Analýza ASP trhu. 1. Úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza ASP trhu. 1. Úvod"

Transkript

1 Analýza ASP trhu David Chudán Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačního a znalostního inženýrství nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Abstrakt: Tato přehledová práce se zabývá trhem ICT se zaměřením na oblast poskytování aplikačních služeb. Ve vzájemných souvislostech vymezuje termíny ASP, cloud computing a SaaS a rozebírá jeden možný směr vývoje, kterým se může tato oblast ubírat. Dále analyzuje statistiky SaaS trhu, identifikuje významné firmy v této oblasti jak na světové, tak domácí úrovni. Dále se věnuje dopadům hospodářské krize na odvětví ICT a na výsledky hospodaření jednotlivých společností. Klíčová slova: ASP, cloud computing, SaaS, trh ASP/SaaS, ekonomická krize, TOP ICT společnosti, hospodářské výsledky Abstract: This paper brings overview over the ASP/SaaS terms with it consequences and overview over the ICT industry with focus on the IT services part, especially on concepts of application service providing and software-as-a-service. Besides the global point of view it examines local Czech environment tries to identify the leading ASP/SaaS companies. For the identification it is used publically available list of TOP Czech ICT companies of the year 2008, professional information sources and standard way of retrieving information from the internet via search engines. The last part of the paper examines the impact of financial crisis on the companies financial results. The conclusion is that in spite of the fact that worldwide ICT industry declined by 3% in 2009, there is no remarkable trend of the TOP ICT companies profits fall. It is caused by the time delay between direct impact of the crisis on the companies and also by the insufficient data for the fiscal year For the better understanding of the crisis impact analysis should be done with the complete financial results of the year 2009 and Úvod Cílem této práce zmapovat český ICT trh se zaměřením na oblast ASP v dobách ekonomické krize analyzovat dopady krize na odvětví ICT/ASP a určit možné výhledy budoucího vývoje. Práce je zaměřena především na potenciální české zákazníky ASP na jednotlivce a malé firmy. Tyto subjekty si klade za cíl seznámit s klíčovými pojmy v této oblasti a přesvědčit je, že i přes některé problémy a kritiku je model ASP/SaaS v některých oblastech použitelnou alternativou ke klasickému software. Kapitoly 2 a 3 vymezují termíny ASP, cloud computing a SaaS v jejich vzájemných souvislostech, dále se zabývá aktuálními trendy pro tuto oblast. Stěžejní kapitola 4 nejprve trh ASP/SaaS rozděluje do několika skupin a na případové studii ukazuje, že textový editor formou SaaS je konkurenceschopný nejpoužívanějšímu textovému editoru MS Word. Následně přináší stručný pohled na největší světové hráče ASP/SaaS trhu. Dále identifikuje 20 největších českých ICT firem a rozebírá jejich portfolio, zda se zabývají problematikou ASP/SaaS. Následuje přehled SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

2 David Chudán vybraných firem, které se primárně zabývají poskytování aplikačních služeb. Poslední kapitola na základě hospodářských výsledků jednotlivých firem analyzuje dopady celosvětové krize na celé odvětví ICT a stručně také na oblast ASP. 2. ASP Před vlastní analýzou ASP trhu je nejprve nutné tento termín vymezit a dát do širších souvislostí. Jako mnoho pojmů v oblasti ICT, i ASP, tedy Application Service Providing, se potýká s množstvím různých definic. To souvisí s problémem, že v době největší slávy tohoto pojmu, na přelomu tisíciletí, kdy došlo k splasknutí internetové bubliny, byly tímto pojmem zaštiťovány nejrůznější, často i pochybné, služby. V této práci bude uvedena pouze jedna definice, formulovaná Českou společností pro systémovou integraci: Specializovaná firma (Application Service Provider) na vlastní nebo pronajaté informační a komunikační technologii provozuje služby, které nabízí k použití externím zákazníkům. Zákazník je k aplikaci obvykle připojen přes Internet. Služby v sobě integrují software, hardware, síťové technologie a vhodné konzultační služby do jednoho balíku. K jejich využití je z technologického hlediska obvykle potřeba pouze připojení k Internetu a WWW prohlížeč na osobních počítačích uživatelů zákazníka. ASP poskytují své aplikace velkým i malým podnikům i spotřebitelům. Další definice je možné nalézt například v [1], [2], či [3]. V případě obtížnosti definice pojmu pomocí jasné definice se často uvádí výčet charakteristik, které musejí být splněny, aby bylo možné konkrétní subjekty pod tento pojem zahrnout. Tento přístup můžeme u pojmu ASP také identifikovat. Takové charakteristiky zavedla například společnost IDC [1]: 1. Zaměření na aplikaci 2. Předmětem prodeje je přístup k aplikaci 3. Centrální správa 4. Model 1:N 5. Dodání služby na základě smlouvy Mezi nejčastěji v literatuře uváděné výhody ASP [1]: Technologické úspory Zvýšení produktivity Zlepšení procesů ve firmě Mezi další výhody můžeme zařadit například [3]: Rychlé nasazení Předvídatelné náklady Garantovaná úroveň služeb s ohledem na dostupnost, spolehlivost, škálovatelnost a bezpečnost. Jednoduchá možnost upgradu Mezi nevýhody naopak: Zákazník přijímá hotové řešení Zákazník se musí spoléhat na poskytovateli služby a stává se na něm závislý. Integrace ostatních klientových aplikací může být problematická. 36 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

3 Analýza ASP trhu V publikaci [1] je zmiňována závislost na internetovém připojení. Během šesti let (2004 je rok publikování zdroje [1]) však došlo v tomto odvětví k výraznému zlepšení situace, proto se autor domnívá, že tento faktor již mezi nevýhodu ani bariéru nemůže být zahrnut. Zatím v práci nepadl jediný konkrétní příklad, co se pod ASP řadí. Vyjdeme-li z nejčastěji uváděných definic a charakteristik, můžeme pod ASP zahrnout veškeré služby poskytované výhradně přes internet (či jinou síť). Za klíčovou charakteristiku, která zúží vágní termín veškeré služby, autor považuje dodání na základě smlouvy a to ať formou klasické smlouvy, nebo formou odsouhlasení licenčních podmínek. Pod ASP tedy kromě placených služeb patří také služby zdarma, jako je například e- mailová schránka a všechny možné služby, ke kterým se uživatel přihlašuje pod svým uživatelským jménem (a tudíž se registroval a v naprosté většině případů musel schválit licenční podmínky). Existuje celá řada způsobů, jak rozdělit ASP do různých kategorií. Například je možné dělit poskytované služby do skupin podle jejich zákazníků [3], [4]: Služby po potřeby jednotlivců (například , Facebook, internetové mapy) Provozní služby, jednotlivé aplikace pro podniky (například zpracování plateb kreditní kartou) Vertikální trh, je nabízeno řešení pro konkrétní typ organizací (například informační systém pro vysoké školy) Poskytovatelé komplexního IT řešení pro velké firmy Další možné členění, tentokráte dle subjektů, které služby nabízejí, přináší [1]: dodavatelé softwaru poskytovatelé infrastrukturních služeb poskytovatelé síťových služeb dodavatelé hardwaru poskytovatelé aplikačních služeb systémový integrátor konzultanti Z předcházejícího výčtu je zřejmé, že uvedené subjekty mají daleko širší záběr, než je poskytování služeb, ke kterým se zákazník připojuje prostřednictvím internetu či jiných sítí. Obsahuje rovněž subjekty, které nabízejí vlastní infrastrukturu, tedy technickou realizaci připojení se k internetu či k jiné síti. Do této kategorie patří především poskytovatelé připojení k internetu (ISP, Internet Service Providers). Pokud připojení k internetu jako poskytovanou službu konfrontujeme s charakteristikami IDC, je zřejmé, že i tato oblast bez výhrad do ASP patří. Z toho plyne, že pojem ASP je ve skutečnosti širší, než jak bývá nejčastěji definován. 3. Cloud computing Cloud computing je termín, který společnost Gartner usadila na vrchol takzvané Hype křivky (vydané v roce 2009), do sekce Peak of Inflated Expectations [5]. Tato křivka hodnotí vyspělost IT technologií a jejich připravenost na reálné nasazení. Peak of inflated expectations trefně okomentoval Jiří Kodera na svém blogu [6], kde uvádí že SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

