Étos zákona Étos proroků Étos moudrosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Étos zákona Étos proroků Étos moudrosti"

Transkript

1 Biblická etika Proč? Proč se vůbec zabývat etikou, jak ji nacházíme v Bibli? Odpověď je poměrně jednoduchá. Zabýváme se v našem předmětu křesťanskou etikou a křesťanství, jak známo, se neobejde bez Bible. Je to totiž jeden z nedůležitějších pramenů (někdo tvrdí, že jediný), ze kterých křesťané čerpají své přesvědčení a svou víru, své hodnoty, své ukazatele na cestě životem a venkoncem i svou etickou a morální orientaci. Než se tedy dostaneme ke speciální etice, je nutné znát obecné předpoklady, ze kterých budeme vycházet. Starý zákon Celá biblická etika, tedy etika SZ i NZ, se vztahuje k Bohu, je tedy podřízena jeho absolutní autoritě. I když je možné mluvit o odlišném charakteru etiky SZ a NZ, přesto je etice SZ a NZ mnohé společné. Následující body na tomto místě charakterizují určité základní vlastnosti etiky SZ. Co se na této základní charakteristice mění přechodem k NZ uvidíme později. Etika bez Boha nemá smysl zdrojem etických norem je Bůh a jeho Zákon nikoliv rozumová úvaha filosofů Etika má dialogický charakter vždy je to první Bůh, který se k člověku sklání, něco mu nabízí, zachraňuje ho a obdarovává ho a poslušnost jeho autoritě je teprve lidská odpověď na Jeho prvotní dobrotu. (stvoření, Abrahamovo zaslíbení, exodus, ) Bůh člověku něco nabízí a lidská odpověď na jeho dobrotu je poslušnost, úcta a dodržování určitého ethosu. Není to tedy tak, že by bylo řečeno, když budeš dělat to a to, tak pak možná si zasloužíš náklonnost strašného Boha. Nikoliv. Bůh se k lidem sklonil a jako odpověď na jeho dobrotu je lidská poslušnost jeho Zákonu a Smlouvě. Měřítko dobra je osobní každý člen Božího lidu je stejným způsobem zavázán Bohu a smlouvě bez ohledu na jeho postavení Respekt vůči lidské osobě v Izraeli nenajdeme brutální tresty jako v okolních národech. Je tomu však třeba rozumět v kontextu místa a doby. Ukamenování se nám dnes zdá dostatečně brutální, aby vyvrátilo tuto tezi, ale byl to nejvyšší možný trest a v porovnání s např. Chamurapiho kodexem, který zná odsekávání různých částí těla, vytrhávání jazyka a podobně, se zdá ještě jako celkem mírumilovný. Nejenom mírumilovný, ale můžeme říci, že se opravdu izraelský zákon oproti okolním národů respektem vůči lidské osobě vyznačuje. Zdrojem morálky je zjevení poznání Boží vůle se děje skrze znalost Zákona, nikoliv skrze libovolné úvahy Morálka je závazná a kategorická morální učení je vždy formulováno jako příkaz, nikoliv jako prohlášení. Dostatečným argumentem je zjevená Boží vůle bez dalšího ospravedlňování. Pouze v mudroslovné literatuře je možné se setkat se zdůvodňovací rozumovou argumentací. Základní požadavek je jednání podle Božího příkladu protože Bůh je dobro a vše, co dělá je dobré, proto lidem stačí následovat jeho příkladu Víra a etika jsou neoddělitelné biblická etika je teocentrická, s vírou tedy padá i biblická etika. Biblická etika bez víry ztrácí své ospravedlnění. 1

