Analýza ASP trhu. 1. Úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza ASP trhu. 1. Úvod"

Transkript

1 Analýza ASP trhu David Chudán Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačního a znalostního inženýrství nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Abstrakt: Tato přehledová práce se zabývá trhem ICT se zaměřením na oblast poskytování aplikačních služeb. Ve vzájemných souvislostech vymezuje termíny ASP, cloud computing a SaaS a rozebírá jeden možný směr vývoje, kterým se může tato oblast ubírat. Dále analyzuje statistiky SaaS trhu, identifikuje významné firmy v této oblasti jak na světové, tak domácí úrovni. Dále se věnuje dopadům hospodářské krize na odvětví ICT a na výsledky hospodaření jednotlivých společností. Klíčová slova: ASP, cloud computing, SaaS, trh ASP/SaaS, ekonomická krize, TOP ICT společnosti, hospodářské výsledky Abstract: This paper brings overview over the ASP/SaaS terms with it consequences and overview over the ICT industry with focus on the IT services part, especially on concepts of application service providing and software-as-a-service. Besides the global point of view it examines local Czech environment tries to identify the leading ASP/SaaS companies. For the identification it is used publically available list of TOP Czech ICT companies of the year 2008, professional information sources and standard way of retrieving information from the internet via search engines. The last part of the paper examines the impact of financial crisis on the companies financial results. The conclusion is that in spite of the fact that worldwide ICT industry declined by 3% in 2009, there is no remarkable trend of the TOP ICT companies profits fall. It is caused by the time delay between direct impact of the crisis on the companies and also by the insufficient data for the fiscal year For the better understanding of the crisis impact analysis should be done with the complete financial results of the year 2009 and Úvod Cílem této práce zmapovat český ICT trh se zaměřením na oblast ASP v dobách ekonomické krize analyzovat dopady krize na odvětví ICT/ASP a určit možné výhledy budoucího vývoje. Práce je zaměřena především na potenciální české zákazníky ASP na jednotlivce a malé firmy. Tyto subjekty si klade za cíl seznámit s klíčovými pojmy v této oblasti a přesvědčit je, že i přes některé problémy a kritiku je model ASP/SaaS v některých oblastech použitelnou alternativou ke klasickému software. Kapitoly 2 a 3 vymezují termíny ASP, cloud computing a SaaS v jejich vzájemných souvislostech, dále se zabývá aktuálními trendy pro tuto oblast. Stěžejní kapitola 4 nejprve trh ASP/SaaS rozděluje do několika skupin a na případové studii ukazuje, že textový editor formou SaaS je konkurenceschopný nejpoužívanějšímu textovému editoru MS Word. Následně přináší stručný pohled na největší světové hráče ASP/SaaS trhu. Dále identifikuje 20 největších českých ICT firem a rozebírá jejich portfolio, zda se zabývají problematikou ASP/SaaS. Následuje přehled SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

2 David Chudán vybraných firem, které se primárně zabývají poskytování aplikačních služeb. Poslední kapitola na základě hospodářských výsledků jednotlivých firem analyzuje dopady celosvětové krize na celé odvětví ICT a stručně také na oblast ASP. 2. ASP Před vlastní analýzou ASP trhu je nejprve nutné tento termín vymezit a dát do širších souvislostí. Jako mnoho pojmů v oblasti ICT, i ASP, tedy Application Service Providing, se potýká s množstvím různých definic. To souvisí s problémem, že v době největší slávy tohoto pojmu, na přelomu tisíciletí, kdy došlo k splasknutí internetové bubliny, byly tímto pojmem zaštiťovány nejrůznější, často i pochybné, služby. V této práci bude uvedena pouze jedna definice, formulovaná Českou společností pro systémovou integraci: Specializovaná firma (Application Service Provider) na vlastní nebo pronajaté informační a komunikační technologii provozuje služby, které nabízí k použití externím zákazníkům. Zákazník je k aplikaci obvykle připojen přes Internet. Služby v sobě integrují software, hardware, síťové technologie a vhodné konzultační služby do jednoho balíku. K jejich využití je z technologického hlediska obvykle potřeba pouze připojení k Internetu a WWW prohlížeč na osobních počítačích uživatelů zákazníka. ASP poskytují své aplikace velkým i malým podnikům i spotřebitelům. Další definice je možné nalézt například v [1], [2], či [3]. V případě obtížnosti definice pojmu pomocí jasné definice se často uvádí výčet charakteristik, které musejí být splněny, aby bylo možné konkrétní subjekty pod tento pojem zahrnout. Tento přístup můžeme u pojmu ASP také identifikovat. Takové charakteristiky zavedla například společnost IDC [1]: 1. Zaměření na aplikaci 2. Předmětem prodeje je přístup k aplikaci 3. Centrální správa 4. Model 1:N 5. Dodání služby na základě smlouvy Mezi nejčastěji v literatuře uváděné výhody ASP [1]: Technologické úspory Zvýšení produktivity Zlepšení procesů ve firmě Mezi další výhody můžeme zařadit například [3]: Rychlé nasazení Předvídatelné náklady Garantovaná úroveň služeb s ohledem na dostupnost, spolehlivost, škálovatelnost a bezpečnost. Jednoduchá možnost upgradu Mezi nevýhody naopak: Zákazník přijímá hotové řešení Zákazník se musí spoléhat na poskytovateli služby a stává se na něm závislý. Integrace ostatních klientových aplikací může být problematická. 36 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

