Analýza ASP trhu. 1. Úvod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza ASP trhu. 1. Úvod"

Transkript

1 Analýza ASP trhu David Chudán Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačního a znalostního inženýrství nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Abstrakt: Tato přehledová práce se zabývá trhem ICT se zaměřením na oblast poskytování aplikačních služeb. Ve vzájemných souvislostech vymezuje termíny ASP, cloud computing a SaaS a rozebírá jeden možný směr vývoje, kterým se může tato oblast ubírat. Dále analyzuje statistiky SaaS trhu, identifikuje významné firmy v této oblasti jak na světové, tak domácí úrovni. Dále se věnuje dopadům hospodářské krize na odvětví ICT a na výsledky hospodaření jednotlivých společností. Klíčová slova: ASP, cloud computing, SaaS, trh ASP/SaaS, ekonomická krize, TOP ICT společnosti, hospodářské výsledky Abstract: This paper brings overview over the ASP/SaaS terms with it consequences and overview over the ICT industry with focus on the IT services part, especially on concepts of application service providing and software-as-a-service. Besides the global point of view it examines local Czech environment tries to identify the leading ASP/SaaS companies. For the identification it is used publically available list of TOP Czech ICT companies of the year 2008, professional information sources and standard way of retrieving information from the internet via search engines. The last part of the paper examines the impact of financial crisis on the companies financial results. The conclusion is that in spite of the fact that worldwide ICT industry declined by 3% in 2009, there is no remarkable trend of the TOP ICT companies profits fall. It is caused by the time delay between direct impact of the crisis on the companies and also by the insufficient data for the fiscal year For the better understanding of the crisis impact analysis should be done with the complete financial results of the year 2009 and Úvod Cílem této práce zmapovat český ICT trh se zaměřením na oblast ASP v dobách ekonomické krize analyzovat dopady krize na odvětví ICT/ASP a určit možné výhledy budoucího vývoje. Práce je zaměřena především na potenciální české zákazníky ASP na jednotlivce a malé firmy. Tyto subjekty si klade za cíl seznámit s klíčovými pojmy v této oblasti a přesvědčit je, že i přes některé problémy a kritiku je model ASP/SaaS v některých oblastech použitelnou alternativou ke klasickému software. Kapitoly 2 a 3 vymezují termíny ASP, cloud computing a SaaS v jejich vzájemných souvislostech, dále se zabývá aktuálními trendy pro tuto oblast. Stěžejní kapitola 4 nejprve trh ASP/SaaS rozděluje do několika skupin a na případové studii ukazuje, že textový editor formou SaaS je konkurenceschopný nejpoužívanějšímu textovému editoru MS Word. Následně přináší stručný pohled na největší světové hráče ASP/SaaS trhu. Dále identifikuje 20 největších českých ICT firem a rozebírá jejich portfolio, zda se zabývají problematikou ASP/SaaS. Následuje přehled SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

2 David Chudán vybraných firem, které se primárně zabývají poskytování aplikačních služeb. Poslední kapitola na základě hospodářských výsledků jednotlivých firem analyzuje dopady celosvětové krize na celé odvětví ICT a stručně také na oblast ASP. 2. ASP Před vlastní analýzou ASP trhu je nejprve nutné tento termín vymezit a dát do širších souvislostí. Jako mnoho pojmů v oblasti ICT, i ASP, tedy Application Service Providing, se potýká s množstvím různých definic. To souvisí s problémem, že v době největší slávy tohoto pojmu, na přelomu tisíciletí, kdy došlo k splasknutí internetové bubliny, byly tímto pojmem zaštiťovány nejrůznější, často i pochybné, služby. V této práci bude uvedena pouze jedna definice, formulovaná Českou společností pro systémovou integraci: Specializovaná firma (Application Service Provider) na vlastní nebo pronajaté informační a komunikační technologii provozuje služby, které nabízí k použití externím zákazníkům. Zákazník je k aplikaci obvykle připojen přes Internet. Služby v sobě integrují software, hardware, síťové technologie a vhodné konzultační služby do jednoho balíku. K jejich využití je z technologického hlediska obvykle potřeba pouze připojení k Internetu a WWW prohlížeč na osobních počítačích uživatelů zákazníka. ASP poskytují své aplikace velkým i malým podnikům i spotřebitelům. Další definice je možné nalézt například v [1], [2], či [3]. V případě obtížnosti definice pojmu pomocí jasné definice se často uvádí výčet charakteristik, které musejí být splněny, aby bylo možné konkrétní subjekty pod tento pojem zahrnout. Tento přístup můžeme u pojmu ASP také identifikovat. Takové charakteristiky zavedla například společnost IDC [1]: 1. Zaměření na aplikaci 2. Předmětem prodeje je přístup k aplikaci 3. Centrální správa 4. Model 1:N 5. Dodání služby na základě smlouvy Mezi nejčastěji v literatuře uváděné výhody ASP [1]: Technologické úspory Zvýšení produktivity Zlepšení procesů ve firmě Mezi další výhody můžeme zařadit například [3]: Rychlé nasazení Předvídatelné náklady Garantovaná úroveň služeb s ohledem na dostupnost, spolehlivost, škálovatelnost a bezpečnost. Jednoduchá možnost upgradu Mezi nevýhody naopak: Zákazník přijímá hotové řešení Zákazník se musí spoléhat na poskytovateli služby a stává se na něm závislý. Integrace ostatních klientových aplikací může být problematická. 36 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

