K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky"

Transkript

1 K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Jan Pour, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze Abstrakt: Kvalita podnikové informatiky představuje dnes jeden z klíčových faktorů úspěšnosti podniku na trhu, spokojenosti zákazníků i zaměstnanců. Podmínky pro uplatnění efektů podnikové informatiky se samozřejmě mezi podniky velmi různí, různí se i názory reprezentantů podniků na informatiku, na její možnosti a omezení. Zdrojem pro informace o těchto názorech mohou být výsledky rozsáhlého průzkumu mezi více než 800 respondenty v české praxi. Cílem tohoto článku je presentovat tyto výsledky a analyzovat je z pohledu autorů. Klíčová slova: podniková informatika, efekt informatiky, služby informatiky, inovace podnikové informatiky, informační a komunikační technologie, informatické aplikace, informační strategie, řízení IS/ICT. Abstract: Business informatics quality represents one of the clue factors of the company business success, of the clients and employees satisfaction at the same time. Conditions needed for the impacts of business informatics effects significantly differ among various companies. There are also differences among the business representatives views on the informatics and its possibilities and limitations. As the information resource of such views can be the results of extended survey performed among more than 800 respondents in the Czech practice. The paper is aimed at the presentation of the survey results and their analysis from the view of authors. Key words: business informatics, informatics effects, informatics services, innovations in business informatics, information and communication technologies, applications of informatics, information strategy, IS/ICT management. Kvalitu a ekonomické otázky podnikové informatiky je nutné pojímat v celkovém kontextu řízení informatiky a celého podnikového řízení. Aktuálním otázkám a problémům řízení podnikové informatiky a její kvality byl věnován průzkum, který se uskutečnil v rámci výzkumného grantu řešeného na VŠE v Praze. Nejpodstatnější výsledky tohoto průzkumu jsou obsahem tohoto článku. Na úvod je účelné rámcově vymezit charakter průzkumu a strukturu respondentů. Průzkum byl realizován na konci roku 2009 a zúčastnilo se ho 824 respondentů v rozdělení na podniky: velké s počtem zaměstnanců 250+: 34,6 %, střední, zaměstnanců: 41,1 %, malé, zaměstnanců: 24,3 %. V tomto průzkumu byli respondenti kategorizováni i podle úrovně a náročnosti vlastní informatiky, a to na podniky: s velmi rozsáhlou a náročnou informatikou (34,6 %), se středně náročnou informatikou (49,6 %), s minimálně náročnou informatikou (15,8 %). SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

2 Jan Pour, Ota Novotný Výsledky průzkumu jsou dále rozděleny do těchto částí: 1. podnikatelské prostředí, tj. např. jaké jsou pro podniky klíčové trhy, jakým způsobem dosahují konkurenčních výhod apod., 2. aktuální vybavenost podniků informatickými aplikacemi a jejich využití v podniku, 3. kvalita podnikové informatiky, 4. dosahované efekty podnikovou informatikou, 5. vztah podniku k inovacím podnikové informatiky, 6. otázky a problémy řízení podnikové informatiky. Odpovědi byly (pokud není dále v článku uvedeno jinak) klasifikovány na základě shodné bodové škály ve vztahu ke specifikovaným tvrzením, a to: 5: zcela souhlasí, 4: spíše souhlasí, 3: nevím, nemohu se vyjádřit 2: spíše nesouhlasí, 1: zcela nesouhlasí, Tento článek obsahuje pouze základní údaje, převážně v grafickém vyjádření, s komentářem, detailnější výsledky budou obsaženy v publikaci [Basl a další, v tisku]. 1. Podnikatelské prostředí Otázky zařazené do skupiny Podnikatelské prostředí vymezují základní faktory ovlivňující nároky na informační systém, jeho obsah a kvalitu. Definují i možnosti a způsoby, jak podnik získává konkurenční výhody a jaký vliv na ně může mít informatika. Pozici podniků respondentů na trhu a stav jejich rozvoje dokumentuje Tabulka 1. Hodnoty jsou uvedeny v procentech. Charakteristika podniku Q1a_1 Klíčové trhy jsou v zahraničí, tj. podnik (společnost) je orientován 52,97 9,78 15,85 10,57 10,83 proexportně; Q1a_2 Klíčové trhy podniku se nacházejí v růstové fázi; 28,91 20,81 31,42 11,45 7,40 Q1a_3 Na klíčových trzích zaujímá váš podnik vysoký 28,13 20,31 21,73 15,91 13,92 tržní podíl. Q1a_4 Podnik se nachází v růstové fázi 23,01 20,46 29,61 17,09 9,83 Q1a_5 Podnik je součástí, resp. pobočkou nadnárodní společnosti 71,43 2,38 3,04 1,98 21,16 Tabulka 1: Charakteristika podniku z pohledu jeho pozice na trhu 30 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010

