Všeobecné obchodní podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti LightBlue, a.s. pro kompletní služby spojené s prezentací na internetu a zprostředkování inzerce na WWW stránkách. I. Smysl a účel všeobecných obchodních podmínek 1. Smyslem a účelem těchto obchodních podmínek je specifikovat vzájemné obchodní a jiné vztahy, vznikající při obchodní činnosti společnosti, které nejsou upraveny smluvně. II. Vymezení pojmů používaných ve všeobecných obchodních podmínkách 1. Společnost LightBlue, a. s. sídlem Příkop 4, Brno , IČO (dále jen agentura ), je oprávněna poskytovat komplexní služby související s internetovým marketingem. 2. Zadavatelem internetové reklamní kampaně (dále jen klient ) je fyzická či právnická osoba, přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura, objednávající reklamu či jinou službu prostřednictvím agentury. 3. Provozovatel je vlastník internetového serveru, na kterém je poskytován reklamní prostor, jež je zajišťován agenturou. 4. Inzercí, reklamou, reklamní kampaní či zakázkou se rozumí zadané veřejné oznámení, propagace, či jiná prezentace zveřejněná za úplatu na WWW stránkách, jejichž provozovatele před klientem reprezentuje agentura, a to za účelem dosažení potřebného propagačního účinku sledovaného klientem. 5. Službou související s internetovým marketingem se rozumí tvorba webových aplikací a www prezentací, webdesign, optimalizace pro vyhledávače (SEO), Search Engine Marketing (SEM), zajištění reklamy na internetu. 6. Pracovními dny se rozumí všechny dny v týdnu mimo sobot, nedělí a státem uznaných svátků. 7. Erotickou reklamou se rozumí jakákoliv komunikace erotických služeb a produktů, poskytovaných prostřednictvím Internetu i mimo něj. 8. Agresivní reklamní formáty jsou takové formáty, které technicky zabraňují čtenáři v obvyklém využití inzertního média, např. čtení článků. 9. Klamavou reklamou se rozumí jakákoliv mediální komunikace, která záměrně uvádí uživatele v omyl, v podrobnostech se odkazuje na obchodní zákoník a judikaturu. Jedná se rovněž o bannery ztvárněné systémovými hláškami, výherními bannery atd., kdy cílem této komunikace je především proklik uživatele přes reklamní formát na cílové stránky pomocí záměrného uvedení uživatele v omyl. 1 z 5

2 10. Črtným rozumíme součást požadavků výběrového řízení - návrh, který je třeba realizovat speciálně pro daného klienta (tj. nejedná se o obecnou nabídku použitelnou kdekoliv). Črtné hradí klient i v případě, že se kampaň nerealizuje. Výši těchto náhrad je třeba určit předem. Črtné se samozřejmě vyplácí pouze v případě, že agentura splnila podmínky zadání. III. Vzájemná práva a povinnosti při realizaci reklamy 1. Nezbytnou podmínkou realizace reklamy či služby je řádná písemná objednávka či uzavřená smlouva, jakož i včasné a bezchybné dodání podkladů, za které je odpovědný klient objednávající reklamní kampaň nebo službu. Za platnou objednávku je považována i ová objednávka bez podpisu, ale provedena osobou zastupující klienta, který má oprávnění objednávat. 2. Objednávka musí obsahovat zadání objednávané reklamní kampaně nebo služby, rozpočet a termín realizace. 3. Jako doklad o přijetí objednávky vystaví agentura, v případě že o to klient požádá, potvrzení o přijetí objednávky a potvrdí také termín realizace objednávané reklamní kampaně a její cenu. Objednávka musí být doručena agentuře nejpozději 14 dní před plánovaným zahájením reklamní kampaně a v případě služeb nejpozději jeden měsíc před plánovaným zahájením. 4. Objednávka může být ze strany agentury odmítnuta, bude-li v rozporu s jeho zájmy či s právní nebo etickou regulací reklamy, zejména v případě rozporu s restriktivními opatřeními na reklamu se vztahujícími či s právními předpisy. 5. Hotovou kreativu je možné zaslat agentuře pomocí u či jakkoliv jinak. Musí však být agentuře prokazatelně doručena nejpozději 2 pracovní dny před plánovaným zahájením reklamní kampaně. Pokud se tak nestane, vyhrazuje si agentura právo proporcionálně zmenšit objem kampaně či reklamu neprovést. Pokud se v průběhu kampaně rozhodne klient pro změnu kreativy, musí změněnou kreativu poskytnout agentuře nejméně 1 pracovní den předem. 6. Pokud klient nedodá podklady pro tvorbu včas nebo v dohodnuté kvalitě, může agentura naúčtovat klientovi vícepráce nad dohodnutý rozpočet. Klient bude na tuto skutečnost upozorněn písemnou formou. 7. Případná změna objednávky před jejím potvrzením může být učiněna pouze písemnou formou. 8. Klient odpovídá za pravdivost informací uvedených v objednávce či ve smlouvě a nese veškeré právní následky spojené s porušením zákonných povinností. 9. V případě, že klient nesplní svoji povinnost spočívající v řádném dodání kreativy, tj. že nedodá veškeré reklamní podklady v dohodnutém formátu a termínu, není agentura povinna reklamu provést. 2 z 5

