MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic Vypracoval: Ondřej Václavů Brno, 5. ledna 2006

2 Oficiální zadání Cílem práce je navrhnout řešení plně bezobslužné instalace operačního systému a aplikací na pracovní stanici na platformě Windows při využití systému pro vzdálenou instalaci OS a systému pro správu požadavků. Toto řešení bude nasazeno v prostředí firmy, která pro správu požadavků používá nástroj IBM Rational ClearQuest. Pro automatickou instalaci OS bude použita služba Remote Installation Service, která je standardně součástí serverových verzí OS MS Windows. V práci však bude nastíněn i způsob, jak využít i jiné systémy pro správu požadavků a pro vzdálenou instalaci. Součástí práce bude také přehled nejrozšířenějších instalátorů. U každého bude uveden postup pro bezobslužnou instalaci aplikace. Výstupem práce budou i skripty a konfigurační soubory potřebné pro práci popisovaných systémů, dále pak snímky obrazovek a videoprezentace, ve které bude znázorněna celková funkčnost systému.

3 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Vedoucí práce: Mgr. Petr Lidman

4 Shrnutí Jak co nejvíce zjednodušit a urychlit rutinní a nezáživnou instalaci operačního systému a aplikací na uživatelské stanice, to je věčný problém administrátorů. Práci jim v tom ulehčují různé nástroje, které umožňují celý proces instalace automatizovat. Je však možné jít ještě dále. Propojení systémů pro bezobslužnou instalaci se systémy pro správu požadavků je bezesporu dalším krokem, který zkrátí dobu potřebnou k provedení instalace a omezí nutnost její obsluhy na minimum. V rámci mé bakalářské práce se pokusím takové řešení navrhnout a implementovat ve firemním prostředí. Klíčová slova systém pro správu požadavků, bezobslužná instalace, RIS, Windows, unattended installation

5 Obsah Kapitola 1: Úvod Postup řešení...7 Kapitola 2: Návrh řešení Možnosti automatických instalací stanic Instalace z obrazu disku Čistá automatická instalace Využití systému pro správu požadavků Součásti systému a minimální požadavky Systém pro bezobslužnou instalaci operačního systému Systém pro správu požadavků Automatická instalace aplikací Skripty...11 Kapitola 3: Implementace Prostředí firmy Původní řešení Nové řešení Použité nástroje a technologie Microsoft RIS IBM Rational ClearQuest a MS SQL server Skripty Úprava systému pro správu požadavků Postup bezobslužné instalace Zadání a úpravy požadavku Instalace operačního systému pomocí Služby vzdálené instalace Načtení informací z databáze a konfigurace prostředí operačního systému Bezobslužná instalace aplikací První přihlášení uživatele Možnosti implementace v jiných prostředích...18 Kapitola 4: Závěr...19 Literatura...20 Příloha A: Přehled instalátorů...21

6 1. MSI balíčky InstallShield Wise InstallMaster Inno Setup...22 Příloha B: Obsah CD...23

7 Kapitola 1: Úvod Cílem této práce bude navrhnout řešení automatických instalací operačního systému MS Windows a aplikací na uživatelské stanice v prostředí menších až středně velkých firem a jeho propojení se systémem pro správu požadavků, který daná firma (příp. organizace) využívá. Účelem celého řešení bude co nejvíce zkrátit průběh celého procesu instalace, stejně tak jako čas věnovaný jeho obsluze. A to vše při minimálních, ideálně nulových, nákladech. O systémech automatických bezobslužných instalací toho bylo jistě napsáno již mnoho. Proto se v této práci nebudu snažit tímto tématem zabývat příliš do hloubky a více se zaměřím na využití systémů pro správu požadavků při automatických instalacích. 1.1 Postup řešení V první části práce se seznámíme s obecným návrhem řešení, z něhož budeme později vycházet při implementaci v reálném prostředí firmy. V této části se nebudeme omezovat nástroji a technologiemi používanými v jedné konkrétní firmě (organizaci), ale bude zde popsáno obecné řešení, použitelné prakticky v jakémkoliv prostředí, které bude splňovat předem uvedené podmínky. V druhé, implementační části, se budeme naopak věnovat nasazení celého řešení do reálného prostředí při využití konkrétních nástrojů, které se v dané firmě používají. Dále zde bude podrobně popsán průběh celého procesu automatické instalace. 7