3 Analýza ASP trhu V publikaci [1] je zmiňována závislost na internetovém připojení. Během šesti let (2004 je rok publikování zdroje [1]) však došlo v tomto odvětví k výraznému zlepšení situace, proto se autor domnívá, že tento faktor již mezi nevýhodu ani bariéru nemůže být zahrnut. Zatím v práci nepadl jediný konkrétní příklad, co se pod ASP řadí. Vyjdeme-li z nejčastěji uváděných definic a charakteristik, můžeme pod ASP zahrnout veškeré služby poskytované výhradně přes internet (či jinou síť). Za klíčovou charakteristiku, která zúží vágní termín veškeré služby, autor považuje dodání na základě smlouvy a to ať formou klasické smlouvy, nebo formou odsouhlasení licenčních podmínek. Pod ASP tedy kromě placených služeb patří také služby zdarma, jako je například e- mailová schránka a všechny možné služby, ke kterým se uživatel přihlašuje pod svým uživatelským jménem (a tudíž se registroval a v naprosté většině případů musel schválit licenční podmínky). Existuje celá řada způsobů, jak rozdělit ASP do různých kategorií. Například je možné dělit poskytované služby do skupin podle jejich zákazníků [3], [4]: Služby po potřeby jednotlivců (například , Facebook, internetové mapy) Provozní služby, jednotlivé aplikace pro podniky (například zpracování plateb kreditní kartou) Vertikální trh, je nabízeno řešení pro konkrétní typ organizací (například informační systém pro vysoké školy) Poskytovatelé komplexního IT řešení pro velké firmy Další možné členění, tentokráte dle subjektů, které služby nabízejí, přináší [1]: dodavatelé softwaru poskytovatelé infrastrukturních služeb poskytovatelé síťových služeb dodavatelé hardwaru poskytovatelé aplikačních služeb systémový integrátor konzultanti Z předcházejícího výčtu je zřejmé, že uvedené subjekty mají daleko širší záběr, než je poskytování služeb, ke kterým se zákazník připojuje prostřednictvím internetu či jiných sítí. Obsahuje rovněž subjekty, které nabízejí vlastní infrastrukturu, tedy technickou realizaci připojení se k internetu či k jiné síti. Do této kategorie patří především poskytovatelé připojení k internetu (ISP, Internet Service Providers). Pokud připojení k internetu jako poskytovanou službu konfrontujeme s charakteristikami IDC, je zřejmé, že i tato oblast bez výhrad do ASP patří. Z toho plyne, že pojem ASP je ve skutečnosti širší, než jak bývá nejčastěji definován. 3. Cloud computing Cloud computing je termín, který společnost Gartner usadila na vrchol takzvané Hype křivky (vydané v roce 2009), do sekce Peak of Inflated Expectations [5]. Tato křivka hodnotí vyspělost IT technologií a jejich připravenost na reálné nasazení. Peak of inflated expectations trefně okomentoval Jiří Kodera na svém blogu [6], kde uvádí že SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

4 David Chudán se o tomto termínu více mluví, než je jeho rozšíření a využití, a že se firmy teprve učí, jak jej správně využívat. Obrázek 1 - hype křivka společnosti Gartner, zdroj: Pojem cloud computing se opět potýká s problémem svého vymezení. Podle [7] se tímto termínem souhrnně označují technologie a postupy používané v datových centrech a firmách pro zajištění snadné škálovatelnosti aplikací dodávaných přes Internet. Univerzálněji cloud computing znamená poskytování IT služeb koncovým zákazníkům přes Internet, kteří k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče. Onou službou může být [8]: Infrastruktura (IaaS - Infrastructure as a Service) Model IaaS je úzce spjatý s outsourcingem. Jedná se o poskytnutí IT infrastruktury přesně podle potřeby zákazníka. Zákazník tedy nemusí kupovat žádný hardware, který by mohl být výkonově nadhodnocený nebo naopak podhodnocený, ale využívá právě tolik výpočetního výkonu, kolik potřebuje. Platforma (PaaS Platform as a Service) Model PaaS nabízí kompletní infrastrukturu pro provozování internetových aplikací a zároveň webové prostředí dostupné přes webový prohlížeč. Software (SaaS Software as a Service) 38 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

5 Analýza ASP trhu 3.1 SaaS U definování SaaS se naprostá většina zdrojů (například [9], [10], [11]) se shodne na základní tezi, která spočívá v tom, že SaaS je metoda poskytování software koncovým uživatelům prostřednictvím internetu. Tato základní teze je v souladu s definicí ASP v předcházející kapitole. Tento termín však někteří autoři zcela ztotožňují s ASP [9], jiní naopak uvádějí, že se jedná spíše o další evoluční stupeň. Například [12] uvádí následující rozdíly: ASP je vývojovým předchůdcem SaaS Některé aplikace pro ASP nebyly vyvíjeny pro prostředí internetu, zatímco v modelu SaaS jsou všechny aplikace primárně vyvíjeny pro prostředí internetu. Aplikace poskytované formou SaaS jsou univerzálnější, protože jsou vyvíjeny pro větší množství zákazníků. Poskytovatel tak více využívá úspor z rozsahu než v modelu ASP. Dalším zajímavým pohledem na tento termín je prostřednictvím historických souvislostí. V důsledku krize internetových společností kolem roku 2000 (tzv. splasknutí internetové bubliny) došlo ke krachům mnoha společností, pyšnících se titulem application service provider. Díky tomu začal být termín ASP příliš spojován s těmito problémy internetových firem a přeživší se tak od něj distancovali. Bylo však třeba přijít s novým pojmem, který by zaštiťoval všechny jejich aktivity. Tím se stál právě Software as a Service. Podobná diskuze ohledně terminologie panovala před několika lety ohledně termínů web vs. web 2.0. Taktéž se ozývalo mnoho hlasů, že web 2.0 je pouze marketingový pojem, který má uživatele navnadit. Nicméně postupem doby se tento termín ujal a dnes je všeobecně přijímán. Jak již autor naznačil v kapitole 2, na ASP je možné pohlížet z širší perspektivy, než jak to činí někteří autoři pomocí definic. Pokud přijmeme tuto tezi, za nástupce ASP (v evolučním slova smyslu, přebírá některé charakteristiky, má však vlastní přidanou hodnotu) je možné považovat spíše cloud computing než SaaS. SaaS je přitom relativně přesně vymezená podmnožina cloud computingu. 3.2 Trendy Největší vliv na celý IT průmysl v několika posledních letech má probíhající celosvětová finanční krize. Podle průzkumu renomované společnosti Gartner, kterého se účastnilo téměř 1600 CIO z celého světa, se firemní rozpočty IT oddělení vrací na hodnoty z roku 2005 [14]. Tato skutečnost by mohla nasazování SaaS ve firmách prospět, protože zvýšení produktivity a z toho plynoucí úspory v nákladech patří mezi nejčastěji jmenované výhody modelu. Nutnost IT oddělení hospodařit s omezenými zdroji (nižšími než v minulých letech) je možné prohlásit za jeden z nejvýznamnějších trendů pro toto období. Další vybrané SaaS trendy pro rok 2010 [15]: SaaS bude pokračovat v růstu, výrazný růst se dá předpokládat v segmentu jednotlivců. Ekosystém jednotlivých služeb/společností bude narůstat. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