3 10. Agentura si vyhrazuje právo vrátit klientovi reklamní podklady k přepracování, zejména pokud jde o agresivní reklamní formáty, erotickou reklamu, klamavou reklamu či jiným způsobem obsahově nevhodnou reklamu. Stejně tak budou odmítnuty veškeré reklamní podklady, které jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a zvyklostmi, nebo odporují zájmům či by mohly poškodit dobré jméno agentury nebo provozovatele. Klient se rovněž zavazuje respektovat doporučení Sdružení pro internetovou reklamu pro tvorbu internetových reklamních pokladů. 11. Agentura může také odmítnout reklamní podklady, které obsahují technické nedostatky. 12. Dodání vlastních reklamních podkladů klienta vyžaduje, aby klient byl oprávněn s tímto dílem nakládat, zejména ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu jiných právních norem, a aby jej předal v odpovídajícím formátu. 13. Agentura si vyhrazuje právo neuskutečnit reklamu v případech vyšší moci, provozní tísňové situace, nebo z důvodu mimořádné programové aktuálnosti. Tj. jde-li na její straně o okolnost, jež nastala nezávisle na její vůli a brání jí ve splnění její povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by agentura tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. V takových případech bude reklama uskutečněna v náhradním termínu, dle dohody obou stran. Nárok na náhradu škody klienta je vyloučen. 14. Ke každé kampani agentura automaticky poskytuje report, který předá klientovi po jejím skončení. Předáním reportu je považována zakázka za ukončenou. 15. Klient má právo za běhu reklamní kampaně, nejčastěji však jedenkrát za dobu tří pracovních dnů, obměnit kreativu. Pro obměněnou kreativu platí stejná pravidla jako pro kreativu novou, se kterou byla kampaň zahájena. 16. V případě pochybení na straně agentury nebo provozovatele, je klient v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat po agentuře přiměřenou náhradu. Reklamovat inzerci je možné písemně do pěti pracovních dnů ode dne ukončení reklamy. Klient má v případě špatného zveřejnění inzerce ze strany agentury, jako např. špatné zadání URL, nesplnění kampaně v dohodnutém termínu apod., nárok na bonusové plnění, popřípadě náhradní zveřejnění reklamy, a to v takovém rozsahu, v jakém byl účel inzerátu omezen. 17. Smluvní strany se zavazují nesdělovat údaje a informace, získané v rámci spolupráce, třetím osobám. 18. Speciální nebo atypické komerční projekty mimo ceníkové podmínky realizuje agentura vždy po dohodě za smluvní cenu. 19. Agentura neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamně uveřejněné dle těchto obchodních podmínek. 3 z 5

