AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev Building Networks for People

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People"

Transkript

1 AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev Building Networks for People 1

2 Obsah 1. Obsah dodávky Úvod Základy bezdrátové komunikace Zaèínáme Použití konfiguraèního programu Øešení potíží Základy sí ového provozu Technické údaje Technická podpora

3 1. Obsah dodávky Obsah dodávky 2,4 GHz bezdrátový PCI adaptér D-Link AirPlus DWL-520+ Návod, pokyny pro rychlou instalaci a ovladaè na CD Návod na rychlou instalaci Pokud nìkterá z výše uvedených položek chybí, spojte se s prodejcem. Systémové požadavky: Poèítaè s volným 32bitovým PCI slotem Windows XP, Windows 2000, Windows Me nebo Windows 98 Nejménì 32 MB pamìti a 300 MHz procesor Pøístupový bod b (napø. DWL-900AP+ pro infrastrukturní režim) nebo jiný bezdrátový adaptér b (napø. DWL-650+ pro režim ad-hoc). 3

4 2. Úvod D-Link AirPlus DWL-520+ Wireless PCI Adapter je výkonný bezdrátový adaptér s protokolem b. Podporuje vytváøení rychlých bezdrátových sítí v domácnosti, kanceláøi nebo na veøejných místech. Na rozdíl od vìtšiny sí ových adaptérù b je DWL-520+ schopen pøenášet data rychlostí až 22 Mb/s (ve srovnání se standardními 11 Mb/s), pokud je použit spolu s dalšími výrobky D-Link AirPlus, jako je napøíklad PCI adaptér pro bezdrátovou sí DWL DWL-520+ je kompatibilní také s existujícími zaøízeními b, napøíklad øadou zaøízení D-Link Air, obsahující bezdrátový PCI adaptér DWL-520, bezdrátový smìrovaè/pøístupový bod DI-714 a bezdrátový USB adaptér DWL-120. Je to ideální prostøedek pro pøipojení jednoho poèítaèe do lokální bezdrátové sítì (WLAN). Po dokonèení krokù popsaných v návodu pro rychlou instalaci (souèást dodávky) budete moci sdílet informace a zdroje, napøíklad soubory a tiskárny, a využívat všech výhod bezdrátové komunikace pøi práci i pøi hrách. DWL-520+ má ovladaèe pro vìtšinu nejpoužívanìjších operaèních systémù Microsoft Windows (Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98) a lze jej zaèlenit do rozsáhlé sítì, bìžící v režimu ad-hoc (bez pøístupového bodu) nebo v infrastrukturním režimu (s pøístupovým bodem). Prohlédnìte si èást Zaèínáme v tomto návodu, abyste uvidìli pøíklad typických sítí používající DWL-520+ v infrastrukturním režimu nebo v režimu ad-hoc. Tento návod obsahuje rychlý úvod do technologie bezdrátové komunikace a jejího uplatnìní v poèítaèových sítích. Udìlejte si èas na pøeètení tohoto návodu a seznamte se s touto technologií. 4

5 Vlastnosti a výhody Až 2 rychlejší pøenos dat pøi použití s jinými výrobky D-Link AirPlus (rychlost až 22Mb/s) než u bìžných zaøízení s protokolem b. Plná kompatibilita se zaøízeními s normou b. Až o 20 % rychlejší pøenos dat v sítích standardních zaøízení s protokolem b. Lepší zabezpeèení sítì pomocí 256bitového WEP šifrování. Maximální spolehlivost, výkonnost a pøipojitelnost s automatickým pøepínáním rychlosti. Automatické zjištìní existujících sítí pøi použití dodávaného konfiguraèního programu. Podpora infrastrukturních sítí pøes pøístupový bod a komunikace peer- -to-peer v režimu ad-hoc. Rychlá a snadná instalace do stolních PC. Indikátory DWL520+ má 1 LED indikátor (svítivou diodu). Napájení/Aktivita Trvalé zelené svìtlo indikuje správné pøipojení k napájecímu zdroji, blikání indikuje aktivitu. Napájení/Aktivita 5

6 3. Základy bezdrátové komunikace Pøístroje pro bezdrátovou komunikaci D-Link AirPlus jsou založeny na prùmyslových standardech, aby poskytovaly snadno použitelné a kompatibilní vysokorychlostní bezdrátové pøipojení doma, v kanceláøi nebo ve veøejnì pøístupných bezdrátových sítích. Díky pøísnému dodržování normy IEEE umožòuje rodina zaøízení pro bezdrátovou komunikaci D-Link AirPlus získat potøebná data bezpeènì v požadovaném èase a místì. Nebudete již omezeni na jedno místo nebo muset natahovat doma nebo v kanceláøi nové kabely. Budete si moci užívat svobody, kterou bezdrátová poèítaèová sí pøináší. Bezdrátová lokální sí (WLAN) je buòková poèítaèová sí, která vysílá a pøijímá data pomocí rádiových signálù namísto kabelù. Bezdrátové LAN jsou stále více používány v domácnostech, kanceláøích i ve veøejných prostorách, jako jsou letištì, kavárny a univerzity. Inovativní využití technologie WLAN pomáhá lidem pracovat a komunikovat mnohem efektivnìji. Zvýšená pohyblivost a absence kabelù a další pevné infrastruktury se ukázaly být pro mnohé uživatele výhodou. Uživatelé bezdrátové sítì mohou používat stejné aplikace jako uživatelé klasické kabelové sítì. Karty adaptérù pro bezdrátovou komunikaci používané u mobilních i stolních poèítaèù podporují stejné protokoly jako karty adaptérù Ethernetu. Pro vìtšinu uživatelù není patrný žádný funkèní rozdíl mezi poèítaèem pøipojeným pøes kabelový Ethernet a poèítaè pøipojený pøes bezdrátový adaptér, kromì výhodné možnosti pøemis ování poèítaèe v rámci bezdrátové buòky. V mnoha pøípadech mùže být žádoucí pøipojit mobilní sí ová zaøízení ke konvenèní Ethernetové LAN, aby bylo možné používat servery, tiskárny nebo pøipojení k Internetu zprostøedkovávané pøed kabelovou LAN. Pro zajištìní tohoto pøipojení se používá bezdrátový pøístupový bod (AP). Lidé používají technologii bezdrátové LAN z mnoho rùzných dùvodù. Mobilita Mají-li lidé pøístup k datùm v libovolném místì v provozním dosahu WLAN, zvýší se jejich produktivita. Manažerská rozhodnutí na základì informací získaných v reálném èase mohou významnì zvýšit efektivitu práce. Nízké náklady na zavedení Bezdrátové lokální sítì (WLAN) se snadno instalují, ovládají, mìní a pøemis ují. Sítì, které se èasto mìní, jak fyzicky, tak logicky, mohou tìžit z výhod snadné instalace WLAN. WLAN mùže pracovat v místech, kde by byla instalace kabelù nepraktická nebo neproveditelná. 6

