Zpráva o šetření. ve věci vyjmutí pozemků z území vesnické památkové rezervace Doubrava. A Obsah podnětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. ve věci vyjmutí pozemků z území vesnické památkové rezervace Doubrava. A Obsah podnětu"

Transkript

1 Prohlášení památkové ochrany území se děje právním předpisem vydaným buď vládou (nařízením vlády v případě památkové rezervace) nebo ministerstvem (vyhláškou ministerstva kultury v případě památkové zóny). Vzhledem k tomu, že se tak neděje v režimu správního řádu, nemohou se vlastníci nemovitostí zahrnutých do území památkové zóny nebo rezervace bránit standardními opravnými prostředky, které správní řád k ochraně veřejných subjektivních práv poskytuje (zejména jde o odvolání a podnět na přezkoumání rozhodnutí). Ochránce tento stav považuje do budoucna za neudržitelný. V Brně dne října 2012 Sp. zn.: 1996/2012/VOP/MH Zpráva o šetření ve věci vyjmutí pozemků z území vesnické památkové rezervace Doubrava A Obsah podnětu Dne byl veřejnému ochránci práv doručen podnět Ing. M.K., kterým požádal ochránce o prošetření postupu Ministerstva kultury, odboru památkové péče (dále jen ministerstvo ), a Národního památkového ústavu se sídlem v Praze, včetně územního odborného pracoviště v Lokti (dále jen NPÚ ), a to při vyřízení podání, jimiž požádal o vyjmutí svých pozemků z území vesnické památkové rezervace nacházející se na území obce Doubrava. 1 Vyřízení podnětu jsem se na základě pověření veřejného ochránce práv JUDr. Pavla Varvařovského ujala já, neboť veřejný ochránce práv využil své možnosti dané mu ustanovením 2 odst. 4 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, delegovat na mě některé oblasti své činnosti, do níž patří i oblast státní památkové péče. Ing. M.K. si v podnětu stěžoval na nečinnost ministerstva, které dosud věcně nereagovalo na jeho podání ze dne a , nezabývalo se věcnými důvody, které uvedl na podporu svého požadavku na změnu hranic památkové rezervace. Ing. M.K. namítal, že v obci Doubrava je památkově chráněno rovněž území bez historické zástavby s architektonicky bezcennými rekreačními objekty. Podle stěžovatele se památková ochrana týká území, které bylo předcházejícími rozhodnutími správních orgánů určeno k individuální rekreaci a které je od souboru nemovitých kulturních památek odděleno prostorově (vzdálenost 1 Vesnická památková rezervace Doubrava byla prohlášena nařízením vlády č. 127/1995 Sb., o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace. Obec Doubrava představuje podle vyjádření NPÚ celistvě dochovanou vesnici s nepravidelným dvorcovým půdorysem středověkého původu. Historický stavební fond je tvořen mimořádně významným souborem lidové architektury hrázděnými, roubenými a zděnými stavbami z 18. a 19. století. Obytné a hospodářské stavby typické pro oblast Chebska se vyznačují bohatým dekorativním užitím barevně pojednaného hrázdění ve štítech objektů.

2 min. 170 m) údolím se vzrostlou zelení a potokem (toto území navíc není v žádném pohledu exponováno spolu s památkově cennými objekty). Současně Ing. M.K. požádal o prošetření postupu ministerstva a NPÚ v souvislosti s vydáním stanovisek k probíhajícímu procesu pořízení územního plánu obce Lipová. V této věci podal stížnost k ministerstvu dne , a to v době, kdy se ministerstvo vyjadřovalo k zadání územního plánu. Podle stěžovatele trpí stanovisko ministerstva č.j.: MK 5972/2009 OPP, ze dne , k návrhu zadání územního plánu vážnými faktografickými chybami a bylo vypracováno podjatou osobou. Stěžovatel namítal podjatost pracovnice NPÚ, územního odborného pracoviště v Lokti, Mgr. J.H., která spolu s Ing. Č. z NPÚ v Praze, zpracovávala předmětné stanovisko, přičemž její matka a nevlastní otec jsou vlastníky nejvýznamnějšího objektu v Doubravě, tzv. Rustlerova statku (muzeum, skanzen, restaurace). Matka jmenované pracovnice je podle tvrzení stěžovatele navíc ředitelkou firmy DA, s. r. o., která sídlí v obci Doubrava v dalším památkově chráněném objektu a zabývá se chovem koní. Ing. M.K. v této souvislosti namítal, že lze mít pochybnosti o její nepodjatosti při zpracování podkladových stanovisek pro účely zpracování územního plánu obce Lipová, do jejíhož správního území obec Doubrava spadá. Postupem Ministerstva kultury se Ing. M.K. cítí být poškozen, neboť obec Lipová při pořizování územního plánu respektuje vydaná stanoviska ministerstva a ministerstvo oproti ploše pro rozvoj chovu koní v dané lokalitě nedoporučilo k zastavění jím navrhovanou plochu pro výstavbu objektu bydlení, ačkoliv jde o jižní část obce, která není s historickým jádrem obce vůbec spojena. Přesto, že si Ing. M.K. na postup pracovnice NPÚ u ministerstva stěžoval, odpověď ředitele odboru památkové péče ministerstva č. j.: MK 35884/2011 OPP, ze dne , za dostatečnou nepovažuje, neboť se věcně k jeho námitkám nevyjádřil. Následně Ing. M.K. kriticky poukazoval na to, že přes jeho předchozí stížnosti a podání vydalo ministerstvo pod č. j.: MK 21809/2010 OPP, dne , prakticky totožné stanovisko k návrhu územního plánu jako tomu bylo u jeho zadání, proti jehož obsahu stěžovatel protestoval podáním ze dne Ministerstvo se ve svém stanovisku kladně vyjádřilo k rozšíření plochy zemědělské výroby pro účely rozšíření farmy chovu koní v severní části území obce Doubrava a naopak vymezení nových ploch pro bydlení v jihovýchodní části obce vyhodnotilo jako zásah, který je v přímém rozporu se zájmy památkové péče. Proto vymezení nových rozvojových ploch bydlení na území vesnické památkové rezervace v obci Doubrava nedoporučilo. B Skutková zjištění S přihlédnutím ke shora popsaným námitkám stěžovatele jsem se rozhodla zahájit ve věci dle ustanovení 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, šetření, v jehož rámci jsem si vyžádala stanovisko Ministerstva kultury. O vyjádření k danému případu jsem požádala také generální ředitelku NPÚ. Vyjádření Ministerstva kultury Dne mi bylo doručeno vyjádření Ministerstva kultury, v jehož úvodu se konstatuje, že jedním z veřejných zájmů České republiky je zájem na zachování hmotného kulturního dědictví. Pro Ministerstvo kultury je při prohlašování 2

