Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006"

Transkript

1 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené překládky vedení telekomunikační sítě (VKS) se společností Telefónica O2 Czech Republik, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, která bude prováděna v rámci rekonstrukce kuchyně MŠ Vimperk, 1. máje 180, Vimperk, a pověřuje starostku podpisem dohody. Usnesení č. 693 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství na pozemku p.č. 897 v k.ú. Vimperk u domu č.p. 207 v Krátké ulici ve Vimperku pro účely umístění stavebního vrátku a kontejneru na stavební suť v období od do Usnesení č. 694 Rada města na základě příslušných ustanovení zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, který pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku Vimperk MŠ 1. máje kuchyň stavební práce, rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči REKON INSTA s.r.o., Volary 632, Volary, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Usnesení č. 695 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo jejíž předmětem je veřejná zakázka Vimperk MŠ 1. Máje kuchyň stavební práce mezi Městem Vimperk a společností REKON INSTA spol. s r.o., Volary 632, Volary, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

2 Usnesení č. 696 Rada města rozhodla o provedení nutné opravy ploché střechy nad pavilonem dětí v objektu MŠ v Mírové ulici ve Vimperku a souhlasí s využitím cenové nabídky ve výši ,- Kč včetně DPH na provedení této opravy podané Ing. Vladimírem Sedlákem, Šumavské Hoštice 76. Usnesení č. 697 Rada města souhlasí s realizací liniového odvodnění u objektu č.p. 114 v ulici Pasovská před vjezdem na parkoviště za podmínek stanovených odborem investic a údržby. Usnesení č. 698 Rada města rozhodla pověřit odbor investic a údržby, aby opravu komunikací kolem soukromých garáží nad objektem č.p. 199 (TKB) a realizaci parkoviště v této lokalitě zařadil do podkladů rozpočtu pro rok Pověřuje odbor investic a údržby zpracováním projektové dokumentace pro stavební řízení na ulici Nad Stadionem. Usnesení č. 699 Rada města rozhodla o provedení odstranění zhrouceného dřevěného přístřešku na urnovém háji ve Vimperku a pověřuje odbor IÚ zajištěním vlastní realizace. Usnesení č. 700 Rada města souhlasí se zásahem do pozemku p.č. 382 v k.ú. Vimperk z důvodu provádění odvodnění severní stěny budovy Gymnázia a SOŠ ekonomické, Pivovarská 69, Vimperk situováno na parc. č Usnesení č. 701 Rada města Vimperk souhlasí se zněním smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí finanční podpory v rámci Jihočeských krajských programů podpory sportu pro rok 2006 na zajištění realizace výměny časomíry na ZS ve Vimperku a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.

3 Usnesení č. 702 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 506 mezi společností SIS Spektrum spol. s r.o. Havířov Suchá, Dělnická 46, PSČ a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk o realizaci zakázky výsledkové časomíry světelného informačního systému HC 1.16 RGB pro zimní stadion ve Vimperku dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem. Financování zakázky ve výši ,- Kč včetně DPH bude zajištěno přiděleným grantem Jihočeského kraje a sportovním klubem HC Vimperk. Usnesení č. 703 Rada města bere na vědomí Informace o stavu evidovaných žádostí o přidělení bytu ke dni Usnesení č. 704 Rada Města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 v Pasovské ulici čp. 150 ve Vimperku, 1+1, II. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Usnesení č. 705 Rada Města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 v Pasovské ulici čp. 151 ve Vimperku, 1+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od do za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Usnesení č. 706 Rada Města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 v ulici Nad Stadionem čp. 355 ve Vimperku, 2+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Byt v Kaplířově ulici čp. 63 předá nájemnice nejpozději do Usnesení č. 707 Rada města schvaluje navýšení nutné investice na opravu bytu č. 3 v ulici Nad Stadionem č.p. 355 ve Vimperku o částku ,- Kč. Dozorčí rada MěSD s.r.o. předloží do zprávu o kontrole vložených investic.

