Vymáhání pohledávek: obecná pravidla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vymáhání pohledávek: obecná pravidla"

Transkript

1 Vymáhání pohledávek: obecná pravidla 1

2 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 2

3 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 3

4 dny platební morálka zdroj: Atradius payment barometer průměrná doba splatnosti, jaro , ,7 29,8 21,3 22 Rakousko Německo Švýcarsko Francie Česko Řecko Itálie Španělsko 4

5 platební morálka zdroj: Atradius payment barometer podíl zpožděných plateb, jaro ,50% 33,71% 31,50% 30% 30,60% 28,40% Polsko Maďarsko Německo Rakousko Česko Slovensko 5

6 počet insolvence zdroj: Creditreform Počet subjektů v insolvenci poč. subjektů měsíční průměr dle počtu poč. subjektů měsíční průměr dle počtu rok 6

7 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 7

8 definice pohledávky a důvody vzniku pohledávka je právo věřitele požadovat po dlužníkovi určité plnění Peněžitá Nepeněžitá spočívá v poskytnutí peněžité částky spočívá v poskytnutí věci individuálně či druhově určené či v určité činnosti důvody vzniku peněžitých pohledávek peněžité plnění ze smluv (např. kupní smlouva, nájemní smlouva, leasingová smlouva, pojistná smlouva, smlouva o dílo, smlouva o půjčce, smlouva o úvěru) na základě jiné právní skutečnosti z odpovědnosti za škodu z bezdůvodného obohacení z odpovědnosti za vady na základě zákona / jiného obecně závazného právního předpisu 8

9 příslušenství pohledávky úroky úroky z prodlení poplatek z prodlení náklady spojené s uplatněním pohledávky 9

10 příslušenství pohledávky Pokud Vám dlužník nezaplatí máte nárok i na příslušenství pohledávky, příp. i smluvní pokutu prodlení věřiteli vzniká nárok, tedy právo vymáhat pohledávku nastává, není-li pohledávka splněna řádně a včas Úroky Úroky z prodlení splatnost lhůta, do kdy má být dlužníkem plněno; určena většinou ve smlouvě, v soudním rozhodnutí, právním předpisem; není-li takto určena nastává první den poté, co byl dlužník vyzván věřitelem k plnění Poplatek z prodlení Náklady spojené s uplatněním pohledávky Smluvní pokuta 10

11 úroky úplata za poskytnutí půjčky, nesouvisí s prodlením dlužníka smluvená sazba, stanovena % z jistiny většinou ročně nejednotná stanoviska soudů, dohodnutá sazba úroků nesmí odporovat dobrým mravům (ujednání o úrocích by bylo neplatné) podle Nejvyššího soudu nepřiměřenou a tedy odporující dobrým mravům je zpravidla taková výše úroků, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jejich sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným bankami při poskytování úvěrů nebo půjček. Dohodnutá výše úroků, která podstatně (v daném případě téměř 4násobně) přesahuje horní hranici obvyklé úrokové míry je v rozporu s dobrými mravy (judikát Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1484/2004) byla snaha plošně omezit úroky na 20 až 30%, a to nejprve pomocí justice jednotného stanoviska Nejvyššího soudu, následně pomocí zákona splatnost v termínu dohodnutém stranami, v termínu uvedeném v obchodních podmínkách 11

12 úroky z prodlení sankce za prodlení dlužníka s plněním peněžitého závazku smluvená sazba nebo zákonné úroky z prodlení (dle nařízení vlády č.142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku) od změna aktuální sazba 7,75 % (sazba k ,75%) - fixní výše po celou dobu trvání - výše odpovídá ročně výši repo sazby platné k poslednímu dni předcházejícímu kalendářní pololetí, ve kterém k prodlení došlo, zvýšené o sedm procentních bodů (pro výpočet výše úroku z prodlení, které vzniklo v období mezi 1.1. a tak bude vždy stěžejní repo sazba platná k předchozího roku a pro výpočet výše úroku z prodlení, které vzniklo v období mezi 1.7. a bude vždy stěžejní repo sazba platná k toho roku; do výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o sedm procentních bodů; v každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby platné pro první den příslušného kalendářního pololetí; do x diskontní sazby ČNB k prvnímu dni prodlení, k % (sazba 1%). věřitel může úroky z prodlení (zákonné) požadovat, i pokud nebyly smluveny! 12

