O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production"

Transkript

1 1 l 2014 VYDÁNÍ 11 l ISSUE 11 CZ l EN NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠI VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT IGOR ŠNIRC Leasing Manager IMMOPARK Košice a Žilina Vážení přátelé, úvodem můžeme říci, že v minulém roce 2013 trh s industriálními a logistickými nemovitostmi na Slovensku zaznamenal nárůst v porovnání s rokem Hned v prvním čtvrtletí jsme evidovali podpisy nových nájemních kontraktů tzv. 'net take up' v objemu cca m 2, přičemž celkový počet podepsaných m 2 byl na úrovni m 2. Byl to nejsilnější kvartál minimálně za poslední dva roky a už v něm se uskutečnil větší objem nájemních transakcí než v první polovině předešlého roku Míra neobsazenosti se během roku pohybovala v rozmezí 4,53 7,4%, což je jedna z nejnižších hodnot ve střední Evropě. Výška nájemného byla relativně stabilní celoplošně mezi 3,65 4,2 /m 2 /měsíc a počet nových prostor na trhu dosáhl za rok 2013 objem m 2, z čehož přibližně polovina byla realizovaná ke třetímu čtvrtletí. Za nejaktivnější odvětví během celého roku považujeme standardně automobilový průmysl, logistiku, elektronický průmysl a potravinářské řetězce. V roce 2014 můžeme předpokládat podobnou situaci na stráně poptávky jako za poslední rok, případně zaznamenáme více požadavků na 'stavby na klíč'. Kvalita hospodářsko-ekonomického prostředí na Slovensku, adaptace na tržní podmínky a konkurenční boj se budou podílet na formování industriálního trhu pro tento rok. Nízká míra neobsazenosti by měla vést k výstavbě nových prostor, ale projeví se také na prodlužování nájemních smluv, protože na trhu bude počet možností pro klienty limitovaný. Mou přítomností v týmu IMMOPARKu bych chtěl co nejvyšší měrou přispět k rozvoji projektů v Košicích i Žilině; využít při tom chci své dosavadní zkušenosti z trhu industriálních nemovitostí na Slovensku. Pevně věřím, že i navzdory ne právě jednoduché situaci na Slovensku a ne tak rychle se rozvíjeních regionům Košic a okolí (v porovnání se západní částí země), přispějeme tímto projektem k rozvoji. A společně s profesionály týmu IMMOPARK se nám podaří posunout tyto projekty vpřed. V neposlední řadě máme i silné přesvědčení, že nejen Bratislava a okolí mají růstový potenciál pro nové investory nebo společnosti, které už jsou na Slovensku aktivní. Dear friends, By way of introduction, we can say that in 2013 the industrial and logistics property market in Slovakia recorded growth in comparison to Right in the first quarter, we registered the signature of new lease contracts, so-called net take-up, of a volume of approx m 2, with the total number of signed contracts at m 2. It was the strongest quarter for at least the past two years, during which there was a greater volume of lease transactions than in the first half of Over the year, the vacancy level was between 4.53 and 7.4%, which is one of the lowest levels in Central Europe. The rental level was relatively stable overall, between /m 2 /month, and the amount of new space on the market reached a volume of m 2 for 2013, of which roughly half was implemented by the third quarter. We consider that as usual it was the automotive industry, logistics, the electronics industry and grocery chains which were most active over the whole year. We can expect a similar situation in terms of demand in 2014 as for last year, and we may record more requests for turnkey construction. The quality of the economic environment in Slovakia, adaptation to market conditions and competition will share in forming the industrial market for the year. The low vacancy level should result in construction of new premises, but will also express itself in the extension of lease contracts because the number of options for clients will be limited. Through my presence in the IMMOPARK team, I would like to contribute as much as possible to developing our projects in Košice and Žilina; in so doing I want to apply my previous experience from the industrial property market in Slovakia. I firmly believe that despite the situation in Slovakia not being the simplest, and the regions in and around Košice not developing particularly fast (in comparison to parts of the country in the west), our project will help to promote development. And along with IMMOPARK s team of professionals, we will be able to move these projects forward. Last but not least, we are truly convinced that it is not just in and around Bratislava which has growth potential for new investors and companies which are active in Slovakia. O2 l O4 l 05 l TÉMA FEATURE Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production PROJEKTY PROJECTS ENTERPRISE OFFICE CENTER vítá globální společnost Avast na palubě ENTERPRISE OFFICE CENTER welcomes global company, Avast, on board AKTUÁLNĚ CURRENTLY Erste Group Immorent: Úspěšné kancelářské projekty A successful office projects

