NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY"

Transkript

1 NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY Pořizovatel: Městský úřad Čáslav Odbor výstavby a regionálního rozvoje Žižkovo náměstí 1, Čáslav DATUM : LISTOPAD

2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna č.2 územního plánu obce Žáky Vydaná zastupitelstvem Obce Žáky Pod č.j. Dne Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Jméno a příjmení Martina Plechatová Funkce Referent odboru výstavby a regionálního rozvoje Podpis úředně oprávněné osoby pořizovatele Otisk úředního razítka 2

3 O b s a h d o k u m e n t a c e : Územní plán A / Textová část B / Grafická část č.v.1 základní členění území 1 : č.v.2 komplexní urbanistický návrh hlavní výkres 1 : Odůvodnění A / Textová část B / Grafická část č.v.3 koordinační výkres 1 : č.v.4 vyhodnocení záboru půdního fondu 1 : č.v.5 výkres širších vztahů 1 : OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU: 1. Identifikační údaje, vymezení řešeného území 2. Vymezení zastavěného území. 3. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 4. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 5. Koncepce veřejné infrastruktury,podmínky pro její umístění 6. Koncepce uspořádání krajiny, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, ochrana před povodněmi 7. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, prostorové uspořádání 8. Vymezení veřejně prospěšných staveb,veřejně prospěšných opatření,staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci,pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 9. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření,pro které lze uplatnit předkupní právo 10. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 3

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE,VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ : Název akce : ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU obce Žáky Stupeň : návrh Místo akce : obec Žáky k.ú. Žáky Okres : Kutná Hora Pořizovatel Městský úřad Čáslav Odbor výstavby a regionálního rozvoje Žižkovo náměstí 1, Čáslav Projektant : ing.arch.rostislav Jukl, Talafusova 966, Kutná Hora IČO Datum zpracování : listopad 2012 Vymezení řešeného území : Řešeným územím jsou plochy změny dle schváleného zadání. Obec Žáky má územní plán schválený dne usnesením zastupitelstva obce č.1. Pořízení změny č. 2 zastupitelstvo obce Žáky schválilo usnesením dne Zadání změny bylo schváleno zastupitelstvem obce Žáky usnesením ze dne důvody pro pořízení změny územního plánu obce Důvodem pro pořízení této změny je záměr obce rozšířit možnosti obytné výstavby na pozemky k tomu účelu vhodné a naopak vynechat jiné. Dalším důvodem je úprava některých pozemků v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. tak, že patří do zastavěného území dle 58. Některé tvoří i oplocený celek s obytnou funkční plochou a většina jich je v zastavěném území dle platného územního plánu. údaje o současném využití ploch dotčených návrhem Plochy změny A, B, C, F, CH, L a N jsou vedeny jako kultura orná a k tomuto účelu slouží. Plochy změny D, M a P je vedena jako kultura zahrada a k tomuto účelu slouží. Plochy změny E, H jsou vedeny jako kultura zahrada a část trvalý travní porost a k tomuto účelu slouží. Plochy změny G, I jsou vedeny jako kultura trvalý travní porost a slouží jako zahrada Plocha změny K je vedena jako kultura trvalý travní porost a k tomuto účelu slouží. Plochy změny D, M a P jsou vedeny jako kultura zahrada a slouží k rekreaci.. údaje o navrhované změně využití ploch Změna A - (Žáky) pozemek č.48/113 k.ú. Žáky změna z funkční plochy orná půda na plochu nízkopodlažní obytná zástavba 4

