Étos zákona Étos proroků Étos moudrosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Étos zákona Étos proroků Étos moudrosti"

Transkript

1 Biblická etika Proč? Proč se vůbec zabývat etikou, jak ji nacházíme v Bibli? Odpověď je poměrně jednoduchá. Zabýváme se v našem předmětu křesťanskou etikou a křesťanství, jak známo, se neobejde bez Bible. Je to totiž jeden z nedůležitějších pramenů (někdo tvrdí, že jediný), ze kterých křesťané čerpají své přesvědčení a svou víru, své hodnoty, své ukazatele na cestě životem a venkoncem i svou etickou a morální orientaci. Než se tedy dostaneme ke speciální etice, je nutné znát obecné předpoklady, ze kterých budeme vycházet. Starý zákon Celá biblická etika, tedy etika SZ i NZ, se vztahuje k Bohu, je tedy podřízena jeho absolutní autoritě. I když je možné mluvit o odlišném charakteru etiky SZ a NZ, přesto je etice SZ a NZ mnohé společné. Následující body na tomto místě charakterizují určité základní vlastnosti etiky SZ. Co se na této základní charakteristice mění přechodem k NZ uvidíme později. Etika bez Boha nemá smysl zdrojem etických norem je Bůh a jeho Zákon nikoliv rozumová úvaha filosofů Etika má dialogický charakter vždy je to první Bůh, který se k člověku sklání, něco mu nabízí, zachraňuje ho a obdarovává ho a poslušnost jeho autoritě je teprve lidská odpověď na Jeho prvotní dobrotu. (stvoření, Abrahamovo zaslíbení, exodus, ) Bůh člověku něco nabízí a lidská odpověď na jeho dobrotu je poslušnost, úcta a dodržování určitého ethosu. Není to tedy tak, že by bylo řečeno, když budeš dělat to a to, tak pak možná si zasloužíš náklonnost strašného Boha. Nikoliv. Bůh se k lidem sklonil a jako odpověď na jeho dobrotu je lidská poslušnost jeho Zákonu a Smlouvě. Měřítko dobra je osobní každý člen Božího lidu je stejným způsobem zavázán Bohu a smlouvě bez ohledu na jeho postavení Respekt vůči lidské osobě v Izraeli nenajdeme brutální tresty jako v okolních národech. Je tomu však třeba rozumět v kontextu místa a doby. Ukamenování se nám dnes zdá dostatečně brutální, aby vyvrátilo tuto tezi, ale byl to nejvyšší možný trest a v porovnání s např. Chamurapiho kodexem, který zná odsekávání různých částí těla, vytrhávání jazyka a podobně, se zdá ještě jako celkem mírumilovný. Nejenom mírumilovný, ale můžeme říci, že se opravdu izraelský zákon oproti okolním národů respektem vůči lidské osobě vyznačuje. Zdrojem morálky je zjevení poznání Boží vůle se děje skrze znalost Zákona, nikoliv skrze libovolné úvahy Morálka je závazná a kategorická morální učení je vždy formulováno jako příkaz, nikoliv jako prohlášení. Dostatečným argumentem je zjevená Boží vůle bez dalšího ospravedlňování. Pouze v mudroslovné literatuře je možné se setkat se zdůvodňovací rozumovou argumentací. Základní požadavek je jednání podle Božího příkladu protože Bůh je dobro a vše, co dělá je dobré, proto lidem stačí následovat jeho příkladu Víra a etika jsou neoddělitelné biblická etika je teocentrická, s vírou tedy padá i biblická etika. Biblická etika bez víry ztrácí své ospravedlnění. 1

