Témata k maturitní zkoušce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Témata k maturitní zkoušce"

Transkript

1 Témata k maturitní zkoušce školní rok: profilová část Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Platná pro Střední průmyslovou školu třída: B4.I 1

2 Obsah 1 Maturitní zkouška - Informační systémy + APS (databáze) Maturitní zkouška Programování a správa počítačových sítí Maturitní zkouška Praktická zkouška Maturitní práce

3 1 Maturitní zkouška - Informační systémy + APS (databáze) 1 APS Data definujte základní pojmy: zpráva, symbol, znak, abeceda, signál; uveďte příklady číselné soustavy a jejich využití; uveďte příklady prostorové náročnosti uchování dat a příklady odpovídajícího technického vybavení 2 APS Data ochrana dat před zneužitím (především vysvětlete elektronický podpis) a ochrana dat před ztrátou, uveďte příklady automatizovaného získávání dat a vysvětlete pojem data mining, big data a Internet of Things. 3 APS Data uveďte příklady a příklady využití datových typů. Uveďte možné druhy zdrojů dat (souvislosti datového toku). Definujte dobu odezvy a příklady jejího dopadu např. u internetových aplikací. 4 ISY Data popište možnosti zabezpečení dat; uveďte druhy a příklady kontroly dat. Definujte pojmy a použití číselníků a klíčů. Definujte a uveďte příklad využití redundance dat. Popište některé z kanálových zabezpečujících kódů (CRC, HASH, parita, ) 5 ISY Informace Definujte Shannonovu informační entropii. Vyjmenujte a popište základní druhy informace. Uveďte příklady vztahu velikost dat a informací; popište pojmy informace vložená/odvozená. Definujte Analogový/digitální signál. 6 ISY Informace informační prameny (autorizované i volně dostupné), automatizované získávání dat, interní/externí informace v závislosti na druhu IS, nároky na kvalitu dat, obvyklé chyby v datech 7 ISY Informační teorie Definujte pojmy a uveďte příklady užití: matematická informatika, kybernetika, AI (umělá inteligence), ICT, SW fyzika (uveďte příklad využití) 8 APS Informační teorie Definujte pojmy a uveďte příklady užití: lingvistika, algoritmizace (způsoby zápisu algoritmu), teorie automatů, informační služby (DWH, DB centra, archivnictví, rešerše, výstřižky, ), SW inženýrství (aspekty kvality programu, dokumentace a druhy chyb systémů) 9 APS GUI typografie (základní principy, netisknutelné znaky, druhy a řez písma), grafický design (logo-manuál, užití barev barevná schémata), uživatelský průzkum (druhy a možnosti), grafy 3

4 10 ISY IS uveďte druhy a použití IS dle úrovně řízení (včetně příkladů některých nejpoužívanějších systémů) 11 ISY IS uveďte cíle a možnosti IS (dopady na rozhodovací procesy), popište metriky hodnocení IS 12 ISY IS definujte a popište životní cyklus IS uveďte CSF jednotlivých kroků 13 ISY IS inicializace změny (druhy, výhody a nevýhody) a návrh plánování (metody BSP, PQM) 14 ISY IS ITIL (popište princip a jednotlivé knihy), COBIT, definujte pojmy CSF, KPI 15 ISY IS uveďte příklady a výhody, nevýhody druhů zavedení a konverze IS, hodnocení IS 16 ISY IS provoz a údržba, dokumentace, problémy IS, přínosy zavádění (ukazatele přínosů), BPR reengineering 17 ISY IS řešení Business Inteligence (popište a na příkladech uveďte 2 B-C-G vazby). Ve schématu BI s DWH tyto vazby popište. Uveďte příklady rozdělení procesů a IS, které se jimi zabývají. 18 ISY BI Na schématu BI s DWH popište vazby a funkce BI, datových skladů a tržišť 19 ISY Elektronická výměna dat norma EDIFACT. Zabezpečení dat (kódování, šifrování, elektronické podpisy a certifikáty) 20 ISY Vysvětlete pojem elektronické bankovnictví. Uveďte příklady využití, zabezpečení, možných rizik, výhod a nevýhod eb. 21 ISY CRM (vazby s BI, aplikace), DMS (integrace dat v BI); outsourcing datových zdrojů, Agilní přístupy k modelování a implementaci IS (základní princip, výhody a nevýhody oproti rigorózním technikám) 22 ISY Návrhové vzory (uveďte některé a jejich princip vysvětlete na příkladu), odhady nákladů na IS, hrozby v prostředí ICT, archetypy (uveďte některé a jejich princip vysvětlete na příkladu) 23 ISY Definujte pojmy projekt a proces (uveďte příklady procesů v podnikové informatice). Popište způsoby analýzy a hodnocení projektů (např. SWOT, využití SW fyziky, SMART, ) 4

