UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UniCredit Bank Czech Republic, a. s."

Transkript

1 ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Nabídkový program investičních certifikátů Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen "Základní prospekt") pro investiční certifikáty vydávané v rámci nabídkového programu zřízeného společností UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem na adrese Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ , IČO: , (dále jen "Emitent", "UniCredit Bank" nebo "Společnost" a nabídkový program dále jen "Nabídkový program" nebo "Program"). Na základě Nabídkového programu je Emitent oprávněn vydávat v souladu s obecně závaznými právními předpisy jednotlivé emise investičních certifikátů (dále jen "Emise certifikátů" nebo "Emise" a jednotlivé investiční certifikáty dále jen "Certifikáty"). Pro každou Emisi připraví Emitent zvláštní dokument (dále jen "Emisní dodatek"), který bude obsahovat doplněk společných emisních podmínek Nabídkového programu (dále jen "Společné emisní podmínky") pro takovou Emisi. V Emisním dodatku bude zejména určen počet Certifikátů tvořících danou Emisi, datum emise Certifikátů a způsob jejich vydání, emisní kurz, jakož i další podmínky Certifikátů dané Emise, které buď nejsou upraveny v rámci Společných emisních podmínek v kapitole "Společné emisní podmínky Programu" v tomto Základním prospektu nebo budou pro takovou Emisi upraveny odlišně od Společných emisních podmínek. Rozhodne-li Emitent, že požádá o přijetí kterékoli Emise certifikátů k obchodování na regulovaném trhu cenných papírů, nebo budou-li Certifikáty umísťovány formou veřejné nabídky, bude Emisní dodatek obsahovat též tzv. konečné podmínky Emise (dále jen "Konečné podmínky"), tak aby Emisní dodatek spolu s tímto Základním prospektem tvořily prospekt příslušné Emise. Emitent může tento Základní prospekt dle potřeby průběžně aktualizovat, a to formou dodatků k Základnímu prospektu. Každý takový dodatek bude schválen Českou národní bankou (dále také jen "ČNB") a uveřejněn tak, aby každá Emise, která bude veřejně nabízena nebo o jejíž přijetí bude požádáno na regulovaném trhu, byla nabízena, resp. o přijetí bylo žádáno, na základě aktuálního prospektu cenného papíru. Pro účely veřejné nabídky a/nebo přijetí Certifikátů k obchodování na regulovaném trhu je tento Základní prospekt platný po dobu 12 měsíců od jeho pravomocného schválení. Bude-li v Emisním dodatku uvedeno, že Certifikáty příslušné Emise mají být cennými papíry přijatými na regulovaný trh, je úmyslem Emitenta požádat o jejich přijetí k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a. s. (dále také jen "BCPP"), případně na jiný regulovaný trh cenných papírů, který by BCPP nahradil. Konkrétní trh BCPP, na který mohou být Certifikáty přijaty k obchodování, bude upřesněn v Emisním dodatku příslušné Emise. V Emisním dodatku může být rovněž uvedeno, že Certifikáty budou obchodovány na jiném regulovaném trhu cenných papírů či v mnohostranném obchodním systému nebo že nebudou obchodovány na žádném regulovaném trhu cenných papírů. Tento Základní prospekt byl vyhotoven dne Základní prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne , č.j. 2012/6354/570 ke sp. zn. Sp/2012/114/572, které nabylo právní moci dne Tento Základní prospekt není veřejnou ani jinou nabídkou ke koupi jakýchkoli Certifikátů. Zájemci o koupi Certifikátů jednotlivých Emisí, které mohou být v rámci tohoto Nabídkového programu vydány, musí svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených nejen v tomto Základním prospektu, ale i na základě dodatků Základního prospektu a Emisního dodatku příslušné Emise. Rozšiřování tohoto Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Certifikátů jednotlivých Emisí vydávaných v rámci tohoto Nabídkového programu jsou v některých zemích omezeny zákonem. Pokud není v Emisním dodatku pro jednotlivou Emisi certifikátů vydávanou v rámci tohoto Nabídkového programu výslovně stanoveno jinak, nebudou příslušné Certifikáty registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce a obdobně nemusí být bez dalšího umožněna ani jejich veřejná nabídka (viz též kapitola "Důležitá upozornění"). Certifikáty vydávané v rámci tohoto Nabídkového programu jsou nepojmenovanými cennými papíry, s nimiž je spojeno právo na peněžní popřípadě jiné plnění Emitenta vůči vlastníkovi Certifikátu v případech, v čase a za podmínek stanovených emisními podmínkami Certifikátů, které jsou tvořeny těmito Společnými emisními podmínkami a příslušným Emisním dodatkem (s tím, že v případě nesouladu je rozhodující znění Emisního dodatku). UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

2 TATO STRÁNKA JE ÚMYSLNĚ VYNECHÁNA 2/73

3 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Tento Základní prospekt představuje základní prospekt nabídkového programu investičních certifikátů ve smyslu Článku 5 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/71/ES (dále jen "Směrnice o prospektu"), 36a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "ZPKT"). Rozšiřování tohoto Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Certifikátů jednotlivých Emisí jsou v některých zemích omezeny zákonem. Pokud nebude v příslušném Emisním dodatku výslovně stanoveno jinak, nebudou Certifikáty takové Emise ani jejich prospekt z podnětu Emitenta přijaty k obchodování na regulovaném trhu, registrovány, povoleny, uznány ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce a obdobně nemusí být umožněna ani jejich nabídka. Osoby, do jejichž držení se tento Základní prospekt dostane, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji Certifikátů nebo držby a rozšiřování jakýchkoli materiálů se k Certifikátům vztahujících. Zájemci o koupi Certifikátů jednotlivých Emisí, které mohou být v rámci tohoto Nabídkového programu vydány, musí svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených v tomto Základním prospektu, příslušném Emisním dodatku a případném dodatku Základního prospektu. V případě rozporu mezi informacemi uváděnými v tomto Základním prospektu, jeho dodatcích a jednotlivých Emisních dodatcích platí vždy naposled uveřejněný údaj. Emitent ani žádný z případných obchodníků, kteří by byli v takovém případě uvedeni v příslušném Emisním dodatku, neschválili jakákoli jiná prohlášení nebo informace o Nabídkovém programu, Emitentovi nebo Certifikátech, než jaké jsou obsaženy v tomto Základním prospektu, jeho dodatcích a jednotlivých Emisních dodatcích. Na žádné takové jiné prohlášení nebo informace se nelze spolehnout jako na prohlášení nebo informace schválené Emitentem nebo obchodníky. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré informace v tomto Základním prospektu uvedeny k datu tohoto Základního prospektu. Předání tohoto Základního prospektu kdykoli po datu jeho vyhotovení neznamená, že informace v něm uvedené jsou správné ke kterémukoli okamžiku po datu vydání tohoto Základním prospektu. Tyto informace mohou být navíc dále měněny či doplňovány zejména prostřednictvím dodatků Základního prospektu. Informace obsažené v kapitolách "Devizová regulace a zdanění v České republice" a "Vymáhání soukromoprávních závazků vůči Emitentovi" jsou uvedeny pouze jako všeobecné a nikoli vyčerpávající informace vycházející ze stavu k datu tohoto Základního prospektu a byly získány z veřejně přístupných zdrojů. Kromě toho v důsledku významných politických, ekonomických a dalších strukturálních změn v České republice v posledních letech nemohou být informace uvedené v těchto kapitolách považovány za ukazatel dalšího vývoje. Potenciální nabyvatelé Certifikátů by se měli spoléhat výhradně na vlastní analýzu faktorů uváděných v těchto kapitolách a na své vlastní právní, daňové a jiné odborné poradce. Jakékoli předpoklady a výhledy týkající se budoucího vývoje Emitenta, jeho finanční situace, okruhu podnikatelské činnosti nebo postavení na trhu nelze interpretovat jako prohlášení či závazný slib Emitenta týkající se budoucích událostí nebo výsledků, neboť tyto budoucí události a výsledky závisí zcela nebo zčásti na okolnostech a událostech, které Emitent není schopen ovlivnit. Potenciální investoři by měli provést vlastní analýzu jakýchkoli vývojových trendů nebo výhledů uvedených v tomto Základním prospektu, případně provést další samostatná šetření a svá investiční rozhodnutí založit na výsledcích takových analýz a šetření. Emitent bude v souladu s obecně závaznými právními předpisy a, v případě přijetí Certifikátů k obchodování na BCPP, také v souladu s burzovními pravidly, uveřejňovat auditované výroční a neauditované pololetní zprávy o výsledcích svého hospodaření a o své finanční situaci a své úhrnné finanční výkazy (rozvahu a výkaz zisků a ztrát) a plnit ostatní informační povinnosti. Emitent bude uveřejňovat neauditované finanční výkazy na všech svých obchodních místech, v souladu s pravidly ČNB. K datu tohoto Základního prospektu pravidla ČNB zavazují banky uveřejňovat tyto neauditované finanční výsledky čtvrtletně. Kopie finančních výkazů a auditorských zpráv jsou k dispozici k bezplatnému nahlédnutí v normální pracovní době v sídle Emitenta, popřípadě, bude-li správou Emise pověřen administrátor (jiný než Emitent), v určené provozovně administrátora. Některé hodnoty uvedené v tomto Základním prospektu byly upraveny zaokrouhlením. Hodnoty uváděné pro tutéž informační položku se proto mohou v různých tabulkách mírně lišit a hodnoty uváděné jako součty v některých tabulkách nemusí být aritmetickým součtem hodnot, ze kterých vycházejí. 3/73

4 OBSAH I. SHRNUTÍ...5 II. RIZIKOVÉ FAKTORY...11 (A) RIZIKOVÉ FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE K CENNÉMU PAPÍRU...11 (B) RIZIKOVÉ FAKTORY VZTAHUJÍCÍCH SE K EMITENTOVI...17 III. INFORMACE ZAHRNUTÉ ODKAZEM...24 IV. SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY PROGRAMU...25 V. VZOR EMISNÍHO DODATKU - KONEČNÝCH PODMÍNEK...45 VI. INFORMACE O EMITENTOVI ODPOVĚDNÉ OSOBY OPRÁVNĚNÍ AUDITOŘI RIZIKOVÉ FAKTORY ÚDAJE O EMITENTOVI HISTORIE A VÝVOJ EMITENTA ZÁKLADNÍ KAPITÁL EMITENTA PŘEHLED PODNIKÁNÍ HLAVNÍ ČINNOSTI PRODUKTY A SLUŽBY UNICREDIT BANK NOVINKY V ROCE 2011 A ZAVEDENÍ NOVÝCH PRODUKTŮ NEBO ČINNOSTÍ HLAVNÍ TRHY POSTAVENÍ EMITENTA V HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA HISTORIE SKUPINY HLAVNÍ SPOLEČNOSTI UNICREDIT GROUP HLAVNÍ AKCIONÁŘI UNICREDIT S.P.A INFORMACE O TRENDECH PROGNÓZY NEBO ODHADY ZISKU SPRÁVNÍ, ŘÍDÍCÍ A DOZORČÍ ORGÁNY PŘEDSTAVENSTVO UNICREDIT BANK DOZORČÍ RADA UNICREDIT BANK VÝBOR PRO AUDIT STŘET ZÁJMŮ NA ÚROVNI SPRÁVNÍCH, ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ HLAVNÍ AKCIONÁŘ FINANČNÍ ÚDAJE O AKTIVECH A ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI A ZISKU A ZTRÁTÁCH EMITENTA INFORMACE O HOSPODAŘENÍ BANKY SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ VÝZNAMNÁ ZMĚNA FINANČNÍ SITUACE EMITENTA VÝZNAMNÉ SMLOUVY ÚDAJE TŘETÍCH STRAN A PROHLÁŠENÍ ZNALCŮ A PROHLÁŠENÍ O JAKÉMKOLI ZÁJMU ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY...66 VII. DEVIZOVÁ REGULACE A ZDANĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE...67 VIII. VYMÁHÁNÍ SOUKROMOPRÁVNÍCH ZÁVAZKŮ VÚČI EMITENTOVI...69 IX. UPISOVÁNÍ A PRODEJ...70 X. VŠEOBECNÉ INFORMACE /73

