Bílá kniha Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bílá kniha Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními"

Transkript

1 Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními

2 Stručný souhrn 3 Úvod 4 Výzvy pro energetické společnosti 5 Údaje o řešení 6 Shrnutí 11 Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 2

3 Stručný souhrn V souladu se směrnicemi EU mají energetické společnosti povinnost vybavit do konce roku % spotřebitelů inteligentními měřicími systémy. Pro účely podpory této transformace vydala Evropská komise dva mandáty M441 a M490 zmocňující tři uznávané evropské standardizační organizace (ESO) CEN, CENELEC a ETSI k vývoji otevřených standardů, které by vytvářely základnu pro interoperabilní řešení inteligentního měření. Interoperabilita ovšem vyžaduje vývoj příslušných společných specifikací a testování kompatibility. Některé organizace, například asociace IDIS (Interoperable Device Interface Specification), příslušné podrobné společné specifikace poskytují a zajišťují také odpovídající prostředí pro testování kompatibility. Umožňují tak výrobcům vyvíjet interoperabilní systémy inteligentního měření a vybavení pro inteligentní sítě odpovídající mezinárodním otevřeným standardům. Přístup asociace IDIS k interoperabilitě se vyznačuje důsledným rozlišováním mezi aplikačními modely založenými na případech použití a komunikačními protokoly vycházejícími z technologií, což zajišťuje rychlou integraci nově vyvinutých nástrojů do komunikačních technologií, aniž by tím docházelo ke změnám funkčních modelů jednotlivých zřízení. Iniciativy typu IDIS umožňují energetickým společnostem ekonomicky využívat interoperabilní produkty. Tyto společnosti se potom nemusí neobávat o dlouhodobé využití investic do technologií inteligentního měření, které budou i v budoucnu otevřené nevyhnutelnému technologickému pokroku. Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 3

4 Úvod Hlavní důvody 3. energetický balíček poskytuje dobrou základnu pro rámec politiky Evropské unie v oblasti inteligentního měření. Předpokládá velkoplošné zavádění interoperabilních systémů inteligentního měření v členských státech EU s tím, že 80% domácností má být do konce roku 2020 vybaveno inteligentními měřidly. Většina členských států již převedla příslušné směrnice 1 do své národní legislativy na základě pozitivních výsledků analýz ekonomických dopadů inteligentního měření a nyní se nachází v procesu jeho celoplošného zavádění. Technologie Dostupnost funkcionality inteligentního měření v jednotlivých koncových bodech elektrické distribuční soustavy přináší technické prostředky pro pořizování komplexních souborů dat o vzorcích spotřeby energie v rámci rozvodné sítě vysokého a nízkého napětí. Místní rozhraní inteligentních měřidel u zákazníka nabízí možnost řízení místní spotřeby a produkce energie. Kromě komunikačních sítí propojujících měřicí místa s IT infrastrukturou energetických společností jsou nyní již položeny základy pro úplnou automatizaci elektrické rozvodné sítě včetně místní produkce a spotřeby. Přechod na prostředí inteligentní sítě vyžaduje investice, které podstatně přesahují pouhé investice do vlastního inteligentního měření. Finanční odůvodnění dalších investic do inteligentních sítí do velké míry závisí na stavu síťové infrastruktury a na místních okrajových podmínkách. V každém případě je ale zásadní, aby byla hladká modernizace na inteligentní sítě podporována celou infrastrukturou inteligentního měření, a to jak dnes, tak v budoucnu. Tohoto cíle lze dosáhnout pouze při poskytování interoperabilních rozhraní založených na otevřených mezinárodních standardech s ohledem na základní komponenty řetězce inteligentního měření. Evropská komise potvrdila důležitost interoperability založené na otevřených mezinárodních standardech vydáním dvou mandátů M441 a M490 zmocňujících tři oficiálně uznávané evropské standardizační organizace (ESO) CEN, CENELEC a ETSI k vývoji otevřených SMĚRNICE 2009/72/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a zrušení směrnice 2003/54/ES standardů, které by vytvářely základnu pro interoperabilní řešení inteligentního měření. Mandáty EU Mandáty M441 a M490 zahrnují jak stávající standardy, tak standardy ve vývoji. Samotný seznam standardů v mandátu M490, části 10, obsahuje 97 stávajících standardů a 59 norem EN/IEC ve vývoji, které podporují aplikace v oblasti inteligentních sítí. Kromě všeobecných norem řešících oblasti jako je ochrana, bezpečnost, atp. lze normy IEC/EN rozdělit do tří kategorií podle oblasti jejich uplatňování: Normy pro inteligentní měření (např. řada EN/IEC 62056) podporující komerční obchodní procesy, např. billing. Normy řešící výměnu dat na úrovni systémů (např. řada EN/IEC 61968), které podporují provozní obchodní procesy na úrovni systémů. Normy upravující automatizaci sítě v terénu (např. řada EN/IEC 61850), které podporují provozní procesy v terénu (např. automatizace sekundárních rozvoden). Všechny tyto normy jsou poskytovány a neustále udržovány v aktuálním stavu a rozšiřovány oficiálními standardizačními orgány. Co je otevřený standard? Otevřený standard je výsledkem procesu směřujícího k dohodě mezi klíčovými subjekty daného oboru, např. výrobci a uživateli. Účast v tomto procesu je pro všechny zainteresované strany otevřená. Role standardizační organizace spočívá v zajišťování dohledu nad standardizačním procesem a zabezpečení, aby byla finální dokumentace dostupná v rámci celého oboru. V důsledku výše popsaného procesu zohledňují jednotlivé normy širokou množinu požadavků trhu i legislativních předpisů. Legislativní aspekty jsou zvláště důležité u produktů například inteligentních měřidel používaných v rámci vysoce regulovaných trhů. Výsledná norma nebo standard musí být univerzální a musí umožňovat určitou míru přizpůsobení různým dalším požadavkům. Od standardizačního dokumentu se navíc očekává, že bude poskytovat dostatečně podrobný popis pro umožnění vývoje interoperabilních produktů. Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 4

