Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi"

Transkript

1 Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou Verze pro veřejnou diskusi Bakov nad Jizerou,

2 Obsah 1. Slovo starostky Úvodní informace Účel a metoda strategického plánování Základní pojmy Průběh zpracování strategického plánu rozvoje Bakova nad Jizerou Vlastní strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou Celková vize Popis výchozí situace SWOT analýza Strategické cíle Vymezení klíčových oblastí...13 Klíčová oblast 1. Investiční...13 Klíčová oblast 2. Neinvestiční Přílohy Složení strategického týmu Složení pracovních skupin...22 Pracovní skupina pro klíčovou oblast 1. Investiční...22 Pracovní skupina pro klíčovou oblast 2. Neinvestiční Akční plán. Popisy projektů...23 Klíčová oblast 1. Investiční...23 Klíčová oblast 2. Neinvestiční...37 Databáze projektů

3 1. Slovo starostky Strategický plán rozvoje města Bakova nad Jizerou je významným programovým dokumentem, který formuluje cíle rozvoje města a cesty k jejich dosažení pro období let 2009 až K vytvoření strategického plánu rozvoje města bylo přistoupeno zejména z důvodu potřeby koncepčního řešení rozvoje města a je důležitým nástrojem pro zachování kontinuity rozvoje města bez ohledu na změnu osob aktivně činných v zastupitelstvu a radě města v závislosti na výsledku komunálních voleb. Na tvorbě strategického plánu rozvoje města se podíleli nejen odborníci, úředníci a současní zastupitelé města, ale také občané města a zástupci různých zájmových skupin. Příprava tohoto dokumentu naplnila princip partnerství oslovením obyvatel ke zjištění jejich názorů a postojů k otázkám kvality života ve městě a zapojením zástupců občanů, občanských sdružení, organizací i podnikatelů do činností pracovních skupin, které se zabývaly problematikou ekonomických možností města, lidských zdrojů, infrastruktur a životního prostředí. Město Bakov nad Jizerou předpokládá i v dalších letech zapojení široké veřejnosti do kontroly a realizace strategického plánu, včetně jeho případné aktualizace při výrazných změnách vnějších okolností majících vliv na život města. Strategický plán by nebylo možno připravit nejen bez metodického vedení specializovaných odborníků, ale zejména bez účasti občanů Bakova nad Jizerou. Členové strategického týmu a pracovních skupin z řad bakovských občanů neváhali ve svém volném čase zabývat se otázkami potřeb, možností a priorit města a jeho obyvatelstva a předkládat návrhy na realizaci projektů, které povedou k naplnění celkové vize města Bakov nad Jizerou. Jim všem je nutné vyjádřit velké poděkování. Zpracováním strategického plánu rozvoje městě se naše město připojuje k současnému standardu řízení, a to nejen na národní úrovni, ale také na úrovni evropské, kde nám může být cenným nástrojem pro získávání finančních prostředků na konkrétní projekty obsažené v tomto dokumentu. Mgr. Jana Štěpánová starostka města Bakov nad Jizerou 3

4 2. Úvodní informace 2.1. Účel a metoda strategického plánování Strategické plánování je systematické řízení jakékoliv organizace (např. instituce, podniku nebo města) zaměřené na to, aby tato organizace dlouhodobě naplňovala svůj hlavní účel či smysl. Tedy například aby instituce plnila to, kvůli čemu byla zřízena, aby podnik dosahoval maximálního zisku nebo aby se lidem ve městě dobře žilo. Tohoto cíle dosahuje organizace tím, že mobilizuje a co nejefektivněji využívá všechny vlastní zdroje a včas a správně reaguje na změny v okolním prostředí. Ve světě je takto strategické plánování používáno úspěšně od první poloviny šedesátých let. Nejprve v komerčních podnicích a od osmdesátých let i ve městech. Strategické plánování se od ostatních druhů plánování liší tím, že: řeší problémy dlouhodobě a komplexně; pomáhá dosáhnout konsensu v hlavních otázkách, které je nutné řešit; umožňuje optimálně využívat zjevné i skryté lidské, finanční a další zdroje; neodvozuje dlouhodobé cíle od stávající podoby organizace, ale naopak od dlouhodobých cílů odvozuje žádoucí podobu organizace; neomezuje se jen na plánování budoucí podoby a cílů organizace, ale zahrnuje i reagování na budoucí vývoj vnějšího prostředí. Strategický plán představuje ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených kroků a nástrojů řízení změn v organizaci a zároveň i samotný proces řízení těchto změn, který zahrnuje přesné určení žádoucího směru změn, stanovení přesného postupu provádění těchto změn, vlastní provádění změn v praxi i průběžné sledování a vyhodnocování jejich průběhu a výsledků. Strategický plán je také prostředkem k maximálnímu využití potenciálu města (zpracované dokumenty, lidské zdroje atd.), k posílení jeho schopnosti absorbovat finanční prostředky Evropské unie (a tím i zvýšit jeho konkurenceschopnost v tomto směru) a díky tomu získat co nejvíce těchto prostředků na realizaci projektů, které přispějí k naplnění stanovených cílů. Kroky a nástroje strategického plánování rozvoje města formulace vize (žádoucího cílového stavu, společně sdílené představy o tom, jak má město v budoucnosti v ideálním případě vypadat); definice klíčových oblastí (vymezení oblastí, které mají klíčový význam pro naplnění vize); SWOT analýza (porovnání silných a slabých stránek města s vnějšími příležitostmi a hrozbami pro naplnění vize); stanovení prioritních oblastí (souboru podoblastí v jednotlivých klíčových oblastech); formulace dílčích cílů (konkretizace jednotlivých strategických cílů); zpracování akčních plánů (stanovení konkrétních úkolů nebo projektů nutných pro realizaci dílčích cílů, včetně termínů, odpovědnosti a podmínek nezbytných pro jejich splnění); 4