5 Leží ve východní části Žáků. Rozšiřuje zastavitelné území a zástavbu stávajících rodinných domů východním směrem. Vymezena je ze severu a západu stávající obytnou zástavbou a jejich zahradami. Ze severu je komunikace III/33825 se zelení. Z ostatních stran je zemědělská půda. Z komunikace III/33825 bude i dopravně napojena. Její nevelká východní část zasahuje do ochranného pásma této komunikace. Toto ochranné pásmo bude respektováno a nebude v něm umisťována zástavba. Má dobré napojení na inženýrské sítě. Její napojení bude pouze prodloužením stávajících řadů v přilehlé zástavbě a rozvodu elektro. Leží v klidné poloze s jižní orientací a s dostupností do centra obce. Je pro 1-2 rodinné domy. Má celkovou výměru 0,20 hektarů s BPEJ se stupněm ochrany I. vedena v KN je jako zahrada. Změna B - (Štrampouch) pozemek č.99/1 k.ú. Žáky změna z funkční plochy orná půda na plochu nízkopodlažní obytná zástavba Leží v severní části Štrampouchu. Rozšiřuje zastavitelné území a to zastavitelnou plochu platným územním plánem jižní směrem. Vymezena je ze severu touto zastavitelnou plochou a stávající místní komunikací (ze které bude i dopravně napojena). Z východu je komunikace II/338. Část pozemku změny zasahuje do ochranného pásma této komunikace. Toto ochranné pásmo bude respektováno a nebude v něm umisťována zástavba. Z ostatních stran je zemědělská půda. Má dobré napojení na inženýrské sítě. Její napojení bude pouze prodloužením stávajících řadů v přilehlé zástavbě a rozvodu elektro. Leží v klidné poloze s jižní orientací. Je pro 1-2 rodinné domy. Má celkovou výměru 0,238 hektarů (s BPEJ se stupněm ochrany III je 0,1835 ha a s BPEJ se stupněm ochrany III je 0,0747 ha). Vedena je v KN jako kultura orná a takto je i užívána. Změna C - (Štrampouch) část pozemků č.99/35 a 99/33 k.ú. Žáky změna z funkční plochy orná půda na plochu nízkopodlažní obytná zástavba Leží v severní části Štrampouchu. Rozšiřuje zastavitelné území a to zastavitelnou plochu vymezenou na jejich části platným územním plánem východním směrem. Vymezena je ze severu a jihu zemědělskými pozemky. Ze západu schválenou zastavitelnou plochou a stávající místní komunikací (ze které bude i dopravně napojena). Z východu je komunikace II/338. Část pozemku změny zasahuje do ochranného pásma této komunikace. Toto ochranné pásmo bude respektováno a nebude v něm umisťována zástavba. Má dobré napojení na inženýrské sítě. Její napojení bude pouze prodloužením stávajících řadů v přilehlé zástavbě a rozvodu elektro. Protíná ji vrchní vedení elektro 22 kv jeho ochranné pásmo bude respektováno. Leží v klidné poloze vhodné pro bydlení s jižní orientací. Je pro maximálně 4 rodinné domy. Má celkovou výměru 0,95 hektarů ( s BPEJ se stupněm ochrany III ). Vedena je v KN jako kultura orná takto je i užívána. Změna D - (Štrampouch) pozemky č.111/2 a 122/6 k.ú. Žáky změna z funkční plochy zahrady a trvalý travní porost na plochu nízkopodlažní obytná zástavba Leží v západní části Štrampouchu. Je v hranici zastavěného území vymezeného platným územním plánem. Její část je vedena v KN jako kultura zahrada (ta je v zastavěném území 0,15 ha) a malá část jako trvalý travní porost -0,0774 ha. Jedná se o plochu ve stávající zástavbě. Je pouze změnou funkčního využití stávající funkční plochy. Je to uvedení do souladu s novým stavebním zákonem č.183/2006 Sb. tak, že patří do zastavěného území dle 58. Tvoří zaplocený celek s obytnou funkční plochou. Navazuje ze západu na stávající obytné plochy. Z nich bude 5

6 napojena na stávající technickou a dopravní infrastrukturu. Ze severozápadu ji lemuje asfaltová komunikace na Dubinu a z jihu zemědělské pozemky. Leží v klidné poloze vhodné pro bydlení s jižní orientací. Je pro maximálně 1-2 rodinné domy. Má celkovou výměru 0,23 hektarů ( s BPEJ se stupněm ochrany III ). Změna E - (Štrampouch) pozemky č.101/78,101/46 a 122/5 k.ú. Žáky změna z funkční plochy zahrady na plochu nízkopodlažní obytná zástavba Leží v západní části Štrampouchu jižně pod plochou změny D. Je v hranici zastavěného území vymezeného platným územním plánem. Její část je vedena v KN jako kultura zahrada 0,15 ha, část jako orná 0,18 ha a malá část 0,0942 ha jako trvalý travní porost -0,0774 ha. Jedná se o plochu u stávající zástavby. Je pouze změnou funkčního využití stávající funkční plochy. Je to uvedením do souladu s novým stavebním zákonem č.183/2006 Sb. tak, že patří do zastavěného území dle 58. Tvoří zaplocený celek s obytnou funkční plochou. Navazuje ze západu a jihu na stávající obytné plochy a jejich zahrady. Z nich a z komunikace vedené po jejím východním okraji bude napojena na stávající technickou a dopravní infrastrukturu. Ze západu ji lemují zemědělské pozemky. Leží v klidné poloze vhodné pro bydlení s jižní orientací. Je asi pro 3-4 rodinné domy. Má celkovou výměru přesahující 0,40 hektarů s BPEJ se stupněm ochrany III. Změna F - (Štrampouch) pozemek č.98/31 k.ú. Žáky změna z funkční plochy orná půda na plochu nízkopodlažní obytná zástavba Leží v severní části Štrampouchu. Rozšiřuje zastavitelné území a to zastavitelnou plochu vymezenou části platným územním plánem severní. Vymezena je ze severu, východu a západu zemědělskými pozemky. Z jihu navazuje na schválenou zastavitelnou plochu bydlení a stávající místní komunikaci (ze které bude i dopravně napojena). Má dobré napojení na inženýrské sítě. Její napojení bude pouze prodloužením stávajících řadů v přilehlé zástavbě a rozvodu elektro. Je pro maximálně 1 2 izolované rodinné domy. Má celkovou výměru 0,27 hektarů s BPEJ se stupněm ochrany III. Vedena je v KN jako kultura orná. Změna G - (Štrampouch) pozemky č.101/5 k.ú. Žáky změna z funkční plochy doprovodná a ochranná zeleň na plochu nízkopodlažní obytná zástavba Leží ve středu Štrampouchu západně od obecního úřadu. Je v hranici zastavěného území vymezeného platným územním plánem. Jedná se o plochu - proluku stávající zástavby. Je pouze změnou funkčního využití stávající funkční plochy. Navazuje na stávající obytné plochy a jejich zahrady. Z komunikace vedené po jejím severním okraji bude napojena na stávající technickou a dopravní infrastrukturu. Leží v klidné poloze vhodné pro bydlení s dobrou dostupnosti centra obce. Protíná ji vrchní vedení elektro 22 kv jeho ochranné pásmo bude respektováno. Je pro jeden rodinný dům. Má výměru 0,168 hektarů s BPEJ se stupněm ochrany III. Je vedena v KN jako kultura trvalý travní porost. Změna H - (Štrampouch) pozemky č.216/38 a 216/81 k.ú. Žáky změna z funkční plochy zahrady a zahrádky na plochu nízkopodlažní obytná zástavba Leží ve východní části Štrampouchu. Je v hranici zastavěného území vymezeného platným územním plánem. Je pro jeden rodinný dům. Jedná se o plochu ve stávající zástavbě. Je pouze změnou funkčního využití stávající funkční plochy. Její nové funkční zařazení bude lépe odpovídat okolním stavbám. Pozemek je opocen a 6