5 24 ISY Popište co to je bezpečnostní politika IS podniku. Definujte úrovně řízení a popište možnosti řízení rizik (matice rizik, řízení kvality metriky, MTBF, MTTR, ) 25 APS Definujte pojem SŘBD druhy databází, databázové modely, rozdělení databáze (uživatelská a programátorská část), práva a odpovědnost u programového vybavení; popište princip relačních DB druhy relací 26 APS Entita-relační diagram, normalizace dat, operace s databázemi (převod dat, rozdělení DB, replikace a kopie DB, import a propojení BD do DB) 27 APS Uveďte příklady modelování databáze a IS (pomocí UML, E-RD, ). Popište architekturu IS. 28 ISY Útvar IT organizace a ekonomická odpovědnost. Popište a uveďte příklady outsourcingu. Uveďte druhy řízení a v závislosti na nich časové úrovně plánování popište na příkladech. Řízení projektů a změnové řízení. 5

6 2 Maturitní zkouška Programování a správa počítačových sítí Předmět: PSH 1. Paměti rozdělení pamětí podle: přístupu, schopnosti zápisu, určení, provedení, závislosti na napětí, organizace paměťových buněk, realizace pamětí ROM, PROM, DDR, fyzická a logická struktura pevného disku, princip magnetického zápisu a čtení, parametry pevných disků, RAID, CD, DVD, BluRay, princip zápisu a čtení, vlastnosti optických disků, druhy a rozdělení 2. Základní deska a I/O rozhraní formáty AT a ATX, čipová sada, BIOS, program CMOS SETUP, skříně ATX, RS-232c, CENTRONICS, USB, firewire, PS2, IrDA, Bluetooth, vysvětlení simplexního, poloduplexního a plně duplexního přenosu dat 3. Zdroje napájení Zdroj ATX (napětí, tolerance, signály, barvy vodičů, konektory), záložní zdroje 4. Grafické karty grafická rozhraní, části, parametry, API, SLI, CROSSFIRE, RGB 5. Zobrazovací jednotky PDP, OLED, CRT, LCD (princip, parametry), norma TCO, ICC profil 6. Zvukový podsystém PC zvukové karty, mikrofony, reproduktory, zvukové formáty, postup Digitalizace zvuku, vzorkovací frekvence, datový tok, bitová hloubka, Shannonův- Nyquistův-Kotělnikův teorém 7. Tiskárny a scannery jehličkové, inkoustové, laserové (princip, vlastnosti), princip skenování, skenery, OCR programy, barevné modely RGB a CMYK, jazyky POSTSCRIPT a PCL, vysvětli DPI, CPI 8. Historie sítí, rozdělení sítí, referenční model ISO/OSI 9. Logické a fyzické topologie sítí, přenos synchronní, asynchronní a paketový 10. Model TCP/IP, podobnosti a odlišnosti modelů ISO/OSI a TCP/IP, implementace vrstev, zařízení a protokoly na jednotlivých vrstvách 11. Přenosová média používaná v LAN Metalické kabely (koaxiální, UTP, STP), specifikace a zakončení kabelů, útlum, ztráta a přeslech signálu, optická vlákna a kabely, zdroje a detektory pro optická vlákna 12. Bezdrátová přenosová média používaná v LAN Bezdrátový přenos dat, standard WiFi, přístupová metoda CSMA/CA, bluetooth, IR spoje 13. Zařízení v sítích LAN a WAN - repeater, hub, bridge switch, router 14. Segmentace a mikrosegmentace sítí, kolizní a broadcast doména, přepínače 15. Token Ring, FDDI (logická a fyzická topologie, vlastnosti, výhody a nevýhody) 6

