AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev Building Networks for People

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People"

Transkript

1 AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev Building Networks for People 1

2 Obsah 1. Obsah dodávky Úvod Základy bezdrátové komunikace Zaèínáme Použití konfiguraèního programu Øešení potíží Základy sí ového provozu Technické údaje Technická podpora

3 1. Obsah dodávky Obsah dodávky 2,4 GHz bezdrátový PCI adaptér D-Link AirPlus DWL-520+ Návod, pokyny pro rychlou instalaci a ovladaè na CD Návod na rychlou instalaci Pokud nìkterá z výše uvedených položek chybí, spojte se s prodejcem. Systémové požadavky: Poèítaè s volným 32bitovým PCI slotem Windows XP, Windows 2000, Windows Me nebo Windows 98 Nejménì 32 MB pamìti a 300 MHz procesor Pøístupový bod b (napø. DWL-900AP+ pro infrastrukturní režim) nebo jiný bezdrátový adaptér b (napø. DWL-650+ pro režim ad-hoc). 3

4 2. Úvod D-Link AirPlus DWL-520+ Wireless PCI Adapter je výkonný bezdrátový adaptér s protokolem b. Podporuje vytváøení rychlých bezdrátových sítí v domácnosti, kanceláøi nebo na veøejných místech. Na rozdíl od vìtšiny sí ových adaptérù b je DWL-520+ schopen pøenášet data rychlostí až 22 Mb/s (ve srovnání se standardními 11 Mb/s), pokud je použit spolu s dalšími výrobky D-Link AirPlus, jako je napøíklad PCI adaptér pro bezdrátovou sí DWL DWL-520+ je kompatibilní také s existujícími zaøízeními b, napøíklad øadou zaøízení D-Link Air, obsahující bezdrátový PCI adaptér DWL-520, bezdrátový smìrovaè/pøístupový bod DI-714 a bezdrátový USB adaptér DWL-120. Je to ideální prostøedek pro pøipojení jednoho poèítaèe do lokální bezdrátové sítì (WLAN). Po dokonèení krokù popsaných v návodu pro rychlou instalaci (souèást dodávky) budete moci sdílet informace a zdroje, napøíklad soubory a tiskárny, a využívat všech výhod bezdrátové komunikace pøi práci i pøi hrách. DWL-520+ má ovladaèe pro vìtšinu nejpoužívanìjších operaèních systémù Microsoft Windows (Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98) a lze jej zaèlenit do rozsáhlé sítì, bìžící v režimu ad-hoc (bez pøístupového bodu) nebo v infrastrukturním režimu (s pøístupovým bodem). Prohlédnìte si èást Zaèínáme v tomto návodu, abyste uvidìli pøíklad typických sítí používající DWL-520+ v infrastrukturním režimu nebo v režimu ad-hoc. Tento návod obsahuje rychlý úvod do technologie bezdrátové komunikace a jejího uplatnìní v poèítaèových sítích. Udìlejte si èas na pøeètení tohoto návodu a seznamte se s touto technologií. 4

5 Vlastnosti a výhody Až 2 rychlejší pøenos dat pøi použití s jinými výrobky D-Link AirPlus (rychlost až 22Mb/s) než u bìžných zaøízení s protokolem b. Plná kompatibilita se zaøízeními s normou b. Až o 20 % rychlejší pøenos dat v sítích standardních zaøízení s protokolem b. Lepší zabezpeèení sítì pomocí 256bitového WEP šifrování. Maximální spolehlivost, výkonnost a pøipojitelnost s automatickým pøepínáním rychlosti. Automatické zjištìní existujících sítí pøi použití dodávaného konfiguraèního programu. Podpora infrastrukturních sítí pøes pøístupový bod a komunikace peer- -to-peer v režimu ad-hoc. Rychlá a snadná instalace do stolních PC. Indikátory DWL520+ má 1 LED indikátor (svítivou diodu). Napájení/Aktivita Trvalé zelené svìtlo indikuje správné pøipojení k napájecímu zdroji, blikání indikuje aktivitu. Napájení/Aktivita 5

6 3. Základy bezdrátové komunikace Pøístroje pro bezdrátovou komunikaci D-Link AirPlus jsou založeny na prùmyslových standardech, aby poskytovaly snadno použitelné a kompatibilní vysokorychlostní bezdrátové pøipojení doma, v kanceláøi nebo ve veøejnì pøístupných bezdrátových sítích. Díky pøísnému dodržování normy IEEE umožòuje rodina zaøízení pro bezdrátovou komunikaci D-Link AirPlus získat potøebná data bezpeènì v požadovaném èase a místì. Nebudete již omezeni na jedno místo nebo muset natahovat doma nebo v kanceláøi nové kabely. Budete si moci užívat svobody, kterou bezdrátová poèítaèová sí pøináší. Bezdrátová lokální sí (WLAN) je buòková poèítaèová sí, která vysílá a pøijímá data pomocí rádiových signálù namísto kabelù. Bezdrátové LAN jsou stále více používány v domácnostech, kanceláøích i ve veøejných prostorách, jako jsou letištì, kavárny a univerzity. Inovativní využití technologie WLAN pomáhá lidem pracovat a komunikovat mnohem efektivnìji. Zvýšená pohyblivost a absence kabelù a další pevné infrastruktury se ukázaly být pro mnohé uživatele výhodou. Uživatelé bezdrátové sítì mohou používat stejné aplikace jako uživatelé klasické kabelové sítì. Karty adaptérù pro bezdrátovou komunikaci používané u mobilních i stolních poèítaèù podporují stejné protokoly jako karty adaptérù Ethernetu. Pro vìtšinu uživatelù není patrný žádný funkèní rozdíl mezi poèítaèem pøipojeným pøes kabelový Ethernet a poèítaè pøipojený pøes bezdrátový adaptér, kromì výhodné možnosti pøemis ování poèítaèe v rámci bezdrátové buòky. V mnoha pøípadech mùže být žádoucí pøipojit mobilní sí ová zaøízení ke konvenèní Ethernetové LAN, aby bylo možné používat servery, tiskárny nebo pøipojení k Internetu zprostøedkovávané pøed kabelovou LAN. Pro zajištìní tohoto pøipojení se používá bezdrátový pøístupový bod (AP). Lidé používají technologii bezdrátové LAN z mnoho rùzných dùvodù. Mobilita Mají-li lidé pøístup k datùm v libovolném místì v provozním dosahu WLAN, zvýší se jejich produktivita. Manažerská rozhodnutí na základì informací získaných v reálném èase mohou významnì zvýšit efektivitu práce. Nízké náklady na zavedení Bezdrátové lokální sítì (WLAN) se snadno instalují, ovládají, mìní a pøemis ují. Sítì, které se èasto mìní, jak fyzicky, tak logicky, mohou tìžit z výhod snadné instalace WLAN. WLAN mùže pracovat v místech, kde by byla instalace kabelù nepraktická nebo neproveditelná. 6