5 2.2. Základní pojmy Pojem Celková vize Klíčové oblasti Dílčí vize oblasti SWOT analýza Generická strategie Prioritní oblasti Dílčí cíle Strategie rozvoje kraje PRK (Program rozvoje kraje) SROP (Společný regionální operační program) OP (Operační programy) Význam pojmu Popis ideálního výsledného stavu rozvoje města v delším časovém horizontu (cca 20 let) rámcově určující globální cíl a základní cesty a výsledky rozvojového procesu. Oblasti vnitřně souvisejících problémů, jejichž řešení je významné pro dlouhodobý rozvoj města a vyžaduje soustředěnou pozornost. Popis ideálního výsledného stavu rozvoje města v dané klíčové oblasti v časovém horizontu do roku 2020 rámcově určující globální cíl, specifické cíle a očekávané výsledky rozvojového procesu v dané oblasti. Analýza vnitřních silných a slabých stránek města a vnějších příležitostí a hrozeb pro naplnění vize a cílů dlouhodobého rozvoje města. Určení základního nasměrování strategie k naplnění vize na základě provedené SWOT analýzy. Problémové podoblasti, které jsou řešeny prostřednictvím specifických cílů. Konkrétní cíle, formulované v rámci jednotlivých prioritních oblastí, jejichž realizace má vést k dlouhodobému plnění globálního cíle dané klíčové oblasti. Strategický dokument obsahující základní orientaci dlouhodobého rozvoje kraje. Taktický dokument na úrovni kraje, který konkretizuje střednědobé strategické cíle a rozvojové aktivity ve formě konkrétních opatření a projektů, určuje jejich nositele a stanoví způsob financování a implementace. Taktický dokument, který je zpracováván společně za regiony NUTS 2 a který rozpracovává problémové celky, které jsou specifické pro jednotlivé regiony. Taktické dokumenty vytvořené na úrovni ministerstev, které rozpracovávají problémové oborové celky strategií mající plošný (celostátní) charakter. 5

6 2.3. Průběh zpracování strategického plánu rozvoje Bakova nad Jizerou Fáze Odpovědnost Termín Rozhodnutí o zpracování Zastupitelstvo města SPRM Zpracování Zhotovitel červen červenec 2008 sociodemografické analýzy a profilu města Vytvoření vlastního Řídící skupina, pracovní září - listopad 2008 strategického plánu skupiny, (zhotovitel) Veřejné projednání prosinec 2008 leden 2009 Schválení SPRM Zastupitelstvo města leden - únor

7 3. Vlastní strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou 3.1.Celková vize V roce 2020 je Bakov nad Jizerou: místem pro spokojený a klidný domov s odpovídající a kvalitní infrastrukturou a službami pro plnohodnotný život přiměřeného počtu občanů; bezpečné místo s dostatkem zeleně, kvalitním ovzduším a prostory pro kulturu, sport a odpočinek. Ekologické zátěže jsou minimalizovány; místem s dostatkem pracovních příležitostí, sociální a vzdělávací infrastrukturou; místem s podmínkami pro zdravý životní styl a duchovní život. 7