13 poplatek z prodlení sankce ve výjimečných případech stanovených zákonem (nájemce při prodlení s platbou nájemného / úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu delším 5 dnů nebo při prodlení s vrácením věci v rámci podnikatelského nájmu věcí movitých) sazba dle nařízení vlády č.142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku - výše 2,5 promile (0,0025) z dlužné částky, nejméně 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení 13

14 poplatek z prodlení sankce ve výjimečných případech stanovených zákonem (nájemce při prodlení s platbou nájemného / úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu delším 5 dnů nebo při prodlení s vrácením věci v rámci podnikatelského nájmu věcí movitých) sazba dle nařízení vlády č.142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku - výše 2,5 promile (0,0025) z dlužné částky, nejméně 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení 14

15 poplatek z prodlení sankce ve výjimečných případech stanovených zákonem (nájemce při prodlení s platbou nájemného / úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu delším 5 dnů nebo při prodlení s vrácením věci v rámci podnikatelského nájmu věcí movitých) sazba dle nařízení vlády č.142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku - výše 2,5 promile (0,0025) z dlužné částky, nejméně 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení 15

16 Náklady spojené s uplatněním pohledávky náklady spojené s mimosoudním vymáháním pohledávky (např. náklady za služby inkasní agentur): mimosoudně - dobrovolně tyto náklady v České republice v zásadě nelze úspěšně uplatnit v případném pozdějším soudním řízení, jen pokud byly předem smluvně dohodnuty náklady spojené se soudním vymáháním pohledávky: tyto náklady jsou v případě úspěchu žaloby přisouzeny dlužníkovi, viz vyhláška č. 484/2000 Sb. o paušálních odměnách případné náklady spojené s exekučním řízením: tyto náklady jsou uplatňovatelné v rámci exekuce (náklady exekučního řízení a náklady advokáta spojené s právním zastupováním v rámci exekuce) 16

17 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 17

18 obsah - prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek prověřování majetkové situace dlužníka využívání smluvních možností zajištění pohledávek jednotlivé zajišťovací instrumenty 18

19 prověřování zákazníka Vědění je moc (Francis Bacon) informace relevance a zdroj vnitřní informace kdybychom věděli, co víme analýza zákazníků (DSO-analýza) nápadnosti 19

20 prověřování zákazníka obchodní rejstřík živnostenský rejstřík insolvenční rejstřík rating registr dlužníků Centrální evidence exekucí reference od obchodních partnerů 20

21 využívání smluvních možností nastavení smluv obecně: správná identifikace smluvních stran včetně jejich zástupců (kontaktní údaje), přehledné a srozumitelné smlouvy i pro laika (přesná definice plnění a platby) obchodní podmínky subsidiární vůči individuálním dohodám problémy: připojení ke smlouvě obchodní podmínky smluvního partnera spotřebitelé 21

22 využívání smluvních možností - nastavení smluv konkrétně: hlavní a vedlejší závazky splatnost zálohy a platby předem slevy za brzké zaplacení, slevy při platbě v hotovosti zajištění závazků (např. směnka, bankovní záruka, zástavní právo, zadržovací právo, ručení, výhrada vlastnictví) dokumentární akreditiv v mezinárodním styku prorogace rozhodčí doložka 22

23 využívání smluvních možností sankční ujednání pro případ porušení povinností (smluvní pokuta, úroky z prodlení, ) možnosti odstoupení odstoupit lze pouze v případech, kdy to stanoví zákon nebo to bylo sjednáno účastníky (je možné ujednání o odstupném). Nelze však odstoupit, pokud již bylo částečně splněno nebo přijato byť i jen částečné plnění od druhé strany, a to ani v případě úhrady odstupného všeobecné obchodní podmínky odkaz ve smlouvě či podpis VOP 23