4 Usnesení č. 708 Rada města stanovuje v bytě č. 3 v ulici Nad Stadionem č.p. 355 ve Vimperku smluvní nájemné ve výši 35,-/1 m 2 /měsíc. Usnesení č. 709 Rada města souhlasí v souladu s 715 občanského zákoníku s výměnou bytů mezi bytem K Rokli čp. 494, Vimperk (2+0, I.kat.) a bytem Luční čp. 500, Vimperk (4+1, I. kat.). Usnesení č. 710 Rada města rozhodla žádosti nájemníka o výměnu obytné místnosti č. 9 v Pivovarské ulici čp. 322 ve Vimperku (ubytovna), kterou užívá na základě nájemní smlouvy, s obytnou místností č. 4 v tomtéž objektu, nevyhovět. Usnesení č. 711 Rada města nesouhlasí s navrhovanými úpravami společností Kooperativa, pojišťovna, a.s. v nájemní smlouvě na nebytové prostory v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku a konstatuje, že nájemní smlouva předložená společnosti Kooperativa, pojišťovna a.s. je ve stejném znění uzavírána i s ostatními nájemci nebytových prostor, které jsou ve vlastnictví Města Vimperk. Usnesení č. 712 Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k nebytovým prostorům v čp. 367 v ulici Klostermannova ve Vimperku dle předloženého návrhu. Usnesení č. 713 Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory WC o celkové výměře 8,30 m 2 v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku. U nebytových prostor je nájemné stanoveno ve výši 200,- Kč za 1 m 2 /rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

5 Usnesení č. 714 Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 18,10 m 2 v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku Městským lesům, s.r.o., Pasovská čp. 345, Vimperk, za účelem zřízení skladu. U nebytových prostor je nájemné stanoveno ve výši 200,- Kč za 1 m 2 /rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce. Usnesení č. 715 Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 30,62 m 2 v čp. 63 v ulici Kaplířova ve Vimperku za účelem zřízení prodejny Vše za 40,- Kč. U nebytových prostor reprezentativních je nájemné stanoveno ve výši 773,90 Kč za 1 m 2 /rok, u nebytových prostor skladových ve výši 619,10 Kč za 1 m 2 /rok a u nebytových prostor ostatních 309,56 Kč za 1 m 2 /rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavření nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce. Usnesení č. 716 Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 42 m 2 v čp. 3 v ulici 1. máje ve Vimperku společnosti STYRAX, a.s., Zelený pruh 95/97, Praha 4, za účelem zřízení kanceláří. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 503,04 Kč za 1 m 2 /rok, u nebytových prostor skladových ve výši 402,43 Kč za 1 m 2 /rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 201,21 Kč za 1 m 2 /rok. Nájemní smlouva k nebytovým prostorům bude uzavřena s platnosti od na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce. Usnesení č. 717 Rada města rozhodla pronajmout budovu na p. č. 2522/35 o celkové výměře nebytových prostor 75 m 2 a manipulační plochu část parc. č. 2522/62 o výměře 80 m 2 v areálu kasáren U Sloupů vše v obci a k.ú. Vimperk, na dobu určitou dva roky počínaje dnem za roční nájemné ve výši: - v objektech ubytovacích, administrativních, správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,- Kč za 1 m 2 a rok - v objektech výrobních, dílenských pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 100,- Kč za 1 m 2 a rok - v ostatních objektech sklady, garáže, které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,- Kč za 1 m 2 a rok za účelem provozování skladu.

6 Usnesení č. 718 Rada města rozhodla pronajmout budovu na p. č. 2522/39 o celkové výměře nebytových prostor 856 m 2 a manipulační plochu část p. č. 2522/62 o výměře 1750 m 2 v areálu kasáren U Sloupů vše v obci a k.ú. Vimperk ve prospěch nájemce MANUFAKTURA KREATIV s.r.o., Vodňanská 923, Prachatice, na dobu určitou dva roky počínaje dnem za roční nájemné ve výši: - v objektech ubytovacích, administrativních, správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,- Kč za 1 m 2 a rok - v objektech výrobních, dílenských pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 100,- Kč za 1 m 2 a rok - v ostatních objektech sklady, garáže, které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,- Kč za 1 m 2 a rok za účelem provozování chráněné dílny. Usnesení č. 719 Rada města rozhodla pronajmout budovu na p. č. 2522/53 o celkové výměře nebytových prostor 281 m 2 a manipulační plochu část p. č. 2522/1 o výměře 1150 m 2 v areálu kasáren U Sloupů vše v obci a k.ú. Vimperk na dobu určitou dva roky počínaje dnem za roční nájemné ve výši: - v objektech ubytovacích, administrativních, správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,- Kč za 1 m 2 a rok - v objektech výrobních, dílenských pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 100,- Kč za 1 m 2 a rok - v ostatních objektech sklady, garáže, které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,- Kč za 1 m 2 a rok za účelem provozování turistické ubytovny.

