Vymáhání pohledávek: obecná pravidla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vymáhání pohledávek: obecná pravidla"

Transkript

1 Vymáhání pohledávek: obecná pravidla 1

2 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 2

3 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 3

4 dny platební morálka zdroj: Atradius payment barometer průměrná doba splatnosti, jaro , ,7 29,8 21,3 22 Rakousko Německo Švýcarsko Francie Česko Řecko Itálie Španělsko 4

5 platební morálka zdroj: Atradius payment barometer podíl zpožděných plateb, jaro ,50% 33,71% 31,50% 30% 30,60% 28,40% Polsko Maďarsko Německo Rakousko Česko Slovensko 5

6 počet insolvence zdroj: Creditreform Počet subjektů v insolvenci poč. subjektů měsíční průměr dle počtu poč. subjektů měsíční průměr dle počtu rok 6

7 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 7

8 definice pohledávky a důvody vzniku pohledávka je právo věřitele požadovat po dlužníkovi určité plnění Peněžitá Nepeněžitá spočívá v poskytnutí peněžité částky spočívá v poskytnutí věci individuálně či druhově určené či v určité činnosti důvody vzniku peněžitých pohledávek peněžité plnění ze smluv (např. kupní smlouva, nájemní smlouva, leasingová smlouva, pojistná smlouva, smlouva o dílo, smlouva o půjčce, smlouva o úvěru) na základě jiné právní skutečnosti z odpovědnosti za škodu z bezdůvodného obohacení z odpovědnosti za vady na základě zákona / jiného obecně závazného právního předpisu 8

9 příslušenství pohledávky úroky úroky z prodlení poplatek z prodlení náklady spojené s uplatněním pohledávky 9

10 příslušenství pohledávky Pokud Vám dlužník nezaplatí máte nárok i na příslušenství pohledávky, příp. i smluvní pokutu prodlení věřiteli vzniká nárok, tedy právo vymáhat pohledávku nastává, není-li pohledávka splněna řádně a včas Úroky Úroky z prodlení splatnost lhůta, do kdy má být dlužníkem plněno; určena většinou ve smlouvě, v soudním rozhodnutí, právním předpisem; není-li takto určena nastává první den poté, co byl dlužník vyzván věřitelem k plnění Poplatek z prodlení Náklady spojené s uplatněním pohledávky Smluvní pokuta 10

11 úroky úplata za poskytnutí půjčky, nesouvisí s prodlením dlužníka smluvená sazba, stanovena % z jistiny většinou ročně nejednotná stanoviska soudů, dohodnutá sazba úroků nesmí odporovat dobrým mravům (ujednání o úrocích by bylo neplatné) podle Nejvyššího soudu nepřiměřenou a tedy odporující dobrým mravům je zpravidla taková výše úroků, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jejich sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným bankami při poskytování úvěrů nebo půjček. Dohodnutá výše úroků, která podstatně (v daném případě téměř 4násobně) přesahuje horní hranici obvyklé úrokové míry je v rozporu s dobrými mravy (judikát Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1484/2004) byla snaha plošně omezit úroky na 20 až 30%, a to nejprve pomocí justice jednotného stanoviska Nejvyššího soudu, následně pomocí zákona splatnost v termínu dohodnutém stranami, v termínu uvedeném v obchodních podmínkách 11

12 úroky z prodlení sankce za prodlení dlužníka s plněním peněžitého závazku smluvená sazba nebo zákonné úroky z prodlení (dle nařízení vlády č.142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku) od změna aktuální sazba 7,75 % (sazba k ,75%) - fixní výše po celou dobu trvání - výše odpovídá ročně výši repo sazby platné k poslednímu dni předcházejícímu kalendářní pololetí, ve kterém k prodlení došlo, zvýšené o sedm procentních bodů (pro výpočet výše úroku z prodlení, které vzniklo v období mezi 1.1. a tak bude vždy stěžejní repo sazba platná k předchozího roku a pro výpočet výše úroku z prodlení, které vzniklo v období mezi 1.7. a bude vždy stěžejní repo sazba platná k toho roku; do výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o sedm procentních bodů; v každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby platné pro první den příslušného kalendářního pololetí; do x diskontní sazby ČNB k prvnímu dni prodlení, k % (sazba 1%). věřitel může úroky z prodlení (zákonné) požadovat, i pokud nebyly smluveny! 12