3 Analýza ASP trhu V publikaci [1] je zmiňována závislost na internetovém připojení. Během šesti let (2004 je rok publikování zdroje [1]) však došlo v tomto odvětví k výraznému zlepšení situace, proto se autor domnívá, že tento faktor již mezi nevýhodu ani bariéru nemůže být zahrnut. Zatím v práci nepadl jediný konkrétní příklad, co se pod ASP řadí. Vyjdeme-li z nejčastěji uváděných definic a charakteristik, můžeme pod ASP zahrnout veškeré služby poskytované výhradně přes internet (či jinou síť). Za klíčovou charakteristiku, která zúží vágní termín veškeré služby, autor považuje dodání na základě smlouvy a to ať formou klasické smlouvy, nebo formou odsouhlasení licenčních podmínek. Pod ASP tedy kromě placených služeb patří také služby zdarma, jako je například e- mailová schránka a všechny možné služby, ke kterým se uživatel přihlašuje pod svým uživatelským jménem (a tudíž se registroval a v naprosté většině případů musel schválit licenční podmínky). Existuje celá řada způsobů, jak rozdělit ASP do různých kategorií. Například je možné dělit poskytované služby do skupin podle jejich zákazníků [3], [4]: Služby po potřeby jednotlivců (například , Facebook, internetové mapy) Provozní služby, jednotlivé aplikace pro podniky (například zpracování plateb kreditní kartou) Vertikální trh, je nabízeno řešení pro konkrétní typ organizací (například informační systém pro vysoké školy) Poskytovatelé komplexního IT řešení pro velké firmy Další možné členění, tentokráte dle subjektů, které služby nabízejí, přináší [1]: dodavatelé softwaru poskytovatelé infrastrukturních služeb poskytovatelé síťových služeb dodavatelé hardwaru poskytovatelé aplikačních služeb systémový integrátor konzultanti Z předcházejícího výčtu je zřejmé, že uvedené subjekty mají daleko širší záběr, než je poskytování služeb, ke kterým se zákazník připojuje prostřednictvím internetu či jiných sítí. Obsahuje rovněž subjekty, které nabízejí vlastní infrastrukturu, tedy technickou realizaci připojení se k internetu či k jiné síti. Do této kategorie patří především poskytovatelé připojení k internetu (ISP, Internet Service Providers). Pokud připojení k internetu jako poskytovanou službu konfrontujeme s charakteristikami IDC, je zřejmé, že i tato oblast bez výhrad do ASP patří. Z toho plyne, že pojem ASP je ve skutečnosti širší, než jak bývá nejčastěji definován. 3. Cloud computing Cloud computing je termín, který společnost Gartner usadila na vrchol takzvané Hype křivky (vydané v roce 2009), do sekce Peak of Inflated Expectations [5]. Tato křivka hodnotí vyspělost IT technologií a jejich připravenost na reálné nasazení. Peak of inflated expectations trefně okomentoval Jiří Kodera na svém blogu [6], kde uvádí že SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

4 David Chudán se o tomto termínu více mluví, než je jeho rozšíření a využití, a že se firmy teprve učí, jak jej správně využívat. Obrázek 1 - hype křivka společnosti Gartner, zdroj: Pojem cloud computing se opět potýká s problémem svého vymezení. Podle [7] se tímto termínem souhrnně označují technologie a postupy používané v datových centrech a firmách pro zajištění snadné škálovatelnosti aplikací dodávaných přes Internet. Univerzálněji cloud computing znamená poskytování IT služeb koncovým zákazníkům přes Internet, kteří k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče. Onou službou může být [8]: Infrastruktura (IaaS - Infrastructure as a Service) Model IaaS je úzce spjatý s outsourcingem. Jedná se o poskytnutí IT infrastruktury přesně podle potřeby zákazníka. Zákazník tedy nemusí kupovat žádný hardware, který by mohl být výkonově nadhodnocený nebo naopak podhodnocený, ale využívá právě tolik výpočetního výkonu, kolik potřebuje. Platforma (PaaS Platform as a Service) Model PaaS nabízí kompletní infrastrukturu pro provozování internetových aplikací a zároveň webové prostředí dostupné přes webový prohlížeč. Software (SaaS Software as a Service) 38 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

5 Analýza ASP trhu 3.1 SaaS U definování SaaS se naprostá většina zdrojů (například [9], [10], [11]) se shodne na základní tezi, která spočívá v tom, že SaaS je metoda poskytování software koncovým uživatelům prostřednictvím internetu. Tato základní teze je v souladu s definicí ASP v předcházející kapitole. Tento termín však někteří autoři zcela ztotožňují s ASP [9], jiní naopak uvádějí, že se jedná spíše o další evoluční stupeň. Například [12] uvádí následující rozdíly: ASP je vývojovým předchůdcem SaaS Některé aplikace pro ASP nebyly vyvíjeny pro prostředí internetu, zatímco v modelu SaaS jsou všechny aplikace primárně vyvíjeny pro prostředí internetu. Aplikace poskytované formou SaaS jsou univerzálnější, protože jsou vyvíjeny pro větší množství zákazníků. Poskytovatel tak více využívá úspor z rozsahu než v modelu ASP. Dalším zajímavým pohledem na tento termín je prostřednictvím historických souvislostí. V důsledku krize internetových společností kolem roku 2000 (tzv. splasknutí internetové bubliny) došlo ke krachům mnoha společností, pyšnících se titulem application service provider. Díky tomu začal být termín ASP příliš spojován s těmito problémy internetových firem a přeživší se tak od něj distancovali. Bylo však třeba přijít s novým pojmem, který by zaštiťoval všechny jejich aktivity. Tím se stál právě Software as a Service. Podobná diskuze ohledně terminologie panovala před několika lety ohledně termínů web vs. web 2.0. Taktéž se ozývalo mnoho hlasů, že web 2.0 je pouze marketingový pojem, který má uživatele navnadit. Nicméně postupem doby se tento termín ujal a dnes je všeobecně přijímán. Jak již autor naznačil v kapitole 2, na ASP je možné pohlížet z širší perspektivy, než jak to činí někteří autoři pomocí definic. Pokud přijmeme tuto tezi, za nástupce ASP (v evolučním slova smyslu, přebírá některé charakteristiky, má však vlastní přidanou hodnotu) je možné považovat spíše cloud computing než SaaS. SaaS je přitom relativně přesně vymezená podmnožina cloud computingu. 3.2 Trendy Největší vliv na celý IT průmysl v několika posledních letech má probíhající celosvětová finanční krize. Podle průzkumu renomované společnosti Gartner, kterého se účastnilo téměř 1600 CIO z celého světa, se firemní rozpočty IT oddělení vrací na hodnoty z roku 2005 [14]. Tato skutečnost by mohla nasazování SaaS ve firmách prospět, protože zvýšení produktivity a z toho plynoucí úspory v nákladech patří mezi nejčastěji jmenované výhody modelu. Nutnost IT oddělení hospodařit s omezenými zdroji (nižšími než v minulých letech) je možné prohlásit za jeden z nejvýznamnějších trendů pro toto období. Další vybrané SaaS trendy pro rok 2010 [15]: SaaS bude pokračovat v růstu, výrazný růst se dá předpokládat v segmentu jednotlivců. Ekosystém jednotlivých služeb/společností bude narůstat. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

