DŮM DĚTÍ A MLÁDEŢE CHOCEŇ, PARAPLE HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Č.j: DDM VYPRACOVALA: Mgr. PETRA FRIDRICHOVÁ ŘEDITELKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DŮM DĚTÍ A MLÁDEŢE CHOCEŇ, PARAPLE 1624. HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Č.j: DDM 69-2012. VYPRACOVALA: Mgr. PETRA FRIDRICHOVÁ ŘEDITELKA"

Transkript

1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŢE CHOCEŇ, PARAPLE 1624 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Č.j: DDM VYPRACOVALA: Mgr. PETRA FRIDRICHOVÁ ŘEDITELKA

2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE II. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1) pedagogičtí pracovníci - interní 2) pedagogičtí pracovníci - externí 3) hospodářští pracovníci IV. ÚČAST PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŦ NA DVPP V. PRAVIDELNÁ ČINNOST přehled zájmových útvarŧ pro děti, ţáky a studenty VI. PŘÍLEŢITOSTNÁ ČINNOST VII. TÁBOROVÁ A DALŠÍ ČINNOST SPOJENÁ S POBYTEM VIII. DALŠÍ ČINNOST ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (osvětová a informační, individuální, spontánní, ostatní) IX. ORGANIZACE SOUTĚŢÍ A PŘEHLÍDEK X. MEZINÁRODNÍ AKTIVITY XI. SPOLUPRÁCE S JINÝMI ZAŘÍZENÍMI A ORGANIZACEMI XII. MARKETING XIII. MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ XIV. INFORMACE O ODLOUČENÝCH PRACOVIŠTÍCH XV. EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI XVI. ÚDAJE O KONTROLÁCH A INSPEKCÍCH XVII. SWOT ANALÝZA XVIII. ZÁVĚR XIX. PŘÍLOHY: Příloha č. 1 Pravidelná zájmová činnost Příloha č. 2 Příleţitostná a spontánní činnost Příloha č. 3 Fotogalerie akcí 2

3 I. ÚVOD Dŧm dětí a mládeţe Choceň je od příspěvkovou organizací zřízenou městem Choceň na základě usnesení zastupitelstva města Choceň č.14/2010 ze dne 10. listopadu Adresa je Dŧm dětí a mládeţe Choceň, Paraple 1624, Choceň, IČO (dále jen DDM). Adresa zřizovatele DDM Choceň je Město Choceň, Jungmannova 301, Choceň, IČO II. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ V letošním školním roce se zájmového vzdělávání ve 28 zájmových útvarech zúčastnilo 297 dětí, ţákŧ a studentŧ, z toho bylo 35 dětí předškolního věku. Připravili jsme aktivity, které vycházely z potřeb a zájmŧ mladých lidí dnešní doby. Docházka byla pravidelná, největší zájem byl o taneční a sportovní obory. Prioritou v naší pedagogické činnosti je zkvalitnění nabídky zájmových útvarŧ, pravidelná nabídka spontánní a příleţitostné činnosti, která vychází z přání a zájmŧ a je přizpŧsobena moţnostem a potřebám dětí, ţákŧ a mládeţe. Tuto nabídku se snaţíme sestavit zajímavou a umoţňujeme tak zapojit především děti, ţáky a studenty, které nemají takové vlohy či nadání, aby se uplatnily na základních uměleckých školách, v tělovýchovných organizacích nebo ve specializovaných krouţcích. Nabízíme denně spontánní aktivity jako jsou televizní a počítačové hry, deskové hry, scrabble, hra na klavír a vyuţití výpočetní techniky, pro volně příchozí neorganizované děti, studenty a mládeţ. To má dopad na stále širší okruh příchozích a má zásadní význam v oblasti protidrogové prevence, negace rizikových faktorŧ a podporuje zdravý ţivotní styl. Provozní doba odpovídá schématu denního rozvrhu mladého člověka, otevírací doba je posunuta do odpoledních a večerních hodin, nabídka akcí se rozšířila i na víkend. Účast především v tanečních a estetických oborech podporuje v mladé generaci zdravou soutěţivost a připravuje je na aktivní vstup do společnosti. 3