8 Kapitola 2: Návrh řešení 2.1 Možnosti automatických instalací stanic V podstatě existují dvě hlavní možnosti automatických instalací stanic, a to buď instalace z obrazu disku, nebo čistá automatická instalace, tj. automatická instalace využívají k instalaci soubory z instalačního média. Obě varianty instalace mohou být spouštěny přímo ze sítě přes rozhraní PXE Instalace z obrazu disku Zejména ve větších firmách a organizacích je instalace z předem vytvořeného obrazu disku pravděpodobně nejběžnější způsob instalace operačního systému spolu s předinstalovanými aplikacemi. U velkých organizací je to vhodné hned z několika důvodů, mezi něž patří například existence většího množství stanic se stejnou hardwarovou konfigurací a instalace stejných balíků softwaru pro větší počet uživatelů. Instalace probíhá tak, že se nejprve běžným způsobem nainstaluje operační systém spolu s požadovaným software, provede se potřebná konfigurace, systém se připraví pro vytvoření obrazu disku (např. pomocí nástroje riprep.exe) a nakonec se samotný obraz vytvoří. Ten se pak dál pomocí různých nástrojů kopíruje na uživatelské stanice. Vznikne nám tak několik stanic s naprosto shodným prostředím, to ovšem pouze za podmínky, že hardware je na všech strojích stejný nebo alespoň velmi podobný. V opačném případě instalace s největší pravděpodobností neproběhne v pořádku. Hlavní výhody: Rychlost instalace Po instalaci identické prostředí na všech instalovaných stanicích Za určitých okolností může být spolehlivější Nevýhody: Požadavky na jednotnou HW konfiguraci na všech instalovaných stanicích Při jakékoliv změně je třeba znovu vytvořit obraz disku Nemožnost dodatečně integrovat hotfixy a service packy Omezená možnost vyhovět specifickým uživatelským požadavkům na instalaci aplikací 8

9 Z výše uvedeného plyne, že při instalaci operačního systému a aplikací z diskového obrazu prakticky nemá smysl propojení systému automatických instalací se systémem pro správu požadavků, a to zejména z toho důvodu, že by evidentně nepřineslo žádnou úsporu časových zdrojů. Proto se tímto způsobem automatických instalací již nebudeme dále zabývat Čistá automatická instalace Pro střední a menší firmy a organizace je vhodnější spíše tento druhý způsob. Zde totiž většinou bývá zvykem, že se pracovní stanice nakupují po jednotlivých kusech, a proto je zde hardwarová kompatibilita mezi jednotlivými stanicemi prakticky nulová. To prakticky vylučuje použití instalace z obrazu disku, avšak i v případě použití druhé varianty, tj. instalace z instalačních souborů, různorodost hardwaru přináší nemalé problémy, a to samozřejmě zejména s ovladači. Dalším důvodem, proč zvolit tento způsob je, že v menších a středně velkých firmách jsou jednotlivé pracovní pozice obsazeny buď jen jednotlivcem, nebo velmi malou skupinkou lidí. A každá pracovní pozice většinou znamená různé požadavky na software. U menších organizací je to navíc umocněno tím, že mívají nakoupeny licence jen pro určitý počet uživatelů, z čehož vyplývá, není rozumné instalovat nákladný software všem uživatelům, tedy i těm, kteří ho ke své práci nepotřebují. A právě tato varianta automatických instalací je schopna zajistit, že uživatelé budou mít nainstalovány jen ty aplikace, které ke své práci potřebují. Instalace se v tomto případě poněkud liší. Nejprve se do lokality se zdrojovými soubory automatické instalace pouze zkopíruje obsah instalačního média operačního systému a vytvoří se tzv. soubor odpovědí, tj. soubor, ve kterém jsou uvedeny informace, s jakými parametry má probíhat bezobslužná instalace, aby správce nemusel do instalace během jejího průběhu zasahovat. Do takto vytvořeného úložiště je pak možné přidávat i ovladače, zejména síťových karet, řadičů pevných disků, grafických karet, apod. To nám zajistí kompatibilitu s libovolným HW i automatické nainstalování ovladačů do operačního systému. Po dokončení instalace operačního systému se automaticky spustí skripty, které provedou konfiguraci stanice a automatickou instalaci aplikací. Hlavní výhody: Možnost provádět jednu instalaci na více stanic s různou hardwarovou konfigurací Relativně snadná změna konfigurace a integrace hofixů a service packů. Možnost instalovat jednotlivé aplikace na základě požadavků uživatelů Nevýhody: Časově náročnější 9