5 Výrobce investující do zavedení určitého standardu nebo normy očekává, že se na tento standard nebudou vztahovat patenty ani licenční poplatky. Dokumenty, které nesplňují omezující předpoklady pro otevřené standardy a normy, jsou standardizačními organizacemi publikovány jako technické specifikace nebo technické zprávy. Technické specifikace a zprávy ovšem nedosahují stejné kvalitativní úrovně jako vlastní normy a standardy. Na evropské úrovni je normy možné harmonizovat na základě konkrétní evropské směrnice. O zařízení splňujícím tyto harmonizované normy se předpokládá, že zároveň splňuje příslušnou směrnici. Seznamy harmonizovaných norem jsou pravidelně publikovány a aktualizovány Evropskou komisí. Vypracování normy nebo standardu nezahrnuje vlastní vývoj ani používání shodného zařízení ze strany dodavatelů nebo energetických společností. Vývoj a používání shodných zařízení závisí výhradně na podmínkách trhu nebo na příslušném regulátorovi. Otevřené normy a standardy nepopisují řešení přizpůsobená konkrétním potřebám konkrétního uživatele. Normy a standardy popisují univerzální řešení, která lze následně konkrétním potřebám uživatele přizpůsobovat. Přizpůsobení konkrétním potřebám se dosahuje konfigurováním různých možností opírajících se o danou normu nebo standard. Tato konfigurace je popisována v dokumentech známých jako společná specifikace (companion specification), které nejsou vyvíjeny ani publikovány standardizačními organizacemi. Výzvy pro energetické společnosti V souvislosti s masovým rozvojem technologií inteligentního měření jsou energetické společnosti nuceny vyměňovat celé parky svých měřidel, a to v relativně krátkém období. Kromě podstatné investice do obnovení kompletních parků měřidel tvoří nezbytnou základnu činnosti energetické společnosti dobře fungující měřidla a systémy. Je tedy evidentní, že energetické společnosti ve snaze snižovat investiční i provozní rizika preferují systémy umožňující integraci měřidel různých výrobců. Měřidla různých výrobců tedy musí být vzájemně zaměnitelná a interoperabilní. Jak ilustruje obrázek 1, náklady na integraci podstatně závisí na charakteristikách rozhraní mezi jednotlivými komponentami systémů. Nejvyšší náklady lze očekávat u proprietárních rozhraní, naopak nižší náklady budou spojeny s rozhraními založenými na otevřených standardech. Obrázek 1: Integrační náklady na řešení inteligentního měření NÁKLADY Proprietární rozhraní Standardní rozhraní Dalším důležitým aspektem je dostupnost komponent systémů. Až v budoucnu pomine celosvětová vlna zavádění inteligentního měření, mnozí dodavatelé nakonec zmizí z trhu. Při použití proprietárních řešení se energetická společnost vystavuje nebezpečí, že jí zůstanou měřidla a systémy, které přestanou být podporovány. Naproti tomu s interoperabilními řešeními má energetická společnost dobré vyhlídky na to, že i po změnách na trhu najdou vhodné náhradní komponenty. Ačkoli otevřené standardy umožňují výrobcům investovat do interoperabilních produktů bez obav o porušení patentových práv, samy o sobě ještě interoperabilitu nezaručují. Interoperability je možné dosáhnout pouze při důsledném dodržení konkrétní normy nebo standardu a s umožněním konfigurace možností, které norma nebo standard nabízí. Pro zajištění interoperability jsou tedy nezbytné společné specifikace a testy kompatibility. Zatímco za normy jsou odpovědné příslušné standardizační organizace, společné specifikace jsou tradičně vyvíjeny pouze největšími energetickými společnostmi nebo asociacemi energetických společností. Protože tento proces vývoje je jak pro energetickou společnost, tak pro výrobce inteligentních měřidel nákladný, je realizovatelný pouze pro rozsáhlé implementace. U menších energetických společností existuje mezi interoperabilitou a přizpůsobováním pro konkrétní potřeby (customizací) rozpor, protože investice nutná pro customizované řešení s více výrobci není pro tyto energetické společnosti ani pro výrobce odůvodnitelná s ohledem na malý celkový počet zařízení. Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 5

