Vymáhání pohledávek: obecná pravidla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vymáhání pohledávek: obecná pravidla"

Transkript

1 Vymáhání pohledávek: obecná pravidla 1

2 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 2

3 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 3

4 dny platební morálka zdroj: Atradius payment barometer průměrná doba splatnosti, jaro , ,7 29,8 21,3 22 Rakousko Německo Švýcarsko Francie Česko Řecko Itálie Španělsko 4

5 platební morálka zdroj: Atradius payment barometer podíl zpožděných plateb, jaro ,50% 33,71% 31,50% 30% 30,60% 28,40% Polsko Maďarsko Německo Rakousko Česko Slovensko 5

6 počet insolvence zdroj: Creditreform Počet subjektů v insolvenci poč. subjektů měsíční průměr dle počtu poč. subjektů měsíční průměr dle počtu rok 6

7 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 7

8 definice pohledávky a důvody vzniku pohledávka je právo věřitele požadovat po dlužníkovi určité plnění Peněžitá Nepeněžitá spočívá v poskytnutí peněžité částky spočívá v poskytnutí věci individuálně či druhově určené či v určité činnosti důvody vzniku peněžitých pohledávek peněžité plnění ze smluv (např. kupní smlouva, nájemní smlouva, leasingová smlouva, pojistná smlouva, smlouva o dílo, smlouva o půjčce, smlouva o úvěru) na základě jiné právní skutečnosti z odpovědnosti za škodu z bezdůvodného obohacení z odpovědnosti za vady na základě zákona / jiného obecně závazného právního předpisu 8

9 příslušenství pohledávky úroky úroky z prodlení poplatek z prodlení náklady spojené s uplatněním pohledávky 9

10 příslušenství pohledávky Pokud Vám dlužník nezaplatí máte nárok i na příslušenství pohledávky, příp. i smluvní pokutu prodlení věřiteli vzniká nárok, tedy právo vymáhat pohledávku nastává, není-li pohledávka splněna řádně a včas Úroky Úroky z prodlení splatnost lhůta, do kdy má být dlužníkem plněno; určena většinou ve smlouvě, v soudním rozhodnutí, právním předpisem; není-li takto určena nastává první den poté, co byl dlužník vyzván věřitelem k plnění Poplatek z prodlení Náklady spojené s uplatněním pohledávky Smluvní pokuta 10

11 úroky úplata za poskytnutí půjčky, nesouvisí s prodlením dlužníka smluvená sazba, stanovena % z jistiny většinou ročně nejednotná stanoviska soudů, dohodnutá sazba úroků nesmí odporovat dobrým mravům (ujednání o úrocích by bylo neplatné) podle Nejvyššího soudu nepřiměřenou a tedy odporující dobrým mravům je zpravidla taková výše úroků, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jejich sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným bankami při poskytování úvěrů nebo půjček. Dohodnutá výše úroků, která podstatně (v daném případě téměř 4násobně) přesahuje horní hranici obvyklé úrokové míry je v rozporu s dobrými mravy (judikát Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1484/2004) byla snaha plošně omezit úroky na 20 až 30%, a to nejprve pomocí justice jednotného stanoviska Nejvyššího soudu, následně pomocí zákona splatnost v termínu dohodnutém stranami, v termínu uvedeném v obchodních podmínkách 11

12 úroky z prodlení sankce za prodlení dlužníka s plněním peněžitého závazku smluvená sazba nebo zákonné úroky z prodlení (dle nařízení vlády č.142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku) od změna aktuální sazba 7,75 % (sazba k ,75%) - fixní výše po celou dobu trvání - výše odpovídá ročně výši repo sazby platné k poslednímu dni předcházejícímu kalendářní pololetí, ve kterém k prodlení došlo, zvýšené o sedm procentních bodů (pro výpočet výše úroku z prodlení, které vzniklo v období mezi 1.1. a tak bude vždy stěžejní repo sazba platná k předchozího roku a pro výpočet výše úroku z prodlení, které vzniklo v období mezi 1.7. a bude vždy stěžejní repo sazba platná k toho roku; do výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o sedm procentních bodů; v každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby platné pro první den příslušného kalendářního pololetí; do x diskontní sazby ČNB k prvnímu dni prodlení, k % (sazba 1%). věřitel může úroky z prodlení (zákonné) požadovat, i pokud nebyly smluveny! 12