2 TÉMA l FEATURE Téma čísla: Pracovní síly v průmyslové výrobě Issue topic: The workforce in industrial production V březnu roku 1985 otevřel Richard Trenkwalder svou první kancelář. Jeho vize se staly základem pro nový koncept zaměstnávání nejen v Rakousku, ale i v celé Evropě. V současné době nadnárodní agentura Trenkwalder působí ve dvaceti zemích, kde má 450 kanceláří, aktivně přitom dále vyhledává možnosti expanze na další trhy. Společnost Trenkwalder si za 25 let své existence vydobyla vedoucí postavení na řadě lokálních trhů (Rakousko, Maďarsko, Slovensko) a získala významnou pozici i v rámci celého evropského prostoru. Důležitou roli hraje především v oblasti dočasného zaměstnávání. U dočasného zaměstnávání předpokládáme v příštích letech na evropském trhu obrovský boom, zájem o tento způsob uzavírání pracovních smluv registrujeme u celé řady předních evropských společností. Trenkwalder by se mohl s ohledem na své know how stát hnací silou tohoto vývoje," předpokládá nový člen představenstva firmy Alejandro Eduardoff. O SPOLEČNOSTI TRENKWALDER Po absolvování průmyslové školy získával Richard Trenkwalder (nar. 1948) cenné mezinárodní zkušenosti v oblasti průmyslové výstavby v místech jako jsou Amsterdam a New York. Poznal modely dočasného zaměstnávání ve světě a rozhodl se je aplikovat na podmínky Rakouska. Kombinace jeho zkušeností přinesly na trh nové prvky a ty se pak projevily úspěšným startem podnikání Richarda Trenkwaldera v roce Během několika let se společnost rozrostla na jednu z vedoucích náborových společností ve střední a východní Evropě. In March 1985, Richard Trenkwalder opened his first office. His vision because the basis for a new employment concept, not just in Austria, but throughout Europe. Trenkwalder now operates as a multinational agency in twenty countries, where it has 450 offices, and is actively searching for opportunities for expansion into other markets. Over the 25 years of its existence, Trenkwalder has built up a leading position in a number of local markets (Austria, Hungary, Slovakia) and also acquired an important position within a Europe- -wide space. It plays a particularly important role in the temporary employment field. We expect a huge boom in temporary employment in the European market over the coming years; we are registering interest in this method of concluding labour contracts from a whole range of leading European companies. With Trenkwalder s know-how, it could become a driving force for this development, expects the company s ABOUT TRENKWALDER After graduating from engineering school, Richard Trenkwalder (born 1948) acquired valuable international experience in industrial construction in places such as Amsterdam and New York. He got to know worldwide temporary employment models and decided to apply them under Austrian conditions. A combination of his experiences brought new features to the market and they expressed themselves in a successful start to business for Richard Trenkwalder in Over a number of years, the company grew into one of the largest recruitment companies in Central and Eastern Europe. O2 l