3 K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Souhrnný pohled na získané odpovědí v této skupině otázek dokumentuje graf a obrázek 1. V tomto případě, a obdobně ve všech dalších jsou vyjádřeny dohromady kladné hodnoty odpovědí (Platí), tedy odpovědi za sloupce 4+5, oproti záporným (Neplatí), tj. odpovědi za sloupce 1+2. Odpovědi ze sloupce 3 (Nevím) jsme pro potřeby grafického vyjádření a vyšší přehlednost vynechali. Obrázek 1: Charakteristika podniku z pohledu jeho pozice na trhu Odpovědi na první skupinu otázek charakterizujících stav příslušných segmentů trhu, pozici podniků na nich a stav aktuálního růstu podniku odrážejí do značné míry období, doufejme doznívající, ekonomické krize, což dokumentuje především druhá otázka, zda klíčové trhy jsou v růstové fázi, cca 50 % respondentů tvrdí, že ne, pouze necelých 20 % ano (ostatní neví). Obdobně ve čtvrté otázce, pouze pro 27 % procent firem je současné období růstovou fází, zatímco přes 40 % růstovou fázi explicitně vylučuje. Z dat také vyplývá, že v průzkumu převládají čistě tuzemské společnosti působící převážně na českém trhu. To dokumentuje hned první otázka (přes 60 % odpovědí) a poslední otázka, kde téměř 80 % odpovědí potvrzuje výlučně český původ a charakter vybraných firem. Pro současnou ekonomickou situaci se tak v daném průzkumu jedná o reprezentativní vzorek společností, z něhož můžeme nadále odvozovat poměrně zajímavé závěry. Druhá skupina otázek se soustředila na možnosti dosahování konkurenčních výhod na trhu, což musí být z hlediska informatiky a řízení jejích potenciálních efektů vždy velmi podstatná informace. Vedle toho, že informatika musí zajišťovat běžný informační provoz a podporu běžných podnikových procesů, by měla být její hlavní role právě v posilování podnikové konkurenceschopnosti a dosahování preferovaných konkurenčních výhod. K tomu ale musí být na úrovni celého podniku efekty informatiky jasně identifikovány. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

4 Jan Pour, Ota Novotný Obrázek 2: Způsob a možnosti dosahování konkurenčních výhod podniku na trhu Obrázek 2 dokumentuje, že pro většinu zkoumaných podniků mají definované možnosti konkurenčních výhod svůj pozitivní význam. Zejména je to patrné u dosahování vysoké kvality produktů a služeb (přes 80 % kladných odpovědí). Obdobně je tomu u možnosti dosahování unikátních vlastností produktů a služeb (cca 70 %) a zlepšování spolehlivosti dodání produktů a služeb (rovněž cca 70 %). Převažující kladné odpovědi jsou patrné i u dalších možností konkurenčních výhod. Je zřejmé, že na jejich dosažení působí vždy celá řada faktorů organizačních technických, personálních, ale rovněž faktor kvality a výkonnosti podnikové informatiky [Voříšek a kol., 2008]. Ten je dán úrovní jejího řízení, ale zejména aplikacemi informatiky a investicemi do nich. 2. Využití informatiky v podniku S předchozími poznámkami souvisí i hodnocení současného a plánovaného využití informatiky a zejména jejích aplikací pro oblasti působnosti, resp. základní procesy podniku. Této analýze je věnována další skupina otázek. Výsledky dokumentuje Obrázek 3. V tomto případě výjimečně nebyl použit princip škály odpovědí 1 5, jako u ostatních skupin otázek, ale respondent měl vyjádřit skutečné a plánované pokrytí požadované funkcionality dle procesů a oblastí řízení v procentech. 32 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010

5 K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Skutečné využití aplikací informatiky pokrývá většinou 50 a více procent požadované funkcionality v rámci definovaných procesů, plánované využití znamená většinou její rozšíření o cca 5 10 %. Není zřejmě překvapením, že nejvyšší skutečné i plánované pokrytí potřebné funkcionality se ukazuje u procesů finančního řízení a řízení majetku. Naopak nejnižší je v oblasti marketingu a řízení vývoje výrobků a služeb, ale jak je patrné, rozdíly nejsou nijak výrazné. Obrázek 3: Současné a plánované pokrytí oblastí řízení podniku, resp. podnikových procesů informatikou v % Definování a vyhodnocování skutečnosti oproti plánu v pokrytí požadované funkcionality řízení podniku je i základem některých metod řízení a plánování informatiky, např. metody Reálného potenciálu zlepšení, viz [Učeň, 2008]. Je však zřejmé, že tato hlediska ukazují spíše rozsah uplatnění informatiky v podniku, nikoli její kvalitu. Té je věnován další blok otázek našeho průzkumu. 3. Kvalita podnikové informatiky Otázkou je, co se kvalitou podnikové informatiky chápe. Jsou to jednak její dílčí dosahované efekty, které jsme však vyčlenili do zvláštní kapitoly 4. Kvalitu informatiky však lze sledovat i z dalších hledisek obecnějšího rázu, a to: jaká je dostupnost informací pro pracovníky podniku a jaká je kvalita podnikových procesů podporovaných informatikou, jaký je význam informatiky z hlediska podpory dosahování strategických cílů podniku, v návaznosti na předchozí bod, jaký je vliv informatiky na řešení strategických aspektů řízení podniku a podnikání. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