2 Rozdělení etiky SZ Podle současného rozdělení SZ na knihy historické, prorocké a mudroslovné se také dělí etika SZ. Proč? Protože se v bibli objevuje několik etických etap, které korespondují s uvedeným rozdělením a v každé etapě můžeme najít různé důrazy podle toho, jak se v dějinách vyvíjel vztah Izraele a Boha, víra Božího lidu a cesty, kterými kráčel a byl Bohem vychováván. Tři etické etapy nejsou nijak striktně od sebe odděleny ani časově, ani věcně, ve značné míře existují současně a obsahují mnohé shody a společné rysy. SZ etiku tedy můžeme rozdělit na: Étos zákona Étos proroků Étos moudrosti Étos zákona V bibli je patrný pokus shrnout dané množství eticko-právních ustanovení pod pojem zákona = tóry. Tóra obsahuje 613 předpisů a zákazů. Zde můžeme najít předpisy právní (právo trestní, občanské a procesní Ex a Dt), kultovně-náboženské (nařízení týkající se kultu, čisté a nečisté,... Lv 1-15, 17 25, Nm) a etické (požadují a zakazují určitá jednání, ale nejde jen o mravní kodex, ale zejména se jedná o vnitřní postoje). I když můžeme biblický zákon takto pracovně rozdělit, bible mezi různými prvky zákona nerozlišuje v tom smyslu, že by měli různou váhu. Izraelita vždy chápe všechny požadavky zákona jednotně jako požadavky přicházející od Boha. Zákon ve SZ ještě nepředstavuje dokonalý zákon, můžeme ho vnímat jen jako začátek dějin spásy. Je totiž do jisté míry historicky ohraničený, tzn. že není konečný a směřuje k vyšší dokonalosti, NZ a naplnění v konečném vykoupení lidstva. Můžeme se tedy v něm setkat se skutečnostmi, které nám nějak nepasují do dnešní křesťanské NZ etiky a mohou nám připadat i nesmyslné či kruté. Několik příkladů za všechny: 1. láska k bližnímu je ohraničena pouze na lásku k příslušníkům judského společenství, na cizince se nevztahuje, neboť nevlastní žádná práva 2. existovala polygamie, právo na rozvod ze strany muže či žena jako majetek nicméně určitá vidina ideálu v nerozlučitelné monogamii a rovnoprávnosti existovala 3. láska k nepříteli zůstávala na rovině představy o spravedlnosti a smíření, i když např. lex talionis Oko za oko, zub za zub (Ex 21,23-25) bylo na svou dobu převratné. (spravedlivá odplata v Izraeli totiž na rozdíl od běžné krevní msty okolních národů bylo opravdu něco výjimečného a eticky o mnoho dál, i když v perspektivě NZ odpuštění se nám zdá drsná) I v žalmech můžeme najít častěji ducha odplaty než modlitby za nepřátele. Zákon ve SZ stojí na dvou důležitých základech. Stvoření a Smlouva. Stvoření Stvoření světa, tak jak je podáno v Gn ustavuje určité základní principy, na který zákon stojí a z nichž zákon vychází. (respektujme však historickou podmíněnost zákona): je to poselství o náklonnosti Boha ke světu a člověku stvoření a vypsání toho, co Bůh udělal pro člověka stojí na začátku před jakýmikoliv Božími příkazy správné jednání člověka je odpovědí na Boží velké činy člověk a jeho centrální postavení, člověk jako obraz Boží existující a možný vztah člověka a Boha, osobní vztah já-ty svoboda lidského rozhodování vláda člověka je Bohem svěřená služba, panování musí být spojeno s péčí podobnost Bohu se stejnou měrou týká muže i ženy, z čehož plyne jejich rovnoprávnost ne vůči Bohu v prvotním hříchu pak automaticky vede i k ne mezi Adamem a Evou i mezi dalšími potomky (Kain, Ábel) 2

