BK100N BLENDER BLENDER STOLNÍHO MIXÉRU BLENDER БЛEНДЕР.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BK100N BLENDER BLENDER STOLNÍHO MIXÉRU BLENDER БЛEНДЕР."

Transkript

1 BK100N BLENDER BLENDER STOLNÍHO MIXÉRU BLENDER БЛEНДЕР Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a, Katowice, POLAND tel: , fax:

2 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji. - Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie. Nie używać na wolnym powietrzu. - Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła. - Przewodu urządzenia nie prowadzić w pobliżu gorących powierzchni. - Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Nie pozwalać dzieciom bez doglądu używać blendera. - Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami. - Do pojemnika nie należy wkładać materiałów takich jak: papier, karton, plastik, metal itp. Grozi to zablokowaniem mechanizmu tnącego, wznieceniem ognia lub porażeniem prądem. - Nie uruchamiać urządzenia jeżeli pojemnik nie został prawidłowo umieszczony na korpusie lub bez odpowiednio założonej pokrywy wraz z miarką. - Podczas pracy urządzenia należy trzymać rękę na pokrywie lekko ją dociskając. - Przed wyjęciem pojemnika z obudowy silnika lub podniesieniem pokrywy należy wyłączyć urządzenie (przełącznik (5) w pozycji 0 ) i poczekać na całkowite zatrzymanie ostrza. - Zawsze odłączać urządzenie od zasilania, jeżeli pozostaje ono bez nadzoru, przed montażem lub demontażem oraz przed czyszczeniem. - Urządzenie nie może być używane z uszkodzonym nożem. - Nóż jest elementem eksploatacyjnym i nie jest objęty gwarancją. - Nie włączać urządzenia bez produktów. 2

3 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA - Nie dotykać noża przy włączonym urządzeniu, a po wyłączeniu z sieci można go dotknąć dopiero po jego zatrzymaniu. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami. - Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników. - Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta. - Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów w załączniku oraz na stronie Wszelkie modernizacje lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania. - Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia. 3

4 INSTRUKCJA OBSŁUGI BLENDER BK100N OPIS OGÓLNY 1. Zatyczka + miarka o poj. 30ml 2. Pokrywa 3. Pojemnik o poj. 1,5l 4. Uchwyt 5. Korpus 6. Przełącznik sterujący ZESPÓŁ TNĄCY A. Nóż B. Uszczelka C. Podstawa FOT. 1 A 4 DANE TECHNICZNE - moc: 400W - napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz - dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 60 sekund - przerwa przed ponownym rozpoczęciem pracy: 2 minuty FOT. 2 C B 5 6 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA Przed pierwszym użyciem należy umyć wszystkie części blendera mające kontakt z żywnością, czyli: zatyczkę (1), pokrywę (2), pojemnik (3) oraz zespół tnący (fot. 2). - aby zdemontować pokrywę (2) należy przekręcić ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wysunąć. Analogicznie demontujemy również zatyczkę (1) znajdującą się w pokrywie. - aby zdemontować pojemnik (3) należy przekręcić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wysunąć trzymając za uchwyt (4) - w celu umycia można zdemontować również zespół tnący znajdujący się w spodzie pojemnika (3). Należy przekręcić go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wysunąć (fot. 4). Zespołu tnącego nie wolno całkowicie zanurzać w wodzie. Przed ponownym montażem wszystkie elementy należy dokładnie wysuszyć. OBSŁUGA - upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci a przełącznik (6) ustawiony jest w pozycji 0 - korpus (5) ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni - zamontować pojemnik (3) wraz z zespołem tnącym. Pojemnik (3) należy ustawić na korpusie (5) i przekręcić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (fot. 5) Urządzenie posiada zabezpieczenie przed uruchomieniem go bez prawidłowo założonego pojemnika (3). W przypadku problemów z uruchomieniem blendera należy sprawdzić czy w/w element jest prawidłowo zamontowany. - umieścić produkty spożywcze w pojemniku (3). Maksymalny dopuszczalny poziom zaznaczony jest na pojemniku (MAX). Aby uniknąć chlapania zaleca się nie przekraczać pojemności 1,2l. - założyć pokrywę (2) na pojemnik (3) i zablokować ją przekręcając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara - włożyć zatyczkę (1) do otworu w pokrywie (2) i zablokować ją przekręcając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara - podłączyć urządzenie do sieci - w zależności od przetwarzanych produktów wybrać przełącznikiem (6) niskie lub wysokie obroty (pozycja 1 lub 2) - w celu włączenia pracy pulsacyjnej, należy przekręcić i przytrzymać przełącznik (6) w pozycji P. Po zwolnieniu przełącznika wraca on automatycznie na pozycję 0. Po skończeniu pracy należy wyłącznik (6) ustawić w pozycji 0, odłączyć urządzenie od sieci oraz odczekać do zatrzymania się noża (A). 4 FOT. 3

5 FOT. 4 FOT. 5 UWAGA Należy przestrzegać czasu pracy ciągłej urządzenia. Przekroczenie czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w pracy urządzenia mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia silnika i utraty gwarancji. W przypadku zablokowania urządzenia w trakcie pracy, przed czyszczeniem wyłączyć z sieci i odczekać do zatrzymania noża. Nie należy uruchamiać blendera bez produktów. PRZYDATNE WSKAZÓWKI - Aby osiągnąć najlepsze rezultaty w sporządzaniu przecierów należy wkładać do pojemnika małe porcje zamiast dużych. - W przypadku przetwarzania produktów stałych, należy je uprzednio pociąć na mniejsze kawałki (2-3 cm). - Akcesoria i pojemniki nie są przystosowane do przygotowywania gorących potraw. - Do mieszania składników o stałej konsystencji zaleca się używania blendera w trybie pulsacyjnym, aby zapobiec zablokowaniu noży tnących. - Zatyczka (1) pełni również funkcję miarki o pojemności 30ml CZYSZCZENIE I KONSERWACJA Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci. Elementów blendera nie wolno myć w zmywarkach do naczyń oraz w bardzo gorącej wodzie. Korpusu (5) oraz zespołu tnącego (fot. 2) nie wolno zanurzać w wodzie. Korpus można czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie czyścić noża zespołu tnącego (A) gołymi rękami. Do czyszczenia użyć szczoteczki. Pozostałe elementy, czyli zatyczkę (1), pokrywę (2) oraz dzbanek (3) można myć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Proste czyszczenie pojemnika i noża: - Opróżnić pojemnik (3) i napełnić go wodą. - Umieścić pojemnik (3) na korpusie (5) i przekręcić przełącznik (6) kilka razy na pozycję P. - Wylać wodę z pojemnika i opłukać. Nie wolno czyścić urządzenia ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ można w ten sposób zniszczyć urządzenie. OCHRONA ŚRODOWISKA - urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi, - należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. GWARANCJA - urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym, - nie może być używane do celów zawodowych, - gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi. 5

6 SAFETY INSTRUCTIONS Before the first usage, one shall carefully get familiar with the contents of the herein user s manual. - The connection cable shall be connected to the socket with the parameters consistent with the ones given in the manual. Do not immerse the cable or the appliance in water. Do not use in open air. The appliance is intended only for households. - Do not place the appliance in the surrounding of the sources of heat. - The cable of the appliance cannot be run in the neighbourhood of hot surfaces. - The device can be used by children aged 8 and older and by persons with limited physical, sensory or mental capabilities, or persons without sufficient experience and knowledge only under supervision or if previously instructed on the safe use of the appliance and the possible risks. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance that are the responsibility of the user shall not be carried out by children without supervision. Protect the appliance and the power cord against children under 8 years old. - The children are not allowed to use the blender without supervision. - Before starting the appliance, one shall make sure whether its all elements are appropriately assembled. Do not grasp the appliance with wet hands. - Do not place such materials as paper, cardboard, plastic, metal, etc. into the jug. It may lead to cutting mechanism blocking, fire or electric shock. - Do not start the appliance if the jug was not placed on the body in an appropriate manner or without a cap together with a measuring unit. - While the appliance's operation one shall keep his hand on the cover and push it slightly. - Before taking the jug out of the engine housing or lifting the cover, one shall turn off the appliance (switch (5) in 0 position) and wait for the blade to stop. - Always disconnect the appliance from power supply if left without supervision, before the assembly or disassembly and before cleaning. The appliance cannot be used with a damaged knife. - The knife is an exploitation element and it is not covered with guarantee. - Do not turn on the appliance without food products in it. 6