4 III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1.) Pedagogičtí pracovníci - interní PŘÍJMENÍ A JMÉNO ZAŘAZENÍ ÚVAZEK Mgr. Fridrichová Petra ředitelka 1,00- doba neurčitá p. Labová Vlasta pedagog volného času 1,00 doba neurčitá sl.vintrová Eliška pedagog volného času 20 hodin týdně- od Mgr. Berková Veronika pedagog volného času 20 hodin týdně- od ) Pedagogičtí pracovníci externí PŘÍJMENÍ A JMÉNO p. Kohl Radovan kytara Ing. Čejka Zdeněk, Ing. Kateřina Chládková Mgr. Bis Pavel, p. Pávek Martin, p. Slavík Lukáš, p. Nepovědomý Tadeáš, p. Kučera Josef ZÁJMOVÝ ÚTVAR snowboardový kurz lyţařský kurz rybářství I., II. p. Martin Holeček tvorba webových stránek, p. Rybenský Miroslav, capoeira I.,II. p. Martin Holeček p. Pumrle Zdeněk, p. Jílek domácí kutil, letecký a plastikový modelář Zdeněk sl. Šabatová Markéta zumbík p. Šalamonová Blaţena paličkování p. Kopicová Eva kreativní svět korálkŧ p. Duchoslavová Vendula dívčí kreativní tvorba p. Slavík Luboš, horolezectví sl. Nikola Szilágyiová, p. Marcela Sobelová modern dance I.,II.,III., 3.) Pedagogičtí pracovníci externí pro předškolní děti JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁJMOVÝ ÚTVAR p. Vlasta Labová minimaţoretky, taneční školička 4) Hospodářští pracovníci PŘÍJMENÍ A JMÉNO p. Algerová Taťána Pešavová Lenka ZAŘAZENÍ ÚVAZEK asistentka 0,25 od , uklizečka 0,75 na dobu neurčitou 4

5 Mzdy a účetnictví zpracovává externě Sluţba škole s.r.o v Ústí nad Orlicí, p. Marcela Peřinová. IV. ÚČAST PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA DVPP V květnu 2012 ukončila Petra Fridrichová magisterské studium v Hradci Králové, pedagogická fakulta, obor Sociální pedagogika a získala titul Mgr. P.Vlasta Labová absolvovala v NIDV Pardubice vzdělávací program Výroba leporel a ozdobných bločkŧ, Taneční aktivity pro děti, a Tvorba vlastního projektu, ukázka, rozbor a modelové vyzkoušení. V. PRAVIDELNÁ ČINNOST DDM Viz. Příloha č.1 VI. PŘÍLEŢITOSTNÁ ČINNOST V letošním roce jsem se zaměřili na prezentaci tanečních a sportovních zájmových útvarŧ na společenských akcích. Veškerá činnost je zapracovaná do jednotlivých měsíčních akcí (příloha č.2). Nabídka činnosti a akcí probíhala formou regionálního tisku, plakátŧ, www stránek, prostřednictvím školek a škol a ústní formou. VII. TÁBOROVÁ A DALŠÍ ČINNOST SPOJENÁ S POBYTEM Velký zájem byl o akce s přenocováním v DDM. Nabídli jsme ţákŧm 3 akce v tomto školním roce s moţností přespání v DDM. V měsíci říjnu dívčí noc s programem Africká noc, v únoru Benátská noc a v dubnu Čarodějnická noc. O vedlejších prázdninách jsme připravili pro děti, ţáky a studenty dílny, estetické, sportovní, kulinářské činnosti atd. O hlavních prázdninách se od uskutečnil zahraniční letní pobytový tábor u moře v Itálii Martinsicuro, téma tábora bylo Tajemná hvězdná obloha. Na tábor odjelo 27 účastníkŧ + 2 pedagogové. Vzhledem k tomu, ţe nedisponujeme táborovou základnou, tak pořádání zájezdu jsme řešili formou objednaných sluţeb (doprava, ubytování, 5