13 poplatek z prodlení sankce ve výjimečných případech stanovených zákonem (nájemce při prodlení s platbou nájemného / úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu delším 5 dnů nebo při prodlení s vrácením věci v rámci podnikatelského nájmu věcí movitých) sazba dle nařízení vlády č.142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku - výše 2,5 promile (0,0025) z dlužné částky, nejméně 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení 13

14 poplatek z prodlení sankce ve výjimečných případech stanovených zákonem (nájemce při prodlení s platbou nájemného / úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu delším 5 dnů nebo při prodlení s vrácením věci v rámci podnikatelského nájmu věcí movitých) sazba dle nařízení vlády č.142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku - výše 2,5 promile (0,0025) z dlužné částky, nejméně 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení 14

15 poplatek z prodlení sankce ve výjimečných případech stanovených zákonem (nájemce při prodlení s platbou nájemného / úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu delším 5 dnů nebo při prodlení s vrácením věci v rámci podnikatelského nájmu věcí movitých) sazba dle nařízení vlády č.142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku - výše 2,5 promile (0,0025) z dlužné částky, nejméně 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení 15

16 Náklady spojené s uplatněním pohledávky náklady spojené s mimosoudním vymáháním pohledávky (např. náklady za služby inkasní agentur): mimosoudně - dobrovolně tyto náklady v České republice v zásadě nelze úspěšně uplatnit v případném pozdějším soudním řízení, jen pokud byly předem smluvně dohodnuty náklady spojené se soudním vymáháním pohledávky: tyto náklady jsou v případě úspěchu žaloby přisouzeny dlužníkovi, viz vyhláška č. 484/2000 Sb. o paušálních odměnách případné náklady spojené s exekučním řízením: tyto náklady jsou uplatňovatelné v rámci exekuce (náklady exekučního řízení a náklady advokáta spojené s právním zastupováním v rámci exekuce) 16

17 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 17

18 obsah - prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek prověřování majetkové situace dlužníka využívání smluvních možností zajištění pohledávek jednotlivé zajišťovací instrumenty 18

19 prověřování zákazníka Vědění je moc (Francis Bacon) informace relevance a zdroj vnitřní informace kdybychom věděli, co víme analýza zákazníků (DSO-analýza) nápadnosti 19

20 prověřování zákazníka obchodní rejstřík živnostenský rejstřík insolvenční rejstřík rating registr dlužníků Centrální evidence exekucí reference od obchodních partnerů 20

21 využívání smluvních možností nastavení smluv obecně: správná identifikace smluvních stran včetně jejich zástupců (kontaktní údaje), přehledné a srozumitelné smlouvy i pro laika (přesná definice plnění a platby) obchodní podmínky subsidiární vůči individuálním dohodám problémy: připojení ke smlouvě obchodní podmínky smluvního partnera spotřebitelé 21

22 využívání smluvních možností - nastavení smluv konkrétně: hlavní a vedlejší závazky splatnost zálohy a platby předem slevy za brzké zaplacení, slevy při platbě v hotovosti zajištění závazků (např. směnka, bankovní záruka, zástavní právo, zadržovací právo, ručení, výhrada vlastnictví) dokumentární akreditiv v mezinárodním styku prorogace rozhodčí doložka 22

23 využívání smluvních možností sankční ujednání pro případ porušení povinností (smluvní pokuta, úroky z prodlení, ) možnosti odstoupení odstoupit lze pouze v případech, kdy to stanoví zákon nebo to bylo sjednáno účastníky (je možné ujednání o odstupném). Nelze však odstoupit, pokud již bylo částečně splněno nebo přijato byť i jen částečné plnění od druhé strany, a to ani v případě úhrady odstupného všeobecné obchodní podmínky odkaz ve smlouvě či podpis VOP 23

24 zajištění pohledávek směnka smluvní pokuta ručení bankovní záruka zástavní právo zadržovací právo výhrada vlastnictví uznání dluhu převod práva postoupení pohledávky převzetí dluhu přistoupení k závazku 24

