O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production"

Transkript

1 1 l 2014 VYDÁNÍ 11 l ISSUE 11 CZ l EN NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠI VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT IGOR ŠNIRC Leasing Manager IMMOPARK Košice a Žilina Vážení přátelé, úvodem můžeme říci, že v minulém roce 2013 trh s industriálními a logistickými nemovitostmi na Slovensku zaznamenal nárůst v porovnání s rokem Hned v prvním čtvrtletí jsme evidovali podpisy nových nájemních kontraktů tzv. 'net take up' v objemu cca m 2, přičemž celkový počet podepsaných m 2 byl na úrovni m 2. Byl to nejsilnější kvartál minimálně za poslední dva roky a už v něm se uskutečnil větší objem nájemních transakcí než v první polovině předešlého roku Míra neobsazenosti se během roku pohybovala v rozmezí 4,53 7,4%, což je jedna z nejnižších hodnot ve střední Evropě. Výška nájemného byla relativně stabilní celoplošně mezi 3,65 4,2 /m 2 /měsíc a počet nových prostor na trhu dosáhl za rok 2013 objem m 2, z čehož přibližně polovina byla realizovaná ke třetímu čtvrtletí. Za nejaktivnější odvětví během celého roku považujeme standardně automobilový průmysl, logistiku, elektronický průmysl a potravinářské řetězce. V roce 2014 můžeme předpokládat podobnou situaci na stráně poptávky jako za poslední rok, případně zaznamenáme více požadavků na 'stavby na klíč'. Kvalita hospodářsko-ekonomického prostředí na Slovensku, adaptace na tržní podmínky a konkurenční boj se budou podílet na formování industriálního trhu pro tento rok. Nízká míra neobsazenosti by měla vést k výstavbě nových prostor, ale projeví se také na prodlužování nájemních smluv, protože na trhu bude počet možností pro klienty limitovaný. Mou přítomností v týmu IMMOPARKu bych chtěl co nejvyšší měrou přispět k rozvoji projektů v Košicích i Žilině; využít při tom chci své dosavadní zkušenosti z trhu industriálních nemovitostí na Slovensku. Pevně věřím, že i navzdory ne právě jednoduché situaci na Slovensku a ne tak rychle se rozvíjeních regionům Košic a okolí (v porovnání se západní částí země), přispějeme tímto projektem k rozvoji. A společně s profesionály týmu IMMOPARK se nám podaří posunout tyto projekty vpřed. V neposlední řadě máme i silné přesvědčení, že nejen Bratislava a okolí mají růstový potenciál pro nové investory nebo společnosti, které už jsou na Slovensku aktivní. Dear friends, By way of introduction, we can say that in 2013 the industrial and logistics property market in Slovakia recorded growth in comparison to Right in the first quarter, we registered the signature of new lease contracts, so-called net take-up, of a volume of approx m 2, with the total number of signed contracts at m 2. It was the strongest quarter for at least the past two years, during which there was a greater volume of lease transactions than in the first half of Over the year, the vacancy level was between 4.53 and 7.4%, which is one of the lowest levels in Central Europe. The rental level was relatively stable overall, between /m 2 /month, and the amount of new space on the market reached a volume of m 2 for 2013, of which roughly half was implemented by the third quarter. We consider that as usual it was the automotive industry, logistics, the electronics industry and grocery chains which were most active over the whole year. We can expect a similar situation in terms of demand in 2014 as for last year, and we may record more requests for turnkey construction. The quality of the economic environment in Slovakia, adaptation to market conditions and competition will share in forming the industrial market for the year. The low vacancy level should result in construction of new premises, but will also express itself in the extension of lease contracts because the number of options for clients will be limited. Through my presence in the IMMOPARK team, I would like to contribute as much as possible to developing our projects in Košice and Žilina; in so doing I want to apply my previous experience from the industrial property market in Slovakia. I firmly believe that despite the situation in Slovakia not being the simplest, and the regions in and around Košice not developing particularly fast (in comparison to parts of the country in the west), our project will help to promote development. And along with IMMOPARK s team of professionals, we will be able to move these projects forward. Last but not least, we are truly convinced that it is not just in and around Bratislava which has growth potential for new investors and companies which are active in Slovakia. O2 l O4 l 05 l TÉMA FEATURE Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production PROJEKTY PROJECTS ENTERPRISE OFFICE CENTER vítá globální společnost Avast na palubě ENTERPRISE OFFICE CENTER welcomes global company, Avast, on board AKTUÁLNĚ CURRENTLY Erste Group Immorent: Úspěšné kancelářské projekty A successful office projects

