Obsah. Obsah. Bìžná údržba a opravy zážehové motory Technické údaje Utahovací momenty Plán údržby - zážehové motory...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Obsah. Bìžná údržba a opravy zážehové motory... 25 Technické údaje... 26 Utahovací momenty... 26. Plán údržby - zážehové motory..."

Transkript

1 Úèel knihy Opravy bìhem jízdy Nelze nastartovat motor, protože se neotáèí startér Nelze nastartovat motor, i když startér funguje Nouzové startování Výmìna kola Hledání netìsností Odtahování vozidla Týdenní kontroly Kontrolní body pod kapotou motoru Motorový olej Chladicí kapalina Brzdová a spojková kapalina Olej pro posilovaè øízení Kapalina pro ostøikovaèe Pneumatiky a kontrola tlaku v pneumatikách Nesprávné opotøebení pneumatik Stíraèe Baterie Žárovky a pojistky Pokroèilé øízení Maziva a provozní kapaliny Tlak v pneumatikách (za studena) Bìžná údržba a opravy zážehové motory Technické údaje Utahovací momenty Plán údržby - zážehové motory Každých km nebo každých 12 mìsícù Každých km Každých km Každých km Každých km nebo každé 2 roky Každých 10 let Každý rok Bìžná údržba a opravy vznìtové motory Technické údaje - vznìtové motory Každých km nebo každých 12 mìsícù Každých km Každých km Každých km Každých km nebo každé 2 roky Každých km Každých km nebo každé 2 roky Každých 10 let Zážehové motory - opravy provádìné ve vozidle Popis motoru Test komprese Sestava motoru/otvory pro seøízení ventilového rozvodu všeobecné informace a použití Víko hlavy válcù Kryty rozvodového øemenu Rozvodový øemen Napínaèe rozvodového øemenu a ozubená kola Høídelové tìsnìní Vùle ventilù (modely SOHC) Vaèkový høídel a zdvihátka ventilù (modely SOHC) Vaèkový høídel a hydraulická zdvihátka ventilù (modely DOHC) Hlava válcù Modely SOHC Modely DOHC Olejová vana Olejové èerpadlo Høídelová tìsnìní klikového høídele výmìna Pravé høídelové tìsnìní Levé høídelové tìsnìní Chladiè oleje (16V motory cm 3 ) Setrvaèník Pružná lùžka motoru/pøevodovky Zážehové motory øady EW- opravy provádìné ve vozidle Test komprese Kontrola tìsnosti pístních kroužkù Sestavení motoru/otvory pro seøízení ventilového rozvodu všeobecné informace a použití Víko hlavy válcù Kryty rozvodového øemenu Rozvodový øemen Napínáky rozvodového øemenu a ozubená kola Høídelové tìsnìní vaèkového høídele Vaèkový høídel a zdvihátka ventilù (modely SOHC) Vùle ventilù (modely SOHC) Hlava válcù Olejová vana Olejové èerpadlo Høídelová tìsnìní klikového høídele Setrvaèník Pružná lùžka motoru/pøevodovky Rozebrání a generální oprava motoru Všeobecnì Hlava válcù Blok motoru Ventily Písty Klikový høídel Utahovací momenty Všeobecné údaje Demontáž motoru postup a bezpeènostní opatøení Demontáž motoru a pøevodovky demontáž, rozebrání a oprava, montáž Generální oprava motoru rozebrání Hlava válcù rozebrání Hlava válcù a ventily èištìní a kontrola Hlava válcù sestavení Písty a ojnice demontáž Klikový høídel demontáž Blok motoru, kliková skøíò èištìní a kontrola Písty a ojnice kontrola Klikový høídel kontrola Hlavní ložiska klikového høídele, velká ojnièní ložiska kontrola Generální oprava motoru sestavení Pístní kroužky montáž Klikový høídel montáž a kontrola provozní vùle hlavních ložisek Výbìr nových kluzných pánví Kontrola provozní vùle