7 SAFETY INSTRUCTIONS - Do not touch the knife with the appliance turned on and after disconnecting the appliance it may be touched only after it stopped. Use only with originally enclosed accessories. - One shall pay attention not to connect too many receivers to one power circuit. - Do not use the appliance with a damaged connection cable. If the supply cable was subject to damage, it has to be replaced by the Manufacturer s Servicing Department in order to prevent from danger. - The repairs of the equipment may be carried out only by an authorized servicing agency (a list of servicing agencies is enclosed and may be found at All the modernizations or application of unoriginal spare parts or appliance elements is forbidden and threatens the safety of usage. - Eldom Sp. z o. o. company is not liable for possible damages occurred as a result of inadequate usage of the appliance. 7

8 USER'S MANUAL BLENDER BK100N GENERAL DESCRIPTION 1. Cap + measuring unit with the volume of 30ml 2. Cover 3. Jug with the volume of 1.5l 4. Holder 5. Body 6. Control switch PHOTOGRAPH 1 CUTTING UNIT A. Knife B. Seal C. Base A 4 TECHNICAL DATA - power: 400W - supply voltage: 230V ~ 50Hz - allowable time of continuous work: 60 seconds - interval before restarting work: 2 minutes C PHOTOGRAPH 2 B 5 6 USING THE APPLIANCE PHOTOGRAPH 3 Before the first usage, one shall wash all the parts of the blender which come in contact with food, that is: a cap (1), a cover (2), a jug (3) and a cutting unit (photo 2). - in order to disassemble the cover (2) one shall turn it clockwise and slide out. The cap (1) which is located in the cover shall be disassembled in an analogical way. - in order to disassemble the jug (3) one shall turn it clockwise and slide out while holding the holder (4) - for the purposes of washing, the cutting unit which is located on the bottom of the jug (3) shall also be disassembled. It shall be turned anti-clockwise and slid out (photograph 4). It is not allowed to immerse the cutting unit in total in water. Before the reassembly, all the elements have to be dried completely. SERVICING - make sure that the appliance is disconnected from power network and the switch (6) is set in 0 position - the body (5) has to be placed on a flat and stable surface - assemble the jug (3) together with the cutting unit. The jug (3) has to be placed on the body (5) and turned anti-clockwise (photograph 5) The appliance is equipped in a device which protects it against starting it without the properly seated jug (3). In case of problems with starting the blender, it is necessary to check whether the above mentioned element is appropriately assembled. - place food products in the jug (3). The maximum allowed level is marked on the jug (MAX). In order to avoid splashing it is recommended not to exceed the volume of 1.2 l. - place the cover (2) on the jug (3) and block it by means of turning it anti-clockwise - put the cap (1) into the opening in the cover (2) and block it by means of turning it anti-clockwise - connect the appliance to power - depending on the products processed, select with a switch (6) low or high speed (item 1 or 2) - in order to turn on impulse work, one shall turn and hold the switch (6) in P position. After releasing the switch it automatically goes back to 0 position. After completing work one shall set the switch (6) in 0 position, disconnect the appliance from network and wait for the knife (A) to stop. 8

9 PHOTOGRAPH 4 PHOTOGRAPH 5 ATTENTION It is necessary to observe the time of the appliance continuous work. Exceeding working time and lack of sufficient intervals in the appliance work may lead to irreversible damages to the engine and loss of guarantee. In case the appliances blocks while operation, disconnect it from power supply before cleaning and wait for the knife to stop. It is not allowed to start the blender without the food products NOTICE - In order to obtain the best results in preparing pulps and mousses it is necessary to put small portions of food instead of big ones into the jug. - In case of processing solid products, it is necessary to cut them into smaller pieces first (2-3 cm). - Accessories and jug are not adjusted for preparing hot meals. - It is recommended to use the blender in impulse mode for mixing components of solid consistency in order to prevent from cutting knives blocking. - The cap (1) plays also the function of a measuring unit with the volume of 30ml CARE AND CLEANING Before attempting to cleaning, one shall disconnect the appliance from supply network. The elements of the blender may not be washed in dishwashers do or in very hot water. The body (5) and the cutting unit (photograph 2) cannot be immersed in water. The body may be cleaned with a damp cloth with the addition of washing liquid. Do not clean the cutting knife unit (A) with bare hands. Use a brush. Other elements, that is a cap (1), a cover (2) or a pot (3) may be washed in warm water with the additional of washing liquid. Simple cleaning of the jug and knife: - empty the jug (3) and fill it in with water. - place the jug (3) on the body (5) and turn the switch (6) for a couple of times into P position. - discharge water from the jug and rinse it. It is not allowed to clean the appliance with sharp, abrasive cloths or sponges as it may lead to damaging the appliance. ENVIRONMENTAL PROTECTION - The appliance is made of materials which can be reprocessed or recycled. - The appliance should be disposed of only in authorised disposal centres which deal with collecting and recycling electrical and electronic appliances. GUARANTEE - The appliance is intended for private domestic use only. - The appliance may not be used for professional purposes. - The guarantee ceases to be valid in case of inappropriate handling. Detailed guarantee conditions can be found in the attachment. 9

10 BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Před prvním použitím je nutné se důkladně seznámit s celým obsahem této instrukce. - Připojovací kabel je nutné zapojit do zásuvky, která má parametry souhlasné s údaji uvedenými v instrukci. Neponořovat kabel ani zařízení do vody. Nepoužívat ve venkovním prostředí. Zařízení je určeno pouze k domácímu užívání. Je zakázáno stavět zařízení poblíž zdrojů tepla. - Napájecí kabel zařízení nepokládejte poblíž horkých povrchů. - Zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s fyzickým, senzorickým nebo duševním omezením nebo osoby, které nemají dostačující zkušenosti a znalosti, výhradně tehdy, jestliže jsou pod dozorem nebo pokud byly instruovány v rozsahu bezpečného používání zařízení a v rozsahu nebezpečí, která jsou s tímto používáním spojena. Děti si nemohou hrát s tímto zařízením. Čištění a úkony údržby, které vykonává uživatel, nemohou provádět děti bez dozoru. Zařízení a napájecí kabel je nutné chránit před dětmi mladšími než 8 let. Nedovolovat dětem bez dozoru používat mixér. - Před zapnutím zařízení je nutné se ujistit, že všechny jeho části jsou správně připevněny. Neuchopovat zařízení mokrýma rukama. - Do nádoby není možné vkládat materiály jako: papír, kartón, plast, kov apod. Hrozí zablokování sekacího mechanismu, vznícení ohně nebo úder elektrickým proudem. - Nespouštět zařízení, pokud nádoba není správně umístěná na tělese zařízení, nebo není správně uzavřena víkem včetně měrky. - V průběhu práce zařízení je nutné držet ruku na víku s lehkým přitlačováním tohoto víka. - Před vyjmutím nádoby z tělesa s motorem nebo před zvednutím víka je nutné zařízení vypnout (přepínač (5) v pozici 0 ) a počkat, až se ostří zastaví. - Vždy odpojovat zařízení od elektrického napětí, pokud zůstává bez dozoru, před montáží nebo demontáží a také před čištěním. Zařízení nesmí být užíváno s poškozeným nožem. Nůž je provozním elementem a není zahrnut do záruky. Nepouštět zařízení bez produktů. - Nedotýkat se nože při zapnutém zařízení a po vypnutí zařízení ze sítě se jej dotýkat teprve po jeho zastavení. - Používat pouze s originálně dodaným příslušenstvím. 10

11 BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ - Je nutné věnovat pozornost tomu, aby do jednoho elektrického okruhu nebylo zapojeno příliš mnoho spotřebičů. - Není dovoleno používat zařízení s poškozeným přívodním kabelem. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, je nutné jej z důvodu zabránění nebezpečí vyměnit v Servisním místě Výrobce. - Opravy zařízení smí provádět pouze autorizované servisní místo (seznam servisů je uveden v příloze a na stránkách Všechny modernizace nebo použití neoriginálních náhradních dílů nebo částí je zakázáno a ohrožuje bezpečnost užívání. - Firma Eldom Sp. z o. o. nenese odpovědnost za eventuální škody, které vznikly v důsledku nesprávného užívání tohoto zařízení. 11