6 strava) u CK České Kormidlo s.r.o. Příměstský tábor proběhl jeden a to v srpnu ( ). VIII. DALŠÍ ČINNOST ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Další akce (viz. příloha č.2) IX. ORGANIZACE SOUTĚŢÍ A PŘEHLÍDEK nekonala. Z dŧvodu malého počtu přihlášených dívek se v letošním školním roce Dívka roku X. MEZINÁRODNÍ AKTIVITY V letošním roce jsme se nezúčastnili ţádných mezinárodních aktivit. XI. SPOLUPRÁCE S JINÝMI ZAŘÍZENÍMI A ORGANIZACEMI Pravidelně navštěvujeme se členy ZÚ Domov pro seniory v Chocni, vyuţíváme moţnosti vystupovat s tanečními a sportovními obory na společenských a kulturních akcích. V letošním školním roce vystupovala capoeira na Pivních slavnostech v Chocni 18.8., minimaţoretky a maţoretky na Leteckém dnu na letišti Dvořisko 16.6., maţoretky na oslavách 750 let obce Oucmanice 2.6., maţoretky a taneční škola a Capoeira na zahrádkářské výstavě ve Srubech 26.5, maţoretky, minimaţoretky a taneční školička na Dni matek v Sokolovně Choceň, maţoretky na Zahrádkářském plese ve Vysokém Mýtě. Nedílnou součástí je vyhledávání talentovaných dětí, spolupráce s mateřskými, základními středními školami, jak ve městě Choceň, tak v okolí. Společně pořádané akce s Městem Choceň, Svazem rybářŧ, okolními obcemi apod. patří k dennodenní činnosti našeho zařízení. 6

7 XII. MARKETING Marketing v DDM Choceň uplatňuje ředitelka organizace, která pravidelně informujeme o všech akcích, aktivitách a zájmových útvarech v Choceňském zpravodaji, Kalendáři akcí Chocně a na webu :www. ddmchocen.cz. Děti, ţáci a studenti jsou informováni formou osobního jednání pedagogických pracovníkŧ při návštěvě mateřských škol, základních škol a školy střední. Spádové obce jsme uvědomili prostřednictvím obecních úřadŧ, mateřských a základních škol. Rodiče, kteří o to poţádal informujeme formou u na jejich soukromé ové adresy. Zahajovací schŧzky zájmových útvarŧ proběhly od do , činnost zájmových útvarŧ pak od XIII. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ V červnu se uskutečnila výměna nefunkčních oken na boční stěně budovy za okna plastová. Provedlo se vymalování chodby a šatny, dále pak omyvatelný nátěr v budově. Nákup učebních pomŧcek probíhá dle potřeby v prŧběhu roku. XIV. INFORMACE O ODLOUČENÝCH PRACOVIŠTÍCH Spolupráce se Základní školou Sruby, kde pod vedením p.vlasty Labové od října 2011 květen 2012 probíhal zájmový útvar Taneční škola, byla výborná. Děvčata dojíţděla i na akce pořádané DDM do Chocně. XV. EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI V letošním roce jsme vzhledem k hospodářské krizi nenavyšovali poplatky. Příjmy pro DDM jsou nedílnou součástí hospodaření. Pravidelnou a dŧslednou kontrolou jsme docílili uhrazení do a to u 278 klientŧ, po této době docházelo k přihlašování dalších zájemcŧ do zájmových útvarŧ a to v počtu 19 v prŧběhu celého školního roku. Tyto prostředky byly časově rozlišeny do 1.pololetí školního roku a část do 2. pololetí. Vše probíhalo ve spolupráci se Sluţbou škole v Ústí nad Orlicí, která zpracovává mzdy i účetnictví. Poplatky od dospělé veřejnosti a předškolních dětí byly stanoveny na základě započítání všech skutečných nákladŧ. 7

