Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby"

Transkript

1 Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje řádné a včasné placení nájemného nájemci a vymáhá případné dluhy na nájemném, službách spojených s užíváním bytů a příslušenství. 2) Účelem těchto pravidel je zajistit, aby byli nájemci vedeni přistupovat k řešení případných vzniklých dluhů bezprostředně poté, co tyto dluhy vzniknou, aby tak bylo zabráněno navyšování dluhů a vzniku situace, kterou nebude nájemce z vlastních prostředků schopen vyřešit. Čl. II. Vymezení pojmů 1) Vlastníkem se rozumí Městská část Praha 15, která dům vlastní nebo které byl dům svěřen do správy. 2) Správcem se rozumí úřad městské části, který vykonává správu domu prostřednictvím majetkového odboru, oddělení správy nemovitostí. 3) Dluhem, není-li dále rozlišováno jinak, se rozumí dluh na nájemném, úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytu, nedoplatky z vyúčtování těchto plnění a dále poplatky z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, v platném znění, dále náklady soudního řízení a další případné náklady spojené s vymáháním pohledávek. Dluhem může být bezdůvodné obohacení vzniklé v souvislosti s užíváním bytu, popřípadě i škoda způsobená na domě, bytě nebo jeho vybavení. 4) Dlužníkem se rozumí nájemce bytu v majetku vlastníka s platnou nájemní smlouvou nebo osoba užívající byt v majetku vlastníka bez právního důvodu. Čl. III. Plnění povinností nájemci bytů 1) Správce průběžně sleduje plnění závazků jednotlivých nájemců a vede přehled dlužníků a dlužných částek. 2) a) Pokud je dlužník v prodlení s úhradou měsíčního nájemného více než pět dnů po splatnosti, shodně tak s úhradou za plnění poskytovaná s užíváním bytu a vyúčtováním těchto plnění či jejich části, zašle správce dlužníku do konce prvního kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k prodlení, první písemnou upomínku, ve které:

2 - upozorní dlužníka na existenci dluhu, jeho výše a období, za které vznikl, a vyzve ho, aby v dodatečné lhůtě dluh zaplatil, dodatečná lhůta činí 15 kalendářních dní od doručení upomínky, v závažných odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena, nejvýše na 30 dní; - poučí dlužníka o tom, že dluh je navýšen o poplatky z prodlení; - vyzve dlužníka, aby se v případě, že není dluh schopen v dodatečné lhůtě zaplatit, dostavil k projednání způsobu zaplacení. b) V případě neuhrazení dlužných částek nepřesahujících částku 500,- Kč, není-li dlužníkem reagováno na první upomínku, je správce oprávněn učinit úkon započtení dlužné částky na případný přeplatek z vyúčtování služeb nebo na jiný přeplatek, který dlužníku vznikne. Pokud nedojde k úhradě takové dlužné částky na základě první upomínky nebo nedojde k započtení dle předchozí věty do 3 měsíců ode dne vzniku dlužné částky, postupuje správce zasláním druhé písemné upomínky a dalším postupem dle následujících odstavců. c) Nezaplatí-li dlužník dluh ani v dodatečně stanovené lhůtě ani nedojde k jiné dohodě s dlužníkem, zašle správce dlužníku do 15 kalendářních dnů od uplynutí lhůty uvedené v první upomínce druhou písemnou upomínku, v níž bude vyčíslen poplatek z prodlení ke dni vyhotovení upomínky, upozornění na jeho narůstání do dne úhrady dlužné částky, upozornění na další postup pořadem práva a na navýšení dlužné částky o náhradu nákladů za právní zastoupení v soudním řízení a dále stanovení dodatečné lhůty k úhradě v délce 15 kalendářních dní ode dne doručení této upomínky. d) Nezaplatí-li dlužník dlužnou částku ani do 12 měsíců od splatnosti nejstarší části dlužné částky ani nedojde k jiné dohodě s dlužníkem, předá správce podklady k vymáhání dluhu právnímu zástupci vlastníka. 3) a) Pokud je dlužník, po zaslání první upomínky na úhradu dlužné částky odpovídající měsíčnímu nájemnému a zálohám na úhradu služeb spojených s užíváním bytu či jejich části, v prodlení s úhradou nájemného a plnění poskytovaných s užíváním bytu a vyúčtováním těchto plnění ve výši odpovídající dvojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu a nepřesahující trojnásobek měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu, zašle správce dlužníkovi do konce prvního kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k prodlení v této výši, druhou písemnou upomínku, ve které: - upozorní dlužníka na existenci dluhu s uvedením jeho výše a období, za které vznikl, a vyzve ho, aby v dodatečné lhůtě dluh zaplatil, dodatečná lhůta činí 15 kalendářních dní od doručení upomínky, v závažných odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena, nejvýše na 30 dní; - poučí dlužníka o tom, že dluh je navýšen o poplatky z prodlení s uvedením jejich výše ke dni zpracování upomínky a s upozorněním, že jejich konečná výše bude vyčíslena k datu úhrady dlužné částky; - poučí dlužníka o možnosti postupu dle čl. V. písm. 2) nebo 3) části A. těchto pravidel v případě, že dlužník již této možnosti nevyužil;