7 Rychlost a snadnost instalace Instalace systému bezdrátové LAN mùže být rychlá a snadná a mùže odstranit potøebu protahovat kabely skrz zdi a stropy. Rozšíøení sítì Bezdrátová technologie umožòuje rozšíøení sítì do míst, kam nelze zavést kabely. Snížení provozních nákladù I když mohou být poèáteèní investice potøebné pro poøízení hardwaru pro bezdrátovou LAN vyšší než náklady na hardware kabelové sítì, celkové výdaje za instalaci a údržbu v prùbìhu životnosti budou významnì nižší. Dlouhodobé úspory jsou vyšší v dynamickém prostøedí, vyžadujícím èasté pøesuny, rozšiøování a zmìny. Pøizpùsobitelnost Bezdrátové LAN lze konfigurovat do mnoha uspoøádání (topologií) podle potøeb konkrétních aplikací a instalací. Konfigurace lze snadno mìnit v rozmezí od sítí typu peer-to-peer (rovné postavení poèítaèù v síti), vhodných pro malý poèet uživatelù, až po úplné infrastrukturní sítì s tisíci uživatelù, které umožòují pokrýt rozsáhlé oblasti. Rodina výrobkù D-Link AirPlus pro bezdrátové sítì obsahuje: u Zdokonalené adaptéry CardBus pro bezdrátové sítì 2,4 GHz, používané u pøenosných poèítaèù (DWL-650+) u Zdokonalené PCI karty pro bezdrátové sítì 2,4 GHz, používané u stolních poèítaèù (DWL-520+) DWL-520+ je kompatibilní také s rodinou výrobkù D-Link Air b, která obsahuje: u Adaptéry CardBus pro bezdrátové sítì 2,4 GHz, používané u pøenosných poèítaèù (DWL-650) u PCI karty pro bezdrátové sítì 2,4 GHz, používané u stolních poèítaèù (DWL-520) u Bezdrátový smìrovaè/pøístupový bod/tiskový server (DI-713P) u Bezdrátové pøístupové body (DWL-1000AP, DWL-900AP) Technologie založená na standardu Technologie založená na standardu IEEE zajiš uje, že výrobky D-Link AirPlus dokážou spolupracovat s existující kompatibilní bezdrátovou technologií 2,4 GHz. To znamená, že budete moci rychle pøenášet velké soubory nebo dokonce sledovat film ve formátu MPEG pøenášený pøes sí bez znatelného zpoždìní. Technologie pracuje s použitím skupiny frekvencí v pásmu 2,4 GHz rychlostí až 22 Mb/s. Výrobky D-Link AirPlus zjiš ují automaticky nejlepší možnou rychlost pøenosu, aby byla zajištìna maximální rychlost a dosah umožnìný touto technologií. 7

8 Pøedpoklady pro instalaci D-Link AirPlus DWL-520+ má dosah až 400 metrù ve volném prostoru a až 100 metrù v budovách. To vám umožòuje pøístup k síti z vašeho pøenosného poèítaèe témìø odkudkoli. Mìjte však na pamìti, že poèet, tlouš ka a rozmístìní zdí, stropù a jiných objektù, kterými musí signál procházet, mùže dosah snížit. Dosah se obvykle mìní v závislosti na druhu materiálù a úrovni rádiového rušení v místì použití. Klíèem k dosažení maximálního dosahu je dodržovat tyto základní pokyny. 1. Dbejte na to, aby byl poèet zdí a stropù mezi pøístupovým bodem bezdrátové sítì a pøijímacím zaøízením (napø. DWL-650+) co nejmenší. Každá zeï nebo strop mùže snížit dosah zaøízení pro bezdrátovou komunikaci D-Link Air od 1 do 30 metrù. Umístìte pøístupové body, lokální brány a poèítaèe tak, aby byl poèet zdí a stropù mezi nimi co nejmenší. 2. Uvažujte o pøekážkách ve smìru pøímé èáry mezi pøístupovými body, lokálními bránami (smìrovaèi) a poèítaèi. Zeï silná 0,5 metru se pøi prùchodu signálu pod úhlem 45 jeví, jako by mìla tlouš ku témìø jeden metr. Pøi úhlu 2 vypadá, jako by mìla tlouš ku pøes 14 metrù! Snažte se zajistit umístìní pøístupových bodù a adaptérù tak, aby signál procházel zdmi a stropy pøímo co nejkratší cestou, a dosáhnout tak lepšího pøíjmu. 3. Šíøení signálu ovlivòuje druh stavebního materiálu. Pevné kovové dveøe nebo hliníkové profily mohou dosah negativnì ovlivnit. Zkuste umístit pøístupové body a poèítaèe s adaptéry bezdrátové sítì tak, aby signál procházel pøes suché zdi nebo dveøní otvory a ne pøes jiné materiály. 4. Pomocí programu pro zjištìní síly signálu, dodávaného s tímto zaøízením, nastavte anténu do polohy nejlepšího pøíjmu. 5. Mìjte zaøízení v dostateèné vzdálenosti (nejménì 1 2 metry) od elektrických pøístrojù a zaøízení, která mohou vytváøet silný rušivý rádiový signál. V bìžném domì by nemìly být s dosahem signálu potíže. Pokud zjistíte slabý nebo žádný signál v místech vašeho domu, kde byste k nìmu chtìli mít pøístup, uvažujte o umístìní pøístupového bodu pøímo mezi poèítaèi s bezdrátovými adaptéry. Dodateèné pøístupové body lze pøipojit pro zajištìní lepšího pokrytí v místnostech, kde je nedostateèná síla signálu. Pomocí technologie rádiového pøenosu bezdrátové sítì WLAN vysílají a pøijímají data vzduchem a minimalizují potøebu kabelového propojení. WLAN tak kombinují pøenos dat s mobilitou a umožòují vytváøet pohyblivé LAN. 8

9 4. Zaèínáme DWL-520+ je výrobcem standardnì nastaven tak, aby se automaticky pøipojil k ostatním zaøízením D-Link Air nebo AirPlus. Pomocí sí ových zaøízení D-Link AirPlus mùžete za cenu jedné IP adresy od vašeho poskytovatele širokopásmového pøipojení na Internet sdílet Internet se všemi poèítaèi ve vaší lokální síti, aniž by to bylo na úkor rychlosti nebo bezpeènosti. Existují dva základní modely sí ového propojení: Infrastrukturní s použitím pøístupového bodu, napø. DWL-1000AP Ad-hoc pøímé pøipojení k jinému poèítaèi pro komunikaci peer-to- -peer (rovný s rovným) pomocí bezdrátových sí ových adaptérù v každém poèítaèi, napøíklad dvou nebo více PCI adaptérù DWL-520+ pro bezdrátovou sí. Na následujících stránkách vám ukážeme pøíklad infrastrukturní sítì a sítì ad-hoc. Infrastrukturní sí obsahuje pøístupový bod. Pøíklad infrastrukturní sítì uvedený na následující stránce obsahuje tato sí ová zaøízení D-Link: Bezdrátový DHCP smìrovaè/pøístupový bod/tiskový server D-Link Air DI-713P Pøenosný poèítaè s bezdrátovým sí ovým adaptérem D-Link Air- Plus DWL-650+ Stolní poèítaè s bezdrátovým sí ovým adaptérem D-Link AirPlus DWL-520+ Kabelový modem D-Link DCM-200 DHCP znamená Dynamic Host Configuration Protocol. Je to protokol pro automatické dynamické pøidìlování IP adres. Pøi použití brány/ smìrovaèe s funkcí DHCP není zapotøebí pøidìlovat IP adresu ruènì. 9

10 Vytvoøení infrastrukturní sítì Kabelový/DSL modem Bezdrátový smìrovaè Tiskárna Stolní poèítaè DWL-520+ DWL-650+ Pøenosný poèítaè Mìjte na pamìti, že bezdrátová zaøízení D-Link AirPlus jsou výrobcem standardnì nakonfigurována tak, aby se sama navzájem propojila. Budete potøebovat širokopásmový pøístup na Internet (kabel/ DSL). Poraïte se s poskytovatelem kabelového/dsl pøipojení o správné instalaci modemu. Pøipojte modem k bezdrátovému širokopásmovému smìrovaèi (napø. D-Link DI-713P). Viz návod na rychlou instalaci dodávaný se smìrovaèem. Nainstalujte ovladaèe pro DWL Viz návod na rychlou instalaci dodávaný s DWL Nainstalujte ovladaèe pro adaptér bezdrátové sítì (napø. D-Link AirPlus DWL-650+). Viz návod na rychlou instalaci dodávaný s DWL Další informace o nastavení sítì najdete v následujících èástech tohoto návodu: Základy sí ového provozu kontrola IP adres, sdílení tiskáren a souborù. Použití konfiguraèního programu nastavení, které je tøeba použít na každém poèítaèi pro zajištìní úspìšné komunikace. Øešení potíží kontrola správnosti instalace ovladaèù sí ových adaptérù a další rady pro odstraòování sí ových problémù. 10

