I. Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 I. Úvodní ustanovení Obchodní společnost ACP Traductera, a. s., IČ je původní obchodní společností ACP Traductera, s. r. o. se sídlem Jindřichův Hradec, Na Piketě 173, PSČ , IČ vzniklou dne po změně právní formy na akciovou společnost uskutečněné dle projektu přeměny ke dni II. Firma, sídlo společnosti, internetová stránka 1. Firma společnosti zní: ACP Traductera, a. s. 2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je Jindřichův Hradec. 3. Internetové stránky společnosti jsou dostupné na adrese III. Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti je: 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor IV. Základní kapitál a způsob splácení akcií 1. Základní kapitál společnosti činí ,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Je v plné výši splacen. 2. Společnost změnila svou formu na akciovou společnost ze společnosti s ručením omezeným. Rozdíl mezi výši základního kapitálu původní společnosti s ručením omezeným ( ,-- Kč) a novou výší základního kapitálu akciové společnosti po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku činil ,-- Kč a na jeho pokrytí byl použit neuhrazený zisk z minulých let. Emisní kurz akcií byl v plné výši splacen. V. Akcie 1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na ks (slovy: čtyři sta tisíc kusů) kmenových zaknihovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 5,-- Kč (slovy: pět korun českých). 2. Zaknihované akcie jsou evidovány v centrální evidenci cenných papírů vedené obchodní společností Centrální depozitář cenných papírů, a. s. Seznam akcionářů se nahrazuje evidencí zaknihovaných cenných papírů. 3. Práva spojená se zaknihovanou akcií na majitele vykonává osoba vedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů. 4. S jednou zaknihovanou akcií se pojí jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je hlasů. 5. Zaknihovaná akcie na majitele je neomezeně převoditelná. 6. Zastavení zaknihovaných akcií se zakazuje. 1

2 7. Zaměstnanci společnosti a zaměstnanci společnosti, kteří odešli do důchodu, (dále jen zaměstnanci ), mohou nabývat její akcie nebo akcie společností s ní propojených za zvýhodněných podmínek. Zvýhodněné podmínky, které přesně stanoví valná hromada svým rozhodnutím, spočívají v tom, že zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs upsaných akcií nebo je mohou nabývat za jiných zvýhodněných podmínek, pokud bude případný rozdíl mezi splacenou částí emisního kursu a cenou nebo emisním kursem a cenou pokryt z vlastních zdrojů společnosti. Finanční asistenci může společnost poskytnout za podmínek stanovených 311 písm. e) a f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích), dále jen zákon. K rozdělení akcií mezi zaměstnance musí dojít ve lhůtě 1 roku ode dne jejich nabytí. VI. Práva a povinnosti akcionářů 1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. 2. Akcionář má právo na doručování pozvánek, oznámení, informací a jiných listin stanovených zákonem a stanovami (dále i písemnosti ). Akcionáři se doručuje na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Pokud akcionář společnosti oznámí svoji ovou adresu, příp. datovou schránku, doručují se mu písemnosti pouze elektronicky na tuto adresu, resp. do datové schránky. Za správnost ové adresy a její funkčnost a za správnost identifikátoru datové schránky odpovídá akcionář. 3. Akcionář má dále právo: a) požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti ve smyslu ustanovení 357 odst. 1 zákona, b) uplatňovat návrhy k tomu, co bude zařazeno na pořad jednání valné hromady, a to i před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, a c) uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem rozhodovaným dle pořadu jednání valné hromady ad a) Žádost o vysvětlení může být ústní nebo písemná. Žádost podaná ústně se časově omezuje na 10 minut. Žádost podaná písemně může mít rozsah max. 900 znaků. Žádost v písemné formě musí být podána vždy před konáním valné hromady. Pokud společnost neposkytne vysvětlení přímo na valné hromadě, poskytne je dožadujícímu se akcionáři ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Jestliže je informace dožadujícímu se akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění výše upraveného postupu. ad b) Návrhy akcionáře týkající se pořadu jednání valné hromady musí být společnosti doručeny nejpozději 14 dnů přede dnem konáním valné hromady. K později podaným návrhům nebude přihlíženo a valná hromada takovou záležitost neprojedná, ledaže na valné hromadě bude se souhlasem všech akcionářů rozhodnuto, že projednána bude. Doplnění pořadu jednání valné hromady uveřejnění představenstvo nejpozději 5 dnů přede dnem konání valné hromady, a to stejným způsobem, jakým se svolává valná hromada. Akcionář může svůj návrh uplatnit také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. V případě, že návrh bude doručen nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, uveřejní jej představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. 2