2 TÉMA l FEATURE Téma čísla: Pracovní síly v průmyslové výrobě Issue topic: The workforce in industrial production V březnu roku 1985 otevřel Richard Trenkwalder svou první kancelář. Jeho vize se staly základem pro nový koncept zaměstnávání nejen v Rakousku, ale i v celé Evropě. V současné době nadnárodní agentura Trenkwalder působí ve dvaceti zemích, kde má 450 kanceláří, aktivně přitom dále vyhledává možnosti expanze na další trhy. Společnost Trenkwalder si za 25 let své existence vydobyla vedoucí postavení na řadě lokálních trhů (Rakousko, Maďarsko, Slovensko) a získala významnou pozici i v rámci celého evropského prostoru. Důležitou roli hraje především v oblasti dočasného zaměstnávání. U dočasného zaměstnávání předpokládáme v příštích letech na evropském trhu obrovský boom, zájem o tento způsob uzavírání pracovních smluv registrujeme u celé řady předních evropských společností. Trenkwalder by se mohl s ohledem na své know how stát hnací silou tohoto vývoje," předpokládá nový člen představenstva firmy Alejandro Eduardoff. O SPOLEČNOSTI TRENKWALDER Po absolvování průmyslové školy získával Richard Trenkwalder (nar. 1948) cenné mezinárodní zkušenosti v oblasti průmyslové výstavby v místech jako jsou Amsterdam a New York. Poznal modely dočasného zaměstnávání ve světě a rozhodl se je aplikovat na podmínky Rakouska. Kombinace jeho zkušeností přinesly na trh nové prvky a ty se pak projevily úspěšným startem podnikání Richarda Trenkwaldera v roce Během několika let se společnost rozrostla na jednu z vedoucích náborových společností ve střední a východní Evropě. In March 1985, Richard Trenkwalder opened his first office. His vision because the basis for a new employment concept, not just in Austria, but throughout Europe. Trenkwalder now operates as a multinational agency in twenty countries, where it has 450 offices, and is actively searching for opportunities for expansion into other markets. Over the 25 years of its existence, Trenkwalder has built up a leading position in a number of local markets (Austria, Hungary, Slovakia) and also acquired an important position within a Europe- -wide space. It plays a particularly important role in the temporary employment field. We expect a huge boom in temporary employment in the European market over the coming years; we are registering interest in this method of concluding labour contracts from a whole range of leading European companies. With Trenkwalder s know-how, it could become a driving force for this development, expects the company s ABOUT TRENKWALDER After graduating from engineering school, Richard Trenkwalder (born 1948) acquired valuable international experience in industrial construction in places such as Amsterdam and New York. He got to know worldwide temporary employment models and decided to apply them under Austrian conditions. A combination of his experiences brought new features to the market and they expressed themselves in a successful start to business for Richard Trenkwalder in Over a number of years, the company grew into one of the largest recruitment companies in Central and Eastern Europe. O2 l