11 Vytvoøení sítì ad-hoc Stolní poèítaè D-Link AirPlus DWL-520+ Pøenosný poèítaè D-Link AirPlus DWL-650+ Nainstalujte do stolního poèítaèe bezdrátový sí ový adaptér D-Link AirPlus DWL Viz návod na rychlou instalaci dodávaný s výrobkem. Nainstalujte do pøenosného poèítaèe ovladaèe pro adaptér bezdrátové sítì (napøíklad D-Link AirPlus DWL-650+). Viz návod na rychlou instalaci dodávaný s výrobkem. Nastavte konfiguraci bezdrátových adaptérù do režimu ad-hoc, nastavte adaptéry na stejný kanál a pøiøaïte každému poèítaèi v síti ad-hoc IP adresu (viz níže). IP ADRESA Pøidìlujete-li IP adresy poèítaèùm v síti, mìjte na pamìti, že IP adresa musí být pro každý poèítaè v síti ze stejného intervalu IP adres jako u všech ostatních poèítaèù v síti a že maska podsítì musí být pro všechny poèítaèe v síti stejná. Pøíklad: Je-li prvnímu poèítaèi pøidìlena IP adresa s maskou podsítì , pak druhému poèítaèi mùže být pøidìlena IP adresa s maskou podsítì , atd. DÙLEŽITÉ: Je-li poèítaèùm nebo jiným zaøízením pøidìlena stejná IP adresa, nemusí být jedno nebo více zaøízení v síti viditelné. 11

12 5. Použití konfiguraèního programu Potøebujete-li zmìnit výchozí nastavení nebo optimalizovat provoz adaptéru DWL-520+, použijte dodávaný konfiguraèní program. Poznámka: DWL-520+ je výrobcem nastaven tak, aby se hned po zapojení spojil s bezdrátovými smìrovaèi a pøístupovými body D-Link Air/ AirPlus (napø. DI-713P, DI-714, DWL-900AP+,DWL-1000AP). Po restartování poèítaèe se automaticky spustí konfiguraèní program a v pravém dolním rohu obrazovky (na hlavní lištì) se objeví ikona programu. Kliknìte dvojitì na ikonu konfiguraèního programu, kterou vidíte vpravo. Poznámka: Pokud se ikona programu neobjeví, kliknìte dvojitì na ikonu zástupce, která se vytvoøí na pracovní ploše. Po dvojitém kliknutí na ikonu se objeví okno konfiguraèního programu pro D-Link AirPlus DWL Link Info (Informace o spojení) Po kliknutí na ikonu konfiguraèního programu se zobrazí následující okno Link Info. (Poznámka: Vzhled následujících oken mùže být na vašem poèítaèi trochu jiný.) 12

13 Status: Zobrazuje MAC adresu pøístupového bodu, který je spojen s adaptérem DWL SSID: Service Set Identifier je jméno pøiøazené bezdrátové síti. Výchozí nastavení je default. TxRate: Výchozí nastavení rychlosti pøenosu je 11 Mb/s. Nastavení TxRate je však automaticky urèeno adaptérem DWL-520+ podle vzdálenosti pøístupového bodu. Channel: Zobrazuje informace o kanálu. Výchozí nastavení kanálu je 6, volbu urèuje automaticky DWL Link Quality/Signal Strength: Link Quality zobrazuje kvalitu bezdrátového pøipojení DWL-520+ k pøístupovému bodu. Signal Strength udává sílu bezdrátového signálu mezi pøístupovým bodem a DWL Hodnota v procentech je indikována také sloupcovým grafem. Date Rate: Zobrazuje statistiku vyslaných a pøijatých dat. Configuration (Konfigurace) Toto okno Configuration ukazuje výchozí nastavení DWL

14 Pro komunikaci v síti musí mít všechna zaøízení stejné nastavení následujících parametrù: SSID Service Set Identifier je jméno, které identifikuje bezdrátovou sí. Pøístupové body a bezdrátoví klienti, kteøí se pokoušejí pøipojit k urèité WLAN (bezdrátové síti), musí mít stejné SSID. Výchozí nastavení SSID je default. Wireless Mode Kliknìte na rozvinovací menu a vyberte jednu z možností nastavení režimu bezdrátové sítì: Infrastructure pøipojení k WLAN používající pøístupový bod, napø. DWL-900AP+. (Výchozí nastavení.) Ad-hoc režim bezdrátové sítì, používaný pøi pøímém pøipojení k poèítaèi vybavenému bezdrátovým adaptérem, napø. bezdrátovým PCI adaptérem D-Link AirPlus DWL-520+, v prostøedí peer-to-peer. Channel Výchozí nastavení kanálu je 6, DWL-520+ však nastavuje kanál automaticky tak, aby odpovídal kanálu vybraného pøístupového bodu. V režimu ad-hoc je tøeba nastavit stejný kanál manuálnì u všech bezdrátových adaptérù. TxRate Nastavuje rychlost pøenosu v síti. Výchozí nastavení je 11 Mb/s. Preamble Zvolte Long nebo Short Preamble. Preamble (úvodní èást) definuje délku CRC bloku (kontrola cyklickým kódem je bìžný zpùsob detekce chyb pøi pøenosu dat), použitého pøi komunikaci mezi pøístupovým bodem a adaptéry bezdrátové sítì. Výchozí nastavení je Long Preamble (dlouhá úvodní èást). (Poznámka: V místech s velkým sí ovým provozem by se mìlo použít Short Preamble.) Power Mode Vyberte jeden ze tøí napájecích režimù: Continuous Access Mode (nepøetržitý pøístup) toto výchozí nastavení spotøebovává nejvíce energie. Maximum Power Save (maximální úspora energie) toto nastavení spotøebovává nejménì energie. Power Save (úsporný režim) toto nastavení má støední spotøebu energie. Provedete-li v konfiguraci bezdrátového adaptéru nìjaké zmìny, kliknìte na Apply (Použít), aby se zmìny uložily. 14

15 Encryption (Šifrování) Pro komunikaci v síti musí mít všechna zaøízení stejné nastavení šifrování. Data Encryption (šifrování dat) Zaškrtnutím rámeèku Data Encryption se aktivuje šifrování dat. Pøi výchozím nastavení DWL-520+ je šifrování vypnuto. Authorization Mode (režim ovìøování) vyberte jeden z následujících režimù: Open Authentication pøenáší klíè pøes sí. Shared Authentication umožòuje komunikaci jen se zaøízeními se stejným nastavením WEP (Wired Equivalent Privacy zabezpeèení pomocí šifrování). Auto automatické nastavení režimu ovìøení bezdrátového klienta Network Key (klíè sítì) zadejte klíè ve formátu ASCII (napø. slovo) nebo v hexadecimálním formátu. Key Format (formát klíèe) ASCII nebo Hexadecimal. Hexadecimální èíslo se skládá z èíslic 0 9 a písmen A F. ASCII (American Standard Code for Information Interchange) je kód pro reprezentaci anglických písmen a jiných znakù jako èísel z intervalu Key Type (typ klíèe) Zadejte délku klíèe 64, 128 nebo 256 bitù. Key Index (index klíèe) Mùžete vytvoøit až 4 rùzné klíèe. Pro uložení zmìn kliknìte na Apply (Použít). 15

16 Site Survey (prùzkum lokality) Available Networks (dostupné sítì) V horní èásti okna se zobrazují dostupné sítì. Listujte seznamem nahoru nebo dolù a vyberte sí, ke které se chcete pøipojit. Kliknìte na tlaèítko Connect (Pøipojit). Profiles (profily) V dolní èásti okna mùžete nastavovat profily, které jste vytvoøili pro bezdrátovou sí doma, v zamìstnání nebo na veøejných místech. Listujte seznamem nahoru nebo dolù a vyberte profil, který chcete nakonfigurovat. Profily mùžete pøidávat (Add), rušit (Remove) nebo nakonfigurovat (Properties), abyste se mohli pøipojit k dostupné síti. Properties (vlastnosti) Po kliknutí na Properties (Vlastnosti) se objeví okno, které vidíte na další stránce. 16