2 Rozdělení etiky SZ Podle současného rozdělení SZ na knihy historické, prorocké a mudroslovné se také dělí etika SZ. Proč? Protože se v bibli objevuje několik etických etap, které korespondují s uvedeným rozdělením a v každé etapě můžeme najít různé důrazy podle toho, jak se v dějinách vyvíjel vztah Izraele a Boha, víra Božího lidu a cesty, kterými kráčel a byl Bohem vychováván. Tři etické etapy nejsou nijak striktně od sebe odděleny ani časově, ani věcně, ve značné míře existují současně a obsahují mnohé shody a společné rysy. SZ etiku tedy můžeme rozdělit na: Étos zákona Étos proroků Étos moudrosti Étos zákona V bibli je patrný pokus shrnout dané množství eticko-právních ustanovení pod pojem zákona = tóry. Tóra obsahuje 613 předpisů a zákazů. Zde můžeme najít předpisy právní (právo trestní, občanské a procesní Ex a Dt), kultovně-náboženské (nařízení týkající se kultu, čisté a nečisté,... Lv 1-15, 17 25, Nm) a etické (požadují a zakazují určitá jednání, ale nejde jen o mravní kodex, ale zejména se jedná o vnitřní postoje). I když můžeme biblický zákon takto pracovně rozdělit, bible mezi různými prvky zákona nerozlišuje v tom smyslu, že by měli různou váhu. Izraelita vždy chápe všechny požadavky zákona jednotně jako požadavky přicházející od Boha. Zákon ve SZ ještě nepředstavuje dokonalý zákon, můžeme ho vnímat jen jako začátek dějin spásy. Je totiž do jisté míry historicky ohraničený, tzn. že není konečný a směřuje k vyšší dokonalosti, NZ a naplnění v konečném vykoupení lidstva. Můžeme se tedy v něm setkat se skutečnostmi, které nám nějak nepasují do dnešní křesťanské NZ etiky a mohou nám připadat i nesmyslné či kruté. Několik příkladů za všechny: 1. láska k bližnímu je ohraničena pouze na lásku k příslušníkům judského společenství, na cizince se nevztahuje, neboť nevlastní žádná práva 2. existovala polygamie, právo na rozvod ze strany muže či žena jako majetek nicméně určitá vidina ideálu v nerozlučitelné monogamii a rovnoprávnosti existovala 3. láska k nepříteli zůstávala na rovině představy o spravedlnosti a smíření, i když např. lex talionis Oko za oko, zub za zub (Ex 21,23-25) bylo na svou dobu převratné. (spravedlivá odplata v Izraeli totiž na rozdíl od běžné krevní msty okolních národů bylo opravdu něco výjimečného a eticky o mnoho dál, i když v perspektivě NZ odpuštění se nám zdá drsná) I v žalmech můžeme najít častěji ducha odplaty než modlitby za nepřátele. Zákon ve SZ stojí na dvou důležitých základech. Stvoření a Smlouva. Stvoření Stvoření světa, tak jak je podáno v Gn ustavuje určité základní principy, na který zákon stojí a z nichž zákon vychází. (respektujme však historickou podmíněnost zákona): je to poselství o náklonnosti Boha ke světu a člověku stvoření a vypsání toho, co Bůh udělal pro člověka stojí na začátku před jakýmikoliv Božími příkazy správné jednání člověka je odpovědí na Boží velké činy člověk a jeho centrální postavení, člověk jako obraz Boží existující a možný vztah člověka a Boha, osobní vztah já-ty svoboda lidského rozhodování vláda člověka je Bohem svěřená služba, panování musí být spojeno s péčí podobnost Bohu se stejnou měrou týká muže i ženy, z čehož plyne jejich rovnoprávnost ne vůči Bohu v prvotním hříchu pak automaticky vede i k ne mezi Adamem a Evou i mezi dalšími potomky (Kain, Ábel) 2