7 Usnesení č. 720 Rada města rozhodla pronajmout budovu na p. č. 2522/13 o celkové výměře nebytových prostor 143 m 2 a manipulační plochu část p. č. 2522/76 o výměře 413 m 2 v areálu kasáren U Sloupů vše v obci a k.ú. Vimperk na dobu určitou dva roky za roční nájemné ve výši: - v objektech ubytovacích, administrativních, správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,- Kč za 1 m 2 a rok - v objektech výrobních, dílenských pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 100,- Kč za 1 m 2 a rok - v ostatních objektech sklady, garáže, které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,- Kč za 1 m 2 a rok za účelem rozšíření truhlářské dílny. Usnesení č. 721 Rada města Vimperk ve věci pronájmu nemovitostí a nebytových prostor v areálu U Sloupů, v obci a katastrálním území Vimperk, schvaluje u všech nájemců, u nichž nájem zaniká ke dni uplynutím času (s vyjímkou těch nájemců, kteří ke dni, kdy měl skončit původní nájem smluvený na dva roky, jsou v prodlení s úhradou nájemného) prodloužení nájmu vždy o jeden rok s tím, že nájemné pro třetí rok nájmu bude zvýšeno o 15 %. Vzor změny nájemní smlouvy je přílohou tohoto usnesení. Jmenovitý seznam nájemců je přílohou tohoto usnesení. Starostka města se pověřuje uzavřením změn nájemních smluv včetně podpisu změn nájemních smluv, a to v souladu s tímto usnesením a jeho přílohou. Usnesení č. 722 Rada města rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši ,- Kč Svazu tělesně postižených místní organizace Vimperk. Rada města žádá do o vyúčtování poskytnutého finančního prostředku. Usnesení č. 723 Rada města rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 4 000,- Kč Centru pro zdravotně postižené JK, pracoviště Prachatice. Rada města žádá do o vyúčtování poskytnutého finančního prostředku.

8 Usnesení č. 724 Rada města rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši ,- Kč občanskému sdružení PREVENT Strakonice, pracoviště Prachatice. Rada města žádá do o vyúčtování poskytnutého finančního prostředku. Usnesení č. 725 Rada města Vimperk, jako jediný společník, souhlasí s uzavřením smlouvy o úvěru č. 3393/06/5054 a pověřuje jednatele Městských služeb Vimperk s.r.o, se sídlem Steinbrenerova 6, Vimperk Ing. Jana Martana jejím podpisem. Usnesení č. 726 Rada města projednala předložený materiál a uložila Odboru údržby a investic společně s Městskými službami Vimperk předložit návrh na řešení oprav. Usnesení č. 727 Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2006 podle předloženého návrhu: - změnu rozpočtu ve výdajích v částce ,- Kč (rozpočtová opatření č ), - změnu objemu rozpočtu na částku tis. Kč (rozpočtová opatření č ). Usnesení č. 728 Rada města souhlasí s úhradou faktur vystavených Městskou správou domů s.r.o. Vimperk na vyúčtování služeb za rok 2005 v neobsazených nebytových prostorech v částce ,- Kč a v bytech (krátkodobě neobsazených z technických a provozních důvodů) v částce ,- Kč z provozních nákladů na správu bytového a nebytového fondu. Usnesení č. 729 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č s Kooperativou, pojišťovnou, a.s., Templová 747, Praha 1, podle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Vimperk jeho podpisem.