2 6 Finální montáž klikového høídele Písty a ojnice montáž a kontrola vùle velkých ojnièních ložisek Nové velké ložiskové pánve Koneèná montáž pístù a ojnic Motor spuštìní motoru po generální opravì Zážehové motory Vznìtové motory Technické údaje Termostat Systém klimatizace Utahovací momenty Chlazení motoru, topení a vìtrání Utahovací momenty Všeobecné údaje Bezpeènostní opatøení Hadice chladicího systému odpojení a výmìna Chladiè demontáž, kontrola a montáž Termostat demontáž, kontrola a montáž Ventilátor u chladièe kontrola, demontáž a montáž Spínaèe a snímaèe chladicího systému kontrola, demontáž a montáž Umístìní a popis spínaèù/snímaèù modely se vznìtovým motorem Umístìní a popis spínaèù/snímaèù modely se zážehovým motorem Èerpadlo chladicí kapaliny demontáž a montáž Modely s hliníkovým blokem válcù Modely s litinovým blokem válcù Topení a vìtrání všeobecné informace Souèásti systému topení a vìtrání demontáž a montáž Øídicí jednotka topení/vìtrání Panel ovládání topení Kompletní sestava topení Výmìník tepla Motor ventilátoru topení Klimatizace všeobecné údaje a bezpeènostní opatøení Souèásti systému klimatizace demontáž a montáž Palivový systém zážehové motory s jednobodovým vstøikováním Typ systému Palivová soustava Doporuèené palivo Utahovací momenty Všeobecné údaje a bezpeènostní opatøení Vzduchový filtr demontáž a montáž Systém pro øízení teploty nasávaného vzduchu všeobecné údaje a výmìna dílù Všeobecné údaje Podtlakový spínaè výmìna Termoventil výmìna Táhlo plynu demontáž, montáž a seøízení Pedál plynu demontáž a montáž Bezolovnatý benzín všeobecné údaje a použití Systém vstøikování paliva všeobecné údaje Palivový systém pokles tlaku Palivové èerpadlo demontáž a montáž Palivomìr demontáž a montáž Palivová nádrž demontáž a montáž Tìleso škrticí klapky demontáž a montáž Systém vstøikování paliva kontrola a seøízení Souèásti vstøikovacího systému Bosch Monopoint demontáž a montáž Vstøikovací tryska Regulátor tlaku paliva Krokový elektromotor regulátoru volnobìhu Potenciometr škrticí klapky Snímaè teploty nasávaného vzduchu Snímaè teploty chladicí kapaliny Elektronická øídicí jednotka (ECU) Reléová jednotka systému vstøikování paliva Snímaè klikového høídele/horní úvratì Snímaè rychlosti vozidla modely cm Regulace ohøívání nasávaného vzduchu Lambda-snímaè Sací potrubí demontáž a montáž Palivový systém - vznìtové motory s vícebodovým vstøikováním paliva Typ systému Všeobecné údaje a bezpeènostní opatøení Vzduchový filtr demontáž a montáž Táhlo plynu demontáž, montáž a seøízení Pedál plynu demontáž a montáž Bezolovnatý benzín všeobecné údaje a použití Systém vstøikování paliva všeobecné údaje Palivový systém pokles tlaku Palivové èerpadlo demontáž a montáž Palivomìr demontáž a montáž Palivová nádrž demontáž a montáž Systém vstøikování paliva kontrola a seøízení Tìleso škrticí klapky demontáž a montáž Souèásti vstøikovacího systému Bosch Monopoint demontáž a montáž Rozdìlovací palivové potrubí a vstøikovací ventily Regulátor tlaku paliva Potenciometr škrticí klapky Elektronická øídicí jednotka (ECU) Ventil regulátoru volnobìhu Snímaè tlaku ve sacím potrubí Snímaè teploty chladicí kapaliny Snímaè teploty nasávaného vzduchu Snímaè pohybu klikového høídele/horní úvratì Reléová jednotka systému vstøikování paliva Lambda sonda Souèásti vstøikovacího systému Magneti Marelli demontáž a montáž Rozdìlovací palivové potrubí a vstøikovací ventily Regulátor tlaku paliva Potenciometr škrticí klapky Elektronická øídicí jednotka (ECU) Krokový elektromotor regulace volnobìhu Snímaè tlaku sacího potrubí Snímaè teploty chladicí kapaliny Snímaè tlaku nasávaného vzduchu Snímaè klikového høídele/horní úvratì Reléová jednotka vstøikovacího palivového systému Snímaè detonací motoru Topný èlánek tìlesa škrticí klapky Snímaè rychlosti vozidla Lambda sonda Sací potrubí demontáž a montáž