6 Jan Pour, Ota Novotný Odpovědi na skupinu otázek k prvnímu uvedenému bodu, tedy k dostupnosti informací a kvalitě podnikových procesů dokumentuje Obrázek 4. Téměř jednoznačná je odpověď hned na první otázku, kde téměř 90 % respondentů uvádí dostatečnou dostupnost pracovníků na manažerských postech k potřebným informacím. Na cca 50 % kladných odpovědí jsou tvrzení spojená s dostupností informací pro pracovníky, kteří se nacházejí mimo vlastní podnik a tvrzení rovněž spojená se zlepšením informatických služeb pro zákazníky. De facto oba uvedené aspekty souvisejí s přístupností informací a služeb mimo podnik a s uplatňováním mobilních aplikací. Rezervy v této oblasti jsou tak naprosto zřejmé. Méně pozitivní jsou výsledky spojené s časovou náročností a náklady na realizaci obchodních zakázek. Zatímco zkrácení času na zpracování zakázek díky informatice připouští necelých 50 % respondentů, v případě snížení nákladů na zakázku to není ani 40 %. Oba tyto problémy souvisejí do jisté míry s poslední otázkou týkající se provedeného reengineeringu procesů, neboť právě změny podnikových procesů jsou vedle organizace a uplatnění informačních technologií hlavním zdrojem zlepšení v řízení zakázek, viz [Řepa, 2007]. Uplatnění reengineeringu a z toho vyplývající dosaženou racionalizaci podnikových procesů připouští pouze necelých 50 % respondentů. To může být především dáno poměrně velkým podílem malých a středních podniků v průzkumu, kde reengineeringové projekty nemají takovou váhu a význam jako u podniků velkých s výrazně složitějším systémem řízení, ale i jistou resistencí a obavami řadových pracovníků z projektů tohoto charakteru. Obrázek 4: Dostupnost informací, kvalita informatických služeb, kvalita podnikových procesů 34 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010

7 K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Vliv podnikové informatiky na podnikovou strategii a na dosahování strategických cílů podniku dokumentuje Obrázek 5. Obrázek 5: Význam IS/ICT při realizaci strategických cílů podniku Velmi pozitivní zjištění představují odpovědi na první a poslední otázku. V obou případech cca 65 % respondentů uvádí, že jejich informatika má zásadní vliv na plnění strategických cílů firmy a obdobně že informační strategie je v souladu s podnikovou strategií. V druhém případě musíme brát zřejmě v úvahu i situaci, že nemusí jít o formalizované strategické dokumenty, ale o koncepční zaměření managamentu firmy, jak je to v současné praxi častým jevem. Přes 50 % respondentů tvrdí, že informatika plní podpůrnou funkci, což nemusí být v rozporu s předchozími uvedenými výsledky, neboť strategické i podpůrné funkce se mohou efektivně doplňovat. Rovněž pozitivním zjištěním je pouhých necelých 30 % respondentů tvrdících, že informatika je vnímána pouze jako technologické řešení. To je určitý posun oproti minulosti, kdy právě technologie byly vnímány jako hlavní faktor informatiky na rozdíl od jejich aplikací a poskytovaných služeb. To je dáno stále kvalitnější technologickou vybaveností našich podniků a organizací, kdy jejich výkonnost a spolehlivost již nehraje dříve významnou roli. Nejméně pozitivním výsledkem této skupiny otázek je pouhých 30 % kladných odpovědí na existenci indikátorů pro zjišťování přínosů informatiky pro podnik. Důvody jsou pro to zřejmě dva jednak relativní složitost a objektivita zjišťování takových hodnot, jednak i pracnost získávání relevantních údajů pro analýzy informatických efektů. Současně je však podle poznatků z praxe stoupající zájem vedení podniků o to, jaké efekty informatika přináší nebo může přinést. Je zřejmé, že právě tato oblast představuje značný potenciál dalšího rozvoje metodik a metod řízení podnikové informatiky. Odpovědi respondentů na poslední skupinu otázek tohoto bloku se týkají vlivů informatiky na inovace produktů a služeb a na řešení vazeb podniku k partnerům, zákazníkům a dodavatelům. To dokumentuje Obrázek 6. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

8 Jan Pour, Ota Novotný Obrázek 6: Vliv podnikové informatiky na řešení strategických aspektů podnikání Odpovědi na první z uvedených otázek je celkem zřejmá, uplatnění informatiky v podniku potvrzuje téměř 70 % respondentů, že tomu tak není, uvádí necelých 10 %. Podstatně zajímavější je využití informatiky pro inovace produktů a služeb zahrnující podporu návrhářských a konstrukčních prací nebo integraci informačních technologií do základních produktů, jako je tomu u aut, spotřební elektroniky, a samozřejmě výrobních linek apod. Na výsledcích našeho průzkumu se tak potvrzuje, že úvahy o přidané hodnotě informatiky nejsou nijak předčasné ani akademické, ale mají reálný praktický základ. Podstatně slabší jsou pak integrační aspekty podporované informatikou ve vztazích na externí partnery. V případě integrace zákazníků do vlastních podnikových procesů je kladných odpovědí přes 50 %, zatímco těsné vazby na dodavatele uvádí pouze necelých 35 % respondentů. To potvrzuje i zatím relativně nízké rozšíření aplikací typu elektronického zásobování nebo APS / SCM. Aplikace i technologická stránka věci je na straně jejich nabídky v podstatě dostatečná, ale nedostatečné vnímání jejich efektů a potřeby, organizační náročnost řešení sehrává na straně poptávky negativní roli. To se ukazuje i v mezinárodním srovnání, kde podle statistik EUROSTATu je ČR např. v počtu on line řešených objednávek a dalších obchodních dokumentů v druhé polovině zemí EU a hluboko pod celoevropským průměrem. Porovnání ČR procentuálních hodnot informatikou podporovaných procesů s externími partnery s průměry za celé EU a s okolními státy ukazuje Tabulka EU EU EU AT CZ DE HU PL SK Tabulka 2: Integrace podniků s dodavateli a/nebo zákazníky v % automatizovaně podporovaných obchodních procesů, (Zdroj: EU Report, 2009). 36 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010