3 TÉMA l FEATURE V kostce: Český trh průmyslových nemovitostí v roce 2013 In a nutshell: The Czech industrial property market in 2013 Ke konci roku 2013 bylo v České republice 4,45 milionu m 2 moderních skladových ploch. Během celého roku 2013 bylo v České republice dokončeno takřka m 2 ; to je největší nová nabídka skladů od roku Za celý rok 2013 bylo v ČR pronajato více než 1,17 milionu m 2 (meziročně +29 %). Čistá realizovaná poptávka dosáhla m 2 (+ 5 % meziročně). Míra neobsazenosti ve 4. čtvrtletí 2013 poklesla na 7,9 %. Na konci roku 2013 dosáhla celková plocha moderních industriálních nemovitostí (bez přilehlých kancelářských prostor a prostor vlastněných přímo nájemci) dohromady m 2. V posledních třech měsících uplynulého roku bylo dokončeno pouze šest projektů o celkové rozloze přibližně m 2. Všechny projekty byly ze 100% předpronajaté. Během celého roku 2013 bylo v České republice dokončeno 29 průmyslových a logistických hal s celkovou plochou takřka m 2. To je o 25 % více než v roce 2012 a současně jde o největší objem nové nabídky od roku 2009, kdy bylo na trh uvedeno přibližně m 2. Průměrná velikost nových hal v roce 2013 činila m 2, v roce 2012 to bylo m 2. Ve srovnání s pětiletým průměrem ( m 2 ) je průměrná velikost o 12 % menší. Největší objem nové nabídky v loňském roce přišel na trh v Praze a okolí, Mladé Boleslavi a Plzeňském kraji. Tyto tři oblasti tvoří takřka 60 % nové nabídky. Zdroj: JONES LANG LASALLE By the end of 2013, there was 4.45 million m 2 of modern warehouse space in the Czech Republic. During the whole of 2013, almost m 2 was completed in the Czech Republic; that s the largest supply of new warehouses since For the whole of 2013, more than 1.17 million m 2 was leased out in the CR (year-on-year +29 %). Net take-up reached m 2 (+ 5 = year-on- -year). The vacancy level fell in the 4th quarter 2013 to 7.9 %. By the end of 2013, the total area of modern industrial properties (without adjoining office space and space owned directly by the tenants) reached m 2 altogether. During the last three months of last year, just six projects were completed with a total area of roughly m 2. All projects were 100% preleased. Over the whole of 2013, 29 industrial and logistics halls were completed in the Czech Republic with a total area of almost m 2. This represents 25 % more than in 2012, and is also the largest new supply volume since 2009, when roughly m 2 were put onto the market. The average size of new halls in 2013 was m 2, a value which was m 2 in Comparing this to the five-year average ( m 2 ), this is a 12 % smaller average size. The largest volume of new supply last year was in the market in and around Prague, Mladá Boleslav and the Plzeň Region. These three regions make up almost 60 % of new supply. Source: JONES LANG LASALLE Ptáme se /Questions for Milana Korbeláře Associate Directora oddělení industriálních nemovitostí Jones Lang LaSalle Jak hodnotíte trh industriálních nemovitostí v ČR v roce 2013? Pronájem průmyslových prostor v České republice zaznamenal zdravý start do roku 2013 a vzhledem k tomu, že poslední čtvrtletí roku tradičně vykázalo velký objem realizované poptávky, byl úspěšný závěr roku. Výhled je pozitivní a v porovnání s rokem 2012 na trhu zaznamenáme mnohem větší čistou absorpci. Poptávka zůstane silná a Česká republika bude nadále těžit ze své strategické polohy, dobré infrastruktury a kvalifikované pracovní síly. Pokračující problémy Eurozóny naši ekonomiku negativně ovlivňují, a to i přesto, že ČR má nejlepší investiční rating ze zemí střední a východní Evropy. V roce 2012 došlo k poklesu HDP o 1,2 % a na rok 2013 předpovídala agentura IHS další pokles o -1,1 %. I když v roce 2013 dosáhl trh vyšší hodnoty realizované poptávky, ekonomický výhled země je nadále limitovaný pokračující ekonomickou nejistotou ve zbytku Evropy v kombinaci se slabou tuzemskou poptávkou a silnou vazbou na export. Musíme mít však na paměti, že předběžné ukazovatele, především index nákupních manažerů (PMI) indikují zotavování trhu. V prvních šesti měsících 2013 byly největšími hnacími motory poptávky opět výrobní a logistické společnosti, které si dohromady rozdělily 92 % čisté realizované poptávky. Lví podíl 58 % připadl výrobním společnostem. Je to další důkaz, že Česko je atraktivní zemí pro svou kvalifikovanou a relativně dostupnou pracovní sílu, strategickou polohu a vysoké standardy industriální výstavby. Jaké události a vývoj trhu očekáváte v roce 2014 na trhu průmyslových nemovitostí? Stejně jako v roce 2012 i v roce 2013 se developeři soustředili na již existující nájemce a snažili se o udržení úrovně cash flow dobrým spravováním nemovitostí. Tento vývoj očekáváme i pro rok Při obnovování smluv větších firem budou těžit z faktu, že současným nájemníkům se nenabízí tolik možností, obzvláště pokud je bude tlačit čas. To udrží nájmy na stejné hladině a zmenší objem pobídek. Současní majitelé také mohou pracovat s délkou nájmu, protože noví developeři budou muset kvůli bankovním garancím vyžadovat delší nájmy. Důležitým faktorem zůstane rovněž bonita nájemců. Mnoho developerů totiž kvůli bankrotům způsobeným krizí přišlo o nájemce a neočekávaně se jim tak uvolnily prostory k pronájmu. Zdroj: Kancelare.cz How do you assess the industrial property market in the CR in 2013? Industrial premises leasing in the Czech Republic has recorded a healthy start to 2013, and since the last quarter of the year traditionally shows a large volume of realised supply, we also expect a successful year conclusion. The outlook is positive and we expect that in comparison to 2012 and 2013, we will see much greater net absorp- l O3