13 poplatek z prodlení sankce ve výjimečných případech stanovených zákonem (nájemce při prodlení s platbou nájemného / úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu delším 5 dnů nebo při prodlení s vrácením věci v rámci podnikatelského nájmu věcí movitých) sazba dle nařízení vlády č.142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku - výše 2,5 promile (0,0025) z dlužné částky, nejméně 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení 13

14 poplatek z prodlení sankce ve výjimečných případech stanovených zákonem (nájemce při prodlení s platbou nájemného / úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu delším 5 dnů nebo při prodlení s vrácením věci v rámci podnikatelského nájmu věcí movitých) sazba dle nařízení vlády č.142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku - výše 2,5 promile (0,0025) z dlužné částky, nejméně 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení 14

15 poplatek z prodlení sankce ve výjimečných případech stanovených zákonem (nájemce při prodlení s platbou nájemného / úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu delším 5 dnů nebo při prodlení s vrácením věci v rámci podnikatelského nájmu věcí movitých) sazba dle nařízení vlády č.142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku - výše 2,5 promile (0,0025) z dlužné částky, nejméně 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení 15

16 Náklady spojené s uplatněním pohledávky náklady spojené s mimosoudním vymáháním pohledávky (např. náklady za služby inkasní agentur): mimosoudně - dobrovolně tyto náklady v České republice v zásadě nelze úspěšně uplatnit v případném pozdějším soudním řízení, jen pokud byly předem smluvně dohodnuty náklady spojené se soudním vymáháním pohledávky: tyto náklady jsou v případě úspěchu žaloby přisouzeny dlužníkovi, viz vyhláška č. 484/2000 Sb. o paušálních odměnách případné náklady spojené s exekučním řízením: tyto náklady jsou uplatňovatelné v rámci exekuce (náklady exekučního řízení a náklady advokáta spojené s právním zastupováním v rámci exekuce) 16

17 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 17

18 obsah - prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek prověřování majetkové situace dlužníka využívání smluvních možností zajištění pohledávek jednotlivé zajišťovací instrumenty 18

19 prověřování zákazníka Vědění je moc (Francis Bacon) informace relevance a zdroj vnitřní informace kdybychom věděli, co víme analýza zákazníků (DSO-analýza) nápadnosti 19

20 prověřování zákazníka obchodní rejstřík živnostenský rejstřík insolvenční rejstřík rating registr dlužníků Centrální evidence exekucí reference od obchodních partnerů 20

21 využívání smluvních možností nastavení smluv obecně: správná identifikace smluvních stran včetně jejich zástupců (kontaktní údaje), přehledné a srozumitelné smlouvy i pro laika (přesná definice plnění a platby) obchodní podmínky subsidiární vůči individuálním dohodám problémy: připojení ke smlouvě obchodní podmínky smluvního partnera spotřebitelé 21

22 využívání smluvních možností - nastavení smluv konkrétně: hlavní a vedlejší závazky splatnost zálohy a platby předem slevy za brzké zaplacení, slevy při platbě v hotovosti zajištění závazků (např. směnka, bankovní záruka, zástavní právo, zadržovací právo, ručení, výhrada vlastnictví) dokumentární akreditiv v mezinárodním styku prorogace rozhodčí doložka 22

23 využívání smluvních možností sankční ujednání pro případ porušení povinností (smluvní pokuta, úroky z prodlení, ) možnosti odstoupení odstoupit lze pouze v případech, kdy to stanoví zákon nebo to bylo sjednáno účastníky (je možné ujednání o odstupném). Nelze však odstoupit, pokud již bylo částečně splněno nebo přijato byť i jen částečné plnění od druhé strany, a to ani v případě úhrady odstupného všeobecné obchodní podmínky odkaz ve smlouvě či podpis VOP 23

