Bílá kniha Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bílá kniha Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními"

Transkript

1 Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními

2 Stručný souhrn 3 Úvod 4 Výzvy pro energetické společnosti 5 Údaje o řešení 6 Shrnutí 11 Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 2

3 Stručný souhrn V souladu se směrnicemi EU mají energetické společnosti povinnost vybavit do konce roku % spotřebitelů inteligentními měřicími systémy. Pro účely podpory této transformace vydala Evropská komise dva mandáty M441 a M490 zmocňující tři uznávané evropské standardizační organizace (ESO) CEN, CENELEC a ETSI k vývoji otevřených standardů, které by vytvářely základnu pro interoperabilní řešení inteligentního měření. Interoperabilita ovšem vyžaduje vývoj příslušných společných specifikací a testování kompatibility. Některé organizace, například asociace IDIS (Interoperable Device Interface Specification), příslušné podrobné společné specifikace poskytují a zajišťují také odpovídající prostředí pro testování kompatibility. Umožňují tak výrobcům vyvíjet interoperabilní systémy inteligentního měření a vybavení pro inteligentní sítě odpovídající mezinárodním otevřeným standardům. Přístup asociace IDIS k interoperabilitě se vyznačuje důsledným rozlišováním mezi aplikačními modely založenými na případech použití a komunikačními protokoly vycházejícími z technologií, což zajišťuje rychlou integraci nově vyvinutých nástrojů do komunikačních technologií, aniž by tím docházelo ke změnám funkčních modelů jednotlivých zřízení. Iniciativy typu IDIS umožňují energetickým společnostem ekonomicky využívat interoperabilní produkty. Tyto společnosti se potom nemusí neobávat o dlouhodobé využití investic do technologií inteligentního měření, které budou i v budoucnu otevřené nevyhnutelnému technologickému pokroku. Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 3

4 Úvod Hlavní důvody 3. energetický balíček poskytuje dobrou základnu pro rámec politiky Evropské unie v oblasti inteligentního měření. Předpokládá velkoplošné zavádění interoperabilních systémů inteligentního měření v členských státech EU s tím, že 80% domácností má být do konce roku 2020 vybaveno inteligentními měřidly. Většina členských států již převedla příslušné směrnice 1 do své národní legislativy na základě pozitivních výsledků analýz ekonomických dopadů inteligentního měření a nyní se nachází v procesu jeho celoplošného zavádění. Technologie Dostupnost funkcionality inteligentního měření v jednotlivých koncových bodech elektrické distribuční soustavy přináší technické prostředky pro pořizování komplexních souborů dat o vzorcích spotřeby energie v rámci rozvodné sítě vysokého a nízkého napětí. Místní rozhraní inteligentních měřidel u zákazníka nabízí možnost řízení místní spotřeby a produkce energie. Kromě komunikačních sítí propojujících měřicí místa s IT infrastrukturou energetických společností jsou nyní již položeny základy pro úplnou automatizaci elektrické rozvodné sítě včetně místní produkce a spotřeby. Přechod na prostředí inteligentní sítě vyžaduje investice, které podstatně přesahují pouhé investice do vlastního inteligentního měření. Finanční odůvodnění dalších investic do inteligentních sítí do velké míry závisí na stavu síťové infrastruktury a na místních okrajových podmínkách. V každém případě je ale zásadní, aby byla hladká modernizace na inteligentní sítě podporována celou infrastrukturou inteligentního měření, a to jak dnes, tak v budoucnu. Tohoto cíle lze dosáhnout pouze při poskytování interoperabilních rozhraní založených na otevřených mezinárodních standardech s ohledem na základní komponenty řetězce inteligentního měření. Evropská komise potvrdila důležitost interoperability založené na otevřených mezinárodních standardech vydáním dvou mandátů M441 a M490 zmocňujících tři oficiálně uznávané evropské standardizační organizace (ESO) CEN, CENELEC a ETSI k vývoji otevřených SMĚRNICE 2009/72/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a zrušení směrnice 2003/54/ES standardů, které by vytvářely základnu pro interoperabilní řešení inteligentního měření. Mandáty EU Mandáty M441 a M490 zahrnují jak stávající standardy, tak standardy ve vývoji. Samotný seznam standardů v mandátu M490, části 10, obsahuje 97 stávajících standardů a 59 norem EN/IEC ve vývoji, které podporují aplikace v oblasti inteligentních sítí. Kromě všeobecných norem řešících oblasti jako je ochrana, bezpečnost, atp. lze normy IEC/EN rozdělit do tří kategorií podle oblasti jejich uplatňování: Normy pro inteligentní měření (např. řada EN/IEC 62056) podporující komerční obchodní procesy, např. billing. Normy řešící výměnu dat na úrovni systémů (např. řada EN/IEC 61968), které podporují provozní obchodní procesy na úrovni systémů. Normy upravující automatizaci sítě v terénu (např. řada EN/IEC 61850), které podporují provozní procesy v terénu (např. automatizace sekundárních rozvoden). Všechny tyto normy jsou poskytovány a neustále udržovány v aktuálním stavu a rozšiřovány oficiálními standardizačními orgány. Co je otevřený standard? Otevřený standard je výsledkem procesu směřujícího k dohodě mezi klíčovými subjekty daného oboru, např. výrobci a uživateli. Účast v tomto procesu je pro všechny zainteresované strany otevřená. Role standardizační organizace spočívá v zajišťování dohledu nad standardizačním procesem a zabezpečení, aby byla finální dokumentace dostupná v rámci celého oboru. V důsledku výše popsaného procesu zohledňují jednotlivé normy širokou množinu požadavků trhu i legislativních předpisů. Legislativní aspekty jsou zvláště důležité u produktů například inteligentních měřidel používaných v rámci vysoce regulovaných trhů. Výsledná norma nebo standard musí být univerzální a musí umožňovat určitou míru přizpůsobení různým dalším požadavkům. Od standardizačního dokumentu se navíc očekává, že bude poskytovat dostatečně podrobný popis pro umožnění vývoje interoperabilních produktů. Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 4