24 zajištění pohledávek směnka smluvní pokuta ručení bankovní záruka zástavní právo zadržovací právo výhrada vlastnictví uznání dluhu převod práva postoupení pohledávky převzetí dluhu přistoupení k závazku 24

25 směnka Listinný cenný papír obsahující zákonem přesně vymezené náležitosti, zejména bezpodmínečný závazek výstavce směnky zaplatit ve stanovený čas a ve stanoveném místě určitou směnečnou sumu (směnka vlastní) nebo bezpodmínečný příkaz výstavce směnky třetí osobě (směnečníkovi), aby místo něho zaplatil ve stanovený čas a ve stanoveném místě určitou směnečnou sumu (směnka cizí) Zabezpečuje majiteli směnky právo vyžadovat uvedené plnění od toho, kdo se na směnce podepsal písemná forma Blankosměnka vlastnoruční podpis dlužníka závazek musí být bezpodmínečný musí obsahovat slovo směnka Záměrně chybí některé podstatné náležitosti (směnečná suma, datum splatnosti) 25

26 směnka V Praze dne 20. ledna 2012 Za tuto směnku zaplatím dne 31. března 2012 na řad Věřitele, a.s., se sídlem Praha 1, Lucemburská 1381/16, PSČ: , IČ: částku: ,- Kč slovy: -- Padesáttisíc korun českých -- bez protestu Místo placení: Praha 1, Lucemburská 1381/16, PSČ: Dlužník, a.s. sídlo: Praha 8, Italská 623/12, PSČ: IČ: podpis, titul, jméno a příjmení, funkce Per aval: Josef Aval trvale bytem: Praha 6, Bořivojova 1368/14, PSČ: r.č.: /000. podpis 26

27 smluvní pokuta Peněžité plnění, které je dlužník povinen uhradit věřiteli, pokud dlužník poruší smluvní povinnost, na kterou se ujednání o smluvní pokutě vztahuje písemná forma, nutno dohodnout výši či způsob jejího určení při nesplnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, nadále trvá závazek splnit původní povinnost paušalizovaná náhrada škody věřiteli vzniká nárok na smluvní pokutu bez ohledu na to, zda mu vznikla škoda, vedle smluvní pokuty již není věřitel oprávněn požadovat náhradu škody, pokud se na tom dlužník a věřitel výslovně nedohodli rozdíly v úpravě dle občanského a obchodního zákoníku dle občanského zákoníku se vyžaduje při nesplnění povinnosti zavinění, není stanoveno moderační právo soudu dle obchodního zákoníku se nevyžaduje zavinění, nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud snížit až do výše škody, která vznikla porušením smluvních povinností zajištěných pokutou 27

28 ručení = písemné prohlášení ručitele, jímž se zavazuje pohledávku uhradit, neučiní-li tak dlužník. předtím, než může věřitel požadovat plnění po ručiteli, musí písemně vyzvat dlužníka je však možné odlišné smluvní ujednání zaviní-li věřitel, že pohledávku nemůže splnit dlužník, může ručitel odepřít plnění dluhu plní-li ručitel za dlužníka, má proti němu nárok na náhradu plnění poskytnutého věřiteli 1 pohledávku lze zajistit více dohodami o ručení ručení nemusí být ručitelem přijato být v rozsahu celého závazku, ale je možné jen do určité výše. Po úhradě této výše plnění ručitelem je ručitel zproštěn svého závazku. 28

29 bankovní záruka = písemné prohlášení banky v záruční listině, že uspokojí věřitele až do určité stanovené částky, pokud třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek či budou splněny jiné podmínky. zvláštní druh ručení rozdíl ručitelem může být pouze banka banka je povinna plnit, aniž by předtím věřitel vyzval k plnění dlužníka je však možné odchylné ujednání zásadně úplatná využití zejména v zahraničním obchodě 29

