Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem"

Transkript

1 stanovy Společnosti tak, že po změnách zní takto: Stanovy akciové společnosti Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem Část 1. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení I/ Všeobecné údaje 1. Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou, která vznikla dne zápisem do obchodního rejstříku. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce 2 a má přiděleno identifikační číslo Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen zákon o obchodních korporacích ) jako celku. II/ Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem 2. Sídlem společnosti je: Roudnice nad Labem, ul. B. Němcové 1345 III/ Internetová stránka Na adrese jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: IV/ Předmět podnikání (činnosti) - projektová činnost ve výstavbě - hostinská činnost - prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

2 Část 2. Základní kapitál společnosti a akcie V/ Základní kapitál 1. Základní kapitál společnosti činí 5, ,- Kč (pět miliónů čtyři sta korun českých). 2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 180 (jedno sto osmdesát) kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě ,- Kč (třicet tisíc korun českých) na jednu akcii. 3. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno a jejich převoditelnost je podmíněna souhlasem správní rady dle ustanovení 271 zákona o obchodních korporacích V případě, že je převoditelnost akcií na jméno podmíněna souhlasem orgánu společnosti, smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen Není - li souhlas udělen do 6 (šesti) měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak Stejné pravidlo platí i pro zastavení akcií. 4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč (třicet tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. Hlas je nedělitelný. Celkový počet hlasů ve společnosti je 180 (jedno sto osmdesát). 5. Není - li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie, hromadná akcie a zatímní list. 6. Není - li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má přímá práva a povinnosti akcionáře spojená s akcií, nesplacenou akcií, zatímním listem nebo nevydanou akcií. 7. Akcie jsou převoditelné smlouvou, rubopisem a předáním. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje písemné oznámení změny osoby akcionáře doručené společnosti a předložení akcie respektive akcií společnosti, na základě kterých provede společnost bez zbytečného odkladu zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. 8. Na základě rozhodnutí valné hromady mohou být akcie společnosti nahrazeny nebo vydány jejich nabyvateli jako hromadná akcie (nebo více hromadných akcií) nahrazující jednotlivé akcie společnosti téže emise a téhož vlastníka. Na základě písemné žádosti vlastníka akcií je společnost povinna vydat vlastníkovi hromadné akcie jednotlivé akcie, které hromadná akcie nahrazuje nebo vyměnit za jiné hromadné akcie, a to ve lhůtě do 90 (devadesáti) dnů ode dne doručení žádosti. 9. Pokud upisovatel nesplatí celý emisní kurs před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vydá společnost upisovateli, na jeho žádost a bez zbytečného odkladu, zatímní list, nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu. 10. Společnost vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil zatímní list k výměně za akcie, nebo na jeho žádost zatímní list za akcie vymění. Pokud bude splacen emisní kurs jen některých nesplacených akcií, vymění společnost zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem dosud nesplacených akcií, které nový zatímní list nahrazuje.

3 11. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, na účet společnosti a ve lhůtě určené valnou hromadou, nejpozději do 1 (jednoho) roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Nepeněžité vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku způsobem dle zákona o obchodních korporacích. Další podmínky upisování a splácení emisního kursu upsaných akcií se stanoví v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií. 12. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % (dvaceti procent) z dlužné částky ročně. 13. Jestliže je akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti, vyzve jej správní rada, aby ji splnil v zákonem stanovené lhůtě ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí správní rada upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list, byl - li vydán, a to v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami jiné opatření. 14. S akcií je spojeno právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti, na zisku společnosti a na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací. Má - li společnost jediného akcionáře, právem účastnit se na řízení společnosti se rozumí zejména oprávnění jediného akcionáře přijímat rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady, právo vyžadovat, aby se rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnili členové správní rady, statutární ředitel a právo požadovat, aby tyto orgány společnosti, popřípadě jejich členové, předložili písemné podklady pro toto rozhodnutí a oprávnění žádat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, jakožto i vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je - li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. VI/ Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku 1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není - li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. 2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování akcií. Pravidla postupu pro vzetí akcií z oběhu určí valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu. 3. Akcionář má ze zákona přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má - li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Pokud po prvním přednostním upisovacím kole zůstanou některé akcie neupsané, přednostní právo akcionářů na úpis těchto akcií se vylučuje. 4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. 5. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců a tichého společníka.

4 Organizace společnosti VII/ Orgány společnosti Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: a/ valná hromada b/ správní rada a c/ statutární ředitel V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady, statutárního ředitele nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. A/ V a l n á h r o m a d a VIII/ 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání. 2. Svolavatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnící akcie společnosti na jejich mailové adresy uvedené v seznamu akcionářů, popřípadě na adresy jejich bydlišť uvedených tamtéž. 3. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: - a) rozhodování o změně stanov, nejde - li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou ve smyslu ustanovení 511 a následujících zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, c) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou - li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je - li to v zájmu společnosti, d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle ustanovení 61 zákona o obchodních korporacích. 4. Valná hromada je schopná usnášení, jsou - li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 2/3 (dvě třetiny) základního kapitálu.

