamìti, že poèet, tlouš ka a rozmístìní zdí, stropù a jiných objektù, kterými musí signál procházet, mùže dosah snížit. Dosah se obvykle mìní v závislosti na druhu materiálù a úrovni rádiového rušení v místì použití. Klíèem k dosažení maximálního dosahu je dodržovat tyto základní pokyny. 1. Dbejte na to, aby byl poèet zdí a stropù mezi pøístupovým bodem bezdrátové sítì a pøijímacím zaøízením (napø. DWL-650+) co nejmenší. Každá zeï nebo strop mùže snížit dosah zaøízení pro bezdrátovou komunikaci D-Link Air od 1 do 30 metrù. Umístìte pøístupové body, lokální brány a poèítaèe tak, aby byl poèet zdí a stropù mezi nimi co nejmenší. 2. Uvažujte o pøekážkách ve smìru pøímé èáry mezi pøístupovými body, lokálními bránami (smìrovaèi) a poèítaèi. Zeï silná 0,5 metru se pøi prùchodu signálu pod úhlem 45 jeví, jako by mìla tlouš ku témìø jeden metr. Pøi úhlu 2 vypadá, jako by mìla tlouš ku pøes 14 metrù! Snažte se zajistit umístìní pøístupových bodù a adaptérù tak, aby signál procházel zdmi a stropy pøímo co nejkratší cestou, a dosáhnout tak lepšího pøíjmu. 3. Šíøení signálu ovlivòuje druh stavebního materiálu. Pevné kovové dveøe nebo hliníkové profily mohou dosah negativnì ovlivnit. Zkuste umístit pøístupové body a poèítaèe s adaptéry bezdrátové sítì tak, aby signál procházel pøes suché zdi nebo dveøní otvory a ne pøes jiné materiály. 4. Pomocí programu pro zjištìní síly signálu, dodávaného s tímto zaøízením, nastavte anténu do polohy nejlepšího pøíjmu. 5. Mìjte zaøízení v dostateèné vzdálenosti (nejménì 1 2 metry) od elektrických pøístrojù a zaøízení, která mohou vytváøet silný rušivý rádiový signál. V bìžném domì by nemìly být s dosahem signálu potíže. Pokud zjistíte slabý nebo žádný signál v místech vašeho domu, kde byste k nìmu chtìli mít pøístup, uvažujte o umístìní pøístupového bodu pøímo mezi poèítaèi s bezdrátovými adaptéry. Dodateèné pøístupové body lze pøipojit pro zajištìní lepšího pokrytí v místnostech, kde je nedostateèná síla signálu. Pomocí technologie rádiového pøenosu bezdrátové sítì WLAN vysílají a pøijímají data vzduchem a minimalizují potøebu kabelového propojení. WLAN tak kombinují pøenos dat s mobilitou a umožòují vytváøet pohyblivé LAN. 8

9 4. Zaèínáme DWL-520+ je výrobcem standardnì nastaven tak, aby se automaticky pøipojil k ostatním zaøízením D-Link Air nebo AirPlus. Pomocí sí ových zaøízení D-Link AirPlus mùžete za cenu jedné IP adresy od vašeho poskytovatele širokopásmového pøipojení na Internet sdílet Internet se všemi poèítaèi ve vaší lokální síti, aniž by to bylo na úkor rychlosti nebo bezpeènosti. Existují dva základní modely sí ového propojení: Infrastrukturní s použitím pøístupového bodu, napø. DWL-1000AP Ad-hoc pøímé pøipojení k jinému poèítaèi pro komunikaci peer-to- -peer (rovný s rovným) pomocí bezdrátových sí ových adaptérù v každém poèítaèi, napøíklad dvou nebo více PCI adaptérù DWL-520+ pro bezdrátovou sí. Na následujících stránkách vám ukážeme pøíklad infrastrukturní sítì a sítì ad-hoc. Infrastrukturní sí obsahuje pøístupový bod. Pøíklad infrastrukturní sítì uvedený na následující stránce obsahuje tato sí ová zaøízení D-Link: Bezdrátový DHCP smìrovaè/pøístupový bod/tiskový server D-Link Air DI-713P Pøenosný poèítaè s bezdrátovým sí ovým adaptérem D-Link Air- Plus DWL-650+ Stolní poèítaè s bezdrátovým sí ovým adaptérem D-Link AirPlus DWL-520+ Kabelový modem D-Link DCM-200 DHCP znamená Dynamic Host Configuration Protocol. Je to protokol pro automatické dynamické pøidìlování IP adres. Pøi použití brány/ smìrovaèe s funkcí DHCP není zapotøebí pøidìlovat IP adresu ruènì. 9

10 Vytvoøení infrastrukturní sítì Kabelový/DSL modem Bezdrátový smìrovaè Tiskárna Stolní poèítaè DWL-520+ DWL-650+ Pøenosný poèítaè Mìjte na pamìti, že bezdrátová zaøízení D-Link AirPlus jsou výrobcem standardnì nakonfigurována tak, aby se sama navzájem propojila. Budete potøebovat širokopásmový pøístup na Internet (kabel/ DSL). Poraïte se s poskytovatelem kabelového/dsl pøipojení o správné instalaci modemu. Pøipojte modem k bezdrátovému širokopásmovému smìrovaèi (napø. D-Link DI-713P). Viz návod na rychlou instalaci dodávaný se smìrovaèem. Nainstalujte ovladaèe pro DWL Viz návod na rychlou instalaci dodávaný s DWL Nainstalujte ovladaèe pro adaptér bezdrátové sítì (napø. D-Link AirPlus DWL-650+). Viz návod na rychlou instalaci dodávaný s DWL Další informace o nastavení sítì najdete v následujících èástech tohoto návodu: Základy sí ového provozu kontrola IP adres, sdílení tiskáren a souborù. Použití konfiguraèního programu nastavení, které je tøeba použít na každém poèítaèi pro zajištìní úspìšné komunikace. Øešení potíží kontrola správnosti instalace ovladaèù sí ových adaptérù a další rady pro odstraòování sí ových problémù. 10