3 památkových rezervací určující charakteristika historického prostředí. Je to vazba nemovitostí a prostoru, historická osobitost místa se zachovalou historickou parcelací. Smyslem prohlašování památkových rezervací je zajistit, aby se v rámci těchto území jednotlivou stavební činností nenarušil dochovaný charakter lokality a aby případné úpravy směřovaly k potvrzení charakteru sídelních útvarů. Ministerstvo kultury poukázalo na to, že plošně chráněná území se prohlašují podle 5 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, jako celek a ne jako soubor nemovitých kulturních památek. Prohlášení památkové rezervace Doubrava a její rozsah byl podle ministerstva kultury navržen na základě důkladného rozboru veškerých hodnot území. Památková rezervace zahrnující dle stabilního katastru historický intravilán obce Doubrava představuje zcela výjimečný soubor lidové architektury Chebska. Tato architektura se vyznačuje regionálně charakteristickým uplatněním hrázděných konstrukcí, které jí propůjčují zcela nezaměnitelný a jedinečný výraz nemající v českých zemích obdoby. V rámci celé památkové rezervace Doubrava se vyskytuje pouze několik objektů nenáležejících k tradiční vrstvě zástavby, které se díky malému stavebnímu objemu v běžném obrazu vesnice uplatňují v omezené míře. Návrh na prohlášení památkových rezervací, včetně památkové rezervace Doubrava, byl projednán s dotčenými orgány státní správy a samosprávami v prosinci roku 1992 na úrovni okresních úřadů a obcí. Poté byl předložen k mezirezortnímu připomínkovému řízení. Vznesené připomínky byly zapracovány a dopracovaný návrh byl předložen k projednání vládě. Za zásadní lze považovat vyjádření Ministerstva kultury, že v případě památkové rezervace Doubrava neshledává relevantní důvody pro změnu schváleného územního rozsahu památkové rezervace a tím zpracování novely nařízení vlády č. 127/1995 Sb., ze dne Ministerstvo kultury v této souvislosti uvedlo, že by v připomínkovém řízení jen obtížně obhajovalo změny rozsahu památkové rezervace Doubrava. V tomto duchu Ministerstvo kultury sdělilo své stanovisko Ing. M.K. dne na místě samém. Tím Ministerstvo kultury považovalo žádost stěžovatele za vyřízenou. Současná situace vznikla podle názoru Ministerstva kultury nedopatřením, neboť stěžovatel neobdržel odpověď, kterou očekával, tj. vyjádření ke změně hranic památkové rezervace Doubrava. Pokud jde o tu část podání stěžovatele, ve které požádal o prošetření postupu Ministerstva kultury a NPÚ v souvislosti s vydáním stanovisek k probíhajícímu procesu pořízení Územního plánu obce Lipová, Ministerstvo kultury poukázalo na to, že cíle a úkoly územního plánování jsou uvedeny v ustanoveních 18 a 19 stavebního zákona. Ustanovení 18 odst. 4 stavebního zákona se týká zájmů státní památkové péče, kdy mezi cíle patří ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Další úkol územního plánování, který Ministerstvo kultury zmínilo, spočívá ve vytváření podmínek pro ochranu území před negativními vlivy záměrů na území, na kterém státní památková péče uplatňuje svůj zájem, a navrhování kompenzačních opatření. Ministerstvo kultury zdůraznilo, že jeho povinností jako dotčeného orgánu, zmocněného zákonem vydávat stanoviska z hlediska památkové péče, mimo jiné k pořizování územního plánu, je ochrana historických hodnot památkově významných území. Podle ustanovení 26 odst. 1 stavebního zákona územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě 3

