Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "26.8.2014. Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908)"

Transkript

1 Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908) Splněním dluhu závazek zaniká. Řádné plnění - dlužník musí dluh splnit na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas Řádně v takové výši, která je stanovena ve smlouvě Včas v termínu, který je stanoven Splnění Proti své vůli nemůže být věřitel nucen, aby přijal něco jiného, něž co přísluší k jeho pohledávce, a dlužník nemůže být nucen, aby poskytl něco jiného, než je dlužen. To platí i o místě, čase a způsobu plnění. Řádné plnění plní za úplatu jiném, je zavázan plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy Splnění Dluh se plní v celku Nabízí-li dlužník částečné plnění, musí jej věřitel přijmout, neodporuje-li to povaze závazku nebo účelu smlouvy, pokud tento účel musel být dlužníku alespoň zřejmý. Věřiteli tím nevzniknou žádné jiné povinnosti. Dlužník nahradí věřiteli zvýšené náklady způsobené častým plněním. Bylo-li ujednáno plnění ve splátkách a nesplnil-li dlužník splátku může věřitel požadovat celou pohledávku, pokud je to ujednáno. To může věřitel uplatnit nejpozději do splatnosti další splátky. 1

2 Plnění Má-li dlužník plnit na jistinu, úroky a náklady spojené s uplatněním pohledávky započte se nejprve na určené náklady, pak na úroky z prodlení, na úroky a nakonec na jistinu (x projeví-li D jinou vůli). Určí-li D, že plní nejprve na jistinu, úročí se: náklady, i úroky. Plnění Má-li dlužník několik závazků, a neurčí-li plnění započte se plnění nejprve na Z, o jehož splnění byl upomenut, jinak na Z nejméně zajištěný (při stejné míře na závazek nejdříve splatný), na NŠ až po splnění Z, jehož porušením právo na ni vzniklo (x určil-li D něco jiného). Čas plnění Je-li čas plnění přesně ujednán nebo jinak stanoven, je dlužník povinen plnit i bez vyzvání Neujednali-li strany, kdy má dlužník splnit dluh, může věřitel požadovat plnění ihned a dlužník je povinen splnit bez zbytečného odkladu (začátkem období prvních deset dnů tohoto období, polovinou měsíce od 10. do 20. dne, ihned do 5 dnů ) 2

3 Splatnost označuje datum nebo čas, do kterého je plátce povinen uhradit svůj peněžitý závazek. Smluveno ve smlouvě. První!!!! Poslední splátka!!!! Možnost změnit splátky Prodlení V prodlení je (podle ust nového občanského zákoníku) dlužník, který svůj dluh řádně a včas neplní. Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat ve smyslu ust nového občanského zákoníku zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Prodlení neplní dluh řádně a včas. Dlužník neodpovídá, nemůže-li plnit pro prodlení věřitele lze vymáhat splnění dluhu/od smlouvy odstoupit za podmínek ve smlouvě/v zákoně, lze požadovat úroky z prodlení (x není-li odp.), V má právo na NŠ vzniklé nesplněním peněžitého dluhu jen tehdy, není-li kryta úroky z prodlení. Věřitel je v prodlení, nepřijal-li řádně nabídnuté plnění/neposkytl součinnost potřebnou ke splnění dluhu, 3

4 Úroky ( ) Mají-li být plněny a není-li ujednána výše, platí úroky stanovené právním předpisem (nař. vl. č. 351/2013 Sb ) to platí podle NOZ i pro úroky z prodlení lze si tedy tuto výši upravit smluvně. Je možné si případně sjednat úrok z již splatných úroků. Jejich výše nesmí překročit přiměřenou míru, tak aby se nebyly v rozporu s dobrými mravy nebo se nestaly neúměrným zkrácením nebo lichvou. Úroky ( ) Nejsou-li úroky takto stanoveny, platí dlužník obvyklé úroky požadované bankami v místě bydliště, nebo sídla dlužníka, kdy byla smlouva uzavřena Není-li doba placení úroků dojednána platí se společně s jistinou. Je-li splatná později než za rok, platí se úroky ročně pozadu. Úroky ( ) v NOZ, věřitel, který bez rozumného důvodu otálí s uplatněním práva na zaplacení dluhu tak, že úroky činí tolik, co jistina, pozbývá právo požadovat další úroky. Ode dne, kdy však uplatnil právo u soudu, mu ale opět další úroky náleží ( 1805 odst. 2 NOZ) 4

