Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi"

Transkript

1 Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou Verze pro veřejnou diskusi Bakov nad Jizerou,

2 Obsah 1. Slovo starostky Úvodní informace Účel a metoda strategického plánování Základní pojmy Průběh zpracování strategického plánu rozvoje Bakova nad Jizerou Vlastní strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou Celková vize Popis výchozí situace SWOT analýza Strategické cíle Vymezení klíčových oblastí...13 Klíčová oblast 1. Investiční...13 Klíčová oblast 2. Neinvestiční Přílohy Složení strategického týmu Složení pracovních skupin...22 Pracovní skupina pro klíčovou oblast 1. Investiční...22 Pracovní skupina pro klíčovou oblast 2. Neinvestiční Akční plán. Popisy projektů...23 Klíčová oblast 1. Investiční...23 Klíčová oblast 2. Neinvestiční...37 Databáze projektů

3 1. Slovo starostky Strategický plán rozvoje města Bakova nad Jizerou je významným programovým dokumentem, který formuluje cíle rozvoje města a cesty k jejich dosažení pro období let 2009 až K vytvoření strategického plánu rozvoje města bylo přistoupeno zejména z důvodu potřeby koncepčního řešení rozvoje města a je důležitým nástrojem pro zachování kontinuity rozvoje města bez ohledu na změnu osob aktivně činných v zastupitelstvu a radě města v závislosti na výsledku komunálních voleb. Na tvorbě strategického plánu rozvoje města se podíleli nejen odborníci, úředníci a současní zastupitelé města, ale také občané města a zástupci různých zájmových skupin. Příprava tohoto dokumentu naplnila princip partnerství oslovením obyvatel ke zjištění jejich názorů a postojů k otázkám kvality života ve městě a zapojením zástupců občanů, občanských sdružení, organizací i podnikatelů do činností pracovních skupin, které se zabývaly problematikou ekonomických možností města, lidských zdrojů, infrastruktur a životního prostředí. Město Bakov nad Jizerou předpokládá i v dalších letech zapojení široké veřejnosti do kontroly a realizace strategického plánu, včetně jeho případné aktualizace při výrazných změnách vnějších okolností majících vliv na život města. Strategický plán by nebylo možno připravit nejen bez metodického vedení specializovaných odborníků, ale zejména bez účasti občanů Bakova nad Jizerou. Členové strategického týmu a pracovních skupin z řad bakovských občanů neváhali ve svém volném čase zabývat se otázkami potřeb, možností a priorit města a jeho obyvatelstva a předkládat návrhy na realizaci projektů, které povedou k naplnění celkové vize města Bakov nad Jizerou. Jim všem je nutné vyjádřit velké poděkování. Zpracováním strategického plánu rozvoje městě se naše město připojuje k současnému standardu řízení, a to nejen na národní úrovni, ale také na úrovni evropské, kde nám může být cenným nástrojem pro získávání finančních prostředků na konkrétní projekty obsažené v tomto dokumentu. Mgr. Jana Štěpánová starostka města Bakov nad Jizerou 3

4 2. Úvodní informace 2.1. Účel a metoda strategického plánování Strategické plánování je systematické řízení jakékoliv organizace (např. instituce, podniku nebo města) zaměřené na to, aby tato organizace dlouhodobě naplňovala svůj hlavní účel či smysl. Tedy například aby instituce plnila to, kvůli čemu byla zřízena, aby podnik dosahoval maximálního zisku nebo aby se lidem ve městě dobře žilo. Tohoto cíle dosahuje organizace tím, že mobilizuje a co nejefektivněji využívá všechny vlastní zdroje a včas a správně reaguje na změny v okolním prostředí. Ve světě je takto strategické plánování používáno úspěšně od první poloviny šedesátých let. Nejprve v komerčních podnicích a od osmdesátých let i ve městech. Strategické plánování se od ostatních druhů plánování liší tím, že: řeší problémy dlouhodobě a komplexně; pomáhá dosáhnout konsensu v hlavních otázkách, které je nutné řešit; umožňuje optimálně využívat zjevné i skryté lidské, finanční a další zdroje; neodvozuje dlouhodobé cíle od stávající podoby organizace, ale naopak od dlouhodobých cílů odvozuje žádoucí podobu organizace; neomezuje se jen na plánování budoucí podoby a cílů organizace, ale zahrnuje i reagování na budoucí vývoj vnějšího prostředí. Strategický plán představuje ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených kroků a nástrojů řízení změn v organizaci a zároveň i samotný proces řízení těchto změn, který zahrnuje přesné určení žádoucího směru změn, stanovení přesného postupu provádění těchto změn, vlastní provádění změn v praxi i průběžné sledování a vyhodnocování jejich průběhu a výsledků. Strategický plán je také prostředkem k maximálnímu využití potenciálu města (zpracované dokumenty, lidské zdroje atd.), k posílení jeho schopnosti absorbovat finanční prostředky Evropské unie (a tím i zvýšit jeho konkurenceschopnost v tomto směru) a díky tomu získat co nejvíce těchto prostředků na realizaci projektů, které přispějí k naplnění stanovených cílů. Kroky a nástroje strategického plánování rozvoje města formulace vize (žádoucího cílového stavu, společně sdílené představy o tom, jak má město v budoucnosti v ideálním případě vypadat); definice klíčových oblastí (vymezení oblastí, které mají klíčový význam pro naplnění vize); SWOT analýza (porovnání silných a slabých stránek města s vnějšími příležitostmi a hrozbami pro naplnění vize); stanovení prioritních oblastí (souboru podoblastí v jednotlivých klíčových oblastech); formulace dílčích cílů (konkretizace jednotlivých strategických cílů); zpracování akčních plánů (stanovení konkrétních úkolů nebo projektů nutných pro realizaci dílčích cílů, včetně termínů, odpovědnosti a podmínek nezbytných pro jejich splnění); 4