30 zástavní právo = písemná smlouva opravňující věřitele v případě, nebude-li splněn dluh, který je zástavním právem zajištěn, domáhat uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy. zástava věc movitá, nemovitá, podnik, věc hromadná, soubor věcí, pohledávka nebo jiné majetkové právo, byt nebo nebytový prostor, obchodní podíl, cenný papír nebo předmět průmyslového vlastnictví vznik zástavního práva k nemovitostem, bytům nebo nebytovým prostorům vkladem do katastru nemovitostí vznik zástavního práva k movitým věcem nutné jejich předání zástavnímu věřiteli uspokojení ze zástavy prodej ve veřejné dražbě nebo soudní prodej zástavy věřitel nemůže věc zpeněžit dle vlastního uvážení nelze sjednat, že v případě prodlení s plněním dluhu připadne zástava zástavnímu věřiteli neplatné ujednání - tzv. propadná zástava dále nelze např. sjednat, že dlužník nemůže zástavu vyplatit či že je možné zpeněžení jiným způsobem 30

31 zadržovací právo = oprávnění věřitele, který má u sebe movitou věc, patřící dlužníku, zadržet ji k zajištění své splatné pohledávky. vzniká jednostranným úkonem vyjadřujícím vůli věc zadržet je nezbytné vyrozumění dlužníka o zadržení věci a důvodech zadržení byla-li smlouva, na jejímž základě má věřitel věc u sebe uzavřena písemně, je nutné rovněž písemné vyrozumění dlužníka není možný vznik zadržovacího práva u věci, kterou má věřitel u sebe neprávem, zmocnil se jí svémocně či lstí 31

32 výhrada vlastnictví = písemné ujednání mezi dlužníkem (kupujícím) a věřitelem (prodávajícím), že vlastnické právo přejde na kupujícího až po zaplacení ceny. možné ujednat jen u věcí movitých nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci však na kupujícího přechází odevzdáním věci (jinak platí, že toto nebezpečí nese vlastník věci) je však možné odchylné ujednání 32

33 uznání dluhu odlišný režim dle občanského a obchodního zákoníku dle občanského zákoníku písemné uznání dluhu co do důvodu a výše. jedná-li se o promlčený dluh, musí o tom dlužník vědět, jinak nemá uznání účinky dle obchodního zákoníku písemné uznání určitého závazku lze uznat i promlčený dluh bez vědomí dlužníka účinky uznání má i placení úroků a částečná úhrada závazku, lze-li usuzovat, že plněním dlužník uznává i zbytek závazku v rámci případného soudního sporu musí dlužník prokázat, že dluh v době uznání neexistoval, chce-li být ve sporu úspěšný (tj. dochází k posílení postavení věřitele) 33

34 převod práva = písemná dohoda mezi dlužníkem a věřitelem, kterou dlužník postupuje věřiteli právo, které má vůči jinému subjektu. je vhodné uzavření dohody s rozvazovací podmínkou, tj. bude-li závazek splněn, pozbude dohoda o převodu práva účinnosti v opačném případě je po úhradě závazku dlužníkem nutný zpětný převod práva z věřitele na dlužníka uzavřením další smlouvy 34

35 postoupení pohledávky = dohoda o převodu pohledávky dlužníka nebo třetí osoby na věřitele k zajištění pohledávky, kterou má věřitel vůči dlužníkovi rozdíl oproti dohodě o převodu práva možný i převod pohledávky třetí osoby opět možná dohoda s rozvazovací podmínkou nebo následný převod práva z věřitele na dlužníka po splnění závazku dlužníka nesplní-li dlužník zajištěný závazek, může věřitel vymoci převedenou (postoupenou) pohledávku vůči třetí osobě 35

36 převzetí dluhu = písemná dohoda mezi dlužníkem a třetí osobou, že tato osoba nastoupí místo dlužníka na jeho místo. nutný souhlas věřitele dohodne-li se třetí osoba pouze s věřitelem a nikoli s dlužníkem, stává se dlužníkem vedle dlužníka původního nelze převzít dluh bez souhlasu dlužníka hradit dluh věřiteli je nejen povinností dlužníka, ale zároveň i jeho právem nelze převzít dluh, je-li plnění vázáno na osobu dlužníka může se týkat i nepeněžitého závazku dlužníka 36