8 Zřizovatel Město Choceň stanovil částku na provoz DDM Choceň 0 Kč. Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání poskytuje MŠMT ČR přes Pardubický kraj na základě ukazatelŧ výkonnosti. Všechny provozní náklady se hradí z příjmŧ od členŧ zájmového vzdělávání a z prostředkŧ, které získáme pořádáním akcí, soutěţí, sponzorských darŧ atd. XVI. ÚDAJE O KONTROLÁCH A INSPEKCÍCH Dne proběhla kontrola z Všeobecné zdravotní pojišťovny na kontrolu placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodrţování ostatních povinností plátce pojistného bez závad. XVII. SWOT ANALÝZA Uplatňováním SWOT analýzy zhodnotíme vnitřní a vnější faktory ovlivňující úspěšnost organizace. Pouţité diagnostické techniky, zdroje informací, Hodnotící zpráva o činnosti DDM, provozní porady, inspekční zprávy, výstupy z vlastní kontrolní činnosti, hospitace, pozorování, rozhovory se zaměstnanci, rodiči, účastníky zájmového vzdělávání, revizní zprávy a dlouhodobý záměr DDM. Silné stránky organizace - vyuţívání dalšího vzdělávání pro pedagogy volného času - široká a pestrá nabídka volnočasových aktivit - zájem z řad veřejnosti o zájmové vzdělávání děti, ţáci, studenti i dospělí - vyuţívání nabídky volnočasových aktivit dětmi z okolních vesnic a měst - nabídka spontánních aktivit - dobrá spolupráce s ostatními středisky volného času v kraji - příjemná atmosféra v kolektivu - přátelská komunikace mezi zaměstnanci - postupná modernizace a stavební úpravy - sál o kapacitě 120 míst - spolupráce s ostatními institucemi ve městě - poloha DDM poblíţ centra Slabé stránky organizace - zastaralé vybavení nábytek 8

9 - malý počet interních zaměstnancŧ přetěţování - nedostatečné finanční ocenění externích vedoucích zájmových krouţkŧ - chybějící pedagogické vzdělání externích pracovníkŧ - rozpočet 0 Kč ze strany zřizovatele Vnější příleţitosti - získání nových sponzorŧ - prezentace na veřejnosti vystoupení zájmových útvarŧ na akcích města, na firemních akcích atd. - odloučené pracoviště v při Základní škole Sruby Vnější hrozby - s poklesem demografického vývoje souvisí úbytek dětí v zájmových krouţcích DDM - nezájem externích pracovníkŧ získat pedagogické vzdělání - konkurence organizování mimoškolní činnosti na základních školách zdarma - narŧstající administrativa - nezaměstnanost finanční problémy s úhradou úplaty Z analýzy SWOT vyplývá, ţe silné stránky naší organizace převládají a to pestrá nabídka volnočasových aktivit, atraktivity zájmových útvarŧ a další činnosti zajištěné kvalifikovanými pedagogickými pracovníky. Na dobré úrovni je spolupráce s dalšími institucemi ve městě. Ze slabých stránek je nutné zmínit nevyhovující podmínky pro činnost - nedostatečné vybavení. K příleţitostem patří prezentace na veřejnosti a postupná rekonstrukce budovy. Hrozbami je úbytek dětí a nedostatečné finanční zázemí. XVIII. ZÁVĚR Primárním cílem aktivit v DDM je zamezit přenosu rizikových faktorŧ, tzn. alkoholismu, drog, gamblerství apod. na mladou generaci. Sekundárním cílem činnosti DDM je vést klienty zájmového vzdělávání k optimálnímu vyuţívání volného čas ve svŧj prospěch, zkvalitnit komunikaci a vztahy ve skupinách a naučit se soutěţivosti, zároveň podpořit zdravý ţivotní styl. Získávání a rozšiřování znalostí či dovedností je samozřejmostí. 9

10 XIX. PŘÍLOHY 1. Pravidelná činnost 2. Příleţitostná a spontánní činnost 3. Fotogalerie akcí v Chocni dne vypracovala a předkládá: Mgr. Petra Fridrichová 10