6 David Chudán Potřeba integrace bude určovat směr standardů pro na službách založenou komunikaci a interakci. Kolaborace zákazníků bude více integrovaná a stane se kritickou součástí produktového managementu a business operací. Budou vzrůstat obezřetnost vůči požadavkům a odpovědnostem, které plynou ze zralých služeb Možný směr vývoje SaaS operační systém jako služba? Operační systém je základní software každého počítače. Online operační systém by se dal označit za vrchol SaaS evoluce dodávka fundamentálního software jako služby. Jak ukazuje srovnání v části 4.1, současné online kancelářské balíky dokážou konkurovat těm tradičním a existují více či méně funkční online verze téměř všech myslitelných typů software. Skutečně funkční online operační systém však zatím neexistuje. Přitom současné rozšířené operační systémy se pro webové prostředí příliš nehodí ty jsou navrženy a plně přizpůsobeny desktopovým aplikacím, které se do operačního systému instalují a interakce uživatele s internetem probíhá výhradně prostřednictvím různých instalovaných aplikací (webové prohlížeče, klienti instant messaging apod.). Nejnovější operační systémy, jako například Mac OS či Windows 7, obsahují miniaplikace (gadgets), které přinášejí uživateli online informace bez použití webového prohlížeče. Jedná se ale většinou o jednoduché aplikace, jako například zobrazování aktuálního měnového kurzu, počasí apod. Pokud do vyhledávače zadáme termín online operační systém, najdeme jich celou řadu. Ty však není možné považovat za operační systém v pravém slova smyslu, jelikož pro svůj běh vyžadují webový prohlížeč. Je tedy zřejmé, že pro jejich spuštění je nutné mít nainstalovaný operační systém s webovým prohlížečem. To pochopitelně postrádá logiku a tento software slouží spíše jako vzdálená plocha, na kterou je možné přistupovat z libovolného místa. S jedním z prvních pokusů o skutečný online operační systém přišla společnost Asus se svým produktem Asus Express Gate. Jedná se o operační systém založený na linuxové distribuci Splashtop integrovaný na flash paměti základní desky počítače [17]. Díky této integraci je zcela nezávislý na pevném disku počítače a pro svůj korektní běh vyžaduje pouze funkční připojení k internetu. Nabízí přitom webový prohlížeč, Skype, prohlížeč fotografií a IM klient. Pro start systému stačí 5 sekund. Dalším příkladem, kterému je v současné době věnována značná pozornost, je chystaný Google Chrome OS. Tento operační systém bude rovněž založen na linuxu a bude šířen plně pod licencí open source. Na trh by se měl dostat v druhé polovině roku Za revoluční je možné považovat fakt, že ač se bude systém do počítače klasickým způsobem instalovat, veškeré aplikace, dokumenty a nastavení se budou ukládat do online úložiště uživatel se tak bude moci ke svému systému přihlásit z libovolného připojeného počítače. 40 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

7 Analýza ASP trhu Predikovat trendy ve světě IT není jednoduché. I ti největší hráči, jako například samotný Google, s některými službami neuspěl neodhadl chování uživatelů 1. Nicméně v případě online operačních systémů se autor domnívá, že není důvod, proč by se neměly uchytit. Není možné předpokládat, že by v dohledné době vytlačili klasické operační systémy, nicméně jako jednoduchá alternativa pro nenáročné uživatele (stejně jako online kancelářské balíky) je jistě použitelná a zajímavá. 3.3 Kritika Panující všeobecné nadšení okolo modelu SaaS poněkud zchladily výsledky průzkumu společnosti Gartner z prosince roku Tento průzkum byl proveden mezi 333 podniky z Velké Británie a USA [18]. Z výsledků vyplynulo, že zkušenosti dotazovaných společností s SaaS nenaplnily očekávání. Dvě třetiny respondentů uvedlo, že během následujících dvou let hodlají pouze udržovat míru využívání SaaS, nikoliv zvyšovat. Na sedmistupňové škále, hodnotící spokojenost s SaaS, dosáhl průměrný výsledek 4,74. Mezi hlavními důvody brzdící další rozvoj SaaS byla překvapivě uváděna například cena služby, obtíže při integraci s aktuálně používanými aplikacemi a nedostatečné technologické řešení, což jsou faktory, které jsou nejčastěji uváděny jako největší přednosti SaaS. Jasná příčina těchto výsledků není zřejmá, nicméně zde budou pravděpodobně hrát roli specifické potřeby jednotlivých společností čím jsou potřeby méně standardní, tím je využití SaaS nákladnější a technologicky obtížnější. Velmi kritický pohled přináší Richard Stallman [19], který uvádí, že při využívání SaaS uživatel zcela ztrácí kontrolu nad svými daty. Při používání proprietárního software sice uživatel neví, jak přesně software s jeho daty zachází, nicméně data má pod kontrolou tím, že jsou uložena lokálně v jeho počítači. U SaaS uživatel navíc ani nemá vlastní data pod kontrolou, protože jsou prostřednictvím internetu odeslána na server provozovatele služby, zpracována a poslána zpět. SaaS zde přirovnává ke spyware s tím rozdílem, že spyware posílá data na server bez vědomí uživatele, zatímco u SaaS uživatel posílá data dobrovolně, jelikož se jedná o podstatu tohoto modelu. 4. ASP/SaaS trh, oblasti Podle zprávy Market Trends: Software as a Service, Worldwide, [20] společnosti Gartner, jednou z předních poradenských firem zaměřujících se na IT, dosahovaly celosvětové tržby za SaaS v roce miliard dolarů. Srovnání s rokem 2008 a rozložení tržeb do jednotlivých skupin nabízeného SW řešení přináší tabulka č. 1: 1 Přehled neúspěšných služeb je možné nalézt například zde: SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