7 Rychlost a snadnost instalace Instalace systému bezdrátové LAN mùže být rychlá a snadná a mùže odstranit potøebu protahovat kabely skrz zdi a stropy. Rozšíøení sítì Bezdrátová technologie umožòuje rozšíøení sítì do míst, kam nelze zavést kabely. Snížení provozních nákladù I když mohou být poèáteèní investice potøebné pro poøízení hardwaru pro bezdrátovou LAN vyšší než náklady na hardware kabelové sítì, celkové výdaje za instalaci a údržbu v prùbìhu životnosti budou významnì nižší. Dlouhodobé úspory jsou vyšší v dynamickém prostøedí, vyžadujícím èasté pøesuny, rozšiøování a zmìny. Pøizpùsobitelnost Bezdrátové LAN lze konfigurovat do mnoha uspoøádání (topologií) podle potøeb konkrétních aplikací a instalací. Konfigurace lze snadno mìnit v rozmezí od sítí typu peer-to-peer (rovné postavení poèítaèù v síti), vhodných pro malý poèet uživatelù, až po úplné infrastrukturní sítì s tisíci uživatelù, které umožòují pokrýt rozsáhlé oblasti. Rodina výrobkù D-Link AirPlus pro bezdrátové sítì obsahuje: u Zdokonalené adaptéry CardBus pro bezdrátové sítì 2,4 GHz, používané u pøenosných poèítaèù (DWL-650+) u Zdokonalené PCI karty pro bezdrátové sítì 2,4 GHz, používané u stolních poèítaèù (DWL-520+) DWL-520+ je kompatibilní také s rodinou výrobkù D-Link Air b, která obsahuje: u Adaptéry CardBus pro bezdrátové sítì 2,4 GHz, používané u pøenosných poèítaèù (DWL-650) u PCI karty pro bezdrátové sítì 2,4 GHz, používané u stolních poèítaèù (DWL-520) u Bezdrátový smìrovaè/pøístupový bod/tiskový server (DI-713P) u Bezdrátové pøístupové body (DWL-1000AP, DWL-900AP) Technologie založená na standardu Technologie založená na standardu IEEE zajiš uje, že výrobky D-Link AirPlus dokážou spolupracovat s existující kompatibilní bezdrátovou technologií 2,4 GHz. To znamená, že budete moci rychle pøenášet velké soubory nebo dokonce sledovat film ve formátu MPEG pøenášený pøes sí bez znatelného zpoždìní. Technologie pracuje s použitím skupiny frekvencí v pásmu 2,4 GHz rychlostí až 22 Mb/s. Výrobky D-Link AirPlus zjiš ují automaticky nejlepší možnou rychlost pøenosu, aby byla zajištìna maximální rychlost a dosah umožnìný touto technologií. 7

8 Pøedpoklady pro instalaci D-Link AirPlus DWL-520+ má dosah až 400 metrù ve volném prostoru a až 100 metrù v budovách. To vám umožòuje pøístup k síti z vašeho pøenosného poèítaèe témìø odkudkoli. Mìjte však na pamìti, že poèet, tlouš ka a rozmístìní zdí, stropù a jiných objektù, kterými musí signál procházet, mùže dosah snížit. Dosah se obvykle mìní v závislosti na druhu materiálù a úrovni rádiového rušení v místì použití. Klíèem k dosažení maximálního dosahu je dodržovat tyto základní pokyny. 1. Dbejte na to, aby byl poèet zdí a stropù mezi pøístupovým bodem bezdrátové sítì a pøijímacím zaøízením (napø. DWL-650+) co nejmenší. Každá zeï nebo strop mùže snížit dosah zaøízení pro bezdrátovou komunikaci D-Link Air od 1 do 30 metrù. Umístìte pøístupové body, lokální brány a poèítaèe tak, aby byl poèet zdí a stropù mezi nimi co nejmenší. 2. Uvažujte o pøekážkách ve smìru pøímé èáry mezi pøístupovými body, lokálními bránami (smìrovaèi) a poèítaèi. Zeï silná 0,5 metru se pøi prùchodu signálu pod úhlem 45 jeví, jako by mìla tlouš ku témìø jeden metr. Pøi úhlu 2 vypadá, jako by mìla tlouš ku pøes 14 metrù! Snažte se zajistit umístìní pøístupových bodù a adaptérù tak, aby signál procházel zdmi a stropy pøímo co nejkratší cestou, a dosáhnout tak lepšího pøíjmu. 3. Šíøení signálu ovlivòuje druh stavebního materiálu. Pevné kovové dveøe nebo hliníkové profily mohou dosah negativnì ovlivnit. Zkuste umístit pøístupové body a poèítaèe s adaptéry bezdrátové sítì tak, aby signál procházel pøes suché zdi nebo dveøní otvory a ne pøes jiné materiály. 4. Pomocí programu pro zjištìní síly signálu, dodávaného s tímto zaøízením, nastavte anténu do polohy nejlepšího pøíjmu. 5. Mìjte zaøízení v dostateèné vzdálenosti (nejménì 1 2 metry) od elektrických pøístrojù a zaøízení, která mohou vytváøet silný rušivý rádiový signál. V bìžném domì by nemìly být s dosahem signálu potíže. Pokud zjistíte slabý nebo žádný signál v místech vašeho domu, kde byste k nìmu chtìli mít pøístup, uvažujte o umístìní pøístupového bodu pøímo mezi poèítaèi s bezdrátovými adaptéry. Dodateèné pøístupové body lze pøipojit pro zajištìní lepšího pokrytí v místnostech, kde je nedostateèná síla signálu. Pomocí technologie rádiového pøenosu bezdrátové sítì WLAN vysílají a pøijímají data vzduchem a minimalizují potøebu kabelového propojení. WLAN tak kombinují pøenos dat s mobilitou a umožòují vytváøet pohyblivé LAN. 8

