Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi"

Transkript

1 Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou Verze pro veřejnou diskusi Bakov nad Jizerou,

2 Obsah 1. Slovo starostky Úvodní informace Účel a metoda strategického plánování Základní pojmy Průběh zpracování strategického plánu rozvoje Bakova nad Jizerou Vlastní strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou Celková vize Popis výchozí situace SWOT analýza Strategické cíle Vymezení klíčových oblastí...13 Klíčová oblast 1. Investiční...13 Klíčová oblast 2. Neinvestiční Přílohy Složení strategického týmu Složení pracovních skupin...22 Pracovní skupina pro klíčovou oblast 1. Investiční...22 Pracovní skupina pro klíčovou oblast 2. Neinvestiční Akční plán. Popisy projektů...23 Klíčová oblast 1. Investiční...23 Klíčová oblast 2. Neinvestiční...37 Databáze projektů

3 1. Slovo starostky Strategický plán rozvoje města Bakova nad Jizerou je významným programovým dokumentem, který formuluje cíle rozvoje města a cesty k jejich dosažení pro období let 2009 až K vytvoření strategického plánu rozvoje města bylo přistoupeno zejména z důvodu potřeby koncepčního řešení rozvoje města a je důležitým nástrojem pro zachování kontinuity rozvoje města bez ohledu na změnu osob aktivně činných v zastupitelstvu a radě města v závislosti na výsledku komunálních voleb. Na tvorbě strategického plánu rozvoje města se podíleli nejen odborníci, úředníci a současní zastupitelé města, ale také občané města a zástupci různých zájmových skupin. Příprava tohoto dokumentu naplnila princip partnerství oslovením obyvatel ke zjištění jejich názorů a postojů k otázkám kvality života ve městě a zapojením zástupců občanů, občanských sdružení, organizací i podnikatelů do činností pracovních skupin, které se zabývaly problematikou ekonomických možností města, lidských zdrojů, infrastruktur a životního prostředí. Město Bakov nad Jizerou předpokládá i v dalších letech zapojení široké veřejnosti do kontroly a realizace strategického plánu, včetně jeho případné aktualizace při výrazných změnách vnějších okolností majících vliv na život města. Strategický plán by nebylo možno připravit nejen bez metodického vedení specializovaných odborníků, ale zejména bez účasti občanů Bakova nad Jizerou. Členové strategického týmu a pracovních skupin z řad bakovských občanů neváhali ve svém volném čase zabývat se otázkami potřeb, možností a priorit města a jeho obyvatelstva a předkládat návrhy na realizaci projektů, které povedou k naplnění celkové vize města Bakov nad Jizerou. Jim všem je nutné vyjádřit velké poděkování. Zpracováním strategického plánu rozvoje městě se naše město připojuje k současnému standardu řízení, a to nejen na národní úrovni, ale také na úrovni evropské, kde nám může být cenným nástrojem pro získávání finančních prostředků na konkrétní projekty obsažené v tomto dokumentu. Mgr. Jana Štěpánová starostka města Bakov nad Jizerou 3