37 přistoupení k závazku = písemná dohoda třetí osoby s věřitelem, že splní za dlužníka jeho závazek učiněná bez souhlasu původního dlužníka. třetí osoba se stává dlužníkem vedle dlužníka původního věřitel může požadovat plnění po obou dlužnících změna v počtu zavázaných subjektů může se týkat pouze peněžitého závazku dojde-li k dohodě třetí osoby pouze s dlužníkem, že splní dlužníkův závazek vůči věřiteli, má dlužník právo požadovat splnění závazku třetí osobou věřitel ale nemá právo po třetí osobě plnění požadovat 37

38 prorogace Co dělat, když má věřitel sídlo v Olomouci a smluvní partnery (dlužníky) po celé ČR? Jak se může vyhnout tomu, aby v případě neplacení žaloval své dlužníky u různých soudů dle jejich bydliště (sídla)? Pokud se jedná o obchodní věc, mohou se účastníci řízení písemně dohodnout na místní příslušnosti jiného soudu prvního stupně, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou vyplatí se u velkého množství smluv, spory ze smluv se budou vždy odehrávat u stejného soudu písemná forma 38

39 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 39

40 obsah mimosoudní vymáhání pohledávek optimalizace firemní kultury automatizace proč externí firma? co dělat, když není pohledávka ve lhůtě splatnosti zaplacena způsoby vymáhání náklady smírná řešení 40

41 optimalizace firemní struktury zásada: Worst-case-náhled zajištění důkazů: dokumentace všech zásadních informací ohledně pohledávky hlídání lhůt splatnosti - prodlení kontrola, zda dlužník není v insolvenčním řízení nebo v likvidaci dozajištění pohledávky zejm. směnka, uznání dluhu, uznání závazku (notářský nebo exekutorský zápis s doložkou vykonatelnosti) dodatečné sjednání splátkového kalendáře zapojení svědků do jednotlivých oddělení kontrola promlčecích lhůt upřednostňování mediace (především u vyšších pohledávek) 41

42 proč externí firma? výhody externího vymáhání kritéria výběru profesionalita zkušenosti věřitel se zbaví administrativních úkonů a nákladů komplexnost služeb systémové vymáhání a rychlé reakce dlužník má větší respekt, zejména pokud se jedná o advokátní kancelář propojení s insolvenčním rejstříkem metody vymáhání - serióznost praxe cenové podmínky průběžné informace pro věřitele úspěšnost při mimosoudním vymáhání okolo 75% 42

43 automatizace inkasních procesů pro vysoký efekt z důvodu ušetření manuelních činností zrychlení procesů každý problém má již řešení minimalizace chyb proti vysoké pořizovací náklady kompletní změna zajetých a vyzkoušených procesů možná ztráta flexibility jednotné inkasní procesy propojení s insolvenčním a jinými rejstříky 1/2 drobných živnostníků se potýká s pozdním placením 1/3 drobných živnostníků ohrožují nezaplacené pohledávky na existenci (z 500 oslovených) 43

44 splatnost automatizace ano, ALE individualita musí zůstat zachována 1.výzva 2. výzva telefonát sms osobní návštěva 10 dní 5 dní 5 dní 5 dní 10 dní návrh na platební rozkaz zaplacení pohledávky splátkový kalendář exekuce nedobytné pohledávky jiná dohoda 44

45 mimosoudní vymáhání - všeobecně ověřit, zda dlužník obdržel fakturu a následně hned telefonická / sms / ová / písemná upomínka (i opakovaně v krátkých intervalech) uvést náhradní termín pro provedení platby; uvést číslo účtu; postupně stupňovat své požadavky; upozornit, že se jedná již o poslední pokus řešit věc smírnou cestou; upozornit, že pokud dlužník nezaplatí pohledávku v termínu, věřitel bude požadovat i další nároky s pohledávkou spojené, zveřejní dlužníka v registru dlužníků, bude pohledávku vymáhat soudně Je nutno reagovat rychle a důsledně, výzvy opakovat; celý proces by měl trvat maximálně 2-3 týdny od splatnosti pohledávky; samozřejmě však záleží na typu a výši pohledávky ideální výsledek je zaplacení pohledávky v náhradním termínu 45