11 Vytvoøení sítì ad-hoc Stolní poèítaè D-Link AirPlus DWL-520+ Pøenosný poèítaè D-Link AirPlus DWL-650+ Nainstalujte do stolního poèítaèe bezdrátový sí ový adaptér D-Link AirPlus DWL Viz návod na rychlou instalaci dodávaný s výrobkem. Nainstalujte do pøenosného poèítaèe ovladaèe pro adaptér bezdrátové sítì (napøíklad D-Link AirPlus DWL-650+). Viz návod na rychlou instalaci dodávaný s výrobkem. Nastavte konfiguraci bezdrátových adaptérù do režimu ad-hoc, nastavte adaptéry na stejný kanál a pøiøaïte každému poèítaèi v síti ad-hoc IP adresu (viz níže). IP ADRESA Pøidìlujete-li IP adresy poèítaèùm v síti, mìjte na pamìti, že IP adresa musí být pro každý poèítaè v síti ze stejného intervalu IP adres jako u všech ostatních poèítaèù v síti a že maska podsítì musí být pro všechny poèítaèe v síti stejná. Pøíklad: Je-li prvnímu poèítaèi pøidìlena IP adresa s maskou podsítì , pak druhému poèítaèi mùže být pøidìlena IP adresa s maskou podsítì , atd. DÙLEŽITÉ: Je-li poèítaèùm nebo jiným zaøízením pøidìlena stejná IP adresa, nemusí být jedno nebo více zaøízení v síti viditelné. 11

12 5. Použití konfiguraèního programu Potøebujete-li zmìnit výchozí nastavení nebo optimalizovat provoz adaptéru DWL-520+, použijte dodávaný konfiguraèní program. Poznámka: DWL-520+ je výrobcem nastaven tak, aby se hned po zapojení spojil s bezdrátovými smìrovaèi a pøístupovými body D-Link Air/ AirPlus (napø. DI-713P, DI-714, DWL-900AP+,DWL-1000AP). Po restartování poèítaèe se automaticky spustí konfiguraèní program a v pravém dolním rohu obrazovky (na hlavní lištì) se objeví ikona programu. Kliknìte dvojitì na ikonu konfiguraèního programu, kterou vidíte vpravo. Poznámka: Pokud se ikona programu neobjeví, kliknìte dvojitì na ikonu zástupce, která se vytvoøí na pracovní ploše. Po dvojitém kliknutí na ikonu se objeví okno konfiguraèního programu pro D-Link AirPlus DWL Link Info (Informace o spojení) Po kliknutí na ikonu konfiguraèního programu se zobrazí následující okno Link Info. (Poznámka: Vzhled následujících oken mùže být na vašem poèítaèi trochu jiný.) 12

13 Status: Zobrazuje MAC adresu pøístupového bodu, který je spojen s adaptérem DWL SSID: Service Set Identifier je jméno pøiøazené bezdrátové síti. Výchozí nastavení je default. TxRate: Výchozí nastavení rychlosti pøenosu je 11 Mb/s. Nastavení TxRate je však automaticky urèeno adaptérem DWL-520+ podle vzdálenosti pøístupového bodu. Channel: Zobrazuje informace o kanálu. Výchozí nastavení kanálu je 6, volbu urèuje automaticky DWL Link Quality/Signal Strength: Link Quality zobrazuje kvalitu bezdrátového pøipojení DWL-520+ k pøístupovému bodu. Signal Strength udává sílu bezdrátového signálu mezi pøístupovým bodem a DWL Hodnota v procentech je indikována také sloupcovým grafem. Date Rate: Zobrazuje statistiku vyslaných a pøijatých dat. Configuration (Konfigurace) Toto okno Configuration ukazuje výchozí nastavení DWL

14 Pro komunikaci v síti musí mít všechna zaøízení stejné nastavení následujících parametrù: SSID Service Set Identifier je jméno, které identifikuje bezdrátovou sí. Pøístupové body a bezdrátoví klienti, kteøí se pokoušejí pøipojit k urèité WLAN (bezdrátové síti), musí mít stejné SSID. Výchozí nastavení SSID je default. Wireless Mode Kliknìte na rozvinovací menu a vyberte jednu z možností nastavení režimu bezdrátové sítì: Infrastructure pøipojení k WLAN používající pøístupový bod, napø. DWL-900AP+. (Výchozí nastavení.) Ad-hoc režim bezdrátové sítì, používaný pøi pøímém pøipojení k poèítaèi vybavenému bezdrátovým adaptérem, napø. bezdrátovým PCI adaptérem D-Link AirPlus DWL-520+, v prostøedí peer-to-peer. Channel Výchozí nastavení kanálu je 6, DWL-520+ však nastavuje kanál automaticky tak, aby odpovídal kanálu vybraného pøístupového bodu. V režimu ad-hoc je tøeba nastavit stejný kanál manuálnì u všech bezdrátových adaptérù. TxRate Nastavuje rychlost pøenosu v síti. Výchozí nastavení je 11 Mb/s. Preamble Zvolte Long nebo Short Preamble. Preamble (úvodní èást) definuje délku CRC bloku (kontrola cyklickým kódem je bìžný zpùsob detekce chyb pøi pøenosu dat), použitého pøi komunikaci mezi pøístupovým bodem a adaptéry bezdrátové sítì. Výchozí nastavení je Long Preamble (dlouhá úvodní èást). (Poznámka: V místech s velkým sí ovým provozem by se mìlo použít Short Preamble.) Power Mode Vyberte jeden ze tøí napájecích režimù: Continuous Access Mode (nepøetržitý pøístup) toto výchozí nastavení spotøebovává nejvíce energie. Maximum Power Save (maximální úspora energie) toto nastavení spotøebovává nejménì energie. Power Save (úsporný režim) toto nastavení má støední spotøebu energie. Provedete-li v konfiguraci bezdrátového adaptéru nìjaké zmìny, kliknìte na Apply (Použít), aby se zmìny uložily. 14