8 3.2. Popis výchozí situace Hlavní charakteristiky města Bakov nad Jizerou Bakov nad Jizerou je jedním z osmi měst Mladoboleslavska a z hlediska počtu obyvatel pátým nejpočetnějším. Celý region je průmyslově orientován s významným průmyslovým centrem Mladou Boleslaví. Bakov nad Jizerou je centrem úplné základní vybavenosti a má významné pracovištní a správní vazby s Mladou Boleslaví. Bakov nad Jizerou a jeho okolí má kvantitativně a kvalitativně vysoký turistický potenciál daný jeho historií, tradicemi a exkluzivní polohou. Lidský potenciál a trh práce Celkový počet obyvatel města roste vyjma dvou let od roku Tento nárůst je výsledkem poměrně vysokých přírůstků migrací. Přirozený přírůstek byl ve většině let tohoto období záporný. Město Bakov nad Jizerou má regresivní typ věkové struktury. Z vývoje dětské a postreprodukční složky plyne, že převaha postreprodukční složky nad dětskou se v průběhu let zvyšuje, z čehož lze vyvodit v budoucnu rychlejší úbytek obyvatelstva. V produktivním věku jsou v Bakově nad Jizerou přibližně dvě třetiny obyvatel. Bakov nad Jizerou má v současné době podobné hodnoty věkových charakteristik, jako jsou hodnoty v celém Středočeském kraji. Struktura vzdělanosti obyvatel Bakova nad Jizerou se liší od okresního či krajského průměru jen velmi málo. V Bakově nad Jizerou žije více lidí s úplným středním vzděláním s maturitou, naopak méně jsou zastoupeny skupiny občanů se základním nebo nedokončeným vzděláním. Ve městě je ve srovnání s celorepublikovými hodnotami zastoupeno více občanů v kategorii vyučených, resp. se středním odborným vzděláním bez maturity a naopak méně v kategorii vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. Ze struktury ekonomické aktivity obyvatelstva podle odvětví vyplývá, že největší zastoupení v Bakově nad Jizerou (45,31 %) je tradičně v průmyslu. Následuje školství, zdravotnictví a sociální činnosti. Ekonomický profil Ekonomika města má průmyslový a obslužný charakter s významnými vazbami na Mladou Boleslav. Ve městě se nacházejí dva větší průmyslové podniky. Cestovní ruch Bakov nad Jizerou je zahrnut do marketingového subregionu Český ráj. Město má po kvantitativní stránce velmi dobré podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, avšak turistický a rekreační potenciál není dosud využit. Ke zhodnocení rovněž zůstává kvalitativní stránka optimálního využití těchto podmínek. 8

9 Školství Bakov nad Jizerou není přirozeným regionálním centrem vzdělanosti. Město je zřizovatelem jedné mateřské a jedné základní školy. Kvantitativně je mateřské a základní školství saturováno. Sociální a zdravotní péče V Bakově nad Jizerou je k dispozici zdravotní středisko a dům spečovatelskou službou. Kultura Z hlediska kvantitativního počtu kulturních zařízení je město saturováno. To samé lze říci o počtu tradičních kulturních a sportovních akcí. Technická vybavenost území Kapacita technické infrastruktury vbakově nad Jizerou je dostačující. Důležitou investiční akcí bylo vybudování nové čističky odpadních vod v devadesátých letech. V současnosti se pracuje na dokončení výstavby kanalizace Bakov nad Jizerou Trenčín. Životní prostředí Celkovou kvalitu životního prostředí města Bakov nad Jizerou a jeho okolí lze hodnotit jako dobrou. Přírodní prostředí je tvořeno významnými přírodními a krajinnými hodnotami a ekologické zátěže území nejsou velké. 9

10 3.3. SWOT analýza Silné stránky (S) - finanční prostředky (město nemá peněžní závazky) - existence základní infrastruktury - občanská vybavenost - mateřská školka, základní škola, školní družina, sportovní kluby, zdravotnické středisko, lékárna, divadlo, spolky, akce, sportoviště, dětská hřiště - dostatek zeleně - péče o staré občany - koupaliště (volnočasový areál) Slabiny (W) - menší kulturní sál (komunitní prostředí) - informační středisko - malá kapacita mateřské školy a základní školy (jesle) - nedostatečné parkovací plochy - kanalizační přivaděč ( Výsluní ) - nákladní doprava přes město - zabezpečení údržby města - nedostatek nízkonákladových bytů - řešení romské otázky - koupaliště (volnočasový areál) - odkanalizování obcí - odpadové hospodářství - mobiliář 10

11 Vnější příležitosti (O) - poloha Mladá Boleslav, Praha, Český ráj sportovní a kulturní příležitosti - dopravní obslužnost - pracovní příležitosti (nulová nezaměstnanost) - možnosti/dostupnost vzdělání - ekologická situace lepší než jinde - možnost získání sponzoringu Hrozby (T) - finance ze státního rozpočtu/ Evropské unie - povodně - cizinci za prací - kriminalita - migrace - rozhodnutí státních orgánů z hlediska ekologie (těžba písku) - kulturně-politická situace (politická kultura) - zákonodárství / Evropská unie předpisy, byrokracie, nepřehlednost - lokální znečišťovatelé s vlivem na město - zatížení dopravou - chybějící státní policie - chybějící banka - /Kč - krize pracovní příležitosti - závislost na automobilovém průmyslu CELKOVÁ GENERICKÁ STRATEGIE : SW 11

12 3.4. Strategické cíle 1. Nastavit konstruktivní a pozitivní komunikaci ve městě 2. Dosáhnout přiměřeného počtu obyvatel ve vhodné demografické struktuře 3. Podporovat a rozvíjet společenský a sportovní život ve městě 4. Eliminovat ekologické zátěže 5. Zabezpečit racionální hospodaření s městskou zelení 6. Zabezpečit racionální hospodaření s občanskou vybaveností 12