4 2. Úvodní informace 2.1. Účel a metoda strategického plánování Strategické plánování je systematické řízení jakékoliv organizace (např. instituce, podniku nebo města) zaměřené na to, aby tato organizace dlouhodobě naplňovala svůj hlavní účel či smysl. Tedy například aby instituce plnila to, kvůli čemu byla zřízena, aby podnik dosahoval maximálního zisku nebo aby se lidem ve městě dobře žilo. Tohoto cíle dosahuje organizace tím, že mobilizuje a co nejefektivněji využívá všechny vlastní zdroje a včas a správně reaguje na změny v okolním prostředí. Ve světě je takto strategické plánování používáno úspěšně od první poloviny šedesátých let. Nejprve v komerčních podnicích a od osmdesátých let i ve městech. Strategické plánování se od ostatních druhů plánování liší tím, že: řeší problémy dlouhodobě a komplexně; pomáhá dosáhnout konsensu v hlavních otázkách, které je nutné řešit; umožňuje optimálně využívat zjevné i skryté lidské, finanční a další zdroje; neodvozuje dlouhodobé cíle od stávající podoby organizace, ale naopak od dlouhodobých cílů odvozuje žádoucí podobu organizace; neomezuje se jen na plánování budoucí podoby a cílů organizace, ale zahrnuje i reagování na budoucí vývoj vnějšího prostředí. Strategický plán představuje ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených kroků a nástrojů řízení změn v organizaci a zároveň i samotný proces řízení těchto změn, který zahrnuje přesné určení žádoucího směru změn, stanovení přesného postupu provádění těchto změn, vlastní provádění změn v praxi i průběžné sledování a vyhodnocování jejich průběhu a výsledků. Strategický plán je také prostředkem k maximálnímu využití potenciálu města (zpracované dokumenty, lidské zdroje atd.), k posílení jeho schopnosti absorbovat finanční prostředky Evropské unie (a tím i zvýšit jeho konkurenceschopnost v tomto směru) a díky tomu získat co nejvíce těchto prostředků na realizaci projektů, které přispějí k naplnění stanovených cílů. Kroky a nástroje strategického plánování rozvoje města formulace vize (žádoucího cílového stavu, společně sdílené představy o tom, jak má město v budoucnosti v ideálním případě vypadat); definice klíčových oblastí (vymezení oblastí, které mají klíčový význam pro naplnění vize); SWOT analýza (porovnání silných a slabých stránek města s vnějšími příležitostmi a hrozbami pro naplnění vize); stanovení prioritních oblastí (souboru podoblastí v jednotlivých klíčových oblastech); formulace dílčích cílů (konkretizace jednotlivých strategických cílů); zpracování akčních plánů (stanovení konkrétních úkolů nebo projektů nutných pro realizaci dílčích cílů, včetně termínů, odpovědnosti a podmínek nezbytných pro jejich splnění); 4

5 2.2. Základní pojmy Pojem Celková vize Klíčové oblasti Dílčí vize oblasti SWOT analýza Generická strategie Prioritní oblasti Dílčí cíle Strategie rozvoje kraje PRK (Program rozvoje kraje) SROP (Společný regionální operační program) OP (Operační programy) Význam pojmu Popis ideálního výsledného stavu rozvoje města v delším časovém horizontu (cca 20 let) rámcově určující globální cíl a základní cesty a výsledky rozvojového procesu. Oblasti vnitřně souvisejících problémů, jejichž řešení je významné pro dlouhodobý rozvoj města a vyžaduje soustředěnou pozornost. Popis ideálního výsledného stavu rozvoje města v dané klíčové oblasti v časovém horizontu do roku 2020 rámcově určující globální cíl, specifické cíle a očekávané výsledky rozvojového procesu v dané oblasti. Analýza vnitřních silných a slabých stránek města a vnějších příležitostí a hrozeb pro naplnění vize a cílů dlouhodobého rozvoje města. Určení základního nasměrování strategie k naplnění vize na základě provedené SWOT analýzy. Problémové podoblasti, které jsou řešeny prostřednictvím specifických cílů. Konkrétní cíle, formulované v rámci jednotlivých prioritních oblastí, jejichž realizace má vést k dlouhodobému plnění globálního cíle dané klíčové oblasti. Strategický dokument obsahující základní orientaci dlouhodobého rozvoje kraje. Taktický dokument na úrovni kraje, který konkretizuje střednědobé strategické cíle a rozvojové aktivity ve formě konkrétních opatření a projektů, určuje jejich nositele a stanoví způsob financování a implementace. Taktický dokument, který je zpracováván společně za regiony NUTS 2 a který rozpracovává problémové celky, které jsou specifické pro jednotlivé regiony. Taktické dokumenty vytvořené na úrovni ministerstev, které rozpracovávají problémové oborové celky strategií mající plošný (celostátní) charakter. 5

6 2.3. Průběh zpracování strategického plánu rozvoje Bakova nad Jizerou Fáze Odpovědnost Termín Rozhodnutí o zpracování Zastupitelstvo města SPRM Zpracování Zhotovitel červen červenec 2008 sociodemografické analýzy a profilu města Vytvoření vlastního Řídící skupina, pracovní září - listopad 2008 strategického plánu skupiny, (zhotovitel) Veřejné projednání prosinec 2008 leden 2009 Schválení SPRM Zastupitelstvo města leden - únor