12 INSTRUKCE OBSLUHY MIXÉR BK100N HLAVNÍ POPIS 1. Záslepka + měrka o objemu 30ml 2. Víko 3. Nádoba o objemu 1,5l 4. Úchyt 5. Těleso 6. Řídící přepínač SEKACÍ SESTAVA A. Nůž B. Těsnění C. Základna FOT. 1 A 4 TECHNICKÉ ÚDAJE - výkon: 400W - napájecí napětí: 230V ~ 50Hz - maximální čas práce bez přerušení: 60 sekund - časová přestávka před opětovným užitím: 2 minuty FOT. 2 C B 5 6 POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ FOT. 3 Před prvním použitím je nutné umýt všechny části mixéru, které mají kontakt s potravinovými produkty, čili: záslepku (1), víko (2), nádobu (3) a také sekací sestavu (fot. 2). - Při demontáži víka (2) je nutné víkem pootočit v souladu s pohybem hodinových ručiček a následně jej pak vysunout. Analogickým způsobem demontujeme také záslepku (1), která se nachází ve víku. - Při demontáží skleněné nádoby (3) je nutné nádobou pootočit ve směru pohybu hodinových ručiček a následně ji vysunout, přičemž ji držíme za úchyt (4). - Abychom zařízení mohli umýt, můžeme demontovat také sekací sestavu, která je umístěna v dolní části nádoby (3). Je nutné při tom touto sestavou pootočit proti směru pohybu hodinových ručiček a následně ji vysunout (fot. 4). Sekací sestavu není dovoleno zcela zanořovat ve vodě. Před opětovnou montáží je nutné všechny elementy důkladně vysušit. OBSLUHA - ujistit se, že zařízení je odpojeno od el. sítě a že přepínač (6) je nastaven na pozici 0 - těleso (5) postavit na rovném a stabilním povrchu - zamontovat nádobu (3) včetně sekací sestavy. Nádobu (3) je nutné postavit na tělese (5) a pootočit ve směru proti pohybu hodinových ručiček (fot. 5) Zařízení je vybaveno funkcí, která zajišťuje, že nedojde ke spuštění, pokud není nádoba (3) správně zamontována. V případě, že jsou problémy se spuštěním mixéru, je nutné zkontrolovat, zda je výše uvedená nádoba správně připevněna. - umístit potravinové produkty do nádoby (3). Maximální dovolené objemové množství je vyznačeno na nádobě čarou (MAX). Aby nedocházelo k cákání mixovaného materiálu, doporučuje se nepřekračovat objem 1,2l, - umístit víko (2) na nádobu (3) a zablokovat jej tím, že jím pootočíme proti směru pohybu hodinových ručiček, - umístit záslepku (1) do otvoru ve víku (2) a zablokovat ji tím, že jí pootočíme proti směru pohybu hodinových ručiček, - připojit zařízení k elektrické síti, - v závislosti na druhu produktů, které chceme mixérem zpracovat, vybrat pomocí přepínače (6) malé nebo velké otáčky (pozice 1 nebo 2) - pokud chceme zapnout funkci pulsační práce zařízení, je nutné přepínač (6) přestavit a přidržet v pozici P. Po uvolnění přepínače se tento vrátí automaticky do pozice 0. Po ukončení práce je nutné přepínač (6) nastavit na pozici 0, odpojit zařízení od elektrické sítě a počkat až do chvíle, kdy dojde k zastavení nože (A). 12

13 FOT. 4 FOT. 5 POZNÁMKA Je nutné nepřekračovat čas nepřetržité práce zařízení. Překročení tohoto času a nedostatek dostačujících přestávek v práci zařízení může způsobit nevratné poškození motoru a ztrátu záruky. V případě, že dojde k zablokování zařízení v průběhu jeho práce, je nutné jej před čištěním odpojit od elektrické sítě a vyčkat do zastavení nože. Není dovoleno pouštět mixér bez produktů k mixování. DOPORUČENÍ - Aby bylo dosaženo nejlepších výsledků, při přípravě kaší a protlaků, je nutné do nádoby vkládat místo velkých porcí raději porce menší. - V případě, že se provádí mixování tvrdých produktů, je nutné je nejdříve rozdělit na menší kusy (2-3 cm). - Příslušenství a nádoby nejsou určeny k přípravě horkých potravin. - Při mixování produktů se stálou konzistencí se doporučuje používat mixér v pulsačním provozu, aby se zabránilo zablokování sekacích nožů. - Záslepka (1) plní rovněž funkci měrky o objemu 30ml ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Před přistoupením k čištění je nutné odpojit zařízení od sítě. Části mixéru je zakázáno mýt v myčkách na nádobí a také v horké vodě. Těleso (5) a také sekací sestavu (fot. 2) není dovoleno zanořovat ve vodě. Těleso je možné čistit vlhkým hadříkem s přísadou prostředku pro mytí nádobí. Nečistit nůž ze sestavy nožů (A) holýma rukama. K čištění užívat kartáček. Ostatní prvky, čili záslepku (1), víko (2) a džbánek (3) můžeme mýt v teplé vodě s přísadou prostředku pro mytí nádobí. Jednoduché čištění nádoby a nože: - Vyprázdnit nádobu (3) a naplnit ji vodou. - Umístit nádobu (3) na tělese (5) a otočit přepínačem (6) několikrát až do pozice P. - Vylít vodu z nádoby a opláchnout. Zařízení není dovoleno čistit ostrými pomůckami, brusnými hadříky nebo houbami, protože by takovým způsobem mohlo dojít k poškození tohoto zařízení. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - zařízení je vyrobeno z materiálů, které mohou být určeny k opětovnému zpracování, nebo k recyklaci, - je nutné je odevzdat na odpovídající místo, které se věnuje sběru a recyklaci elektrických a elektronických zařízení. ZÁRUKAW - zařízení je určeno k soukromému užívání v domácích podmínkách, - není možné jej používat k profesionálním účelům, - záruka ztrácí svou platnost v případě nesprávné obsluhy. 13

14 SICHERHEITSANWEISUNGEN Vor dem erstmaligen Gebrauch des Geräts bitte die Gebrauchsanweisung vollständig durchlesen. - Das Gerät an eine Steckdose anschließen, deren Parameter den in der Betriebsanleitung angegebenen entsprechen. - Das Gerät oder das Anschlusskabel niemals im Wasser eintauchen. Das Gerät niemals im Freien benutzen. - Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt. - Das Gerät niemals in der Nähe von Wärmequellen platzieren. - Den Anschlusskabel niemals in der Nähe von heißen Flächen durchführen. - Das Gerät kann von den Kindern über 8. Lebensjahr benutzt werden. Personen, die körperliche, sensorische und geistliche Beeinträchtigungen aufweisen oder keine ausreichenden Erfahrung oder kein ausreichendes Wissen haben, können das Gerät nur dann benutzen, wenn sie sich unter Aufsicht einer anderen Person befinden oder über einen sicheren Gebrauch des Geräts und damit verbundene Gefahren unterrichtet werden. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Die Reinigung und Wartungsarbeiten, die dem Benutzer obliegen, dürfen von den Kindern ohne Aufsicht nicht durchgeführt werden. Das Gerät und das Netzkabel sind vor Kindern unter 8. Lebensjahr zu schützen. - Den Standmixer niemals unbeaufsichtigt von Kindern bedienen lassen. - Vor dem Einschalten des Geräts sicherstellen, dass sämtliche Geräteteile korrekt zusammengesetzt wurden. Das Gerät nicht mit feuchten Händen anfassen. - Stoffe wie: Papier, Karton, Plastik, Metall u. ä. niemals in den Mixbehälter füllen. Dies kann Blockieren des Schneidemechanismus, Entfachen des Feuers oder Stromschlag zur Folge haben. - Das Gerät niemals einschalten, falls Mixbehälter auf dem Motorblock oder Deckel samt Messbecher nicht korrekt aufgesetzt sind. - Während Gerätebetrieb den Deckel stets mit einer Hand leicht andrücken. 14

15 SICHERHEITSANWEISUNGEN - Das Gerät immer vor dem Abnehmen des Mixbehälters von dem Motorblock oder vor Öffnen des Deckels ausschalten (Drehschalter (5) in Position 0 ) und abwarten, bis Messer zum stehen geblieben ist. - Bleibt der Mixer unbeaufsichtigt, vor der Montage, Demontage oder vor der Reinigung ist das Gerät immer komplett vom Stromnetz zu trennen. - Das Gerät darf nicht mit beschädigtem Messer benutzt werden. - Das Messer, als Verschleißbauteil, unterliegt keiner Garantie. Mixer niemals leer betreiben. - Das Messer beim eingeschalteten Gerät niemals berühren; nach Abschalten vom Stromnetz darf das Messer erst dann berührt werden, wenn es komplett stillsteht - Das Gerät ausschließlich mit originalem Zubehör benutzen. - Darauf achten, dass nicht zu viele Geräte an einen Stromkries angeschlossen werden. - Das Gerät darf nicht mit einem beschädigten Anschlusskabel betrieben werden. Um Gefahren zu verhindern den Anschlusskabel bei Beschädigung bei der Servicestelle des Herstellers austauschen lassen. - Reparaturen können ausschließlich von einer autorisierten Kundendienstwerkstätte durchgeführt werden (Eine Liste der Kundendienststellen finden Sie im Anhang oder auf der Internet-Seite: Jegliche Modernisierung oder Einsatz nicht originaler Ersatz- und Zubehörteile ist untersagt und gefährdet die Nutzungssicherheit. - Die Firma Eldom sp. z o.o. haftet nicht für eventuelle Schäden, die infolge zuwiderlaufender Nutzung des Geräts entstanden sind. 15