13 3.5. Vymezení klíčových oblastí Klíčová oblast 1. Investiční VIZE KLÍČOVÉ OBLASTI 1. V roce 2020 je Bakov nad Jizerou v oblasti investiční městem: s funkčními volnočasovými a sportovními areály; s fungující občanskou vybaveností; s funkční dopravní infrastrukturou a inženýrskými sítěmi, včetně přilehlých obcí; s kvalitními a kapacitně vyhovujícími kulturními a společenskými zařízeními; s funkční infrastrukturou pro cestovní ruch; s funkčními zařízeními pro odpadové hospodářství; se zdravou a dostatečnou zelení. 13

14 SWOT ANALÝZA KLÍČOVÉ OBLASTI 1. Silné stránky (S) - finance - spolupráce města s občany, občanskými sdruženími a osadními výbory - stávající infrastruktura - lidský potenciál kvalitní - funkční kulturní a sportovní subjekty Slabiny (W) - politika v rámci Rady a Zastupitelstva města - pasivita jednotlivců (občané + úřad) - neaktuální územní plán - projektová nepřipravenost - neúplnost majetkové evidence - nedostatečná údržba majetku - infrastruktura v satelitech Vnější příležitosti (O) - existence fondů - poloha zeměpisná - poloha - ekonomická - stabilní demografická situace - rozvojová území Hrozby (T) - finanční otřesy (ŠKODA AUTO, ) - hospodaření státu - živelné katastrofy - politická situace (nestabilní) - ekologická ohrožení těžba - sociální otřesy - legislativní otřesy DÍLČÍ CÍLE KLÍČOVÉ OBLASTI Dobudovat a modernizovat infrastrukturu inženýrské sítě a komunikace 2. Dobudovat a modernizovat vzdělávací areál 3. Dobudovat a modernizovat volnočasovou infrastrukturu 4. Vytvořit podmínky pro efektivní hospodaření s majetkem města 14

15 AKČNÍ PLÁN. KLÍČOVÁ OBLAST 1. Dílčí cíl 1.1 Dobudovat a modernizovat infrastrukturu inženýrské sítě a komunikace Projekty : Kód Název Odpovědná osoba Vybudování a rekonstrukce chodníků Šimon Petr, Ing., Zastupitelstvo města Kamerový systém Šimon Petr, Ing., Zastupitelstvo města Terminál veřejné integrované dopravy v Bakově nad Jizerou Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Revitalizace centrální části Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Opravy komunikací Babák Jan, Ing., Zastupitelstvo města, Rada města Dílčí cíl 1.2 Dobudovat a modernizovat vzdělávací areál Projekty : Kód Název Odpovědná osoba Vybudování zdravého a moderního areálu základní školy s aspekty vzdělávacími i doplňkovými Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Dostavba mateřské školy Babák Jan, Ing., Zastupitelstvo města, Rada města Dílčí cíl 1.3 Dobudovat a modernizovat volnočasovou infrastrukturu Projekty : Kód Název Odpovědná osoba Rekonstrukce stodoly Městského úřadu (Linkova ulice) Šimon Petr, Ing., Zastupitelstvo města Rekonstrukce a modernizace kulturních zařízení v Bakově nad Jizerou Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Rekonstrukce a modernizace městské knihovny a muzea Bakovska Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Vybudování sportovně relaxačního areálu v Bakově nad Jizerou Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Oprava hradu Zvířetice Babák Jan, Ing., Zastupitelstvo města, Rada města Dětské hřiště Brychová Jitka, Mgr., Základní škola Dílčí cíl 1.4 Vytvořit podmínky pro efektivní hospodaření s majetkem města Projekty : 15

16 Kód Název Odpovědná osoba Pasportizace městského majetku a zajištění jeho Štěpánová Jana, Mgr., efektivní správy starostka města Klíčová oblast 2. Neinvestiční VIZE KLÍČOVÉ OBLASTI 2. V roce 2020 v oblasti neinvestiční je Bakov nad Jizerou : významným a vyhledávaným místem regionu; městem, které poskytuje všem generacím všestranné kulturní, společenské, duchovní a sportovní vyžití, dostupnou a všestrannou zdravotní a sociální péči a kvalitní předškolní, školní vzdělání a školské, vzdělávací a ostatní služby; městem podporujícím občanskou společnost na komunální úrovni; městem, které koordinuje své aktivity v rámci regionu; bezpečným a zdravým městem. 16