10 Za jistých okolností vyšší pravděpodobnost selhání procesu instalace (zejména kvůli většímu množství skriptů nutných k nastavení konfigurace systému a instalaci aplikací) V případě nového hardwaru sice lze přidat ovladače zařízení do zdrojů instalace, ale je třeba provést to manuálně Jak můžeme vidět, právě zde se ukazuje výhoda v použití systému pro správu požadavků, a proto se dále budeme zabývat výhradně touto variantou automatické instalace operačního systému. 2.2 Využití systému pro správu požadavků Důvodů, proč využít systémy pro správu požadavků se dá najít mnoho. V našem případě bude sloužit především k těmto účelům: Zadání požadavku na instalaci stanice uživatelem a jeho následné zpracování Automatická instalace aplikací na základě informací uvedených v požadavku Automatická instalace síťových tiskáren uvedených v požadavku Přiřazení nainstalované stanice uživateli, který je autorem požadavku 2.3 Součásti systému a minimální požadavky Systém pro bezobslužnou instalaci operačního systému Systém pro bezobslužnou instalaci operačního systému je základním kamenem celého řešení. Tento systém musí umět bezobslužně nainstalovat operační systém a po dokončení instalace OS spustit prvotní skript, který nastartuje konfiguraci OS a instalaci aplikací. Samozřejmým předpokladem je také možnost spustit tento systém ze sítě za použití rozhraní PXE. Nejpoužívanějším systémem pro bezobslužnou instalaci OS je bezesporu RIS (Služba vzdálené instalace) od firmy Microsoft, který je podrobněji popsán v kapitole 3.2 MS RIS je sice zdarma součástí serverových verzí operačního systému MS Windows, nutně však ke svému provozu potřebuje prostředí Active Directory a neumožňuje instalaci jiných operačních systémů, než MS Windows. Na druhou stranu je možné použít i konkurenční (ať již placené nebo open-source) systémy, které na Active Directory závislé nejsou. Musí však splňovat výše uvedené podmínky, nicméně u velké většiny z nich by s tím neměl být žádný problém Systém pro správu požadavků U systémů pro správu požadavků je situace poněkud složitější. Systém by měl sloužit k zadávání a úpravě požadavků na instalaci stanic. Aby to však mohl správně vykonávat, je třeba, aby v něm mohly být vytvářeny číselníky, a to v našem případě číselníky softwarových 10

11 produktů, příp. i tiskáren. U každého SW produktu by měl být uveden jeho název, popis, cesta v síti ke skriptu bezobslužné instalace, příp. i další informace, například zda se má daný produkt instalovat na všechny stanice. U síťové tiskárny by kromě názvu a popisu měly být informace o její cestě v síti a jejím fyzickém umístění. Druhým nezbytným požadavkem na systém je, aby uchovával svoje data v některé z běžných databází, jako je např. MySQL, MS SQL, nebo obecně takové, ke které je možné přistupovat z VBScriptu přes rozhraní ADODB. Přístup k databázi doporučuji pouze pod uživatelem, který má oprávnění jen na čtení, aby skript nemohl omylem způsobit v databázi požadavků nějaké škody Automatická instalace aplikací Naprostá většina softwarových aplikací se instaluje pomocí některého z instalátorů. Prakticky každý obsahuje možnost bezobslužné instalace. Seznam nejčastěji používaných instalátorů a postup pro bezobslužnou instalaci aplikace je uveden v části Příloha A: Přehled instalátorů. Další možností, jak automaticky instalovat aplikace, je použití či vytvoření MSI balíčků, které lze instalovat přes Zásady skupin (GPO) v doméně Active Directory, v tomto případě ale prakticky nelze cílit instalace softwaru na konkrétní stanice. Stejně tak lze použít některý nástroj pro automatickou distribuci softwaru, jako např. Microsoft SMS, ten je ale pro potřeby menších firem zbytečně nákladný a složitý. Obě dvě alternativní možnosti však mají jednu nespornou výhodu, a tou je možnost snadné instalace či odinstalace softwaru na již nainstalovaných stanicích. Zabývat se jimi ale nebudeme, protože v našem řešení postrádají uplatnění. Hlavní podmínkou funkčnosti celého systému je, aby na síti existovala nějaká distribuční lokalita, ve které se nacházejí instalační soubory aplikací. Ke každé aplikaci by měl být také vytvořen skript, který provede její instalaci bezobslužně a bez restartů Skripty Skripty budou velmi důležitou součástí celého systému. Budou se starat o celou část instalace následující po instalaci operačního systému, tj. o konfiguraci operačního systému, získání dat z databáze, instalaci aplikací a nakonec konfiguraci uživatelského profilu. Alespoň pro načtení dat z databáze systému pro správu požadavků bude nutné použít VBScript, ze skriptů příkazové řádky by toto samozřejmě možné nebylo. 11