4 David Chudán se o tomto termínu více mluví, než je jeho rozšíření a využití, a že se firmy teprve učí, jak jej správně využívat. Obrázek 1 - hype křivka společnosti Gartner, zdroj: Pojem cloud computing se opět potýká s problémem svého vymezení. Podle [7] se tímto termínem souhrnně označují technologie a postupy používané v datových centrech a firmách pro zajištění snadné škálovatelnosti aplikací dodávaných přes Internet. Univerzálněji cloud computing znamená poskytování IT služeb koncovým zákazníkům přes Internet, kteří k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče. Onou službou může být [8]: Infrastruktura (IaaS - Infrastructure as a Service) Model IaaS je úzce spjatý s outsourcingem. Jedná se o poskytnutí IT infrastruktury přesně podle potřeby zákazníka. Zákazník tedy nemusí kupovat žádný hardware, který by mohl být výkonově nadhodnocený nebo naopak podhodnocený, ale využívá právě tolik výpočetního výkonu, kolik potřebuje. Platforma (PaaS Platform as a Service) Model PaaS nabízí kompletní infrastrukturu pro provozování internetových aplikací a zároveň webové prostředí dostupné přes webový prohlížeč. Software (SaaS Software as a Service) 38 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

5 Analýza ASP trhu 3.1 SaaS U definování SaaS se naprostá většina zdrojů (například [9], [10], [11]) se shodne na základní tezi, která spočívá v tom, že SaaS je metoda poskytování software koncovým uživatelům prostřednictvím internetu. Tato základní teze je v souladu s definicí ASP v předcházející kapitole. Tento termín však někteří autoři zcela ztotožňují s ASP [9], jiní naopak uvádějí, že se jedná spíše o další evoluční stupeň. Například [12] uvádí následující rozdíly: ASP je vývojovým předchůdcem SaaS Některé aplikace pro ASP nebyly vyvíjeny pro prostředí internetu, zatímco v modelu SaaS jsou všechny aplikace primárně vyvíjeny pro prostředí internetu. Aplikace poskytované formou SaaS jsou univerzálnější, protože jsou vyvíjeny pro větší množství zákazníků. Poskytovatel tak více využívá úspor z rozsahu než v modelu ASP. Dalším zajímavým pohledem na tento termín je prostřednictvím historických souvislostí. V důsledku krize internetových společností kolem roku 2000 (tzv. splasknutí internetové bubliny) došlo ke krachům mnoha společností, pyšnících se titulem application service provider. Díky tomu začal být termín ASP příliš spojován s těmito problémy internetových firem a přeživší se tak od něj distancovali. Bylo však třeba přijít s novým pojmem, který by zaštiťoval všechny jejich aktivity. Tím se stál právě Software as a Service. Podobná diskuze ohledně terminologie panovala před několika lety ohledně termínů web vs. web 2.0. Taktéž se ozývalo mnoho hlasů, že web 2.0 je pouze marketingový pojem, který má uživatele navnadit. Nicméně postupem doby se tento termín ujal a dnes je všeobecně přijímán. Jak již autor naznačil v kapitole 2, na ASP je možné pohlížet z širší perspektivy, než jak to činí někteří autoři pomocí definic. Pokud přijmeme tuto tezi, za nástupce ASP (v evolučním slova smyslu, přebírá některé charakteristiky, má však vlastní přidanou hodnotu) je možné považovat spíše cloud computing než SaaS. SaaS je přitom relativně přesně vymezená podmnožina cloud computingu. 3.2 Trendy Největší vliv na celý IT průmysl v několika posledních letech má probíhající celosvětová finanční krize. Podle průzkumu renomované společnosti Gartner, kterého se účastnilo téměř 1600 CIO z celého světa, se firemní rozpočty IT oddělení vrací na hodnoty z roku 2005 [14]. Tato skutečnost by mohla nasazování SaaS ve firmách prospět, protože zvýšení produktivity a z toho plynoucí úspory v nákladech patří mezi nejčastěji jmenované výhody modelu. Nutnost IT oddělení hospodařit s omezenými zdroji (nižšími než v minulých letech) je možné prohlásit za jeden z nejvýznamnějších trendů pro toto období. Další vybrané SaaS trendy pro rok 2010 [15]: SaaS bude pokračovat v růstu, výrazný růst se dá předpokládat v segmentu jednotlivců. Ekosystém jednotlivých služeb/společností bude narůstat. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

