Obsah. Obsah. Bìžná údržba a opravy zážehové motory Technické údaje Utahovací momenty Plán údržby - zážehové motory...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Obsah. Bìžná údržba a opravy zážehové motory... 25 Technické údaje... 26 Utahovací momenty... 26. Plán údržby - zážehové motory..."

Transkript

1 Úèel knihy Opravy bìhem jízdy Nelze nastartovat motor, protože se neotáèí startér Nelze nastartovat motor, i když startér funguje Nouzové startování Výmìna kola Hledání netìsností Odtahování vozidla Týdenní kontroly Kontrolní body pod kapotou motoru Motorový olej Chladicí kapalina Brzdová a spojková kapalina Olej pro posilovaè øízení Kapalina pro ostøikovaèe Pneumatiky a kontrola tlaku v pneumatikách Nesprávné opotøebení pneumatik Stíraèe Baterie Žárovky a pojistky Pokroèilé øízení Maziva a provozní kapaliny Tlak v pneumatikách (za studena) Bìžná údržba a opravy zážehové motory Technické údaje Utahovací momenty Plán údržby - zážehové motory Každých km nebo každých 12 mìsícù Každých km Každých km Každých km Každých km nebo každé 2 roky Každých 10 let Každý rok Bìžná údržba a opravy vznìtové motory Technické údaje - vznìtové motory Každých km nebo každých 12 mìsícù Každých km Každých km Každých km Každých km nebo každé 2 roky Každých km Každých km nebo každé 2 roky Každých 10 let Zážehové motory - opravy provádìné ve vozidle Popis motoru Test komprese Sestava motoru/otvory pro seøízení ventilového rozvodu všeobecné informace a použití Víko hlavy válcù Kryty rozvodového øemenu Rozvodový øemen Napínaèe rozvodového øemenu a ozubená kola Høídelové tìsnìní Vùle ventilù (modely SOHC) Vaèkový høídel a zdvihátka ventilù (modely SOHC) Vaèkový høídel a hydraulická zdvihátka ventilù (modely DOHC) Hlava válcù Modely SOHC Modely DOHC Olejová vana Olejové èerpadlo Høídelová tìsnìní klikového høídele výmìna Pravé høídelové tìsnìní Levé høídelové tìsnìní Chladiè oleje (16V motory cm 3 ) Setrvaèník Pružná lùžka motoru/pøevodovky Zážehové motory øady EW- opravy provádìné ve vozidle Test komprese Kontrola tìsnosti pístních kroužkù Sestavení motoru/otvory pro seøízení ventilového rozvodu všeobecné informace a použití Víko hlavy válcù Kryty rozvodového øemenu Rozvodový øemen Napínáky rozvodového øemenu a ozubená kola Høídelové tìsnìní vaèkového høídele Vaèkový høídel a zdvihátka ventilù (modely SOHC) Vùle ventilù (modely SOHC) Hlava válcù Olejová vana Olejové èerpadlo Høídelová tìsnìní klikového høídele Setrvaèník Pružná lùžka motoru/pøevodovky Rozebrání a generální oprava motoru Všeobecnì Hlava válcù Blok motoru Ventily Písty Klikový høídel Utahovací momenty Všeobecné údaje Demontáž motoru postup a bezpeènostní opatøení Demontáž motoru a pøevodovky demontáž, rozebrání a oprava, montáž Generální oprava motoru rozebrání Hlava válcù rozebrání Hlava válcù a ventily èištìní a kontrola Hlava válcù sestavení Písty a ojnice demontáž Klikový høídel demontáž Blok motoru, kliková skøíò èištìní a kontrola Písty a ojnice kontrola Klikový høídel kontrola Hlavní ložiska klikového høídele, velká ojnièní ložiska kontrola Generální oprava motoru sestavení Pístní kroužky montáž Klikový høídel montáž a kontrola provozní vùle hlavních ložisek Výbìr nových kluzných pánví Kontrola provozní vùle

2 6 Finální montáž klikového høídele Písty a ojnice montáž a kontrola vùle velkých ojnièních ložisek Nové velké ložiskové pánve Koneèná montáž pístù a ojnic Motor spuštìní motoru po generální opravì Zážehové motory Vznìtové motory Technické údaje Termostat Systém klimatizace Utahovací momenty Chlazení motoru, topení a vìtrání Utahovací momenty Všeobecné údaje Bezpeènostní opatøení Hadice chladicího systému odpojení a výmìna Chladiè demontáž, kontrola a montáž Termostat demontáž, kontrola a montáž Ventilátor u chladièe kontrola, demontáž a montáž Spínaèe a snímaèe chladicího systému kontrola, demontáž a montáž Umístìní a popis spínaèù/snímaèù modely se vznìtovým motorem Umístìní a popis spínaèù/snímaèù modely se zážehovým motorem Èerpadlo chladicí kapaliny demontáž a montáž Modely s hliníkovým blokem válcù Modely s litinovým blokem válcù Topení a vìtrání všeobecné informace Souèásti systému topení a vìtrání demontáž a montáž Øídicí jednotka topení/vìtrání Panel ovládání topení Kompletní sestava topení Výmìník tepla Motor ventilátoru topení Klimatizace všeobecné údaje a bezpeènostní opatøení Souèásti systému klimatizace demontáž a montáž Palivový systém zážehové motory s jednobodovým vstøikováním Typ systému Palivová soustava Doporuèené palivo Utahovací momenty Všeobecné údaje a bezpeènostní opatøení Vzduchový filtr demontáž a montáž Systém pro øízení teploty nasávaného vzduchu všeobecné údaje a výmìna dílù Všeobecné údaje Podtlakový spínaè výmìna Termoventil výmìna Táhlo plynu demontáž, montáž a seøízení Pedál plynu demontáž a montáž Bezolovnatý benzín všeobecné údaje a použití Systém vstøikování paliva všeobecné údaje Palivový systém pokles tlaku Palivové èerpadlo demontáž a montáž Palivomìr demontáž a montáž Palivová nádrž demontáž a montáž Tìleso škrticí klapky demontáž a montáž Systém vstøikování paliva kontrola a seøízení Souèásti vstøikovacího systému Bosch Monopoint demontáž a montáž Vstøikovací tryska Regulátor tlaku paliva Krokový elektromotor regulátoru volnobìhu Potenciometr škrticí klapky Snímaè teploty nasávaného vzduchu Snímaè teploty chladicí kapaliny Elektronická øídicí jednotka (ECU) Reléová jednotka systému vstøikování paliva Snímaè klikového høídele/horní úvratì Snímaè rychlosti vozidla modely cm Regulace ohøívání nasávaného vzduchu Lambda-snímaè Sací potrubí demontáž a montáž Palivový systém - vznìtové motory s vícebodovým vstøikováním paliva Typ systému Všeobecné údaje a bezpeènostní opatøení Vzduchový filtr demontáž a montáž Táhlo plynu demontáž, montáž a seøízení Pedál plynu demontáž a montáž Bezolovnatý benzín všeobecné údaje a použití Systém vstøikování paliva všeobecné údaje Palivový systém pokles tlaku Palivové èerpadlo demontáž a montáž Palivomìr demontáž a montáž Palivová nádrž demontáž a montáž Systém vstøikování paliva kontrola a seøízení Tìleso škrticí klapky demontáž a montáž Souèásti vstøikovacího systému Bosch Monopoint demontáž a montáž Rozdìlovací palivové potrubí a vstøikovací ventily Regulátor tlaku paliva Potenciometr škrticí klapky Elektronická øídicí jednotka (ECU) Ventil regulátoru volnobìhu Snímaè tlaku ve sacím potrubí Snímaè teploty chladicí kapaliny Snímaè teploty nasávaného vzduchu Snímaè pohybu klikového høídele/horní úvratì Reléová jednotka systému vstøikování paliva Lambda sonda Souèásti vstøikovacího systému Magneti Marelli demontáž a montáž Rozdìlovací palivové potrubí a vstøikovací ventily Regulátor tlaku paliva Potenciometr škrticí klapky Elektronická øídicí jednotka (ECU) Krokový elektromotor regulace volnobìhu Snímaè tlaku sacího potrubí Snímaè teploty chladicí kapaliny Snímaè tlaku nasávaného vzduchu Snímaè klikového høídele/horní úvratì Reléová jednotka vstøikovacího palivového systému Snímaè detonací motoru Topný èlánek tìlesa škrticí klapky Snímaè rychlosti vozidla Lambda sonda Sací potrubí demontáž a montáž

