5 Great Foods For Improving Your Memory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 Great Foods For Improving Your Memory"

Transkript

1 VOCABULARY

2 Tato slova jsou k článku: 5 Great Foods For Improving Your Memory improving memory nutrition huge role preserving even boosting several clinically shown enhance storage recall preventing deleterious effect aging brain list consider part regular diet treat dark consumed reasonable quantity on daily basis antioxidant effect within theobromine [ im'pru:viŋ] [ 'meməri] [ nju:'trišən] [ hju:dž rəul] [ pri'zə:viŋ] [ 'i:vn] [ bu:stiŋ] [ 'sevərəl] [ 'klinikəl] [ šəun] [ in'ha:ns] [ 'sto:ridž] [ ri'ko:l] [ pri'ventiŋ] [ delə'tiəriəs] [ i'fekt] [ 'eidžiŋ] [ brein] [ list] [ kən'sidə] [ pa:t] [ 'regjulə 'daiət] [ tri:t] [ da:k] [ kən'sju:md] [ 'ri:zənəbəl] [ 'kwontiti] [ on 'deili 'beisis] [ ænti'oksidənt] [ i'fekt] [ wið'in] [ θi:əu'brəumi:n] zlepšení paměť výživa ohromná role, význam udržení i, dokonce zvětšení, oživení několik klinicky dokázáno, prokázáno zvýšit, zvětšit ukládání vzpomínání zabránit, zamezit škodlivý, zhoubný vliv, dopad stárnoucí mozek seznam, přehled zvážit, považovat součást pravidelná strava pochoutka tmavá konzumována rozumné množství denně, každý den antioxidantní účinek uvnitř teobromin

3 found cocoa bean improve cognitive function enhance processing power unfortunately proven benefit luscious contain essential fight cell damage lycopene powerful beneficial removal harmful free radical including dietary regimen even probably same sauce grown grocery store considered supplement contain fatty acids actually algae [ faund] [ 'kəukəu bi:n] [ im'pru:v] [ 'kognitiv] [ 'faŋkšən] [ in'ha:ns] [ 'prəusesiŋ 'pauə] [ an'fo:čənətli] [ 'pru:vən 'benəfit] [ 'lašəs] [ kən'tein] [ i'senšəl] [ fait] [ sel 'dæmidž] [ 'laikə pi:n] [ 'pauəfəl] [ benə'fišəl] [ ri'mu:vəl] [ 'ha:mfəl] [ fri: 'rædikəl] [ in'klu:diŋ] [ 'daiətəri 'redžimən] [ 'i:vn] [ 'probəbli] [ seim] [ so:s] [ grəun] [ 'grəusri sto:] [ kən'sidəd] [ 'sapləmənt] [ kən'tein] [ 'fæti 'æsids] [ 'ækčuəli] [ 'ældži:] nacházející se kakaový bob zlepšovat poznávací funkce zvýšit, zvětšit výkon při zpracování dat bohužel ověřený přínos šťavnatá, velmi chutná obsahují nezbytný, základní bránit poškození buněk karotenový pigment silný prospěšný, užitečný odstranění škodlivý volný radikál zahrnutí, použití dietní životospráva i, dokonce pravděpodobně stejný šťáva, omáčka pěstované prodejna potravin považován doplněk obsahovat mastné kyseliny ve skutečnosti řasy,chaluhy

