Neziskové organizace vznik účetnictví daně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neziskové organizace vznik účetnictví daně"

Transkript

1 Neziskové organizace vznik účetnictví daně 10. aktualizované vydání 1. aktualizace k Úvodem Autorka se v této aktualizaci pokusí zachovat ucelenost a přehlednost publikace, proto se nebude nadále zabývat drobnými změnami, které by znamenaly jen upřesnění textu, nýbrž se pokusí o výklad ke změnám velkého rozsahu, jako je zásadní zásah zákonodárců do účetnictví účetních jednotek, které jsou územními samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí, Regionálními radami regionů soudružnosti, příspěvkovými organizacemi, státními fondy podle rozpočtových pravidel, Pozemkovým fondem České republiky a organizačními složkami státu. Čtenář se bude nadále orientovat podle čísla a názvu kapitol publikace, aby si mohl vyznačit odlišnosti proti původnímu textu. Str. 83 Pod název kapitoly Zákon o účetnictví se doplňuje nový odstavec, který zní: Usnesením vlády č. 561 ze dne bylo schváleno vytvoření účetnictví státu od Tímto krokem byla oficiálně zahájena účetní reforma v oblasti veřejných financí. Základním cílem reformy je vytvoření podmínek pro efektivní zajištění správných, úplných a včasných informací o hospodářské situaci státu a o příslušných účetních jednotkách. Dne vstoupil v platnost zákon č. 304/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony, čímž byl nastaven právní rámec pro vznik účetnictví státu s účinností k , respektive pro celou účetní reformu v oblasti veřejných financí. Ostatní neziskové organizace tedy nemusejí bystřit pozornost, neboť změny na ně nedopadají. Str. 89 Text předposlední šipky se nahrazuje následujícím textem: č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů, byla pro uvedené subjekty zrušena a plně nahrazena vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 1

2 č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, a která úzce souvisí s dalšími vyhláškami: vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),. Str. 97 Název vyhlášky č. 505/2002 Sb. se ruší a nahrazuje se novou vyhláškou, která zní: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Str. 98 Do tabulky si doplňte poslední řádek, který zní: Vyhláška č. 410/2009 Sb. Sbírka zákonů částka 133/ Str Text ze stran 98 až 99 se nahrazuje následujícím textem: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, je právním předpisem upravujícím zejména rozsah, strukturu a obsahové vymezení účetní závěrky, respektive jejích částí a používání účetních metod. Vyhláška byla vydána jako nový právní předpis, neboť systematické i věcné úpravy jsou takového rozsahu, že by pouhá novela mohla způsobit velmi nepřehlednou situaci pro dotčené účetní jednotky. Reaguje částečně na změny zákona o účetnictví a zároveň je nezbytné dostát cílům usnesení vlády č. 561 ze dne Z hlediska změn v oblasti úprav obsahového vymezení položek jednotlivých částí účetní závěrky a změn v oblasti účetních metod se jedná především o naplnění požadavků na zajištění potřeb jednoznačnosti a srovnatelnosti. Jsou zde zohledněny také specifické potřeby Ministerstva financí a potřeby státu pro jiné účely, jako jsou statistické nebo rozpočtové účely. Změny lze charakterizovat jako zcela zásadní, týkají se veškeré činnosti jak územních samosprávných celků, tj. hlavních i vedlejších, tak i jimi zřízených příspěvkových organizací. V obecné rovině je ponechán určitý prostor celého účetního roku 2010, aby byly podchyceny veškeré převody účetnictví z roku 2009 na rok Vybrané změny budou startovat až v roce

3 Vyhláška č. 410/2009 Sb. je předpisem, jímž Ministerstvo financí upravuje vybraná ustanovení zákona o účetnictví a stanoví pravidla pro vedení účetnictví v plném a zjednodušeném rozsahu, tj.: rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, včetně uspořádání a obsahového vymezení podrozvahových účtů, uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledků hospodaření v účetní závěrce, uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze k účetní závěrce, včetně informací o nakládání s prostředky státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků, uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu, směrnou účtovou osnovu, účetní metody, zejména způsoby oceňování a jejich použití včetně oceňování souboru majetku, postupy tvorby a použití opravných položek, postupy odpisování, postupy tvorby a použití rezerv, závazný vzor částí účetní závěrky. Výše uvedený výčet je předzvěstí zvýšených nároků na účetnictví dotčených subjektů. Nový přístup se koncepčně týká údajů vedených v knize podrozvahových účtů a precizace údajů uváděných v příloze účetní závěrky. Mělo by být zřejmé, že bez takto zjišťovaných údajů nebudou v účetnictví veřejného sektoru vytvářeny podmínky pro efektivní nakládání s majetkem vybraných účetních jednotek. Podrozvahové účty se dostávají do jiného postavení, než tomu bylo dříve, jsou nedílnou součástí účetní osnovy a nadále z nich budeme čerpat důležité informace při sestavování účetní závěrky, přestože dříve sloužily spíše pro doplňkovou evidenci. Oproti starému znění vyhlášky došlo k rozšíření struktury účetní závěrky o Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu a změny struktury ostatních částí účetní závěrky. Dalším z dílčích cílů je přiblížení se používání účetních metod obvyklých v podnikatelské sféře, i když se přihlíží na odlišné postavení dotčených účetních jednotek, zohledněn snad byl i princip efektivity a významnosti. Zároveň měly být provedeny kroky směřující ke zjednodušení orientace účetních jednotek v účetní závěrce, jednotlivé části závěrky snad povedou ke zjednodušení kumulovaných informací jak pro samotnou účetní jednotku, tak i pro ostatní uživatele. Nicméně i tak narazíme v některých ustanoveních 3