6 Výrobci budou investovat do interoperabilních zařízení pro konkrétní energetickou společnost pouze v případě, že potenciální trh nabízí významný finanční přínos pro několik dodavatelů. Údaje o řešení Specifikace jsou veřejně dostupné kterékoli organizaci. Díky přísným testovacím postupům a transparentnímu certifikačnímu procesu pro měřidla konstruovaná podle IDIS zajišťovanému ze strany DNV KEMA mohou poskytovatelé komplexních řešení nabízet systémy podporující měřidla splňující standardy IDIS od různých výrobců. Asociace IDIS Asociace IDIS (Interoperable Device Interface Specification) byla založena s cílem zajišťování skutečné interoperability na základě certifikace při dlouhodobém zachovávání společných specifikací a tak poskytování ochrany investic jak pro své členy, tak pro energetické společnosti. Asociace Obrázek 2: Interoperabilita podle IDIS na všech úrovních výměny dat Interoperabilita na všech úrovních Interoperabilita znamená schopnost komponent systému vyměňovat si informace a tyto vyměňované informace využívat. Tohoto cíle lze dosáhnout, pouze pokud společné specifikace zohledňují všechny úrovně výměny Úroveň interoperability Obsah Podporované standardy Funkcionalita + bezpečnost Sémantická aplikační koncepce obsažené v datových strukturách - COSEM: IEC Syntaktická datové struktury ve zprávách (včetně zabezpečení) - DLMS: IEC PLC S-FSK IEC IP v4/v6 Síť Konektivita výměna zpráv prostřednictvím různých sítí fyzické a logické připojení pro výměnu dat - TCP - UDP - IPv4 - IPv6 - S-FSK PLC síť: IEC S-FSK PLC: IEC OFDM G3 PLC: ITU-T G Ethernet - GPRS, 3G,... IDIS, u jejíhož zrodu v roce 2010 stála jako spoluzakladatel i společnost Landis+Gyr, je nyní podporována výrobci v celé Evropě. Asociace poskytuje společné specifikace a testovací prostředí a tak zpřístupňuje interoperabilní zařízení pro inteligentní měření energetickým společnostem. Specifikace IDIS jsou plně založeny na otevřených normách řady EN/IEC Členství v asociaci IDIS je otevřené pro všechny výrobce inteligentních měřidel dodávající zařízení testované podle požadavků IDIS. Členové jsou povinni specifikovat, jak jsou v jejich produktech uplatněny stávající i právě vyvíjené standardy, a poskytovat nezbytné testovací prostředí pro dosažení skutečně interoperabilních zařízení pro inteligentní měření. dat mezi jednotlivými komponentami systémů. Obrázek 2 znázorňuje, jak se interoperability podle IDIS dosahuje. Architektura IDIS rozlišuje mezi specifikacemi funkcionality měřidel a specifikacemi pro komunikační protokoly. Na funkční úrovni definují sémantické aspekty význam vzájemně vyměňovaných datových struktur. Tato část specifikace IDIS je založena na datových modelech COSEM definovaných v normách IEC /2. Syntaktická část, která definuje datové struktury a konkrétní zprávy, je založena na normě IEC a jí stanoveném standardu pro aplikační vrstvu DLMS/COSEM. Tato část rovněž obsahuje definice bezpečnostních protokolů pro zajištění důvěrnosti, Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 6

7 autenticity a celistvosti dat a ochranu přístupu ke klíčovým aplikacím pro inteligentní měření a inteligentní síť. Na komunikační úrovni definují síťové aspekty výměnu dat prostřednictvím různých komunikačních sítí. Kromě síťových protokolů optimalizovaných pro komunikaci po silových vedeních (PLC) a založených na standardech pro S-FSK jsou podporovány také nejvýznamnější internetové protokoly. A konečně aspekty konektivity zajišťují podmínky pro fyzické a logické propojení mezi jednotlivými zařízeními. Vedle technologií pro přístup po internetu prostřednictvím různých komunikačních standardů pokrývajících PLC komunikaci, různé technologie pro přístup k internetu i internetové protokoly. Sadu používaných komunikačních protokolů lze snadno rozšiřovat s ohledem na možnou dostupnost nových komunikačních technologií. Důsledné oddělení funkcionality měřidla od komunikačních protokolů zajišťuje nezbytnou konzistentnost v rámci funkční složky, přitom ovšem stále nabízí dostatek flexibility pro komunikační složku. S ohledem na skutečnost, že sémantika a syntax datových Tabulka 1: Případy použití v oblasti inteligentního měření a inteligentní sítě pokryté funkcionalitou podle IDIS Případ použití Popis Registrace měřidla Dálkové programování tarifů Hodnota měřidla (na vyžádání) pro multifunkční měřidla Hodnota měřidla (pro zúčtování) pro multifunkční měřidla Odpojení a opětovné připojení (E, G) Synchronizace hodin Reporting o kvalitě dodávky HDO pomocí relé Aktualizace mikroprogramu Dohled nad měřidlem Proces začleňování zařízení (elektroměrů, podružných měřidel, atd.) do systému. Proces dálkového programování parametrů nezbytných k podpoře tarifních smluv založených na TOU. Proces jednorázového pořizování hodnot měřidla na konkrétní požadavek. Proces periodického pořizování hodnot měřidla pro účely pravidelného billingu (periodické odečty). Proces odpojení a opětovného připojení dodávky elektrické energie (E) nebo plynu (G) spotřebiče. Proces nastavení interních hodin měřicího zařízení. Proces dohledu nad výpadky napájení, kolísáním a rázy. Proces řízení konkrétních místních zátěží pomocí relé. Proces načítání nového mikroprogramu do zařízení. Proces dohledu nad událostmi, které by mohly narušit činnost měřidla a systému. Informace o spotřebiči Dohled nad komunikací pevného i bezdrátového připojení (Ethernet, GPRS, 3G, atp.) je kladen důraz na PLC technologie. U S-FSK se jedná o praxí prověřenou PLC technologii s miliony instalací, zatímco specifikace G3 nabízí přístup k nejmodernější PLC technologii OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing, ortogonální multiplex s kmitočtovým dělením). Konzistentnost stavěná na flexibilitě Specifikace funkcionality zařízení plně vychází z konkrétních případů použití v oblasti inteligentního měření a inteligentních sítí, zatímco komunikační složka do velké míry závisí na stávajících komunikačních technologiích. Funkcionalita podle IDIS je tedy založena na pouhé dvojici standardů (DLMS/ COSEM), které umožňují škálování a rozšiřitelnost pro nynější i budoucí případy použití. Naproti tomu komunikační složka IDIS zahrnuje více Proces periodického přenosu informací o spotřebiči prostřednictvím lokálního rozhraní Proces dohledu nad událostmi ovlivňujícími komunikaci mezi měřidlem a HES. struktur vyměňovaných s měřidly ovlivňují také obchodní procesy za HES (head-end systémem), pomáhá konzistentnost na funkční úrovni podstatně snižovat náklady na údržbu systému. Vliv komunikačních protokolů je typicky omezen na systémovou architekturu pod úrovní HES, což znamená, že případná modernizace komunikační technologie vyžaduje pouze omezené náklady na přizpůsobení systému. Konzistentnost případů použití V tabulce 1 je uveden seznam případů použití podporovaných měřidlem certifikovaným podle IDIS. Interoperability mezi měřidly různých výrobců splňujících specifikace IDIS lze dosáhnout na základě společné specifikace podle IDIS, která definuje více než 300 instancí standardizovaných (IEC ) tříd rozhraní Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 7