9 K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Zřejmě celá oblast elektronického podnikání bude zasluhovat z tohoto pohledu hlubší analýzu, neboť právě tento faktor má silný vliv na konkurenceschopnost podniků, a to zejména na mezinárodních trzích. Podniky, které nebudou schopné efektivně komunikovat a kooperovat se svými partnery budou zákonitě svoji konkurenceschopnost ztrácet. 4. Efekty dosahované podnikovou informatikou Otázkami efektivnosti podnikové informatiky se zabývala již dříve řada publikací, např. [Molnár, 2001]. V našem případě je další blok otázek průzkumu zaměřen na podnikovou informatikou dosahované efekty v organizacích respondentů za poslední tři roky. Je rozdělen do dvou skupin na ekonomické a mimoekonomické efekty. Je nutné zdůraznit, že zde otázky nesměřovaly na odhady hodnot efektů, např. v procentech, ale pouze na konstatování, že k uvedeným typům efektů dochází, či nikoli. Hodnotí se opět na základě již dříve uvedené škály 1 5, přičemž v dalších grafech jsou výsledky shrnuty za odpovědi 4+5 a 1+2. Rovněž připomeňme, že se na hledání efektů díváme bez rozlišení, které aplikace nebo procesy jsou jejich nositeli. Pohled na dosahované ekonomické efekty v podnicích nabízí Obrázek 7. Obrázek 7: Ekonomické efekty dosahované vlivem podnikové informatiky za poslední tři roky Pokud se nejprve zaměříme na extrémní hodnoty, pak je zřejmé, že nejčastěji dosahovaný efekt díky informatice je zvýšení produktivity práce v podniku. To je již dlouhodobý trend, který potvrdila i řada předchozích průzkumů. Na druhé straně explicitní vyjádření negativního pohledu, tj. že k efektu nedochází, je snižování nákladů na informatiku. To má evidentně řadu důvodů, především ve stále se zvyšující vybavenosti podniků informačními a komunikačními technologiemi, úrovní cen poskytovaných služeb dodavateli informatiky, případně zatím omezeným využíváním nákladově efektivnějších provozních modelů, jako je SaaS, resp. ASP. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

10 Jan Pour, Ota Novotný Dosahování ostatních efektů uvedených v grafu se vesměs pohybuje kolem 30 % kladných odpovědí, což není příznivé zjištění při investicích a nákladové úrovni, které jsou s informatikou spojeny. Situace je dána celou řadou faktorů. Jedním z nich je právě značná obtížnost určování právě ekonomických efektů, kdy většinou není zcela zřejmé, zda jde o efekt dosažený informatikou, nebo jinými faktory (obchodními aktivitami, organizačními změnami apod.). Uživatelé pak mají často tendenci a převážně neúmyslně tyto efekty informatice nepřipisovat. Další faktorem podmiňujícím daný stav je však závažnější. Informatika je často orientována na základní běžný provoz, ale méně na implementace tzv. strategických aplikací, jako je již výše zmíněné elektronické podnikání, mobilní podnikání, business intelligence, competitive intelligence apod. Právě tyto aplikace mají přinášet rozhodující efekty a ty zatím často chybějí. Druhým pohledem na úspěšnost a kvalitu podnikové informatiky jsou její mimoekonomické efekty. Ty se v současné teorii i praxi chápou jako významnější, než ekonomické, neboť ještě výrazněji ovlivňují konkurenceschopnost a přinášejí potřebné konkurenční výhody. Přehled odpovědí ve skupině otázek mimoekonomických efektů přináší Obrázek 8. Obrázek 8: Mimoekonomické efekty dosahované vlivem podnikové informatiky za poslední tři roky Podle kladných hodnot odpovědí má nejčastější zastoupení mezi mimoekonomickými efekty zkrácení doby reakce na požadavek zákazníka (60 %) a optimalizace klíčových podnikových procesů (více než 50 %). Ostatní uvedené efekty se většinou pohybují mezi 30 a 40 % kladných odpovědí. To je o něco příznivější hodnocení, než u ekonomických efektů, ale i v tomto případě se ukazuje zatím zřejmě nevyužitý potenciál strategických aplikací. 38 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010

11 K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky 5. Vztah podniku k inovacím podnikové informatiky Pátým blokem otázek bylo hodnocení vztahu podniku k inovacím z pohledu podnikové informatiky. Je rozdělen do dvou skupin, první je orientována na přístup k inovacím a způsob jejich realizace, druhá pokrývá principy řízení inovací v informatice. Rozložení odpovědí na otázky přístupu podniků k inovacím ukazuje Obrázek 9. Většina odpovědí na tento typ otázek je mírně optimistická. Zejména hodnoty odpovědí na poslední otázku této skupiny jsou značně optimistické, přes 60 % respondentů tvrdí, že investice do informatiky jsou efektivní a návratnost uspokojivá. To částečně nekoresponduje s hodnocením dosahovaných efektů v předchozím paragrafu. Ale hodnocení nových investic do informatiky a efekty současné informatiky jsou dvě roviny pohledu a časově odlišná hodnocení a proto se mohou i tímto způsobem lišit. Obrázek 9: Přístup k inovacím v podnikové informatice SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

