Bílá kniha Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bílá kniha Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními"

Transkript

1 Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními

2 Stručný souhrn 3 Úvod 4 Výzvy pro energetické společnosti 5 Údaje o řešení 6 Shrnutí 11 Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 2

3 Stručný souhrn V souladu se směrnicemi EU mají energetické společnosti povinnost vybavit do konce roku % spotřebitelů inteligentními měřicími systémy. Pro účely podpory této transformace vydala Evropská komise dva mandáty M441 a M490 zmocňující tři uznávané evropské standardizační organizace (ESO) CEN, CENELEC a ETSI k vývoji otevřených standardů, které by vytvářely základnu pro interoperabilní řešení inteligentního měření. Interoperabilita ovšem vyžaduje vývoj příslušných společných specifikací a testování kompatibility. Některé organizace, například asociace IDIS (Interoperable Device Interface Specification), příslušné podrobné společné specifikace poskytují a zajišťují také odpovídající prostředí pro testování kompatibility. Umožňují tak výrobcům vyvíjet interoperabilní systémy inteligentního měření a vybavení pro inteligentní sítě odpovídající mezinárodním otevřeným standardům. Přístup asociace IDIS k interoperabilitě se vyznačuje důsledným rozlišováním mezi aplikačními modely založenými na případech použití a komunikačními protokoly vycházejícími z technologií, což zajišťuje rychlou integraci nově vyvinutých nástrojů do komunikačních technologií, aniž by tím docházelo ke změnám funkčních modelů jednotlivých zřízení. Iniciativy typu IDIS umožňují energetickým společnostem ekonomicky využívat interoperabilní produkty. Tyto společnosti se potom nemusí neobávat o dlouhodobé využití investic do technologií inteligentního měření, které budou i v budoucnu otevřené nevyhnutelnému technologickému pokroku. Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 3

4 Úvod Hlavní důvody 3. energetický balíček poskytuje dobrou základnu pro rámec politiky Evropské unie v oblasti inteligentního měření. Předpokládá velkoplošné zavádění interoperabilních systémů inteligentního měření v členských státech EU s tím, že 80% domácností má být do konce roku 2020 vybaveno inteligentními měřidly. Většina členských států již převedla příslušné směrnice 1 do své národní legislativy na základě pozitivních výsledků analýz ekonomických dopadů inteligentního měření a nyní se nachází v procesu jeho celoplošného zavádění. Technologie Dostupnost funkcionality inteligentního měření v jednotlivých koncových bodech elektrické distribuční soustavy přináší technické prostředky pro pořizování komplexních souborů dat o vzorcích spotřeby energie v rámci rozvodné sítě vysokého a nízkého napětí. Místní rozhraní inteligentních měřidel u zákazníka nabízí možnost řízení místní spotřeby a produkce energie. Kromě komunikačních sítí propojujících měřicí místa s IT infrastrukturou energetických společností jsou nyní již položeny základy pro úplnou automatizaci elektrické rozvodné sítě včetně místní produkce a spotřeby. Přechod na prostředí inteligentní sítě vyžaduje investice, které podstatně přesahují pouhé investice do vlastního inteligentního měření. Finanční odůvodnění dalších investic do inteligentních sítí do velké míry závisí na stavu síťové infrastruktury a na místních okrajových podmínkách. V každém případě je ale zásadní, aby byla hladká modernizace na inteligentní sítě podporována celou infrastrukturou inteligentního měření, a to jak dnes, tak v budoucnu. Tohoto cíle lze dosáhnout pouze při poskytování interoperabilních rozhraní založených na otevřených mezinárodních standardech s ohledem na základní komponenty řetězce inteligentního měření. Evropská komise potvrdila důležitost interoperability založené na otevřených mezinárodních standardech vydáním dvou mandátů M441 a M490 zmocňujících tři oficiálně uznávané evropské standardizační organizace (ESO) CEN, CENELEC a ETSI k vývoji otevřených SMĚRNICE 2009/72/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a zrušení směrnice 2003/54/ES standardů, které by vytvářely základnu pro interoperabilní řešení inteligentního měření. Mandáty EU Mandáty M441 a M490 zahrnují jak stávající standardy, tak standardy ve vývoji. Samotný seznam standardů v mandátu M490, části 10, obsahuje 97 stávajících standardů a 59 norem EN/IEC ve vývoji, které podporují aplikace v oblasti inteligentních sítí. Kromě všeobecných norem řešících oblasti jako je ochrana, bezpečnost, atp. lze normy IEC/EN rozdělit do tří kategorií podle oblasti jejich uplatňování: Normy pro inteligentní měření (např. řada EN/IEC 62056) podporující komerční obchodní procesy, např. billing. Normy řešící výměnu dat na úrovni systémů (např. řada EN/IEC 61968), které podporují provozní obchodní procesy na úrovni systémů. Normy upravující automatizaci sítě v terénu (např. řada EN/IEC 61850), které podporují provozní procesy v terénu (např. automatizace sekundárních rozvoden). Všechny tyto normy jsou poskytovány a neustále udržovány v aktuálním stavu a rozšiřovány oficiálními standardizačními orgány. Co je otevřený standard? Otevřený standard je výsledkem procesu směřujícího k dohodě mezi klíčovými subjekty daného oboru, např. výrobci a uživateli. Účast v tomto procesu je pro všechny zainteresované strany otevřená. Role standardizační organizace spočívá v zajišťování dohledu nad standardizačním procesem a zabezpečení, aby byla finální dokumentace dostupná v rámci celého oboru. V důsledku výše popsaného procesu zohledňují jednotlivé normy širokou množinu požadavků trhu i legislativních předpisů. Legislativní aspekty jsou zvláště důležité u produktů například inteligentních měřidel používaných v rámci vysoce regulovaných trhů. Výsledná norma nebo standard musí být univerzální a musí umožňovat určitou míru přizpůsobení různým dalším požadavkům. Od standardizačního dokumentu se navíc očekává, že bude poskytovat dostatečně podrobný popis pro umožnění vývoje interoperabilních produktů. Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 4