8 podle COSEM. Jsou-li ze strany trhu vyžadovány další případy použití, je funkcionalitu IDIS možné dále rozšiřovat přidáváním nových instancí tříd rozhraní podle COSEM. Při dodržení pravidel stanovených normou IEC je toto rozšiřování možné provádět konzistentně a předcházet tak problémům se zpětnou kompatibilitou. Specifikace IDIS se neomezuje na elektroměry. Jsou k dispozici také specifikace IDIS pro pořizování dat a interakci s dalšími měřidly energií, například pro plyn, vodu či teplo. Konzistence mezi ověřenými a nejmodernějšími komunikačními technologiemi Sada specifikací IDIS 1 vydaná v roce 2011 obsahuje podrobnou specifikaci ke konfiguraci komunikačních protokolů S-FSK PLC podle IEC Protokol S-FSK byl již použit v několika milionech měřidel několika vzájemně nezávislých výrobců. Dnes si uživatel může vybrat ze 17 různých interoperabilních měřidel odpovídajících IDIS dodávaných pěti různými výrobci. Sada specifikací IDIS 2 vydaná v roce 2013 stanovuje, jak lze k funkcionalitě IDIS přistupovat prostřednictvím sítí založených na IP pomocí tradičních přístupových médií jako je například Ethernet, GPRS a další technologie nabízené poskytovateli telekomunikačních služeb (levý sloupec na obrázku 2). Díky kombinaci měřidel s PLC podle IDIS a měřidel založených na IP podle IDIS mohou nyní poskytovatelé komplexních řešení nabízet spolehlivá a ekonomicky efektivní řešení opírající se o interoperabilní měřidla vzájemně nezávislých výrobců. Díky zavedení rozhraní na IPv6 zajišťuje specifikace IDIS integraci nových komunikačních technologií při zachování konzistentnosti, koexistence a zpětné kompatibility se stávajícími technologiemi. Integrace PLC technologie OFDM podle standardu G3 (ITU-T G.9033) ve specifikaci podle IDIS se připravuje. Bezpečnost díky konstrukci Případy použití měřidel odpovídajících IDIS vyžadují ochranu systémových komponent, rozhraní a vyměňovaných informací. Aby byla zajištěna integrita systému a ochrana soukromí koncových uživatelů, IDIS zavádí bezpečnostní opatření opírající se o normy IEC oprávnění (pro čtení, zápis, provádění) včetně kryptografické ochrany jsou definována pro jednotlivé datové prvky i pro jednotlivé funkce měřidla pro různé uživatele. Zabezpečení aplikační vrstvy Pro zajištění důvěrnosti a autentičnosti vyměňovaných informací je na aplikační úrovni zajištěna kryptografická ochrana v souladu s IEC Požadovaná úroveň ochrany závisí na klasifikaci dat. Specificky mohou být data na aplikační úrovni přenášena otevřeně; data lze také chránit prostřednictvím DLMS šifrování a autentifikace s pomocí kryptografických algoritmů s ověřenou bezpečností. Zabezpečení aplikační vrstvy podle IDIS chrání data a služby mezi IDIS klientem a IDIS serverem bez ohledu na komunikační médium a sítě použité mezi nimi. Cílem asociace IDIS je přinést na evropský trh interoperabilní technologie pro inteligentní měření. Vše pro otevřenost Cílem asociace IDIS je přinést na evropský trh interoperabilní technologie pro inteligentní měření. Pro dosažení tohoto cíle podporuje asociace IDIS ucelený proces od specifikace vývoje až po certifikaci interoperabilních zařízení. Jak je znázorněno na obrázku 3, tento proces začíná normami. IDIS zohledňuje pouze řádné normy publikované oficiálními mezinárodními standardizačními organizacemi (IEC, ITU, ISO, atp.). K technickým zprávám a specifikacím, které nejsou kvalifikovány jako normy, se nepřihlíží. Asociace IDIS nestanovuje normy ani je nemění. Důsledné dodržování oficiálních norem je nejlepší pojistkou proti skrytým patentovým nárokům vůči investorovi do zařízení pode IDIS. Na základě vybraných norem jsou vyvíjeny společné specifikace IDIS sloužící také k definování veškerých parametrů, možností a mezer, které se v otevřených normách a standardech vyskytují a které umožňují určitou úroveň přizpůsobení konkrétním potřebám. Specifikace Zabezpečení přístupu Výměna dat s měřidlem odpovídajícím IDIS je možná pouze pokud je zajištěna vhodná identifikace a autentifikace komunikujících partnerů. Řádná přístupová Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 8