6 David Chudán Potřeba integrace bude určovat směr standardů pro na službách založenou komunikaci a interakci. Kolaborace zákazníků bude více integrovaná a stane se kritickou součástí produktového managementu a business operací. Budou vzrůstat obezřetnost vůči požadavkům a odpovědnostem, které plynou ze zralých služeb Možný směr vývoje SaaS operační systém jako služba? Operační systém je základní software každého počítače. Online operační systém by se dal označit za vrchol SaaS evoluce dodávka fundamentálního software jako služby. Jak ukazuje srovnání v části 4.1, současné online kancelářské balíky dokážou konkurovat těm tradičním a existují více či méně funkční online verze téměř všech myslitelných typů software. Skutečně funkční online operační systém však zatím neexistuje. Přitom současné rozšířené operační systémy se pro webové prostředí příliš nehodí ty jsou navrženy a plně přizpůsobeny desktopovým aplikacím, které se do operačního systému instalují a interakce uživatele s internetem probíhá výhradně prostřednictvím různých instalovaných aplikací (webové prohlížeče, klienti instant messaging apod.). Nejnovější operační systémy, jako například Mac OS či Windows 7, obsahují miniaplikace (gadgets), které přinášejí uživateli online informace bez použití webového prohlížeče. Jedná se ale většinou o jednoduché aplikace, jako například zobrazování aktuálního měnového kurzu, počasí apod. Pokud do vyhledávače zadáme termín online operační systém, najdeme jich celou řadu. Ty však není možné považovat za operační systém v pravém slova smyslu, jelikož pro svůj běh vyžadují webový prohlížeč. Je tedy zřejmé, že pro jejich spuštění je nutné mít nainstalovaný operační systém s webovým prohlížečem. To pochopitelně postrádá logiku a tento software slouží spíše jako vzdálená plocha, na kterou je možné přistupovat z libovolného místa. S jedním z prvních pokusů o skutečný online operační systém přišla společnost Asus se svým produktem Asus Express Gate. Jedná se o operační systém založený na linuxové distribuci Splashtop integrovaný na flash paměti základní desky počítače [17]. Díky této integraci je zcela nezávislý na pevném disku počítače a pro svůj korektní běh vyžaduje pouze funkční připojení k internetu. Nabízí přitom webový prohlížeč, Skype, prohlížeč fotografií a IM klient. Pro start systému stačí 5 sekund. Dalším příkladem, kterému je v současné době věnována značná pozornost, je chystaný Google Chrome OS. Tento operační systém bude rovněž založen na linuxu a bude šířen plně pod licencí open source. Na trh by se měl dostat v druhé polovině roku Za revoluční je možné považovat fakt, že ač se bude systém do počítače klasickým způsobem instalovat, veškeré aplikace, dokumenty a nastavení se budou ukládat do online úložiště uživatel se tak bude moci ke svému systému přihlásit z libovolného připojeného počítače. 40 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

7 Analýza ASP trhu Predikovat trendy ve světě IT není jednoduché. I ti největší hráči, jako například samotný Google, s některými službami neuspěl neodhadl chování uživatelů 1. Nicméně v případě online operačních systémů se autor domnívá, že není důvod, proč by se neměly uchytit. Není možné předpokládat, že by v dohledné době vytlačili klasické operační systémy, nicméně jako jednoduchá alternativa pro nenáročné uživatele (stejně jako online kancelářské balíky) je jistě použitelná a zajímavá. 3.3 Kritika Panující všeobecné nadšení okolo modelu SaaS poněkud zchladily výsledky průzkumu společnosti Gartner z prosince roku Tento průzkum byl proveden mezi 333 podniky z Velké Británie a USA [18]. Z výsledků vyplynulo, že zkušenosti dotazovaných společností s SaaS nenaplnily očekávání. Dvě třetiny respondentů uvedlo, že během následujících dvou let hodlají pouze udržovat míru využívání SaaS, nikoliv zvyšovat. Na sedmistupňové škále, hodnotící spokojenost s SaaS, dosáhl průměrný výsledek 4,74. Mezi hlavními důvody brzdící další rozvoj SaaS byla překvapivě uváděna například cena služby, obtíže při integraci s aktuálně používanými aplikacemi a nedostatečné technologické řešení, což jsou faktory, které jsou nejčastěji uváděny jako největší přednosti SaaS. Jasná příčina těchto výsledků není zřejmá, nicméně zde budou pravděpodobně hrát roli specifické potřeby jednotlivých společností čím jsou potřeby méně standardní, tím je využití SaaS nákladnější a technologicky obtížnější. Velmi kritický pohled přináší Richard Stallman [19], který uvádí, že při využívání SaaS uživatel zcela ztrácí kontrolu nad svými daty. Při používání proprietárního software sice uživatel neví, jak přesně software s jeho daty zachází, nicméně data má pod kontrolou tím, že jsou uložena lokálně v jeho počítači. U SaaS uživatel navíc ani nemá vlastní data pod kontrolou, protože jsou prostřednictvím internetu odeslána na server provozovatele služby, zpracována a poslána zpět. SaaS zde přirovnává ke spyware s tím rozdílem, že spyware posílá data na server bez vědomí uživatele, zatímco u SaaS uživatel posílá data dobrovolně, jelikož se jedná o podstatu tohoto modelu. 4. ASP/SaaS trh, oblasti Podle zprávy Market Trends: Software as a Service, Worldwide, [20] společnosti Gartner, jednou z předních poradenských firem zaměřujících se na IT, dosahovaly celosvětové tržby za SaaS v roce miliard dolarů. Srovnání s rokem 2008 a rozložení tržeb do jednotlivých skupin nabízeného SW řešení přináší tabulka č. 1: 1 Přehled neúspěšných služeb je možné nalézt například zde: SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

8 David Chudán CCC (Content, Communication, Collaboration) Office Suites DCC (Digital Content Creation) CRM (Costumer Relationship Management) ERP (Enterprise Resource Planning) SCM (Supply Chain Management) Other SW application Total Tabulka 1 - trh SaaS v roce 2008/2009, zdroj (14) V této zprávě je rovněž uveden graf vývoje růstu trhu ASP spolu s predikcí růstu do roku 2013, která do tohoto roku předpokládá zdvojnásobení velikosti SaaS trhu (viz graf 1) mld $ Graf 1 - vývoj a predikce vývoje SaaS trhu, zdroj [20] Zajímavé je srovnání tržeb v letech 2008 a 2009 (viz tabulka 1). Ukazuje poměrně vyrovnaný růst v jednotlivých segmentech SaaS služeb, který se pohybuje v rozmezí 10 25%. Výjimkami jsou kancelářské balíky a digital content creation, kde je nárůst výrazně vyšší (obzvláště v případě kancelářských balíků). Proč právě tyto dvě oblasti? Digital content creation je tvorba různého multimediálního obsahu, jako například 3D modelování a animace, grafika, video, tvorba DVD či tvorba různých interaktivních prezentací/nástrojů. Nárůst v této oblasti je dle autora způsoben především již zmiňovanými úsporami v nákladech, jelikož tvorba multimediálního obsahu vyžaduje poměrně nákladné technologie (fotoaparáty, kamery, výkonné počítače) a velmi nákladný software. Vzhledem ke stále dostupnějšímu přístupu k vysokorychlostnímu (práce s grafikou a multimédii generuje značné datové objemy) internetu se tato oblast stává pro model SaaS velice lákavou. Grafická prezentace firmy je také vzhledem k obrovské konkurenci mezi IT firmami jedním ze způsobů, jak se odlišit a přilákat tak zákazníky. Kancelářské balíky (office suites), poskytované jako SaaS, jsou alternativou ke klasickým desktop variantám kancelářských balíku, kde dominuje komerční MS Office, následovaný open source balíkem Open Office. V online variantách patří mezi hlavní hráče Zoho Office Suite, Google Docs a Thinkfree. Největší počet aplikací nabízí 42 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