12 Kapitola 3: Implementace 3.1 Prostředí firmy Řešení bezobslužné instalace uživatelských stanic a jeho propojení se systémem pro správu požadavků bylo nasazeno v reálném prostředí firmy TurboConsult s.r.o. (zkr. TC), zabývající se vývojem informačních systémů. Firma má okolo 55 zaměstnanců, přičemž každý má k dispozici vlastní pracovní stanici nebo notebook, tzn. že na každé stanici pracuje pouze jeden uživatel. Požadavky na instalaci stanic se zde objevují zejména při příchodu nového zaměstnance, nebo když je stávajícímu zaměstnanci přidělena nový, výkonnější stroj. Na všech uživatelských stanicích je momentálně nainstalována česká verze operačního systému Microsoft Windows XP SP2 a všechny jsou členy domény Active Directory. Ve firmě se používá software Rational ClearQuest od firmy IBM, který v našich podmínkách slouží mimo jiné jako systém pro správu požadavků. Vlastní data ukládá do MS SQL databáze. Požadavky na instalaci stanic bylo možné zadávat i před nasazením tohoto nového řešení, sloužily však pouze jako informace pro správce, který instalaci prováděl Původní řešení Uživatel zadal do systému pro správu požadavků požadavek na instalaci stanice. Pracovník, který byl pověřen splněním požadavku, tento požadavek zpracoval a zaznamenal si názvy aplikací, které je nutné po instalaci OS nainstalovat. Posléze spustil ručně z instalačního média instalaci operačního systému a čekal na její dokončení. Poté bylo nutné spustit skript, který provedl základní konfiguraci operačního systému tak, aby vyhovoval firemnímu prostředí, a nainstaloval základní aplikace, které jsou distribuovány na všechny stanice. Nakonec administrátor ručně spustil jednotlivé instalace aplikací, které byly uvedeny v požadavku na instalaci stanice. I při tomto řešení zde platilo pravidlo, že správce každého SW produktu k němu vytvoří instalační skript, který software bezobslužně a bez restartů nainstaluje, pokud je to možné. Výhody: Automatická instalace jednotlivých aplikací Nevýhody: Pro správce, který provádí instalaci, nutnost ji neustále obsluhovat Časově náročnější 12

13 3.1.2 Nové řešení Uživatel zadá do systému pro správu požadavků požadavek na instalaci stanice. Pracovník, který je pověřen splněním požadavku, tento požadavek zpracuje, vyplní do něj název stanice a převede ho do stavu Připraveno k instalaci. Poté na stanici spustí ze sítě Službu vzdálené instalace (RIS), zadá několik základních údajů a nechá bezobslužně proběhnout celou instalaci. V ideálním případě je po jejím dokončení stanice připravena k předání uživateli. Výhody: Po zadání počátečních dat může být celý zbytek instalace zcela bezobslužný Výrazná úspora času pro správce, který provádí instalaci Urychlení celého procesu instalace Propojení se systémem pro správu požadavků Nevýhody: Občasné problémy s ovladači síťových karet nutných pro spuštění Průvodce klientskou instalací Služby vzdálené instalace 3.2 Použité nástroje a technologie Microsoft RIS Pro výběr Služby vzdálené instalace (RIS) jako systému pro bezobslužnou instalaci stanic jsem se rozhodl hned z několika důvodů. Prvním byl fakt, že svými funkcemi plně dostačuje našim potřebám, a druhým, neméně významným, že je součástí OS MS Windows Server 2003 a nebude pro naši firmu znamenat žádné dodatečné náklady. Navíc všechny uživatelské stanice jsou součástí domény Active Directory a na všechny stanice je instalován operační systém MS Windows. Proto nebylo třeba hledat alternativní řešení. Zprovoznit RIS tím způsobem, aby si poradil s veškerým naším hardwarem, nebyl zrovna snadný úkol a trvalo poměrně dlouhou dobu, než byly všechny ovladače sladěny dohromady. Největší potíže způsobovaly zejména ovladače síťových karet (především od firmy Intel) a SATA řadičů, které musí být načteny již na začátku instalace. Výhody: Standardní součást serverových verzí OS Windows Pravděpodobně nejrozšířenější, existuje mnoho zdrojů zabývajících se touto problematikou 13

14 Nevýhody: Pouze pro OS Windows Závislost na Active Directory Poměrně obtížná integrace ovladačů pro méně rozšířený a nový HW, zejména síťové karty a řadiče pevných disků Soubory odpovědí pro bezobslužnou instalaci Tyto soubory slouží k podrobnému určení nejrůznějších parametrů instalace operačního systému, jako například informace o uživateli systému, licenční číslo, cesty k ovladačům zařízení, regionální nastavení, zkrátka všechna nastavení, která lze vybrat při běžné instalaci, plus některá další. Soubory odpovědí mají příponu.sif, a jsou uloženy podadresáři Templates adresáře se soubory instalace. Jsou obdobou souboru unattend.txt, který se používá při automatické instalaci z běžného (nesíťového) média. Souborů odpovědí může být v rámci jedné instalace několik, a je možné mezi nimi vybírat pomocí Průvodce klientskou instalací Průvodce klientskou instalací (OSChooser) Jedná se o průvodce, který se spustí po nabootování počítače ze sítě. Můžeme využívat buď jeho prostředí předdefinované od výrobce, nebo je zde možnost si obrazovky tohoto průvodce upravit editací OSC souborů pomocí jazyka OSCML a přidat do výběru další parametry instalace. OSCML je značkovací jazyk používaný výhradně tímto průvodcem, ale koncepčně vychází z klasického HTML. V následující ukázce je zobrazen zdrojový kód nově vytvořené obrazovky průvodce, na které je možné vybrat si umístění nového instalovaného počítače ve struktuře Active Directory. Ukázka upraveného OSC souboru: <OSCML> <META KEY=ESC HREF="MNAME"> <META KEY=F3 ACTION="REBOOT"> <TITLE> Vzdalena instalace - Umisteni stanice v AD TurboConsult s.r.o. </TITLE> <FOOTER> [ENTER] Pokracovat [ESC] Zpet [F3] Restartovat </FOOTER> <BODY left=5 right=75> <BR> <BR> Vyberte umisteni v Active Directory. 14