5 Výrobce investující do zavedení určitého standardu nebo normy očekává, že se na tento standard nebudou vztahovat patenty ani licenční poplatky. Dokumenty, které nesplňují omezující předpoklady pro otevřené standardy a normy, jsou standardizačními organizacemi publikovány jako technické specifikace nebo technické zprávy. Technické specifikace a zprávy ovšem nedosahují stejné kvalitativní úrovně jako vlastní normy a standardy. Na evropské úrovni je normy možné harmonizovat na základě konkrétní evropské směrnice. O zařízení splňujícím tyto harmonizované normy se předpokládá, že zároveň splňuje příslušnou směrnici. Seznamy harmonizovaných norem jsou pravidelně publikovány a aktualizovány Evropskou komisí. Vypracování normy nebo standardu nezahrnuje vlastní vývoj ani používání shodného zařízení ze strany dodavatelů nebo energetických společností. Vývoj a používání shodných zařízení závisí výhradně na podmínkách trhu nebo na příslušném regulátorovi. Otevřené normy a standardy nepopisují řešení přizpůsobená konkrétním potřebám konkrétního uživatele. Normy a standardy popisují univerzální řešení, která lze následně konkrétním potřebám uživatele přizpůsobovat. Přizpůsobení konkrétním potřebám se dosahuje konfigurováním různých možností opírajících se o danou normu nebo standard. Tato konfigurace je popisována v dokumentech známých jako společná specifikace (companion specification), které nejsou vyvíjeny ani publikovány standardizačními organizacemi. Výzvy pro energetické společnosti V souvislosti s masovým rozvojem technologií inteligentního měření jsou energetické společnosti nuceny vyměňovat celé parky svých měřidel, a to v relativně krátkém období. Kromě podstatné investice do obnovení kompletních parků měřidel tvoří nezbytnou základnu činnosti energetické společnosti dobře fungující měřidla a systémy. Je tedy evidentní, že energetické společnosti ve snaze snižovat investiční i provozní rizika preferují systémy umožňující integraci měřidel různých výrobců. Měřidla různých výrobců tedy musí být vzájemně zaměnitelná a interoperabilní. Jak ilustruje obrázek 1, náklady na integraci podstatně závisí na charakteristikách rozhraní mezi jednotlivými komponentami systémů. Nejvyšší náklady lze očekávat u proprietárních rozhraní, naopak nižší náklady budou spojeny s rozhraními založenými na otevřených standardech. Obrázek 1: Integrační náklady na řešení inteligentního měření NÁKLADY Proprietární rozhraní Standardní rozhraní Dalším důležitým aspektem je dostupnost komponent systémů. Až v budoucnu pomine celosvětová vlna zavádění inteligentního měření, mnozí dodavatelé nakonec zmizí z trhu. Při použití proprietárních řešení se energetická společnost vystavuje nebezpečí, že jí zůstanou měřidla a systémy, které přestanou být podporovány. Naproti tomu s interoperabilními řešeními má energetická společnost dobré vyhlídky na to, že i po změnách na trhu najdou vhodné náhradní komponenty. Ačkoli otevřené standardy umožňují výrobcům investovat do interoperabilních produktů bez obav o porušení patentových práv, samy o sobě ještě interoperabilitu nezaručují. Interoperability je možné dosáhnout pouze při důsledném dodržení konkrétní normy nebo standardu a s umožněním konfigurace možností, které norma nebo standard nabízí. Pro zajištění interoperability jsou tedy nezbytné společné specifikace a testy kompatibility. Zatímco za normy jsou odpovědné příslušné standardizační organizace, společné specifikace jsou tradičně vyvíjeny pouze největšími energetickými společnostmi nebo asociacemi energetických společností. Protože tento proces vývoje je jak pro energetickou společnost, tak pro výrobce inteligentních měřidel nákladný, je realizovatelný pouze pro rozsáhlé implementace. U menších energetických společností existuje mezi interoperabilitou a přizpůsobováním pro konkrétní potřeby (customizací) rozpor, protože investice nutná pro customizované řešení s více výrobci není pro tyto energetické společnosti ani pro výrobce odůvodnitelná s ohledem na malý celkový počet zařízení. Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 5