7 využíván jako zahrada. Dopravní napojení je z přilehlé komunikace. Na technickou infrastrukturu se napojí přípojkami z stávajících řadů vedených v přilehlé místní komunikaci. Má celkovou výměru 0,20 hektarů s BPEJ se stupněm ochrany III. Je vedena v KN jako kultura trvalý travní porost a zahrada. Změna CH - (Štrampouch) pozemky č.101/94,101/44 a 129/2 k.ú. Žáky změna z funkční plochy doprovodná a ochranná zeleň a trvalý travní porost na plochu nízkopodlažní obytná zástavba Leží v střední části Štrampouchu. Rozšiřuje zastavitelné území je mimo zastavěné území. Vymezena je ze západu zemědělskými pozemky, ze severu a jihu obytnou zástavbou. Ze západu je komunikace II/338. Část pozemku změny zasahuje do ochranného pásma této komunikace. Toto ochranné pásmo bude respektováno a nebude v něm umisťována zástavba. Má dobré napojení na inženýrské sítě. Její napojení bude pouze prodloužením stávajících řadů v přilehlé zástavbě a rozvodu elektro. Je asi pro 2 rodinné domy. Má celkovou výměru 0,300 hektarů ( s BPEJ se stupněm ochrany III ). Vedena je v KN jako kultura orná (0,24 ha) a ostatní plocha 0,05 ha. Změna I - (Štrampouch) pozemky č.216/166 a 216/171 k.ú. Žáky změna z funkční plochy trvalý travní porost a zahrádky na plochu nízkopodlažní obytná zástavba Leží v střední části Štrampouchu. Jeho část je v zastavěném území dle platného územního plánu. Částí rozšiřuje zastavitelné území. Plocha je vymezena je ze severu zemědělskými pozemky na nichž byla navržena zástavba. Z jihu navazuje na obytnou zástavbu. Z východu je komunikace II/338. Část pozemku změny zasahuje do ochranného pásma této komunikace. Toto ochranné pásmo bude respektováno a nebude v něm umisťována zástavba. Má dobré napojení na inženýrské sítě. Její napojení bude pouze prodloužením stávajících řadů v přilehlé zástavbě a rozvodu elektro. Protíná ji vrchní vedení elektro 22 kv jeho ochranné pásmo bude respektováno. Je asi pro 2 rodinné domy. Má celkovou výměru 0,400 hektarů ( s BPEJ se stupněm ochrany III ). Vedena je v KN jako kultura trvalý travní porost. Změna J- (Štrampouch) část pozemku č.216/21 k.ú. Žáky změna spočívá v odstranění zastavitelné plochy obytné zástavby vymezené platným územním plánem navržené na části pozemku. Její vymezená plocha byla asi 2 hektary. Její funkční využití bude stávající trvalý travní porost. Změna K - (Štrampouch) pozemek č.216/34 k.ú. Žáky změna z funkční plochy trvalý travní porost na plochu nízkopodlažní obytná zástavba Leží ve střední části Štrampouchu a rozšiřuje zastavitelné území. Plocha je vymezena ze severu, západu a jihu pozemky obytné zástavby. Z jihu a východu je místní komunikace. Má dobré napojení na inženýrské sítě. Její napojení bude pouze prodloužením stávajících řadů v přilehlé zástavbě a rozvodu elektro. Protíná ji vrchní vedení elektro 22 kv jeho ochranné pásmo bude respektováno. Je asi pro 2-3 rodinné domy. Má celkovou výměru 0,400 hektarů ( s BPEJ se stupněm ochrany III je 0,05 ha, s BPEJ se stupněm ochrany III je 0,40 ha). Vedena je v KN jako kultura trvalý travní porost a takto je i využívána. Změna L - (Štrampouch) pozemek č.218/8 k.ú. Žáky 7