3 Zde můžeme vidět jednu důležitou věc. Sice je dán Zákon, který musí Izrael dodržovat a kterému se nelze vyhnout. Jeho dodržování je dokonce vynucováno sankcemi. Ale Zákon není jen tak dán zuřivým neosobním bohem či panovníkem a ty člověče, poper se s tím nějak, jinak budeš o hlavu kratší. Ještě před Zákonem, před jakýmikoliv dějinami, úplně na začátku, podává bible příběh o stvoření světa. (mýtus, nikoliv historické líčení) A právě v příběhu o stvoření světa můžeme nacházet výše uvedené principy, které jsou dány ještě před Zákonem a na kterých Zákon stojí. Vidíme zde tedy to, že Bůh byl první, který se k člověku přiklonil a zároveň zde nacházíme základní výpovědi o člověku, jaký je a co od Boha obdržel. Neboť nebylo by člověka bez Boha. Nikoliv tedy zákon "jen tak", ale zákon až po vysvětlení lidské podstaty a vylíčení obdarovanosti a závislosti člověka. Zákon jakoby druhá strana mince stvoření. Smlouva Étos SZ stojí velkou měrou na smlouvě mezi Bohem a Izraelem. Zákon by bez Smlouvy neměl význam jako by bez stvoření neměl východisko. Ve smlouvě se vždy obě strany k něčemu zavazují a smlouva platí do budoucna, poskytuje jistotu. Ve smlouvě se znovu objevuje Boží náklonnost k lidem. Ve smlouvě vždy nacházíme Boží závazek k lidem, je to On, kdo smlouvu nabízí, ale smlouva má dvě strany a lidé zas musí zodpovědně nést důsledky uzavřené smlouvy a adekvátně odpovídat na Boží milost. Boží vůle doprovázet lidstvo vede ke smlouvě mezi Bohem a Noemem (Gn 9) a všemi národy následující doby. Obsahem této smlouvy je slavnostní Boží závazek, že již nikdy v budoucnu nezničí zemi a lidstvo potopou. Je to SMLOUVA PŘÍSLIBNÁ. Stejně jako náklonnost k ABRAHÁMOVI: V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. (Gn 15). Nejznámější a v dějinách Izraele nejdůležitější smlouvou je smlouva, kterou Bůh uzavřel zvláštní vztah s Izraelem. Smlouva na Sinaji po vyvedení z Egypta. Po božské nabídce smlouvy (Ex 19, 4-6) následuje toto slavnostní uzavření mezi Bohem a Izraelem prostřednictvím Mojžíše (Ex 24, 1-11). SMLOUVA je nyní skutečným svazkem, který Boha a Boží lid spojuje a svazuje. Opět se zde jako dříve objevuje znamení smlouvy, Desatero. (po potopě duha, po zaslíbení Abrahámovi obřízka) Bůh se zavazuje, ale i Izrael se má jemu svobodně zavázat navždy. Lid staré smlouvy byl vyčleněn ze společenství národů a žil pod výslovně sděleným, Bohem zjeveným zákonem, kterým je Mojžíšova tóra. Bůh činí smlouvou z Izraele svůj vyvolený lid, dává mu zaslíbení, milost a vedení a oznamuje lidu své požadavky (zákon a pravidla života). Lid odpověděl souhlasem, kterým se zavazoval Bohu, že poslušně bude dělat vše o čem Bůh mluvil (Ex 24,7). Za povšimnutí stojí to, že se vztah Boha a člověka ve smlouvě týká výhradně jediného národa. JÁDRO SMLOUVY TVOŘÍ BOŽÍ SLOVO A ODPOVĚĎ ČLOVĚKA. SZ má mravní zkušenost a vědomí konkrétní mravní povinnosti ještě před smlouvou na Sinaji. Adam, Eva, Kain, Noe, Josef a jeho bratři, všichni mají vědomí dobra a zla. Všichni se cítili vázáni nepsaným zákonem. Tento se zjevuje právě tak v srdci člověka jako v povědomí skupin, a to bude stále chápáno jako hlas Boží. Zákon a smlouva V Bibli se sotva rozlišuje mezi různými prvky zákona (např. soudními, obřadními a mravními). Izraelita chápe všechny požadavky, jako požadavky přicházející od Boha. Zákon je darem Božím, privilegiem, který z Hebreů vytváří národ převyšující svou moudrostí ostatní národy. 3