6 Výrobci budou investovat do interoperabilních zařízení pro konkrétní energetickou společnost pouze v případě, že potenciální trh nabízí významný finanční přínos pro několik dodavatelů. Údaje o řešení Specifikace jsou veřejně dostupné kterékoli organizaci. Díky přísným testovacím postupům a transparentnímu certifikačnímu procesu pro měřidla konstruovaná podle IDIS zajišťovanému ze strany DNV KEMA mohou poskytovatelé komplexních řešení nabízet systémy podporující měřidla splňující standardy IDIS od různých výrobců. Asociace IDIS Asociace IDIS (Interoperable Device Interface Specification) byla založena s cílem zajišťování skutečné interoperability na základě certifikace při dlouhodobém zachovávání společných specifikací a tak poskytování ochrany investic jak pro své členy, tak pro energetické společnosti. Asociace Obrázek 2: Interoperabilita podle IDIS na všech úrovních výměny dat Interoperabilita na všech úrovních Interoperabilita znamená schopnost komponent systému vyměňovat si informace a tyto vyměňované informace využívat. Tohoto cíle lze dosáhnout, pouze pokud společné specifikace zohledňují všechny úrovně výměny Úroveň interoperability Obsah Podporované standardy Funkcionalita + bezpečnost Sémantická aplikační koncepce obsažené v datových strukturách - COSEM: IEC Syntaktická datové struktury ve zprávách (včetně zabezpečení) - DLMS: IEC PLC S-FSK IEC IP v4/v6 Síť Konektivita výměna zpráv prostřednictvím různých sítí fyzické a logické připojení pro výměnu dat - TCP - UDP - IPv4 - IPv6 - S-FSK PLC síť: IEC S-FSK PLC: IEC OFDM G3 PLC: ITU-T G Ethernet - GPRS, 3G,... IDIS, u jejíhož zrodu v roce 2010 stála jako spoluzakladatel i společnost Landis+Gyr, je nyní podporována výrobci v celé Evropě. Asociace poskytuje společné specifikace a testovací prostředí a tak zpřístupňuje interoperabilní zařízení pro inteligentní měření energetickým společnostem. Specifikace IDIS jsou plně založeny na otevřených normách řady EN/IEC Členství v asociaci IDIS je otevřené pro všechny výrobce inteligentních měřidel dodávající zařízení testované podle požadavků IDIS. Členové jsou povinni specifikovat, jak jsou v jejich produktech uplatněny stávající i právě vyvíjené standardy, a poskytovat nezbytné testovací prostředí pro dosažení skutečně interoperabilních zařízení pro inteligentní měření. dat mezi jednotlivými komponentami systémů. Obrázek 2 znázorňuje, jak se interoperability podle IDIS dosahuje. Architektura IDIS rozlišuje mezi specifikacemi funkcionality měřidel a specifikacemi pro komunikační protokoly. Na funkční úrovni definují sémantické aspekty význam vzájemně vyměňovaných datových struktur. Tato část specifikace IDIS je založena na datových modelech COSEM definovaných v normách IEC /2. Syntaktická část, která definuje datové struktury a konkrétní zprávy, je založena na normě IEC a jí stanoveném standardu pro aplikační vrstvu DLMS/COSEM. Tato část rovněž obsahuje definice bezpečnostních protokolů pro zajištění důvěrnosti, Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 6