4 na formulace, jako ostatně i v jiných předpisech, které povedou k víceznačnému výkladu, případně budeme čekat na stanoviska Ministerstva financí. Vyhláškou se řídí: kraje zákon č. 129/2000 Sb., obce zákon č. 128/2000 Sb., dobrovolné svazky obcí zákon č. 250/2000 Sb., Regionální rady regionů soudržnosti zákon č. 248/2000 Sb., příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, zákon č. 219/2000 Sb., obcemi a kraji zákony č. 128 a č. 129/2000 Sb., Státní fond kultury České republiky zákon č. 239/1992 Sb., Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie zákon č. 241/1992 Sb., Státní fond životního prostředí ČR zákon č. 388/1991 Sb., Státní zemědělský intervenční fond zákon č. 256/2000 Sb., Státní fond rozvoje bydlení zákon č. 211/2000 Sb., Státní fond dopravní infrastruktury zákon č. 104/2000 Sb., Pozemkový fond České republiky zákon č. 569/1991 Sb., organizační složky státu zákony č. 218 a č. 219/2000 Sb. Vyhláška je sestavena takto: nejprve je definován rozsah účetní závěrky, poté následují údaje, které vstupují do výkazů účetní závěrky, přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu, náplň přílohy k účetní závěrce včetně obsahu jejího významu, závěr tvoří směrná účtová osnova, avšak předcházejí jí ještě některé zavedené účetní metody. Účetní závěrka může mít 2 dimenze, sestavuje se v plném nebo zjednodušeném rozsahu a zahrnuje: a) rozvahu (bilanci), kde jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v základním závazném rozsahu uvedeném v příloze č. 1 vyhlášky a dále závazné vzory jednotlivě pro organizační složky státu, územní samosprávné celky, svazky obcí a regionální rady regionů soudružností, příspěvkové organizace, státní fondy a Pozemkový fond České republiky, b) výkaz zisku a ztráty, v němž jsou obsaženy položky nákladů a výnosů a výsledku hospodaření definovaném v příloze č. 2 vyhlášky s obdobnou strukturou subjektů, jako obsahuje příloha č. 1, c) přehled o peněžních tocích, který je rozpisem vybraných položek aktiv a pasiv a podává informace o pohybu peněžních prostředků za účetní období a jehož závazné vzory nalezneme v příloze č. 3, 4

5 d) přehled o změnách vlastního kapitálu, který je rozpisem položky Vlastní kapitál rozvahy a má podat informaci o její změně za účetní období. Také tento přehled má svoje závazné vzory, a to v příloze č. 4. Lze oprávněně očekávat, že oba přehledy budou v účetních jednotkách činit určité potíže při jejich zpracování, i když nápomocny by měly být používané účetní programy, e) přílohu, v níž účetní jednotka vysvětlí a doplní informace deklarované v ostatních částech účetní závěrky. Má nový závazný obsah popsaný v 45 a 46 vyhlášky. Tabulkovou část přílohy nalezneme v příloze č. 5. I. Rozsah a způsob sestavování závěrky Vyhlášku č. 410/2009 Sb. následuje nová vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti. Z 5 vyhlášky a následně z příloh č. 1 a 2 vyplývají termíny předkládání požadovaných výkazů, tedy i zpracování mezitímní nebo konečné účetní závěrky pro vyjmenované subjekty. Setkáme se s dotazy, zda závazné termíny platí i pro příspěvkové organizace územních samosprávných celků, když ve výčtu nejsou uvedeny. Nepochybně platí, neboť tyto musí poskytnout informace svému zřizovateli pro sestavení jeho závěrky a úkolem zřizovatelů tedy je, aby odpovídajícím způsobem určili termíny sestavení účetní závěrky svým příspěvkovým organizacím. Dovolujeme si odkázat na sdělení vydaná Ministerstvem financí začátkem roku 2010 k této vyhlášce: č. j. 11/16 585/ , č. j. 11/16 582/ , č. j. 11/13 246/ Vraťme se však k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Setkáváme se s možností sestavit závěrku ve zjednodušeném rozsahu. Právní rámec hledejme v 13a zákona o účetnictví, přičemž závěrku ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavovat jen příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky a to ještě se souhlasem svého zřizovatele. Vyhláška doplňuje informaci pro subjekty, které tento druh závěrky sestavují: neplatí pro ně povinnost oceňovat majetek a závazky reálnou hodnotou podle 27 zákona o účetnictví a nepoužijí pak příslušná ustanovení zákona, jež ocenění reálnou hodnotou upravují. Příspěvkové organizace jsou zproštěny povinnosti sestavovat přehledy o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu, ovšem jenom ty, jimž je umožněno sestavovat závěrku ve zjednodušeném rozsahu. Lze očekávat, že zřizovatelé budou doporučovat, aby v účetních jednotkách, které povedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, byla zachována analytická evidence, 5

6 neboť z nich budou čerpat informace nutné pro analyzování hospodaření účetních jednotek, rovněž bude účtováno na vybraných podrozvahových účtech. Pro sestavování účetní závěrky jsou v 10 vyhlášky definována ostatní pravidla, z nichž vyplývá, že jednotlivé položky účetní závěrky vycházejí z přesného názvu dané položky, jejího systematického zatřídění, případně je použit termínů jiný nebo ostatní, které mají odlišné významy. Dále si budeme všímat vymezení některých položek rozvahy (bilance), kde narazíme na rozdíly oproti vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Str. 100 Kapitola I. se přečísluje na II. Str. 101 Za první odstavec se doplňuje text: Náklady na technické zhodnocení majetku se shromažďují na uspořádacím účtu technického zhodnocení po celou dobu jeho provádění v jednom účetním období, poté účetní jednotka sama posoudí, zda vynaložené náklady dosahují limitu pro technické zhodnocení, pak ho uvede v příslušné položce majetku, v opačném případě je vyvede na účty nákladové. V souvislosti s kategorií technického zhodnocení vyvstává jedna důležitá otázka. Technické zhodnocení je dosud charakterizováno nejen rozsahem jeho provádění, ale zejména cenou v průběhu jednoho roku, přičemž nemusí být dokončeno. Na tuto skutečnost účetní předpisy reagují jen částečně, a to z pohledu ceny. Za druhý odstavec se doplňuje text: Vyhláška odděleně řeší oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku v 12 jako promítnutí snížení pořizovací ceny a nadále se budou oprávky v předepsaném členění podle druhu nehmotného majetku sledovat v rozvaze ve sloupci Korekce. Ustanovení 13 zavádí opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku, ačkoliv dřívější účetní pravidla použití opravných položek značně omezovala. Text písmene a) se nahrazuje následujícím textem: a) bez ohledu na výši pořizovací ceny: pozemky, kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty, umělecká díla a obdobné věci, a to včetně souborů tohoto ma- 6