4 PROJEKTY l PROJECTS ERSTE GROUP IMMORENT tion on the market. Demand will remain strong and the Czech Republic will continue to benefit from its strategic position, good infrastructure and qualified workforce. Continuing problems in the Eurozone will have negative impacts on our economy, despite the CR having the best investment rating of the countries of Central and Eastern Europe. There was a fall of 1.2 % in GDP in 2012, and IHS has predicted a further fall of 1.1 % for Although we expect greater values of completed supply in 2013, the country- s economic outlook continues to be limited by the continuing economic insecurity in the remainder of Europe, in combination with weak local demand and strong reliance on export. We must, however, bear in mind, that preliminary indicators, in particular the Purchasing Managers Index (PMI) indicate a healing market. In the first six months of 2013, the greatest driver of demand was once again manufacturing and logistics companies, which together shared 92 % of net supply realised. The lion s share of 58 % fell to manufacturing companies. This is further proof that the Czech Republic is an attractive country for its qualified and relatively accessible workforce, strategic position and high standards of industrial buildings. What events and market developments do you expect in 2014 in the industrial property market? As they did in 2012 and 2013, developers have this year focused on current tenants and will aim to maintain their cash flow level through good property management. We also expect this to continue in In renewing contracts for larger companies, the fact that current tenants do not have many opportunities offered to them, particularly when time is an issue can be capitalised on. This will maintain rents at the same level and reduce the volume of incentives. Current owners will also be able to work with lease periods, because new developers will have to ask for longer leases because of bank guarantees. The creditworthiness of tenants will also remain an important factor. This is because many developers have lost tenants due to bankruptcies brought about by the crisis and have thus had lease space unexpectedly freed up. Source: Kancelare.cz Projekt Erste Group Immorent ENTERPRISE OFFICE CENTER vítá globální společnost Avast na palubě Project Erste Group Immorent ENTERPRISE OFFICE CENTER welcomes global company, Avast, on board Pro projekt ENTERPRISE OFFICE CENTER, jedné z nejočekávanějších kancelářských budov Prahy 4, jsme podepsali kontrakt na m 2 se společností AVAST Software. Budova bude dokončena ve 4. čtvrtletí 2015 a celkem nabídne m2 špičkových kancelářských ploch. Jsme velice rádi, že si společnost AVAST Software vybrala za své sídlo právě ENTERPRISE OFFICE CENTER, vlajkovou loď dynamicky rostoucí lokality, říká Ing. Tomáš Velemínský, jednatel developerské společnosti Erste Group Immorent ČR. Po našich předchozích úspěšných projektech jsme se nyní soustředili na to, abychom s kolegy společně z České spořitelny nabídli tomuto nájemci ten nejlepší servis a podmínky. Kontrakt se společností AVAST Software je pro nás závazkem i oceněním naší práce, dodává T. Velemínský. ENTERPRISE OFFICE CENTER je pokračováním úspěšného developmentu obchodní čtvrti v Praze 4 Pankráci. Budova je situovaná mezi kancelářskou budovou GEMINI a magistrálou a nabízí celkem m 2 kancelářské plochy třídy A v 11 podlažích a m 2 ploch v přízemí určených pro služby nájemníkům. ENTERPRISE se po dokončení ve čtvrtém čtvrtletí 2015 stane dominantou lokality, 40 metrů vysoká a 120 metrů dlouhá budova upoutá všechny, kteří jedou z Prahy nebo do Prahy ve směru od Brna. O4 l