4 ingredient either or salmon however consume essential heart true bit blueberry delicious item enhancing task tend obtainable data directly boost on regular basis widely viewed concentration alertness beverage matcha powder crushed leaves potent effect brainpower enjoy significant [ in'gri:diənt] [ 'aiðə o:] [ 'sæmən] [ hau'evə] [ kən'sju:m] [ i'senšəl] [ ha:t] [ tru:] [ bit] [ 'blu:bəri] [ di'lišəs] [ 'aitəm] [ in'ha:nsiŋ] [ ta:sk] [ tend] [ əb'teinəbəl] [ 'deitə] [ di'rektli] [ bu:st] [ on 'regjulə 'beisis] [ 'waidli] [ vju:d] [ konsən'treišən] [ ə'lə:tnəs] [ 'bevridž] [ mæča] [ 'paudə] [ krašt] [ li:vz] [ 'pəutənt] [ i'fekt] [ 'breinpauə] [ in'džoi] [ sig'nifikənt] ingredience buď nebo losos avšak, ale konzumovat, jíst nezbytné, základní srdce pravda trochu borůvka chutné, delikátní věc zvýšení práce, úkol mít tendenci dostupné, k dostání údaje přímo posílit, prohloubit pravidelně obecně pokládán soustředění, pozornost ostražitost nápoj zelený čaj (ve formě prášku) prášek rozmačkané, drcené listy, lístky silný účinek mozková kapacita vychutnejte významný, podstatný

5 Tato slova jsou k článku: Social Media Principle 6 Be Open and Be Human human social earn attention have an opinion true value above all customer conversation relationship advertising for good passive consumption interaction control collaboration be empowered connected transparent whether or environment balance shift interruption participation delivering message operate creating [ 'hju:mən] [ 'səušl] [ ə:n] [ ə'tenšn] [ hæv ən ə'pinjən] [ tru:] [ 'vælju:] [ ə'bav o:l] [ 'kastəmə] [ konvə'seišn] [ ri'leišənšip] [ 'ædvətaiziŋ] [ fo: gud] [ 'pæsiv] [ kən'sampšn] [ intər'ækšn] [ kən'trəul] [ kə læbə'reišn] [ bi: im'pauəd] [ kə'nektid] [ træn'spærənt] [ 'weðə o:] [ in'vairənmənt] [ 'bæləns] [ šift] [ intə'rapšn] [ pa:tisi'peišn] [ di'livəriŋ] [ 'mesidž] [ 'opəreit] [ kri'eitiŋ] člověk, lidský sociální, společenský získat pozornost mějte názor, posuďte pravdivý, upřímný hodnota, význam především zákazník konverzace, rozhovor vztah reklamní, propagační navždy pasivní spotřeba interakce, výměna informací ovládání spolupráce vládnout zapojení průhledný, transparentní ať nebo prostředí rovnováha přesunout, posunout přerušení, přerušování zapojení, účast doručit, dodat zpráva, sdělení pohání, slouží vytváří

6 subtracting purpose own useful facilitate element matter point of view humanize brand in touch regularly reach feedback encourage spread word of mouth throughout ensure entire authenticity currency trust involvement engagement turn audience following [ səb'træktiŋ] [ 'pə:pəs] [ əun] [ 'ju:sfəl] [ fə'siliteit] [ 'eləmənt] [ 'mætə] [ point əv vju:] [ 'hju:mənaiz] [ brænd] [ in tač] [ 'regjuləli] [ ri:č] [ 'fi:dbæk] [ in'karidž] [ spred] [ wə:d əv mauθ] [ θru:'aut] [ in'šuə] [ in'taiə] [ o:θen'tisiti] [ 'karənsi] [ trast] [ in'volvmənt] [ in'geidžmənt] [ tə:n] [ o:diəns] [ 'foləuiŋ] snižuje účel, cíl, záměr vlastní prospěšný, užitečný ulehčit, usnadnit faktor, základ záviset, záležet stanovisko, pohled humanizovat, zlidštit značka na dosah pravidelně dosáhnout, spojit se zpětná vazba povzbudit, podpořit šíření doporučení ústně všude, na všech místech zajistit, postarat se celá pravost, originálnost měna, deviza důvěra, víra zapojení se, angažovanost účast, angažovanost obrátit, proměnit publikum, obecenstvo následování