9 4. Zaèínáme DWL-520+ je výrobcem standardnì nastaven tak, aby se automaticky pøipojil k ostatním zaøízením D-Link Air nebo AirPlus. Pomocí sí ových zaøízení D-Link AirPlus mùžete za cenu jedné IP adresy od vašeho poskytovatele širokopásmového pøipojení na Internet sdílet Internet se všemi poèítaèi ve vaší lokální síti, aniž by to bylo na úkor rychlosti nebo bezpeènosti. Existují dva základní modely sí ového propojení: Infrastrukturní s použitím pøístupového bodu, napø. DWL-1000AP Ad-hoc pøímé pøipojení k jinému poèítaèi pro komunikaci peer-to- -peer (rovný s rovným) pomocí bezdrátových sí ových adaptérù v každém poèítaèi, napøíklad dvou nebo více PCI adaptérù DWL-520+ pro bezdrátovou sí. Na následujících stránkách vám ukážeme pøíklad infrastrukturní sítì a sítì ad-hoc. Infrastrukturní sí obsahuje pøístupový bod. Pøíklad infrastrukturní sítì uvedený na následující stránce obsahuje tato sí ová zaøízení D-Link: Bezdrátový DHCP smìrovaè/pøístupový bod/tiskový server D-Link Air DI-713P Pøenosný poèítaè s bezdrátovým sí ovým adaptérem D-Link Air- Plus DWL-650+ Stolní poèítaè s bezdrátovým sí ovým adaptérem D-Link AirPlus DWL-520+ Kabelový modem D-Link DCM-200 DHCP znamená Dynamic Host Configuration Protocol. Je to protokol pro automatické dynamické pøidìlování IP adres. Pøi použití brány/ smìrovaèe s funkcí DHCP není zapotøebí pøidìlovat IP adresu ruènì. 9

10 Vytvoøení infrastrukturní sítì Kabelový/DSL modem Bezdrátový smìrovaè Tiskárna Stolní poèítaè DWL-520+ DWL-650+ Pøenosný poèítaè Mìjte na pamìti, že bezdrátová zaøízení D-Link AirPlus jsou výrobcem standardnì nakonfigurována tak, aby se sama navzájem propojila. Budete potøebovat širokopásmový pøístup na Internet (kabel/ DSL). Poraïte se s poskytovatelem kabelového/dsl pøipojení o správné instalaci modemu. Pøipojte modem k bezdrátovému širokopásmovému smìrovaèi (napø. D-Link DI-713P). Viz návod na rychlou instalaci dodávaný se smìrovaèem. Nainstalujte ovladaèe pro DWL Viz návod na rychlou instalaci dodávaný s DWL Nainstalujte ovladaèe pro adaptér bezdrátové sítì (napø. D-Link AirPlus DWL-650+). Viz návod na rychlou instalaci dodávaný s DWL Další informace o nastavení sítì najdete v následujících èástech tohoto návodu: Základy sí ového provozu kontrola IP adres, sdílení tiskáren a souborù. Použití konfiguraèního programu nastavení, které je tøeba použít na každém poèítaèi pro zajištìní úspìšné komunikace. Øešení potíží kontrola správnosti instalace ovladaèù sí ových adaptérù a další rady pro odstraòování sí ových problémù. 10

11 Vytvoøení sítì ad-hoc Stolní poèítaè D-Link AirPlus DWL-520+ Pøenosný poèítaè D-Link AirPlus DWL-650+ Nainstalujte do stolního poèítaèe bezdrátový sí ový adaptér D-Link AirPlus DWL Viz návod na rychlou instalaci dodávaný s výrobkem. Nainstalujte do pøenosného poèítaèe ovladaèe pro adaptér bezdrátové sítì (napøíklad D-Link AirPlus DWL-650+). Viz návod na rychlou instalaci dodávaný s výrobkem. Nastavte konfiguraci bezdrátových adaptérù do režimu ad-hoc, nastavte adaptéry na stejný kanál a pøiøaïte každému poèítaèi v síti ad-hoc IP adresu (viz níže). IP ADRESA Pøidìlujete-li IP adresy poèítaèùm v síti, mìjte na pamìti, že IP adresa musí být pro každý poèítaè v síti ze stejného intervalu IP adres jako u všech ostatních poèítaèù v síti a že maska podsítì musí být pro všechny poèítaèe v síti stejná. Pøíklad: Je-li prvnímu poèítaèi pøidìlena IP adresa s maskou podsítì , pak druhému poèítaèi mùže být pøidìlena IP adresa s maskou podsítì , atd. DÙLEŽITÉ: Je-li poèítaèùm nebo jiným zaøízením pøidìlena stejná IP adresa, nemusí být jedno nebo více zaøízení v síti viditelné. 11

12 5. Použití konfiguraèního programu Potøebujete-li zmìnit výchozí nastavení nebo optimalizovat provoz adaptéru DWL-520+, použijte dodávaný konfiguraèní program. Poznámka: DWL-520+ je výrobcem nastaven tak, aby se hned po zapojení spojil s bezdrátovými smìrovaèi a pøístupovými body D-Link Air/ AirPlus (napø. DI-713P, DI-714, DWL-900AP+,DWL-1000AP). Po restartování poèítaèe se automaticky spustí konfiguraèní program a v pravém dolním rohu obrazovky (na hlavní lištì) se objeví ikona programu. Kliknìte dvojitì na ikonu konfiguraèního programu, kterou vidíte vpravo. Poznámka: Pokud se ikona programu neobjeví, kliknìte dvojitì na ikonu zástupce, která se vytvoøí na pracovní ploše. Po dvojitém kliknutí na ikonu se objeví okno konfiguraèního programu pro D-Link AirPlus DWL Link Info (Informace o spojení) Po kliknutí na ikonu konfiguraèního programu se zobrazí následující okno Link Info. (Poznámka: Vzhled následujících oken mùže být na vašem poèítaèi trochu jiný.) 12

13 Status: Zobrazuje MAC adresu pøístupového bodu, který je spojen s adaptérem DWL SSID: Service Set Identifier je jméno pøiøazené bezdrátové síti. Výchozí nastavení je default. TxRate: Výchozí nastavení rychlosti pøenosu je 11 Mb/s. Nastavení TxRate je však automaticky urèeno adaptérem DWL-520+ podle vzdálenosti pøístupového bodu. Channel: Zobrazuje informace o kanálu. Výchozí nastavení kanálu je 6, volbu urèuje automaticky DWL Link Quality/Signal Strength: Link Quality zobrazuje kvalitu bezdrátového pøipojení DWL-520+ k pøístupovému bodu. Signal Strength udává sílu bezdrátového signálu mezi pøístupovým bodem a DWL Hodnota v procentech je indikována také sloupcovým grafem. Date Rate: Zobrazuje statistiku vyslaných a pøijatých dat. Configuration (Konfigurace) Toto okno Configuration ukazuje výchozí nastavení DWL