25 směnka Listinný cenný papír obsahující zákonem přesně vymezené náležitosti, zejména bezpodmínečný závazek výstavce směnky zaplatit ve stanovený čas a ve stanoveném místě určitou směnečnou sumu (směnka vlastní) nebo bezpodmínečný příkaz výstavce směnky třetí osobě (směnečníkovi), aby místo něho zaplatil ve stanovený čas a ve stanoveném místě určitou směnečnou sumu (směnka cizí) Zabezpečuje majiteli směnky právo vyžadovat uvedené plnění od toho, kdo se na směnce podepsal písemná forma Blankosměnka vlastnoruční podpis dlužníka závazek musí být bezpodmínečný musí obsahovat slovo směnka Záměrně chybí některé podstatné náležitosti (směnečná suma, datum splatnosti) 25

26 směnka V Praze dne 20. ledna 2012 Za tuto směnku zaplatím dne 31. března 2012 na řad Věřitele, a.s., se sídlem Praha 1, Lucemburská 1381/16, PSČ: , IČ: částku: ,- Kč slovy: -- Padesáttisíc korun českých -- bez protestu Místo placení: Praha 1, Lucemburská 1381/16, PSČ: Dlužník, a.s. sídlo: Praha 8, Italská 623/12, PSČ: IČ: podpis, titul, jméno a příjmení, funkce Per aval: Josef Aval trvale bytem: Praha 6, Bořivojova 1368/14, PSČ: r.č.: /000. podpis 26

27 smluvní pokuta Peněžité plnění, které je dlužník povinen uhradit věřiteli, pokud dlužník poruší smluvní povinnost, na kterou se ujednání o smluvní pokutě vztahuje písemná forma, nutno dohodnout výši či způsob jejího určení při nesplnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, nadále trvá závazek splnit původní povinnost paušalizovaná náhrada škody věřiteli vzniká nárok na smluvní pokutu bez ohledu na to, zda mu vznikla škoda, vedle smluvní pokuty již není věřitel oprávněn požadovat náhradu škody, pokud se na tom dlužník a věřitel výslovně nedohodli rozdíly v úpravě dle občanského a obchodního zákoníku dle občanského zákoníku se vyžaduje při nesplnění povinnosti zavinění, není stanoveno moderační právo soudu dle obchodního zákoníku se nevyžaduje zavinění, nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud snížit až do výše škody, která vznikla porušením smluvních povinností zajištěných pokutou 27

28 ručení = písemné prohlášení ručitele, jímž se zavazuje pohledávku uhradit, neučiní-li tak dlužník. předtím, než může věřitel požadovat plnění po ručiteli, musí písemně vyzvat dlužníka je však možné odlišné smluvní ujednání zaviní-li věřitel, že pohledávku nemůže splnit dlužník, může ručitel odepřít plnění dluhu plní-li ručitel za dlužníka, má proti němu nárok na náhradu plnění poskytnutého věřiteli 1 pohledávku lze zajistit více dohodami o ručení ručení nemusí být ručitelem přijato být v rozsahu celého závazku, ale je možné jen do určité výše. Po úhradě této výše plnění ručitelem je ručitel zproštěn svého závazku. 28

29 bankovní záruka = písemné prohlášení banky v záruční listině, že uspokojí věřitele až do určité stanovené částky, pokud třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek či budou splněny jiné podmínky. zvláštní druh ručení rozdíl ručitelem může být pouze banka banka je povinna plnit, aniž by předtím věřitel vyzval k plnění dlužníka je však možné odchylné ujednání zásadně úplatná využití zejména v zahraničním obchodě 29

30 zástavní právo = písemná smlouva opravňující věřitele v případě, nebude-li splněn dluh, který je zástavním právem zajištěn, domáhat uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy. zástava věc movitá, nemovitá, podnik, věc hromadná, soubor věcí, pohledávka nebo jiné majetkové právo, byt nebo nebytový prostor, obchodní podíl, cenný papír nebo předmět průmyslového vlastnictví vznik zástavního práva k nemovitostem, bytům nebo nebytovým prostorům vkladem do katastru nemovitostí vznik zástavního práva k movitým věcem nutné jejich předání zástavnímu věřiteli uspokojení ze zástavy prodej ve veřejné dražbě nebo soudní prodej zástavy věřitel nemůže věc zpeněžit dle vlastního uvážení nelze sjednat, že v případě prodlení s plněním dluhu připadne zástava zástavnímu věřiteli neplatné ujednání - tzv. propadná zástava dále nelze např. sjednat, že dlužník nemůže zástavu vyplatit či že je možné zpeněžení jiným způsobem 30