5 Výrobce investující do zavedení určitého standardu nebo normy očekává, že se na tento standard nebudou vztahovat patenty ani licenční poplatky. Dokumenty, které nesplňují omezující předpoklady pro otevřené standardy a normy, jsou standardizačními organizacemi publikovány jako technické specifikace nebo technické zprávy. Technické specifikace a zprávy ovšem nedosahují stejné kvalitativní úrovně jako vlastní normy a standardy. Na evropské úrovni je normy možné harmonizovat na základě konkrétní evropské směrnice. O zařízení splňujícím tyto harmonizované normy se předpokládá, že zároveň splňuje příslušnou směrnici. Seznamy harmonizovaných norem jsou pravidelně publikovány a aktualizovány Evropskou komisí. Vypracování normy nebo standardu nezahrnuje vlastní vývoj ani používání shodného zařízení ze strany dodavatelů nebo energetických společností. Vývoj a používání shodných zařízení závisí výhradně na podmínkách trhu nebo na příslušném regulátorovi. Otevřené normy a standardy nepopisují řešení přizpůsobená konkrétním potřebám konkrétního uživatele. Normy a standardy popisují univerzální řešení, která lze následně konkrétním potřebám uživatele přizpůsobovat. Přizpůsobení konkrétním potřebám se dosahuje konfigurováním různých možností opírajících se o danou normu nebo standard. Tato konfigurace je popisována v dokumentech známých jako společná specifikace (companion specification), které nejsou vyvíjeny ani publikovány standardizačními organizacemi. Výzvy pro energetické společnosti V souvislosti s masovým rozvojem technologií inteligentního měření jsou energetické společnosti nuceny vyměňovat celé parky svých měřidel, a to v relativně krátkém období. Kromě podstatné investice do obnovení kompletních parků měřidel tvoří nezbytnou základnu činnosti energetické společnosti dobře fungující měřidla a systémy. Je tedy evidentní, že energetické společnosti ve snaze snižovat investiční i provozní rizika preferují systémy umožňující integraci měřidel různých výrobců. Měřidla různých výrobců tedy musí být vzájemně zaměnitelná a interoperabilní. Jak ilustruje obrázek 1, náklady na integraci podstatně závisí na charakteristikách rozhraní mezi jednotlivými komponentami systémů. Nejvyšší náklady lze očekávat u proprietárních rozhraní, naopak nižší náklady budou spojeny s rozhraními založenými na otevřených standardech. Obrázek 1: Integrační náklady na řešení inteligentního měření NÁKLADY Proprietární rozhraní Standardní rozhraní Dalším důležitým aspektem je dostupnost komponent systémů. Až v budoucnu pomine celosvětová vlna zavádění inteligentního měření, mnozí dodavatelé nakonec zmizí z trhu. Při použití proprietárních řešení se energetická společnost vystavuje nebezpečí, že jí zůstanou měřidla a systémy, které přestanou být podporovány. Naproti tomu s interoperabilními řešeními má energetická společnost dobré vyhlídky na to, že i po změnách na trhu najdou vhodné náhradní komponenty. Ačkoli otevřené standardy umožňují výrobcům investovat do interoperabilních produktů bez obav o porušení patentových práv, samy o sobě ještě interoperabilitu nezaručují. Interoperability je možné dosáhnout pouze při důsledném dodržení konkrétní normy nebo standardu a s umožněním konfigurace možností, které norma nebo standard nabízí. Pro zajištění interoperability jsou tedy nezbytné společné specifikace a testy kompatibility. Zatímco za normy jsou odpovědné příslušné standardizační organizace, společné specifikace jsou tradičně vyvíjeny pouze největšími energetickými společnostmi nebo asociacemi energetických společností. Protože tento proces vývoje je jak pro energetickou společnost, tak pro výrobce inteligentních měřidel nákladný, je realizovatelný pouze pro rozsáhlé implementace. U menších energetických společností existuje mezi interoperabilitou a přizpůsobováním pro konkrétní potřeby (customizací) rozpor, protože investice nutná pro customizované řešení s více výrobci není pro tyto energetické společnosti ani pro výrobce odůvodnitelná s ohledem na malý celkový počet zařízení. Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 5

6 Výrobci budou investovat do interoperabilních zařízení pro konkrétní energetickou společnost pouze v případě, že potenciální trh nabízí významný finanční přínos pro několik dodavatelů. Údaje o řešení Specifikace jsou veřejně dostupné kterékoli organizaci. Díky přísným testovacím postupům a transparentnímu certifikačnímu procesu pro měřidla konstruovaná podle IDIS zajišťovanému ze strany DNV KEMA mohou poskytovatelé komplexních řešení nabízet systémy podporující měřidla splňující standardy IDIS od různých výrobců. Asociace IDIS Asociace IDIS (Interoperable Device Interface Specification) byla založena s cílem zajišťování skutečné interoperability na základě certifikace při dlouhodobém zachovávání společných specifikací a tak poskytování ochrany investic jak pro své členy, tak pro energetické společnosti. Asociace Obrázek 2: Interoperabilita podle IDIS na všech úrovních výměny dat Interoperabilita na všech úrovních Interoperabilita znamená schopnost komponent systému vyměňovat si informace a tyto vyměňované informace využívat. Tohoto cíle lze dosáhnout, pouze pokud společné specifikace zohledňují všechny úrovně výměny Úroveň interoperability Obsah Podporované standardy Funkcionalita + bezpečnost Sémantická aplikační koncepce obsažené v datových strukturách - COSEM: IEC Syntaktická datové struktury ve zprávách (včetně zabezpečení) - DLMS: IEC PLC S-FSK IEC IP v4/v6 Síť Konektivita výměna zpráv prostřednictvím různých sítí fyzické a logické připojení pro výměnu dat - TCP - UDP - IPv4 - IPv6 - S-FSK PLC síť: IEC S-FSK PLC: IEC OFDM G3 PLC: ITU-T G Ethernet - GPRS, 3G,... IDIS, u jejíhož zrodu v roce 2010 stála jako spoluzakladatel i společnost Landis+Gyr, je nyní podporována výrobci v celé Evropě. Asociace poskytuje společné specifikace a testovací prostředí a tak zpřístupňuje interoperabilní zařízení pro inteligentní měření energetickým společnostem. Specifikace IDIS jsou plně založeny na otevřených normách řady EN/IEC Členství v asociaci IDIS je otevřené pro všechny výrobce inteligentních měřidel dodávající zařízení testované podle požadavků IDIS. Členové jsou povinni specifikovat, jak jsou v jejich produktech uplatněny stávající i právě vyvíjené standardy, a poskytovat nezbytné testovací prostředí pro dosažení skutečně interoperabilních zařízení pro inteligentní měření. dat mezi jednotlivými komponentami systémů. Obrázek 2 znázorňuje, jak se interoperability podle IDIS dosahuje. Architektura IDIS rozlišuje mezi specifikacemi funkcionality měřidel a specifikacemi pro komunikační protokoly. Na funkční úrovni definují sémantické aspekty význam vzájemně vyměňovaných datových struktur. Tato část specifikace IDIS je založena na datových modelech COSEM definovaných v normách IEC /2. Syntaktická část, která definuje datové struktury a konkrétní zprávy, je založena na normě IEC a jí stanoveném standardu pro aplikační vrstvu DLMS/COSEM. Tato část rovněž obsahuje definice bezpečnostních protokolů pro zajištění důvěrnosti, Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 6