8 změna z funkční plochy zahrady na plochu nízkopodlažní obytná zástavba Leží ve východní části Štrampouchu. Je v zastavěném území dle platného územního plánu. Plocha je vymezena z východu stávající obytnou zástavbou. Z jihu a západu jsou zemědělské pozemky a ze severu je místní panelová komunikace. Má dobré napojení na inženýrské sítě. Její napojení bude pouze prodloužením stávajících řadů v přilehlé zástavbě a rozvodu elektro. Je asi pro 1 rodinný dům. Má celkovou výměru 0,180 hektarů s BPEJ se stupněm ochrany III. Vedena je v KN jako kultura orná. Změna M - (Štrampouch) pozemek č.216/51 k.ú. Žáky změna z funkční plochy zahrady a zahrádky na plochu nízkopodlažní obytná zástavba Leží ve východní části Štrampouchu. Je v zastavěném území dle platného územního plánu. Plocha je prolukou stávající obytné zástavby. Je oplocenou zahradou. Z východu a západu podél ní je místní komunikace. Má dobré napojení na inženýrské sítě. Její napojení bude pouze prodloužením stávajících řadů v přilehlých komunikacích. Je pro 1-2 rodinné domy. Má výměru 0,15 hektarů s BPEJ se stupněm ochrany III. Vedena je v KN jako kultura zahrada a takto je i využívána. Změna N - (Štrampouch) pozemek č.163/2 k.ú. Žáky změna z funkční plochy zahrady na plochu nízkopodlažní obytná zástavba Leží v západní části Štrampouchu. Je v zastavěném území dle platného územního plánu. Plocha je zahradou u stávající obytné zástavby. Z východu a západu podél ní je místní komunikace. Má dobré napojení na inženýrské sítě. Její napojení bude pouze prodloužením stávajících řadů v přilehlé zástavbě. Umožní výstavbu jednoho rodinného domu. Má výměru 0,15 hektarů s BPEJ se stupněm ochrany III. Vedena je v KN jako kultura orná. Změna O (Žáky) pozemky p.č. 44/2, st. 233, 44/3, st. 189, 44/4 v k.ú. Žáky změna z funkční plochy chatová zástavba na plochu nízkopodlažní obytná zástavba Plocha se nachází při silnici II/338, je součástí zastavěného území. Zábor zemědělského půdního fondu nebude navýšen, zábor byl schválen při pořizování územního plánu Obce Žáky, kdy byla plocha funkčně navržena jako plocha pro chatovou zástavbu. Plocha má dobré napojení na inženýrské sítě. Její část je v ochranném pásmu lesa. Bude v následných řízeních požádáno o udělení výjimky a stavby nebudou umisťovány blíže než 25 metrů od okraje lesních pozemků. Severozápadní její část nebude uvažována, protože zde po její hranici je veden v souběhu s vodním tokem biokoridor. Má výměru 0,40 hektarů s BPEJ se stupněm ochrany I. Vedena je v KN jako kultura zahrady a malá část jako zastavěná objekty. Změna P (Štrampouch) pozemky p.č. 281 a st. 221 v k.ú. Žáky změna z funkční plochy zahrady na plochu nízkopodlažní obytná zástavba Plocha leží ve středu sídla Štrampouch, jedná se o proluku stávající zástavby, ze západu navazuje na plochu stávající zástavby, z východu na změnu územního plánu označenou změna G, která je navržena také pro nízkopodlažní obytnou zástavbu. Má výměru 0,20 hektarů s BPEJ se stupněm ochrany III. Vedena je v KN jako kultura zahrady a malá část jako zastavěná objekty. 8

9 Zdůvodnění změny - Důvodem pro pořízení této změny je záměr obce rozšířit možnosti obytné výstavby na pozemky k tomu účelu vhodné a naopak vynechat jiné. Dalším důvodem je úprava některých pozemků v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. tak, že patří do zastavěného území dle 58. Některé tvoří i zaplocený celek s obytnou funkční plochou a většina jich je v zastavěném území dle platného územního plánu Plochy změny D, E, G, H, L, M, N O a P. leží v zastavěném území dle platného územního plánu, jsou i zaplocené a tvoří jeden celek s přilehlými plochami bydlení. Ostatní plochy k němu anebo k navrženým zastavitelných plochám platným územním plánem přiléhají a navazují na ně. Kromě ploch A a O v Žákách jsou všechny plochy s BPEJ se stupněm ochrany III, tedy vhodné k zastavění a možného záboru. Pro snížení velikosti záboru byla touto změnou vynechána zastavitelná plocha z řešení platného územního plánu o velikosti asi 2 hektary. Změno označena J. Obytné objekty svým hmotovým řešením a tvarem střech budou odpovídat charakteru stávající zástavby. Objekty navržené u silnice budou navrženy tak, aby byly splněny požadavky 30 zákona č. 258/2000 Sb., k ochraně venkovního a vnitřního prostoru staveb ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči je vlastník u zemních prací povinen svůj záměr oznámit oprávněné organizaci a umožnit ji provést záchranný archeologický výzkum. 2. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ : Zastavěné území je vymezeno v dokumentaci schváleného ÚP. Je vyznačeno v dokumentaci ve výkresech: č.v.1 základní členění území v měřítku 1 : č.v. 2 Komplexní urbanistický návrh hlavní výkres v měřítku 1 : č.v.3 koordinační výkres v měřítku 1 : KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE: Urbanistická koncepce je dána současným stavem využití, uspořádání území a zástavby obce. Změna je nevelkého rozsahu a nemá vliv na urbanistickou koncepci. Je s ní v souladu. Změna nemá vliv na ochranu území jedná se o nevelké rozšíření stávajících ploch bydlení bez vlivu na okolí. 9