3 ad c) Návrhy a protinávrhy k záležitostem rozhodovaným dle pořadu jednání valné hromady může akcionář podat písemně předem nebo písemně nebo ústně na zasedání valné hromady. Návrhy a protinávrhy akcionáře došlé předem uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu po jejich obdržení spolu se svým stanoviskem na internetových stránkách a oznámí je akcionářům. Pokud protinávrh obsahuje více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům pouze podstatu protinávrhu a své stanovisko. Na internetových stránkách však uveřejní protinávrh celý. Oznámení akcionářům se však nedoručuje, pokud by bylo akcionářům doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady tohoto oznámení byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu. O tom rozhodne představenstvo a akcionářům tuto skutečnost na valné hromadě sdělí. Akcionář má pro přednesení ústního návrhu na valné hromadě maximálně 10 minut. 4. Další práva a povinnosti akcionářů jsou upraveny těmito stanovami, zákonem a občanským zákoníkem. VII. Orgány společnosti 1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický. 2. Orgány společnosti jsou: a) valná hromada b) představenstvo c) dozorčí rada VIII. Valná hromada 1. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě. 2. Akcionář se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být ověřen. Akcionář právnická osoba je u prezence rovněž povinen předložit autorizovaný výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce. 3. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady. Valné hromady se mohou účastnit i jiné osoby (např. poradci), pokud valná hromada usnesením jejich účast nevyloučí. 4. Valná hromada se koná dle potřeby, nejméně jednou za rok nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období. 5. Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti popř. jeho člen, pokud se představenstvo společnosti na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo společnosti není dlouhodobě schopno se usnášet. 6. Představenstvo, popř. v zákonem stanovených případech jeho člen, nebo dozorčí rada, nebo její člen (dále jen svolavatel ) uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům, a to nejméně 30 dní přede dnem konání valné hromady. 7. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: 3

4 a) firmu a sídlo společnosti, b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů. 8. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez výše uvedených požadavků na její svolání. Souhlas akcionářů opatří svolavatel před plánovaným svoláním valné hromady, přičemž postačí souhlas doručený na ovou adresu společnosti. 9. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je vždy sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Společnost je povinna si nejpozději do dne konání valné hromady opatřit z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni. 10. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady dále náleží: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členu představenstva konkrétní právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle 61 zákona. 11. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastnící akcie, jejich jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou. 12. Hlasuje se zvednutím ruky nejprve o předloženém návrhu a poté o případném protinávrhu. Bylo-li protinávrhů více, hlasuje se o nich v pořadí, tak jak došly. Se všemi návrhy a protinávrhy musí být valná hromada před hlasování seznámena. Je-li návrh nebo dřívější protinávrh schválen, o protinávrhu, resp. dalších protinávrzích se již nehlasuje. Podal-li návrh akcionář, hlasuje se nejprve o tomto návrhu. 13. Není-li valná hromada schopná se usnášet ani do 60 minut od doby, kdy měla být dle pozvánky zahájena, svolá svolavatel, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Lhůta pro rozeslání pozvánek se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odst Má-li společnost jen jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. 4

5 15. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. 16. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. IX. Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. 2. Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Funkční období je pětileté. Opětovná volba je možná bez omezení. 3. Společnost zastupuje každý z členů představenstva ve všech záležitostech samostatně. 4. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva. 5. Představenstvo zasedá dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou pozvánkou doručenou na adresu člena představenstva, elektronickou pozvánkou se zaručeným elektronickým podpisem svolavatele zaslanou na ovou adresu člena představenstva, příp. i telefonicky za situace, že s tím všichni členové představenstva souhlasili, a to zpravidla nejméně 10 dní přede dnem zasedání. V pozvánce musí být kromě základních údajů o datu, čase a místě konání zasedání představenstva uveden i pořad jednání. 6. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li přítomni alespoň dva jeho členové. K přijetí rozhodnutí představenstvem je třeba vždy souhlasu alespoň dvou členů představenstva s výjimkou uvedenou v odst Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, a to písemným hlasování nebo elektronicky em, příp. s použitím datové schránky. K rozhodnutí se však musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být všemi členy představenstva schváleno. Takto přijaté rozhodnutí je následně třeba uvést v zápisu z nejbližšího dalšího zasedání představenstva. 8. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. 9. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení je povinen písemně oznámit představenstvu doručením na adresu sídla společnosti nebo osobním předáním na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení nebo předání písemného oznámení o odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí výkon funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. 10. Představenstvo, jehož počet neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se započítává do doby výkonu funkce člena představenstva. 5