4 zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (dále jen limity využití území ). Podle vyjádření ministerstva kultury jsou limity pro památkově chráněné rezervace zvláštní skupinou limitů, neboť jsou stanoveny celostátně platnými předpisy, ale mají lokální charakter. Z hlediska územního plánování má památková rezervace povahu chráněného území. Podle názoru Ministerstva kultury umožňuje návrh územního plánu obce Lipová podmínky pro rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní rozvoj bydlení, a to v lokalitách, které nejsou regulovány a nejsou v rozporu s veřejným zájmem ochrany z hlediska památkové péče. Jedná se o území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek. Je přitom zřejmé, že v případě památkově chráněných území je rozvojový potenciál nepoměrně menší než v případě sídel bez památkové ochrany. Ministerstvo kultury je toho názoru, že zásahy do půdorysu a obrazu sídla je třeba považovat za velmi problematické. Jako problematické spatřuje Ministerstvo kultury uplatnění plánovaných novostaveb téměř na pohledovém horizontu. S výjimkou případného domácího chovu drobných hospodářských zvířat nebo zemědělství je jiné využití těchto lokalit obecně z pohledu památkové péče nevhodné. Ministerstvo kultury zastává názor, že rozšíření zastavitelných ploch je z urbanistického hlediska a z hlediska historického půdorysu nežádoucí. Z toho důvodu je snaha o redukci navrhovaných rozvojových ploch. S tímto záměrem kolidují podle názoru Ministerstva kultury některé podmínky hlavního, přípustného a podmínečně přípustného využití těchto ploch v návrhu územního plánu obce Lipová Bydlení v rodinných domech venkovského typu BV. Co se týká stanoviska k návrhu územního plánu sídelního útvaru Lipová, dotčeným orgánem pro kulturní památky je Ministerstvo kultury. V případě, že stanovisko Ministerstva kultury je podle názoru stěžovatele chybné a nepřesné, toto řeší stavební zákon. Způsob vypořádání stanovisek dotčených orgánů přísluší pořizovateli územního plánu. Pokud jde o námitky stěžovatele směřující proti jednání pracovníků NPÚ a jejich subjektivní pohledy, Ministerstvo kultury zdůraznilo, že NPÚ není vybaven žádnou rozhodovací pravomocí, tou je podle stávajícího zákona o státní památkové péči nadán výlučně správní orgán. V případě památkových rezervací jde o obecní úřad obce s rozšířenou působností, kterému NPÚ poskytuje odborné podklady. Jestliže se účastníkům řízení zdá vyjádření NPÚ subjektivně zabarvené, lze proti němu uplatnit námitky, připomínky či návrhy na doplnění dokazování v řízení. Ministerstvo kultury uvedlo, že případný subjektivní pohled pracovníka NPÚ, který zpracovává podklad pro stanovisko, rozhodnutí či závazné stanovisko, není důvodem pro zrušení plošné památkové ochrany území. Závěrem Ministerstvo kultury poznamenalo, že v případě konkrétní stížnosti je třeba se obrátit na nadřízené zaměstnanců NPÚ. Vyjádření NPÚ Dne mi bylo doručeno vyjádření generální ředitelky NPÚ k podnětu Ing. M.K. a postupu pracovníků NPÚ v procesu pořizování územního plánu obce Lipová. NPÚ v úvodu svého vyjádření poukázalo na to, že stanovisko k územně plánovací dokumentaci obecně nevydává NPÚ, ale pro území památkových rezervací Ministerstvo kultury. NPÚ jako odborná organizace státní památkové péče vydává pouze podklad ve formě odborného vyjádření. Jeho připomínky pak Ministerstvo kultury může, ale v odůvodněných případech i nemusí zapracovat. 4

5 Dále platí, že odborné vyjádření jako podklad pro příslušné stanovisko Ministerstva kultury vydává v případě památkových rezervací (tedy i v tomto případě) ústřední pracoviště NPÚ, nikoliv místně příslušné NPÚ, kde je Mgr. J.H. zaměstnána. Zpracovatelem příslušného vyjádření byl tedy pověřený pracovník odborné sekce z ústředního pracoviště NPÚ (Ing. Č., Ph.D.), nikoliv Mgr. J.H.. Vyjádření pak prošlo standardním schvalovacím procesem a bylo podepsáno generální ředitelkou NPÚ. Ing. Č. požádal v dané věci o součinnost Mgr. H. jako odborného garanta daného území. Podle vyjádření generální ředitelky NPÚ se jedná o zcela standardní postup, neboť příslušný specialista z ústředního pracoviště nemůže mít z povahy věci detailní informace o aktuálním stavu veškerých památkových rezervací v ČR. Tato součinnost je řešena operativně, interní komunikací. Mgr. H. žádosti o součinnost vyhověla a poslala několik stručných připomínek k projednávanému návrhu územního plánu. Autorem vlastního vyjádření nicméně byl Ing. Č., Ph.D. Samotné vlastnictví majetku rodinných příslušníků v dané lokalitě nezakládá podle názoru generální ředitelky NPÚ podjatost. Připomínky k návrhu územního plánu obce Lipová od Mgr. H. neobsahují podle ujištění generální ředitelky NPÚ žádné informace potenciálně vedoucí k prospěchu lidí či firem uvedených v podání stěžovatele. Naopak v těchto připomínkách nebyla doporučena zástavba pozemku nacházejícího se mezi usedlostí č.p. 3 a č.p. 6 (plocha PR Doubrava Z67), který patří firmě DA, a byl původně určen k zástavbě, takže je jakékoliv podezření v tomto směru liché. Výše uvedené skutečnosti shrnula generální ředitelka NPÚ tak, že obsah odborného vyjádření je podložen dvěma objektivními faktory. První představují závěry společného jednání konaného dne , druhým jsou samotné charakteristiky poměrně malého sídla, vyznačujícího se dvorcovým typem urbanistické struktury s vysokým stupněm zachování historického stavebního fondu i okolního prostředí. Zatímco v případě plochy Z64 se jedná o rozšíření zemědělské výroby a skladování, v případě Z 68 byla uvažována výstavba objektu bydlení s ubytovacími kapacitami. Zároveň je podle NPÚ zřejmé, že i v případě plochy Z64 došlo k omezení funkčního využití, a nebyla tudíž zásadně zvýhodněna. Umožněna byla navíc pouze výstavba lehkých hospodářských staveb provizorního charakteru, aby například na uskladněný materiál nepršelo. Závěrem generální ředitelka NPÚ odkázala na to, že podle památkového zákona je památková rezervace prohlášena a chráněna jako celek (takto působí i v krajině); lze připustit, že část jihovýchodní je již mírně narušena zánikem několika staveb. Právě na několika zaniklých parcelách zástavbu NPÚ připouští. V dalším vývoji se předpokládá samozřejmě nadále postup, kdy ve smyslu 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči budou veškeré stavební záměry (tedy i ty na rozvojové ploše) konzultovány již od fáze záměru tak, aby se v jedinečné vesnici jako je z celostátního pohledu Doubrava, nepovolovaly objekty cizorodé, které by její charakter mohly poškodit. NPÚ se nedomnívá, že by na území této vesnické památkové rezervace uplatňoval nestejný přístup. Šetření na území obce Doubrava Za účelem zjištění podrobnějších informací o stavu území, plošném rozsahu a charakteru vesnické památkové rezervace Doubrava jsem pověřila pracovníky Kanceláře veřejného ochránce práv (dále jen Kancelář ) provedením místního 5