3 TÉMA l FEATURE V kostce: Český trh průmyslových nemovitostí v roce 2013 In a nutshell: The Czech industrial property market in 2013 Ke konci roku 2013 bylo v České republice 4,45 milionu m 2 moderních skladových ploch. Během celého roku 2013 bylo v České republice dokončeno takřka m 2 ; to je největší nová nabídka skladů od roku Za celý rok 2013 bylo v ČR pronajato více než 1,17 milionu m 2 (meziročně +29 %). Čistá realizovaná poptávka dosáhla m 2 (+ 5 % meziročně). Míra neobsazenosti ve 4. čtvrtletí 2013 poklesla na 7,9 %. Na konci roku 2013 dosáhla celková plocha moderních industriálních nemovitostí (bez přilehlých kancelářských prostor a prostor vlastněných přímo nájemci) dohromady m 2. V posledních třech měsících uplynulého roku bylo dokončeno pouze šest projektů o celkové rozloze přibližně m 2. Všechny projekty byly ze 100% předpronajaté. Během celého roku 2013 bylo v České republice dokončeno 29 průmyslových a logistických hal s celkovou plochou takřka m 2. To je o 25 % více než v roce 2012 a současně jde o největší objem nové nabídky od roku 2009, kdy bylo na trh uvedeno přibližně m 2. Průměrná velikost nových hal v roce 2013 činila m 2, v roce 2012 to bylo m 2. Ve srovnání s pětiletým průměrem ( m 2 ) je průměrná velikost o 12 % menší. Největší objem nové nabídky v loňském roce přišel na trh v Praze a okolí, Mladé Boleslavi a Plzeňském kraji. Tyto tři oblasti tvoří takřka 60 % nové nabídky. Zdroj: JONES LANG LASALLE By the end of 2013, there was 4.45 million m 2 of modern warehouse space in the Czech Republic. During the whole of 2013, almost m 2 was completed in the Czech Republic; that s the largest supply of new warehouses since For the whole of 2013, more than 1.17 million m 2 was leased out in the CR (year-on-year +29 %). Net take-up reached m 2 (+ 5 = year-on- -year). The vacancy level fell in the 4th quarter 2013 to 7.9 %. By the end of 2013, the total area of modern industrial properties (without adjoining office space and space owned directly by the tenants) reached m 2 altogether. During the last three months of last year, just six projects were completed with a total area of roughly m 2. All projects were 100% preleased. Over the whole of 2013, 29 industrial and logistics halls were completed in the Czech Republic with a total area of almost m 2. This represents 25 % more than in 2012, and is also the largest new supply volume since 2009, when roughly m 2 were put onto the market. The average size of new halls in 2013 was m 2, a value which was m 2 in Comparing this to the five-year average ( m 2 ), this is a 12 % smaller average size. The largest volume of new supply last year was in the market in and around Prague, Mladá Boleslav and the Plzeň Region. These three regions make up almost 60 % of new supply. Source: JONES LANG LASALLE Ptáme se /Questions for Milana Korbeláře Associate Directora oddělení industriálních nemovitostí Jones Lang LaSalle Jak hodnotíte trh industriálních nemovitostí v ČR v roce 2013? Pronájem průmyslových prostor v České republice zaznamenal zdravý start do roku 2013 a vzhledem k tomu, že poslední čtvrtletí roku tradičně vykázalo velký objem realizované poptávky, byl úspěšný závěr roku. Výhled je pozitivní a v porovnání s rokem 2012 na trhu zaznamenáme mnohem větší čistou absorpci. Poptávka zůstane silná a Česká republika bude nadále těžit ze své strategické polohy, dobré infrastruktury a kvalifikované pracovní síly. Pokračující problémy Eurozóny naši ekonomiku negativně ovlivňují, a to i přesto, že ČR má nejlepší investiční rating ze zemí střední a východní Evropy. V roce 2012 došlo k poklesu HDP o 1,2 % a na rok 2013 předpovídala agentura IHS další pokles o -1,1 %. I když v roce 2013 dosáhl trh vyšší hodnoty realizované poptávky, ekonomický výhled země je nadále limitovaný pokračující ekonomickou nejistotou ve zbytku Evropy v kombinaci se slabou tuzemskou poptávkou a silnou vazbou na export. Musíme mít však na paměti, že předběžné ukazovatele, především index nákupních manažerů (PMI) indikují zotavování trhu. V prvních šesti měsících 2013 byly největšími hnacími motory poptávky opět výrobní a logistické společnosti, které si dohromady rozdělily 92 % čisté realizované poptávky. Lví podíl 58 % připadl výrobním společnostem. Je to další důkaz, že Česko je atraktivní zemí pro svou kvalifikovanou a relativně dostupnou pracovní sílu, strategickou polohu a vysoké standardy industriální výstavby. Jaké události a vývoj trhu očekáváte v roce 2014 na trhu průmyslových nemovitostí? Stejně jako v roce 2012 i v roce 2013 se developeři soustředili na již existující nájemce a snažili se o udržení úrovně cash flow dobrým spravováním nemovitostí. Tento vývoj očekáváme i pro rok Při obnovování smluv větších firem budou těžit z faktu, že současným nájemníkům se nenabízí tolik možností, obzvláště pokud je bude tlačit čas. To udrží nájmy na stejné hladině a zmenší objem pobídek. Současní majitelé také mohou pracovat s délkou nájmu, protože noví developeři budou muset kvůli bankovním garancím vyžadovat delší nájmy. Důležitým faktorem zůstane rovněž bonita nájemců. Mnoho developerů totiž kvůli bankrotům způsobeným krizí přišlo o nájemce a neočekávaně se jim tak uvolnily prostory k pronájmu. Zdroj: Kancelare.cz How do you assess the industrial property market in the CR in 2013? Industrial premises leasing in the Czech Republic has recorded a healthy start to 2013, and since the last quarter of the year traditionally shows a large volume of realised supply, we also expect a successful year conclusion. The outlook is positive and we expect that in comparison to 2012 and 2013, we will see much greater net absorp- l O3