7 Tato slova jsou k článku: Tom Jones few artist manage stay in mind timeless reason constantly reinvent sound finally no doubt frequent performance of course famous maintain profile known claim enduring was challenged case tuberculosis according own statement fight worst unable draw career recorded [ fju:] [ 'a:tist] [ 'mænidž] [ stej in maind] [ 'taimləs] [ 'ri:zn] [ 'konstəntli] [ ri:in'vent] [ saund] [ 'fainəli] [ nəu daut] [ 'fri:kwənt] [ pə'fo:məns] [ əv ko:s] [ 'feiməs] [ mein'tein] [ 'prəufail] [ nəun] [ kleim] [ in'djuəriŋ] [ wəz 'čæləndžd] [ keis] [ tju: bə:kju'ləusis] [ ə'ko:diŋ] [ əun] [ 'steitmənt] [ fait] [ wə:st] [ an'eibəl] [ dro:] [ kə'riə] [ ri'ko:did] málo umělec být úspěšný, uspět zůstat v povědomí nadčasový, věčný příčina, důvod neustále, nepřetržitě znovu objevit, proměnit zvuk nakonec není pochyb časté vystoupení samozřejmě slavné udržet profil známý tvrdit trvalý byl ohrožen případ tuberkulóza dle, podle vlastní výrok, vyjádření bojovat nejhorší neschopný kreslit kariéra, povolání nahrál

8 several lead enjoy in both initial success decline switch revitalize late headline tension raw energy befriend lucrative cut release coming back seem destined footnote however rather sudden resurgence remained forefront scene in a while perform sure even die little doubt remember [ 'sevərəl] [ li:d] [ in'džoi] [ in bəuθ] [ i'nišl sək'ses] [ di'klain] [ swič] [ ri:'vaitəlaiz] [ leit] [ ˈhedlain] [ 'tenšn] [ ro: 'enədži] [ bi'frend] [ 'lu:krətiv] [ kat] [ ri'li:s] [ 'kamiŋ bæk] [ si:m] [ 'destind] [ 'futnəut] [ hau'evə] [ 'ra:ðə 'sadn] [ ri'sə:džəns] [ ri'meind] [ 'fo:frant] [ si:n] [ in ə wail] [ pə'fo:m] [ šuə] [ i:vn] [ dai] [ 'litl daut] [ ri'membə] několik vést, zavést těšit se, mít radost v obou počáteční úspěch upadat, klesat změnit znovu oživit, posílit pozdní, ke konci mít publicitu, být populární napětí skutečná (surová) energie spřátelit se lukrativní (hov.) nahrát, nazpívat vydat návrat zdát se předurčený poznámka pod čarou avšak, ale spíše neočekávaný oživení, vzkříšení zůstal popředí scéna po nějakou dobu vystupovat jistě i, dokonce zemřít málo pochyb pamatovat

9 croon charged memorable tune last [ kru:n] [ ča:džd] [ 'memərəbəl tju:n] [ la:st] pozpěvovat si, broukat nabité nezapomenutelná melodie vydržet, trvat Tato slova jsou k článku: The Numerous Benefits of Time Management Skills numerous benefits time management skill discussed business circle yet topic challenge whether or seem less time world properly article a few key reason boost productivity hope able to [ 'nju:mərəs] [ 'benəfit] [ taim 'mænədžmənt] [ skil] [ di'skast] [ 'biznis 'sə:kl] [ jet] [ 'topik] [ 'čæləndž] [ 'weðə o:] [ si:m] [ less taim] [ wə:ld] [ 'propəli] [ 'a:tikl] [ ə fju:] [ ki: 'ri:zn] [ bu:st] [ prodak'tiviti] [ həup] [ 'eibl tu] četné, časté výhody řízení času dovednost diskutovaný obchodní kruh ale, avšak téma, námět výzva ať už nebo zdá se méně času svět správně, vhodně článek několik hlavní důvod podpořit, pomoci produktivita, výkonnost doufat schopný