6 šetření, které proběhlo dne , a to za účasti stěžovatele Ing. M.K.. V rámci místního šetření se pracovníci Kanceláře v doprovodu stěžovatele přímo v terénu seznámili s plošným rozsahem vesnické památkové rezervace, plochou, kterou stěžovatel usiluje zařadit do právě pořizovaného územního plánu obce Lipová jako plochu určenou k bydlení. V průběhu místního šetření Ing. M.K. opakovaně poukazoval na nepřiměřené omezení vlastnických práv v důsledku vyhlášení památkové rezervace, jejíž plošný rozsah je nadměrný, a to s přihlédnutím k tomu, že soubor nemovitých kulturních památek, jež utvářejí charakter a prostředí vesnické památkové rezervace Doubrava, se nachází na opačné části obce, než jeho pozemek, o jehož určení k bydlení v rámci procesu pořizování územního plánu usiluje. Ing. M.K. poukázal rovněž na to, že obec je přirozeně, konfigurací terénu, jakož i vzrostlou zelení rozdělena na dvě nesourodé části, přičemž jedna je tvořena souborem památkově chráněných budov a ve druhé, za potokem, na odvrácené straně obce, se nacházejí stavby novodobé, památkově nechráněné, pohledově nicméně nerušící charakter původní hrázděné zástavby, neboť jsou v době vegetačního období zakryty vzrostlou zelení. Lze shrnout, že Ing. M.K. požaduje změnu hranic vesnické památkové rezervace, a to tak, aby zahrnovala pouze tu část obce, která je pro charakter původní zástavby a z hlediska zachování památkových hodnot zásadní (severozápadní část), a tu část obce, kde se soubor památkově chráněných objektů nenachází (jihovýchodní část), požaduje z památkové rezervace vyjmout, přičemž navrhuje, aby k zajištění ochrany hodnot památkové rezervace bylo zřízeno ochranné pásmo. Dále požaduje, aby jeho pozemek parc.č. X v k.ú. Doubrava u Lipové byl v novém územním plánu obce Lipová zařazen jako pozemek určený k bydlení, tzn. určený k zástavbě. Nutno dodat, že předmětný pozemek se nachází za hranicemi vesnické památkové rezervace. Současně Ing. M.K. zpochybnil nezávislost a nestrannost jednání pracovnice Národního památkového ústavu, územního odborné pracoviště v Lokti (dále jen NPÚ ) Mgr. J.H., a to s ohledem na skutečnost, že její nevlastní otec K.S. a nevlastní strýc Ing. J.S., jsou vlastníky nejvýznamnějších památkově chráněných budov v obci, přičemž matka Mgr. H. je ředitelkou a bývalou jednatelkou společnosti DA, s. r. o., která vlastní většinu pozemků uvnitř rezervace a dva památkově chráněné objekty. Ing. M.K. poukazoval na to, že návrhu této společnosti na rozšíření plochy zemědělské výroby bylo v rámci pořizování nového územního plánu vyhověno, a to zejména s ohledem na kladné vyjádření NPÚ a následně vydané stanovisko Ministerstva kultury, jehož podkladem bylo právě vyjádření NPÚ. V jednání uvedené pracovnice NPÚ spatřuje Ing. M.K. podjatost. Namítal nerovný přístup NPÚ k vlastníkům jednotlivých nemovitostí, kdy na jedné straně jsou tolerovány necitlivé stavební zásahy a stavby a na straně druhé jsou vlastníkům vytýkány např. pochybení při osazení střešní krytiny, byť jde o krytinu pálenou v červené cihlové barvě. Závěrem místního šetření byly Ing. M.K. objasněny pravomoci ochránce ve vztahu k orgánům státní památkové péče a vůči NPÚ, kdy byl seznámen s tím, že NPÚ není orgán státní správy s rozhodovací pravomocí a je vyloučen z působnosti ochránce. Za zásadní je třeba považovat to, že památkovou rezervaci prohlásila svým nařízením vláda, která je rovněž z působnosti ochránce vyjmuta a změna hranic památkové rezervace by musela být spojena se změnou nařízení vlády, což je velmi obtížné a časově náročné (jde o legislativní proces, vydání 6