5 Úroky ( ) Lze úročit úroky (1806). Úroky z úroků lze požadovat, bylo-li to ujednáno. Pokud je pohledávka z protiprávní činnosti, lze úroky z úroků požadovat ode dne, kdy byla pohledávka uplatněna u soudu. (nesmí být hrubě nepoměrné). Od 1. ledna 2014 výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Co lze požadovat po dlužníkovi? Úroky úrok z prodlení utvrzení dluhu: dluh lze utvrdit Smluvní pokuta Uznáním dluhu Penále - pokuta stanovena pro porušení smluvní povinnosti právním předpisem Poplatek z prodlení zrušeno NOZ Úrok cena peněz Úrok z prodlení - zatímco úroky z prodlení představují postih za porušení povinnosti dlužníka, který se dostal se splněním půjčky do prodlení. 5

6 smluvní pokuta utvrzení dluhu 2048 NOZ Ujednají-li strany pro případ porušení smluvené povinnosti smluvní pokutu v určité výši nebo způsob, jak se výše smluvní pokuty určí, může věřitel požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Smluvní pokuta může být ujednána i v jiném plnění než peněžitém. Zaplacení nezbavuje povinnost uhradit dluh je-li ujednána smluvní pokuta, nemá věřitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. smluvní pokuta Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti až do výše škody vzniklé do doby rozhodnutí porušením té povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. K náhradě škody, vznikne-li na ni později právo, je poškozený oprávněn do výše smluvní pokuty ustanovení se vztahují i na penále smluvní pokuta není vyžadována písemná forma ujednání o smluvní pokutě, a bude tak značně jednodušší sjednat smluvní pokutu elektronickými prostředky. 6

7 Ručitelství Jedním ze způsobů zajištění pohledávek, které vznikají z poskytnutých úvěrů, je požadavek bank či dalších finančních institucí na ručení jinou osobou. Ručitel se tak pro ně stává jakousi pojistkou v případě, kdy dlužník na písemné či telefonické upomínky banky splácet své závazky nereaguje. Žádost ručitele o úvěr Je třeba mít na paměti, že dluh, za který ručíte, vstupuje do vašich závazků. Banky ručitelské závazky zohledňují v bonitě klienta. V některých případech to může negativně ovlivnit, zda ručitel dostane vlastní úvěr v požadované výši. Ručení podle občanského zákoníku Práva a povinnosti ručitele upravuje občanský zákoník v Kdo věřiteli prohlásí, že ho uspokojí, jestliže dlužník věřiteli svůj dluh nesplní, stává se dlužníkovým ručitelem. Je třeba sepsat ručitelské prohlášení (písemná forma) Nepřijme-li věřitel ručitele, nemůže po něm nic žádat! 7

8 Ručení podle občanského zákoníku Je- li ručením zajištěna pouze část dluhu, nesnižuje se rozsah ručení částečným plněním, zůstává-li dluh nesplněn ve výši, v jaké je zajištěn. Věřitel má právo požadovat plnění na dlužníkovi nesplnil-li dlužník v přiměřené lhůtě, ač jej k tomu věřitel písemně vyzval. výzvu není potřeba nemůže-li ji věřitel uskutečnit, nebo je-li nepochybné, že dlužník dluh nesplní) Ručení podle občanského zákoníku Je-li ručení ujednáno na určitou dobu je právo věřitele zachováno, tehdy vyzval-li v této době ručitele k plnění. Ručitel má právo odepřít plnění, pokud zavinil věřitel, že pohledávka nemůže být uspokojena dlužníkem. Ručitel má právo uplatnit všechny námitky jako dlužník. Podal li ručitel námitky, které mu poradil dlužník a jsou-li neúspěšné. Má právo po něm požadovat náklady s tím spojené. Ručení podle občanského zákoníku Právo věřitele se nepromlčí, pokud není promlčeno právo dlužníka Uznání dluhu dlužníkem, je účinné i proti věřiteli. Souhlasil-li s ním. Ručení zaniká zánikem dluhu, ovšem ne tehdy pokud dluh zanikl pro nemožnost plnění dlužníka. Ručí-li více ručitelů dluží každý za celý dluh. Má vůči všem spoluručitelům stejná práva jako vůči spoludlužníkům. 8