16 BEDIENUNGSANLEITUNG STANDMIXER BK100N Allgemeine Beschreibung 1. Messbecher mit 30 ml Füllmenge (innerer Deckel) 2. Deckel 3. Mixbehälter mit 1,5 l Füllmenge 4. Griff 5. Motorblock 6. Steuerungsdrehschalter SCHNEIDEEINHEIT A. Messer B. Dichtungsring C. Unterbau Bild 1 A 4 Technische Daten - Leistung: 400W - Speisespannung: 230V ~ 50Hz - Maximale ununterbrochene Betriebsdauer: 60 Sekunden - erneuter Gebrauch nach: 2 Minuten Bild 2 C B 5 6 GERÄTEGEBRAUCH Bild 3 Alle Bauteile des Geräts, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen, d.h.: Messbecher (1), Deckel (2), Mixbehälter (3) und die Schneideeinheit (Bild 2), vor erstmaligem Gebrauch abspülen. - Um den Deckel (2) abzunehmen, diesen in dem Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen. Gleichermaßen mit dem Messbecher (1) im Deckel verfahren. - Um den Glasmixbehälter (3) abzunehmen, am Griff (4) halten, im Urzeigersinn drehen und abnehmen. - Auch die Schneideeinheit im Boden des Mixbehälters (3) kann abgenommen werden, um diese zu reinigen. Hierfür ist sie entgegen den Uhrzeigersinn zu drehen (Bild 4). Die Schneideeinheit darf nicht vollständig im Wasser getaucht werden. Vor erneutem Aufsetzen sämtliche Geräteteile gut austrocknen lassen. BEDIENUNG - Sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz abgetrennt und der Drehschalter (6) in der Position 0 gestellt ist. - Motorblock (5) auf einem stabilen und ebenen Untergrund stellen. - Mixbehälter (3) samt Schneideeinheit aufsetzen. Mixbehälter (3) auf dem Motorblock (5) aufsetzen und entgegen den Urzeigersinn drehen (Bild. 5). Das Gerät ist mit einer Sicherheitssperre ausgestattet, die es nicht zulässt, den Standmixer ohne aufgesetzten Mixbehälter (3) zu betätigen. Bei Problemen mit Betreiben des Standmixers prüfen, ob der Mixbehälter korrekt aufgesetzt wurde. - Lebensmittel in den Mixbehälter (3) einfüllen. Die maximale zulässige Menge ist auf dem Mixbehälter (MAX) markiert. Um das Auslaufen von Zutaten zu verhindern, empfehlen wir höchstens 1,2 l Flüssigkeit in den Mixbecher zu füllen. - Deckel (2) auf den Mixbehälter (3) aufsetzen und durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn blockieren. - Messbecher (1) in die Öffnung im Deckel (2) einsetzen und ihn entgegen den Uhrzeigersinn blockieren. - Den Netzstecker ans Stromnetz anschließen. - Abhängig von den zu verarbeitenden Zutaten den Drehschalter (6) auf niedrige oder hohe Geschwindigkeitsstufe (Position 1 oder 2) einstellen. - Um die Impulsfunktion einzuschalten, den Drehschalter (6) in die Position P drehen und halten. Beim loslassen des Drehschalters kehrt dieser automatisch in die Position 0 zurück. Nach Arbeitsende den Drehschalter (6) in die Position 0 stellen, das Gerät vom Netz abschalten und abwarten, bis die Messer (A) zum Stehen gekommen sind. 16

17 Bild 4 Bild 5 WARNHINWEISE Auf die maximale Betriebsdauer des Geräts achten. Überschreitung der maximalen ununterbrochenen Betriebsdauer und nicht ausreichende Betriebspausen können zur dauerhaften Beschädigung des Motors und zum Garantieverlust führen. Blockiert das Gerät, schalten Sie ihn vom Stromnetz ab und warten, bis Schneidemesser zu stehen geblieben sind. Mixer niemals leer betreiben. PRAKTISCHE HINWEISE - Um die besten Resultate bei der Zubereitung von Breien und Musen zu erzielen, im Behälter kleine Portionen statt großen verarbeiten. - Beim Verarbeiten von festen Zutaten, diese vorerst in kleinere Stücke schneiden (2-3 cm). - Zubehör und Behälter sind nicht zum Verarbeiten von heißen Speisen geeignet. - Zum Mixen von festen Zutaten verwenden Sie am besten die Impulsfunktion, um zu verhindern, dass die Schneidemesser blockieren. - Der innere Deckel (1) dient auch als Messbecher mit einer Füllmenge von 30 ml. REINIGUNG UND KONSERVIERUNG Vor der Reinigung immer den Netzstecker ausziehen. Die Geräteteile dürfen niemals in der Spülmaschine oder mit heißem Wasser gespült werden. Den Motorblock (5) und die Schneideeinheit (Bild 2) dürfen niemals im Wasser getaucht werden. Der Motorblock kann mit einem feuchten Tuch mit einer kleinen Menge von Spülmittel abgewischt werden. Die Schneideeinheit (A) niemals mit bloßen Händen reinigen. Verwenden Sie dazu stets eine Bürste. Sonstige Geräteteile, d.h. der Messbecher (1), Deckel (2) und Mixbehälter (3) dürfen im warmen Wasser mit etwas Spülmittel gereinigt werden. Einfaches Reinigen von Mixbehälter und Messern: - Mixbehälter (3) leeren und mit Wasser füllen. - Mixbehälter (3) auf den Motobrock (5) aufsetzen und den Drehschalter (6) einige Male kurz in die Position P stellen. - Wasser aus dem Mixbehälter ausschütten und abspülen. Benutzten Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel, um das Gerät nicht zu beschädigen. UMWELTSCHUTZHINWEISE - Das Gerät wurde aus Rohstoffen hergestellt, die weiter verarbeitet und recycelt werden können. - Die Rohstoffe sind bei der zuständigen Annahmestelle abzugeben. GARANTIE - Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt. - Das Gerät darf nicht zu gewerblichen Zwecken benutzt werden. - Bei zuwiderlaufender Benutzung erlischt die Garantie. 17

18 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Перед первым использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. - Перед подключением к сети, удостоверьтесь, что напряжение прибора (см. инструкцию) соответствует напряжению сети. Hе погружать устройствo или сетевой шнур в воду. Hе использовать на открытом воздухе. Только для домашнего использования. Не устанавливать прибора вблизи источников тепла. - Запрещается нахождение сетевого шнура вблизи горячих поверхностей. -Дети старше 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными или сенсорными возможностями или же лица с ограниченным опытом и знаниями могут пользоваться прибором исключительно в ситуации, когда находятся под контролем или же прошли инструктаж в области безопасности использования прибора и ознакомились с угрозами в области использования прибора. Дети не могут играться прибором. Чистка и уход могут выполнятся детьми только под контролем пользователей. Следует обратить особое внимание на прибор и сетевой шнур в ситуации детей младше 8 лет. - Не разрешайте детям пользоваться прибором без присмотра взрослых. - Перед включением прибора убедитесь, что все элементы установлены правильно. Hе прикасаться мокрыми руками. - Не загружать в емкость таких предметов как: бумага, картон, пластмасса, металл и т.п. Угроза блокировки режущего механизма, появления огня или удара током. - Запрещается начало работы, если емкость установлена на базе неправильно или без соответственно установленной крышки с мерной емкостью. - Во время работы устройства, руку следует держать на крышке, слегка нажимая ее. - Перед тем, как снять емкость с базы или поднять крышку, следует выключить прибор (кнопка (5) в пол.«0») и подождать до полной остановки ножа. - Всегда следует отсоединить прибор от сети, если прибор остается без контроля, перед установкой или демонтажем элементов, также перед чисткой. - Запрещается работа устройства, если нож неисправен. 18