5 PROJEKTY l PROJECTS ERSTE GROUP IMMORENT ENTERPRISE OFFICE CENTER základní údaje Celková plocha: m 2 Kancelářské plochy: m 2 Termín dokončení: 4Q/2015 Developer: Erste Group Immorent ČR Architekt: Doc. Ing. arch. Vladimír Krátký Environmentální aspekty budovy: pre-certifikace BREEAM EXCELLENT ENTERPRISE OFFICE CENTER basic data Total area: m 2 Office space: m 2 Completion date: 4Q/2015 Developer: Erste Group Immorent ČR Architect: Doc. Ing. arch. Vladimír Krátký Building environmental aspects: BREEAM EXCELLENT pre-certification The developer of the ENTERPRISE OFFICE CENTER, one of the most eagerly anticipated office buildings in Prague 4, has today announcing the signature of a contract for m 2 with AVAST Software. The building will be completed during the 4th quarter of 2015 and will offer a total of m 2 of cutting-edge office space. 'We are very happy that AVAST Software has chosen ENTERPRISE OFFICE CENTER, a flagship in this dynamically growing locality, as its headquarters,' says Ing. Tomáš Velemínský, Executive Head of developers, Erste Group Immorent ČR. 'After previous successful projects, we are now focused on ensuring that, along with our colleagues in Česká spořitelna, we can offer our client the best possible service and terms and conditions. This contract with AVAST Software represents both a commitment and recognition of our work,' adds Tomáš Velemínský. ENTERPRISE OFFICE CENTER is a continuation of the successful shopping quarter development in Prague 4 - Pankrác. The building is located between the GEMINI office building and the main road, and provides a total of m 2 of A-class office space over 11 storeys, and m 2 on the ground floor for tenant services. After completion in the fourth quarter of 2015, ENTERPRISE will dominate the neighbourhood, and at 40 metres high and 120 metres long it will grab the attention all those journeying to or from Prague in the direction of Brno. Úspěšné kancelářské projekty Erste Group Immorent A successful office projects Erste Group Immorent Projekty Lyra Office Building a Futurama Business Park (1. fáze) dosáhly 100% pronajatosti. Plnou pronajatost si drží i projekty Erste Group Immorent ČR dostavěné i před více než pěti lety: Avenir Business Park a Gemini Office Centre. Je tak patrné, že investice do projektů realizovaných společností Esrte Group Immorent ČR si drží svou hodnotu i po dokončení a jak potvrzují i nájemci projektů, jde o dlouhodobě pozitivně hodnocené projekty. Navzdory současné stagnující situaci na pražském trhu pronájmu kancelářských prostor a neobsazenosti více než 12% (stav k 2Q/2013) jsou projekty Avenir (dokončen 2007), Gemini (dokončen 2008), Lyra (dokončen 2011) a první etapa Futurama Business Parku (dokončen 2011) plně obsazeny. Bez nájemce je v hlavním městě nyní kolem metrů čtverečních administrativních ploch. Celkem bylo v minulém čtvrtletí v hlavním městě 2,8 miliónu metrů čtverečních kanceláří. Jsme rádi, že naše projekty jsou dlouhodobě úspěšné. Hlavním důvodem je, že development kancelářských prostor vnímáme jako dlouhodobou službu našim nájemcům. Vždy chceme, aby podepsáním nájemní smlouvy náš vztah neskončil, ale naopak začínal. Proto nabízíme nájemcům velmi nadstandardní servis a přidanou hodnotu nejen v samotném projektu, ale i službách během nájmu, říká Ing. Tomáš Velemínský, jednatel Erste Group Immorent ČR. Mezi hlavní přidanou hodnotu kancelářských projektů patří kvalitní servis, ale například i pravidelné tematické akce, pravidelné elektronické newslettery nájemcům, soutěže a komunitní web v projektu Futurama Business Park. Dlouhodobě pak s radostí konstatuji, že z našich projektů nájemci neodcházejí, doplňuje T. Velemínský. Celková kancelářská plocha všech čtyř plně pronajatých projektů činí bezmála metrů čtverečních a jde o jedny z nejlépe hodnocených projektů v Praze i středoevropském regionu. Některé z projektů byly v předchozích letech oceněny v soutěži Nejlepší z realit a developer je pravidelně komunikuje na evropském trhu kancelářských nemovitostí. Mezi nájemci najdeme jak řadu nadnárodních společností, tak lokální značky, mezi něž patří například firmy jako Deutsche Böerse, ČEZ, VZP, ČSOB, mbank, Scott, Unipetrol, Benzina, Prologis, Arval, Barclays, Volksbank/Sberbank, Novartis, Bauer Media, SAP, Import Volkswagen Group, Porsche, Pratur, Credit Union a další. Lyra Office Building and Futurama Business Park (First Phase) projects are now fully leased. Erste Group Immorent CR projects built more than five years ago also continue to be fully leased: Avenir Business Park and Gemini Office Centre. As such, it is clear that investments in projects carried out l O5