8 David Chudán CCC (Content, Communication, Collaboration) Office Suites DCC (Digital Content Creation) CRM (Costumer Relationship Management) ERP (Enterprise Resource Planning) SCM (Supply Chain Management) Other SW application Total Tabulka 1 - trh SaaS v roce 2008/2009, zdroj (14) V této zprávě je rovněž uveden graf vývoje růstu trhu ASP spolu s predikcí růstu do roku 2013, která do tohoto roku předpokládá zdvojnásobení velikosti SaaS trhu (viz graf 1) mld $ Graf 1 - vývoj a predikce vývoje SaaS trhu, zdroj [20] Zajímavé je srovnání tržeb v letech 2008 a 2009 (viz tabulka 1). Ukazuje poměrně vyrovnaný růst v jednotlivých segmentech SaaS služeb, který se pohybuje v rozmezí 10 25%. Výjimkami jsou kancelářské balíky a digital content creation, kde je nárůst výrazně vyšší (obzvláště v případě kancelářských balíků). Proč právě tyto dvě oblasti? Digital content creation je tvorba různého multimediálního obsahu, jako například 3D modelování a animace, grafika, video, tvorba DVD či tvorba různých interaktivních prezentací/nástrojů. Nárůst v této oblasti je dle autora způsoben především již zmiňovanými úsporami v nákladech, jelikož tvorba multimediálního obsahu vyžaduje poměrně nákladné technologie (fotoaparáty, kamery, výkonné počítače) a velmi nákladný software. Vzhledem ke stále dostupnějšímu přístupu k vysokorychlostnímu (práce s grafikou a multimédii generuje značné datové objemy) internetu se tato oblast stává pro model SaaS velice lákavou. Grafická prezentace firmy je také vzhledem k obrovské konkurenci mezi IT firmami jedním ze způsobů, jak se odlišit a přilákat tak zákazníky. Kancelářské balíky (office suites), poskytované jako SaaS, jsou alternativou ke klasickým desktop variantám kancelářských balíku, kde dominuje komerční MS Office, následovaný open source balíkem Open Office. V online variantách patří mezi hlavní hráče Zoho Office Suite, Google Docs a Thinkfree. Největší počet aplikací nabízí 42 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

9 Analýza ASP trhu v současné době Zoho Office Suite, 10 základních aplikací, mezi které patři například textový editor, prezentační nástroj, či tabulkový procesor a 12 aplikací určených pro podniky. Základní aplikace jsou k dispozici zdarma, podnikové aplikace jsou bezplatně poskytnuty ve formě demoverzí, které většinou umožňují vyzkoušet funkcionalitu na omezeném množství dat. Dramatický nárůst tržeb je pravděpodobně také způsoben snahou o úsporu nákladů, podstatnou úlohu ale hraje fakt, že tyto online nástroje jsou neustále ve vývoji, průběžně jim je přidávaná nová funkcionalita a vylepšována stávající. Tudíž se stávají stále konkurenceschopnější desktopovým kancelářským balíkům. 4.1 Případová studie Srovnání MS Word 2007 a Google docs pro účely osobního použití nebo malé firmy Pro doložení tohoto tvrzení srovnejme funkcionalitu v současné době nejrozšířenějšího textového editoru 2 MS Office 2007 Word a textového editoru obsaženém v Google Docs. Nejprve se pokusme vymezit, k čemu využívá textový editor nenáročný uživatel, náročnější uživatel a malá firma. Z toho následně odvodíme potřebnou funkcionalitu pro tyto segmenty klientů. Nenáročného uživatele vymezme jako někoho, kdo textový pravidelně nevyužívá při své práci, ale čistě pro osobní účely například pro psaní dopisů, různých osobních poznámek a podobně. Takový uživatel potřebuje minimum funkcí. V podstatě si vystačí se základním formátováním textu, jako je změna velikosti písma, tučné písmo, kurzíva, různé fonty, dále se mu může hodit vkládání obrázků, tabulek, kontrola pravopisu a změna velikosti formátu (například pro tvorbu dopisových obálek). Mezi náročnější uživatele patří lidé, kteří využívají textové editory při své práci a také studenti, jejichž nároky na textový editor jsou díky dané struktuře a obsáhlosti různých seminárních prací mnohem větší. Tyto skupiny uživatelů navíc potřebuje záhlaví a zápatí, generování obsahu (a tudíž znalost práce se styly), poznámky pod čarou, komentáře a vysokoškolští studenti také práci s citacemi a bibliografií, případně rejstřík. U potřeb malé firmy jsou oproti osobnímu použití jen menší odlišnosti. Především firma bude pravděpodobně potřebovat jednotlivé dokumenty efektivně sdílet či posílat zákazníkům/partnerům a mít efektivní způsob verzování dokumentů. V případě tvorby různých nabídek využije možností pokročilého formátování (z důvodu vhodného rozvržení a grafické atraktivnosti), naopak s největší pravděpodobností nebude potřebovat generování obsahu či práci s bibliografií a citacemi. Srovnání funkcionality: 2 Dle SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

10 David Chudán Nenáročný uživatel MS Word 2007 Google Docs Základní formátování textu Vkládání obrázků (kromě z lokálního počítače také prostřednictvím URL) Vkládání tabulek Formát velikosti stránky (možnost nadefinování vlastního rozměru) (výběr z 11 předdefinovaných rozměrů) Tisk Náročný uživatel/student Záhlaví a zápatí Generování obsahu Poznámky pod čarou, komentáře Citace a bibliografie x Rejstřík x Malá firma Sdílení Verzování Klasické soubory, mnoho různých řešení x (ručně, pomocí názvů souboru) Online, možnost přiřazení přístupových práv k dokumentu Revision history, veškeré změny v dokumentu jsou ukládány Současná práce více uživatelů x Pokročilé formátování Omezené možnosti Cena Od 1499Kč zdarma Tabulka 2 - srovnání funcionality MS Word 2007 a Google Docs Z tohoto srovnání funkcionality je patrné, že nenáročnému uživateli dokáže SaaS Google Docs nabídnout to samé, co kancelářský balík MS Office. Náročnějšímu uživateli / studentovi by některé pokročilé funkce využitelné především v různých seminárních pracích chyběli. Naopak pro menší firmu se jeví využití Google Docs díky svým velmi jednoduchým a efektivním možnostem sdílení, verzování a současné práci více uživatelů jako výhodnější. 4.2 SaaS firmy, celosvětově Společnosti poskytující ASP můžeme rozlišit do dvou základních skupin zda se jedná o jejich hlavní předmět činnosti, či zda je hlavní předmět činnosti soustředěn jinak a této oblasti se věnují pouze okrajově. V tomto výčtu společností nelze vynechat největší IT společnosti světa, jako je IBM, Microsoft, Oracle, SAP a Google, které, ač tržby z SaaS tvoří pouhá procenta jejich celkových tržeb, jsou důležitými hráči na trhu. 44 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