4 PROJEKTY l PROJECTS ERSTE GROUP IMMORENT tion on the market. Demand will remain strong and the Czech Republic will continue to benefit from its strategic position, good infrastructure and qualified workforce. Continuing problems in the Eurozone will have negative impacts on our economy, despite the CR having the best investment rating of the countries of Central and Eastern Europe. There was a fall of 1.2 % in GDP in 2012, and IHS has predicted a further fall of 1.1 % for Although we expect greater values of completed supply in 2013, the country- s economic outlook continues to be limited by the continuing economic insecurity in the remainder of Europe, in combination with weak local demand and strong reliance on export. We must, however, bear in mind, that preliminary indicators, in particular the Purchasing Managers Index (PMI) indicate a healing market. In the first six months of 2013, the greatest driver of demand was once again manufacturing and logistics companies, which together shared 92 % of net supply realised. The lion s share of 58 % fell to manufacturing companies. This is further proof that the Czech Republic is an attractive country for its qualified and relatively accessible workforce, strategic position and high standards of industrial buildings. What events and market developments do you expect in 2014 in the industrial property market? As they did in 2012 and 2013, developers have this year focused on current tenants and will aim to maintain their cash flow level through good property management. We also expect this to continue in In renewing contracts for larger companies, the fact that current tenants do not have many opportunities offered to them, particularly when time is an issue can be capitalised on. This will maintain rents at the same level and reduce the volume of incentives. Current owners will also be able to work with lease periods, because new developers will have to ask for longer leases because of bank guarantees. The creditworthiness of tenants will also remain an important factor. This is because many developers have lost tenants due to bankruptcies brought about by the crisis and have thus had lease space unexpectedly freed up. Source: Kancelare.cz Projekt Erste Group Immorent ENTERPRISE OFFICE CENTER vítá globální společnost Avast na palubě Project Erste Group Immorent ENTERPRISE OFFICE CENTER welcomes global company, Avast, on board Pro projekt ENTERPRISE OFFICE CENTER, jedné z nejočekávanějších kancelářských budov Prahy 4, jsme podepsali kontrakt na m 2 se společností AVAST Software. Budova bude dokončena ve 4. čtvrtletí 2015 a celkem nabídne m2 špičkových kancelářských ploch. Jsme velice rádi, že si společnost AVAST Software vybrala za své sídlo právě ENTERPRISE OFFICE CENTER, vlajkovou loď dynamicky rostoucí lokality, říká Ing. Tomáš Velemínský, jednatel developerské společnosti Erste Group Immorent ČR. Po našich předchozích úspěšných projektech jsme se nyní soustředili na to, abychom s kolegy společně z České spořitelny nabídli tomuto nájemci ten nejlepší servis a podmínky. Kontrakt se společností AVAST Software je pro nás závazkem i oceněním naší práce, dodává T. Velemínský. ENTERPRISE OFFICE CENTER je pokračováním úspěšného developmentu obchodní čtvrti v Praze 4 Pankráci. Budova je situovaná mezi kancelářskou budovou GEMINI a magistrálou a nabízí celkem m 2 kancelářské plochy třídy A v 11 podlažích a m 2 ploch v přízemí určených pro služby nájemníkům. ENTERPRISE se po dokončení ve čtvrtém čtvrtletí 2015 stane dominantou lokality, 40 metrů vysoká a 120 metrů dlouhá budova upoutá všechny, kteří jedou z Prahy nebo do Prahy ve směru od Brna. O4 l