3 Zde můžeme vidět jednu důležitou věc. Sice je dán Zákon, který musí Izrael dodržovat a kterému se nelze vyhnout. Jeho dodržování je dokonce vynucováno sankcemi. Ale Zákon není jen tak dán zuřivým neosobním bohem či panovníkem a ty člověče, poper se s tím nějak, jinak budeš o hlavu kratší. Ještě před Zákonem, před jakýmikoliv dějinami, úplně na začátku, podává bible příběh o stvoření světa. (mýtus, nikoliv historické líčení) A právě v příběhu o stvoření světa můžeme nacházet výše uvedené principy, které jsou dány ještě před Zákonem a na kterých Zákon stojí. Vidíme zde tedy to, že Bůh byl první, který se k člověku přiklonil a zároveň zde nacházíme základní výpovědi o člověku, jaký je a co od Boha obdržel. Neboť nebylo by člověka bez Boha. Nikoliv tedy zákon "jen tak", ale zákon až po vysvětlení lidské podstaty a vylíčení obdarovanosti a závislosti člověka. Zákon jakoby druhá strana mince stvoření. Smlouva Étos SZ stojí velkou měrou na smlouvě mezi Bohem a Izraelem. Zákon by bez Smlouvy neměl význam jako by bez stvoření neměl východisko. Ve smlouvě se vždy obě strany k něčemu zavazují a smlouva platí do budoucna, poskytuje jistotu. Ve smlouvě se znovu objevuje Boží náklonnost k lidem. Ve smlouvě vždy nacházíme Boží závazek k lidem, je to On, kdo smlouvu nabízí, ale smlouva má dvě strany a lidé zas musí zodpovědně nést důsledky uzavřené smlouvy a adekvátně odpovídat na Boží milost. Boží vůle doprovázet lidstvo vede ke smlouvě mezi Bohem a Noemem (Gn 9) a všemi národy následující doby. Obsahem této smlouvy je slavnostní Boží závazek, že již nikdy v budoucnu nezničí zemi a lidstvo potopou. Je to SMLOUVA PŘÍSLIBNÁ. Stejně jako náklonnost k ABRAHÁMOVI: V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. (Gn 15). Nejznámější a v dějinách Izraele nejdůležitější smlouvou je smlouva, kterou Bůh uzavřel zvláštní vztah s Izraelem. Smlouva na Sinaji po vyvedení z Egypta. Po božské nabídce smlouvy (Ex 19, 4-6) následuje toto slavnostní uzavření mezi Bohem a Izraelem prostřednictvím Mojžíše (Ex 24, 1-11). SMLOUVA je nyní skutečným svazkem, který Boha a Boží lid spojuje a svazuje. Opět se zde jako dříve objevuje znamení smlouvy, Desatero. (po potopě duha, po zaslíbení Abrahámovi obřízka) Bůh se zavazuje, ale i Izrael se má jemu svobodně zavázat navždy. Lid staré smlouvy byl vyčleněn ze společenství národů a žil pod výslovně sděleným, Bohem zjeveným zákonem, kterým je Mojžíšova tóra. Bůh činí smlouvou z Izraele svůj vyvolený lid, dává mu zaslíbení, milost a vedení a oznamuje lidu své požadavky (zákon a pravidla života). Lid odpověděl souhlasem, kterým se zavazoval Bohu, že poslušně bude dělat vše o čem Bůh mluvil (Ex 24,7). Za povšimnutí stojí to, že se vztah Boha a člověka ve smlouvě týká výhradně jediného národa. JÁDRO SMLOUVY TVOŘÍ BOŽÍ SLOVO A ODPOVĚĎ ČLOVĚKA. SZ má mravní zkušenost a vědomí konkrétní mravní povinnosti ještě před smlouvou na Sinaji. Adam, Eva, Kain, Noe, Josef a jeho bratři, všichni mají vědomí dobra a zla. Všichni se cítili vázáni nepsaným zákonem. Tento se zjevuje právě tak v srdci člověka jako v povědomí skupin, a to bude stále chápáno jako hlas Boží. Zákon a smlouva V Bibli se sotva rozlišuje mezi různými prvky zákona (např. soudními, obřadními a mravními). Izraelita chápe všechny požadavky, jako požadavky přicházející od Boha. Zákon je darem Božím, privilegiem, který z Hebreů vytváří národ převyšující svou moudrostí ostatní národy. 3