15 Encryption (Šifrování) Pro komunikaci v síti musí mít všechna zaøízení stejné nastavení šifrování. Data Encryption (šifrování dat) Zaškrtnutím rámeèku Data Encryption se aktivuje šifrování dat. Pøi výchozím nastavení DWL-520+ je šifrování vypnuto. Authorization Mode (režim ovìøování) vyberte jeden z následujících režimù: Open Authentication pøenáší klíè pøes sí. Shared Authentication umožòuje komunikaci jen se zaøízeními se stejným nastavením WEP (Wired Equivalent Privacy zabezpeèení pomocí šifrování). Auto automatické nastavení režimu ovìøení bezdrátového klienta Network Key (klíè sítì) zadejte klíè ve formátu ASCII (napø. slovo) nebo v hexadecimálním formátu. Key Format (formát klíèe) ASCII nebo Hexadecimal. Hexadecimální èíslo se skládá z èíslic 0 9 a písmen A F. ASCII (American Standard Code for Information Interchange) je kód pro reprezentaci anglických písmen a jiných znakù jako èísel z intervalu Key Type (typ klíèe) Zadejte délku klíèe 64, 128 nebo 256 bitù. Key Index (index klíèe) Mùžete vytvoøit až 4 rùzné klíèe. Pro uložení zmìn kliknìte na Apply (Použít). 15

16 Site Survey (prùzkum lokality) Available Networks (dostupné sítì) V horní èásti okna se zobrazují dostupné sítì. Listujte seznamem nahoru nebo dolù a vyberte sí, ke které se chcete pøipojit. Kliknìte na tlaèítko Connect (Pøipojit). Profiles (profily) V dolní èásti okna mùžete nastavovat profily, které jste vytvoøili pro bezdrátovou sí doma, v zamìstnání nebo na veøejných místech. Listujte seznamem nahoru nebo dolù a vyberte profil, který chcete nakonfigurovat. Profily mùžete pøidávat (Add), rušit (Remove) nebo nakonfigurovat (Properties), abyste se mohli pøipojit k dostupné síti. Properties (vlastnosti) Po kliknutí na Properties (Vlastnosti) se objeví okno, které vidíte na další stránce. 16

17 Properties (Vlastnosti) V tomto oknì mùžete nakonfigurovat všechny vlastnosti profilu, abyste se mohli pøipojit k vybrané síti. Po zadání zmìn v tomto oknì kliknìte na OK, aby se zmìny uložily. 17

18 About (O programu...) V oknì About se dozvíte informace o verzích firmwaru a konfiguraèního programu DWL

19 6. Øešení potíží Tato kapitola obsahuje øešení problémù, které mohou nastat pøi instalaci a provozu bezdrátového adaptéru DWL Máte-li nìjaké potíže, pøeètìte si následující èásti. (Níže uvedené pøíklady jsou z prostøedí Windows XP. Máte-li jiný operaèní systém, tyto pokyny stále platí, ale vzhled oken mùže být jiný.) 1. Kontrola nainstalování ovladaèù pro bezdrátový adaptér. Jdìte na Start. Kliknìte pravým tlaèítkem na Tento poèítaè (My Computer). Kliknìte na Vlastnosti (Properties). Vyberte záložku Hardware. Kliknìte na Správce zaøízení (Device Manager). 19

20 Kliknìte dvojitì na Sí ové adaptéry (Network Adapters). Kliknìte pravým tlaèítkem na D-Link Air- Plus DWL-650+ Wireless PCI Adapter Zvolte Vlastnosti (Properties) abyste zjistili, zda jsou ovladaèe správnì nainstalovány. D-Link AirPlus DWL-650 Wireless Cardbus Adapter Podívejte se na Stav zaøízení (Device Status), abyste zkontrolovali, zda zaøízení pracuje správnì. D-Link AirPlus DWL-650+ Wireless Cardbus Adapter Kliknìte na OK. 20

21 2. Nelze se pøipojit k pøístupovému bodu nebo bezdrátovému smìrovaèi. Zkontrolujte, zda je SSID nastavené pro PCI adaptér DWL-520+ pøesnì stejné, jako SSID pøístupového bodu nebo bezdrátového smìrovaèe. 3. Indikátor napájení a spojení na DWL-520+ nesvítí. Zkontrolujte, zda je PCI adaptér DWL-520+ správnì zasunut do PCI slotu poèítaèe. 4. Zapomnìl jsem šifrovací klíè. Resetujte pøístupový bod, aby se obnovilo jeho výchozí nastavení, a obnovte výchozí nastavení bezdrátového PCI adaptéru DWL (Výchozí nastavení je uvedeno v èásti 5 Použití konfiguraèního programu v tomto návodu.) 5. Poèítaè nerozpozná bezdrátový adaptér DWL Zkontrolujte, zda je PCI adaptér DWL-520+ správnì zasunut do PCI slotu poèítaèe. Pokud systém Windows nerozpozná po zasunutí adaptéru nový hardware, zkontrolujte, zda byly odinstalovány všechny pøedchozí ovladaèe. Ovladaèe odinstalujete takto: A. V menu Nástroje (Tools) zvolte Možnosti složky (Folder Options), Zobrazení (View), Skryté soubory a složky (Hidden files and folders) a nastavte Zobrazovat skryté soubory a složky (Show hidden files and folders). B. Zrušte zaškrtnutí Skrýt pøíponu souboru známých typù (Hide extensions for known file types) a kliknìte na Použít (Apply). C. Vyhledejte soubory TIACXLN.INF a TIACXLN.SYS. Odstraòte tyto soubory ze složek INF a SYSTEM32 (DRIVERS) v adresáøi WINDOWS. Poznámka: Windows XP a Windows 2000 pøejmenují soubory.inf, které nemají certifikaci WHQL, na soubory oem.inf (napø. oem1.inf). 6. Poèítaè s nainstalovaným adaptérem DWL-520+ se nemùže pøipojit k bezdrátové síti. Zkontrolujte zda indikátory na širokopásmovém modemu indikují normální èinnost. Pokud ne, mùže být problém s širokopásmovým spojením. 21