5 5. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, kterou se rozumí zdvižení ruky s hlasovací kartou, na které je vyznačen příslušný počet hlasů. Hlasovací kartu obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Valná hromada může rozhodnout v jednotlivých případech o hlasování pomocí hlasovacích lístků. 6. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. 7. Připouští se rozhodování per rollam podle ustanovení 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. B/ S p r á v n í r a d a IX/ 1. Správní rada má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Předsedou správní rady je vždy statutární ředitel. 2. Délka funkčního období člena správní rady je 5 (pět) let. 3. Správní rada může zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je - li to v zájmu společnosti. 4. Správní rada zasedá nejméně jednou za 2 (dva) měsíce. Zasedání správní rady se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum, doba zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (pět) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí - li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Kromě případů povinného svolání správní rady uvedených v ustanovení 459 zákona o obchodních korporacích svolá předseda správní radu také, požádá - li kvalifikovaný akcionář správní radu, aby přezkoumala výkon působnosti statutárního ředitele, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Žádá - li o svolání správní rady statutární ředitel podle ustanovení 459 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, je povinen spolu s žádostí doručit i podklady, které mají být na správní radě projednány. 5. Správní rada je schopna se usnášet, jen jsou - li přítomni aspoň dvě třetiny jejích členů a rozhoduje dvěma třetinami hlasů svých členů. 6. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. V takovém případě se doba výkonu funkce náhradního člena započítává do doby výkonu funkce řádného člena. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Podrobnosti takového hlasování upraví jednací řád správní rady. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

6 7. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má - li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. 8. Je - li členem správní rady právnická osoba, nestává se její právní nástupce členem správní rady. 9. Správní rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem správní rady o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen informační povinnost ) a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Správní rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatření. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují - li to zájmy společnosti. 10. Na členy správní rady se vztahuje zákaz konkurenčního jednání tak, jak je upraven v ustanovení 451 zákona o obchodních korporacích. C/ S t a t u t á r n í ř e d i t e l X/ 1. Statutárním ředitelem musí být předseda správní rady. Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada. Statutární ředitel je oprávněn zmocnit k zastupování společnosti další osobu. Při podepisování za společnost připojí osoba, která společnost zastupuje, svůj podpis k obchodní firmě společnosti a uvede i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. 2. Délka funkčního období statutárního ředitele je 5 (pět) let. 3. Statutární ředitel je povinen respektovat při obchodním vedení jeho zaměření určené správní radou. Pokyn k obchodnímu vedení si může od valné hromady vyžádat jen prostřednictvím správní rady a s jejím souhlasem.

7 4. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má - li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího statutárního ředitele rozhodnout valná hromada. Statutární ředitel může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a statutární ředitel na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího statutárního ředitele neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. 5. V případě zániku funkce statutárního ředitele jinak než odvoláním valnou hromadou nebo odstoupením s účinky ke dni konání valné hromady, může statutárního ředitele jmenovat do příští valné hromady správní rada. V takovém případě se doba výkonu funkce náhradního statutárního ředitele započítává do doby výkonu funkce řádného statutárního ředitele. Statutárního ředitele jmenovaného správní radou odvolává vedle valné hromady rovněž správní rada. Smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele jmenovaného správní radou schvaluje správní rada. 6. Na statutárního ředitele se vztahuje zákaz konkurenčního jednání tak, jak je upraven v ustanovení 441 zákona o obchodních korporacích. 7. Statutární ředitel plní informační povinnost vůči správní radě. Za účelem splnění informační povinnosti je povinen jako předseda správní rady svolat správní radu. Tím není dotčeno jeho právo splnit informační povinnost na valné hromadě, příp. vůči jedinému akcionáři. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. Část 4. Hospodaření společnosti XI/ Účetní období XII/ Účetní závěrky 1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá statutární ředitel, který zabezpečuje ověření řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě mezitímní účetní závěrky auditorem. 2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito právními předpisy. 3. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku, jakož i výroční zprávu způsobem a v rozsahu určeném právními předpisy. 4. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem, odpovídajícím právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztráty.

8 5. Společnost zpracovává výroční zprávu v rozsahu stanoveném právními předpisy, jejíž součástí je řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. XIII/ Účelové fondy společnosti Valná hromada může rozhodnout o zřízení účelových fondů společnosti a stanovit pravidla jejich tvorby a použití při respektování právních předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi a pravidel stanovených valnou hromadou. Část 5. Závěrečná ustanovení XIV/ Zrušení a zánik společnosti Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravuje zákon o obchodních korporacích. XV/ Archivace Rozhodnutí valné hromady, jakož i písemné informace správní rady a statutárního ředitele podle článků IX a X těchto stanov, se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. V případě zrušení společnosti s likvidací zajistí likvidátor archivaci nebo úschovu těchto písemností ještě po dobu 10 (deseti) let po zániku společnosti, nestanoví - li zákon lhůtu delší. Pokud se zrušuje společnost bez likvidace a její jmění přechází na právního nástupce, uchovávají se tyto písemnosti v archivu právního nástupce stejně jako obdobné písemnosti tohoto právního nástupce. XVI/ Zveřejňování a uveřejňování 1. Povinnost zveřejnit skutečnosti stanovené právními předpisy je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. 2. Písemnosti určené akcionáři zasílá společnost na mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, popřípadě na adresu jeho bydliště, uvedenou tamtéž. Akcionář je povinen neprodleně oznámit společnosti všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu. 3. Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společnosti.

9 XVII/ Platnost a účinnost stanov Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem jejich schválení s výjimkou - článku I/ odst. 2, který nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o této skutečnosti v obchodním rejstříku - článku V/ odst. 3 v části týkající se omezení převoditelnosti akcií, který nabývá účinnosti zápisem této skutečnosti do obchodního rejstříku.

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 1 FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNI HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti: Nupharo Holding, a.s. ( Holdingová

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006 Předmět podnikání 2 Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více