15 <BR> <BR> <FORM ACTION="OSCUST"> <SELECT NAME="MACHINEOU" SIZE=5> <OPTION VALUE="tc.local/tcClients/tcWorkstations"> Pracovni stanice <OPTION VALUE="tc.local/tcClients/tcNotebooks"> Notebook <OPTION VALUE="tc.local/tcServers/tcMembers"> Server <OPTION VALUE="tc.local/tcServers/tcLabs"> Laboratorni server <OPTION VALUE="tc.local/tcServers/tcTermservs"> Terminalovy server <OPTION VALUE="tc.local/tcClients"> Obecny klient <OPTION VALUE="tc.local/tcServers"> Obecny server <OPTION> Vychozi umisteni (Computers) </SELECT> </FORM> <BR> <BR> </BODY> </OSCML> IBM Rational ClearQuest a MS SQL server Ačkoliv má tento nástroj mnohem širší uplatnění, využívá se v prostředí této firmy mimo jiné jako systém pro správu požadavků. Svoje data ukládá do databáze na MS SQL serveru, a proto jsou snadno přístupná z nejrůznějších prostředí Skripty Tyto skripty zajišťují načtení dat z požadavku na instalaci stanice, instalaci aplikací a konfiguraci operačního systému. Jsou použity jak skripty příkazové řádky, tak skripty v jazyce VBScript, které jsou nutné zejména z důvodu komunikace s databázovým serverem. afterinstall.cmd Provede základní konfiguraci operačního systému. getdatafromdb.vbs Načte data o požadavku z databázového serveru a uloží je do konfiguračních souborů. installapps.cmd Připraví podmínky pro spuštění skriptu na instalaci aplikací, po jeho vykonání provede ještě další dodatečné operace. 15

16 installapps.vbs Načte data o aplikacích z konfiguračních souborů a databázového serveru a nainstaluje požadované aplikace. generat .vbs Zašle na zadanou adresu ovou zprávu o průběhu instalace. userinstall.cmd Konfiguruje prostředí profilu uživatele stanice. addprinters.vbs Nainstaluje do profilu uživatele síťové tiskárny, které zadal do požadavku na instalaci stanice. 3.3 Úprava systému pro správu požadavků Vzhledem k tomu, že v původním systému požadavky na instalaci stanice již existovaly, byly zde úpravy naprosto minimální. K číselníku softwarových produktů byl pouze přidán atribut installpath, který obsahuje informaci o cestě ke skriptu pro bezobslužnou instalaci aplikace, a podle vzoru číselníku produktů byl vytvořen číselník tiskáren. Veškeré změny byly prováděny na můj návrh správcem produktu ClearQuest. 3.4 Postup bezobslužné instalace Zadání a úpravy požadavku Uživatel Uživatel zadá standardní požadavek na instalaci stanice. Vybere si zde, jaké volitelné aplikace chce nainstalovat, stejně tak si může vybrat síťové tiskárny, na kterých bude chtít tisknout. Aplikace, které jsou instalovány povinně, se mu v požadavku zobrazí, ale nemůže je měnit Správce Pokud je správci přidělen požadavek na instalaci stanice, musí ho nejprve zpracovat. Jediné, co zde musí vykonat, je zadat název stanice (ten slouží také jako identifikátor, na základě kterého skript automatické instalace najde ten správný požadavek), na které bude provedena instalace systému, a převést požadavek do stavu Připraveno k instalaci. Může, ale nemusí, upravovat seznam aplikací a tiskáren, které se budou instalovat. Na rozdíl od uživatele může odebrat i program, který se má instalovat povinně. 16