10 individual adequate instance rather efficient priority focus waste idea pressure try utilize wisely appear advantage decreased level experience tense scheduled stuck issue relate training control overwhelm indicate supervise solution relaxing include efficiency pleasure component [ indi'vidžuəl] [ 'ædikwət] [ 'instəns] [ 'ra:ðə] [ i'fišnt] [ prai'oriti] [ 'fəukəs] [ weist] [ ai'diə] [ 'prešə] [ trai] [ 'ju:tilaiz] [ waizli] [ ə'piə] [ əd'va:ntidž] [ di'kri:st] [ 'levl] [ ik'spiəriəns] [ tens] [ 'šedju:ld] [ stak] [ 'išu:] [ ri'leit] [ 'treiniŋ] [ kən'trəul] [ əuvə'welm] [ 'indikeit] [ 'su:pəvaiz] [ sə'lu:šn] [ ri'læksiŋ] [ in'klu:d] [ i'fišənsi] [ 'pležə] [ kəm'pəunənt] někoho dostatečný případ, příklad spíše účinný priorita zaměřit se, soustředit se plýtvat, promarnit záměr, cíl tlak, stres snažit se, usilovat využít rozumně zdát se, připadat výhoda snížená, nižší úroveň, hladina zažívat napjatý, nervózní plánovaná uvíznutý, zastavený problematika týkat se, zabývat se školení řídit, ovládat přemoci, převládnout naznačit, ukazovat řídit řešení uvolněné, klidné zahrnovat efektivita, výkonnost potěšení, uspokojení součást

11 conversely run out of time overall genuinely successful aware crucial determining let appreciate instead merciless significant even more previous decade allow feel forced continually increase pace example we continue to have keep track available gadget extremely powerful component sense quit rushing loosen up [ kən'və:sli] [ ran aut əv taim] [ əuvər'o:l] [ 'dženjuinli] [ sək'sesfəl] [ ə'weə] [ 'kru:šl] [ di'tə:miniŋ] [ let] [ ə'pri:šieit] [ in'sted] [ 'mə:siləs] [ sig'nifikənt] [ 'i:vn mo:] [ 'pri:viəs] [ 'dekeid] [ ə'lau] [ fi:l] [ fo:st] [ kən'tinjuəli] [ in'kri:s peis] [ ig'za:mpəl] [ wi: kən'tinju: to hæv] [ ki:p træk] [ ə'veiləbəl] [ 'gædžət] [ ik'stri:mli] [ 'pauəfəl] [ kəm'pəunənt] [ sens] [ kwit] [ rašiŋ] [ 'lu:sn ap] naopak vyčerpat, spotřebovat čas celkový opravdu úspěšný být si vědom rozhodující, kritický určující, rozhodující umožnit vážit si místo neúprosný, nemilosrdný významný, podstatný dokonce více předchozí desetiletí dovolit, umožnit cítit nucený, nuceni nepřetržitě, neustále zvýšit tempo příklad stále máme sledovat, mít přehled dostupný, k dispozici přístroj, zařízení nesmírně výkonný, rychlý komponenta pocit přestat spěchat, chvátat uvolnit se, zpomalit

12 Tato slova jsou k článku: Paris - Discover the Romantic City discover magnificence architectural art monument culture treasured experience nook narrate fascinating limitless you must not miss make sure coupon best deal affordable price no doubt structure ageless glorious take advantage package grab available must see house collection painting sculpture work of art [ dis'kavə] [ mæg'nifisəns] [ 'a:kitekčərəl] [ a:t] [ 'monjumənt] [ 'kalčə] [ 'trežəd] [ ik'spiəriəns] [ nuk] [ nə'reit] [ 'fæsineitiŋ] [ 'limitləs] [ ju mast not mis] [ meik šuə] [ 'ku:pon] [ best di:l] [ ə'fo:dəbəl] [ prais] [ nəu daut] [ 'strakčə] [ 'eidžləs] [ 'glo:riəs] [ teik əd'va:ntidž] [ 'pækidž] [ græb] [ ə'veiləbəl] [ mast si:] [ haus] [ kə'lekšn] [ 'peintiŋ] [ 'skalpčə] [ wə:k əv a:t] objevte nádhera architektonická umění pamětihodnost, monument kultura drahocenná, vzácná zkušenost kout vyprávět, vykládat okouzlující neomezené nesmíte vynechat ujistit se kupón nejlepší cena, nákup dostupná cena není divu stavba věčný skvělý, úžasný využít balíček popadnout, chopit se k dispozici, dostupný nusíte vidět uchovat, poskytnout místo sbírka malba, obraz socha umělecké dílo