22 Zkontrolujte, zda indikátory na bezdrátovém smìrovaèi fungují správnì. Pokud ne, zkontrolujte správnost pøipojení napájecího a Ethernetového kabelu. Zkontrolujte, zda je pro sí správnì nastavena IP adresa, maska podsítì, brána a DNS. V infrastrukturním režimu zkontrolujte, zda je u bezdrátových klientù a pøístupových bodù zadáno stejné jméno SSID (Service Set Identifier). Výchozí nastavení SSID je u všech výrobkù D-Link Air- Plus default. (Kliknìte dvojitì na ikonu WLAN na hlavní lištì. Objeví se okno Link Info, které ukazuje nastavení SSID.) V režimu ad-hoc musí mít oba bezdrátoví klienti stejné SSID. Mùže být zapotøebí nastavit jednoho klienta pro vytvoøení BSS (Basic Servise Sety) a chvíli poèkat pøed nastavením dalších klientù. Zabrání se tak tomu, aby se nìkolik klientù souèasnì pokoušelo vytvoøit BSS, což mùže vést k vytvoøení nìkolika samostatných BSS namísto jednoho BSS s nìkolika pøipojenými klienty. Zkontrolujte správnost nastavení Network Connections u bezdrátových klientù. Nastavte režim AP (Infrastructure), když se pøipojujete k pøístupovému bodu, nebo režim ad-hoc, když se pøipojujete bez pøístupového bodu. Kliknìte dvojitì na ikonu WLAN na hlavní lištì a pak na Configuration, abyste zmìnili nastavení bezdrátového adaptéru. Je-li zapnuta funkce Security, zkontrolujte, že jsou u DWL-520+ a pøístupového bodu nastaveny správné šifrovací klíèe. Kliknìte dvojitì na ikonu WLAN na hlavní lištì a pak na Encryption. Zkontrolujte, zda je nastavený klíè stejný jako u ustatních zaøízení v síti. 22

23 8. Základy sí ového provozu Použití Prùvodce instalací sítì ve Windows XP V této èásti se nauèíte, vytvoøit sí doma nebo v kanceláøi pomocí Microsoft Windows XP. Poznámka: Informace o vytvoøení sítì v prostøedí Windows 2000, ME nebo 98 najdete napøíklad na nebo Jdìte na Start > Ovládací panely (Control Panel) > Sí ová pøipojení (Network Connections). Zvolte Nastavit sí pro domácnost nebo malou kanceláø (Set up a home or small office network). Když se objeví toto okno, kliknìte na Další (Next). 23

24 Proveïte všechny pokyny v tomto oknì. Kliknìte na Další (Next). V následujícím oknì vyberte popis, který nejlépe odpovídá vašemu poèítaèi. Je-li váš poèítaè pøipojen k Internetu pøes bránu/smìrovaè, vyberte druhou možnost (viz obrázek). Kliknìte na Další (Next). 24

25 Zadejte Popis poèítaèe (Computer description) a Název poèítaèe (Computer name) (volitelné). Kliknìte na Další (Next). Zadejte Název pracovní skupiny (Workgroup name). Všechny poèítaèe ve vaší síti by mìly mít stejný název pracovní skupiny. Kliknìte na Další (Next). 25

26 Poèkejte, dokud Prùvodce instalací sítì neprovede zmìny. Do dokonèení zmìn kliknìte na Další (Next). Poèkejte, dokud Prùvodce instalací sítì nenakonfiguruje poèítaè. Mùže to trvat nìkolik minut. 26

27 V níže uvedeném oknì vyberte možnost, která vám nejlépe vyhovuje. V pøíkladu je vybráno Vytvoøit sí ovou instalaèní disketu (Create a Network Setup Disk). Tuto disketu spustíte na každém poèítaèi ve vaší síti. Kliknìte na Další (Next). Vložte disketu do disketové jednotky, v tomto pøípadì mechaniky A. V pøípadì potøeby disketu naformátujte a pak kliknìte na Další (Next). 27

28 Poèkejte, dokud Prùvodce instalací sítì nedokonèí kopírování souborù. Pøeètìte si pokyny, uvedené v oknì níže. Po ukonèení Prùvodce instalací sítì použijte sí ovou instalaèní disketu pro spuštìní Prùvodce instalací sítì jednou na každém poèítaèi v síti. Pokraèujte kliknutím na Další (Next). 28

29 Pøeètìte si pokyny v tomto oknì a pak kliknìte na Dokonèit (Finish), abyste ukonèili Prùvodce instalací sítì. Nové nastavení se uplatní po restartování poèítaèe. Restartujte poèítaè kliknutím na Ano (Yes). Tím jste dokonèili konfiguraci tohoto poèítaèe. Pak budete muset spustit sí ovou instalaèní disketu na všech ostatních poèítaèích v síti. Po spuštìní sí ové instalaèní diskety na všech poèítaèích bude nová bezdrátová sí pøipravena k použití. 29