7 autenticity a celistvosti dat a ochranu přístupu ke klíčovým aplikacím pro inteligentní měření a inteligentní síť. Na komunikační úrovni definují síťové aspekty výměnu dat prostřednictvím různých komunikačních sítí. Kromě síťových protokolů optimalizovaných pro komunikaci po silových vedeních (PLC) a založených na standardech pro S-FSK jsou podporovány také nejvýznamnější internetové protokoly. A konečně aspekty konektivity zajišťují podmínky pro fyzické a logické propojení mezi jednotlivými zařízeními. Vedle technologií pro přístup po internetu prostřednictvím různých komunikačních standardů pokrývajících PLC komunikaci, různé technologie pro přístup k internetu i internetové protokoly. Sadu používaných komunikačních protokolů lze snadno rozšiřovat s ohledem na možnou dostupnost nových komunikačních technologií. Důsledné oddělení funkcionality měřidla od komunikačních protokolů zajišťuje nezbytnou konzistentnost v rámci funkční složky, přitom ovšem stále nabízí dostatek flexibility pro komunikační složku. S ohledem na skutečnost, že sémantika a syntax datových Tabulka 1: Případy použití v oblasti inteligentního měření a inteligentní sítě pokryté funkcionalitou podle IDIS Případ použití Popis Registrace měřidla Dálkové programování tarifů Hodnota měřidla (na vyžádání) pro multifunkční měřidla Hodnota měřidla (pro zúčtování) pro multifunkční měřidla Odpojení a opětovné připojení (E, G) Synchronizace hodin Reporting o kvalitě dodávky HDO pomocí relé Aktualizace mikroprogramu Dohled nad měřidlem Proces začleňování zařízení (elektroměrů, podružných měřidel, atd.) do systému. Proces dálkového programování parametrů nezbytných k podpoře tarifních smluv založených na TOU. Proces jednorázového pořizování hodnot měřidla na konkrétní požadavek. Proces periodického pořizování hodnot měřidla pro účely pravidelného billingu (periodické odečty). Proces odpojení a opětovného připojení dodávky elektrické energie (E) nebo plynu (G) spotřebiče. Proces nastavení interních hodin měřicího zařízení. Proces dohledu nad výpadky napájení, kolísáním a rázy. Proces řízení konkrétních místních zátěží pomocí relé. Proces načítání nového mikroprogramu do zařízení. Proces dohledu nad událostmi, které by mohly narušit činnost měřidla a systému. Informace o spotřebiči Dohled nad komunikací pevného i bezdrátového připojení (Ethernet, GPRS, 3G, atp.) je kladen důraz na PLC technologie. U S-FSK se jedná o praxí prověřenou PLC technologii s miliony instalací, zatímco specifikace G3 nabízí přístup k nejmodernější PLC technologii OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing, ortogonální multiplex s kmitočtovým dělením). Konzistentnost stavěná na flexibilitě Specifikace funkcionality zařízení plně vychází z konkrétních případů použití v oblasti inteligentního měření a inteligentních sítí, zatímco komunikační složka do velké míry závisí na stávajících komunikačních technologiích. Funkcionalita podle IDIS je tedy založena na pouhé dvojici standardů (DLMS/ COSEM), které umožňují škálování a rozšiřitelnost pro nynější i budoucí případy použití. Naproti tomu komunikační složka IDIS zahrnuje více Proces periodického přenosu informací o spotřebiči prostřednictvím lokálního rozhraní Proces dohledu nad událostmi ovlivňujícími komunikaci mezi měřidlem a HES. struktur vyměňovaných s měřidly ovlivňují také obchodní procesy za HES (head-end systémem), pomáhá konzistentnost na funkční úrovni podstatně snižovat náklady na údržbu systému. Vliv komunikačních protokolů je typicky omezen na systémovou architekturu pod úrovní HES, což znamená, že případná modernizace komunikační technologie vyžaduje pouze omezené náklady na přizpůsobení systému. Konzistentnost případů použití V tabulce 1 je uveden seznam případů použití podporovaných měřidlem certifikovaným podle IDIS. Interoperability mezi měřidly různých výrobců splňujících specifikace IDIS lze dosáhnout na základě společné specifikace podle IDIS, která definuje více než 300 instancí standardizovaných (IEC ) tříd rozhraní Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 7

