Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

2 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník b/ Adresa MŠ: Supíkovice 36, c/ Zřizovatel školy: Obec Supíkovice d/ Ředitel školy: Antonín Ďopan Tel e/ Vedoucí učitelka MŠ: Lenka Závorová Tel f/ Všechny druhy a typy tříd: jednotřídní, smíšená děti ve věku od 3 do 6 ti let g/ Kapacita školy: 30 dětí h/ Zařazení do sítě: ch/ Provoz školy /od-do/ : 6,00 15,45hod II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje Předškolní vzdělávání podle školního vzdělávacího plánu Já a svět kolem mě III. Personální zabezpečení činnosti školy Škola má 3 zaměstnance. Vedoucí učitelku, učitelku a školnici, která je zaměstnaná na částečný úvazek 0,65. Obě pedagogické pracovnice mají střední pedagogické vzdělání a ve školním roce 2009/2010 byly zaměstnány na celý úvazek. Vedoucí učitelka: vystudovala obor - předškolní a mimoškolní pedagogika - sociální péče se zaměřením na pečovatelskou činnost /ukončeno maturitní zkouškou ze speciální pedagogiky/ - vede kroužek Angličtina hrou pro starší děti 1x týdně Učitelka: vystudovala obor - předškolní pedagogika - vede kroužek pro předškoláky se zaměřením na grafomotoriku

3 IV. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Přijímací řízení Zápis dětí do MŠ proběhl 4. dubna Veřejnost byla informována místním občasníkem o dni zápisu a rodiče byli seznámeni s kritérii pro přijetí dětí do MŠ. Na základě žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a přihlášky k předškolnímu vzdělávání bylo zapsáno 6 dětí na školní rok 2010/2012. K zápisu k povinné školní docházce šlo 14 dětí. Z toho třem dětem byl udělen odklad školní docházky na jeden rok. V. Výsledky výchovy a vzdělávání Mateřská škola Supíkovice má jedno smíšené oddělení. Děti jsou přijímány zpravidla od 3 do 6 ti let. MŠ nemá vlastní kuchyň. Stravu dováží školnice z kuchyně základní školy. Ve spodním patře budovy je herna, šatna, jídelna, výdejna stravy a toalety. Vrchní patro má dvě pracovny, ložnici a kancelář. V tomto školním roce jsme pracovali podle školního vzdělávacího programu Já a svět kolem mě, který je zpracován na dva školní roky. Plán obsahuje 8 integrovaných bloků s několika podtématy. Témata: 1. téma: Vítej mezi kamarády 2. téma: Barevný podzim 3. téma: Listopad 4. téma: Těšíme se na Ježíška 5. téma: Zima, zima, brr, brr 6. téma: Jaro ťuká 7. téma: U nás doma 8. téma: Léto s pohádkou Plnily jsme úkoly, které jsme si v našem ŠVP stanovily. Témata jsou rozpracována do příprav a po skončení téma zhodnotíme do evaluačního listu. Obě pedagogické pracovnice při přípravě výchovné činnosti využívají odbornou literaturu, samostudium i semináře, kterých se účastní v rámci DVPP nebo ve svém volném čase. Specifické vzdělávací cíle jsme se snažily uskutečňovat ve všech činnostech a situacích. Provádíme řízené i spontánní učení v menších i větších skupinách. Individuální práce s dětmi probíhá především od 7h ranní do 8h a v době odpočinku dětí po obědě. Činnosti řízené pedagogem se konají od 8,45 do 9,15hod. Po ranní svačině se scházíme v komunikačním kruhu, ve kterém se děti učí samostatně povídat, ale i naslouchat druhému.