5 2.2. Základní pojmy Pojem Celková vize Klíčové oblasti Dílčí vize oblasti SWOT analýza Generická strategie Prioritní oblasti Dílčí cíle Strategie rozvoje kraje PRK (Program rozvoje kraje) SROP (Společný regionální operační program) OP (Operační programy) Význam pojmu Popis ideálního výsledného stavu rozvoje města v delším časovém horizontu (cca 20 let) rámcově určující globální cíl a základní cesty a výsledky rozvojového procesu. Oblasti vnitřně souvisejících problémů, jejichž řešení je významné pro dlouhodobý rozvoj města a vyžaduje soustředěnou pozornost. Popis ideálního výsledného stavu rozvoje města v dané klíčové oblasti v časovém horizontu do roku 2020 rámcově určující globální cíl, specifické cíle a očekávané výsledky rozvojového procesu v dané oblasti. Analýza vnitřních silných a slabých stránek města a vnějších příležitostí a hrozeb pro naplnění vize a cílů dlouhodobého rozvoje města. Určení základního nasměrování strategie k naplnění vize na základě provedené SWOT analýzy. Problémové podoblasti, které jsou řešeny prostřednictvím specifických cílů. Konkrétní cíle, formulované v rámci jednotlivých prioritních oblastí, jejichž realizace má vést k dlouhodobému plnění globálního cíle dané klíčové oblasti. Strategický dokument obsahující základní orientaci dlouhodobého rozvoje kraje. Taktický dokument na úrovni kraje, který konkretizuje střednědobé strategické cíle a rozvojové aktivity ve formě konkrétních opatření a projektů, určuje jejich nositele a stanoví způsob financování a implementace. Taktický dokument, který je zpracováván společně za regiony NUTS 2 a který rozpracovává problémové celky, které jsou specifické pro jednotlivé regiony. Taktické dokumenty vytvořené na úrovni ministerstev, které rozpracovávají problémové oborové celky strategií mající plošný (celostátní) charakter. 5

6 2.3. Průběh zpracování strategického plánu rozvoje Bakova nad Jizerou Fáze Odpovědnost Termín Rozhodnutí o zpracování Zastupitelstvo města SPRM Zpracování Zhotovitel červen červenec 2008 sociodemografické analýzy a profilu města Vytvoření vlastního Řídící skupina, pracovní září - listopad 2008 strategického plánu skupiny, (zhotovitel) Veřejné projednání prosinec 2008 leden 2009 Schválení SPRM Zastupitelstvo města leden - únor

7 3. Vlastní strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou 3.1.Celková vize V roce 2020 je Bakov nad Jizerou: místem pro spokojený a klidný domov s odpovídající a kvalitní infrastrukturou a službami pro plnohodnotný život přiměřeného počtu občanů; bezpečné místo s dostatkem zeleně, kvalitním ovzduším a prostory pro kulturu, sport a odpočinek. Ekologické zátěže jsou minimalizovány; místem s dostatkem pracovních příležitostí, sociální a vzdělávací infrastrukturou; místem s podmínkami pro zdravý životní styl a duchovní život. 7