5 I. SHRNUTÍ Toto shrnutí je úvodem k tomuto Základnímu prospektu. Jakékoli rozhodnutí investovat do Certifikátů by mělo být založeno na tom, že investor zváží prospekt Certifikátů jako celek, tj. Základní prospekt (včetně jeho případných dodatků) spolu s Emisním dodatkem pro příslušnou Emisi. V případě, kdy je u soudu vznesena žaloba, týkající se údajů uvedených v prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak. Osoba, která vyhotovila shrnutí prospektu včetně jeho překladu, je odpovědná za správnost údajů ve shrnutí prospektu pouze v případě, že je shrnutí prospektu zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi prospektu, nebo že shrnutí prospektu při společném výkladu s ostatními částmi prospektu neobsahuje informace uvedené v 36 odst. 5 písm. b) ZPKT. Shrnutí popisu Certifikátů Certifikáty Emise Právní povaha Certifikátů Certifikáty budou vydávány v jednotlivých Emisích v rámci Nabídkového programu. Emitent zamýšlí v rámci Nabídkového programu vydávat zejména standardní investiční certifikáty, diskontované certifikáty, turbocertifikáty, range turbocertifikáty, bonusové certifikáty, speed certifikáty, lock-in certifikáty, outperformance certifikáty a garantované certifikáty, jak jsou tyto Certifikáty blíže popsány ve Společných emisních podmínkách. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Certifikátů upravují Společné emisní podmínky, které budou stejné pro jednotlivé Emise. Společné emisní podmínky Nabídkového programu jsou obsaženy v kapitole "Společné emisní podmínky Programu" tohoto Základního prospektu. Pro každou jednotlivou Emisi budou Společné emisní podmínky upřesněny či doplněny v příslušném Emisním dodatku. Konečné emisní podmínky budou tvořeny Společnými emisními podmínkami a příslušným Emisním dodatkem. Certifikáty nejsou dluhopisy ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a ani jako dluhopisy nebyly ze strany ČNB schváleny. Certifikáty budou vydávány v Emisích, přičemž Certifikáty tvořící jednu Emisi budou vždy vzájemně zastupitelné. Certifikáty tvořící jednu Emisi mohou být vydávány v jedné nebo několika tranších, popř. průběžně či jednotlivě. Specifické podmínky každé Emise budou obsaženy v příslušném Emisním dodatku. Emitent vydává Certifikáty jako cenné papíry, se kterými jsou spojena práva upravená v kapitole "Společné emisní podmínky Programu" tohoto Základního prospektu a v příslušném Emisním dodatku. České právo vydání Certifikátů výslovně neupravuje, a proto jsou s vydáním Certifikátů jako cenných papírů spojena určitá právní rizika. Blíže viz kapitola "Rizikové faktory". ISIN Kód ISIN bude přidělen Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14, PSČ: , IČO: (dále jen "Centrální depozitář"), a to pro každou jednotlivou Emisi vydávanou v rámci tohoto Nabídkového programu. Informace o přiděleném kódu ISIN, případně jiném identifikujícím údaji ve vztahu k Certifikátům bude uvedena v příslušném Emisním dodatku. Měna Distribuce/umístění Veřejná nabídka Certifikáty mohou být denominovány v českých korunách nebo jiných měnách, pokud nebude existovat žádné zákonné nebo jiné omezení, nebo požadavky centrální banky tomuto bránící. Kromě jistých omezení uvedených v odstavci "Upisování a prodej", mohou být Certifikáty distribuovány cestou veřejného či neveřejného umístění a v každém jednotlivém případě buď na základě syndikace nebo bez syndikace. Způsob distribuce každé Emise bude uveden v příslušném Emisním dodatku. Certifikáty mohou být Emitentem nebo jím pověřenou osobou veřejně nabízeny na základě aktuálního prospektu cenného papíru (tj. tohoto Základního prospektu a Konečných podmínek uvedených v příslušném Emisním dodatku), přičemž důvody veřejné nabídky, použití výnosů veřejné nabídky a obecně podmínky veřejné nabídky, včetně 5/73

6 odhadu výše poplatků spojených s nabytím Certifikátů, budou uvedeny v příslušném Emisním dodatku. Přijetí na evropský regulovaný trh V případě, že mají být Certifikáty přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, budou podrobnosti o takovém přijetí, včetně odhadů výše poplatků spojených s nabytím Certifikátů, uvedeny v příslušném Emisním dodatku. Emisní kurz Forma Certifikátů Podoba Certifikátů Vlastníci Certifikátů Typ Certifikátů z hlediska jejich ekonomické a výnosové charakteristiky Typ Certifikátů z hlediska vykonatelnosti Výkon práv z Certifikátů Expirace Certifikátů Typ Certifikátů z hlediska způsobu vypořádání Den vypořádání Status závazků z Certifikátů Úpravy Certifikátů Certifikáty budou vydány za emisní kurz, jehož výše nebo způsob určení bude stanoven v příslušném Emisním dodatku. Certifikáty mohou být vydávány jako cenné papíry na doručitele nebo jako cenné papíry na jméno, přičemž forma Certifikátů konkrétní Emise bude uvedena v příslušném Emisním dodatku. Certifikáty mohou být vydávány jako zaknihované cenné papíry nebo listinné cenné papíry, přičemž podoba Certifikátů konkrétní Emise bude uvedena v příslušném Emisním dodatku. Listinné Certifikáty na doručitele však vydávány nebudou. Vlastníkem Certifikátu je osoba, na jejímž účtu vlastníka je Certifikát evidován v evidenci Certifikátů. Emitent bude vlastníkům Certifikátů provádět platby a jiná plnění v souladu se Společnými emisními podmínkami a Emisním dodatkem příslušné Emise. Certifikáty mohou mít povahu warrantů nebo investičních certifikátů. Certifikáty mohou mít povahu "call" Certifikátů nebo "put" Certifikátů a jejich rozličných variant. Podkladová aktiva, na něž bude vázána hodnota Certifikátů mohou být indexy, akcie, dluhové cenné papíry, směnné kurzy, komodity, i jiná aktiva. Podkladová aktiva Certifikátů v rámci konkrétní Emise budou stanovena v příslušném Emisním dodatku. Ekonomická a výnosová charakteristika Certifikátů budou vyplývat z údajů uvedených v příslušném Emisním dodatku, zejména ze způsobu stanovení Částky závěrečného ocenění (tj. částky, odvozené zpravidla od hodnoty podkladových aktiv), Realizační ceny (tj. částky, kterou je nutné uhradit při realizaci Certifikátu) a výsledné Částky vypřádání (tj. částky, která má být vyplacena v případě peněžitého vypořádání). Tyto a další údaje budou uvedeny v příslušném Emisním dodatku. Certifikáty mohou být amerického typu (tj. vykonatelné v určitém období), evropského typu (tj. vykonatelné pouze v určitý konečný den) nebo bermudského typu (tj. vykonatelné ve více stanovených dnech). Certifikáty mohou být automaticky vykonatelné (tj. vykonatelné bez ohledu na doručení oznámení o realizaci) a mohou být opakovaně vykonatelné (tj. vykonatelné několikrát v průběhu jejich existence). V Emisním dodatku bude uvedeno, jaký druh Certifikátu bude vydán v rámci příslušné Emise. Práva z Certifikátů mohou být vykonána pouze způsobem uvedeným ve Společných emisních podmínkách a v příslušném Emisním dodatku. Výkon práv z Certifikátů může vyžadovat služby obchodníka s cennými papíry, který je účastníkem Centrálního depozitáře. Oznámení o realizaci, kterým budou práva z Certifikátů vykonána, musí mít stanovené náležitosti, které vyplývají ze Společných emisních podmínek, příslušného Emisního dodatku a z případných oznámení uveřejněných Emitentem na jeho oficiálních webových stránkách Den expirace Certifikátů (tj. poslední den, kdy mohou být Certifikáty vykonány) bude stanoven v příslušném Emisním dodatku. Certifikáty budou moci být vypořádány v hotovosti (tj. bez dodání podkladových aktiv) nebo v aktivech (tj. dodáním vymezených podkladových aktiv), a to buď dle rozhodnutí Emitenta nebo vlastníka Certifikátu. Zvolený způsob vypořádání bude obsažen v Emisním dodatku příslušné Emise. Certifikáty mohou být vypořádány v českých korunách nebo případně jiných měnách, pokud nebude existovat žádné zákonné nebo jiné omezení takového vypořádání. Příslušná měna vypořádání bude uvedena v Emisním dodatku. Den vypořádání v případě vykonaní Certifikátů bude stanoven způsobem uvedeným v příslušném Emisním dodatku. Certifikáty (a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči vlastníkům Certifikátů vyplývající z Certifikátů) zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů nebo příslušný Emisní dodatek. Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi vlastníky Certifikátů stejné Emise stejně. V případech závažných změn v podkladových aktivech, jako je např. štěpení či slučování podkladových cenných papírů, fůze či rozdělení jejich emitenta, nabídka převzetí těchto cenných papírů, úpadek jejich emitenta, stažení podkladových cenných papírů z 6/73

7 Protiprávnost Rating Zdanění Rozhodné právo Jurisdikce regulovaného trhu, změny v podkladovém indexu, jakož i v jiných obdobných případech, mohou být Certifikáty upraveny tak, aby nedošlo ke změně jejich hodnoty. Nebude-li taková úprava možná, může ve stanovených případech dojít i ke zrušení Certifikátů. Tyty úpravy Certifikátů budou probíhat v souladu s principy, které jsou v mezinárodním obchodu všeobecně užívány v takových případech (The 2002 ISDA Equity Derivatives Definitions). Zda a v jakém rozsahu se možnost takovýchto úprav Certifikátů uplatní ve vztahu ke konkrétní Emisi, bude uvedeno v příslušném Emisním dodatku. V případě, že by se plnění z Certifikátů stalo zcela nebo částečně protiprávním, může Emitent za určitých podmínek rozhodnout o tom, že Certifikáty budou zrušeny z důvodu takové protiprávnosti. Příslušný Emisní dodatek může stanovit, že v souvislosti s příslušnou Emisí bude udělen rating. V případě platby daní, poplatků a jiných zákonných plateb vzniklých nebo vyměřených v souvislosti s příslušnou Emisí certifikátů, převodem Certifikátů, uplatněním práv z jakéhokoli Certifikátu nebo v souvislosti s vypořádáním v hotovosti nebo vypořádání v aktivech budou tyto daně, poplatky a jiné zákonné platby prováděny v souladu s příslušným Emisním dodatkem a s obecně závaznými právními předpisy platnými v době jejich provedení nebo realizace. Tam, kde to budou vyžadovat právní předpisy České republiky účinné k příslušnému datu v souvislosti s Certifikáty, budou z plateb vlastníkům Certifikátů sráženy takové daně, poplatky a jiné zákonné platby. Emitent nebude povinen k dalším platbám vlastníkům Certifikátů náhradou za takovéto srážky daní, poplatků a jiných zákonných plateb (blíže viz kapitolu "Zdanění a devizová regulace v České republice"). České právo Městský soud v Praze Shrnutí popisu Emitenta Auditor Emitenta Informace o Emitentovi KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ , IČO: Obchodní firma Emitenta je UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Emitent byl založen podle zákonů České republiky a vznikl dne Emitent je zapsán u Městského soudu v Praze pod IČO: Akcie Emitenta nejsou přijaty k obchodování na jakémkoli regulovaném či jiném trhu. Sídlo společnosti je na adrese Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ Kontaktní telefonní číslo Emitenta je Webové stránky Emitenta mají adresu UniCredit Bank Czech Republic, a. s., zahájila svoji činnost na českém trhu UniCredit Bank Czech Republic, a. s., vznikla sloučením HVB Bank Czech Republic a. s. a Živnostenské banky a. s. Na společnost HVB Bank Czech Republic a. s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Živnostenská banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ , IČO: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Rozhodným dnem fúze byl Smlouva o fúzi je založena ve sbírce listin u příslušného rejstříkového soudu. Přehled podnikatelských aktivit Hlavní podnikatelské aktivity Emitenta jsou: - příjímání vkladů od veřejnosti; - poskytování úvěrů; - investování do cenných papírů na vlastní účet; - platební styk a zúčtování; - vydávání a správa platebních prostředků; - poskytování záruk; - otvírání akreditivů; - obstarávání inkasa; - poskytování investičních služeb: o přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, o provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, o obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, o obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, o upisování emise investičních instrumentů nebo jejich umisťování, 7/73