4 Zákon je podstatnou součástí smlouvy. Dekalog je dán lidu spolu s uzavřením této smlouvy. Zákon (tóra) a Smlouva (berit) jsou v korelativním vztahu stávají se dokonce synonymem. Věrnost Zákonu je věrnost Smlouvě. Zákon je blízkost Boží vůči svému lidu, je jeho hlasem, slovem, je radostí Božího lidu. Mojžíšův zákon byl chápán jako Boží dar. Židé vnímali tóru jako zákon, který nebyl jen dokonalejší než u jiných národů, nýbrž veskrze dokonalý. Mravní dokonalost pozůstávala v dokonalém plnění zákona. Byli vytvářeny stále nová dodatečná ustanovení a zákony. V pozdním judaismu (farizeismu) dochází k zabsolutizování jednotlivých dílčích přikázání na úkor celkového smyslu zákona (v konfliktních případech chybí milosrdenství, spravedlnost a láska). To byla situace v době Ježíšově. Desatero Desatero je dokladem resp. chartou smlouvy. Jeho text je uveden na dvou místech Ex 20,2-17; Dt 5,6-21. Prolog "Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví " je třeba připojit ke každému přikázání, neboť bez něj by jednotlivá přikázání ztrácely část svého významu. Úvodní věta totiž vyvolává vzpomínku a naznačuje, že chování Izraele dle Desatera má charakter odpovědi = nejprve Bůh osvobozoval a nyní lid vyzývá, aby také žil jako Bohem osvobozený. Proto je také třeba přikázání nahlížet budoucně: Já jsem vás osvobodil, proto vy budete dodržovat přikázání. Desatero neuvádí maximální příkazy, nýbrž minimální požadavky. Je vytýčena nejzazší mez, za níž se člověk ocitá v pásmu smrti, tzn. že ztrácí život ve svazku, vypadává ze společenství s Bohem. Historie Z historického hlediska je jisté, že Desatero nevzniklo při putování pouští, nýbrž v pozdní době královské. Bylo sestaveno z řady příkazů již delší dobu existujících a původně zcela samostatných (8.-7. stol před. Kr.). Jedná se o text, ve kterém byl koncentrován seznam nejdůležitějších pokynů. Zcela ústředních pro život mezi lidmi, pro život s Bohem. Má se za to, že izraelský původní étos měl své místo v rodině, v příbuzenstvu a kmeni. Novější výzkumy a názory tvrdí, že z časového hlediska je text v Dt starší než v Ex, který pravděpodobně vznikl přepracováním znění Dt a byl dodatečně zařazen do jiných starších knih Ex. Při vyhodnocování tohoto díla byl úsek Dekalogu uveden do souvislosti s vyjitím z Egypta a zařazen do Exodu Teologie Teologické hledisko je následující: Líčení okolností vyhlášení Desatera na Sinaji se chápe jako teologicky motivovaný výklad pozdější doby. Izrael si vybíral a přizpůsoboval mnoho zákonů a ustanovení od vedlejších národů (prostor pro zvláštní vedení a inspiraci ze strany Boha, při formování zákona). Nějaký autor pak v pozdější době podsunul etické formulace legitimizujícímu a ochrannému řádu Boha smlouvy a tím získalo Desatero jako část zprávy o epifanii (zjevení) pečeť božského původu. Ať byly empiricky zjistitelné dějiny jakékoli, pro věřícího člověka je Bůh ten, od něhož pocházejí přikázání. Na Desatero pohlížíme v rámci teologie smlouvy, tj. té představy, podle níž sám Bůh hledal a založil zvláštní společenství s národem Izraele. Prolog Prologem myslíme úvod k celému desateru: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. (Ex 20,2). Při četbě Desatera je nesmírně důležitý. Jako v matematice existuje znaménko před číslem, které je rozhodující a co stojí za znaménkem, nelze číst bez znaménka, tak Desatero nelze číst bez prologu. Prolog je klíčem k správnému pochopení Desatera, ve kterém se Bůh slavnostně představuje jako osvoboditel a spasitel, není tedy pouze Bohem přikázání a soudu. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. (Ex 20,2) Bůh sám sebe představuje jako radostnou zvěst. 4

5 Přikázání nejsou nějaké izolované a náhle vznesené požadavky, nýbrž vycházejí z Božího předcházejícího skutku (vzpomínka na jeho zachraňující a osvobozující jednání pro Izrael). Nejsou to autoritativní předpisy zlovolné síly, ale rady nakloněného Boha. Nejsou to autoritativní omezení, ale rady pro další život. Jinými slovy, pokud Desatero omezíme na vyjmenování jednotlivých přikázání, jsme vedle. Jak je to se závazností Desatera? (kdysi i nyní) O závaznosti Desatera pro starověký Izrael až po dnešní judaismus není třeba pochybovat, neboť je stále ústřední částí Zákona. V Ježíšově době platilo Desatero za jedno z nejdůležitějších míst v Bibli a bylo částí denních modliteb. Teorie, že deset Božích přikázání Starého zákona už pro křesťany neplatí, byla rozhodným způsobem odmítnuta na Tridentském koncilu (DS 1569). Kristovým vykoupením Starý zákon pominul, avšak mravní příkazy SZ platí stále, neboť jsou to příkazy přirozeného práva a byly potvrzeny Kristem (Mt 5,17-20; Mt 19, 16-20). Pominula však platnost obřadních předpisů, neboť tyto měly především předobrazný a přípravný ráz (Gal 3,23-25) A rovněž soudní předpisy ztratily svou závaznost. Boží lid Nového zákona není již organizovaným státním společenstvím. Apoštolský koncil v Jeruzalémě potvrdil svobodu křesťanů od starého zákona (Skt 15, n), ale Desatero zůstává v platnosti. Názor, že křesťan je vázán pouze Kristem a Novým zákonem bez jakéhokoliv ohledu na Starý zákon, je tedy naprosto mylný. Vždyť Kristus, jehož má křesťan následovat, desatero dodržoval a neprojevil sebemenší pochybnosti o jeho závaznosti. Jednotlivá přikázání Na tomto místě neuvádím jednotlivá přikázání s čísly, jak je běžně zvykem, protože v bibli číslovaná nejsou a způsob číslování se liší dle různých tradic a to následovně: Judaismus 1. Já jsem tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země 2. Nebudeš mít jiné bohy 3. Nezneužiješ Božího jména 4. Pamatuj na den odpočinku 5. Cti otce svého a matku svou 6. Nezabiješ 7. Nesesmilníš (nezcizoložíš) 8. Nepokradeš 9. Nevydáš křivého svědectví 10. Nebudeš dychtit po ženě či něčem jiném, co patří bližnímu Římskokatolická církev(nejen) 1. Nebudeš mít jiné bohy 2. Nezneužiješ Božího jména 3. Pamatuj na den odpočinku 4. Cti otce svého a matku svou 5. Nezabiješ 6. Nesesmilníš (nezcizoložíš) 7. Nepokradeš 8. Nevydáš křivého svědectví 9. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního 10. Nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu Evangelické církve 1. Nebudeš mít jiné bohy 2. Nezobrazíš si Boha 3. Nezneužiješ Božího jména 4. Pamatuj na den odpočinku 5. Cti otce svého a matku svou 6. Nezabiješ 7. Nesesmilníš (nezcizoložíš) 8. Nepokradeš 9. Nevydáš křivého svědectví 10. Nebudeš dychtit po ženě či něčem jiném, co patří bližnímu 5