30 Pojmenování poèítaèe Chcete-li poèítaè pojmenovat, postupujte podle tìchto pokynù: Ve Windows XP: Kliknìte na Start. Kliknìte pravým tlaèítkem na Tento poèítaè (My Computer). Vyberte Vlastnosti (Properties) a kliknìte. V oknì Vlastnosti systému (System Properties) vyberte záložku Název poèítaèe (Computer Name). Pokud chcete, mùžete zadat volitelný Popis poèítaèe (Computer description). Pro pøejmenování poèítaèe a pøipojení k doménì: Kliknìte na Zmìnit (Change). 30

31 V tomto oknì zadejte Název poèítaèe (Computer name). Vyberte Je èlenem Pracovní skupiny (Workgroup) a zadejte název pracovní skupiny. Všechny poèítaèe ve vaší síti musí mít stejný název pracovní skupiny. Kliknìte na OK. Zjištìní IP adresy ve Windows XP/2000 Jdìte na Start > Všechny programy (All Programs) > Pøíslušenství (Accessories) > Pøíkazový øádek (Command Prompt) 31

32 Napište Command Na pøíkazovém øádku napište ipconfig /all. Zobrazí se všechna nastavení konfigurace, jak je vidìt níže. Na pøíkazovém øádku napište ipconfig /renew, abyste získali novou IP adresu. Stisknìte Enter. Zobrazí se nová IP adresa. (Uživatelé Windows 98/ME: Jdìte na Start > Spustit (Run). Na pøíkazovém øádku napište winipcfg. Kliknìte na Uvolnit a pak na Obnovit (Release, Renew) abyste získali novou IP adresu.) 32

33 Pøiøazení statické IP adresy Poznámka: Rezidentní brány/širokopásmové smìrovaèe pøiøazují poèítaèùm v síti IP adresy automaticky pomocí funkce DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Používáte-li bránu/smìrovaè s funkcí DHCP, nepotøebujete pøiøazovat statické IP adresy. Pokud nepoužíváte bránu/smìrovaè s funkcí DHCP nebo potøebujete pøiøadit statickou IP adresu, postupujte podle tìchto pokynù: Jdìte na Start. Kliknìte dvojitì na Ovládací panely (Control Panel). Kliknìte dvojitì na Sí ová pøipojení (Network Connections). 33

34 Kliknìte pravým tlaèítkem na Pøipojení k místní síti (Local Area Connections). Kliknìte na Vlastnosti (Properties). Vyberte Protokol sítì Internet (Internet Protocol) (TCP/IP). Kliknìte na Vlastnosti (Properties). 34

35 V oknì Protokol sítì Internet (TCP/IP) - Vlastnosti vyberte Použít následující adresu IP (Use the following IP Address). Zadejte vaši IP adresu a masku podsítì. (IP adresy ve vaší síti musí být ze stejného intervalu. Má-li napøíklad jeden poèítaè IP adresu , mìly by mít další poèítaèe adresy z intervalu až Žádné dva poèítaèe nesmí mít stejnou IP adresu. Maska podsítì musí být u všech poèítaèù v síti stejná.) Zadejte adresu DNS serveru jen když máte v plánu používat Internet. (Poznámka: Zadáváte-li adresu DNS serveru, musíte zadat také IP adresu Výchozí brány (Default Gateway).) Kliknìte na OK. Tím jste dokonèili pøiøazení statické IP adresy. (Máte-li bránu/smìrovaè s funkcí DHCP, nemusíte pøiøazovat statickou IP adresu.) 35

36 Pøipojení k bezdrátové síti ve Windows XP Abyste se mohli pøipojit k bezdrátové síti, zkontrolujte, zda je DWL-520+ správnì nastaven. Jdìte na Start > kliknìte pravým tlaèítkem na Místa v síti (My Network Places) > kliknìte dvojitì na bezdrátové sí ové pøipojení spojené s DWL > zvolte Vlastnosti (Properties) > zvolte Protokol sítì Internet (Internet Protocol) (TCP/IP) > kliknìte na Vlastnosti (Properties). Pøipojení k bezdrátové síti s bezdrátovým smìrovaèem nebo pøístupovým bodem pomocí DHCP serveru ve Windows XP. Má-li bezdrátový smìrovaè nebo pøístupový bod aktivován DHCP server, zvolte Získat adresu IP automaticky (Obtain an IP address automatically). Zvolte Získat adresu serveru DNS automaticky (Obtain DNS server address automatically). Kliknìte na OK. 36

37 Pøipojení k bezdrátové síti pomocí bezdrátového smìrovaèe nebo pøístupového bodu s použitím statické IP adresy ve Windows XP. Pokud bezdrátový smìrovaè nebo pøístupový bod nemá aktivovaný DHCP server, vyberte Použít následující adresu IP (Use the following IP address). Zadejte statickou IP adresu ze stejného intervalu, v jakém je bezdrátový smìrovaè nebo pøístupový bod. IP adresa: Maska podsítì: Výchozí brána: Zadejte LAN IP adresu bezdrátového smìrovaèe Vyberte Použít následující adresy serverù DNS (Use the following DNS server address). Zadejte LAN IP adresu bezdrátového smìrovaèe. Kliknìte na OK. Pøipojení k bezdrátové síti ve Windows 2000 Jdìte na Start > Nastavení (Settings) > Sí ová a vytáèená pøipojení (Network and Dial-up Connections) > kliknìte dvojitì na bezdrátové sí ové pøipojení spojené s DWL-650+ > zvolte Vlastnosti (Properties) > zvolte Protokol sítì Internet (Internet Protocol) (TCP/IP) > kliknìte na Vlastnosti (Properties). 37