8 o úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, o poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, o poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniku, o služby související s upisováním emisí o poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů o provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb - vydávání hypotečních zástavních listů; - finanční makléřství; - výkon funkce depozitáře; - směnárenská činnost (nákup devizových prostředků); - poskytování bankovních informací; - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem; - pronájem bezpečnostních schránek; - činnosti, které přímo související s činnostmi uvedenými výše. Finanční a provozní údaje Přehled vybraných finančních a provozních údajů: Hospodářské výsledky (IFRS neauditované, nekonsolidované k (za období od do ) a k (za období od do ) V mil. Kč V mil. Kč Čistý výnos z úroků Čistý výnos z poplatků a provizí Hospodářský výsledek z běžné činnosti před zdaněním Čistý zisk po zdanění Poměrové ukazatele Návratnost vlastního kapitálu (ROAE) 9,00% 9,18% Návratnost aktiv po zdanění (ROAA) 0,97% 1,02% Rozvahové ukazatele Celková aktiva Pohledávky vůči osobám jiným než úv. Institucím Vklady a ost.fin. závazky v naběhlé hodnotě vůči jiným osobám než úv. Institucím Základní kapitál Další regulatorní ukazatele podle předpisů ČNB Tier Kapitál Kapitálová přiměřenost 16,33% 14,20% 8/73

9 (IFRS auditované, nekonsolidované k (za období od do ) a k (za období od do ) Hospodářské výsledky V mil. Kč V mil. Kč Čistý výnos z úroků Čistý výnos z poplatků a provizí Hospodářský výsledek z běžné činnosti před zdaněním Čistý zisk po zdanění Poměrové ukazatele Návratnost vlastního kapitálu (ROAE) 3,84% 10,92% Návratnost aktiv po zdanění (ROAA) 0,43% 1,16% Rozvahové ukazatele Celková aktiva Pohledávky vůči osobám jiným než úv. Institucím Vklady a ost.fin. závazky v naběhlé hodnotě vůči jiným osobám než úv. Institucím Základní kapitál Další regulatorní ukazatele podle předpisů ČNB Tier Kapitál Kapitálová přiměřenost 15,58% 14,12% Hlavní akcionář Ověření historických finančních údajů Mezitímní a ostatní finanční údaje Soudní a arbitrážní řízení Podstatné změny finanční situace (pozice) UniCredit Bank Austria AG Historické finanční údaje vycházejí z účetních závěrek za účetní období končící a ověřených auditorem. Od data posledního auditovaného finančního výkazu Emitent uveřejnil čtvrtletní neauditované finanční informace k Banka k posoudila soudní spory proti ní vedené. K těmto soudním sporům byly vytvořeny rezervy. Kromě těchto sporů byla banka vystavena právním žalobám, které vyplývají z běžné obchodní činnosti. Emitent k datu tohoto Základního prospektu nevede, a v předešlých 12 měsících ani nevedl, žádná soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která, dle jeho názoru, mohla mít nebo v posledních 12 měsících měla významný vliv na finanční situaci nebo ziskovost Emitenta nebo jeho skupiny. Od data posledního auditovaného finančního výkazu do data tohoto Základního prospektu nedošlo k žádné podstatné změně finanční situace Emitenta. Shrnutí rizik vztahujících se k Emitentovi Úvěrové (kreditní) riziko Riziko tržních cen Riziko likvidity Provozní riziko Další rizika Úvěrové riziko představuje riziko ztrát ze špatných pohledávek nebo ze zhoršení úvěrového ratingu klientů. Úvěrové riziko může být rozděleno na riziko nesplnění závazku protistranou, riziko země a riziko zhoršení úvěrového ratingu. Riziko tržních cen zahrnuje možnost negativního vývoje hodnoty v důsledku neočekávaných změn v podkladových tržních parametrech jako jsou úrokové sazby, ceny akcií, měnové kurzy a jejich volatilita. Riziko likvidity zahrnuje riziko krátkodobé likvidity, které je rizikem nedostatku likvidity pro plnění každodenních platebních povinností, strukturální riziko likvidity, které vzniká z nerovnováhy ve středně- a dlouhodobé struktuře likvidity, a tržní riziko likvidity, které je rizikem nedostatku likvidity vhodných finančních instrumentů s následkem spočívajícím v možnosti uzavřít pozice jen, pokud vůbec, za nepřiměřeně vysokých nákladů. Operační riziko vzniká převážně z neadekvátních či nesprávných vnitřních procesů nebo systémů, lidské chyby nebo vnějších událostí. Součástí operačního rizika je i riziko právní. Další rizika zahrnují obchodní a strategická rizika spolu s regulačními, daňovými a nemovitostními riziky. 9/73

10 Shrnutí rizik vztahujících se k Certifikátům Riziko ztráty investice Riziko podkladových aktiv Při investování do Certifikátů mohou investoři mohou ztratit celou svou investici, případně její část. Investice do Certifikátů je vysoce riziková a Certifikáty představují komplexní finanční nástroj. Tržní cena Certifikátů může být ovlivněna cenou/hodnotou jejich podkladových aktiv. Emitent není omezen v možnosti držení pozic a v zajišťujících operacích souvisejících s podkladovými aktivy Certifikátů, což může mít vliv na hodnotu Certifikátů. Hodnota Certifikátů může být ovlivněna některými kroky emitentů cenných papírů, které tvoří podkladová aktiva Certifikátů. V případě některých významných změn podkladových aktiv mohou být Certifikáty upraveny či i zrušeny. Právní povaha Certifikátů Nezávislé přezkoumání a doporučení Riziko likvidity Měnové riziko Zdanění Zákonnost koupě Změna práva Certifikáty a jejich náležitosti nejsou v českém právním řádu výslovně upraveny. Potenciální investor by neměl investovat do Certifikátů, které jsou komplexním finančním nástrojem, bez odborného posouzení (které učiní buď sám či spolu s finančním poradcem) vývoje hodnoty Certifikátu za měnících se podmínek determinujících hodnotu Certifikátů a dopadu, který bude taková investice mít na investiční portfolio potenciálního investora. Nemůže existovat ujištění, že se vytvoří dostatečně likvidní sekundární trh s Certifikáty, nebo pokud se vytvoří, že bude trvat. Na nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoliv prodat Certifikáty za adekvátní tržní cenu. Držitel Certifikátu denominovaného v cizí měně nebo Certifikátu, jehož podkladová aktiva jsou denominována v cizí měně, je vystaven riziku změn směnných kurzů, které mohou ovlivnit hodnotu Certifikátu. Potenciální nabyvatelé či prodávající Certifikátů by si měli být vědomi, že mohou být nuceni zaplatit daně nebo jiné nároky či poplatky v souladu s právem a zvyklostmi státu, ve kterém dochází k převodu Certifikátů, nebo jiném státu. Potenciální nabyvatelé Certifikátů (zejména zahraniční osoby) by si měli být vědomi, že koupě Certifikátů může být předmětem zákonných omezení ovlivňujících platnost jejich nabytí. Ani Emitent, ani žádný z případných obchodníků (budou-li ustaveni pro některou Emisi) ani kterýkoliv člen jejich skupin, nemá ani nepřebírá odpovědnost za zákonnost nabytí Certifikátů potenciálním nabyvatelem Certifikátů, ať už podle zákonů jurisdikce jeho založení nebo jurisdikce, kde je činný (pokud se liší). Emisní podmínky Certifikátů se řídí platným českým právem. Nemůže být poskytnuta jakákoliv záruka ohledně důsledků jakéhokoliv soudního rozhodnutí nebo změny českého práva nebo úřední praxe po datu tohoto Základního prospektu. 10/73

11 II. RIZIKOVÉ FAKTORY Každý zájemce o úpis či koupi Certifikátů by se měl seznámit s tímto Základním prospektem a s příslušným Emisním dodatkem ve vztahu ke konkrétní Emisi jako celkem. Informace, které Emitent v této kapitole předkládá případným zájemcům o úpis či koupi Certifikátů, jakož i další informace uvedené v tomto Základním prospektu a příslušném Emisním dodatku, by měly být každým zájemcem o úpis či koupi Certifikátů jednotlivých Emisí předem pečlivě zkoumány a zváženy. Nákup a vlastnictví Certifikátů jednotlivých Emisí jsou spojeny s řadou rizik (včetně riziky ztráty celé investice), přičemž rizika, jež Emitent považuje za podstatná, jsou uvedena níže v této kapitole. Jejich shrnutí není vyčerpávající, nenahrazuje žádnou odbornou analýzu nebo jakékoli ustanovení emisních podmínek Certifikátů jednotlivých Emisí nebo údajů uvedených v tomto Základním prospektu a příslušném Emisním dodatku, neomezuje jakákoli práva nebo závazky vyplývající z emisních podmínek Certifikátů jednotlivých Emisí a v žádném případě není jakýmkoliv investičním doporučením. Jakékoli rozhodnutí zájemců o upsání a/nebo koupi Certifikátů jednotlivých Emisí by mělo být založeno na informacích obsažených v tomto Základním prospektu, na příslušné Emisním dodatku jednotlivé Emise, na podmínkách nabídky Certifikátů jednotlivých Emisí a především na vlastní analýze výhod a rizik investice do Certifikátů jednotlivých Emisí provedené případným nabyvatelem Certifikátů jednotlivých Emisí a/nebo jeho právními, daňovými a jinými odbornými poradci. S Certifikáty vydávanými v rámci konkrétní Emise mohou být spojena i jiná rizika, než jsou ta uvedená níže. Příslušný Emisní dodatek tak může obsahovat i další rizikové faktory vztahující se ke konkrétní Emisi. (A) RIZIKOVÉ FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE K CENNÉMU PAPÍRU Rizika spojená s Certifikáty mohou být rozdělena do následujících kategorií. Obecná rizika spojená s Certifikáty Potenciální investor do Certifikátů si musí sám podle svých poměrů určit vhodnost takové investice. Každý investor by měl především: a) mít dostatečné znalosti a zkušenosti k účelnému ocenění Certifikátů, výhod a rizik investice do Certifikátů, a ohodnotit informace obsažené v tomto Základním prospektu, nebo v jakémkoliv jeho dodatku či v příslušném Emisním dodatku, přímo nebo odkazem; b) mít znalosti o přiměřených analytických nástrojích k ocenění a přístup k nim, a to vždy v kontextu své konkrétní finanční situace, investice do Certifikátů a jejího dopadu na své celkové investiční portfolio; c) mít dostatečné finanční prostředky a likviditu k tomu, aby byl připraven nést všechna rizika investice do Certifikátů, a to včetně Certifikátů v cizích měnách nebo Certifikátů, jejichž podkladová aktiva jsou vyjádřena v cizích měnách; d) úplně rozumět podmínkám Certifikátů (především Emisním podmínkám, tomuto Základnímu prospektu a jeho dodatkům a příslušnému Emisnímu dodatku) a být seznámen s chováním či vývojem jakéhokoliv příslušného ukazatele nebo finančního trhu; a e) být schopen ocenit (buď sám nebo s pomocí finančního poradce) možné scénáře dalšího vývoje ekonomiky, podkladových aktiv nebo jiných faktorů, které mohou mít vliv na jeho investici a na jeho schopnost nést možná rizika. Investice do Certifikátů je vysoce riziková a Certifikáty představují komplexní finanční nástroj. Certifikáty jsou vysoce rizikové finanční nástroje. Tržní cena Certifikátů může velmi rychle klesnout a pokud Certifikáty ztratí celou svou hodnotu, investoři do Certifikátů mohou přijít o celou svou investici. Certifikáty budou zpravidla představovat komplexní finanční nástroj. Odpovědní investoři obvykle nekupují komplexní finanční nástroje jako své jediné investice, nýbrž své investice diverzifikují. Odpovědní investoři nakupují komplexní finanční nástroje s přiměřeným rizikem, jehož výše si jsou vědomi, s cílem snížit riziko nebo zvýšit výnos svých celkových portfolií. Potenciální investor by neměl investovat do Certifikátů, které jsou komplexním finančním nástrojem, bez odborného posouzení (které učiní sám či spolu s finančním poradcem) vývoje Certifikátů za měnících se podmínek determinujících hodnotu Certifikátů a dopadu, který bude taková investice mít na investiční portfolio potenciálního investora. Zájemci o investici do Certifikátů by se tedy měli ujistit, že důkladně rozumí povaze Certifikátů a měli by si uvážlivě učinit vlastní úsudek o vhodnosti jejich investice do Certifikátů. Tržní cena Certifikátů může být ovlivněna cenou/hodnotou jejich podkladových aktiv. Investor do Certifikátů musí vzít v úvahu skutečnost, že tržní cena některých Certifikátů bude kdykoli v době životnosti Certifikátů ovlivněna změnami cen/hodnot podkladových aktiv takových Certifikátů. Emitent upozorňuje, že není v žádném případě možné předvídat vývoj cen/hodnot těchto podkladových aktiv a je tedy na vlastním uvážení investora do Certifikátů zda provede úpis, nákup nebo prodej takových Certifikátů. 11/73