13 like cathedral famous architecture medieval renowned impressionist peep into glorious built foot huge colossal symbolise victory height point celebrated feature splendid view climb dome touring incomplete enjoy various spectacular chill glittering memorable instituted education produce [ laik] [ kə'θi:drəl] [ 'feiməs] [ 'a:kitekčə] [ medi'i:vl] [ ri'naund] [ im'prešənist] [ pi:p intu] [ 'glo:riəs] [ bilt] [ fut] [ hju:dž] [ kə'losəl] [ 'simbəlaiz] [ 'viktəri] [ hait] [ point] [ 'seləbreitid] [ 'fi:čə] [ 'splendid vju:] [ klaim] [ dəum] [ tuəriŋ] [ inkəm'pli:t] [ in'džoi] [ 'veəriəs] [ spek'tækjulə] [ čil] [ 'glitəriŋ] [ 'memərəbəl] [ 'institju:t] [ edju'keišn] [ prə'dju:s] jako katedrála slavná, proslulá architektura středověká proslulý, slavný impresionista impresionistický podívat se do, nahlédnout proslavené, slavné postavený stopa (30,48 cm) obrovská ohromná, kolosální symbolizovat vítězství výška bod, místo slavné, oslavované představovat skvělý, nádherný výhled vylezte, vystoupejte kupole prohlížení neúplný těšit se, mít radost rozmanité, různé velkolepé, působivé nadšení, vzrušení třpytivá, lesknoucí se nezapomenutelná založena, zřízena vzdělání, vzdělávání vytvořit, stvořit

14 philosopher avenue fabulous shopping mall event spread over especially kid plenty marvellous statue gravel path pony rides trampoline playground countless selected tomb erected in the memory emperor impressive crazy magical entertainment smooth incredible trip [ fi'losəfə] [ 'ævənju:] [ 'fæbjuləs] [ 'šopiŋ mo:l] [ i'vent] [ spred 'əuvə] [ i'spešli] [ kid] [ 'plenti] [ 'ma:vələs] [ 'stætju:] [ 'grævəl pa:θ] [ 'pəuni raidz] [ 'træmpəli:n] [ 'pleigraund] [ 'kauntləs] [ sə'lektid] [ tu:m] [ i'rektid] [ in ðə 'meməri] [ 'empərə] [ im'presiv] [ 'kreizi] [ 'mædžikəl] [ entə'teinmənt] [ smu:ð] [ in'kredibəl] [ trip] filozof třída, bulvár báječné nákupní středisko událost, akce rozprostírat se zvláště, hlavně dítě spousta, hodně úžasný, skvělý socha štěrková cesta jízda na poníkovi trampolína hřiště nespočet vybrané hrobka postavena na památku císař impozantní bláznivá, potrhlá kouzelné, magické zábava bezproblémový, snadný skvělý, fantastický výlet

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

SKUTEČNĚ DOKÁŽETE PLNĚ VYUŽÍT DAT A SYSTÉMU, KTERÝ VLASTNÍTE? GO BEYOND CRM

SKUTEČNĚ DOKÁŽETE PLNĚ VYUŽÍT DAT A SYSTÉMU, KTERÝ VLASTNÍTE? GO BEYOND CRM SKUTEČNĚ DOKÁŽETE PLNĚ VYUŽÍT DAT A SYSTÉMU, KTERÝ VLASTNÍTE? GO BEYOND CRM PETR ŠLAJCHRT Account Manager, Customer Engagement & Commerce MARTIN DUDEK PreSales Consultant, Customer Engagement & Commerce

Více

NEW YEAR S EVE GOURMET DINNER IN ZINC RESTAURANT

NEW YEAR S EVE GOURMET DINNER IN ZINC RESTAURANT NEW YEAR S EVE GOURMET DINNER IN ZINC RESTAURANT Welcome in the New Year in style at Hilton Prague Old Town. Whether joining our New Year s Eve Gourmet Dinner at Zinc Restaurant or enjoying our New Year