9 Analýza ASP trhu v současné době Zoho Office Suite, 10 základních aplikací, mezi které patři například textový editor, prezentační nástroj, či tabulkový procesor a 12 aplikací určených pro podniky. Základní aplikace jsou k dispozici zdarma, podnikové aplikace jsou bezplatně poskytnuty ve formě demoverzí, které většinou umožňují vyzkoušet funkcionalitu na omezeném množství dat. Dramatický nárůst tržeb je pravděpodobně také způsoben snahou o úsporu nákladů, podstatnou úlohu ale hraje fakt, že tyto online nástroje jsou neustále ve vývoji, průběžně jim je přidávaná nová funkcionalita a vylepšována stávající. Tudíž se stávají stále konkurenceschopnější desktopovým kancelářským balíkům. 4.1 Případová studie Srovnání MS Word 2007 a Google docs pro účely osobního použití nebo malé firmy Pro doložení tohoto tvrzení srovnejme funkcionalitu v současné době nejrozšířenějšího textového editoru 2 MS Office 2007 Word a textového editoru obsaženém v Google Docs. Nejprve se pokusme vymezit, k čemu využívá textový editor nenáročný uživatel, náročnější uživatel a malá firma. Z toho následně odvodíme potřebnou funkcionalitu pro tyto segmenty klientů. Nenáročného uživatele vymezme jako někoho, kdo textový pravidelně nevyužívá při své práci, ale čistě pro osobní účely například pro psaní dopisů, různých osobních poznámek a podobně. Takový uživatel potřebuje minimum funkcí. V podstatě si vystačí se základním formátováním textu, jako je změna velikosti písma, tučné písmo, kurzíva, různé fonty, dále se mu může hodit vkládání obrázků, tabulek, kontrola pravopisu a změna velikosti formátu (například pro tvorbu dopisových obálek). Mezi náročnější uživatele patří lidé, kteří využívají textové editory při své práci a také studenti, jejichž nároky na textový editor jsou díky dané struktuře a obsáhlosti různých seminárních prací mnohem větší. Tyto skupiny uživatelů navíc potřebuje záhlaví a zápatí, generování obsahu (a tudíž znalost práce se styly), poznámky pod čarou, komentáře a vysokoškolští studenti také práci s citacemi a bibliografií, případně rejstřík. U potřeb malé firmy jsou oproti osobnímu použití jen menší odlišnosti. Především firma bude pravděpodobně potřebovat jednotlivé dokumenty efektivně sdílet či posílat zákazníkům/partnerům a mít efektivní způsob verzování dokumentů. V případě tvorby různých nabídek využije možností pokročilého formátování (z důvodu vhodného rozvržení a grafické atraktivnosti), naopak s největší pravděpodobností nebude potřebovat generování obsahu či práci s bibliografií a citacemi. Srovnání funkcionality: 2 Dle SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

10 David Chudán Nenáročný uživatel MS Word 2007 Google Docs Základní formátování textu Vkládání obrázků (kromě z lokálního počítače také prostřednictvím URL) Vkládání tabulek Formát velikosti stránky (možnost nadefinování vlastního rozměru) (výběr z 11 předdefinovaných rozměrů) Tisk Náročný uživatel/student Záhlaví a zápatí Generování obsahu Poznámky pod čarou, komentáře Citace a bibliografie x Rejstřík x Malá firma Sdílení Verzování Klasické soubory, mnoho různých řešení x (ručně, pomocí názvů souboru) Online, možnost přiřazení přístupových práv k dokumentu Revision history, veškeré změny v dokumentu jsou ukládány Současná práce více uživatelů x Pokročilé formátování Omezené možnosti Cena Od 1499Kč zdarma Tabulka 2 - srovnání funcionality MS Word 2007 a Google Docs Z tohoto srovnání funkcionality je patrné, že nenáročnému uživateli dokáže SaaS Google Docs nabídnout to samé, co kancelářský balík MS Office. Náročnějšímu uživateli / studentovi by některé pokročilé funkce využitelné především v různých seminárních pracích chyběli. Naopak pro menší firmu se jeví využití Google Docs díky svým velmi jednoduchým a efektivním možnostem sdílení, verzování a současné práci více uživatelů jako výhodnější. 4.2 SaaS firmy, celosvětově Společnosti poskytující ASP můžeme rozlišit do dvou základních skupin zda se jedná o jejich hlavní předmět činnosti, či zda je hlavní předmět činnosti soustředěn jinak a této oblasti se věnují pouze okrajově. V tomto výčtu společností nelze vynechat největší IT společnosti světa, jako je IBM, Microsoft, Oracle, SAP a Google, které, ač tržby z SaaS tvoří pouhá procenta jejich celkových tržeb, jsou důležitými hráči na trhu. 44 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

11 Analýza ASP trhu Název firmy Tržby 3 (mld. USD) Tržby za SW 4 (mld. USD) Poskytované aplikační služby IBM 103,63 22,1 Konzulting a znalosti (SaasComunity, Virtual Innovation Center), middleware, hardware, hostování SaaS služeb Microsoft 61,9 49,45 MS SaaS platform, Exchange online, SharePoint online, Docs, další online služby Oracle 22,1 17,56 SaaS platforma (obsahuje např. databázi, content management, enterprise management, BI, SOA balíček...) Google 21,8 0,33 Google apps (Gmail for businesses, Google Docs, Google Groups, Google Sites) SAP 16,11 11,6 Business ByDesign, CRM (Sales automation, Marketing, Service), BusinessObject Tabulka 3 - největší SW společnosti světa dle tržeb (zdroj: edition-2009) Následující firmy (viz tabulka 4) se již plně specializují na SaaS. Firmy jsou vybrány na základě velikosti, zaměření na software, a subjektivního zhodnocení zajímavosti ze zdrojů [21], [22], [23]. 3 Za rok Společnosti neuvádějí, jaké procento tržeb ze SW připadá na SaaS. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