10 4. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ a ) urbanistická koncepce Koncepce rozvoje se touto změnou nemění. Jedná se o změnu nevelkého rozsahu a rozšíření pouze o nevelkou plochu. b ) vymezení zastavitelných ploch PLOCHY BYDLENÍ: změna je navržena jako změna ploch na plochu BYDLENÍ 5. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY : Změna nemá vliv na koncepci technické a dopravní infrastruktury. Plochy změny navazují na stávající plochy a nevyžadují novou technickou infrastrukturu. Napojí se na stávající zařízení a sítě a i na stávající zpevněné komunikace. Dopravní napojení bude splňovat ustanovení 9 a 22 vyhlášky č.501/2006 Sb. O obecných technických požadavcích na využívání území. 6. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY,ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, OCHRANA PŘED POVODNĚMI Koncepce uspořádání krajiny je dána schváleným územním plánem. Územní systém ekologické stability je uveden ve schváleném územním plánu. Pozemky změny nezasahují do prvků územního systému ekologické stability. Změna územního plánu je nevelkého rozsahu a nemění koncepci uspořádání krajiny. Plocha změny O je malou částí v ochranném pásmu lesa. Pro umístění a povolení objektů v něm bude požádáno o výjimku z ochranného pásma (50 metrů od hranice lesních pozemků). Ochrana před povodněmi : Změna není v oblasti ohrožené povodněmi. Poddolování,sesuvy,ložiska nerostných surovin : V řešeném území nejsou ložiska nerostných surovin. Poddolovaná území v řešeném území nejsou evidována. S těžbou nerostných surovin se v řešeném území neuvažuje. Území ohrožená sesuvy v řešeném území nejsou. 10

11 7. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Platným územním plánem je území rozděleno na plochy ( zastavěné, zastavitelné nebo nezastavitelné). Z těchto se změna týká plochy bydlení - Její regulace je dána schváleným územní plánem. 8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY (dle 2 odst.1 písm. L zákona č.183/2006 Sb. -stavební zákon) Nejsou změnou navrhovány. Veřejně prospěšná opatření : (podle 2 odstavce 1 písmeno m zákona č.183/2006 Sb. - stavební zákon) Nejsou změnou navrhovány. Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu : V územní nejsou a nové nejsou navrhovány. Plochy pro asanaci pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit : Nejsou navrhovány. 9. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO Nejsou navrhovány. 10.ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI : Textová část územního plánu je na 11 listech Počet výkresů grafické části : 2 11

12 2. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY LEGENDA PLOCH A LIMITŮ JE DLE HLAVNÍHO VÝKRESU PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU VÝSEK TÝKAJÍCÍ SE ZMĚNY OBSAH : ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 1 : POŘIZOVATEL : MěÚ Čáslav ČÍSLO VÝKRESU : 1 PROJEKTANT : ing.arch. Rostislav Jukl DATUM : listopad

13 PLOCHA ZMĚNY O PLOCHA ZMĚNY A 13

14 ZMĚNA CH ZMĚNA M ZMĚNA J ZMĚNA I ZMĚNA K ZMĚNA L ZMĚNA N 14

15 ZMĚNA F ZMĚNA B ZMĚNA C ZMĚNA D ZMĚNA E ZMĚNA H ZMĚNA P ZMĚNA G 15

16 2.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY LEGENDA PLOCH A LIMITŮ JE DLE HLAVNÍHO VÝKRESU PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU VÝSEK TÝKAJÍCÍ SE ZMĚNY OBSAH : KOMPLEXNÍ URBANISTICKÝ NÁVRH HLAVNÍ VÝKRES 1: POŘIZOVATEL : MěÚ Čáslav ČÍSLO VÝKRESU : 2 PROJEKTANT : ing.arch. Rostislav Jukl DATUM : listopad

17 PLOCHA ZMĚNY O PLOCHA ZMĚNY A 17

18 ZMĚNA CH ZMĚNA M ZMĚNA J ZMĚNA I ZMĚNA K ZMĚNA L ZMĚNA N 18

19 ZMĚNA F ZMĚNA B ZMĚNA C ZMĚNA D ZMĚNA E ZMĚNA P ZMĚNA H ZMĚNA G 19

20 ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM: Obec Žáky se nachází v řešeném území Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Tyto Zásady nemají požadavky na plochu změny. Změna je malého rozsahu, bez negativního vlivu na okolí. Nemá vliv na koordinaci využití územní z hlediska širších vztahů. Plocha leží uprostřed správního území obce Žáky. Zdůvodnění změny - Důvodem pro pořízení této změny je záměr obce rozšířit možnosti obytné výstavby na pozemky k tomu účelu vhodné a naopak vynechat jiné. Dalším důvodem je úprava některých pozemků v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. tak, že patří do zastavěného území dle 58. Některé tvoří i zaplocený celek s obytnou funkční plochou a většina jich je v zastavěném území dle platného územního plánu Plochy změny D, E, G, H, L, M, N O a P leží v zastavěném území dle platného územního plánu a jsou i zaplocené a tvoří jeden celek s přilehlými plochami bydlení. 20