4 Zákon je podstatnou součástí smlouvy. Dekalog je dán lidu spolu s uzavřením této smlouvy. Zákon (tóra) a Smlouva (berit) jsou v korelativním vztahu stávají se dokonce synonymem. Věrnost Zákonu je věrnost Smlouvě. Zákon je blízkost Boží vůči svému lidu, je jeho hlasem, slovem, je radostí Božího lidu. Mojžíšův zákon byl chápán jako Boží dar. Židé vnímali tóru jako zákon, který nebyl jen dokonalejší než u jiných národů, nýbrž veskrze dokonalý. Mravní dokonalost pozůstávala v dokonalém plnění zákona. Byli vytvářeny stále nová dodatečná ustanovení a zákony. V pozdním judaismu (farizeismu) dochází k zabsolutizování jednotlivých dílčích přikázání na úkor celkového smyslu zákona (v konfliktních případech chybí milosrdenství, spravedlnost a láska). To byla situace v době Ježíšově. Desatero Desatero je dokladem resp. chartou smlouvy. Jeho text je uveden na dvou místech Ex 20,2-17; Dt 5,6-21. Prolog "Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví " je třeba připojit ke každému přikázání, neboť bez něj by jednotlivá přikázání ztrácely část svého významu. Úvodní věta totiž vyvolává vzpomínku a naznačuje, že chování Izraele dle Desatera má charakter odpovědi = nejprve Bůh osvobozoval a nyní lid vyzývá, aby také žil jako Bohem osvobozený. Proto je také třeba přikázání nahlížet budoucně: Já jsem vás osvobodil, proto vy budete dodržovat přikázání. Desatero neuvádí maximální příkazy, nýbrž minimální požadavky. Je vytýčena nejzazší mez, za níž se člověk ocitá v pásmu smrti, tzn. že ztrácí život ve svazku, vypadává ze společenství s Bohem. Historie Z historického hlediska je jisté, že Desatero nevzniklo při putování pouští, nýbrž v pozdní době královské. Bylo sestaveno z řady příkazů již delší dobu existujících a původně zcela samostatných (8.-7. stol před. Kr.). Jedná se o text, ve kterém byl koncentrován seznam nejdůležitějších pokynů. Zcela ústředních pro život mezi lidmi, pro život s Bohem. Má se za to, že izraelský původní étos měl své místo v rodině, v příbuzenstvu a kmeni. Novější výzkumy a názory tvrdí, že z časového hlediska je text v Dt starší než v Ex, který pravděpodobně vznikl přepracováním znění Dt a byl dodatečně zařazen do jiných starších knih Ex. Při vyhodnocování tohoto díla byl úsek Dekalogu uveden do souvislosti s vyjitím z Egypta a zařazen do Exodu Teologie Teologické hledisko je následující: Líčení okolností vyhlášení Desatera na Sinaji se chápe jako teologicky motivovaný výklad pozdější doby. Izrael si vybíral a přizpůsoboval mnoho zákonů a ustanovení od vedlejších národů (prostor pro zvláštní vedení a inspiraci ze strany Boha, při formování zákona). Nějaký autor pak v pozdější době podsunul etické formulace legitimizujícímu a ochrannému řádu Boha smlouvy a tím získalo Desatero jako část zprávy o epifanii (zjevení) pečeť božského původu. Ať byly empiricky zjistitelné dějiny jakékoli, pro věřícího člověka je Bůh ten, od něhož pocházejí přikázání. Na Desatero pohlížíme v rámci teologie smlouvy, tj. té představy, podle níž sám Bůh hledal a založil zvláštní společenství s národem Izraele. Prolog Prologem myslíme úvod k celému desateru: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. (Ex 20,2). Při četbě Desatera je nesmírně důležitý. Jako v matematice existuje znaménko před číslem, které je rozhodující a co stojí za znaménkem, nelze číst bez znaménka, tak Desatero nelze číst bez prologu. Prolog je klíčem k správnému pochopení Desatera, ve kterém se Bůh slavnostně představuje jako osvoboditel a spasitel, není tedy pouze Bohem přikázání a soudu. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. (Ex 20,2) Bůh sám sebe představuje jako radostnou zvěst. 4