7 jetku, pokud nejsou uvedeny v jiných položkách, výčet kulturních předmětů, jak se položka jmenuje, neobsahuje odkazy na zvláštní zákony, čímž je poněkud ztížen přístup k výkladu pojmů a definic, stavby včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla, další stavební díla, např. vodovodní a kanalizační systémy, otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technické rekultivace, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, nemovité kulturní památky oceněné pořizovací nebo reprodukční pořizovací cenou, to jsou ty, které byly pořízené např. koupí nebo darem či děděním, stejně jako nemovité kulturní památky již dříve oceněné znalcem, a majetek, který byl zařazen mezi památkové objekty v průběhu doby používání, jednodušeji řečeno památky, které jsou evidovány s nenulovou pořizovací cenou, technické zhodnocení provedené na majetku, který účetní jednotka používá např. bezúplatně, je-li ocenění jednotlivé položky více než Kč, eviduje se samostatně každé technické zhodnocení, kde je splněna podmínka vstupních výdajů více než Kč, technické zhodnocení nemovité kulturní památky nebo církevní stavby, u nichž není známa pořizovací cena, a nově se od roku 2010 evidují s pořizovací cenou 1 Kč, předměty z drahých kovů, pokud se však nejedná o předměty kulturní hodnoty nebo kulturní památky, ovocné keře a stromy vysázené na souvislém pozemku o výměře větší než 0,25 hektaru a s hustotou nejméně 90 stromů nebo keřů na 1 hektar, trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí, základní stádo a tažná zvířata v druzích, jak jsou vyjmenovány v 14 odst. 7 vyhlášky, umělecká díla a předměty pořízené za účelem výzdoby a doplnění interiérů, které lze ocenit podle právních předpisů; tyto předměty nejsou součástí stavby, a pokud jejich vstupní cena byla Kč a vyšší, jejich evidence bude doplněna také fotodokumentací,. Str. 102 V textu písm. c) se text v závorce nahrazuje následujícím: (tolik znění 14 odst. 6 vyhlášky, ale současně čtenáře upozorňujeme na znění odst. 4 téhož paragrafu, který řadí všechny předměty z drahých kovů bez ohledu na cenu do dlouhodobého majetku). 7

8 Nahrazuje se písm. d) a doplňuje se písm. e) která znějí: d) pořizovaný dlouhodobý majetek se po dobu jeho pořizování kumuluje v samostatné položce, než se dostane do stavu způsobilého k užívání, e) dlouhodobým majetkem označujeme technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, jakmile jeho pořizovací cena překročí hranici Kč v rámci jednoho účetního období. Náklady na technické zhodnocení sledujeme na uspořádácím účtu technického zhodnocení a nejpozději ke konci účetního období dojde k vyhodnocení vynaložených nákladů, poté jsou dvě možnosti překročením limitu Kč se technické zhodnocení stane majetkem, nebo s cenou nižší dojde k jeho převedení do nákladů. Využití uspořádacího účtu lze považovat za určité pohodlí pro účetní jednotku samostatně sledovat v průběhu účetního období náklady vynaložené na technické zhodnocení. Str. 103 Za text prvního odstavce se doplňuje: Budeme-li se držet striktně zákona, bude nezbytné vyhledat podle povinné doby archivace dokladů ty, jež podchycují pořízení předmětů, a za známou pořizovací cenu předměty zahrnout i do účetní evidence. Setkáme se s individuální představou zřizovatelů, ale nepochybně bychom uvítali jednotný názor Ministerstva financí, když se touto záležitostí zabývalo. Text začínající Vyložením pojmu... a končící do majetku. se zrušuje. Str Dosavadní text se nahrazuje následujícím (až po kap. III Uspořádání a obsahové vymezení): Dlouhodobý finanční majetek zahrnuje majetkové účasti v osobách s rozhodujícím i podstatným vlivem, které budou v držení účetní jednotky déle než 1 rok a jimiž jsou majetkové účasti ve společnostech, na jejichž řízení se jednotka podílí podstatným nebo rozhodujícím vlivem. Dlouhodobým finančním majetkem jsou též nebankovní půjčky poskytnuté územním samosprávným celkem osobám ve skupině, termínované vklady a ostatní finanční majetek při dodržení podmínky splatnosti delší než 1 rok, dále dluhové cenné papíry držené do splatnosti delší než 1 rok. Do stejné kategorie řadíme dlouhodobý finanční majetek již v průběhu jeho pořizování. Pro vyrovnání možností byl i pro tento typ majetku doplněn syntetický účet na podchycení poskytnutých záloh zaplacených předem při pořizování finančního majetku. Historickou pořizovací cenu snížíme opravnými položkami, a to vždy u příslušné položky dlouhodobého finančního majetku. 8

9 Obsahová náplň části rozvahy, která se zabývá dlouhodobými pohledávkami a představuje v položkovém rozdělení veškeré dlouhodobé pohledávky, jako jsou návratné finanční výpomoci, pohledávky z postoupených úvěrů, poskytnuté zálohy, které budou vypořádány za více než 1 rok. Jedna z položek je tvořena pohledávkami, jež bude požadovat organizační složka státu nebo územní samosprávný celek za ručitelem, nebude-li pohledávka splacena dlužníkem. Mohou se vyskytnout i ostatní pohledávky s dobou splatnosti delší než 1 rok, pokud pro ně není náplň v předchozích položkách. V posloupnosti původní vyhlášky nadále nenalezneme položku Prostředky rozpočtového hospodaření pro územně samosprávné celky, organizační složky státu a státní fondy, která byla jinak přeskupena do ostatních částí rozvahy. Položku Zásoby není nutné podrobněji charakterizovat, neboť obsahově nedošlo k významným změnám. Jen si musíme zapamatovat, že u zásob se budou tvořit opravné položky, bude-li opodstatnění k jejich tvorbě, a tím vznikne náplň pro sloupec korekce nově konstruované rozvahy. Pohledávky účetní jednotka podchytí v následující struktuře samostatných účtů: pohledávky z titulu obchodních vztahů za odběrateli, směnky k inkasu a za eskontované cenné papíry předané bance k proplacení před dobou jejich splatnosti, poskytnuté krátkodobé zálohy a jiné pohledávky z výkonu hlavní činnosti, pravomocným vyměřením daní nebo pojistného vzniká také pohledávka ke sledování, stejně jako z titulu sdílených daní, což jsou pohledávky v návaznosti na zákon o rozpočtovém určením daní, tedy zavádí se jen nový název. Naproti tomu se jinak pohlíží na pohledávky příspěvkových organizací vůči zřizovatelům stran dotací nebo příspěvků na provoz. Tvorba opravných položek je proti minulé praxi rozšířena, avšak existují omezení uvedená v 23, při nichž se nebudou opravné položky tvořit. Zejména pro územní samosprávné celky bude novinkou použití časového rozlišení a dohadných položek. Krátkodobý finanční majetek není třeba podrobně charakterizovat, sice se setkáme s řadou nových pojmů, ale ne neznámých. Položkou vlastní kapitál se názvosloví použité v účetnictví sledovaných subjektů přibližuje obchodním společnostem. Jmění účetní jednotky vyjadřuje vlastní zdroj krytí aktiv, včetně oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků, dotací na pořízení dlouhodobého majetku, nashromážděných příjmů a výdajů rozpočtového hospodaření minulých let a oprav chyb z minulých let. Mezi vlastní zdroje nepochybně patří i fondy účetní jednotky. Zejména při převodu účetní evidence z předchozího období musíme dbát na důkladnou inventarizaci zůstatků, aby bylo zřejmé, z jakých 9