9 Usnesení č. 730 Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví pro MěstoVimperk, jako domu čp. 4 v ulici Steinbrenerova s parcelou KN st. č. 114, jejími částmi dle geometrického plánu č /2004, zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice v dubnu 2005, označenými jako parc. č. 114/1 o výměře 178 m 2 a parc. č. 114/2 o výměře 34 m 2. Bytový dům má celkem 2 bytové jednotky a 1 nebytový prostor a bude prodán za cenu nabídnutou zájemcem ve výši ,- Kč, když cena v místě a čase obvyklá stanovená soudním znalcem je nižší. Kupujícím je společnost Kovář Trade Company, s.r.o. Praha, se sídlem Praha 5, Kovářova 1573/21. Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy a to do 15 dnů po seznámení s jejím obsahem a 20 % kupní ceny bude nabyvateli vráceno do tří let od uzavřením kupní smlouvy, pokud tento prokazatelně do 2 let od uzavřením kupní smlouvy provede předem dohodnutou rekonstrukci objektu pod sankcí odstoupení od smlouvy. Rekonstrukcí se rozumí oprava fasády včetně všech prvků v ní (okna, dveře atd.), kompletní oprava střechy, komínů, klempířských prvků, zateplení pláště budovy, vybudování ekologického způsobu vytápění, napojení na kanalizaci, nezbytné statické zajištění budovy. Všechny práce budou provedeny v souladu se stavebním zákonem (stavební povolení). Kupující před podpisem kupní smlouvy dále uhradí Městu náklady spojené s oceněním nemovitostí ve výši 3 000,- Kč a náklady na geometrické podklady nutné pro prodej nemovitosti ve výši 6 297,50 Kč. Prodávající si ve smlouvě vymíní předkupní právo na dobu 5 let. Předmět prodeje se nachází na území městské památkové zóny a kupující bude muset při úpravách nemovitosti respektovat stanoviska orgánů státní památkové péče. Usnesení č. 731 Rada města rozhodla pronajmout část pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Vimperk na LV č pro Město Vimperk, tam označeného jako parcela zjednodušené evidence PK č. 905, dle geometrického plánu č /2006 vypracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice v květnu 2006 část určena jako parc. č. 1988/3 a parc. č. 1988/4 o výměře celkem 77 m 2, společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha, se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, PSČ , IC pro umístění stavby základnové stanice sítě Eurotel (Telefónica) Prachatice Vimperk. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 30 let, předběžně od s výpovědní lhůtou v délce tří měsíců. Nájemní smlouva nabude účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti stavební povolení na stavbu základnové stanice. Nájemné je dohodnuto ve výši ,- Kč za kalendářní rok, v každém dalším roce upravené o nárůst inflace. Provozovatel stanice nebude požadovat zřízení ochranného pásma. Rada města pověřuje starostku města podpisem nájemní smlouvy.

10 Usnesení č. 732 Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemku KN č. 1303/1 o výměře 17 m 2, označené v mapě číslem 14, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, pro obec a k.ú. Vimperk na LV č pro Město Vimperk, za účelem zahrádkaření. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od s výpovědní lhůtou v délce tří měsíců. Nájemné bude ve výši 2,- Kč/m 2 /rok. Usnesení č. 733 Rada města revokuje své usnesení č. 551 ze dne z důvodu změny vlastnictví k pozemku PK č. 890/27 v k.ú. Boubská. Rada města rozhodla požádat Pozemkový fond ČR, Územní pracoviště Prachatice, Vodňanská 375, Prachatice o pronájem parcely PK č. 890/27 v k.ú. Boubská z důvodu zajištění přístupu na přilehlé pozemky, které získá Město Vimperk do svého vlastnictví. Zároveň rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby rozhodlo požádat Pozemkový fond ČR o převod tohoto pozemku do vlastnictví města. Usnesení č. 735 Rada města doporučuje zastupitelstvu vyhovět žádosti manželů Heiderových, bytem K. Weise 390, Vimperk a pokusit se získat pozemek PK č. 1126/1 a část pozemku KN č v k.ú. Vimperk do vlastnictví Města Vimperk. Usnesení č. 736 Rada města rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu pozemku vhodného pro výstavbu nízkopodlažního bytového domu, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Boubská, na listu vlastnictví č pro Město Vimperk, tam označeného jako parcela KN č. 890/45 o výměře části 3150 m 2 společnosti Oneida s.r.o., se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13. Podmínkou získání nájmu pozemku a jeho budoucí koupě je závazek nájemce k zajištění přístupu na pozemek po komunikaci na parcele KN č. 890/59 v k.ú. Boubská na náklad nájemce (nutno dokončit komunikaci a inž. sítě) jedná se o částku cca ,- Kč, přičemž cena za tyto práce bude na úhradu ceny pozemku započtena. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude ve výši 5,- Kč/m 2 /rok. Pozemek bude prodán po kolaudaci stavby za cenu v místě a čase prodeje obvyklou, min. však za 300,- Kč za m 2. Kupní cena bude splatná před uzavřením kupní smlouvy. Nabyvatel uhradí rovněž náklady na případné geodetické práce, ocenění pozemku a náklady na vklad smlouvy do katastru nemovitostí.