8 podle COSEM. Jsou-li ze strany trhu vyžadovány další případy použití, je funkcionalitu IDIS možné dále rozšiřovat přidáváním nových instancí tříd rozhraní podle COSEM. Při dodržení pravidel stanovených normou IEC je toto rozšiřování možné provádět konzistentně a předcházet tak problémům se zpětnou kompatibilitou. Specifikace IDIS se neomezuje na elektroměry. Jsou k dispozici také specifikace IDIS pro pořizování dat a interakci s dalšími měřidly energií, například pro plyn, vodu či teplo. Konzistence mezi ověřenými a nejmodernějšími komunikačními technologiemi Sada specifikací IDIS 1 vydaná v roce 2011 obsahuje podrobnou specifikaci ke konfiguraci komunikačních protokolů S-FSK PLC podle IEC Protokol S-FSK byl již použit v několika milionech měřidel několika vzájemně nezávislých výrobců. Dnes si uživatel může vybrat ze 17 různých interoperabilních měřidel odpovídajících IDIS dodávaných pěti různými výrobci. Sada specifikací IDIS 2 vydaná v roce 2013 stanovuje, jak lze k funkcionalitě IDIS přistupovat prostřednictvím sítí založených na IP pomocí tradičních přístupových médií jako je například Ethernet, GPRS a další technologie nabízené poskytovateli telekomunikačních služeb (levý sloupec na obrázku 2). Díky kombinaci měřidel s PLC podle IDIS a měřidel založených na IP podle IDIS mohou nyní poskytovatelé komplexních řešení nabízet spolehlivá a ekonomicky efektivní řešení opírající se o interoperabilní měřidla vzájemně nezávislých výrobců. Díky zavedení rozhraní na IPv6 zajišťuje specifikace IDIS integraci nových komunikačních technologií při zachování konzistentnosti, koexistence a zpětné kompatibility se stávajícími technologiemi. Integrace PLC technologie OFDM podle standardu G3 (ITU-T G.9033) ve specifikaci podle IDIS se připravuje. Bezpečnost díky konstrukci Případy použití měřidel odpovídajících IDIS vyžadují ochranu systémových komponent, rozhraní a vyměňovaných informací. Aby byla zajištěna integrita systému a ochrana soukromí koncových uživatelů, IDIS zavádí bezpečnostní opatření opírající se o normy IEC oprávnění (pro čtení, zápis, provádění) včetně kryptografické ochrany jsou definována pro jednotlivé datové prvky i pro jednotlivé funkce měřidla pro různé uživatele. Zabezpečení aplikační vrstvy Pro zajištění důvěrnosti a autentičnosti vyměňovaných informací je na aplikační úrovni zajištěna kryptografická ochrana v souladu s IEC Požadovaná úroveň ochrany závisí na klasifikaci dat. Specificky mohou být data na aplikační úrovni přenášena otevřeně; data lze také chránit prostřednictvím DLMS šifrování a autentifikace s pomocí kryptografických algoritmů s ověřenou bezpečností. Zabezpečení aplikační vrstvy podle IDIS chrání data a služby mezi IDIS klientem a IDIS serverem bez ohledu na komunikační médium a sítě použité mezi nimi. Cílem asociace IDIS je přinést na evropský trh interoperabilní technologie pro inteligentní měření. Vše pro otevřenost Cílem asociace IDIS je přinést na evropský trh interoperabilní technologie pro inteligentní měření. Pro dosažení tohoto cíle podporuje asociace IDIS ucelený proces od specifikace vývoje až po certifikaci interoperabilních zařízení. Jak je znázorněno na obrázku 3, tento proces začíná normami. IDIS zohledňuje pouze řádné normy publikované oficiálními mezinárodními standardizačními organizacemi (IEC, ITU, ISO, atp.). K technickým zprávám a specifikacím, které nejsou kvalifikovány jako normy, se nepřihlíží. Asociace IDIS nestanovuje normy ani je nemění. Důsledné dodržování oficiálních norem je nejlepší pojistkou proti skrytým patentovým nárokům vůči investorovi do zařízení pode IDIS. Na základě vybraných norem jsou vyvíjeny společné specifikace IDIS sloužící také k definování veškerých parametrů, možností a mezer, které se v otevřených normách a standardech vyskytují a které umožňují určitou úroveň přizpůsobení konkrétním potřebám. Specifikace Zabezpečení přístupu Výměna dat s měřidlem odpovídajícím IDIS je možná pouze pokud je zajištěna vhodná identifikace a autentifikace komunikujících partnerů. Řádná přístupová Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 8

9 funkční složky je plně založena na normách IEC 62056, zatímco komunikační složka specifikací IDIS může být zajištěna libovolnými komunikačními protokoly vymezujícími standardizaci a vhodnými pro inteligentní měření a aplikace pro inteligentní síť. Společné specifikace podle IDIS jsou veřejně přístupné pro účely použití výrobci a koncovými uživateli bez jakékoli povinnosti členství vůči asociaci IDIS. Vedle společných specifikací ve shodě s IDIS vyvíjí Obrázek 3: Transparentnost procesu IDIS od specifikace po certifikaci řešení pro měřidla v souladu s IDIS. Dostupnost podrobných zkušebních zpráv a možnost vyžádání reprodukovatelného opakovaného přezkoušení měřidel podstatně zjednodušují proces hledání příčin případné nekompatibility. Celý proces znázorněný na obrázku 3 je dostupný pro všechny subjekty zainteresované v oblasti interoperabilního zařízení pro inteligentní měření, aniž by jim vznikaly jakékoli závazky členství vůči asociaci IDIS. Členové IDIS jsou odpovědni pouze za údržbu společných specifikací a testovacích nástrojů. Normy Společné specifikace Testovací nástroje Testování výkonu Testování interoperability Výrobce Výběrové řízení asociace také sadu nástrojů určených pro testování kompatibility v souladu se specifikacemi IDIS. Tyto testovací nástroje jsou licencovány nezávislým zkušebním ústavům (např. KEMA), které provádí testování kompatibility. Testy jsou plně automatizované tak, aby byly zajištěny reprodukovatelné výsledky neovlivnitelné lidskými zásahy. Zkušební ústav potom vydává oficiální zkušební zprávu poté, co měřidlo úspěšně splní více než tisíc testovacích případů. Měřidla s platnou zkušební zprávou jsou přijata k závěrečnému testu interoperability (FIT, final interoperability test) prováděnému asociací IDIS, v jehož průběhu je měřidlo zapojeno do systému obsahujícího různá zařízení certifikovaná podle IDIS. Asociace IDIS udělí měřidlu zkušební známku pouze poté, co splní veškeré požadavky na testování. Zkušební známka obsahuje unikátní identifikační číslo a všechny zkušební zprávy jsou k dispozici pro stažení na webových stránkách IDIS (http://www.idisassociation.com/equipments.html). Asociace IDIS zajišťuje úplnou transparentnost celého procesu pro uživatele i pro poskytovatele komplexních Konzistentnost a tržní orientace specifikací je zajištěna omezením členství v IDIS na výrobce, kteří prokázali svou orientaci na interoperabilitu podle IDIS vyrobením certifikovaného měřidla. Interoperabilita v akci V Evropě najdeme kromě asociace IDIS dva další příklady velkých energetických společností, které se zaměřily na otevřené standardy a investovaly do vývoje společných specifikací a do zajištění testovacího prostředí pro interoperabilní zařízení: jsou jimi společnosti Iberdrola ve Španělsku a ERDF ve Francii. V rámci obou projektů byla na základě vlastních požadavků energetické společnosti customizována a testována inteligentní měřidla z několika zdrojů. Společnost ERDF spustila ve Francii projekt LINKY a zaměřila se na implementaci inteligentních měřidel v souladu se stávajícími normami IEC (např. IEC pro aplikace pro inteligentní měření a aplikační vrstvu a IEC pro PLC komunikaci). Pro tento účel Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 9