14 Pro komunikaci v síti musí mít všechna zaøízení stejné nastavení následujících parametrù: SSID Service Set Identifier je jméno, které identifikuje bezdrátovou sí. Pøístupové body a bezdrátoví klienti, kteøí se pokoušejí pøipojit k urèité WLAN (bezdrátové síti), musí mít stejné SSID. Výchozí nastavení SSID je default. Wireless Mode Kliknìte na rozvinovací menu a vyberte jednu z možností nastavení režimu bezdrátové sítì: Infrastructure pøipojení k WLAN používající pøístupový bod, napø. DWL-900AP+. (Výchozí nastavení.) Ad-hoc režim bezdrátové sítì, používaný pøi pøímém pøipojení k poèítaèi vybavenému bezdrátovým adaptérem, napø. bezdrátovým PCI adaptérem D-Link AirPlus DWL-520+, v prostøedí peer-to-peer. Channel Výchozí nastavení kanálu je 6, DWL-520+ však nastavuje kanál automaticky tak, aby odpovídal kanálu vybraného pøístupového bodu. V režimu ad-hoc je tøeba nastavit stejný kanál manuálnì u všech bezdrátových adaptérù. TxRate Nastavuje rychlost pøenosu v síti. Výchozí nastavení je 11 Mb/s. Preamble Zvolte Long nebo Short Preamble. Preamble (úvodní èást) definuje délku CRC bloku (kontrola cyklickým kódem je bìžný zpùsob detekce chyb pøi pøenosu dat), použitého pøi komunikaci mezi pøístupovým bodem a adaptéry bezdrátové sítì. Výchozí nastavení je Long Preamble (dlouhá úvodní èást). (Poznámka: V místech s velkým sí ovým provozem by se mìlo použít Short Preamble.) Power Mode Vyberte jeden ze tøí napájecích režimù: Continuous Access Mode (nepøetržitý pøístup) toto výchozí nastavení spotøebovává nejvíce energie. Maximum Power Save (maximální úspora energie) toto nastavení spotøebovává nejménì energie. Power Save (úsporný režim) toto nastavení má støední spotøebu energie. Provedete-li v konfiguraci bezdrátového adaptéru nìjaké zmìny, kliknìte na Apply (Použít), aby se zmìny uložily. 14

15 Encryption (Šifrování) Pro komunikaci v síti musí mít všechna zaøízení stejné nastavení šifrování. Data Encryption (šifrování dat) Zaškrtnutím rámeèku Data Encryption se aktivuje šifrování dat. Pøi výchozím nastavení DWL-520+ je šifrování vypnuto. Authorization Mode (režim ovìøování) vyberte jeden z následujících režimù: Open Authentication pøenáší klíè pøes sí. Shared Authentication umožòuje komunikaci jen se zaøízeními se stejným nastavením WEP (Wired Equivalent Privacy zabezpeèení pomocí šifrování). Auto automatické nastavení režimu ovìøení bezdrátového klienta Network Key (klíè sítì) zadejte klíè ve formátu ASCII (napø. slovo) nebo v hexadecimálním formátu. Key Format (formát klíèe) ASCII nebo Hexadecimal. Hexadecimální èíslo se skládá z èíslic 0 9 a písmen A F. ASCII (American Standard Code for Information Interchange) je kód pro reprezentaci anglických písmen a jiných znakù jako èísel z intervalu Key Type (typ klíèe) Zadejte délku klíèe 64, 128 nebo 256 bitù. Key Index (index klíèe) Mùžete vytvoøit až 4 rùzné klíèe. Pro uložení zmìn kliknìte na Apply (Použít). 15

16 Site Survey (prùzkum lokality) Available Networks (dostupné sítì) V horní èásti okna se zobrazují dostupné sítì. Listujte seznamem nahoru nebo dolù a vyberte sí, ke které se chcete pøipojit. Kliknìte na tlaèítko Connect (Pøipojit). Profiles (profily) V dolní èásti okna mùžete nastavovat profily, které jste vytvoøili pro bezdrátovou sí doma, v zamìstnání nebo na veøejných místech. Listujte seznamem nahoru nebo dolù a vyberte profil, který chcete nakonfigurovat. Profily mùžete pøidávat (Add), rušit (Remove) nebo nakonfigurovat (Properties), abyste se mohli pøipojit k dostupné síti. Properties (vlastnosti) Po kliknutí na Properties (Vlastnosti) se objeví okno, které vidíte na další stránce. 16

17 Properties (Vlastnosti) V tomto oknì mùžete nakonfigurovat všechny vlastnosti profilu, abyste se mohli pøipojit k vybrané síti. Po zadání zmìn v tomto oknì kliknìte na OK, aby se zmìny uložily. 17

18 About (O programu...) V oknì About se dozvíte informace o verzích firmwaru a konfiguraèního programu DWL

19 6. Øešení potíží Tato kapitola obsahuje øešení problémù, které mohou nastat pøi instalaci a provozu bezdrátového adaptéru DWL Máte-li nìjaké potíže, pøeètìte si následující èásti. (Níže uvedené pøíklady jsou z prostøedí Windows XP. Máte-li jiný operaèní systém, tyto pokyny stále platí, ale vzhled oken mùže být jiný.) 1. Kontrola nainstalování ovladaèù pro bezdrátový adaptér. Jdìte na Start. Kliknìte pravým tlaèítkem na Tento poèítaè (My Computer). Kliknìte na Vlastnosti (Properties). Vyberte záložku Hardware. Kliknìte na Správce zaøízení (Device Manager). 19

20 Kliknìte dvojitì na Sí ové adaptéry (Network Adapters). Kliknìte pravým tlaèítkem na D-Link Air- Plus DWL-650+ Wireless PCI Adapter Zvolte Vlastnosti (Properties) abyste zjistili, zda jsou ovladaèe správnì nainstalovány. D-Link AirPlus DWL-650 Wireless Cardbus Adapter Podívejte se na Stav zaøízení (Device Status), abyste zkontrolovali, zda zaøízení pracuje správnì. D-Link AirPlus DWL-650+ Wireless Cardbus Adapter Kliknìte na OK. 20