9 Při nesplácení pohledávky dojde i na ručitele Jestliže dlužník úvěr nesplácí, banky přistupují k aktivnímu vymáhání svých pohledávek. Nejdříve kontaktují dlužníka a pokud na jejich výzvy nereaguje, obracejí se s požadavkem úhrady dlužné pohledávky na ručitele. jestliže dlužník ani ručitel nereagují na výzvy banky, nemají snahu se dohodnout, může banka přistoupit i k soudnímu vymáhání či exekuci. Promlčecí doba (NOZ ) Je-li promlčeno, není dlužník povinen plnit. Plní-li nemůže požadovat zpět, to co plnil K promlčení se přihlédne jen tehdy, namítne-li to dlužník u soudu Nelze se vzdát práva promlčení!! Promlčují se všechna majetková práva Právo na výživné se nepromlčuje (jednotlivá práva na opětovné plnění se však promlčují) Nepromlčuje se : vlastnické právo ani právo domáhat se rozdělení společné věci a některá další Promlčecí doba (NOZ ) Počátek lhůty běží od doby, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé (jedná-li se o právo vymahatelné u orgánů veřejné moci) To může být uplatněno tehdy, pokud se oprávněná osoba dověděla o okolnostech rozhodných pro počátek běhu promlčecí lhůty (nebo kdy se o tom mohla,měla dovědět poprvé) ( ) Délka promlčecí lhůty : 3 roky Majetkové právo se promlčí nejpozději uplynutím 10 let ode dne kdy dospělo (není-li zákonem stanovena jiná lhůta) 9

10 Promlčecí doba (NOZ ) Strany si mohou ujednat kratší i delší lhůtu (nejméně však 1 rok, max.15 let) Je-li ujednání v neprospěch slabší strany, nepřihlíží se k němu Je-li právo zapsáno ve veřejném seznamu 10 let Právo na plnění ze životního pojištění 10 let Smlouva o smlouvě budoucí a právo požadovat, požadovat aby soud určil na základě smlouvy o smlouvě budoucí obsah smlouvy 1 rok Promlčecí doba (NOZ ) Právo na promlčení z pojištění odpovědnosti se promlčí nejpozději promlčením práva na náhradu ujmy (od kdy vznikla) 10 let, po 15 letech pokud vznikla úmyslně Bezdůvodné obohacení -10 let, 16 let bylo-li nabyto úmyslně UZNÁ-li dlužník svůj dluh 10 let (určí-li v uznání dobu, do které splní, potom od doby, kdy byl poslední den) Rozhodnutí veřejného orgánů 10 let, od doby kdy mělo být plněno (platí i pro dílčí plnění, běží ode dne dospělosti každého dílčího plnění) Promlčecí doba (NOZ ) Mezi manžely nepočne běžet promlčecí lhůta ani neběží, dokud manželství trvá ( platí i pro osoby žijící ve společné domácnosti, opatrovníky a další) V případě uzavření dohody o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka o právu nebo okolnosti, která právo zakládá, počne promlčecí lhůta běžet poté, co věřitel, nebo dlužník odmítne v takovém jednání pokračovat (běžela-li, pak v průběhu jednání neběží) 10