3 7 Palivová soustava vznìtové motory Všeobecné údaje a bezpeènostní opatøení Pouzdro vzduchového filtru demontáž a montáž Táhlo plynu demontáž, montáž a seøízení Pedál plynu demontáž a montáž Palivomìr demontáž a montáž Sací síto v palivové nádrži demontáž a montáž Palivová nádrž demontáž, oprava a montáž Palivový systém zaplnìní a odvzdušnìní Maximální otáèky kontrola a seøízení Termoventil pro zvyšování volnobìžných otáèek - demontáž a montáž Vypínací magnetický palivový ventil popis, demontáž a montáž Palivové vstøikovací èerpadlo - demontáž a montáž Naèasování vstøikování všeobecné údaje Palivové vstøikovací èerpadlo seøízení Všeobecné údaje Volnobìžné otáèky motoru Zabezpeèení minimálních otáèek Vysoké volnobìžné otáèky Ruèní vypínací páka Vstøikovací ventily kontrola, demontáž a montáž Sací potrubí demontáž a montáž Systémy pro øízení složení spalin a výfukové systémy Utahovací momenty Všeobecné údaje Systémy øízení emisí Odvìtrání klikové skøínì Regulace složení spalin zážehové motory Regulace složení spalin vznìtové motory Recirkulace palivových výparù zážehové motory Výfukové systémy Sbìrné výfukové potrubí (zážehové motory) demontáž a montáž Sbìrné výfukové potrubí (vznìtové motory) demontáž a montáž Výfukový systém všeobecné údaje a výmìna souèástí Katalyzátor všeobecné údaje a bezpeèností opatøení Systém odvìtrání klikové skøínì všeobecné údaje Regulaèní systém odpaøování paliva (zážehové motory) výmìna souèástí Systém recirkulace výfukových plynù (vznìtové motory) - výmìna souèástí Ventil recirkulace výfukových plynù (EGR) Podtlakový elektromagnetický ventil Startér a dobíjení Baterie Alternátor Startér Bezpeènostní opatøení Hledání závad v elektrické instalaci všeobecné údaje Baterie kontrola a dobíjení Kontrola standardní baterie Kontrola bezúdržbové baterie Nabíjení standardní baterie Dobíjení bezúdržbové baterie Baterie demontáž a montáž Systém dobíjení kontrola Hnací øemen alternátoru demontáž, montáž a napnutí Alternátor demontáž a montáž Uhlíky alternátoru a regulátor kontrola a oprava Alternátor Valéo Alternátor Bosch Startér kontrola Startér demontáž a montáž Startér kontrola a oprava Spínaè zapalování demontáž a montáž Spínaè kontrolky tlaku oleje demontáž a montáž Snímaè stavu oleje - demontáž a montáž Snímaè teploty oleje demontáž a montáž Zapalování Utahovací momenty Všeobecné informace Zapalování kontrola funkce Modul zapalovací cívky demontáž, kontrola a montáž Zapalování kontrola a seøízení Snímaè detonací motoru demontáž a montáž Žhavení Utahovací momenty Všeobecné údaje Žhavicí svíèky demontáž, kontrola a montáž Øídicí jednotka systému žhavení demontáž a montáž Spojka Prùmìr tøecího kotouèe Utahovací momenty Všeobecné údaje Spojka seøízení Táhlo spojky demontáž a montáž Pedál spojky demontáž a montáž Spojka demontáž, kontrola a montáž Vysouvací mechanismus spojky demontáž, kontrola a montáž Manuální pøevodovka Utahovací momenty Všeobecné údaje Pøevodový olej vypuštìní a plnìní Øadicí táhla všeobecné informace Øadicí táhla demontáž a montáž Olejová tìsnìní pøevodovky výmìna Olejové tìsnìní hnacího høídele Tìsnìní vstupního høídele pøevodovky Olejové tìsnìní høídele øazení pøevodových stupòù Spínaè zpìtných svìtel kontrola, demontáž a montáž Náhon tachometru demontáž a montáž Pøevodovka demontáž a montáž Generální oprava a rozebírání pøevodovky všeobecné informace Automatická pøevodovka Utahovací momenty Všeobecné informace Bezpeènostní opatøení Øadicí táhla demontáž, montáž a seøízení