7 3. Vlastní strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou 3.1.Celková vize V roce 2020 je Bakov nad Jizerou: místem pro spokojený a klidný domov s odpovídající a kvalitní infrastrukturou a službami pro plnohodnotný život přiměřeného počtu občanů; bezpečné místo s dostatkem zeleně, kvalitním ovzduším a prostory pro kulturu, sport a odpočinek. Ekologické zátěže jsou minimalizovány; místem s dostatkem pracovních příležitostí, sociální a vzdělávací infrastrukturou; místem s podmínkami pro zdravý životní styl a duchovní život. 7

8 3.2. Popis výchozí situace Hlavní charakteristiky města Bakov nad Jizerou Bakov nad Jizerou je jedním z osmi měst Mladoboleslavska a z hlediska počtu obyvatel pátým nejpočetnějším. Celý region je průmyslově orientován s významným průmyslovým centrem Mladou Boleslaví. Bakov nad Jizerou je centrem úplné základní vybavenosti a má významné pracovištní a správní vazby s Mladou Boleslaví. Bakov nad Jizerou a jeho okolí má kvantitativně a kvalitativně vysoký turistický potenciál daný jeho historií, tradicemi a exkluzivní polohou. Lidský potenciál a trh práce Celkový počet obyvatel města roste vyjma dvou let od roku Tento nárůst je výsledkem poměrně vysokých přírůstků migrací. Přirozený přírůstek byl ve většině let tohoto období záporný. Město Bakov nad Jizerou má regresivní typ věkové struktury. Z vývoje dětské a postreprodukční složky plyne, že převaha postreprodukční složky nad dětskou se v průběhu let zvyšuje, z čehož lze vyvodit v budoucnu rychlejší úbytek obyvatelstva. V produktivním věku jsou v Bakově nad Jizerou přibližně dvě třetiny obyvatel. Bakov nad Jizerou má v současné době podobné hodnoty věkových charakteristik, jako jsou hodnoty v celém Středočeském kraji. Struktura vzdělanosti obyvatel Bakova nad Jizerou se liší od okresního či krajského průměru jen velmi málo. V Bakově nad Jizerou žije více lidí s úplným středním vzděláním s maturitou, naopak méně jsou zastoupeny skupiny občanů se základním nebo nedokončeným vzděláním. Ve městě je ve srovnání s celorepublikovými hodnotami zastoupeno více občanů v kategorii vyučených, resp. se středním odborným vzděláním bez maturity a naopak méně v kategorii vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. Ze struktury ekonomické aktivity obyvatelstva podle odvětví vyplývá, že největší zastoupení v Bakově nad Jizerou (45,31 %) je tradičně v průmyslu. Následuje školství, zdravotnictví a sociální činnosti. Ekonomický profil Ekonomika města má průmyslový a obslužný charakter s významnými vazbami na Mladou Boleslav. Ve městě se nacházejí dva větší průmyslové podniky. Cestovní ruch Bakov nad Jizerou je zahrnut do marketingového subregionu Český ráj. Město má po kvantitativní stránce velmi dobré podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, avšak turistický a rekreační potenciál není dosud využit. Ke zhodnocení rovněž zůstává kvalitativní stránka optimálního využití těchto podmínek. 8

9 Školství Bakov nad Jizerou není přirozeným regionálním centrem vzdělanosti. Město je zřizovatelem jedné mateřské a jedné základní školy. Kvantitativně je mateřské a základní školství saturováno. Sociální a zdravotní péče V Bakově nad Jizerou je k dispozici zdravotní středisko a dům spečovatelskou službou. Kultura Z hlediska kvantitativního počtu kulturních zařízení je město saturováno. To samé lze říci o počtu tradičních kulturních a sportovních akcí. Technická vybavenost území Kapacita technické infrastruktury vbakově nad Jizerou je dostačující. Důležitou investiční akcí bylo vybudování nové čističky odpadních vod v devadesátých letech. V současnosti se pracuje na dokončení výstavby kanalizace Bakov nad Jizerou Trenčín. Životní prostředí Celkovou kvalitu životního prostředí města Bakov nad Jizerou a jeho okolí lze hodnotit jako dobrou. Přírodní prostředí je tvořeno významnými přírodními a krajinnými hodnotami a ekologické zátěže území nejsou velké. 9