6 PROJEKTY l PROJECTS ERSTE GROUP IMMORENT by Erste Group Immorent CR keep their value even after completion, and as the tenants of our projects confirm, they are projects which rate positively in the long term. Despite the current stagnation in the office space rental market in Prague and vacancy rates of over 12% (status as of 2Q/2013), the Avenir (completed 2007), Gemini (completed 2008), Lyra (completed 2011) and the first phase of Futurama Business Park (completed 2011) are fully occupied. There is currently around square metres of office administration space in Prague without tenants. There was a total of 2.8 million square metres of office space in Prague in the last quarter. 'We're glad that our projects continue to be successful in the long term. The main reason for this is that we perceive office space development as a long-term service for our tenants. We strive to ensure that our relationship doesn't end with the signing of the lease agreement, but rather begins. As such, we offer our tenants a premium service and added value not just in our projects themselves, but also the services around renting,' says Ing. Tomáš Velemínský, Erste Group Immorent CR Executive Head. The main value that we add to our office projects includes quality service and also, for example, regular topical events, regular electronic newsletters for our tenants, competitions and a community website for our Futurama Business Park project. 'It gives me great pleasure to confirm that our tenants do not leave our projects,' adds T Velemínský. The total office space offered by all four fully leased projects comes to almost square metres and they are some of the most positively assessed projects in Prague and the Central Europe region as a whole. Some of our projects have won prizes in the Best of Realty awards and the developer regularly communicates them on the European office real estate market. Tenants include local brands as well as a number of multinational companies, some of whom include Deutsche Böerse, ČEZ, VZP, ČSOB, mbank, Scott, Unipetrol, Benzina, Prologis, Arval, Barclays, Volksbank/Sberbank, Novartis, Bauer Media, SAP, Import Volkswagen Group, Porsche, Pratur, Credit Union and more. Lyra Office Building Y Avenir Business Park Z NOVINKA l NEWS Nová posila v týmu IMMOPARKu: Igor Šnirc New addition to the IMMOPARK team: Igor Šnirc Na začátku tohoto roku posílil náš tým Igor Šnirc, který je novým leasing manažerem pro IMMO- PARK v Košicích a Žilině. Igor pochází z Prievidze, v letech studoval na Ekonomické univerzitě v Bratislavě, obor Podnikový management a ekonomika podniku. Od roku 2010 pracoval jako konzultant v oddělení Průmyslových nemovitostí společnosti Jones Lang LaSalle. Zde se podílel přípravě a realizaci transakcí s mezinárodními klienty v rozsahu od m 2, především v oblastech logistiky, výrobních společností, automobilového průmyslu a potravinářských řetězců. Přečtěte si také Igorův úvodník v tomto čísle IMMONEWS. Our team was boosted at the beginning of this year by Igor Šnirc, who is the new leasing manager for IMMOPARK in Košice and Žilina. Igor comes from Prievidza and studied Business Management and Economics at the University of Economics in Bratistlava between 2007 and He worked as a consultant in Jones Lang LaSalle s Industrial Property department beginning in Here, he took part in the preparation and implementation of transactions with international clients from m 2, mainly in the fields of logistics, manufacturing companies, the automotive industry and grocery chains. You can also read Igor s editorial in this edition of IMMONEWS. 06 l