5 PROJEKTY l PROJECTS ERSTE GROUP IMMORENT ENTERPRISE OFFICE CENTER základní údaje Celková plocha: m 2 Kancelářské plochy: m 2 Termín dokončení: 4Q/2015 Developer: Erste Group Immorent ČR Architekt: Doc. Ing. arch. Vladimír Krátký Environmentální aspekty budovy: pre-certifikace BREEAM EXCELLENT ENTERPRISE OFFICE CENTER basic data Total area: m 2 Office space: m 2 Completion date: 4Q/2015 Developer: Erste Group Immorent ČR Architect: Doc. Ing. arch. Vladimír Krátký Building environmental aspects: BREEAM EXCELLENT pre-certification The developer of the ENTERPRISE OFFICE CENTER, one of the most eagerly anticipated office buildings in Prague 4, has today announcing the signature of a contract for m 2 with AVAST Software. The building will be completed during the 4th quarter of 2015 and will offer a total of m 2 of cutting-edge office space. 'We are very happy that AVAST Software has chosen ENTERPRISE OFFICE CENTER, a flagship in this dynamically growing locality, as its headquarters,' says Ing. Tomáš Velemínský, Executive Head of developers, Erste Group Immorent ČR. 'After previous successful projects, we are now focused on ensuring that, along with our colleagues in Česká spořitelna, we can offer our client the best possible service and terms and conditions. This contract with AVAST Software represents both a commitment and recognition of our work,' adds Tomáš Velemínský. ENTERPRISE OFFICE CENTER is a continuation of the successful shopping quarter development in Prague 4 - Pankrác. The building is located between the GEMINI office building and the main road, and provides a total of m 2 of A-class office space over 11 storeys, and m 2 on the ground floor for tenant services. After completion in the fourth quarter of 2015, ENTERPRISE will dominate the neighbourhood, and at 40 metres high and 120 metres long it will grab the attention all those journeying to or from Prague in the direction of Brno. Úspěšné kancelářské projekty Erste Group Immorent A successful office projects Erste Group Immorent Projekty Lyra Office Building a Futurama Business Park (1. fáze) dosáhly 100% pronajatosti. Plnou pronajatost si drží i projekty Erste Group Immorent ČR dostavěné i před více než pěti lety: Avenir Business Park a Gemini Office Centre. Je tak patrné, že investice do projektů realizovaných společností Esrte Group Immorent ČR si drží svou hodnotu i po dokončení a jak potvrzují i nájemci projektů, jde o dlouhodobě pozitivně hodnocené projekty. Navzdory současné stagnující situaci na pražském trhu pronájmu kancelářských prostor a neobsazenosti více než 12% (stav k 2Q/2013) jsou projekty Avenir (dokončen 2007), Gemini (dokončen 2008), Lyra (dokončen 2011) a první etapa Futurama Business Parku (dokončen 2011) plně obsazeny. Bez nájemce je v hlavním městě nyní kolem metrů čtverečních administrativních ploch. Celkem bylo v minulém čtvrtletí v hlavním městě 2,8 miliónu metrů čtverečních kanceláří. Jsme rádi, že naše projekty jsou dlouhodobě úspěšné. Hlavním důvodem je, že development kancelářských prostor vnímáme jako dlouhodobou službu našim nájemcům. Vždy chceme, aby podepsáním nájemní smlouvy náš vztah neskončil, ale naopak začínal. Proto nabízíme nájemcům velmi nadstandardní servis a přidanou hodnotu nejen v samotném projektu, ale i službách během nájmu, říká Ing. Tomáš Velemínský, jednatel Erste Group Immorent ČR. Mezi hlavní přidanou hodnotu kancelářských projektů patří kvalitní servis, ale například i pravidelné tematické akce, pravidelné elektronické newslettery nájemcům, soutěže a komunitní web v projektu Futurama Business Park. Dlouhodobě pak s radostí konstatuji, že z našich projektů nájemci neodcházejí, doplňuje T. Velemínský. Celková kancelářská plocha všech čtyř plně pronajatých projektů činí bezmála metrů čtverečních a jde o jedny z nejlépe hodnocených projektů v Praze i středoevropském regionu. Některé z projektů byly v předchozích letech oceněny v soutěži Nejlepší z realit a developer je pravidelně komunikuje na evropském trhu kancelářských nemovitostí. Mezi nájemci najdeme jak řadu nadnárodních společností, tak lokální značky, mezi něž patří například firmy jako Deutsche Böerse, ČEZ, VZP, ČSOB, mbank, Scott, Unipetrol, Benzina, Prologis, Arval, Barclays, Volksbank/Sberbank, Novartis, Bauer Media, SAP, Import Volkswagen Group, Porsche, Pratur, Credit Union a další. Lyra Office Building and Futurama Business Park (First Phase) projects are now fully leased. Erste Group Immorent CR projects built more than five years ago also continue to be fully leased: Avenir Business Park and Gemini Office Centre. As such, it is clear that investments in projects carried out l O5

6 PROJEKTY l PROJECTS ERSTE GROUP IMMORENT by Erste Group Immorent CR keep their value even after completion, and as the tenants of our projects confirm, they are projects which rate positively in the long term. Despite the current stagnation in the office space rental market in Prague and vacancy rates of over 12% (status as of 2Q/2013), the Avenir (completed 2007), Gemini (completed 2008), Lyra (completed 2011) and the first phase of Futurama Business Park (completed 2011) are fully occupied. There is currently around square metres of office administration space in Prague without tenants. There was a total of 2.8 million square metres of office space in Prague in the last quarter. 'We're glad that our projects continue to be successful in the long term. The main reason for this is that we perceive office space development as a long-term service for our tenants. We strive to ensure that our relationship doesn't end with the signing of the lease agreement, but rather begins. As such, we offer our tenants a premium service and added value not just in our projects themselves, but also the services around renting,' says Ing. Tomáš Velemínský, Erste Group Immorent CR Executive Head. The main value that we add to our office projects includes quality service and also, for example, regular topical events, regular electronic newsletters for our tenants, competitions and a community website for our Futurama Business Park project. 'It gives me great pleasure to confirm that our tenants do not leave our projects,' adds T Velemínský. The total office space offered by all four fully leased projects comes to almost square metres and they are some of the most positively assessed projects in Prague and the Central Europe region as a whole. Some of our projects have won prizes in the Best of Realty awards and the developer regularly communicates them on the European office real estate market. Tenants include local brands as well as a number of multinational companies, some of whom include Deutsche Böerse, ČEZ, VZP, ČSOB, mbank, Scott, Unipetrol, Benzina, Prologis, Arval, Barclays, Volksbank/Sberbank, Novartis, Bauer Media, SAP, Import Volkswagen Group, Porsche, Pratur, Credit Union and more. Lyra Office Building Y Avenir Business Park Z NOVINKA l NEWS Nová posila v týmu IMMOPARKu: Igor Šnirc New addition to the IMMOPARK team: Igor Šnirc Na začátku tohoto roku posílil náš tým Igor Šnirc, který je novým leasing manažerem pro IMMO- PARK v Košicích a Žilině. Igor pochází z Prievidze, v letech studoval na Ekonomické univerzitě v Bratislavě, obor Podnikový management a ekonomika podniku. Od roku 2010 pracoval jako konzultant v oddělení Průmyslových nemovitostí společnosti Jones Lang LaSalle. Zde se podílel přípravě a realizaci transakcí s mezinárodními klienty v rozsahu od m 2, především v oblastech logistiky, výrobních společností, automobilového průmyslu a potravinářských řetězců. Přečtěte si také Igorův úvodník v tomto čísle IMMONEWS. Our team was boosted at the beginning of this year by Igor Šnirc, who is the new leasing manager for IMMOPARK in Košice and Žilina. Igor comes from Prievidza and studied Business Management and Economics at the University of Economics in Bratistlava between 2007 and He worked as a consultant in Jones Lang LaSalle s Industrial Property department beginning in Here, he took part in the preparation and implementation of transactions with international clients from m 2, mainly in the fields of logistics, manufacturing companies, the automotive industry and grocery chains. You can also read Igor s editorial in this edition of IMMONEWS. 06 l