19 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ - Нож является эксплуатационным элементом, гарантия не распространяется на нож. Не включать прибора без продуктов. - Не прикасаться ножа, если прибор работает, после окончания работы можно прикасаться только после его полной остановки. - Использовать только с оригинальными аксессуарами, входящими в комплект. - Обратите внимание, чтобы к одной сети не было подключено слишком много устройств. - Запрещается эксплуатация прибора, если сетевой шнур поврежден. Если сетевой шнур поврежден во избежание опасности, следует произвести замену в Сервис Центре Производителя. - Pемонт может быть произведён только авторизованным сервис центром (список центров в приложении и на веб саите Запрещаются какие либо поправки или использование других чем оригинальные запасных частей или элементов устройства, что может опасным. - фирма Eldom sp z o.o. не несет ответственности за возможные повреждения, возникшие в результате неправильного обращения 19

20 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛEНДЕР BK100N ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1. Защитная кнопка + мерка объемом 30 мл 2. Крышка 3. Емкость объемом 1,5л 4. Ручка 5. База 6. Кнопка управления НОЖЕВОЙ БЛОК А. Нож В. Прокладка С. Подставка фото 1 A 4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - мощность: 400 Вт - напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц - максимальное время непрерывной работы: 60 сек - перерыв между циклами работы: 2 мин фото 2 C B 5 6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА Перед первым использованием вымойте все детали блендера, которые будут в последствии контактировать с пищевыми продуктами, т.е.: защитнyю кнопкy (1), крышкy (2), емкость (3) и ножевой блок (фото 2). - чтобы снять крышку (2), необходимо повернуть крышку по часовой стрелке и снять. Таким же образом необходимо снять защитную кнопку (1), которая находится на крышке. - чтобы снять стеклянную емкость (3), необходимо повернуть ее по часовой стрелке и снять емкость, придерживая за ручку (4) - чтобы произвести очистку, можно также отсоединить ножевой блок, который находится внизу емкости (3). Следует повернуть блок против часовой стрелки и вынуть (фото 4). Запрещается полностью погружать ножевой блок в воде. Перед следующей установкой все элементы следует тщательно высушить. РАБОТА УСТРОЙСТВА - убедитесь, что прибор отсоединен от сети, а кнопка управления (6) установлена в пол. «0» - установить корпус (5) на ровной, твердой поверхности - установить емкость (3) и ножевой блок. Емкость (3) установить на базу (5) и повернуть против часовой стрелки (фото 5). Прибор имеет защитную систему блокировки работы при неправильно установленной чаше. Если в начале работы устройства возникнут проблемы, убедитесь, что в/у элемент установлен правильно. - загрузить пищевые продукты в емкость (3). Максимальный уровень загрузки обозначен на емкость (МАХ). Чтобы избежать разбрызгивания продуктов, рекомендуем заполнение чаши до уровня 1,2л. - установить крышку (2) на емкость (3) и заблокировать, поворачивая против часовой стрелки - установить защитную кнопку (1) в отверстиe крышки (2) и заблокировать, поворачивая против часовой стрелки - подключить прибор к сети - в зависимости от ингpедиентов, кнопкой выбрать высокие или низкие обороты (положение 1 или 2) - чтобы включить пульсационный режим работы, следует кнопку (6) повернуть и придержать в положении «Р». Кнопка автоматически возвращается в пол «0» после окончания работы. фото 3 После окончания работы следует кнопку (6) установить в положении «0», отсоединить прибор от сети и подождать до полной остановки ножа (А) 20

21 фото 4 фото 5 ВНИМАНИЕ Необходимо соблюдать допустимое время непрерывной работы устройства. Превышение время работы, а также отсутствие необходимых перерывов в работе устройства могут привести к серьезным повреждениям двигателя и потере гарантии. В случае блокировки прибора во время работы, перед очисткой отключить прибор от сети и подождать до полной остановки ножа. Запрещается работа устройства без продуктов СОВЕТЫ - Для получения желаемых пюреобразных масс, следует загружать продукты маленькими порциями, а не большими. - Твердые ингредиенты предварительно следует нарезать на мелкие кусочки (2-3 см). - Аксессуары и емкости не предназначены для приготовления горячих блюд. - Bo избежания блокировки режущих ножей, рекомендуем пульсационную работу устройства при перемешивании твердых ингредиентов. - Защитная кнопка (1) может быть также использована как мерная емкость объемом 30 мл ЧИСТКА И УХОД Перед чисткой отключите прибор от сети. Запрещается мыть элементы блендера в посудомоечных машинах, а также в очень горячей воде. Запрещается базу (5) и ножевой блок (фото 2) погружать в воду Базу можно чистить влажной тканью с добавлением жидкости для мытья посуды. Запрещается чистить ножевой блок (А) голыми руками. Для чистки пользоваться щеточкой. Остальные элементы, т.е. защитную кнопку (1), крышку (2) и емкость (3) можно мыть в теплой воде с добавлением жидкости для мытья посуды. Простая чистка емкости и ножа: - Опорожнить емкость (3) и наполнить водой. - Установить емкость (3) на базу (5) и прокрутить несколько раз кнопку (6) в пол. «Р». - Вылить воду из емкость и ополоснуть. Запрещается чистить прибор острыми или металлическими губками, поскольку таким образом можно повредить устройство. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - прибор изготовлен из материалов, которые могут использованы вторично - передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации ГАРАНТИЯ - устройство предназначено только для домашнего использования - запрещается использование в профессиональных целях - в случае неправильной эксплуатации гарантия не является действительной 21

R103 ROBOT KUCHENNY STAND MIXER KUCHYŇSKÝ ROBOT KÜCHENMASCHINE КОМБАЙН КУХОННЫЙ.

R103 ROBOT KUCHENNY STAND MIXER KUCHYŇSKÝ ROBOT KÜCHENMASCHINE КОМБАЙН КУХОННЫЙ. R103 ROBOT KUCHENNY STAND MIXER KUCHYŇSKÝ ROBOT KÜCHENMASCHINE КОМБАЙН КУХОННЫЙ Eldom sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice, POLAND tel: +48 32 2553340, fax: +48 32 2530412 www.eldom.eu WSKAZÓWKI

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod Nur von Erwachsenen zu bedienen! Kinder nicht an der Bildwand spielen lassen! Operation by adults only! Do not let

Více

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes

Více

SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL

SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL MG-011-05 PEGAS 250 E CEL SERVICE MANUAL page 1 SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL 1. VAROVÁNÍ WARNING UPOZORNĚNÍ Pouze osoba splňující kvalifikaci danou zákonem je oprávněna

Více

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN Popis: Nádoba s mechanickým plovákem k odstraňování pevných nečistot, vody, aerosolů, uhlovodíků, prachu oddělených separátory KING AIR se systémem stlačeného vzduchu. Rozdělení dle využití instalace:

Více

ROLLO STANDARD ELECTRIC. Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod

ROLLO STANDARD ELECTRIC. Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod ROLLO STANDARD ELECTRIC Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod Teileliste / Parts List / Seznam dílů (1) 2x ( 2) 2x (3) 2x Nur von Erwachsenen zu bedienen! Kinder nicht an der Bildwand

Více

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-007 CZ 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť

Více

Training Board TB series 3. SolderBoard

Training Board TB series 3. SolderBoard Training Board TB series 3 SolderBoard Elektronická stavebnice SOLDERBOARD byla speciálně navržena pro účely praktické výuky ručního osazování a pájení desek plošných spojů v technologii SMT. Je levným

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

ROZDRABNIACZ HAND BLENDER PONORNÉHO MIXERU STABMIXER БЛЕНДЕР BOTMIXER RUČNÝ MIXÉR

ROZDRABNIACZ HAND BLENDER PONORNÉHO MIXERU STABMIXER БЛЕНДЕР BOTMIXER RUČNÝ MIXÉR R BL75N ROZDRABNIACZ HAND BLENDER PONORNÉHO MIXERU STABMIXER БЛЕНДЕР BOTMIXER RUČNÝ MIXÉR Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a, 0-8 Katowice, POLAND tel: +8 550, fax: +8 501 w w w. e l d o m. e u R INSTRUKCJA

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

Compaq,Delta,Hp, Fujitsu,Gateway, Toshiba,Liteon. Hp,Fujitsu,Gateway, Toshiba,Liteon