5 Přikázání nejsou nějaké izolované a náhle vznesené požadavky, nýbrž vycházejí z Božího předcházejícího skutku (vzpomínka na jeho zachraňující a osvobozující jednání pro Izrael). Nejsou to autoritativní předpisy zlovolné síly, ale rady nakloněného Boha. Nejsou to autoritativní omezení, ale rady pro další život. Jinými slovy, pokud Desatero omezíme na vyjmenování jednotlivých přikázání, jsme vedle. Jak je to se závazností Desatera? (kdysi i nyní) O závaznosti Desatera pro starověký Izrael až po dnešní judaismus není třeba pochybovat, neboť je stále ústřední částí Zákona. V Ježíšově době platilo Desatero za jedno z nejdůležitějších míst v Bibli a bylo částí denních modliteb. Teorie, že deset Božích přikázání Starého zákona už pro křesťany neplatí, byla rozhodným způsobem odmítnuta na Tridentském koncilu (DS 1569). Kristovým vykoupením Starý zákon pominul, avšak mravní příkazy SZ platí stále, neboť jsou to příkazy přirozeného práva a byly potvrzeny Kristem (Mt 5,17-20; Mt 19, 16-20). Pominula však platnost obřadních předpisů, neboť tyto měly především předobrazný a přípravný ráz (Gal 3,23-25) A rovněž soudní předpisy ztratily svou závaznost. Boží lid Nového zákona není již organizovaným státním společenstvím. Apoštolský koncil v Jeruzalémě potvrdil svobodu křesťanů od starého zákona (Skt 15, n), ale Desatero zůstává v platnosti. Názor, že křesťan je vázán pouze Kristem a Novým zákonem bez jakéhokoliv ohledu na Starý zákon, je tedy naprosto mylný. Vždyť Kristus, jehož má křesťan následovat, desatero dodržoval a neprojevil sebemenší pochybnosti o jeho závaznosti. Jednotlivá přikázání Na tomto místě neuvádím jednotlivá přikázání s čísly, jak je běžně zvykem, protože v bibli číslovaná nejsou a způsob číslování se liší dle různých tradic a to následovně: Judaismus 1. Já jsem tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země 2. Nebudeš mít jiné bohy 3. Nezneužiješ Božího jména 4. Pamatuj na den odpočinku 5. Cti otce svého a matku svou 6. Nezabiješ 7. Nesesmilníš (nezcizoložíš) 8. Nepokradeš 9. Nevydáš křivého svědectví 10. Nebudeš dychtit po ženě či něčem jiném, co patří bližnímu Římskokatolická církev(nejen) 1. Nebudeš mít jiné bohy 2. Nezneužiješ Božího jména 3. Pamatuj na den odpočinku 4. Cti otce svého a matku svou 5. Nezabiješ 6. Nesesmilníš (nezcizoložíš) 7. Nepokradeš 8. Nevydáš křivého svědectví 9. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního 10. Nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu Evangelické církve 1. Nebudeš mít jiné bohy 2. Nezobrazíš si Boha 3. Nezneužiješ Božího jména 4. Pamatuj na den odpočinku 5. Cti otce svého a matku svou 6. Nezabiješ 7. Nesesmilníš (nezcizoložíš) 8. Nepokradeš 9. Nevydáš křivého svědectví 10. Nebudeš dychtit po ženě či něčem jiném, co patří bližnímu 5