24 zajištění pohledávek směnka smluvní pokuta ručení bankovní záruka zástavní právo zadržovací právo výhrada vlastnictví uznání dluhu převod práva postoupení pohledávky převzetí dluhu přistoupení k závazku 24

25 směnka Listinný cenný papír obsahující zákonem přesně vymezené náležitosti, zejména bezpodmínečný závazek výstavce směnky zaplatit ve stanovený čas a ve stanoveném místě určitou směnečnou sumu (směnka vlastní) nebo bezpodmínečný příkaz výstavce směnky třetí osobě (směnečníkovi), aby místo něho zaplatil ve stanovený čas a ve stanoveném místě určitou směnečnou sumu (směnka cizí) Zabezpečuje majiteli směnky právo vyžadovat uvedené plnění od toho, kdo se na směnce podepsal písemná forma Blankosměnka vlastnoruční podpis dlužníka závazek musí být bezpodmínečný musí obsahovat slovo směnka Záměrně chybí některé podstatné náležitosti (směnečná suma, datum splatnosti) 25

26 směnka V Praze dne 20. ledna 2012 Za tuto směnku zaplatím dne 31. března 2012 na řad Věřitele, a.s., se sídlem Praha 1, Lucemburská 1381/16, PSČ: , IČ: částku: ,- Kč slovy: -- Padesáttisíc korun českých -- bez protestu Místo placení: Praha 1, Lucemburská 1381/16, PSČ: Dlužník, a.s. sídlo: Praha 8, Italská 623/12, PSČ: IČ: podpis, titul, jméno a příjmení, funkce Per aval: Josef Aval trvale bytem: Praha 6, Bořivojova 1368/14, PSČ: r.č.: /000. podpis 26

27 smluvní pokuta Peněžité plnění, které je dlužník povinen uhradit věřiteli, pokud dlužník poruší smluvní povinnost, na kterou se ujednání o smluvní pokutě vztahuje písemná forma, nutno dohodnout výši či způsob jejího určení při nesplnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, nadále trvá závazek splnit původní povinnost paušalizovaná náhrada škody věřiteli vzniká nárok na smluvní pokutu bez ohledu na to, zda mu vznikla škoda, vedle smluvní pokuty již není věřitel oprávněn požadovat náhradu škody, pokud se na tom dlužník a věřitel výslovně nedohodli rozdíly v úpravě dle občanského a obchodního zákoníku dle občanského zákoníku se vyžaduje při nesplnění povinnosti zavinění, není stanoveno moderační právo soudu dle obchodního zákoníku se nevyžaduje zavinění, nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud snížit až do výše škody, která vznikla porušením smluvních povinností zajištěných pokutou 27

28 ručení = písemné prohlášení ručitele, jímž se zavazuje pohledávku uhradit, neučiní-li tak dlužník. předtím, než může věřitel požadovat plnění po ručiteli, musí písemně vyzvat dlužníka je však možné odlišné smluvní ujednání zaviní-li věřitel, že pohledávku nemůže splnit dlužník, může ručitel odepřít plnění dluhu plní-li ručitel za dlužníka, má proti němu nárok na náhradu plnění poskytnutého věřiteli 1 pohledávku lze zajistit více dohodami o ručení ručení nemusí být ručitelem přijato být v rozsahu celého závazku, ale je možné jen do určité výše. Po úhradě této výše plnění ručitelem je ručitel zproštěn svého závazku. 28

29 bankovní záruka = písemné prohlášení banky v záruční listině, že uspokojí věřitele až do určité stanovené částky, pokud třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek či budou splněny jiné podmínky. zvláštní druh ručení rozdíl ručitelem může být pouze banka banka je povinna plnit, aniž by předtím věřitel vyzval k plnění dlužníka je však možné odchylné ujednání zásadně úplatná využití zejména v zahraničním obchodě 29