10 3.3. SWOT analýza Silné stránky (S) - finanční prostředky (město nemá peněžní závazky) - existence základní infrastruktury - občanská vybavenost - mateřská školka, základní škola, školní družina, sportovní kluby, zdravotnické středisko, lékárna, divadlo, spolky, akce, sportoviště, dětská hřiště - dostatek zeleně - péče o staré občany - koupaliště (volnočasový areál) Slabiny (W) - menší kulturní sál (komunitní prostředí) - informační středisko - malá kapacita mateřské školy a základní školy (jesle) - nedostatečné parkovací plochy - kanalizační přivaděč ( Výsluní ) - nákladní doprava přes město - zabezpečení údržby města - nedostatek nízkonákladových bytů - řešení romské otázky - koupaliště (volnočasový areál) - odkanalizování obcí - odpadové hospodářství - mobiliář 10

11 Vnější příležitosti (O) - poloha Mladá Boleslav, Praha, Český ráj sportovní a kulturní příležitosti - dopravní obslužnost - pracovní příležitosti (nulová nezaměstnanost) - možnosti/dostupnost vzdělání - ekologická situace lepší než jinde - možnost získání sponzoringu Hrozby (T) - finance ze státního rozpočtu/ Evropské unie - povodně - cizinci za prací - kriminalita - migrace - rozhodnutí státních orgánů z hlediska ekologie (těžba písku) - kulturně-politická situace (politická kultura) - zákonodárství / Evropská unie předpisy, byrokracie, nepřehlednost - lokální znečišťovatelé s vlivem na město - zatížení dopravou - chybějící státní policie - chybějící banka - /Kč - krize pracovní příležitosti - závislost na automobilovém průmyslu CELKOVÁ GENERICKÁ STRATEGIE : SW 11

12 3.4. Strategické cíle 1. Nastavit konstruktivní a pozitivní komunikaci ve městě 2. Dosáhnout přiměřeného počtu obyvatel ve vhodné demografické struktuře 3. Podporovat a rozvíjet společenský a sportovní život ve městě 4. Eliminovat ekologické zátěže 5. Zabezpečit racionální hospodaření s městskou zelení 6. Zabezpečit racionální hospodaření s občanskou vybaveností 12

13 3.5. Vymezení klíčových oblastí Klíčová oblast 1. Investiční VIZE KLÍČOVÉ OBLASTI 1. V roce 2020 je Bakov nad Jizerou v oblasti investiční městem: s funkčními volnočasovými a sportovními areály; s fungující občanskou vybaveností; s funkční dopravní infrastrukturou a inženýrskými sítěmi, včetně přilehlých obcí; s kvalitními a kapacitně vyhovujícími kulturními a společenskými zařízeními; s funkční infrastrukturou pro cestovní ruch; s funkčními zařízeními pro odpadové hospodářství; se zdravou a dostatečnou zelení. 13

14 SWOT ANALÝZA KLÍČOVÉ OBLASTI 1. Silné stránky (S) - finance - spolupráce města s občany, občanskými sdruženími a osadními výbory - stávající infrastruktura - lidský potenciál kvalitní - funkční kulturní a sportovní subjekty Slabiny (W) - politika v rámci Rady a Zastupitelstva města - pasivita jednotlivců (občané + úřad) - neaktuální územní plán - projektová nepřipravenost - neúplnost majetkové evidence - nedostatečná údržba majetku - infrastruktura v satelitech Vnější příležitosti (O) - existence fondů - poloha zeměpisná - poloha - ekonomická - stabilní demografická situace - rozvojová území Hrozby (T) - finanční otřesy (ŠKODA AUTO, ) - hospodaření státu - živelné katastrofy - politická situace (nestabilní) - ekologická ohrožení těžba - sociální otřesy - legislativní otřesy DÍLČÍ CÍLE KLÍČOVÉ OBLASTI Dobudovat a modernizovat infrastrukturu inženýrské sítě a komunikace 2. Dobudovat a modernizovat vzdělávací areál 3. Dobudovat a modernizovat volnočasovou infrastrukturu 4. Vytvořit podmínky pro efektivní hospodaření s majetkem města 14