21 2. Nelze se pøipojit k pøístupovému bodu nebo bezdrátovému smìrovaèi. Zkontrolujte, zda je SSID nastavené pro PCI adaptér DWL-520+ pøesnì stejné, jako SSID pøístupového bodu nebo bezdrátového smìrovaèe. 3. Indikátor napájení a spojení na DWL-520+ nesvítí. Zkontrolujte, zda je PCI adaptér DWL-520+ správnì zasunut do PCI slotu poèítaèe. 4. Zapomnìl jsem šifrovací klíè. Resetujte pøístupový bod, aby se obnovilo jeho výchozí nastavení, a obnovte výchozí nastavení bezdrátového PCI adaptéru DWL (Výchozí nastavení je uvedeno v èásti 5 Použití konfiguraèního programu v tomto návodu.) 5. Poèítaè nerozpozná bezdrátový adaptér DWL Zkontrolujte, zda je PCI adaptér DWL-520+ správnì zasunut do PCI slotu poèítaèe. Pokud systém Windows nerozpozná po zasunutí adaptéru nový hardware, zkontrolujte, zda byly odinstalovány všechny pøedchozí ovladaèe. Ovladaèe odinstalujete takto: A. V menu Nástroje (Tools) zvolte Možnosti složky (Folder Options), Zobrazení (View), Skryté soubory a složky (Hidden files and folders) a nastavte Zobrazovat skryté soubory a složky (Show hidden files and folders). B. Zrušte zaškrtnutí Skrýt pøíponu souboru známých typù (Hide extensions for known file types) a kliknìte na Použít (Apply). C. Vyhledejte soubory TIACXLN.INF a TIACXLN.SYS. Odstraòte tyto soubory ze složek INF a SYSTEM32 (DRIVERS) v adresáøi WINDOWS. Poznámka: Windows XP a Windows 2000 pøejmenují soubory.inf, které nemají certifikaci WHQL, na soubory oem.inf (napø. oem1.inf). 6. Poèítaè s nainstalovaným adaptérem DWL-520+ se nemùže pøipojit k bezdrátové síti. Zkontrolujte zda indikátory na širokopásmovém modemu indikují normální èinnost. Pokud ne, mùže být problém s širokopásmovým spojením. 21

22 Zkontrolujte, zda indikátory na bezdrátovém smìrovaèi fungují správnì. Pokud ne, zkontrolujte správnost pøipojení napájecího a Ethernetového kabelu. Zkontrolujte, zda je pro sí správnì nastavena IP adresa, maska podsítì, brána a DNS. V infrastrukturním režimu zkontrolujte, zda je u bezdrátových klientù a pøístupových bodù zadáno stejné jméno SSID (Service Set Identifier). Výchozí nastavení SSID je u všech výrobkù D-Link Air- Plus default. (Kliknìte dvojitì na ikonu WLAN na hlavní lištì. Objeví se okno Link Info, které ukazuje nastavení SSID.) V režimu ad-hoc musí mít oba bezdrátoví klienti stejné SSID. Mùže být zapotøebí nastavit jednoho klienta pro vytvoøení BSS (Basic Servise Sety) a chvíli poèkat pøed nastavením dalších klientù. Zabrání se tak tomu, aby se nìkolik klientù souèasnì pokoušelo vytvoøit BSS, což mùže vést k vytvoøení nìkolika samostatných BSS namísto jednoho BSS s nìkolika pøipojenými klienty. Zkontrolujte správnost nastavení Network Connections u bezdrátových klientù. Nastavte režim AP (Infrastructure), když se pøipojujete k pøístupovému bodu, nebo režim ad-hoc, když se pøipojujete bez pøístupového bodu. Kliknìte dvojitì na ikonu WLAN na hlavní lištì a pak na Configuration, abyste zmìnili nastavení bezdrátového adaptéru. Je-li zapnuta funkce Security, zkontrolujte, že jsou u DWL-520+ a pøístupového bodu nastaveny správné šifrovací klíèe. Kliknìte dvojitì na ikonu WLAN na hlavní lištì a pak na Encryption. Zkontrolujte, zda je nastavený klíè stejný jako u ustatních zaøízení v síti. 22

23 8. Základy sí ového provozu Použití Prùvodce instalací sítì ve Windows XP V této èásti se nauèíte, vytvoøit sí doma nebo v kanceláøi pomocí Microsoft Windows XP. Poznámka: Informace o vytvoøení sítì v prostøedí Windows 2000, ME nebo 98 najdete napøíklad na nebo Jdìte na Start > Ovládací panely (Control Panel) > Sí ová pøipojení (Network Connections). Zvolte Nastavit sí pro domácnost nebo malou kanceláø (Set up a home or small office network). Když se objeví toto okno, kliknìte na Další (Next). 23

24 Proveïte všechny pokyny v tomto oknì. Kliknìte na Další (Next). V následujícím oknì vyberte popis, který nejlépe odpovídá vašemu poèítaèi. Je-li váš poèítaè pøipojen k Internetu pøes bránu/smìrovaè, vyberte druhou možnost (viz obrázek). Kliknìte na Další (Next). 24

25 Zadejte Popis poèítaèe (Computer description) a Název poèítaèe (Computer name) (volitelné). Kliknìte na Další (Next). Zadejte Název pracovní skupiny (Workgroup name). Všechny poèítaèe ve vaší síti by mìly mít stejný název pracovní skupiny. Kliknìte na Další (Next). 25

26 Poèkejte, dokud Prùvodce instalací sítì neprovede zmìny. Do dokonèení zmìn kliknìte na Další (Next). Poèkejte, dokud Prùvodce instalací sítì nenakonfiguruje poèítaè. Mùže to trvat nìkolik minut. 26

27 V níže uvedeném oknì vyberte možnost, která vám nejlépe vyhovuje. V pøíkladu je vybráno Vytvoøit sí ovou instalaèní disketu (Create a Network Setup Disk). Tuto disketu spustíte na každém poèítaèi ve vaší síti. Kliknìte na Další (Next). Vložte disketu do disketové jednotky, v tomto pøípadì mechaniky A. V pøípadì potøeby disketu naformátujte a pak kliknìte na Další (Next). 27

28 Poèkejte, dokud Prùvodce instalací sítì nedokonèí kopírování souborù. Pøeètìte si pokyny, uvedené v oknì níže. Po ukonèení Prùvodce instalací sítì použijte sí ovou instalaèní disketu pro spuštìní Prùvodce instalací sítì jednou na každém poèítaèi v síti. Pokraèujte kliknutím na Další (Next). 28

