SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05"

Transkript

1 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, Hranice tel.: , fax:

2 Použití Samonasávací èerpadla SVA jsou urèena pro èerpání pitné aužitkové vody do 90 C bez mechanických neèistot. Jsou to malá èerpadla široké potøeby, vhodná zejména v zaøízeních domácích vodáren, v trvalých sídlištích a chatách, pro postøik zahrádek a všude tam, kde sací výška vèetnì odporù v potrubí nepøekroèí 8 m. V provedení s mechanickou ucpávkou se také používají nìkteré velikosti pro èerpání hoølavin I. - IV. tøídy. Je možno je použít pro èerpání olejù do max. kinematické viskozity 37 mm.s -1. Popis Èerpadla øady SVA jsou rotaèní, horizontální, samonasávací, konstruovaná pro pøímé spojení s hnacím motorem. Èerpadlo se skládá ze sacího a výtlaèného tìlesa, sací a výtlaèné vložky, tìlesa ložiska, víka ucpávky, høídele s obìžnými koly aložisek. Hrdlo sacího tìlesa je umístìno nad osou èerpadla tak, aby èerpadlo bylo stále zaplnìno èerpanou kapalinou. Sací tìleso je opatøeno nalévací a vypouštìcí zátkou. Výtlaèné hrdlo je uspoøádáno ve výtlaèném tìlese vertikálnì. Mezi sací a výtlaèné tìleso jsou vloženy sací a výtlaèné vložky s obìžnými koly podle požadovaného tlaku. Tyto vložky jsou mezi sacím a výtlaèným tìlesem staženy šrouby. Høídel èerpadla je uložen na sací stranì v kluzném pouzdru (ložisku), které je chlazeno èerpanou kapalinou a na stranì výtlaku v kulièkovém ložisku. Høídel je utìsnìn mìkkým provazcovým tìsnìním, které je dotlaèováno víkem ucpávky pomocí dvou šroubù nebo mechanickou ucpávkou. Èerpadla se dodávají s protipøírubami vèetnì tìsnìní a šroubù. Monoblokové èerpací soustrojí 5-SVA-ME a 3-SVA-ME tvoøí tøi komponenty: samonasávací èerpadlo spojovací tìleso elektromotor Spojovací tìleso zajiš uje spojení èerpadla a elektromotoru pøes pružnou spojku. Souèasnì tvoøí podstavec celého èerpacího soustrojí. Elektromotor tvoøí pohon èerpadla. Jeho velikost je dána poètem stupòù. Smysl otáèení Èerpadla øady SVA jsou levotoèivá, tj. smìr otáèení høídele je proti smìru hodinových ruèièek pøi pohledu na èerpadlo ze strany pohonu. Materiálové provedení Sací tìleso, výtlaèné tìleso, sací a výtlaèné vložky, tìleso ložiska, víko ucpávky a pøíruby jsou ze šedé litiny, obìžná kola jsou mosazná a høídel z konstrukèní oceli. Kluzné pouzdro je ze spékaného kovu. Ucpávkové tìsnìní a mechanická ucpávka je v jakosti odpovídající èerpané kapalinì. Pøíslušenství Èerpadla se dodávají s pøírubami vèetnì tìsnìní a šroubù. Otvory v sacím a výtlaèném tìlese pro pøipojení manometru a vakuometru jsou opatøeny zátkami. Souèástí dodávky jsou montážní a provozní pøedpisy v jednom vyhotovení. Provedení èerpadel SVA Èerpadla øady SVA jsou stavìna pro pøímý pohon elektromotorem. Dodávají se zpùsoby pohonu podle ÈSN Pohon 1 - èerpadlo samotné s volným koncem høídele. Pohon 9 - èerpadlo s úplnou poddajnou spojkou a elektromotorem na základové desce. Na zvláštní požadavek dodáváme: Pohon - èerpadlo s úplnou poddajnou spojkou Pohon 3 - èerpadlo s úplnou poddajnou spojkou a se základovou deskou spoleènou pro èerpadlo a motor U velikosti 5, 3-SVA jsou rovnìž vyrábìna èerpací soustrojí v monoblokovém provedení Údaje pro objednávku úèel použití druh a teplota èerpané kapaliny typ a provedení èerpadla provozní napìtí