12 David Chudán Název firmy Tržby 5 Tržby Tržby Zaměření SalesForce.com , CRM, content management, automatizace prodeje Netsuite 108,5 152,5 166,5 Komplexní, webově založený ERP pro menší až střední podniky GFI Software ová řešení pro malé a střední firmy Younicycle Webové řešení databázového SW, hostování aplikací, online tvorba obsahu Apps4Rent LLC Hostování aplikací (Exchange 2007, MS SharePoint), e- commerce Rackspace Především hosting, cloud computing, herní servery... SuccessFactors 63, Human resources software (performance and talent management) StormOnDemand Hosting, cloud computing, antivirové služby, hostování databází... Tabulka 4 - vybrané SaaS firmy a jejich vývoj tržeb 4.3 Firmy nabízející ASP/SaaS v České republice Následující tabulka obsahuje 20 největších ICT společností v České republice (dle obratu) za rok 2009 [24]. Z těchto dvaceti společností je pouze 5 z nich zahraničními pobočkami mateřských firem, ostatní mají českého vlastníka, případně podíl zahraničního kapitálu. V tabulce je rovněž vyznačeno, které z těchto společností jsou poskytovatelé služeb (ASP/SaaS). 5 Všechny údaje o tržbách jsou získány ze zdroje 46 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

13 Analýza ASP trhu Tabulka 5 - TOP 20 IT společností, rok 2009, zdroj: (21) Název firmy Obrat 6 Zaměření ASP/SaaS (mil. Kč) ed Systems Czech, a.s Výrobce hardware x AT Computers, a.s Výrobce HW komponent, provozní služby, školení Tech Data Distribution, 6059,5 Poradenství, s.r.o. školení Hewlett-Packard, s.r.o. 5971,8 Široké portfolio služeb, od výroby HW a SW, přes outsourcing, SaaS, až po školení SWS, a.s. 4805,4 Distributor HW, SW Alza.cz, a.s e-shop, HW a SW, servis T-systems Czech Republic, a.s Poskytovatel množství služeb, systémový integrátor IaaS, vývoj a správa e-shopu HP SaaS, komplexní vývoj a provoz software as as service SAP ČR, s.r.o. 2405,5 Podnikový SW x AutoCont, CZ, a.s Dealer HW, SW, x prodej koncovým zákazníkům, další služby Telefónica O2 CzechRepublic, a.s Mobilní operátor, celá řada navazujících služeb a řešení x x IaaS IaaS telekomunikační sítě, hardware DNS, a.s Poradenství, školení x 100Mega Distribution, 1800 Výrobce počítačových x s.r.o. sestav, dis- tributor HW ČD-Telematika, a.s. 1754,6 Podnikový SW, IaaS 6 Údaje jsou za rok SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

14 David Chudán Název firmy Obrat 6 Zaměření ASP/SaaS (mil. Kč) SW na zakázku, infrastruktura pro telekomunikace, široké portfolio dalších služeb ICZ, a.s. 1530,8 Výrobce SW, programování na za- kázku, široké portfolio dalších služeb Avnet, s.r.o Distributor podnikových x počítačo- vých produktů Impromat, s.r.o Tisková a kopírovací x technika, sys- témová řešení kancelářského tisku AVG Technologies CZ, 1390 Výrobce antivirového x s.r.o. SW Agora DTM, a.s. 1331,4 Distributor mobilních x telefonů Asbis CZ, s.r.o. 1323,1 Distributor HW x Unicorn, a.s Komplexní služby v oblasti IS/IT Unicorn Enterprice System Většina z těchto sedmi společností, které dle žebříčku TOP 100 ICT firem nabízí ASP (SaaS), se touto oblastí zabývá spíše okrajově. Pouze dvě společnosti jsou výrazně orientované na služby a těmi je T-systems a Unicorn. T-systems je značkou skupiny Deutsche Telekom, která se zaměřuje především na firemní klientelu a poskytuje integrované ICT služby z jednoho zdroje. Společnost nabízí k pronajmutí software, hardware, výpočetní služby či kapacity datových úložišť. Unicorn je skupina tří společností Unicorn Systems, Unicorn Universe a Unicorn College. SaaS se zabývá část Universe, která zajišťuje vývoj a správu platformy Unicorn Enterprice System pro implementaci podnikových a osobních informačních systémů. Co se týká používání SaaS v českém prostředí, nějakou formu tohoto modelu prořízení a využívání sofwarových aplikací využívá necelá pětina organizací, což nepředstavuje oproti minulým obdobím žádný pozorovatelný nárůst. Mezi odvětvím, které SaaS využívá, dominuje finanční sektor a dále subjekty, které věnují na rozvoj informačního systému částku překračující 50 mil Kč. Konkrétní výsledky studie, provedené společností Markent pro časopis Computerworld [25], shrnuje graf 2: 48 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

15 Analýza ASP trhu Graf 2 - Výsledky průzkumu využívání SaaS mezi českými firmami, zdroj dat [25] Identifikovat české firmy, které poskytují SaaS je problematické, protože dle autorovy rešerše neexistuje jejich ucelený přehled. Je k dispozici několik studií z českého prostředí, věnované tomuto tématu. Jeden z mála průzkumů českého trhu ERP provedl prof. Baslem, KIT, VŠE Praha. Výsledky tohoto průzkumu mimo jiné ukázaly, že penetrace ASP 7 na trhu ERP je na velmi nízké úrovni, firmy považují ASP za pouze doplňkovou činnost. Dalším zajímavým zjištěným faktem je to, že ASP nabízejí pouze malé a střední firmy, přičemž zkušenosti s implementací nabízeného řešení má pouze 2/3 z těchto firem. Podstatný je také závěr, že se počet firem, nabízejících ASP v letech v podstatě nezměnil. Hlavním důvodem (dle [25]) této nepříznivé situace je v českém, poněkud konzervativním prostředí, především nedůvěra ve zcela nový model distribuce, který vyžaduje značené změn ve struktuře firmy. Základní přehled o firmách, nabízejících SaaS/ASP tedy bude učiněn pomocí vhodně zvoleného dotazu 8 ve standardních webových vyhledávačích (Seznam, Google). Pomocí tohoto způsobu byly identifikovány následující firmy: 7 Vzhledem k tomu, že se v této studii hovoří o ASP, nikoliv o SaaS, autor v této části zůstane u tohoto pojmu. 8 Dotaz byl formulován postupně, přes jednotlivé pojmy (SaaS, software jako služba, ASP) až po komplexnější dotazy typu SaaS OR software jako služba AND firma OR společnost. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