6 David Chudán Potřeba integrace bude určovat směr standardů pro na službách založenou komunikaci a interakci. Kolaborace zákazníků bude více integrovaná a stane se kritickou součástí produktového managementu a business operací. Budou vzrůstat obezřetnost vůči požadavkům a odpovědnostem, které plynou ze zralých služeb Možný směr vývoje SaaS operační systém jako služba? Operační systém je základní software každého počítače. Online operační systém by se dal označit za vrchol SaaS evoluce dodávka fundamentálního software jako služby. Jak ukazuje srovnání v části 4.1, současné online kancelářské balíky dokážou konkurovat těm tradičním a existují více či méně funkční online verze téměř všech myslitelných typů software. Skutečně funkční online operační systém však zatím neexistuje. Přitom současné rozšířené operační systémy se pro webové prostředí příliš nehodí ty jsou navrženy a plně přizpůsobeny desktopovým aplikacím, které se do operačního systému instalují a interakce uživatele s internetem probíhá výhradně prostřednictvím různých instalovaných aplikací (webové prohlížeče, klienti instant messaging apod.). Nejnovější operační systémy, jako například Mac OS či Windows 7, obsahují miniaplikace (gadgets), které přinášejí uživateli online informace bez použití webového prohlížeče. Jedná se ale většinou o jednoduché aplikace, jako například zobrazování aktuálního měnového kurzu, počasí apod. Pokud do vyhledávače zadáme termín online operační systém, najdeme jich celou řadu. Ty však není možné považovat za operační systém v pravém slova smyslu, jelikož pro svůj běh vyžadují webový prohlížeč. Je tedy zřejmé, že pro jejich spuštění je nutné mít nainstalovaný operační systém s webovým prohlížečem. To pochopitelně postrádá logiku a tento software slouží spíše jako vzdálená plocha, na kterou je možné přistupovat z libovolného místa. S jedním z prvních pokusů o skutečný online operační systém přišla společnost Asus se svým produktem Asus Express Gate. Jedná se o operační systém založený na linuxové distribuci Splashtop integrovaný na flash paměti základní desky počítače [17]. Díky této integraci je zcela nezávislý na pevném disku počítače a pro svůj korektní běh vyžaduje pouze funkční připojení k internetu. Nabízí přitom webový prohlížeč, Skype, prohlížeč fotografií a IM klient. Pro start systému stačí 5 sekund. Dalším příkladem, kterému je v současné době věnována značná pozornost, je chystaný Google Chrome OS. Tento operační systém bude rovněž založen na linuxu a bude šířen plně pod licencí open source. Na trh by se měl dostat v druhé polovině roku Za revoluční je možné považovat fakt, že ač se bude systém do počítače klasickým způsobem instalovat, veškeré aplikace, dokumenty a nastavení se budou ukládat do online úložiště uživatel se tak bude moci ke svému systému přihlásit z libovolného připojeného počítače. 40 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

7 Analýza ASP trhu Predikovat trendy ve světě IT není jednoduché. I ti největší hráči, jako například samotný Google, s některými službami neuspěl neodhadl chování uživatelů 1. Nicméně v případě online operačních systémů se autor domnívá, že není důvod, proč by se neměly uchytit. Není možné předpokládat, že by v dohledné době vytlačili klasické operační systémy, nicméně jako jednoduchá alternativa pro nenáročné uživatele (stejně jako online kancelářské balíky) je jistě použitelná a zajímavá. 3.3 Kritika Panující všeobecné nadšení okolo modelu SaaS poněkud zchladily výsledky průzkumu společnosti Gartner z prosince roku Tento průzkum byl proveden mezi 333 podniky z Velké Británie a USA [18]. Z výsledků vyplynulo, že zkušenosti dotazovaných společností s SaaS nenaplnily očekávání. Dvě třetiny respondentů uvedlo, že během následujících dvou let hodlají pouze udržovat míru využívání SaaS, nikoliv zvyšovat. Na sedmistupňové škále, hodnotící spokojenost s SaaS, dosáhl průměrný výsledek 4,74. Mezi hlavními důvody brzdící další rozvoj SaaS byla překvapivě uváděna například cena služby, obtíže při integraci s aktuálně používanými aplikacemi a nedostatečné technologické řešení, což jsou faktory, které jsou nejčastěji uváděny jako největší přednosti SaaS. Jasná příčina těchto výsledků není zřejmá, nicméně zde budou pravděpodobně hrát roli specifické potřeby jednotlivých společností čím jsou potřeby méně standardní, tím je využití SaaS nákladnější a technologicky obtížnější. Velmi kritický pohled přináší Richard Stallman [19], který uvádí, že při využívání SaaS uživatel zcela ztrácí kontrolu nad svými daty. Při používání proprietárního software sice uživatel neví, jak přesně software s jeho daty zachází, nicméně data má pod kontrolou tím, že jsou uložena lokálně v jeho počítači. U SaaS uživatel navíc ani nemá vlastní data pod kontrolou, protože jsou prostřednictvím internetu odeslána na server provozovatele služby, zpracována a poslána zpět. SaaS zde přirovnává ke spyware s tím rozdílem, že spyware posílá data na server bez vědomí uživatele, zatímco u SaaS uživatel posílá data dobrovolně, jelikož se jedná o podstatu tohoto modelu. 4. ASP/SaaS trh, oblasti Podle zprávy Market Trends: Software as a Service, Worldwide, [20] společnosti Gartner, jednou z předních poradenských firem zaměřujících se na IT, dosahovaly celosvětové tržby za SaaS v roce miliard dolarů. Srovnání s rokem 2008 a rozložení tržeb do jednotlivých skupin nabízeného SW řešení přináší tabulka č. 1: 1 Přehled neúspěšných služeb je možné nalézt například zde: SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

8 David Chudán CCC (Content, Communication, Collaboration) Office Suites DCC (Digital Content Creation) CRM (Costumer Relationship Management) ERP (Enterprise Resource Planning) SCM (Supply Chain Management) Other SW application Total Tabulka 1 - trh SaaS v roce 2008/2009, zdroj (14) V této zprávě je rovněž uveden graf vývoje růstu trhu ASP spolu s predikcí růstu do roku 2013, která do tohoto roku předpokládá zdvojnásobení velikosti SaaS trhu (viz graf 1) mld $ Graf 1 - vývoj a predikce vývoje SaaS trhu, zdroj [20] Zajímavé je srovnání tržeb v letech 2008 a 2009 (viz tabulka 1). Ukazuje poměrně vyrovnaný růst v jednotlivých segmentech SaaS služeb, který se pohybuje v rozmezí 10 25%. Výjimkami jsou kancelářské balíky a digital content creation, kde je nárůst výrazně vyšší (obzvláště v případě kancelářských balíků). Proč právě tyto dvě oblasti? Digital content creation je tvorba různého multimediálního obsahu, jako například 3D modelování a animace, grafika, video, tvorba DVD či tvorba různých interaktivních prezentací/nástrojů. Nárůst v této oblasti je dle autora způsoben především již zmiňovanými úsporami v nákladech, jelikož tvorba multimediálního obsahu vyžaduje poměrně nákladné technologie (fotoaparáty, kamery, výkonné počítače) a velmi nákladný software. Vzhledem ke stále dostupnějšímu přístupu k vysokorychlostnímu (práce s grafikou a multimédii generuje značné datové objemy) internetu se tato oblast stává pro model SaaS velice lákavou. Grafická prezentace firmy je také vzhledem k obrovské konkurenci mezi IT firmami jedním ze způsobů, jak se odlišit a přilákat tak zákazníky. Kancelářské balíky (office suites), poskytované jako SaaS, jsou alternativou ke klasickým desktop variantám kancelářských balíku, kde dominuje komerční MS Office, následovaný open source balíkem Open Office. V online variantách patří mezi hlavní hráče Zoho Office Suite, Google Docs a Thinkfree. Největší počet aplikací nabízí 42 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