10 vydala ERDF společné specifikace LINKY popisující způsob uplatnění těchto norem a zvolené možnosti jejich využití. ERDF navíc vydala specifikaci pro novou generaci PLC technologie pro G3, která zapadá do stávajícího standardizačního rámce a kterou je možné uvážit pro účely budoucích modernizací, čímž zajišťuje zpětnou kompatibilitu se stávajícími normami. Projekt PRIME vyhlášený společností Iberdrola ve Španělsku je založen na stejných normách pro vyšší a střední vrstvu (IEC 62056), ačkoli na fyzické vrstvě využívá PLC technologii PRIME OFDM. Technologie PRIME je určena k integraci do stávajícího standardizačního rámce. díky interoperabilitě. Funkční úroveň specifikace IDIS je budována tak, aby pokrývala případy použití a legislativní požadavky na trzích regionu EMEA. Na komunikační úrovni jsou podporována média s ověřenou spolehlivostí, která umožňují poskytovatelům komplexních řešení zaručit minimální úroveň výkonu, což potom slouží ke snižování rizik pro energetické společnosti. Specifikace IDIS ovšem současně zahrnují také nově vznikající technologie zaměřené na energetické společnosti ochotné investovat do nejnovějšího technologického vývoje. Obě energetické společnosti se nyní nachází v aktivní fázi velkoplošného zavádění. Další iniciativa zabývající se otázkou interoperability inteligentních měřidel vzešla z prostředí asociace energetických společností Netbeheer v Nizozemsku se společnou specifikací DSMR přizpůsobenou potřebám nizozemského trhu. Na obrázku 4 jsou ilustrovány tři alternativní přístupy k interoperabilitě v Evropě. Všechny tyto přístupy jsou založeny na normách DLMS/COSEM, které jsou základem pro příslušné společné specifikace. Přístup asociace IDIS je kompletně založen na výrobcích poskytujících zařízení pro inteligentní měření a inteligentní sítě. Cílem členů asociace IDIS je rozšíření trhu inteligentního měření cestou snižování investičních rizik Obrázek 4: Různé přístupy k interoperabilitě Národní společné specifikace podporované několika výrobci Společné specifikace pro EMEA podporované několika výrobci Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 10

11 Shrnutí Při plánování projektů v oblasti inteligentního měření mohou energetické společnosti minimalizovat rizika spojená s investicemi do technologií pořizováním technologií od výrobců nabízejících nezávisle testovaná, certifikovaná interoperabilní zařízení. Shoda s otevřenými normami a standardy je základní podmínkou pro úspěch projektu, ovšem tato shoda sama o sobě nestačí k zajištění žádoucí interoperability. Mezinárodní normy a standardy ponechávají prostor pro další konfiguraci pro funkčnost v rámci různých architektur v jednotlivých členských státech EU. Právě na základě iniciativ jako je například IDIS mohou energetické společnosti, které nejsou připraveny předem rozsáhle investovat do interoperability, těžit z výhod interoperabilních produktů a zajistit tak budoucí ochranu svých investic do technologií inteligentního měření a otevřenost těchto technologií pro nevyhnutelný technologický pokrok. IDIS je jedinou specifikací pro interoperabilitu založenou na otevřených standardech, která není přizpůsobena Obrázek 5: Porovnání různých evropských společných specifikací konkrétnímu trhu a která podporuje různá komunikační média. Díky důslednému oddělení funkční úrovně od komunikační úrovně prostřednictvím rozhraní založeného na IP je specifikace IDIS schopna integrovat nejnovější komunikační technologie. Pro zajištění přezkoušené interoperability na všech úrovních asociace IDIS úzce spolupracuje s technologickými aliancemi podporujícími nová komunikační média. K dnešnímu dni úspěšně prošlo certifikačním procesem IDIS 19 měřidel pěti vzájemně nezávislých výrobců. Vzrůstající počet energetických společností opírá svá výběrová řízení o specifikace IDIS, což jim umožňuje vyhnout se zdlouhavému vývoji vlastích specifikací a vlastního testovacího prostředí, který by vyžadoval značné úsilí a značné náklady. Specifikace IDIS nabízí poskytovatelům komplexních řešení atraktivní, ekonomický způsob podpory měřidel několika výrobců s minimální náročností jejich integrace. Úroveň interoperability Specifikace měřidla podle IDIS Specifikace měřidla podle DSMR Specifikace měřidla podle PRIME Specifikace měřidla podle OMS Sémantická energ. společnosti na cílovém thu norma EMEA Nizozemsko E, G, H, W 1 E, G, H, W COSEM IEC COSEM IEC Pyrenejský poloostrov E COSEM IEC Německo G, H, W, (E 2 ) M-Bus EN (IEC ) Syntaktická DLMS + zabezpečení IEC DLMS + zabezpečení IEC DLMS IEC M-Bus EN Síť S-FSK profil IEC TCP, UDP S-FSK profil IEC TCP, UDP PRIME OFDM PLC ITU-T G.9904 M-Bus EN IPv4, IPv6 IPv4, IPv6 1 E: elektřina; G: plyn; W: voda 2 Teoreticky může OMS podporovat také elektroměry přes DLMS/COSEM - tato funkcionalita se ovšem jen zřídka používá v praxi. Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 11

12 S-FSK PLC IEC S-FSK PLC IEC Bezdrátový M-Bus EN Konektivita G3 OFDM PLC ITU-T G.9903 Ethernet, GPRS, UMTS, G3 OFDM PLC ITU-T G.9903 Ethernet, GPRS, UMTS, PRIME OFDM PLC ITU-T G.9904 M-Bus s pevným připojením EN O společnosti Landis+Gyr Společnost Landis+Gyr, vyhledávaný partner v oblasti řešení pro energetický management, rozvíjí svou činnost ve 30 zemích na pěti kontinentech. Landis+Gyr je světovým leaderem v oboru měření elektrické energie a má vynikající pozici v AMM (Advanced Metering Management). Měřidla a řešení Landis+Gyr umožňují energetickým společnostem i koncovým zákazníkům zvyšovat energetickou účinnost a snižovat náklady na energii a přispívají k udržitelnému využívání zdrojů. Společnost Landis+Gyr působí ve svém oboru už více než století a jejím primárním cílem je pomáhat energetickým společnostem lépe hospodařit s energií. Pro další informace o tom, jak můžete lépe hospodařit s energií, prosím kontaktujte: Landis+Gyr CZ Plzeňská 15a/ Praha 5 Tel: Web: Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními 12