15 AKČNÍ PLÁN. KLÍČOVÁ OBLAST 1. Dílčí cíl 1.1 Dobudovat a modernizovat infrastrukturu inženýrské sítě a komunikace Projekty : Kód Název Odpovědná osoba Vybudování a rekonstrukce chodníků Šimon Petr, Ing., Zastupitelstvo města Kamerový systém Šimon Petr, Ing., Zastupitelstvo města Terminál veřejné integrované dopravy v Bakově nad Jizerou Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Revitalizace centrální části Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Opravy komunikací Babák Jan, Ing., Zastupitelstvo města, Rada města Dílčí cíl 1.2 Dobudovat a modernizovat vzdělávací areál Projekty : Kód Název Odpovědná osoba Vybudování zdravého a moderního areálu základní školy s aspekty vzdělávacími i doplňkovými Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Dostavba mateřské školy Babák Jan, Ing., Zastupitelstvo města, Rada města Dílčí cíl 1.3 Dobudovat a modernizovat volnočasovou infrastrukturu Projekty : Kód Název Odpovědná osoba Rekonstrukce stodoly Městského úřadu (Linkova ulice) Šimon Petr, Ing., Zastupitelstvo města Rekonstrukce a modernizace kulturních zařízení v Bakově nad Jizerou Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Rekonstrukce a modernizace městské knihovny a muzea Bakovska Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Vybudování sportovně relaxačního areálu v Bakově nad Jizerou Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Oprava hradu Zvířetice Babák Jan, Ing., Zastupitelstvo města, Rada města Dětské hřiště Brychová Jitka, Mgr., Základní škola Dílčí cíl 1.4 Vytvořit podmínky pro efektivní hospodaření s majetkem města Projekty : 15

16 Kód Název Odpovědná osoba Pasportizace městského majetku a zajištění jeho Štěpánová Jana, Mgr., efektivní správy starostka města Klíčová oblast 2. Neinvestiční VIZE KLÍČOVÉ OBLASTI 2. V roce 2020 v oblasti neinvestiční je Bakov nad Jizerou : významným a vyhledávaným místem regionu; městem, které poskytuje všem generacím všestranné kulturní, společenské, duchovní a sportovní vyžití, dostupnou a všestrannou zdravotní a sociální péči a kvalitní předškolní, školní vzdělání a školské, vzdělávací a ostatní služby; městem podporujícím občanskou společnost na komunální úrovni; městem, které koordinuje své aktivity v rámci regionu; bezpečným a zdravým městem. 16

17 SWOT ANALÝZA KLÍČOVÉ OBLASTI 2. Silné stránky (S) - nezadluženost města - silná a pestrá základna spolků - občanská vybavenost mateřská škola, základní škola, základní umělecká škola, dům s pečovatelskou službou, zdravotní středisko, knihovna, muzeum, radnice, hřiště - areál v Podstráních a ostatní zeleň - existence městské policie - Bakovsko zpravodaj města - technická četa a úprava města - dostatek restaurací - starostka města Slabiny (W) - politikaření v Zastupitelstvu města - současný stav koupaliště - nedostatečná propagace města i jeho vybavenosti - nedostatečné vybavení i využití budov - malá účast obyvatel na akcích - bezpečnostní systém - nepropracovaný systém parkování - restaurace v zóně individuálního bydlení - lokalita Na výsluní stavební parcely - dostupné bydlení pro mladé - nízká přehlednost a aktualizace webových stránek města - neúřední věci - bezbariérové přístupy - kamionová doprava ve městě Vnější příležitosti (O) - zeměpisná poloha (Český ráj, Ralsko, Pojizeří, Kokořínsko, Mladá Boleslav, Liberec, Praha, hory) - podnebí - struktura obyvatelstva (počet, věk, ) - dopravní obslužnost (i letiště) - kulturní památky - blízkost regionálního centra (zdravotnictví, průmysl, volnočasové aktivita) - vhodná místa pro zábavní a sportovní akce (příroda, Zvířetice, koupaliště) - tradice sportovních, společenských a duchovních akcí Hrozby (T) - skupiny sociálně nepřizpůsobivé (vandalismus, kriminalita, hluk) - negativní vlivy průmyslu - politická situace (v České republice, globálně) - blízkost regionálního centra (kultura, ceny, obchody, podnikání) 17

18 DÍLČÍ CÍLE KLÍČOVÉ OBLASTI Zajistit podmínky pro bezpečnost a zdraví obyvatel 2.2 Zabezpečit kulturní, duchovní, společenské a sportovní vyžití obyvatel 2.3 Zajistit obnovu a využití památek 2.4 Zajistit podmínky pro vzdělanost a sociální přizpůsobení 2.5 Zajistit údržbu a čistotu města a okolí 2.6 Zajistit propagaci města a jeho aktivit 18