9 funkční složky je plně založena na normách IEC 62056, zatímco komunikační složka specifikací IDIS může být zajištěna libovolnými komunikačními protokoly vymezujícími standardizaci a vhodnými pro inteligentní měření a aplikace pro inteligentní síť. Společné specifikace podle IDIS jsou veřejně přístupné pro účely použití výrobci a koncovými uživateli bez jakékoli povinnosti členství vůči asociaci IDIS. Vedle společných specifikací ve shodě s IDIS vyvíjí Obrázek 3: Transparentnost procesu IDIS od specifikace po certifikaci řešení pro měřidla v souladu s IDIS. Dostupnost podrobných zkušebních zpráv a možnost vyžádání reprodukovatelného opakovaného přezkoušení měřidel podstatně zjednodušují proces hledání příčin případné nekompatibility. Celý proces znázorněný na obrázku 3 je dostupný pro všechny subjekty zainteresované v oblasti interoperabilního zařízení pro inteligentní měření, aniž by jim vznikaly jakékoli závazky členství vůči asociaci IDIS. Členové IDIS jsou odpovědni pouze za údržbu společných specifikací a testovacích nástrojů. Normy Společné specifikace Testovací nástroje Testování výkonu Testování interoperability Výrobce Výběrové řízení asociace také sadu nástrojů určených pro testování kompatibility v souladu se specifikacemi IDIS. Tyto testovací nástroje jsou licencovány nezávislým zkušebním ústavům (např. KEMA), které provádí testování kompatibility. Testy jsou plně automatizované tak, aby byly zajištěny reprodukovatelné výsledky neovlivnitelné lidskými zásahy. Zkušební ústav potom vydává oficiální zkušební zprávu poté, co měřidlo úspěšně splní více než tisíc testovacích případů. Měřidla s platnou zkušební zprávou jsou přijata k závěrečnému testu interoperability (FIT, final interoperability test) prováděnému asociací IDIS, v jehož průběhu je měřidlo zapojeno do systému obsahujícího různá zařízení certifikovaná podle IDIS. Asociace IDIS udělí měřidlu zkušební známku pouze poté, co splní veškeré požadavky na testování. Zkušební známka obsahuje unikátní identifikační číslo a všechny zkušební zprávy jsou k dispozici pro stažení na webových stránkách IDIS (http://www.idisassociation.com/equipments.html). Asociace IDIS zajišťuje úplnou transparentnost celého procesu pro uživatele i pro poskytovatele komplexních Konzistentnost a tržní orientace specifikací je zajištěna omezením členství v IDIS na výrobce, kteří prokázali svou orientaci na interoperabilitu podle IDIS vyrobením certifikovaného měřidla. Interoperabilita v akci V Evropě najdeme kromě asociace IDIS dva další příklady velkých energetických společností, které se zaměřily na otevřené standardy a investovaly do vývoje společných specifikací a do zajištění testovacího prostředí pro interoperabilní zařízení: jsou jimi společnosti Iberdrola ve Španělsku a ERDF ve Francii. V rámci obou projektů byla na základě vlastních požadavků energetické společnosti customizována a testována inteligentní měřidla z několika zdrojů. Společnost ERDF spustila ve Francii projekt LINKY a zaměřila se na implementaci inteligentních měřidel v souladu se stávajícími normami IEC (např. IEC pro aplikace pro inteligentní měření a aplikační vrstvu a IEC pro PLC komunikaci). Pro tento účel Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 9

10 vydala ERDF společné specifikace LINKY popisující způsob uplatnění těchto norem a zvolené možnosti jejich využití. ERDF navíc vydala specifikaci pro novou generaci PLC technologie pro G3, která zapadá do stávajícího standardizačního rámce a kterou je možné uvážit pro účely budoucích modernizací, čímž zajišťuje zpětnou kompatibilitu se stávajícími normami. Projekt PRIME vyhlášený společností Iberdrola ve Španělsku je založen na stejných normách pro vyšší a střední vrstvu (IEC 62056), ačkoli na fyzické vrstvě využívá PLC technologii PRIME OFDM. Technologie PRIME je určena k integraci do stávajícího standardizačního rámce. díky interoperabilitě. Funkční úroveň specifikace IDIS je budována tak, aby pokrývala případy použití a legislativní požadavky na trzích regionu EMEA. Na komunikační úrovni jsou podporována média s ověřenou spolehlivostí, která umožňují poskytovatelům komplexních řešení zaručit minimální úroveň výkonu, což potom slouží ke snižování rizik pro energetické společnosti. Specifikace IDIS ovšem současně zahrnují také nově vznikající technologie zaměřené na energetické společnosti ochotné investovat do nejnovějšího technologického vývoje. Obě energetické společnosti se nyní nachází v aktivní fázi velkoplošného zavádění. Další iniciativa zabývající se otázkou interoperability inteligentních měřidel vzešla z prostředí asociace energetických společností Netbeheer v Nizozemsku se společnou specifikací DSMR přizpůsobenou potřebám nizozemského trhu. Na obrázku 4 jsou ilustrovány tři alternativní přístupy k interoperabilitě v Evropě. Všechny tyto přístupy jsou založeny na normách DLMS/COSEM, které jsou základem pro příslušné společné specifikace. Přístup asociace IDIS je kompletně založen na výrobcích poskytujících zařízení pro inteligentní měření a inteligentní sítě. Cílem členů asociace IDIS je rozšíření trhu inteligentního měření cestou snižování investičních rizik Obrázek 4: Různé přístupy k interoperabilitě Národní společné specifikace podporované několika výrobci Společné specifikace pro EMEA podporované několika výrobci Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 10