30 zástavní právo = písemná smlouva opravňující věřitele v případě, nebude-li splněn dluh, který je zástavním právem zajištěn, domáhat uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy. zástava věc movitá, nemovitá, podnik, věc hromadná, soubor věcí, pohledávka nebo jiné majetkové právo, byt nebo nebytový prostor, obchodní podíl, cenný papír nebo předmět průmyslového vlastnictví vznik zástavního práva k nemovitostem, bytům nebo nebytovým prostorům vkladem do katastru nemovitostí vznik zástavního práva k movitým věcem nutné jejich předání zástavnímu věřiteli uspokojení ze zástavy prodej ve veřejné dražbě nebo soudní prodej zástavy věřitel nemůže věc zpeněžit dle vlastního uvážení nelze sjednat, že v případě prodlení s plněním dluhu připadne zástava zástavnímu věřiteli neplatné ujednání - tzv. propadná zástava dále nelze např. sjednat, že dlužník nemůže zástavu vyplatit či že je možné zpeněžení jiným způsobem 30

31 zadržovací právo = oprávnění věřitele, který má u sebe movitou věc, patřící dlužníku, zadržet ji k zajištění své splatné pohledávky. vzniká jednostranným úkonem vyjadřujícím vůli věc zadržet je nezbytné vyrozumění dlužníka o zadržení věci a důvodech zadržení byla-li smlouva, na jejímž základě má věřitel věc u sebe uzavřena písemně, je nutné rovněž písemné vyrozumění dlužníka není možný vznik zadržovacího práva u věci, kterou má věřitel u sebe neprávem, zmocnil se jí svémocně či lstí 31

32 výhrada vlastnictví = písemné ujednání mezi dlužníkem (kupujícím) a věřitelem (prodávajícím), že vlastnické právo přejde na kupujícího až po zaplacení ceny. možné ujednat jen u věcí movitých nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci však na kupujícího přechází odevzdáním věci (jinak platí, že toto nebezpečí nese vlastník věci) je však možné odchylné ujednání 32

33 uznání dluhu odlišný režim dle občanského a obchodního zákoníku dle občanského zákoníku písemné uznání dluhu co do důvodu a výše. jedná-li se o promlčený dluh, musí o tom dlužník vědět, jinak nemá uznání účinky dle obchodního zákoníku písemné uznání určitého závazku lze uznat i promlčený dluh bez vědomí dlužníka účinky uznání má i placení úroků a částečná úhrada závazku, lze-li usuzovat, že plněním dlužník uznává i zbytek závazku v rámci případného soudního sporu musí dlužník prokázat, že dluh v době uznání neexistoval, chce-li být ve sporu úspěšný (tj. dochází k posílení postavení věřitele) 33

34 převod práva = písemná dohoda mezi dlužníkem a věřitelem, kterou dlužník postupuje věřiteli právo, které má vůči jinému subjektu. je vhodné uzavření dohody s rozvazovací podmínkou, tj. bude-li závazek splněn, pozbude dohoda o převodu práva účinnosti v opačném případě je po úhradě závazku dlužníkem nutný zpětný převod práva z věřitele na dlužníka uzavřením další smlouvy 34

35 postoupení pohledávky = dohoda o převodu pohledávky dlužníka nebo třetí osoby na věřitele k zajištění pohledávky, kterou má věřitel vůči dlužníkovi rozdíl oproti dohodě o převodu práva možný i převod pohledávky třetí osoby opět možná dohoda s rozvazovací podmínkou nebo následný převod práva z věřitele na dlužníka po splnění závazku dlužníka nesplní-li dlužník zajištěný závazek, může věřitel vymoci převedenou (postoupenou) pohledávku vůči třetí osobě 35

36 převzetí dluhu = písemná dohoda mezi dlužníkem a třetí osobou, že tato osoba nastoupí místo dlužníka na jeho místo. nutný souhlas věřitele dohodne-li se třetí osoba pouze s věřitelem a nikoli s dlužníkem, stává se dlužníkem vedle dlužníka původního nelze převzít dluh bez souhlasu dlužníka hradit dluh věřiteli je nejen povinností dlužníka, ale zároveň i jeho právem nelze převzít dluh, je-li plnění vázáno na osobu dlužníka může se týkat i nepeněžitého závazku dlužníka 36