17 Properties (Vlastnosti) V tomto oknì mùžete nakonfigurovat všechny vlastnosti profilu, abyste se mohli pøipojit k vybrané síti. Po zadání zmìn v tomto oknì kliknìte na OK, aby se zmìny uložily. 17

18 About (O programu...) V oknì About se dozvíte informace o verzích firmwaru a konfiguraèního programu DWL

19 6. Øešení potíží Tato kapitola obsahuje øešení problémù, které mohou nastat pøi instalaci a provozu bezdrátového adaptéru DWL Máte-li nìjaké potíže, pøeètìte si následující èásti. (Níže uvedené pøíklady jsou z prostøedí Windows XP. Máte-li jiný operaèní systém, tyto pokyny stále platí, ale vzhled oken mùže být jiný.) 1. Kontrola nainstalování ovladaèù pro bezdrátový adaptér. Jdìte na Start. Kliknìte pravým tlaèítkem na Tento poèítaè (My Computer). Kliknìte na Vlastnosti (Properties). Vyberte záložku Hardware. Kliknìte na Správce zaøízení (Device Manager). 19

20 Kliknìte dvojitì na Sí ové adaptéry (Network Adapters). Kliknìte pravým tlaèítkem na D-Link Air- Plus DWL-650+ Wireless PCI Adapter Zvolte Vlastnosti (Properties) abyste zjistili, zda jsou ovladaèe správnì nainstalovány. D-Link AirPlus DWL-650 Wireless Cardbus Adapter Podívejte se na Stav zaøízení (Device Status), abyste zkontrolovali, zda zaøízení pracuje správnì. D-Link AirPlus DWL-650+ Wireless Cardbus Adapter Kliknìte na OK. 20

21 2. Nelze se pøipojit k pøístupovému bodu nebo bezdrátovému smìrovaèi. Zkontrolujte, zda je SSID nastavené pro PCI adaptér DWL-520+ pøesnì stejné, jako SSID pøístupového bodu nebo bezdrátového smìrovaèe. 3. Indikátor napájení a spojení na DWL-520+ nesvítí. Zkontrolujte, zda je PCI adaptér DWL-520+ správnì zasunut do PCI slotu poèítaèe. 4. Zapomnìl jsem šifrovací klíè. Resetujte pøístupový bod, aby se obnovilo jeho výchozí nastavení, a obnovte výchozí nastavení bezdrátového PCI adaptéru DWL (Výchozí nastavení je uvedeno v èásti 5 Použití konfiguraèního programu v tomto návodu.) 5. Poèítaè nerozpozná bezdrátový adaptér DWL Zkontrolujte, zda je PCI adaptér DWL-520+ správnì zasunut do PCI slotu poèítaèe. Pokud systém Windows nerozpozná po zasunutí adaptéru nový hardware, zkontrolujte, zda byly odinstalovány všechny pøedchozí ovladaèe. Ovladaèe odinstalujete takto: A. V menu Nástroje (Tools) zvolte Možnosti složky (Folder Options), Zobrazení (View), Skryté soubory a složky (Hidden files and folders) a nastavte Zobrazovat skryté soubory a složky (Show hidden files and folders). B. Zrušte zaškrtnutí Skrýt pøíponu souboru známých typù (Hide extensions for known file types) a kliknìte na Použít (Apply). C. Vyhledejte soubory TIACXLN.INF a TIACXLN.SYS. Odstraòte tyto soubory ze složek INF a SYSTEM32 (DRIVERS) v adresáøi WINDOWS. Poznámka: Windows XP a Windows 2000 pøejmenují soubory.inf, které nemají certifikaci WHQL, na soubory oem.inf (napø. oem1.inf). 6. Poèítaè s nainstalovaným adaptérem DWL-520+ se nemùže pøipojit k bezdrátové síti. Zkontrolujte zda indikátory na širokopásmovém modemu indikují normální èinnost. Pokud ne, mùže být problém s širokopásmovým spojením. 21

22 Zkontrolujte, zda indikátory na bezdrátovém smìrovaèi fungují správnì. Pokud ne, zkontrolujte správnost pøipojení napájecího a Ethernetového kabelu. Zkontrolujte, zda je pro sí správnì nastavena IP adresa, maska podsítì, brána a DNS. V infrastrukturním režimu zkontrolujte, zda je u bezdrátových klientù a pøístupových bodù zadáno stejné jméno SSID (Service Set Identifier). Výchozí nastavení SSID je u všech výrobkù D-Link Air- Plus default. (Kliknìte dvojitì na ikonu WLAN na hlavní lištì. Objeví se okno Link Info, které ukazuje nastavení SSID.) V režimu ad-hoc musí mít oba bezdrátoví klienti stejné SSID. Mùže být zapotøebí nastavit jednoho klienta pro vytvoøení BSS (Basic Servise Sety) a chvíli poèkat pøed nastavením dalších klientù. Zabrání se tak tomu, aby se nìkolik klientù souèasnì pokoušelo vytvoøit BSS, což mùže vést k vytvoøení nìkolika samostatných BSS namísto jednoho BSS s nìkolika pøipojenými klienty. Zkontrolujte správnost nastavení Network Connections u bezdrátových klientù. Nastavte režim AP (Infrastructure), když se pøipojujete k pøístupovému bodu, nebo režim ad-hoc, když se pøipojujete bez pøístupového bodu. Kliknìte dvojitì na ikonu WLAN na hlavní lištì a pak na Configuration, abyste zmìnili nastavení bezdrátového adaptéru. Je-li zapnuta funkce Security, zkontrolujte, že jsou u DWL-520+ a pøístupového bodu nastaveny správné šifrovací klíèe. Kliknìte dvojitì na ikonu WLAN na hlavní lištì a pak na Encryption. Zkontrolujte, zda je nastavený klíè stejný jako u ustatních zaøízení v síti. 22

23 8. Základy sí ového provozu Použití Prùvodce instalací sítì ve Windows XP V této èásti se nauèíte, vytvoøit sí doma nebo v kanceláøi pomocí Microsoft Windows XP. Poznámka: Informace o vytvoøení sítì v prostøedí Windows 2000, ME nebo 98 najdete napøíklad na nebo Jdìte na Start > Ovládací panely (Control Panel) > Sí ová pøipojení (Network Connections). Zvolte Nastavit sí pro domácnost nebo malou kanceláø (Set up a home or small office network). Když se objeví toto okno, kliknìte na Další (Next). 23

24 Proveïte všechny pokyny v tomto oknì. Kliknìte na Další (Next). V následujícím oknì vyberte popis, který nejlépe odpovídá vašemu poèítaèi. Je-li váš poèítaè pøipojen k Internetu pøes bránu/smìrovaè, vyberte druhou možnost (viz obrázek). Kliknìte na Další (Next). 24

25 Zadejte Popis poèítaèe (Computer description) a Název poèítaèe (Computer name) (volitelné). Kliknìte na Další (Next). Zadejte Název pracovní skupiny (Workgroup name). Všechny poèítaèe ve vaší síti by mìly mít stejný název pracovní skupiny. Kliknìte na Další (Next). 25

26 Poèkejte, dokud Prùvodce instalací sítì neprovede zmìny. Do dokonèení zmìn kliknìte na Další (Next). Poèkejte, dokud Prùvodce instalací sítì nenakonfiguruje poèítaè. Mùže to trvat nìkolik minut. 26

27 V níže uvedeném oknì vyberte možnost, která vám nejlépe vyhovuje. V pøíkladu je vybráno Vytvoøit sí ovou instalaèní disketu (Create a Network Setup Disk). Tuto disketu spustíte na každém poèítaèi ve vaší síti. Kliknìte na Další (Next). Vložte disketu do disketové jednotky, v tomto pøípadì mechaniky A. V pøípadì potøeby disketu naformátujte a pak kliknìte na Další (Next). 27