7 autenticity a celistvosti dat a ochranu přístupu ke klíčovým aplikacím pro inteligentní měření a inteligentní síť. Na komunikační úrovni definují síťové aspekty výměnu dat prostřednictvím různých komunikačních sítí. Kromě síťových protokolů optimalizovaných pro komunikaci po silových vedeních (PLC) a založených na standardech pro S-FSK jsou podporovány také nejvýznamnější internetové protokoly. A konečně aspekty konektivity zajišťují podmínky pro fyzické a logické propojení mezi jednotlivými zařízeními. Vedle technologií pro přístup po internetu prostřednictvím různých komunikačních standardů pokrývajících PLC komunikaci, různé technologie pro přístup k internetu i internetové protokoly. Sadu používaných komunikačních protokolů lze snadno rozšiřovat s ohledem na možnou dostupnost nových komunikačních technologií. Důsledné oddělení funkcionality měřidla od komunikačních protokolů zajišťuje nezbytnou konzistentnost v rámci funkční složky, přitom ovšem stále nabízí dostatek flexibility pro komunikační složku. S ohledem na skutečnost, že sémantika a syntax datových Tabulka 1: Případy použití v oblasti inteligentního měření a inteligentní sítě pokryté funkcionalitou podle IDIS Případ použití Popis Registrace měřidla Dálkové programování tarifů Hodnota měřidla (na vyžádání) pro multifunkční měřidla Hodnota měřidla (pro zúčtování) pro multifunkční měřidla Odpojení a opětovné připojení (E, G) Synchronizace hodin Reporting o kvalitě dodávky HDO pomocí relé Aktualizace mikroprogramu Dohled nad měřidlem Proces začleňování zařízení (elektroměrů, podružných měřidel, atd.) do systému. Proces dálkového programování parametrů nezbytných k podpoře tarifních smluv založených na TOU. Proces jednorázového pořizování hodnot měřidla na konkrétní požadavek. Proces periodického pořizování hodnot měřidla pro účely pravidelného billingu (periodické odečty). Proces odpojení a opětovného připojení dodávky elektrické energie (E) nebo plynu (G) spotřebiče. Proces nastavení interních hodin měřicího zařízení. Proces dohledu nad výpadky napájení, kolísáním a rázy. Proces řízení konkrétních místních zátěží pomocí relé. Proces načítání nového mikroprogramu do zařízení. Proces dohledu nad událostmi, které by mohly narušit činnost měřidla a systému. Informace o spotřebiči Dohled nad komunikací pevného i bezdrátového připojení (Ethernet, GPRS, 3G, atp.) je kladen důraz na PLC technologie. U S-FSK se jedná o praxí prověřenou PLC technologii s miliony instalací, zatímco specifikace G3 nabízí přístup k nejmodernější PLC technologii OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing, ortogonální multiplex s kmitočtovým dělením). Konzistentnost stavěná na flexibilitě Specifikace funkcionality zařízení plně vychází z konkrétních případů použití v oblasti inteligentního měření a inteligentních sítí, zatímco komunikační složka do velké míry závisí na stávajících komunikačních technologiích. Funkcionalita podle IDIS je tedy založena na pouhé dvojici standardů (DLMS/ COSEM), které umožňují škálování a rozšiřitelnost pro nynější i budoucí případy použití. Naproti tomu komunikační složka IDIS zahrnuje více Proces periodického přenosu informací o spotřebiči prostřednictvím lokálního rozhraní Proces dohledu nad událostmi ovlivňujícími komunikaci mezi měřidlem a HES. struktur vyměňovaných s měřidly ovlivňují také obchodní procesy za HES (head-end systémem), pomáhá konzistentnost na funkční úrovni podstatně snižovat náklady na údržbu systému. Vliv komunikačních protokolů je typicky omezen na systémovou architekturu pod úrovní HES, což znamená, že případná modernizace komunikační technologie vyžaduje pouze omezené náklady na přizpůsobení systému. Konzistentnost případů použití V tabulce 1 je uveden seznam případů použití podporovaných měřidlem certifikovaným podle IDIS. Interoperability mezi měřidly různých výrobců splňujících specifikace IDIS lze dosáhnout na základě společné specifikace podle IDIS, která definuje více než 300 instancí standardizovaných (IEC ) tříd rozhraní Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 7