21 Ostatní plochy k němu anebo k navrženým zastavitelných plochám platným územním plánem přiléhají a navazují na ně. Kromě plochy A a O v Žákách jsou všechny plochy s BPEJ se stupněm ochrany III, tedy vhodné k zastavění a možného záboru. Pro snížení velikosti záboru byla touto změnou vynechána zastavitelná plocha z řešení platného územního plánu o velikosti asi 2 hektary. 2. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU: Požadavky schváleného zadání byly splněny. Navržena jsou plochy dle schváleného zadání. Doplněny do textu jsou požadavky dotčených orgánů uplatněné při projednání zadání. Dokumentace je upravena dle platného stavebního zákona č.183/2006 Sb, a jeho prováděcích vyhlášek. 3. ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ,ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ : Navržené řešení navazuje na stávající stav a rozvíjí stávající obytné funkce. Koncepce řešení schváleným územní plánem se nemění. Rozbor udržitelného rozvoje území není zpracován. Územně analytické podklady dle 26 stavebního zákona jsou zpracovány. Orgán ochrany přírody vyloučil vliv na území Natura V zadání nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje a ani požadavek posouzení územního plánu z hlediska vlivu na životní prostředí. Návrh je v souladu s cíly a úkoly územního plánování. Respektuje ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Záměr rozšiřuje zastavitelné území a byl kladně posouzen v rámci zadání změny dotčenými orgány na úseku ochrany životního prostředí. 4. VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, INFORMACE ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍ, PROČ TOTO STANOVISKO NEBO JEHO ČÁST NEBYLO RESPEKTOVÁNO : Vyhodnocení vlivu na životní prostředí nebylo v zadání požadováno. Kladná jsou stanoviska orgánů hájících životní prostředí. Návrh nebude mít negativní vliv na životní prostředí, neboť se jedná o minimální rozšíření stávajících ploch 21

22 5. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA: Územní plán řeší rozvoj bydlení a s navrženými plochami k zastavění se počítá v návrhovém období. Realizace záměrů změny si vyžádá zábor 4,32 ha z toho 50 % je zemědělská půda mimo zastavěné území obce. Pro vlastní vynětí bude však připadat v úvahu výměra podstatně menší, protože v této lokalitě určené pro bydlení bude větší část parcel užívána jako zahrady. Plochy změny D, E, G, H, L, M, N O a P. leží v zastavěném území dle platného územního plánu, jsou i zaplocené a tvoří jeden celek s přilehlými plochami bydlení. Ostatní plochy k němu anebo k navrženým zastavitelných plochám platným územním plánem přiléhají a navazují na ně. Kromě ploch A a O v Žákách jsou všechny plochy s BPEJ se stupněm ochrany III, tedy vhodné k zastavění a možného záboru. Pro snížení velikosti záboru byla touto změnou vynechána zastavitelná plocha z řešení platného územního plánu o velikosti asi 2 hektary. Změna je označena J. Zemědělská příloha je zpracována v souladu se zákonem č.334/92 Sb. i vyhláškou č.13/94 Sb.. Následuje tabulka, hodnotící jednotlivé lokality podle BPEJ, druhů, výměr a vztahu k zastavěnému území. Souhrnný přehled o struktuře půdního fondu a rozsahu záboru na uvažovaných rozvojových lokalitách ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽÁKY - 2. ZMĚNA 22

23 Lokalita funkce Obec k.ú. A OBYTNÁ ŽÁKY k.ú. ŽÁKY část Žáky B OBYTNÁ k.ú.žáky, část Štrampouch C OBYTNÁ Dtto D E F G H CH I K L M N OBYTNÁ OBYTNÁ OBYTNÁ OBYTNÁ OBYTNÁ OBYTNÁ OBYTNÁ OBYTNÁ OBYTNÁ OBYTNÁ OBYTNÁ Dtto Dtto Dtto Dtto Dtto Dtto Dtto Dtto Dtto Dtto Dtto O OBYTNÁ k.ú. ŽÁKY část Žáky P OBYTNÁ k.ú.žáky část Štrampouch Úhrnná výměra lokality (v ha) V zastav. území ( v ha) 0,20 0,00 0,20 mimo zastavěn é území (v ha) BPEJ stupeň ochrany půdy a druh celkem zábor I zahrada 0, ,24 0,00 0, III orná III 0, ,95 0,00 0, III orná 0, ,23 0,23 0, III za 0,15ha 0,08 travní porost 0,40 0,40 0,00 dtto III za 0,15ha 0,18 orná 0,1 travní porost 0,27 0,00 0, III orná 0,17 0,17 0, III travní p. 0,20 0,20 0, III za 0,13ha 0,7 travní porost 0,30 0,00 0, III ost. 0,05ha 0,25 orná 0,40 0,25 0, III travní porost 0,40 0,00 0, III Travní porost 0,18 0,18 0, III orná 0,23 0,23 0,40 0,40 0, ,17 0,17 0,20 0,20 0, ,40 0,25 0,40 0,00 0,18 0,18 0,15 0,15 0, III zahr. 0,15 0,15 0,15 0,15 0, III orná 0,15 0,15 0,40 0,40 JE JIŽ PLOCHOU ZASTAVĚNOU 0,20 0,20 0, III zahr. 0,19 ha Zast.0,01 0,19 0,19 CELKEM 4,39 1,93 2,46 4,32 1,92 Z toho v zastavěném území obce 23