3 7 Palivová soustava vznìtové motory Všeobecné údaje a bezpeènostní opatøení Pouzdro vzduchového filtru demontáž a montáž Táhlo plynu demontáž, montáž a seøízení Pedál plynu demontáž a montáž Palivomìr demontáž a montáž Sací síto v palivové nádrži demontáž a montáž Palivová nádrž demontáž, oprava a montáž Palivový systém zaplnìní a odvzdušnìní Maximální otáèky kontrola a seøízení Termoventil pro zvyšování volnobìžných otáèek - demontáž a montáž Vypínací magnetický palivový ventil popis, demontáž a montáž Palivové vstøikovací èerpadlo - demontáž a montáž Naèasování vstøikování všeobecné údaje Palivové vstøikovací èerpadlo seøízení Všeobecné údaje Volnobìžné otáèky motoru Zabezpeèení minimálních otáèek Vysoké volnobìžné otáèky Ruèní vypínací páka Vstøikovací ventily kontrola, demontáž a montáž Sací potrubí demontáž a montáž Systémy pro øízení složení spalin a výfukové systémy Utahovací momenty Všeobecné údaje Systémy øízení emisí Odvìtrání klikové skøínì Regulace složení spalin zážehové motory Regulace složení spalin vznìtové motory Recirkulace palivových výparù zážehové motory Výfukové systémy Sbìrné výfukové potrubí (zážehové motory) demontáž a montáž Sbìrné výfukové potrubí (vznìtové motory) demontáž a montáž Výfukový systém všeobecné údaje a výmìna souèástí Katalyzátor všeobecné údaje a bezpeèností opatøení Systém odvìtrání klikové skøínì všeobecné údaje Regulaèní systém odpaøování paliva (zážehové motory) výmìna souèástí Systém recirkulace výfukových plynù (vznìtové motory) - výmìna souèástí Ventil recirkulace výfukových plynù (EGR) Podtlakový elektromagnetický ventil Startér a dobíjení Baterie Alternátor Startér Bezpeènostní opatøení Hledání závad v elektrické instalaci všeobecné údaje Baterie kontrola a dobíjení Kontrola standardní baterie Kontrola bezúdržbové baterie Nabíjení standardní baterie Dobíjení bezúdržbové baterie Baterie demontáž a montáž Systém dobíjení kontrola Hnací øemen alternátoru demontáž, montáž a napnutí Alternátor demontáž a montáž Uhlíky alternátoru a regulátor kontrola a oprava Alternátor Valéo Alternátor Bosch Startér kontrola Startér demontáž a montáž Startér kontrola a oprava Spínaè zapalování demontáž a montáž Spínaè kontrolky tlaku oleje demontáž a montáž Snímaè stavu oleje - demontáž a montáž Snímaè teploty oleje demontáž a montáž Zapalování Utahovací momenty Všeobecné informace Zapalování kontrola funkce Modul zapalovací cívky demontáž, kontrola a montáž Zapalování kontrola a seøízení Snímaè detonací motoru demontáž a montáž Žhavení Utahovací momenty Všeobecné údaje Žhavicí svíèky demontáž, kontrola a montáž Øídicí jednotka systému žhavení demontáž a montáž Spojka Prùmìr tøecího kotouèe Utahovací momenty Všeobecné údaje Spojka seøízení Táhlo spojky demontáž a montáž Pedál spojky demontáž a montáž Spojka demontáž, kontrola a montáž Vysouvací mechanismus spojky demontáž, kontrola a montáž Manuální pøevodovka Utahovací momenty Všeobecné údaje Pøevodový olej vypuštìní a plnìní Øadicí táhla všeobecné informace Øadicí táhla demontáž a montáž Olejová tìsnìní pøevodovky výmìna Olejové tìsnìní hnacího høídele Tìsnìní vstupního høídele pøevodovky Olejové tìsnìní høídele øazení pøevodových stupòù Spínaè zpìtných svìtel kontrola, demontáž a montáž Náhon tachometru demontáž a montáž Pøevodovka demontáž a montáž Generální oprava a rozebírání pøevodovky všeobecné informace Automatická pøevodovka Utahovací momenty Všeobecné informace Bezpeènostní opatøení Øadicí táhla demontáž, montáž a seøízení

4 8 Olejová tìsnìní výmìna Olejové tìsnìní hnacího høídele Olejové tìsnìní høídele øazení pøevodových stupòù Olejové tìsnìní mìnièe toèivého momentu Chladiè oleje demontáž a montáž Elektronický øídicí systém øazení informace, demontáž a montáž Náhon tachometru demontáž a montáž Automatická pøevodovka demontáž a montáž Generální oprava a rozebírání pøevodovky všeobecné informace Hnací høídele kol Utahovací momenty Všeobecné informace Hnací høídele (modely s manuální pøevodovkou) demontáž a montáž Hnací høídele (modely s automatickou pøevodovkou) demontáž a montáž Pryžové manžety výmìna Modely s manuální pøevodovkou Modely s automatickou pøevodovkou Prohlídka hnacího høídele všeobecné informace Meziložisko pravého hnacího høídele výmìna Brzdový systém Utahovací momenty Všeobecné údaje Odvzdušnìní brzd Modely bez ABS Protiblokovací brzdový systém (ABS) Brzdové potrubí a brzdové hadièky výmìna Pøední brzdové destièky výmìna Tømen kotouèové brzdy Bendix Tømen kotouèové brzdy ATE/Teves (modely s nedìlenými kotouèi) Brzdové èelisti výmìna Brzdové èelisti Bendix modely bez ABS Lucas/Girling brzdové èelisti modely s ABS Zadní brzdové destièky výmìna Pøední brzdový kotouè - kontrola, demontáž a montáž Zadní brzdový buben demontáž, kontrola a montáž Zadní brzdový kotouè kontrola, demontáž a montáž Pøední brzdový tømen demontáž, oprava a montáž Brzdový váleèek zadního kola demontáž, kontrola a montáž Zadní brzdový tømen demontáž, oprava a montáž Hlavní brzdový válec demontáž, oprava a montáž Brzdový pedál demontáž a montáž Upevnìní táhel servomechanismu k brzdovému pedálu (pravostranné øízení) demontáž, oprava a montáž Podtlakový posilovaè brzd kontrola, demontáž a montáž Modely s øízením na pravé stranì Modely s øízením na levé stranì Ventil podtlakového posilovaèe brzd demontáž, kontrola a montáž Páka ruèní brzdy demontáž a montáž Táhla ruèní brzdy demontáž a montáž Pøední táhlo Zadní táhla Zátìžové regulaèní ventily zadních brzd seøízení, demontáž a montáž Bìžný brzdový systém zadní bubnové brzdy Bìžný brzdový systém zadní kotouèové brzdy Protiblokovací brzdový systém (ABS) Spínaè brzdových svìtel demontáž, montáž a seøízení Spínaè kontrolky zatažené ruèní brzdy demontáž a montáž ABS (protiblokovací brzdový systém) všeobecné údaje Souèásti ABS demontáž a montáž Sestava modulátoru Elektronická øídicí jednotka Snímaè otáèení kola Podtlakové èerpadlo posilovaèe brzd (pouze diesel) demontáž a montáž Podtlakové èerpadlo posilovaèe brzd (jen diesel) kontrola a oprava Pérování a øízení Zavìšení pøední nápravy Zadní zavìšení nápravy Svìtlá výška podvozku vozidla (viz text) Øízení Kola Utahovací momenty Všeobecné informace Ložiska náboje pøedního kola výmìna Vzpìra zavìšení pøední nápravy demontáž, prohlídka a montáž Spodní rameno zavìšení pøední nápravy demontáž, prohlídka a montáž Stabilizátor zavìšení pøední nápravy - demontáž a montáž Pøíèný stabilizátor Závìsné spojení (modely se stabilizátorem namontovaným ke vzpìøe) Sestava náboje zadního kola demontáž a montáž Zadní bubnová brzda Zadní kotouèová brzda Ložiska náboje zadního kola výmìna Zadní bubnová brzda Zadní kotouèové brzdy Zadní tlumiè pérování demontáž, kontrola a montáž Svìtlá výška podvozku vozidla kontrola a seøízení Sestava zadní nápravy všeobecnì Volant demontáž a montáž Spínaè zapalování/zámek sloupku volantu demontáž a montáž Sloupek øízení demontáž, prohlídka a montáž Sestava pøevodky øízení demontáž, prohlídka a montáž Manuální pøevodka øízení Øízení s posilovaèem Pryžová manžeta pøevodky øízení výmìna Hydraulický sytém posilovaèe øízení odvzdušnìní Èerpadlo posilovaèe øízení demontáž a montáž Kulový èep øídicí tyèe demontáž a montáž Vnitøní kulový kloub Vnìjší kulový kloub Øídicí tyè demontáž a montáž