11 Analýza ASP trhu Název firmy Tržby 3 (mld. USD) Tržby za SW 4 (mld. USD) Poskytované aplikační služby IBM 103,63 22,1 Konzulting a znalosti (SaasComunity, Virtual Innovation Center), middleware, hardware, hostování SaaS služeb Microsoft 61,9 49,45 MS SaaS platform, Exchange online, SharePoint online, Docs, další online služby Oracle 22,1 17,56 SaaS platforma (obsahuje např. databázi, content management, enterprise management, BI, SOA balíček...) Google 21,8 0,33 Google apps (Gmail for businesses, Google Docs, Google Groups, Google Sites) SAP 16,11 11,6 Business ByDesign, CRM (Sales automation, Marketing, Service), BusinessObject Tabulka 3 - největší SW společnosti světa dle tržeb (zdroj: edition-2009) Následující firmy (viz tabulka 4) se již plně specializují na SaaS. Firmy jsou vybrány na základě velikosti, zaměření na software, a subjektivního zhodnocení zajímavosti ze zdrojů [21], [22], [23]. 3 Za rok Společnosti neuvádějí, jaké procento tržeb ze SW připadá na SaaS. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

12 David Chudán Název firmy Tržby 5 Tržby Tržby Zaměření SalesForce.com , CRM, content management, automatizace prodeje Netsuite 108,5 152,5 166,5 Komplexní, webově založený ERP pro menší až střední podniky GFI Software ová řešení pro malé a střední firmy Younicycle Webové řešení databázového SW, hostování aplikací, online tvorba obsahu Apps4Rent LLC Hostování aplikací (Exchange 2007, MS SharePoint), e- commerce Rackspace Především hosting, cloud computing, herní servery... SuccessFactors 63, Human resources software (performance and talent management) StormOnDemand Hosting, cloud computing, antivirové služby, hostování databází... Tabulka 4 - vybrané SaaS firmy a jejich vývoj tržeb 4.3 Firmy nabízející ASP/SaaS v České republice Následující tabulka obsahuje 20 největších ICT společností v České republice (dle obratu) za rok 2009 [24]. Z těchto dvaceti společností je pouze 5 z nich zahraničními pobočkami mateřských firem, ostatní mají českého vlastníka, případně podíl zahraničního kapitálu. V tabulce je rovněž vyznačeno, které z těchto společností jsou poskytovatelé služeb (ASP/SaaS). 5 Všechny údaje o tržbách jsou získány ze zdroje 46 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

13 Analýza ASP trhu Tabulka 5 - TOP 20 IT společností, rok 2009, zdroj: (21) Název firmy Obrat 6 Zaměření ASP/SaaS (mil. Kč) ed Systems Czech, a.s Výrobce hardware x AT Computers, a.s Výrobce HW komponent, provozní služby, školení Tech Data Distribution, 6059,5 Poradenství, s.r.o. školení Hewlett-Packard, s.r.o. 5971,8 Široké portfolio služeb, od výroby HW a SW, přes outsourcing, SaaS, až po školení SWS, a.s. 4805,4 Distributor HW, SW Alza.cz, a.s e-shop, HW a SW, servis T-systems Czech Republic, a.s Poskytovatel množství služeb, systémový integrátor IaaS, vývoj a správa e-shopu HP SaaS, komplexní vývoj a provoz software as as service SAP ČR, s.r.o. 2405,5 Podnikový SW x AutoCont, CZ, a.s Dealer HW, SW, x prodej koncovým zákazníkům, další služby Telefónica O2 CzechRepublic, a.s Mobilní operátor, celá řada navazujících služeb a řešení x x IaaS IaaS telekomunikační sítě, hardware DNS, a.s Poradenství, školení x 100Mega Distribution, 1800 Výrobce počítačových x s.r.o. sestav, dis- tributor HW ČD-Telematika, a.s. 1754,6 Podnikový SW, IaaS 6 Údaje jsou za rok SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

14 David Chudán Název firmy Obrat 6 Zaměření ASP/SaaS (mil. Kč) SW na zakázku, infrastruktura pro telekomunikace, široké portfolio dalších služeb ICZ, a.s. 1530,8 Výrobce SW, programování na za- kázku, široké portfolio dalších služeb Avnet, s.r.o Distributor podnikových x počítačo- vých produktů Impromat, s.r.o Tisková a kopírovací x technika, sys- témová řešení kancelářského tisku AVG Technologies CZ, 1390 Výrobce antivirového x s.r.o. SW Agora DTM, a.s. 1331,4 Distributor mobilních x telefonů Asbis CZ, s.r.o. 1323,1 Distributor HW x Unicorn, a.s Komplexní služby v oblasti IS/IT Unicorn Enterprice System Většina z těchto sedmi společností, které dle žebříčku TOP 100 ICT firem nabízí ASP (SaaS), se touto oblastí zabývá spíše okrajově. Pouze dvě společnosti jsou výrazně orientované na služby a těmi je T-systems a Unicorn. T-systems je značkou skupiny Deutsche Telekom, která se zaměřuje především na firemní klientelu a poskytuje integrované ICT služby z jednoho zdroje. Společnost nabízí k pronajmutí software, hardware, výpočetní služby či kapacity datových úložišť. Unicorn je skupina tří společností Unicorn Systems, Unicorn Universe a Unicorn College. SaaS se zabývá část Universe, která zajišťuje vývoj a správu platformy Unicorn Enterprice System pro implementaci podnikových a osobních informačních systémů. Co se týká používání SaaS v českém prostředí, nějakou formu tohoto modelu prořízení a využívání sofwarových aplikací využívá necelá pětina organizací, což nepředstavuje oproti minulým obdobím žádný pozorovatelný nárůst. Mezi odvětvím, které SaaS využívá, dominuje finanční sektor a dále subjekty, které věnují na rozvoj informačního systému částku překračující 50 mil Kč. Konkrétní výsledky studie, provedené společností Markent pro časopis Computerworld [25], shrnuje graf 2: 48 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