7 právního předpisu vlády). Dále byl Ing. M.K. poučen o procesu územního plánování a pravomocích ochránce ve vztahu k orgánům územního plánování, včetně poučení o možnosti napadení územního plánu u krajského soudu, v jehož rámci by bylo možné napadat také podkladové stanovisko Ministerstva kultury. Šetření na MěÚ Cheb Následně pokračovalo šetření na Městském úřadě v Chebu, odboru stavebním a životního prostředí, oddělení územního plánování. Účelem bylo zjistit, v jaké fázi se nachází pořizování Územního plánu obce Lipová zahrnující i katastrální území Doubrava u Lipové, včetně území památkové rezervace. V rámci jednání s pracovnicí oddělení územního plánování pověřené pořízením daného územního plánu a komunikací se zpracovatelem bylo zjištěno, že v návaznosti na stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje jako příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen orgán ochrany ZPF ) ze dne , sp. zn.: 3230/ZZ/10, bylo nutné návrh územního plánu upravit, přičemž k lokalitě č. Z68 BV zahrnující i pozemek parc.č. X Doubrava u Lipové, navržený jako plocha určená k bydlení, ve vlastnictví Ing. M.K. vydal orgán ochrany ZPF stanovisko nesouhlasné. Orgán ochrany ZPF argumentoval tím, že nebylo doloženo řádné odůvodnění prokazující nezbytnost požadavku na odnětí zemědělské půdy dle ustanovení 4 a 5 zákona o ochraně ZPF, proto s návrhem na určení plochy k bydlení nelze souhlasit. Orgán ochrany ZPF současně doporučil dle zásad ochrany ZPF využít pro bydlení nejprve plochy v zastavěném území. K lokalitě č. Z64-VZ navazující na pozemky společnosti DA, s. r. o., navržené k zemědělské výrobě orgán ochrany ZPF uvedl, že odůvodnění projektanta řešené v územně plánovací dokumentaci jako dostavba proluky je z hlediska ochrany ZPF nedostačující. Orgán ochrany ZPF uvedl, že s lokalitou lze souhlasit za podmínky doplnění odůvodnění podle ustanovení 4 a 5 zákona o ochraně ZPF a vyjasnění potřeby zastavitelnosti celé navržené plochy. V rámci jednání byla pracovníkům Kanceláře poskytnuta barevná kopie části výkresu návrhu územního plánu Koordinační výkres detail sídla Doubrava, včetně legendy ploch obsahující popis limitů využití území, kopie stanoviska krajského úřadu jako orgánu ochrany ZPF ze dne a kopie přípisu MěÚ Cheb jako pořizovatele územního plánu pro obec Lipová ze dne adresovaný zpracovatelce územního plánu a obsahující sdělení, že Zastupitelstvo obce Lipová schválilo doplňující pokyn k přípravě návrhu Územního plánu obce Lipová s tím, že obec požaduje prověření nových zastavitelných ploch v sídle Doubrava, mimo hranice památkové rezervace, včetně pozemku stěžovatele parc.č. X v k.ú. Doubrava u Lipové. V současné době bude probíhat další jednání s orgánem ochrany ZPF o upraveném návrhu územního plánu, který bude následně předložen krajskému úřadu za účelem jeho posouzení před řízením o jeho vydání ve smyslu 51 stavebního zákona. Poté proběhne o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu veřejné projednání podle 52 stavebního zákona, v jehož rámci lze uplatňovat námitky a připomínky. 7

8 C Právní zhodnocení Zákon o veřejném ochránci práv mi ukládá povinnost působit k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívat k ochraně práv a svobod. V souvislosti s úkony orgánů státní památkové péče musím zdůraznit, že veřejný ochránce práv není a nemůže být institucí, která by nahrazovala ryze odbornou činnost orgánů památkové péče z pohledu kritérií zákona o státní památkové péči a hledisek založených na ryze odborné úvaze k tomu určených orgánů. Současně je třeba konstatovat, že činnost NPÚ jako odborné organizace na úseku státní památkové péče nemůže být předmětem šetření veřejného ochránce práv, neboť NPÚ není výkonný orgánem státní památkové péče s rozhodovací pravomocí (nejde o správní orgán). Své hodnocení postupu orgánu státní památkové péče proto mohu formulovat výlučně z pohledu právních předpisů a principů dobré správy a demokratického právního státu. 2 Pro větší přehlednost si dovolím svá zjištění a závěry rozdělit do několika samostatných bodů, a to v návaznosti na obsah podání stěžovatele. Změna hranic území památkové rezervace Jak jsem již uvedla výše, vesnická památková rezervace byla prohlášena nařízením vlády č. 127/1995 Sb., o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace. K tomu musím uvést, že ve smyslu 1 odst. 3 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, se na činnost vlády působnost veřejného ochránce práv nevztahuje. Není proto v pravomoci ochránce požadovat po vládě, aby své nařízení zrušila či změnila. V tomto směru se stěžovateli dostalo patřičného poučení již v rámci místního šetření provedeného pracovníky Kanceláře. Obecně mohu k výtkám stěžovatele, týkajícím se plošného rozsahu památkové rezervace, uvést, že stěžovateli lze dát za pravdu v tom, že charakter obce a dominantní památkově chráněné objekty utvářející prostředí památkové rezervace v Doubravě se skutečně nacházejí v relativně ucelené a z hlediska urbanistického samostatné severozápadní části obce. Za přirozenou dělící linku mezi oběma částmi obce lze považovat komunikaci a potok procházející údolím. K této konfiguraci terénu rozdělující obec na dvě relativně samostatné části přispívá po značnou část roku také vegetace v podobě vzrostlých, převážně listnatých stromů, které pohledově tvoří zelenou clonu, za níž se nacházejí novodobé a památkově nechráněné stavby, včetně nemovitosti Ing. M.K. Domnívám se proto, že při budoucím přehodnocování plošného rozsahu vesnické památkové rezervace v obci Doubrava, nelze bez dalšího pominout argumenty, které Ing. M.K. ve svých podáních formuloval. V tuto chvíli beru na vědomí, že orgány státní památkové péče jsou s námitkami stěžovatele v tomto směru seznámeny a při případných úvahách o změně nařízení vlády č. 127/1995 Sb., budou argumenty stěžovatele zvažovat. 2 Více informací k případům, jimiž se ochránce na úseku památkové péče zabýval, je k dispozici na sekce Stížnosti na úřady Případy a stanoviska Památková péče. 8