19 AKČNÍ PLÁN. KLÍČOVÁ OBLAST 2. Dílčí cíl 2.1 Zajistit podmínky pro bezpečnost a zdraví obyvatel Projekty : Kód Název Odpovědná osoba Projekty budou doplněny během aktualizace strategického plánu Dílčí cíl 2.2 Zabezpečit kulturní, duchovní, společenské a sportovní vyžití obyvatel Projekty : Kód Název Odpovědná osoba Společně historií Bakovska Dagmar Vlastová, Mateřská škola Vydat stručného průvodce pro pěší výlety. Jan Štěpánek, TJ Sokol Vydat stručného průvodce pro cyklistické výlety Jan Štěpánek, TJ Sokol Dráček Bakováček aneb není drak jako drak Jana Mlynková, Mateřská škola Velikonoce ve městě Jana Mlynková, Mateřská škola Uspávání broučků Jana Mlynková, Mateřská škola Areál koupaliště i pro nejmenší Jana Mlynková, Mateřská škola Festival lidové kultury Monika Čapková, Furiant Důstojné stáří Taťána Dvořáková, Městský úřad Dílčí cíl 2.3 Zajistit obnovu a využití památek Projekty: Kód Název Odpovědná osoba Oživlý hrad Zvířetice Monika Čapková, Furiant 19

20 Dílčí cíl 2.4 Zajistit podmínky pro vzdělanost a sociální přizpůsobení Projekty: Kód Název Odpovědná osoba Romská kultura Monika Čapková,Furiant Podpora vzdělávání školního metodika Mgr. Zdeňka Dlasková, Základní škola Bakov n.j Nízkoprahový klub Taťána Dvořáková, Městský úřad Dílčí cíl 2.5 Zajistit údržbu a čistotu města a okolí Projekty: Kód Název Odpovědná osoba Projekty budou doplněny během aktualizace strategického plánu Dílčí cíl 2.6 Zajistit propagaci města a jeho aktivit Projekty: Kód Název Odpovědná osoba Reprezentační ples města Bakov nad Jizerou Mgr. Lenka Kožíšková, Městský úřad Moje město Bakov nad Jizerou Jana Mlynková, Mateřská škola 20

21 4. Přílohy 4.1.Složení strategického týmu Hlavní vedoucí strategického týmu je paní Mgr. Jana Štěpánová starostka města. Jméno Štěpánová Jana Mgr. Kožíšková Lenka, Mgr. Čermáková Jaroslava Babák Jan, Ing. Šimon Petr, Ing. Beran Pavel, Ing. Šulc Petr, Mgr. Dvořák Přemysl, MUDr. Skramuská Jitka, PhDr. Havelková Kateřina Brodský Luboš Vlastová Dagmar Dlasková Zdeňka, Mgr. Vaňková Marcela, DiS. Instituce starostka Městský úřad Městský úřad Zastupitelstvo města, Rada města Zastupitelstvo města Zastupitelstvo města, Rada města ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola Praktický lékař PL Kosmonosy Církev čs. Husitská Zastupitelstvo města Mateřská škola Základní škola, Zastupitelstvo města Městský úřad 21

22 4.2.Složení pracovních skupin Pracovní skupina pro klíčovou oblast 1. Investiční Vedoucím Pracovní skupiny: Štěpánová Jana, Mgr. starostka města - Jméno a příjmení Štěpánová Jana, Mgr. Babák Jan, Ing. Šimon Petr, Ing. Beran Pavel, Ing. Šulc Petr, Mgr. Vaňková Marcela, DiS. Dvořák Zbyšek, Ing. Instituce Starostka města Zastupitelstvo města, Rada města Zastupitelstvo města, Zastupitelstvo města, Rada města ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola Městský úřad Podnikatel Pracovní skupina pro klíčovou oblast 2. Neinvestiční Vedoucím Pracovní skupiny: Kožíšková Lenka, Mgr. Jméno a příjmení Kožíšková Lenka, Mgr. Vlastová Dagmar Štěpánek Jan Čapková Monika Dlasková Zdeňka, Mgr. Brychtová Jitka, Mgr. Dvořáková Taťána Mlynková Jana Instituce Městský úřad Mateřská škola Behr Mnichovo Hradiště, TJ Sokol Zastupitelstvo města Základní škola, Zastupitelstvo města Základní škola, TJ Sokol Městský úřad Mateřská škola 22