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Electricity Meters Residential Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Rozšiřitelnost pro budoucí funkce Rozšiřitelnost pro budoucí komunikační

Více

Elektroměry Pro domácnost. Elektroměr. Landis+Gyr E450 ZCX100. Inteligentní elektroměr pro domácnosti s integrovaným PLC modemem

Elektroměry Pro domácnost. Elektroměr. Landis+Gyr E450 ZCX100. Inteligentní elektroměr pro domácnosti s integrovaným PLC modemem Elektroměry Pro domácnost Elektroměr Landis+Gyr E450 ZCX100 Inteligentní elektroměr pro domácnosti s integrovaným PLC modemem E450 Integrované komunikační technologie založené na otevřených standardech

Více

Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě. Elektroměr. Landis+Gyr E850 ZMQ200. Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě

Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě. Elektroměr. Landis+Gyr E850 ZMQ200. Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě Elektroměr Landis+Gyr E850 ZMQ200 Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě Elektroměr Landis+Gyr E850 (ZMQ200) je naším nejnovějším elektroměrem

Více

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti Komunikační jednotky E65C Na vrcholu flexibility Měřiče zůstanou komunikační technologie se mohou měnit. Pokračující liberalizace

Více

Elektroměry Elektroměry pro rozvodné a přenosové sítě. Landis+Gyr E880 ZMQ802. Jak měřit energii, když napětí a proud již nejsou analogovými hodnotami

Elektroměry Elektroměry pro rozvodné a přenosové sítě. Landis+Gyr E880 ZMQ802. Jak měřit energii, když napětí a proud již nejsou analogovými hodnotami Elektroměry Elektroměry pro rozvodné a přenosové sítě Landis+Gyr E880 ZMQ802 Jak měřit energii, když napětí a proud již nejsou analogovými hodnotami V souladu s tradicí poskytování špičkových inovací v

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Na základě analýz a podkladů zpracovaných v letech 2013-2014 byl zpracován Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG), který prošel mezirezortním připomínkovým

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Landis+Gyr E550. Elektroměr. Elektroměry Pro energetiku a průmysl ZMG300/400 ZFG400. Vynikající zabezpečení

Landis+Gyr E550. Elektroměr. Elektroměry Pro energetiku a průmysl ZMG300/400 ZFG400. Vynikající zabezpečení Elektroměry Pro energetiku a průmysl Elektroměr Landis+Gyr E550 ZMG300/400 ZFG400 Vynikající zabezpečení Pojistěte si výnosy moderními funkcemi zabraňujícími neoprávněnému přístupu E550 Nová řada elektroměrů

Více

Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek

Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek Richard Sawyer White Paper #73 Resumé Zvýšení kapacity napájení tradičních systémů UPS vede ke skrytým nákladům, které

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti Komunikační modul pro domácnosti AD-FE/CE, verze 4.0 E35C Technická data Komunikační moduly E35C AD-FE verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP přes Ethernet mezi měřidly E350 a centrálním systémem. Pomocí

Více

Federační politika eduid.cz

Federační politika eduid.cz Obsah Federační politika eduid.cz Verze 1.1 1. Úvod...1 2. Definice...1 3. Obecná ustanovení...3 4. Vymezení rolí a povinností subjektů zapojených do federace...3 4.1. Operátor federace...3 4.2. Poskytovatelé

Více

Č.j. KRPP-92173-42/ČJ-2014-0300VZ-VZ Plzeň 11. prosince 2014 Počet listů: 5

Č.j. KRPP-92173-42/ČJ-2014-0300VZ-VZ Plzeň 11. prosince 2014 Počet listů: 5 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Č.j. KRPP-92173-42/ČJ-2014-0300VZ-VZ Plzeň 11. prosince 2014 Počet

Více

Elektroměry Pro energetiku a průmysl. Elektroměr. Landis+Gyr E650 ZMD300/400 ZFD400. Ochrana investic prostřednictvím flexibilní modularity

Elektroměry Pro energetiku a průmysl. Elektroměr. Landis+Gyr E650 ZMD300/400 ZFD400. Ochrana investic prostřednictvím flexibilní modularity Elektroměry Pro energetiku a průmysl Elektroměr Landis+Gyr E650 ZMD300/400 ZFD400 Ochrana investic prostřednictvím flexibilní modularity Komunikační technologie se rozvíjejí rychlým tempem, přičemž měřicí

Více

Normy ISO/IEC NISS. V Brně dne 7. listopadu 2013

Normy ISO/IEC NISS. V Brně dne 7. listopadu 2013 Normy ISO/IEC 27033 Bezpečnost síťové infrastruktury NISS V Brně dne 7. listopadu 2013 Soubor norem řady ISO/IEC 27033 ISO/IEC 27033 - Informační technologie Bezpečnostní techniky Síťová bezpečnost Jde

Více

Smart Metering - hloupé dítě nebo namyšlený puberťák?

Smart Metering - hloupé dítě nebo namyšlený puberťák? Smart Metering - hloupé dítě nebo namyšlený puberťák? Aplikace ve spotřebitelském segmentu - očekávání versus realita David Grundel, Generální ředitel Alcatel-Lucent Czech 24. Ledna 2011 Očekávané finanční

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s (výhled)

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s (výhled) Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy 2017-2021 (výhled) v souladu s 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

Rozsáhlé projekty v energetice

Rozsáhlé projekty v energetice Rozsáhlé projekty v energetice Modely a simulace jako základní nástroj plánování a řízení projektu Filip Procházka CEO Mycroft Mind filip.prochazka@mycroftmind.com Jundrovská 618/31, 624 00 Brno, Česká

Více

Zavádění inteligentního měření v EU a ČR.