8 3.2. Popis výchozí situace Hlavní charakteristiky města Bakov nad Jizerou Bakov nad Jizerou je jedním z osmi měst Mladoboleslavska a z hlediska počtu obyvatel pátým nejpočetnějším. Celý region je průmyslově orientován s významným průmyslovým centrem Mladou Boleslaví. Bakov nad Jizerou je centrem úplné základní vybavenosti a má významné pracovištní a správní vazby s Mladou Boleslaví. Bakov nad Jizerou a jeho okolí má kvantitativně a kvalitativně vysoký turistický potenciál daný jeho historií, tradicemi a exkluzivní polohou. Lidský potenciál a trh práce Celkový počet obyvatel města roste vyjma dvou let od roku Tento nárůst je výsledkem poměrně vysokých přírůstků migrací. Přirozený přírůstek byl ve většině let tohoto období záporný. Město Bakov nad Jizerou má regresivní typ věkové struktury. Z vývoje dětské a postreprodukční složky plyne, že převaha postreprodukční složky nad dětskou se v průběhu let zvyšuje, z čehož lze vyvodit v budoucnu rychlejší úbytek obyvatelstva. V produktivním věku jsou v Bakově nad Jizerou přibližně dvě třetiny obyvatel. Bakov nad Jizerou má v současné době podobné hodnoty věkových charakteristik, jako jsou hodnoty v celém Středočeském kraji. Struktura vzdělanosti obyvatel Bakova nad Jizerou se liší od okresního či krajského průměru jen velmi málo. V Bakově nad Jizerou žije více lidí s úplným středním vzděláním s maturitou, naopak méně jsou zastoupeny skupiny občanů se základním nebo nedokončeným vzděláním. Ve městě je ve srovnání s celorepublikovými hodnotami zastoupeno více občanů v kategorii vyučených, resp. se středním odborným vzděláním bez maturity a naopak méně v kategorii vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. Ze struktury ekonomické aktivity obyvatelstva podle odvětví vyplývá, že největší zastoupení v Bakově nad Jizerou (45,31 %) je tradičně v průmyslu. Následuje školství, zdravotnictví a sociální činnosti. Ekonomický profil Ekonomika města má průmyslový a obslužný charakter s významnými vazbami na Mladou Boleslav. Ve městě se nacházejí dva větší průmyslové podniky. Cestovní ruch Bakov nad Jizerou je zahrnut do marketingového subregionu Český ráj. Město má po kvantitativní stránce velmi dobré podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, avšak turistický a rekreační potenciál není dosud využit. Ke zhodnocení rovněž zůstává kvalitativní stránka optimálního využití těchto podmínek. 8

9 Školství Bakov nad Jizerou není přirozeným regionálním centrem vzdělanosti. Město je zřizovatelem jedné mateřské a jedné základní školy. Kvantitativně je mateřské a základní školství saturováno. Sociální a zdravotní péče V Bakově nad Jizerou je k dispozici zdravotní středisko a dům spečovatelskou službou. Kultura Z hlediska kvantitativního počtu kulturních zařízení je město saturováno. To samé lze říci o počtu tradičních kulturních a sportovních akcí. Technická vybavenost území Kapacita technické infrastruktury vbakově nad Jizerou je dostačující. Důležitou investiční akcí bylo vybudování nové čističky odpadních vod v devadesátých letech. V současnosti se pracuje na dokončení výstavby kanalizace Bakov nad Jizerou Trenčín. Životní prostředí Celkovou kvalitu životního prostředí města Bakov nad Jizerou a jeho okolí lze hodnotit jako dobrou. Přírodní prostředí je tvořeno významnými přírodními a krajinnými hodnotami a ekologické zátěže území nejsou velké. 9

10 3.3. SWOT analýza Silné stránky (S) - finanční prostředky (město nemá peněžní závazky) - existence základní infrastruktury - občanská vybavenost - mateřská školka, základní škola, školní družina, sportovní kluby, zdravotnické středisko, lékárna, divadlo, spolky, akce, sportoviště, dětská hřiště - dostatek zeleně - péče o staré občany - koupaliště (volnočasový areál) Slabiny (W) - menší kulturní sál (komunitní prostředí) - informační středisko - malá kapacita mateřské školy a základní školy (jesle) - nedostatečné parkovací plochy - kanalizační přivaděč ( Výsluní ) - nákladní doprava přes město - zabezpečení údržby města - nedostatek nízkonákladových bytů - řešení romské otázky - koupaliště (volnočasový areál) - odkanalizování obcí - odpadové hospodářství - mobiliář 10