6 Nebudeš mít jiného Boha mimo mne v rámci smlouvy nebudeš uznávat jiné bohy, neboť to vůbec nepotřebuješ, protože Bůh sám stačí člověk je stvořen pro Boha, který se pro člověka rozhoduje a odpovídající rozhodnutí očekává od něj Nezobrazíš si Boha Boha nikdo nikdy neviděl, není možné ho uzavírat do lidských představ...natož se takovým výtvorům klanět zdá se, že to má co do činění s lidským sklonem k modloslužbě jak je snadné od uctívání Boha sklouznout k uctívání jeho symbolu... Nezneužiješ jména Hospodina v chápání jména v Přední Asii a Egyptě bylo v souvislosti se samou bytostí nositele, kdo znal jeho jméno, mohl jistým způsobem do bytosti nahlédnout, získat nad ní moc a disponovat s ní a zejména s bohy pomocí magických formulí a tak je řídit ke službě lidem to se zde zapovídá Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý sabat pro odpočinek v práci, pro kterou člověk nemá žít, zastavení pro hlubší zamyšlení nad životem, je to den smlouvy zasvěcený Bohu, poukaz na stvoření a Stvořitele člověk stojí nad prací a svým dílem, vzpomínka na osvobození, slavnost svobody Cti svého otce i matku spojuje úctu k Bohu s úctou k rodičům, ale nedává mezi ně rovnítko, pro úctu k Bohu a rodičům je použito stejné slovo přiznávat náležitou vážnost, rodiče respektováni jako ti, kdo mají udržovat v paměti pokolení velké Boží činy sociální závazek odpovědnosti za materiální zabezpečení rodičů ve stáří tehdy velký význam, když rodiče předali majetek dětem jediné přikázání, které v sobě obsahuje i zaslíbení -, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi neplatí jen pro děti, ale též pro rodiče ve smyslu "jednejte tak, aby vás děti mohli mít v úctě" Nezabiješ život člověka je dar od Boha a svou hodnotu má též odvozenu od své podobnosti Bohu dané ve stvoření, proto s ním nikdo nesmí svévolně nakládat odmítá zabití ve významu vraždy Nesesmilníš rámec a hranice, mimo něž není zachován mravní řád pohlavnosti a vztahu muže a ženy, chápáno jako řád života vložený do stvoření Bohem, zavržen není až čin, ale již předcházející postoj dychtění (viz. nebudeš dychtit po ženě ) v původním významu zní "nezcizoložíš" Nepokradeš zákaz jakéhokoliv poškození cizího vlastnictví svým přivlastněním a vykořisťováním + v úzké souvislosti s posledními dvěma přikázáními nejedná se pouze o krádež věcného vlastnictví, ale v první řadě o zotročení člověka či jeho prodání do otroctví, lidská svoboda je prvním jměním chráněným tímto přikázáním Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví původně se vztahovalo na soudní proces, kdy dva svědci mohli usvědčit a zpečetit osud souzeného a tak se i provinit krví, zaměřeno proti způsobení škody bližnímu a tak o narušení Smlouvy Nebudeš dychtit po ženě svého bližního je v úzké souvislosti s "nesesmilníš", objevuje se tehdy, když žena již není součástí majetku muže (v Exodu začleněno k dychtění po majetku, v Deuteronomiu před dychtěním po majetku a samostatně - v rané době Izraele byla žena ještě součástí majetku muže) Nebudeš dychtit po něčem, co patří tvému bližnímu podobná situace jako u přikázání "nepokradeš", ale zde je již odsouzen byť jen úmysl krádeže 6

7 Étos proroků Není možné tvrdit, že proroci v Izraeli přinášeli úplně nový pohled na Zákon a Smlouvu, ale spíše připomínali její pravý a původní význam. Je naprosto lidské, že na to důležité člověk začne dříve nebo později zapomínat. Stejně tak i Izrael začal po obsazení zaslíbené země po nějaké době ochabovat ve své lásce k Bohu a ve svém přimknutí ke Smlouvě a Zákonu. Zákon začal být dodržován jen formálně a porůznu překrucován tak, aby vyhovoval lidské pohodlnosti. Zkrátka když se lidem vede dobře, zapomínají na to, kdo je původcem jejich blaha a kdo je vyvedl z nesnází. Proto se v prorocké etice tak často setkáváme s připomínkou jádra a podstaty Smlouvy a zákona, s připomínkou starého učení a jeho původního významu, s připomínkou starých závazků, které vyplývají ze Smlouvy na Sinaji. Proroci obohacují vztah smlouvy mezi Bohem a Izraelem, který byl původně představován v jurisdickém světle, dalšími analogiemi a novými aspekty. Izrael je syn a Bůh otec (Oz 11, 1-4; Jer 31,20). Izrael je stádce a Bůh je pastýř (Ez 34, 11-23). Izrael je nevěsta a manželka a Bůh je ženich nebo manžel (Iz 54, 1-10; Jer 2,2f; 31,3f; Oz 1-3). Tyto obrazy ukazují smlouvu na Sinaji jako smlouvu lásky (srv. Ez 16,6-14). Pozorná a nezasloužená láska Boží volá po odpovědi lásky, která se pěstuje v poslušnosti. V neposlední řadě je nutné říci, že proroci volají po změně ve dvou rovinách. V rovině člověk Bůh a tím jim jde zejména o dodržování prvního přikázání a v rovině člověk člověk, kde tepou zejména sociální nešváry. Zdůrazňují etické prvky před kultovními. Odmítají postoj, kdy je bohoslužba primární a pomoc bližnímu sekundární (Iz 1,10;Mich 6,8; Oz 6,6) dobré činy (pomoc chudým v jejich problémech, ochrana sociálně slabých, úcta k právu, dodržování spravedlnosti) jsou předpokladem pro dobrý kult. V prorocké etice pak můžeme vidět několik podstatných prvků, které se opakují: 1. Připomínka, že Bůh je Bohem spásy, který vyvedl Izrael: proroci nepřichází v první řadě s tím, že by chtěli bezhlavě kritizovat, kritizovat bez východiska není možné proto se před výtkami a voláním po nápravě ukazuje, že Bůh je Bohem spásy, je Bohem, který chce a přináší vysvobození z otroctví nejen egyptského, ale jakéhokoliv jiného, z otroctví vlastního ega, chamtivosti, nelásky a neupřímnosti v první řadě ukazují Boha žárlivě milujícího Izrael z toho však má vyplývat odpověď, odpověď ve formě dodržování smlouvy a věrnosti Hospodinu 2. Kritika praxe správná praxe by měla být odpovědí na velké činy Boží upozorňují na neshodu víry a skutků být Bohem vyvolený lid, být jeho služebníkem a nechovat se podle toho, to není možné: i dnes se s tím můžeme setkávat v nejrůznější formě, i dnes existuje zbožnost bez praktického osvědčení, i dnes se můžeme setkávat s lidmi, kteří horlivě studují Bibli, což je pro ně jediný a postačující důvod k jejich spáse, a kteří jsou zároveň v praktickém životě nejrůznějším způsobem zlí proroci volají po shodě náboženské praxe a běžného života není možné si zajistit přístup k Bohu jen vykonáváním nějakých kultických předpisů, není možné se pokoušet Boha manipulovat do mých představ, kupovat si ho obětmi v chrámu 3. Nutnost proměny srdce pokud bude celý život vyplývat z čistého smýšlení, z upřímného úmyslu a zbožného srdce, pak se automaticky objevuje praktický život, který odpovídá Smlouvě, Zákonu a Božímu vzoru Zákon a předpisy je nutno dodržovat ne jako vnější řád, ale jako praktický dopad mého vnitřního přesvědčení 7