12 Emitent není omezen v možnosti držení pozic a v zajišťujících operacích souvisejících s podkladovými aktivy Certifikátů, což může mít vliv na hodnotu Certifikátů. Emitent není při své běžné činnosti nijak prakticky omezen v realizaci transakcí na vlastní účet nebo na cizí účet a v držení pozic v podkladových aktivech Certifikátů. V souvislosti s nabídkou Certifikátů může Emitent uzavřít jednu nebo více zajišťujících operací (resp. držet více zajištěných pozic). Investor do Certifikátů by měl vzít v úvahu, že uzavření takových zajišťovacích operací nebo držení a provádění takového zajištění nebo provádění jiných obchodních aktivit na příslušném trhu Emitentem může ovlivnit tržní cenu, likviditu nebo hodnotu Certifikátů a/nebo podkladových aktiv způsobem, který nemusí být v zájmu investora do takových Certifikátů. Tržní hodnota Certifikátů může být ovlivněna mnoha různými faktory. Kupující by měl při rozhodování o investici do Certifikátů zvážit všechny faktory, které mohou ovlivnit tržní hodnotu Certifikátů. Vedle úvěrové bonity Emitenta a hodnoty podkladových aktiv jsou to volatilita podkladových aktiv, míra výnosnosti pokladových aktiv, finanční výsledky, ekonomické výhledy, tržní a výnosové podíly relevantních společností, jejichž cenné papíry jsou podkladovými aktivy nebo tvoří podkladová aktiva Certifikátů, apod. Tržní hodnota podkladových aktiv Certifikátů může záviset na dalším počtu souvisejících faktorů, zahrnující ekonomické, finanční a politické skutečnosti a faktory ovlivňující všeobecně kapitálové trhy a relevantní trhy cenných papírů (burzy). Certifikáty nejsou v českém právním řádu výslovně upraveny a jejich právní povaha není vyjasněná. Certifikáty se řídí českým právem, avšak v českém právním řádu nejsou Certifikáty jakkoli výslovně upraveny. Žádný český právní předpis ani jiný právní akt tedy výslovně nestanoví, že lze na základě českého práva Certifikáty platně vydat, že Certifikáty mají právní povahu cenného papíru a že mohou být tudíž jako cenný papír převáděny. V souladu s tím neexistuje ani právní jistota zejména o tom, zda lze Certifikáty vydat ve formě sběrného listinného Certifikátu, zda lze za tímto účelem použít analogicky ustanovení o sběrných dluhopisech, jakým způsobem může být vedena evidence Certifikátů a jejich vlastníků, jakým způsobem lze uplatnit práva z Certifikátů, zda lze práva spojená s Certifikáty po vydání Certifikátů dále upravovat, zda lze ve stanovených případech rozhodnout o zrušení Certifikátů, jaké musí mít Certifikáty náležitosti a jaký daňový režim se ve vztahu k Certifikátům uplatní. V případě, že by příslušný soud pravomocně rozhodl o tom, že Certifikáty nejsou cennými papíry, mělo by to významný negativní dopad na převoditelnost Certifikátů, na platnost závazků z Certifikátů a na hodnotu Certifikátů, což by mohlo vést k částečné či úplné ztrátě prostředků investovaných do Certifikátů příslušným investorem. Investice do Certifikátů by měla být posuzována s ohledem na všechny související okolnosti. Každý potenciální investor, který uvažuje o případné investici do Certifikátů by měl pečlivě posoudit vhodnost takové investice s ohledem na všechny její jednotlivé související okolnosti a získat náležitý odborný názor, příp. odbornou radu v této věci. Emitent není odpovědný za zákonnou stránku nabytí Certifikátů činěnou případným investorem do Certifikátů ani za případné analýzy týkajících se podkladových aktiv Certifikátu nebo relevantních společností, jejichž cenné papíry tvoří podkladová aktiva Certifikátů. Každý potenciální investor do Certifikátů by měl zvážit všechny okolnosti investice kdykoli při úpisu či koupi Certifikátů. Hodnota Certifikátů může být ovlivněna některými kroky emitentů cenných papírů, které tvoří podkladová aktiva Certifikátů. Emitenti cenných papírů, které jsou podkladovými aktivy Certifikátů, nemají žádnou spoluodpovědnost při nabídce nebo prodeji těchto Certifikátů a nemají žádné závazky k vlastníkům Certifikátů. Emitenti takových podkladových cenných papírů mohou učinit kroky, např. sloučení nebo prodej majetku, bez ohledu na zájmy investorů do Certifikátů nebo vlastníků Certifikátů. Některé z těchto skutečností by mohly nepříznivě ovlivnit hodnotu Certifikátů. V případě některých významných změn podkladových aktiv mohou být Certifikáty upraveny či i zrušeny. V případech závažných změn v podkladových aktivech, jako je např. v případě štěpení či slučování podkladových cenných papírů, fúze či rozdělení jejich emitenta, nabídky převzetí emitenta podkladových aktiv, úpadku emitenta, stažení podkladových cenných papírů z regulovaného trhu, změny v podkladovém indexu, jakož i v jiných obdobných případech mohou být Certifikáty upraveny tak, aby nedošlo ke změně jejich hodnoty. Nebude-li však taková úprava možná, může ve stanovených případech dojít i ke zrušení Certifikátů. Emitent není omezen v přijetí dalšího dluhového financování či ve vydání dalších Certifikátů. Neexistuje žádné významné právní omezení týkající se objemu a podmínek jakéhokoli budoucího nepodřízeného dluhového financování Emitenta či objemu a podmínek jakéhokoli budoucího vydávání Certifikátů Emitentem, které by vyplývalo ze Společných emisních podmínek. Přijetí jakéhokoli dalšího dluhového financování či vydání dalších Certifikátů může v konečném důsledku znamenat, že v případě insolvenčním řízení budou pohledávky investorů do Certifikátů uspokojeny v menší míře, než kdyby k přijetí takového dluhového financování či k vydání takových dalších Certifikátů nedošlo. S růstem dluhového financování Emitenta a s dalším vydáváním Certifikátů Emitentem roste riziko, že se Emitent může dostat do prodlení s plněním svých závazků z Certifikátů. 12/73

13 Riziko likvidity Pokud budou Certifikáty kterékoli Emise vydávány jako certifikáty, které mají být přijaty k obchodování na regulovaném trhu, Emitent zamýšlí požádat o jejich přijetí k obchodování na BCPP. Konkrétní segment regulovaného trhu BCPP, na kterém mohou být Certifikáty takto přijaty k obchodování, bude upřesněn v příslušném Emisním dodatku. Emisní dodatek může rovněž stanovit, že Certifikáty takové Emise budou obchodovány na jiném regulovaném trhu cenných papírů či v mnohostranném obchodním systému nebo nebudou obchodovány na žádném regulovaném trhu cenných papírů či v mnohostranném obchodním systému. Bez ohledu na přijetí Certifikátů k obchodování na regulovaném trhu nemůže existovat ujištění, že se vytvoří dostatečně likvidní sekundární trh s Certifikáty, nebo pokud se vytvoří, že takový sekundární trh bude trvat. Skutečnost, že Certifikáty mohou být přijaty k obchodování na regulovaném trhu, nemusí nutně vést k vyšší likviditě takových Certifikátů oproti Certifikátům nepřijatým k obchodování na regulovaném trhu. V případě Certifikátů nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu může být naopak obtížné ocenit takové Certifikáty, což může mít negativní dopad na jejich likviditu. Na případném nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoliv prodat Certifikáty za adekvátní tržní cenu. Měnové riziko Držitel Certifikátu denominovaného v cizí měně, nebo Certifikátu, jehož podkladová aktiva jsou denominována v cizí měně, je vystaven riziku změn směnných kurzů, které mohou ovlivnit hodnotu Certifikátu při vypořádání. Například změna v hodnotě jakékoliv cizí měny vůči české koruně vyústí v příslušnou změnu korunové hodnoty Certifikátu denominovaného v této cizí měně nebo příslušnou změnu korunové hodnoty podkladových aktiv denominovaných v cizí měně. Zdanění Potenciální investoři by si měli být vědomi, že mohou být nuceni zaplatit daně nebo jiné nároky či poplatky v souladu s právem a zvyklostmi státu, ve kterém dochází k převodu Certifikátů, nebo jiného v dané situaci relevantního státu. V některých státech nemusí být k dispozici žádná oficiální stanoviska daňových úřadů nebo soudní rozhodnutí k finančním nástrojům jako jsou investiční certifikáty. Potenciální investoři by se neměli při získání, prodeji či vypořádání těchto Certifikátů spoléhat na stručné shrnutí daňových otázek obsažené v tomto Základním prospektu nebo případně v příslušném Emisním dodatku, ale měli by jednat podle doporučení svých daňových poradců ohledně jejich individuálního zdanění. Zvážení investování podle rizik uvedených v této části by mělo být učiněno minimálně po zvážení kapitoly "Devizová regulace a zdanění v České republice" tohoto Základního prospektu a případných dalších kapitol o zdanění obsažených v příslušném Emisním dodatku. Návratnost investic do Certifikátů mohou ovlivnit různé poplatky. Celková návratnost investic do Certifikátů může být ovlivněna úrovní poplatků účtovaných zprostředkovatelem emise Certifikátů a/nebo zprostředkovatelem koupě/prodeje Certifikátů a/nebo účtovaných Centrálním depozitářem či jiným relevantním zúčtovacím systémem používaným investorem. Taková osoba nebo instituce si může účtovat poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, převody Certifikátů, služby spojené s úschovou Certifikátů, apod. Emitent proto doporučuje budoucím investorům do Certifikátů, aby se seznámili s podklady, na jejichž základě budou účtovány poplatky v souvislosti s Certifikáty. Návratnost investic do Certifikátů může být ovlivněna výší inflace. Potenciální investoři by si měli být vědomi, že pokud Certifikáty neobsahují protiinflační doložku, může reálná hodnota investice do Certifikátů klesat zároveň s tím, jak inflace snižuje hodnotu měny. Vysoká inflace tak může způsobit dosáhnutí záporného výnosu Certifikátu. Zákonnost koupě Potenciální investoři do Certifikátů (zejména zahraniční osoby) by si měli být vědomi, že koupě Certifikátů může být předmětem zákonných omezení ovlivňujících platnost jejich nabytí. Ani Emitent ani žádný z případných obchodníků (budou-li ustaveni pro některou Emisi) ani kterýkoliv člen jejich koncernů, nemá ani nepřebírá odpovědnost za zákonnost nabytí Certifikátů potenciálním investorem do Certifikátů, ať už podle zákonů státu (jurisdikce) jeho založení nebo státu (jurisdikce), kde je činný (pokud se liší). Potenciální investor se nemůže spoléhat na Emitenta nebo případné obchodníky (budou-li ustaveni pro některou Emisi), nebo kteréhokoliv člena jejich koncernů, v souvislosti se svým rozhodováním ohledně zákonnosti získání Certifikátů. Změna práva Emisní podmínky Certifikátů se řídí českým právem platným k datu tohoto Základního prospektu. Nemůže být poskytnuta jakákoliv záruka ohledně důsledků jakéhokoliv soudního rozhodnutí nebo změny českého práva nebo úřední praxe po datu tohoto Základního prospektu. 13/73