29 Pøeètìte si pokyny v tomto oknì a pak kliknìte na Dokonèit (Finish), abyste ukonèili Prùvodce instalací sítì. Nové nastavení se uplatní po restartování poèítaèe. Restartujte poèítaè kliknutím na Ano (Yes). Tím jste dokonèili konfiguraci tohoto poèítaèe. Pak budete muset spustit sí ovou instalaèní disketu na všech ostatních poèítaèích v síti. Po spuštìní sí ové instalaèní diskety na všech poèítaèích bude nová bezdrátová sí pøipravena k použití. 29

30 Pojmenování poèítaèe Chcete-li poèítaè pojmenovat, postupujte podle tìchto pokynù: Ve Windows XP: Kliknìte na Start. Kliknìte pravým tlaèítkem na Tento poèítaè (My Computer). Vyberte Vlastnosti (Properties) a kliknìte. V oknì Vlastnosti systému (System Properties) vyberte záložku Název poèítaèe (Computer Name). Pokud chcete, mùžete zadat volitelný Popis poèítaèe (Computer description). Pro pøejmenování poèítaèe a pøipojení k doménì: Kliknìte na Zmìnit (Change). 30

31 V tomto oknì zadejte Název poèítaèe (Computer name). Vyberte Je èlenem Pracovní skupiny (Workgroup) a zadejte název pracovní skupiny. Všechny poèítaèe ve vaší síti musí mít stejný název pracovní skupiny. Kliknìte na OK. Zjištìní IP adresy ve Windows XP/2000 Jdìte na Start > Všechny programy (All Programs) > Pøíslušenství (Accessories) > Pøíkazový øádek (Command Prompt) 31

32 Napište Command Na pøíkazovém øádku napište ipconfig /all. Zobrazí se všechna nastavení konfigurace, jak je vidìt níže. Na pøíkazovém øádku napište ipconfig /renew, abyste získali novou IP adresu. Stisknìte Enter. Zobrazí se nová IP adresa. (Uživatelé Windows 98/ME: Jdìte na Start > Spustit (Run). Na pøíkazovém øádku napište winipcfg. Kliknìte na Uvolnit a pak na Obnovit (Release, Renew) abyste získali novou IP adresu.) 32

33 Pøiøazení statické IP adresy Poznámka: Rezidentní brány/širokopásmové smìrovaèe pøiøazují poèítaèùm v síti IP adresy automaticky pomocí funkce DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Používáte-li bránu/smìrovaè s funkcí DHCP, nepotøebujete pøiøazovat statické IP adresy. Pokud nepoužíváte bránu/smìrovaè s funkcí DHCP nebo potøebujete pøiøadit statickou IP adresu, postupujte podle tìchto pokynù: Jdìte na Start. Kliknìte dvojitì na Ovládací panely (Control Panel). Kliknìte dvojitì na Sí ová pøipojení (Network Connections). 33

34 Kliknìte pravým tlaèítkem na Pøipojení k místní síti (Local Area Connections). Kliknìte na Vlastnosti (Properties). Vyberte Protokol sítì Internet (Internet Protocol) (TCP/IP). Kliknìte na Vlastnosti (Properties). 34

35 V oknì Protokol sítì Internet (TCP/IP) - Vlastnosti vyberte Použít následující adresu IP (Use the following IP Address). Zadejte vaši IP adresu a masku podsítì. (IP adresy ve vaší síti musí být ze stejného intervalu. Má-li napøíklad jeden poèítaè IP adresu , mìly by mít další poèítaèe adresy z intervalu až Žádné dva poèítaèe nesmí mít stejnou IP adresu. Maska podsítì musí být u všech poèítaèù v síti stejná.) Zadejte adresu DNS serveru jen když máte v plánu používat Internet. (Poznámka: Zadáváte-li adresu DNS serveru, musíte zadat také IP adresu Výchozí brány (Default Gateway).) Kliknìte na OK. Tím jste dokonèili pøiøazení statické IP adresy. (Máte-li bránu/smìrovaè s funkcí DHCP, nemusíte pøiøazovat statickou IP adresu.) 35

36 Pøipojení k bezdrátové síti ve Windows XP Abyste se mohli pøipojit k bezdrátové síti, zkontrolujte, zda je DWL-520+ správnì nastaven. Jdìte na Start > kliknìte pravým tlaèítkem na Místa v síti (My Network Places) > kliknìte dvojitì na bezdrátové sí ové pøipojení spojené s DWL > zvolte Vlastnosti (Properties) > zvolte Protokol sítì Internet (Internet Protocol) (TCP/IP) > kliknìte na Vlastnosti (Properties). Pøipojení k bezdrátové síti s bezdrátovým smìrovaèem nebo pøístupovým bodem pomocí DHCP serveru ve Windows XP. Má-li bezdrátový smìrovaè nebo pøístupový bod aktivován DHCP server, zvolte Získat adresu IP automaticky (Obtain an IP address automatically). Zvolte Získat adresu serveru DNS automaticky (Obtain DNS server address automatically). Kliknìte na OK. 36

37 Pøipojení k bezdrátové síti pomocí bezdrátového smìrovaèe nebo pøístupového bodu s použitím statické IP adresy ve Windows XP. Pokud bezdrátový smìrovaè nebo pøístupový bod nemá aktivovaný DHCP server, vyberte Použít následující adresu IP (Use the following IP address). Zadejte statickou IP adresu ze stejného intervalu, v jakém je bezdrátový smìrovaè nebo pøístupový bod. IP adresa: Maska podsítì: Výchozí brána: Zadejte LAN IP adresu bezdrátového smìrovaèe Vyberte Použít následující adresy serverù DNS (Use the following DNS server address). Zadejte LAN IP adresu bezdrátového smìrovaèe. Kliknìte na OK. Pøipojení k bezdrátové síti ve Windows 2000 Jdìte na Start > Nastavení (Settings) > Sí ová a vytáèená pøipojení (Network and Dial-up Connections) > kliknìte dvojitì na bezdrátové sí ové pøipojení spojené s DWL-650+ > zvolte Vlastnosti (Properties) > zvolte Protokol sítì Internet (Internet Protocol) (TCP/IP) > kliknìte na Vlastnosti (Properties). 37