6 X. Dozorčí rada 1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. V rámci své působnosti dozorčí rada zejména kontroluje dodržování právních předpisů, těchto stanov a usnesení valné hromady v činnost společnosti, přezkoumává veškeré typy účetních závěrek a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, nahlíží do veškerých evidencí, účetnictví, obchodních knih apod. 2. Dozorčí rada má jednoho člena. Funkční období je pětileté. Opakovaná volba je možná bez omezení. 3. Člen dozorčí rady provádí kontrolní činnost dle potřeby, nejméně však jednou za půl roku. 4. Ustanovení článku IX. odst. 5 až 9 platí pro člena dozorčí rady obdobně. XI. Další fondy 1. Společnost může vytvořit a ze zisku naplňovat i další fondy, např. fond kulturních a sociálních potřeb. 2. O vytvoření fondu a pravidlech poskytování příspěvků z něj rozhoduje představenstvo. Podrobnosti upraví vydáním vnitropodnikové směrnice nebo jiným obdobným vnitřním předpisem. 3. O naplňování fondu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Dozorčí rada podá k návrhu své stanovisko. XII. Rozdělení zisku, úhrada ztráty a finanční asistence 1. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada. Návrh na rozdělení zisku předkládá představenstvo. Návrh je povinna přezkoumat dozorčí rada a podá své stanovisko. 2. O způsobu úhrady ztrát rozhoduje valná hromada společnosti. Návrh způsobu úhrady ztráty předkládá představenstvo. Návrh je povinna přezkoumat dozorčí rada a podá své stanovisko. Ztráty budou kryty zejména z nerozděleného zisku minulých let. 3. Zaměstnanci společnosti se mohou podílet na rozdělení zisku. O podílu zaměstnanců na zisku rozhoduje valná hromada usnesením tak, že stanoví celkovou částku k rozdělení. Podíl na zisku lze použít pouze k úhradě části emisního kursu zaměstnaneckých akcií, který mají platit zaměstnanci, nebo části kupní ceny zaměstnaneckých akcií, které mají platit zaměstnanci, a to formou započtení. O pravidlech pro rozdělení zisku mezi zaměstnance rozhodne představenstvo svým usnesením. Pravidla může představenstvo upravit i obecně vydáním vnitropodnikového předpisu. 4. Podíl na zisku může být vyplácen i členům orgánů společnosti (tantiémy). O přiznání tantiém rozhoduje valná hromada. 5. Podíl na zisku se vyplácí v penězích bezhotovostně na účet a je splatný do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení. Každý akcionář je povinen sdělit číslo bankovního účtu, na který mu bude podíl na zisku vyplácen a informovat společnost o jeho změně. 6

7 6. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem. XIII. Zvýšení a snížení základního kapitálu 1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, pokud stanovy nestanoví jinak, použijí příslušná ustanovení zákona. 2. Přednostní právo na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se v druhém a případných dalších upisovacích kolech, vylučuje. 3. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. XIV. Uveřejnění údajů z účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích Účetní závěrka, výroční zpráva a zpráva o vztazích se doručují akcionářům každý rok společně s pozvánkou na valnou hromadu, která projednává jejich schválení. Současně jsou dostupné každému akcionáři k nahlédnutí v sídle společnosti v běžné pracovní době a všem elektronicky prostřednictvím sbírky listin obchodního rejstříku. XV. Zrušení a likvidace společnosti 1. Zrušení a likvidaci společnosti upravuje zákon. 2. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. 3. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. XVI. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona č. 304/2013 Sb. 7

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s.

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Comitia Medical a.s (dále jen,,společnost ). 2. Obec, v níž

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. přijaté na řádné valné hromadě společnosti konané dne 1. 6. 2015 s tím, že společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Více

Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem

Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem stanovy Společnosti tak, že po změnách zní takto: -------------------------------------------------------- Stanovy akciové společnosti Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Strana první 1. Firma a sídlo společnosti I. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: EKOKLIMA akciová společnost (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

Na základě těchto skutečností dáváme protinávrh, aby Valná hromada schválila stanovy tak, aby akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír.

Na základě těchto skutečností dáváme protinávrh, aby Valná hromada schválila stanovy tak, aby akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01 Protinávrh k bodu č. 11 jednání V pozvánce ze dne 9.4.2014, kterou představenstvo společnosti Šumperská provozní

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE (návrh úplného znění ke dni 30. 5. 2014) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: ENERGOCHEMICA SE. 1.2 Obec, ve které je umístěno

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Článek. 1 - Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky

Více

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 -

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 - S T A N O V Y společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843-1 - I. Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Teplárna Strakonice, akciová společnost, (dále jen

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE I. Základní údaje a podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1. Obchodní společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. (dále

Více