7 16. Ethernet přístupová metoda CSMA/CD Struktura Ethernetového rámce a Ethernet II, princip, přehled specifikací IP adresy IPv4 účel a funkce IP adres Třídy adres, rezervované IP adresy, veřejné a soukromé IP adresy 18. Subnetting, supernetting, VLSM 19. Protokoly pro správu a překlad adres (ARP, RARP, BootP, DHCP, NAT, PAT) 20. Protokoly síťové vrstvy IPv4, IPv6, ICMP, IGMP 21. Směrovače a směrovací protokoly 1 RIPv1, RIPv2 22. Směrovače a směrovací protokoly 2 OSPF, EIGRP 23. Transportní vrstva TCP, UDP 24. Přepínače a architektura sítí LAN, redundance v síťovém provozu, STP, Etherchannell, VRRP 25. VLAN a VTP, nativní a tagované pakety, DTP 26. Protokoly aplikační vrstvy Telnet, SSH, FTP, TFTP, http, SMTP, SNMP, DNS 27. Protokoly a technologie sítí WAN (xdsl, Frame Relay, ATM, PPP, HDLC) 28. Zabezpečení sítí - útoky na datové sítě a strategie obrany, ACLs, firewally, demilitarizované zóny 7

8 Předmět: PVA 1. Základy programování a algoritmizace (základní pojmy program, algoritmus, jejich vlastnosti, vývojové diagramy pojem, značky, pravidla tvorby. 2. Konstanty, proměnné a deklarace - identifikátory, klíčová slova a komentáře, základní typy dat, konstanty, celočíselné konstanty, racionální konstanty, znakové konstanty, konstantní řetězce, proměnné, ukazatele, způsoby zápisu hodnot proměnných. 3. Operátory, výrazy - operand, operátor, výraz, rozdělení operátorů, operátor přiřazení, aritmetické operátory, logické operátory, relační operátory, adresový operátor, výraz, přetypování výrazu. 4. Preprocesor, standardní a vlastní funkce účel preprocesoru, užití, symbolické konstanty, makra, pravidla tvorby, přenos parametrů, příklad použití, ošetření makra, základní rozdíl mezi makrem a funkcí, standardní funkce, vlastní funkce, volání funkce, parametry. 5. Řízení chodu programu - výrazový příkaz, bloky, oblast platnosti identifikátoru (proměnné), podmíněný příkaz if-else, přepínač. 6. Řízení chodu programu - cykly, cyklus while, cyklus for, cyklus do. 7. Pole a soubory - pole, práce s polem. Řetězce, čtení řetězce z klávesnice a tisk řetězce na obrazovku, další řetězcové funkce. Práce se soubory, otevření a zavření souboru, práce s binárním souborem, další užitečné funkce pro práci se soubory, příklady práce se soubory. 8. C: práce s pamětí - dynamická, statická a automatická paměť, rozsah platnosti, alokace a uvolňování 9. C: vstup a výstup, ukazatel a pole - konverze číslo na řetězec a zpět, omezení délky vstupu, vstupní buffer, konstantní a nekonstantní řetězce 10. C: sestavování programu - preprocesor, kompilátor, linker; zdrojový, objektový spustitelný kód, makefile, knihovny funkcí 11. OOP: tvorba objektů - konstruktor a destruktor, polymorfismus, dědičnost, agregace, kompozice 12. OOP: základní pojmy - zapouzdření, modifikátory přístupu, struktury a třídy, architektura MVC 13. API, GUI a IDE, framework, událostmi řízená aplikace, asynchronní zpracování událostí, explicitní a implicitní konverze 14. principy programování: abstrakce a rozděl a panuj, antivzory, formátování kódu, jmenné konvence, zpracování chyb a ladění programu 15. Základy jazyka HTML práce v PSPad editoru, struktura HTML dokumentu, dělení tagů - příklady, náhled webové stránky, formátování textu, komentáře 16. Jazyk HTML tvorba tabulek, slučování buněk v tabulce, seznamy číslované, nečíslované, hypertextové odkazy 17. Kaskádové styly CSS způsoby zápisu, vyvolání stylů v HTML stránce třídy, identifikátory 18. Formuláře v HTML, druhy tlačítek, příklady, zpracování formulářů v PHP, metody 8