5 9 Seøízení geometrie kola a úhly øízení všeobecné informace Karoserie Všeobecné údaje Utahovací momenty Karoserie a rám údržba Èalounìní a koberce - údržba Oprava malých poškození karoserie Plastikové díly Velká poškození karoserie - oprava Pøední nárazník demontáž a montáž Zadní nárazník demontáž a montáž Kapota motoru - demontáž, montáž a seøízení Odemykací táhlo kapoty motoru - demontáž a montáž Zámek kapoty motoru - demontáž a montáž Dveøe - demontáž, seøízení a montáž Vnitøní obložení dveøí - demontáž a montáž Kliky a zámky dveøí - demontáž a montáž Válcová vložka zámku dveøí Stahovací mechanismus okna dveøí - demontáž a montáž Okenní sklo pøedních dveøí Stahovací mechanismus pøedních dveøí Posuvné okno zadních dveøí Pevné okno zadních dveøí Stahovací mechanismus zadních dveøí Výklopná záï a nosné vzpìry demontáž, montáž a seøízení Zámek výklopné zádì - demontáž a montáž Válcová vložka zámku výklopné zádì Zajiš ovací prvek zámku Souèásti centrálního zamykání - demontáž a montáž Elektronická øídicí jednotka Ovladaè zámku dveøí Ovladaè zámku výklopné zádì Pøijímaè dálkového ovládání Baterie dálkového ovládání výmìna Souèásti elektrického stahovacího mechanismu okna dveøí demontáž a montáž Spínaèe okna Motory spouštìèe okenního skla Elektrická zpìtná zrcátka a pøíslušenství - demontáž a montáž Mechanismus manuálního nastavování Elektricky ovládaná zrcátka všeobecnì Èelní okno, okno výklopné zádì a pevná okna - všeobecné údaje Otevírání zadních boèních okének demontáž a montáž Støešní okno - všeobecné údaje Vnìjší pøíslušenství karoserie - demontáž a montáž Møížka chladièe/rámeèek svìtlometu modely až do záøí Møížka chladièe modely od øíjna Vložky podbìhù kol Ozdobné lišty karoserie a znaky Zadní spoiler novìjší modely VTR a VTS Rámeèek svìtlometu modely od øíjna Sedadla - demontáž a montáž Souèásti bezpeènostního pásu demontáž a montáž Vnitøní obložení - demontáž a montáž Obložení dveøí Postranní obložení prostoru pro cestující 3dveøové modely Zadní nosiè odkládací police za zadními sedadly Obložení sloupku pøedního skla Zadní obložení sloupku Zadní lem blatníku - 5dveøové modely Podlahová krytina Potah stropu karoserie Odkládací schránka Støešní konzola Støedová konzola palubní desky - demontáž a montáž Palubní deska - demontáž a montáž Elektrické zaøízení karoserie Žárovky... Utahovací momenty Všeobecné údaje a bezpeènostní opatøení Vyhledávání závady na elektrickém zaøízení - všeobecné údaje Vyhledávání pøerušeného obvodu Vyhledávání krátkého spojení Vyhledávání závady ukostøení Pojistky a relé - všeobecné údaje Spínaèe - demontáž a montáž Žárovky (vnìjší osvìtlení) výmìna Svìtlomety Pøední postranní svìtlo Pøední ukazatel smìru jízdy modely až do záøí Pøední ukazatel smìru jízdy modely od øíjna Boèní ukazatel smìru jízdy Pøední svìtlomety/mlhová svìtla Svazek zadního svìtla Osvìtlení zadní SPZ Vysokoúrovòové brzdové svìtlo Žárovky (vnitøní osvìtlení) výmìna Vnitøní osvìtlení vozidla Osvìtlení zavazadlového prostoru Svìtlo na ètení mapy Osvìtlení pøístrojové desky Žárovka osvìtlení panelu regulace vytápìní Žárovka osvìtlení zapalovaèe cigaret Žárovky osvìtlení spínaèù Vnìjší sdružená svìtla - demontáž a montáž Svìtlomet modely až do záøí Svìtlomet modely od øíjna Pøední ukazatel smìru jízdy Boèní ukazatel smìru jízdy Pøední svìtlomety/mlhová svìtla Svazek zadního svìtla Osvìtlení zadní SPZ Tøetí brzdové svìtlo Nastavení dálkových a tlumených svìtel - všeobecné údaje Pøístrojová deska - demontáž a montáž Souèásti pøístrojové desky - všeobecné údaje Rychlomìr Otáèkomìr Analogové hodiny Digitální hodiny Palivomìr, teplomìr a ukazatel hladiny oleje