10 položek je zůstatek tvořen. Nejvíce potíží tvoří fond oběžného majetku, kde jsou ve většině případů shromážděny z dávných dob údaje, např. zásoby nebo majetek, nalezené při inventarizaci, k nimž nemáme uspokojivě podložené záznamy. Položka vlastní kapitál nahrazuje účty 901, 902, 903, 92x Fondy EU, 92x Státní fondy. Všechny tyto účty odpovídaly svým obsahem jmění příslušné účetní jednotky, která na ně účtovala. Účet 401 znamená přiblížení účetnictví podnikatelů, konkrétně účtu základního kapitálu podnikatelských účetních jednotek, a představuje základní majetkovou podstatu účetní jednotky. Vyhláška č. 410/2009 Sb. definuje tvorbu rezervy novým způsobem. Zatímco v minulosti se tvorba rezerv neziskových subjektů omezovala na činnosti podléhající daním z příjmů, nyní se rezervy tvoří v souladu 67 vyhlášky a mají sloužit k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, aniž bychom nalezli omezení jen na činnosti zdaňované. Obsahově je položka Závazky protipólem pohledávek, došlo ke změně struktury a názvosloví, pro územní samosprávné celky přibývá povinnost používat účty časového rozlišení, dohadné položky nevyjímaje. III. Obsahové vymezení položek výkazu zisku a ztráty Reforma účetnictví se dotkla nejvíce územních samosprávných celků, neboť se upouští od sledování příjmů a výdajů ve třídách 2xx a 4xx v hlavní činnosti, ale účetní jednotky se svým účetnictvím přiblíží podnikatelské sféře, budou účtovat o výnosech ve třídě 6xx a o nákladech ve třídě 5xx s přihlédnutím k dalším účetním metodám, jako je časové rozlišení, účtování o závazcích a pohledávkách. Cílem tohoto pojednání je jen upozornit na změny, neboť jsou příliš rozsáhlé, aby mohly být podrobně podchyceny k získání potřebných znalostí. Příspěvkových organizací se reforma v oblasti nákladů a výnosů nijak významně nedotýká. V případě výkazu zisku a ztrát je významnou změnou, že tento výkaz sestavují všechny účetní jednotky, tzn. včetně organizačních složek státu, municipálních účetních jednotek a státních fondů, včetně Pozemkového fondu. Důvodem je zejména zajištění informací pro sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu. Problém vidíme ve vykazování hospodářského výsledku, prvotně již ve sledování nákladů a výnosů. Vyhláška sleduje jen účetní principy věcné a časové souvislosti, aniž bychom nalezli dřívější částečnou provázanost i na dodržení povinností pro zjišťování základu daně z příjmů, jak tomu bylo v předchozí vyhlášce. Dlouho uvažovaný odklon účetnictví a daní se tu již projevil. Je na účetních jednotkách, aby si upravily zásady pro vedení účetnictví tak, aby bylo možné navázat a získat údaje i pro tvorbu zá- 10

11 kladu daně z příjmů. Ustanovení 42 vyhlášky stanoví jedinou povinnost, a to rozdělení výsledku hospodaření za činnost hlavní a činnost hospodářskou i po zdanění. Z předchozí právní úpravy nebyly převzaty definice pojmů hlavní a hospodářské činnosti, přičemž víme, že kromě hlavní činnosti mohou být vykonávány další činnosti: jiná, doplňková, vedlejší, jak je rozdílně nazývají rozpočtová pravidla nebo zřizovací listiny. Budeme pravděpodobně postupně očekávat výklady zákonodárce, jak na zmíněné činnosti pohlíží a kam je řadí. Stojí tu proti sobě 2 velké povinnosti: zpracovat účetní uzávěrku v požadovaném termínu, o němž víme, že je velmi krátký, a současně zpracovat podklady pro výpočet daně z příjmů ve stejném termínu, aby mohla být zaúčtována daň z příjmů a vykázán výsledek hospodaření po zdanění. Z praxe víme, že právě pro velkou náročnost správného zjištění základu daně z příjmů, a v návaznosti na to i výpočtu daně, jsou tyto práce prováděny u mnoha subjektů až později, po uzavření účetního období, a o dani z příjmů je účtováno s ročním zpožděním. Tento postup není v souladu s účetními pravidly. Podnikatelé mají možnost pečlivě připravovat podklady pro zjištění základu daně minimálně 3 měsíce, a přitom je postup při jeho výpočtu nesrovnatelně jednodušší. Mohly by také využít institutu rezervy na daň z příjmů, což pro námi sledované subjekty popsáno není. Dotace a transfery, které jsou poskytovány ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu územních samosprávných celků a státních fondů, jsou účtovány u poskytovatele v nákladech, u příjemce ve výnosech. Standard č. 703 řeší různé varianty peněžních toků dotací, transferů, příspěvků na provoz jak z tuzemska, tak i ze zahraničí. Podle smluvních vztahů a míry jistoty přiznání lze použít účty skupiny 34 nebo 37, účty dohadných položek a záloh, se současným podchycením na podrozvahových účtech. Zákony č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přistupují rozdílně k účtování o dotacích na pořízení majetku. Zatímco organizační složky státu a příspěvkové organizace, které postupují podle zákona č. 218/2000 Sb., od roku 2001 neúčtují přijaté dotace na pořízení dlouhodobého majetku přes fond reprodukce, ale přímo na majetkový účet, nyní zvyšuje tento transfer jmění účetní jednotky na účtu tř. 4. Územní samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace postupují podle jiné úpravy v zákoně č. 250/2000 Sb., podle níž se dotace na pořízení majetku účtují přes investiční fond, a tento fond použití prostředků samozřejmě snižuje. K účtování o dotaci, transferu, příspěvku na provoz apod. bude účetní jednotka postupovat podle pokynů svého zřizovatele. Lze očekávat, že v okamžiku přijatého oznámení 11