11 Shrnutí Při plánování projektů v oblasti inteligentního měření mohou energetické společnosti minimalizovat rizika spojená s investicemi do technologií pořizováním technologií od výrobců nabízejících nezávisle testovaná, certifikovaná interoperabilní zařízení. Shoda s otevřenými normami a standardy je základní podmínkou pro úspěch projektu, ovšem tato shoda sama o sobě nestačí k zajištění žádoucí interoperability. Mezinárodní normy a standardy ponechávají prostor pro další konfiguraci pro funkčnost v rámci různých architektur v jednotlivých členských státech EU. Právě na základě iniciativ jako je například IDIS mohou energetické společnosti, které nejsou připraveny předem rozsáhle investovat do interoperability, těžit z výhod interoperabilních produktů a zajistit tak budoucí ochranu svých investic do technologií inteligentního měření a otevřenost těchto technologií pro nevyhnutelný technologický pokrok. IDIS je jedinou specifikací pro interoperabilitu založenou na otevřených standardech, která není přizpůsobena Obrázek 5: Porovnání různých evropských společných specifikací konkrétnímu trhu a která podporuje různá komunikační média. Díky důslednému oddělení funkční úrovně od komunikační úrovně prostřednictvím rozhraní založeného na IP je specifikace IDIS schopna integrovat nejnovější komunikační technologie. Pro zajištění přezkoušené interoperability na všech úrovních asociace IDIS úzce spolupracuje s technologickými aliancemi podporujícími nová komunikační média. K dnešnímu dni úspěšně prošlo certifikačním procesem IDIS 19 měřidel pěti vzájemně nezávislých výrobců. Vzrůstající počet energetických společností opírá svá výběrová řízení o specifikace IDIS, což jim umožňuje vyhnout se zdlouhavému vývoji vlastích specifikací a vlastního testovacího prostředí, který by vyžadoval značné úsilí a značné náklady. Specifikace IDIS nabízí poskytovatelům komplexních řešení atraktivní, ekonomický způsob podpory měřidel několika výrobců s minimální náročností jejich integrace. Úroveň interoperability Specifikace měřidla podle IDIS Specifikace měřidla podle DSMR Specifikace měřidla podle PRIME Specifikace měřidla podle OMS Sémantická energ. společnosti na cílovém thu norma EMEA Nizozemsko E, G, H, W 1 E, G, H, W COSEM IEC COSEM IEC Pyrenejský poloostrov E COSEM IEC Německo G, H, W, (E 2 ) M-Bus EN (IEC ) Syntaktická DLMS + zabezpečení IEC DLMS + zabezpečení IEC DLMS IEC M-Bus EN Síť S-FSK profil IEC TCP, UDP S-FSK profil IEC TCP, UDP PRIME OFDM PLC ITU-T G.9904 M-Bus EN IPv4, IPv6 IPv4, IPv6 1 E: elektřina; G: plyn; W: voda 2 Teoreticky může OMS podporovat také elektroměry přes DLMS/COSEM - tato funkcionalita se ovšem jen zřídka používá v praxi. Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 11

12 S-FSK PLC IEC S-FSK PLC IEC Bezdrátový M-Bus EN Konektivita G3 OFDM PLC ITU-T G.9903 Ethernet, GPRS, UMTS, G3 OFDM PLC ITU-T G.9903 Ethernet, GPRS, UMTS, PRIME OFDM PLC ITU-T G.9904 M-Bus s pevným připojením EN O společnosti Landis+Gyr Společnost Landis+Gyr, vyhledávaný partner v oblasti řešení pro energetický management, rozvíjí svou činnost ve 30 zemích na pěti kontinentech. Landis+Gyr je světovým leaderem v oboru měření elektrické energie a má vynikající pozici v AMM (Advanced Metering Management). Měřidla a řešení Landis+Gyr umožňují energetickým společnostem i koncovým zákazníkům zvyšovat energetickou účinnost a snižovat náklady na energii a přispívají k udržitelnému využívání zdrojů. Společnost Landis+Gyr působí ve svém oboru už více než století a jejím primárním cílem je pomáhat energetickým společnostem lépe hospodařit s energií. Pro další informace o tom, jak můžete lépe hospodařit s energií, prosím kontaktujte: Landis+Gyr CZ Plzeňská 15a/ Praha 5 Tel: Web: Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 12

Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě. Elektroměr. Landis+Gyr E850 ZMQ200. Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě

Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě. Elektroměr. Landis+Gyr E850 ZMQ200. Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě Elektroměr Landis+Gyr E850 ZMQ200 Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě Elektroměr Landis+Gyr E850 (ZMQ200) je naším nejnovějším elektroměrem

Více

Elektroměry Pro domácnost. Elektroměr. Landis+Gyr E450 ZCX100. Inteligentní elektroměr pro domácnosti s integrovaným PLC modemem

Elektroměry Pro domácnost. Elektroměr. Landis+Gyr E450 ZCX100. Inteligentní elektroměr pro domácnosti s integrovaným PLC modemem Elektroměry Pro domácnost Elektroměr Landis+Gyr E450 ZCX100 Inteligentní elektroměr pro domácnosti s integrovaným PLC modemem E450 Integrované komunikační technologie založené na otevřených standardech

Více

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Electricity Meters Residential Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Rozšiřitelnost pro budoucí funkce Rozšiřitelnost pro budoucí komunikační

Více

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti Komunikační jednotky E65C Na vrcholu flexibility Měřiče zůstanou komunikační technologie se mohou měnit. Pokračující liberalizace

Více

Elektroměry Elektroměry pro rozvodné a přenosové sítě. Landis+Gyr E880 ZMQ802. Jak měřit energii, když napětí a proud již nejsou analogovými hodnotami

Elektroměry Elektroměry pro rozvodné a přenosové sítě. Landis+Gyr E880 ZMQ802. Jak měřit energii, když napětí a proud již nejsou analogovými hodnotami Elektroměry Elektroměry pro rozvodné a přenosové sítě Landis+Gyr E880 ZMQ802 Jak měřit energii, když napětí a proud již nejsou analogovými hodnotami V souladu s tradicí poskytování špičkových inovací v

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Na základě analýz a podkladů zpracovaných v letech 2013-2014 byl zpracován Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG), který prošel mezirezortním připomínkovým

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Federační politika eduid.cz

Federační politika eduid.cz Obsah Federační politika eduid.cz Verze 1.1 1. Úvod...1 2. Definice...1 3. Obecná ustanovení...3 4. Vymezení rolí a povinností subjektů zapojených do federace...3 4.1. Operátor federace...3 4.2. Poskytovatelé

Více

Představení systému MAP

Představení systému MAP Představení systému MAP 22.11.2013 1 Obsah prezentace Důvod vzniku systému MAP Nové prvky systému MAP Kde lze MAP kartu použít? Bezpečnost systému MAP karty Architektura systému Centrální MAP autorita