16 David Chudán Název firmy Auriga Systems, s.r.o. AEC Gesto Communications Asseco Solutions Idealine Solutions s.r.o. HAVIT, s.r.o. IPEX, a.s. Vema, a.s. REKONIX, spol. s.r.o. Produkt Auriga SaaS koncept pro bezpečnou kancelář; ochrana ů, nepřetržitý monitoring firemní IT infrastruktury Net Gateway-as-a-Service kompletní řešení ochrany elektronické pošty Partner společnosti Microsoft při poskytování řešení Central Europe On-Demand, které nabízí hostovaný , automatické zálohování, nástroje pro spolupráci a sjednocenou komunikaci. SaaS Helios Red ekonomický a účetní software, určený pro malé a střední podniky Partner společnosti Zoho, poskytování videokonferencí a telekonferencí formou SaaS (např. systémy ONIF, Adobe Acrobat Connect Pro, Microsoft Office Live Meeting) HAVIT Goran podnikový informační systém se zaměřením na projektové řízení ISP, telefonní ústředna formou SaaS Všechny nabízené služby je možné využívat vzdáleně přes internet jako služba ASP. Pronájem systému rezervace technického zařízení přes web, prodejní katalog, integrace na podnikový informační systém Tabulka 6 - vybrané české společnosti nabízející SaaS/ASP Z tohoto krátkého přehledu je zřejmé, že většina českých firem se soustředí spíše na poskytování infrastrukturních služeb než na samotný software. Komplexní řešení formou SaaS nabízejí pouze společnosti Asseco Solutions a HAVIT, s.r.o. Toto zjištění koresponduje s výsledky předchozích studií. I samotný fakt, jak malé množství ASP/SaaS firem je možné najít pomocí dvou nejoblíbenějších vyhledávačů, naznačuje, že firmy se touto oblastí stále příliš nezajímají a pokud ano, není to pro ně prioritní oblast, aby se více soustředili na nasazení SEO. Příčiny tohoto faktu spočívají ve stálé nedůvěře a nezájmu českých firem o SaaS, který vyplývá z výsledků průzkumu využívání SaaS mezi českými firmami (viz graf 2), kdy pouze jedna pětina dotazovaných plánuje SaaS využít v blízké či vzdálenější budoucnosti. To je pro potenciální české SaaS poskytovatele jistě demotivující a do doby, než české firmy objeví potenciál SaaS, nelze předpokládat výrazné zlepšení situace. 4.4 Vliv ekonomické krize Současná ekonomická krize trvá již tři roky a má několik fází. Prvotní příčinou byla americká hypoteční krize v roce 2007, která byla zapříčiněna neřízeným poskytováním hypoték libovolné klientele, která nebyla následně schopna dostát svým finančním závazkům. Tato krize, posilněna faktorem nejvyššími ceny ropy v její historii, postupně přerostla v celosvětovou finanční krizi. Ta způsobila pád akciových trhů po celém světě a kolaps několika finančních institucí celosvětového významu (například 50 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

17 Analýza ASP trhu investiční banka Lehman Brothers). To následně způsobilo přinejmenším výrazné zpomalení růstu většiny světových ekonomik. Druhá fáze krize vyvstala na přelomu roku 2009/2010 kvůli mimořádně špatné situaci veřejných financí Řecka, kdy se ukázalo, že byly falšovány některé klíčové ukazatele a řecká ekonomika je na tom výrazně hůře, než jak se prezentovala. To zapříčinilo výrazné oslabování eura vůči dolaru a další velkou nejistotu na akciových trzích. Středoevropský region je touto krizí zasažen ještě výrazněji kvůli neutěšené situaci v Maďarsku, které se rovněž potýká s velmi vysokým státním dluhem. Dopady krize na vývoj HDP ve vybrané evropských ekonomikách ukazuje následující graf: Graf 3 - vývoj HDP vybraných evropských ekonomik v době krize, zdroj: Eurostat Pokles HDP má pochopitelně negativní důsledky na veškerý průmysl, ICT nevyjímaje. ICT průmysl je zasažen především v oblasti hardware. Je pravděpodobné, že v rámci úspor jak jednotlivci, tak společnosti v důsledku krize odkládají nákupy nového hardware či upgrade stávajícího. Tento trend je možné ilustrovat na příkladu tržeb světové jedničky v produkci procesorů, společnosti Intel, které v posledním kvartálu roku 2008 klesly tržby oproti předchozímu roku téměř o 20% [28]. Oproti tomu společnosti, jejichž předmětem činnosti je software nebo služby i přes krizi dosáhly mírného růstu tržeb. Podle společnosti Forrester dosahoval celkový objem tržeb za IT zboží a služby $1,66 trilionu dolarů. Zatímco v roce 2008 byl celosvětový růst osmiprocentní, v roce 2009 šlo o tříprocentní pokles. Dle této společnosti budou celkové tržby za rok 2010 již v pozitivních číslech. Jedním z faktorů, které brzdí krizi v ICT, je outsourcing IT, který je často smluvně vázán na dlouhá období. Přes negativní dopady je však krize pro IT také příležitostí, díky které by mohlo v jednotlivých podnicích dojít k zefektivnění procesů a tudíž k úsporám na celkových výdajích. V této souvislosti společnost 3Com uveřejnila IT trendy, které se dají v době ekonomické krize předpokládat [29]: Maximální přínosy vynaložených investic Poptávka po službách video-on-demand a audio-on-demand Místo investic do vlastní IT infrastruktury přechod na model služeb. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

18 David Chudán Pokud se zaměříme přímo na oblast SaaS, z několika údajů tržeb vybraných společností (viz tabulka 4) můžeme konstatovat, že se jedná o tak nové a dynamické odvětví, že bylo ekonomickou krizí zasaženo s velmi malou razancí. Krize se projevila pouze poklesem růstu tržeb, který se mezi lety 2007 a 2008 u vybraných amerických společností pohyboval kolem 100%, zatímco mezi lety 2008 a 2009, tedy v době plného působení ekonomické krize, se růst v průměru pohyboval kolem 20% Vliv krize na české společnosti V kapitole 5.2 bylo představeno 20 největší IT společností České republiky a vybrané společnosti, zabývající se SaaS. Jaké dopady má probíhající krize na jejich hospodářské výsledky? Výsledky hospodaření v letech , u některých firem také za rok 2009, ukazuje tabulka 7: změna ed Systems Czech, a.s ,3% AT Computers, a.s ,6% Tech Data Distribution, s.r.o. 6382,7 6059,5 - -5,1% Hewlett-Packard, s.r.o ,8 - -2,4% SWS, a.s. 4673,7 4805, ,8% Alza.cz, a.s % T-systems Czech Republic, a.s % SAP ČR, s.r.o. 2689,5 2405, ,6% AutoCont, CZ, a.s ,8% Telefónica O2 CzechRepublic, a.s ,9% DNS, a.s Mega Distribution, s.r.o % ČD-Telematika, a.s. 1475,6 1754, ,9% ICZ, a.s. 1434,8 1530,8-6,7% Avnet, s.r.o. 1879, ,7% Impromat, s.r.o ,2% AVG Technologies CZ, s.r.o ,2% Agora DTM, a.s. 1309,6 1331,4-1,7% Asbis CZ, s.r.o. 1075,8 1323,1-23% Unicorn, a.s ,9% Tabulka 7 - Dopady hospodářské krize na vybrané české ICT společnosti 52 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