37 přistoupení k závazku = písemná dohoda třetí osoby s věřitelem, že splní za dlužníka jeho závazek učiněná bez souhlasu původního dlužníka. třetí osoba se stává dlužníkem vedle dlužníka původního věřitel může požadovat plnění po obou dlužnících změna v počtu zavázaných subjektů může se týkat pouze peněžitého závazku dojde-li k dohodě třetí osoby pouze s dlužníkem, že splní dlužníkův závazek vůči věřiteli, má dlužník právo požadovat splnění závazku třetí osobou věřitel ale nemá právo po třetí osobě plnění požadovat 37

38 prorogace Co dělat, když má věřitel sídlo v Olomouci a smluvní partnery (dlužníky) po celé ČR? Jak se může vyhnout tomu, aby v případě neplacení žaloval své dlužníky u různých soudů dle jejich bydliště (sídla)? Pokud se jedná o obchodní věc, mohou se účastníci řízení písemně dohodnout na místní příslušnosti jiného soudu prvního stupně, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou vyplatí se u velkého množství smluv, spory ze smluv se budou vždy odehrávat u stejného soudu písemná forma 38

39 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 39

40 obsah mimosoudní vymáhání pohledávek optimalizace firemní kultury automatizace proč externí firma? co dělat, když není pohledávka ve lhůtě splatnosti zaplacena způsoby vymáhání náklady smírná řešení 40

41 optimalizace firemní struktury zásada: Worst-case-náhled zajištění důkazů: dokumentace všech zásadních informací ohledně pohledávky hlídání lhůt splatnosti - prodlení kontrola, zda dlužník není v insolvenčním řízení nebo v likvidaci dozajištění pohledávky zejm. směnka, uznání dluhu, uznání závazku (notářský nebo exekutorský zápis s doložkou vykonatelnosti) dodatečné sjednání splátkového kalendáře zapojení svědků do jednotlivých oddělení kontrola promlčecích lhůt upřednostňování mediace (především u vyšších pohledávek) 41

42 proč externí firma? výhody externího vymáhání kritéria výběru profesionalita zkušenosti věřitel se zbaví administrativních úkonů a nákladů komplexnost služeb systémové vymáhání a rychlé reakce dlužník má větší respekt, zejména pokud se jedná o advokátní kancelář propojení s insolvenčním rejstříkem metody vymáhání - serióznost praxe cenové podmínky průběžné informace pro věřitele úspěšnost při mimosoudním vymáhání okolo 75% 42

43 automatizace inkasních procesů pro vysoký efekt z důvodu ušetření manuelních činností zrychlení procesů každý problém má již řešení minimalizace chyb proti vysoké pořizovací náklady kompletní změna zajetých a vyzkoušených procesů možná ztráta flexibility jednotné inkasní procesy propojení s insolvenčním a jinými rejstříky 1/2 drobných živnostníků se potýká s pozdním placením 1/3 drobných živnostníků ohrožují nezaplacené pohledávky na existenci (z 500 oslovených) 43

44 splatnost automatizace ano, ALE individualita musí zůstat zachována 1.výzva 2. výzva telefonát sms osobní návštěva 10 dní 5 dní 5 dní 5 dní 10 dní návrh na platební rozkaz zaplacení pohledávky splátkový kalendář exekuce nedobytné pohledávky jiná dohoda 44

45 mimosoudní vymáhání - všeobecně ověřit, zda dlužník obdržel fakturu a následně hned telefonická / sms / ová / písemná upomínka (i opakovaně v krátkých intervalech) uvést náhradní termín pro provedení platby; uvést číslo účtu; postupně stupňovat své požadavky; upozornit, že se jedná již o poslední pokus řešit věc smírnou cestou; upozornit, že pokud dlužník nezaplatí pohledávku v termínu, věřitel bude požadovat i další nároky s pohledávkou spojené, zveřejní dlužníka v registru dlužníků, bude pohledávku vymáhat soudně Je nutno reagovat rychle a důsledně, výzvy opakovat; celý proces by měl trvat maximálně 2-3 týdny od splatnosti pohledávky; samozřejmě však záleží na typu a výši pohledávky ideální výsledek je zaplacení pohledávky v náhradním termínu 45