15 Analýza ASP trhu Graf 2 - Výsledky průzkumu využívání SaaS mezi českými firmami, zdroj dat [25] Identifikovat české firmy, které poskytují SaaS je problematické, protože dle autorovy rešerše neexistuje jejich ucelený přehled. Je k dispozici několik studií z českého prostředí, věnované tomuto tématu. Jeden z mála průzkumů českého trhu ERP provedl prof. Baslem, KIT, VŠE Praha. Výsledky tohoto průzkumu mimo jiné ukázaly, že penetrace ASP 7 na trhu ERP je na velmi nízké úrovni, firmy považují ASP za pouze doplňkovou činnost. Dalším zajímavým zjištěným faktem je to, že ASP nabízejí pouze malé a střední firmy, přičemž zkušenosti s implementací nabízeného řešení má pouze 2/3 z těchto firem. Podstatný je také závěr, že se počet firem, nabízejících ASP v letech v podstatě nezměnil. Hlavním důvodem (dle [25]) této nepříznivé situace je v českém, poněkud konzervativním prostředí, především nedůvěra ve zcela nový model distribuce, který vyžaduje značené změn ve struktuře firmy. Základní přehled o firmách, nabízejících SaaS/ASP tedy bude učiněn pomocí vhodně zvoleného dotazu 8 ve standardních webových vyhledávačích (Seznam, Google). Pomocí tohoto způsobu byly identifikovány následující firmy: 7 Vzhledem k tomu, že se v této studii hovoří o ASP, nikoliv o SaaS, autor v této části zůstane u tohoto pojmu. 8 Dotaz byl formulován postupně, přes jednotlivé pojmy (SaaS, software jako služba, ASP) až po komplexnější dotazy typu SaaS OR software jako služba AND firma OR společnost. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

16 David Chudán Název firmy Auriga Systems, s.r.o. AEC Gesto Communications Asseco Solutions Idealine Solutions s.r.o. HAVIT, s.r.o. IPEX, a.s. Vema, a.s. REKONIX, spol. s.r.o. Produkt Auriga SaaS koncept pro bezpečnou kancelář; ochrana ů, nepřetržitý monitoring firemní IT infrastruktury Net Gateway-as-a-Service kompletní řešení ochrany elektronické pošty Partner společnosti Microsoft při poskytování řešení Central Europe On-Demand, které nabízí hostovaný , automatické zálohování, nástroje pro spolupráci a sjednocenou komunikaci. SaaS Helios Red ekonomický a účetní software, určený pro malé a střední podniky Partner společnosti Zoho, poskytování videokonferencí a telekonferencí formou SaaS (např. systémy ONIF, Adobe Acrobat Connect Pro, Microsoft Office Live Meeting) HAVIT Goran podnikový informační systém se zaměřením na projektové řízení ISP, telefonní ústředna formou SaaS Všechny nabízené služby je možné využívat vzdáleně přes internet jako služba ASP. Pronájem systému rezervace technického zařízení přes web, prodejní katalog, integrace na podnikový informační systém Tabulka 6 - vybrané české společnosti nabízející SaaS/ASP Z tohoto krátkého přehledu je zřejmé, že většina českých firem se soustředí spíše na poskytování infrastrukturních služeb než na samotný software. Komplexní řešení formou SaaS nabízejí pouze společnosti Asseco Solutions a HAVIT, s.r.o. Toto zjištění koresponduje s výsledky předchozích studií. I samotný fakt, jak malé množství ASP/SaaS firem je možné najít pomocí dvou nejoblíbenějších vyhledávačů, naznačuje, že firmy se touto oblastí stále příliš nezajímají a pokud ano, není to pro ně prioritní oblast, aby se více soustředili na nasazení SEO. Příčiny tohoto faktu spočívají ve stálé nedůvěře a nezájmu českých firem o SaaS, který vyplývá z výsledků průzkumu využívání SaaS mezi českými firmami (viz graf 2), kdy pouze jedna pětina dotazovaných plánuje SaaS využít v blízké či vzdálenější budoucnosti. To je pro potenciální české SaaS poskytovatele jistě demotivující a do doby, než české firmy objeví potenciál SaaS, nelze předpokládat výrazné zlepšení situace. 4.4 Vliv ekonomické krize Současná ekonomická krize trvá již tři roky a má několik fází. Prvotní příčinou byla americká hypoteční krize v roce 2007, která byla zapříčiněna neřízeným poskytováním hypoték libovolné klientele, která nebyla následně schopna dostát svým finančním závazkům. Tato krize, posilněna faktorem nejvyššími ceny ropy v její historii, postupně přerostla v celosvětovou finanční krizi. Ta způsobila pád akciových trhů po celém světě a kolaps několika finančních institucí celosvětového významu (například 50 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