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření:4.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření:4.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření:4.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9 Obsah Obsah... 1 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město... 2 B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem... 2 C) Tvorba s dětmi - Moje město...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_190 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY READERS OF MAGAZÍN +, ONA, DOMA AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_198 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul Písemná elektronická komunikace anglický jazyk

Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul Písemná elektronická komunikace anglický jazyk A BUSINESS LETTER INQUIRY Here are a few tips for writing an inquiry: It is often written in response to an advertisement we have seen in the paper, a magazine, etc. You ask the supplier for more information

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES Distanční studijní opora Veronika Portešová Opava 2012 Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Inovace studijního programu

Více

Next Generation Leadership

Next Generation Leadership 1) Která je hlavní oblast změn nebo problém či výzva v zaměření, kultuře, systémech či podnikatelském prostředí Vaší organizace, která vyžaduje strategický přístup k vedení / vůdcovství? Příprava nové

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Ways to Make Money with Digital Photography

Ways to Make Money with Digital Photography VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Ways to Make Money with Digital Photography ways make money both and knowing make decisions than may media project image difficult occupy fun and harmless besides bring

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_325_AJ_05 Mgr. Pavla Matýsková Anglický

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY Zdenek Král Business Partner Organization Programy pro obchodní partnery 2011 10.03.2011 UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY Zdenek Král CRBP Distributors and Programs/ Business Partner Organization IBM CR

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Landscape Photography

Landscape Photography VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Landscape Photography landscape inspired majestic expanse lush sunset dewy glow thought mind heart attracted scene capture possess arouse emerge career try pick up

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark Magický konec roku ve stylu The Mark Magical Year-End by The Mark Praha na sebe během Vánoc, díky svým pohádkovým scenériím za mrazivých zimních dnů, bere ještě magičtější podobu než jindy. Na letošní

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Harmonogram: 21. 3. 22. 3. 2016 (do 11,50) ZÁPIS průběžně po celé dva dny

Harmonogram: 21. 3. 22. 3. 2016 (do 11,50) ZÁPIS průběžně po celé dva dny Milé žákyně, milí žáci, v rámci ŠVP Škola pro budoucnost proběhnou v době přijímacích zkoušek další oborové dny. Smyslem je pracovat v oboru, který vás zajímá, a to se spolužáky z jiných ročníků, kteří

Více

1. Maple - verze. 2. Maple - prostredi. Document Mode vs. Worksheet Mode

1. Maple - verze. 2. Maple - prostredi. Document Mode vs. Worksheet Mode 1. Maple - verze - Maple 18: Standard Worksheet (.mw) - Classic Worksheet Maple 18 (.mws) - starsi pocitace, mene pameti - Command-line Maple 18 - komplexni vypocty - a jine (kalkulacka, vlastni aplikace

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Description of a Person

Description of a Person Description of a Person New English File Intermediate: Student s Book pp 40-43 Warm-up Pair work - ask and answer the following questions. 1 How tall are you? 2 How would you describe your build? 3 How

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Technologie ve službách online komunikace

Technologie ve službách online komunikace Technologie ve službách online komunikace Lucie Staňková SAS ČR 4. prosince 2009 Digitální zkušenost E-mail Očekávání? Nízkonákladová komunikace Kreativní, intenzivní a samozřejmě úspěšné Výsledek? Malá

Více

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SCALA2 3-45 A Datum: 2.7.217 Výrobní č.: 98562862 Grundfos SCALA2 is a fully integrated, self-priming, compact waterworks for pressure boosting in domestic applications. SCALA2 incorporates

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

inspirováno časem by time

inspirováno časem by time inspirováno časem by time Představujeme Vám nástěnné hodiny v luxusní modelové řadě ARTEU. Tradice hodinářského řemesla v Novém Městě nad Metují sahá do druhé poloviny devatenáctého století. Po roce 19

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_185 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více