46 upomínka poštou klasika! 46

47 upomínka poštou klasika! v České republice doporučeně i přes moderní techniku zůstává papír stále na prvních místech psychologický efekt! důraz na vážnost záležitosti soft dopisy zůstávají oproti hard pozadu individuální oslovení v jazyce dlužníka 47

48 nejlevnější a nejrychlejší metoda upomínání opakování neomezeno ovou adresu dlužník hned tak nezmění možné nastavení 100%ní automatizace vyplácí se především u nízkých pohledávek 48

49 sms relativně levná a rychlá metoda musí být dodržovány veškeré právní zásady získání dalších informací konkrétní dohoda zkušenost: nejrychlejší a nejefektivnější odezva dlužníků (banky, pojišťovny, dodavatelé energie, telekomunikace) 49

50 telefonát osobní komunikace se zákazníkem vede často k dobrým výsledkům předpoklad: dobře vyškolení zaměstnanci i z hlediska právního, excelentní argumentace rychlá konkrétní dohoda např. ohledně platebního kalendáře rychlá a jednoduchá možnost získání dalších informací u cca. 57 % telefonátů se uzavřou dohody ohledně plateb, z čehož 65 % jsou opravdu splněny 50

51 osobní návštěva poslední možnost v rámci mimosoudního vymáhání nejdražší varianta, ale vede ve velkém množství případů k žádaným výsledkům předpoklad i zde: dobře vyškolení zaměstnanci i z hlediska právního, excelentní argumentace, dobré vystupování rychlá konkrétní dohoda např. ohledně platebního kalendáře možnost zajištění předmětu např. leasingu 51

52 přehled nákladů Jak dosáhnu svého cíle co nejlevněji? dopis -- obyčejně 12 Kč -- doporučeně 26 Kč -- s dodejkou 36 Kč 0 Kč sms 1-2 Kč telefonický hovor 3-6 Kč/min osobní návštěva mezi 700,- a 1.000,- Kč / Česká republika 52

53 smírná řešení pro případ, že dlužník komunikuje Co dělat v případě, když nemáte k pohledávce dostatek důkazů, kterými byste mohli u soudu prokázat svá tvrzení nebo když se blíží promlčení pohledávky uznání dluhu / závazku zlepšuje pozici v soudním řízení z hlediska důkazního i z hlediska promlčení běží nová 10letá promlčecí lhůta dle občanského práva, nová 4letá promlčecí lhůta dle obchodního práva pokud dlužníka přimějete, aby uznal dluh / závazek ve formě notářského s doložkou vykonatelnosti, můžete v případě, že svůj dluh nesplní, přistoupit rovnou k exekuci 53

54 smírná řešení pro případ, že dlužník komunikuje uznání dluhu, uznání závazku jednostranný právní úkon dlužníka písemná forma (i forma notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti) dlužník uznává existenci dluhu / závazku dle občanského práva: uznává, že dluží co do důvodu a výše; uvést důvod vzniku pohledávky a výši pohledávky, do kdy dluh zaplatí dle obchodního práva: závazek musí být určitý 54

55 smírná řešení pro případ, že dlužník komunikuje ve formě dohody nebo jednostranného úkonu v rámci splátkový kalendář uznání dluhu / závazku ztráta výhody splátek ustanovení, jež má za následek, že nezaplatí-li dlužník byť jen jednu splátku, stává se celý dluh splatným, dlužník je tedy povinen zaplatit celý dluh najednou, věřitel je oprávněn najednou celý dluh požadovat; věřitel může toto právo použít nejpozději do splatnosti nejblíže příští splátky; ve formě dohody 55

56 prodej pohledávky třetí osobě = postoupení pohledávky prodej subjektům, které mají vlastní závazek vůči dlužníkovi současné řešení dvou vztahů ojedinělé řešení prodej specializovaným společnostem v odkupu pohledávek - inkasní agentury prodej jiným osobám možný i v průběhu soudního či exekučního řízení i bez souhlasu dlužníka přechod všech práv spojených s pohledávkou, není-li dohodnuto jinak nelze odporovalo-li by to dohodě s dlužníkem nutné oznámení dlužníkovi, jinak se zprostí závazku plněním původnímu věřiteli 56