14 Zvláštní rizika spojená s různými druhy Certifikátů Specifická rizika vztahující se k investičním certifikátům obecně Investiční certifikáty jsou rizikovými instrumenty. Jestliže se podkladová aktiva příslušného Certifikátu vyvíjejí nepříznivě, existuje riziko ztráty investovaných prostředků, a to zcela či částečně. Změny hodnot, resp. kurzů, (nebo i skutečnost, že nedojde k očekávané změně) podkladových aktiv a změny dalších parametrů, které určují hodnotu (např. dividendy, úroky či zbytková splatnost), mohou hodnotu Certifikátu snížit. S ohledem na omezenou dobu trvání Certifikátu se po nepříznivém vývoji nelze spoléhat na obnovení jeho kurzu. Existuje proto riziko částečně nebo úplné ztráty investovaných prostředků, včetně vzniklých transakčních poplatků. Toto riziko existuje bez ohledu na finanční postavení Emitenta. Investiční certifikáty neopravňují jejich vlastníka k výplatě úroku nebo dividend, a tudíž z nich neplynou žádné pravidelné výnosy. Případné ztráty hodnoty investičního Certifikátu proto nemohou být kompenzovány jinými výnosy z investičního certifikátu. Specifická rizika vztahující se k warrantům Warranty jsou zvlášť rizikovými instrumenty. V porovnání s jinými investicemi je riziko ztráty (včetně rizika úplné ztráty investovaných prostředků) velmi vysoké. Warrant neopravňuje vlastníka k výplatě úroku nebo dividend, a tudíž z něj neplynou žádné pravidelné výnosy. Možná ztráta hodnoty warrantu proto nemůže být kompenzována jinými výnosy z warrantů. Změny hodnot, resp. kurzů, (nebo i skutečnost, že nedojde k očekávané změně) podkladových aktiv a změny dalších parametrů, které určují hodnotu warrantu (např. volatilita podkladových aktiv), mohou hodnotu warrantu nadměrně snížit nebo warrant zcela znehodnotit. S ohledem na omezenou dobu trvání warrantu se po nepříznivém vývoji nelze spoléhat na obnovení jeho kurzu. Existuje proto riziko částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků, včetně vzniklých transakčních poplatků. Toto riziko existuje bez ohledu na finanční postavení Emitenta. V průběhu doby trvání warrantu má časová hodnota tendenci klesat až k nule. Tato ztráta se zrychluje s blížícím se datem expirace. Warranty se obvykle vydávají v malých jmenovitých hodnotách a z tohoto důvodu je riziko likvidity vysoké, tj. za určitých podmínek může být obtížné či nemožné warrant v požadované době prodat. Pokud jde o investovaný kapitál, změny hodnoty warrantu jsou nepoměrně větší než u podkladového aktiva. Tato charakteristika warrantů se označuje jako pákový efekt. Warrant tudíž na jedné straně přináší příležitost vysokého výnosu, který může být větší než u ostatních investic, ale na straně druhé nese s sebou neúměrně vysoké riziko ztráty, které může znamenat i ztrátu úplnou. Pákový efekt proto působí ve dvou směrech: v případě nepříznivých trendů v hodnotě či kurzu podkladových aktiv (např. akcií, indexů a komodit) funguje v neprospěch investora a v případě příznivého vývoje kurzu v jeho prospěch. V zásadě platí, že čím větší je pákový efekt, tím vyšší je riziko ztráty; pákový efekt je dále tím větší, čím kratší je doba trvání warrantu. Na pákový efekt má vliv také stanovený emisní poměr (např. 10:1). Hodnota warrantu je určena nejen změnami hodnot či kurzů podkladových aktiv, ale i řadou dalších faktorů. K nim patří obecně splatnost warrantu a rovněž volatilita podkladových aktiv. Ke ztrátě hodnoty warrantu může dojít i v případě, kdy hodnota, resp. kurz, podkladových aktiv zůstává konstantní. Specifická rizika vztahující se k diskontovaným (discount) Certifikátům Diskontované Certifikáty jsou rizikovými instrumenty. Pokud se cena příslušného podkladového aktiva diskontovaného Certifikátu vyvíjí nepříznivě, investor může přijít o investovaný kapitál nebo jeho část, stejně jako v případě přímé investice do podkladového aktiva. Hodnota diskontovaného Certifikátu v průběhu jeho trvání má tendenci se vyvíjet stejně jako hodnota podkladových aktiv, i když do menší míry. Tato míra neustále klesá (nebo může být i nulová), a to čím vyšší je hodnota podkladových aktiv. Změny hodnot či kurzů (nebo i skutečnost, že nedojde k očekávané změně) podkladových aktiv a změny dalších parametrů, které určují hodnotu (např. volatilita podkladových aktiv), mohou hodnotu diskontovaného Certifikátu snížit. S ohledem na omezenou dobu trvání diskontovaného Certifikátu se po nepříznivém vývoji nelze spoléhat na obnovení jeho kurzu. Existuje proto riziko částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků, včetně vzniklých transakčních poplatků. Toto riziko existuje bez ohledu na finanční postavení Emitenta. Diskontovaný Certifikát neopravňuje jeho vlastníka k uplatnění nároku na výplatu úroku nebo dividend, a tudíž z něj neplynou žádné pravidelné výnosy. Případné ztráty hodnoty diskontovaného Certifikátu proto nemohou být kompenzovány jinými výnosy z diskontovaného Certifikátu. Specifická rizika vztahující se k turbocertifkátům Turbocertifikáty jsou rizikovými instrumenty. Jestliže se podkladová aktiva příslušného Certifikátu vyvíjejí nepříznivě, existuje riziko ztráty investovaného kapitálu nebo jeho větší části. Hodnota dlouhých (long) turbocertifikátů stoupá s rostoucí hodnotou či kurzem podkladových aktiv, avšak s klesající hodnotou či kurzem podkladových aktiv se jejich hodnota snižuje. Hodnota krátkých (short) turbocertifikátů stoupá s klesající hodnotou či 14/73

15 kurzem podkladových aktiv a klesá se stoupající hodnotou či kurzem podkladových aktiv. Změny hodnot či kurzů (nebo i skutečnost, že nedojde k očekávané změně) podkladových aktiv a změny dalších parametrů, které určují hodnotu (např. dividendy, úroky a zbytková splatnost), mohou hodnotu turbocertifikátu značně snížit nebo turbocertifikát zcela znehodnotit. S ohledem na omezenou dobu trvání turbocertifikátu se po nepříznivém vývoji nelze spoléhat na obnovení jeho kurzu. Existuje proto riziko částečně nebo úplné ztráty investovaných prostředků, včetně vzniklých transakčních poplatků. Toto riziko existuje bez ohledu na finanční postavení Emitenta. S ohledem na úpravy bariér a realizační ceny v případě otevřených turbocertifikátů v průběhu jejich trvání existuje riziko ztráty hodnoty otevřených turbocertifikátů. I úpravy bariér mohou navíc vést k předčasnému vyřazení tohoto cenného papíru (pozastavení obchodování). Tyto Certifikáty neopravňují jejich vlastníka k uplatnění nároku na výplatu úroku nebo dividend, a tudíž z nich neplynou žádné pravidelné výnosy. Případné ztráty hodnoty turbocertifikátu proto nemohou být kompenzovány jinými výnosy z turbocertifikátu. Specifická rizika vztahující se k range turbocertifikátům Range turbocertifikáty jsou zvlášť rizikové instrumenty. Rizika range turbocertifikátů jsou srovnatelná s riziky turbocertifikátů, přičemž hodnota range turbocertifikátů je navíc dodatečně ovlivněna i změnami volatility podkladových aktiv. Range turbocertifikáty jsou vydávány buď pro investory, kteří očekávají rostoucí kurzy (dlouhé Certifikáty), nebo pro investory, kteří očekávají klesající kurzy (krátké Certifikáty nebo reverzní diskontované Certifikáty). Range turbocertifikáty umožňují investorům podílet se na vývoji podkladových aktiv disproporcionálně vysokou měrou, avšak obsahují tzv. cap (pevnou horní hranici) (dlouhé range turbocertifikáty) nebo tzv. floor (pevnou spodní hranici) (krátké range turbocertifikáty/reverzní diskontované Certifikáty). Hodnota dlouhých a krátkých range turbocertifikátů se v průběhu doby jejich trvání vyvíjí obráceně. Pokud hodnota či kurz podkladového aktiva klesá, dlouhé range turbocertifikáty obvykle hodnotu ztrácejí (tj. pokud se neberou v úvahu další faktory rozhodné pro cenu range turbocertifikátů) a obráceně, pokud hodnota či kurz podkladového aktiva stoupá, hodnota krátkého range turbocertifikátu/reverzního diskontovaného Certifikátu klesá. Změny hodnot či kurzů (nebo i skutečnost, že nedojde k očekávané změně) podkladového aktiva mohou hodnotu range turbocertifikátu značně snížit (pákový efekt) nebo range turbocertifikát zcela znehodnotit. Hodnota range turbocertifikátu se v průběhu jeho trvání vyvíjí zpravidla obdobně jako hodnota podkladového aktiva (u dlouhých range turbocertifikátů) nebo opačně (u krátkých range turbocertifikátů), avšak v menším rozsahu. Tento rozsah plynule klesá, čím výše stoupá hodnota či kurz podkladového aktiva (u dlouhých range turbocertifikátů) nebo čím níže klesá hodnota či kurz podkladového aktiva (u krátkých range turbocertifikátů). Specifická rizika vztahující se k bonusovým Certifikátům Bonusové Certifikáty jsou rizikovými instrumenty. Pokud se cena podkladových aktiv příslušného Certifikátu vyvíjí nepříznivě, existuje riziko ztráty investovaného kapitálu nebo jeho větší části. Pákový efekt popsaný u warrantů se uplatňuje i u bonusových Certifikátů. Bonusové Certifikáty neopravňují jejich vlastníka k uplatnění nároku na výplatu úroku nebo dividend, a tudíž z nich neplynou žádné pravidelné výnosy. Případné ztráty hodnoty bonusového Certifikátu proto nemohou být kompenzovány jinými výnosy z bonusového Certifikátu. Bonusové Certifikáty zaručují výplatu předem stanovené pevné částky při splatnosti, nestanoví-li příslušný Emisní dodatek jinak, pokud se podkladová aktiva v průběhu trvání bonusového Certifikátu nedotknou bariéry stanovené v příslušném Emisním dodatku nebo pod ni nespadnou. Hodnota bonusového Certifikátu se v průběhu jeho trvání mění spolu s hodnotou podkladového aktiva, avšak ne stejnou měrou. Bonusový Certifikát může na změny hodnoty či kurzu podkladového aktiva reagovat větší nebo menší měrou, v závislosti na řadě faktorů (např. na volatilitě podkladového aktiva, zbytkové splatnosti nebo vzdálenosti podkladového aktiva od bariéry). Pokud se kurz podkladového aktiva příslušného bonusového Certifikátu vyvíjí nepříznivě, existuje za určitých podmínek riziko ztráty investovaného kapitálu nebo jeho značné části. Specifická rizika vztahující se ke speed Certifikátům Speed Certifikáty jsou rizikovými instrumenty. Hodnota speed Certifikátu se v průběhu jeho trvání mění spolu s hodnotou podkladových aktiv, avšak ne stejnou měrou. Tento Certifikát může na změny kurzu podkladových aktiv reagovat větší nebo menší měrou, v závislosti na řadě faktorů (např. na volatilitě podkladových aktiv, zbytkové splatnosti nebo vzdálenosti podkladových aktiv od počáteční hodnoty nebo od cap). Pokud se cena podkladových aktiv příslušného speed Certifikátu vyvíjí nepříznivě, existuje riziko ztráty investovaného kapitálu nebo jeho větší části. Pákový efekt popsaný u warrantů se uplatňuje i u speed Certifikátů. Změny hodnot či kurzů (nebo i skutečnost, že nedojde k očekávané změně) podkladových aktiv a změny dalších parametrů, které určují hodnotu speed Certifikátu (např. volatilita podkladových aktiv, dividendy, úroky a zbytková splatnost), mohou hodnotu speed Certifikátu snížit. S ohledem na omezenou dobu trvání speed Certifikátu se po nepříznivém vývoji nelze spoléhat na obnovení jeho kurzu. Existuje proto riziko částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků, včetně vzniklých transakčních poplatků. Toto riziko existuje bez ohledu na finanční postavení Emitenta. 15/73