12 Jan Pour, Ota Novotný I hodnocení dalších otázek uvedených v grafu je celkem pozitivní a pohybuje se kolem 50 % kladných odpovědí. Z nich je účelné upozornit zejména na dva kladně hodnocené aspekty, a to že existuje jasná vazba mezi inovačními informatickými a projekty a podnikovou strategií (45 %), což vytváří určitý signál k postupnému slaďování orientace podnikové informatiky a podnikových potřeb (business - IT alignment). Dalším je 55 % kladných tvrzení, že inovační projekty informatiky se obvykle dokončují včas a v rámci stanoveného rozpočtu. Strukturu odpovědí ve skupině otázek principy řízení inovací podnikové informatiky dokumentuje Obrázek 10. Obrázek 10: Principy řízení inovací podnikové informatiky V tomto případě je hodnocení respondentů již podstatně střízlivější a kladné odpovědi se zde většinou pohybují kolem 30 %. Výjimku tvoří pouze pravidelné vyhodnocování a zlepšování řízení inovací s více než 50 % kladných odpovědí. 6. Otázky a problémy řízení informatiky Další blok obsahuje výsledky z jednoho z minulých průzkumů, a to pro srovnání s předchozími hodnotami odpovědí. Jsou vyjádřením k aktuálním problémům a omezením informatiky vzhledem ke zvyšování výkonnosti organizace. I tento blok je rozdělen na do dvou skupin a současně rovin otázek, a to na manažerskou a aplikační. První skupina se tak orientuje na oblast manažerskou, personální a organizační, tj. na problémy v řízení informatiky a strukturu odpovědí presentuje Obrázek SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010

13 K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Obrázek 11: Hlavní problémy řízení informatiky a zvyšování výkonnosti Pokud opět porovnáme souhrnné kladné a záporné odpovědi pak jako hlavní problémy vystupuje čtvrtá otázka v pořadí s 65 % odpovědí, že nejsou jasně definovány zodpovědnosti informatických a ostatních útvarů za dosahování přínosů IS, 65 % tvrzení, že neexistuje systém metrik pro řízení IS/ICT a systém jejich zpracování (předposlední otázka) a 55 % odpovědí potvrzujících problém špatné kooperace informatických a uživatelských útvarů. Velmi důležitým poznáním je v této souvislosti téměř 55 % tvrzení, že neexistuje, resp. nevyužívá se efektivní model, resp. metodika řízení informatiky. To se ukazuje dle průzkumu jako klíčové problémy řízení informatiky. Evidentně platí i pro její ekonomiku především v otázce modelu řízení a metrik, na něž se zaměřují i další kapitoly této publikace. Naopak v ostatních případech definovaných problémů respondenti problém nevidí. Velmi pozitivní v tomto kontextu je 75 % tvrzení, která vylučují (hodnota Neplatí), že by neexistovala motivace a zájem na zvyšování výkonnosti podnikové informatiky. Obdobně téměř 65 % respondentů vylučuje, že by byl problém v nekvalitních službách dodavatelů. Druhá skupina otázek se orientovala na problémy aplikační, resp. provozovaných podnikových aplikací, jak ukazuje Obrázek 12. Porovnání kladných a záporných odpovědí v tomto případě ukazují vesměs již poměrně dobré kvalitativní charakteristiky aplikací, jejich provozu a využití. Výjimku tvoří přes 60 % odpovědí konstatujících nízkou kvalitu poskytovaných aplikačních služeb a přes 50 % respondentů uvádí nezájem managementu na inovacích informatických aplikací, což je rovněž jeden z hlavních současných problémů, a to opět ve směru rozvoje strategických aplikací. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

14 Jan Pour, Ota Novotný Naopak pozitivně je již chápána kvalifikační příprava uživatelů ve vztahu k aplikacím a systematický rozvoj aplikací v poslední uvedené otázce. Obrázek 12: Hlavní problémy v aplikační úrovni podnikové informatiky Uvedené výsledky průzkumů ukázaly celé spektrum úloh, priorit a problémů, které vedení informatiky v podnicích a institucích musí řešit a které současně vytvářejí výchozí základ pro další rozvoj různých metod a modelů, kterým jsou věnovány i další kapitoly této publikace. 7. Závěr Na závěr lze konstatovat, že otázkami kvality a efektů informatiky se již nezabývá převážně akademická sféra, ale je stále intenzivněji vnímána praxí. Je zcela evidentní, že výsledky průzkumu identifikovaly poměrně jasně potenciál a oblasti dalšího rozvoje informatiky v české praxi. To je signál jak pro vedení podniků, tak pro dodavatelské společnosti, jak orientovat své nabízené služby. Literatura Basl, J., Maryška, M., Novotný, O., Pour, J.: Ekonomika podnikové informatiky. Praha, v tisku. Molnár, Z.: Efektivnost informačních systémů. Praha, Grada Řepa, V.: Podnikové procesy. Praha, Grada Učeň, P.: Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení. Praha, Grada Voříšek, J. a kol.: Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha, Oeconomia Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumných projektu GA ČR P Advanced Principles and Models for Enterprise ICT Management u Grantové agentury České republiky a projektu CVKS MŠMT , 1M0524 Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky. 42 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Nakladatelství a autor dìkují za podporu pøi vydání této knihy spoleènostem: SAP ÈR, spol. s r. o. MICROSOFT, s.r.o. ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Pavel Uèeò, CSc. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu

Více

STRATEGIE A ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

STRATEGIE A ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Magisterské studium: 2 konzultace po 3 hodinách a 2 konzultace po 2 hodinách Způsob ukončení předmětu: Zkouška a zápočtový test Cílem předmětu je přispět k pochopení současného významu informačních systémů