38 Pøipojení k bezdrátové síti s bezdrátovým smìrovaèem nebo pøístupovým bodem pomocí DHCP serveru ve Windows Zvolte Získat adresu IP automaticky (Obtain an IP address automatically). Zvolte Získat adresu serveru DNS automaticky (Obtain DNS server address automatically). Kliknìte na OK. Pøipojení k bezdrátové síti pomocí bezdrátového smìrovaèe nebo pøístupového bodu s použitím statické IP adresy ve Windows Vyberte Použít následující adresu IP (Select Use the following IP address). Zadejte statickou IP adresu ze stejného intervalu, v jakém je bezdrátový smìrovaè nebo pøístupový bod. Adresa IP: Maska podsítì: Výchozí brána: Vyberte Použít následující adresy serverù DNS (Use the following DNS server address). Nechejte tuto èást prázdnou. Kliknìte na OK. 38

39 Pøipojení k bezdrátové síti ve Windows Me a 98 Jdìte na Start > Nastavení (Settings) > Ovládací panely (Control Panel) > kliknìte dvojitì na Sí (Network) spojenou s DWL-520+ > zvolte Vlastnosti (Properties) > zvolte Protokol sítì Internet (Internet Protocol) (TCP/IP) > kliknìte na Vlastnosti (Properties). TCP/IP -> D-Link AirPlus DWL-650+ Wireless Cardbus Pøipojení k bezdrátové síti s bezdrátovým smìrovaèem nebo pøístupovým bodem pomocí DHCP serveru ve Windows Me a 98. Vyberte záložku Adresa IP (IP Address). Pak zvolte Získat adresu IP automaticky (Obtain an IP address automatically). Zvolte Zjistit pøipojení k sí ovému médiu (Detect connection to network media). Kliknìte na OK. 39

40 Pøipojení k bezdrátové síti s bezdrátovým smìrovaèem nebo pøístupovým bodem s použitím statické IP adresy ve Windows Me a 98. Vyberte Zadat adresu IP ruènì (Specify an IP address). Zadejte statickou IP adresu ze stejného intervalu, v jakém je bezdrátový smìrovaè nebo pøístupový bod. Adresa IP: Maska podsítì: Zvolte Zjistit pøipojení k sí ovému médiu (Detect connection to network media). Kliknìte na OK. Kontrola bezdrátového spojení pøíkazem ping Ve Windows XP a 2000: Jdìte na Start > Spustit (Run) > napište cmd. Objeví se okno, podobné tomu, které vidíte na obrázku. Napište: ping xxx.xxx.xxx.xxx, kde xxx je IP adresa bezdrátového smìrovaèe nebo pøístupového bodu. Pøi dobrém bezdrátovém spojení se zobrazí ètyøi odezvy z bezdrátového smìrovaèe nebo pøístupového bodu, jak je vidìt na obrázku. 40

41 Ve Windows Me a 98: Jdìte na Start > Spustit (Run) > napište command. Objeví se okno, podobné tomu, které vidíte na obrázku. Napište: ping xxx.xxx.xxx.xxx, kde xxx je IP adresa bezdrátového smìrovaèe nebo pøístupového bodu. Pøi dobrém bezdrátovém spojení se zobrazí ètyøi odezvy z bezdrátového smìrovaèe nebo pøístupového bodu, jak je vidìt na obrázku. Pøidání a sdílení tiskáren ve Windows XP Poté, co jste spustili Prùvodce instalací sítì (Network Setup Wizard) na všech poèítaèích ve vaší síti (viz èást Prùvodce instalací sítì na zaèátku kapitoly Základy sí ového provozu), mùžete použít Prùvodce pøidáním tiskárny (Add Printer Wizard) pro pøidání nebo sdílení tiskárny v síti. Chcete-li pøidat lokální tiskárnu (tiskárnu pøipojenou pøímo k jednomu poèítaèi) sdílet LPR tiskárnu (tiskárnu pøipojenou k tiskovému serveru), nebo sdílet sí ovou tiskárnu (tiskárnu pøipojenou k vaší síti pøes bránu/ smìrovaè), použijte Prùvodce pøidáním tiskárny. Postupujte podle níže uvedených pokynù: Nejprve se ujistìte, že jste spustili Prùvodce instalací sítì na všech poèítaèích ve vaší síti. Ukážeme vám 3 zpùsoby, jak použít Prùvodce pøidáním tiskárny. 1. Pøidání lokální tiskárny 2. Sdílení sí ové tiskárny 3. Sdílení LPR tiskárny 41

42 Pøidání lokální tiskárny (Tiskárna pøipojena pøímo k poèítaèi) Tiskárna, která není sdílena v síti a je pøipojena pøímo k jednomu poèítaèi, se nazývá lokální tiskárna. Nepotøebujete-li sdílet vaši tiskárnu v síti, pøidejte tiskárnu k jednomu poèítaèi podle tìchto pokynù: Jdìte na Start > Tiskárny a faxy (Printers and Faxes). Kliknìte na Pøidat tiskárnu (Add a printer). 42

43 Kliknìte na Další (Next). Vyberte Místní tiskárna pøipojená k tomuto poèítaèi (Local printer attached to this computer). (Je-li nastavena volba Automaticky rozpoznat a nainstalovat tiskárnu typu Plug and Play (Automatically detect and install my Plug and Play printer), zrušte ji.) Kliknìte na Další (Next). Zvolte Použít následující port (Use the following port). Vyberte z menu správný port pro vaši tiskárnu. (Vìtšina poèítaèù používá port LPT1:, jak ukazuje obrázek.) Kliknìte na Další (Next). 43

44 Vyberte správný ovladaè pro tiskárnu. Kliknìte na Další (Next). (Pokud se správný ovladaè nezobrazí, vložte CD nebo disketu dodávanou s tiskárnou a kliknìte na Z diskety (Have Disk).) V tomto oknì mùžete zmìnit jméno tiskárny (volitelné). Kliknìte na Další (Next). Zvolte Ano (Yes), aby se vytiskla zkušební stránka. Úspìšný tisk potvrdí, že jste vybrali správný ovladaè. Kliknìte na Další (Next). 44

45 Toto okno obsahuje informace o vaší tiskárnì. Kliknìte na Dokonèit (Finish). Když je zkušební stránka vytisknuta, kliknìte na OK. 45