Více

Landis+Gyr E550. Elektroměr. Elektroměry Pro energetiku a průmysl ZMG300/400 ZFG400. Vynikající zabezpečení

Landis+Gyr E550. Elektroměr. Elektroměry Pro energetiku a průmysl ZMG300/400 ZFG400. Vynikající zabezpečení Elektroměry Pro energetiku a průmysl Elektroměr Landis+Gyr E550 ZMG300/400 ZFG400 Vynikající zabezpečení Pojistěte si výnosy moderními funkcemi zabraňujícími neoprávněnému přístupu E550 Nová řada elektroměrů

Více

Č.j. KRPP-92173-42/ČJ-2014-0300VZ-VZ Plzeň 11. prosince 2014 Počet listů: 5

Č.j. KRPP-92173-42/ČJ-2014-0300VZ-VZ Plzeň 11. prosince 2014 Počet listů: 5 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Č.j. KRPP-92173-42/ČJ-2014-0300VZ-VZ Plzeň 11. prosince 2014 Počet

Více

Zavádění inteligentního měření v EU a ČR.

Zavádění inteligentního měření v EU a ČR. Zavádění inteligentního měření v EU a ČR. Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid Konference Smart Life, 29.1. 2014 Top Hotelu Praha 2010 Smart Grid Obsah: 1. Smart metering a jeho role

Více

Elektroměry Pro energetiku a průmysl. Elektroměr. Landis+Gyr E650 ZMD300/400 ZFD400. Ochrana investic prostřednictvím flexibilní modularity

Elektroměry Pro energetiku a průmysl. Elektroměr. Landis+Gyr E650 ZMD300/400 ZFD400. Ochrana investic prostřednictvím flexibilní modularity Elektroměry Pro energetiku a průmysl Elektroměr Landis+Gyr E650 ZMD300/400 ZFD400 Ochrana investic prostřednictvím flexibilní modularity Komunikační technologie se rozvíjejí rychlým tempem, přičemž měřicí

Více

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti Komunikační modul pro domácnosti AD-FE/CE, verze 4.0 E35C Technická data Komunikační moduly E35C AD-FE verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP přes Ethernet mezi měřidly E350 a centrálním systémem. Pomocí

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Pražské evropské energetické fórum 2014 MZV ČR Černínský palác Úvod Trh s elektřinou : Aktuální stav trhu s elektřinou Rizika a problémy Možné

Více

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

Smart Metering - hloupé dítě nebo namyšlený puberťák?

Smart Metering - hloupé dítě nebo namyšlený puberťák? Smart Metering - hloupé dítě nebo namyšlený puberťák? Aplikace ve spotřebitelském segmentu - očekávání versus realita David Grundel, Generální ředitel Alcatel-Lucent Czech 24. Ledna 2011 Očekávané finanční

Více

Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách. 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr

Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách. 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách Agenda: 1. Představení

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

Rozsáhlé projekty v energetice

Rozsáhlé projekty v energetice Rozsáhlé projekty v energetice Modely a simulace jako základní nástroj plánování a řízení projektu Filip Procházka CEO Mycroft Mind filip.prochazka@mycroftmind.com Jundrovská 618/31, 624 00 Brno, Česká

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Inteligentní města a obce

Inteligentní města a obce aktuální stav a výhled do budoucna Evropská inovační partnerství v rámci inteligentních měst a obcí Sdělení Komise: evropské inovační partnerství (červenec 2012) vznik inovativních řešení v rámci tzv.

Více

Landis+Gyr Regulátor FPS. inteligentní regulátor pro inteligentní budoucnost

Landis+Gyr Regulátor FPS. inteligentní regulátor pro inteligentní budoucnost Landis+Gyr Regulátor FPS inteligentní regulátor pro inteligentní budoucnost Landis+Gyr FPS Controller Rostoucí význam dynamického řízení zátěže v měnícím se energetickém prostředí Energetická distribuční

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Setkají se výzvy distribuce s očekáváním zákazníka?

Setkají se výzvy distribuce s očekáváním zákazníka? E.ON Czech Setkají se výzvy distribuce s očekáváním zákazníka? Konference Mělník 2013 Globální trendy_ podněty změn energetických systémů Zelená energie Urbanizace Technologický vývoj Individualizace Globalizace

Více

Standardizace kartových systémů ve veřejné dopravě, legislativní podpora

Standardizace kartových systémů ve veřejné dopravě, legislativní podpora Standardizace kartových systémů ve veřejné dopravě, legislativní podpora Integrované dopravní systémy Lázně Bohdaneč 17. 5. 2011 Ing. Jiří Matějec Manager pracovní skupiny Platby v dopravě SDT (ITS&S Czech

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě.

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Úvod EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Poskytujeme komplexní služby pro architekty, investory,

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012. Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012. Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012 Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Norma ČSN EN ISO 50001:2012 Systémy managementu hospodaření

Více

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. plk. Ing. Jiří Šenkýř, náměstek ředitele KŘP Ústeckého kraje pro ekonomiku

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. plk. Ing. Jiří Šenkýř, náměstek ředitele KŘP Ústeckého kraje pro ekonomiku Č.j.: KRPU-193156- /ČJ-2014-0400VZ Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám v souladu s 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části:

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: Aplikace Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: prezentační vrstva vstup dat, zobrazení výsledků, uživatelské rozhraní, logika uživatelského rozhraní aplikační vrstva

Více

Kudy vede cesta k úspěchu M2M. Jaroslav Hrstka Sdělovací technika

Kudy vede cesta k úspěchu M2M. Jaroslav Hrstka Sdělovací technika Kudy vede cesta k úspěchu M2M Jaroslav Hrstka Sdělovací technika 1 Úvod Internet věcí V roce 2020 bude 50 mld. připojených zařízení Z toho bude 12,5 mld. Bude zařízení M2M Z toho 2,5 mld. bude využívat