3 - poučí dlužníka o tom, že nezaplatí-li nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu (v souladu s ust. 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku), může mu být vlastníkem vypovězen nájem bytu; - poučí dlužníka, že v případě soudního řízení dojde k navýšení dlužné částky o náhradu nákladů za právní zastoupení v soudním řízení; - vyzve dlužníka, aby se v případě, že není dluh schopen v dodatečné lhůtě zaplatit, dostavil k projednání způsobu zaplacení. b) Nezaplatí-li dlužník dluh ani do 12 měsíců od splatnosti nejstarší části dlužné částky ani nedojde k jiné dohodě s dlužníkem či k postupu dle čl. V. písm. 2) nebo 3) části A. těchto pravidel, předá správce podklady k vymáhání dluhu právnímu zástupci vlastníka. c) Pokud má dlužník, u něhož je pravděpodobnost naplnění podmínek pro podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, dle evidence správce nezletilé děti, vyrozumí správce Odbor sociálních věcí Úřadu Městské části Praha 15. 4) Pokud je dlužník v prodlení s úhradou nájemného a plnění poskytovaných s užíváním bytu a vyúčtováním těchto plnění ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, předloží správce Radě Městské části Praha 15 k rozhodnutí návrh výpovědi z nájmu bytu s uvedením dlužného nájemného a poplatku z prodlení ke dni zpracování návrhu, jak dále stanoví čl. VI. odst. 2) části A. těchto pravidel. Čl. IV. Bezdůvodné obohacení 1) Správce průběžně sleduje účinnost nájemních smluv a plnění zákonných podmínek pro přechod nájmu bytu z nájemce na třetí osoby. 2) Pokud dlužník užívá byt bez právního důvodu, tedy bez platné a účinné nájemní smlouvy nebo k písemné výzvě správce nedoložil splnění podmínek pro přechod nájmu bytu na jeho osobu, postupuje správce dle čl. VII. části A. těchto pravidel. V případě, kdy dlužník užívající byt bez právního důvodu nehradí částku odpovídající ekvivalentu předepisovaného nájemného v daném domě ani úhrady za služby spojené s užíváním bytu a vyúčtování těchto plnění, zašle správce dlužníku do konce prvního kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k prodlení, písemnou upomínku, ve které: a) upozorní dlužníka na existenci dluhu s uvedením jeho výše a období, za které vznikl, a vyzve ho, aby v dodatečné lhůtě dluh zaplatil, dodatečná lhůta činí 15 kalendářních dní od doručení upomínky, v závažných odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena, nejvýše na 30 dní; b) poučí dlužníka o tom, že dluh bude po uplynutí dodatečné lhůty navýšen o úroky z prodlení s upozorněním, že jejich konečná výše bude vyčíslena k datu úhrady dlužné částky a dále bude dlužná částka navýšena o náhradu nákladů za právní zastoupení v soudním řízení;