28 Poèkejte, dokud Prùvodce instalací sítì nedokonèí kopírování souborù. Pøeètìte si pokyny, uvedené v oknì níže. Po ukonèení Prùvodce instalací sítì použijte sí ovou instalaèní disketu pro spuštìní Prùvodce instalací sítì jednou na každém poèítaèi v síti. Pokraèujte kliknutím na Další (Next). 28

29 Pøeètìte si pokyny v tomto oknì a pak kliknìte na Dokonèit (Finish), abyste ukonèili Prùvodce instalací sítì. Nové nastavení se uplatní po restartování poèítaèe. Restartujte poèítaè kliknutím na Ano (Yes). Tím jste dokonèili konfiguraci tohoto poèítaèe. Pak budete muset spustit sí ovou instalaèní disketu na všech ostatních poèítaèích v síti. Po spuštìní sí ové instalaèní diskety na všech poèítaèích bude nová bezdrátová sí pøipravena k použití. 29

30 Pojmenování poèítaèe Chcete-li poèítaè pojmenovat, postupujte podle tìchto pokynù: Ve Windows XP: Kliknìte na Start. Kliknìte pravým tlaèítkem na Tento poèítaè (My Computer). Vyberte Vlastnosti (Properties) a kliknìte. V oknì Vlastnosti systému (System Properties) vyberte záložku Název poèítaèe (Computer Name). Pokud chcete, mùžete zadat volitelný Popis poèítaèe (Computer description). Pro pøejmenování poèítaèe a pøipojení k doménì: Kliknìte na Zmìnit (Change). 30

31 V tomto oknì zadejte Název poèítaèe (Computer name). Vyberte Je èlenem Pracovní skupiny (Workgroup) a zadejte název pracovní skupiny. Všechny poèítaèe ve vaší síti musí mít stejný název pracovní skupiny. Kliknìte na OK. Zjištìní IP adresy ve Windows XP/2000 Jdìte na Start > Všechny programy (All Programs) > Pøíslušenství (Accessories) > Pøíkazový øádek (Command Prompt) 31

32 Napište Command Na pøíkazovém øádku napište ipconfig /all. Zobrazí se všechna nastavení konfigurace, jak je vidìt níže. Na pøíkazovém øádku napište ipconfig /renew, abyste získali novou IP adresu. Stisknìte Enter. Zobrazí se nová IP adresa. (Uživatelé Windows 98/ME: Jdìte na Start > Spustit (Run). Na pøíkazovém øádku napište winipcfg. Kliknìte na Uvolnit a pak na Obnovit (Release, Renew) abyste získali novou IP adresu.) 32

33 Pøiøazení statické IP adresy Poznámka: Rezidentní brány/širokopásmové smìrovaèe pøiøazují poèítaèùm v síti IP adresy automaticky pomocí funkce DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Používáte-li bránu/smìrovaè s funkcí DHCP, nepotøebujete pøiøazovat statické IP adresy. Pokud nepoužíváte bránu/smìrovaè s funkcí DHCP nebo potøebujete pøiøadit statickou IP adresu, postupujte podle tìchto pokynù: Jdìte na Start. Kliknìte dvojitì na Ovládací panely (Control Panel). Kliknìte dvojitì na Sí ová pøipojení (Network Connections). 33

34 Kliknìte pravým tlaèítkem na Pøipojení k místní síti (Local Area Connections). Kliknìte na Vlastnosti (Properties). Vyberte Protokol sítì Internet (Internet Protocol) (TCP/IP). Kliknìte na Vlastnosti (Properties). 34

35 V oknì Protokol sítì Internet (TCP/IP) - Vlastnosti vyberte Použít následující adresu IP (Use the following IP Address). Zadejte vaši IP adresu a masku podsítì. (IP adresy ve vaší síti musí být ze stejného intervalu. Má-li napøíklad jeden poèítaè IP adresu , mìly by mít další poèítaèe adresy z intervalu až Žádné dva poèítaèe nesmí mít stejnou IP adresu. Maska podsítì musí být u všech poèítaèù v síti stejná.) Zadejte adresu DNS serveru jen když máte v plánu používat Internet. (Poznámka: Zadáváte-li adresu DNS serveru, musíte zadat také IP adresu Výchozí brány (Default Gateway).) Kliknìte na OK. Tím jste dokonèili pøiøazení statické IP adresy. (Máte-li bránu/smìrovaè s funkcí DHCP, nemusíte pøiøazovat statickou IP adresu.) 35

36 Pøipojení k bezdrátové síti ve Windows XP Abyste se mohli pøipojit k bezdrátové síti, zkontrolujte, zda je DWL-520+ správnì nastaven. Jdìte na Start > kliknìte pravým tlaèítkem na Místa v síti (My Network Places) > kliknìte dvojitì na bezdrátové sí ové pøipojení spojené s DWL > zvolte Vlastnosti (Properties) > zvolte Protokol sítì Internet (Internet Protocol) (TCP/IP) > kliknìte na Vlastnosti (Properties). Pøipojení k bezdrátové síti s bezdrátovým smìrovaèem nebo pøístupovým bodem pomocí DHCP serveru ve Windows XP. Má-li bezdrátový smìrovaè nebo pøístupový bod aktivován DHCP server, zvolte Získat adresu IP automaticky (Obtain an IP address automatically). Zvolte Získat adresu serveru DNS automaticky (Obtain DNS server address automatically). Kliknìte na OK. 36

37 Pøipojení k bezdrátové síti pomocí bezdrátového smìrovaèe nebo pøístupového bodu s použitím statické IP adresy ve Windows XP. Pokud bezdrátový smìrovaè nebo pøístupový bod nemá aktivovaný DHCP server, vyberte Použít následující adresu IP (Use the following IP address). Zadejte statickou IP adresu ze stejného intervalu, v jakém je bezdrátový smìrovaè nebo pøístupový bod. IP adresa: Maska podsítì: Výchozí brána: Zadejte LAN IP adresu bezdrátového smìrovaèe Vyberte Použít následující adresy serverù DNS (Use the following DNS server address). Zadejte LAN IP adresu bezdrátového smìrovaèe. Kliknìte na OK. Pøipojení k bezdrátové síti ve Windows 2000 Jdìte na Start > Nastavení (Settings) > Sí ová a vytáèená pøipojení (Network and Dial-up Connections) > kliknìte dvojitì na bezdrátové sí ové pøipojení spojené s DWL-650+ > zvolte Vlastnosti (Properties) > zvolte Protokol sítì Internet (Internet Protocol) (TCP/IP) > kliknìte na Vlastnosti (Properties). 37

38 Pøipojení k bezdrátové síti s bezdrátovým smìrovaèem nebo pøístupovým bodem pomocí DHCP serveru ve Windows Zvolte Získat adresu IP automaticky (Obtain an IP address automatically). Zvolte Získat adresu serveru DNS automaticky (Obtain DNS server address automatically). Kliknìte na OK. Pøipojení k bezdrátové síti pomocí bezdrátového smìrovaèe nebo pøístupového bodu s použitím statické IP adresy ve Windows Vyberte Použít následující adresu IP (Select Use the following IP address). Zadejte statickou IP adresu ze stejného intervalu, v jakém je bezdrátový smìrovaè nebo pøístupový bod. Adresa IP: Maska podsítì: Výchozí brána: Vyberte Použít následující adresy serverù DNS (Use the following DNS server address). Nechejte tuto èást prázdnou. Kliknìte na OK. 38

39 Pøipojení k bezdrátové síti ve Windows Me a 98 Jdìte na Start > Nastavení (Settings) > Ovládací panely (Control Panel) > kliknìte dvojitì na Sí (Network) spojenou s DWL-520+ > zvolte Vlastnosti (Properties) > zvolte Protokol sítì Internet (Internet Protocol) (TCP/IP) > kliknìte na Vlastnosti (Properties). TCP/IP -> D-Link AirPlus DWL-650+ Wireless Cardbus Pøipojení k bezdrátové síti s bezdrátovým smìrovaèem nebo pøístupovým bodem pomocí DHCP serveru ve Windows Me a 98. Vyberte záložku Adresa IP (IP Address). Pak zvolte Získat adresu IP automaticky (Obtain an IP address automatically). Zvolte Zjistit pøipojení k sí ovému médiu (Detect connection to network media). Kliknìte na OK. 39