46 upomínka poštou klasika! 46

47 upomínka poštou klasika! v České republice doporučeně i přes moderní techniku zůstává papír stále na prvních místech psychologický efekt! důraz na vážnost záležitosti soft dopisy zůstávají oproti hard pozadu individuální oslovení v jazyce dlužníka 47

48 nejlevnější a nejrychlejší metoda upomínání opakování neomezeno ovou adresu dlužník hned tak nezmění možné nastavení 100%ní automatizace vyplácí se především u nízkých pohledávek 48

49 sms relativně levná a rychlá metoda musí být dodržovány veškeré právní zásady získání dalších informací konkrétní dohoda zkušenost: nejrychlejší a nejefektivnější odezva dlužníků (banky, pojišťovny, dodavatelé energie, telekomunikace) 49

50 telefonát osobní komunikace se zákazníkem vede často k dobrým výsledkům předpoklad: dobře vyškolení zaměstnanci i z hlediska právního, excelentní argumentace rychlá konkrétní dohoda např. ohledně platebního kalendáře rychlá a jednoduchá možnost získání dalších informací u cca. 57 % telefonátů se uzavřou dohody ohledně plateb, z čehož 65 % jsou opravdu splněny 50

51 osobní návštěva poslední možnost v rámci mimosoudního vymáhání nejdražší varianta, ale vede ve velkém množství případů k žádaným výsledkům předpoklad i zde: dobře vyškolení zaměstnanci i z hlediska právního, excelentní argumentace, dobré vystupování rychlá konkrétní dohoda např. ohledně platebního kalendáře možnost zajištění předmětu např. leasingu 51

52 přehled nákladů Jak dosáhnu svého cíle co nejlevněji? dopis -- obyčejně 12 Kč -- doporučeně 26 Kč -- s dodejkou 36 Kč 0 Kč sms 1-2 Kč telefonický hovor 3-6 Kč/min osobní návštěva mezi 700,- a 1.000,- Kč / Česká republika 52

53 smírná řešení pro případ, že dlužník komunikuje Co dělat v případě, když nemáte k pohledávce dostatek důkazů, kterými byste mohli u soudu prokázat svá tvrzení nebo když se blíží promlčení pohledávky uznání dluhu / závazku zlepšuje pozici v soudním řízení z hlediska důkazního i z hlediska promlčení běží nová 10letá promlčecí lhůta dle občanského práva, nová 4letá promlčecí lhůta dle obchodního práva pokud dlužníka přimějete, aby uznal dluh / závazek ve formě notářského s doložkou vykonatelnosti, můžete v případě, že svůj dluh nesplní, přistoupit rovnou k exekuci 53

54 smírná řešení pro případ, že dlužník komunikuje uznání dluhu, uznání závazku jednostranný právní úkon dlužníka písemná forma (i forma notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti) dlužník uznává existenci dluhu / závazku dle občanského práva: uznává, že dluží co do důvodu a výše; uvést důvod vzniku pohledávky a výši pohledávky, do kdy dluh zaplatí dle obchodního práva: závazek musí být určitý 54

55 smírná řešení pro případ, že dlužník komunikuje ve formě dohody nebo jednostranného úkonu v rámci splátkový kalendář uznání dluhu / závazku ztráta výhody splátek ustanovení, jež má za následek, že nezaplatí-li dlužník byť jen jednu splátku, stává se celý dluh splatným, dlužník je tedy povinen zaplatit celý dluh najednou, věřitel je oprávněn najednou celý dluh požadovat; věřitel může toto právo použít nejpozději do splatnosti nejblíže příští splátky; ve formě dohody 55

56 prodej pohledávky třetí osobě = postoupení pohledávky prodej subjektům, které mají vlastní závazek vůči dlužníkovi současné řešení dvou vztahů ojedinělé řešení prodej specializovaným společnostem v odkupu pohledávek - inkasní agentury prodej jiným osobám možný i v průběhu soudního či exekučního řízení i bez souhlasu dlužníka přechod všech práv spojených s pohledávkou, není-li dohodnuto jinak nelze odporovalo-li by to dohodě s dlužníkem nutné oznámení dlužníkovi, jinak se zprostí závazku plněním původnímu věřiteli 56