31 zadržovací právo = oprávnění věřitele, který má u sebe movitou věc, patřící dlužníku, zadržet ji k zajištění své splatné pohledávky. vzniká jednostranným úkonem vyjadřujícím vůli věc zadržet je nezbytné vyrozumění dlužníka o zadržení věci a důvodech zadržení byla-li smlouva, na jejímž základě má věřitel věc u sebe uzavřena písemně, je nutné rovněž písemné vyrozumění dlužníka není možný vznik zadržovacího práva u věci, kterou má věřitel u sebe neprávem, zmocnil se jí svémocně či lstí 31

32 výhrada vlastnictví = písemné ujednání mezi dlužníkem (kupujícím) a věřitelem (prodávajícím), že vlastnické právo přejde na kupujícího až po zaplacení ceny. možné ujednat jen u věcí movitých nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci však na kupujícího přechází odevzdáním věci (jinak platí, že toto nebezpečí nese vlastník věci) je však možné odchylné ujednání 32

33 uznání dluhu odlišný režim dle občanského a obchodního zákoníku dle občanského zákoníku písemné uznání dluhu co do důvodu a výše. jedná-li se o promlčený dluh, musí o tom dlužník vědět, jinak nemá uznání účinky dle obchodního zákoníku písemné uznání určitého závazku lze uznat i promlčený dluh bez vědomí dlužníka účinky uznání má i placení úroků a částečná úhrada závazku, lze-li usuzovat, že plněním dlužník uznává i zbytek závazku v rámci případného soudního sporu musí dlužník prokázat, že dluh v době uznání neexistoval, chce-li být ve sporu úspěšný (tj. dochází k posílení postavení věřitele) 33

34 převod práva = písemná dohoda mezi dlužníkem a věřitelem, kterou dlužník postupuje věřiteli právo, které má vůči jinému subjektu. je vhodné uzavření dohody s rozvazovací podmínkou, tj. bude-li závazek splněn, pozbude dohoda o převodu práva účinnosti v opačném případě je po úhradě závazku dlužníkem nutný zpětný převod práva z věřitele na dlužníka uzavřením další smlouvy 34

35 postoupení pohledávky = dohoda o převodu pohledávky dlužníka nebo třetí osoby na věřitele k zajištění pohledávky, kterou má věřitel vůči dlužníkovi rozdíl oproti dohodě o převodu práva možný i převod pohledávky třetí osoby opět možná dohoda s rozvazovací podmínkou nebo následný převod práva z věřitele na dlužníka po splnění závazku dlužníka nesplní-li dlužník zajištěný závazek, může věřitel vymoci převedenou (postoupenou) pohledávku vůči třetí osobě 35

36 převzetí dluhu = písemná dohoda mezi dlužníkem a třetí osobou, že tato osoba nastoupí místo dlužníka na jeho místo. nutný souhlas věřitele dohodne-li se třetí osoba pouze s věřitelem a nikoli s dlužníkem, stává se dlužníkem vedle dlužníka původního nelze převzít dluh bez souhlasu dlužníka hradit dluh věřiteli je nejen povinností dlužníka, ale zároveň i jeho právem nelze převzít dluh, je-li plnění vázáno na osobu dlužníka může se týkat i nepeněžitého závazku dlužníka 36

37 přistoupení k závazku = písemná dohoda třetí osoby s věřitelem, že splní za dlužníka jeho závazek učiněná bez souhlasu původního dlužníka. třetí osoba se stává dlužníkem vedle dlužníka původního věřitel může požadovat plnění po obou dlužnících změna v počtu zavázaných subjektů může se týkat pouze peněžitého závazku dojde-li k dohodě třetí osoby pouze s dlužníkem, že splní dlužníkův závazek vůči věřiteli, má dlužník právo požadovat splnění závazku třetí osobou věřitel ale nemá právo po třetí osobě plnění požadovat 37

38 prorogace Co dělat, když má věřitel sídlo v Olomouci a smluvní partnery (dlužníky) po celé ČR? Jak se může vyhnout tomu, aby v případě neplacení žaloval své dlužníky u různých soudů dle jejich bydliště (sídla)? Pokud se jedná o obchodní věc, mohou se účastníci řízení písemně dohodnout na místní příslušnosti jiného soudu prvního stupně, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou vyplatí se u velkého množství smluv, spory ze smluv se budou vždy odehrávat u stejného soudu písemná forma 38

39 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 39

40 obsah mimosoudní vymáhání pohledávek optimalizace firemní kultury automatizace proč externí firma? co dělat, když není pohledávka ve lhůtě splatnosti zaplacena způsoby vymáhání náklady smírná řešení 40