9 Analýza ASP trhu v současné době Zoho Office Suite, 10 základních aplikací, mezi které patři například textový editor, prezentační nástroj, či tabulkový procesor a 12 aplikací určených pro podniky. Základní aplikace jsou k dispozici zdarma, podnikové aplikace jsou bezplatně poskytnuty ve formě demoverzí, které většinou umožňují vyzkoušet funkcionalitu na omezeném množství dat. Dramatický nárůst tržeb je pravděpodobně také způsoben snahou o úsporu nákladů, podstatnou úlohu ale hraje fakt, že tyto online nástroje jsou neustále ve vývoji, průběžně jim je přidávaná nová funkcionalita a vylepšována stávající. Tudíž se stávají stále konkurenceschopnější desktopovým kancelářským balíkům. 4.1 Případová studie Srovnání MS Word 2007 a Google docs pro účely osobního použití nebo malé firmy Pro doložení tohoto tvrzení srovnejme funkcionalitu v současné době nejrozšířenějšího textového editoru 2 MS Office 2007 Word a textového editoru obsaženém v Google Docs. Nejprve se pokusme vymezit, k čemu využívá textový editor nenáročný uživatel, náročnější uživatel a malá firma. Z toho následně odvodíme potřebnou funkcionalitu pro tyto segmenty klientů. Nenáročného uživatele vymezme jako někoho, kdo textový pravidelně nevyužívá při své práci, ale čistě pro osobní účely například pro psaní dopisů, různých osobních poznámek a podobně. Takový uživatel potřebuje minimum funkcí. V podstatě si vystačí se základním formátováním textu, jako je změna velikosti písma, tučné písmo, kurzíva, různé fonty, dále se mu může hodit vkládání obrázků, tabulek, kontrola pravopisu a změna velikosti formátu (například pro tvorbu dopisových obálek). Mezi náročnější uživatele patří lidé, kteří využívají textové editory při své práci a také studenti, jejichž nároky na textový editor jsou díky dané struktuře a obsáhlosti různých seminárních prací mnohem větší. Tyto skupiny uživatelů navíc potřebuje záhlaví a zápatí, generování obsahu (a tudíž znalost práce se styly), poznámky pod čarou, komentáře a vysokoškolští studenti také práci s citacemi a bibliografií, případně rejstřík. U potřeb malé firmy jsou oproti osobnímu použití jen menší odlišnosti. Především firma bude pravděpodobně potřebovat jednotlivé dokumenty efektivně sdílet či posílat zákazníkům/partnerům a mít efektivní způsob verzování dokumentů. V případě tvorby různých nabídek využije možností pokročilého formátování (z důvodu vhodného rozvržení a grafické atraktivnosti), naopak s největší pravděpodobností nebude potřebovat generování obsahu či práci s bibliografií a citacemi. Srovnání funkcionality: 2 Dle SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

10 David Chudán Nenáročný uživatel MS Word 2007 Google Docs Základní formátování textu Vkládání obrázků (kromě z lokálního počítače také prostřednictvím URL) Vkládání tabulek Formát velikosti stránky (možnost nadefinování vlastního rozměru) (výběr z 11 předdefinovaných rozměrů) Tisk Náročný uživatel/student Záhlaví a zápatí Generování obsahu Poznámky pod čarou, komentáře Citace a bibliografie x Rejstřík x Malá firma Sdílení Verzování Klasické soubory, mnoho různých řešení x (ručně, pomocí názvů souboru) Online, možnost přiřazení přístupových práv k dokumentu Revision history, veškeré změny v dokumentu jsou ukládány Současná práce více uživatelů x Pokročilé formátování Omezené možnosti Cena Od 1499Kč zdarma Tabulka 2 - srovnání funcionality MS Word 2007 a Google Docs Z tohoto srovnání funkcionality je patrné, že nenáročnému uživateli dokáže SaaS Google Docs nabídnout to samé, co kancelářský balík MS Office. Náročnějšímu uživateli / studentovi by některé pokročilé funkce využitelné především v různých seminárních pracích chyběli. Naopak pro menší firmu se jeví využití Google Docs díky svým velmi jednoduchým a efektivním možnostem sdílení, verzování a současné práci více uživatelů jako výhodnější. 4.2 SaaS firmy, celosvětově Společnosti poskytující ASP můžeme rozlišit do dvou základních skupin zda se jedná o jejich hlavní předmět činnosti, či zda je hlavní předmět činnosti soustředěn jinak a této oblasti se věnují pouze okrajově. V tomto výčtu společností nelze vynechat největší IT společnosti světa, jako je IBM, Microsoft, Oracle, SAP a Google, které, ač tržby z SaaS tvoří pouhá procenta jejich celkových tržeb, jsou důležitými hráči na trhu. 44 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

11 Analýza ASP trhu Název firmy Tržby 3 (mld. USD) Tržby za SW 4 (mld. USD) Poskytované aplikační služby IBM 103,63 22,1 Konzulting a znalosti (SaasComunity, Virtual Innovation Center), middleware, hardware, hostování SaaS služeb Microsoft 61,9 49,45 MS SaaS platform, Exchange online, SharePoint online, Docs, další online služby Oracle 22,1 17,56 SaaS platforma (obsahuje např. databázi, content management, enterprise management, BI, SOA balíček...) Google 21,8 0,33 Google apps (Gmail for businesses, Google Docs, Google Groups, Google Sites) SAP 16,11 11,6 Business ByDesign, CRM (Sales automation, Marketing, Service), BusinessObject Tabulka 3 - největší SW společnosti světa dle tržeb (zdroj: edition-2009) Následující firmy (viz tabulka 4) se již plně specializují na SaaS. Firmy jsou vybrány na základě velikosti, zaměření na software, a subjektivního zhodnocení zajímavosti ze zdrojů [21], [22], [23]. 3 Za rok Společnosti neuvádějí, jaké procento tržeb ze SW připadá na SaaS. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

12 David Chudán Název firmy Tržby 5 Tržby Tržby Zaměření SalesForce.com , CRM, content management, automatizace prodeje Netsuite 108,5 152,5 166,5 Komplexní, webově založený ERP pro menší až střední podniky GFI Software ová řešení pro malé a střední firmy Younicycle Webové řešení databázového SW, hostování aplikací, online tvorba obsahu Apps4Rent LLC Hostování aplikací (Exchange 2007, MS SharePoint), e- commerce Rackspace Především hosting, cloud computing, herní servery... SuccessFactors 63, Human resources software (performance and talent management) StormOnDemand Hosting, cloud computing, antivirové služby, hostování databází... Tabulka 4 - vybrané SaaS firmy a jejich vývoj tržeb 4.3 Firmy nabízející ASP/SaaS v České republice Následující tabulka obsahuje 20 největších ICT společností v České republice (dle obratu) za rok 2009 [24]. Z těchto dvaceti společností je pouze 5 z nich zahraničními pobočkami mateřských firem, ostatní mají českého vlastníka, případně podíl zahraničního kapitálu. V tabulce je rovněž vyznačeno, které z těchto společností jsou poskytovatelé služeb (ASP/SaaS). 5 Všechny údaje o tržbách jsou získány ze zdroje 46 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