4 8 Olejová tìsnìní výmìna Olejové tìsnìní hnacího høídele Olejové tìsnìní høídele øazení pøevodových stupòù Olejové tìsnìní mìnièe toèivého momentu Chladiè oleje demontáž a montáž Elektronický øídicí systém øazení informace, demontáž a montáž Náhon tachometru demontáž a montáž Automatická pøevodovka demontáž a montáž Generální oprava a rozebírání pøevodovky všeobecné informace Hnací høídele kol Utahovací momenty Všeobecné informace Hnací høídele (modely s manuální pøevodovkou) demontáž a montáž Hnací høídele (modely s automatickou pøevodovkou) demontáž a montáž Pryžové manžety výmìna Modely s manuální pøevodovkou Modely s automatickou pøevodovkou Prohlídka hnacího høídele všeobecné informace Meziložisko pravého hnacího høídele výmìna Brzdový systém Utahovací momenty Všeobecné údaje Odvzdušnìní brzd Modely bez ABS Protiblokovací brzdový systém (ABS) Brzdové potrubí a brzdové hadièky výmìna Pøední brzdové destièky výmìna Tømen kotouèové brzdy Bendix Tømen kotouèové brzdy ATE/Teves (modely s nedìlenými kotouèi) Brzdové èelisti výmìna Brzdové èelisti Bendix modely bez ABS Lucas/Girling brzdové èelisti modely s ABS Zadní brzdové destièky výmìna Pøední brzdový kotouè - kontrola, demontáž a montáž Zadní brzdový buben demontáž, kontrola a montáž Zadní brzdový kotouè kontrola, demontáž a montáž Pøední brzdový tømen demontáž, oprava a montáž Brzdový váleèek zadního kola demontáž, kontrola a montáž Zadní brzdový tømen demontáž, oprava a montáž Hlavní brzdový válec demontáž, oprava a montáž Brzdový pedál demontáž a montáž Upevnìní táhel servomechanismu k brzdovému pedálu (pravostranné øízení) demontáž, oprava a montáž Podtlakový posilovaè brzd kontrola, demontáž a montáž Modely s øízením na pravé stranì Modely s øízením na levé stranì Ventil podtlakového posilovaèe brzd demontáž, kontrola a montáž Páka ruèní brzdy demontáž a montáž Táhla ruèní brzdy demontáž a montáž Pøední táhlo Zadní táhla Zátìžové regulaèní ventily zadních brzd seøízení, demontáž a montáž Bìžný brzdový systém zadní bubnové brzdy Bìžný brzdový systém zadní kotouèové brzdy Protiblokovací brzdový systém (ABS) Spínaè brzdových svìtel demontáž, montáž a seøízení Spínaè kontrolky zatažené ruèní brzdy demontáž a montáž ABS (protiblokovací brzdový systém) všeobecné údaje Souèásti ABS demontáž a montáž Sestava modulátoru Elektronická øídicí jednotka Snímaè otáèení kola Podtlakové èerpadlo posilovaèe brzd (pouze diesel) demontáž a montáž Podtlakové èerpadlo posilovaèe brzd (jen diesel) kontrola a oprava Pérování a øízení Zavìšení pøední nápravy Zadní zavìšení nápravy Svìtlá výška podvozku vozidla (viz text) Øízení Kola Utahovací momenty Všeobecné informace Ložiska náboje pøedního kola výmìna Vzpìra zavìšení pøední nápravy demontáž, prohlídka a montáž Spodní rameno zavìšení pøední nápravy demontáž, prohlídka a montáž Stabilizátor zavìšení pøední nápravy - demontáž a montáž Pøíèný stabilizátor Závìsné spojení (modely se stabilizátorem namontovaným ke vzpìøe) Sestava náboje zadního kola demontáž a montáž Zadní bubnová brzda Zadní kotouèová brzda Ložiska náboje zadního kola výmìna Zadní bubnová brzda Zadní kotouèové brzdy Zadní tlumiè pérování demontáž, kontrola a montáž Svìtlá výška podvozku vozidla kontrola a seøízení Sestava zadní nápravy všeobecnì Volant demontáž a montáž Spínaè zapalování/zámek sloupku volantu demontáž a montáž Sloupek øízení demontáž, prohlídka a montáž Sestava pøevodky øízení demontáž, prohlídka a montáž Manuální pøevodka øízení Øízení s posilovaèem Pryžová manžeta pøevodky øízení výmìna Hydraulický sytém posilovaèe øízení odvzdušnìní Èerpadlo posilovaèe øízení demontáž a montáž Kulový èep øídicí tyèe demontáž a montáž Vnitøní kulový kloub Vnìjší kulový kloub Øídicí tyè demontáž a montáž