41 optimalizace firemní struktury zásada: Worst-case-náhled zajištění důkazů: dokumentace všech zásadních informací ohledně pohledávky hlídání lhůt splatnosti - prodlení kontrola, zda dlužník není v insolvenčním řízení nebo v likvidaci dozajištění pohledávky zejm. směnka, uznání dluhu, uznání závazku (notářský nebo exekutorský zápis s doložkou vykonatelnosti) dodatečné sjednání splátkového kalendáře zapojení svědků do jednotlivých oddělení kontrola promlčecích lhůt upřednostňování mediace (především u vyšších pohledávek) 41

42 proč externí firma? výhody externího vymáhání kritéria výběru profesionalita zkušenosti věřitel se zbaví administrativních úkonů a nákladů komplexnost služeb systémové vymáhání a rychlé reakce dlužník má větší respekt, zejména pokud se jedná o advokátní kancelář propojení s insolvenčním rejstříkem metody vymáhání - serióznost praxe cenové podmínky průběžné informace pro věřitele úspěšnost při mimosoudním vymáhání okolo 75% 42

43 automatizace inkasních procesů pro vysoký efekt z důvodu ušetření manuelních činností zrychlení procesů každý problém má již řešení minimalizace chyb proti vysoké pořizovací náklady kompletní změna zajetých a vyzkoušených procesů možná ztráta flexibility jednotné inkasní procesy propojení s insolvenčním a jinými rejstříky 1/2 drobných živnostníků se potýká s pozdním placením 1/3 drobných živnostníků ohrožují nezaplacené pohledávky na existenci (z 500 oslovených) 43

44 splatnost automatizace ano, ALE individualita musí zůstat zachována 1.výzva 2. výzva telefonát sms osobní návštěva 10 dní 5 dní 5 dní 5 dní 10 dní návrh na platební rozkaz zaplacení pohledávky splátkový kalendář exekuce nedobytné pohledávky jiná dohoda 44

45 mimosoudní vymáhání - všeobecně ověřit, zda dlužník obdržel fakturu a následně hned telefonická / sms / ová / písemná upomínka (i opakovaně v krátkých intervalech) uvést náhradní termín pro provedení platby; uvést číslo účtu; postupně stupňovat své požadavky; upozornit, že se jedná již o poslední pokus řešit věc smírnou cestou; upozornit, že pokud dlužník nezaplatí pohledávku v termínu, věřitel bude požadovat i další nároky s pohledávkou spojené, zveřejní dlužníka v registru dlužníků, bude pohledávku vymáhat soudně Je nutno reagovat rychle a důsledně, výzvy opakovat; celý proces by měl trvat maximálně 2-3 týdny od splatnosti pohledávky; samozřejmě však záleží na typu a výši pohledávky ideální výsledek je zaplacení pohledávky v náhradním termínu 45

46 upomínka poštou klasika! 46

47 upomínka poštou klasika! v České republice doporučeně i přes moderní techniku zůstává papír stále na prvních místech psychologický efekt! důraz na vážnost záležitosti soft dopisy zůstávají oproti hard pozadu individuální oslovení v jazyce dlužníka 47

48 nejlevnější a nejrychlejší metoda upomínání opakování neomezeno ovou adresu dlužník hned tak nezmění možné nastavení 100%ní automatizace vyplácí se především u nízkých pohledávek 48

49 sms relativně levná a rychlá metoda musí být dodržovány veškeré právní zásady získání dalších informací konkrétní dohoda zkušenost: nejrychlejší a nejefektivnější odezva dlužníků (banky, pojišťovny, dodavatelé energie, telekomunikace) 49

50 telefonát osobní komunikace se zákazníkem vede často k dobrým výsledkům předpoklad: dobře vyškolení zaměstnanci i z hlediska právního, excelentní argumentace rychlá konkrétní dohoda např. ohledně platebního kalendáře rychlá a jednoduchá možnost získání dalších informací u cca. 57 % telefonátů se uzavřou dohody ohledně plateb, z čehož 65 % jsou opravdu splněny 50

51 osobní návštěva poslední možnost v rámci mimosoudního vymáhání nejdražší varianta, ale vede ve velkém množství případů k žádaným výsledkům předpoklad i zde: dobře vyškolení zaměstnanci i z hlediska právního, excelentní argumentace, dobré vystupování rychlá konkrétní dohoda např. ohledně platebního kalendáře možnost zajištění předmětu např. leasingu 51