13 Analýza ASP trhu Tabulka 5 - TOP 20 IT společností, rok 2009, zdroj: (21) Název firmy Obrat 6 Zaměření ASP/SaaS (mil. Kč) ed Systems Czech, a.s Výrobce hardware x AT Computers, a.s Výrobce HW komponent, provozní služby, školení Tech Data Distribution, 6059,5 Poradenství, s.r.o. školení Hewlett-Packard, s.r.o. 5971,8 Široké portfolio služeb, od výroby HW a SW, přes outsourcing, SaaS, až po školení SWS, a.s. 4805,4 Distributor HW, SW Alza.cz, a.s e-shop, HW a SW, servis T-systems Czech Republic, a.s Poskytovatel množství služeb, systémový integrátor IaaS, vývoj a správa e-shopu HP SaaS, komplexní vývoj a provoz software as as service SAP ČR, s.r.o. 2405,5 Podnikový SW x AutoCont, CZ, a.s Dealer HW, SW, x prodej koncovým zákazníkům, další služby Telefónica O2 CzechRepublic, a.s Mobilní operátor, celá řada navazujících služeb a řešení x x IaaS IaaS telekomunikační sítě, hardware DNS, a.s Poradenství, školení x 100Mega Distribution, 1800 Výrobce počítačových x s.r.o. sestav, dis- tributor HW ČD-Telematika, a.s. 1754,6 Podnikový SW, IaaS 6 Údaje jsou za rok SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

14 David Chudán Název firmy Obrat 6 Zaměření ASP/SaaS (mil. Kč) SW na zakázku, infrastruktura pro telekomunikace, široké portfolio dalších služeb ICZ, a.s. 1530,8 Výrobce SW, programování na za- kázku, široké portfolio dalších služeb Avnet, s.r.o Distributor podnikových x počítačo- vých produktů Impromat, s.r.o Tisková a kopírovací x technika, sys- témová řešení kancelářského tisku AVG Technologies CZ, 1390 Výrobce antivirového x s.r.o. SW Agora DTM, a.s. 1331,4 Distributor mobilních x telefonů Asbis CZ, s.r.o. 1323,1 Distributor HW x Unicorn, a.s Komplexní služby v oblasti IS/IT Unicorn Enterprice System Většina z těchto sedmi společností, které dle žebříčku TOP 100 ICT firem nabízí ASP (SaaS), se touto oblastí zabývá spíše okrajově. Pouze dvě společnosti jsou výrazně orientované na služby a těmi je T-systems a Unicorn. T-systems je značkou skupiny Deutsche Telekom, která se zaměřuje především na firemní klientelu a poskytuje integrované ICT služby z jednoho zdroje. Společnost nabízí k pronajmutí software, hardware, výpočetní služby či kapacity datových úložišť. Unicorn je skupina tří společností Unicorn Systems, Unicorn Universe a Unicorn College. SaaS se zabývá část Universe, která zajišťuje vývoj a správu platformy Unicorn Enterprice System pro implementaci podnikových a osobních informačních systémů. Co se týká používání SaaS v českém prostředí, nějakou formu tohoto modelu prořízení a využívání sofwarových aplikací využívá necelá pětina organizací, což nepředstavuje oproti minulým obdobím žádný pozorovatelný nárůst. Mezi odvětvím, které SaaS využívá, dominuje finanční sektor a dále subjekty, které věnují na rozvoj informačního systému částku překračující 50 mil Kč. Konkrétní výsledky studie, provedené společností Markent pro časopis Computerworld [25], shrnuje graf 2: 48 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

15 Analýza ASP trhu Graf 2 - Výsledky průzkumu využívání SaaS mezi českými firmami, zdroj dat [25] Identifikovat české firmy, které poskytují SaaS je problematické, protože dle autorovy rešerše neexistuje jejich ucelený přehled. Je k dispozici několik studií z českého prostředí, věnované tomuto tématu. Jeden z mála průzkumů českého trhu ERP provedl prof. Baslem, KIT, VŠE Praha. Výsledky tohoto průzkumu mimo jiné ukázaly, že penetrace ASP 7 na trhu ERP je na velmi nízké úrovni, firmy považují ASP za pouze doplňkovou činnost. Dalším zajímavým zjištěným faktem je to, že ASP nabízejí pouze malé a střední firmy, přičemž zkušenosti s implementací nabízeného řešení má pouze 2/3 z těchto firem. Podstatný je také závěr, že se počet firem, nabízejících ASP v letech v podstatě nezměnil. Hlavním důvodem (dle [25]) této nepříznivé situace je v českém, poněkud konzervativním prostředí, především nedůvěra ve zcela nový model distribuce, který vyžaduje značené změn ve struktuře firmy. Základní přehled o firmách, nabízejících SaaS/ASP tedy bude učiněn pomocí vhodně zvoleného dotazu 8 ve standardních webových vyhledávačích (Seznam, Google). Pomocí tohoto způsobu byly identifikovány následující firmy: 7 Vzhledem k tomu, že se v této studii hovoří o ASP, nikoliv o SaaS, autor v této části zůstane u tohoto pojmu. 8 Dotaz byl formulován postupně, přes jednotlivé pojmy (SaaS, software jako služba, ASP) až po komplexnější dotazy typu SaaS OR software jako služba AND firma OR společnost. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