17 3.4.2 Instalace operačního systému pomocí Služby vzdálené instalace Okamžitě po spuštění vzdálené instalace ze sítě pomocí služby RIS nás uvítá Průvodce klientskou instalací (CIW, nebo také OSChooser). Pomocí tohoto průvodce si nejprve vybereme jazyk instalovaného systému a poté se přihlásíme pod doménovým účtem, který má právo přidávat počítače do domény. Pokud již instalovaný počítač v doméně existuje, zobrazí se nám jeho název, pokud ne, zadáme zde název ručně a následně vybereme umístění účtu počítače ve struktuře Active Directory. Poté si vybereme typ instalace (v našem případě plně automatická instalace s požadavkem z CQ ) a rozhodneme, zda chceme vytvořit oddíly na disku automaticky, nebo manuálně. Na další obrazovce potvrdíme nastavení, čímž spustíme samotnou instalaci. Nyní vše probíhá až do odstavce (přihlášení uživatele) bezobslužně Načtení informací z databáze a konfigurace prostředí operačního systému Bezprostředně po dokončení instalace operačního systému dojde k automatickému přihlášení lokálního uživatele Administrator, pod kterým se spustí skript afterinstall.cmd, který provede základní úpravy konfigurace operačního systému, například přidání některých doménových účtů a skupin mezi administrátory, zapnutí klávesy NumLock při přihlášení uživatele, apod. Dále tento skript volá jiný skript s názvem getdatafromdb.vbs. Ten se připojí k MS SQL databázi, kde jsou uložena data z aplikace ClearQuest, a zjistí, zda existuje požadavek na instalaci dané stanice a zda je ve stavu Připraveno k instalaci. Pokud ne, vyhodí chybové hlášení, které zmizí až poté, co správce požadavek správně vyplní. Pak načte data z požadavku z SQL databáze a uloží je do konfiguračních souborů. Následuje nastavení automatického přihlášení a spuštění skriptu pro instalaci aplikací po příštím restartu, nakonec i samotný restart stanice Bezobslužná instalace aplikací V prostředí firmy TC existuje na síti sdílené úložiště instalačních souborů SW produktů, přičemž každý správce softwarového produktu má povinnost vytvořit pro svoji aplikaci skript pro její bezobslužnou instalaci, pokud je to možné. Po dokončení konfigurace OS, načtení informací z databáze a restartu stanice není tentokrát přihlášen lokální uživatel Administrator, ale doménový uživatel určený k instalaci aplikací na stanice. Ten má na rozdíl od lokálního účtu administrátora přístup k síťové lokalitě s instalačními soubory. Po jeho automatickém přihlášení je spuštěn skript afterinstall.cmd, který následně volá další skript s názvem afterinstall.vbs. Ten nejprve načte z konfiguračního souboru seznam aplikací, které se mají instalovat, poté se připojí k databázovému serveru a získá o těchto aplikacích další informace ze systému pro správu požadavků, např. cestu k souboru pro bezobslužnou instalaci. Nakonec provede 17

18 automatickou instalaci aplikace (pokud je u produktu uvedena cesta ke skriptu bezobslužné instalace). Po dokončení instalace aplikací je spuštěn skript generat .vbs, který na zadanou ovou adresu odešle zprávu o dokončení instalace. Pokud u některé z aplikací není v systému zadána cesta ke skriptu bezobslužné instalace, je tato aplikace ve zprávě zvýrazněna a je třeba ji doinstalovat ručně. Následně je proveden již poslední restart stanice První přihlášení uživatele Po posledním restartu stanice je v poli s přihlašovacím jménem předvyplněn login uživatele, který je uveden jako autor požadavku na instalaci stanice. Po jeho prvním přihlášení se spustí skript s názvem userinstall.cmd a provede operace, které je nutné spustit v konkrétním uživatelském profilu. Nakonec zavolá skript pro instalaci síťových tiskáren (addprinters.vbs). Nyní je uživatelská stanice připravena k použití. 3.5 Možnosti implementace v jiných prostředích Pro implementaci tohoto řešení v prostředí jiných organizací je třeba udělat několik kroků. V první řadě musí toto prostředí splňovat podmínky uvedené ve 2. kapitole. Tudíž je třeba, aby zde existoval systém pro bezobslužnou instalaci operačního systému, systém pro správu požadavků, který svá data ukládá do některé z běžných databází a je dostatečně ohebný, a aby v síti existovala sdílená lokalita s instalačními soubory aplikací. Vzhledem k tomu, že každý systém pro správu požadavků může využívat jinou databázi, bude třeba provést určitou úpravu skriptů getdatafromdb.vbs, installapps.vbs a addprinters.vbs, které k databázím přistupují. Stejně tak by bylo nutné provést drobné úpravy i v ostatních skriptech tak, aby odpovídaly danému síťovému prostředí. To by však byl pravděpodobně ten nejmenší problém. 18