6 Nebudeš mít jiného Boha mimo mne v rámci smlouvy nebudeš uznávat jiné bohy, neboť to vůbec nepotřebuješ, protože Bůh sám stačí člověk je stvořen pro Boha, který se pro člověka rozhoduje a odpovídající rozhodnutí očekává od něj Nezobrazíš si Boha Boha nikdo nikdy neviděl, není možné ho uzavírat do lidských představ...natož se takovým výtvorům klanět zdá se, že to má co do činění s lidským sklonem k modloslužbě jak je snadné od uctívání Boha sklouznout k uctívání jeho symbolu... Nezneužiješ jména Hospodina v chápání jména v Přední Asii a Egyptě bylo v souvislosti se samou bytostí nositele, kdo znal jeho jméno, mohl jistým způsobem do bytosti nahlédnout, získat nad ní moc a disponovat s ní a zejména s bohy pomocí magických formulí a tak je řídit ke službě lidem to se zde zapovídá Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý sabat pro odpočinek v práci, pro kterou člověk nemá žít, zastavení pro hlubší zamyšlení nad životem, je to den smlouvy zasvěcený Bohu, poukaz na stvoření a Stvořitele člověk stojí nad prací a svým dílem, vzpomínka na osvobození, slavnost svobody Cti svého otce i matku spojuje úctu k Bohu s úctou k rodičům, ale nedává mezi ně rovnítko, pro úctu k Bohu a rodičům je použito stejné slovo přiznávat náležitou vážnost, rodiče respektováni jako ti, kdo mají udržovat v paměti pokolení velké Boží činy sociální závazek odpovědnosti za materiální zabezpečení rodičů ve stáří tehdy velký význam, když rodiče předali majetek dětem jediné přikázání, které v sobě obsahuje i zaslíbení -, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi neplatí jen pro děti, ale též pro rodiče ve smyslu "jednejte tak, aby vás děti mohli mít v úctě" Nezabiješ život člověka je dar od Boha a svou hodnotu má též odvozenu od své podobnosti Bohu dané ve stvoření, proto s ním nikdo nesmí svévolně nakládat odmítá zabití ve významu vraždy Nesesmilníš rámec a hranice, mimo něž není zachován mravní řád pohlavnosti a vztahu muže a ženy, chápáno jako řád života vložený do stvoření Bohem, zavržen není až čin, ale již předcházející postoj dychtění (viz. nebudeš dychtit po ženě ) v původním významu zní "nezcizoložíš" Nepokradeš zákaz jakéhokoliv poškození cizího vlastnictví svým přivlastněním a vykořisťováním + v úzké souvislosti s posledními dvěma přikázáními nejedná se pouze o krádež věcného vlastnictví, ale v první řadě o zotročení člověka či jeho prodání do otroctví, lidská svoboda je prvním jměním chráněným tímto přikázáním Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví původně se vztahovalo na soudní proces, kdy dva svědci mohli usvědčit a zpečetit osud souzeného a tak se i provinit krví, zaměřeno proti způsobení škody bližnímu a tak o narušení Smlouvy Nebudeš dychtit po ženě svého bližního je v úzké souvislosti s "nesesmilníš", objevuje se tehdy, když žena již není součástí majetku muže (v Exodu začleněno k dychtění po majetku, v Deuteronomiu před dychtěním po majetku a samostatně - v rané době Izraele byla žena ještě součástí majetku muže) Nebudeš dychtit po něčem, co patří tvému bližnímu podobná situace jako u přikázání "nepokradeš", ale zde je již odsouzen byť jen úmysl krádeže 6