Compaq,Delta,Hp, Fujitsu,Gateway, Toshiba,Liteon. Hp,Fujitsu,Gateway, Toshiba,Liteon PA70C Uživatelský manual Tento produkt je elektronický stejnosměrný měnič napětí, který poskytuje dvojité stejnosměrné konstantní napětí s maximálním výkonem 70W. 12V univerzální adaptér s LED diodami

Více

Ecosun CH. Napětí V. 1096x155x115* 230 V 1N I IP 44 Ecosun CH x155x115*

Ecosun CH. Napětí V. 1096x155x115* 230 V 1N I IP 44 Ecosun CH x155x115* Návod k obsluze a montáži N631/R02 (06.08.14 ) Ecosun CH Sálavé panely do kostelních lavic 1. Použití Sálavé panely Ecosun CH jsou určeny k instalaci pod pevně připevněné kostelní lavice. Panely se instaluji

Více

PH20 CERAMICZNA KUCHENKA ELEKTRYCZNA ELECTRIC COOKER ELEKTRICKÝ VAŘIČ ELEKTROKOCHER ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА

PH20 CERAMICZNA KUCHENKA ELEKTRYCZNA ELECTRIC COOKER ELEKTRICKÝ VAŘIČ ELEKTROKOCHER ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА PH0 CERAMICZNA KUCHENKA ELEKTRYCZNA ELECTRIC COOKER ELEKTRICKÝ VAŘIČ ELEKTROKOCHER ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a, 40-8 Katowice, POLAND tel: +48 5540, fax: +48 504 www.eldom.eu

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО CZ VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA EN FREE SPACE FOR THE DOORMOVEMENT DE FREIRAUM FÜR DIE BEWEGUNGSABLÄUFE RU РАЗМЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ CZ A - šířka otvoru B - výška otvoru C - nadpraží

Více

ELEKTRYCZNY MŁYNEK DO PIEPRZU ELECTRIC PEPPER MILL ELEKTRICKÝ MLÝNEK NA PEPŘ ELEKTRISCHE PFEFFERMÜHLE ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МЕЛЬНИЦА ДЛЯ ПЕРЦА

ELEKTRYCZNY MŁYNEK DO PIEPRZU ELECTRIC PEPPER MILL ELEKTRICKÝ MLÝNEK NA PEPŘ ELEKTRISCHE PFEFFERMÜHLE ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МЕЛЬНИЦА ДЛЯ ПЕРЦА MP8 ELEKTRYCZNY MŁYNEK DO PIEPRZU ELECTRIC PEPPER MILL ELEKTRICKÝ MLÝNEK NA PEPŘ ELEKTRISCHE PFEFFERMÜHLE ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МЕЛЬНИЦА ДЛЯ ПЕРЦА Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice, POLAND

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202 NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202 OBSAH I. Hlavní součásti obuvnického stroje. II. Konstrukce III. Schéma elektrického zapojení IV. Instalace a uvedení do provozu V. Obsluha stroje VI.

Více

Návod k obsluze a montáži N129/R04 (10.03.14 ) SUŠÁK NA RUCE

Návod k obsluze a montáži N129/R04 (10.03.14 ) SUŠÁK NA RUCE Návod k obsluze a montáži N129/R04 (10.03.14 ) SUŠÁK NA RUCE Čtěte prosím pozorně informace uvedené v tomto návodu, který obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou montáž, použití a údržbu jednotky. Uchovávejte

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

model: WRK1100 ROBOT KUCHENNY PLANETARNY STAND MIXER KUCHYŇSKÝ ROBOT KÜCHENMASCHINE КОМБАЙН КУХОННЫЙ KUCHYNSKÝ ROBOT WRK1100 KONYHAI ROBOTGÉP

model: WRK1100 ROBOT KUCHENNY PLANETARNY STAND MIXER KUCHYŇSKÝ ROBOT KÜCHENMASCHINE КОМБАЙН КУХОННЫЙ KUCHYNSKÝ ROBOT WRK1100 KONYHAI ROBOTGÉP ROBOT KUCHENNY PLANETARNY STAND MIXER KUCHYŇSKÝ ROBOT KÜCHENMASCHINE КОМБАЙН КУХОННЫЙ KUCHYNSKÝ ROBOT WRK1100 KONYHAI ROBOTGÉP model: WRK1100 Eldom Sp. z o.o. u l. Pa w ł a C h r o m i k a 5 a, 4 0-2 3

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

POLO 2.0. Art. Nr.: 5460 - BEZPEČNOST - OBSLUHA. Výhradní dovozce a distributor pro Českou republiku a Slovensko Caravan Centrum Hykro s.r.o.

POLO 2.0. Art. Nr.: 5460 - BEZPEČNOST - OBSLUHA. Výhradní dovozce a distributor pro Českou republiku a Slovensko Caravan Centrum Hykro s.r.o. POLO 2.0 TERRASSENHEIZUNG PLYNOVÝ ZÁŘIČ GAS Výhradní dovozce a distributor pro Českou republiku a Slovensko Caravan Centrum Hykro s.r.o. Ořešská Enders Colsman 1542 AG 155 00 Praha 5 - Řeporyje tel.: +420

Více

G46. Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice, POLAND tel: (32)255-33-40, fax: (32)253-04-12

G46. Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice, POLAND tel: (32)255-33-40, fax: (32)253-04-12 R G46 ELEKTRYCZNA MASZYNKA DO GOLENIA ELECTRIC SHAVER ELEKTRICKÝ HOLÍCÍ STROJEK ELEKTRISCHER RASIERAPPARAT ЭЛЕКТPИЧЕСКАЯ БРИТВА ELEKTRICKÝ STROJČEK NA HOLENIE ELEKTROMOS BOROTVA Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła

Více

BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE 3 OPERATION AND SAFETY NOTES 19 UNITÀ PRINCIPALE LP PLUS INDICAZIONI PER L USO E PER LA SICUREZZA 47

BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE 3 OPERATION AND SAFETY NOTES 19 UNITÀ PRINCIPALE LP PLUS INDICAZIONI PER L USO E PER LA SICUREZZA 47 DE LADEGERÄT LP PLUS BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE 3 GB MAIN UNIT LP PLUS OPERATION AND SAFETY NOTES 19 FR UNITÉ PRINCIPALE LP PLUS INSTRUCTIONS D UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ 33 IT UNITÀ

Více

TAB-7830 QC TABLET 3G

TAB-7830 QC TABLET 3G TAB-7830 QC TABLET 3G download user manual from : www.akai-atd.com TAB-7830 QC TABLET 3G A világhálóhoz Wifi vagy SIM kártya (3G) segítségével csatlakozhat. Használati útmutató:www.akai-atd.com TAB-7830

Více

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY PRAVÁ SESTAVA F SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND LEVÁ SESTAVA F D D C C PŘÍSEDOVÉ VARIANTY NESENÉ NA VYLOŽENÉ KONZOLE PODNOŽE B E B E A A DR2 1 * DR2 1 * DR1 * DZ * DR1 * DZ * DESKY ZÁKLADNÍ

Více

Assembly Instructions, Montageanleitung, Montážní návod HB-S

Assembly Instructions, Montageanleitung, Montážní návod HB-S Assembly Instructions, Montageanleitung, Montážní návod HB-S A-44pcs B1-30pcs B2-12pcs B3-8pcs B4-4pcs C-2pcs D-2pcs E-1pc G - 4pcs F-1pc H-4pcs Bech dogs, Bankhaken, Poděráky 8x40 mm 4x20mm 7x50mm 6x30mm

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová Implementace finanční gramotnosti Výuková část ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss-cheb.cz) Sparen, sparen, sparen Irena Erlebachová 3 Výuková část Obsah Výuková část...

Více

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIK BEZPRZEWODOWY CS5 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA OPIS OGÓLNY DANE TECHNICZNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIK BEZPRZEWODOWY CS5 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA OPIS OGÓLNY DANE TECHNICZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIK BEZPRZEWODOWY CS5 OPIS OGÓLNY 1. Odchylana pokrywa 2. Przycisk otwierania pokrywy 3. Wylewka + filtr siatkowy 4. Obrotowa podstawa 5. Lampka kontrolna 6. Wskaźnik poziomu wody

Více

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 12 5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 5.1 OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY - MITTEILUNG EINER PHYSISCHEN PERSON o dočasném nebo příležitostném výkonu

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNA MASZYNKA DO GOLENIA ELECTRIC SHAVER ELEKTRICKÝ HOLÍCÍ STROJEK ELEKTRISCHER RASIERAPPARAT ЭЛЕКТPИЧЕСКАЯ БРИТВА ELEKTRICKÝ STROJČEK NA HOLENIE ELEKTROMOS BOROTVA model: G47 Eldom Sp. z o.o. ul.