57 obsah úvodem o penězích vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 57

58 závěr analýza zákaznické struktury - blíže k zákazníkovi! nastavení smluvních dokumentů prověřování skutkové a právní situace promptní reakce, hlídání lhůt optimalizace firemní kultury využívání předností outsourcingu a automatizace procesů flexibilita a individualita jsou na místě buďte chytřejší! 58

59 Děkujeme Vám za Vaši pozornost! Zdena Noack, advokátka noack & partner, s.r.o. tel fax Veškerá práva vyhrazena. Jakékoliv kopírování, citování nebo jiné zneužití ke komerčním, osobním nebo jiným účelům není povoleno. Obsah této prezentace má výhradně informativní charakter, informace se nevztahují na konkrétní případ a v žádném případě se nejedná o poskytnutí právní ho poradenství prostřednictvím advokátní kanceláře noack & partner. Za správnost informací nenese noack & partner odpovědnost. 59

Přeshraniční vymáhání pohledávek v rámci Evropské unie. Lenka Procházková noack & partner, s.r.o.

Přeshraniční vymáhání pohledávek v rámci Evropské unie. Lenka Procházková noack & partner, s.r.o. Přeshraniční vymáhání pohledávek v rámci Evropské unie Lenka Procházková noack & partner, s.r.o. 1 OBSAH úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

26.8.2014. Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908)

26.8.2014. Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908) Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908) Splněním dluhu závazek zaniká. Řádné plnění - dlužník musí dluh splnit na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas Řádně v takové výši, která je stanovena ve smlouvě

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Vybrané položky ve smlouvě celkovou částkou splatnou spotřebitelem součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Cena výrobků

1. Úvodní ustanovení. 2. Cena výrobků Prodejní obchodní podmínky společnosti VIADRUS a.s., se sídlem Bohumín, Bezručova 300, PSČ: 735 81, IČO: 294 00 082, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4512,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. LEDNA 2014 stránka 1 ze 5 Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí úvěru (dále jen VOP ) společnosti FINEMONEY, SE, se sídlem V

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLUVNÍ STRANY & Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. 1 Všeobecné ustanovení (3) Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELSO system spol. s r.o. se sídlem ve Fryštáku, Zlínská 419, IČ:60748303(dále

Více

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách

Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách Miloš Borovička, časopis dtest Občanské sdružení spotřebitelů TEST Cíl: Ochrana zájmů členů a spotřebitelské veřejnosti

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky upravující obchodní vztahy mezi společností PILA KRYTA, s.r.o., IČ 27647072 (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky (kupujícími, objednateli) I. Uzavření a obsah smlouvy

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury JUDr. Dušan Dvořák DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Kongresový sál ČNB - 14.4.2015 Právní úprava - OZ zákon č. 40/1964

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Moderní bankovnictví 5-1

Moderní bankovnictví 5-1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Téma: Zajištění úvěrů, utvrzení dluhu 1) Druhy (formy) zajištění

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

Zajištění závazku v.8x2012

Zajištění závazku v.8x2012 Zajištění závazku v.8x2012 vč.obecných odkazů na právní úpravu v NOZ Z89/2012 Sb. (PPT-PDF studijní pomůcka) (2007 ) 2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net K čemu je dobré zajištění závazku? Snižuje

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK uzavřená podle 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen OZ ), mezi níže uvedenými smluvními stranami,

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží 1. Platnost všeobecných obchodních podmínek 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti imeon s.r.o.,

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Deloitte Collect Inteligentní a komplexní řešení správy pohledávek

Deloitte Collect Inteligentní a komplexní řešení správy pohledávek Deloitte Collect Inteligentní a komplexní řešení správy pohledávek Služba Deloitte Collect představuje komplexní správu pohledávek. V rámci této služby kombinujeme širokou škálu odborností, vlastní technologii

Více

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha 7 svým usnesením č. 0012/14-Z ze dne 17.02.2014 tímto vydává

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více