6 10 Tištìný obvod Varovný systém nevypnutých svìtel všeobecné údaje Zapalovaè cigaret - demontáž a montáž Klakson - demontáž a montáž Náhon rychlomìru všeobecné údaje Raménko stìraèe - demontáž a montáž Motor a táhla stíraèe èelního skla - demontáž a montáž Motor stìraèe výklopné zádì demontáž a montáž Souèásti ostøikovaèe okenního skla - demontáž a montáž Nádobka kapaliny do ostøikovaèe Èerpadlo(a) ostøikovaèe Tryska ostøikovaèe èelního skla Tryska ostøikovaè skla výklopné zádì Tryska ostøikovaèe svìtlometù Rádio s pøehrávaèem - demontáž a montáž Reproduktory - demontáž a montáž Pøední a zadní reproduktory dveøí Zadní obložení reproduktorù Anténa rádia - demontáž a montáž Teleskop antény Horní anténní svod Spodní anténní svod Varovné zaøízení proti krádeži a systém imobilizéru - všeobecné údaje Imobilizér Èíselný blok imobilizéru Zabezpeèovací systém Systém airbagu - všeobecné údaje a bezpeènostní opatøení Souèásti systému airbagu - demontáž a montáž Airbag na stranì øidièe Airbag na stranì spolujezdce Øídicí jednotka airbagu Kabeláž otoèné kontaktní jednotky airbagu Bezpeènostní vypínaè všeobecné údaje, demontáž a montáž Souèásti vyhøívání pøedních sedadel všeobecné údaje Rozmìry a hmotnosti Nákup náhradních dílù Pøevody jednotek Identifikace vozidla Prodejny autopøíslušenství Výmìnné díly Prodejní sí pneumatik Ostatní zdroje Všeobecné pracovní postupy Zvedání a podepøení vozidla Odpojení baterie Náøadí a vybavení Kontroly dùležitých celkù vozidla Kontroly provádìné ze sedadla øidièe Kontroly provádìné u vozidla stojícího na kolech Kontroly provádìné po vyzvednutí vozidla Kontrola výfukové soustavy Tabulky poruch Motor Úvod Chladicí systém Palivová a výfuková soustava Spojka Manuální pøevodovka Automatická pøevodovka Hnací høídele kol Brzdy Pérování a øízení Elektrická instalace Slovník technických pojmù

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass.

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass. Vodní pumpa klínový øemen FAV-FEL 1,3 Vodní pumpa 4-drážkový øemen FAV-FEL 1,3 SK0003 047 121 011 A SK0039 047 121 011 Rozdìlovaè FAV-FEL 1,3 SK0051 115 911 000 Palec rozdìlovaèe Š105-Š120-FAV-FEL 1,3

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek.

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek. FABIA Montážní místa È 1/1 I Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek Obsah P k ' - Jlst ovy ox 1/2 b -Pojistkový box na akumulátoru "' " " " "' " "' 1/4 -Reléový

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11.