8 podle COSEM. Jsou-li ze strany trhu vyžadovány další případy použití, je funkcionalitu IDIS možné dále rozšiřovat přidáváním nových instancí tříd rozhraní podle COSEM. Při dodržení pravidel stanovených normou IEC je toto rozšiřování možné provádět konzistentně a předcházet tak problémům se zpětnou kompatibilitou. Specifikace IDIS se neomezuje na elektroměry. Jsou k dispozici také specifikace IDIS pro pořizování dat a interakci s dalšími měřidly energií, například pro plyn, vodu či teplo. Konzistence mezi ověřenými a nejmodernějšími komunikačními technologiemi Sada specifikací IDIS 1 vydaná v roce 2011 obsahuje podrobnou specifikaci ke konfiguraci komunikačních protokolů S-FSK PLC podle IEC Protokol S-FSK byl již použit v několika milionech měřidel několika vzájemně nezávislých výrobců. Dnes si uživatel může vybrat ze 17 různých interoperabilních měřidel odpovídajících IDIS dodávaných pěti různými výrobci. Sada specifikací IDIS 2 vydaná v roce 2013 stanovuje, jak lze k funkcionalitě IDIS přistupovat prostřednictvím sítí založených na IP pomocí tradičních přístupových médií jako je například Ethernet, GPRS a další technologie nabízené poskytovateli telekomunikačních služeb (levý sloupec na obrázku 2). Díky kombinaci měřidel s PLC podle IDIS a měřidel založených na IP podle IDIS mohou nyní poskytovatelé komplexních řešení nabízet spolehlivá a ekonomicky efektivní řešení opírající se o interoperabilní měřidla vzájemně nezávislých výrobců. Díky zavedení rozhraní na IPv6 zajišťuje specifikace IDIS integraci nových komunikačních technologií při zachování konzistentnosti, koexistence a zpětné kompatibility se stávajícími technologiemi. Integrace PLC technologie OFDM podle standardu G3 (ITU-T G.9033) ve specifikaci podle IDIS se připravuje. Bezpečnost díky konstrukci Případy použití měřidel odpovídajících IDIS vyžadují ochranu systémových komponent, rozhraní a vyměňovaných informací. Aby byla zajištěna integrita systému a ochrana soukromí koncových uživatelů, IDIS zavádí bezpečnostní opatření opírající se o normy IEC oprávnění (pro čtení, zápis, provádění) včetně kryptografické ochrany jsou definována pro jednotlivé datové prvky i pro jednotlivé funkce měřidla pro různé uživatele. Zabezpečení aplikační vrstvy Pro zajištění důvěrnosti a autentičnosti vyměňovaných informací je na aplikační úrovni zajištěna kryptografická ochrana v souladu s IEC Požadovaná úroveň ochrany závisí na klasifikaci dat. Specificky mohou být data na aplikační úrovni přenášena otevřeně; data lze také chránit prostřednictvím DLMS šifrování a autentifikace s pomocí kryptografických algoritmů s ověřenou bezpečností. Zabezpečení aplikační vrstvy podle IDIS chrání data a služby mezi IDIS klientem a IDIS serverem bez ohledu na komunikační médium a sítě použité mezi nimi. Cílem asociace IDIS je přinést na evropský trh interoperabilní technologie pro inteligentní měření. Vše pro otevřenost Cílem asociace IDIS je přinést na evropský trh interoperabilní technologie pro inteligentní měření. Pro dosažení tohoto cíle podporuje asociace IDIS ucelený proces od specifikace vývoje až po certifikaci interoperabilních zařízení. Jak je znázorněno na obrázku 3, tento proces začíná normami. IDIS zohledňuje pouze řádné normy publikované oficiálními mezinárodními standardizačními organizacemi (IEC, ITU, ISO, atp.). K technickým zprávám a specifikacím, které nejsou kvalifikovány jako normy, se nepřihlíží. Asociace IDIS nestanovuje normy ani je nemění. Důsledné dodržování oficiálních norem je nejlepší pojistkou proti skrytým patentovým nárokům vůči investorovi do zařízení pode IDIS. Na základě vybraných norem jsou vyvíjeny společné specifikace IDIS sloužící také k definování veškerých parametrů, možností a mezer, které se v otevřených normách a standardech vyskytují a které umožňují určitou úroveň přizpůsobení konkrétním potřebám. Specifikace Zabezpečení přístupu Výměna dat s měřidlem odpovídajícím IDIS je možná pouze pokud je zajištěna vhodná identifikace a autentifikace komunikujících partnerů. Řádná přístupová Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 8