4 c) vyzve dlužníka v případě, že dlužník nedoloží právní titul k užívání bytu, k vyklizení bytu a jeho předání správci ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení upomínky. 3) Nezaplatí-li dlužník ekvivalent předepisovaného nájemného v daném domě, úhrady za služby spojené s užíváním bytu nebo vyúčtování těchto plnění ani za další měsíc, zašle správce dlužníku upomínku za každý následující dlužný měsíc s náležitostmi dle odst. 2) tohoto článku. 4) Nezaplatí-li dlužník dlužnou částku ani do 6 měsíců od uplynutí lhůty uvedené v nejdříve zaslané upomínce, předá správce podklady k vymáhání dluhu právnímu zástupci vlastníka. Čl. V. Součinnost dlužníka 1) Pro případy jednání dlužníka o způsobu úhrady dluhu může vlastník rozhodnout o uzavření dohody o splátkách s uznáním dluhu, jejíž vzor je přílohou č. 1 těchto pravidel. Dlužník je povinen uhradit poplatky z prodlení z pozdně uhrazeného nájemného a záloh na služby a vyúčtování služeb. 2) V případě, že dlužník nebude v prodlení s úhradou dluhu po dobu delší než tři měsíce, tedy do tří měsíců ode dne splatnosti dluh uhradí a současně zaplatí 50% z celkové částky poplatků z prodlení a podá vlastníku žádost o prominutí zbývající částky poplatků z prodlení, bude žádost dlužníka projednána a v případě splnění uvedených podmínek bude takové žádosti vyhověno. Žádost dle tohoto bodu je dlužník oprávněn vlastníku podat pouze jednou. 3) Pokud by dlužník nebyl schopen uhradit 50% z celkové částky poplatků z prodlení a podá vlastníku žádost o úhradu částky poplatků z prodlení ve splátkách a žádost o prominutí části dlužné částky poplatků z prodlení, bude žádost dlužníka projednána a v případě splnění podmínek bude s dlužníkem uzavřena dohoda o splátkách, jejímž předmětem bude úhrada 66% z celkové částky poplatků z prodlení a částka odpovídající 34% částky poplatků z prodlení bude dlužníku prominuta. Žádost dle tohoto bodu je dlužník oprávněn vlastníku podat pouze jednou. 4) V případě, kdy dlužník složil v souladu s ust. 686a občanského zákoníku peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu dle předmětné nájemní smlouvy a současně se dlužník dostane do prodlení se splácením dle uzavřené dohody o splátkách, v níž dlužník dluh uzná co do důvodu a výše, a celý dluh se stane splatným, je správce oprávněn pro úhradu uznaného dluhu, spočívajícího v částce dlužného nájemného, úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a vyúčtování těchto plnění, užít takto složené peněžní prostředky. O použití konkrétní výše peněžních prostředků je správce povinen bez zbytečného odkladu písemně vyrozumět dlužníka a současně jej vyzvat k doplnění peněžních prostředků na původní výši, a to do jednoho měsíce od doručení této výzvy s upozorněním, že v případě porušení této povinnosti může být dlužníku dána výpověď z nájmu bytu dle ust. 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku. 5) Vlastník je oprávněn rozhodnout o prominutí poplatků z prodlení (celkové částky nebo její části) za předpokladu úplné úhrady dlužného nájemného.