7 PROJEKTY l PROJECTS ERSTE GROUP IMMORENT Řekli o projektech Erste Group Immorent Leaders about Erste Group Immorent projects Avenir Business Park Robert Pastuszek, Managing Director SachsenFonds Asset Management Czech, s. r. o. Náš investiční fond odkoupil projekt Avenir od developera hned po jeho dokončení v roce Projekt prokázal své kvality a životaschopnost v průběhu dalších let, kdy nájemci objektu jsou s jeho fungováním velmi spokojeni a projekt si po celou dobu držel téměř 100% obsazenost. Architektonická koncepce vytváří pro jeho užívání velmi příjemné a přátelské prostředí, není to jen odosobněný komplex. Kvalita provedení je velmi účelná a objekty jsou nadále plně funkční, bez větších omezení v používání, přitom stále splňují plně požadavky nájemců na kvalitní moderní kancelářské prostory. Na postupu Immorentu v přípravě a realizaci tohoto projektu velmi oceňuji kvalitu a způsob provedení, kdy při stavbě rozhodně nebylo nic ošizeno a zároveň šťastný výběr nájemců při prvotním obsazování budovy, kdy většina nájemců plně využila potenciál objektu a zároveň splnila i požadavky fondu ohledně jejich stability a finanční důvěryhodnosti. Rovněž i po prodeji projektu v případě potřeby Immorent s námi úzce spolupracoval a pomáhal, pokud se objevila potřeba nějakých historických znalostí objektu. Zároveň velmi citlivě řešil dostavbu parku (Budova E) ve spolupráci s námi tak aby park fungoval jako celek. 'Our investment fund purchased the Avenir project from the developer immediately after its completion in The project has demonstrated its quality and viability over the following years, with the building's tenants very satisfied with its operations and it keeping almost 100% occupancy over the whole period. The architectural concept has created a very pleasant and friendly environment; it is not an impersonal complex. The quality of workmanship is very purposeful and the buildings continue to be fully functional without major limitations to their use and still fulfil the demand of tenants for quality modern office space. In terms of Immorent's approach in the preparation and implementation of the project, I particularly appreciate the quality and method of workmanship; we weren't short- -changed on anything and the selection of tenants when the building was first occupied was a fortunate one with most tenants taking full advantage of the building's potential while fulfilling the requirements of the fund in terms of stability and financial credibility. Also, Immorent was ready to work with us following the sale of the project and help us when needed where any historical knowledge of the building was required. They also designed the final section of the park (Building E) very sensitively in collaboration with us so that the park could work as a whole.' Lyra Office Building Alena Černá, výkonná ředitelka mediální společnosti Bauer Media "V objektu Lyra sídlíme od listopadu roku 2011, a za tu dobu se mnohokrát potvrdila skvělá volba kvality a flexibility budovy, která byla hlavním požadavkem a měřítkem ve výběru projektu, prohloubená takřka ideální lokalitou s výbornou dostupností." 'We've been based in the Lyra building since November 2011 and in that time the high quality and flexibility of the building, the main requirements and yardstick in our selection of project, have confirmed it as a great choice many times over, this being enhanced by an almost ideal location with excellent accessibility.' Futurama Business Park Jan Dalík, Associate Director Asset Management ze společnosti Invesco Real Estate Kancelářské prostory první etapy objektu Futurama Business Park, jejichž akvizice byla naší společností uskutečněna v listopadu 2011, považuji z několika hledisek za velmi povedené. Zejména z pohledu vysokého technického standardu, flexibility uspořádání pronajímatelných ploch, nízkých provozních nákladů, snadné dostupnosti městskou hromadnou dopravou včetně metra, kapacity podzemních parkovišť i blízkosti centra Prahy. Stavební i estetické provedení celého areálu i vlastních budov je pro mne osobně velmi zdařilé. Dosavadní zkušenost ukazuje, že stávající nájemci jsou s výběrem spokojeni, i dosažená plná pronajatost první fáze svědčí o úspěšnosti projektu. Společně s Erste Group Immorent dále pracujeme na rozšíření služeb tak, abychom pro naše nájemce učinili Futurama Business Park ještě atraktivnější. 'From a number of perspectives, I consider the office space in the first phase of the Futurama Business Park, which our company acquired in November 2011, to be very good; in particular in terms of its high technical standard, the flexible layout of leasable spaces, low operating costs, easy access by city public transport including metro, large underground parking capacity and the proximity to the centre of Prague. The structural and aesthetic execution of the whole grounds and buildings are for me personally very well done. Our experience so far demonstrates that the tenants are satisfied with their choice, and the full occupancy achieved by the first phase is proof of the success of the project. Together with Erste Group Immorent, we are continuing to work to extend our services so that Futurama Business Park becomes even more attractive for our tenants.' l O7