38 Pøipojení k bezdrátové síti s bezdrátovým smìrovaèem nebo pøístupovým bodem pomocí DHCP serveru ve Windows Zvolte Získat adresu IP automaticky (Obtain an IP address automatically). Zvolte Získat adresu serveru DNS automaticky (Obtain DNS server address automatically). Kliknìte na OK. Pøipojení k bezdrátové síti pomocí bezdrátového smìrovaèe nebo pøístupového bodu s použitím statické IP adresy ve Windows Vyberte Použít následující adresu IP (Select Use the following IP address). Zadejte statickou IP adresu ze stejného intervalu, v jakém je bezdrátový smìrovaè nebo pøístupový bod. Adresa IP: Maska podsítì: Výchozí brána: Vyberte Použít následující adresy serverù DNS (Use the following DNS server address). Nechejte tuto èást prázdnou. Kliknìte na OK. 38

39 Pøipojení k bezdrátové síti ve Windows Me a 98 Jdìte na Start > Nastavení (Settings) > Ovládací panely (Control Panel) > kliknìte dvojitì na Sí (Network) spojenou s DWL-520+ > zvolte Vlastnosti (Properties) > zvolte Protokol sítì Internet (Internet Protocol) (TCP/IP) > kliknìte na Vlastnosti (Properties). TCP/IP -> D-Link AirPlus DWL-650+ Wireless Cardbus Pøipojení k bezdrátové síti s bezdrátovým smìrovaèem nebo pøístupovým bodem pomocí DHCP serveru ve Windows Me a 98. Vyberte záložku Adresa IP (IP Address). Pak zvolte Získat adresu IP automaticky (Obtain an IP address automatically). Zvolte Zjistit pøipojení k sí ovému médiu (Detect connection to network media). Kliknìte na OK. 39

40 Pøipojení k bezdrátové síti s bezdrátovým smìrovaèem nebo pøístupovým bodem s použitím statické IP adresy ve Windows Me a 98. Vyberte Zadat adresu IP ruènì (Specify an IP address). Zadejte statickou IP adresu ze stejného intervalu, v jakém je bezdrátový smìrovaè nebo pøístupový bod. Adresa IP: Maska podsítì: Zvolte Zjistit pøipojení k sí ovému médiu (Detect connection to network media). Kliknìte na OK. Kontrola bezdrátového spojení pøíkazem ping Ve Windows XP a 2000: Jdìte na Start > Spustit (Run) > napište cmd. Objeví se okno, podobné tomu, které vidíte na obrázku. Napište: ping xxx.xxx.xxx.xxx, kde xxx je IP adresa bezdrátového smìrovaèe nebo pøístupového bodu. Pøi dobrém bezdrátovém spojení se zobrazí ètyøi odezvy z bezdrátového smìrovaèe nebo pøístupového bodu, jak je vidìt na obrázku. 40

41 Ve Windows Me a 98: Jdìte na Start > Spustit (Run) > napište command. Objeví se okno, podobné tomu, které vidíte na obrázku. Napište: ping xxx.xxx.xxx.xxx, kde xxx je IP adresa bezdrátového smìrovaèe nebo pøístupového bodu. Pøi dobrém bezdrátovém spojení se zobrazí ètyøi odezvy z bezdrátového smìrovaèe nebo pøístupového bodu, jak je vidìt na obrázku. Pøidání a sdílení tiskáren ve Windows XP Poté, co jste spustili Prùvodce instalací sítì (Network Setup Wizard) na všech poèítaèích ve vaší síti (viz èást Prùvodce instalací sítì na zaèátku kapitoly Základy sí ového provozu), mùžete použít Prùvodce pøidáním tiskárny (Add Printer Wizard) pro pøidání nebo sdílení tiskárny v síti. Chcete-li pøidat lokální tiskárnu (tiskárnu pøipojenou pøímo k jednomu poèítaèi) sdílet LPR tiskárnu (tiskárnu pøipojenou k tiskovému serveru), nebo sdílet sí ovou tiskárnu (tiskárnu pøipojenou k vaší síti pøes bránu/ smìrovaè), použijte Prùvodce pøidáním tiskárny. Postupujte podle níže uvedených pokynù: Nejprve se ujistìte, že jste spustili Prùvodce instalací sítì na všech poèítaèích ve vaší síti. Ukážeme vám 3 zpùsoby, jak použít Prùvodce pøidáním tiskárny. 1. Pøidání lokální tiskárny 2. Sdílení sí ové tiskárny 3. Sdílení LPR tiskárny 41

42 Pøidání lokální tiskárny (Tiskárna pøipojena pøímo k poèítaèi) Tiskárna, která není sdílena v síti a je pøipojena pøímo k jednomu poèítaèi, se nazývá lokální tiskárna. Nepotøebujete-li sdílet vaši tiskárnu v síti, pøidejte tiskárnu k jednomu poèítaèi podle tìchto pokynù: Jdìte na Start > Tiskárny a faxy (Printers and Faxes). Kliknìte na Pøidat tiskárnu (Add a printer). 42

43 Kliknìte na Další (Next). Vyberte Místní tiskárna pøipojená k tomuto poèítaèi (Local printer attached to this computer). (Je-li nastavena volba Automaticky rozpoznat a nainstalovat tiskárnu typu Plug and Play (Automatically detect and install my Plug and Play printer), zrušte ji.) Kliknìte na Další (Next). Zvolte Použít následující port (Use the following port). Vyberte z menu správný port pro vaši tiskárnu. (Vìtšina poèítaèù používá port LPT1:, jak ukazuje obrázek.) Kliknìte na Další (Next). 43