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH REFLEXE V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ 1 Developmental Tendencies in Financial Performance Measurements and Its Impact on Management Accounting Úvod Zbyněk

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 6, 2004 CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR H. Chládková

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Praha, 2007 1 Obsah: 1. PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE V ROCE 2007 3 1.1 Úvod 3 1.2 Souvislosti a

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

K průzkumu vlivu ICT na výkonnost organizace

K průzkumu vlivu ICT na výkonnost organizace K průzkumu vlivu ICT na výkonnost organizace Jan Pour katedra informačních technologií VŠE pour@vse.cz Abstrakt: Průzkum zaměřený na hodnocení vlivů informačních systémů a informačních technologií na výkonnost

Více

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING Daniel Salava 1 Anotace: Tento článek se zabývá problematikou a aspekty užití indexového benchmarkingu zejména v malých

Více

Výsledky průzkumu řízení podnikové informatiky

Výsledky průzkumu řízení podnikové informatiky Jan Pour Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 e-mail: pour@vse.cz Abstrakt: V únoru roku 2012 uspořádala

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem a státní správou

Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem a státní správou Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem Miloš Ulman 1, Zdeněk Havlíček 2, Pavel Šimek 3 Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních

Více

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová 1 Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová Abstrakt S vývojem počítačově orientovaných informačních systémů je stále větší důraz kladen na jejich uživatelskou

Více

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE JAKO JEDEN Z FAKTORŮ ROZVOJE REGIONU

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE JAKO JEDEN Z FAKTORŮ ROZVOJE REGIONU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE JAKO JEDEN Z FAKTORŮ ROZVOJE REGIONU Lucie Vrtěnová Ústav ekonomie, Fakulta ekpnomicko-správní, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento příspěvek pojednává o přeshraniční spolupráci

Více

Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT

Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT Department of Computer Systems Faculty of Information Technology Czech Technical University in Prague František Klíma, 2011 Finanční řízení informatiky, MI-FRI,

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 4 vydání 4 / ročník 2007 / 28. 2. 2007

Více

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB Catalogue of public services Ing Renáta Halásková, PhD Vysoká škola logistiky v Přerově, Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín e-mail: renatahalaskova@vslgcz

Více

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod

Více

DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ

DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ DESCRIPTION AND APPLICATION OF THE COMMUNICATION E- CANALS AVAILABLE IN RELATION AMONG CITIZENS AND MUNICIPALITIES Petr

Více

VÝHODY SYSTÉMU ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY ADVANTAGES OF CRM SYSTEM. Dagmar Škodová Parmová

VÝHODY SYSTÉMU ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY ADVANTAGES OF CRM SYSTEM. Dagmar Škodová Parmová VÝHODY SYSTÉMU ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY ADVANTAGES OF CRM SYSTEM Dagmar Škodová Parmová Anotace: Řízení vztahů se zákazníky je synonymum pro řídící systém, který na základě uložených a analyzovaných

Více

POČÍTAČOVÁ SIMULACE JAKO NÁSTROJ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍ LINKY

POČÍTAČOVÁ SIMULACE JAKO NÁSTROJ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍ LINKY 134 Ing. Luděk Volf e-mail: ludek.volf@fs.cvut.cz Ing. Libor Beránek e-mail: libor.beranek@fs.cvut.cz Ing. Petr Mikeš e-mail: p.mikes@fs.cvut.cz Ing. Igor Vilček, Ph.D. Katedra manažmentu a ekonomiky SjF

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

ICILS 2013 VÝSLEDKY Z PILOTNÍHO ŠETŘENÍ

ICILS 2013 VÝSLEDKY Z PILOTNÍHO ŠETŘENÍ ICILS 2013 VÝSLEDKY Z PILOTNÍHO ŠETŘENÍ Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti Praha, listopad 2012 ŠKOLNÍ ZPRÁVA Základní škola Jih, Komenského 459, Mariánské Lázně KÓD VAŠÍ ŠKOLY: S15

Více

Benchmarks 2009 Controllingové procesy pod drobnohledem

Benchmarks 2009 Controllingové procesy pod drobnohledem Benchmarks 2009 Controllingové procesy pod drobnohledem 1 Průzkum Rakouského Controller-Institutu Rakouský Controller-Institut provádí od roku 2007 každoročně pravidelný průzkum controllingových procesů

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Model byl např. publikován v závěrečné výzkumné zprávě z tohoto projektu.

Model byl např. publikován v závěrečné výzkumné zprávě z tohoto projektu. Restrikce veřejných výdajových programů a výdajových aktivit veřejných služeb Prof. PhDr. František Ochrana,DrSc.,katedra veřejných financí, VŠE v Praze Referát je součástí výstupu z výzkumného projektu

Více

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS. Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy. Širší shrnutí

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS. Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy. Širší shrnutí Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy Širší shrnutí S využitím odborných diskusí je definován pojem regionální infrastruktury pro podporu inovací

Více

Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů

Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů 1 Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů Ing. INCOMA Research, Business & Industry CEE Základní informace o projektu 2 Při příležitosti konference Fórum českého stavebnictví připravila

Více

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES MAREK ČANDÍK, PETR JEDINÁK Anotace: Příspěvek prezentuje informace z výsledků provedeného výzkumu

Více

B3 Vazba strategie byznys

B3 Vazba strategie byznys Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B3 Vazba strategie byznys Toto téma vysvětluje vzájemný vztah mezi tzv. byznysem organizace (hlavním