8 Klíčoví lidé pro váš byznys Key people for your business Představujeme český a slovenský realizační tým panevropské sítě logistických nemovistostí IMMOPARK. Let us introduce you to the execution team of our paneuropean network of IMMOPARK logistics properties. TOMÁŠ VELEMÍNSKÝ CEO, Erste Group Immorent ČR PETER MALÍK CEO, Erste Group Immorent SK Tel.: Tel.: MILAN ZIKMUND Project Development, IMMOPARK network KATARÍNA HEGYIOVÁ Senior Project Manager, IMMOPARK Košice Žilina Tel.: Mobile: SIMONA ČERNÁ Leasing Manager, IMMOPARK Praha RÓBERT URÍK Senior Project Manager, IMMOPARK Košice Žilina Tel.: Mobile: Igor Šnirc Leasing Manager, IMMOPARK Košice Žilina Mobile: IMMONEWS 1/2014 Newsletter společnosti Erste Group Immorent A newsletter of Erste Group Immorent Budějovická 1518/13a - Trianon, Praha 4, Česká republika Koncept a editor l Concept and editor Radek Váňa l Redakční spolupráce l Editorial collaboration Rudolf Kargl l Erste Group Immorent ČR Grafický design l Graphic layout Tereza Čermáková l Kontakt l Contact , Téma l Feature Následující číslo vychází v létě 2014 Registrujte se zdarma již teď k odběru na The next issue will come out in the summer Register for free subscription now at O2 l Erste Group Immorent

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 211 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1 st Q 211 1. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Space handled with care+

Space handled with care+ Goodman Jažlovice Logistics Centre 8,295 sqm warehouse unit for lease Space handled with care+ Discover an 8,295 sqm warehouse unit for lease Goodman Jažlovice Logistics Centre Zděbradská 94, 251 01 Říčany

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 211 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1H 211 Vážení obchodní přátelé, dovolujeme

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Řada nájemců se rozhodla využít mimořádně příznivých podmínek na trhu. Obnovení aktivity ze strany výrobních společností. Hrubá realizovaná poptávka

Řada nájemců se rozhodla využít mimořádně příznivých podmínek na trhu. Obnovení aktivity ze strany výrobních společností. Hrubá realizovaná poptávka Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 2. čtvrtletí Výrazné zvýšení aktivity na trhu 221 000 m 2 pronajatých skladových a výrobních ploch. Řada nájemců se rozhodla využít mimořádně příznivých

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2010 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2010 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 21 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 21 Vážení, dovolujeme si Vám nabídnout pokračování

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výrazný pokles aktivity na trhu. Renegociace staly za většinou aktivit na trhu. Oblast Ostravska prakticky plně pronajata

Výrazný pokles aktivity na trhu. Renegociace staly za většinou aktivit na trhu. Oblast Ostravska prakticky plně pronajata Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 3. čtvrtletí 2011 Výrazný pokles aktivity na trhu Renegociace staly za většinou aktivit na trhu Další pokles míry neobsazenosti skladových prostor Autor

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014

Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014 Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014 www.dtz.com COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the swish graphic from a pre-built COVER slide and onto