11 Vnější příležitosti (O) - poloha Mladá Boleslav, Praha, Český ráj sportovní a kulturní příležitosti - dopravní obslužnost - pracovní příležitosti (nulová nezaměstnanost) - možnosti/dostupnost vzdělání - ekologická situace lepší než jinde - možnost získání sponzoringu Hrozby (T) - finance ze státního rozpočtu/ Evropské unie - povodně - cizinci za prací - kriminalita - migrace - rozhodnutí státních orgánů z hlediska ekologie (těžba písku) - kulturně-politická situace (politická kultura) - zákonodárství / Evropská unie předpisy, byrokracie, nepřehlednost - lokální znečišťovatelé s vlivem na město - zatížení dopravou - chybějící státní policie - chybějící banka - /Kč - krize pracovní příležitosti - závislost na automobilovém průmyslu CELKOVÁ GENERICKÁ STRATEGIE : SW 11

12 3.4. Strategické cíle 1. Nastavit konstruktivní a pozitivní komunikaci ve městě 2. Dosáhnout přiměřeného počtu obyvatel ve vhodné demografické struktuře 3. Podporovat a rozvíjet společenský a sportovní život ve městě 4. Eliminovat ekologické zátěže 5. Zabezpečit racionální hospodaření s městskou zelení 6. Zabezpečit racionální hospodaření s občanskou vybaveností 12

13 3.5. Vymezení klíčových oblastí Klíčová oblast 1. Investiční VIZE KLÍČOVÉ OBLASTI 1. V roce 2020 je Bakov nad Jizerou v oblasti investiční městem: s funkčními volnočasovými a sportovními areály; s fungující občanskou vybaveností; s funkční dopravní infrastrukturou a inženýrskými sítěmi, včetně přilehlých obcí; s kvalitními a kapacitně vyhovujícími kulturními a společenskými zařízeními; s funkční infrastrukturou pro cestovní ruch; s funkčními zařízeními pro odpadové hospodářství; se zdravou a dostatečnou zelení. 13

14 SWOT ANALÝZA KLÍČOVÉ OBLASTI 1. Silné stránky (S) - finance - spolupráce města s občany, občanskými sdruženími a osadními výbory - stávající infrastruktura - lidský potenciál kvalitní - funkční kulturní a sportovní subjekty Slabiny (W) - politika v rámci Rady a Zastupitelstva města - pasivita jednotlivců (občané + úřad) - neaktuální územní plán - projektová nepřipravenost - neúplnost majetkové evidence - nedostatečná údržba majetku - infrastruktura v satelitech Vnější příležitosti (O) - existence fondů - poloha zeměpisná - poloha - ekonomická - stabilní demografická situace - rozvojová území Hrozby (T) - finanční otřesy (ŠKODA AUTO, ) - hospodaření státu - živelné katastrofy - politická situace (nestabilní) - ekologická ohrožení těžba - sociální otřesy - legislativní otřesy DÍLČÍ CÍLE KLÍČOVÉ OBLASTI Dobudovat a modernizovat infrastrukturu inženýrské sítě a komunikace 2. Dobudovat a modernizovat vzdělávací areál 3. Dobudovat a modernizovat volnočasovou infrastrukturu 4. Vytvořit podmínky pro efektivní hospodaření s majetkem města 14

15 AKČNÍ PLÁN. KLÍČOVÁ OBLAST 1. Dílčí cíl 1.1 Dobudovat a modernizovat infrastrukturu inženýrské sítě a komunikace Projekty : Kód Název Odpovědná osoba Vybudování a rekonstrukce chodníků Šimon Petr, Ing., Zastupitelstvo města Kamerový systém Šimon Petr, Ing., Zastupitelstvo města Terminál veřejné integrované dopravy v Bakově nad Jizerou Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Revitalizace centrální části Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Opravy komunikací Babák Jan, Ing., Zastupitelstvo města, Rada města Dílčí cíl 1.2 Dobudovat a modernizovat vzdělávací areál Projekty : Kód Název Odpovědná osoba Vybudování zdravého a moderního areálu základní školy s aspekty vzdělávacími i doplňkovými Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Dostavba mateřské školy Babák Jan, Ing., Zastupitelstvo města, Rada města Dílčí cíl 1.3 Dobudovat a modernizovat volnočasovou infrastrukturu Projekty : Kód Název Odpovědná osoba Rekonstrukce stodoly Městského úřadu (Linkova ulice) Šimon Petr, Ing., Zastupitelstvo města Rekonstrukce a modernizace kulturních zařízení v Bakově nad Jizerou Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Rekonstrukce a modernizace městské knihovny a muzea Bakovska Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Vybudování sportovně relaxačního areálu v Bakově nad Jizerou Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Oprava hradu Zvířetice Babák Jan, Ing., Zastupitelstvo města, Rada města Dětské hřiště Brychová Jitka, Mgr., Základní škola Dílčí cíl 1.4 Vytvořit podmínky pro efektivní hospodaření s majetkem města Projekty : 15