19 Analýza ASP trhu Výsledky hospodaření největších dvaceti společností na českém trhu v letech neukazují žádný významný trend poklesu tržeb. Některým firmám se dařilo více, některým méně. Ani s ohledem na odvětví není možné činit jakékoliv závěry, protože poklesu tržeb mezi jednotlivými roky dosahují jak firmy zabývající se HW trhem, tak firmy zaměřené na IT služby. Zdá se tedy, že český trh je krizí zasažen méně než vyspělejší trhy západní Evropy a Spojených států, díky kterým došlo v roce 2009 k celosvětovému poklesu trhu IT. Tuto situaci je možné vysvětlit několika faktory. Především krize ve Spojených Státech se projevila jako první, již v letech , proto se významně projevila ve výsledcích hospodaření již v roce Česká republika a celá Evropa se do krize dostala s jistým zpožděním, proto není její negativní vliv na výsledcích za rok 2008 příliš patrný. Dalším faktorem je to, že celý český IT průmysl stále ještě nedosahuje úrovně těch nejvyspělejších zemí. Společnosti jsou v konkurenčním boji na volném evropském trhu nuceny stále investovat, aby nebyly v konkurenční nevýhodě. Je však třeba brát na zřetel, že tyto závěry jsou činěny z tržeb 20 největších IT společností. Tyto firmy jsou na trhu zaběhnuté a je možné, že zvýšení jejich tržeb naopak snížilo tržby menším společnostem, které se v současné, nejisté situaci, zdají zákazníkům méně důvěryhodné. 5. Závěr Tato práce měla dva cíle. Jedním bylo analyzovat dopady ekonomické krize na odvětví ICT s důrazem na ASP/SaaS a určit možné výhledy budoucího vývoje. Druhým cílem bylo seznámit jednotlivce a malé firmy s problematikou ASP/SaaS a přesvědčit je, že tento model je již možné považovat za funkční alternativu k některým typům desktopového software. Část věnovaná dopadům ekonomické krize ukázala, že hlavní dopad krize spočívá na primární sektor ICT trhu, tedy výrobu hardware. Oblast služeb, konkrétně SaaS, byla zasažena pouze snížením meziročního růstu tržeb, nikoliv meziročním poklesem tržeb. U českého ICT průmyslu zatím není možné pozorovat žádný významný trend poklesu tržeb a to ani na jeho celkové úrovni. Dá se předpokládat jistá prodleva mezi začátkem krize a jejími dopady na jednotlivé firmy. Z tohoto důvodu by bylo vhodné dopady analyzovat s delším časovým odstupem, například s výsledky hospodaření za rok Jako příklad možného budoucího vývoje byla uvedena oblast online operačních systémů. Část věnovaná problematice pojmů přináší mírně odlišné pojetí a souvislosti, než co je obvykle uváděno v literatuře. Především nepovažuje SaaS za nástupce ASP. ASP považuje za mnohem širší termín, který v sobě zahrnuje veškeré služby, k nimž se využívá síťová infrastruktura a které jsou poskytovány na základě smlouvy či odsouhlasení licenčních podmínek. Cloud computing je potom nástupce ASP a jeho podmnožinou je SaaS. Zaměření na jednotlivce a malé firmy je patrné z případové studie, která srovnává funkcionalitu jednoho z nejpoužívanějších SW nástrojů textový editor v desktopové formě (MS Word) s SaaS formou (Google Docs). Výsledky tohoto srovnání funkcionality ukazují, že online kancelářský software je pro účely těchto skupin uživatelů plně konkurenceschopný desktopovému. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

20 David Chudán 6. Terminologický slovník BI (Business Intelligence) sada procesů, aplikací a technologií, jejímž cílem je účinně a účelně podporovat rozhodovací procesy ve firmě. Podporují analytické a plánovací činnosti podniků a organizací a jsou postaveny např. na OLAP technologiích a jejich modifikacích. CIO (Chief Information Officer) je pozice, která bývá svěřena těm nejzkušenějším informatikům a odpovědnost této pozice spočívá v tom, že cíle IT jsou v souladu s celopodnikovými cíli. CRM (Customer Relationship Management) řízení vztahů se zákazníky zahrnuje pracovníky, podnikové procesy a technologii IC/ICT s cílem maximalizovat loajalitu zákazníků. ERP (Enterprice Resource Planning) řízení podnikových zdrojů typ aplikace, resp. aplikačního software, který umožňuje řízení a koordinaci všech disponibilních podnikových zdrojů a aktivit s cílem zajištění potřeb trhu i vlastního podniku. Hosting pronájem prostoru pro webové stránky (či obecněji pro celou škálu služeb) na serveru třetí strany. HRMS (Human Resources Management Software) SW nástroje určené pro správu lidských zdrojů a management lidských zdrojů. IM klient klient (aplikace) pro instant messaging, službu, která umožňuje komunikaci s ostatními uživateli v reálném čase. Middleware SW zajišťující transparentnost umístění distribuovaných programových prostředků, pomocí něj lze pracovat s distribuovanými zdroji, jako kdyby byly lokální. Office suites kancelářské balíky je balík několika programů, distribuovaných společně, které slouží potřebám znalostního pracovníka. Tvoří jádro osobní informatiky. Programy tvořící součást balíky mají obvykle jednotné uživatelské rozhraní a jsou vzájemně velmi úzce propojeny. SCM (Supply Chain Management) řízení dodavatelských řetězců řízení všech procesů v rámci dodavatelského řetězce. SOA (Service Oriented Architecture) architektura IS/ICT orientovaná na služby. SEO (Search engine optimalization) metodika vytváření a upracování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích, přičemž cílem je dosáhnout ve výsledcích vyhledávání (pro konkrétní klíčová slova) co nejvyšší pozice. Spyware program, který přes internet odesílá data svému tvůrci a to bez vědomí uživatele. 7. Literatura [1] PAVELKA, J., VOŘÍŠEK, J. a VÍT, M. Aplikační služby IS/ICT formou ASP - Proč a jak pronajímat informatické služby. Praha : Grada Publishing, ISBN [2] SERVU M. A., SHERER S. A., SIPIOR J. C. When do you ASP.The Software Life Cycle Control Model. Information System Frontiers 5:2, [3] Wikipedia: Application service provider. [Online] 1. březen [citace: 5. červen 2010.]. Dostupný z WWW: 54 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT 9. Výsledky průzkumu č. 9 AMSP ČR Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT Cílem výzkumu je Zjistit situaci ve vymezeném firemním segmentu co se týče výdajů na firemní IT, současné