11 Promlčecí doba (NOZ ) Uplatní-li věřitel v promlčecí lhůtě právo u orgánu veřejné moci a pokračuje-li řádně v zahájeném řízení. Promlčecí lhůta neběží to platí i o právu vykonatelném (pokud již byla nařízena exekuce, nebo výkon rozhodnutí) PL neběží pod dobu, kdy se věřiteli hrozbou brání právo uplatnit Doba doručení odeslané zásilky v novém NOZ smluvní fikce doručení Domněnka doby dojití 573 má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele pošt ovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Tzn., že je zde vytvořena domněnka doby dojití u zásilky, která byla prokazatelně odeslána a je nutno vědět v jaký den byla doručena. To je zásadní změna. Fikce doručení Pokud tedy bude mezi stranami dojednána smluvní fikce doručení a věřitel opravdu prokáže odeslání zásilky (např. podacím lístkem), mělo by takové ujednání být do budoucna považováno za platné. 11

12 Bydliště 80 NOZ, uvádí: Člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale; takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo okolností. Uvádí- li člověk jako své bydliště jiné místo než své skutečné bydliště, může se každý dovolat i jeho skučného bydliště. Proti tomu, kdo se v dobré víře dovolá uvedeného místa, nemůže člověk namítat, že má své skutečné bydliště v jiném místě. Bydliště Nemá-li člověk bydliště, považuje se za ně místo, kde žije. Nelze-li takové místo zjistit, anebo lze-li je zjistit jen s neúměrnými obtížemi, považuje se za bydliště člověka místo, kde má majetek, popřípadě místo, kde měl bydliště naposledy. 12

Zákon. občanský zákoník. ze dne 3. února 2012. 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích

Zákon. občanský zákoník. ze dne 3. února 2012. 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích Část čtvrtá Relativní majetková práva Hlava I: Všeobecná ustanovení o závazcích Díl 1: Vznik závazků

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Vybrané položky ve smlouvě celkovou částkou splatnou spotřebitelem součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského

Více

Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům

Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům Obsah 1. Základní ustanovení 2. Čerpání Úvěru 3. Úroky z Úvěru 4. Splácení Úvěru 5. Ustanovení o

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

Vymáhání pohledávek: obecná pravidla

Vymáhání pohledávek: obecná pravidla Vymáhání pohledávek: obecná pravidla 1 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 2 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Ing. Renata Rydvalová V Liberci, 26.9.2009 Obsah Úvod... 4 1 Uzavírání smluv dle zákona

Více

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02) I. Obecná část Článek

Více

Díl čtvrtý Závazkové právo

Díl čtvrtý Závazkové právo Díl čtvrtý Závazkové právo Závazkové právo obecná část Pojem a charakteristika závazkových vztahů Závazkovým právem rozumíme velkou skupinu občanskoprávních vztahů, které nazýváme závazky. Svou povahou

Více

Podmínky hypotečních úvěrů v mbank

Podmínky hypotečních úvěrů v mbank Podmínky hypotečních úvěrů v mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky hypotečních úvěrů v mbank (dále jen Podmínky ) spolu se Všeobecnými

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) Číslo: uzavřená ve smyslu ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.- občanského zákoníku (dále jen: občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami:

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

Soubor pojistných podmínek

Soubor pojistných podmínek Soubor pojistných podmínek Rizikové životní pojištění s dividendou EU 8541/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 UCZ/14 Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Všeobecná ustanovení 3. Vymezení pojmů

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE.

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE. N ávrh ZÁKON ze dne... 2011 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE Hlava I Díl 1 Společná

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Soubor pojistných podmínek

Soubor pojistných podmínek Soubor pojistných podmínek Rizikové životní pojištění s dividendou EDICE 2015 EU 8640/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/15 UCZ/15 Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Všeobecná ustanovení 3. Vymezení

Více

Pokyn DS-154 Interní pokyn k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení, č.j. 43/ 62 115/2006-433 ze dne 30. 5. 2006

Pokyn DS-154 Interní pokyn k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení, č.j. 43/ 62 115/2006-433 ze dne 30. 5. 2006 154/2006 DS. Pokyn DS-154 Interní pokyn k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení, č.j. 43/ 62 115/2006-433 ze dne 30. 5. 2006 Čl. I Ručení v daňovém řízení 1. Právní úprava ručení u daně

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 34 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 204, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 34 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 204, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 34 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 204, O B S A H : 90. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Strana 1370

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více