23 4.3.Akční plán. Popisy projektů Klíčová oblast 1. Investiční číslo projektu: dílčí cíl: 1.1 Dobudovat a modernizovat infrastrukturu inženýrské sítě a komunikace Šimon Petr, Ing. - Zastupitelstvo města Vybudování a rekonstrukce chodníků lokalizace projektu: Bakov nad Jizerou, Malá Bělá a přilehlé obce cíle projektu: Funkční a kvalitní chodníky, bezbariérové nájezdy věcná podstata projektu: vybudování chodníků kde chybí a oprava špatných. konkrétní výstupy projektu: bezpečnost chodců vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: Strategický plán rozvoje města přibližný časový plán přípravy a realizace projektu:

24 číslo projektu: dílčí cíl: 1.1 Dobudovat a modernizovat infrastrukturu inženýrské sítě a komunikace Šimon Petr, Ing., Zastupitelstvo města, Babák Jan, Ing., Zastupitelstvo města, Rada města Kamerový systém lokalizace projektu: Bakov nad Jizerou cíle projektu: Bezpečnost a snížení kriminality věcná podstata projektu: Vybudování kamerového systému ve vybraných lokalitách konkrétní výstupy projektu: Zvýšení bezpečnosti vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: Startegický plán rozvoje města přibližný časový plán přípravy a realizace projektu:

25 číslo projektu: dílčí cíl: 1.1 Dobudovat a modernizovat infrastrukturu inženýrské sítě a komunikace Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Terminál veřejné integrované dopravy v Bakově nad Jizerou lokalizace projektu: zastávka Českých drah a bus a přilehlé okolí cíle projektu: Vybudování moderního terminálu veřejné integrované dopravy věcná podstata projektu: rekonstrukce a modernizace budovy zastávky Českých drah, revitalizace přírodního parku, oprava komunikací s důrazem na ochranu chodců, informační centrum konkrétní výstupy projektu: rekonstrukce nutných stavebnětechnických prvků budovy zastávky, vybudování veřejných WC, informačního centra, městský mobiliář, revitalizace zeleně vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: přibližný časový plán přípravy a realizace projektu: projektová dokumentace II./2009 zajištění finančního krytí IV./2009-XI./2009 realizace

26 číslo projektu: dílčí cíl: 1.1 Dobudovat a modernizovat infrastrukturu inženýrské sítě a komunikace Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Revitalizace centrální části lokalizace projektu: Mírové nám., Bakov nad Jizerou cíle projektu: Moderní centrální část odpovídající současným požadavkům a umožňující pořádání společenských kulturních akcí věcná podstata projektu: rekonstrukce a modernizace náměstí, včetně inženýrských sítí a veřejného osvětlení, revitalizace přírodního parku, pořízení městského mobiliáře a vybavení pro kulturní a společenské akce (podium, stánky), oprava komunikací s důrazem na ochranu chodců, konkrétní výstupy projektu: rekonstrukce nutných stavebnětechnických prvků náměstí, městský mobiliář, revitalizace zeleně vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: přibližný časový plán přípravy a realizace projektu: projektová dokumentace 1. pol zajištění finančního krytí 2. pol XI realizace

27 číslo projektu: dílčí cíl: 1.1 Dobudovat a modernizovat infrastrukturu inženýrské sítě a komunikace Babák Jan, Ing., Zastupitelstvo města, Rada města Opravy komunikací lokalizace projektu: Bakov nad Jizerou a přilehlé obce cíle projektu: neničit automobily a životní prostředí věcná podstata projektu: nové povrchy komunikací konkrétní výstupy projektu: komunikace vhodné k jízdě a přitom bezpečné vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: přibližný časový plán přípravy a realizace projektu:

28 číslo projektu: dílčí cíl: 1.2 Dobudovat a modernizovat vzdělávací areál Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Vybudování zdravého a moderního areálu základní školy s aspekty vzdělávacími i doplňkovými lokalizace projektu: areál Základní školy cíle projektu: Modernizace stávajících budov areálu školy, včetně zajištění vhodného a zdravého prostředí odpovídajícího současným požadavkům základního vzdělávání, včetně zajištění hygienických požadavků, zajištění dostatečné kapacity pro výuku a úrovně poskytovaného vzdělávání, vybudování tělocvičny a zázemní pro školní družinu v rámci areálu věcná podstata projektu: nezbytná rekonstrukce a modernizace budov, včetně splnění požadavků energetického auditu, vybudování oborově vybavených tříd, vytvoření zázemí pro oddech, vybudování nové tělocvičny a nových tříd pro školní družinu, včetně venkovního hřiště konkrétní výstupy projektu: rekonstrukce nutných stavebnětechnických prvků (elektroinstalace, vnitřní kanalizace, toalety, výměna okenních výplní, oprava střechy a zateplení budov), pořízení vybavení specializovaných tříd, postavení nové budovy (vybudování tělocvičny a nových tříd pro školní družinu), pořízení školního hřiště vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: Středočeského kraje přibližný časový plán přípravy a realizace projektu: projektová dokumentace 2009 zajištění finančního krytí 2010 realizace strategické dokumenty 28