9 Pořizování územního plánu Pokud jde o záležitost pořizování územního plánu obce Lipová, kam spadá obec Doubrava, je třeba uvést, že řešení podnětů, které souvisejí s problematikou územního plánování, není s ohledem na pravomoci upravené zákonem o veřejném ochránci práv, jednoduché a někdy je dokonce zcela nemožné. Je tomu tak proto, že agenda územního plánování je významným způsobem ovlivňována rozhodnutími orgánů samosprávy, konkrétně zastupitelstev obcí a krajů, které jsou z působnosti ochránce vyloučeny. Ve smyslu ustanovení 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, totiž náleží pravomoc vydávat územní plán (včetně jeho změn) do samostatné působnosti zastupitelstva obce. Naopak proces pořizování územního plánu je výkonem státní správy, kterým se ochránce může zabývat. V tomto směru je však ochránce vždy limitován tím, že každá jednotlivá etapa pořizování územního plánu (zadání, koncept, návrh) je završena rozhodnutím orgánu samosprávy. Proces projednávání a schvalování územně plánovací dokumentace je upraven stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. V rámci projednávání a schvalování územního plánu je nutno řešit střety zájmů samosprávy na rozvoji obce, zájmů dotčených orgánů státní správy a v neposlední řadě i zájmů jednotlivých vlastníků nemovitostí. V procesu pořizování územně plánovací dokumentace se tříbí názory na limity využití území a výsledné řešení je vždy dílem kompromisu mezi zmíněnými stranami pomyslného sporu, jenž má své kořeny v rozdílných názorech na využití území. Není pochyb o tom, že územní plán ve své kompromisní podobě nemůže vyjadřovat všechny zájmy a postoje zúčastněných subjektů. Některým zájmům vyhověno je, jiným naopak není. Aktuálně je stav pořizování územního plánu obce Lipová dle vyjádření MěÚ Cheb jako pořizovatele územního plánu takový, že zahrnutí pozemku stěžovatele parc.č. X v k.ú. Doubrava u Lipové do územního plánu jako plochy určené k výstavbě brání nejen stanovisko ministerstva kultury, ale také záporné stanovisko orgánu ZPF. Upozorňuji nicméně na to, že podle 52 stavebního zákona se o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu koná veřejné projednání. Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny. Vzhledem k tomu, že proces pořízení územního plánu stále běží, a v jeho rámci může Ing. M.K. uplatňovat procesní práva (vznášení připomínek), která mu stavební zákona přiznává, ponechávám na stěžovateli, aby zvážil, zda a jak bude v rámci procesu územního plánování postupovat. Pro úplnost nicméně uvádím, a v tomto směru se již stěžovateli dostalo patřičného poučení, že právní předpisy počítají s možností správního a soudního přezkumu územních plánů. Nadřízeným úřadem územního plánování je krajský úřad, jenž posuzuje návrh územního plánu před řízením o jeho vydání. K tomu doplňuji, že podle správního řádu, lze soulad opatření obecné povahy (územní plán je vydávám formou opatření obecné povahy) s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci. 9