52 přehled nákladů Jak dosáhnu svého cíle co nejlevněji? dopis -- obyčejně 12 Kč -- doporučeně 26 Kč -- s dodejkou 36 Kč 0 Kč sms 1-2 Kč telefonický hovor 3-6 Kč/min osobní návštěva mezi 700,- a 1.000,- Kč / Česká republika 52

53 smírná řešení pro případ, že dlužník komunikuje Co dělat v případě, když nemáte k pohledávce dostatek důkazů, kterými byste mohli u soudu prokázat svá tvrzení nebo když se blíží promlčení pohledávky uznání dluhu / závazku zlepšuje pozici v soudním řízení z hlediska důkazního i z hlediska promlčení běží nová 10letá promlčecí lhůta dle občanského práva, nová 4letá promlčecí lhůta dle obchodního práva pokud dlužníka přimějete, aby uznal dluh / závazek ve formě notářského s doložkou vykonatelnosti, můžete v případě, že svůj dluh nesplní, přistoupit rovnou k exekuci 53

54 smírná řešení pro případ, že dlužník komunikuje uznání dluhu, uznání závazku jednostranný právní úkon dlužníka písemná forma (i forma notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti) dlužník uznává existenci dluhu / závazku dle občanského práva: uznává, že dluží co do důvodu a výše; uvést důvod vzniku pohledávky a výši pohledávky, do kdy dluh zaplatí dle obchodního práva: závazek musí být určitý 54

55 smírná řešení pro případ, že dlužník komunikuje ve formě dohody nebo jednostranného úkonu v rámci splátkový kalendář uznání dluhu / závazku ztráta výhody splátek ustanovení, jež má za následek, že nezaplatí-li dlužník byť jen jednu splátku, stává se celý dluh splatným, dlužník je tedy povinen zaplatit celý dluh najednou, věřitel je oprávněn najednou celý dluh požadovat; věřitel může toto právo použít nejpozději do splatnosti nejblíže příští splátky; ve formě dohody 55

56 prodej pohledávky třetí osobě = postoupení pohledávky prodej subjektům, které mají vlastní závazek vůči dlužníkovi současné řešení dvou vztahů ojedinělé řešení prodej specializovaným společnostem v odkupu pohledávek - inkasní agentury prodej jiným osobám možný i v průběhu soudního či exekučního řízení i bez souhlasu dlužníka přechod všech práv spojených s pohledávkou, není-li dohodnuto jinak nelze odporovalo-li by to dohodě s dlužníkem nutné oznámení dlužníkovi, jinak se zprostí závazku plněním původnímu věřiteli 56

57 obsah úvodem o penězích vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 57

58 závěr analýza zákaznické struktury - blíže k zákazníkovi! nastavení smluvních dokumentů prověřování skutkové a právní situace promptní reakce, hlídání lhůt optimalizace firemní kultury využívání předností outsourcingu a automatizace procesů flexibilita a individualita jsou na místě buďte chytřejší! 58

59 Děkujeme Vám za Vaši pozornost! Zdena Noack, advokátka noack & partner, s.r.o. tel fax Veškerá práva vyhrazena. Jakékoliv kopírování, citování nebo jiné zneužití ke komerčním, osobním nebo jiným účelům není povoleno. Obsah této prezentace má výhradně informativní charakter, informace se nevztahují na konkrétní případ a v žádném případě se nejedná o poskytnutí právní ho poradenství prostřednictvím advokátní kanceláře noack & partner. Za správnost informací nenese noack & partner odpovědnost. 59

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Auto, s.r.o., (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a Smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a vymezují vztahy mezi společností

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Vybrané položky ve smlouvě celkovou částkou splatnou spotřebitelem součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se stává

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy a vymezují vztahy mezi společností GE Money

Více

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Ing. Renata Rydvalová V Liberci, 26.9.2009 Obsah Úvod... 4 1 Uzavírání smluv dle zákona

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů LBBW Bank CZ a.s.

Podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů LBBW Bank CZ a.s. Podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů LBBW Bank CZ a.s. Podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů LBBW Bank CZ a.s. Strana 1 (celkem 8) Obsah: Obecná část 1. Úvodní ustanovení 2. Definice 3. Základní

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více