40 Pøipojení k bezdrátové síti s bezdrátovým smìrovaèem nebo pøístupovým bodem s použitím statické IP adresy ve Windows Me a 98. Vyberte Zadat adresu IP ruènì (Specify an IP address). Zadejte statickou IP adresu ze stejného intervalu, v jakém je bezdrátový smìrovaè nebo pøístupový bod. Adresa IP: Maska podsítì: Zvolte Zjistit pøipojení k sí ovému médiu (Detect connection to network media). Kliknìte na OK. Kontrola bezdrátového spojení pøíkazem ping Ve Windows XP a 2000: Jdìte na Start > Spustit (Run) > napište cmd. Objeví se okno, podobné tomu, které vidíte na obrázku. Napište: ping xxx.xxx.xxx.xxx, kde xxx je IP adresa bezdrátového smìrovaèe nebo pøístupového bodu. Pøi dobrém bezdrátovém spojení se zobrazí ètyøi odezvy z bezdrátového smìrovaèe nebo pøístupového bodu, jak je vidìt na obrázku. 40

41 Ve Windows Me a 98: Jdìte na Start > Spustit (Run) > napište command. Objeví se okno, podobné tomu, které vidíte na obrázku. Napište: ping xxx.xxx.xxx.xxx, kde xxx je IP adresa bezdrátového smìrovaèe nebo pøístupového bodu. Pøi dobrém bezdrátovém spojení se zobrazí ètyøi odezvy z bezdrátového smìrovaèe nebo pøístupového bodu, jak je vidìt na obrázku. Pøidání a sdílení tiskáren ve Windows XP Poté, co jste spustili Prùvodce instalací sítì (Network Setup Wizard) na všech poèítaèích ve vaší síti (viz èást Prùvodce instalací sítì na zaèátku kapitoly Základy sí ového provozu), mùžete použít Prùvodce pøidáním tiskárny (Add Printer Wizard) pro pøidání nebo sdílení tiskárny v síti. Chcete-li pøidat lokální tiskárnu (tiskárnu pøipojenou pøímo k jednomu poèítaèi) sdílet LPR tiskárnu (tiskárnu pøipojenou k tiskovému serveru), nebo sdílet sí ovou tiskárnu (tiskárnu pøipojenou k vaší síti pøes bránu/ smìrovaè), použijte Prùvodce pøidáním tiskárny. Postupujte podle níže uvedených pokynù: Nejprve se ujistìte, že jste spustili Prùvodce instalací sítì na všech poèítaèích ve vaší síti. Ukážeme vám 3 zpùsoby, jak použít Prùvodce pøidáním tiskárny. 1. Pøidání lokální tiskárny 2. Sdílení sí ové tiskárny 3. Sdílení LPR tiskárny 41

42 Pøidání lokální tiskárny (Tiskárna pøipojena pøímo k poèítaèi) Tiskárna, která není sdílena v síti a je pøipojena pøímo k jednomu poèítaèi, se nazývá lokální tiskárna. Nepotøebujete-li sdílet vaši tiskárnu v síti, pøidejte tiskárnu k jednomu poèítaèi podle tìchto pokynù: Jdìte na Start > Tiskárny a faxy (Printers and Faxes). Kliknìte na Pøidat tiskárnu (Add a printer). 42

43 Kliknìte na Další (Next). Vyberte Místní tiskárna pøipojená k tomuto poèítaèi (Local printer attached to this computer). (Je-li nastavena volba Automaticky rozpoznat a nainstalovat tiskárnu typu Plug and Play (Automatically detect and install my Plug and Play printer), zrušte ji.) Kliknìte na Další (Next). Zvolte Použít následující port (Use the following port). Vyberte z menu správný port pro vaši tiskárnu. (Vìtšina poèítaèù používá port LPT1:, jak ukazuje obrázek.) Kliknìte na Další (Next). 43

44 Vyberte správný ovladaè pro tiskárnu. Kliknìte na Další (Next). (Pokud se správný ovladaè nezobrazí, vložte CD nebo disketu dodávanou s tiskárnou a kliknìte na Z diskety (Have Disk).) V tomto oknì mùžete zmìnit jméno tiskárny (volitelné). Kliknìte na Další (Next). Zvolte Ano (Yes), aby se vytiskla zkušební stránka. Úspìšný tisk potvrdí, že jste vybrali správný ovladaè. Kliknìte na Další (Next). 44

45 Toto okno obsahuje informace o vaší tiskárnì. Kliknìte na Dokonèit (Finish). Když je zkušební stránka vytisknuta, kliknìte na OK. 45

46 Jdìte na Start > Tiskárny a faxy (Printers and Faxes). Po úspìšné instalaci se objeví ikona tiskárny, jak ukazuje obrázek vpravo. Úspìšnì jste pøidali lokální tiskárnu. Sdílení sí ové tiskárny Po spuštìní Prùvodce instalací sítì na všech poèítaèích mùžete na všech poèítaèích v síti spustit Prùvodce pøidáním tiskárny a nainstalovat sdílené tiskárny. Postup nastavení tiskárny pro sdílení v síti viz další èást. Chcete-li Prùvodce pøidáním tiskárny použít pro sdílení tiskárny v síti, postupujte podle tìchto pokynù: Jdìte na Start > Tiskárny a faxy (Printers and Faxes). 46

47 Kliknìte na Pøidat tiskárnu (Add a Printer). Kliknìte na Další (Next). Zvolte Sí ová tiskárna (Network Printer). Kliknìte na Další (Next). 47

48 Zvolte Vyhledat tiskárnu (Browse for a printer). Kliknìte na Další (Next). Vyberte tiskárnu, kterou chcete sdílet. Kliknìte na Další (Next). Kliknìte na Dokonèit (Finish). 48

49 Kontrola správné instalace: Jdìte na Start > Tiskárny a faxy (Printers and Faxes). Po úspìšné instalaci se objeví ikona tiskárny, jak ukazuje obrázek vpravo. Úspìšnì jste pøidali sdílenou sí ovou tiskárnu. Nastavení sdílení tiskárny v síti: Chcete-li sdílet tiskárnu na vašem poèítaèi s ostatními uživateli v síti: 1. Pokud není tiskárna dosud nainstalována, nainstalujte ji podle popisu pro instalaci lokální tiskárny, ale v oknì Sdílet tiskárnu (Share printer) zadejte Název sdílené položky (tiskárny). 2. Pokud byla tiskárna již nainstalována, vyvolejte okno Tiskárny a faxy (Start > Tiskárny a faxy (Printers and Faxes)), kliknìte na tiskárnu, kterou chcete použít pro sdílení, a z menu zvolte Sdílet tuto tiskárnu (Share this printer). V záložce Sdílení nastavte Sdílet tuto tiskárnu a zadejte název sdílené položky. Kliknìte na OK. Na ostatních poèítaèích pøidáte tuto sdílenou tiskárnu pomocí Prùvodce pøidáním tiskárny podle pokynù v pøedchozí èástí Sdílení tiskárny v síti. 49

50 Sdílení LPR tiskárny Chcete-li sdílet LPR tiskárnu (pomocí tiskového serveru) budete potøebovat tiskový server, napøíklad DP-101P+. Zkontrolujte, zda jste spustili Prùvodce instalací sítì na všech poèítaèích ve vaší síti. Pro nastavení sdílení LPR tiskárny postupujte podle tìchto pokynù. Jdìte na Start > Tiskárny a faxy (Printers and Faxes). Kliknìte na Pøidat tiskárnu (Add a Printer). Objeví se okno, které vidíte vpravo. Kliknìte na Další (Next). Zvolte Místní tiskárna... (Local printer ). Kliknìte na Další (Next). 50