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11. Servis (!) ' Dílenská pøíruèka FELICIA I Servisní prohlídky a údržba I ~ ~, Servisní služby Technické informace 50052010015 Vydání 1194 I! ~I -I!! Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU 1/26 PROTOKOL K VOZIDLU DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 RZ: 4M00145 Tovární značka (výrobce): Citroen Obchodní označení:

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

OBSH Seznam použitých symbolù... 9 1 ÚVOD 11 2 DO TERÉNU I N SILNICI 15 2.1 Definice terénního vozidla... 17 2.2 Základní technické pøedpisy... 18 2.3 Od tvrdých tereòákù k vozidlùm pro volný èas... 18

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

(uvedené ceny jsou bez DPH) MERCEDES BENZ SPRINTER 519 CDI BLUETEC

(uvedené ceny jsou bez DPH) MERCEDES BENZ SPRINTER 519 CDI BLUETEC (uvedené ceny jsou bez DPH) MERCEDES BENZ SPRINTER 519 CDI BLUETEC Motor - 2987cm3 (OM 642 DE30LA) Převodovka manuální 6-ti stupňová Výkon - 140 kw / 190 koní Barva ČERNÁ METALÍZA Emisní norma EURO 6 Celková

Více

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ÚDAJE O PROHLÍDCE Dokumenty od

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15.

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15. Servis t) i Dílenská F ABA 2000 Pøevodovka 002 Vydání 0899 Kód pøevo- pøíruèka dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053150015 8 Servis -) Toto dílo je autorskoprávnì chránìno

Více

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012 1/20 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 1 110 00 Praha 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Datum objednávky:

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00.

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00. Servis 6) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 0401 Kód motoru AZL é' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053070015 f) Servis; - Toto dílo je autorskoprávnì

Více

POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ

POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ PŘIZPŮSOBÍ SE VAŠEMU PODNIKÁNÍ Sleva 17% již od 395 900 Kč 22% Fleetové slevy již při nákupu 1 vozu POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ Nissan NV200 Combi poskytuje více prostoru, je flexibilní a nabízí širokou

Více

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Opel Service Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin: www.cargarantie.com 105807.2 06/2012 TAKTO OMEZÍTE NÁKLADY NA OPRAVY V případě záruční opravy hradí CarGarantie plné

Více

Servis 8 F ABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ,:;",;"-- ~2~

Servis 8 F ABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ,:;,;-- ~2~ ,:;",;"-- ~2~ Servis 8 Dílenská F ABIA 2000 >- pøíruèka Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ; U Servisní služby. Technické informace Printed in zech Republic 800.5322.00.15 8 Servis ',-J :) \J I Toto

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5317.00.15

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5317.00.15 - Servis t) i Dílenská F Pøevodovka ABA 200002R pøíruèka dovky Vydán í 0700 Kód pfevo Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053170015 f) Servis A, _/ Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00 Záznamy vozidla Str. 1 26.6.2013 22:21:54 Záznamy vozidla SPZ: 2B6 8788 Jméno: Sobek, Martin Značka, typ: Volkswagen Passat Variant B5 3BGAVBXOS...Adresa: Na lánech 22 Motor: AVB 1,9 TDI PD 74/4000 BOLATICE

Více

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000 Modelový rok '12 LS LT LT+ LTZ 351 000 377 000 395 000 415 000 442 200 1,7D 96 kw/130 k ECO 461 400 493 000 2,0 VCDi 120 kw/163 k 462 000 500 200 AKČNÍ 1,7D 96 kw/130 k ECO 2,0 VCDi 120 kw/163 k LS LT

Více

Servis 8. I Pøevodovka

Servis 8. I Pøevodovka , Servis 8 Dílenská pøíruèka FELCA Pøevodovka ] Servisní služby Technické informace 50052050015 Vydání 1194, " ~ Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì ŠKODA Její pøedání

Více

Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5323.00.

Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5323.00. '.. --- I Servis f) Dílenská F ABIA 2000... pøíruèka Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02 Kód motoru AWY (' Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic { 8 Servis ~ I Toto dílo je

Více

1/8 Číslo protokolu: csob cr 1893

1/8 Číslo protokolu: csob cr 1893 1/8 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE Vozidlo při

Více

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

Staré díly BOSCH k repasi :

Staré díly BOSCH k repasi : Staré díly BOSCH k repasi : - startéry a generátory - měřiče množství vzduchu - vstřikovače - jednotky centrálního vstřikování Podmínky vrácení: - originální obal - díl je dostatečně očištěn, aby bylo

Více

1/15 Číslo protokolu: csob cr 2203

1/15 Číslo protokolu: csob cr 2203 1/15 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

VZOR DOKUMENTACE K VOZU. Klient: Informace o vozidle. Doklady vozidla. Jan Novák 606 XXX XXX. Klientské číslo: 150000. Jméno a přímení: Telefon:

VZOR DOKUMENTACE K VOZU. Klient: Informace o vozidle. Doklady vozidla. Jan Novák 606 XXX XXX. Klientské číslo: 150000. Jméno a přímení: Telefon: AUTOTÝM REPORT Číslo osvědčení: 150000 Datum: 17. 3. 2015 Celkové hodnocení vozidla 29 z 30 bodů Tovární značka: Ford Model: Mondeo VIN: WFOEXXGBBXXXXXXXX Vozidlo nevykazuje vážné závady technického nebo