Více

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Ing. Pavel Pešek, CSc. Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí

Více

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů 2) Kalkulace životního cyklu 3) Balanced Scorecard - zákaznická oblast, zaměstnanecká oblast, hodnotová oblast Změny v podnikatelském

Více

Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ

Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ Seminář ČSSI 3.12.2010, VŠE Praha Pavel Sládek, ČEZ ICT Services, Skupina ČEZ O Skupině ČEZ Skupina ČEZ v číslech (výroční zpráva 2009) Celkem 185 společností

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice AK vlády ČR rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004, že bude v souladu s par. 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 S.,

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016 DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva Duben 2016 Výzkumné pozadí AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé České

Více

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ANDREA SCHELLEOVÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity Abstract in original language Článek se zaobírá problematikou elektronizace veřejné správy s důrazem na elektronické

Více

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU Halina Starzyczná, Pavlína Pellešová, Beata Blechová Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Email: starzyczna@opf.slu.cz,

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

OTA NOVOTNÝ JAN POUR MILOŠ MARYŠKA PODNIKO

OTA NOVOTNÝ JAN POUR MILOŠ MARYŠKA PODNIKO OTA NOVOTNÝ JAN POUR MILOŠ MARYŠKA JOSEF BASL RíZENÍ VÝKONNOSTI ~ PODNIKO INFORMA VE TIKY PROFESSIONAL PUBLISHING 5 OBSAH Úvod 11 Oddíl A: IDzení ekonomiky IS/ICT - obsah a principy 15 1 IDzení podniku

Více

Regulace a normy v IT IT Governance Sociotechnický útok. michal.sláma@opava.cz

Regulace a normy v IT IT Governance Sociotechnický útok. michal.sláma@opava.cz Regulace a normy v IT IT Governance Sociotechnický útok michal.sláma@opava.cz Regulace a normy v IT Mezinárodní regulace Národní legislativa Mezinárodní normy Národní normy Oborové standardy Best practices

Více

Inovace v digitálním věku: Evropa nabírá opět správný kurs Prezentace J. M. Barossa,

Inovace v digitálním věku: Evropa nabírá opět správný kurs Prezentace J. M. Barossa, Inovace v digitálním věku: Evropa nabírá opět správný kurs Prezentace J. M. Barossa, předsedy Evropské komise, pro Evropskou radu ve dnech 24. a 25. října 213 Index globální konkurenceschopnosti 213 214

Více

veřejných výdajů metodou stanovení koeficientu

veřejných výdajů metodou stanovení koeficientu František Ochrana: Hodnocení splnění výdajových cílů veřejných výdajů metodou stanovení koeficientu Abstract František Ochrana: Evaluation of Public Expenditure (Method of the Goal-Coefficient Evaluation)

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 5 Číslo 3, 2005 Možnosti využití nástrojů ekonomie blahobytu

Více

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Analýza stavu a potřeb členů místního uskupení Společné příležitosti 2012 Autorky: PhDr. Kamila Svobodová,

Více

VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Miloslav Šašek ÚVOD Zákazníci, stávající i potenciální, jsou středem pozornosti každého dodavatele nebo prodejce, firmy, podniku. Platí to jak v prostředí B2C,

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 12. 2010 70 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita,

Více

VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT. Jaroslav Novotný

VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT. Jaroslav Novotný VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT Jaroslav Novotný Abstract Most companies are trying to find and apply to their business and marketing processes

Více

STÁRNUTÍ POPULACE A OPTIMALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STÁRNUTÍ POPULACE A OPTIMALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STÁRNUTÍ POPULACE A OPTIMALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Ladislav Průša Abstract V souvislosti se stárnutím populace je potřeba věnovat pozornost m.j. problematice zabezpečení optimálních forem péče o seniory

Více

METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE

METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE Pavel Tomšík, Stanislava Lišková Anotace: Příspěvek se zabývá vytvořením

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK ICT a sdílené služby aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK ICT a sdílené služby aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK ICT a sdílené služby aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu Česká zemědělská univerzita v Praze Podnikání a administrativa Teze Vedoucí DP: Ing.Lucie Vokáčová Autor: Bc. Romana Králová Praha 2003 - teze Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingové

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1

VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1 VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1 Orlando Arencibia, Petr Seďa VŠB-TU Ostrava Abstrakt: Příspěvek je věnován diskusi o inovaci předmětu Matematika v ekonomii, který

Více

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Miroslav Černík Segment středních a malých firem, Business Partner Cloud 10.03.2011 UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Co je Midmarket?

Více

Polemika vzbuzující naději na konsenzus Reakce na polemiku Rudolfa Pomazala s publikací České vysoké školství na křižovatce

Polemika vzbuzující naději na konsenzus Reakce na polemiku Rudolfa Pomazala s publikací České vysoké školství na křižovatce skými vysokými školami, což může nesporně výrazným způsobem pozitivně působit na dynamiku vývoje inovačního potenciálu fakult. Za zásadní nedostatek této brožury je možno považovat zjevnou absenci systémového

Více

Řešení souladu byznysu a IT (business - IT alignment)

Řešení souladu byznysu a IT (business - IT alignment) Řešení souladu byznysu a IT (business - IT alignment) Jan Pour Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Česká republika e-mail: pour@vse.cz

Více

VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1

VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1 VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1 Audit Committee, it s role in the Czech Republic, EU and USA. Vladimír Králíček Úvod V posledním době se relativně často setkáváme s pojmem výbor