16 Kód Název Odpovědná osoba Pasportizace městského majetku a zajištění jeho Štěpánová Jana, Mgr., efektivní správy starostka města Klíčová oblast 2. Neinvestiční VIZE KLÍČOVÉ OBLASTI 2. V roce 2020 v oblasti neinvestiční je Bakov nad Jizerou : významným a vyhledávaným místem regionu; městem, které poskytuje všem generacím všestranné kulturní, společenské, duchovní a sportovní vyžití, dostupnou a všestrannou zdravotní a sociální péči a kvalitní předškolní, školní vzdělání a školské, vzdělávací a ostatní služby; městem podporujícím občanskou společnost na komunální úrovni; městem, které koordinuje své aktivity v rámci regionu; bezpečným a zdravým městem. 16

17 SWOT ANALÝZA KLÍČOVÉ OBLASTI 2. Silné stránky (S) - nezadluženost města - silná a pestrá základna spolků - občanská vybavenost mateřská škola, základní škola, základní umělecká škola, dům s pečovatelskou službou, zdravotní středisko, knihovna, muzeum, radnice, hřiště - areál v Podstráních a ostatní zeleň - existence městské policie - Bakovsko zpravodaj města - technická četa a úprava města - dostatek restaurací - starostka města Slabiny (W) - politikaření v Zastupitelstvu města - současný stav koupaliště - nedostatečná propagace města i jeho vybavenosti - nedostatečné vybavení i využití budov - malá účast obyvatel na akcích - bezpečnostní systém - nepropracovaný systém parkování - restaurace v zóně individuálního bydlení - lokalita Na výsluní stavební parcely - dostupné bydlení pro mladé - nízká přehlednost a aktualizace webových stránek města - neúřední věci - bezbariérové přístupy - kamionová doprava ve městě Vnější příležitosti (O) - zeměpisná poloha (Český ráj, Ralsko, Pojizeří, Kokořínsko, Mladá Boleslav, Liberec, Praha, hory) - podnebí - struktura obyvatelstva (počet, věk, ) - dopravní obslužnost (i letiště) - kulturní památky - blízkost regionálního centra (zdravotnictví, průmysl, volnočasové aktivita) - vhodná místa pro zábavní a sportovní akce (příroda, Zvířetice, koupaliště) - tradice sportovních, společenských a duchovních akcí Hrozby (T) - skupiny sociálně nepřizpůsobivé (vandalismus, kriminalita, hluk) - negativní vlivy průmyslu - politická situace (v České republice, globálně) - blízkost regionálního centra (kultura, ceny, obchody, podnikání) 17

18 DÍLČÍ CÍLE KLÍČOVÉ OBLASTI Zajistit podmínky pro bezpečnost a zdraví obyvatel 2.2 Zabezpečit kulturní, duchovní, společenské a sportovní vyžití obyvatel 2.3 Zajistit obnovu a využití památek 2.4 Zajistit podmínky pro vzdělanost a sociální přizpůsobení 2.5 Zajistit údržbu a čistotu města a okolí 2.6 Zajistit propagaci města a jeho aktivit 18

19 AKČNÍ PLÁN. KLÍČOVÁ OBLAST 2. Dílčí cíl 2.1 Zajistit podmínky pro bezpečnost a zdraví obyvatel Projekty : Kód Název Odpovědná osoba Projekty budou doplněny během aktualizace strategického plánu Dílčí cíl 2.2 Zabezpečit kulturní, duchovní, společenské a sportovní vyžití obyvatel Projekty : Kód Název Odpovědná osoba Společně historií Bakovska Dagmar Vlastová, Mateřská škola Vydat stručného průvodce pro pěší výlety. Jan Štěpánek, TJ Sokol Vydat stručného průvodce pro cyklistické výlety Jan Štěpánek, TJ Sokol Dráček Bakováček aneb není drak jako drak Jana Mlynková, Mateřská škola Velikonoce ve městě Jana Mlynková, Mateřská škola Uspávání broučků Jana Mlynková, Mateřská škola Areál koupaliště i pro nejmenší Jana Mlynková, Mateřská škola Festival lidové kultury Monika Čapková, Furiant Důstojné stáří Taťána Dvořáková, Městský úřad Dílčí cíl 2.3 Zajistit obnovu a využití památek Projekty: Kód Název Odpovědná osoba Oživlý hrad Zvířetice Monika Čapková, Furiant 19