46 Jdìte na Start > Tiskárny a faxy (Printers and Faxes). Po úspìšné instalaci se objeví ikona tiskárny, jak ukazuje obrázek vpravo. Úspìšnì jste pøidali lokální tiskárnu. Sdílení sí ové tiskárny Po spuštìní Prùvodce instalací sítì na všech poèítaèích mùžete na všech poèítaèích v síti spustit Prùvodce pøidáním tiskárny a nainstalovat sdílené tiskárny. Postup nastavení tiskárny pro sdílení v síti viz další èást. Chcete-li Prùvodce pøidáním tiskárny použít pro sdílení tiskárny v síti, postupujte podle tìchto pokynù: Jdìte na Start > Tiskárny a faxy (Printers and Faxes). 46

47 Kliknìte na Pøidat tiskárnu (Add a Printer). Kliknìte na Další (Next). Zvolte Sí ová tiskárna (Network Printer). Kliknìte na Další (Next). 47

48 Zvolte Vyhledat tiskárnu (Browse for a printer). Kliknìte na Další (Next). Vyberte tiskárnu, kterou chcete sdílet. Kliknìte na Další (Next). Kliknìte na Dokonèit (Finish). 48

49 Kontrola správné instalace: Jdìte na Start > Tiskárny a faxy (Printers and Faxes). Po úspìšné instalaci se objeví ikona tiskárny, jak ukazuje obrázek vpravo. Úspìšnì jste pøidali sdílenou sí ovou tiskárnu. Nastavení sdílení tiskárny v síti: Chcete-li sdílet tiskárnu na vašem poèítaèi s ostatními uživateli v síti: 1. Pokud není tiskárna dosud nainstalována, nainstalujte ji podle popisu pro instalaci lokální tiskárny, ale v oknì Sdílet tiskárnu (Share printer) zadejte Název sdílené položky (tiskárny). 2. Pokud byla tiskárna již nainstalována, vyvolejte okno Tiskárny a faxy (Start > Tiskárny a faxy (Printers and Faxes)), kliknìte na tiskárnu, kterou chcete použít pro sdílení, a z menu zvolte Sdílet tuto tiskárnu (Share this printer). V záložce Sdílení nastavte Sdílet tuto tiskárnu a zadejte název sdílené položky. Kliknìte na OK. Na ostatních poèítaèích pøidáte tuto sdílenou tiskárnu pomocí Prùvodce pøidáním tiskárny podle pokynù v pøedchozí èástí Sdílení tiskárny v síti. 49

50 Sdílení LPR tiskárny Chcete-li sdílet LPR tiskárnu (pomocí tiskového serveru) budete potøebovat tiskový server, napøíklad DP-101P+. Zkontrolujte, zda jste spustili Prùvodce instalací sítì na všech poèítaèích ve vaší síti. Pro nastavení sdílení LPR tiskárny postupujte podle tìchto pokynù. Jdìte na Start > Tiskárny a faxy (Printers and Faxes). Kliknìte na Pøidat tiskárnu (Add a Printer). Objeví se okno, které vidíte vpravo. Kliknìte na Další (Next). Zvolte Místní tiskárna... (Local printer ). Kliknìte na Další (Next). 50

51 Zvolte Vytvoøit nový port (Create a new port). Z menu vyberte Standard TCP/IP Port, jak ukazuje obrázek. Kliknìte na Další (Next). Pøeètìte si pokyny v tomto oknì. Kliknìte na Další (Next). Zadejte Adresu IP tiskárny (Printer IP address) a Název portu (Port Name). Kliknìte na Další (Next). 51

52 V tomto oknì zvolte Vlastní (Custom). Kliknìte na Nastavení (Settings). Zadejte Název portu (Port Name) a Název èi adresu IP tiskárny (Printer Name or IP address). Zvolte protokol LPR. Zadejte Název fronty (Queue Name) (pokud váš tiskový server/brána má více než jeden port, budete potøebovat Název fronty). Kliknìte na OK. 52

53 Objeví se toto okno s informacemi o tiskárnì. Kliknìte na Dokonèit (Finish). Ze seznamu tiskáren vyberte tiskárnu, kterou pøidáváte. Vložte disketu s ovladaèem tiskárny, dodávanou s tiskárnou. Kliknìte na Z diskety (Have Disk). Je-li ovladaè tiskárny již nainstalován, Zvolte Použít stávající ovladaè (Keep existing driver). Kliknìte na Další (Next). 53

54 Zvolenou tiskárnu mùžete pøejmenovat (volitelné). Jméno tiskárny si zapamatujte. Budete je potøebovat, když použijete Prùvodce pøidáním tiskárny na jiných poèítaèích v síti. Kliknìte na Další (Next). Zvolte Ano (Yes), aby se vytiskla zkušební stránka. Kliknìte na Další (Next). V tomto oknì se zobrazí informace o tiskárnì. Kliknìte na Dokonèit (Finish) pro dokonèení pøidání tiskárny. Spus te Prùvodce pøidáním tiskárny na ostatních poèítaèích v síti, aby mohly tiskárnu sdílet. Poznámka: Pøed spuštìním Prùvodce instalací tiskárny musíte na všech poèítaèích v síti spustit Prùvodce instalací sítì. Další nastavení Informace o dalších možnostech a funkcích pøi práci v síti najdete v Centru pro nápovìdu a odbornou pomoc ve Windows XP, napø. v èásti Sdílené dokumenty nebo Sdílení souborù a složek. 54

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami My Book World Edition Uživatelská příručka Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami Obsah 1 Úvod....................................... 1 My Book World Edition v síti

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA PŘEHLED Kamera VIVOTEK PZ7121 (PoE) / PZ7122 (WLAN) je profesion{lní IP kamera vybaven{ desetin{sobným zoomem a funkcí ot{čení a nakl{pění. Kamera je určena pro vnitřní

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Uživatelská příručka pro bezdrátovou domácí bránu Cisco DPC3925 a EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 s integrovaným digitálním hlasovým adaptérem

Uživatelská příručka pro bezdrátovou domácí bránu Cisco DPC3925 a EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 s integrovaným digitálním hlasovým adaptérem Uživatelská příručka pro bezdrátovou domácí bránu Cisco DPC3925 a EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 s integrovaným digitálním hlasovým adaptérem Obsah dokumentu DŮLEŢITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 Úvod... 13 Co je

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

USB-6008/6009. Uživatelská příručka

USB-6008/6009. Uživatelská příručka USB-6008/6009 Uživatelská příručka Leden 2006 Celosvětová technická podpora a informace o produktech: http://www.ni.com/ Sídlo firmy National Instruments: 11500 N. Mopac Expwy, Austin, Texas, 78759-3504,

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více