10 Územní plán obce může přezkoumat také příslušný krajský soud. Návrh na zrušení územního plánu nebo jeho části může podat ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech územním plánem zkrácen. V podrobnostech odkazuji na rozsudek Nejvyššího správního soudu 1 Ao 1/ , ze dne , s jehož obsahem je možno se seznámit na webových stránkách jmenovaného soudu (www.nssoud.cz). 3 V této souvislosti si dovoluji poznamenat, že Nejvyšší správní soud již zrušil řadu územních plánů měst a obcí pro rozpor se zákonem, přičemž argumentoval také nepřiměřeným omezením vlastnických práv majitelů pozemků. Do budoucna proto ponechávám na úvaze Ing. M.K., zda se rozhodne využít cesty soudního přezkumu územního plánu dle soudního řadu správního či se obrátí s podnětem na přezkoumání územního plánu na krajský úřad. Přezkum stanovisek Ministerstva kultury K výše uvedenému považuji za nutné doplnit, že pokud jde o nesouhlas stěžovatele se stanoviska ministerstva kultury vydanými v rámci procesu pořízení územního plánu, možnost přezkoumání podkladového stanoviska dotčeného orgánu (například stanoviska orgánů státní památkové péče) je možné až v rámci přezkoumání výsledného aktu vydání územního plánu ve formě opatření obecné povahy. Tento právní názor vychází z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne , č. j.: 2 Ao 2/ , kde se uvádí, že: Nemožností přezkoumání stanoviska podle 149 správního řádu ovšem navrhovatelé nejsou dotčeni v právu na jeho přezkum, neboť ten je, byť jen nepřímo, vyhrazen Nejvyššímu správnímu soudu v řízení o zrušení opatření obecné povahy (územního plánu) podle hlavy II. dílu 7 s. ř. s. Při rozhodování o návrhu na zrušení opatření obecné povahy Nejvyšší správní soud posuzuje jeho soulad se zákonem, a to, zda ten, kdo je vydal, postupoval v mezích své působnosti a pravomoci a zda opatření obecné povahy bylo vydáno zákonem stanoveným způsobem ( 101d odst. 1 s. ř. s.). Podle odst. 2 tohoto ustanovení dojde-li soud k závěru, že opatření obecné povahy nebo jeho části jsou v rozporu se zákonem, nebo že ten, kdo je vydal, překročil meze své působnosti a pravomoci, anebo že opatření obecné povahy nebylo vydáno zákonem stanoveným způsobem, opatření obecné povahy nebo jeho části zruší dnem, který v rozsudku určí. V rámci posuzování toho, zda je opatření obecné povahy vydáno v souladu se zákonem, se pak Nejvyšší správní soud zabývá i správností stanoviska dotčeného orgánu. Ke shodnému závěru ostatně Nejvyšší správní soud došel již ve svém rozhodnutí ze dne , č. j.: 8 Ao 2/ , (dostupné na v němž věcnou správnost stanoviska krajského úřadu ke konceptu územního plánu přezkoumal. Stanoviska tak skutečně nemohou být samostatným předmětem přezkumu proto, že by sama byla považována za opatření obecné povahy v tom lze odpůrci přisvědčit. Jsou však součástí procesu, v němž je zpracováván a přijímán 3 V cit. judikátu Nejvyšší správní soud mimo jiné poznamenal, že podmínkou zákonnosti územního plánu, kterou soud vždy zkoumá v řízení podle 101a a násl. s. ř. s., je, že veškerá omezení vlastnických a jiných věcných práv z něho vyplývající mají ústavně legitimní a o zákonné cíle opřené důvody a jsou činěna jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle (zásada subsidiarity a minimalizace zásahu). Za předpokladu dodržení zásady subsidiarity a minimalizace zásahu může územním plánem (jeho změnou) dojít k omezením vlastníka nebo jiného nositele věcných práv k pozemkům či stavbám v území regulovaném tímto plánem, nepřesáhnou-li spravedlivou míru; taková omezení nevyžadují souhlasu dotyčného vlastníka a tento je povinen strpět je bez náhrady. 10

11 územní plán, který opatřením obecné povahy nepochybně je a vychází z nich. Jsou tedy soudem zkoumána jako závazné podklady opatření obecné povahy, jimž zákon upřel jinou možnost přezkumu. Pokud jde tedy o výhrady stěžovatele k podkladovým stanoviskům Ministerstva kultury, případně jiných dotčených orgánů (například orgán ochrany ZPF) vydaných v rámci procesu pořizování územního plánu a jeho změn, odkazuji na výše zmíněnou judikaturu Nejvyššího správního soudu v této věci, z níž lze dovodit, že samostatný přezkum těchto stanovisek ve smyslu 149 správního řádu Nejvyšší správní soud vylučuje a počítá s ním až v rámci přezkumu opatření obecné povahy jako celku, tzn. v rámci soudního přezkumu opatření obecného povahy (územního plánu). Z toho vyplývá, že přezkumu stanovisek Ministerstva kultury, vydaných pro účely pořízení územního plánu, by se Ing. M.K. musel domáhat v rámci žaloby proti územnímu plánu u krajského soudu. Nečinnost Ministerstva kultury Ing. M.K. si u ochránce stěžoval na nečinnost ministerstva, které dosud věcně nereagovalo na jeho podání ze dne a , nezabývalo se věcnými důvody, které uvedl na podporu svého požadavku na změnu hranic památkové rezervace. Po prošetření celé věci a seznámení se s obsahem všech shromážděných podkladů, včetně vyjádření stěžovatelem kritizovaného Ministerstva kultury, si dovoluji k této věci uvést následující. V daném případě mám za prokázané, že Ministerstvo kultury se podáním stěžovatele zabývalo, provedlo dokonce místní šetření za účasti stěžovatele, kde se mu pokusilo sdělit svůj názor na daný případ (případnou změnu hranic, plošný rozsah památkové rezervace), písemná odpověď ředitele odboru památkové péče ministerstva kultury ze dne je však dle mého soudu nedostačující. Mám za to, že ministerstvo v uvedeném přípisu věcně nereagovalo na podstatu stížnosti Ing. M.K., který se de facto domáhal změny nařízení vlády o prohlášení památkové rezervace Doubrava, a to z důvodu faktografických a omezení vlastnických práv. S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsem toho názoru, že by bylo správné a v souladu s principy dobré správy, pokud by Ministerstvo kultury svou odpověď ze dne doplnilo a ve své nové odpovědi se patřičně vypořádalo s argumenty stěžovatele ohledně změny hranic památkové rezervace, vyjmutí některých pozemků z památkové ochrany, zvážilo jeho podnět ke stanovení ochranného pásma a důsledně se vypořádalo všemi zbývajícími námitkami, které stěžovatel ve svých podáních ze dne a uvedl. Tímto postupem by mohl být napraven stav, kdy stěžovatel prosté ústní vypořádání svých námitek v rámci místního šetření konaného dne považuje za nedostatečné, a to včetně písemného sdělení ze dne Považuji za žádoucí, aby se Ministerstvo kultury v odpovědi stěžovateli vypořádalo i s otázkou novelizace nařízení vlády o vyhlášení památkové rezervace Doubrava. Podjatost pracovníků NPÚ K námitce stěžovatele o podjatosti pracovníků NPÚ, konkrétně Mgr. H. z NPÚ v Lokti, musím uvést, že národní památkové ústavy nejsou orgány státní správy, proto se na jejich činnost působnost veřejného ochránce práv nevztahuje. V tomto směru se stěžovateli dostalo řádného poučení již v průběhu vedeného šetření. NPÚ 11