Zavádění inteligentního měření v EU a ČR. Zavádění inteligentního měření v EU a ČR. Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid Konference Smart Life, 29.1. 2014 Top Hotelu Praha 2010 Smart Grid Obsah: 1. Smart metering a jeho role

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS: 03.220.01; 35.240.60 Komunikační infrastruktura pro pozemní ISO 24101-2 mobilní

Více

Landis+Gyr Regulátor FPS. inteligentní regulátor pro inteligentní budoucnost

Landis+Gyr Regulátor FPS. inteligentní regulátor pro inteligentní budoucnost Landis+Gyr Regulátor FPS inteligentní regulátor pro inteligentní budoucnost Landis+Gyr FPS Controller Rostoucí význam dynamického řízení zátěže v měnícím se energetickém prostředí Energetická distribuční

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Pražské evropské energetické fórum 2014 MZV ČR Černínský palác Úvod Trh s elektřinou : Aktuální stav trhu s elektřinou Rizika a problémy Možné

Více

Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách. 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr

Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách. 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách Agenda: 1. Představení

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS: 03.220.01; 35.240.60 Inteligentní dopravní systémy Komunikační infrastruktura pro

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Obsah 02 Úvod 04 Multi-vendor 06 Znalostní báze 08 Servisní portál 10 Globální servisní centra

Více

AsixWAN AUTONOMNÍ SÍŤ INTERNETU VĚCÍ přehled technologie

AsixWAN AUTONOMNÍ SÍŤ INTERNETU VĚCÍ přehled technologie TECHNOLOGIE AsixWAN AUTONOMNÍ SÍŤ INTERNETU VĚCÍ přehled technologie Standard LoRaWAN vychází z hvězdicové topologie přenosových bran, které jsou propojeny s centrální jednotkou. Koncové jednotky senzory,

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Stanislav Korčián, Obchodní zástupce - rozváděče NN, ALTRON Congress 2016 Moderní rozváděče NN pro datová centra Dostupné moderní technologie ABB

Stanislav Korčián, Obchodní zástupce - rozváděče NN, ALTRON Congress 2016 Moderní rozváděče NN pro datová centra Dostupné moderní technologie ABB Stanislav Korčián, Obchodní zástupce - rozváděče NN, ALTRON Congress 2016 Moderní rozváděče NN pro datová centra Dostupné moderní technologie Slide 1 Obsah Moderní rozváděč podle nového souboru norem ČSN

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

Setkají se výzvy distribuce s očekáváním zákazníka?

Setkají se výzvy distribuce s očekáváním zákazníka? E.ON Czech Setkají se výzvy distribuce s očekáváním zákazníka? Konference Mělník 2013 Globální trendy_ podněty změn energetických systémů Zelená energie Urbanizace Technologický vývoj Individualizace Globalizace

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti 1 Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti Oblast techniky V oblasti datových sítí existuje různorodost v použitých přenosových technologiích. Přenosové systémy

Více

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok ISO 9000, 20000, 27000 Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. jan.matula@fpf.slu.cz III. blok ITSM & Security management standard ISO 9000-1 ISO 9000:2015 Quality management systems Fundamentals

Více

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. plk. Ing. Jiří Šenkýř, náměstek ředitele KŘP Ústeckého kraje pro ekonomiku

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. plk. Ing. Jiří Šenkýř, náměstek ředitele KŘP Ústeckého kraje pro ekonomiku Č.j.: KRPU-193156- /ČJ-2014-0400VZ Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám v souladu s 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

Představení systému MAP

Představení systému MAP Představení systému MAP 22.11.2013 1 Obsah prezentace Důvod vzniku systému MAP Nové prvky systému MAP Kde lze MAP kartu použít? Bezpečnost systému MAP karty Architektura systému Centrální MAP autorita

Více

Praha PROJECT INSTINCT

Praha PROJECT INSTINCT Atestační středisko Equica Inspekční orgán č. 4045 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Protokol o provedené zkoušce ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Statutární město Přerov Praha 29. 1. 2015 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Identifikace

Více

Systém veřejného ozvučení a evakuačního rozhlasu Plena Rychlá cesta do bezpečí

Systém veřejného ozvučení a evakuačního rozhlasu Plena Rychlá cesta do bezpečí Systém veřejného ozvučení a evakuačního rozhlasu Plena Rychlá cesta do bezpečí 2 Systém veřejného ozvučení a evakuačního rozhlasu Plena Rychlá cesta do bezpečí Řada výrobků systému veřejného ozvučení a

Více

End-to-end testování. 26. dubna Bořek Zelinka

End-to-end testování. 26. dubna Bořek Zelinka End-to-end testování 26. dubna 2013 Bořek Zelinka Bořek Zelinka Unicorn Systems, Test architekt Unicorn, 2004 Testování Quality Assurance ČVUT, Fakulta stavební, 2004 2 Agenda Princip end-to-end testů

Více

Definice pojmů a přehled rozsahu služby

Definice pojmů a přehled rozsahu služby PŘÍLOHA 1 Definice pojmů a přehled rozsahu služby SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti využívající technologie Carrier IP Stream mezi společnostmi a Poskytovatelem 1. Definice základních

Více

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části:

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: Aplikace Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: prezentační vrstva vstup dat, zobrazení výsledků, uživatelské rozhraní, logika uživatelského rozhraní aplikační vrstva

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Standardizace kartových systémů ve veřejné dopravě, legislativní podpora

Standardizace kartových systémů ve veřejné dopravě, legislativní podpora Standardizace kartových systémů ve veřejné dopravě, legislativní podpora Integrované dopravní systémy Lázně Bohdaneč 17. 5. 2011 Ing. Jiří Matějec Manager pracovní skupiny Platby v dopravě SDT (ITS&S Czech

Více

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

Informační systémy veřejné správy (ISVS)

Informační systémy veřejné správy (ISVS) Informační systémy veřejné správy (ISVS) zákon č.365/2000 Sb. ve znění pozdějších změn Informační systémy veřejné správy soubor informačních systémů, které slouží pro výkon veřejné správy Správci ISVS

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

E450. ZMX310Px PLC 3-fázový. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E450. ZMX310Px PLC 3-fázový. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZMX310Px PLC 3-fázový E450 Technické údaje E450 je inteligentní elektroměr pro nové energetické trhy. Nabízí spolehlivý provoz a mnohostrannou funkcionalitu. Modulární

Více

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě.