51 Zvolte Vytvoøit nový port (Create a new port). Z menu vyberte Standard TCP/IP Port, jak ukazuje obrázek. Kliknìte na Další (Next). Pøeètìte si pokyny v tomto oknì. Kliknìte na Další (Next). Zadejte Adresu IP tiskárny (Printer IP address) a Název portu (Port Name). Kliknìte na Další (Next). 51

52 V tomto oknì zvolte Vlastní (Custom). Kliknìte na Nastavení (Settings). Zadejte Název portu (Port Name) a Název èi adresu IP tiskárny (Printer Name or IP address). Zvolte protokol LPR. Zadejte Název fronty (Queue Name) (pokud váš tiskový server/brána má více než jeden port, budete potøebovat Název fronty). Kliknìte na OK. 52

53 Objeví se toto okno s informacemi o tiskárnì. Kliknìte na Dokonèit (Finish). Ze seznamu tiskáren vyberte tiskárnu, kterou pøidáváte. Vložte disketu s ovladaèem tiskárny, dodávanou s tiskárnou. Kliknìte na Z diskety (Have Disk). Je-li ovladaè tiskárny již nainstalován, Zvolte Použít stávající ovladaè (Keep existing driver). Kliknìte na Další (Next). 53

54 Zvolenou tiskárnu mùžete pøejmenovat (volitelné). Jméno tiskárny si zapamatujte. Budete je potøebovat, když použijete Prùvodce pøidáním tiskárny na jiných poèítaèích v síti. Kliknìte na Další (Next). Zvolte Ano (Yes), aby se vytiskla zkušební stránka. Kliknìte na Další (Next). V tomto oknì se zobrazí informace o tiskárnì. Kliknìte na Dokonèit (Finish) pro dokonèení pøidání tiskárny. Spus te Prùvodce pøidáním tiskárny na ostatních poèítaèích v síti, aby mohly tiskárnu sdílet. Poznámka: Pøed spuštìním Prùvodce instalací tiskárny musíte na všech poèítaèích v síti spustit Prùvodce instalací sítì. Další nastavení Informace o dalších možnostech a funkcích pøi práci v síti najdete v Centru pro nápovìdu a odbornou pomoc ve Windows XP, napø. v èásti Sdílené dokumenty nebo Sdílení souborù a složek. 54

AirPlus DWL-900AP+ Bezdrátový 2,4 GHz pøístupový bod. Rev. 071002. Building Networks for People

AirPlus DWL-900AP+ Bezdrátový 2,4 GHz pøístupový bod. Rev. 071002. Building Networks for People AirPlus DWL-900AP+ Bezdrátový 2,4 GHz pøístupový bod Návod k použití Rev. 071002 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 7 4. Zaèínáme...10

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér This product works with the following operating system software: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér Než začnete Musíte mít minimálně

Více

DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový PCI adaptér

DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový PCI adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový PCI adaptér Než začnete Musíte mít minimálně následující

Více

Stručný návod k obsluze Instalace ovladače WLAN USB adaptéru GW- 7200U pro Windows 98SE, ME, 2000 a XP

Stručný návod k obsluze Instalace ovladače WLAN USB adaptéru GW- 7200U pro Windows 98SE, ME, 2000 a XP 82 83 Stručný návod k obsluze Tento stručný instalační návod vás provede instalací bezdrátového USB2.0 adaptéru GW-7200U a jeho programového vybavení. Pro zapojení do bezdrátové sítě musíte provést následující

Více

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2000AP+ D-Link AirPlus G+ Bezdrátový přístupový bod Než začnete

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Stručný návod k obsluze Instalace ovladače GW-7100U pod Windows 98, ME, 2000 a XP Instalace obslužného programu pod Windows 98, ME, 2000 and XP

Stručný návod k obsluze Instalace ovladače GW-7100U pod Windows 98, ME, 2000 a XP Instalace obslužného programu pod Windows 98, ME, 2000 and XP 57 Česky Stručný návod k obsluze Tento stručný instalační návod vás povede instalací adaptéru GW-7100U a jeho programovým vybavením. Pro zapojení do bezdrátové sítě musíte provést následující kroky: 1.

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Stručný návod k obsluze Nainstalujte ovladač GW-7100PCI pro Windows 98, ME, 2000 and XP

Stručný návod k obsluze Nainstalujte ovladač GW-7100PCI pro Windows 98, ME, 2000 and XP 38 Česky 39 Česky Stručný návod k obsluze Tento Instalační návod Vás bezpečně provede instalací GW-7100PCI a programového vybavení. Pro zapojení do bezdrátové sítě musíte provést následující kroky: 1.

Více

DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN

DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. Než začnete DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN směrovač a tiskový

Více

EUSSO GL2454-01. 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér. Uživatelský manuál

EUSSO GL2454-01. 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér. Uživatelský manuál EUSSO GL2454-01 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér Uživatelský manuál 1 Charakteristika produktu Zařízení vyhovuje standardům IEEE 802.11g a 802.11b Dosahuje přenosové rychlosti až 54Mbps

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+

DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+ Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+ Než začnete 1. Pokud

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál > Zapněte váš počítač > Vložte Wireless 11G+ PCI-kartu do volného 32-bit PCI slotu. Instalace

Více

Úvod. Obsah balení. Technické údaje. Doplňkové technické údaje. Instalace zařízení. Instalace programového vybavení. Česky

Úvod. Obsah balení. Technické údaje. Doplňkové technické údaje. Instalace zařízení. Instalace programového vybavení. Česky PR001/PR001UK PR010/PR010UK PR101/PR101UK PR110/PR110UK Parallel Print Server USB 2.0 Print Server Wireless Parallel Print Server 54 Mbps Wireless USB 2.0 Print Server 54 Mbps Úvod Děkujeme, že jste si

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

2 Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM.

2 Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Informace o výrobku A: Indikátor napájení a spojení (Spojení: Tento indikátor svítí/bliká) B: Konektor USB.0 C: Ochranné víčko Instalace Zapněte počítač. Zapnutí Tyto pokyny popisují instalaci pro Windows

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

Pøipojení k síti Ethernet

Pøipojení k síti Ethernet Sí Ethernet - obsah Pøipojení k síti Ethernet Funkce sítì Ethernet vestavìná do tiskárny umožòuje pøipojit tiskárnu pøímo k síti Ethernet bez nutnosti použití externího tiskového serveru. Chcete-li získat

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

NWD310N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový PCI adaptér N. Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007. Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena.

NWD310N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový PCI adaptér N. Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007. Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena. Bezdrátový PCI adaptér N Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007 Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena. Obsah Základní informace...1 1 Instalace softwaru...1 2 Instalace hardwaru...4

Více

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení.

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení. LW 055 Sweex bezdrátový širokopásmový směrovač (router) Pohled na směrovač zepředu Stav Význam LAN1x t/m 4x WAN OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Bliká OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Do tohoto portu není zapojené

Více

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software).

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software). LW056V2 Sweex bezdrátový LAN Cardbus adaptér 54 Mbps Úvod Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 54 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS

Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS Kontrola sítě Zkontrolujte síťová nastavení počítače a poté vyberte, jaký krok se má provést jako další. Postupujte podle pokynů pro prostředí, v němž

Více

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá příručka Vám pomůže správně zapojit a zprovoznit Wi-Fi zařízení TP-LINK TL-WR741ND. Zařízení je nezávislé na použitém operačním systému. Postup zprovoznění

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili.