29 číslo projektu: dílčí cíl: 1.2 Dobudovat a modernizovat vzdělávací areál Babák Jan, Ing., Zastupitelstvo města, Rada města Dostavba Mateřské školy lokalizace projektu: Bakov nad Jizerou cíle projektu: uspokojit potřeby obyvatel věcná podstata projektu: podkrovní nástavba 2. A hosp. pavilonu konkrétní výstupy projektu: Mateřská škola s vyšší kapacitou vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: přibližný časový plán přípravy a realizace projektu:

30 číslo projektu: dílčí cíl: 1.3 Dobudovat a modernizovat volnočasovou infrastrukturu, 1.2, 1.4 Šimon Petr, Ing., Zastupitelstvo města, Rekonstrukce stodoly Městského úřadu (Linkova ulice) lokalizace projektu: Linkova ulice Bakov n.j. cíle projektu: lepší využití objektu v centru města věcná podstata projektu: rekonstrukce, změna účelu stavby konkrétní výstupy projektu: využití objektu v centru města vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: Stategický plán rozvoje města přibližný časový plán přípravy a realizace projektu:

31 číslo projektu: dílčí cíl: 1.3 Dobudovat a modernizovat volnočasovou infrastrukturu Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Rekonstrukce a modernizace kulturních zařízení v Bakově nad Jizerou lokalizace projektu: Radnice čp dům čp. 160, Mírové nám., Bakov nad Jizerou cíle projektu: Rekonstrukce a modernizace domu, ve kterém je divadelní sál a společenský sál, včetně zázemí pro umělce a zpřístupnění pro imobilní spoluobčany, vybudování kulturního střediska v přízemí domu čp. 160 věcná podstata projektu: nezbytná rekonstrukce a modernizace prostor, zařízení kanceláře kulturního střediska v domě čp. 160, vybudování výtahu v čp. 10 konkrétní výstupy projektu: rekonstrukce nutných stavebnětechnických prvků (elektroinstalace, vnitřní kanalizace, toalety, výměna okenních výplní, oprava fasády), pořízení vnitřního vybavení vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: přibližný časový plán přípravy a realizace projektu: projektová dokumentace 2009 realizace strategické dokumenty 31

32 číslo projektu: dílčí cíl: 1.3 Dobudovat a modernizovat volnočasovou infrastrukturu Štěpánová Jana, Mgr., starostka města Rekonstrukce a modernizace městské knihovny a muzea Bakovska lokalizace projektu: Mírové nám., Bakov nad Jizerou cíle projektu: Rekonstrukce a modernizace domu a prostor zařízení městské knihovny a muzea Bakovska věcná podstata projektu: nezbytná rekonstrukce a modernizace prostor konkrétní výstupy projektu: rekonstrukce nutných stavebnětechnických prvků (elektroinstalace, vnitřní kanalizace, toalety, výměna okenních výplní, oprava fasády), pořízení vnitřního vybavení, restaurátorská činnost na exponátech vazba projektu na jiné strategické a programovací dokumenty: přibližný časový plán přípravy a realizace projektu: projektová dokumentace 2009 realizace

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje obce Čankovice na období od 2014 do 2020 Úvod Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy

Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy 2010-2014 Strategický plán rozvoje obce Vnorovy 2010-2014 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA OBCE... 2 1.1 METODIKA... 3 1.2. METODICKÝ POSTUP A POJMOSLOVÍ... 3 1. 3. ZÁKLADNÍ

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka)

Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka) Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky () Září 1998 Autorský kolektiv: Ing. Petr Czekaj Ing. Manfred Hellmich Ing. Miroslav Hučka, CSc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období 2014 2020,

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více