44 Vyberte správný ovladaè pro tiskárnu. Kliknìte na Další (Next). (Pokud se správný ovladaè nezobrazí, vložte CD nebo disketu dodávanou s tiskárnou a kliknìte na Z diskety (Have Disk).) V tomto oknì mùžete zmìnit jméno tiskárny (volitelné). Kliknìte na Další (Next). Zvolte Ano (Yes), aby se vytiskla zkušební stránka. Úspìšný tisk potvrdí, že jste vybrali správný ovladaè. Kliknìte na Další (Next). 44

45 Toto okno obsahuje informace o vaší tiskárnì. Kliknìte na Dokonèit (Finish). Když je zkušební stránka vytisknuta, kliknìte na OK. 45

46 Jdìte na Start > Tiskárny a faxy (Printers and Faxes). Po úspìšné instalaci se objeví ikona tiskárny, jak ukazuje obrázek vpravo. Úspìšnì jste pøidali lokální tiskárnu. Sdílení sí ové tiskárny Po spuštìní Prùvodce instalací sítì na všech poèítaèích mùžete na všech poèítaèích v síti spustit Prùvodce pøidáním tiskárny a nainstalovat sdílené tiskárny. Postup nastavení tiskárny pro sdílení v síti viz další èást. Chcete-li Prùvodce pøidáním tiskárny použít pro sdílení tiskárny v síti, postupujte podle tìchto pokynù: Jdìte na Start > Tiskárny a faxy (Printers and Faxes). 46

47 Kliknìte na Pøidat tiskárnu (Add a Printer). Kliknìte na Další (Next). Zvolte Sí ová tiskárna (Network Printer). Kliknìte na Další (Next). 47

48 Zvolte Vyhledat tiskárnu (Browse for a printer). Kliknìte na Další (Next). Vyberte tiskárnu, kterou chcete sdílet. Kliknìte na Další (Next). Kliknìte na Dokonèit (Finish). 48

49 Kontrola správné instalace: Jdìte na Start > Tiskárny a faxy (Printers and Faxes). Po úspìšné instalaci se objeví ikona tiskárny, jak ukazuje obrázek vpravo. Úspìšnì jste pøidali sdílenou sí ovou tiskárnu. Nastavení sdílení tiskárny v síti: Chcete-li sdílet tiskárnu na vašem poèítaèi s ostatními uživateli v síti: 1. Pokud není tiskárna dosud nainstalována, nainstalujte ji podle popisu pro instalaci lokální tiskárny, ale v oknì Sdílet tiskárnu (Share printer) zadejte Název sdílené položky (tiskárny). 2. Pokud byla tiskárna již nainstalována, vyvolejte okno Tiskárny a faxy (Start > Tiskárny a faxy (Printers and Faxes)), kliknìte na tiskárnu, kterou chcete použít pro sdílení, a z menu zvolte Sdílet tuto tiskárnu (Share this printer). V záložce Sdílení nastavte Sdílet tuto tiskárnu a zadejte název sdílené položky. Kliknìte na OK. Na ostatních poèítaèích pøidáte tuto sdílenou tiskárnu pomocí Prùvodce pøidáním tiskárny podle pokynù v pøedchozí èástí Sdílení tiskárny v síti. 49

50 Sdílení LPR tiskárny Chcete-li sdílet LPR tiskárnu (pomocí tiskového serveru) budete potøebovat tiskový server, napøíklad DP-101P+. Zkontrolujte, zda jste spustili Prùvodce instalací sítì na všech poèítaèích ve vaší síti. Pro nastavení sdílení LPR tiskárny postupujte podle tìchto pokynù. Jdìte na Start > Tiskárny a faxy (Printers and Faxes). Kliknìte na Pøidat tiskárnu (Add a Printer). Objeví se okno, které vidíte vpravo. Kliknìte na Další (Next). Zvolte Místní tiskárna... (Local printer ). Kliknìte na Další (Next). 50

51 Zvolte Vytvoøit nový port (Create a new port). Z menu vyberte Standard TCP/IP Port, jak ukazuje obrázek. Kliknìte na Další (Next). Pøeètìte si pokyny v tomto oknì. Kliknìte na Další (Next). Zadejte Adresu IP tiskárny (Printer IP address) a Název portu (Port Name). Kliknìte na Další (Next). 51

52 V tomto oknì zvolte Vlastní (Custom). Kliknìte na Nastavení (Settings). Zadejte Název portu (Port Name) a Název èi adresu IP tiskárny (Printer Name or IP address). Zvolte protokol LPR. Zadejte Název fronty (Queue Name) (pokud váš tiskový server/brána má více než jeden port, budete potøebovat Název fronty). Kliknìte na OK. 52

53 Objeví se toto okno s informacemi o tiskárnì. Kliknìte na Dokonèit (Finish). Ze seznamu tiskáren vyberte tiskárnu, kterou pøidáváte. Vložte disketu s ovladaèem tiskárny, dodávanou s tiskárnou. Kliknìte na Z diskety (Have Disk). Je-li ovladaè tiskárny již nainstalován, Zvolte Použít stávající ovladaè (Keep existing driver). Kliknìte na Další (Next). 53

54 Zvolenou tiskárnu mùžete pøejmenovat (volitelné). Jméno tiskárny si zapamatujte. Budete je potøebovat, když použijete Prùvodce pøidáním tiskárny na jiných poèítaèích v síti. Kliknìte na Další (Next). Zvolte Ano (Yes), aby se vytiskla zkušební stránka. Kliknìte na Další (Next). V tomto oknì se zobrazí informace o tiskárnì. Kliknìte na Dokonèit (Finish) pro dokonèení pøidání tiskárny. Spus te Prùvodce pøidáním tiskárny na ostatních poèítaèích v síti, aby mohly tiskárnu sdílet. Poznámka: Pøed spuštìním Prùvodce instalací tiskárny musíte na všech poèítaèích v síti spustit Prùvodce instalací sítì. Další nastavení Informace o dalších možnostech a funkcích pøi práci v síti najdete v Centru pro nápovìdu a odbornou pomoc ve Windows XP, napø. v èásti Sdílené dokumenty nebo Sdílení souborù a složek. 54