7 Étos proroků Není možné tvrdit, že proroci v Izraeli přinášeli úplně nový pohled na Zákon a Smlouvu, ale spíše připomínali její pravý a původní význam. Je naprosto lidské, že na to důležité člověk začne dříve nebo později zapomínat. Stejně tak i Izrael začal po obsazení zaslíbené země po nějaké době ochabovat ve své lásce k Bohu a ve svém přimknutí ke Smlouvě a Zákonu. Zákon začal být dodržován jen formálně a porůznu překrucován tak, aby vyhovoval lidské pohodlnosti. Zkrátka když se lidem vede dobře, zapomínají na to, kdo je původcem jejich blaha a kdo je vyvedl z nesnází. Proto se v prorocké etice tak často setkáváme s připomínkou jádra a podstaty Smlouvy a zákona, s připomínkou starého učení a jeho původního významu, s připomínkou starých závazků, které vyplývají ze Smlouvy na Sinaji. Proroci obohacují vztah smlouvy mezi Bohem a Izraelem, který byl původně představován v jurisdickém světle, dalšími analogiemi a novými aspekty. Izrael je syn a Bůh otec (Oz 11, 1-4; Jer 31,20). Izrael je stádce a Bůh je pastýř (Ez 34, 11-23). Izrael je nevěsta a manželka a Bůh je ženich nebo manžel (Iz 54, 1-10; Jer 2,2f; 31,3f; Oz 1-3). Tyto obrazy ukazují smlouvu na Sinaji jako smlouvu lásky (srv. Ez 16,6-14). Pozorná a nezasloužená láska Boží volá po odpovědi lásky, která se pěstuje v poslušnosti. V neposlední řadě je nutné říci, že proroci volají po změně ve dvou rovinách. V rovině člověk Bůh a tím jim jde zejména o dodržování prvního přikázání a v rovině člověk člověk, kde tepou zejména sociální nešváry. Zdůrazňují etické prvky před kultovními. Odmítají postoj, kdy je bohoslužba primární a pomoc bližnímu sekundární (Iz 1,10;Mich 6,8; Oz 6,6) dobré činy (pomoc chudým v jejich problémech, ochrana sociálně slabých, úcta k právu, dodržování spravedlnosti) jsou předpokladem pro dobrý kult. V prorocké etice pak můžeme vidět několik podstatných prvků, které se opakují: 1. Připomínka, že Bůh je Bohem spásy, který vyvedl Izrael: proroci nepřichází v první řadě s tím, že by chtěli bezhlavě kritizovat, kritizovat bez východiska není možné proto se před výtkami a voláním po nápravě ukazuje, že Bůh je Bohem spásy, je Bohem, který chce a přináší vysvobození z otroctví nejen egyptského, ale jakéhokoliv jiného, z otroctví vlastního ega, chamtivosti, nelásky a neupřímnosti v první řadě ukazují Boha žárlivě milujícího Izrael z toho však má vyplývat odpověď, odpověď ve formě dodržování smlouvy a věrnosti Hospodinu 2. Kritika praxe správná praxe by měla být odpovědí na velké činy Boží upozorňují na neshodu víry a skutků být Bohem vyvolený lid, být jeho služebníkem a nechovat se podle toho, to není možné: i dnes se s tím můžeme setkávat v nejrůznější formě, i dnes existuje zbožnost bez praktického osvědčení, i dnes se můžeme setkávat s lidmi, kteří horlivě studují Bibli, což je pro ně jediný a postačující důvod k jejich spáse, a kteří jsou zároveň v praktickém životě nejrůznějším způsobem zlí proroci volají po shodě náboženské praxe a běžného života není možné si zajistit přístup k Bohu jen vykonáváním nějakých kultických předpisů, není možné se pokoušet Boha manipulovat do mých představ, kupovat si ho obětmi v chrámu 3. Nutnost proměny srdce pokud bude celý život vyplývat z čistého smýšlení, z upřímného úmyslu a zbožného srdce, pak se automaticky objevuje praktický život, který odpovídá Smlouvě, Zákonu a Božímu vzoru Zákon a předpisy je nutno dodržovat ne jako vnější řád, ale jako praktický dopad mého vnitřního přesvědčení 7