57 obsah úvodem o penězích vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 57

58 závěr analýza zákaznické struktury - blíže k zákazníkovi! nastavení smluvních dokumentů prověřování skutkové a právní situace promptní reakce, hlídání lhůt optimalizace firemní kultury využívání předností outsourcingu a automatizace procesů flexibilita a individualita jsou na místě buďte chytřejší! 58

59 Děkujeme Vám za Vaši pozornost! Zdena Noack, advokátka noack & partner, s.r.o. tel fax Veškerá práva vyhrazena. Jakékoliv kopírování, citování nebo jiné zneužití ke komerčním, osobním nebo jiným účelům není povoleno. Obsah této prezentace má výhradně informativní charakter, informace se nevztahují na konkrétní případ a v žádném případě se nejedná o poskytnutí právní ho poradenství prostřednictvím advokátní kanceláře noack & partner. Za správnost informací nenese noack & partner odpovědnost. 59

Přeshraniční vymáhání pohledávek v rámci Evropské unie. Lenka Procházková noack & partner, s.r.o.

Přeshraniční vymáhání pohledávek v rámci Evropské unie. Lenka Procházková noack & partner, s.r.o. Přeshraniční vymáhání pohledávek v rámci Evropské unie Lenka Procházková noack & partner, s.r.o. 1 OBSAH úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost???

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost??? Smlouva otichém společenství 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Smlouva o tichém společenství Absolutní obchodní závazkový vztah (srv. 261/4), právní úprava obsažena jen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena Obchodní podmínky pro dodávky zboží společnosti SOLAR, spol.s.r.o.,, se sídlem Palackého 163, Jaroměř, PSČ 551 01, IČ 47473584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky?

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení. Rozhodčí řízení a jeho výhody Rozhodčí

Více

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Mgr. Ing. Marek Švehlík 9. října 2014 Obsah 1. Náhrada nákladů řízení principy 2. Soudní poplatky 3. Soudní poplatky navrhované změny 4. Odměna advokáta

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen prodávající a..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen kupující uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

26.8.2014. Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908)

26.8.2014. Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908) Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908) Splněním dluhu závazek zaniká. Řádné plnění - dlužník musí dluh splnit na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas Řádně v takové výši, která je stanovena ve smlouvě

Více

Bankovní záruka. Obecně o zajišťovacích prostředcích. Právní úprava zajišťovacích prostředků

Bankovní záruka. Obecně o zajišťovacích prostředcích. Právní úprava zajišťovacích prostředků Bankovní záruka 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obecně o zajišťovacích prostředcích Funkce: zajišťovací, preventivní, nahrazovací Závazek zajišťovaný a závazek zajišťující

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Daniel Tomíček, se sídlem: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava-město, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSOS 13 INS 3044/2012-A-5 ze dne 07.03.2012, insolvenčním

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. ledna 2013 Ročník: druhý Předmět

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená MANDÁTNÍ SMLOUVA Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1 IČO: 290 52 149 zastoupená: Liborem Prokopem pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové ČSA 287 502 16 Hradec Králové bankovní

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Ing. Gabriela Burzová, sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 70339791, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPH 70 INS 9790/2014-A-21, ze dne 06.

Více

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA *** HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.9.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. David Gregor, se sídlem: Rašínova 2, 602 00 Brno, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSBR 32 INS 28242/2012-A-14 ze dne 09.04.2013 insolvenčním správcem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách

Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách Miloš Borovička, časopis dtest Občanské sdružení spotřebitelů TEST Cíl: Ochrana zájmů členů a spotřebitelské veřejnosti

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý SPA a jiné akviziční instrumenty Petr Suchý Typické formy akvizice Tzv. share deal, tj. akvizice podílu (akcií) v cílové společnosti Tzv. asset deal (v širším smyslu) v českém právním prostředí buď formou

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech:

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech: SAZEBNÍK POPLATKŮ vydávaný v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) a Úvěrovými podmínkami obchodní společnosti Credium, a.s. platný od 1. 12. 2014 I.

Více