19 Kapitola 4: Závěr Řešení, kterým se zabývá tato práce, v dnešní době funguje v ostrém provozu ve firemním prostředí. Doposud bylo pomocí tohoto systému nainstalováno okolo 30 uživatelských stanic. Většina problémů, která se dosud během instalací vyskytla, souvisela s ovladači hardwarových zařízení, zejména síťových karet, což souvisí právě s velmi rozdílnými HW komponentami u pracovních stanic. V poslední době se však tuto situaci podařilo stabilizovat a chod instalací je tak nyní prakticky bezproblémový. V oblasti propojení bezobslužných instalací se systémem pro správu požadavků se dosud v ostrém provozu žádné závažnější chyby nevyskytly. Část, kterou ještě do budoucna čeká vylepšení jsou automatické instalace aplikací. Bohužel se dodnes u několika málo z nich nepodařilo vytvořit skript, který by provedl jejich bezobslužnou instalaci, a tak je zatím nutné doinstalovat je manuálně. I přes ony drobné nedostatky se domnívám, že systém automatických instalací v naší firmě velmi zjednodušil a urychlil proces instalace uživatelských stanic a propojení se systémem pro správu požadavků je jeho velmi užitečným zdokonalením. 19

20 Literatura [1] Šetka P.: Mistrovství v Microsoft Windows Server 2003, Computer Press a.s., Praha 2003, [2] Unattended, A Windows deployment system, [3] Windows User Group Czech Republic, [4] Microsoft Technet, Microsoft 20

21 Příloha A: Přehled instalátorů 1. MSI balíčky Nejkomplexnější a v poslední době také velice oblíbený způsob instalace aplikací. Umožňuje nejen bezobslužnou instalaci pomocí nástroje msiexec a přepínače /qb, ale i automatickou instalaci pomocí tzv. zásad skupiny (GPO) v Active Directory. To je vhodné zejména u aplikací, které se instalují na větší množství počítačů na základě určité logické struktury. Nezanedbatelné množství softwaru se dnes již dodává s předpřipravenými MSI balíčky, u jednodušších aplikací ale není problém vytvořit si vlastní pomocí některého z volně šiřitelných nástrojů. Spuštění bezobslužné instalace msiexec /i <název balíčku>.msi /qb REBOOT=ReallySuppress 2. InstallShield Jedná se o jeden z nejrozšířenějších instalátorů. Pro vytvoření vlastní bezobslužné instalace je třeba nejprve spustit instalaci ručně spuštěním souboru instalace (např. setup.exe) s přepínačem /r, kdy se na základě voleb uživatele během instalace vytvoří soubor odpovědí s názvem setup.iss. Standardně se tento soubor ukládá do adresáře C:\WINDOWS, pokud neuvedeme jinak pomocí přepínače /f1. Samotná bezobslužná instalace se spustí opět pomocí spustitelného instalačního souboru s parametry /s, /sms a /f1. Vytvoření souboru odpovědí např. setup.exe /r /f1c:\temp\setup.iss Spuštění bezobslužné instalace např. setup.exe /s /sms /f1c:\temp\setup.iss PackagefortheWeb PackagefortheWeb (PFTW) je rozšíření instalátoru InstallShield určené především k distribuci instalačních souborů přes Internet. PackagefortheWeb zabalí všechny soubory s instalací do jediného souboru, který je tak snadno distribuovatelný. Pro bezobslužnou instalaci je však potřeba spustit instalační soubor navíc s parametry /s a /a, a to z toho důvodu, že se nejprve bezobslužně rozbalí obsah PFTW balíku a až poté se spustí vnořený spustitelný instalační soubor s parametry, které následují za přepínačem /a. 21

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

Pavel Martinec 4.A 2011/2012

Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Tato úloha se skládala z několika částí: 1) Získávání informací 2) Instalace operačního systému 3) Konfigurace serverů 4) Testování propojení Bod 1: Získávání informací I když

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA Vážený zákazníku, máte k dispozici médium, s jehož pomocí můžete na svém systému zprovoznit funkce čipové karty ProID+. Pro správnou funkčnost

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Úvod Cíl prezentace Samba historie a budoucnost Samba - vlastnosti Samba verze 4 a 4.1 Instalace Současný a plánovaný stav Instalace Správa Testování a

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny

Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny V databázi Active Directory jsou uloženy objekty organizačních jednotek, uživatelských účtů a skupin. Organizační jednotka představuje jakýsi

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.1 Datum: 11. listopadu 2010 Autor: Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Seznámení s proxy serverem 5 2 Návod k nastavení

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Tiskové služby v sítích Microsoft Základní pojmy o Tiskárna = fyzické zařízení o Logická tiskárna = softwarové rozhraní o Relace tiskárna logická tiskárna o Relace logická tiskárna několik fyzických tiskáren

Více

Správa stanic a uživatelského desktopu

Správa stanic a uživatelského desktopu Správa stanic a uživatelského desktopu Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 2014 1 Správa stanic v rámci DVZ Slouží pro Zajištění opakovatelné výsledné konfigurace nových a reinstalovaných stanic Převod uživatelských

Více

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Tento návod řeší instalaci MS SQL Serveru 2005 včetně nastavení serveru a lokálních stanic pro korektní fungování aplikace DUEL

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Instalace Active Directory

Instalace Active Directory Instalace Active Directory Proces implementace Active Directory se sestává z několika kroků. Před vlastní instalací je zapotřebí zvážit mnoho faktorů. Špatně navržená struktura Active Directory způsobí

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o.