9 19. Syntaxe skriptovacího jazyka PHP předdefinované funkce - existence proměnné, odstranění proměnné, datový typ, funkce pro práci s řetězci, komentáře 20. Skriptovací jazyk PHP podmínka if, přepínač switch, příkazy break, continue, blok kódu, alternativní syntaxe, definice funkce vlastní 21. Skriptovací jazyk PHP cyklus for, while, do while, blok kódu, alternativní syntaxe 22. Základní principy řízení - ovládací a regulační obvod, unifikovaný signál, řízení analogové, diskrétní - číslicové řízení, činnost vstupních a výstupních jednotek, činnost centrální jednotky - komunikace v automatizačních obvodech 23. Programovatelné automaty (PLC) - účel, užití, dělení, činnost PLC, paměťový prostor, rozdělení a využití pamětí, úlohy (procesy) PLC, způsoby programování (jazyky) 24. Proměnné a konstanty, typy dat - deklarace proměnných a konstant, oblast platnosti, třídy proměnných, kvalifikátory, inicializace proměnných, zvláštnosti v zápisu datových a časových typů, identifikátory, pravidla tvorby, komentáře - druhy - typy dat používaných při programování PLC, typy elementární, rodové, odvozené 25. Programové organizační jednotky (POU) - funkce, funkční bloky, program, - základní rozdíl mezi funkcí, funkčním blokem a programem, standardní POU, - tvorba vlastních POU, třídy a deklarace proměnných - účel 26. Jazyk LD - standardní prvky jazyka LD, jejich význam, popis obvodu, zápis základních logických funkcí jazykem LD, jednoduchý sekvenční obvod v jazyce LD možnosti zápisu, GraphMaker význam, použití, vývojové prostředí, tvorba projektu 27. Jazyk ST - příkazy jazyka ST přiřazovací příkaz, podmíněný příkaz, přepínač - příkazy jazyka ST cykly, příklady zápisu příkazů, zápis základních logických funkcí jazykem ST, vývojové prostředí, tvorba projektu, tvorba úloh (procesů) 28. Programové organizační jednotky - čítače - druhy, užití, princip činnosti, časovače druhy, užití, princip činnosti, zápis jazykem LD a ST, typy vstupních a výstupních parametrů zápis 9

10 3 Maturitní zkouška Praktická zkouška 1. MS Access, MS Visio navržení a vytvoření databáze s důrazem na návrh 2. MS Access, MS Visio navržení a vytvoření databáze s důrazem na realizaci 3. Návrh a realizace počítačové sítě s využitím SSH, VLSM, statického směrování se záložní trasou, VLAN a Etherchannel redundance 4. Návrh a realizace počítačové sítě s využitím SSH, VLSM a dynamického směrování a ACLs 5. Návrh a realizace počítačové sítě s využitím SSH, VLSM, RSTP, NAT 6. Návrh a realizace počítačové sítě s využitím VLSM, zabezpečení portů a redundantní brány LAN - VRRP 7. Vytvoření programu v jazyce C, v rozsahu probírané látky 8. Vytvoření programu v jazyce C++ v rozsahu probírané látky 9. Tvorba webových stránek fiktivní firmy za použití HTML, CSS, PHP 10. Vytvoření a odladění programu v prostředí MOSAIC v jazyce LD nebo ST (v rozsahu probírané látky) 11. Word a Excel v rozsahu zpracování technické dokumentace 12. Grafika Adobe Photoshop a CorelDraw vytvoření materiálu s produktovou fotografií 13. Grafika Adobe Photoshop a CorelDraw zpracování loga a aplikace fotografie pro leták 14. Vytvoření audio CD včetně potisku s využitím editace zvuku č Vytvoření audio CD včetně potisku s využitím editace zvuku č Modelování součástí, výrobní výkres a vytvoření sestavy v INVENTORU 17. Vytvoření prezentace přiloženého modelu. 18. Návrh a realizace logického obvodu 19. Návrh a praktické ověření aplikace s MCU 20. Tvorba výkresové dokumentace pro naprogramování obrobku s předvedením simulace v programu Heidenhain 21. Vedení ekonomické agendy konkrétní firmy drobného podnikatele v programu UCTO včetně povinných výstupů evidence 22. Instalace a konfigurace automatizačních prvků 23. Instalace a konfigurace prvků inteligentního domu 10