9 funkční složky je plně založena na normách IEC 62056, zatímco komunikační složka specifikací IDIS může být zajištěna libovolnými komunikačními protokoly vymezujícími standardizaci a vhodnými pro inteligentní měření a aplikace pro inteligentní síť. Společné specifikace podle IDIS jsou veřejně přístupné pro účely použití výrobci a koncovými uživateli bez jakékoli povinnosti členství vůči asociaci IDIS. Vedle společných specifikací ve shodě s IDIS vyvíjí Obrázek 3: Transparentnost procesu IDIS od specifikace po certifikaci řešení pro měřidla v souladu s IDIS. Dostupnost podrobných zkušebních zpráv a možnost vyžádání reprodukovatelného opakovaného přezkoušení měřidel podstatně zjednodušují proces hledání příčin případné nekompatibility. Celý proces znázorněný na obrázku 3 je dostupný pro všechny subjekty zainteresované v oblasti interoperabilního zařízení pro inteligentní měření, aniž by jim vznikaly jakékoli závazky členství vůči asociaci IDIS. Členové IDIS jsou odpovědni pouze za údržbu společných specifikací a testovacích nástrojů. Normy Společné specifikace Testovací nástroje Testování výkonu Testování interoperability Výrobce Výběrové řízení asociace také sadu nástrojů určených pro testování kompatibility v souladu se specifikacemi IDIS. Tyto testovací nástroje jsou licencovány nezávislým zkušebním ústavům (např. KEMA), které provádí testování kompatibility. Testy jsou plně automatizované tak, aby byly zajištěny reprodukovatelné výsledky neovlivnitelné lidskými zásahy. Zkušební ústav potom vydává oficiální zkušební zprávu poté, co měřidlo úspěšně splní více než tisíc testovacích případů. Měřidla s platnou zkušební zprávou jsou přijata k závěrečnému testu interoperability (FIT, final interoperability test) prováděnému asociací IDIS, v jehož průběhu je měřidlo zapojeno do systému obsahujícího různá zařízení certifikovaná podle IDIS. Asociace IDIS udělí měřidlu zkušební známku pouze poté, co splní veškeré požadavky na testování. Zkušební známka obsahuje unikátní identifikační číslo a všechny zkušební zprávy jsou k dispozici pro stažení na webových stránkách IDIS (http://www.idisassociation.com/equipments.html). Asociace IDIS zajišťuje úplnou transparentnost celého procesu pro uživatele i pro poskytovatele komplexních Konzistentnost a tržní orientace specifikací je zajištěna omezením členství v IDIS na výrobce, kteří prokázali svou orientaci na interoperabilitu podle IDIS vyrobením certifikovaného měřidla. Interoperabilita v akci V Evropě najdeme kromě asociace IDIS dva další příklady velkých energetických společností, které se zaměřily na otevřené standardy a investovaly do vývoje společných specifikací a do zajištění testovacího prostředí pro interoperabilní zařízení: jsou jimi společnosti Iberdrola ve Španělsku a ERDF ve Francii. V rámci obou projektů byla na základě vlastních požadavků energetické společnosti customizována a testována inteligentní měřidla z několika zdrojů. Společnost ERDF spustila ve Francii projekt LINKY a zaměřila se na implementaci inteligentních měřidel v souladu se stávajícími normami IEC (např. IEC pro aplikace pro inteligentní měření a aplikační vrstvu a IEC pro PLC komunikaci). Pro tento účel Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 9