17 Analýza ASP trhu investiční banka Lehman Brothers). To následně způsobilo přinejmenším výrazné zpomalení růstu většiny světových ekonomik. Druhá fáze krize vyvstala na přelomu roku 2009/2010 kvůli mimořádně špatné situaci veřejných financí Řecka, kdy se ukázalo, že byly falšovány některé klíčové ukazatele a řecká ekonomika je na tom výrazně hůře, než jak se prezentovala. To zapříčinilo výrazné oslabování eura vůči dolaru a další velkou nejistotu na akciových trzích. Středoevropský region je touto krizí zasažen ještě výrazněji kvůli neutěšené situaci v Maďarsku, které se rovněž potýká s velmi vysokým státním dluhem. Dopady krize na vývoj HDP ve vybrané evropských ekonomikách ukazuje následující graf: Graf 3 - vývoj HDP vybraných evropských ekonomik v době krize, zdroj: Eurostat Pokles HDP má pochopitelně negativní důsledky na veškerý průmysl, ICT nevyjímaje. ICT průmysl je zasažen především v oblasti hardware. Je pravděpodobné, že v rámci úspor jak jednotlivci, tak společnosti v důsledku krize odkládají nákupy nového hardware či upgrade stávajícího. Tento trend je možné ilustrovat na příkladu tržeb světové jedničky v produkci procesorů, společnosti Intel, které v posledním kvartálu roku 2008 klesly tržby oproti předchozímu roku téměř o 20% [28]. Oproti tomu společnosti, jejichž předmětem činnosti je software nebo služby i přes krizi dosáhly mírného růstu tržeb. Podle společnosti Forrester dosahoval celkový objem tržeb za IT zboží a služby $1,66 trilionu dolarů. Zatímco v roce 2008 byl celosvětový růst osmiprocentní, v roce 2009 šlo o tříprocentní pokles. Dle této společnosti budou celkové tržby za rok 2010 již v pozitivních číslech. Jedním z faktorů, které brzdí krizi v ICT, je outsourcing IT, který je často smluvně vázán na dlouhá období. Přes negativní dopady je však krize pro IT také příležitostí, díky které by mohlo v jednotlivých podnicích dojít k zefektivnění procesů a tudíž k úsporám na celkových výdajích. V této souvislosti společnost 3Com uveřejnila IT trendy, které se dají v době ekonomické krize předpokládat [29]: Maximální přínosy vynaložených investic Poptávka po službách video-on-demand a audio-on-demand Místo investic do vlastní IT infrastruktury přechod na model služeb. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

18 David Chudán Pokud se zaměříme přímo na oblast SaaS, z několika údajů tržeb vybraných společností (viz tabulka 4) můžeme konstatovat, že se jedná o tak nové a dynamické odvětví, že bylo ekonomickou krizí zasaženo s velmi malou razancí. Krize se projevila pouze poklesem růstu tržeb, který se mezi lety 2007 a 2008 u vybraných amerických společností pohyboval kolem 100%, zatímco mezi lety 2008 a 2009, tedy v době plného působení ekonomické krize, se růst v průměru pohyboval kolem 20% Vliv krize na české společnosti V kapitole 5.2 bylo představeno 20 největší IT společností České republiky a vybrané společnosti, zabývající se SaaS. Jaké dopady má probíhající krize na jejich hospodářské výsledky? Výsledky hospodaření v letech , u některých firem také za rok 2009, ukazuje tabulka 7: změna ed Systems Czech, a.s ,3% AT Computers, a.s ,6% Tech Data Distribution, s.r.o. 6382,7 6059,5 - -5,1% Hewlett-Packard, s.r.o ,8 - -2,4% SWS, a.s. 4673,7 4805, ,8% Alza.cz, a.s % T-systems Czech Republic, a.s % SAP ČR, s.r.o. 2689,5 2405, ,6% AutoCont, CZ, a.s ,8% Telefónica O2 CzechRepublic, a.s ,9% DNS, a.s Mega Distribution, s.r.o % ČD-Telematika, a.s. 1475,6 1754, ,9% ICZ, a.s. 1434,8 1530,8-6,7% Avnet, s.r.o. 1879, ,7% Impromat, s.r.o ,2% AVG Technologies CZ, s.r.o ,2% Agora DTM, a.s. 1309,6 1331,4-1,7% Asbis CZ, s.r.o. 1075,8 1323,1-23% Unicorn, a.s ,9% Tabulka 7 - Dopady hospodářské krize na vybrané české ICT společnosti 52 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

19 Analýza ASP trhu Výsledky hospodaření největších dvaceti společností na českém trhu v letech neukazují žádný významný trend poklesu tržeb. Některým firmám se dařilo více, některým méně. Ani s ohledem na odvětví není možné činit jakékoliv závěry, protože poklesu tržeb mezi jednotlivými roky dosahují jak firmy zabývající se HW trhem, tak firmy zaměřené na IT služby. Zdá se tedy, že český trh je krizí zasažen méně než vyspělejší trhy západní Evropy a Spojených států, díky kterým došlo v roce 2009 k celosvětovému poklesu trhu IT. Tuto situaci je možné vysvětlit několika faktory. Především krize ve Spojených Státech se projevila jako první, již v letech , proto se významně projevila ve výsledcích hospodaření již v roce Česká republika a celá Evropa se do krize dostala s jistým zpožděním, proto není její negativní vliv na výsledcích za rok 2008 příliš patrný. Dalším faktorem je to, že celý český IT průmysl stále ještě nedosahuje úrovně těch nejvyspělejších zemí. Společnosti jsou v konkurenčním boji na volném evropském trhu nuceny stále investovat, aby nebyly v konkurenční nevýhodě. Je však třeba brát na zřetel, že tyto závěry jsou činěny z tržeb 20 největších IT společností. Tyto firmy jsou na trhu zaběhnuté a je možné, že zvýšení jejich tržeb naopak snížilo tržby menším společnostem, které se v současné, nejisté situaci, zdají zákazníkům méně důvěryhodné. 5. Závěr Tato práce měla dva cíle. Jedním bylo analyzovat dopady ekonomické krize na odvětví ICT s důrazem na ASP/SaaS a určit možné výhledy budoucího vývoje. Druhým cílem bylo seznámit jednotlivce a malé firmy s problematikou ASP/SaaS a přesvědčit je, že tento model je již možné považovat za funkční alternativu k některým typům desktopového software. Část věnovaná dopadům ekonomické krize ukázala, že hlavní dopad krize spočívá na primární sektor ICT trhu, tedy výrobu hardware. Oblast služeb, konkrétně SaaS, byla zasažena pouze snížením meziročního růstu tržeb, nikoliv meziročním poklesem tržeb. U českého ICT průmyslu zatím není možné pozorovat žádný významný trend poklesu tržeb a to ani na jeho celkové úrovni. Dá se předpokládat jistá prodleva mezi začátkem krize a jejími dopady na jednotlivé firmy. Z tohoto důvodu by bylo vhodné dopady analyzovat s delším časovým odstupem, například s výsledky hospodaření za rok Jako příklad možného budoucího vývoje byla uvedena oblast online operačních systémů. Část věnovaná problematice pojmů přináší mírně odlišné pojetí a souvislosti, než co je obvykle uváděno v literatuře. Především nepovažuje SaaS za nástupce ASP. ASP považuje za mnohem širší termín, který v sobě zahrnuje veškeré služby, k nimž se využívá síťová infrastruktura a které jsou poskytovány na základě smlouvy či odsouhlasení licenčních podmínek. Cloud computing je potom nástupce ASP a jeho podmnožinou je SaaS. Zaměření na jednotlivce a malé firmy je patrné z případové studie, která srovnává funkcionalitu jednoho z nejpoužívanějších SW nástrojů textový editor v desktopové formě (MS Word) s SaaS formou (Google Docs). Výsledky tohoto srovnání funkcionality ukazují, že online kancelářský software je pro účely těchto skupin uživatelů plně konkurenceschopný desktopovému. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