4 Potom následují činnosti v centrech, nebo frontální učení. Všechny činnosti jsou realizovány tak, aby byly zvládnutelné při větším počtu dětí v přítomnosti pouze jedné učitelky. Průběh vzdělávání je zaznamenáván do třídní knihy a vedeme záznamy o individuálním rozvoji a učení dětí. 3x v roce zakládáme u každého dítěte vývoj dětské kresby. Režim dne je dostatečně přizpůsobený potřebám dětí dostatek času pro hry, pohybové aktivity, odpočinek, pobyt venku. Ve třídě i na zahradě je zaveden pitný režim. Pedagogická práce mateřské školy: Hlavní cíle školního vzdělávacího plánu 1. Připravit děti pro vstup do ZŠ po stránce biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a enviromentální. 2. Brát věci s humorem a legraci vnášet i do mateřské školy 3. Vedení dětí k sociální soudržnosti, příprava na život v multikulturní společnosti k tomu, aby vnímali různost kulturních komunit jako samozřejmost a měli porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování. - logopedická prevence probíhá v MŠ průběžně pod vedením obou pedagogických pracovnic. Využíváme poznatky získané na seminářích v rámci DVPP. - pohybové chvilky a cvičení jsou využívány zkušenosti a materiály z DVPP a knihy ze školní knihovny Počty dětí navštěvující mateřskou školu: Školní rok 2010/2011 Počet tříd Celkový počet Počet žáků na učitele Průměrná docházka žáků ,2 dětí Kroužky vedené v rámci pracovní doby: Angličtina formou hry probíhala pod vedením vedoucí učitelky 1x týdně. Navštěvovalo ji 10 dětí. Kroužek grafomotoriky je určen pro všechny předškoláky a děti s odloženou školní docházkou. Účast v soutěžích: Účast v korespondenční soutěži, kterou pořádá SVČ Duha: Skupinová práce našich dětí získala 2. místo. Ve výtvarné soutěži jsme získali 3. místo za práci jednotlivců.

5 Akce konané ve školním roce 2009/2010 pro děti, rodiče a veřejnost, mimoškolní aktivity a nadstandardní aktivity : Září - Adaptační režim pro nové děti - Hrací odpoledne pro malé děti /od 2. pol. září každé pondělí/ - Informační schůzka pro rodiče - Koncert v Jeseníku Říjen - Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi /tvoření z přírodnin s táborákem/ - Návštěva kina v Jeseníku Listopad - SVČ Duha návštěva u zvířátek Prosinec - Mikulášská nadílka - Vystoupení pro seniory v KD - Vánoční posezení s rodiči a dětmi /formou dílniček a zpíváním s kytarou/ - Koledování v parku /akce pořádaná SRPDŠ vystoupení/ Leden - Den sněhuláků /tematicky zaměřený den/ Únor - Domácí výtvarná soutěž pro rodiče s dětmi /Veselá vločka/ - Návštěva kina v Jeseníku Březen - Karneval v MŠ - Loučení s paní zimou - Plavecký výcvik pro předškoláky /5x/ - Tvoření z keramické hlíny ve spolupráci se SVČ Duha - Návštěva divadla v Jeseníku Duben - Zápis do MŠ - Loutkové divadlo v Písečné Květen - Akademie ke Dni matek - Výlet do Javorníku - Návštěva jeskyní Na Špičáku Červen - Den dětí v MŠ závody na kolech a koloběžkách - Návštěva MŠ v Písečné zábavné soutěžní dopoledne - Policie ČR- program pro předškoláky, jak se bránit při napadení psem - Odvážný předškolák - spaní ve školce

6 - Rozloučení se školním rokem a předškoláky /soutěže a táborák/ Další zpřesnění údajů: péče o děti s odloženou školní docházkou - v tomto roce jsme měli tři děti s OŠD. Byly vzdělávány podle doporučení PPP. - péče o talentované žáky dětem byla nabízena účast ve výtvarných soutěžích /SVČ Duha/, kroužek Angličtina hrou VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů - VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Plán DVPP vychází z priorit školy, dále na provozních možnostech školy a na aktuální nabídce Schola servisu. Navštívily jsme tyto semináře a školení: Závorová Lenka: Rozvoj grafomotorických dovedností Rozvoj matematických představ a dovedností v předškolním věku Microsoft Office Word 2010 Vanáková Emilie: Na hudbu trochu jinak Microsoft Office Word 2010 VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Mateřská škola spolupracuje s Obecním úřadem a kulturní komisí. Každým rokem se podílíme na kulturním programu pro seniory v období adventu a také děti vystupují s krátkým programem při vítání nových občánků v obci. Již druhým rokem máme na OÚ výstavku výtvarných prací dětí z MŠ. Každým rokem zajišťujeme akce určené pro děti a jejich rodiče: Podzimní tvoření z přírodnin, Vánoční posezení ve školce, Velikonoční tvoření z keramické hlíny, Ukončení školního roku v MŠ a další. Tyto akce jsou velmi oblíbené. SVČ Duha v Jeseníku pracovnice Duhy 1x navštívila naši školu s nabídkou jarního tvoření s keramickou hlínou. Zapojujeme se do soutěží vyhlášených Duhou. Výrobky z těchto soutěží jsou vystavovány v kině v Jeseníku.