Více

PLASTICPARTS. -Parts not for use. -Teile werden nicht verwendet. -Pieces a ne pas utiliser. -Tyto díly nepoužívejte při stavbě. -

PLASTICPARTS. -Parts not for use. -Teile werden nicht verwendet. -Pieces a ne pas utiliser. -Tyto díly nepoužívejte při stavbě. - 742 SpitfireMk.VI 1/72 A> 70120 A PLASTICPARTS B> 70120 B C> 70120 C D> F> E> 70120 D 70120 E GUNZE 70120 F H4 C4 YELLOW H12 H13 C3 FLAT RED H33 C81 RUSSET H51 C11 LIGHT GULL GRAY H71 C21 MIDDLE STONE

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

1. Usazení do podlahy * 2. Usazení na podlahu * 3. Usazení podezdním s pomocí nožiek * 4. Usazení s pomocí panelu *

1. Usazení do podlahy * 2. Usazení na podlahu * 3. Usazení podezdním s pomocí nožiek * 4. Usazení s pomocí panelu * SPRCHOVÉ VANIKY * SHOWER TRAYS * DUSCHTASSEN * SPRCHOVACIE VANIKY * ZUHANYTÁLCÁK *DUŠO PADKLAI montážní návod * installation instructions * montageanleitung *montážny návod * szerelési utasítás * nontavimo

Více

ENGLISH ČESKY INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ EMPTY ENCLOSURE ROZVODNICOVÁ SKŘÍŇ RNG, RZG, RZV a Z00

ENGLISH ČESKY INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ EMPTY ENCLOSURE ROZVODNICOVÁ SKŘÍŇ RNG, RZG, RZV a Z00 ENGLISH ČESKY INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ EMPTY ENCLOSURE ROZVODNICOVÁ SKŘÍŇ RNG, RZG, RZV 1 994033a Z00 MOUNTING MONTÁŽ 2 RZV; RZG es. pla Tem sh r flu te fo ing unt mo box COVER (kryt) Template

Více

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory ABOUT JOY / O PRODUKTU JOY ISAN JOY has its own style and is intended for all people wanting to change the look of their interiors. ISAN JOY is characterized

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

KTM Battery Charger KTM Устройство для заряда батарей КТМ Usměrňovač a nabíječ Ftz Gleichrichter und Ladegerät Ftz

KTM Battery Charger KTM Устройство для заряда батарей КТМ Usměrňovač a nabíječ Ftz Gleichrichter und Ladegerät Ftz Usměrňovač a nabíječ KTA Gleichrichter und Ladegerät KTA Rectifier and Batterey Charger KTA Устройство для заря батарей KTA Usměrňovač a nabíječ KTZ Gleichrichter und Ladegerät KTZ Rectifer and Batterey

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

SERVICE ADVISORY SA-5A

SERVICE ADVISORY SA-5A V510 PROPELLER TYPE SERIES REPLACEMENT OF BLADE BEARING SEAL VRTULE TYPOVÉ ŘADY V510 VÝMĚNA TĚSNÍCÍ MANŽETY ULOŽENÍ LISTU 1. GENERAL A. This document provides disassembly and assembly procedure in the

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

Příslušenství: náhradní vodící a rohový váleček Pozinkovaný, Hmotnost 1,7 kg Objednací číslo: 009.401.01

Příslušenství: náhradní vodící a rohový váleček Pozinkovaný, Hmotnost 1,7 kg Objednací číslo: 009.401.01 Vodící váleček, pozinkovaný,pohyb v Prachuvzdorných a voděvzdorných ložiscích Hmotnost 4,2 kg Objednací číslo: 009.402.00 Vodící váleček s podstavcem, pozinkovaný Hmotnost 5,25 kg Objednací číslo: 009.403.00

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VL DIMENSIONAL SHEET VL MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VL МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛ

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VL DIMENSIONAL SHEET VL MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VL МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛ CZ VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA EN FREE SPACE FOR THE DOORMOVEMENT DE FREIRAUM FÜR DIE BEWEGUNGSABLÄUFE RU РАЗМЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ CZ A - šířka otvoru B - výška otvoru C - nadpraží

Více

Leuchten mit Gitter und Glas IP65 für Kassetten- Unterdecken M600

Leuchten mit Gitter und Glas IP65 für Kassetten- Unterdecken M600 DEXXTER 600 IP65 light fittings with louvre and glass for M600 panel false ceilings Recessed luminaires for fluorescent lamps designed for mounting in extra clean cleanrooms Designed for mounting into

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Neplatí pro přístroje série Pro EVO!

Neplatí pro přístroje série Pro EVO! Neplatí pro přístroje série Pro EVO! Montážní návod vkládací řídící jednotka pro WGB C/D, WGB-K C, WBS/WBC C/D pro BGB, BBS C, BBK C/D pro SGB C/D Neplatí pro přístroje série Pro EVO! Obsah Často kladené

Více

STTN2. Obrábění paprskem elektronů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

STTN2. Obrábění paprskem elektronů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Obrábění paprskem elektronů STTN2 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM ELEKTRONŮ Obrábění

Více

G50. Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a, Katowice, POLAND tel: , fax:

G50.  Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a, Katowice, POLAND tel: , fax: G50 ELEKTRYCZNA MASZYNKA DO GOLENIA ELECTRIC SHAVER ELEKTRICKÝ HOLÍCÍ STROJEK ELEKTRISCHER RASIERAPPARAT ЭЛЕКТPИЧЕСКАЯ БРИТВА ELEKTRICKÝ STROJČEK NA HOLENIE ELEKTROMOS BOROTVA Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła

Více

Vzorník potahů / 6

Vzorník potahů / 6 Vzorník potahů 2 0 1 5 / 6 A Cagliari C 2 C 1 6 C 2 9 C 5 0 C 2 3 C 5 C 1 3 C 8 C 3 8 C 1 1 C 7 C 7 3 C 2 6 C 2 4 C 2 0 C 2 5 C 3 2 C 3 1 C 3 5 C 3 4 C 2 7 C 4 5 C 1 4 C 6 SLOŽENÍ: 50% PES - 40% PAC -10%

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Kancelářský systém ICE

Kancelářský systém ICE ICE HANDBOOK Kancelářský systém ICE Úvod ICE ( Inspiring Contemporary Environments v překladu inspirující současné prostředí ) je jedním z nejnovějších přírůstků do našeho portfolia TECHO. Díky hliníkovým

Více

Návod k obsluze a montáži. Ecosun CH

Návod k obsluze a montáži. Ecosun CH N631/R04 (12.06.15 ) Návod k obsluze a montáži Ecosun CH Sálavé panely do kostelních lavic 1. Použití Sálavé panely Ecosun CH jsou určeny k instalaci pod pevně připevněné kostelní lavice. Panely se instaluji

Více

GASTRO-INOX. Stránka 1. Značka a typ/marke und Typ/Mark and typ 1221103,1220301, 1220501. Výrobce/Hersteller/Producer MKN Germany

GASTRO-INOX. Stránka 1. Značka a typ/marke und Typ/Mark and typ 1221103,1220301, 1220501. Výrobce/Hersteller/Producer MKN Germany NABÍDKA / ANGEBOT / OFFER Zařízení / Gerät / Equipment Grilovací deska,fritéra,vodní lázeň Grillplatte, Friteuse, Wasserbad Griddle, deep fryer, bain marie Značka a typ/marke und Typ/Mark and typ 1221103,1220301,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II die Adventszeit Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/16-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum

Více

INSTRUKCJA OBSŁUGI SOKOWIRÓWKA SK9S. 8 fot. 1 OPIS OGÓLNY DANE TECHNICZNE UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI SOKOWIRÓWKA SK9S. 8 fot. 1 OPIS OGÓLNY DANE TECHNICZNE UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA R INSTRUKCJA OBSŁUGI SOKOWIRÓWKA SK9S OPIS OGÓLNY 1. Popychacz 2. Tunel dozownika 3. Pokrywa 4. Tarcza tnąca + filtr 5. Kolektor soku 6. Otwór wylotowy soku 7. Pojemnik na miąższ 8. Włącznik 9. Blokada

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736694 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736694 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736694 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Peugeot 206 alle Modelle ab 09/98 Inhalt: 1 Steckdose 7-polig mit Abschaltkontakt für

Více

ROBOT KUCHENNY MIXER KUCHYŇSKÝ ROBOT KÜCHENMASCHINE КОМБАЙН КУХОННЫЙ KUCHYNSKÝ ROBOT TÁLAS MIXER

ROBOT KUCHENNY MIXER KUCHYŇSKÝ ROBOT KÜCHENMASCHINE КОМБАЙН КУХОННЫЙ KUCHYNSKÝ ROBOT TÁLAS MIXER R101 ROBOT KUCHENNY MIXER KUCHYŇSKÝ ROBOT KÜCHENMASCHINE КОМБАЙН КУХОННЫЙ KUCHYNSKÝ ROBOT TÁLAS MIXER Eldom sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice, POLAND tel: +48 32 2553340, fax: +48 32 2530412

Více

(1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst.