8 proto se objevují ostré prorocké soudy typu, že Bůh nechce oběti Izraele, že se mu přímo hnusí a že pro něj nic neznamenají, protože člověk obětuje z povinnosti a zvyku a zároveň myslí na to, jak doma zbičuje své otroky, které by ani neměl mít vnitřní účast na kultu, skutky konané z vnitřního přesvědčení a s pravou láskou k bližnímu, to je to, co chce Bůh, nikoliv mechanické výkony, jen abychom vyhověli Zákonu Odmítají prázdné rituály a vše co nepřináší ovoce do života - výzva k zvnitřnění ztotožnění se s obsahem, nejen poslušné vykonávání a snaha o vyhovění zákonu. Ozývá se: "Milosrdenství chci a ne oběti " můžeme říci, že proroci zde místo litery ukazují na ducha zákona 4. Zvěstování a příslib příchodu Mesiáše do lidského chaosu a bídy zaznívá slovo o příchodu Mesiáše, který má přinést spravedlnost a mír má přinést konečnou realizaci spravedlnosti a pravého vztahu k Bohu má učinit přítrž nekonečně roztočené spirále lidské neposlušnosti a porušenosti Étos moudrosti Skutečnost zákona a řádu ve SZ není jenom záležitost tóry, ale také mudroslovné literatury. Její autoři jsou hluboce přesvědčeni o moudrém řádu, který je patrný v celém stvoření. Tato zkušenost je popisována jako moudrost, která ještě něž bylo stvořeno nebe dlela u Boha. Tato moudrost volá člověka, aby ji naslouchal a žil v harmonii s řádem, který ona vybudovala. Moudrost závisí na bázni před Hospodinem je udělována lidem z milosti. Harmonie s moudrostí znamená život, rozbroj s ní znamená smrt. Je to vyslovené ultimátum. Cesta, která vede k poznání správného prožívaní života, spočívá především v hodnocení dobrých nebo zlých následků jednání. Přes všechno zaměření na moudrost, lidskou zkušenost a úspěch života se nakonec ale setkáváme s tím, že to, zda je lidské jednání hodnotné nebo ne bude definitivně zhodnoceno teprve z pohledu věčnosti. Správný řád hodnot není možné omezit na horizont tohoto světa, ale v konečném důsledku je podřízen Bohu. Nápadně málo se zde mluví o smlouvě. Podstatné prvky: Étos moudrosti, na rozdíl od étosu zákona a proroků se nikdy neprojevuje požadavky nebo zákazy, nýbrž zprostředkováním názorů a zkušeností jde o rady, upomínání, reflexe, dialog Je zde tedy více zdůrazněn rozum a zkušenost člověka. Nápadně málo se zde mluví o Smlouvě Týká se často praktického života, úplně obyčejného úspěchu lidského bytí Moudrost je zde perzonifikována, byla u Boha, ještě než byl stvořen svět (Přísl. 8,22-31) Moudrost bez Boha je k ničemu (velký rozdíl oproti okolním národům) "Počátek poznání, je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci" (Přísl. 1,7) "Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať" (Přísl. 3,7) Étos moudrosti je naší mentalitě nejbližší: hledat Boží vůli ve styku se skutečností. 8