7 PROJEKTY l PROJECTS ERSTE GROUP IMMORENT Řekli o projektech Erste Group Immorent Leaders about Erste Group Immorent projects Avenir Business Park Robert Pastuszek, Managing Director SachsenFonds Asset Management Czech, s. r. o. Náš investiční fond odkoupil projekt Avenir od developera hned po jeho dokončení v roce Projekt prokázal své kvality a životaschopnost v průběhu dalších let, kdy nájemci objektu jsou s jeho fungováním velmi spokojeni a projekt si po celou dobu držel téměř 100% obsazenost. Architektonická koncepce vytváří pro jeho užívání velmi příjemné a přátelské prostředí, není to jen odosobněný komplex. Kvalita provedení je velmi účelná a objekty jsou nadále plně funkční, bez větších omezení v používání, přitom stále splňují plně požadavky nájemců na kvalitní moderní kancelářské prostory. Na postupu Immorentu v přípravě a realizaci tohoto projektu velmi oceňuji kvalitu a způsob provedení, kdy při stavbě rozhodně nebylo nic ošizeno a zároveň šťastný výběr nájemců při prvotním obsazování budovy, kdy většina nájemců plně využila potenciál objektu a zároveň splnila i požadavky fondu ohledně jejich stability a finanční důvěryhodnosti. Rovněž i po prodeji projektu v případě potřeby Immorent s námi úzce spolupracoval a pomáhal, pokud se objevila potřeba nějakých historických znalostí objektu. Zároveň velmi citlivě řešil dostavbu parku (Budova E) ve spolupráci s námi tak aby park fungoval jako celek. 'Our investment fund purchased the Avenir project from the developer immediately after its completion in The project has demonstrated its quality and viability over the following years, with the building's tenants very satisfied with its operations and it keeping almost 100% occupancy over the whole period. The architectural concept has created a very pleasant and friendly environment; it is not an impersonal complex. The quality of workmanship is very purposeful and the buildings continue to be fully functional without major limitations to their use and still fulfil the demand of tenants for quality modern office space. In terms of Immorent's approach in the preparation and implementation of the project, I particularly appreciate the quality and method of workmanship; we weren't short- -changed on anything and the selection of tenants when the building was first occupied was a fortunate one with most tenants taking full advantage of the building's potential while fulfilling the requirements of the fund in terms of stability and financial credibility. Also, Immorent was ready to work with us following the sale of the project and help us when needed where any historical knowledge of the building was required. They also designed the final section of the park (Building E) very sensitively in collaboration with us so that the park could work as a whole.' Lyra Office Building Alena Černá, výkonná ředitelka mediální společnosti Bauer Media "V objektu Lyra sídlíme od listopadu roku 2011, a za tu dobu se mnohokrát potvrdila skvělá volba kvality a flexibility budovy, která byla hlavním požadavkem a měřítkem ve výběru projektu, prohloubená takřka ideální lokalitou s výbornou dostupností." 'We've been based in the Lyra building since November 2011 and in that time the high quality and flexibility of the building, the main requirements and yardstick in our selection of project, have confirmed it as a great choice many times over, this being enhanced by an almost ideal location with excellent accessibility.' Futurama Business Park Jan Dalík, Associate Director Asset Management ze společnosti Invesco Real Estate Kancelářské prostory první etapy objektu Futurama Business Park, jejichž akvizice byla naší společností uskutečněna v listopadu 2011, považuji z několika hledisek za velmi povedené. Zejména z pohledu vysokého technického standardu, flexibility uspořádání pronajímatelných ploch, nízkých provozních nákladů, snadné dostupnosti městskou hromadnou dopravou včetně metra, kapacity podzemních parkovišť i blízkosti centra Prahy. Stavební i estetické provedení celého areálu i vlastních budov je pro mne osobně velmi zdařilé. Dosavadní zkušenost ukazuje, že stávající nájemci jsou s výběrem spokojeni, i dosažená plná pronajatost první fáze svědčí o úspěšnosti projektu. Společně s Erste Group Immorent dále pracujeme na rozšíření služeb tak, abychom pro naše nájemce učinili Futurama Business Park ještě atraktivnější. 'From a number of perspectives, I consider the office space in the first phase of the Futurama Business Park, which our company acquired in November 2011, to be very good; in particular in terms of its high technical standard, the flexible layout of leasable spaces, low operating costs, easy access by city public transport including metro, large underground parking capacity and the proximity to the centre of Prague. The structural and aesthetic execution of the whole grounds and buildings are for me personally very well done. Our experience so far demonstrates that the tenants are satisfied with their choice, and the full occupancy achieved by the first phase is proof of the success of the project. Together with Erste Group Immorent, we are continuing to work to extend our services so that Futurama Business Park becomes even more attractive for our tenants.' l O7

8 Klíčoví lidé pro váš byznys Key people for your business Představujeme český a slovenský realizační tým panevropské sítě logistických nemovistostí IMMOPARK. Let us introduce you to the execution team of our paneuropean network of IMMOPARK logistics properties. TOMÁŠ VELEMÍNSKÝ CEO, Erste Group Immorent ČR PETER MALÍK CEO, Erste Group Immorent SK Tel.: Tel.: MILAN ZIKMUND Project Development, IMMOPARK network KATARÍNA HEGYIOVÁ Senior Project Manager, IMMOPARK Košice Žilina Tel.: Mobile: SIMONA ČERNÁ Leasing Manager, IMMOPARK Praha RÓBERT URÍK Senior Project Manager, IMMOPARK Košice Žilina Tel.: Mobile: Igor Šnirc Leasing Manager, IMMOPARK Košice Žilina Mobile: IMMONEWS 1/2014 Newsletter společnosti Erste Group Immorent A newsletter of Erste Group Immorent Budějovická 1518/13a - Trianon, Praha 4, Česká republika Koncept a editor l Concept and editor Radek Váňa l Redakční spolupráce l Editorial collaboration Rudolf Kargl l Erste Group Immorent ČR Grafický design l Graphic layout Tereza Čermáková l Kontakt l Contact , Téma l Feature Následující číslo vychází v létě 2014 Registrujte se zdarma již teď k odběru na The next issue will come out in the summer Register for free subscription now at O2 l Erste Group Immorent