10 vydala ERDF společné specifikace LINKY popisující způsob uplatnění těchto norem a zvolené možnosti jejich využití. ERDF navíc vydala specifikaci pro novou generaci PLC technologie pro G3, která zapadá do stávajícího standardizačního rámce a kterou je možné uvážit pro účely budoucích modernizací, čímž zajišťuje zpětnou kompatibilitu se stávajícími normami. Projekt PRIME vyhlášený společností Iberdrola ve Španělsku je založen na stejných normách pro vyšší a střední vrstvu (IEC 62056), ačkoli na fyzické vrstvě využívá PLC technologii PRIME OFDM. Technologie PRIME je určena k integraci do stávajícího standardizačního rámce. díky interoperabilitě. Funkční úroveň specifikace IDIS je budována tak, aby pokrývala případy použití a legislativní požadavky na trzích regionu EMEA. Na komunikační úrovni jsou podporována média s ověřenou spolehlivostí, která umožňují poskytovatelům komplexních řešení zaručit minimální úroveň výkonu, což potom slouží ke snižování rizik pro energetické společnosti. Specifikace IDIS ovšem současně zahrnují také nově vznikající technologie zaměřené na energetické společnosti ochotné investovat do nejnovějšího technologického vývoje. Obě energetické společnosti se nyní nachází v aktivní fázi velkoplošného zavádění. Další iniciativa zabývající se otázkou interoperability inteligentních měřidel vzešla z prostředí asociace energetických společností Netbeheer v Nizozemsku se společnou specifikací DSMR přizpůsobenou potřebám nizozemského trhu. Na obrázku 4 jsou ilustrovány tři alternativní přístupy k interoperabilitě v Evropě. Všechny tyto přístupy jsou založeny na normách DLMS/COSEM, které jsou základem pro příslušné společné specifikace. Přístup asociace IDIS je kompletně založen na výrobcích poskytujících zařízení pro inteligentní měření a inteligentní sítě. Cílem členů asociace IDIS je rozšíření trhu inteligentního měření cestou snižování investičních rizik Obrázek 4: Různé přístupy k interoperabilitě Národní společné specifikace podporované několika výrobci Společné specifikace pro EMEA podporované několika výrobci Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 10