12 není správním orgánem, podjatost jeho pracovníků ve smyslu správního řádu tedy namítat nelze. K výše uvedenému je však zapotřebí dodat, že podle zákona o státní památkové péči je vyjádření NPÚ jako odborné organizace nutným podkladem pro stanovisko výkonného orgánu státní památkové péče. Odborné vyjádření NPÚ proto může, ale také nemusí mít vliv na konečné rozhodnutí (stanovisko) orgánu státní památkové péče. Vyjádření NPÚ, a stejně tak jednání pracovníků této odborné organizace zřizované státem tedy nelze bez dalšího přehlížet, neboť je důležitým podkladem pro jednání orgánů státní památkové péče. Domnívám se proto, že by v rámci vnitřních aktů řízení NPÚ bylo možné přijmout taková opatření, která by mohla přispět k zajištění větší důvěry občanů v nestranný přístup NPÚ, například v tom směru, aby se k záměrům nevyjadřovali ti pracovníci NPÚ, u nichž by mohla vyvstat pochybnost o tom, že mají zájem na výsledku řízení, a to například s ohledem na jejich poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům. Bude však pouze věcí vedení NPÚ, zda mnou formulovaná doporučení zváží a bude podle nich do budoucna postupovat. D Závěry Na základě výše popsaných skutečností konstatuji, že jsem v postupu Ministerstva kultury shledala nedostatky, které jsou popsány v předcházející části této zprávy. V souladu s ustanovením 18 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, proto vyzývám ministryni kultury, aby se k obsahu a zjištěním ve zprávě uvedeným vyjádřila, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této zprávy. Tuto zprávu zasílám ministryni kultury, generální ředitelce Národního památkového ústavu a stěžovateli. Zpráva shrnuje poznatky ze šetření, které budou podkladem pro vydání mého závěrečného stanoviska. RNDr. Jitka S e i t l o v á v. r. zástupkyně veřejného ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 12

13 13

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1) Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 27. května 2011 Sp. zn.: 3912/2010/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci nástavby objektu sociálních služeb č. p. na ul. H., Praha 9 A - Obsah podnětu Dne 26. 7. 2010 obdržel

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 26/2008-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu Zvláště za situace, kdy nebyla jednoznačně vyřešena otázka, zda lze v daném případě udělovat individuální výjimky ze zákazů či souhlasy s vyhrazením míst ke splouvání, měla Správa národního parku vést

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 141/2014-15 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 10/2006-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Mgr. Tomáš Erbák Ateliér pro životní prostředí, o.s. 21.5.2012 Cíle semináře poskytnutí praktických informací o povaze

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 81/2008-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Sp. zn.: MMFM_S 2047/2013/OÚRaSŘ/OrlA Frýdek-Místek,

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Mgr. Pavel Matějíček Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv seřaďte na časové ose možný průběh řízení o dávce, tedy

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana L.G. ml. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci pana L.G. ml. A - Předmět šetření V Brně dne 9. června 2014 Sp. zn.: 5727/2013/VOP/LDF Zpráva o šetření ve věci pana L.G. ml. A - Předmět šetření Na ochránce se obrátil pan L.G. st. v zastoupení svého syna L.G. ml. se stížností na postup

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 66/2007 89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 124/2011-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

Koordinované závazné stanovisko

Koordinované závazné stanovisko Koordinované závazné stanovisko Společné metodické doporučení odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 83/2007-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 103/2012-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Ans 9/2011-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 152/2011-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ING. ARCH. PETR GAJDUŠEK REGIONSERVIS - IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ OLOMOUCKÉHO

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 86/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 4. dubna 2013 Sp. zn.: 4110/2012/VOP/JBE Závěrečné stanovisko ve věci dotací z programu Zelená úsporám A - Závěry šetření Dne 16. 10. 2012 jsem vydala zprávu o šetření, které zahájil veřejný

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 20/2013-19 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a Mgr. Aleše

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 138226/2012 SpZn.: S-JMK 138226/2012/OD/Ha Brno 21. 1.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad

Více

č. j. 7 Afs 47/2007-78

č. j. 7 Afs 47/2007-78 č. j. 7 Afs 47/2007-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Odborné právní vyjádření

Odborné právní vyjádření HLAVNÍ SÍDLO A ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO, PŘEVRÁTILSKÁ 330, 390 01 TÁBOR TEL.: +420 381 254 904, GSM: +420 774 254 904, FAX: +420 381 213 025, WWW.AKKT.CZ, POSTA@AKKT.CZ POBOČKA

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Vyrozumění o ukončení šetření z vlastní iniciativy ve věci památkově chráněné budovy železniční stanice bývalé Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně

Vyrozumění o ukončení šetření z vlastní iniciativy ve věci památkově chráněné budovy železniční stanice bývalé Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně I. Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. II. Je povinností státu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 89/2013-65 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného

Více

AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU

AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodický pokyn Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje únor 2014 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Komu je metodika určena... 1 1.2 Důvod a účel

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění ROZHODNUTÍ V Praze dne ;/{,,července 2014 Č. j.: MPO 22857/14/10200/01000 PID MIPOXOlTHVXD - Ve správním ř ízení o stížnosti ze dne 16. června 201~ podané panem bytem označené jako stížnost podle 16a zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 72/2011-115 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více