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili. LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé připojení k bezdrátové

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Úvod Děkujeme vám za zakoupení této karty Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Tato karta PC Card umožňuje snadno a bleskurychle nastavit bezdrátovou síť. Karta

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

Vysoce výkoný bezdrátový USB adaptér Wi-FI N K-300MWUN. Uživatelská příručka

Vysoce výkoný bezdrátový USB adaptér Wi-FI N K-300MWUN. Uživatelská příručka Vysoce výkoný bezdrátový USB adaptér Wi-FI N K-300MWUN Uživatelská příručka Úvod Děkujeme vám za zakoupení vysoce výkonného bezdrátového N USB miniadaptéru Kozumi K- 300MWUN. Představujeme bezdrátovou

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení.

Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení. Instalace Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení. Vypněte všechna síťová zařízení, včetně vašeho PC, power injectoru

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Úvod Děkujeme vám za zakoupení této karty Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Tato karta PCI umožňuje snadno a bleskurychle nastavit bezdrátovou síť. Karta

Více

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK Informace o výrobku B E D F G CZ UK A C H I J A: Objektiv B: Indikátor napájení C: Indikátor připojení D: Zásuvka rozhraní pro síť LAN E: Zásuvka pro připojení antény F: Resetovací tlačítko G: Zásuvka

Více

LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS

LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS Na Úvod Nevystavujte SWEEX bezdrátovou USB 2.0 síťovou kartu 300 MBPS extrémním teplotám. Nevystavujte síťovou kartu přímému slunečnímu záření a nebo

Více

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ NÁVOD PRO INSTALACI SKENERU 1200UB+ Rozbalení skeneru Vybalte pøístroj z obalu a peèlivì zkontrolujte, zda nechybí nebo není poškozena žádná z položek. Balení by mìlo

Více

Instalace. 1 Typická sí. Poznámka. jako p íklad. Model produktu zobrazený v této p íru ce je TL-WA7510N a slouží

Instalace. 1 Typická sí. Poznámka. jako p íklad. Model produktu zobrazený v této p íru ce je TL-WA7510N a slouží Instalace Model produktu zobrazený v této píruce je TL-WA7510N a slouží jako píklad. 1 Typická sí Model produktu zobrazený v této píruce je TL-WA7510N a slouží jako píklad. Pístupový bod TL-WA7510N se

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Wireless / Fast Ethernet Print Server Series Quick Installation Guide Version 2.1 Multi-Languages Content Table English......02 Nederlands...16 Deutsch.... 30 Français... 44 Polski... 59 Italiano...73

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps Na Úvod Nevystavujte Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps extrémním teplotám. Nevystavujte routek přímému slunečnímu záření a nebo

Více

NAS 323 NAS jako VPN Server

NAS 323 NAS jako VPN Server NAS 323 NAS jako VPN Server Naučte se používat NAS jako VPN server A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Nastavit ASUSTOR NAS jako VPN server a připojit se k němu z počítačů

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Návod k rychlé instalaci www.eicon.com Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Kontrolky... 2 Zákaznický servis... 2 Instalace v systému Windows... 3 Instalace v poèítaèích Macintosh... 4 Instalace

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1 Obsah Windows 95 je vaše pracovní ústøedí Viz strana 5 Windows si pamatují, kam co patøí Viz strana 21 Hledání složky nebo souboru Viz strany 28 29 1 2 3 O knize 1 Užiteèné úkoly...2 a nejsnadnìjší zpùsob

Více

LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS

LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS Instalace v programu Windows 2000 a XP Vložte SWEEX bezdrátovou PCI síťovou kartu do volného USB portu v počítači. Windows automaticky rozpozná toto zařízení

Více

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 1. vydání 8/2006 Přehled AG-320 je bezdrátová síťová karta určená pro stolní počítače. Informace o

Více

Barricade 4-port 10/100Mbps Broadband Router with Advanced Firewall Protection 1

Barricade 4-port 10/100Mbps Broadband Router with Advanced Firewall Protection 1 Barricade 4-port 10/100Mbps Broadband Router with Advanced Firewall Protection 1 10/100Mbps Broadband Router 1. Úvod 2. Indikátory LED 3. Konfigurace vašeho počítače 4. Konfigurace routeru Barricade 1.

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router INSTALAČNÍ MANUÁL Tenda W301R Wireless-N Broadband Router Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

Více

Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Verze 3.70 Červenec 2007 Vydání 1

Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Verze 3.70 Červenec 2007 Vydání 1 Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 3.70 Červenec

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps českém LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

WELL ASU ADSL USB modem. Uživatelská příručka

WELL ASU ADSL USB modem. Uživatelská příručka WELL ASU-8000 ADSL USB modem Uživatelská příručka OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 1.1 SPECIFIKACE MODEMU... 2 1.2 OBSAH BALENÍ... 2 2. INSTALACE:... 3 2.1 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ... 3 2.2 ZAPOJENÍ

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka RT-N16 multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Uživatelská příručka CZ4484 První vydání Červen 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

Value - Powerline ethernet adaptér, 85Mbps Katalogové číslo: 21.99.1406

Value - Powerline ethernet adaptér, 85Mbps Katalogové číslo: 21.99.1406 Value - Powerline ethernet adaptér, 85Mbps Katalogové číslo: 21.99.1406 Vlastnosti: Kompatibilní s HomePlug 1.0 Turbo Kompatibilní se specifikací IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX ANSI/IEEE

Více

RT-N12 ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač. RT-N12 300M SuperSpeed. Uživatelská příručka

RT-N12 ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač. RT-N12 300M SuperSpeed. Uživatelská příručka ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač 300M SuperSpeed Uživatelská příručka CZ4809_RT-N1_Manual.indd...1 009.7.8...10:18:1.AM CZ4809 První vydání. červenec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Všechna

Více

EUSSO UPE 4100-BR. Fast Ethernet PCMCIA Card 32 bitová 10/100 Mbps síťová PCMCIA karta. Uživatelský manuál

EUSSO UPE 4100-BR. Fast Ethernet PCMCIA Card 32 bitová 10/100 Mbps síťová PCMCIA karta. Uživatelský manuál EUSSO UPE 4100-BR Fast Ethernet PCMCIA Card 32 bitová 10/100 Mbps síťová PCMCIA karta Uživatelský manuál 1. Charakteristiky produktu Fast Ethernet PCMCIA karta EUSSO UPE 4100-BR podporuje standardy 10BASE-T

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN721N.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN721N. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN721N. Pokud používáte Windows 2000, instalujte, prosím, toto zařízení podle návodu ( Installation Guide ), který je součástí

Více

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP Máte-li uživatelům bez přístupového práva zabránit v přístupu přes váš širokopásmový router WLAN, doporučujeme vám, abyste využili bezpečnostní mechanismus jako třeba WEP či WPA nebo abyste nastavili ID

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Přístupový bod pro bezdrátovou síť LAN. IEEE 802.11b/g 54Mbps. Uživatelská příručka

Přístupový bod pro bezdrátovou síť LAN. IEEE 802.11b/g 54Mbps. Uživatelská příručka Přístupový bod pro bezdrátovou síť LAN IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelská příručka i4 Portfolio s.r.o. www.i4shop.net Obsah Kapitola 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce... 2 1.3 Technické parametry...

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N

BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N Návod k použití DN-70182 Otevřený zdrojový kód Tento produkt obsahuje softwarové kódy vyvinuté třetími stranami. Tyto softwarové kódy podléhají všeobecné veřejné licenci

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

TM Pøíruèka uživatele

TM Pøíruèka uživatele TM Pøíruèka uživatele Autorské právo Autorské právo firmy Promise Technology, Inc. (dále jen firma Promise), 2000. Žádná èást této pøíruèky nemùže být jakýmkoliv zpùsobem kopírována ani pøedána dál bez

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G. Pokud používáte Windows 2000, instalujte, prosím, toto zařízení podle návodu který je součástí uživatelského návodu

Více

Přední panel SP3361 ADSL DATA LAN USB PWR

Přední panel SP3361 ADSL DATA LAN USB PWR Úvod Toto zařízení je kompatibilní s novými ADSL2+ standardy, poskytuje vysoký výkon a jednoduché použití. Umožňuje uživatelům využívat rychlejší komunikační rychlosti, než kdykoli předtím a využívat tří

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více