11 Shrnutí Při plánování projektů v oblasti inteligentního měření mohou energetické společnosti minimalizovat rizika spojená s investicemi do technologií pořizováním technologií od výrobců nabízejících nezávisle testovaná, certifikovaná interoperabilní zařízení. Shoda s otevřenými normami a standardy je základní podmínkou pro úspěch projektu, ovšem tato shoda sama o sobě nestačí k zajištění žádoucí interoperability. Mezinárodní normy a standardy ponechávají prostor pro další konfiguraci pro funkčnost v rámci různých architektur v jednotlivých členských státech EU. Právě na základě iniciativ jako je například IDIS mohou energetické společnosti, které nejsou připraveny předem rozsáhle investovat do interoperability, těžit z výhod interoperabilních produktů a zajistit tak budoucí ochranu svých investic do technologií inteligentního měření a otevřenost těchto technologií pro nevyhnutelný technologický pokrok. IDIS je jedinou specifikací pro interoperabilitu založenou na otevřených standardech, která není přizpůsobena Obrázek 5: Porovnání různých evropských společných specifikací konkrétnímu trhu a která podporuje různá komunikační média. Díky důslednému oddělení funkční úrovně od komunikační úrovně prostřednictvím rozhraní založeného na IP je specifikace IDIS schopna integrovat nejnovější komunikační technologie. Pro zajištění přezkoušené interoperability na všech úrovních asociace IDIS úzce spolupracuje s technologickými aliancemi podporujícími nová komunikační média. K dnešnímu dni úspěšně prošlo certifikačním procesem IDIS 19 měřidel pěti vzájemně nezávislých výrobců. Vzrůstající počet energetických společností opírá svá výběrová řízení o specifikace IDIS, což jim umožňuje vyhnout se zdlouhavému vývoji vlastích specifikací a vlastního testovacího prostředí, který by vyžadoval značné úsilí a značné náklady. Specifikace IDIS nabízí poskytovatelům komplexních řešení atraktivní, ekonomický způsob podpory měřidel několika výrobců s minimální náročností jejich integrace. Úroveň interoperability Specifikace měřidla podle IDIS Specifikace měřidla podle DSMR Specifikace měřidla podle PRIME Specifikace měřidla podle OMS Sémantická energ. společnosti na cílovém thu norma EMEA Nizozemsko E, G, H, W 1 E, G, H, W COSEM IEC COSEM IEC Pyrenejský poloostrov E COSEM IEC Německo G, H, W, (E 2 ) M-Bus EN (IEC ) Syntaktická DLMS + zabezpečení IEC DLMS + zabezpečení IEC DLMS IEC M-Bus EN Síť S-FSK profil IEC TCP, UDP S-FSK profil IEC TCP, UDP PRIME OFDM PLC ITU-T G.9904 M-Bus EN IPv4, IPv6 IPv4, IPv6 1 E: elektřina; G: plyn; W: voda 2 Teoreticky může OMS podporovat také elektroměry přes DLMS/COSEM - tato funkcionalita se ovšem jen zřídka používá v praxi. Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 11

12 S-FSK PLC IEC S-FSK PLC IEC Bezdrátový M-Bus EN Konektivita G3 OFDM PLC ITU-T G.9903 Ethernet, GPRS, UMTS, G3 OFDM PLC ITU-T G.9903 Ethernet, GPRS, UMTS, PRIME OFDM PLC ITU-T G.9904 M-Bus s pevným připojením EN O společnosti Landis+Gyr Společnost Landis+Gyr, vyhledávaný partner v oblasti řešení pro energetický management, rozvíjí svou činnost ve 30 zemích na pěti kontinentech. Landis+Gyr je světovým leaderem v oboru měření elektrické energie a má vynikající pozici v AMM (Advanced Metering Management). Měřidla a řešení Landis+Gyr umožňují energetickým společnostem i koncovým zákazníkům zvyšovat energetickou účinnost a snižovat náklady na energii a přispívají k udržitelnému využívání zdrojů. Společnost Landis+Gyr působí ve svém oboru už více než století a jejím primárním cílem je pomáhat energetickým společnostem lépe hospodařit s energií. Pro další informace o tom, jak můžete lépe hospodařit s energií, prosím kontaktujte: Landis+Gyr CZ Plzeňská 15a/ Praha 5 Tel: Web: Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 12

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU 1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU Obsah kapitoly: 1.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY BENCHMARKINGU 1.1.1 Definice benchmarkingu 1.1.2 Historie benchmarkingu a jeho využití ve veřejné správě 1.2 MĚŘENÍ VÝKONŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise

S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise Výběr nejlepší hodnoty Příručka pro organizace zadávající zakázky pro soukromé hlídací služby S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise Poděkování Tato příručka

Více

HODNOCENÍ VĚDECKO-TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ PŘEHLED MOŽNOSTÍ č. 2014-02 - Leden 2014

HODNOCENÍ VĚDECKO-TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ PŘEHLED MOŽNOSTÍ č. 2014-02 - Leden 2014 HODNOCENÍ VĚDECKO-TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ PŘEHLED MOŽNOSTÍ č. 2014-02 - Leden 2014 Integrované elektronické vystavování jízdenek na veřejnou hromadnou dopravu ve městech a v turistických oblastech Obecné

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III. veřejných zakázek pro období III. OBSAH 1. ÚVOD...4 1.1 ÚČEL DOKUMENTU...4 1.2 OBLAST PŮSOBNOSTI DOKUMENTU...4 1.3 STRUKTURA DOKUMENTU...4 2. VÝCHODISKA STRATEGIE ELEKTRONIZACE...5 2.1 ANALÝZA AKTUÁLNÍHO

Více