16 Speed Certifikáty neopravňují jejich vlastníka k uplatnění nároku na výplatu úroku nebo dividend, a tudíž z nich neplynou žádné pravidelné výnosy. Případné ztráty hodnoty speed Certifikátu proto nemohou být kompenzovány jinými výnosy ze speed Certifikátu. Specifická rizika vztahující se k lock-in Certifikátům Lock-in Certifikáty jsou rizikovými instrumenty. Hodnota lock-in Certifikátu se v průběhu jeho trvání mění spolu s hodnotou podkladových aktiv, avšak ne stejnou měrou. Tento Certifikát může na změny kurzu podkladových aktiv reagovat větší nebo menší měrou, v závislosti na řadě faktorů (např. na volatilitě podkladových aktiv, zbytkové splatnosti nebo vzdálenosti podkladových aktiv od úrovně lock-in). Lock-in Certifikáty se dále vyznačují úrovněmi lock-in vymezenými Emitentem na počátku emise. Při dosažení nebo překročení úrovně lock-in bude splacená částka zaručená při splatnosti přinejmenším na této úrovni lock-in. Záruka úrovní lock-in platí i v případě, kdy kurz podkladových aktiv v průběhu trvání Certifikátu dosáhne úrovně lock-in (pokud byla vymezena) nebo pod ni klesne. Pokud se cena podkladových aktiv příslušného Certifikátu vyvíjí nepříznivě, existuje riziko ztráty investovaného kapitálu nebo jeho větší části. Pákový efekt se uplatňuje i u lock-in Certifikátů. Změny hodnot či kurzů (nebo i skutečnost, že nedojde k očekávané změně) podkladových aktiv a změny dalších parametrů, které určují hodnotu Certifikátů (např. volatilita podkladových aktiv, dividendy a úroky), mohou hodnotu lock-in Certifikátu snížit. S ohledem na omezenou dobu trvání lock-in Certifikátu se po nepříznivém vývoji nelze spoléhat na obnovení jeho kurzu. Existuje proto riziko částečně nebo úplné ztráty investovaných prostředků, včetně vzniklých transakčních poplatků. Toto riziko existuje bez ohledu na finanční postavení Emitenta. Lock-in Certifikáty neopravňují jejich vlastníka k uplatnění nároku na výplatu úroku nebo dividend, a tudíž z nich neplynou žádné pravidelné výnosy. Případné ztráty hodnoty lock-in Certifikátu proto nemohou být kompenzovány jinými výnosy z lock-in Certifikátu. Specifická rizika vztahující se k outperformance Certifikátům Outperformance Certifikáty jsou zvlášť rizikovými investičními instrumenty. Investor do outperformance Certifikátu nabývá za určitých podmínek právo na výplatu peněžité částky (peněžité vypořádání). Outperformance Certifikát má obvykle dva podkladové instrumenty (dlouhý a krátký) a s poklesem kurzu dlouhého podkladového instrumentu nebo s růstem kurzu krátkého podkladového instrumentu obvykle ztrácí na hodnotě (tj. pokud se nepřihlíží k dalším rozhodným faktorům). Hodnota outperformance Certifikátu je určena nejen změnami kurzu podkladových aktiv, ale i řadou dalších faktorů. K nim patří obecně splatnost outperformance Certifikátu a rovněž volatilita kurzu podkladových aktiv. Ke ztrátě hodnoty outperformance Certifikátu může dojít i v případě, kdy kurz podkladových aktiv zůstává konstantní. Změny hodnot či kurzů (nebo i skutečnost, že nedojde k očekávané změně) podkladových aktiv a změny dalších parametrů, které určují hodnotu outperformance Certifikátu (volatilita podkladových aktiv, dividendy a úroky), mohou hodnotu outperformance Certifikátu nadměrně snížit (pákový efekt) nebo outperformance Certifikát zcela znehodnotit. S ohledem na omezenou dobu trvání outperformance Certifikátu se po nepříznivém vývoji nelze spoléhat na obnovení jeho kurzu. Existuje proto riziko částečně nebo úplné ztráty investovaných prostředků, včetně vzniklých transakčních poplatků. Toto riziko existuje bez ohledu na finanční postavení Emitenta. V průběhu doby trvání outperformance Certifikátu má časová hodnota tendenci klesat až k nule. Outperformance Certifikáty se obvykle vydávají v malých nominálních hodnotách a z tohoto důvodu je likviditní riziko vysoké, tj. za určitých podmínek nemusí být možné outperformance Certifikát v požadované době prodat. Pokud jde o investovaný kapitál, změny hodnoty outperformance Certifikátu jsou nepoměrně větší než u podkladových aktiv. Tato charakteristika se označuje jako pákový efekt. Outperformance Certifikát tudíž na jedné straně přináší příležitost výnosu, který může být větší než u ostatních investic, ale na straně druhé nese s sebou neúměrně vysoké riziko ztráty, které může znamenat i úplnou ztrátu. Jak je naznačeno shora, pákový efekt proto může, v závislosti na konstrukci outperformance Certifikátu, působit ve dvou směrech: v případě nepříznivých trendů v hodnotě či kurzu podkladových aktiv (např. akcií, indexů a komodit) může fungovat v neprospěch investora a v případě příznivého vývoje hodnoty či kurzu v jeho prospěch. V zásadě platí, že čím větší je pákový efekt, tím vyšší je riziko ztráty; pákový efekt je dále tím větší, čím kratší je doba trvání outperformance Certifikátu. Na pákový efekt má také vliv stanovený emisní poměr (např. 10:1). V porovnání s ostatními investicemi je riziko (a to i riziko úplné ztráty investovaného kapitálu) velmi vysoké. Outperformance Certifikát neopravňuje jeho vlastníka k uplatnění nároku na výplatu úroku nebo dividend, a tudíž z něj neplynou žádné pravidelné výnosy. Případné ztráty hodnoty outperformance Certifikátu proto nemohou být kompenzovány jinými výnosy z outperformance Certifikátu. 16/73

17 Specifická rizika vztahující se ke garantovaným Certifikátům Garantované Certifikáty podléhají v průběhu svého trvání kurzovým výkyvům, které se mohou dostat až pod úroveň investovaného kapitálu. Pokud se kurz podkladových aktiv příslušného garantovaného Certifikátu vyvíjí nepříznivě, existuje riziko ztráty části investovaného kapitálu. Při splatnosti garantovaného Certifikátu je zaručeno vrácení minimálně garantované částky (s přihlédnutím k rizikům týkajícím se Emitenta uvedeným shora). Garantované Certifikáty mohou opravňovat jejich vlastníka k přijetí kupónových plateb a/nebo vyplacení participační částky, nikoli však k výplatě dividend. Případné ztráty hodnoty garantovaných Certifikátů by proto nemohly být kompenzovány jinými výnosy z garantovaného Certifikátu. (B) RIZIKOVÉ FAKTORY VZTAHUJÍCÍCH SE K EMITENTOVI Banka je vystavena následujícím typům rizik: úvěrové riziko tržní rizika operační rizika Představenstvo banky je odpovědné za celkovou strategii řízení rizik, kterou schvaluje a pravidelně vyhodnocuje. Představenstvo vytvořilo Výbor pro řízení aktiv a pasiv (ALCO), Úvěrový výbor a Výbor pro řízení operačního rizika, které jsou odpovědné za sledování a řízení jednotlivých rizik dle jejich specifické oblasti. Tyto výbory reportují na pravidelné bázi představenstvu banky. Úvěrové riziko Banka je vystavena úvěrovému riziku z titulu svých obchodních aktivit, poskytování úvěrů, zajišťovacích transakcí, investičních aktivit a zprostředkovatelských činností. Úvěrové riziko je řízeno jak na úrovni jednotlivého klienta (transakce), tak na úrovni portfolia. Na řízení úvěrových rizik se bezprostředně podílejí úseky Úvěrového underwritingu, Úvěrových modelů a reportingu a Úvěrových operací. Všechny tyto úseky jsou organizačně nezávislé na obchodních divizích a podléhají přímo členu představenstva odpovědnému za divizi řízení rizik.banka ve své úvěrové politice definuje obecné zásady, metody a nástroje používané za účelem identifikace, měření a řízení úvěrových rizik. Za stanovení úvěrové politiky banky odpovídá úsek Úvěrových modelů a reportingu, který ji v pravidelných intervalech, nejméně však jednou ročně, též přehodnocuje. Ve svých interních předpisech banka rovněž definuje schvalovací kompetence pro úvěrové obchody včetně vymezení odpovědností a pravomocí Úvěrového výboru banky. (i) Řízení úvěrového rizika na úrovni klienta Úvěrové riziko je na úrovni klienta řízeno prostřednictvím analýzy jeho bonity a následného stanovení limitů úvěrové angažovanosti. Analýza se zaměřuje na postavení klienta na relevantním trhu, hodnocení jeho finančních výkazů, predikci jeho schopnosti dostát svým závazkům apod. Výsledkem analýzy je mj. stanovení ratingu, který odráží pravděpodobnost selhání (defaultu) klienta a zohledňuje kvantitativní i kvalitativní faktory. Analýza bonity, stanovení limitů úvěrové angažovanosti a ratingu se provádí jak před poskytnutím úvěru, tak i pravidelně v průběhu úvěrového vztahu s klientem. Interní ratingový systém je tvořen 26 ratingovými třídami (1 až 10 s použitím "+" a " " u některých ratingových tříd 1+; 1; 1 ; 2+ atd.). Pro zařazení klienta do příslušné ratingové třídy banka (kromě případné doby pohledávky po splatnosti) hodnotí také klientovy finanční ukazatele (struktura a vzájemné vztahy relevantních položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty, cash flow), kvalitu managementu, vlastnickou strukturu, postavení klienta na trhu, kvalitu klientova výkaznictví, jeho výrobního zařízení apod. Klientům s pohledávkami kategorizovanými jako pohledávky nestandardní, pochybné či ztrátové musí být vždy přiřazena ratingová třída pro klienty v selhání, tj. jedna z ratingových tříd 8, 9 či 10. V případě, že je dostupné externí hodnocení dlužníka připravené renomovanou ratingovou agenturou, přihlíží banka při zařazení dlužníka do příslušné ratingové třídy také k výsledkům tohoto hodnocení. Toto hodnocení však nenahrazuje vnitřní kategorizaci podle ratingového systému banky. U pohledávek za fyzickými osobami banka posuzuje schopnost klienta dostát svým závazkům na základě standardizovaného bodování rizikorelevantních charakteristik ("credit application scoring"). Banka zároveň stanovuje a pravidelně aktualizuje pravděpodobnost selhání klienta fyzické osoby prostřednictvím metody behaviorálního ratingu. Finální rating klienta kombinuje aplikační a behaviorální složku. Jako dodatečný zdroj informací pro posouzení bonity klienta banka aktivně využívá dotazů do úvěrových registrů, zejména CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s., Centrálního registru úvěrů ČNB a registru sdružení SOLUS. Banka v souladu se svou strategií řízení úvěrových rizik vyžaduje před poskytnutím úvěru, v závislosti na bonitě dlužníka a charakteru transakce, zajištění svých úvěrových pohledávek. Banka za materiálně ocenitelné zajištění zpravidla považuje 17/73