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1270

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1270 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 652

1/12 Číslo protokolu: csob cr 652 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

kapitola 87 - tabulková část

kapitola 87 - tabulková část 8700 00 00 00/80 VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8701 00 00 00/80 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709) 8701 10 00 00/80 - Jednonápravové malotraktory p/st 3

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí)

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) AIRBAG Jednotka 15 - přizpůsobení funkce 10 1- deaktivován Kanál 01 airbag spolujezdce BRZDY kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) 1J0 907 379 D 12812 1J0

Více

VAN MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR

VAN MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR NISSAN NV200 VAN Fleetová sleva již při nákupu 1 vozu 288 810 Již od 288 810 Kč MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR Nákladový prostor NV200 byl chytře navržen tak, aby byly vnitřní rozměry co největší a je tak

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

1/14 Číslo protokolu: demo ls 170 Datum prohlídky:

1/14 Číslo protokolu: demo ls 170 Datum prohlídky: 1/14 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 RZ: 4L52359 Tovární značka (výrobce): Peugeot Obchodní označení: 208 Výrobní číslo

Více

Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786

Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786 Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786 28.10.2010 VOLVO XC70 Ceník modelového roku 2011, dovoz EU, mezinárodn platná záruka 2 roky, veškeré ceny jsou uvedeny v bez DPH + poplatek 790 obsahující dovoz

Více

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ!

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ! NOVÉ TWINGO Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky AKTUÁLNÍ AKCE S Novým Twingem vám bude město ležet u nohou! Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

Navíc oproti výbavě Trend:

Navíc oproti výbavě Trend: FORD KA I CENÍK Výbava Motor Palivo Výkon Převodovka Cena vč. DPH Trend 1.2 Duratec benzín 69 k (51 kw) 5st. manuální 184 990 Trend Plus 1.2 Duratec benzín 69 k (51 kw) 5st. manuální 199 990 Titanium 1.2

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014

m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014 m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014 Ceník M{zd{ MX-5 Výkon kw (k) Převodovka Emotion Challenge Revolution 1.8 Roadster 93 (126) man. 5st. 574 900 631 900-1.8 Roadster Coupé 93 (126) man. 5st. - 681

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK POPIS VOZIDLA Cisternová automobilová stříkačka s třínápravovým podvozkem, odstředivým vodním čerpadlem, s vodní nádrží o objemu 9000 l, s nádrží

Více

1/13 Číslo protokolu: csob cr 1316

1/13 Číslo protokolu: csob cr 1316 1/13 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1170

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1170 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

1 190 Kč 25302 Kryty klik děrované - ABS chrom, Milotec 610 Kč 25306 Kryty klik děrované - ABS karbon, Milotec 470 Kč

1 190 Kč 25302 Kryty klik děrované - ABS chrom, Milotec 610 Kč 25306 Kryty klik děrované - ABS karbon, Milotec 470 Kč Ceník MILOTEC-CZ pro konečné zákazníky 26.9.2006 Plastservis Mobilla s.r.o. - výrobce autodoplňků Milotec Vrchlického 520, 270 54 Řevničov Tel.: +420 313 564 078, fax: +420 313 564 899 E-mail: prodej@milotec.net,

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné. SP19-1 ŠKODA nabízí na přání další dva výkonné benzinové motory nové generace. V této učební pomůcce se seznámíte s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

Více

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA Dekadický Hexadec Blikací Význam chyby kód chyby kód kód 00000 0000 0000 Nezjištěna závada/konec komunikace 00257 0101 1112 Vstupní ventil ABS PL 00258 0102 1113 Elektromagnetický

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Servis 8 F ABIA 2000... Servisní prohlídky a údržba Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace Printed in CR 500.5301.00.

Servis 8 F ABIA 2000... Servisní prohlídky a údržba Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace Printed in CR 500.5301.00. , Servis 8 Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka Servisní prohlídky a údržba Vydání 0899 Servisní služby Technické informace Printed in CR 50053010015 8 Servis 18, Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu

Více

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 1 Motor ležatý dvoudobý jednoválec Chlazení vzduchem Ø 38 mm 44 mm ový objem 49,8 cm 3 Kompresní poměr 6,6 : 1 Největší výkon 1,5k (1,1 kw)/5000 ot/min. Rozvod pístem

Více

Akční ceny se zvýhodněním až 31 000 Kč. Speciální edice S-Edition. Sleva 10 000 Kč na jeden z výhodných paketů. Atraktivní paket Super Design.