12 o přiznané dotaci bude toto oznámení sloužit jako podklad pro zachycení na podrozvahovém účtu jako pohledávka po zřizovateli nebo jiném poskytovateli. Teprve v okamžiku přijetí peněz se operace zachytí na rozvahových účtech buď jako pohledávka 34x, nebo jako záloha 37x a posléze do výnosů 67x. IV. Obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích zobrazuje stav peněžních prostředků účetní jednotky k počátku účetního období, jejich zdroje, na něž byly v průběhu účetního období vynaloženy, a zůstatek k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni účetního období. Cílem přehledu je získat povědomí o snížení nebo zvýšení stavu peněžních prostředků, které ve svém důsledku znamenaly změnu položek, jak jsou v přehledu vyjmenovány. Úkolem účetní jednotky je zajistit prostřednictvím syntetických, případně analytických účtů náplň pro jednotlivé položky Přehledu, oporou pro správné vyplnění bude zejména nastavení programového vybavení. V. Obsahové vymezení přehledu o vlastním kapitálu Přehled o změnách vlastního kapitálu zobrazuje stav vlastního kapitálu účetní jednotky a jeho jednotlivých složek k rozvahovému dni minulého účetního období, jeho zvýšení a snížení v průběhu účetního období a stav k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni účetního období. Stejně jako Přehled o peněžních tocích je Přehled o vlastním kapitálu novým výkazem, a jak se ukazuje, jeho vyplnění není zcela jednoduchou záležitostí, o čemž svědčí i dotazy směřované Ministerstvu financí. Nezbývá než sledovat jeho názory a metodiku, neboť tyto se vyvíjejí doslova za pochodu. Str. 107 Původní název kapitoly III. se mění takto: VI. Uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze. Pod název kapitoly se doplňuje nový odstavec, který zní: Významné změny se týkají rovněž přílohy k účetní závěrce, kterou bylo nezbytné pro účely předávání v technické formě strukturalizovat. Nejpodstatnější změnou jsou ustanovení hlavy VII, která stanoví uspořádání a obsahové vymezení přílohy, respektive jedné z jejích částí, a to informace o stavech podrozvahových účtů. 12

13 Str Prvních pět vět druhého odstavce kapitoly VI. se mění takto: Příloha účetní závěrky vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o vlastním kapitálu. Skládá se z několika částí. V první části přílohy se uvedou informace, které vyplývají z 7, 18 a 19 zákona o účetnictví, obsah je tedy pevně dán. Účetní jednotka popíše zejména použité účetní metody, jak jsou uspořádány a označovány položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty, způsoby oceňování, zásady pro časové rozlišení, je vhodné zabývat se organizací účetních operací např. pomocí střediskového hospodaření, jakým způsobem se odepisuje majetek, účetní jednotka rovněž nevynechá informace o splatných závazcích vůči správci daně a správcům pojištění. Další části obsahují v předepsané struktuře kvantifikované údaje o různých typech závazků a pohledávek, nakládání s prostředky státního rozpočtu, prostředků územních samosprávných celků a další údaje. Str. 108 Na konec druhého odstavce se doplňuje věta, která zní: Jsou vyžadovány doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích, přehledu o vlastním kapitálu, k fondům účetní jednotky a k položce Stavby z rozvahy. Za třetí odstavec kapitoly VI. se doplňuje odstavec, který zní: Reforma účetnictví rozšířila význam použití podrozvahových účtů v případech, kdy sice nejsou splněny všechny podmínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize, ale přesto se jedná o informace důležité, kdy se využije atributu podrozvahových účtů. V Hlavě VII vyhlášky jsou potvrzeny záležitosti majetku, závazků a pohledávek, které se i v minulosti sledovaly na podrozvahových účtech, např. drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, jenž nesplňuje limit pro jeho evidenci na majetkových účtech, zřizovatelé zde evidují majetek, který byl předán jejich příspěvkové organizaci k dalšímu hospodářskému využití, nepatří-li na účet rozvahový, dále odepsané závazky a pohledávky, u nichž by se mohlo stát, že dojde k jejich splnění. Vyhláška označuje různé budoucí vztahy k majetku, pohledávkám a závazkům jako podmíněné, tyto všechny také tvoří náplň účetních zápisů na podrozvahových účtech. Původní kapitola IV. se zrušuje. Původní kapitola V. se přečísluje na VIII. 13

14 Str. 109 V první větě prostředního odstavce se slova 26 vyhlášky č. 505/2002 Sb. nahrazují slovy 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb.. Slova v závorce posledního odstavce se nahrazují slovy 55 odst. 7 vyhlášky. Str. 111 Text poslední odrážky se nahrazuje tímto textem: Ustanovení 65 vyhlášky upravuje postup tvorby a použití opravných položek odlišně od vyhlášky č. 505/2002 Sb., podle níž byla nutná přímá souvislost tvorby opravných položek a rezerv s konstrukcí základu k daním z příjmů. Syntetické účty opravných položek byly doposud řešeny nesystémově, některé se vztahovaly k účtovým skupinám, zatímco ostatní k syntetickým účtům, a to zdaleka ne ke všem, u kterých je vzhledem k potřebě věrného a poctivého zobrazení hospodářské situace účetní jednotky třeba sledovat opravné položky. Jsou proto vytvořeny zcela nové účtové skupiny, které obsahují syntetické účty pro účtování o opravných položkách ke každé položce majetku, u které připadá opravná položka v úvahu. Nyní jsou účetní pravidla nastavena samostatně. Opravné položky se tvoří tehdy, mají-li vyjádřit přechodné snížení hodnoty majetku, jejich výše a odůvodněnost se posuzuje jak při jejich tvorbě v rámci inventarizace, rovněž se posuzuje opodstatnění již vytvořených opravných položek. Za významné se považuje více než 10% snížení hodnoty inventarizovaného majetku. Není vyloučena tvorba opravných položek v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Opravné položky tvoříme i u pohledávek po splatnosti, a to 10 % za každých ukončených 90 dnů po jejich splatnosti. Tvorba opravných položek se účtuje prostřednictvím příslušného nákladového účtu a jejich výše je limitována výší ocenění majetku nebo pohledávky, k nimž je tvořena. Pohledávka, jež je v souladu se zákonem odepsána 100 %, se neeviduje dále na příslušném účtu pohledávek, ale převede se na podrozvahový účet a tam zůstane v evidenci až do okamžiku, kdy lze prokázat, že k její úhradě již nedojde, nebo do okamžiku, kdy právně zanikla. V praxi není samozřejmě vyloučeno, že dojde k úhradě odepsané pohledávky. Přijatá úhrada se zaúčtuje do výnosů k okamžiku přijetí úhrady. Je-li pohledávka evidována na podrozvahovém účtu, hodnota příslušného účtu se sníží o výši úhrady. Vzhledem k tomu, že opravné položky k pohledávkám se budou tvořit u každé pohledávky v devadesátidenních intervalech až do výše hodnoty pohledávky, musí mít účetní jednotka dokonalý přehled o vytvořených opravných položkách a jejich konečném stavu. 14