4 IV. Finanční podmínky, minimální výše objednávky a fakturace reklamy 1. Aktuální ceny reklamy jsou uvedeny v ceníku, uveřejněném agenturou, které neobsahují daň z přidané hodnoty. S ohledem na objem reklamní kampaně, historii obchodního vztahu či jeho perspektivu může být dle uvážení agentury učiněna sleva z ceníkových cen. 2. Provize agentuře za realizaci reklamní kampaně bude stanovena dohodou. 3. Klient uhradí objednanou reklamu na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu vystavené agenturou. Dnem zdanitelného plnění je den zahájení reklamní kampaně. Dnem splatnosti fakturované částky je 10 pracovní den po dni zdanitelného plnění. Daňové doklady (faktury) se vystavují nejdříve 10 pracovních dní před plánovaným zahájením reklamní kampaně, na případné zpoždění zahájení reklamní kampaně zapříčiněné klientem není brán zřetel. V případě prodlení s úhradou faktur je agentura oprávněna účtovat klientovi za každý den prodlení penále ve výši 0,01 % z dlužné částky. 4. Pokud reklama trvá déle než měsíc, jsou na konci každého jednotlivého měsíce vystaveny dílčí faktury na alikvotní část kampaně. První faktura je v takovém případě vystavena dle předchozího bodu. 5. Faktura je agenturou předána nejpozději v den zdanitelného plnění. 6. V odůvodněných případech, zejména u nových klientů, je agentura oprávněna žádat zálohu nebo platbu předem; klient se ji zavazuje na základě vystavené faktury uhradit. Příslušná částka musí být připsána na účet agentury nejpozději jeden pracovní den před zahájením reklamní kampaně. V případě, že platba nebude provedena, není agentura povinna kampaň provést. V. Sankční a stornovací podmínky 1. V případě, že je klient v prodlení s úhradou fakturované částky za objednanou reklamu, je agentura oprávněna pozastavit či neprovést reklamu. 2. Klient má právo objednávku reklamní kampaně stornovat, a to nejpozději pět pracovních dní před dnem zahájení reklamy. a) V případě, že je objednaná reklamní kampaň zrušena mezi pátým až třetím pracovním dnem před plánovaným zahájením kampaně, agentura si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 25% z celkové ceny objednávky. b) Je-li kampaň stornována dva a méně pracovních dnů před plánovaným zahájením kampaně, bude účtován storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny objednávky. c) Při stornování kampaně v jejím průběhu činí storno poplatek % z celkové ceny objednávky. 3. Veškeré klientem schválené přípravné práce (črtné) ke kampani a storno poplatky třetích stran, které jsou do kampaně zapojeny, budou klientovi vyúčtovány i bez ohledu na začátek nebo průběh kampaně. 4 z 5

5 4. Pro úhradu storno plateb platí podmínky jako pro úhradu faktur dle bodu IV. 2. VI. Aberace a platnost všeobecných obchodních podmínek 1. 1.Od ustanovení těchto podmínek je možné se odchýlit pouze na základě písemné dohody mezi agenturou a klientem. 2. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. července Agentura si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek bez předchozího upozornění, a to na svých webových stránkách. V Brně, 1. července 2009 Jan Martinec, LightBlue, a.s. 5 z 5

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti METROPOLIS LIVE s.r.o. pro zadávání inzerce v médiích Metropolis

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti METROPOLIS LIVE s.r.o. pro zadávání inzerce v médiích Metropolis VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti METROPOLIS LIVE s.r.o. pro zadávání inzerce v médiích Metropolis Základní ustanovení 1. Společnost METROPOLIS LIVE s.r.o. (dále jen zhotovitel ) je vydavatelem tiskovin,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací občanského sdružení Oslavany.NET

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. vyplývající z novely zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích (novela č. 214/2013 Sb.

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb obchodní společnosti Poski.com s.r.o. (dodavatel) se sídlem 28. října 1584/281, Ostrava Mariánské Hory, 709 00, IČ:27791505,

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) Obchodní firma STĚHOVÁNÍ Praha, spol. s r.o., se sídlem Špálova 1070/30, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ 26847132, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50318 dále

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací firmou Ing. Jiří Havel Platné od 11.5.2010. 1 Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací firmou Ing. Jiří Havel Platné od 11.5.2010. 1 Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací firmou Ing. Jiří Havel Platné od 11.5.2010. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí firma Ing. Jiří Havel se

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem Jiřím Tománkem, provozovatelem sítě Dobříš.NETwork (dále též jen Všeobecné podmínky nebo VoP ) ve znění

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP )

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují a blíže rozvádějí podmínky, za nichž poskytuje Poskytovatel

Více