3 Informativní øez èerpadlem - 0,5,3-SVA - s mìkkou ucpávkou Výtlaèné tìleso Sací tìleso 3 Výtlaèná vložka 4 Sací vložka 5 Obìžné kolo 6 Tìleso ložiska 7 Pouzdro 1 Víèko 15 Høídel 19 Ucpávkové víko 3 Ložisko 4 Ucpávkové tìsnìní 5 Tìsnìní 7 Pøíruba

4 Informativní øez èerpadlem - 0,3-SVA - s mechanickou ucpávkou Výtlaèné tìleso Sací tìleso 3 Výtlaèná vložka 4 Sací vložka 5 Obìžné kolo 6 Tìleso ložiska 7 Pouzdro 1 Víèko 15 Høídel 3 Ložisko 4 Mechanická ucpávka 5 Tìsnìní 7 Pøíruba 43 Ucpávkové víko

5 Informativní øez èerpadlem - 40-SVA Sací tìleso Výtlaèné tìleso 3 Sací vložka 4 Výtlaèná vložka 5 Obìžné kolo 6 Tìleso ložiska 7 Pouzdro 8 Ucpávkové víko 9 Víèko 11 Høídel 17 Ložisko 8 Tìsnìní 30 Ucpávkové tìsnìní

6 Informativní øez èerpadlem - èerpací soustrojí 5, 3-SVA-ME s mìkkou ucpávkou Èerpadlo Spojovací tìleso 3 Elektromotor 4 Spojka Informativní øez èerpadlem - èerpací soustrojí 5, 3-SVA-ME s mechanickou ucpávkou 4 1 3

7 Rozmìrový náèrtek 40-SVA B A G G Z U V K T H O N J X L 0 F E M C P R S D Èerpadlo AB C D E F G H J K L M N O P R S T U V X Z 40-SVA SVA / , SVA

8 Rozmìrový náèrtek 0,5,3 - SVA A Y T K K B G X G H Z U V J N O F E L C M P R S D Èerpadlo AB C D E F G H J K L M N O P R S T U V X Y Z 0-SVA SVA , SVA SVA SVA , SVA SVA SVA / , SVA

9 Rozmìrový náèrtek èerpacího soustrojí 5, 3-SVA-ME A 16 D E 11 D F 4 14 B C Èerpadlo AB C D E F 5-SVA G SVA G SVA G SVA G1 1/ SVA G1 1/ SVA G1 1/4 1 1

10 Technické údaje èerpadel SVA Typ DN hrdel Q H Pøíkon Varianta s mech. Hmotnost (kg) èerpadla sací/výtl. (l.s -1 ) (m) (kw) ucpávkou pohon 1 0-SVA ,5-0, 8 0-SVA- 5/5 0,33-0, ,44-0,34 ano 10 0-SVA ,55-0,4 1 5-SVA ,68-0,35 13,5 5-SVA- 5/5 0, ,18-0,65 ne 16 5-SVA ,74-0,94 18,5 3-SVA ,98-0,6 14,5 3-SVA- 3/3 0,83-1, ,9-1, ano 17,5 3-SVA ,65-1,65 0,5 40-SVA-1 1, ,05-0, SVA- 40/ ,05-1,5 ne 1 40-SVA-3 1,33 -, ,55 6 Parametry platí pro vodu t = 0 C, ρ = 1000 kg.m -3, otáèky n = 1450 min -1, sací výšku H s = 7 m a mìkké provazcové tìsnìní. Informativní oblastní diagram èerpadel SVA H[m] SVA 3-SVA SVA 40 0-SVA 0 0 0,5 1 1,5,5 Q[l.s -1 ]

11 Technické parametry èerpacího soustrojí 5, 3-SVA-ME Typ èerpadla Výkon motoru Rozsah prùtoku Rozsah dopr. výšky Hmotnost kw l.s -1 m kg 5-SVA-1 1,1 0,3-1, SVA- 1,1 0,7-1, ,5 5-SVA- 1,5 0,3-1, ,5 5-SVA-3 1,5 0,8-1, SVA-3, 0,3-1, SVA-1 1,1 0,65-1, SVA- 1,5 1,1-1, SVA-, 0,6-1, SVA-3, 1,0-1, Parametry platí pro vodu t = 0 C, ρ = 1000 kg.m -3, otáèky n = 1450 min -1. Informativní oblastní diagram èerpacího soustrojí 5, 3-SVA-ME H[m] SVA-ME SVA-ME 1 0 0,5 1 1,5 Q[l.s -1 ]

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12 REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 2 s pohony pneumatickými, elektrickými anebo ruèními NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typu BR 2 OBSAH. Popis funkce 2. Bìžné podmínky provozování 3. Skladování

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR OBSAH:. POPIS FUNKCE... 3 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ... 3 3. SKLADOVÁNÍ

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

Èerpadla jsou urèena pro cirkulaci horké nebo studené vody v malých otopných, solárních nebo klimatizaèních systémech.