16 David Chudán Název firmy Auriga Systems, s.r.o. AEC Gesto Communications Asseco Solutions Idealine Solutions s.r.o. HAVIT, s.r.o. IPEX, a.s. Vema, a.s. REKONIX, spol. s.r.o. Produkt Auriga SaaS koncept pro bezpečnou kancelář; ochrana ů, nepřetržitý monitoring firemní IT infrastruktury Net Gateway-as-a-Service kompletní řešení ochrany elektronické pošty Partner společnosti Microsoft při poskytování řešení Central Europe On-Demand, které nabízí hostovaný , automatické zálohování, nástroje pro spolupráci a sjednocenou komunikaci. SaaS Helios Red ekonomický a účetní software, určený pro malé a střední podniky Partner společnosti Zoho, poskytování videokonferencí a telekonferencí formou SaaS (např. systémy ONIF, Adobe Acrobat Connect Pro, Microsoft Office Live Meeting) HAVIT Goran podnikový informační systém se zaměřením na projektové řízení ISP, telefonní ústředna formou SaaS Všechny nabízené služby je možné využívat vzdáleně přes internet jako služba ASP. Pronájem systému rezervace technického zařízení přes web, prodejní katalog, integrace na podnikový informační systém Tabulka 6 - vybrané české společnosti nabízející SaaS/ASP Z tohoto krátkého přehledu je zřejmé, že většina českých firem se soustředí spíše na poskytování infrastrukturních služeb než na samotný software. Komplexní řešení formou SaaS nabízejí pouze společnosti Asseco Solutions a HAVIT, s.r.o. Toto zjištění koresponduje s výsledky předchozích studií. I samotný fakt, jak malé množství ASP/SaaS firem je možné najít pomocí dvou nejoblíbenějších vyhledávačů, naznačuje, že firmy se touto oblastí stále příliš nezajímají a pokud ano, není to pro ně prioritní oblast, aby se více soustředili na nasazení SEO. Příčiny tohoto faktu spočívají ve stálé nedůvěře a nezájmu českých firem o SaaS, který vyplývá z výsledků průzkumu využívání SaaS mezi českými firmami (viz graf 2), kdy pouze jedna pětina dotazovaných plánuje SaaS využít v blízké či vzdálenější budoucnosti. To je pro potenciální české SaaS poskytovatele jistě demotivující a do doby, než české firmy objeví potenciál SaaS, nelze předpokládat výrazné zlepšení situace. 4.4 Vliv ekonomické krize Současná ekonomická krize trvá již tři roky a má několik fází. Prvotní příčinou byla americká hypoteční krize v roce 2007, která byla zapříčiněna neřízeným poskytováním hypoték libovolné klientele, která nebyla následně schopna dostát svým finančním závazkům. Tato krize, posilněna faktorem nejvyššími ceny ropy v její historii, postupně přerostla v celosvětovou finanční krizi. Ta způsobila pád akciových trhů po celém světě a kolaps několika finančních institucí celosvětového významu (například 50 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

17 Analýza ASP trhu investiční banka Lehman Brothers). To následně způsobilo přinejmenším výrazné zpomalení růstu většiny světových ekonomik. Druhá fáze krize vyvstala na přelomu roku 2009/2010 kvůli mimořádně špatné situaci veřejných financí Řecka, kdy se ukázalo, že byly falšovány některé klíčové ukazatele a řecká ekonomika je na tom výrazně hůře, než jak se prezentovala. To zapříčinilo výrazné oslabování eura vůči dolaru a další velkou nejistotu na akciových trzích. Středoevropský region je touto krizí zasažen ještě výrazněji kvůli neutěšené situaci v Maďarsku, které se rovněž potýká s velmi vysokým státním dluhem. Dopady krize na vývoj HDP ve vybrané evropských ekonomikách ukazuje následující graf: Graf 3 - vývoj HDP vybraných evropských ekonomik v době krize, zdroj: Eurostat Pokles HDP má pochopitelně negativní důsledky na veškerý průmysl, ICT nevyjímaje. ICT průmysl je zasažen především v oblasti hardware. Je pravděpodobné, že v rámci úspor jak jednotlivci, tak společnosti v důsledku krize odkládají nákupy nového hardware či upgrade stávajícího. Tento trend je možné ilustrovat na příkladu tržeb světové jedničky v produkci procesorů, společnosti Intel, které v posledním kvartálu roku 2008 klesly tržby oproti předchozímu roku téměř o 20% [28]. Oproti tomu společnosti, jejichž předmětem činnosti je software nebo služby i přes krizi dosáhly mírného růstu tržeb. Podle společnosti Forrester dosahoval celkový objem tržeb za IT zboží a služby $1,66 trilionu dolarů. Zatímco v roce 2008 byl celosvětový růst osmiprocentní, v roce 2009 šlo o tříprocentní pokles. Dle této společnosti budou celkové tržby za rok 2010 již v pozitivních číslech. Jedním z faktorů, které brzdí krizi v ICT, je outsourcing IT, který je často smluvně vázán na dlouhá období. Přes negativní dopady je však krize pro IT také příležitostí, díky které by mohlo v jednotlivých podnicích dojít k zefektivnění procesů a tudíž k úsporám na celkových výdajích. V této souvislosti společnost 3Com uveřejnila IT trendy, které se dají v době ekonomické krize předpokládat [29]: Maximální přínosy vynaložených investic Poptávka po službách video-on-demand a audio-on-demand Místo investic do vlastní IT infrastruktury přechod na model služeb. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

18 David Chudán Pokud se zaměříme přímo na oblast SaaS, z několika údajů tržeb vybraných společností (viz tabulka 4) můžeme konstatovat, že se jedná o tak nové a dynamické odvětví, že bylo ekonomickou krizí zasaženo s velmi malou razancí. Krize se projevila pouze poklesem růstu tržeb, který se mezi lety 2007 a 2008 u vybraných amerických společností pohyboval kolem 100%, zatímco mezi lety 2008 a 2009, tedy v době plného působení ekonomické krize, se růst v průměru pohyboval kolem 20% Vliv krize na české společnosti V kapitole 5.2 bylo představeno 20 největší IT společností České republiky a vybrané společnosti, zabývající se SaaS. Jaké dopady má probíhající krize na jejich hospodářské výsledky? Výsledky hospodaření v letech , u některých firem také za rok 2009, ukazuje tabulka 7: změna ed Systems Czech, a.s ,3% AT Computers, a.s ,6% Tech Data Distribution, s.r.o. 6382,7 6059,5 - -5,1% Hewlett-Packard, s.r.o ,8 - -2,4% SWS, a.s. 4673,7 4805, ,8% Alza.cz, a.s % T-systems Czech Republic, a.s % SAP ČR, s.r.o. 2689,5 2405, ,6% AutoCont, CZ, a.s ,8% Telefónica O2 CzechRepublic, a.s ,9% DNS, a.s Mega Distribution, s.r.o % ČD-Telematika, a.s. 1475,6 1754, ,9% ICZ, a.s. 1434,8 1530,8-6,7% Avnet, s.r.o. 1879, ,7% Impromat, s.r.o ,2% AVG Technologies CZ, s.r.o ,2% Agora DTM, a.s. 1309,6 1331,4-1,7% Asbis CZ, s.r.o. 1075,8 1323,1-23% Unicorn, a.s ,9% Tabulka 7 - Dopady hospodářské krize na vybrané české ICT společnosti 52 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