5 9 Seøízení geometrie kola a úhly øízení všeobecné informace Karoserie Všeobecné údaje Utahovací momenty Karoserie a rám údržba Èalounìní a koberce - údržba Oprava malých poškození karoserie Plastikové díly Velká poškození karoserie - oprava Pøední nárazník demontáž a montáž Zadní nárazník demontáž a montáž Kapota motoru - demontáž, montáž a seøízení Odemykací táhlo kapoty motoru - demontáž a montáž Zámek kapoty motoru - demontáž a montáž Dveøe - demontáž, seøízení a montáž Vnitøní obložení dveøí - demontáž a montáž Kliky a zámky dveøí - demontáž a montáž Válcová vložka zámku dveøí Stahovací mechanismus okna dveøí - demontáž a montáž Okenní sklo pøedních dveøí Stahovací mechanismus pøedních dveøí Posuvné okno zadních dveøí Pevné okno zadních dveøí Stahovací mechanismus zadních dveøí Výklopná záï a nosné vzpìry demontáž, montáž a seøízení Zámek výklopné zádì - demontáž a montáž Válcová vložka zámku výklopné zádì Zajiš ovací prvek zámku Souèásti centrálního zamykání - demontáž a montáž Elektronická øídicí jednotka Ovladaè zámku dveøí Ovladaè zámku výklopné zádì Pøijímaè dálkového ovládání Baterie dálkového ovládání výmìna Souèásti elektrického stahovacího mechanismu okna dveøí demontáž a montáž Spínaèe okna Motory spouštìèe okenního skla Elektrická zpìtná zrcátka a pøíslušenství - demontáž a montáž Mechanismus manuálního nastavování Elektricky ovládaná zrcátka všeobecnì Èelní okno, okno výklopné zádì a pevná okna - všeobecné údaje Otevírání zadních boèních okének demontáž a montáž Støešní okno - všeobecné údaje Vnìjší pøíslušenství karoserie - demontáž a montáž Møížka chladièe/rámeèek svìtlometu modely až do záøí Møížka chladièe modely od øíjna Vložky podbìhù kol Ozdobné lišty karoserie a znaky Zadní spoiler novìjší modely VTR a VTS Rámeèek svìtlometu modely od øíjna Sedadla - demontáž a montáž Souèásti bezpeènostního pásu demontáž a montáž Vnitøní obložení - demontáž a montáž Obložení dveøí Postranní obložení prostoru pro cestující 3dveøové modely Zadní nosiè odkládací police za zadními sedadly Obložení sloupku pøedního skla Zadní obložení sloupku Zadní lem blatníku - 5dveøové modely Podlahová krytina Potah stropu karoserie Odkládací schránka Støešní konzola Støedová konzola palubní desky - demontáž a montáž Palubní deska - demontáž a montáž Elektrické zaøízení karoserie Žárovky... Utahovací momenty Všeobecné údaje a bezpeènostní opatøení Vyhledávání závady na elektrickém zaøízení - všeobecné údaje Vyhledávání pøerušeného obvodu Vyhledávání krátkého spojení Vyhledávání závady ukostøení Pojistky a relé - všeobecné údaje Spínaèe - demontáž a montáž Žárovky (vnìjší osvìtlení) výmìna Svìtlomety Pøední postranní svìtlo Pøední ukazatel smìru jízdy modely až do záøí Pøední ukazatel smìru jízdy modely od øíjna Boèní ukazatel smìru jízdy Pøední svìtlomety/mlhová svìtla Svazek zadního svìtla Osvìtlení zadní SPZ Vysokoúrovòové brzdové svìtlo Žárovky (vnitøní osvìtlení) výmìna Vnitøní osvìtlení vozidla Osvìtlení zavazadlového prostoru Svìtlo na ètení mapy Osvìtlení pøístrojové desky Žárovka osvìtlení panelu regulace vytápìní Žárovka osvìtlení zapalovaèe cigaret Žárovky osvìtlení spínaèù Vnìjší sdružená svìtla - demontáž a montáž Svìtlomet modely až do záøí Svìtlomet modely od øíjna Pøední ukazatel smìru jízdy Boèní ukazatel smìru jízdy Pøední svìtlomety/mlhová svìtla Svazek zadního svìtla Osvìtlení zadní SPZ Tøetí brzdové svìtlo Nastavení dálkových a tlumených svìtel - všeobecné údaje Pøístrojová deska - demontáž a montáž Souèásti pøístrojové desky - všeobecné údaje Rychlomìr Otáèkomìr Analogové hodiny Digitální hodiny Palivomìr, teplomìr a ukazatel hladiny oleje

6 10 Tištìný obvod Varovný systém nevypnutých svìtel všeobecné údaje Zapalovaè cigaret - demontáž a montáž Klakson - demontáž a montáž Náhon rychlomìru všeobecné údaje Raménko stìraèe - demontáž a montáž Motor a táhla stíraèe èelního skla - demontáž a montáž Motor stìraèe výklopné zádì demontáž a montáž Souèásti ostøikovaèe okenního skla - demontáž a montáž Nádobka kapaliny do ostøikovaèe Èerpadlo(a) ostøikovaèe Tryska ostøikovaèe èelního skla Tryska ostøikovaè skla výklopné zádì Tryska ostøikovaèe svìtlometù Rádio s pøehrávaèem - demontáž a montáž Reproduktory - demontáž a montáž Pøední a zadní reproduktory dveøí Zadní obložení reproduktorù Anténa rádia - demontáž a montáž Teleskop antény Horní anténní svod Spodní anténní svod Varovné zaøízení proti krádeži a systém imobilizéru - všeobecné údaje Imobilizér Èíselný blok imobilizéru Zabezpeèovací systém Systém airbagu - všeobecné údaje a bezpeènostní opatøení Souèásti systému airbagu - demontáž a montáž Airbag na stranì øidièe Airbag na stranì spolujezdce Øídicí jednotka airbagu Kabeláž otoèné kontaktní jednotky airbagu Bezpeènostní vypínaè všeobecné údaje, demontáž a montáž Souèásti vyhøívání pøedních sedadel všeobecné údaje Rozmìry a hmotnosti Nákup náhradních dílù Pøevody jednotek Identifikace vozidla Prodejny autopøíslušenství Výmìnné díly Prodejní sí pneumatik Ostatní zdroje Všeobecné pracovní postupy Zvedání a podepøení vozidla Odpojení baterie Náøadí a vybavení Kontroly dùležitých celkù vozidla Kontroly provádìné ze sedadla øidièe Kontroly provádìné u vozidla stojícího na kolech Kontroly provádìné po vyzvednutí vozidla Kontrola výfukové soustavy Tabulky poruch Motor Úvod Chladicí systém Palivová a výfuková soustava Spojka Manuální pøevodovka Automatická pøevodovka Hnací høídele kol Brzdy Pérování a øízení Elektrická instalace Slovník technických pojmù

Obsah. Obsah. 1B Bìžná údržba a opravy - vznìtové motory... 44 Obsah... 44

Obsah. Obsah. 1B Bìžná údržba a opravy - vznìtové motory... 44 Obsah... 44 6 1B Bìžná údržba a opravy - vznìtové motory... 44... 44 Pøedstavujeme vozidlo Peugeot 306... 11 Bezpeènost pøedevším!... 12 Závady pøi startování motoru... 13 Nouzové startování... 14 Výmìna kola... 15

Více

AUTO PARTS. náhradní díly automobilù. Obsah

AUTO PARTS. náhradní díly automobilù. Obsah AUTO PARTS náhradní díly automobilù Obsah kategorie strana Motor 1-3 Chlazení, vytápìní, klimatizace 4-5 Vnitøní vybavení 5 Díly karoserie 5 Nápravy a øízení 5-10 Brzdové systémy 10 Pøevodovka a pohon

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54 5 Obsah Představujem e v o z id lo R e n a u lt L a g u n a... 10 Bezpečnost p ře d e v š ím!... 11 Opravy během jíz d y... 12 Nouzové s ta rto v á n í... 13 Výměna k o la... 14 Hledání n e tě s n o s

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Servis. 8 Dodatek è.9. Montážní místa Modelový rok 2000" Vydání: 02.02

Servis. 8 Dodatek è.9. Montážní místa Modelový rok 2000 Vydání: 02.02 Servis 8 Dodatek è9 FABIA e Dílenská pøíruèka: Elektrická schémata, Hledání závad a Montážní místa Modelový rok 2000" Vydání: 0202 Dbejte, prosím, u tohoto dodatku na následující: -Vymìòte první, patnáctou,

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass.