Èerpadla jsou urèena pro cirkulaci horké nebo studené vody v malých otopných, solárních nebo klimatizaèních systémech. OÌOVÁ MOKROÌ NÁ ÈERADA RO OTONÉ, SOÁRNÍ A KIMATIZAÈNÍ SYSTÉMY V VA, VSA VD VŠEOECNÉ INORMACE ou ití Èerpadla jsou urèena pro cirkulaci horké nebo studené vody v alých otopných, solárních nebo kliatizaèních

Více

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle IN-EN-ISO 9001. atový list Program armatur KFE Oventrop se pouívá v otopných soustavách, kotlích, otopných tìlesech a rozvodech, které jsou vybaveny

Více

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE Vertikální článková odstředivá čerpadla 5 z Obsah Údaje o výrobku Úvod 3 Provozní rozsah CR, CRI, CRN Provozní rozsah CRE, CRIE, CRNE Provozní aplikace

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

Vπeobecnì platné zkratky. Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené!

Vπeobecnì platné zkratky. Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené! Vπeobecnì platné zkratky Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené! Vπeobecnì platné zkratky PØi prohlíωení a uωívání tohoto katalogu najdete vωdy tyto zkratky: a T = Vzdálenost od vnitøní

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 2.0 BEZPEČNOST 3.0 DOPRAVA, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ 4.0 POPIS VÝROBKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 5.0

Více

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1 NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1 Ivan Hrdlička X-FLAME 2003 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1 Přenosná motorová stříkačka PS 12 R1 je samostatný čerpací agregát, který je uložený v rámu se čtyřmi

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1 NÁVOD K OBSLUZE PS 12 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1 Přenosná motorová stříkačka PS 12 R1 je samostatný čerpací agregát, který je uložený v rámu se čtyřmi otočnými držáky na přenášení.

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

ITT FLYGT N 3153, 3171, 3202, 3301

ITT FLYGT N 3153, 3171, 3202, 3301 ITT FLYGT N 3153, 3171, 3202, 3301 Nová řada ponorných kalových čerpadel s novým typem oběžných kol a novou řadou ponorných elektromotorů. Oblast nasazení: ve městech a obcích v průmyslu v zemědělství

Více

Systémy pro využití dešťové vody P O D Z E M N Í A N A D Z E M N Í N Á D R Ž E V S A K O V A C Í S Y S T É M Y. Carat.

Systémy pro využití dešťové vody P O D Z E M N Í A N A D Z E M N Í N Á D R Ž E V S A K O V A C Í S Y S T É M Y. Carat. Systémy pro využití dešťové vody P O D Z E M N Í A N A D Z E M N Í N Á D R Ž E V S A K O V A C Í S Y S T É M Y 0 Carat přes 50let kvality a inovace Evropská jednička v produkci systémů na využívání dešťové

Více

systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice

systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice POLOHOVACÍ OSY LINEÁRNÍCH MOTORŮ Porovnání vlastností pohonných systémů Při výběru vhodných poháněcích prvků pro polohovací úlohy jsou k

Více

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje s benzínovým motorem Vysokotlaké čisticí přístroje na horkou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje stacionární Průmyslové vysavače

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Laboratorní zdroj KAZ 2 0 až 40 V/0 až 2 A Návodù ke stavbì zdrojù bylo již uveøejnìno mnoho. Regulace napìtí pracuje vìtšinou bez problémù, horší je to s indikací proudového omezení a regulací výstupního

Více

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00.

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00. I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053100015 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo

Více

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Technická informace TI 093/06/cs/08.03/ 50104872 Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Měření průtoku kapalin při použití ve vodě a v odpadních vodách Rozsah použití Elektromagnetický průtokoměr

Více