17 SWOT ANALÝZA KLÍČOVÉ OBLASTI 2. Silné stránky (S) - nezadluženost města - silná a pestrá základna spolků - občanská vybavenost mateřská škola, základní škola, základní umělecká škola, dům s pečovatelskou službou, zdravotní středisko, knihovna, muzeum, radnice, hřiště - areál v Podstráních a ostatní zeleň - existence městské policie - Bakovsko zpravodaj města - technická četa a úprava města - dostatek restaurací - starostka města Slabiny (W) - politikaření v Zastupitelstvu města - současný stav koupaliště - nedostatečná propagace města i jeho vybavenosti - nedostatečné vybavení i využití budov - malá účast obyvatel na akcích - bezpečnostní systém - nepropracovaný systém parkování - restaurace v zóně individuálního bydlení - lokalita Na výsluní stavební parcely - dostupné bydlení pro mladé - nízká přehlednost a aktualizace webových stránek města - neúřední věci - bezbariérové přístupy - kamionová doprava ve městě Vnější příležitosti (O) - zeměpisná poloha (Český ráj, Ralsko, Pojizeří, Kokořínsko, Mladá Boleslav, Liberec, Praha, hory) - podnebí - struktura obyvatelstva (počet, věk, ) - dopravní obslužnost (i letiště) - kulturní památky - blízkost regionálního centra (zdravotnictví, průmysl, volnočasové aktivita) - vhodná místa pro zábavní a sportovní akce (příroda, Zvířetice, koupaliště) - tradice sportovních, společenských a duchovních akcí Hrozby (T) - skupiny sociálně nepřizpůsobivé (vandalismus, kriminalita, hluk) - negativní vlivy průmyslu - politická situace (v České republice, globálně) - blízkost regionálního centra (kultura, ceny, obchody, podnikání) 17

18 DÍLČÍ CÍLE KLÍČOVÉ OBLASTI Zajistit podmínky pro bezpečnost a zdraví obyvatel 2.2 Zabezpečit kulturní, duchovní, společenské a sportovní vyžití obyvatel 2.3 Zajistit obnovu a využití památek 2.4 Zajistit podmínky pro vzdělanost a sociální přizpůsobení 2.5 Zajistit údržbu a čistotu města a okolí 2.6 Zajistit propagaci města a jeho aktivit 18

19 AKČNÍ PLÁN. KLÍČOVÁ OBLAST 2. Dílčí cíl 2.1 Zajistit podmínky pro bezpečnost a zdraví obyvatel Projekty : Kód Název Odpovědná osoba Projekty budou doplněny během aktualizace strategického plánu Dílčí cíl 2.2 Zabezpečit kulturní, duchovní, společenské a sportovní vyžití obyvatel Projekty : Kód Název Odpovědná osoba Společně historií Bakovska Dagmar Vlastová, Mateřská škola Vydat stručného průvodce pro pěší výlety. Jan Štěpánek, TJ Sokol Vydat stručného průvodce pro cyklistické výlety Jan Štěpánek, TJ Sokol Dráček Bakováček aneb není drak jako drak Jana Mlynková, Mateřská škola Velikonoce ve městě Jana Mlynková, Mateřská škola Uspávání broučků Jana Mlynková, Mateřská škola Areál koupaliště i pro nejmenší Jana Mlynková, Mateřská škola Festival lidové kultury Monika Čapková, Furiant Důstojné stáří Taťána Dvořáková, Městský úřad Dílčí cíl 2.3 Zajistit obnovu a využití památek Projekty: Kód Název Odpovědná osoba Oživlý hrad Zvířetice Monika Čapková, Furiant 19

20 Dílčí cíl 2.4 Zajistit podmínky pro vzdělanost a sociální přizpůsobení Projekty: Kód Název Odpovědná osoba Romská kultura Monika Čapková,Furiant Podpora vzdělávání školního metodika Mgr. Zdeňka Dlasková, Základní škola Bakov n.j Nízkoprahový klub Taťána Dvořáková, Městský úřad Dílčí cíl 2.5 Zajistit údržbu a čistotu města a okolí Projekty: Kód Název Odpovědná osoba Projekty budou doplněny během aktualizace strategického plánu Dílčí cíl 2.6 Zajistit propagaci města a jeho aktivit Projekty: Kód Název Odpovědná osoba Reprezentační ples města Bakov nad Jizerou Mgr. Lenka Kožíšková, Městský úřad Moje město Bakov nad Jizerou Jana Mlynková, Mateřská škola 20

21 4. Přílohy 4.1.Složení strategického týmu Hlavní vedoucí strategického týmu je paní Mgr. Jana Štěpánová starostka města. Jméno Štěpánová Jana Mgr. Kožíšková Lenka, Mgr. Čermáková Jaroslava Babák Jan, Ing. Šimon Petr, Ing. Beran Pavel, Ing. Šulc Petr, Mgr. Dvořák Přemysl, MUDr. Skramuská Jitka, PhDr. Havelková Kateřina Brodský Luboš Vlastová Dagmar Dlasková Zdeňka, Mgr. Vaňková Marcela, DiS. Instituce starostka Městský úřad Městský úřad Zastupitelstvo města, Rada města Zastupitelstvo města Zastupitelstvo města, Rada města ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola Praktický lékař PL Kosmonosy Církev čs. Husitská Zastupitelstvo města Mateřská škola Základní škola, Zastupitelstvo města Městský úřad 21