AirPlus DWL-900AP+ Bezdrátový 2,4 GHz pøístupový bod. Rev. 071002. Building Networks for People

AirPlus DWL-900AP+ Bezdrátový 2,4 GHz pøístupový bod. Rev. 071002. Building Networks for People AirPlus DWL-900AP+ Bezdrátový 2,4 GHz pøístupový bod Návod k použití Rev. 071002 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 7 4. Zaèínáme...10

Více

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér This product works with the following operating system software: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér Než začnete Musíte mít minimálně

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

EUSSO GL2454-01. 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér. Uživatelský manuál

EUSSO GL2454-01. 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér. Uživatelský manuál EUSSO GL2454-01 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér Uživatelský manuál 1 Charakteristika produktu Zařízení vyhovuje standardům IEEE 802.11g a 802.11b Dosahuje přenosové rychlosti až 54Mbps

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Úvod Děkujeme vám za zakoupení této karty Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Tato karta PCI umožňuje snadno a bleskurychle nastavit bezdrátovou síť. Karta

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

TM Pøíruèka uživatele

TM Pøíruèka uživatele TM Pøíruèka uživatele Autorské právo Autorské právo firmy Promise Technology, Inc. (dále jen firma Promise), 2000. Žádná èást této pøíruèky nemùže být jakýmkoliv zpùsobem kopírována ani pøedána dál bez

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Uživatelská pøíruèka rev 1.0 9-04 R24.0775.00 Ochranné známky: Další názvy produktù a spoleèností jsou ochrannými známkami anebo registrovanými ochrannými známkami pøíslušných

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G. Pokud používáte Windows 2000, instalujte, prosím, toto zařízení podle návodu který je součástí uživatelského návodu

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)...

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)... WA-2204A-TX Autorizovaný prodejce v ČR: Aktuální informace o produktu a nejnovější verze firmware naleznete na www.zcomax.cz. 2004-2007 atlantis datacom s.r.o. Obsah příručky si neklade nároky na úplnost

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

EUSSO GL-2454AP. 108Mbps bezdrátový přístupový bod. Uživatelský manuál

EUSSO GL-2454AP. 108Mbps bezdrátový přístupový bod. Uživatelský manuál EUSSO GL-2454AP 108Mbps bezdrátový přístupový bod Uživatelský manuál 1 Charakteristika produktu Zařízení vyhovuje standardům IEEE 802.11g a 802.11b. Zařízení dosahuje přenosové rychlosti až 54Mbps v 802.11g

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Představení WDS 3 WDS režimy 3 Tenda vs. WDS 4 WDS scénáře 4 WDS přes 2 uzly 4 WDS přes tři

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M

Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M Strana 1 Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M Přední část Zamykací objímka Zadní část Sériové číslo Indikátor stavu (vnější prstenec)

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Ethernet Powerline Adaptér PL 085 & PL 055. Návod k použití. Popis produktu

Ethernet Powerline Adaptér PL 085 & PL 055. Návod k použití. Popis produktu Ethernet Powerline Adaptér PL 085 & PL 055 Návod k použití Popis produktu Ethernet Powerline Adaptér je nejlepší řešení pro domácí síť. Není potřeba žádná instalace softwaru ani ovladačů. Produkt pracuje

Více

NSA-2401. Příručka k rychlé instalaci. Síťový ukládací systém

NSA-2401. Příručka k rychlé instalaci. Síťový ukládací systém NSA-2401 Síťový ukládací systém Výchozí přihlašovací údaje LAN1 IP Adresa: http://192.168.1.3 LAN2 IP Adresa: http://192.168.100.3 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku,

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení...

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... 2 Instalace pod operačním systémem Mac (OS 9.x, OS X, OS X.x)...

Více

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC.

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC. Instalace hardwaru Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WN350G. 1. Vypněte váš počítač a vypojte napájecí kabel ze zásuvky. 2. Otevřete krabici počítače a na základní desce vyhledejte

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatel: jméno user heslo user Administrátor jméno admin heslo admin Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N TL-WR740N Hlavní znaky: Bezdrátový přenos dat rychlostí až 150 Mbit/s je ideální pro hraní online her, vysílání datového proudu videa a internetovou telefonii Snadné

Více

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Instalaèní pøíruèka 1 2 3 Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Pøedmluva Aplikace DeskTopBinder V2 Lite dokáôe integrovat a spravovat rùznorodá data, napøíklad soubory vytvoøené rùznîmi

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.1.1.1 Základní pojmy Bezdrátové sítě WI-FI Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Děkujeme vám, že jste si koupili tento produkt společnosti Sweex. Sweex věnuje velkou pozornost a péči kvalitě, spolehlivosti, funkčnosti, trvanlivosti

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

Obsah. Návod k použití DAP-1160 VERZE 1.0

Obsah. Návod k použití DAP-1160 VERZE 1.0 Obsah Návod k použití DAP-1160 VERZE 1.0 Obsah Obsah Popis produktu...4 Obsah dodávky...4 Systémové požadavky...4 Úvod...5 Vlastnosti...6 Popis hardwaru...7 Konektory...7 LED indikátory...8 Konfigurace...9

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku.

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Digitální fotoaparát Programová pøíruèka Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více