7 Sdružení rodičů a přátel školy v Supíkovicích naše děti i učitelky se zapojují do akcí, které toto sdružení pořádá /drakiáda, Pálení čarodějnic, den dětí/. Svým dílem se každoročně připojujeme k akci Koledování v parku. O dění a akcích v mateřské škole pravidelně informujeme na stránkách místního občasníku IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. V roce 20010/2011 nebyla provedena kontrola ze strany České školní inspekce. Neuvádíme. X. Základní údaje o hospodaření školy XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se do programů nezapojila. XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Nezapojuje se. XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů - XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů při vzdělávání - Vypracovala Lenka Závorová vedoucí učitelka MŠ V Supíkovicích dne

8

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OPATOVEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OPATOVEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Opatovec, okres Svitavy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OPATOVEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola a Mateřská škola Opatovec 119,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS Platnost ŠVP neomezená. Vypracovala: Vaňáková

Více

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1 Část I. Základní údaje o škole Škola Název školy: Sídlo školy: Právní forma:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy - Základní škola a mateřská škola Ivaň 73, 691 23 Ivaň tel.: 519427430 www.zsinav.cz zsivan@seznam.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2013-2014 10 zákona č.561/2004 Sb, 7 vyhl. č.15/2005 Sb. Zpracoval

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV 2012-2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM III. ZAMĚSTNANCI A DVPP IV. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, POČTY DĚTÍ, ODKAD

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace Podolí 53, 686 04 Kunovice, okr. Uherské Hradiště E-mail: zspodoli@uhedu.cz Web: www.zspodoli.wz.cz Tel.: 572 574 139 Číslo účtu: 86-3949970277/0100

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009. Souhrnně za obě pracoviště MŠ

Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009. Souhrnně za obě pracoviště MŠ Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009 Souhrnně za obě pracoviště MŠ ZÁKLADNÍ INFORMACE a/ Název školy: MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE 8.května 67, 783 53 Velká Bystřice

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2011/2012 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Zpracováno dle 10 zákona č.561/2004 Sb., a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., v platném znění

Zpracováno dle 10 zákona č.561/2004 Sb., a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., v platném znění Zprávu předkládá vedoucí učitelka Bc. Marcela Dvořáková V Nemojanech 30. 07. 2014 Zpracováno dle 10 zákona č.561/2004 Sb., a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., v platném znění OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.2.

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Všichni společně po celý rok

Všichni společně po celý rok MŠ LAUDOVA se speciálními třídami Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 SLUNÍČKO Laudova 1031 2 třídy speciální 2 třídy běžného typu 4 třídy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 Základní škola Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, získala od 1.1.2003 právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a Mateřské školy České Velenice za školní rok 2013 2014 V Českých Velenicích,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily PSČ 512 02, tel. 481 689 225 IČO : 701 56 565 E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, příspěvková organizace Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, 463 73 IČO 72741601 tel. 482 345052 www.zsmshabartice.cz Výroční zpráva školy za školní

Více

přepočtené* úvazky k 30. 06. 2011 přepočtené* úvazky k 30. 06. 2012 Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped.

přepočtené* úvazky k 30. 06. 2011 přepočtené* úvazky k 30. 06. 2012 Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped. B MATEŘSKÁ ŠKOLA - výchovně vzdělávací část B 4. Název školního vzdělávacího programu MŠ Pozoruji, divím se, učím se. Motto programu: Svět je plný vody, země, zvířat. Svět je plný rostlin, hraček, lidí,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Mgr. Simona Kovaříková, ředitelka školy 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Staroměstská za školní rok 2013/2014. 1. Základní údaje o škole : a ) Název a adresa MŠ

Výroční zpráva Mateřské školy Staroměstská za školní rok 2013/2014. 1. Základní údaje o škole : a ) Název a adresa MŠ Výroční zpráva Mateřské školy Staroměstská za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole : a ) Název a adresa MŠ Mateřská škola, Staroměstská 16 370 04 České Budějovice IČO : 60 077 417 IZO: 181 031

Více

Mateřská škola Kostka s.r.o., se sídlem 755 01 Vsetín, Pod Pecníkem 1666, zapsaná v OR KS Ostrava v oddíle C vložka 31750, IČO: 27852993

Mateřská škola Kostka s.r.o., se sídlem 755 01 Vsetín, Pod Pecníkem 1666, zapsaná v OR KS Ostrava v oddíle C vložka 31750, IČO: 27852993 Mateřská škola Kostka s.r.o., se sídlem 755 01 Vsetín, Pod Pecníkem 1666, zapsaná v OR KS Ostrava v oddíle C vložka 31750, IČO: 27852993 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Rozdělovník Výtisk číslo

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Hrabyně, okres Opava, příspěvková organizace 747 63 Hrabyně 70 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č.561/2004sb., o předškolním, základním,

Více