15 Str. 112 V odrážce se věta Příspěvková organizace může být i nájemcem, který provede se souhlasem vlastníka technické zhodnocení, a to bude nájemce s dovolením vlastníka odpisovat. nahrazuje větou Provede-li nájemce se souhlasem vlastníka technické zhodnocení, může ho nájemce s dovolením vlastníka odpisovat. Tečka na konci prvního odstavce odrážky se nahrazuje čárkou a doplňují se slova ani důvod účtování o tomto majetku.. Ve druhém odstavci odrážky se slova 34 vyhlášky č. 505/2002 Sb. nahrazují slovy 66 vyhlášky. Za druhý odstavec se doplňuje nový odstavec, který zní: Některé účetní jednotky byly dříve vyloučeny z možnosti majetek odpisovat, nastupují tedy nově do režimu odpisování. Pro tento případ je do směrné účtové osnovy doplněn účet 406, kde se podchytí veškeré změny z titulu změny metody. Územní samosprávné celky tedy vypočítají předpokládané odpisy majetku od data pořízení, vypočítané oprávky nemohou být zaúčtovány výsledkově, proto se promítnou do rozvahy a teprve od roku 2010 budou vstupovat odpisy do nákladů. Str. 113 Ve druhém odstavci se slova č. 505/2002 Sb. v 34 nahrazují slovy č. 410/2009 Sb. v 66 odst. 8. Str. 114 Ve druhém odstavci se slova č. 505/2002 Sb. nahrazují slovy č. 410/2009 Sb., slova 34 slovy 66 a slova odst. 9 slovy odst. 8. Věta Druhým významným bodem ustanovení 34 odst. 9 je, se nahrazuje větou Druhým významným bodem ustanovení 66 odst. 8 je,. Str. 115 Text začínající Z 9 vyhlášky č. 505/2002 Sb. vyplývá, a končící až ke dni sestavení účetní závěrky. v polovině prvního odstavce se nahrazuje textem: Z 17 a 25 vyhlášky č. 410/2009 Sb. vyplývá celá struktura dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku. Máme-li prokazovat krytí fondu finančními prostředky, musíme se pohybovat jen ve vymezené oblasti. V této množině majetku se nikde nevyskytují pohledávky ani závazky, lhostejno zda dlouhodobé nebo krátkodobé. Zákonodárce chtěl prokázat krytí fondu skutečnými finančními prostředky, ne nějakými budoucími peněžními toky, o nichž ostatně ani nemůžeme s určitostí prohlásit, zda k nim dojde. Už vůbec není možné počítat nějaké hodnoty k rozvahovému dni, ale zjišťujeme krytí až ke dni sestavení účetní závěrky. 15

16 Poslední věta prvního odstavce zní: Jediné možné řešení je v rukou Ministerstva financí, které by mohlo uvedené ustanovení precizovat tak, aby se zamezilo nepřesným výkladům. Novou vyhláškou však nyní možnost marně uplynula. Str. 116 Odrážka Tvorba rezerv nově zní: Tvorba rezerv, obdobně jako tvorba a použití opravných položek, je nově nastavena ustanovením 67 vyhlášky pro všechny. Rezervy jsou určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů v souladu s 26 zákona o účetnictví. Při tvorbě rezerv budeme znát účel. Představují krytí nějakého budoucího rizika, přičemž je nutné kvalifikovaně odhadnout výši tvorby a dobu. Nezapomeneme na podmíněné závazky a další podmíněná pasiva. Tvorba rezerv se řídí podle zvláštního zákona o rezervách samostatným režimem. Podle tohoto zákona tvoříme rezervy za účelem správného zjištění základu pro daně z příjmů. Tvorbu rezervy účtujeme na vrub nákladů. Použití rezervy, její snížení nebo zrušení pro nepotřebnost však do výnosů účtovat nebudeme, aby nebyla ovlivněna výše obratu, tj. budeme snižovat náklady jako protipól tvorby rezervy. Zůstatek rezerv se převádí do dalšího účetního období. Stejným způsobem se pohlíží na oceňovací rozdíly. Ve druhé odrážce se na konci druhé věty tečka zrušuje a doplňují slova: a nyní nejsou vyloučeny žádné účetní jednotky z jeho použití. Ve druhé odrážce se na konci třetí věty tečka zrušuje a doplňují se slova: jen tehdy, jedná-li se o nevýznamné položky. Poslední věta druhé odrážky se zrušuje. Ve třetí odrážce se slova 37a nahrazují slovy 71 vyhlášky. Str. 117 Věty na konci prvního odstavce začínající Zůstatky na účtech a Počátkem následujícího účetního se nahrazují větou Kurzové rozdíly z cenných papírů a podílů se při ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, neúčtují samostatně na příslušné účty nákladů a výnosů, ale jsou součástí ocenění reálnou hodnotou nebo ocenění ekvivalencí, ať je účtována výsledkově nebo rozvahově, kursové rozdíly se tedy účtují prostřednictvím rozvahových účtů. 16