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry 2 Modlitba Páně 3 Otče náš, který jsi v nebesích, Bůh je náš Otec a my jsme jeho milované děti. Bůh chce, abychom se z toho radovali a přistupovali k němu

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Z Malého katechismu Martina Luthera I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně Desatero přikázání Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nezneužiješ jména Hospodina,

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Jak je to s Desaterem? 2

Jak je to s Desaterem? 2 Jak je to s Desaterem? 1 Jak je to s Desaterem? Chris Badenhorst Překlad: Pavel Škoda, B.Th. Zdroj: http://www.lifeassuranceministries.org/studies/whataboutthetenc.html Jaká je role zákona v životě křesťana?

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Desatero život pod zákonem nebo ve svobodě? Rok s Biblí v tomto bodě mohou trápit. Poslední dvě pojetí nám budou pravděpodobně nejblíže.

Desatero život pod zákonem nebo ve svobodě? Rok s Biblí v tomto bodě mohou trápit. Poslední dvě pojetí nám budou pravděpodobně nejblíže. Desatero život pod zákonem nebo ve svobodě? Rok V Bibli nenajdeme snad známější oddíl, než je Desatero. Na jednu stranu je to pozitivní, ale má to i svou méně šťastnou stránku. Křesťanství je spojováno

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Bakalářská práce na téma:

Bakalářská práce na téma: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra biblických věd Bakalářská práce na téma: Desatero a etika, srovnání Desatera u Židů a katolíků Vedoucí práce: ThLic. Adam Mackerle

Více

místo aby byl sedmý den lidem k pomoci. Farizeové Pánu Ježíši dokonce bránili v sobotu pomáhat lidem, uzdravovat nemocné. Pro jim Pán Ježíš s hněvem

místo aby byl sedmý den lidem k pomoci. Farizeové Pánu Ježíši dokonce bránili v sobotu pomáhat lidem, uzdravovat nemocné. Pro jim Pán Ježíš s hněvem V dnešní relaci Světem Bible chceme otevřít text základního textu Božího Zákona, slova Desatera. Vernon McGee hned na začátku upozorňuje, že se Desatero skládá ze dvou základních částí. První z nich se

Více

4. třída - S tebou na cestě

4. třída - S tebou na cestě 4. třída - S tebou na cestě Vazba učiva 4. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Učivem 4. ročníku prolíná symbol cesty, kterému žák porozumí v různých souvislostech (viz názvy tematických celků),

Více

STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU

STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU STRUČNÝ OBSAH BIBLE STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU (Gn 1,1-3,24) Až jednou (třeba za několik tisíc let) bude někdo zkoumat, co jsme napsali, nebude mu k pochopení stačit, aby si to pouze přečetl.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Střešovický. evangelík. na září 2013

Střešovický. evangelík. na září 2013 Střešovický evangelík na září 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha 725

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Kompendium. katechismu katolické církve

Kompendium. katechismu katolické církve Kompendium katechismu katolické církve Italský originál: Catechismo della Chiesa Cattolica, Compendio Libreria Editrice Vaticana 2005 Překlad z italštiny: Josef Koláček Text neprošel jazykovou úpravou

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032)

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Bible

Více

Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné

Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné Bible promlouvá s hlasitým voláním ke každému žijícímu na zemi. Bojte se Yahuwaha, a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho; a klanějte se tomu, kterýž učinil

Více