8 proto se objevují ostré prorocké soudy typu, že Bůh nechce oběti Izraele, že se mu přímo hnusí a že pro něj nic neznamenají, protože člověk obětuje z povinnosti a zvyku a zároveň myslí na to, jak doma zbičuje své otroky, které by ani neměl mít vnitřní účast na kultu, skutky konané z vnitřního přesvědčení a s pravou láskou k bližnímu, to je to, co chce Bůh, nikoliv mechanické výkony, jen abychom vyhověli Zákonu Odmítají prázdné rituály a vše co nepřináší ovoce do života - výzva k zvnitřnění ztotožnění se s obsahem, nejen poslušné vykonávání a snaha o vyhovění zákonu. Ozývá se: "Milosrdenství chci a ne oběti " můžeme říci, že proroci zde místo litery ukazují na ducha zákona 4. Zvěstování a příslib příchodu Mesiáše do lidského chaosu a bídy zaznívá slovo o příchodu Mesiáše, který má přinést spravedlnost a mír má přinést konečnou realizaci spravedlnosti a pravého vztahu k Bohu má učinit přítrž nekonečně roztočené spirále lidské neposlušnosti a porušenosti Étos moudrosti Skutečnost zákona a řádu ve SZ není jenom záležitost tóry, ale také mudroslovné literatury. Její autoři jsou hluboce přesvědčeni o moudrém řádu, který je patrný v celém stvoření. Tato zkušenost je popisována jako moudrost, která ještě něž bylo stvořeno nebe dlela u Boha. Tato moudrost volá člověka, aby ji naslouchal a žil v harmonii s řádem, který ona vybudovala. Moudrost závisí na bázni před Hospodinem je udělována lidem z milosti. Harmonie s moudrostí znamená život, rozbroj s ní znamená smrt. Je to vyslovené ultimátum. Cesta, která vede k poznání správného prožívaní života, spočívá především v hodnocení dobrých nebo zlých následků jednání. Přes všechno zaměření na moudrost, lidskou zkušenost a úspěch života se nakonec ale setkáváme s tím, že to, zda je lidské jednání hodnotné nebo ne bude definitivně zhodnoceno teprve z pohledu věčnosti. Správný řád hodnot není možné omezit na horizont tohoto světa, ale v konečném důsledku je podřízen Bohu. Nápadně málo se zde mluví o smlouvě. Podstatné prvky: Étos moudrosti, na rozdíl od étosu zákona a proroků se nikdy neprojevuje požadavky nebo zákazy, nýbrž zprostředkováním názorů a zkušeností jde o rady, upomínání, reflexe, dialog Je zde tedy více zdůrazněn rozum a zkušenost člověka. Nápadně málo se zde mluví o Smlouvě Týká se často praktického života, úplně obyčejného úspěchu lidského bytí Moudrost je zde perzonifikována, byla u Boha, ještě než byl stvořen svět (Přísl. 8,22-31) Moudrost bez Boha je k ničemu (velký rozdíl oproti okolním národům) "Počátek poznání, je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci" (Přísl. 1,7) "Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať" (Přísl. 3,7) Étos moudrosti je naší mentalitě nejbližší: hledat Boží vůli ve styku se skutečností. 8

Étos zákona Étos proroků Étos moudrosti

Étos zákona Étos proroků Étos moudrosti Biblická etika Proč? Proč se vůbec zabývat etikou, jak ji nacházíme v Bibli? Odpověď je poměrně jednoduchá. Zabýváme se v našem předmětu křesťanskou etikou a křesťanství, jak známo, se neobejde bez Bible.