17 Poslední odrážka (Dotace) se zrušuje a doplňují se další kapitoly, které znějí: IX. Směrná účtová osnova Účtová osnova je uspořádána s podrobností na účtové třídy, účtové skupiny a syntetické účty a najdeme ji v příloze č. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Členění účtové osnovy je závazné pro všechny účetní jednotky, včetně číselného označení, až na výjimku uvedenou v 13a zákona o účetnictví. Tou je dána volnost účetním jednotkám, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, použít jen skupinové účty. Stejně jako v minulosti se v rámci syntetických účtů mohou vytvářet analytické účty pro účely správného sestavení závěrky, pro daňové účely, pro potřeby řízení a další. Používání analytických účtů může být nahrazeno zápisy v pomocných analytických knihách nebo číselníky, avšak účetní jednotka musí zajistit převod do příslušných položek výkazů i z takové evidence. Účetní jednotky podle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, mají povinnost předávat účetní záznamy, včetně účetních zápisů v účetních knihách, elektronickou cestou. Členění syntetických i analytických účtů pak vytvářejí předepsanou formou, nebo je zajištěn převod dat do potřebného tvaru. Směrná účtová osnova je výchozím podkladem pro sestavení účtového rozvrhu, což je každoroční povinnost účetní jednotky. Není třeba zdůrazňovat, že účtový rozvrh, v němž uvede syntetické, analytické a podrozvahové účty potřebné k zaúčtování všech účetních případů, k sestavení účetní závěrky a k přenosu účetních záznamů podle technické vyhlášky o účetních záznamech, se v průběhu účetního období nemění, je možné ho jen doplňovat s cílem zaúčtovat všechny potřebné účetní případy před sestavením účetní závěrky. X. Ustanovení přechodná Účetním jednotkám byl poskytnut určitý prostor, aby vstřebaly reformu účetnictví a provedly patřičné změny. Ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. se zpravidla použijí poprvé v účetním roce 2010, a to již od , avšak v některých případech je rozhodujícím datem pro použití změn buď v průběhu roku 2010, nebo až Je např. umožněno, aby účetní jednotka po celý rok 2010 pracovala na změně metodiky pro odpisování a tvorbu opravných položek (mimo opravných položek k pohledávkám). Pozornost budeme věnovat také vyplňování výkazů podávaných v průběhu roku 2010 a údajů za minulé období. Setkáváme se s různými názory zřizovatelů a také s jejich doporučenou metodikou. K nové vyhlášce byl vydán převodový můstek, aby 17

18 byly vyčerpávajícím způsobem a správně převedeny zůstatky ke konci roku 2009 do počátečních stavů roku V převodovém můstku je nastíněno, že zůstatky účtů s označením platným do konce roku 2009 se převedou pravděpodobně pomocí programového vybavení do počátečních stavů a s číselným označením účtů platným od roku Pravděpodobně absencí potřebných informací se vyskytla metodika zřizovatele, jenž dal pokyn, aby změna v účtech byla provedena jako první účetní operace roku Tímto chybným postupem by zůstaly počáteční stavy pro celý rok 2010 na původních účtech a nenašel by se způsob, jak je promítnout do nových výkazů. Že by byly zkreslené obraty na účtech, není třeba nijak zvlášť zdůrazňovat pro jejich nepodstatnost. XI. Převodový můstek Ministerstvo financí v ČÚS č. 702 definovalo postup pro účetní jednotky k Tímto plynule navazujeme na výklad v předchozí části, že v důsledku neznalosti tohoto předpisu se vyskytla chybná metodika ze strany zřizovatelů. Účetní jednotky uzavřely účetní knihy k v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb. a podle ČÚS č. 502 Otevírání a uzavírání účetních knih. Následně účetní jednotka sestaví účtový rozvrh na rok 2010 podle 78 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a podle směrné účtové osnovy. Vypracuje převodový můstek podle přílohy ČÚS č. 702, který bude mít charakter písemného dokumentu, aby bylo zřejmé, které původní účty přecházejí do účtů nových. Při otevírání účetních knih k se použijí údaje již převedené na nové účty. Není třeba nijak zdůrazňovat, že konečný účet rozvažný 962 a počáteční účet rozvažný 491 budou mít stejné zůstatky. XII. Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) nové znění V souvislosti s požadavkem na získání informací o účetnictví státu byla vydána také technická vyhláška o účetních záznamech, jejíž význam spočívá v určení: pravidel pro formát, strukturu, přenos a zabezpečení účetních záznamů v technické formě vybraných účetních jednotek, rozsahu a četnosti předávání účetních záznamů vybranými účetními jednotkami do centrálního systému účetních informací státu, 18

19 které vybrané účetní jednotky předávají do centrálního systému účetních informací státu pouze účetní záznamy pro sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celek státu, způsobu, termínů a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti a požadavků pro technické a smíšené formy účetních záznamů. Ministerstvo financí zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup metodiku technického zajištění formátu, struktury, přenosu a zabezpečení účetních záznamů podle této vyhlášky. Technický manuál, což je název metodického pokynu, je součástí provozní dokumentace Integrovaného informačního systému státní pokladny. Vybrané účetní jednotky budou tedy nadále ve stanovených termínech překládat ve formalizované datové dávce požadované záznamy. Významným pomocníkem pro přípravu dat v požadované struktuře budou softwarové firmy jako dodavatelé programového vybavení pro zpracování účetnictví v účetních jednotkách. Domníváme se, že účel publikace by měl splnit povšechný přehled o problému, neboť podrobný popis nově nastavených vztahů je řízen shora a vymyká se účelu odborného výkladu. Str Kapitola 4.3 České účetní standardy nově zní: 4.3 České účetní standardy nové znění Ministerstvo financí vydalo v souvislosti s účetní reformou nové účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které postupují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., pod č. j. 282/ /2009. Standardy byly publikovány ve Finančním zpravodaji č. 7 ze dne Současně vydalo Ministerstvo financí sdělení, že další standardy budou vypracovány v průběhu roku 2010 a budou účinné od Seznam standardů: 701 Účty a zásady účtování na účtech, 702 Otevírání a uzavírání účetních knih, 703 Transfery, 704 Fondy účetní jednotky. Standard č. 701 Účty a zásady účtování na účtech se zaměřuje na základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami. Účetní jednotka sestavuje 19