Prague City Report 3 3 Q3

Prague City Report 3 3 Q3 Prague City Report 3 3 Q3 Prague City Report Q3 2014 Economy/Investment Economy (based on Oxford Economics) The outlook for the Czech economy remains strong over the short term. Survey data points to

Více

Praha / Prague. Research. Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007. Shrnutí. Executive Summary

Praha / Prague. Research. Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007. Shrnutí. Executive Summary Research Praha / Prague Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007 Obsah Hospodářství 2 Developerský trh 3 Rezidenční trh 4 Kancelářský trh 5 Investiční trh 7 Contents The Economy 10 Development

Více

Prague City Report č Q1

Prague City Report č Q1 Prague City Report č Q1 Prague City Report Q1 2014 Economy/Investment Economy (based on Oxford Economics) The Czech Republic is finally emerging from recession. According to revised national accounts,

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

on point PRAGUE Q2 2013 Prague City Report Q2 2013 TENANT MIX Trh s nemovitostmi v Praze 2. čtvrtletí 2013 REAL ESTATE

on point PRAGUE Q2 2013 Prague City Report Q2 2013 TENANT MIX Trh s nemovitostmi v Praze 2. čtvrtletí 2013 REAL ESTATE on point Prague City Report Q2 213 Trh s nemovitostmi v Praze 2. čtvrtletí 213 PRAGUE REAL ESTATE TENANT MIX Q2 213 2 On Point Prague City Report Q2 213 Economy/Investment Economy (based on IHS Global

Více

Prague City Report. Trh s nemovitostmi v Praze Q4 2014 / 4. čtvrtletí 2014

Prague City Report. Trh s nemovitostmi v Praze Q4 2014 / 4. čtvrtletí 2014 Prague City Report Trh s nemovitostmi v Praze Q4 2014 / 4. čtvrtletí 2014 CZ Q4 Prague City Report Q4 2014 Economy/Investment Economy (based on Oxford Economics) The outlook for the Czech economy remains

Více

trend report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey

trend report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey trend 2014 report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey Generální partner ARTN AREMD General Partner Partneři ARTN AREMD Partners Obsah publikace Trend Report 2014 je založen

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Praha / Prague. Research. Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report. Shrnutí. Executive Summary. Obsah. Contents.

Praha / Prague. Research. Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report. Shrnutí. Executive Summary. Obsah. Contents. Research Praha / Prague Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report Obsah Profil společnosti 2 Hospodářská situace 3 Prodej nemovitostí 3 Trh s kancelářskými prostory 4 Investiční trh 5 Contents Company

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Roční zpráva Annual Report 2013

Roční zpráva Annual Report 2013 Roční zpráva Annual Report 2013 Subterra a.s. Roční zpráva 2013 Annual Report 2013 1 NEDRŽÍME SE PŘI ZEMI NĚMECKO Berlín POLSKO Varšava Jsme spolehlivý partner v podzemí, na železnici i na povrchu, působíme

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

Mládek. Election 2016. Ing. Jan. Sanctions against Russia are great hypocrisy. Ministr průmyslu a obchodu. The Countdown Begins: Vladimír Dryml

Mládek. Election 2016. Ing. Jan. Sanctions against Russia are great hypocrisy. Ministr průmyslu a obchodu. The Countdown Begins: Vladimír Dryml 9/ 2014 Zá ř í 2 0 14 The Countdown Begins: Election 2016 Vladimír Dryml Sanctions against Russia are great hypocrisy Ing. Jan Mládek Ministr průmyslu a obchodu REZIDENCE JANÁČKOVO NÁBŘEŽÍ JANACKOVO NABREZI

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

Partner in major construction and development projects

Partner in major construction and development projects Partner in major construction and development projects Očekávám, že dlouhodobé úspěchy budou pokračovat Důkazem ekonomicky silné společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. bylo naplnění cílů roku 2012, kdy

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více