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz POPIS PROJEKTU Energeticky úsporná budova s unikátní architekturou v blízkosti centra města. Se sedmi nadzemními podlažími a třemi podzemními podlažími nabízí k pronájmu přibližně 19 800 m2 kancelářského

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠI VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT TÉMA FEATURE

NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠI VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT TÉMA FEATURE 09 l 2014 VYDÁNÍ 13 l ISSUE 13 CZ l EN NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠI VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT MILAN ZIKMUND Project Development, IMMOPARK

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

kupi.cz Michal Mikuš

kupi.cz Michal Mikuš kupi.cz Michal Mikuš redisgn website kupi.cz, reduce the visual noise. ADVERT ADVERT The first impression from the website was that i dint knew where to start. It was such a mess, adverts, eyes, products,

Více

Množství nově dokončených průmyslových ploch je rekordně nízké v 1. čtvrtletí nebyla dokončena žádná nová skladová hala. Hrubá realizovaná poptávka

Množství nově dokončených průmyslových ploch je rekordně nízké v 1. čtvrtletí nebyla dokončena žádná nová skladová hala. Hrubá realizovaná poptávka Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 1. čtvrtletí 2010 Autor Lenka Hartmanová Consulting & Research Česká Republika +420 234 262 239 lenka.hartmanova@dtz.com Kontakty Martin Šumera Senior Industrial

Více

Výstavba logistických a průmyslových nemovitostí nadále zůstává omezená na projekty pro konkrétní nájemce.

Výstavba logistických a průmyslových nemovitostí nadále zůstává omezená na projekty pro konkrétní nájemce. Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 3. čtvrtletí Výstavba logistických a průmyslových nemovitostí nadále zůstává omezená na projekty pro konkrétní nájemce. Čistá realizovaná poptávka poklesla

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Prague Residential Report

Prague Residential Report Prague Residential Report Q3 / 2015 Základní údaje - ČR / Basic data - CZ Meziroční srovnání v % / year comparison %: HDP / GDP +4,5% míra inflace / inflation rate +0,3% cena stavebních prací / price of

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost DTZ Research PROPERTY TIMES Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost Brno a Ostrava, Kanceláře, 1. pololetí 2015 17. srpna 2015 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 2 Ostrava 4 Obě města zaznamenala během

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

AVENIR BUSINESS PARK. Radlická 714/113A, PRAGUE 5 KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE

AVENIR BUSINESS PARK. Radlická 714/113A, PRAGUE 5 KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE AVENIR BUSINESS PARK Radlická 714/113A, 158 00 PRAGUE 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r. o., Diamant Building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

EMOS Company. Energy changing our world

EMOS Company.  Energy changing our world EMOS Company A stable company, which has been in the electrical accessories market for 20 years Registered office: Přerov, Czech Republic 4 affiliated companies: Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Renegociace stály za většinou aktivit na trhu. Objem nových pronájmů výrazně poklesl.

Renegociace stály za většinou aktivit na trhu. Objem nových pronájmů výrazně poklesl. Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 2. čtvrtletí 2011 Renegociace stály za většinou aktivit na trhu Další pokles míry neobsazenosti skladových prostor. Objem nových pronájmů výrazně poklesl.

Více

Velký objem realizovaných pronájmů 197 500 m 2 ve 4. čtvrtletí, 780 000 m 2 v roce 2010. Oživení ve výstavbě nových kapacit pro konkrétní nájemce.

Velký objem realizovaných pronájmů 197 500 m 2 ve 4. čtvrtletí, 780 000 m 2 v roce 2010. Oživení ve výstavbě nových kapacit pro konkrétní nájemce. Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 4. čtvrtletí 2010 Obsah Shrnutí 1 Nabídka 2 Poptávka 2 Míra neobsazenosti 2 Nájemné 2 Očekávaný další vývoj 3 Doporučení 3 Nejvýznamnější pronájmy 4 Definice

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

EURAXESS pomáhá vědcům

EURAXESS pomáhá vědcům Mgr. et Mgr. Hana Hušková EURAXESS pomáhá vědcům Podpora mobility a vzdělávání výzkumných pracovníků Obsah 1. Co je EURAXESS? 2. EURAXESS Jobs 3. EURAXESS Services 4. EURAXESS Rights 5. EURAXESS Links

Více

Přehled realitního trhu v České republice za 1. kvartál 2009 Dokument k diskuzi pro Stavební Fórum, 5. května 2009

Přehled realitního trhu v České republice za 1. kvartál 2009 Dokument k diskuzi pro Stavební Fórum, 5. května 2009 Přehled realitního trhu v České republice za 1. kvartál 2009 Dokument k diskuzi pro Stavební Fórum, 5. května 2009 Obsah Ekonomické faktory Přehled trhu s kancelářskými prostory Přehled trhu s maloobchodními

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více