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

Modul IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Nápověda k instalaci

Modul IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Nápověda k instalaci IBM Connections Verze 4 Modul IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Nápověda k instalaci Doložka k vydání Poznámka: Před použitím těchto informací a podporovaného produktu si přečtěte informace

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Implementace LMS MOODLE na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Instalace PHP... 3 1.1.1 Nastavení práv k adresáři PHP... 3 1.1.2 Úprava souboru php.ini... 4 1.1.3 Proměnné prostředí...

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to uživatelské a skupinové účty a jak jsou ve Windows 7 spravovány. Vyzkoušíte optimalizaci

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Instalační manuál. HelpDesk

Instalační manuál. HelpDesk Instalační manuál HelpDesk 2 HelpDesk Obsah 1. Úvod... 3 2. Softwarové nároky aplikace... 4 3. Instalace... 5 3.1. Instalace PHP... 5 3.2. Instalace HelpDesk... 5 3.3. Instalace Deamon... 5 4. Prvotní

Více

Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008

Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008 Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008 1. Instalace na straně serveru Instalace aplikace BB24 24x7 vyžaduje základní znalosti z administrace SQL serveru. Při dodržení následujícího

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows Server Update Services 3.0

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows Server Update Services 3.0 Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows Server Update Services 3.0 Autoři: František Hůlka, duben 2006 (popis služby WSUS 2.0) Jan Krontorád, červen 2008, (úprava textu

Více

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Obsah Elektronický podpis... 2 Další možnosti... 4 Registrace knihoven... 6 Modul epodání... 7 Komunikace s ČSSZ přes rozhraní VREP... 8 Komunikace s MFCR

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Kerio Outlook Connector (Offline Edition)

Kerio Outlook Connector (Offline Edition) Kerio Outlook Connector (Offline Edition) Návod pro snadnou implementaci Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 1. června 2010 Kerio Connect nabízí novou generaci doplňku Kerio

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

INSTALACE ČTEČKY ČIPOVÝCH KARET GEMALTO IDBRIDGE CT30 A K30

INSTALACE ČTEČKY ČIPOVÝCH KARET GEMALTO IDBRIDGE CT30 A K30 INSTALACE ČTEČKY ČIPOVÝCH KARET GEMALTO IDBRIDGE CT30 A K30 Pro správnou funkčnost ProID+ je třeba mít k počítači připojenou čtečku čipových karet a ve čtečce vloženou kartu. S ProID+ jsou běžně dodávané

Více

Průvodce instalací a spuštěním. Pro WebReporter 2012

Průvodce instalací a spuštěním. Pro WebReporter 2012 Pro WebReporter 2012 Poslední aktualizace: 13. září 2012 Obsah Instalace nezbytných komponentů... 1 Přehled... 1 Krok 1: Aktivace Internet Information Services... 1 Krok 2: Spusťte soubor setup.exe a

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Evidence majetku a Windows 8

Evidence majetku a Windows 8 Evidence majetku a Windows 8 S novými počítači se u uživatelů objevuje operační systém Windows 8. Provoz programu Evidence majetku na takovém počítači je možná dvěma způsoby. A. Provoz evidence majetku

Více

Self Service Application. Instalační manuál

Self Service Application. Instalační manuál OBSAH 1 Úvod... 2 2 Jak začít... 2 2.1 Technické parametry... 2 2.2 Instalace Self Service Application... 2 3 Poradce při potížích... 3 4 Nastavení tiskáren... 4 1 z 5 1 ÚVOD Self Service Application dále

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Přístroj je určen k registraci teploty a vlhkosti vzduchu včetně délky trvání orosení listů zejména v sadech. Data se ukládají do vnitřní paměti

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

Jazz Obaly Příručka uživatele JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 1 / 12 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Obaly Příručka uživatele JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 1 / 12 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 1 / 12 JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 2002-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Obaly (SQL) pro Windows ve verzi 6.0 Příručka popisuje funkčnost

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle www.money.cz 2 Money S4 Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Instalace Money S4 Instalace produktu Money S4 je velmi snadná a intuitivní, instalační program uskuteční

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22 Str. 1/22 Obsah 1. Popis aplikace... 2 2. Programové verze aplikace... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2005 Express... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2008 R2 Express... 5 3. Instalace

Více