(1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst. (1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst. (2) Uveď během 1 minuty tolik přísloví na téma VODA, kolik jich znáš. Nenne in 1 Minute alle Sprichwörter

Více

POUŽITÍ USABILITY VERWENDUNG

POUŽITÍ USABILITY VERWENDUNG / IM-1-115-0,8 - IM-9-1-1 EN 12413 12644 ompany ertified iso 9001:00 Made in Italy POUŽITÍ USILITY VERWENDUNG Řezné, brusné a lamelové kotouče nejvyšší kvality. Kotouče jsou určeny pro ruční i stacionární

Více

ZES-4. Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.

ZES-4. Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only. ENGLISH ČESKY INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ SURVEY OF OVERCURRENT RELEASES, WHICH ZES ALLOWS TO AND ASSIGNMENT OF MODULUS OF TRANSFORMERS TO SWITCH BLOCK. PŘEHLED NADPROUDOVÝCH SPOUŠTÍ, KTERÉ ZES

Více

ô Původní návod k použití Η Az eredeti használati utasítás fordítása η Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

ô Původní návod k použití Η Az eredeti használati utasítás fordítása η Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Multifunkční mixér Multifunktionsmixer Multifunctional Blender Többfunkciós keverőgép Wielofunkcyjny mikser Multifunkčný mixér ô Původní návod k použití û Übersetzung der ursprünglichen Bedienungsanleitung

Více

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560 ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0,099 1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -20 C +80 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any

Více

Service Instruction F400-14a

Service Instruction F400-14a Service Instruction F400-14a Item + rev. 540783 540784 Subject Výměna ložisek nábojů MB16-66, LS15 GLADEL Rev. Modification Date Author name ECN - Original version jjjj/mm/dd Name A 2011-04-08 P.Mauci

Více

5.SY Otočné pohony uzavíracích klapek

5.SY Otočné pohony uzavíracích klapek 5.SY Otočné pohony uzavíracích klapek Obsah Přehled pohonů SY 3 SY1-24-3-T 4 SY1-230-3-T 6 SY2-24-3-T 8 SY2-230-3-T 10 SY3-24-3-T 12 SY3-230-3-T 14 SY4-24-3-T 16 SY4-230-3-T 18 SY5-24-3-T 20 SY5-230-3-T

Více

PHSB 610 MJ. User s Manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi

PHSB 610 MJ. User s Manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi PHSB 610 MJ User s Manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi Vážený zákazníku, děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe,

Více

Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference!

Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference! EN Wireless Analog Camera (ANL-01-BZ) Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference! 1. Features 640 x 480 Video resolution

Více

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0-1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -18 C +70 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any Pfiipojovací závit Válcov - s tûsnícím

Více

G46. Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a, Katowice, POLAND tel: (32) , fax: (32)

G46.  Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a, Katowice, POLAND tel: (32) , fax: (32) G46 ELEKTRYCZNA MASZYNKA DO GOLENIA ELECTRIC SHAVER ELEKTRICKÝ HOLÍCÍ STROJEK ELEKTRISCHER RASIERAPPARAT ЭЛЕКТPИЧЕСКАЯ БРИТВА ELEKTRICKÝ STROJČEK NA HOLENIE ELEKTROMOS BOROTVA Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła

Více

ATS01N232QN softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw

ATS01N232QN softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw Characteristics softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw Doplňky Provedení montáže Dostupné funkce Meze napájecího napětí Základní popis Obchodní status Komercializováno Řada výrobků

Více

Zesilovač 2 x 65W Gray Brick electronics

Zesilovač 2 x 65W Gray Brick electronics ANALOG AUDIO Zesilovač 2 x 65W Gray Brick electronics WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE. CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,

Více

GOLARKA DO UBRAŃ CLOTH SHAVER ODSTRAŇOVAČ ŽMOLKŮ KLEIDERRASIERER БРИТВА ДЛЯ ОДЕЖДЫ HOLIACI STROJČEK NA OBLEČENIE

GOLARKA DO UBRAŃ CLOTH SHAVER ODSTRAŇOVAČ ŽMOLKŮ KLEIDERRASIERER БРИТВА ДЛЯ ОДЕЖДЫ HOLIACI STROJČEK NA OBLEČENIE GOLARKA DO UBRAŃ CLOTH SHAVER ODSTRAŇOVAČ ŽMOLKŮ KLEIDERRASIERER БРИТВА ДЛЯ ОДЕЖДЫ HOLIACI STROJČEK NA OBLEČENIE model:gds2 Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice, POLAND tel: (32) 255-33-40,

Více

Návod k použití Univerzální kráječ EVO

Návod k použití Univerzální kráječ EVO CZ Návod k použití Univerzální kráječ EVO Arbeiten / Operation Schalter Button Reinigung/Messer / Cleaning/Blade 45 Schlitten abnehmen / Carriage removal Technische Daten / Technical details EVO E 10 /

Více

RYCHLOVARNÁ KONVICE. RK 1040 nerez NÁVOD K OBSLUZE

RYCHLOVARNÁ KONVICE. RK 1040 nerez NÁVOD K OBSLUZE RYCHLOVARNÁ KONVICE RK 1040 nerez NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

1. Usazení do podlahy * Placement to the floor * Bodenebene Montage * Usadenie do podlahy * Padlóra helyezés * Montavimas į grindis *

1. Usazení do podlahy * Placement to the floor * Bodenebene Montage * Usadenie do podlahy * Padlóra helyezés * Montavimas į grindis * SPRHOVÉ VNIČKY * SHOWR TRYS * USHTSSN * SPRHOVI VNIČKY * ZUHNYTÁLÁK *UŠO PĖKLI montážní návod * installation instructions * montageanleitung *montážny návod * szerelési utasítás * nontavimo instrukcija

Více

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736566 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724. FIAT PUNTO ab 09/99

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736566 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724. FIAT PUNTO ab 09/99 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736566 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 FIAT PUNTO ab 09/99 Inhalt: 1 Steckdose 7-polig, 1 Leitungssatz 7-adrig, 1 Gummidichtung

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736652 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736652 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736652 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 PEUGEOT 307 Kombi ab ab 04/02 PEUGEOT 307 Station Wagon ab 04/02 Inhalt: 1 Steckdosen-Gehäuse

Více

Audio přepínač, verze Point electronics

Audio přepínač, verze Point electronics ANALOG AUDIO Audio přepínač, verze Point electronics WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE. CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD KŘÍDLO OBLOUKOVÉ DVOUDÍLNÉ VZKO 2/110

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD KŘÍDLO OBLOUKOVÉ DVOUDÍLNÉ VZKO 2/110 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD VANOVÁ ZÁSTĚNA KŘÍDLO OBLOUKOVÉ DVOUDÍLNÉ

Více

www.svcgroup.cz Volkswagen Touran SVC NÁCHOD - Pod Srkem 2031 547 01 Náchod ČR Volkswagen Touran T5 + CrossTouran 100kg 2260 kg

www.svcgroup.cz Volkswagen Touran SVC NÁCHOD - Pod Srkem 2031 547 01 Náchod ČR Volkswagen Touran T5 + CrossTouran 100kg 2260 kg SVC Náchod A2 / 5 Montážní návod Fitting instruction Montageanleitung Classe A50-X ES 94/20 e27-00-0034 Typ:VTZ 001-070 8/03 Volkswagen Touran T5 + CrossTouran 2003-> 2011-> Typ: VTZ 001-070 Volkswagen

Více

Kapitola 2 Dokumentace č. 11 103 CS

Kapitola 2 Dokumentace č. 11 103 CS Kapitola Dokumentace č. 0 CS Přívod oleje kanálový Sortimentní číslo výrobku 0088-6-5-70040 Ortlinghaus-Werke GmbH Postfach 4 40 4907 Wermelskirchen Kenkhauser Str. 5 499 Wermelskirchen Deutschland Tel.

Více