24 2 ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY VÝSEK TÝKAJÍCÍ SE ZMĚNY LEGENDA PLOCH A LIMITŮ JE DLE HLAVNÍHO VÝKRESU PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH : KOORDINAČNÍ VÝKRES 1 : POŘIZOVATEL : MěÚ Čáslav ČÍSLO VÝKRESU : 3 PROJEKTANT : ing.arch. Rostislav Jukl DATUM : LISTOPAD

25 PLOCHA ZMĚNY O PLOCHA ZMĚNY A 25

26 ZMĚNA CH ZMĚNA M ZMĚNA J ZMĚNA I ZMĚNA K ZMĚNA L ZMĚNA N 26

27 ZMĚNA F ZMĚNA B ZMĚNA C ZMĚNA D ZMĚNA E ZMĚNA H ZMĚNA P ZMĚNA G 27

28 2. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LEGENDA : HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ZMĚNY PLOCHA ZÁBORU HRANICE BPEJ BPEJ OBSAH : VYHODNOCENÍ ZÁBORU PŮDNÍHO FONDU 1 : 5000 POŘIZOVATEL : MěÚ Čáslav ČÍSLO VÝKRESU : 4 PROJEKTANT : ing.arch. Rostislav Jukl DATUM : listopad

29 29

30 30

31 2 ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH : VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 : POŘIZOVATEL : MěÚ Čáslav ČÍSLO VÝKRESU : 5 PROJEKTANT : ing.arch. Rostislav Jukl DATUM : listopad

32 Obec ŽÁKY 32

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽÁKY

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽÁKY NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽÁKY UPRAVENÝ NÁVRH DLE PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Čáslav Odbor výstavby a regionálního rozvoje Žižkovo náměstí 1, 286 01 Čáslav DATUM : květen 2013 1 ZÁZNAM O

Více

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE Pořizovatel Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje DATUM: květen 2013 1 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna č.1 územního

Více

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE Pořizovatel Městský úřad Kutná Hora odbor regionálního rozvoje a územního plánování DATUM: duben 2016 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

NÁVRH ZMĚNY č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TUPADLY. Pořizovatel: Městský úřad Čáslav Odbor výstavby a regionálního rozvoje Ţiţkovo náměstí 1, Čáslav

NÁVRH ZMĚNY č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TUPADLY. Pořizovatel: Městský úřad Čáslav Odbor výstavby a regionálního rozvoje Ţiţkovo náměstí 1, Čáslav 1 NÁVRH ZMĚNY č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TUPADLY Pořizovatel: Městský úřad Čáslav Odbor výstavby a regionálního rozvoje Ţiţkovo náměstí 1, 286 01 Čáslav DATUM: KVĚTEN 2015 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERVENÉ JANOVICE. Pořizovatel Městský úřad Kutná Hora odbor regionálního rozvoje a územního plánování

NÁVRH ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERVENÉ JANOVICE. Pořizovatel Městský úřad Kutná Hora odbor regionálního rozvoje a územního plánování 1 NÁVRH ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERVENÉ JANOVICE Pořizovatel Městský úřad Kutná Hora odbor regionálního rozvoje a územního plánování DATUM: DUBEN 2013 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

NÁVRH ZMĚNY č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLUKY. Pořizovatel: Městský úřad Čáslav Odbor výstavby a regionálního rozvoje Ţiţkovo náměstí 1, Čáslav

NÁVRH ZMĚNY č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLUKY. Pořizovatel: Městský úřad Čáslav Odbor výstavby a regionálního rozvoje Ţiţkovo náměstí 1, Čáslav 1 NÁVRH ZMĚNY č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLUKY Pořizovatel: Městský úřad Čáslav Odbor výstavby a regionálního rozvoje Ţiţkovo náměstí 1, 286 01 Čáslav DATUM: KVĚTEN 2015 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE 05/2010 Záznam o účinnosti a) správní orgán, který vydal změnu územního plánu č.4: Zastupitelstvo města Dobrovice, usnesení č. 51/2010 ze dne 11. května 2010 b)

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Svojetín PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ODŮVODNĚNÍ ETAPA: NÁVRH Pro společné jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Svojetín PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Územní plán města Kutné Hory

Územní plán města Kutné Hory Územní plán města Kutné Hory II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 16 ÚZEMNÍHO PLÁNU návrh Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KUTNÉ HORY - ZMĚNA č. 16 územního plánu - návrh Identifikační číslo zhotovitele: 28-009-242 Objednatel:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP. Záznam o účinnosti. Ing. Lenka Nováková. vydávající územní plán: Chlustina. číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti:

CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP. Záznam o účinnosti. Ing. Lenka Nováková. vydávající územní plán: Chlustina. číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti: CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP Záznam o účinnosti správní orgán vydávající územní plán: zastupitelstvo obce Chlustina číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: Městský úřad Hořovice odbor výstavby

Více

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH Závazná část Regulačního plánu Slatiňany jih se mění v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů takto: 1. Změny II.