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

End-to-end testování. 26. dubna Bořek Zelinka

End-to-end testování. 26. dubna Bořek Zelinka End-to-end testování 26. dubna 2013 Bořek Zelinka Bořek Zelinka Unicorn Systems, Test architekt Unicorn, 2004 Testování Quality Assurance ČVUT, Fakulta stavební, 2004 2 Agenda Princip end-to-end testů

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov

Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov Komunikační systém Acti 9 poskytuje vašim obchodním partnerům úplnou kontrolu nad jejich elektroinstalací 100% Pouze od Schneider Electric exclusive

Více

Více úrovňové informační systémy a jejich certifikace podle zákona č.412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více úrovňové informační systémy a jejich certifikace podle zákona č.412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Více úrovňové informační systémy a jejich certifikace podle zákona č.412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více

E450. ZMX310Px PLC 3-fázový. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E450. ZMX310Px PLC 3-fázový. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZMX310Px PLC 3-fázový E450 Technické údaje E450 je inteligentní elektroměr pro nové energetické trhy. Nabízí spolehlivý provoz a mnohostrannou funkcionalitu. Modulární

Více

Zařízení pro kontrolu výrobků

Zařízení pro kontrolu výrobků Zařízení pro kontrolu výrobků Školení Obsluha Manažeři zabezpečování jakosti Technici údržby Školení Využívejte svá zařízení naplno Školení ke kontrolním přístrojům Školení uživatelů Jistota a know-how

Více

Budoucnost teplárenství 21.6.2013. Konference Mělník

Budoucnost teplárenství 21.6.2013. Konference Mělník Budoucnost teplárenství 21.6.2013 Konference Mělník MÁ CENTRALIZOVANÉ TEPLÁRENSTVÍ ŠANCI V DECENTRALIZOVANÉ, LIBERALIZOVANÉ A PŘEREGULAVANÉ VÝROBĚ ELEKTŘINY? Historicky byly perfektně nastaveny korelace

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur!

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Obsah ÚVOD: CO: PROČ: JAK: Elektronická fakturace a spolupráce mezi ČS a Skupinou ČEZ Popis služby Přínosy elektronické fakturace

Více

(PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o.

(PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o. PŘÍLOHA I (PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a Strana 1 (celkem 9) Úvod Příloha I Smlouvy definuje

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZCF100Ax/Cx s2 E350 řada 2 Technické údaje Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice měřidel s otevřenou komunikací a uvádí na trh nejnovější generaci flexibilního

Více

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti 1 Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti Oblast techniky V oblasti datových sítí existuje různorodost v použitých přenosových technologiích. Přenosové systémy

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Landis+Gyr Regulátor FPS. inteligentní regulátor pro inteligentní budoucnost

Landis+Gyr Regulátor FPS. inteligentní regulátor pro inteligentní budoucnost , Landis+Gyr Regulátor FPS inteligentní regulátor pro inteligentní budoucnost 2 Regulátor Landis+Gyr FPS Rostoucí význam dynamického řízení zátěže v měnícím se energetickém prostředí Energetická distribuční

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

Projekt č. TA02030435

Projekt č. TA02030435 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Projekt č. TA02030435 Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě Ing. Jiří Matějec

Více

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU 1 ÚČEL A ROZSAH SMĚRNICE Úspora 20 % spotřeby primární energie do roku 2020 = 1474 Mtoe Prognóza ale odhaduje 1842 Mtoe v roce 2020 Rozdíl 368 Mtoe ušetřit pomocí

Více

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1,

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz - architekti energie SolarEdge vyrábí nejpokročilejší generaci invertorů, které účinně eliminují známá omezení ve světě fotovoltaiky. Chytrá DC ASIC technologie a aktivní elektronika umožňuje zvýšit výrobu

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva Výroba monitoring energií a zvyšování efektivity výroby Jan Grossmann Schéma Měření spotřeby energií Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

Správa inventáře v cloudu

Správa inventáře v cloudu You set the course We tune the engine! Správa inventáře v cloudu ekonomické a pružnéřešení TINF 2011, 28.-29.11 2011, Praha Siemens CMT Siemens Communications, Media Copyright and Technology Siemens 2011.

Více

Unikátní a přesto interoperabilní. Novinky na trhu Strategická akvizice posiluje portfolio smart grid Strana 7

Unikátní a přesto interoperabilní. Novinky na trhu Strategická akvizice posiluje portfolio smart grid Strana 7 02 14 Unikátní a přesto interoperabilní Více na straně 4 Novinky na trhu Strategická akvizice posiluje portfolio smart grid Strana 7 Zajímavé projekty Společnost Landis+Gyr podporuje interoperabilitu v

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě Ing. Milan Sliacky Ústav dopravní telematiky FD ČVUT v Praze

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček.

Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček. Brusel / Praha, 25. června 2014 Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček. Projekt dokazuje výhody

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

SIEM Mozek pro identifikaci kybernetických útoků. Jan Kolář 4.2.2014, Praha, Cyber Security konference 2014

SIEM Mozek pro identifikaci kybernetických útoků. Jan Kolář 4.2.2014, Praha, Cyber Security konference 2014 SIEM Mozek pro identifikaci kybernetických útoků Jan Kolář 4.2.2014, Praha, Cyber Security konference 2014 Agenda Prvky bezpečnosti IT Monitoring bezpečnosti IT (MBIT) Co je bezpečnostní incident? Jak

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

Bezpečnostní normy a standardy KS - 6

Bezpečnostní normy a standardy KS - 6 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní normy a standardy KS - 6 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 2 Osnova historický

Více