Akční ceny se zvýhodněním až 31 000 Kč. Speciální edice S-Edition. Sleva 10 000 Kč na jeden z výhodných paketů. Atraktivní paket Super Design. NOVÝ YARIS Ceník - zaváděcí ceny Akční ceny se zvýhodněním až 31 000 Kč. Speciální edice S-Edition. Sleva na jeden z výhodných paketů. Atraktivní paket Super Design. Akční - zaváděcí ceny Entry Power Active

Více

DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA

DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA OBSAH LIST È. TÌŽKÝ CHOD PØI ZAØAZENÍ PØEVODOVÉHO STUPNÌ, NOVÁ SPOJKA... 1 VOZIDLO SE BLOKUJE, SKORO NOVÁ SPOJKA... 2 PROKLUZOVÁNÍ SPOJKY... 3 RÁNY PØI ZAPÍNÁNÍ SPOJKY... 4 VOZIDLO

Více

Servisní knížka. Verze 1.0. Rover 75 Rover 75 Tourer

Servisní knížka. Verze 1.0. Rover 75 Rover 75 Tourer Servisní knížka Verze 1.0 Rover 75 Rover 75 Tourer Vaše motorizace Výkon (PS) Točivý moment (N/m) 0-100 km (s) Maximální rychlost (km/h) Spotřeba (l/100 km) Výroba v letech Benzín 1.8 120 160 10.9 195

Více

Servis 8! FELICIA. I Podvozek. služby. Technické informace. - 500.5206.00.15 Vydání 11.94

Servis 8! FELICIA. I Podvozek. služby. Technické informace. - 500.5206.00.15 Vydání 11.94 - Servis 8! Dílenská FELCA pøíruèka Podvozek / Servisní služby Technické informace - 50052060015 Vydání 1194 ị ~ - / - Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì ŠKODA Její

Více

Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka

Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka Oficiální premiéru si tento malý nákladní automobil odbyl na Mezinárodním pražském autosalonu poøádaném roku 92. Samotné zkrácené oznaèení nového vozu písmeny AN napovídalo o tomto automobilu trochu více.

Více

Tuning & Výkon OCHRANNÝ KRYT NÁRAZNÍKU SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16

Tuning & Výkon OCHRANNÝ KRYT NÁRAZNÍKU SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16 Sedici Tuning & Výkon SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16 Rozměry: 6,5J x 16 Pro použití s pneumatikami 205/60 R16. Skládá se ze čtyř ráfků 71805635. č. 71805634 Ozdobná modrá krytka. č. 71803435 Ozdobná červená

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02 SIGMA PUMPY HRANICE FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, TØÍVØETENOVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz FADV, FATV

Více

DaciaBox 5 super výhod v jednom balíčku. pojištění s 10% nebo 100 000 km**

DaciaBox 5 super výhod v jednom balíčku. pojištění s 10% nebo 100 000 km** Nový Již od 249 900 Kč Pro prvních 150 klientů balíček příslušenství za poloviční cenu.* Aktuální Akce DaciaBox 5 super výhod v jednom balíčku BeZ poplatků Prodloužená smluvní 1,8 % záruka na Snížené +

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka Service 52 ŠkodaFabia Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska Dílenská učební pomůcka SP52_02 Po úspěšném zavedení 4válcového motoru 1,9 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska pro

Více

Záruční knížka Toyota. Prodloužená záruka Toyota Extracare Záruka k programu Toyota Certifikováno Silniční asistenční služby Toyota Eurocare

Záruční knížka Toyota. Prodloužená záruka Toyota Extracare Záruka k programu Toyota Certifikováno Silniční asistenční služby Toyota Eurocare Záruční knížka Toyota Prodloužená záruka Toyota Extracare Záruka k programu Toyota Certifikováno Silniční asistenční služby Toyota Eurocare Certifikát Záruky Identifikační údaje (Prodejce vyplní úplně

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 961

1/11 Číslo protokolu: csob cr 961 1/11 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz Jiří Schwarz ŠKODA FELICIA 99 00 Opravy a údržba OBSAH KNIHY ŠKODA AUTO a. s. A U T O RIZ O VA L A postupy oprav a seřizování svépomocí diagnostika poruch časový a kilometrový plán údržby elektrická schémata

Více

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5318.00.15

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5318.00.15 Servis 8 Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Automatická pøevodovka 001 Vydání 0900 Kód pøevo- dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053180015 - 8 Servis ; ~ --J Toto dílo je autorskoprávnì

Více

od 99 990 Kč využijte nabídku Nissan Finance 50/50 nebo Financování s 0% navýšením

od 99 990 Kč využijte nabídku Nissan Finance 50/50 nebo Financování s 0% navýšením S městem na jedné vlně od 99 990 Kč využijte nabídku Nissan Finance 50/50 nebo Financování s 0% navýšením VÍTĚZ 2013 MALÉ VOZY ŠESTÝ SMYSL PRO MĚSTO NOVÝ NISSAN MICRA Systém Inteligentního klíče rozpozná

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

Starline = tříletá záruka + vynikající dostupnost + příznivá cena

Starline = tříletá záruka + vynikající dostupnost + příznivá cena sortimentní nabídka Starline = tříletá záruka + vynikající dostupnost + příznivá cena Co znamenají jednotlivé části této rovnice? 3letá záruka = nadstandardní benefit při nákupu náhradních dílů Starline,

Více

5 Mechanismy a příslušenství

5 Mechanismy a příslušenství 5 Mechanismy a příslušenství 51A MECHANISMY BOČNÍCH OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ 52A MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH 54A SKLA 55A VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY 56A VNĚJŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 57A VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více