22 4.2.Složení pracovních skupin Pracovní skupina pro klíčovou oblast 1. Investiční Vedoucím Pracovní skupiny: Štěpánová Jana, Mgr. starostka města - Jméno a příjmení Štěpánová Jana, Mgr. Babák Jan, Ing. Šimon Petr, Ing. Beran Pavel, Ing. Šulc Petr, Mgr. Vaňková Marcela, DiS. Dvořák Zbyšek, Ing. Instituce Starostka města Zastupitelstvo města, Rada města Zastupitelstvo města, Zastupitelstvo města, Rada města ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola Městský úřad Podnikatel Pracovní skupina pro klíčovou oblast 2. Neinvestiční Vedoucím Pracovní skupiny: Kožíšková Lenka, Mgr. Jméno a příjmení Kožíšková Lenka, Mgr. Vlastová Dagmar Štěpánek Jan Čapková Monika Dlasková Zdeňka, Mgr. Brychtová Jitka, Mgr. Dvořáková Taťána Mlynková Jana Instituce Městský úřad Mateřská škola Behr Mnichovo Hradiště, TJ Sokol Zastupitelstvo města Základní škola, Zastupitelstvo města Základní škola, TJ Sokol Městský úřad Mateřská škola 22

23 4.3.Akční plán. Popisy projektů Klíčová oblast 1. Investiční číslo projektu: dílčí cíl: 1.1 Dobudovat a modernizovat infrastrukturu inženýrské sítě a komunikace Šimon Petr, Ing. - Zastupitelstvo města Vybudování a rekonstrukce chodníků lokalizace projektu: Bakov nad Jizerou, Malá Bělá a přilehlé obce cíle projektu: Funkční a kvalitní chodníky, bezbariérové nájezdy věcná podstata projektu: vybudování chodníků kde chybí a oprava špatných. konkrétní výstupy projektu: bezpečnost chodců vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: Strategický plán rozvoje města přibližný časový plán přípravy a realizace projektu:

24 číslo projektu: dílčí cíl: 1.1 Dobudovat a modernizovat infrastrukturu inženýrské sítě a komunikace Šimon Petr, Ing., Zastupitelstvo města, Babák Jan, Ing., Zastupitelstvo města, Rada města Kamerový systém lokalizace projektu: Bakov nad Jizerou cíle projektu: Bezpečnost a snížení kriminality věcná podstata projektu: Vybudování kamerového systému ve vybraných lokalitách konkrétní výstupy projektu: Zvýšení bezpečnosti vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: Startegický plán rozvoje města přibližný časový plán přípravy a realizace projektu:

25 číslo projektu: dílčí cíl: 1.1 Dobudovat a modernizovat infrastrukturu inženýrské sítě a komunikace Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Terminál veřejné integrované dopravy v Bakově nad Jizerou lokalizace projektu: zastávka Českých drah a bus a přilehlé okolí cíle projektu: Vybudování moderního terminálu veřejné integrované dopravy věcná podstata projektu: rekonstrukce a modernizace budovy zastávky Českých drah, revitalizace přírodního parku, oprava komunikací s důrazem na ochranu chodců, informační centrum konkrétní výstupy projektu: rekonstrukce nutných stavebnětechnických prvků budovy zastávky, vybudování veřejných WC, informačního centra, městský mobiliář, revitalizace zeleně vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: přibližný časový plán přípravy a realizace projektu: projektová dokumentace II./2009 zajištění finančního krytí IV./2009-XI./2009 realizace

26 číslo projektu: dílčí cíl: 1.1 Dobudovat a modernizovat infrastrukturu inženýrské sítě a komunikace Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Revitalizace centrální části lokalizace projektu: Mírové nám., Bakov nad Jizerou cíle projektu: Moderní centrální část odpovídající současným požadavkům a umožňující pořádání společenských kulturních akcí věcná podstata projektu: rekonstrukce a modernizace náměstí, včetně inženýrských sítí a veřejného osvětlení, revitalizace přírodního parku, pořízení městského mobiliáře a vybavení pro kulturní a společenské akce (podium, stánky), oprava komunikací s důrazem na ochranu chodců, konkrétní výstupy projektu: rekonstrukce nutných stavebnětechnických prvků náměstí, městský mobiliář, revitalizace zeleně vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: přibližný časový plán přípravy a realizace projektu: projektová dokumentace 1. pol zajištění finančního krytí 2. pol XI realizace

27 číslo projektu: dílčí cíl: 1.1 Dobudovat a modernizovat infrastrukturu inženýrské sítě a komunikace Babák Jan, Ing., Zastupitelstvo města, Rada města Opravy komunikací lokalizace projektu: Bakov nad Jizerou a přilehlé obce cíle projektu: neničit automobily a životní prostředí věcná podstata projektu: nové povrchy komunikací konkrétní výstupy projektu: komunikace vhodné k jízdě a přitom bezpečné vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: přibližný časový plán přípravy a realizace projektu:

28 číslo projektu: dílčí cíl: 1.2 Dobudovat a modernizovat vzdělávací areál Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Vybudování zdravého a moderního areálu základní školy s aspekty vzdělávacími i doplňkovými lokalizace projektu: areál Základní školy cíle projektu: Modernizace stávajících budov areálu školy, včetně zajištění vhodného a zdravého prostředí odpovídajícího současným požadavkům základního vzdělávání, včetně zajištění hygienických požadavků, zajištění dostatečné kapacity pro výuku a úrovně poskytovaného vzdělávání, vybudování tělocvičny a zázemní pro školní družinu v rámci areálu věcná podstata projektu: nezbytná rekonstrukce a modernizace budov, včetně splnění požadavků energetického auditu, vybudování oborově vybavených tříd, vytvoření zázemí pro oddech, vybudování nové tělocvičny a nových tříd pro školní družinu, včetně venkovního hřiště konkrétní výstupy projektu: rekonstrukce nutných stavebnětechnických prvků (elektroinstalace, vnitřní kanalizace, toalety, výměna okenních výplní, oprava střechy a zateplení budov), pořízení vybavení specializovaných tříd, postavení nové budovy (vybudování tělocvičny a nových tříd pro školní družinu), pořízení školního hřiště vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: Středočeského kraje přibližný časový plán přípravy a realizace projektu: projektová dokumentace 2009 zajištění finančního krytí 2010 realizace strategické dokumenty 28

29 číslo projektu: dílčí cíl: 1.2 Dobudovat a modernizovat vzdělávací areál Babák Jan, Ing., Zastupitelstvo města, Rada města Dostavba Mateřské školy lokalizace projektu: Bakov nad Jizerou cíle projektu: uspokojit potřeby obyvatel věcná podstata projektu: podkrovní nástavba 2. A hosp. pavilonu konkrétní výstupy projektu: Mateřská škola s vyšší kapacitou vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: přibližný časový plán přípravy a realizace projektu:

30 číslo projektu: dílčí cíl: 1.3 Dobudovat a modernizovat volnočasovou infrastrukturu, 1.2, 1.4 Šimon Petr, Ing., Zastupitelstvo města, Rekonstrukce stodoly Městského úřadu (Linkova ulice) lokalizace projektu: Linkova ulice Bakov n.j. cíle projektu: lepší využití objektu v centru města věcná podstata projektu: rekonstrukce, změna účelu stavby konkrétní výstupy projektu: využití objektu v centru města vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: Stategický plán rozvoje města přibližný časový plán přípravy a realizace projektu:

31 číslo projektu: dílčí cíl: 1.3 Dobudovat a modernizovat volnočasovou infrastrukturu Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Rekonstrukce a modernizace kulturních zařízení v Bakově nad Jizerou lokalizace projektu: Radnice čp dům čp. 160, Mírové nám., Bakov nad Jizerou cíle projektu: Rekonstrukce a modernizace domu, ve kterém je divadelní sál a společenský sál, včetně zázemí pro umělce a zpřístupnění pro imobilní spoluobčany, vybudování kulturního střediska v přízemí domu čp. 160 věcná podstata projektu: nezbytná rekonstrukce a modernizace prostor, zařízení kanceláře kulturního střediska v domě čp. 160, vybudování výtahu v čp. 10 konkrétní výstupy projektu: rekonstrukce nutných stavebnětechnických prvků (elektroinstalace, vnitřní kanalizace, toalety, výměna okenních výplní, oprava fasády), pořízení vnitřního vybavení vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: přibližný časový plán přípravy a realizace projektu: projektová dokumentace 2009 realizace strategické dokumenty 31

32 číslo projektu: dílčí cíl: 1.3 Dobudovat a modernizovat volnočasovou infrastrukturu Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Rekonstrukce a modernizace městské knihovny a muzea Bakovska lokalizace projektu: Mírové nám., Bakov nad Jizerou cíle projektu: Rekonstrukce a modernizace domu a prostor zařízení městské knihovny a muzea Bakovska věcná podstata projektu: nezbytná rekonstrukce a modernizace prostor konkrétní výstupy projektu: rekonstrukce nutných stavebnětechnických prvků (elektroinstalace, vnitřní kanalizace, toalety, výměna okenních výplní, oprava fasády), pořízení vnitřního vybavení, restaurátorská činnost na exponátech vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: přibližný časový plán přípravy a realizace projektu: projektová dokumentace 2009 realizace

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Strategický plán rozvoje města Bělá pod Bezdězem. Materiál k projednání Zastupitelstvem města

Strategický plán rozvoje města Bělá pod Bezdězem. Materiál k projednání Zastupitelstvem města Strategický plán rozvoje města Bělá pod Bezdězem Materiál k projednání Zastupitelstvem města červen 2006 Obsah 1. Slovo starostky... 3 2. Úvodní informace... 4 2.1 Účel a metoda strategického plánování...

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD 2014-2020 NÁVRH Veřejné projednání 7.7.2014 Definice SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek regionu MAS. 1. 1.silné stránky

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH Strategická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH Strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH 2014+ Strategická část Ing.Alexandra Fürbachová, členka správní rady MAS KH o.p.s. Strategická část Mise = proč strategii vytváříme: Strategie MAS

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rýmařovsko Datum konání: 7. 8. 2014 Místo a čas konání: Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, 09:00 hod. Přítomní:

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Strategický plán města Frýdlant

Strategický plán města Frýdlant C. GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA Globální SWOT analýza je zásadním analytickým výstupem, který v dalším procesu tvorby strategického plánu slouží jako výchozí podklad pro formulaci návrhových cílů a aktivit. Jednotlivé

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST A.1 Zlepší se komunikace mezi veřejností a radnicí A.1.1 Informovat občany o činnosti veřejné správy A.1.2 Zajistit zpětnou vazbu A.1.3 Umožnit

Více

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu..