20 Dílčí cíl 2.4 Zajistit podmínky pro vzdělanost a sociální přizpůsobení Projekty: Kód Název Odpovědná osoba Romská kultura Monika Čapková,Furiant Podpora vzdělávání školního metodika Mgr. Zdeňka Dlasková, Základní škola Bakov n.j Nízkoprahový klub Taťána Dvořáková, Městský úřad Dílčí cíl 2.5 Zajistit údržbu a čistotu města a okolí Projekty: Kód Název Odpovědná osoba Projekty budou doplněny během aktualizace strategického plánu Dílčí cíl 2.6 Zajistit propagaci města a jeho aktivit Projekty: Kód Název Odpovědná osoba Reprezentační ples města Bakov nad Jizerou Mgr. Lenka Kožíšková, Městský úřad Moje město Bakov nad Jizerou Jana Mlynková, Mateřská škola 20

21 4. Přílohy 4.1.Složení strategického týmu Hlavní vedoucí strategického týmu je paní Mgr. Jana Štěpánová starostka města. Jméno Štěpánová Jana Mgr. Kožíšková Lenka, Mgr. Čermáková Jaroslava Babák Jan, Ing. Šimon Petr, Ing. Beran Pavel, Ing. Šulc Petr, Mgr. Dvořák Přemysl, MUDr. Skramuská Jitka, PhDr. Havelková Kateřina Brodský Luboš Vlastová Dagmar Dlasková Zdeňka, Mgr. Vaňková Marcela, DiS. Instituce starostka Městský úřad Městský úřad Zastupitelstvo města, Rada města Zastupitelstvo města Zastupitelstvo města, Rada města ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola Praktický lékař PL Kosmonosy Církev čs. Husitská Zastupitelstvo města Mateřská škola Základní škola, Zastupitelstvo města Městský úřad 21

22 4.2.Složení pracovních skupin Pracovní skupina pro klíčovou oblast 1. Investiční Vedoucím Pracovní skupiny: Štěpánová Jana, Mgr. starostka města - Jméno a příjmení Štěpánová Jana, Mgr. Babák Jan, Ing. Šimon Petr, Ing. Beran Pavel, Ing. Šulc Petr, Mgr. Vaňková Marcela, DiS. Dvořák Zbyšek, Ing. Instituce Starostka města Zastupitelstvo města, Rada města Zastupitelstvo města, Zastupitelstvo města, Rada města ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola Městský úřad Podnikatel Pracovní skupina pro klíčovou oblast 2. Neinvestiční Vedoucím Pracovní skupiny: Kožíšková Lenka, Mgr. Jméno a příjmení Kožíšková Lenka, Mgr. Vlastová Dagmar Štěpánek Jan Čapková Monika Dlasková Zdeňka, Mgr. Brychtová Jitka, Mgr. Dvořáková Taťána Mlynková Jana Instituce Městský úřad Mateřská škola Behr Mnichovo Hradiště, TJ Sokol Zastupitelstvo města Základní škola, Zastupitelstvo města Základní škola, TJ Sokol Městský úřad Mateřská škola 22

23 4.3.Akční plán. Popisy projektů Klíčová oblast 1. Investiční číslo projektu: dílčí cíl: 1.1 Dobudovat a modernizovat infrastrukturu inženýrské sítě a komunikace Šimon Petr, Ing. - Zastupitelstvo města Vybudování a rekonstrukce chodníků lokalizace projektu: Bakov nad Jizerou, Malá Bělá a přilehlé obce cíle projektu: Funkční a kvalitní chodníky, bezbariérové nájezdy věcná podstata projektu: vybudování chodníků kde chybí a oprava špatných. konkrétní výstupy projektu: bezpečnost chodců vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: Strategický plán rozvoje města přibližný časový plán přípravy a realizace projektu:

24 číslo projektu: dílčí cíl: 1.1 Dobudovat a modernizovat infrastrukturu inženýrské sítě a komunikace Šimon Petr, Ing., Zastupitelstvo města, Babák Jan, Ing., Zastupitelstvo města, Rada města Kamerový systém lokalizace projektu: Bakov nad Jizerou cíle projektu: Bezpečnost a snížení kriminality věcná podstata projektu: Vybudování kamerového systému ve vybraných lokalitách konkrétní výstupy projektu: Zvýšení bezpečnosti vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: Startegický plán rozvoje města přibližný časový plán přípravy a realizace projektu:

25 číslo projektu: dílčí cíl: 1.1 Dobudovat a modernizovat infrastrukturu inženýrské sítě a komunikace Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Terminál veřejné integrované dopravy v Bakově nad Jizerou lokalizace projektu: zastávka Českých drah a bus a přilehlé okolí cíle projektu: Vybudování moderního terminálu veřejné integrované dopravy věcná podstata projektu: rekonstrukce a modernizace budovy zastávky Českých drah, revitalizace přírodního parku, oprava komunikací s důrazem na ochranu chodců, informační centrum konkrétní výstupy projektu: rekonstrukce nutných stavebnětechnických prvků budovy zastávky, vybudování veřejných WC, informačního centra, městský mobiliář, revitalizace zeleně vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: přibližný časový plán přípravy a realizace projektu: projektová dokumentace II./2009 zajištění finančního krytí IV./2009-XI./2009 realizace

26 číslo projektu: dílčí cíl: 1.1 Dobudovat a modernizovat infrastrukturu inženýrské sítě a komunikace Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Revitalizace centrální části lokalizace projektu: Mírové nám., Bakov nad Jizerou cíle projektu: Moderní centrální část odpovídající současným požadavkům a umožňující pořádání společenských kulturních akcí věcná podstata projektu: rekonstrukce a modernizace náměstí, včetně inženýrských sítí a veřejného osvětlení, revitalizace přírodního parku, pořízení městského mobiliáře a vybavení pro kulturní a společenské akce (podium, stánky), oprava komunikací s důrazem na ochranu chodců, konkrétní výstupy projektu: rekonstrukce nutných stavebnětechnických prvků náměstí, městský mobiliář, revitalizace zeleně vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: přibližný časový plán přípravy a realizace projektu: projektová dokumentace 1. pol zajištění finančního krytí 2. pol XI realizace

27 číslo projektu: dílčí cíl: 1.1 Dobudovat a modernizovat infrastrukturu inženýrské sítě a komunikace Babák Jan, Ing., Zastupitelstvo města, Rada města Opravy komunikací lokalizace projektu: Bakov nad Jizerou a přilehlé obce cíle projektu: neničit automobily a životní prostředí věcná podstata projektu: nové povrchy komunikací konkrétní výstupy projektu: komunikace vhodné k jízdě a přitom bezpečné vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: přibližný časový plán přípravy a realizace projektu:

28 číslo projektu: dílčí cíl: 1.2 Dobudovat a modernizovat vzdělávací areál Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Vybudování zdravého a moderního areálu základní školy s aspekty vzdělávacími i doplňkovými lokalizace projektu: areál Základní školy cíle projektu: Modernizace stávajících budov areálu školy, včetně zajištění vhodného a zdravého prostředí odpovídajícího současným požadavkům základního vzdělávání, včetně zajištění hygienických požadavků, zajištění dostatečné kapacity pro výuku a úrovně poskytovaného vzdělávání, vybudování tělocvičny a zázemní pro školní družinu v rámci areálu věcná podstata projektu: nezbytná rekonstrukce a modernizace budov, včetně splnění požadavků energetického auditu, vybudování oborově vybavených tříd, vytvoření zázemí pro oddech, vybudování nové tělocvičny a nových tříd pro školní družinu, včetně venkovního hřiště konkrétní výstupy projektu: rekonstrukce nutných stavebnětechnických prvků (elektroinstalace, vnitřní kanalizace, toalety, výměna okenních výplní, oprava střechy a zateplení budov), pořízení vybavení specializovaných tříd, postavení nové budovy (vybudování tělocvičny a nových tříd pro školní družinu), pořízení školního hřiště vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: Středočeského kraje přibližný časový plán přípravy a realizace projektu: projektová dokumentace 2009 zajištění finančního krytí 2010 realizace strategické dokumenty 28

29 číslo projektu: dílčí cíl: 1.2 Dobudovat a modernizovat vzdělávací areál Babák Jan, Ing., Zastupitelstvo města, Rada města Dostavba Mateřské školy lokalizace projektu: Bakov nad Jizerou cíle projektu: uspokojit potřeby obyvatel věcná podstata projektu: podkrovní nástavba 2. A hosp. pavilonu konkrétní výstupy projektu: Mateřská škola s vyšší kapacitou vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: přibližný časový plán přípravy a realizace projektu:

30 číslo projektu: dílčí cíl: 1.3 Dobudovat a modernizovat volnočasovou infrastrukturu, 1.2, 1.4 Šimon Petr, Ing., Zastupitelstvo města, Rekonstrukce stodoly Městského úřadu (Linkova ulice) lokalizace projektu: Linkova ulice Bakov n.j. cíle projektu: lepší využití objektu v centru města věcná podstata projektu: rekonstrukce, změna účelu stavby konkrétní výstupy projektu: využití objektu v centru města vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: Stategický plán rozvoje města přibližný časový plán přípravy a realizace projektu:

31 číslo projektu: dílčí cíl: 1.3 Dobudovat a modernizovat volnočasovou infrastrukturu Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Rekonstrukce a modernizace kulturních zařízení v Bakově nad Jizerou lokalizace projektu: Radnice čp dům čp. 160, Mírové nám., Bakov nad Jizerou cíle projektu: Rekonstrukce a modernizace domu, ve kterém je divadelní sál a společenský sál, včetně zázemí pro umělce a zpřístupnění pro imobilní spoluobčany, vybudování kulturního střediska v přízemí domu čp. 160 věcná podstata projektu: nezbytná rekonstrukce a modernizace prostor, zařízení kanceláře kulturního střediska v domě čp. 160, vybudování výtahu v čp. 10 konkrétní výstupy projektu: rekonstrukce nutných stavebnětechnických prvků (elektroinstalace, vnitřní kanalizace, toalety, výměna okenních výplní, oprava fasády), pořízení vnitřního vybavení vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: přibližný časový plán přípravy a realizace projektu: projektová dokumentace 2009 realizace strategické dokumenty 31

32 číslo projektu: dílčí cíl: 1.3 Dobudovat a modernizovat volnočasovou infrastrukturu Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Rekonstrukce a modernizace městské knihovny a muzea Bakovska lokalizace projektu: Mírové nám., Bakov nad Jizerou cíle projektu: Rekonstrukce a modernizace domu a prostor zařízení městské knihovny a muzea Bakovska věcná podstata projektu: nezbytná rekonstrukce a modernizace prostor konkrétní výstupy projektu: rekonstrukce nutných stavebnětechnických prvků (elektroinstalace, vnitřní kanalizace, toalety, výměna okenních výplní, oprava fasády), pořízení vnitřního vybavení, restaurátorská činnost na exponátech vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: přibližný časový plán přípravy a realizace projektu: projektová dokumentace 2009 realizace

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 OBSAH 2 DOPLNĚNÍ PŘEHLEDU PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU NA LÉTA 2008 2010...5..2. 1.1 Doplnění projektu 5...2

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 Cíle zpracovávaného dokumentu Hlavním cílem dokumentu je vytvořit strategický dokument,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Muži Ženy Děti Studenti Senioři

Muži Ženy Děti Studenti Senioři Strategický plán města Frýdku Místku Strategický plán města Frýdku Místku byl schválen 5. 12. 2011 zastupitelstvem města o počtu 43 členů, z toho 6 žen tj. 14%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM)

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) Název: Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti

Více

Strategický plán rozvoje města Mšena pro roky 2014-2019

Strategický plán rozvoje města Mšena pro roky 2014-2019 Strategický plán rozvoje Mšena pro roky 2014-2019 A. Oblast infrastruktury a podnikání A.1. Vytvořit podmínky pro stabilní rozvoj Tvorba a aktualizace koncepčních dokumentů A.1.1. vytvoření nové závazné

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

R O Z P O Č E T NA ROK 2009

R O Z P O Č E T NA ROK 2009 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Druh P Ř Í J M Y C E L K E M 47 165,56 tis. Kč v tom: 1. daňové příjmy 38 039,50 tis. Kč 2. nedaňové příjmy 7 284,36 tis. Kč 3. kapitálové

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Mgr. Marek Plch 1 Obsah Úvod... 2 Analýza současného stavu... 2 SWOT analýza... 2 Výchozí stav... 3 Hlavní koncepční záměry v jednotlivých oblastech... 3 Oblast

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Průvodce aktivitami IROP

Průvodce aktivitami IROP LIDÉ DOPRAVA A ZÁCHRANÁŘI Nové, opravené a bezpečnější silnice II. a III. třídy Moderní přestupní terminály Nové ekologické autobusy, trolejbusy, tramvaje Rozvoj sítě cyklostezek Vybavení pro záchranáře

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ PRŮVODCE PROJEKTEM STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PROJEKT STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ

Více

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP)

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 1. Obchodně průmyslové plochy jsou polyfunkční území pracovních aktivit a vybavenosti určené pro umístění průmyslových staveb

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Názory občanů sídla Mirotice

Názory občanů sídla Mirotice Názory občanů sídla Mirotice II. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Mirotice: 98 osob Názory občanů sídla MIROTICE

Více