11 Nájemce bude smluvně zavázán k dodržení termínů získání stavebního povolení, zahájení stavby a její kolaudace. Nesplnění termínů bude sankcionováno. Za získání práva nájmu bude na účet Města Vimperk složena jednorázová cena, nabídnutá nájemcem podle zveřejněné nabídky č. 8/06. Tato cena je splatná do 10 dnů od oznámení výsledku úspěšnému zájemci. Nebude-li nabídnutá částka včas uhrazena, bude tato skutečnost znamenat ukončení jednání s tímto zájemcem a smluvní vztah k pozemku může být nabídnut dalšímu nejlépe vyhovujícímu zájemci. Nájemní smlouva bude uzavřena po úspěšném zakončení územního řízení. Usnesení č. 737 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 10 Servisní a materiálové smlouvy č. 076/98 mezi společností MIN-servis spol. s r.o., Skuherského 65, České Budějovice a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk podle předloženého návrhu s platností od a pověřuje starostku města jeho podpisem. Usnesení č. 738 Rada města schvaluje předčasné ukončení Servisní smlouvy č. 187/98 kopírovacího stroje mezi společností MIN-servis s.r.o., Skuherského 65, České Budějovice a Městskou knihovnou ve Vimperku, Nádražní 274, Vimperk ke dni a pověřuje starostku města podpisem dokumentu ukončení servisní smlouvy. Usnesení č. 739 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu kopírovacího stroje č. 78/2006 mezi společností MIN-servis spol. s.r.o., Skuherského 65, České Budějovice a Městskou knihovnou Vimperk, Nádražní 274, Vimperk podle předloženého návrhu. Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 ods. 2, písmeno m) pověřuje vedoucí Městské knihovny Vimperk pí Miladu Šmídovou podpisem předmětné smlouvy. Usnesení č. 740 Rada města souhlasí se změnou Smlouvy o poskytnutí připojení k informačnímu systému Města Vimperk mezi pí Hanou Malíkovou poj. poradcem České pojišťovny Strakonice a Městem Vimperk podle předloženého návrhu. Změna se týká výše úhrady služby za rok 2006.

12 Usnesení č. 741 Rada města bere na vědomí zápis komise pro oceňování majetku ze dne a souhlasí s odprodejem vyřazeného majetku vybavení na dětských hřištích. Usnesení č. 742 Rada města bere na vědomí změnu ve jmenování člena výběrové komise na posouzení veřejné výzvy na místo administrativní pracovnice kanceláře starostky města podatelna MěÚ Vimperk. Místo Ing. Jany Schererové je jmenován PhDr. Miloš Beneš. Usnesení č. 743 Rada města schvaluje předložený návrh na opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole ÚSP Domeček Hrabice, jejíž výsledky vzala na vědomí usnesením č. 404 ze dne Usnesení č. 744 Rada města bere na vědomí předložený návrh na opatření ke zjištěným skutečnostem při veřejnosprávní kontrole u Farní charity Vimperk. Usnesení č. 745 Rada města rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku z prostředků Města Vimperk ve výši 3 000,- Kč k zajištění turnaje v kopané Šumavský pohár, který pořádá TJ Šumavan Vimperk, oddíl kopané dne Částka bude použita na nákup cen a odměny pro rozhodčí. Rada města žádá, po ukončení akce, o řádné vyúčtování poskytnutého příspěvku do Usnesení č. 746 Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o umístění reklamy s p. L. Matouškem, bytem Krátká 545, Vimperk, dohodou k

13 Usnesení č. 747 Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 182N05/32 dle předloženého návrhu. Dodatek č. 1 se týká nájmu pozemků, tj. parcel KN č. 1712/8 o výměře 77 m 2 a části KN č o výměře 85 m 2 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk na listu vlastnictví č , s Pozemkovým fondem ČR, územním pracovištěm Prachatice, se sídlem Vodňanská 375, Prachatice. Účelem nájmu je nezemědělská činnost přístup k nemovitostem ve vlastnictví Města Vimperk. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Usnesení č. 748 Rada města souhlasí s uzavřením dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti č. 182N05/32, tj. parcely KN č. 1712/8 o výměře 77 m 2 zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovistostí pro obec a k.ú. Vimperk na listu vlastnictví č Dohoda se týká užívání výše uvedeného pozemku za období od do Dohodu pod č. 182N05/32 předkládá Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Prachatice, se sídlem Vodňanská 375, Prachatice Usnesení č. 749 Rada města rozhodla dle usnesení rady města č. 227 ze dne , zveřejnit záměr pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí zapsaných u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č , tam označených jako budova ubytovací stavební bez vývařovny, č. 013 na stavební parcele č. 2522/44 celková výměra nebytových prostor 1184 m 2, manipulační plocha o výměře 7000 m 2 na části parcely KN č. 2522/65. Jedná se o objekt u bývalých kasáren U Sloupů. Doplnění usnesení č. 632 ze dne : V poslední větě usnesení se za slovo leasingové doplňuje text a kupní

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005...

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Č. 115/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem II., s majetkoprávními operacemi pod bodem I. Ing. Evě Kočárkové,

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013 75/2013-RADA/3389-75. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 75/2013-RADA/3390-75. Rada města předložený program jednání RM 75/2013-RADA/3391-75. Rada města informaci o splněných usnesení č.

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více