18 následující typy zajištění: hotovost, bonitní cenné papíry, záruku jiné bonitní osoby (včetně bankovních záruk), zástavu nemovitosti, postoupení vysoce bonitních pohledávek. Při stanovení realizovatelné hodnoty zajištění banka vychází především z bonity poskytovatele a nominální hodnoty zajištění, resp. znaleckých hodnocení připravených zvláštním útvarem banky. Realizovatelná hodnota zajištění je pak stanovena z této hodnoty aplikací korekčního koeficientu, který odráží schopnost banky v případě potřeby příslušné zajištění realizovat. (ii) Řízení úvěrového rizika na úrovni portfolia Tato úroveň řízení úvěrového rizika zahrnuje zejména výkaznictví o úvěrovém portfoliu včetně analýz a monitoringu trendů v jednotlivých dílčích úvěrových portfoliích. Banka sleduje svoji celkovou expozici vůči úvěrovému riziku, tzn. zohledňuje veškeré své rozvahové i podrozvahové expozice a kvantifikuje očekávanou ztrátu ze své úvěrové expozice. Banka pravidelně sleduje svoji úvěrovou angažovanost vůči jednotlivým hospodářským odvětvím, zemím či ekonomicky spjatým skupinám dlužníků. Banka pravidelně měří koncentrační riziko úvěrového portfolia a případně stanovuje koncentrační limity ve vztahu k jednotlivým hospodářským odvětvím, zemím či ekonomicky spjatým skupinám dlužníků. (iii) Kategorizace pohledávek, účtování ztráty ze snížení hodnoty a tvorba rezerv Banka provádí měsíčně kategorizaci svých pohledávek z finančních činností v souladu s vyhláškou ČNB č. 123/2007 Sb. Banka pravidelně posuzuje, zda nedošlo ke snížení rozvahové hodnoty pohledávek; v případě, že takové snížení identifikuje, účtuje banka k jednotlivým pohledávkám, resp. portfoliím pohledávek ztrátu ze snížení hodnoty v souladu s IFRS. Ztráty ze snížení hodnoty jednotlivých pohledávek Ztrátu ze snížení hodnoty jednotlivých pohledávek banka účtuje, dojde-li ke snížení rozvahové hodnoty jednotlivé pohledávky a banka takovou pohledávku, resp. její část odpovídající ztrátě z rozvahové hodnoty, neodepíše. Banka posuzuje snížení rozvahové hodnoty u všech sledovaných pohledávek a pohledávek se selháním dlužníka. Banka pohledávky odepisuje v zásadě tehdy, pokud již neočekává žádný výnos z pohledávky ani ze zajištění k této pohledávce přijatého. Banka stanovuje ztrátu ze snížení hodnoty jednotlivých pohledávek ve výši ztráty plynoucí ze snížení rozvahové hodnoty pohledávky; ztráta ze snížení rozvahové hodnoty je rovna rozdílu mezi rozvahovou hodnotou pohledávky sníženou o hodnotu materiálně ocenitelného zajištění a diskontovanou hodnotou očekávaných peněžních toků z nezajištěné části pohledávky. Ztráty ze snížení hodnoty portfolií pohledávek Banka účtuje ztrátu ze snížení hodnoty portfolií standardních pohledávek na základě posuzování rozvahové hodnoty tohoto portfolia; ztráta ze snížení se stanovuje ve výši, která odpovídá snížení rozvahové hodnoty portfolia standardních pohledávek v důsledku událostí indikujících snížení očekávaných budoucích peněžních toků z tohoto portfolia. Ztráta ze snížení hodnoty je přiřazena jednotlivým portfoliím, nerozděluje se a nepřiřazuje se k jednotlivým pohledávkám zařazeným do tohoto portfolia. Při účtování ztráty ze snížení hodnoty portfolií pohledávek banka vychází z existence časové prodlevy mezi okamžikem, kdy nastala skutečnost vedoucí ke snížení hodnoty pohledávky, a časovým okamžikem, kdy je snížení hodnoty pohledávky zaznamenáno bankou (tj. kdy je pohledávka vyjmuta z portfolia standardních pohledávek a snížení hodnoty je posuzováno podle zásad platných pro posuzování jednotlivých pohledávek, resp. je účtována ztráta ze snížení k příslušné jednotlivé pohledávce) koncept tzv. "incurred loss" (uskutečněná ztráta). Aktuálně používaný postup je plně v souladu s metodikou skupiny UCI pro výpočet ztrát ze snížení hodnoty portfolií pohledávek. Rezervy k podrozvahovým položkám Banka vytváří rezervy k vybraným podrozvahovým položkám, a to: (i) rezervy k podrozvahovým položkám u klientů banky, vůči kterým je současně vykazována jednotlivá rozvahová pohledávka, která splnila podmínky pro zařazení do kategorie sledovaných pohledávek nebo pohledávek se selháním dlužníka a banka účtuje ztrátu ze snížení hodnoty této jednotlivé pohledávky. Poznámka: Banka nevytváří takové rezervy k nečerpaným úvěrovým rámcům vydaných kreditních karet; (ii) rezervy k vybraným podrozvahovým položkám u klientů banky, vůči kterým banka v daném období nevykazuje (neeviduje) žádnou rozvahovou pohledávku, avšak v případě její existence by tato splňovala podmínky pro zařazení mezi pohledávky sledované nebo pohledávky se selháním dlužníka; (iii) rezervy k vybraným podrozvahovým položkám, které zařazuje do portfolií. Při tvorbě takových rezerv banka postupuje analogicky jako při účtování o ztrátě ze snížení hodnoty portfolií pohledávek; (iv) rezervy k vymáhání pohledávek za dlužníky. Banka má zřízen zvláštní Odbor vymáhání a restrukturalizace úvěrů, který spravuje pohledávky, jejichž návratnost je ohrožena. Cílem činnosti tohoto odboru je u ohrožených úvěrových pohledávek dosáhnout jednoho nebo několika z následujících cílů: 18/73

19 a) "revitalizace" úvěrového vztahu, jeho restrukturalizace a následný návrat případu mezi standardní úvěrové případy; b) plné splacení úvěru; c) minimalizace ztráty z úvěru (realizací zajištění, prodejem pohledávky s diskontem apod.); případně d) zabránění vzniku dalších ztrát z úvěru (tzn. posouzení budoucích nákladů v porovnání s možnými výnosy). Tržní rizika (i) Obchodování Banka drží obchodní pozice v různých finančních nástrojích včetně finančních derivátů. Většina obchodních aktivit banky je řízena požadavky klientů banky. Podle odhadu poptávky klientů drží banka určitou zásobu finančních nástrojů a udržuje přístup na finanční trhy prostřednictvím kotování nákupních (bid) a prodejních (ask) cen a také obchodováním s dalšími tvůrci trhu. Tyto pozice jsou také drženy za účelem budoucího očekávaného vývoje finančních trhů a představují tedy spekulaci na tento vývoj. Obchodní strategie banky je tak ovlivněna spekulativním očekáváním a tvorbou trhu a jejím cílem je maximalizace čistých výnosů z obchodování. Banka řídí rizika spojená s obchodními aktivitami na úrovni jednotlivých rizik a také jednotlivých typů finančních nástrojů. Základním nástrojem řízení rizik jsou limity na objemy jednotlivých transakcí, limity na citlivost portfolia (BPV), stop loss limity a Value at Risk (VaR) limity. V následující kapitole jsou uvedeny kvantitativní metody, které se uplatňují při řízení tržních rizik. Většina derivátů je sjednávána na mezibankovním (OTC) trhu, a to z důvodu neexistence veřejného trhu finančních derivátů v České republice. (ii) Řízení tržních rizik Níže jsou popsána vybraná rizika, jimž je banka vystavena z důvodu svých obchodních aktivit a řízení pozic vzniklých z těchto aktivit, a dále pak přístupy banky k řízení těchto rizik. Detailnější postupy, které banka používá k měření a řízení těchto rizik, jsou uvedeny u jednotlivých rizik. Banka je vystavena tržním rizikům, která vyplývají z otevřených pozic transakcí s úrokovými, akciovými a měnovými nástroji, jež jsou citlivé na změny podmínek na finančních trzích. Řízení rizik v bance se zaměřuje na řízení celkové čisté angažovanosti vyplývající ze struktury aktiv a závazků banky. Banka tedy monitoruje úrokové riziko prostřednictvím sledování citlivosti jednotlivých aktiv nebo závazků v jednotlivých časových pásmech vyjádřené změnou jejich současné hodnoty při vzestupu úrokových sazeb o 1 bazický bod (BPV). Pro účely uplatnění zajišťovacího účetnictví pak banka identifikuje konkrétní aktiva/závazky způsobující tento nesoulad tak, aby splnila účetní kritéria pro aplikaci zajišťovacího účetnictví. Value at Risk Value at Risk představuje hlavní metodu řízení tržních rizik plynoucích z otevřených pozic banky. Value at Risk představuje potenciální ztrátu z nepříznivého pohybu na trhu v daném časovém horizontu na určité úrovni spolehlivosti. Banka počítá Value at Risk pomocí historické simulace s jednodenním horizontem a hladinou spolehlivosti 99 %. Předpoklady, na nichž je model Value at Risk postaven, mají určitá omezení: - jednodenní horizont držby předpokládá, že veškeré pozice mohou být během jednoho dne zlikvidovány. Tento předpoklad nemusí být na méně likvidních trzích zcela naplněn; - 99% hladina spolehlivosti nereflektuje případné ztráty, které mohou za touto úrovní spolehlivosti nastat; - VaR je počítán z pozic ke konci obchodního dne a nereflektuje pozice, které mohou být otevřeny "intra-day"; - Použití historických dat jako základní determinanta možného budoucího vývoje nemusí vždy pokrýt všechny možné scénáře budoucího vývoje, zejména ty krizové. Banka měří pomocí VaR úrokové, měnové, akciové riziko a další typy rizik spojených s negativními pohyby cen tržních faktorů (spreadové riziko, opční riziko atd.). Celková struktura VaR limitů je schvalována Výborem pro řízení aktiv a pasiv (ALCO) a minimálně jedenkrát ročně je struktura a výše limitů revidována s ohledem na potřeby banky a vývoj na finančních trzích. Výsledky výpočtu VaR jsou publikovány denně pro vybrané uživatele (představenstvo, vybraní pracovníci divize finančních trhů, divize tržních rizik, vybraní pracovníci odboru řízení aktiv a pasiv a vybraní pracovníci MARS mateřské banky/sub-holdingu). Back testing Value at Risk Výsledky modelu jsou denně zpětně testovány a porovnávány s výsledky odpovídajícími skutečné změně úrokových sazeb na finančních trzích. V případě zjištěných nepřesností je model upraven tak, aby odpovídal aktuálnímu vývoji na finančních trzích. 19/73