5 6) Je-li to v možnostech vlastníka, lze navrhnout poskytnutí bytu s nižším nájemným, pokud dlužník není dlouhodobě schopen nájemné ve stávajícím bytě hradit. 7) Vlastník též může dlužníku přislíbit, že schválí výměnu dlužníkova bytu za byt v domě, který není v majetku svěřeném vlastníku, pokud si dlužník takovou možnost obstará a zajistí úhradu dlužného nájemného. 8) Ustanovení č.2 až č.5 tohoto článku mají omezenou platnost, a to do Čl. VI. Vymáhání dluhů při nečinnosti dlužníka 1) Pokud dlužník na upomínku nereaguje nebo nedodržuje dohodnutý splátkový kalendář, vymáhá vlastník za předpokladu, že nelze na úhradu dlužné částky užít peněžní prostředky dle čl. V. odst. 4) části A. těchto pravidel, dluh v soudním, popřípadě exekučním řízení. 2) Pokud dluh na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytu dosáhne výše trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, dlužník byl o zaplacení upomenut a nemá na tuto částku uzavřený splátkový kalendář, podle kterého řádně splácí, nebo dlužník nedoplnil v rozporu s nájemní smlouvou peněžní prostředky podle ust. 686a odst. 3 občanského zákoníku, zašle vlastník dlužníku na základě rozhodnutí Rady Městské části Praha 15 výpověď z nájmu bytu v souladu s ust. 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku. 3) Správce předá právnímu zástupci vlastníka pro vymáhání dlužného nájemného, úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, nedoplatku z vyúčtování těchto plnění, poplatků z prodlení, bezdůvodného obohacení s úrokem z prodlení tyto podklady: - nájemní smlouvu, doklady o užívání bytu bez právního důvodu v případě bezdůvodného obohacení, - výpis z katastru nemovitostí, - evidenční list pro výpočet nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu za příslušná dlužná období, - vyúčtování služeb včetně dokladů o jejich doručení, - zaslané upomínky včetně dokladů o jejich doručení, - přehled nezaplaceného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu, přehled nezaplacených plateb a služeb spojených s užíváním bytu v případě bezdůvodného obohacení, - pokyn k podání žaloby za konkrétní období, - plnou moc pro zastupování v soudním či exekučním řízení. 4) V případě, že dlužné částky nejsou uhrazeny ani po právní moci soudního rozhodnutí v tomto rozhodnutí určené lhůtě k plnění, bude věc předána právnímu zástupci vlastníka k podání návrhu na zahájení exekučního řízení. V případě, kdy dlužník složil v souladu s ust. 686a občanského zákoníku peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu dle předmětné nájemní smlouvy, je správce oprávněn pro úhradu pravomocně přiznané

6 částky dlužného nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtování služeb užít takto složené peněžní prostředky. O použití konkrétní výše peněžních prostředků je správce povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět dlužníka a současně jej vyzvat k doplnění peněžních prostředků na původní výši, a to do jednoho měsíce od doručení této výzvy s upozorněním, že v případě porušení této povinnosti může být dlužníku dána výpověď z nájmu bytu dle ust. 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku. Čl. VII. Vyklizení bytu po skončení nájmu 1) Pokud nedojde při ukončení nájmu bytu k jeho vyklizení dlužníkem a předání správci, zašle správce dlužníku písemnou výzvu k vyklizení bytu s uvedením lhůty v délce 7 dnů ode dne doručení výzvy. Pokud byla dlužníku doručena výpověď z nájmu bytu, zašle správce dlužníku po uplynutí 60 denní lhůty k podání žaloby na neplatnost výpovědi z nájmu bytu písemné oznámení, v němž je mu sdělena adresa přístřeší a lhůta, do které má byt vyklidit a vyklizený předat správci. 2) Pokud dlužník nevyklidí a nepředá byt správci ve lhůtě uvedené v písemné výzvě, předá správce právnímu zástupci vlastníka pro podání žaloby na vyklizení bytu tyto podklady: - nájemní smlouvu, doklady prokazující užívání bytu dlužníkem bez právního důvodu, - výpis z katastru nemovitostí, - evidenční list pro výpočet nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu za příslušná dlužná období, - rozhodnutí Rady Městské části Praha 15 o podání výpovědi z nájmu bytu dlužníku, - výpověď z nájmu bytu s dokladem o doručení dlužníku, - doklad o zajištění přístřeší s dokladem o jeho doručení dlužníku, - pokyn k podání žaloby na vyklizení bytu, - plnou moc pro zastupování v soudním či exekučním řízení. Čl. VIII. Schvalování v orgánech Městské části Praha 15 1) Rozhodování o prominutí pohledávky vyšší než ,- Kč a schválení dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců je vyhrazeno Zastupitelstvu Městské části Praha 15. Tuto kompetenci nemůže zastupitelstvo přenést na žádný jiný orgán. 2) Rozhodování o prominutí pohledávky do ,- Kč a schválení dohody o splátkách s lhůtou splatnosti do 18 měsíců je vyhrazeno Radě Městské části Praha 15. 3) Rozhodování o výpovědi z nájmu bytu je vyhrazeno Radě Městské části Praha 15. Čl. IX. Započítávání plateb 1) Platby složené v hotovosti nebo zaplacené na účet vlastníka započte správce podle pokynů dlužníka. Neudělí-li dlužník pokyny k zaplacené částce, je touto částkou přednostně vyrovnáno příslušenství dluhu ke dni plnění, přebývající částka je užita na nejstarší jistinu.