Více

HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION. Tomáš Maier, Ludmila Gallová

HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION. Tomáš Maier, Ludmila Gallová HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION Tomáš Maier, Ludmila Gallová Anotace: Příspěvek se zabývá hodnocením kvality a efektivity

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

Průzkum stavu procesního řízení ve veřejné správěčr a SR

Průzkum stavu procesního řízení ve veřejné správěčr a SR 4. konference kvality ve veřejné správě, Karlovy Vary, 24.1.2008 Průzkum stavu procesního řízení Václav Řepa katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze repa@vse.cz Václav Řepa a veřejná

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 30. DUBNA 2014 PROGRAMY PRO OBDOBÍ 2014+ EFRR + ESF + FS EZFRV Cíl: Investice pro růst a zaměstnanost Cíl: Evropská územní spolupráce Program rozvoje venkova OP Podnikání

Více

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny K nejdůležitějším charakteristikám hospodaření

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL

NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL Jiří Čejka, Ladislav Bartuška 1 ABSTRACT The article deals with the provision of transport services through an alternative method - buses on call. This new technology

Více

1. Úvod 3. 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4. 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7

1. Úvod 3. 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4. 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7 Obsah: 1. Úvod 3 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7 4. Cíle územní energetické koncepce 14 5. Jaké jsou základní postupové

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 1 ÚVOD... 5 2 SBĚR DAT... 7 3 STRUKTURA SOUBORU... 10 3.1 Regionální zastoupení... 10 3.2 Struktura dotazovaných organizací

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM THE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL REHABILITATION SERVICES USAGE BY PEOPLE WITH MENTAL HEALTH DISORDERS RŮŽIČKOVÁ Pavlína Abstrakt

Více

VYUŽITÍ FORMÁLNÍ ADEKVACE PROVOZNÍ PÁKY V ŘÍZENÍ PODNIKU USING OF FORMAL ADEQUACY OF OPERATING LEVERAGE IN MANAGEMENT

VYUŽITÍ FORMÁLNÍ ADEKVACE PROVOZNÍ PÁKY V ŘÍZENÍ PODNIKU USING OF FORMAL ADEQUACY OF OPERATING LEVERAGE IN MANAGEMENT VYUŽIÍ FORMÁLNÍ ADEKVACE PROVOZNÍ PÁKY V ŘÍZENÍ PODNIKU USING OF FORMAL ADEQUACY OF OPERAING LEVERAGE IN MANAGEMEN František Střeleček, Radek Zdeněk Abstrakt: Příspěvek se zabývá využitím provozní páky

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

Růstová výkonnost a stabilita

Růstová výkonnost a stabilita Růstová výkonnost a stabilita 1. Růst a nabídková stránka ekonomiky 1.1 Mezinárodní ekonomický vývoj Struktura světového hospodářského růstu Vývoj ekonomiky v USA Japonsko Evropská unie Nové členské země

Více

MBI a jeho komunita. 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru

MBI a jeho komunita. 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru MBI a jeho komunita 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru Petr Pražský Katedra IT, FIS, VŠE Rektorát ČVUT, projekt Informační strategie Strana 1 Obsah 1. MBI komunita a

Více

Strategické řízení podnikové informatiky

Strategické řízení podnikové informatiky WORKING PAPER č. 05/2011 Strategické řízení podnikové informatiky Jan Pour září 2011 Řada studií Working Papers Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky je vydávána s podporou projektu MŠMT

Více

Výrobní firmy po krizi

Výrobní firmy po krizi Výrobní firmy po krizi Zvolili jste správnou cestu? Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice kpmg.cz KPMG v České republice Obsah 1 Úvod 03 2 Náš přístup a metodika průzkumu 04 3 Hlavní zjištění

Více

PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA

PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA Cyril Klimeš Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR, e-mail: cyril.klimes@osu.cz Abstrakt Tento příspěvek si

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha - 5. 12. 2006 Nová dělba práce v globální ekonomice Rychlé zvyšování

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Duben 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Ministerstvo financí zvýšilo koncem dubna odhad letošního tempa růstu české ekonomiky na 5,3 procenta z 5,0

Více

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují:

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují: Popis služeb Služby Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services poskytují služby poradenství a prototypování k podpoře inovace a transformace Zákazníka

Více

vyhlašuje: pro: Kraje ČR

vyhlašuje: pro: Kraje ČR Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Co si myslí česká populace o společenské odpovědnosti a o udržitelném rozvoji?

Co si myslí česká populace o společenské odpovědnosti a o udržitelném rozvoji? Co si myslí česká populace o společenské odpovědnosti a o udržitelném rozvoji? Tomáš Macků, Ipsos 14. 3. 2016 JAK SE VLASTNĚ MÁ ČESKÁ POPULACE 2 JAK SE CÍTÍME IPSOS EMOTI*SCAPE V KLIDU A POHODĚ Září 2014

Více

LSt, S1. Jt III. Česká republika v globalizované a znalostní ekonomice. Anna Kadeřabková a kol.

LSt, S1. Jt III. Česká republika v globalizované a znalostní ekonomice. Anna Kadeřabková a kol. 009 LSt, S1 Jt III Česká republika v globalizované a znalostní ekonomice Anna Kadeřabková a kol. Obsah Souhrnné výsledky analýzy 17 1. Kvalitativní konkurenceschopnost (Anna Kadeřabková, Lenka Gregorová)

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice červen 2012 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 3/2010 ve dnech 21.

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více