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

SPECIFICKÉ IT KURZY Windows XP na Seven Office 2003 na Office 2007 2010 nebo Office 365

SPECIFICKÉ IT KURZY Windows XP na Seven Office 2003 na Office 2007 2010 nebo Office 365 SPECIFICKÉ IT KURZY Specifické IT kurzy jsou určeny uživatelům, kteří jsou z nejrůznějších důvodů (výměna počítače, změna firemní politiky) nuceni přejít na odlišný software, než s jakým byli dosud zvyklí

Více

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT 19. nezávislý průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT N: 500 MSP (více jak 100 mil. Kč tržeb) Praha, 7.3.2013 Výzkum

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Operační systém Google Android Petr Koula 2011 ČZU v Praze Souhrn Diplomová práce zahrnuje

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

Cloud computing řešení realizované v ČR, využitelné pro velkoobchodní nabídky. Martin Záklasník, T-Systems Czech Republic a.s.

Cloud computing řešení realizované v ČR, využitelné pro velkoobchodní nabídky. Martin Záklasník, T-Systems Czech Republic a.s. Cloud computing řešení realizované v ČR, využitelné pro velkoobchodní nabídky Martin Záklasník, T-Systems Czech Republic a.s. Struktura skupiny Deutsche Telekom T-Home Deutsche Telekom AG Tržby 64,6 mld.

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz Obsah 1. Základní

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Obsah O autorech 13 O odborném korektorovi 13 Poděkování 15 Úvod 17 Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Část I: Začínáme 18 Část II: Technologie cloud computingu 19 Část III: Cloud computing

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

200 x 270 mm 59 000 Kč. II. a III. obálka 200 x 270 mm 65 000 Kč IV. obálka (zadní strana) 200 x 270 mm 104 000 Kč. 11. 5. 2015 (Euro) 3. 6.

200 x 270 mm 59 000 Kč. II. a III. obálka 200 x 270 mm 65 000 Kč IV. obálka (zadní strana) 200 x 270 mm 104 000 Kč. 11. 5. 2015 (Euro) 3. 6. Co je Professional Computing? IT časopis pro uživatele ze segmentu enterprise, midrange a SMB. Zabývá se potřebami a nákupními zvyklostmi těchto uživatelů, zveřejňuje redakční články, rozhovory a případové

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

ENTERPRISE INFORMATION PORTALS

ENTERPRISE INFORMATION PORTALS ENTERPRISE INFORMATION PORTALS Jan Kotek Sybase ČR s.r.o., Tychonova 2, 160 00 Praha 6, ČR Abstrakt Příspěvek pojednává o novém směru vývoje informačních systémů zaměřených na elektronickou komerci tzv.

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation Cloud Computing Cloud computing z finančního pohledu Petr Leština IBM Česká Republika 2011 IBM Corporation Agenda Úvod do cloud computingu - IBM pohled - Výhody Cloud Computingu a zejména finanční Modelový

Více

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel 14.2.2013 Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel Cílový

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY Tyto kurzy jsou určeny lidem, kteří nemají žádnou, nebo naprosto minimální zkušenost s obsluhou PC. Školení vedou zkušení a trpěliví lektoři s mnohaletou zkušeností

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

TCP Open Cloud Provider

TCP Open Cloud Provider TCP Open Cloud Provider Radovan Polanský, výkonný ředitel 22.10.2014 Jaké predikce se dnes diskutují? Více firem se bude zaměřovat na vývoj software Aplikační workload se bude dále přesouvat ke koncovým

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství 28. 11. 2013 Otrokovice Licence pro školství MÁTE NOČNÍ MŮRY? ZODPOVĚDNOST ZA LICENCOVÁNÍ Statutární zástupce organizace Smlouva Vedoucí ICT / zodpovědná osoba Předpis Koncový uživatel Za správnost licencování

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 Softwarová řešení pro SMB zákazníky Tomáš Netřeba 2 Přehled SWG Software Group Business Analytics IBM Collaboration Solutions Cloud & Smarter Infrastructure Information Management

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. Seminář Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. O nás Na trhu od roku 1993 Komplexní služby v IT Dodávky software a hardware Vzdělávání a certifikace IT řešení, podpora Vývoj aplikací

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Tomáš Fronk. Správa sítě, serverů a pc / Vývoj SW 36 let

Tomáš Fronk. Správa sítě, serverů a pc / Vývoj SW 36 let Tomáš Fronk Správa sítě, serverů a pc / Vývoj SW 36 let Oblast působení: Vzdělání: Občanství: IS/IT: Konzultace, analýzy a projektové řízení, IS/IT: Správa systémů a HW, IS/IT: Vývoj aplikací a systémů

Více

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice Novinky v telekomunikacích Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice O Vodafone Vodafone Group ve světě Skupina má významnou působnost v Evropě, Africe, Austrálii

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Poskytnutí informací podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a, 60 68 Praha 6 - Bubeč Váš dopis značky / ze d 23. 7. 204 Naše značka (uveďte v odpovědi) 204/D04794/0/ÚPV Vyřizuje / linka / Praha 25. 7. 204 Poskytnutí

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Představení IDC CEMA Výzkum IT trhu Komunikace s prodejci, poskytovateli a konzumenty Přes 1000+ analytiků (120+ v CEMA)

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloudové služby Autor Martin Šimůnek Datum 10. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Petr Krůček, ICZ a. s. 12. 4. 2010, Hradec Králové 1 Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Bezpečná platforma budoucnosti Komplexní řešení zabezpečené výpočetní infrastruktury

Více

Operační systém osobního počítače

Operační systém osobního počítače Operační systém osobního počítače Studijní materiál pro žáky SŠ Začlenění dle RVP G Vzdělávací obsah: Očekávaný výstup: Digitální technologie ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT využívá

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Big Data od velkých očekávání k praktickému využití. DSW, Praha, 23.9.2014

Big Data od velkých očekávání k praktickému využití. DSW, Praha, 23.9.2014 Big Data od velkých očekávání k praktickému využití DSW, Praha, 23.9.2014 Gartner: Hype Cycle for Emerging Technologies Zdroj: Gartner 3D scanners? NFC předběhlo cloud compu3ng? Internet of things zrychlil

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR

HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR Produkty a služby Enterprise services HP Virtualizace IT Systémy a služby Automatizace Řešení pro datová centra Managemen

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší Vstupní parametry (stav k 1. 9. 2014) Základní škola má celkem 228 žáků, z toho 131 žáků na

Více

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet 2 QoE*- Kvalita uživatelské zkušenosti Definice a obsah I. Interakce s IS Monitorování Business transakcí QoE Reportování&

Více