11 Příloha č.1: Pravidelná činnost NOVINKY 1. HRA NA AFRICKÉ BUBNY TANEČNÍ KLUB 2. MAŢORETKY I. 3. MAŢORETKY II. 4. STREET DANCE I. 5. STREET DANCE II. 6. STREET DANCE III. 7. TANEČNÍ ŠKOLA SRUBY 8. ZUMBÍK S MARKY I. 9. ZUMBÍK S MARKY II. ESTETICKÉ OBORY 10. DÍVČÍ TVORBA 11. S KYTAROU K TÁBORÁKU 12. KREATIVNÍ SVĚT KORÁLKŦ 13. PALIČKOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ OBORY 14.RYBÁŘSTVÍ I.- pro začátečníky 15.RYBÁŘSTVÍ II. pro pokročilé SPORTOVNÍ OBORY 16. BOWLING 17. CAPOEIRA I.- pro začátečníky 18. CAPOEIRA II. pro pokročilé 19. SPORTOVNÍ HOROLEZECTVÍ 20. SPOLNÍ TENIS 21. STŘELECTVÍ 22.LYŢOVÁNÍ A SNOWBOARDING TECHNICKÉ OBORY 23.DOMÁCÍ KUTIL 24.LETECKÝ A PLATIKOVÝ MODELÁŘ SPOLEČENSKÉ OBORY 25. INTERNET HROU 26. TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 27. MINIMAŢORETKY 28. TANEČNÍ ŠKOLIČKA 11

12 Příloha č.2.: Příleţitostná a spontánní činnost: měsíc akce termín ZÁŘÍ Vyhlášení sběru víček od PET lahví na podporu ekologie a ochrany ţivotního prostředí Den otevřených dveří ŘÍJEN Deskové hry Drakiáda na Chlumu s rádiem Blaník Choceňský chytrolín Výroba lampionkŧ se svíčkou Africká noc LISTOPAD Choceňské světýlkování Bazar sportovních potřeb a oblečení Choceňský chytrolín Vánoční tvořivé dílničky Čertíkovské disko PROSINEC Mistr sudoku Vánoční turnaj v bowlingu Multikulturní výchova Herní odpoledne Vánoční besídka ve Srubech LEDEN Výtvarná soutěţ Zvířátka v zimě celý leden 2012 O choceňského chytrolína soutěţ ve scrabble Soutěţní taneční odpoledne O choceňský koláč Deskové hry ÚNOR Benátská noc Valentýnské překvapení Choceňský chytrolín Deskové hry BŘEZEN Deskové hry VŠEHOCHUŤ příměstský tábor První řemeslné Velikonoce Soutěţ nejhezčí velikonoční kraslici DUBEN Akademie ZÚ pro rodiče Návštěva a vystoupení v Domově dŧchodcŧ Deskové hry Den Země Čarodějnická noc s programem Vyhodnocení soutěţe ve sběru víček KVĚTEN Deskové hry Zumbík párty Pohádkové taneční odpoledne ČERVEN Dětské rybářské závody Den dětí Praha patří dětem po stopách Rabiho LÖWA Deskové hry ČERVENEC Letní tábor Prázdninová diskotéka SRPEN Příměstský tábor

13 Příloha č. 3: Fotogalerie akcí Vánoční dílna v DDM Rybářské závody a Den dětí 13

14 Praha patří dětem po stopách Rabiho LÖWA Příměstský tábor v srpnu

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2014 Výroční zprávu projednala pedagogická rada školy dne 26. 8. 2014 a schválila

Více

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 720

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace ČINNOSTI ŠKOLY. Zpracoval PaedDr. Milan Němec, ředitel školy Dne 26. 8.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace ČINNOSTI ŠKOLY. Zpracoval PaedDr. Milan Němec, ředitel školy Dne 26. 8. ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Zpracoval PaedDr. Milan Němec, ředitel školy Dne 26. 8. 2011 1 Výroční zpráva

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Kroužky Adrenalin a Vodák dovádějí v bazénu - leden 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 3 3. Personální

Více

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 72079878

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych 2, Brno 656 20 543 211 599, 608 964 695, e-mail:info@junior.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych 2, Brno 656 20 543 211 599, 608 964 695, e-mail:info@junior.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych 2, Brno 656 20 543 211 599, 608 964 695, e-mail:info@junior.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika zařízení

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Identifikační údaje Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více