11 4 Maturitní práce Témata maturitních prací odpovídají obsahu učiva povinných odborných předmětů jednotlivých specializací dle platného Školního vzdělávacího programu. Podrobná pravidla pro zadávání maturitních prací jsou stanovena v dokumentu: Metodický pokyn pro zadání a realizaci maturitní práce- Zm2. 11

12 V Písku 24. září 2014 dle podkladů z předmětových komisí zpracoval: Ing. Miroslav Paul schválil ředitel školy: Ing. Jiří Uhlík v. r. 12

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Deskriptory pro MZI 1 Základy informatiky a teorie informace..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací..1.1.1 definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky;..1.1.2 rozlišit analogová

Více

Tematické celky Nové informatiky

Tematické celky Nové informatiky Tematické celky Nové informatiky Seminárka č. 1: Digitální reprezentace a přenos informací definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky; rozlišit analogová a digitální zařízení; vysvětlit

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakultu elektrotechniky a informatiky

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakultu elektrotechniky a informatiky UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Směrnice č. 5/2014 Věc: Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Informační technologie

Více

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI František Zezulka, Ondřej Hynčica Článek je prvním pokračováním seriálu o průmyslovém Ethernetu jako nastupujícím standardu komunikace v automatizaci. Je

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

Obsah akreditovaných kurzů

Obsah akreditovaných kurzů Obsah akreditovaných kurzů Školní noviny, časopis Textový procesor WORD a jeho funkce pro vytvoření školních novin či časopisu písmo (font, velikost, barva), odrážky a číslování, využití a tvorba stylů

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Úvod 27 O autorech 31

Úvod 27 O autorech 31 Stručný obsah Úvod 27 O autorech 31 Část I: Instalace a spuštění 1. Co je nového v operačním systému Windows Vista 35 2. Instalace a konfigurace Windows Vista 49 3. Přizpůsobení systému Windows Vista 99

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Část první: Tipy a triky pro práci se systémem 17

Část první: Tipy a triky pro práci se systémem 17 Obsah Část první: Tipy a triky pro práci se systémem 17 Efektivní práce s příkazovou řádkou 17 1. Vyhledávání správných programů k danému účelu 17 2. Základní informace o programu 17 3. Vyhledání cesty

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

CSS a XHTML. tvorba dokonalých WWW stránek krok za krokem DRUHÉ, David Procházka. v ydání

CSS a XHTML. tvorba dokonalých WWW stránek krok za krokem DRUHÉ, David Procházka. v ydání DRUHÉ, ak tualizo vané v ydání CSS a XHTML tvorba dokonalých WWW stránek krok za krokem David Procházka Návrh moderních webových stránek snadno a rychle Průvodce technologiemi XHTML a CSS Úvod do technologie

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Programování (PRO) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 258 (8 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Informatika a výpočetní technika pro střední školy

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Pavel Roubal Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Computer Press Brno 2012 Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Pavel Roubal, www.eduit.cz

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část)

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) INTERNET Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ( síť sítí ), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více