20 Úrokové riziko Banka je vystavena úrokovému riziku vzhledem ke skutečnosti, že úročená aktiva a pasiva mají různé splatnosti nebo období změny/úpravy úrokových sazeb a také objemy v těchto obdobích. V případě proměnlivých úrokových sazeb je banka vystavena bazickému riziku, které je dáno rozdílem v mechanismu úpravy jednotlivých typů úrokových sazeb jako PRIBOR, vyhlašovaných úroků z vkladů atd. Aktivity v oblasti řízení úrokového rizika mají za cíl optimalizovat čistý úrokový výnos banky v souladu se strategií banky schválenou představenstvem banky. Celková úroková pozice banky je k datu 31. Prosince charakterizována vyšší úrokovou citlivostí na straně pasiv v porovnání se stranou aktiv. Tomu nasvědčuje kladná celková hodnota "Basis point Value BPV", kdy při paralelním růstu úrokových sazeb jednotlivých měn by došlo k mírnému růstu tržního přecenění. Úroková pozice banky je diverzifikována do více měn, přičemž rozdílné úrokové riziko jednotlivých měn je v rámci celého portfolia aktiv a pasiv v součtu kompenzováno. Hlavními měnami s vyšší úrokovou citlivostí jsou CZK a EUR. Úroková pozice banky je přibližně vyrovnaná. K řízení nesouladu mezi úrokovou citlivostí aktiv a pasiv jsou ve většině případů používány úrokové deriváty. Tyto transakce jsou uzavírány v souladu se strategií řízení aktiv a pasiv schválenou představenstvem banky. Část výnosů banky je generována prostřednictvím cíleného nesouladu mezi úrokově citlivými aktivy a závazky. Pro měření úrokové citlivosti aktiv a pasiv používá banka metodu "Basis Point Value" (BPV). BPV představuje změnu současné hodnoty peněžních toků plynoucích z jednotlivých nástrojů při vzestupu úrokových sazeb o 1 bazický bod (0,01 %), tzn. představuje citlivost nástrojů vůči úrokovému riziku. Banka nastavila limity na úrokové riziko se záměrem omezit oscilaci čistého úrokového výnosu z titulu změny úrokových sazeb o 0,01 % ("BPV limit"). Stresové testování úrokového rizika Banka provádí týdně stresové testování úrokového rizika tím, že aplikuje historické scénáře významných pohybů na finančních trzích, interně definované nepravděpodobné scénáře a skupinové makro scénáře a modeluje jejich dopad na hospodářský výsledek banky. S ohledem na skutečnost, že banka vstupuje do transakcí s deriváty za účelem zajištění úrokového rizika na úrovni celé úrokově citlivé části rozvahy, provádí stress testy na agregované bázi za celou úrokově citlivou část rozvahy. Standardní stresový scénář odpovídá paralelnímu posunu výnosové křivky o 200 bazických bodů u hlavních měn (CZK, EUR, USD) a hlavní alternativní scénář (money market stress test) odpovídá paralelnímu posunu výnosové křivky o 250 bazických bodů krátkého konce výnosové křivky hlavních měn (CZK, EUR, USD) s maturitou do dvou let. Zajišťovací účetnictví Banka se v rámci svých metod řízení tržních rizik cíleně zajišťuje proti úrokovému riziku. V rámci své zajišťovací strategie banka používá jak zajištění reálných hodnot, tak zajištění peněžních toků. Zajištění reálných hodnot Zajišťovanými instrumenty mohou být finanční aktiva a pasiva vykazovaná v účetní hodnotě (kromě cenných papírů držených do splatnosti) a realizovatelné cenné papíry vykazované v reálných hodnotách se změnami reálných hodnot vykázanými ve vlastním kapitálu. Zajišťovacími instrumenty jsou deriváty (nejčastěji úrokové swapy a cross-currency swapy). Test efektivity zajištění reálných hodnot banka provádí v okamžiku vzniku zajišťovacího vztahu na základě budoucích peněžních toků zajištěného i zajišťovacího instrumentu a očekávaného scénáře budoucího pohybu úrokových sazeb prospektivní test. Dále se test efektivity provádí k ultimu každého měsíce na základě skutečného vývoje úrokových sazeb. Měsíční frekvence testu efektivity byla bankou zvolena z důvodu včasného odhalení případné neefektivity zajišťovacího vztahu. Pro jednotlivé zajišťované položky a zajišťovací obchody (úvěry, depozita, cenné papíry, úrokové swapy atd.) jsou stanovena data a výše jednotlivých peněžních toků (cash-flow) pro období od počátku zajišťovacího vztahu do splatnosti instrumentu, popř. do okamžiku, ve kterém podle dodaných informací zajišťovací vztah končí. S využitím diskontních faktorů pro příslušné měny jsou stanoveny současné hodnoty jednotlivých cash-flow pro příslušné datum (datum měření efektivity). Součtem diskontovaných cash-flow z daného obchodu v daném okamžiku je získána reálná hodnota tohoto obchodu. Porovnáním reálné hodnoty ve sledovaném okamžiku s prvním přeceněním dojde k určení kumulativní změny reálné hodnoty. Tyto kumulativní změny jsou dále očištěny o realizované peněžní toky jejich zpětným přičtením/odečtením. Efektivita zajištění je následně poměřována srovnáním kumulativní změny reálné hodnoty zajišťovaného a zajišťovacího instrumentu. Pokud poměr těchto dvou hodnot ležel v intervalu 80 % 125 %, je vztah vyhodnocen jako efektivní. V souladu se změnou skupinové strategie v oblasti zajišťovacího účetnictví v prosinci 2003 ukončila banka zajištění rizika změny reálné hodnoty u některých finančních nástrojů. V souvislosti s touto změnou banka i nadále vykazuje reálnou hodnotu těchto nástrojů, kterou časově rozlišuje po dobu splatnosti těchto nástrojů. 20/73

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

HVB Bank Czech Republic a. s.

HVB Bank Czech Republic a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Základní prospekt Nabídkového programu. Raiffeisenbank a.s. Základní prospekt Nabídkového programu investičních certifikátů

Základní prospekt Nabídkového programu. Raiffeisenbank a.s. Základní prospekt Nabídkového programu investičních certifikátů Raiffeisenbank a.s. investičních certifikátů Na základě tohoto nabídkového programu (dále také jen Nabídkový program nebo Program ) je Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s.

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 3 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s.

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s. ŽS Brno a.s. Společné emisní podmínky dluhopisového programu v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 3 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let. a Prospekt dluhopisů Na základě tohoto dluhopisového

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Komerční banka, a. s.

Komerční banka, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT Komerční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč a dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s.

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Wüstenrot hypoteční banka a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané

Více

Dalkia Česká republika, a. s.

Dalkia Česká republika, a. s. Dalkia Česká republika, a. s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,24 % p.a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2015

Více

2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let 2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU Datum tohoto 2. dodatku

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotéčních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

HVB Bank Czech Republic a. s.

HVB Bank Czech Republic a. s. PROSPEKT CENNÉHO PAPÍRU HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s.

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost AGROPA a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Horažďovice, Olšany 75, PSČ 341

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli

Více

140 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty

140 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty EMISNÍ DODATEK ZE DNE 3. LEDNA 2012 140 000 000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na vývoji akciového indexu S&P 500 (SPX Index) splatné v roce 2013, emisní kurz 107,142857143% jmenovité hodnoty ISIN CZ0003703076

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Tento dokument představuje

Více

Diamond Point, a.s. PROSPEKT DLUHOPISŮ

Diamond Point, a.s. PROSPEKT DLUHOPISŮ Diamond Point, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 4,00 % p.a. v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 1.100.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu lhůty pro upisování splatné v roce 2024

Více

Emisní podmínky a prospekt emitenta. ebanka, a. s.

Emisní podmínky a prospekt emitenta. ebanka, a. s. ebanka, a. s. Hypoteční zástavní listy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2022 ISIN CZ0002001704 Na základě tohoto dokumentu je společnost ebanka,

Více

1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU EMITENTA. Dodatkem Základního prospektu je doplněna a aktualizována část

1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU EMITENTA. Dodatkem Základního prospektu je doplněna a aktualizována část 1. dodatek Základního prospektu pro Dluhopisový program 2010 v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let Tento dokument aktualizuje Základní

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s.

Wüstenrot hypoteční banka a.s. pro dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen "") pro dluhopisy

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

2010 ISIN CZ0003501538

2010 ISIN CZ0003501538 ČSOB Leasing, a. s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 70 000 000 Euro splatné v roce 2019 ISIN CZ0003501843 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. Hypoteční zástavní listy v celkové jmenovité hodnotě do 600 000 000 Kč nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 1,85% p.a splatné v roce 2006 ISIN CZ0002000516 Hypoteční zástavní listy

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Aranžér a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. Obchodníci

Aranžér a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. Obchodníci Fond pojištění vkladů Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu nejvýše

Více

Wüstenrot stavební spořitelna a.s.

Wüstenrot stavební spořitelna a.s. Wüstenrot stavební spořitelna a.s. Podřízené dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě do 500 000 000 Kč nesoucí úrokový výnos ve výši 4,50% p.a., s možností změny této výše v případě neuplatnění práva emitenta

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let

Více

Komerční banka, a. s.

Komerční banka, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT Komerční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč a dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč a dobou trvání programu 10 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen "") pro dluhopisy

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

3.000.000.000 Kč. Česká spořitelna, a.s.

3.000.000.000 Kč. Česká spořitelna, a.s. 3.000.000.000 Kč Česká spořitelna, a.s. Podřízené dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě do 3.000.000.000 Kč nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2015 s právem emitenta na předčasné splacení dluhopisů

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Hypoteční banka, a.s.

Hypoteční banka, a.s. Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční zástavní listy s pevnou úrokovou

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Vedoucí aranžér programu Česká konsolidační agentura

Vedoucí aranžér programu Česká konsolidační agentura PROSPEKT Dluhopisový program v maximálním objemu 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 8 let a splatností kterékoli emise vydané v rámci programu nejvýše 15 let Na základě tohoto emisního programu

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTŮ. Dlouhé (long) Turbo Certifikáty ISIN CZ0000300074

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTŮ. Dlouhé (long) Turbo Certifikáty ISIN CZ0000300074 Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTŮ Dlouhé (long) Turbo Certifikáty ISIN CZ0000300074 Vedoucí manažer Raiffeisenbank a.s. Administrátor Raiffeisenbank a.s. Datum vyhotovení

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Příloha číslo 1 Informační dokument Jméno Emitenta INFORMAČNÍ DOKUMENT Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Tento dokument nepodléhá schválení Českou národní bankou

Více

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. Hypoteční zástavní listy v celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 000 Kč nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2012 ISIN CZ0002000763 Hypoteční zástavní listy v předpokládané

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

ISTROKAPITAL CZ a.s.

ISTROKAPITAL CZ a.s. ISTROKAPITAL CZ a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10% p.a. v celkové předpokládané hodnotě 150.000.000 EUR k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2016 ISIN CZ0003501694 Tento dokument

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU . Komerční banka, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Tento dokument představuje

Více

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885 České dráhy, a.s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885 Tento dokument představuje prospekt (dále jen

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

ČD Cargo, a.s. Dluhopisový program v objemu 6.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let

ČD Cargo, a.s. Dluhopisový program v objemu 6.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let ČD Cargo, a.s. Dluhopisový program v objemu 6.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let Aranžér programu Komerční banka, a.s. Tyto společné emisní podmínky byly schváleny rozhodnutím České národní banky č.j.

Více

BigBoard Praha, a.s.

BigBoard Praha, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 800 000 000 Kč splatné v roce 2017 ISIN: CZ0003502312 1. DODATEK PROSPEKTU DLUHOPISŮ (dále jen Dodatek č.1 ) Tento aktualizuje

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. NABÍDKOVÝ PROGRAM INVESTIČNÍCH CERTIFIKÁTŮ EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTŮ ČSOB Investiční certifikát I. ISIN CZ0000300157 Administrátor Československá

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISY S

Více