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass. Vodní pumpa klínový øemen FAV-FEL 1,3 Vodní pumpa 4-drážkový øemen FAV-FEL 1,3 SK0003 047 121 011 A SK0039 047 121 011 Rozdìlovaè FAV-FEL 1,3 SK0051 115 911 000 Palec rozdìlovaèe Š105-Š120-FAV-FEL 1,3

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek.

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek. FABIA Montážní místa È 1/1 I Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek Obsah P k ' - Jlst ovy ox 1/2 b -Pojistkový box na akumulátoru "' " " " "' " "' 1/4 -Reléový

Více

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93 Obsah 1. Spalovací motor... 11 1.1. Princip funkce spalovacího motoru... 11 1.1.1. Čtyřdobý motor... 14 1.1.2. Dvoudobý motor... 16 1.1.3. Rozdíly mezi dvoudobými a čtyřdobými motory... 18 1.1.4. Jedno-

Více

Kapitola 2A 8 Ozubené kladky a napínací kladka rozvodového řemenu 1 Obecné informace 2 Test komprese 3 Sestava motoru a značky pro časování ventilů

Kapitola 2A 8 Ozubené kladky a napínací kladka rozvodového řemenu 1 Obecné informace 2 Test komprese 3 Sestava motoru a značky pro časování ventilů Obsah Vaše příručka pro Citroën Xsara Picasso... 12 Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 14 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 14

Více

Obsah. 2B Z áže hový m o to r 1.6 - o p ra vy pro váděné. ve v o z id le... 61. O b s a h... 78. Stupně o btížnosti... 61. Všeobecné ú d a je...

Obsah. 2B Z áže hový m o to r 1.6 - o p ra vy pro váděné. ve v o z id le... 61. O b s a h... 78. Stupně o btížnosti... 61. Všeobecné ú d a je... Obsah P ře d s ta v u je m e...10 Účel a uspořádání kn ih y... 10 Bezpečnost především!...11 Opravy během jíz d y... 13 Nelze nastartovat motor, protože se neotáčí startér. 13 Nelze nastartovat motor,

Více

Obsah 15 Homokinetické klouby a manžety hnacích poloos 16 Křížový kloub kloubového hřídele Obsah... 5 a středové ložisko

Obsah 15 Homokinetické klouby a manžety hnacích poloos 16 Křížový kloub kloubového hřídele Obsah... 5 a středové ložisko Obsah Obsah... 5 Vaše příručka pro Ford Transit... 12 Použitá vozidla... 12 Poděkování... 12 Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 14 Nelze nastartovat

Více

Obsah. Chlazení m o to ru...49. M o to r...11. Z ap alo vání...57. Palivová soustava...65. Mazání m otoru...43

Obsah. Chlazení m o to ru...49. M o to r...11. Z ap alo vání...57. Palivová soustava...65. Mazání m otoru...43 Obsah M o to r...11 Označení vozidla...12 Nejdůležitější údaje o m otoru... 13 Motor - demontáž a m o n tá ž...14 Ozubený řemen (zážeh.)... 18 Ozubený řemen - demontáž a montáž (napnutí) načasování ventilového

Více

MOTOR Typ Znaèka a model Výkon dle DIN 14396 Maximální otáèky motoru ot./min. Zdvihový objem cm3 Poèet válcù Vrtání x zdvih mm Sání Vzduchový filtr

MOTOR Typ Znaèka a model Výkon dle DIN 14396 Maximální otáèky motoru ot./min. Zdvihový objem cm3 Poèet válcù Vrtání x zdvih mm Sání Vzduchový filtr SÉRIE 2 MALÉ KOLOVÉ NAKLADAÈE D21D-121D-221D-321D P R O F E S I O N Á L N Í P A R T N E R MALÉ KOLOVÉ NAKLADAÈE 21D-121D-221 1D-321D SÉRIE 2 NOVÁ KABINA Moderní, prostorná a ergonomická Viditelnost po

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

expert EXPERTÍZA - ODBORNÝ POSUDEK è. 31/2480/2012

expert EXPERTÍZA - ODBORNÝ POSUDEK è. 31/2480/2012 Toyota Avensis 5dv. 2,0 D-4D 125 Terra RZ VIN Èíslo TP Pùvod vozidla Uvedeno do provozu Stav tachometru Poslední servisní kontrola datum / km Platost STK Karoserie Zdvihový objem / Výkon motoru Palivo

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...)

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...) PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...) Základní informace tovární značka:... typ/model:... druh (osobní/nákladní...):... rok výroby:... registrační značka (SPZ):...

Více

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10 OBSAH Úvod................................................................ 9 Popis a ovládání vozidla.......................................... 10 Technický popis.....................................................

Více

Obsah. Kapitola 2A Opravy prováděné ve vozidle benzínové motory..56. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 2A Opravy prováděné ve vozidle benzínové motory..56. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Všeobecná nebezpečí... 12 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla... 16 Týdenní kontroly... 17 Kontrolní místa v motorovém prostoru...

Více

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!!