20 účtový rozvrh povinně podle směrné účtové osnovy, aby naplnila povinnosti dané ustanovením 14 odst. 2 a 3 zákona o účetnictví a 78 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Účetní jednotka se nemůže odchýlit označením syntetických účtů, protože se předpokládá elektronické předávání informací. Nemůže se příliš odchýlit ani účty analytickými, neboť musí být zohledněno předepsané členění, jak je uvedeno ve výčtu tohoto standardu. Zjišťujeme, že je kladen velký důraz i na účty podrozvahové, na nichž se účtuje o významných skutečnostech vyjadřujících majetkoprávní situaci účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů. Na podrozvahových účtech se provádějí zápisy prostřednictvím podvojných zápisů na stranách MD a D, kde podvojnost je zajištěna prostřednictvím účtu 999. Rozhodne-li se účetní jednotka, že bude účtovat jen na jednu stranu účtu, zajistí podvojnost použitím odlišného znaménka. Účetní jednotka musí zejména označit správně den, který je významný pro uskutečnění účetní operace, vodítkem je výčet různých situací v 5. části standardu. Standard dále řeší možnosti, jak organizovat vnitroorganizační účetnictví, používání účetních metod a opravy chyb minulých období. Chyby minulých let, které by při správném účtování významně ovlivnily v daném účetním období výsledek hospodaření a v dalších obdobích by se tedy dostaly do rozvahy, se v roce, kdy se bude chyba napravovat, nebudou účtovat výsledkově, ale na nově vytvořený účet 408. V tuto chvíli není jasné, jak se z účtem bude nakládat později. V živé paměti máme účet 902, jenž také podchycoval cosi nově nalezené, a po několika letech nedokázala účetní jednotka prokázat, čím je zůstatek tvořen. Budeme očekávat, že se zákonodárce znovu k tomuto účtu vrátí a určí další nakládání s ním. Doporučením by mohlo být, že by se v dalších obdobích sloučil se schváleným výsledkem hospodaření. Účetní jednotka by měla vyhodnotit úroveň a vypovídací schopnost účetní evidence v předchozím období a rovněž použité účetní metody a poznatky využít pro další účetní období a případně účelně zasáhnout a v mezích právních předpisů postupy upravit. Standard č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih definuje jednotlivé kroky při otevírání a uzavírání účetních knih. Uzavírání účetních knih je souhrn činností podle 17 zákona o účetnictví, kdy účetní jednotka zjišťuje obraty a konečné zůstatky na jednotlivých syntetických účtech. Pomocí analytické evidence zjistí základ daně z příjmů a výši splatné daňové povinnosti a jako poslední účetní operaci zaúčtuje daň z příjmů. Vypořádání výsledku hospodaření zisku nebo ztráty se provádí podle zvláštních předpisů až v následujícím účetním období, kdy je 20

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb.

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Miroslav Máče Navržená novela vyhlášky obsahuje - úpravy formulací textů - úpravy v náplních některých účtů - rušení účtů - doplňování nových účtů - přejmenovávání účtů

Více

Finanční zpravodaj 10/2007

Finanční zpravodaj 10/2007 Strana 234 Finanční zpravodaj 10/2007 31 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část Převodový můstek 1 Převodový můstek Zákonný rámec: Český účetní standard č. 702 Příloha k ČÚS č. 702 2 Český účetní standard č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih 3. Postup

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi 1. aktualizace k 1. 9. 2012 str. 14 Str. 140 Ve výčtu novel si za zákon č. 355/2011Sb. doplňte zákon č. 167/2012 Sb. a č. 239/2012 Sb. Ve výčtu

Více

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 141 Rozeslána dne 19. prosince 2011 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 141 Rozeslána dne 19. prosince 2011 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 141 Rozeslána dne 19. prosince 2011 Cena Kč 96, O B S A H : 403. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Převodový můstek 2009-2010

Převodový můstek 2009-2010 Převodový můstek 2009-2010 Pro rok 2010 je zveřejněna řada nových vyhlášek, které přinášejí rozsáhlé změny do účetnictví a výkaznictví obcí, DSO, OSS a jimi zřízených příspěvkových organizací. Vyhláška

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Dražice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Dražice A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky, žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00240192 Název: Městská část Praha 20 - Horní Počernice Sestavená

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strana 1093 65 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 28/117 492/2005 Ad 1) Ministerstvo financí

Více

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 45659168 Název: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70285195 Název: Mikroregion Jizni Valassko =705

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00281301 Název: Obec Vysočany Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2013 IČO: 48804711 Název: Obec Životice u Nového Jičína

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 00542881 Název: Obec Rozsíčka Sestavená k

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00378461 Název: Obec Pokojovice Sestavená

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik STÁTNÍ FONDY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 STÁTNÍ FONDY 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 275808 Název: Město Jilemnice AKTIVA CELKEM 705

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70890650 Název: Jihočeský kraj NS: 001 Nákladové středisko

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43256201 Název: Obec Dalešice AKTIVA CELKEM 9 558

Více

Licence: D00B XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D00B XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 640077 Název: Obec Močovice 38 Období Číslo

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00260401 Název: Obec Brniště AKTIVA CELKEM 82 417

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00269000 Název: Obec Libčany AKTIVA CELKEM 105 362

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 AKTIVA

Více

Licence: D1EZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D1EZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00635758 Název: Obec Liboš AKTIVA CELKEM 56 958

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 40

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 9 / 2014 IČO: 70968721 Název: Mikroregion Strážiště Sestavená

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00228699 Název: Obec Předmíř Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Zpracoval: Monika Niedobová Okamžik sestavení: 21.04.2015 8h 6m51s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O :00576930 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Vělopolí územní samosprávné celky, svazky

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: D1QU XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00244732 Název: Statutární město České Budějovice NS:

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00532096 Název: Obec Bukovina AKTIVA CELKEM 26 745

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00568520 Název: Obec Dešná AKTIVA CELKEM 13 822

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00273325 Název: Obec Bezděkov Sestavená k

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00672025 Název: Obec Jindřichovice pod Smrkem AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 05.06.2015 8h10m13s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 I Č O :46276041 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Křekov územní samosprávné celky, svazky obcí,

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM 51

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00283932 Název: OÚ Halenkovice AKTIVA CELKEM 137

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 235539 Název: Obec Libenice AKTIVA CELKEM 44 027

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272264 Název: Obec Ubislavice AKTIVA CELKEM 26

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Licence:D8UR ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 26.03.2015 11h39m 8s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576948 Název: Obec Staré Město AKTIVA CELKEM 201

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví

Více

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 68898461 Název: Sdružení pro rozvoj mikroregionu

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje Číslo Syntetický

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 49458892 Název: Svazek vodovodů a kanalizací

Více

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Aktuální informace str. 1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Vybrané účetní jednotky se musí řídit těmito změněnými a doplněnými předpisy: 1. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272086 Název: Obec Sber AKTIVA CELKEM 34 417 240,82

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00281000 Název: Obec Suchý AKTIVA CELKEM 54 318

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 43750486 Název: Obec Veliká Ves AKTIVA CELKEM 28

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576883 Název: Obec Horní Tošanovice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00235571 Název: Obec Nebovidy AKTIVA CELKEM 120

Více