19 Analýza ASP trhu Výsledky hospodaření největších dvaceti společností na českém trhu v letech neukazují žádný významný trend poklesu tržeb. Některým firmám se dařilo více, některým méně. Ani s ohledem na odvětví není možné činit jakékoliv závěry, protože poklesu tržeb mezi jednotlivými roky dosahují jak firmy zabývající se HW trhem, tak firmy zaměřené na IT služby. Zdá se tedy, že český trh je krizí zasažen méně než vyspělejší trhy západní Evropy a Spojených států, díky kterým došlo v roce 2009 k celosvětovému poklesu trhu IT. Tuto situaci je možné vysvětlit několika faktory. Především krize ve Spojených Státech se projevila jako první, již v letech , proto se významně projevila ve výsledcích hospodaření již v roce Česká republika a celá Evropa se do krize dostala s jistým zpožděním, proto není její negativní vliv na výsledcích za rok 2008 příliš patrný. Dalším faktorem je to, že celý český IT průmysl stále ještě nedosahuje úrovně těch nejvyspělejších zemí. Společnosti jsou v konkurenčním boji na volném evropském trhu nuceny stále investovat, aby nebyly v konkurenční nevýhodě. Je však třeba brát na zřetel, že tyto závěry jsou činěny z tržeb 20 největších IT společností. Tyto firmy jsou na trhu zaběhnuté a je možné, že zvýšení jejich tržeb naopak snížilo tržby menším společnostem, které se v současné, nejisté situaci, zdají zákazníkům méně důvěryhodné. 5. Závěr Tato práce měla dva cíle. Jedním bylo analyzovat dopady ekonomické krize na odvětví ICT s důrazem na ASP/SaaS a určit možné výhledy budoucího vývoje. Druhým cílem bylo seznámit jednotlivce a malé firmy s problematikou ASP/SaaS a přesvědčit je, že tento model je již možné považovat za funkční alternativu k některým typům desktopového software. Část věnovaná dopadům ekonomické krize ukázala, že hlavní dopad krize spočívá na primární sektor ICT trhu, tedy výrobu hardware. Oblast služeb, konkrétně SaaS, byla zasažena pouze snížením meziročního růstu tržeb, nikoliv meziročním poklesem tržeb. U českého ICT průmyslu zatím není možné pozorovat žádný významný trend poklesu tržeb a to ani na jeho celkové úrovni. Dá se předpokládat jistá prodleva mezi začátkem krize a jejími dopady na jednotlivé firmy. Z tohoto důvodu by bylo vhodné dopady analyzovat s delším časovým odstupem, například s výsledky hospodaření za rok Jako příklad možného budoucího vývoje byla uvedena oblast online operačních systémů. Část věnovaná problematice pojmů přináší mírně odlišné pojetí a souvislosti, než co je obvykle uváděno v literatuře. Především nepovažuje SaaS za nástupce ASP. ASP považuje za mnohem širší termín, který v sobě zahrnuje veškeré služby, k nimž se využívá síťová infrastruktura a které jsou poskytovány na základě smlouvy či odsouhlasení licenčních podmínek. Cloud computing je potom nástupce ASP a jeho podmnožinou je SaaS. Zaměření na jednotlivce a malé firmy je patrné z případové studie, která srovnává funkcionalitu jednoho z nejpoužívanějších SW nástrojů textový editor v desktopové formě (MS Word) s SaaS formou (Google Docs). Výsledky tohoto srovnání funkcionality ukazují, že online kancelářský software je pro účely těchto skupin uživatelů plně konkurenceschopný desktopovému. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

20 David Chudán 6. Terminologický slovník BI (Business Intelligence) sada procesů, aplikací a technologií, jejímž cílem je účinně a účelně podporovat rozhodovací procesy ve firmě. Podporují analytické a plánovací činnosti podniků a organizací a jsou postaveny např. na OLAP technologiích a jejich modifikacích. CIO (Chief Information Officer) je pozice, která bývá svěřena těm nejzkušenějším informatikům a odpovědnost této pozice spočívá v tom, že cíle IT jsou v souladu s celopodnikovými cíli. CRM (Customer Relationship Management) řízení vztahů se zákazníky zahrnuje pracovníky, podnikové procesy a technologii IC/ICT s cílem maximalizovat loajalitu zákazníků. ERP (Enterprice Resource Planning) řízení podnikových zdrojů typ aplikace, resp. aplikačního software, který umožňuje řízení a koordinaci všech disponibilních podnikových zdrojů a aktivit s cílem zajištění potřeb trhu i vlastního podniku. Hosting pronájem prostoru pro webové stránky (či obecněji pro celou škálu služeb) na serveru třetí strany. HRMS (Human Resources Management Software) SW nástroje určené pro správu lidských zdrojů a management lidských zdrojů. IM klient klient (aplikace) pro instant messaging, službu, která umožňuje komunikaci s ostatními uživateli v reálném čase. Middleware SW zajišťující transparentnost umístění distribuovaných programových prostředků, pomocí něj lze pracovat s distribuovanými zdroji, jako kdyby byly lokální. Office suites kancelářské balíky je balík několika programů, distribuovaných společně, které slouží potřebám znalostního pracovníka. Tvoří jádro osobní informatiky. Programy tvořící součást balíky mají obvykle jednotné uživatelské rozhraní a jsou vzájemně velmi úzce propojeny. SCM (Supply Chain Management) řízení dodavatelských řetězců řízení všech procesů v rámci dodavatelského řetězce. SOA (Service Oriented Architecture) architektura IS/ICT orientovaná na služby. SEO (Search engine optimalization) metodika vytváření a upracování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích, přičemž cílem je dosáhnout ve výsledcích vyhledávání (pro konkrétní klíčová slova) co nejvyšší pozice. Spyware program, který přes internet odesílá data svému tvůrci a to bez vědomí uživatele. 7. Literatura [1] PAVELKA, J., VOŘÍŠEK, J. a VÍT, M. Aplikační služby IS/ICT formou ASP - Proč a jak pronajímat informatické služby. Praha : Grada Publishing, ISBN [2] SERVU M. A., SHERER S. A., SIPIOR J. C. When do you ASP.The Software Life Cycle Control Model. Information System Frontiers 5:2, [3] Wikipedia: Application service provider. [Online] 1. březen [citace: 5. červen 2010.]. Dostupný z WWW: 54 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-16

Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Cloudové technologie Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí Cloudové technologie.

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT 9. Výsledky průzkumu č. 9 AMSP ČR Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT Cílem výzkumu je Zjistit situaci ve vymezeném firemním segmentu co se týče výdajů na firemní IT, současné

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Miroslav Černík Segment středních a malých firem, Business Partner Cloud 10.03.2011 UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Co je Midmarket?