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! ceny platí do vyprodání skladových zásob kulový čep 8993339 85.301 260 102 rejdový čep 7372170 85.624

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R z předmětu Elektrotechnika pro školní rok 2012/2013: 1. Elektrická zařízení motorových

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

WA90-3 WA90-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ VÝKON 51,5 KW (70 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 5610 KG KAPACITA LOPATY 0,9 1,6 M 3

WA90-3 WA90-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ VÝKON 51,5 KW (70 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 5610 KG KAPACITA LOPATY 0,9 1,6 M 3 WA 90 WA90-3 WA90-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ VÝKON 51,5 KW (70 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 5610 KG KAPACITA LOPATY 0,9 1,6 M 3 Struèný pøehled Nový kompaktní kolový nakladaè WA90-3: je komfortnìjší, má snadnìjší údržbu

Více

WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ. VÝKON 42,5 kw (58 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 4880 kg KAPACITA LOPATY 0,65 1,25 m 3

WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ. VÝKON 42,5 kw (58 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 4880 kg KAPACITA LOPATY 0,65 1,25 m 3 WA 75 WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ VÝKON 42,5 kw (58 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 4880 kg KAPACITA LOPATY 0,65 1,25 m 3 Struèný pøehled Nový kompaktní kolový nakladaè WA75-3: je komfortnìjší, má snadnìjší údržbu

Více

Kapitola 7A Mechanická převodovka. Kapitola 6 Systémy řízení motoru a emisí

Kapitola 7A Mechanická převodovka. Kapitola 6 Systémy řízení motoru a emisí Úvod k vozidlu Hyundai Lantra Identifikační čísla vozidla Nákup náhradních dílů Techniky údržby, nářadí a pracovní prostředí Nouzové startování : Zdvihání a odtahování Provozní kapaliny a maziva : Bezpečnostní

Více

Ing Vlastislav Tùma VZ údržba a opravy Praha 1999, BEN VZ údržba a opravy VZ 2101 VZ 21011 VZ 2102 VZ 2103 VZ 2104 VZ 21043 VZ 21044i VZ 2105 VZ 21053 VZ 2106 VZ 21063 VZ 2107 VZ 21073i VZ 2121 VZ 21217

Více

Použité náhradní díly na Volvo V40 1.8 16V, rok 96

Použité náhradní díly na Volvo V40 1.8 16V, rok 96 Pravý světlomet včetně ovládacího motůrku pro naklápění světel. Světlomet je bez skla a bez naklápěcích prvků.. V případě zájmu zašlu větší fotografie. V případě jakýchkoliv dotazů prosím pište na email

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

Náhradní díly na TRABANT Stanislav Gráf tel: 775 978 907

Náhradní díly na TRABANT Stanislav Gráf tel: 775 978 907 Název dílu Počet kusů Kusová cena (Kč.) Celková cena (Kč.) 1 Relátka 3 160 480 2 Kohouty k nádrži 2 50 100 3 Spojky úplné 2 350 700 4 Obložení ke spojce 4 40 160 5 Skla zadní svítilny 6 30 180 6 Zadní

Více

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření Okruhy k maturitní zkoušce profilová část ODBORNÉ PŘEDMĚTY obor: Silniční doprava Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření 1. Spalovací motory: rozdělení, základní pojmy, problémy

Více

273-521-010-903 Gufero standard G 38x 72x12 40-46 273-521-012-103 Gufero standard G 40x 72x12 40-46 311-159-904-200 Matice 6hr.samojist.

273-521-010-903 Gufero standard G 38x 72x12 40-46 273-521-012-103 Gufero standard G 40x 72x12 40-46 311-159-904-200 Matice 6hr.samojist. Holerit Název 7--00-90 Gufero standard G 8x 7x 0-7--0-0 Gufero standard G 0x 7x 0- -9-90-00 Matice hr.samojist. Zn 8G S M 0x, --70- Ložisko kuličkové řadé 7 ANC --080-000 Ložisko kuličkové řadé 08 0-7-070-000

Více

27 Chladicí kapalina - výměna Každých 10 let bez ohledu na počet ujetých kilometrů 28Airbag(y) a napínače bezpečnostních pásů - výměna

27 Chladicí kapalina - výměna Každých 10 let bez ohledu na počet ujetých kilometrů 28Airbag(y) a napínače bezpečnostních pásů - výměna Orientace v knize Všeobecná nebezpečí Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí Nelze nastartovat motor, i když startér normálně funguje Nouzové startování Výměna kola Výměna kola Hledání netěsností

Více

DOKUMENTACE K VOZU CERTIFIKÁT TOTO JE POUZE VZOR VZOR

DOKUMENTACE K VOZU CERTIFIKÁT TOTO JE POUZE VZOR VZOR DOKUMENTACE K VOZU CERTIFIKÁT VZOR Klient: Klientské číslo: 14017734 Jméno a přímení: Telefon: Email: Blanka Uličná 604 000 XXX b.ulicna@neeistuje.aa Za AUTOTÝM zpracoval: Jméno a přímení: Telefon: Email:

Více

1/17 Číslo protokolu: csob cr 2031

1/17 Číslo protokolu: csob cr 2031 1/17 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

1/14 Číslo protokolu: csobl asset 74

1/14 Číslo protokolu: csobl asset 74 1/14 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Ceník Mercedes-Benz Vito KAWA skříňová dodávka (2 místa k sezení) Platné od výrobního měsíce Září 2014

Ceník Mercedes-Benz Vito KAWA skříňová dodávka (2 místa k sezení) Platné od výrobního měsíce Září 2014 2800 kg 3430 4,65 5,19 (6,49) 5,68 2257(2624) x 1650 x 1353 Ceník Mercedes-Benz Vito KAWA skříňová dodávka (2 místa k sezení) Platné od výrobního měsíce Září 2014 109 CDI / K KAWA* 611 050,- 111 CDI /

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

NABÍDKA NOVÝCH ND PV3S

NABÍDKA NOVÝCH ND PV3S 1 102794820 TĚSNĚNÍ DVEŘÍ DELŠÍ ks 105 Kč 2 102922000 SVĚTLO SMĚROVÉ ORANŽOVÉ ks 80 Kč 3 111920200 SKLO SVĚTLOMETU KRYCÍ 9170 ks 100 Kč 4 193913000 SKŘÍŇKA SPÍNACÍ ks 130 Kč 5 193922085 PŘERUŠOVAČ MAGNETICKÝ

Více

Obsah 18 Vzduchový fi ltr 19 Zadní brzdové čelisti 20 Ruční brzda Orientace v knize... 12 21 Brzdová kapalina

Obsah 18 Vzduchový fi ltr 19 Zadní brzdové čelisti 20 Ruční brzda Orientace v knize... 12 21 Brzdová kapalina Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně funguje... 15 Nouzové startování... 16 Výměna

Více

Kde najdete VIN... 16 Výrobní štítek... 16 Datový štítek... 16 Číslování motorů... 17. Dětské pojistky zámků dveří... 29 Zabezpečovací zařízení...