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Anotace: Pracovní list, ve kterém žák s použitím učebnice, případně i jiného textu nebo mapy sám zjistí důležité pojmy z období starověké Palestiny a

Anotace: Pracovní list, ve kterém žák s použitím učebnice, případně i jiného textu nebo mapy sám zjistí důležité pojmy z období starověké Palestiny a NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR: Mgr. Vladimír Rychlý NÁZEV: VY_32_Inovace_Dějepis_1 ČÍSLO

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ PRO ZÁKLADNÍ ZNALOST STARÉHO ZÁKONA (Seznam sestavil Jean Louis Ska ve spolupráci s ostatními profesory Papežského biblického institutu.) Pentateuch Genesis Gen 1-3 (stvoření

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Studenti si vylosují dvě otázky, jednu z I. části souboru otázek z filosofie a teologie (ot.1-10), druhou

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Student si vylosuje dvě otázky. První z části Otázky z filosofie a teologie, druhou z části Otázky z

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (Vzdělávací obsah je koncipován jako východisko pro povinný předmět na církevních základních školách) Charakteristika: Obor Římskokatolické

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Abychom mohli vést a řídit práci Křesťanského sboru Pyšely (KSP) řádným a biblickým způsobem, stanovujeme a přijímáme jako domácí (viz. čl IV bod 1) následující články.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Kristus, zákon a smlouvy

Kristus, zákon a smlouvy Týden od 1. do 7. června 10 Texty na tento týden Gn 9,12 17; Ga 3,15 21; Žd 9,15 22; 10,11 18; Ef 2,1 7 Základní verš Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali

Více

Fundament a jeho strukturace

Fundament a jeho strukturace Fundament a jeho strukturace Fundamentální teologie ThLic. Mgr. Denisa Červenková Obsah 1. Místo fundamentální teologie v celku teologické reflexe 2. Fundament-základ teologie, jeho strukturace A. Předmět

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Judaismus hebrejská bible - tóra jediný všemocní Bůh

Judaismus hebrejská bible - tóra jediný všemocní Bůh Judaismus יהדות Judaismus hebrejská bible - tóra připisovaný autor: Mojžíš předznamenává základní prvky náboženství zmiňuje historii Izraelitů. jediný všemocní Bůh stvořitel a prapůvodce vesmíru nemá žádnou

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka?

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? 1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? a. Víra jako svoboda nebo otroctví pro člověka, který uvěřil. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka b. Víra jako rozhodnuti

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění biblickým příběhů EKUMENICKÝ ROZMĚR KŘESŤANSTVÍ A MEZINÁBOŽENSKÝ

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let Bible pro děti představuje Čtyřicet let Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2017 Bible for Children,

Více

3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:

3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: ROČNÍK: 8 VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY Žák je s vědomím Ježíše Krista jako vzoru 8.1 V zrcadle/pohledy vzhůru/nový Totalitní systémy,

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou)

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou) EVANGELIA Proč čtyři? Čtěte Iz. 9:6-7, 32,1 Iz. 42, 1-7, 52: 13-15 Gen. 3:15, Iz. 7,14-16, 9,6 Iz. 9,6, 40,:3-5 Obrazy Krista ve čtyřech evangeliích Král Služebník Člověk - Bůh Matouš - Příchod zaslíbeného

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Velkopáteční bohoslužba O Kristově zástupné oběti, nutnosti jejího pochopení a lásce, která člověka zavazuje a vede. 2 KORINTSKÝM 5,14-15.

Velkopáteční bohoslužba O Kristově zástupné oběti, nutnosti jejího pochopení a lásce, která člověka zavazuje a vede. 2 KORINTSKÝM 5,14-15. 2016 Velkopáteční bohoslužba O Kristově zástupné oběti, nutnosti jejího pochopení a lásce, která člověka zavazuje a vede. 2 KORINTSKÝM 5,14-15.17-21 JAN ASSZONYI SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2016_016

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Bible pro děti. představuje. Čtyřicet let

Bible pro děti. představuje. Čtyřicet let Bible pro děti představuje Čtyřicet let Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv Člověk a společnost 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 1

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí STRUKTURA SETKÁNÍ 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA ROZVOJ / UČENÍ VÝVOJ / ZRÁNÍ

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry 2 Modlitba Páně 3 Otče náš, který jsi v nebesích, Bůh je náš Otec a my jsme jeho milované děti. Bůh chce, abychom se z toho radovali a přistupovali k němu

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI. Vybraná eticky citlivá slova fundamentální etika

ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI. Vybraná eticky citlivá slova fundamentální etika ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Vybraná eticky citlivá slova fundamentální etika 1 2 DOBRO Ontologické dobro (1) Dobro je to, co si všichni žádají. (2) Dobro je bytostně věc (jsoucno), nakolik zdokonaluje žádajícího

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více