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Úvod EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Poskytujeme komplexní služby pro architekty, investory,

Více

Inteligentní města a obce

Inteligentní města a obce aktuální stav a výhled do budoucna Evropská inovační partnerství v rámci inteligentních měst a obcí Sdělení Komise: evropské inovační partnerství (červenec 2012) vznik inovativních řešení v rámci tzv.

Více

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI TÉMA Č. 4 ISO NORMY RODINY 27K pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky E-mail.: petr.hruza@unob.cz

Více

Budoucnost teplárenství 21.6.2013. Konference Mělník

Budoucnost teplárenství 21.6.2013. Konference Mělník Budoucnost teplárenství 21.6.2013 Konference Mělník MÁ CENTRALIZOVANÉ TEPLÁRENSTVÍ ŠANCI V DECENTRALIZOVANÉ, LIBERALIZOVANÉ A PŘEREGULAVANÉ VÝROBĚ ELEKTŘINY? Historicky byly perfektně nastaveny korelace

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

POPIS STANDARDU CEN TC278/WG1. Oblast: ELEKTRONICKÉ VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ (EFC) Zkrácený název: ZKUŠEBNÍ POSTUPY 2. Norma číslo:

POPIS STANDARDU CEN TC278/WG1. Oblast: ELEKTRONICKÉ VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ (EFC) Zkrácený název: ZKUŠEBNÍ POSTUPY 2. Norma číslo: POPIS STANDARDU CEN TC278/WG1 Oblast: ELEKTRONICKÉ VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ (EFC) Zkrácený název: ZKUŠEBNÍ POSTUPY 2 Norma číslo: 14907-2 Norma název (en): RTTT EFC - TEST PROCEDURES FOR USER AND FIXED EQUIPMENT

Více

Perspektivy SMART technologií a jejich uplatnění v blízké budoucnosti. Michal Teršl, T-Systems Czech Republic a.s.

Perspektivy SMART technologií a jejich uplatnění v blízké budoucnosti. Michal Teršl, T-Systems Czech Republic a.s. Perspektivy SMART technologií a jejich uplatnění v blízké budoucnosti Michal Teršl, T-Systems Czech Republic a.s. Smart Metering Požadavky nejsou zcela nové - novým impulsem je větší efektivita Pozor!

Více

VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU

VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI DO ČESKÝCH PODMÍNEK VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU Sdělení EK z 11/2010 Energie 2020 strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu

Více

Čistá energie pro všechny Evropany

Čistá energie pro všechny Evropany Čistá energie pro všechny Evropany Energetická účinnost Radoš HORÁČEK GŘ Energie.C3 Energetická účinnost PRINCIP: ENERGETICKÁ ÚČINNOST PRVNÍ PROČ? Nejlevnější energie je tak, kterou nespotřebujeme Energetická

Více

Archivace Elektronických Dokumentů

Archivace Elektronických Dokumentů Archivace Elektronických Dokumentů Václav Provazník Technology Solutions Manager Oracle Consulting Agenda Výchozí stav Výzvy, Požadavky, Možnosti Řešení Oracle Zkušenosti z praxe

Více

Landis+Gyr Regulátor FPS. inteligentní regulátor pro inteligentní budoucnost

Landis+Gyr Regulátor FPS. inteligentní regulátor pro inteligentní budoucnost , Landis+Gyr Regulátor FPS inteligentní regulátor pro inteligentní budoucnost 2 Regulátor Landis+Gyr FPS Rostoucí význam dynamického řízení zátěže v měnícím se energetickém prostředí Energetická distribuční

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz - architekti energie SolarEdge vyrábí nejpokročilejší generaci invertorů, které účinně eliminují známá omezení ve světě fotovoltaiky. Chytrá DC ASIC technologie a aktivní elektronika umožňuje zvýšit výrobu

Více

Unikátní a přesto interoperabilní. Novinky na trhu Strategická akvizice posiluje portfolio smart grid Strana 7

Unikátní a přesto interoperabilní. Novinky na trhu Strategická akvizice posiluje portfolio smart grid Strana 7 02 14 Unikátní a přesto interoperabilní Více na straně 4 Novinky na trhu Strategická akvizice posiluje portfolio smart grid Strana 7 Zajímavé projekty Společnost Landis+Gyr podporuje interoperabilitu v

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

1.1 Význam a cíl měření

1.1 Význam a cíl měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1.1 Význam a cíl měření Cílem obsahového okruhu Technická měření je vybavit žáky především souborem praktických

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor.

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor. Dunkermotoren HROMADNÁ DOPRAVA KOLEJOVÁ VOZIDLA Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii:» Rychlá dostupnost vzorků a prototypů» Kvalifikované systémy pro

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Kudy vede cesta k úspěchu M2M. Jaroslav Hrstka Sdělovací technika

Kudy vede cesta k úspěchu M2M. Jaroslav Hrstka Sdělovací technika Kudy vede cesta k úspěchu M2M Jaroslav Hrstka Sdělovací technika 1 Úvod Internet věcí V roce 2020 bude 50 mld. připojených zařízení Z toho bude 12,5 mld. Bude zařízení M2M Z toho 2,5 mld. bude využívat

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZCF100Ax/Cx s2 E350 řada 2 Technické údaje Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice měřidel s otevřenou komunikací a uvádí na trh nejnovější generaci flexibilního

Více

Bezpečnost webových stránek

Bezpečnost webových stránek Teze k diplomové práci na téma: Bezpečnost webových stránek Vypracoval: Jan Kratina, PEF, INFO, 5.ročník Vedoucí projektu: RNDr. Dagmar Brechlerová Jan Kratina 2005 Téma diplomové práce Bezpečnost webových

Více

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru 10 KROKŮ K DOKONALOSTI Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru Firma budoucnosti je taková firma, která se v první řadě zaměřuje na kvalitu - plní přísné

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Podpora kvality ICT ve veřejné správě pohledem Telefónica O2 4. Národní konference kvality Karlovy Vary Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Obsah 1. Strategie v ICT využití metody

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1,

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 03.220.01; 35.240.60 materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Požadavky na ITS centrální datové

Více

Smartmetry v portfoliu ZPA + AMM před a po roce 2010

Smartmetry v portfoliu ZPA + AMM před a po roce 2010 Smartmetry v portfoliu ZPA + AMM před a po roce 2010 Starší řada AMx50 AM150 - jednofázový smart elektroměr AM350 - třífázový smart elektroměr Jedná se o modulární elektroměry s výměnnými moduly PLC, GPRS,

Více