7 2) Platby vymožené v exekučním řízení započte správce na dluhy, kterých se týká vykonávané rozhodnutí. 3) Platby poukázané podle splátkového kalendáře započte správce na dluhy, kterých se splátkový kalendář týká. Čl. X. Ustanovení o doručování 1) Doručuje-li se písemnost, u které je nutno její doručení dlužníku prokázat, lze toto doručení provést: a) doporučenou poštovní zásilkou zaslanou na adresu uvedenou správci dlužníkem; pokud se zásilka vrátí se sdělením pošty, že si ji adresát nevyzvedl, považuje se za den doručení poslední den uložení zásilky na poště; b) osobním předáním zásilky dlužníku proti jeho podpisu; c) vhozením zásilky do poštovní schránky dlužníka, pokud se dlužník na dané adrese skutečně zdržuje; o tomto způsobu doručení se sepíše záznam a opatří se podpisem osoby, která zásilku tímto způsobem doručila, popřípadě i svědka tohoto doručení; d) prostřednictvím Městské policie hlavního města Prahy, která o výsledku doručení předloží písemnou zprávu, v případě neúspěšného doručení uvede důvod nedoručení zásilky (např. prohlášení souseda). 2) Doručování prokazatelným způsobem se týká veškerých právních úkonů, jednostranných (výpověď z nájmu bytu, návrh na zvýšení nájemného) i dvoustranných (nájemní smlouva, dohoda o ukončení nájmu, dohoda o splátkách, dohoda o prominutí dluhu apod.). Čl. XI. Přihlašování pohledávek do dědického a insolvenčního řízení 1) V případě zániku nebo úmrtí dlužníka či v jiných zákonem stanovených případech připraví správce podklady pro přihlášení pohledávky do insolvenčního, dědického či jiného řízení a tyto předá právnímu zástupci vlastníka k podání přihlášky do předmětného řízení. 2) V případě zjištění odpovědnosti dědiců za dluh na nájemném za období po úmrtí nájemce předá správce podklady pro vymáhání takové pohledávky právnímu zástupci vlastníka. XII. Závěrečné ustanovení Pro vymáhání sjednaných smluvních pokut či jiných sankcí spojených s nájmem bytu se tato pravidla použijí obdobně.

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto Úvěrové podmínky (dále jen ÚP) jsou smluvními podmínkami ve smyslu 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (dále jen ÚS) o poskytnutí úvěru

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Auto, s.r.o., (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a Smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o.

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o. Ceník produktů a služeb METROPOL FINANCE s.r.o. Platný od 4. 3. 2013 Produktové podmínky METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů Platné od 1.1.2014 METROPOL FINANCE s.r.o. 2013 1 I. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

Více

Podmínky hypotečních úvěrů v mbank

Podmínky hypotečních úvěrů v mbank Podmínky hypotečních úvěrů v mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky hypotečních úvěrů v mbank (dále jen Podmínky ) spolu se Všeobecnými

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Definice některých pojmů

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Definice některých pojmů Obchodní podmínky pro poskytování hypotečních spotřebitelských úvěrů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se stává

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a vymezují vztahy mezi společností

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb.

S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. Smluvní strany : Real estate financial hospital s.r.o., IČO 28626389, společnost zapsaná do obchodního

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby podnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více