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 Cíle zpracovávaného dokumentu Hlavním cílem dokumentu je vytvořit strategický dokument,

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ 2016-2026 veřejné projednání 18.5.2016 Program jednání Úvod, uvítání Informace o vytištěné verzi Návrhu Strategického plánu Informace o možnosti podávat

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA JAK SE VÁM DNES ŽIJE V ČERVENCE? JAKÁ BY MĚLA BÝT PODLE VAŠICH PŘEDSTAV? VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE Komise rozvoje obce 2016 Největší přednosti

Více

Program rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou. Setkání s občany

Program rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou. Setkání s občany Program rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou Setkání s občany 26. 10. Co nás čeká? Seznámení s procesem tvorby Programu rozvoje města Seznámení s obsahem Programu rozvoje města Prostor pro náměty

Více

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou Bakov nad Jizerou, 18.3. 2009 Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou Obsah 1. Slovo starostky...3 2. Úvodní informace...4 2.1. Účel a metoda strategického

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Datum :00:00. MěÚ Jablonec nad Nisou. Jan Doležal, Petra Vondráčková, Stanislava Nechvílová. ostatní účastníci viz prezenční listina

Datum :00:00. MěÚ Jablonec nad Nisou. Jan Doležal, Petra Vondráčková, Stanislava Nechvílová. ostatní účastníci viz prezenční listina Téma/předmět 1. jednání pracovní skupiny Urbanismus a bydlení SWOT, globální cíl, opatření, specifické cíle Datum 23.7.2007 14:00:00 Místo Účastníci MěÚ Jablonec nad Nisou Jan Doležal, Petra Vondráčková,

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Váš kraj, Váš rozpočet

Váš kraj, Váš rozpočet Váš kraj, Váš rozpočet Dotazníkové šetření Váš kraj, Váš rozpočet Šetření probíhalo pro občany Jihomoravského kraje od 2.října do 7. listopadu 2012 Tři kategorie respondentů Neidentifikovaný občan Identifikovaný

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

Obec Hostovlice. Strategický plán rozvoje

Obec Hostovlice. Strategický plán rozvoje Obec Hostovlice Strategický plán rozvoje 1 Obsah Úvodní slovo 3 Strategický plán rozvoje obce Hostovlice v kontextu rozvoje Středočeského kraje 4 Metodika zpracování 5 Situační analýza současného stavu

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města SWOT analýza Název projektu: Registrační číslo projektu: Město Hodonín plánuje s veřejností CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002829 Obsah Obsah... 2 1 SWOT analýza... 3 2 1 SWOT

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 OBSAH 2 DOPLNĚNÍ PŘEHLEDU PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU NA LÉTA 2008 2010...5..2. 1.1 Doplnění projektu 5...2

Více

Místní akční skupina Lanškrounsko - základní oblasti rozvoje Lanškrounska

Místní akční skupina Lanškrounsko - základní oblasti rozvoje Lanškrounska Místní akční skupina Lanškrounsko - základní oblasti rozvoje Lanškrounska www.survio.com 31. 01. 2014 14:25:09 Základní údaje Název výzkumu Místní akční skupina Lanškrounsko - základní oblasti rozvoje

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují. Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020

Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují. Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020 Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020 1 Úvod Strategický plán a akční plán rozvoje obce Žďár nad Metují je základním dokumentem územního rozvoje. Vyjadřuje předpokládaný rozvoj katastrálního

Více

Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/ /2011)

Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/ /2011) Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/2010 12/2011) akce dotace od v rámci programu výše dotace celkové náklady termíny realizace Snížení energetické náročnosti

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Vítáme Vás. Veřejné setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín

Vítáme Vás. Veřejné setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín Vítáme Vás Veřejné setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín 2014 2020 17.1. 2014,Louny 28. dubna 2014 Dům dětí a mládeže, Děčín Součást projektu Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Strategický plán města Plzně Obyvatelstvo a bydlení

Strategický plán města Plzně Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Obyvatelstvo a bydlení 31. 3 2016 Workshopy 17. 3. 2016 - Marketing města a cestovní ruch 22. 3. 2016 - Občanská vybavenost 29. 3. 2016 - Životní prostředí 30. 3. 2016 - Hospodářský

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Co je koncept SMART CITY?

Co je koncept SMART CITY? Co je koncept SMART CITY? V Evropě je koncepce Smart City reakcí na značnou urbanizaci a do značné míry také dalším vývojovým krokem regionální politiky EU, která se doposavad soustředila na podporu regionů

Více

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání.

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání. Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění Vašich názorů, potřeb a požadavků na spokojený život v obci či městě, ve kterém žijete. Vaše obec je členem Místní

Více