20 David Chudán 6. Terminologický slovník BI (Business Intelligence) sada procesů, aplikací a technologií, jejímž cílem je účinně a účelně podporovat rozhodovací procesy ve firmě. Podporují analytické a plánovací činnosti podniků a organizací a jsou postaveny např. na OLAP technologiích a jejich modifikacích. CIO (Chief Information Officer) je pozice, která bývá svěřena těm nejzkušenějším informatikům a odpovědnost této pozice spočívá v tom, že cíle IT jsou v souladu s celopodnikovými cíli. CRM (Customer Relationship Management) řízení vztahů se zákazníky zahrnuje pracovníky, podnikové procesy a technologii IC/ICT s cílem maximalizovat loajalitu zákazníků. ERP (Enterprice Resource Planning) řízení podnikových zdrojů typ aplikace, resp. aplikačního software, který umožňuje řízení a koordinaci všech disponibilních podnikových zdrojů a aktivit s cílem zajištění potřeb trhu i vlastního podniku. Hosting pronájem prostoru pro webové stránky (či obecněji pro celou škálu služeb) na serveru třetí strany. HRMS (Human Resources Management Software) SW nástroje určené pro správu lidských zdrojů a management lidských zdrojů. IM klient klient (aplikace) pro instant messaging, službu, která umožňuje komunikaci s ostatními uživateli v reálném čase. Middleware SW zajišťující transparentnost umístění distribuovaných programových prostředků, pomocí něj lze pracovat s distribuovanými zdroji, jako kdyby byly lokální. Office suites kancelářské balíky je balík několika programů, distribuovaných společně, které slouží potřebám znalostního pracovníka. Tvoří jádro osobní informatiky. Programy tvořící součást balíky mají obvykle jednotné uživatelské rozhraní a jsou vzájemně velmi úzce propojeny. SCM (Supply Chain Management) řízení dodavatelských řetězců řízení všech procesů v rámci dodavatelského řetězce. SOA (Service Oriented Architecture) architektura IS/ICT orientovaná na služby. SEO (Search engine optimalization) metodika vytváření a upracování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích, přičemž cílem je dosáhnout ve výsledcích vyhledávání (pro konkrétní klíčová slova) co nejvyšší pozice. Spyware program, který přes internet odesílá data svému tvůrci a to bez vědomí uživatele. 7. Literatura [1] PAVELKA, J., VOŘÍŠEK, J. a VÍT, M. Aplikační služby IS/ICT formou ASP - Proč a jak pronajímat informatické služby. Praha : Grada Publishing, ISBN [2] SERVU M. A., SHERER S. A., SIPIOR J. C. When do you ASP.The Software Life Cycle Control Model. Information System Frontiers 5:2, [3] Wikipedia: Application service provider. [Online] 1. březen [citace: 5. červen 2010.]. Dostupný z WWW: 54 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

Přínosy a omezení Cloud Computingu

Přínosy a omezení Cloud Computingu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika Přínosy a omezení Cloud Computingu BAKALÁŘSKÁ

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

ASP: mnoho přínosů lze dosáhnout i bez něj, ale v některých oblastech je velmi vhodné

ASP: mnoho přínosů lze dosáhnout i bez něj, ale v některých oblastech je velmi vhodné ASP: mnoho přínosů lze dosáhnout i bez něj, ale v některých oblastech je velmi vhodné Jan Smolík Katedra informačních technologií Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze W. Churchilla

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU Vychází 19. března 2009, ročník XV, cena ČR: 79 Kč, SR: 4,32 3 2010 CLOUD VEŘEJNÝ, PRIVÁTNÍ, NEBO HYBRIDNÍ CLOUD? COMPUTING KERIO CONNECT POVEDENÝ MAIL SERVER POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy Software na úřadech a jeho otevřené alternativy Kolektiv autorů Editoři Odborná korektura Jazyková korektura Sazba Vojtěch Trefný, Irena Šafářová Lukáš

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace.

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace. Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace Michal Martoch V Novém Jičíně 10. 5. 2012 Předmluva Žijeme v zajímavé době. Na jednu

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Boxes and Their Influence on Accounting Unicorn College 2011 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu Linksys se vrací na podnikovou scénu Společnost Belkin dokončila akvizici divize Linksys od firmy Cisco... Více na straně 6 15 17 October 2014 PRAGUE, CZECH REPUBLIC www.natoexhibition.org Zpětný rabat

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI CIO. a podpora byznysu. s případovými studiemi CIO v ČR a SR. Jan Dohnal, Oldřich Příklenk

MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI CIO. a podpora byznysu. s případovými studiemi CIO v ČR a SR. Jan Dohnal, Oldřich Příklenk MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI CIO a podpora byznysu s případovými studiemi CIO v ČR a SR Jan Dohnal, Oldřich Příklenk Jan Dohnal, Oldřich Příklenk CIO a podpora byznysu s případovými studiemi CIO

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kristýna

Více

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Toman Petr, Kousalová Lucie Abstrakt Článek je zaměřen na státní podporu venture kapitálu v České

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Budoucnost distribučních kanálů v České republice a na Slovensku

Budoucnost distribučních kanálů v České republice a na Slovensku Bankovní studie Budoucnost distribučních kanálů v České republice a na Slovensku Trendy a nové vize Březen 2012 1 Obsah Úvod... 3 Hlavní zjištění... 5 Východiska.... 7 Distribuční kanály v bankách... 9

Více