Kde najdete VIN... 16 Výrobní štítek... 16 Datový štítek... 16 Číslování motorů... 17. Dětské pojistky zámků dveří... 29 Zabezpečovací zařízení... Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem.......................................... 11 Technický popis vozidla..............................................

Více

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ ÈERPADLA H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.32

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

Servis 8. Vydání 08.99. F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -mechanika. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5306.00.15.

Servis 8. Vydání 08.99. F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -mechanika. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5306.00.15. Servis 8 Dílenská pøíruèka F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -mechanika Vydání 0899 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053060015 f) Servis! - 1 Toto dílo je autorskoprávnì

Více

1/12 Číslo Expertízy: csobl crg 569

1/12 Číslo Expertízy: csobl crg 569 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE Datum

Více

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400-24 - SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 OBSAH Sestava 1. Kliková hřídel... 26 2. Uložení klikové hřídele... 27 3. Polovina bloku - přední... 28 4. Rozvod

Více

VITO 116CDI KB SPORT

VITO 116CDI KB SPORT VITO 116CDI KB SPORT Cena základního modelu VITO 116CDI/K KB SPORT Cena s DPH (Kč) 774 000,- Cena bez DPH (Kč) 645 000,- Základní technická specifikace vozu Označení motoru 116CDI Typ Vznětový Počet válců

Více

--I. 8 Servis! ~ I. Toto dílo je autorskoprávnì chránìno. Printed in Czech Republic Každé použití bez souhlasu autora je nepøípustné. 800.5313.00.

--I. 8 Servis! ~ I. Toto dílo je autorskoprávnì chránìno. Printed in Czech Republic Každé použití bez souhlasu autora je nepøípustné. 800.5313.00. Servis f) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Motor 1,9/74 101 -mechanika Vydání 0800 Kód motoru ATD '" Servisní služby'technické informace Printed in Czech Republic SOO53130015 8 Servis! ~ -- C' Toto dílo je

Více

Nabídka originálních náhradních dílů na vozy LIAZ,KAROSA a AVIA.

Nabídka originálních náhradních dílů na vozy LIAZ,KAROSA a AVIA. Jiří Strnad, AUTO-STAR Komenskeho 527 295 01 Mnichovo Hradiště Tel: +420326771834,326303824 Fax:+420326771835 E-mail:autostar@iol.cz Nabídka originálních náhradních dílů na vozy LIAZ,KAROSA a AVIA. Mototechna

Více

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11.

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11. Servis (!) ' Dílenská pøíruèka FELICIA I Servisní prohlídky a údržba I ~ ~, Servisní služby Technické informace 50052010015 Vydání 1194 I! ~I -I!! Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR Hlava válců (dan.m) 1 Šroub sacího potrubí (*) 1,3 ± 0,2 2 Šroub odlučovače oleje (*) 1,3 ± 0,2 3 4 Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) 0,5 ± 0,1

Více

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 Vladimír Bernklau 1509,1511 Kliková skříň, vačka JIKOV 4 TAKT Katalog číslo 40/Verze 1/Strana 2 1509,1511 Kliková skříň, vačka 1 5171711 TRUBKA 2 1 2 7461121 DRŽÁK 2 1 3 1512583

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU 1/26 PROTOKOL K VOZIDLU DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 RZ: 4M00145 Tovární značka (výrobce): Citroen Obchodní označení:

Více

PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG KATALOG A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2012

PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG KATALOG A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2012 PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG KATALOG A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2012 MOTOR PARILLA GAZELLE 60cc KÓD POZICE Prodejní cena - Kč ### Popis položky MOTOR PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG MOTOR PARILLA

Více

2361 Seznam ND k prodeji - KIA

2361 Seznam ND k prodeji - KIA 2361 Seznam ND k prodeji - KIA Nomeklatura Název Množství Cena za ks bez DPH Cena celkem bez DPH 0K01A33040A Kroužek vnitří 1,00 2 317,92 2 317,92 0K01A33047 Ložisko př. kola SPORTAGE 3,00 2 566,88 7 700,64

Více

... kvalita, výkon, spolehlivost

... kvalita, výkon, spolehlivost ... kvalita, výkon, spolehlivost Nejlepší øešení pro Vaše hydraulické systémy 1 Zubové hydrogenerátory 31 - jednostupòové - tandemové - jednosmìrná rotace - obousmìrná rotace - s hliníkovým, litinovým

Více

1/15 Číslo Expertízy: csobl crg 834

1/15 Číslo Expertízy: csobl crg 834 1/15 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ÚDAJE O PROHLÍDCE Země: Česko

Více

m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014

m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014 m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014 Ceník M{zd{ MX-5 Výkon kw (k) Převodovka Emotion Challenge Revolution 1.8 Roadster 93 (126) man. 5st. 574 900 631 900-1.8 Roadster Coupé 93 (126) man. 5st. - 681

Více

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz Jiří Schwarz ŠKODA FELICIA 1994 2001 Opravy a údržba OBSAH KNIHY ŠKODA AUTO a. s. A U T O RIZ O VA L A postupy oprav a seřizování svépomocí diagnostika poruch časový a kilometrový plán údržby elektrická

Více

Katalogové èíslo Strana Katalogové èíslo Strana

Katalogové èíslo Strana Katalogové èíslo Strana Katalogové èíslo Strana Katalogové èíslo Strana 231.04 40 301.44.1 40 232.06 40 301.45 12 232.09 40 301.46 26 232.11 40 301.52 17 232.13 40 301.55. 6 301.01 19 301.57 27 301.07 26 301.58 28 301.10 20 301.59

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12 PRS 1, PRS 2 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace... onstrukèní rozmìry... Ovládací prvky... 10 Poznámky... 12 Znaèení ventilu a jeho specifikace... 1 Popis, použití a charakteristika

Více

TOYOTA HILUX. Prodej a servis vozů

TOYOTA HILUX. Prodej a servis vozů TOYOTA CENÍK TOYOTA který si tato značka zaslouží. Double Cab 5 místná verze motor výkon (kw) převodovka Terra Luna Sol 2,5 l D-4D 120 88 kw 5 A/T 719 950 Kč 1 950 000 Kč 3,0 l D-4D 170 126 kw 5 A/T 856