Více

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT 19. nezávislý průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT N: 500 MSP (více jak 100 mil. Kč tržeb) Praha, 7.3.2013 Výzkum

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

SPECIFICKÉ IT KURZY Windows XP na Seven Office 2003 na Office 2007 2010 nebo Office 365

SPECIFICKÉ IT KURZY Windows XP na Seven Office 2003 na Office 2007 2010 nebo Office 365 SPECIFICKÉ IT KURZY Specifické IT kurzy jsou určeny uživatelům, kteří jsou z nejrůznějších důvodů (výměna počítače, změna firemní politiky) nuceni přejít na odlišný software, než s jakým byli dosud zvyklí

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Automobilový výrobce společnost ŠKODA AUTO, která působí na více než 100 trzích v rámci celého světa, implementovala cloudové řešení MS Azure. Nahrazením původního řešení

Více

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00)

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) ECM Enterprise Content Management čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) Co nás čeká... Definice ECM Problém podnikového obsahu Historie vzniku ECM Architektura

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na řízení

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Operační systém Google Android Petr Koula 2011 ČZU v Praze Souhrn Diplomová práce zahrnuje

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

základní FAkTA CO Je PROFeSSIOnAL COMPUTInG? CíLOVÁ SkUPInA DISTRIBUCe

základní FAkTA CO Je PROFeSSIOnAL COMPUTInG? CíLOVÁ SkUPInA DISTRIBUCe 6 CO Je PROFeSSIOnAL COMPUTInG? základní FAkTA IT časopis pro uživatele ze segmentu enterprise, midrange a SMB. Zabývá se potřebami a nákupními zvyklostmi těchto uživatelů, zveřejňuje redakční články,

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015 GOOGLE APPS FOR WORK TCL DigiTrade - 22.10.2015 Seminář 22.10.2015 9.00-9.25 Co jsou Google Apps for Work (Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade) 9.30 9.55 Praktické příklady použití Google Apps ve firmě

Více

Datová centra aneb proč by mohl mít CFO svého CIO raději

Datová centra aneb proč by mohl mít CFO svého CIO raději Datová centra aneb proč by mohl mít CFO svého CIO raději 25. 9. 2013 František Mikeš Managing Director Realita dnešních dnů z pohledu IT útrat Český trh IT služeb nadále stagnuje, jak podniky odkládají

Více

Cloud Computing. ekonomický pohled a trendy. J. Vrzal, verze 0.9

Cloud Computing. ekonomický pohled a trendy. J. Vrzal, verze 0.9 Cloud Computing ekonomický pohled a trendy J. Vrzal, verze 0.9 Trh cloudů (dle společnosti Gartner, 2012) Růst o 19,6 % až na 109 miliard amerických dolarů. Podíl jednotlivých služeb: 1.BPaaS (Business

Více

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Jan Pour, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze pour@vse.cz, novotnyo@vse.cz Abstrakt: Kvalita podnikové

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV

Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV Současný způsob práce s dokumenty není efektivní Dopad na organizaci s 1,000 zaměstnanci 1)

Více

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s.

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Cloud Computing pro státní správu v praxi Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Portál SecuStamp.com Proč vznikl portál SecuStamp.com Na trhu chybělo» Jednoduché

Více

Případové studie a kulatý stůl. Dalibor Kačmář, Microsoft

Případové studie a kulatý stůl. Dalibor Kačmář, Microsoft Případové studie a kulatý stůl Dalibor Kačmář, Microsoft Případová studie využití Microsoft Azure společnosti Ness Akviziční systém společnosti Cofidis Vysoká dostupnost celého řešení Zeštíhlení IT oddělení

Více

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. Seminář Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. O nás Na trhu od roku 1993 Komplexní služby v IT Dodávky software a hardware Vzdělávání a certifikace IT řešení, podpora Vývoj aplikací

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

G-cloud v ČR varianty a podmínky řešení odvozené ze zahraničních zkušeností

G-cloud v ČR varianty a podmínky řešení odvozené ze zahraničních zkušeností G-cloud v ČR varianty a podmínky řešení odvozené ze zahraničních zkušeností Jiří Voříšek ČSSI Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz http://nb.vse.cz/~vorisek/ 1 Řízení IS VS klíčové pojmy (vrstvená

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Integrované řešení pro správu informací - Microsoft

Integrované řešení pro správu informací - Microsoft Integrované řešení pro správu informací - Microsoft Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 18.11.2008 Měnící se svět kolem nás Trendy Jediný svět byznysu Požadavek

Více

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost?

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? 2008 aplis.cz, a.s. All rights reserved. 6.11.2007 Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? Ing. Jiří Bříza, CSc. 9.4.2008 str. 2 Informace pro úřad Informace a jejich zhmotnění

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

Případová studie. Přechod na Office 365 ušetřil BEI Multimedia Interactive 300 tisíc ročně.

Případová studie. Přechod na Office 365 ušetřil BEI Multimedia Interactive 300 tisíc ročně. Případová studie Přechod na Office 365 ušetřil BEI Multimedia Interactive 300 tisíc ročně www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika Odvětví: Energetika, virtuální operátor Profil zákazníka:

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Jiří Voř katedra IT, IT, VŠE vorisek@vse.cz nb.vse.cz/~vorisek 1 Služby fenomén současné etapy rozvoje společnosti 2 Vlastnosti služeb služby se od produktů liší

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34

počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34 2017-2018) Současný stav (k 1.9.2017) 1. Počty a stavy počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34 speciální PC třídy (počítačové učebny) 2 učebny s PC a dataprojektorem 22 učebny vybavené dokumentovou

Více

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Obsah O autorech 13 O odborném korektorovi 13 Poděkování 15 Úvod 17 Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Část I: Začínáme 18 Část II: Technologie cloud computingu 19 Část III: Cloud computing

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

IT 3. Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně. Michal Mikulík. špička v každém směru

IT 3. Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně. Michal Mikulík. špička v každém směru Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně Michal Mikulík špička v každém směru Krátce o DELTAX Systems a.s. významný systémový integrátor technologická infrastruktura TOP 10 SI 2003, 2005,

Více

Řízení znalostí, týmová spolupráce a vyhledávání ve velkých a středních firmách

Řízení znalostí, týmová spolupráce a vyhledávání ve velkých a středních firmách Řízení znalostí, týmová spolupráce a vyhledávání ve velkých a středních firmách Aleš Chudý, ředitel divize IW Seminář pro manažery Bratislava 29.4.2008 Agenda: Měnící se svět kolem nás Trendy Jediný svět

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

TCP Open Cloud Provider

TCP Open Cloud Provider TCP Open Cloud Provider Radovan Polanský, výkonný ředitel 22.10.2014 Jaké predikce se dnes diskutují? Více firem se bude zaměřovat na vývoj software Aplikační workload se bude dále přesouvat ke koncovým

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s.

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. C SYSTEM CZ Společnost C SYSTEM CZ se zabývá komplexním řešením potřeb zákazníků v oblasti informačních

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze a v Lužicích u Hodonína. Lužické

Více

úvod Historie operačních systémů

úvod Historie operačních systémů Historie operačních systémů úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav

Více

Big Data od velkých očekávání k praktickému využití. DSW, Praha, 23.9.2014

Big Data od velkých očekávání k praktickému využití. DSW, Praha, 23.9.2014 Big Data od velkých očekávání k praktickému využití DSW, Praha, 23.9.2014 Gartner: Hype Cycle for Emerging Technologies Zdroj: Gartner 3D scanners? NFC předběhlo cloud compu3ng? Internet of things zrychlil

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel 14.2.2013 Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel Cílový

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Cloud projekt v praxi Zkušenosti a rizika s nasazením řešení v Cloudu

Cloud projekt v praxi Zkušenosti a rizika s nasazením řešení v Cloudu smooth business flow Cloud projekt v praxi Zkušenosti a rizika s nasazením řešení v Cloudu con4pas, a.s. Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více