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.: 327 710 220, 327 710 111*,

Více

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKA Uničov, leden 2009 1 Zadání je zpracované na základě rozhodnutí zastupitelstva

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 II.Obsah odůvodnění návrhu územního plánu: II.A) Textová část a) postup při pořízení územního plánu,... 3 b)

Více

Obec Děčany, Děčany 29, Děčany Č.j.: 14/16 V Děčanech dne

Obec Děčany, Děčany 29, Děčany Č.j.: 14/16 V Děčanech dne Obec Děčany, Děčany 29, 410 02 Děčany Č.j.: 14/16 V Děčanech dne 23. 03. 2016 Zastupitelstvo obce Děčany, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Návrh Změny I Textová část 1 grafická část : 2 Hlavní výkres 1 : 5 000 Odůvodnění Změny I Textová část 1 grafická

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b) požadavky na

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV leden 2012 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO OBCE VELKÝ KARLOV Velký Karlov 68, 671 28 Jaroslavice POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO Odbor výstavby,

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Kruh Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová část

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

č. 1/ 2013 ze dne 2013

č. 1/ 2013 ze dne 2013 N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Chodouň č. 1/ 2013 ze dne 2013 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOUŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Usnesení: Zastupitelstvo obce Chodouň

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6.

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu obce Pertoltice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu obce Pertoltice MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.: 327 710 220, 327 710 111*,

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram Zastávka u Brna

O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram Zastávka u Brna O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram 33 664 84 Zastávka u Brna V Příbrami na Moravě dne 6. srpna 2008 O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y č. 1 / 2 0 0 8 Změna č. I územního plánu obce Příbram

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Zbraslavice

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Zbraslavice MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.: 327 710 220, 327 710 111*,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 1 ROZTOKY U JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Roztoky u Jilemnice Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Otročiněves č. 1/ 2013 ze dne 29. srpna 2013 ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Zastupitelstvo

Více

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

I. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 5 ÚPNO

I. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 5 ÚPNO I. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 5 ÚPNO (Doplnění do rozsahu odpovídajícímu úpravě náležitostí územně plánovací dokumentace na podmínky zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ETAPA: NÁVRH Upraveno po společném jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Krupá PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6.

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN POŘIZOVATEL: Obecní úřad Svojetín PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO SVOJETÍN 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU AKTE s.r.o. OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č. 27 - NÁVRH ÚPN SÚ OTROKOVICE A) TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : AKTE s.r.o. 1 Akce: ZMĚNA Č. 27 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ OTROKOVICE - návrh Pořizovatel:

Více

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Pořizovatel: Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň Odbor územního plánování 301 00 Plzeň Zhotovitel: Ing.arch.Václav Mastný architektonická projektová kancelář nám. T.G.Masaryka 9, 30138

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Kroměříž.

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Kroměříž. ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRASKLICE PŘÍLOHA č.3 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený

Více

N á v r h. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy

N á v r h. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy N á v r h O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy č. 1/2015 ze dne 2015 ÚZEMNÍ PLÁN PODBRDY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Zastupitelstvo obce Podbrdy Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK Zastupitelstvo města Rakovník, příslušné podle 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění, za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

ZMĚNA Č.2 ÚPO PÍSTY. Pořizovatel: Městský úřad Nymburk. Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, Sezemice

ZMĚNA Č.2 ÚPO PÍSTY. Pořizovatel: Městský úřad Nymburk. Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, Sezemice ZMĚNA Č.2 ÚPO PÍSTY Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, Sezemice Datum: 10/2014 Změna č. 2 územního plánu obce Písty Zastupitelstvo obce Písty, příslušné

Více

Návrh Zadání Změny č. 5 UPO Chlum u Třeboně

Návrh Zadání Změny č. 5 UPO Chlum u Třeboně Návrh Zadání Změny č. 5 UPO Chlum u Třeboně Vypracoval: MěÚ Třeboň Pořizovatel: Ing. Lenka Samcova, referent odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. arch. Aleš Valder, vedoucí oddělení územního

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

vydává územní plán Liblice

vydává územní plán Liblice O B E C L i b l i c e Č.j. Výst.1119/08 6.9.2010 ÚZEMNÍ PLÁN L I B L I C E Zastupitelstvo obce Liblice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou Vypracoval: Městský úřad Stráž nad Nežárkou a) úvod prosinec 2008 O pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více