Více

1/15 Číslo protokolu: csobl asset 69

1/15 Číslo protokolu: csobl asset 69 1/15 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 400-BQO 426 2.98 11.94 Použití Èerpadla

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

Protokol kontroly motorového vozidla. Audi A6

Protokol kontroly motorového vozidla. Audi A6 Protokol kontroly motorového vozidla Audi A6 Datum kontroly 11.11.201 Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 2007 Počet 349 12 Motor 2.7 TDI Výkon 128 kw Převodovka Manuální VIN WAUZZZ4F98N02619

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

Spalovací motory. Palivové soustavy

Spalovací motory. Palivové soustavy 1 Spalovací motory Palivové soustavy Úkolem palivové soustavy je přivést, ve vhodný okamžik vzhledem k poloze pístu potřebné množství paliva do spalovacího prostoru nebo sacího potrubí. Zážehové motory

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A Příloha č. 1 - Technická specifikace vozidel Parametry požadované zadavatelem sedan (4dveřový) / liftback (5dveřový) 5ti místný (homologováno pro řidiče + 4 cestující) motor zážehový, přeplňovaný (palivo

Více

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01 SIGMA PUMPY HRANICE ROTAÈNÍ OBJEMOVÁ ÈERPADLA RPT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 23.01 Použití Rotaèní

Více

OBSH Seznam použitých symbolù... 9 1 ÚVOD 11 2 DO TERÉNU I N SILNICI 15 2.1 Definice terénního vozidla... 17 2.2 Základní technické pøedpisy... 18 2.3 Od tvrdých tereòákù k vozidlùm pro volný èas... 18

Více

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ BeF Home, s.r.o., Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice tel.: +420 516 428 240, fax.: +420 516 428 244 e-mail: info@bef.cz, www.befhome.com 2012/7 www.befhome.com

Více

1/21 Číslo Expertízy: csobl crg 584

1/21 Číslo Expertízy: csobl crg 584 1/21 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE Datum

Více

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ÚDAJE O PROHLÍDCE Dokumenty od

Více

Stroj je mo né vybavit pøídavným zaøízením NOR 1200/1, které slou í k vystøihování kruhových dílù. Rozmìry stroje: výška 570 mm.

Stroj je mo né vybavit pøídavným zaøízením NOR 1200/1, které slou í k vystøihování kruhových dílù. Rozmìry stroje: výška 570 mm. Klempíøský obrubovací stroj XB 50/180 Klempíøský obrubovací stroj XB 50/180 je urèen k obrubování, zakládání, lemování, vyrovnávání, tìsnìní den pøípadnì zakládání drátu nebo støíhání plechù do 0,8 mm

Více

1/11 Číslo protokolu: csob banka 80

1/11 Číslo protokolu: csob banka 80 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Seznam vozidel určených k vyřazení 2014 I. Várka

Seznam vozidel určených k vyřazení 2014 I. Várka Příloha č.1 k KRPA-149830-2/ČJ-2014-0000VZ-V Počet listů: 6 Seznam vozidel určených k vyřazení 2014 I. Várka Č. "B" Typ rok celkem DN Barva výr. km závada 1 30 865 Karosa C 734.1340 1991 160 792 modrá

Více

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace DVEØE (kapitola 1) 1 2 3 4 5 6 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 1 Vnìjší signalizace 2 Nafukovací vak (airbag) øidièe 3 Dálkové ovládání autorádia 4 Stìraèe/ostøikovaèe Pøepínání informací palubního poèítaèe

Více

8 ' I. Servis 8 i. F Motor ABIA 1,0/37; 2000 1,4/44; 1,4/50 -mechanika. Vydání 08.99

8 ' I. Servis 8 i. F Motor ABIA 1,0/37; 2000 1,4/44; 1,4/50 -mechanika. Vydání 08.99 Servis 8 i Dílenská pøíruèka F Motor ABA 1,0/37; 2000 1,4/44; 1,4/50 -mechanika Kód Vydání 0899 motoru 8 ' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053050015 8 Servis! Toto dílo

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

PROSTĚJOV E.M.T. spol. s r. o. 798 21 Bedihošť 41 Tel.: +420 582 368 778 Fax: +420 582 369 567 E-mail: infopv@emt-czech.cz

PROSTĚJOV E.M.T. spol. s r. o. 798 21 Bedihošť 41 Tel.: +420 582 368 778 Fax: +420 582 369 567 E-mail: infopv@emt-czech.cz KONTAKTY Člen skupiny www.emt-slovakia.sk www.emt-czech.cz Centrála PRAHA-východ E.M.T. spol. s r. o. Modletice 134 251 01 Říčany Tel.: +420 222 500 000 Fax: +420 222 500 010 E-mail: info@emt-czech.cz

Více

Akční ceník Platný od 1. ledna 2013. Užitkové vozy. Caddy

Akční ceník Platný od 1. ledna 2013. Užitkové vozy. Caddy Akční ceník Platný od 1. ledna 2013 Užitkové vozy Caddy Akční ceník může obsahovat modely a výbavy, které budou do výroby zařazeny později. Aktuální nabídka může být ovlivněna změnami vyvolanými např.

Více

1/13 Číslo protokolu: csob cr 2125

1/13 Číslo protokolu: csob cr 2125 1/13 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

OPEL Vivaro. Uživatelská pøíruèka POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*

OPEL Vivaro. Uživatelská pøíruèka POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* OPEL Vivaro POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost,

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2365

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2365 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

Seznam nepotřebného majetku. DN Barva výr. km závada

Seznam nepotřebného majetku. DN Barva výr. km závada Seznam nepotřebného majetku Č. "B" Typ rok celkem DN Barva výr. km závada RZ přepravník koní 1 5975 PK-221 1991 - šedá technický stav 7A2 34 16 Karosérie - rám a korba přepravníku původní. Rám zkorodovaný,

Více

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012 1/20 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 1 110 00 Praha 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Datum objednávky:

Více

Protokol kontroly motorového vozidla. Škoda Yeti

Protokol kontroly motorového vozidla. Škoda Yeti Protokol kontroly motorového vozidla Škoda Yeti Datum kontroly 15.1.015 Cena 360 000 Kč Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 011 Počet 85 850 Motor.0 TDI Výkon 103 kw Převodovka DSG VIN TMBLD75L1B6035711

Více